Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012"

Transkript

1 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats: Sessionssalen, residenset, Vänersborg Tid: Kl 9.00 Val av protokolljusterare Informationer 1. Fri tandvård till unga vuxna år, rapport /Ann-Marie Olhede 2. RF HSU Prissättningen vid vård av patienter från annat EU-land som vårdas vid Sahlgrenska International Care, dnr RS /Marika Qvist (Sahlgrenska International Care) 3. Överväganden om innehåll i Verksamhetsanalys 2013 /Marie Röllgårdh, Marianne Förars, Jarl Torgerson 4. Information från hälso- och sjukvårdsdirektören Beslut 5. Yttrande över remiss angående Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17), dnr RS , /Christina Möller 6. Yttrande över Ds 2012:36, Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, dnr RS /Håkan Karlsson 7. Förlängd fri tandvård för unga vuxna år i Västra Götalandsregionen, dnr RSK /Ann-Marie Olhede 8. Förstärkt barntandvårdspeng 2013 för socioekonomiskt utsatta områden och landsort m m i Västra Götalandsregionen, dnr RS /Ann-Marie Olhede 9. Revidering av riktlinjer (Krav & Kvalitetsbok) för tandvård till barn och tonåringar 3-19 år, dnr RS /Ann-Marie Olhede 10. Åtgärder med anledning av revision av nödvändig tandvård, HSU , dnr RS /Ann-Marie Olhede 11. Yttrande över motion av Helena Holmberg (FP) om att avgiftsbefria screeningprogrammen, dnr RS / POSTADRESS: Regionens hus Skövde BESÖKSADRESS: Hertig Johans gata 6 TELEFON: HEMSIDA:

3 Hälso- och sjukvårdsutskottet Sida: (2) 12. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, dnr RS /Christina Möller 13. Eventuella anmälningsärenden, dnr RS Förslag till justeringar av ledtidsmålen för akutmottagningar, dnr RSK /Jarl Torgerson Eventuella tillkommande ärenden

4 Ärende 5

5 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 5 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller Hälso- och sjukvårdsutskottet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ärendet Västra Götalandsregionen har inbjudits att lämna synpunkter på Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Beredning Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, sektorsråden i barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri och hälso- och sjukvårdsavdelningens berörda medicinska rådgivare har haft möjlighet att lämna underlag till det bifogade förslaget till yttrande. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar: 1. Avge yttrande enligt upprättat förslag till Socialstyrelsen. 2. Förklara paragrafen omedelbart justerad. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Johansson Chef Vårdmodeller och Tillgänglighet POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Regionens Hus, Lillhagsparken TELEFON: HEMSIDA:

6 !Infoga logotyp här Sida 1(6) Datum Diarienummer RS Ärende 5 Socialdepartementet STOCKHOLM Yttrande över Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Västra Götalandsregionen har inbjudits att lämna synpunkter på Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Hälso- och sjukvårdsutskottet avger regionens yttrande. Sammanfattning Västra Götalandsregionen välkomnar den nya psykiatrilagsutredningens betänkande, och har valt att lämna synpunkter på delar av förslagen. Regionen instämmer i flera av förslagen. Ibland sker detta med kommentarer. Regionen instämmer i förslagen kring intagning för psykiatrisk tvångsvård, och där det ska finnas ett påtagligt behov av vård, samt att undantaget kring utvecklingsstörning tas bort. En Tvångsåtgärdsnämnd ska inte inrättas utan istället bör Norges modell kunna vara förebild. Regionen instämmer i förslag om öppen psykiatrisk tvångsvård, men anser inte att inskrivningsmeddelande till socialtjänsten ska utvidgas och omfatta fler individer. Att korta tidsfristen för inskrivningsmeddelande till femton dagar är positivt och bör omfatta all psykiatrisk vård. Inrättande av sluten stödenhet bör ske. Målgruppen har komplexa behov. Därför avstyrker regionen förslaget att Kriminalvården ska vara huvudman för denna verksamhet. Regionen instämmer inte i utredningens förslag att staten bör vara huvudman och ansvara för de särskilda skyddsåtgärderna. De särskilda skyddsåtgärdernas koppling till hälso- och sjukvård är så stark att det bör vara landstingen som både är huvudman och som ansvarar för utförandet av åtgärderna. POSTADRESS: Residenset Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 Sida 2(6) Avseende de ekonomiska konsekvenserna bör en omfattande utredning ske i samband med planering av ikraftträdande. Allmänna synpunkter Västra Götalandsregionen anser att det är angeläget att en översyn görs av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen och utredningen är därför välkommen. Ett av direktiven till utredningen var att den skulle vara lättförståelig och enkel. Här har förmodligen utredningen nått fram inom vissa områden. Regionen bedömer dock att det i praktisk vårdverksamhet kommer att ställa krav på att personalen har exakt kunskap om under vilket lagrum en patient vårdas. Detta med hänsyn till att patienter med liknande vårdbehov på grund av lagstiftningen inte kommer att kunna vårdas gemensamt. Regionen kan konstatera att i utredningen finns en bedömning av framtida vårdbehov enligt olika lagrum. I de egna beräkningar som gjorts kommer regionen till andra slutsatser Det särskilda undantaget för utvecklingsstörning Västra Götalandsregionen instämmer i förslaget. Individer med utvecklingsstörning bör kunna få psykiatrisk tvångsvård vid allvarliga psykiska sjukdomssymtom, i likhet med andra individer Behov av psykiatrisk vård Regionen instämmer i förslaget. Det ger ökade möjligheter att intervenera tidigare i sjukdomsförloppet. Svåra tillstånd kan behandlas i tid med förmodligen bättre behandlingseffekter och mindre sociala komplikationer. Regionen vill även framhålla anhörigas betydande insatser kring patienter med svåra psykiska sjukdomar som ofta uppfattat att psykiatrin inte i tid kunnat hjälpa deras sjuka anhöriga. Förslaget kan dock medföra en risk att psykiatrin får ansvar för personer som betecknas som farliga, och som inte har ett akut psykiatriskt vårdbehov Kravet på skyndsamhet och beslut om intagning inom 24 timmar Regionen ställer sig bakom utredningens förslag angående tidsfristen och anser att det är positivt att förhållandena i övrigt kring kvarhållning får en tydligare ram Fastspänning med bälte Regionen instämmer i förslaget.

8 Sida 3(6) Avskiljning Regionen instämmer i förslaget Inrättande av ett särskilt dispensförfarande för frågor om tillåtande av vissa tvångsmedel m.m. Västra Götalandsregionen delar utredningens uppfattning om att det behövs en ökad rättslig kontroll av extraordinära tvångsåtgärder. Regionen ställer sig dock inte bakom förslaget att inrätta en Tvångsåtgärdsnämnd som fattar beslut på enbart skriftligt underlag. Norges modell med en uppsökande Kontrollkommission bör istället kunna verka som förebild Öppen psykiatrisk tvångsvård Regionen instämmer i förslaget att en patient ska kunna bli föremål för en öppen psykiatrisk tvångsvård utan att sådan vård föregåtts av sluten psykiatrisk tvångsvård. Förslaget stämmer väl överens med utvecklingen av den psykiatriska vården med mellanvårdsformer och med uppsökande verksamhet. Denna vård ger möjlighet till en intensiv psykiatrisk vård utanför sjukhusens heldygnsvård. Förslaget kan dock innebära ett antal praktiska problem och då framförallt när det gäller att tillämpa tvångsåtgärder i öppen vård. Utredningen föreslår att det ska införas möjlighet att vidta vissa åtgärder med tvång i den öppna vården. Förslaget tillstyrkes och då det bör innebära en större möjlighet att vidmakthålla remission hos patienter där läkemedelsbehandling kräver motiverande insatser av sådan grad att det även ibland behövs inslag av tvångsåtgärder. Regionen avstyrker förslaget om att skyldigheten ska utvidgas för behandlande läkare att genom ett inskrivningsmeddelande underrätta socialtjänsten, och i princip gälla alla patienter. För många patienter är detta inte nödvändigt eller heller önskvärt. Det blir integritetskränkande att anmälan ska ske enbart på grund av att individer vårdas med stöd av en tvångsvårdslag. Utredningen föreslår att tidsfristen innan betalningsansvaret övergår från landsting till kommun ska minskas från trettio till femton dagar. Regionen tillstyrker förslaget. Detta överensstämmer med kortare vårdtider i heldygnsvården och en mer utvecklad samverkan med kommuner. Förslaget bör omfatta betalningsansvaret för all psykiatrisk vård En rätt för patienten att vistas utomhus Regionen delar utredningens uppfattning att patienter bör ha rätt att vistas utomhus. Detta ställer dock krav på att vårdbyggnader och vårdmiljöer

9 Sida 4(6) uppfyller krav på tillräcklig säkerhet. Förslaget bedöms innebära kostsamma ombyggnationer och anpassningar av nu tillgängliga lokaler Handräckning på begäran av chefsöverläkaren Regionen instämmer i utredningens förslag. Förslaget ställer krav på att det upprättas ett välfungerande samarbete mellan hälso- och sjukvården och polisen Krav på tillräknelighet Västra Götalandsregionen instämmer i förslaget om att tillräknelighet ska vara ett krav för att en gärning ska utgöra ett brott. Det blir en anpassning till andra länders system. Därmed underlättas överflyttning av utländska patienter som bedömts otillräkneliga, till sina hemländer Bestämning av påföljd för psykiskt störda lagöverträdare Regionen instämmer i förslaget. Psykiskt störda lagöverträdare har samma rätt som andra lagöverträdare att få tidsbestämd påföljd. Det är rimligt att det enbart är det medicinska vårdbehovet som ska avgöra hur länge det finns behov av psykiatrisk vård under verkställighet av ett fängelsestraff. 9.7 Psykiatrisk vård i ett reformerat system Förslagen om psykiatrisk tvångsvård efter en rättspsykiatrisk undersökning om tillräknelighet och för den som dömts till fängelse tillstyrks av regionen. 9.8 Sluten stödenhet Regionen delar utredningens uppfattning om att individer som på grund av utvecklingsstörning eller andra psykiska funktionshinder har uttalad kognitiv funktionsnedsättning har behov av annan påföljd än fängelse. Det är tilltalande att skilja dessa individer från kriminalvårdens och psykiatrins grupper. Det är dock svårt att göra bedömningen vad som är en funktionsstörning och vad som är ett psykiatriskt symtom även för psykiatriskt skolad personal. Kriminalvården kan inte förväntas ha denna kompetens. Det finns därför en risk att när den intagne inte kan hanteras på stödenheten på grund av exempelvis beteendestörningar kommer intagning i psykiatrisk tvångsvård att begäras. Om inget psykiatriskt vårdbehov finns får patienten återvända till stödenheten. Detta kan medföra en svängdörrsvård. Små enheter kommer dessutom att vara mycket sårbara ur kompetens- och personalförsörjningssynpunkt Regionen avstyrker därför förslaget att Kriminalvården ska ansvar för verkställigheten vid den slutna stödenheten.

10 Sida 5(6) Särskilda åtgärder i syfte att förhindra att en gärningsman begår nya allvarliga våldshandlingar Regionen instämmer i förslaget I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder? Regionen instämmer i förslaget under förutsättning att minimistraffet höjs betydligt. I annat fall innebär det en särbehandling och stigmatisering av psykiskt störda lagöverträdare. Återfallsrisken är generellt lägre för denna grupp jämfört med kriminalvårdens klienter. Utredningens förslag bör jämföras med Psykansvarskommittén, som föreslog fyra år som minimistraff Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form Regionen instämmer i förslaget, men vill peka på förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder för individer under 18 år. Detta berör endast en mycket liten del individer. Det är av mycket stor vikt att genomförandet sker i enlighet med närhetsprincipen Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i öppen form Regionen instämmer i förslaget, men vill peka på att det kan skapas en otydlighet då både särskilda skyddsåtgärder i öppen form och öppen psykiatrisk tvångsvård kan innehålla samma villkor Ansvaret för och utförandet av särskilda skyddsåtgärder Västra Götalandsregionen delar inte utredningens förslag utan föreslår att landstingen både ska vara huvudman och svara för genomförandet av de särskilda skyddsåtgärderna. Detta är en komplex fråga med många dimensioner. Regionen anser dock att patientperspektivet och kopplingen till hälso- och sjukvården gör landstingen mest lämpade att ansvara för de särskilda skyddsåtgärderna. Det pågår ständigt en utveckling av vård och behandling. Detta sker dels genom nationella riktlinjer och dels genom forskning och utveckling. Implementering av ny kunskap underlättas genom att en huvudman har hela ansvaret. Redan idag krävs ett välutvecklat samarbete mellan landsting och kommun under rehabilitering och inför utskrivning av patienter i tvångsvård. Att få till stånd detta samarbete innebär idag intensiva insatser för att patienten ska få sina behov tillgodosedda. Om staten skulle vara huvudman och också genomföra de särskilda skyddsåtgärderna skulle ytterligare en

11 Sida 6(6) samverkanspart tillkomma. Riskerna för att detta skulle försämra möjligheterna för patienten att få bra förutsättningar utanför institutionerna är stora. Det kan också konstateras att inom Kriminalvården finns idag inte någon närhetsprincip. Detta försvårar idag samverkan kring patienter som vistas inom Kriminalvårdens anstalter och som har behov av psykiatrisk vård Intagning för psykiatrisk tvångsvård Regionen instämmer i förslaget. 18 Placering av patienter Utredningen föreslår att det ska införas en skyldighet för chefsöverläkaren att beakta intresset av skydd för brottsoffer vid beslut om placering av patienten. Intentionerna i förslaget är goda. Regionen bedömer dock att det kan bli svårigheter att tillämpa när chefsöverläkare och brottsoffer inte är överens. Förslaget kan också få negativa kostnadseffekter för landstingen Allmän säkerhet inpasseringskontroll Regionen instämmer i förslaget. Det bidrar till ett klargörande som saknas idag Förbud mot fotografering på en sjukvårdsinrättning Regionen instämmer i förslaget. Det innebär en anpassning av lagstiftningen till dagens förhållanden och de möjligheter som idag finns att via mobiltelefoner fotografera Ekonomiska konsekvenser Västra Götalandsregionen anser att utredningens förslag innebär en omfattande förändring. Oavsett om utredningens förslag genomförs helt eller i delar behövs en mer djupgående analys av de ekonomiska konsekvenserna än vad som har varit möjligt inom ramen för utredningen. Regionen förutsätter att detta kommer att ske i särskild ordning innan ikraftträdande av ny lagstiftning. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET Helén Eliasson Ordförande Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Ärende 6

59 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 6 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Håkan Karlsson Hälso- och sjukvårdsutskottet Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36) Ärendet Västra Götalandsregionen har inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36). Beredning Avstämning har skett med ett flertal funktioner inom Västra Götalandsregionen. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar: 1. Avge yttrande enligt upprättat förslag till Socialdepartementet. 2. Förklara paragrafen omedelbart justerad. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Göran Moberg Kanslichef POSTADRESS: Regionens Hus Skövde BESÖKSADRESS: Regionens Hus, Hertig Johans gata 6, Skövde TELEFON: HEMSIDA:

60 YTTRANDE Ärende Dnr RS Socialdepartementet STOCKHOLM Departementspromemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Inledning Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att avge remissyttrande över rubricerad promemoria. Yttrandet avges av hälso- och sjukvårdsutskottet. Synpunkter har inhämtats från ett flertal funktioner inom regionen. I promemorian föreslås en ny lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Av den föreslagna lagen framgår att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som har meddelats beslut om avvisning eller utvisning men som håller sig undan verkställighet av beslutet och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd, vård i samma omfattning som för vuxna asylsökande personer enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Det gäller således vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Barn ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn. Vården ska erbjudas på samma villkor och under samma förutsättningar som för asylsökande personer. Enligt lagförslaget ges regioner och landsting möjlighet att erbjuda vård upp till samma nivå som för bosatta. Västra Götalandsregionen antog i maj 2008 regiongemensamma riktlinjer för hantering av patienter utan papper. I riktlinjerna konstateras, som utgångspunkt, att ur etiskt hänseende och enligt gällande hälso- och sjukvårdslag bör de individer som befinner sig i regionen och är i behov av akut eller annan omedelbar nödvändig vård, ska ha tillgång till sådan oberoende av betalningsförmåga i ögonblicket. De insatser som vårdinrättningarna ger ska dokumenteras och registrering ska ske enligt gällande rutiner för att garantera den medicinska säkerheten. Riktlinjerna är framtagna i avvaktan på regeringens beslut gällande vård till gömda/papperslösa flyktingar. Västra Götalandsregionen ser mycket positivt på att frågan nu föreslås få sin nationella lösning genom den föreslagna lagen. Det finns dock ett antal delar i promemorian som Västra Götalandsregionen vill påtala och belysa. POSTADRESS: Residenset Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

61 2 Lagförslaget Västra Götalandsregionen tillstyrker den föreslagna lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Regionen ser med tillfredställelse på att barnens rätt beaktas genom att barn som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd ska erbjudas subventionerad vård i samma omfattning som bosatta barn. Barn, som inte kan påverka sina föräldrars beslut om att söka nödvändiga tillstånd, ska i alla lägen skyddas och för att kunna få en värdig framtid ska deras behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodoses så stor utsträckning som möjligt. Förslaget i promemorian innebär även att personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd innefattas av föreskrifter och förmåner enligt Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är värdefullt och kan bidra till att mer effektiv infektionsbehandling erbjuds till dessa personer. Det innebär även att smittskyddsinsatser och skyldigheter enligt Smittskyddslagen tydliggörs. I promemorian finns förslag på tillägg i Smittskyddslagen beträffande kostnadsfria läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för smittspridning. Förslaget gäller även kostnadsfrihet för undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning och som ges inom landstingets hälso- och sjukvård. Förslaget kommer att ha stor betydelse för behandling och vård av de flesta akuta allmänfarliga och smittspårningspliktiga sjukdomarna. Lagförslaget innebär en betoning av Sveriges internationella åtaganden bland annat om den enskildes rätt till skydd för sin hälsa och rätt till bästa möjliga uppnåeliga hälsa. Identitet och patientjournalföring I promemorian förs en allmän diskussion om de problem som kan uppstå då identitet inte går att fastställa. Det är av största betydelse att vårdgivarna kan följa de krav på patientsäkerhet som finns i svensk lagstiftning. Det är viktigt att vårdgivaren kan klargöra, även om vårdinsatserna är desamma, om den aktuella patienten är hänförbar till en person som vistas i landet utan tillstånd eller tillhör en annan utländsk personkrets. Bland vårdgivarna i Västra Götalandsregionen finns ett starkt önskemål att frågan om reservnummer eller annan identifiering löses, inte bara för personer som vistas i landet utan tillstånd, utan även för andra som vårdas utan att kunna använda personnummer som identifikation. En ytterligare svårighet är hur dokumentationen av utlämnandet av läkemedel kan ske. Frågor om hur identifikation av patienten ska kunna göras på det utlämnande apoteket för att läkemedel inte ska ges till fel personer behöver klarläggas innan den föreslagna lagen träder i kraft. Det är mycket positivt att det i promemorian finns förslag på att berörda myndigheter får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag på en mer ändamålsenlig ordning för dokumentation och uppföljning av den vård och behandling som ska erbjudas.

62 3 Vård som inte kan anstå I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, finns begreppet vård som inte kan anstå. Begreppet tillämpas idag avseende hälso- och sjukvård inklusive tandvård till vuxna personer som väntar på att få sin asylansökan prövad i Sverige. För personer som vistas i landet utan tillstånd kan dock längden på vistelsen vara än mer oviss än för de asylsökande. Det kan därför vara svårt för vårdgivarna att bedöma när vård som inte kan anstå ska tillämpas. Ett ytterligare problem som kan förutses om lagändring träder i kraft är kostnadsersättningen av läkemedel mot allmänfarliga infektionssjukdomar av mer långdraget förlopp till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Detta gäller läkemedel mot sjukdomar som oftast i senare stadier orsakar betydande kroppsliga symtom exempelvis hepatit- och hivbehandlingar. För dessa sjukdomar är det svårt att definiera vad som avses med vård som inte kan anstå i de fall patienten befinner sig i tidigare stadier av infektionen. Här kommer det att uppstå gränsdragningsproblem kring vilka patienter som ska få tillgång till medicinering. Tydliga rekommendationer och riktlinjer för kostnadsersättning för läkemedel mot allmänfarliga infektionssjukdomar av mer långdraget förlopp till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd bör utarbetas. Västra Götalandsregionen vill understryka vikten av att Socialstyrelsen, i enlighet med promemorian, får i uppdrag att lämna förtydliganden och riktlinjer angående begreppet vård som inte kan anstå. Statlig ersättning till landsting och regioner I promemorian föreslås att den utvidgade hälso- och sjukvården och tandvården ska omfattas av den offentliga subventionen. De ökade kostnader som förslagen medför för regioner och landsting ska kompenseras via en ökning av det generella statsbidraget med mkr per år. Regleringen ska göras i samband med budgetpropositionen för Regioner och landsting ska, enligt promemorian, ersättas enligt den kommunala finansieringsprincipen vilket innebär att kommuner och landsting ska kompenseras för statliga beslut som direkt berör landstingens och kommunernas verksamhet. Västra Götalandsregionen vill poängtera den osäkerhet som beskrivs i promemorian angående nivån på de kostnader som blir följden av regioners och landstings utökade vårdskyldighet. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma regionens kostnader, då det saknas säkra uppgifter om antalet berörda personer och behovet av vård. Staten bör istället tillföra regioner och landsting ekonomiska resurser som fullt ut täcker kostnaderna för det nya åtagandet. Den form för statlig ekonomisk kompensation som föreslås i promemorian kommer av allt att döma inte fullt ut motsvara de kostnader som kommer att uppstå i Västra Götalandsregionen. Det är högst troligt att det är en större andel personer som vistas utan tillstånd i regionen än den andel som Västra Götalandsregionen skulle erhålla enligt förslaget. Västra Götalandsregionen förordar att staten istället lämnar ersättning i varje enskild vårdärende med det belopp som motsvarar det vid tidpunkten för vården enligt riksavtalet för utomlänsvård. Västra Götalandsregionen vill också tro att full kostnadstäckning enligt den kommunala finansieringsprincipen kommer att ske. Så har dock inte skett när det gäller den statliga

63 4 finansiering av regionens kostnader för asylsjukvård. Under 2000-talet har det specialdestinerade statsbidragssystemet för asylsjukvården medfört ett underskott med 270 mnkr för regionen. Västra Götalandsregionen ställer sig bakom den hemställan som styrelsen för Sveriges kommuner och landsting tillställde Justitiedepartementet 2011 om att utreda och föreslå regelförändringar av det statliga systemet för finansiering av landstingens kostnader för asylsjukvård. Detta för att det nuvarande systemet har medfört en otillräcklig statlig finansiering. Förslaget om vårdavgifter i promemorian innebär att personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor och under samma förutsättningar som asylsökande personer. Hälso- och sjukvården och tandvård bör därför vara subventionerad. Landstingen bör även få ta ut vårdavgifter, men avgifterna får inte vara högre än den nivå som gäller för asylsökande. Det bör även gälla för avgifter för läkemedel. Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter och avgifter för läkemedel. Västra Götalandsregionen tillstyrker den föreslagna inriktningen. Det är angeläget att såväl hälso- och sjukvård inklusive tandvård som vårdavgifter för personer som vistas i landet utan tillstånd sker på samma villkor som för asylsökande personer. Västra Götalandsregionen vill avslutningsvis konstatera att det är viktigt och värdefullt att åtgärder som redan utförs inom hälso- och sjukvården och tandvården till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, blir tillåtet enligt lag och att det dessutom blir föremål för statlig ersättning till regioner och landsting. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET Helén Eliasson Ordförande Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Ärende 7

77 1(2) TU Ärende 7 Tandvårdsenheten Referens Datum Diarienummer A-M Olhede RSK Förlängd fri tandvård för unga vuxna år i Västra Götalandsregionen Bakgrund Regionen ansvarar för fri barn- och ungdomstandvård mellan 3-19 år. Det år en person fyller 20 år räknas personen som vuxen och övergår till att omfattas av de statliga reglerna om tandvårdsstöd. Regionfullmäktige förlängde i budget 2008 den fria tandvården för unga vuxna som fyller 20 år under kalenderåret. Beslutet följdes upp i budget 2009 med ytterligare ett års fri tandvård så att alla 21-åringar att fick samma möjlighet. Reformen syftade till att öka de unga vuxnas benägenhet att söka tandvård och att därigenom bibehålla en god munhälsa. Förlängd fri tandvård för unga vuxna kan utföras av såväl privat som offentligt verksam vårdgivare. Budget 2013 I budget 2013 finns beslut om en fortsatt förlängning av den fria tandvården för unga vuxna till och med 23 år från Det finns också en inriktning att förlänga med ytterligare en åldersklass till och med 24 år. Ersättningsregler Allmäntandvård Det nuvarande ersättningssystemet för åringar föreslås gälla vid förlängningen till 23 år. Det innebär i korthet att från och med 1 januari 2013 är vårdavgiften för patienter som omfattas av förlängd fri tandvård för unga vuxna lika med det allmänna tandvårdsbidraget. Vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen ersätts med kapiterad grundersättning på 742 kr. per patient och år. Specialisttandvård Även specialisttandvård för åldersguppen år är fri. Patienten måste faktureras för specialisttandvård från vårdgivaren, vilket innebär att högkostnadsskyddet från Försäkringskassan faller ut, samtidigt som regionen övertar patientens kostnad och fakturan går till regionens Tandvårdsenhet för betalning. Riktlinjer Reviderade riktlinjer från och med 2011 antogs av Sektorsrådet i Odontologi den 11 november Sektorsrådet har en partssammansatt representation från såväl privata som offentliga utförare samt representanter för både allmän- och specialisttandvård. Riktlinjerna bygger på tidigare riktlinjer, samt riktlinjer för 3-19 åringars tandvård som antogs av hälso-

78 j 2(2) och sjukvårdsutskottet i juni Riktlinjerna är utformade så att de kan användas vid ett eventuell utökat ansvar för fri tandvård upp till 25 år. Beslut om vårdgivares anslutning och tillämpningsföreskrifter Hälso- och sjukvårdsutskottet kan besluta om regiongemensamma tillämpningsföreskrifter. Sådana bör även innehålla avtalsvillkor för vårdgivares anslutning till den förlängda barn- och ungdomstandvården. Hälso- och sjukvårdsutskottet har ( 217, datum , RSK ) beslutat om tillämpningsföreskrifter samt godkännande av överenskommelser med Folktandvården och avtal med enskilda vårdgivare om medverkan i fri tandvård för unga vuxna år. En utökning av denna ordning bör ske för 23 åringar genom kompletterande regiongemensamma riktlinjer och hälso- och sjukvårdsdirektören bör fortsatt bemyndigas besluta enligt tidigare använd modell. Information och övriga administrativa system Vårdgivarna kommer i brev från regionen att uppmanas att informera sina berörda patienter om att de har möjlighet till ytterligare fri tandvård. I de fall Folktandvården har tecknat Frisktandvårdsavtal med de kommande 23- åringarna har de informationsansvar om förändringen. Övriga administrativa system behöver inte ändras. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar 1. Fastställa regiongemensamma riktlinjer för förlängd barn- och ungdomstandvård för unga vuxna år enligt upprättat förslag. 2. Vårdavgift för patienter som omfattas av förlängd fri tandvård för unga vuxna är lika med det allmänna tandvårdsbidraget, 3. Vårdgivare med avtal ges ersättning per patient med 742 kr för år 2013, 4. Riktlinjer angående fri tandvård för unga vuxna, hälso- och sjukvårdsutskottet , gäller för den utökade åldersgruppen. 5. Hälso- och sjukvårdsdirektören bemyndigas besluta om tillämpningsföreskrifter med regler för tecknande av avtal och överenskommelser för den utökade åldersgruppen. 6. Vårdgivarna uppdras att informera berörda patienter om den utökade åldersgruppen. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Marie Olhede Tandvårdschef

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Betänkande av Psykiatrilagsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:17 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer