Till skolan utan min bil. Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet. Lärarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till skolan utan min bil. Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet. Lärarhandledning"

Transkript

1 Till skolan utan min bil Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet Lärarhandledning 1

2 Till skolan utan min bil Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet Jönköpings kommun Jönköping www. jonkoping.se/mk Sammanställning: Kristina Höök Patriksson, miljökontoret, Elvy Tornander, stadsbyggnadskontoret Layout och foto: Christina Lindqvist, miljökontoret 2

3 Projektet Till skolan utan min bil är ett led i satsningen på barnens bästa i vägtransportsystemet och minimal miljöpåverkan. Denna skrift ska ses som en grundidé för hur arbetet kan läggas upp på en skola (årskurs 0 6). Syfte Projektets syfte är att arbeta med att förmå barn att i större utsträckning förflytta sig till fots eller med cykel, och är tänkt att bedrivas av skolans personal, lokala styrelse, föräldrar, barn och kommunen i samverkan. Mål Samverkansarbetet ska ge effekter i form av att barnen rör sig mera får bättre hälsa attityden till för flyttningar blir mindre bilinriktad färre korta resor med bil görs trafiksäkerhetsmedvetandet blir bättre hos barn och föräldrar närmiljön blir trafiksäkrare barnen får möjlighet att påverka sin närmiljö närmiljön blir mera tillgänglig och tryggare Metodik/arbetssätt Trafik har varit ett vanligt förekommande tema i den svenska skolan. Vi vuxna har ofta ett kunskapsorienterat synsätt på trafik och i god tro lärt barnen trafikmärken och trafikregler. Idag vet vi bättre. Det har visat sig att våra barn inte förstått så mycket av innebörden i de olika trafikbegrepp som vi använt oss av. Vi vet att det inte går att lära barn ett trafiksäkert beteende. Det är heller inte möjlig att påskynda ett barns trafikmognad, men vi vet att barn som får lära sig tänka och reflektera, också lärt sig att förstå bättre. Det är viktigt att redan i början av projektet skola in eleverna i ett undersökande och analyserande arbetssätt vad gäller trafiksäkerhetsfrågor, precis som i skolans övriga ämnesområden. På väg till och från skolan Skolvägen är viktig för barnens vistelse i trafiken. Här grundläggs barnens lärande och deras attityder som framtida trafikanter, både som fotgängare, cyklist, och bilist. Skolvägen ska därför göras så säker som möjligt, men med barnen som aktiva deltagare. Vi ska låta barnen undersöka sin skolväg, prata om den, tala om var de känner sig osäkra, föreslå åtgärder för att göra platserna säkrare och påverka beslutsfattare att åtgärda. Mycket av vad som händer i trafiken, både bland barn och vuxna, styrs av attityder. Attityder skaffar vi oss bl.a. genom erfarenhet påverkan kunskap, förståelse och insikt Erfarenhet har barnen inte hunnit skaffa sig i så hög grad i trafikfrågor. Påverkan utsätts de för ständigt, i hemmet, i skolan, på fritiden. En del dåliga attityder skapas om påverkan inte är den rätta, men hur ska barnen veta vilka som är goda eller dåliga attityder. Kan vi däremot låta dom undersöka, diskutera, analysera en trafiksituation med tillgång till de fakta som behövs för att förstå och få kunskap, har vi gett dem en möjlighet att skapa sin egna attityder. Var bor du? En karta över skolan och upptagningsområdet kan tjäna som en inledning till arbetet. Eleverna ritar in på kartan eller markerar med nålar. Vilken väg tar du dig till skolan och hur? Eleverna konstaterar och ritar in skolvägen på kartan. Transportsättet kan användas för att få fram hur många som går, cyklar eller skjutsas med bil till skolan. 3

4 Området att samsas i trafiken kan även kopplas till frågor kring moral och etik och ses ur olika perspektiv (t.ex. äldre yngre). Hur långt är det för dig till skolan? Detta kan göras praktiskt med mäthjul eller används kartan med övningar i skalberäkningar. En följdfråga att behandla kan vara: Vad är det som hindrar dig att gå till skolan? Svaren diskuteras och analyseras av elever/lärare, men bör även tas upp av lärare/föräldrar. En miljöövning En av syftena med projektet Till skolan utan min bil är att minska utsläppen av luftföroreningar till miljön. Utsläppen av koldioxid, som bidrar till växthuseffekten, är en miljöfråga som det riktas mycket uppmärksamhet mot för närvarande. 80 % av alla bilresor i Sverige är kortare än 1 mil. Hälften av bilresorna är kortare än 5 km och en fjärdedel av bilresorna är kortare än 2 km. Till denna kategori av bilresor hör oftast de bilresor som företas av föräldrarna när de skjutsar sina barn till skola och fritidsaktiviteter. Därför finns en stor potential i att arbeta för minskade bilresor till och från skolan sett ur miljöperspektiv. Gör i ordning en graderad stapel på tavlan eller på stort papper där eleverna kan fylla i den besparing av koldioxidutsläpp som gjorts, tack vare att de gick eller cyklade till skolan istället för att åka bil. I genomsnitt är koldioxidutsläppen för en bil i tätortstrafik ungefär 0,3 kg/km. Beräkna avståndet till och från skolan och multiplicera med 0,3. Fyll i varje dag som kampanjen pågår och räkna samman den totala besparingen, antingen för klassen eller hela skolan, efter kampanjperiodens slut. Vid vilka ställen, på väg till eller från skolan, känner du dig osäker? Identifiera de (enligt eleverna) kritiska ställena (separera cyklande och gående elever). Fortsatta diskussionen bör kretsa kring varför de upplevs som osäkra. Låt eleverna även fundera på alternativa vägar med färre osäkra platser. Hur kan vi göra osäkra platser säkra? Vad kan vi (elever/lärare) göra? Vad kan skolledningen göra? Vad kan föräldrarna göra? Vad ska vi begära av kommunen eller Vägverket? Gör tillsammans med eleverna en konkret åtgärdsplan för skolan. Hur kommunicerar vi med kommunen (formellt och informellt)? Olika trafikantgrupper olika sätt att tänka Vi tänker olika som fotgängare, cyklist eller bilist (även passagerare). Men vi måste samsas i trafiken. Ta en trafiksituation där både fotgängare, cyklist och bilist finns inblandade. Låt eleverna se på situationen med olika glasögon. Hur resonerar man som t.ex. cyklist i den speciella situationen? Hur skiljer vi skyddade och oskyddade trafikanter åt i trafiken? 4 Att jämföra med: På en vecka släpps det ut ca kg koldioxid i Jönköping från biltrafik (lastbilstrafiken är inte medräknad). Hur många procent av Jönköpings totala utsläpp av koldioxid har sparats på skolan under en vecka? Sparad koldioxid (kg) Sparade utsläpp av koldioxid för klass x Kalle 13 Sara Johan 12 Anna

5 Föräldrarna Föräldrarna kan vara med på olika sätt såväl vid starten som under projektets gång. Här är några förslag. Föräldraansvarig Föräldraföreningen på skolan kan bilda ett trafikråd som speciellt bevakar och försöker utveckla aktiviteter för att barnene ska gå och cykla till skolan. Vandrande skolbuss Föräldrar med barn i samma bostadsområde turas om att promenera till och från skolan med en grupp barn. Klassmötesdiskussion Gå och cykla till skolan läggs in som en punkt på varje klassmöte. Föräldrar skjutsar sina barn till skolan bl.a. för att skydda barnen från trafikfaror. Det finns en hel lista på argument från föräldrar. Alla argumenten går att bemöta. Få igång en dialog och visa vilken björntjänst de gör sina barn när de genom bilskjutsning hindrar barnen att skaffa sig egen, men säker erfarenhet av att vistas i trafiken som fotgängare eller cyklist. En säker skolväg är ett bra sätt för barnen att träna på. Aktiv medverkan i skolan Många föräldrar både vill och har möjlighet att medverka t.ex. vid temadagar som funktionärer eller så kan de i sin yrkesutövning bidra med sina kunskaper i skolan. Skolledning Utställningar Elevernas diskussioner, undersökningar och annat arbete kan ställas ut. Barn vill visa upp för sina föräldrar och även för lärare och kamrater allt det fina de har presterat. De vill ha uppskattning som alla andra. Skolan kan avdela något utrymme där hela skolans elevarbeten och annan information kring projektet blir tillgängligt. Klasserna kan t.ex. få inbokade tider där de kan visa upp klassens arbeten. Kanske kan någon annan av kommunens lokaler användas som utställningslokal och media bjudas in vid speciella tillfällen. Styrdokument Skolledningen kan initiera ett brett samarbete med elever, lärare och föräldrar för att i samförstånd ta fram ett styrdokument för transporter till och från skolan med tydliga mål och riktlinjer. Utvärdering Skolledningen kan också genomföra en utvärdering i slutet av läsåret för att se om målen uppnåddes och skaffa sig en plattform för uppläggningen av kommande läsårs arbete. Utnyttja kommunens kompetens och resurser där så behövs! 5

6 Växthuseffekten naturlig men förstärkt Fakta om växthuseffekten Nedan har vi samlat fakta om växthuseffekten generellt och specifikt för Jönköpings kommun. Det är fakta som på olika sätt kan användas i undervisning eller för information till föräldrar och lärare. Vad är växthuseffekt? Kortvågig solstrålning når jordytan. En del reflekteras som långvågig värmestrålning. Men atmosfären släpper inte igenom de långvågiga strålarna lika lätt som de kortvågiga. En del av värmen stängs inne och det är detta som är växthuseffekten. Den är livsviktig för vår planet, utan den skulle jorden vara iskall och utan liv. Om halterna av växthusgaser, främst koldioxid och metan, ökar stängs mer av värmen inne. Klimatet på jorden förändras. Effekter Medeltemperaturen på jorden har ökat med 0,6 grader sedan slutet av 1800-talet. Likaså är koncentrationen av koldioxid i atmosfären 30 % högre än innan den industriella revolutionen. Det är den högsta koncentrationen på år. FN:s klimatpanel drar slutsatsen att människors utsläpp av växthusgaser är den sannolika förklaringen. Det är osäkert vad som kommer att hända de närmaste 50 till 100 åren. Tänkbart är att havsnivån höjs på vissa platser på jorden, att det kan bli extrem torka på andra platser, svåra stormar och översvämningar m.m. Atmosfärens halt av växthusgaser ökar och med den temperaturen 6

7 Utsläpp av koldioxid per invånare 1999/2000 USA Kanada Australien Finland Tyskland Storbritannien Danmark Ryssland Japan Norge Frankrike Sverige Latinamerika Kina Afrika ton/invånare Utsläpp av växthusgaser Orsaken till ökande halter av koldioxid i luften är främst att vi människor använder fossila bränslen; kol, olja och naturgas, i vår energiförsörjning och för transporter. Det finns också andra växthusgaser, bl.a. dikväveoxid och metan, som främst har sitt ursprung i jordbruk och boskapsskötsel. Det är dock så att koldioxid utgör 80 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Den genomsnittlige svensken släpper ut 6,2 ton koldioxid per år. I Jönköping är utsläppen ungefär 4,1 ton per person och år, men då är t.ex. inte flygresor medräknade. Vi saknar också tung industri i kommunen som nationellt sett bidrar med mycket koldioxid. Experterna bedömer att den hållbara nivån för utsläpp är maximalt 2 ton per person och år. Internationella och nationella mål Vid FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 undertecknade en rad länder FN: s klimatkonvention. Det blev starten för internationella överenskommelser om minskad klimatpåverkan gjordes utfästelser i det s.k. Kyotoprotokollet. Sveriges riksdag beslöt 2002 att de svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med 4 % räknat från år 1990 till åren Till år 2050 ska utsläppen ha halverats. Bilar och utsläpp I Jönköping står transporterna för 67 % av koldioxidutsläppen. De senaste åren har utsläppen från trafiken ökat. Den största delen av ökningen står godstransporterna för, men även biltrafikens utsläpp har ökat. Mängd koldioxid (kg/invånare) Utsläpp av fossilt koldioxid i Jönköping Transporter Hushåll Energi Service Industri Totalt Totalt samtliga kommuner

8 Energi för transporter i Jönköping och riket , bränsleförsäljning Energimängd (kwh/invånare) Bensin Diesel Totalt Jönköping Totalt samtliga kommuner Förutom koldioxid innehåller bilarnas avgaser även kväveoxider, flyktiga organiska föreningar (t.ex. bensen) och partiklar. Kväveoxider bidrar till försurning av sjöar och vattendrag samt övergödning. Flyktiga organiska föreningar och partiklar är hälsovådliga och bidrar till att marknära ozon bildas. Avgasutsläppen i tätorter skapar stora problem med astma, allergier och andra sjukdomar. Statistiskt dör ca 500 personer/år som en direkt följd av avgasutsläpp från biltrafik. I Jönköping förekommer tidvis förhöjda halter av kväveoxider och bensen på vissa centrala gator, t.ex. Odengatan och Barnarpsgatan. Åtgärder som ger minskade utsläpp Det finns en rad åtgärder som kan göras för att minska utsläppen av koldioxid. Jönköpings kommun arbetar bl.a. med att förbättra kollektivtrafiken och cykelvägarna så att det ska bli lättare för invånarna att välja andra färdmedel än bilen. Åtgärder av mer långsiktig karaktär består av stadsplanering där förtätning och funktionsblandning är utgångspunkten. Man kan själv minska utsläppen genom att välja cykel och promenad på korta sträckor. Om man ändå måste ta bilen kan man se till att den är servad regelbundet, att däcken är ordentligt pumpade och att man inte kör omkring med last eller takbox i onödan. Utsläpp av koldioxid i Jönköping år 2001, fördelat på sektorer Service 9% Industri 7% Energi 8% Hushåll 9% Transporter 67% 8

9 Läs mer Naturvårdsverket En varmare värld. Växthuseffekten och klimatets förändringar. Monitor 18. Råd & Rön Något konstigt håller på att hända med vädret. Om växthuseffekten och hur vi kan minska den. Bilaga till Råd & Rön nr 9, oktober Miljökontoret Klimatinvesteringsprogram för Jönköpings kommun Jönköpings kommun. Miljökontoret gröna nyckeltal för Jönköpings kommun. Jönköpings kommun. Webbplatser på Internet med information om klimatfrågor: Vägverket, (även information om trafiksäkerhet) Naturvårdsverket, Konsumentverket, SMHI, 9

10 STADSBYGGNADSKONTORET MILJÖKONTORET SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 LYCK SLANTEN Tema: Hållbar utveckling Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING Läs

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Ge ett löfte! Europeiska kommissionen

Ge ett löfte! Europeiska kommissionen Ge ett löfte! Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Vissa mobiltelefonoperatörer

Läs mer

Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg

Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg Se till att lyssna på oss! Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg Se till att lyssna på oss! Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer