Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012"

Transkript

1 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats: Sessionssalen, residenset, Vänersborg Tid: Kl 9.00 Val av protokolljusterare Informationer 1. Fri tandvård till unga vuxna år, rapport /Ann-Marie Olhede 2. RF HSU Prissättningen vid vård av patienter från annat EU-land som vårdas vid Sahlgrenska International Care, dnr RS /Marika Qvist (Sahlgrenska International Care) 3. Överväganden om innehåll i Verksamhetsanalys 2013 /Marie Röllgårdh, Marianne Förars, Jarl Torgerson 4. Information från hälso- och sjukvårdsdirektören Beslut 5. Yttrande över remiss angående Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17), dnr RS , /Christina Möller 6. Yttrande över Ds 2012:36, Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, dnr RS /Håkan Karlsson 7. Förlängd fri tandvård för unga vuxna år i Västra Götalandsregionen, dnr RSK /Ann-Marie Olhede 8. Förstärkt barntandvårdspeng 2013 för socioekonomiskt utsatta områden och landsort m m i Västra Götalandsregionen, dnr RS /Ann-Marie Olhede 9. Revidering av riktlinjer (Krav & Kvalitetsbok) för tandvård till barn och tonåringar 3-19 år, dnr RS /Ann-Marie Olhede 10. Åtgärder med anledning av revision av nödvändig tandvård, HSU , dnr RS /Ann-Marie Olhede 11. Yttrande över motion av Helena Holmberg (FP) om att avgiftsbefria screeningprogrammen, dnr RS / POSTADRESS: Regionens hus Skövde BESÖKSADRESS: Hertig Johans gata 6 TELEFON: HEMSIDA:

3 Hälso- och sjukvårdsutskottet Sida: (2) 12. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, dnr RS /Christina Möller 13. Eventuella anmälningsärenden, dnr RS Förslag till justeringar av ledtidsmålen för akutmottagningar, dnr RSK /Jarl Torgerson Eventuella tillkommande ärenden

4 Ärende 5

5 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 5 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller Hälso- och sjukvårdsutskottet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ärendet Västra Götalandsregionen har inbjudits att lämna synpunkter på Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Beredning Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, sektorsråden i barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri och hälso- och sjukvårdsavdelningens berörda medicinska rådgivare har haft möjlighet att lämna underlag till det bifogade förslaget till yttrande. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar: 1. Avge yttrande enligt upprättat förslag till Socialstyrelsen. 2. Förklara paragrafen omedelbart justerad. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Johansson Chef Vårdmodeller och Tillgänglighet POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Regionens Hus, Lillhagsparken TELEFON: HEMSIDA:

6 !Infoga logotyp här Sida 1(6) Datum Diarienummer RS Ärende 5 Socialdepartementet STOCKHOLM Yttrande över Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Västra Götalandsregionen har inbjudits att lämna synpunkter på Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Hälso- och sjukvårdsutskottet avger regionens yttrande. Sammanfattning Västra Götalandsregionen välkomnar den nya psykiatrilagsutredningens betänkande, och har valt att lämna synpunkter på delar av förslagen. Regionen instämmer i flera av förslagen. Ibland sker detta med kommentarer. Regionen instämmer i förslagen kring intagning för psykiatrisk tvångsvård, och där det ska finnas ett påtagligt behov av vård, samt att undantaget kring utvecklingsstörning tas bort. En Tvångsåtgärdsnämnd ska inte inrättas utan istället bör Norges modell kunna vara förebild. Regionen instämmer i förslag om öppen psykiatrisk tvångsvård, men anser inte att inskrivningsmeddelande till socialtjänsten ska utvidgas och omfatta fler individer. Att korta tidsfristen för inskrivningsmeddelande till femton dagar är positivt och bör omfatta all psykiatrisk vård. Inrättande av sluten stödenhet bör ske. Målgruppen har komplexa behov. Därför avstyrker regionen förslaget att Kriminalvården ska vara huvudman för denna verksamhet. Regionen instämmer inte i utredningens förslag att staten bör vara huvudman och ansvara för de särskilda skyddsåtgärderna. De särskilda skyddsåtgärdernas koppling till hälso- och sjukvård är så stark att det bör vara landstingen som både är huvudman och som ansvarar för utförandet av åtgärderna. POSTADRESS: Residenset Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 Sida 2(6) Avseende de ekonomiska konsekvenserna bör en omfattande utredning ske i samband med planering av ikraftträdande. Allmänna synpunkter Västra Götalandsregionen anser att det är angeläget att en översyn görs av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen och utredningen är därför välkommen. Ett av direktiven till utredningen var att den skulle vara lättförståelig och enkel. Här har förmodligen utredningen nått fram inom vissa områden. Regionen bedömer dock att det i praktisk vårdverksamhet kommer att ställa krav på att personalen har exakt kunskap om under vilket lagrum en patient vårdas. Detta med hänsyn till att patienter med liknande vårdbehov på grund av lagstiftningen inte kommer att kunna vårdas gemensamt. Regionen kan konstatera att i utredningen finns en bedömning av framtida vårdbehov enligt olika lagrum. I de egna beräkningar som gjorts kommer regionen till andra slutsatser Det särskilda undantaget för utvecklingsstörning Västra Götalandsregionen instämmer i förslaget. Individer med utvecklingsstörning bör kunna få psykiatrisk tvångsvård vid allvarliga psykiska sjukdomssymtom, i likhet med andra individer Behov av psykiatrisk vård Regionen instämmer i förslaget. Det ger ökade möjligheter att intervenera tidigare i sjukdomsförloppet. Svåra tillstånd kan behandlas i tid med förmodligen bättre behandlingseffekter och mindre sociala komplikationer. Regionen vill även framhålla anhörigas betydande insatser kring patienter med svåra psykiska sjukdomar som ofta uppfattat att psykiatrin inte i tid kunnat hjälpa deras sjuka anhöriga. Förslaget kan dock medföra en risk att psykiatrin får ansvar för personer som betecknas som farliga, och som inte har ett akut psykiatriskt vårdbehov Kravet på skyndsamhet och beslut om intagning inom 24 timmar Regionen ställer sig bakom utredningens förslag angående tidsfristen och anser att det är positivt att förhållandena i övrigt kring kvarhållning får en tydligare ram Fastspänning med bälte Regionen instämmer i förslaget.

8 Sida 3(6) Avskiljning Regionen instämmer i förslaget Inrättande av ett särskilt dispensförfarande för frågor om tillåtande av vissa tvångsmedel m.m. Västra Götalandsregionen delar utredningens uppfattning om att det behövs en ökad rättslig kontroll av extraordinära tvångsåtgärder. Regionen ställer sig dock inte bakom förslaget att inrätta en Tvångsåtgärdsnämnd som fattar beslut på enbart skriftligt underlag. Norges modell med en uppsökande Kontrollkommission bör istället kunna verka som förebild Öppen psykiatrisk tvångsvård Regionen instämmer i förslaget att en patient ska kunna bli föremål för en öppen psykiatrisk tvångsvård utan att sådan vård föregåtts av sluten psykiatrisk tvångsvård. Förslaget stämmer väl överens med utvecklingen av den psykiatriska vården med mellanvårdsformer och med uppsökande verksamhet. Denna vård ger möjlighet till en intensiv psykiatrisk vård utanför sjukhusens heldygnsvård. Förslaget kan dock innebära ett antal praktiska problem och då framförallt när det gäller att tillämpa tvångsåtgärder i öppen vård. Utredningen föreslår att det ska införas möjlighet att vidta vissa åtgärder med tvång i den öppna vården. Förslaget tillstyrkes och då det bör innebära en större möjlighet att vidmakthålla remission hos patienter där läkemedelsbehandling kräver motiverande insatser av sådan grad att det även ibland behövs inslag av tvångsåtgärder. Regionen avstyrker förslaget om att skyldigheten ska utvidgas för behandlande läkare att genom ett inskrivningsmeddelande underrätta socialtjänsten, och i princip gälla alla patienter. För många patienter är detta inte nödvändigt eller heller önskvärt. Det blir integritetskränkande att anmälan ska ske enbart på grund av att individer vårdas med stöd av en tvångsvårdslag. Utredningen föreslår att tidsfristen innan betalningsansvaret övergår från landsting till kommun ska minskas från trettio till femton dagar. Regionen tillstyrker förslaget. Detta överensstämmer med kortare vårdtider i heldygnsvården och en mer utvecklad samverkan med kommuner. Förslaget bör omfatta betalningsansvaret för all psykiatrisk vård En rätt för patienten att vistas utomhus Regionen delar utredningens uppfattning att patienter bör ha rätt att vistas utomhus. Detta ställer dock krav på att vårdbyggnader och vårdmiljöer

9 Sida 4(6) uppfyller krav på tillräcklig säkerhet. Förslaget bedöms innebära kostsamma ombyggnationer och anpassningar av nu tillgängliga lokaler Handräckning på begäran av chefsöverläkaren Regionen instämmer i utredningens förslag. Förslaget ställer krav på att det upprättas ett välfungerande samarbete mellan hälso- och sjukvården och polisen Krav på tillräknelighet Västra Götalandsregionen instämmer i förslaget om att tillräknelighet ska vara ett krav för att en gärning ska utgöra ett brott. Det blir en anpassning till andra länders system. Därmed underlättas överflyttning av utländska patienter som bedömts otillräkneliga, till sina hemländer Bestämning av påföljd för psykiskt störda lagöverträdare Regionen instämmer i förslaget. Psykiskt störda lagöverträdare har samma rätt som andra lagöverträdare att få tidsbestämd påföljd. Det är rimligt att det enbart är det medicinska vårdbehovet som ska avgöra hur länge det finns behov av psykiatrisk vård under verkställighet av ett fängelsestraff. 9.7 Psykiatrisk vård i ett reformerat system Förslagen om psykiatrisk tvångsvård efter en rättspsykiatrisk undersökning om tillräknelighet och för den som dömts till fängelse tillstyrks av regionen. 9.8 Sluten stödenhet Regionen delar utredningens uppfattning om att individer som på grund av utvecklingsstörning eller andra psykiska funktionshinder har uttalad kognitiv funktionsnedsättning har behov av annan påföljd än fängelse. Det är tilltalande att skilja dessa individer från kriminalvårdens och psykiatrins grupper. Det är dock svårt att göra bedömningen vad som är en funktionsstörning och vad som är ett psykiatriskt symtom även för psykiatriskt skolad personal. Kriminalvården kan inte förväntas ha denna kompetens. Det finns därför en risk att när den intagne inte kan hanteras på stödenheten på grund av exempelvis beteendestörningar kommer intagning i psykiatrisk tvångsvård att begäras. Om inget psykiatriskt vårdbehov finns får patienten återvända till stödenheten. Detta kan medföra en svängdörrsvård. Små enheter kommer dessutom att vara mycket sårbara ur kompetens- och personalförsörjningssynpunkt Regionen avstyrker därför förslaget att Kriminalvården ska ansvar för verkställigheten vid den slutna stödenheten.

10 Sida 5(6) Särskilda åtgärder i syfte att förhindra att en gärningsman begår nya allvarliga våldshandlingar Regionen instämmer i förslaget I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder? Regionen instämmer i förslaget under förutsättning att minimistraffet höjs betydligt. I annat fall innebär det en särbehandling och stigmatisering av psykiskt störda lagöverträdare. Återfallsrisken är generellt lägre för denna grupp jämfört med kriminalvårdens klienter. Utredningens förslag bör jämföras med Psykansvarskommittén, som föreslog fyra år som minimistraff Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form Regionen instämmer i förslaget, men vill peka på förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder för individer under 18 år. Detta berör endast en mycket liten del individer. Det är av mycket stor vikt att genomförandet sker i enlighet med närhetsprincipen Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i öppen form Regionen instämmer i förslaget, men vill peka på att det kan skapas en otydlighet då både särskilda skyddsåtgärder i öppen form och öppen psykiatrisk tvångsvård kan innehålla samma villkor Ansvaret för och utförandet av särskilda skyddsåtgärder Västra Götalandsregionen delar inte utredningens förslag utan föreslår att landstingen både ska vara huvudman och svara för genomförandet av de särskilda skyddsåtgärderna. Detta är en komplex fråga med många dimensioner. Regionen anser dock att patientperspektivet och kopplingen till hälso- och sjukvården gör landstingen mest lämpade att ansvara för de särskilda skyddsåtgärderna. Det pågår ständigt en utveckling av vård och behandling. Detta sker dels genom nationella riktlinjer och dels genom forskning och utveckling. Implementering av ny kunskap underlättas genom att en huvudman har hela ansvaret. Redan idag krävs ett välutvecklat samarbete mellan landsting och kommun under rehabilitering och inför utskrivning av patienter i tvångsvård. Att få till stånd detta samarbete innebär idag intensiva insatser för att patienten ska få sina behov tillgodosedda. Om staten skulle vara huvudman och också genomföra de särskilda skyddsåtgärderna skulle ytterligare en

11 Sida 6(6) samverkanspart tillkomma. Riskerna för att detta skulle försämra möjligheterna för patienten att få bra förutsättningar utanför institutionerna är stora. Det kan också konstateras att inom Kriminalvården finns idag inte någon närhetsprincip. Detta försvårar idag samverkan kring patienter som vistas inom Kriminalvårdens anstalter och som har behov av psykiatrisk vård Intagning för psykiatrisk tvångsvård Regionen instämmer i förslaget. 18 Placering av patienter Utredningen föreslår att det ska införas en skyldighet för chefsöverläkaren att beakta intresset av skydd för brottsoffer vid beslut om placering av patienten. Intentionerna i förslaget är goda. Regionen bedömer dock att det kan bli svårigheter att tillämpa när chefsöverläkare och brottsoffer inte är överens. Förslaget kan också få negativa kostnadseffekter för landstingen Allmän säkerhet inpasseringskontroll Regionen instämmer i förslaget. Det bidrar till ett klargörande som saknas idag Förbud mot fotografering på en sjukvårdsinrättning Regionen instämmer i förslaget. Det innebär en anpassning av lagstiftningen till dagens förhållanden och de möjligheter som idag finns att via mobiltelefoner fotografera Ekonomiska konsekvenser Västra Götalandsregionen anser att utredningens förslag innebär en omfattande förändring. Oavsett om utredningens förslag genomförs helt eller i delar behövs en mer djupgående analys av de ekonomiska konsekvenserna än vad som har varit möjligt inom ramen för utredningen. Regionen förutsätter att detta kommer att ske i särskild ordning innan ikraftträdande av ny lagstiftning. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET Helén Eliasson Ordförande Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Ärende 6

59 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 6 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Håkan Karlsson Hälso- och sjukvårdsutskottet Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36) Ärendet Västra Götalandsregionen har inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36). Beredning Avstämning har skett med ett flertal funktioner inom Västra Götalandsregionen. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar: 1. Avge yttrande enligt upprättat förslag till Socialdepartementet. 2. Förklara paragrafen omedelbart justerad. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Göran Moberg Kanslichef POSTADRESS: Regionens Hus Skövde BESÖKSADRESS: Regionens Hus, Hertig Johans gata 6, Skövde TELEFON: HEMSIDA:

60 YTTRANDE Ärende Dnr RS Socialdepartementet STOCKHOLM Departementspromemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Inledning Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att avge remissyttrande över rubricerad promemoria. Yttrandet avges av hälso- och sjukvårdsutskottet. Synpunkter har inhämtats från ett flertal funktioner inom regionen. I promemorian föreslås en ny lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Av den föreslagna lagen framgår att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som har meddelats beslut om avvisning eller utvisning men som håller sig undan verkställighet av beslutet och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd, vård i samma omfattning som för vuxna asylsökande personer enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Det gäller således vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Barn ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn. Vården ska erbjudas på samma villkor och under samma förutsättningar som för asylsökande personer. Enligt lagförslaget ges regioner och landsting möjlighet att erbjuda vård upp till samma nivå som för bosatta. Västra Götalandsregionen antog i maj 2008 regiongemensamma riktlinjer för hantering av patienter utan papper. I riktlinjerna konstateras, som utgångspunkt, att ur etiskt hänseende och enligt gällande hälso- och sjukvårdslag bör de individer som befinner sig i regionen och är i behov av akut eller annan omedelbar nödvändig vård, ska ha tillgång till sådan oberoende av betalningsförmåga i ögonblicket. De insatser som vårdinrättningarna ger ska dokumenteras och registrering ska ske enligt gällande rutiner för att garantera den medicinska säkerheten. Riktlinjerna är framtagna i avvaktan på regeringens beslut gällande vård till gömda/papperslösa flyktingar. Västra Götalandsregionen ser mycket positivt på att frågan nu föreslås få sin nationella lösning genom den föreslagna lagen. Det finns dock ett antal delar i promemorian som Västra Götalandsregionen vill påtala och belysa. POSTADRESS: Residenset Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

61 2 Lagförslaget Västra Götalandsregionen tillstyrker den föreslagna lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Regionen ser med tillfredställelse på att barnens rätt beaktas genom att barn som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd ska erbjudas subventionerad vård i samma omfattning som bosatta barn. Barn, som inte kan påverka sina föräldrars beslut om att söka nödvändiga tillstånd, ska i alla lägen skyddas och för att kunna få en värdig framtid ska deras behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodoses så stor utsträckning som möjligt. Förslaget i promemorian innebär även att personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd innefattas av föreskrifter och förmåner enligt Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är värdefullt och kan bidra till att mer effektiv infektionsbehandling erbjuds till dessa personer. Det innebär även att smittskyddsinsatser och skyldigheter enligt Smittskyddslagen tydliggörs. I promemorian finns förslag på tillägg i Smittskyddslagen beträffande kostnadsfria läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för smittspridning. Förslaget gäller även kostnadsfrihet för undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning och som ges inom landstingets hälso- och sjukvård. Förslaget kommer att ha stor betydelse för behandling och vård av de flesta akuta allmänfarliga och smittspårningspliktiga sjukdomarna. Lagförslaget innebär en betoning av Sveriges internationella åtaganden bland annat om den enskildes rätt till skydd för sin hälsa och rätt till bästa möjliga uppnåeliga hälsa. Identitet och patientjournalföring I promemorian förs en allmän diskussion om de problem som kan uppstå då identitet inte går att fastställa. Det är av största betydelse att vårdgivarna kan följa de krav på patientsäkerhet som finns i svensk lagstiftning. Det är viktigt att vårdgivaren kan klargöra, även om vårdinsatserna är desamma, om den aktuella patienten är hänförbar till en person som vistas i landet utan tillstånd eller tillhör en annan utländsk personkrets. Bland vårdgivarna i Västra Götalandsregionen finns ett starkt önskemål att frågan om reservnummer eller annan identifiering löses, inte bara för personer som vistas i landet utan tillstånd, utan även för andra som vårdas utan att kunna använda personnummer som identifikation. En ytterligare svårighet är hur dokumentationen av utlämnandet av läkemedel kan ske. Frågor om hur identifikation av patienten ska kunna göras på det utlämnande apoteket för att läkemedel inte ska ges till fel personer behöver klarläggas innan den föreslagna lagen träder i kraft. Det är mycket positivt att det i promemorian finns förslag på att berörda myndigheter får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag på en mer ändamålsenlig ordning för dokumentation och uppföljning av den vård och behandling som ska erbjudas.

62 3 Vård som inte kan anstå I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, finns begreppet vård som inte kan anstå. Begreppet tillämpas idag avseende hälso- och sjukvård inklusive tandvård till vuxna personer som väntar på att få sin asylansökan prövad i Sverige. För personer som vistas i landet utan tillstånd kan dock längden på vistelsen vara än mer oviss än för de asylsökande. Det kan därför vara svårt för vårdgivarna att bedöma när vård som inte kan anstå ska tillämpas. Ett ytterligare problem som kan förutses om lagändring träder i kraft är kostnadsersättningen av läkemedel mot allmänfarliga infektionssjukdomar av mer långdraget förlopp till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Detta gäller läkemedel mot sjukdomar som oftast i senare stadier orsakar betydande kroppsliga symtom exempelvis hepatit- och hivbehandlingar. För dessa sjukdomar är det svårt att definiera vad som avses med vård som inte kan anstå i de fall patienten befinner sig i tidigare stadier av infektionen. Här kommer det att uppstå gränsdragningsproblem kring vilka patienter som ska få tillgång till medicinering. Tydliga rekommendationer och riktlinjer för kostnadsersättning för läkemedel mot allmänfarliga infektionssjukdomar av mer långdraget förlopp till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd bör utarbetas. Västra Götalandsregionen vill understryka vikten av att Socialstyrelsen, i enlighet med promemorian, får i uppdrag att lämna förtydliganden och riktlinjer angående begreppet vård som inte kan anstå. Statlig ersättning till landsting och regioner I promemorian föreslås att den utvidgade hälso- och sjukvården och tandvården ska omfattas av den offentliga subventionen. De ökade kostnader som förslagen medför för regioner och landsting ska kompenseras via en ökning av det generella statsbidraget med mkr per år. Regleringen ska göras i samband med budgetpropositionen för Regioner och landsting ska, enligt promemorian, ersättas enligt den kommunala finansieringsprincipen vilket innebär att kommuner och landsting ska kompenseras för statliga beslut som direkt berör landstingens och kommunernas verksamhet. Västra Götalandsregionen vill poängtera den osäkerhet som beskrivs i promemorian angående nivån på de kostnader som blir följden av regioners och landstings utökade vårdskyldighet. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma regionens kostnader, då det saknas säkra uppgifter om antalet berörda personer och behovet av vård. Staten bör istället tillföra regioner och landsting ekonomiska resurser som fullt ut täcker kostnaderna för det nya åtagandet. Den form för statlig ekonomisk kompensation som föreslås i promemorian kommer av allt att döma inte fullt ut motsvara de kostnader som kommer att uppstå i Västra Götalandsregionen. Det är högst troligt att det är en större andel personer som vistas utan tillstånd i regionen än den andel som Västra Götalandsregionen skulle erhålla enligt förslaget. Västra Götalandsregionen förordar att staten istället lämnar ersättning i varje enskild vårdärende med det belopp som motsvarar det vid tidpunkten för vården enligt riksavtalet för utomlänsvård. Västra Götalandsregionen vill också tro att full kostnadstäckning enligt den kommunala finansieringsprincipen kommer att ske. Så har dock inte skett när det gäller den statliga

63 4 finansiering av regionens kostnader för asylsjukvård. Under 2000-talet har det specialdestinerade statsbidragssystemet för asylsjukvården medfört ett underskott med 270 mnkr för regionen. Västra Götalandsregionen ställer sig bakom den hemställan som styrelsen för Sveriges kommuner och landsting tillställde Justitiedepartementet 2011 om att utreda och föreslå regelförändringar av det statliga systemet för finansiering av landstingens kostnader för asylsjukvård. Detta för att det nuvarande systemet har medfört en otillräcklig statlig finansiering. Förslaget om vårdavgifter i promemorian innebär att personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor och under samma förutsättningar som asylsökande personer. Hälso- och sjukvården och tandvård bör därför vara subventionerad. Landstingen bör även få ta ut vårdavgifter, men avgifterna får inte vara högre än den nivå som gäller för asylsökande. Det bör även gälla för avgifter för läkemedel. Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter och avgifter för läkemedel. Västra Götalandsregionen tillstyrker den föreslagna inriktningen. Det är angeläget att såväl hälso- och sjukvård inklusive tandvård som vårdavgifter för personer som vistas i landet utan tillstånd sker på samma villkor som för asylsökande personer. Västra Götalandsregionen vill avslutningsvis konstatera att det är viktigt och värdefullt att åtgärder som redan utförs inom hälso- och sjukvården och tandvården till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, blir tillåtet enligt lag och att det dessutom blir föremål för statlig ersättning till regioner och landsting. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET Helén Eliasson Ordförande Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Ärende 7

77 1(2) TU Ärende 7 Tandvårdsenheten Referens Datum Diarienummer A-M Olhede RSK Förlängd fri tandvård för unga vuxna år i Västra Götalandsregionen Bakgrund Regionen ansvarar för fri barn- och ungdomstandvård mellan 3-19 år. Det år en person fyller 20 år räknas personen som vuxen och övergår till att omfattas av de statliga reglerna om tandvårdsstöd. Regionfullmäktige förlängde i budget 2008 den fria tandvården för unga vuxna som fyller 20 år under kalenderåret. Beslutet följdes upp i budget 2009 med ytterligare ett års fri tandvård så att alla 21-åringar att fick samma möjlighet. Reformen syftade till att öka de unga vuxnas benägenhet att söka tandvård och att därigenom bibehålla en god munhälsa. Förlängd fri tandvård för unga vuxna kan utföras av såväl privat som offentligt verksam vårdgivare. Budget 2013 I budget 2013 finns beslut om en fortsatt förlängning av den fria tandvården för unga vuxna till och med 23 år från Det finns också en inriktning att förlänga med ytterligare en åldersklass till och med 24 år. Ersättningsregler Allmäntandvård Det nuvarande ersättningssystemet för åringar föreslås gälla vid förlängningen till 23 år. Det innebär i korthet att från och med 1 januari 2013 är vårdavgiften för patienter som omfattas av förlängd fri tandvård för unga vuxna lika med det allmänna tandvårdsbidraget. Vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen ersätts med kapiterad grundersättning på 742 kr. per patient och år. Specialisttandvård Även specialisttandvård för åldersguppen år är fri. Patienten måste faktureras för specialisttandvård från vårdgivaren, vilket innebär att högkostnadsskyddet från Försäkringskassan faller ut, samtidigt som regionen övertar patientens kostnad och fakturan går till regionens Tandvårdsenhet för betalning. Riktlinjer Reviderade riktlinjer från och med 2011 antogs av Sektorsrådet i Odontologi den 11 november Sektorsrådet har en partssammansatt representation från såväl privata som offentliga utförare samt representanter för både allmän- och specialisttandvård. Riktlinjerna bygger på tidigare riktlinjer, samt riktlinjer för 3-19 åringars tandvård som antogs av hälso-

78 j 2(2) och sjukvårdsutskottet i juni Riktlinjerna är utformade så att de kan användas vid ett eventuell utökat ansvar för fri tandvård upp till 25 år. Beslut om vårdgivares anslutning och tillämpningsföreskrifter Hälso- och sjukvårdsutskottet kan besluta om regiongemensamma tillämpningsföreskrifter. Sådana bör även innehålla avtalsvillkor för vårdgivares anslutning till den förlängda barn- och ungdomstandvården. Hälso- och sjukvårdsutskottet har ( 217, datum , RSK ) beslutat om tillämpningsföreskrifter samt godkännande av överenskommelser med Folktandvården och avtal med enskilda vårdgivare om medverkan i fri tandvård för unga vuxna år. En utökning av denna ordning bör ske för 23 åringar genom kompletterande regiongemensamma riktlinjer och hälso- och sjukvårdsdirektören bör fortsatt bemyndigas besluta enligt tidigare använd modell. Information och övriga administrativa system Vårdgivarna kommer i brev från regionen att uppmanas att informera sina berörda patienter om att de har möjlighet till ytterligare fri tandvård. I de fall Folktandvården har tecknat Frisktandvårdsavtal med de kommande 23- åringarna har de informationsansvar om förändringen. Övriga administrativa system behöver inte ändras. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar 1. Fastställa regiongemensamma riktlinjer för förlängd barn- och ungdomstandvård för unga vuxna år enligt upprättat förslag. 2. Vårdavgift för patienter som omfattas av förlängd fri tandvård för unga vuxna är lika med det allmänna tandvårdsbidraget, 3. Vårdgivare med avtal ges ersättning per patient med 742 kr för år 2013, 4. Riktlinjer angående fri tandvård för unga vuxna, hälso- och sjukvårdsutskottet , gäller för den utökade åldersgruppen. 5. Hälso- och sjukvårdsdirektören bemyndigas besluta om tillämpningsföreskrifter med regler för tecknande av avtal och överenskommelser för den utökade åldersgruppen. 6. Vårdgivarna uppdras att informera berörda patienter om den utökade åldersgruppen. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Marie Olhede Tandvårdschef

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) remissvar till Socialdepartementet

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) remissvar till Socialdepartementet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 20 (34) Dnr CK 2012-0209 187 Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Detta dokument har tagits fram av Svenska Pedodontiföreningen som ett led i kvalitetsutvecklingen av barn och ungdomstandvården, som

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2011-10-15 AdmD-277-2011 Ert datum Ert diarienr 2011-05-27 S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013 2014-09-18 Vårt dnr 14/0839 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Avdelningen för ekonomi och styrning Jessica Bylund Hälso- och sjukvård åt asylsökande under

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 28 mars 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Krav- & kvalitetsbok

Krav- & kvalitetsbok Krav- & kvalitetsbok om tandvård till barn & tonåringar mellan 3 och 19 år 2012-01-01 Reviderad 12-05-01 Innehåll 1 Målet för Regionens tandvård till barn och ungdomar...4 1.1 Lokala Hälso- och sjukvårdskanslierna

Läs mer

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1212-1653 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 02-04 00017 Landstingsstyrelsen Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om införa fri tandvård

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2012-05-25 Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Ledningsstaben Klas Lindström 2007-05-03 LiÖ 2007-299 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Regeringen tillsatte under 2005 en utredning

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 2013-05-07 LJ 2013/329. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 2013-05-07 LJ 2013/329. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 2013-05-07 LJ 2013/329 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissvar över Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. - Ds 2013:7 - S2013/1545/FS Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Barn som anhöriga - pyramiden

Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga - pyramiden Modell för utveckling av arbete runt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården www.lio.se Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga-pyramiden är tänkt att vara ett

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer