Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012"

Transkript

1 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats: Sessionssalen, residenset, Vänersborg Tid: Kl 9.00 Val av protokolljusterare Informationer 1. Fri tandvård till unga vuxna år, rapport /Ann-Marie Olhede 2. RF HSU Prissättningen vid vård av patienter från annat EU-land som vårdas vid Sahlgrenska International Care, dnr RS /Marika Qvist (Sahlgrenska International Care) 3. Överväganden om innehåll i Verksamhetsanalys 2013 /Marie Röllgårdh, Marianne Förars, Jarl Torgerson 4. Information från hälso- och sjukvårdsdirektören Beslut 5. Yttrande över remiss angående Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17), dnr RS , /Christina Möller 6. Yttrande över Ds 2012:36, Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, dnr RS /Håkan Karlsson 7. Förlängd fri tandvård för unga vuxna år i Västra Götalandsregionen, dnr RSK /Ann-Marie Olhede 8. Förstärkt barntandvårdspeng 2013 för socioekonomiskt utsatta områden och landsort m m i Västra Götalandsregionen, dnr RS /Ann-Marie Olhede 9. Revidering av riktlinjer (Krav & Kvalitetsbok) för tandvård till barn och tonåringar 3-19 år, dnr RS /Ann-Marie Olhede 10. Åtgärder med anledning av revision av nödvändig tandvård, HSU , dnr RS /Ann-Marie Olhede 11. Yttrande över motion av Helena Holmberg (FP) om att avgiftsbefria screeningprogrammen, dnr RS / POSTADRESS: Regionens hus Skövde BESÖKSADRESS: Hertig Johans gata 6 TELEFON: HEMSIDA:

3 Hälso- och sjukvårdsutskottet Sida: (2) 12. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, dnr RS /Christina Möller 13. Eventuella anmälningsärenden, dnr RS Förslag till justeringar av ledtidsmålen för akutmottagningar, dnr RSK /Jarl Torgerson Eventuella tillkommande ärenden

4 Ärende 5

5 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 5 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller Hälso- och sjukvårdsutskottet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ärendet Västra Götalandsregionen har inbjudits att lämna synpunkter på Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Beredning Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, sektorsråden i barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri och hälso- och sjukvårdsavdelningens berörda medicinska rådgivare har haft möjlighet att lämna underlag till det bifogade förslaget till yttrande. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar: 1. Avge yttrande enligt upprättat förslag till Socialstyrelsen. 2. Förklara paragrafen omedelbart justerad. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Johansson Chef Vårdmodeller och Tillgänglighet POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Regionens Hus, Lillhagsparken TELEFON: HEMSIDA:

6 !Infoga logotyp här Sida 1(6) Datum Diarienummer RS Ärende 5 Socialdepartementet STOCKHOLM Yttrande över Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Västra Götalandsregionen har inbjudits att lämna synpunkter på Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Hälso- och sjukvårdsutskottet avger regionens yttrande. Sammanfattning Västra Götalandsregionen välkomnar den nya psykiatrilagsutredningens betänkande, och har valt att lämna synpunkter på delar av förslagen. Regionen instämmer i flera av förslagen. Ibland sker detta med kommentarer. Regionen instämmer i förslagen kring intagning för psykiatrisk tvångsvård, och där det ska finnas ett påtagligt behov av vård, samt att undantaget kring utvecklingsstörning tas bort. En Tvångsåtgärdsnämnd ska inte inrättas utan istället bör Norges modell kunna vara förebild. Regionen instämmer i förslag om öppen psykiatrisk tvångsvård, men anser inte att inskrivningsmeddelande till socialtjänsten ska utvidgas och omfatta fler individer. Att korta tidsfristen för inskrivningsmeddelande till femton dagar är positivt och bör omfatta all psykiatrisk vård. Inrättande av sluten stödenhet bör ske. Målgruppen har komplexa behov. Därför avstyrker regionen förslaget att Kriminalvården ska vara huvudman för denna verksamhet. Regionen instämmer inte i utredningens förslag att staten bör vara huvudman och ansvara för de särskilda skyddsåtgärderna. De särskilda skyddsåtgärdernas koppling till hälso- och sjukvård är så stark att det bör vara landstingen som både är huvudman och som ansvarar för utförandet av åtgärderna. POSTADRESS: Residenset Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 Sida 2(6) Avseende de ekonomiska konsekvenserna bör en omfattande utredning ske i samband med planering av ikraftträdande. Allmänna synpunkter Västra Götalandsregionen anser att det är angeläget att en översyn görs av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen och utredningen är därför välkommen. Ett av direktiven till utredningen var att den skulle vara lättförståelig och enkel. Här har förmodligen utredningen nått fram inom vissa områden. Regionen bedömer dock att det i praktisk vårdverksamhet kommer att ställa krav på att personalen har exakt kunskap om under vilket lagrum en patient vårdas. Detta med hänsyn till att patienter med liknande vårdbehov på grund av lagstiftningen inte kommer att kunna vårdas gemensamt. Regionen kan konstatera att i utredningen finns en bedömning av framtida vårdbehov enligt olika lagrum. I de egna beräkningar som gjorts kommer regionen till andra slutsatser Det särskilda undantaget för utvecklingsstörning Västra Götalandsregionen instämmer i förslaget. Individer med utvecklingsstörning bör kunna få psykiatrisk tvångsvård vid allvarliga psykiska sjukdomssymtom, i likhet med andra individer Behov av psykiatrisk vård Regionen instämmer i förslaget. Det ger ökade möjligheter att intervenera tidigare i sjukdomsförloppet. Svåra tillstånd kan behandlas i tid med förmodligen bättre behandlingseffekter och mindre sociala komplikationer. Regionen vill även framhålla anhörigas betydande insatser kring patienter med svåra psykiska sjukdomar som ofta uppfattat att psykiatrin inte i tid kunnat hjälpa deras sjuka anhöriga. Förslaget kan dock medföra en risk att psykiatrin får ansvar för personer som betecknas som farliga, och som inte har ett akut psykiatriskt vårdbehov Kravet på skyndsamhet och beslut om intagning inom 24 timmar Regionen ställer sig bakom utredningens förslag angående tidsfristen och anser att det är positivt att förhållandena i övrigt kring kvarhållning får en tydligare ram Fastspänning med bälte Regionen instämmer i förslaget.

8 Sida 3(6) Avskiljning Regionen instämmer i förslaget Inrättande av ett särskilt dispensförfarande för frågor om tillåtande av vissa tvångsmedel m.m. Västra Götalandsregionen delar utredningens uppfattning om att det behövs en ökad rättslig kontroll av extraordinära tvångsåtgärder. Regionen ställer sig dock inte bakom förslaget att inrätta en Tvångsåtgärdsnämnd som fattar beslut på enbart skriftligt underlag. Norges modell med en uppsökande Kontrollkommission bör istället kunna verka som förebild Öppen psykiatrisk tvångsvård Regionen instämmer i förslaget att en patient ska kunna bli föremål för en öppen psykiatrisk tvångsvård utan att sådan vård föregåtts av sluten psykiatrisk tvångsvård. Förslaget stämmer väl överens med utvecklingen av den psykiatriska vården med mellanvårdsformer och med uppsökande verksamhet. Denna vård ger möjlighet till en intensiv psykiatrisk vård utanför sjukhusens heldygnsvård. Förslaget kan dock innebära ett antal praktiska problem och då framförallt när det gäller att tillämpa tvångsåtgärder i öppen vård. Utredningen föreslår att det ska införas möjlighet att vidta vissa åtgärder med tvång i den öppna vården. Förslaget tillstyrkes och då det bör innebära en större möjlighet att vidmakthålla remission hos patienter där läkemedelsbehandling kräver motiverande insatser av sådan grad att det även ibland behövs inslag av tvångsåtgärder. Regionen avstyrker förslaget om att skyldigheten ska utvidgas för behandlande läkare att genom ett inskrivningsmeddelande underrätta socialtjänsten, och i princip gälla alla patienter. För många patienter är detta inte nödvändigt eller heller önskvärt. Det blir integritetskränkande att anmälan ska ske enbart på grund av att individer vårdas med stöd av en tvångsvårdslag. Utredningen föreslår att tidsfristen innan betalningsansvaret övergår från landsting till kommun ska minskas från trettio till femton dagar. Regionen tillstyrker förslaget. Detta överensstämmer med kortare vårdtider i heldygnsvården och en mer utvecklad samverkan med kommuner. Förslaget bör omfatta betalningsansvaret för all psykiatrisk vård En rätt för patienten att vistas utomhus Regionen delar utredningens uppfattning att patienter bör ha rätt att vistas utomhus. Detta ställer dock krav på att vårdbyggnader och vårdmiljöer

9 Sida 4(6) uppfyller krav på tillräcklig säkerhet. Förslaget bedöms innebära kostsamma ombyggnationer och anpassningar av nu tillgängliga lokaler Handräckning på begäran av chefsöverläkaren Regionen instämmer i utredningens förslag. Förslaget ställer krav på att det upprättas ett välfungerande samarbete mellan hälso- och sjukvården och polisen Krav på tillräknelighet Västra Götalandsregionen instämmer i förslaget om att tillräknelighet ska vara ett krav för att en gärning ska utgöra ett brott. Det blir en anpassning till andra länders system. Därmed underlättas överflyttning av utländska patienter som bedömts otillräkneliga, till sina hemländer Bestämning av påföljd för psykiskt störda lagöverträdare Regionen instämmer i förslaget. Psykiskt störda lagöverträdare har samma rätt som andra lagöverträdare att få tidsbestämd påföljd. Det är rimligt att det enbart är det medicinska vårdbehovet som ska avgöra hur länge det finns behov av psykiatrisk vård under verkställighet av ett fängelsestraff. 9.7 Psykiatrisk vård i ett reformerat system Förslagen om psykiatrisk tvångsvård efter en rättspsykiatrisk undersökning om tillräknelighet och för den som dömts till fängelse tillstyrks av regionen. 9.8 Sluten stödenhet Regionen delar utredningens uppfattning om att individer som på grund av utvecklingsstörning eller andra psykiska funktionshinder har uttalad kognitiv funktionsnedsättning har behov av annan påföljd än fängelse. Det är tilltalande att skilja dessa individer från kriminalvårdens och psykiatrins grupper. Det är dock svårt att göra bedömningen vad som är en funktionsstörning och vad som är ett psykiatriskt symtom även för psykiatriskt skolad personal. Kriminalvården kan inte förväntas ha denna kompetens. Det finns därför en risk att när den intagne inte kan hanteras på stödenheten på grund av exempelvis beteendestörningar kommer intagning i psykiatrisk tvångsvård att begäras. Om inget psykiatriskt vårdbehov finns får patienten återvända till stödenheten. Detta kan medföra en svängdörrsvård. Små enheter kommer dessutom att vara mycket sårbara ur kompetens- och personalförsörjningssynpunkt Regionen avstyrker därför förslaget att Kriminalvården ska ansvar för verkställigheten vid den slutna stödenheten.

10 Sida 5(6) Särskilda åtgärder i syfte att förhindra att en gärningsman begår nya allvarliga våldshandlingar Regionen instämmer i förslaget I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder? Regionen instämmer i förslaget under förutsättning att minimistraffet höjs betydligt. I annat fall innebär det en särbehandling och stigmatisering av psykiskt störda lagöverträdare. Återfallsrisken är generellt lägre för denna grupp jämfört med kriminalvårdens klienter. Utredningens förslag bör jämföras med Psykansvarskommittén, som föreslog fyra år som minimistraff Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form Regionen instämmer i förslaget, men vill peka på förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder för individer under 18 år. Detta berör endast en mycket liten del individer. Det är av mycket stor vikt att genomförandet sker i enlighet med närhetsprincipen Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i öppen form Regionen instämmer i förslaget, men vill peka på att det kan skapas en otydlighet då både särskilda skyddsåtgärder i öppen form och öppen psykiatrisk tvångsvård kan innehålla samma villkor Ansvaret för och utförandet av särskilda skyddsåtgärder Västra Götalandsregionen delar inte utredningens förslag utan föreslår att landstingen både ska vara huvudman och svara för genomförandet av de särskilda skyddsåtgärderna. Detta är en komplex fråga med många dimensioner. Regionen anser dock att patientperspektivet och kopplingen till hälso- och sjukvården gör landstingen mest lämpade att ansvara för de särskilda skyddsåtgärderna. Det pågår ständigt en utveckling av vård och behandling. Detta sker dels genom nationella riktlinjer och dels genom forskning och utveckling. Implementering av ny kunskap underlättas genom att en huvudman har hela ansvaret. Redan idag krävs ett välutvecklat samarbete mellan landsting och kommun under rehabilitering och inför utskrivning av patienter i tvångsvård. Att få till stånd detta samarbete innebär idag intensiva insatser för att patienten ska få sina behov tillgodosedda. Om staten skulle vara huvudman och också genomföra de särskilda skyddsåtgärderna skulle ytterligare en

11 Sida 6(6) samverkanspart tillkomma. Riskerna för att detta skulle försämra möjligheterna för patienten att få bra förutsättningar utanför institutionerna är stora. Det kan också konstateras att inom Kriminalvården finns idag inte någon närhetsprincip. Detta försvårar idag samverkan kring patienter som vistas inom Kriminalvårdens anstalter och som har behov av psykiatrisk vård Intagning för psykiatrisk tvångsvård Regionen instämmer i förslaget. 18 Placering av patienter Utredningen föreslår att det ska införas en skyldighet för chefsöverläkaren att beakta intresset av skydd för brottsoffer vid beslut om placering av patienten. Intentionerna i förslaget är goda. Regionen bedömer dock att det kan bli svårigheter att tillämpa när chefsöverläkare och brottsoffer inte är överens. Förslaget kan också få negativa kostnadseffekter för landstingen Allmän säkerhet inpasseringskontroll Regionen instämmer i förslaget. Det bidrar till ett klargörande som saknas idag Förbud mot fotografering på en sjukvårdsinrättning Regionen instämmer i förslaget. Det innebär en anpassning av lagstiftningen till dagens förhållanden och de möjligheter som idag finns att via mobiltelefoner fotografera Ekonomiska konsekvenser Västra Götalandsregionen anser att utredningens förslag innebär en omfattande förändring. Oavsett om utredningens förslag genomförs helt eller i delar behövs en mer djupgående analys av de ekonomiska konsekvenserna än vad som har varit möjligt inom ramen för utredningen. Regionen förutsätter att detta kommer att ske i särskild ordning innan ikraftträdande av ny lagstiftning. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET Helén Eliasson Ordförande Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Ärende 6

59 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 6 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Håkan Karlsson Hälso- och sjukvårdsutskottet Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36) Ärendet Västra Götalandsregionen har inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36). Beredning Avstämning har skett med ett flertal funktioner inom Västra Götalandsregionen. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar: 1. Avge yttrande enligt upprättat förslag till Socialdepartementet. 2. Förklara paragrafen omedelbart justerad. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Göran Moberg Kanslichef POSTADRESS: Regionens Hus Skövde BESÖKSADRESS: Regionens Hus, Hertig Johans gata 6, Skövde TELEFON: HEMSIDA:

60 YTTRANDE Ärende Dnr RS Socialdepartementet STOCKHOLM Departementspromemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Inledning Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att avge remissyttrande över rubricerad promemoria. Yttrandet avges av hälso- och sjukvårdsutskottet. Synpunkter har inhämtats från ett flertal funktioner inom regionen. I promemorian föreslås en ny lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Av den föreslagna lagen framgår att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som har meddelats beslut om avvisning eller utvisning men som håller sig undan verkställighet av beslutet och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd, vård i samma omfattning som för vuxna asylsökande personer enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Det gäller således vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Barn ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn. Vården ska erbjudas på samma villkor och under samma förutsättningar som för asylsökande personer. Enligt lagförslaget ges regioner och landsting möjlighet att erbjuda vård upp till samma nivå som för bosatta. Västra Götalandsregionen antog i maj 2008 regiongemensamma riktlinjer för hantering av patienter utan papper. I riktlinjerna konstateras, som utgångspunkt, att ur etiskt hänseende och enligt gällande hälso- och sjukvårdslag bör de individer som befinner sig i regionen och är i behov av akut eller annan omedelbar nödvändig vård, ska ha tillgång till sådan oberoende av betalningsförmåga i ögonblicket. De insatser som vårdinrättningarna ger ska dokumenteras och registrering ska ske enligt gällande rutiner för att garantera den medicinska säkerheten. Riktlinjerna är framtagna i avvaktan på regeringens beslut gällande vård till gömda/papperslösa flyktingar. Västra Götalandsregionen ser mycket positivt på att frågan nu föreslås få sin nationella lösning genom den föreslagna lagen. Det finns dock ett antal delar i promemorian som Västra Götalandsregionen vill påtala och belysa. POSTADRESS: Residenset Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

61 2 Lagförslaget Västra Götalandsregionen tillstyrker den föreslagna lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Regionen ser med tillfredställelse på att barnens rätt beaktas genom att barn som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd ska erbjudas subventionerad vård i samma omfattning som bosatta barn. Barn, som inte kan påverka sina föräldrars beslut om att söka nödvändiga tillstånd, ska i alla lägen skyddas och för att kunna få en värdig framtid ska deras behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodoses så stor utsträckning som möjligt. Förslaget i promemorian innebär även att personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd innefattas av föreskrifter och förmåner enligt Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är värdefullt och kan bidra till att mer effektiv infektionsbehandling erbjuds till dessa personer. Det innebär även att smittskyddsinsatser och skyldigheter enligt Smittskyddslagen tydliggörs. I promemorian finns förslag på tillägg i Smittskyddslagen beträffande kostnadsfria läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för smittspridning. Förslaget gäller även kostnadsfrihet för undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning och som ges inom landstingets hälso- och sjukvård. Förslaget kommer att ha stor betydelse för behandling och vård av de flesta akuta allmänfarliga och smittspårningspliktiga sjukdomarna. Lagförslaget innebär en betoning av Sveriges internationella åtaganden bland annat om den enskildes rätt till skydd för sin hälsa och rätt till bästa möjliga uppnåeliga hälsa. Identitet och patientjournalföring I promemorian förs en allmän diskussion om de problem som kan uppstå då identitet inte går att fastställa. Det är av största betydelse att vårdgivarna kan följa de krav på patientsäkerhet som finns i svensk lagstiftning. Det är viktigt att vårdgivaren kan klargöra, även om vårdinsatserna är desamma, om den aktuella patienten är hänförbar till en person som vistas i landet utan tillstånd eller tillhör en annan utländsk personkrets. Bland vårdgivarna i Västra Götalandsregionen finns ett starkt önskemål att frågan om reservnummer eller annan identifiering löses, inte bara för personer som vistas i landet utan tillstånd, utan även för andra som vårdas utan att kunna använda personnummer som identifikation. En ytterligare svårighet är hur dokumentationen av utlämnandet av läkemedel kan ske. Frågor om hur identifikation av patienten ska kunna göras på det utlämnande apoteket för att läkemedel inte ska ges till fel personer behöver klarläggas innan den föreslagna lagen träder i kraft. Det är mycket positivt att det i promemorian finns förslag på att berörda myndigheter får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag på en mer ändamålsenlig ordning för dokumentation och uppföljning av den vård och behandling som ska erbjudas.

62 3 Vård som inte kan anstå I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, finns begreppet vård som inte kan anstå. Begreppet tillämpas idag avseende hälso- och sjukvård inklusive tandvård till vuxna personer som väntar på att få sin asylansökan prövad i Sverige. För personer som vistas i landet utan tillstånd kan dock längden på vistelsen vara än mer oviss än för de asylsökande. Det kan därför vara svårt för vårdgivarna att bedöma när vård som inte kan anstå ska tillämpas. Ett ytterligare problem som kan förutses om lagändring träder i kraft är kostnadsersättningen av läkemedel mot allmänfarliga infektionssjukdomar av mer långdraget förlopp till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Detta gäller läkemedel mot sjukdomar som oftast i senare stadier orsakar betydande kroppsliga symtom exempelvis hepatit- och hivbehandlingar. För dessa sjukdomar är det svårt att definiera vad som avses med vård som inte kan anstå i de fall patienten befinner sig i tidigare stadier av infektionen. Här kommer det att uppstå gränsdragningsproblem kring vilka patienter som ska få tillgång till medicinering. Tydliga rekommendationer och riktlinjer för kostnadsersättning för läkemedel mot allmänfarliga infektionssjukdomar av mer långdraget förlopp till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd bör utarbetas. Västra Götalandsregionen vill understryka vikten av att Socialstyrelsen, i enlighet med promemorian, får i uppdrag att lämna förtydliganden och riktlinjer angående begreppet vård som inte kan anstå. Statlig ersättning till landsting och regioner I promemorian föreslås att den utvidgade hälso- och sjukvården och tandvården ska omfattas av den offentliga subventionen. De ökade kostnader som förslagen medför för regioner och landsting ska kompenseras via en ökning av det generella statsbidraget med mkr per år. Regleringen ska göras i samband med budgetpropositionen för Regioner och landsting ska, enligt promemorian, ersättas enligt den kommunala finansieringsprincipen vilket innebär att kommuner och landsting ska kompenseras för statliga beslut som direkt berör landstingens och kommunernas verksamhet. Västra Götalandsregionen vill poängtera den osäkerhet som beskrivs i promemorian angående nivån på de kostnader som blir följden av regioners och landstings utökade vårdskyldighet. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma regionens kostnader, då det saknas säkra uppgifter om antalet berörda personer och behovet av vård. Staten bör istället tillföra regioner och landsting ekonomiska resurser som fullt ut täcker kostnaderna för det nya åtagandet. Den form för statlig ekonomisk kompensation som föreslås i promemorian kommer av allt att döma inte fullt ut motsvara de kostnader som kommer att uppstå i Västra Götalandsregionen. Det är högst troligt att det är en större andel personer som vistas utan tillstånd i regionen än den andel som Västra Götalandsregionen skulle erhålla enligt förslaget. Västra Götalandsregionen förordar att staten istället lämnar ersättning i varje enskild vårdärende med det belopp som motsvarar det vid tidpunkten för vården enligt riksavtalet för utomlänsvård. Västra Götalandsregionen vill också tro att full kostnadstäckning enligt den kommunala finansieringsprincipen kommer att ske. Så har dock inte skett när det gäller den statliga

63 4 finansiering av regionens kostnader för asylsjukvård. Under 2000-talet har det specialdestinerade statsbidragssystemet för asylsjukvården medfört ett underskott med 270 mnkr för regionen. Västra Götalandsregionen ställer sig bakom den hemställan som styrelsen för Sveriges kommuner och landsting tillställde Justitiedepartementet 2011 om att utreda och föreslå regelförändringar av det statliga systemet för finansiering av landstingens kostnader för asylsjukvård. Detta för att det nuvarande systemet har medfört en otillräcklig statlig finansiering. Förslaget om vårdavgifter i promemorian innebär att personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor och under samma förutsättningar som asylsökande personer. Hälso- och sjukvården och tandvård bör därför vara subventionerad. Landstingen bör även få ta ut vårdavgifter, men avgifterna får inte vara högre än den nivå som gäller för asylsökande. Det bör även gälla för avgifter för läkemedel. Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter och avgifter för läkemedel. Västra Götalandsregionen tillstyrker den föreslagna inriktningen. Det är angeläget att såväl hälso- och sjukvård inklusive tandvård som vårdavgifter för personer som vistas i landet utan tillstånd sker på samma villkor som för asylsökande personer. Västra Götalandsregionen vill avslutningsvis konstatera att det är viktigt och värdefullt att åtgärder som redan utförs inom hälso- och sjukvården och tandvården till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, blir tillåtet enligt lag och att det dessutom blir föremål för statlig ersättning till regioner och landsting. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET Helén Eliasson Ordförande Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Ärende 7

77 1(2) TU Ärende 7 Tandvårdsenheten Referens Datum Diarienummer A-M Olhede RSK Förlängd fri tandvård för unga vuxna år i Västra Götalandsregionen Bakgrund Regionen ansvarar för fri barn- och ungdomstandvård mellan 3-19 år. Det år en person fyller 20 år räknas personen som vuxen och övergår till att omfattas av de statliga reglerna om tandvårdsstöd. Regionfullmäktige förlängde i budget 2008 den fria tandvården för unga vuxna som fyller 20 år under kalenderåret. Beslutet följdes upp i budget 2009 med ytterligare ett års fri tandvård så att alla 21-åringar att fick samma möjlighet. Reformen syftade till att öka de unga vuxnas benägenhet att söka tandvård och att därigenom bibehålla en god munhälsa. Förlängd fri tandvård för unga vuxna kan utföras av såväl privat som offentligt verksam vårdgivare. Budget 2013 I budget 2013 finns beslut om en fortsatt förlängning av den fria tandvården för unga vuxna till och med 23 år från Det finns också en inriktning att förlänga med ytterligare en åldersklass till och med 24 år. Ersättningsregler Allmäntandvård Det nuvarande ersättningssystemet för åringar föreslås gälla vid förlängningen till 23 år. Det innebär i korthet att från och med 1 januari 2013 är vårdavgiften för patienter som omfattas av förlängd fri tandvård för unga vuxna lika med det allmänna tandvårdsbidraget. Vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen ersätts med kapiterad grundersättning på 742 kr. per patient och år. Specialisttandvård Även specialisttandvård för åldersguppen år är fri. Patienten måste faktureras för specialisttandvård från vårdgivaren, vilket innebär att högkostnadsskyddet från Försäkringskassan faller ut, samtidigt som regionen övertar patientens kostnad och fakturan går till regionens Tandvårdsenhet för betalning. Riktlinjer Reviderade riktlinjer från och med 2011 antogs av Sektorsrådet i Odontologi den 11 november Sektorsrådet har en partssammansatt representation från såväl privata som offentliga utförare samt representanter för både allmän- och specialisttandvård. Riktlinjerna bygger på tidigare riktlinjer, samt riktlinjer för 3-19 åringars tandvård som antogs av hälso-

78 j 2(2) och sjukvårdsutskottet i juni Riktlinjerna är utformade så att de kan användas vid ett eventuell utökat ansvar för fri tandvård upp till 25 år. Beslut om vårdgivares anslutning och tillämpningsföreskrifter Hälso- och sjukvårdsutskottet kan besluta om regiongemensamma tillämpningsföreskrifter. Sådana bör även innehålla avtalsvillkor för vårdgivares anslutning till den förlängda barn- och ungdomstandvården. Hälso- och sjukvårdsutskottet har ( 217, datum , RSK ) beslutat om tillämpningsföreskrifter samt godkännande av överenskommelser med Folktandvården och avtal med enskilda vårdgivare om medverkan i fri tandvård för unga vuxna år. En utökning av denna ordning bör ske för 23 åringar genom kompletterande regiongemensamma riktlinjer och hälso- och sjukvårdsdirektören bör fortsatt bemyndigas besluta enligt tidigare använd modell. Information och övriga administrativa system Vårdgivarna kommer i brev från regionen att uppmanas att informera sina berörda patienter om att de har möjlighet till ytterligare fri tandvård. I de fall Folktandvården har tecknat Frisktandvårdsavtal med de kommande 23- åringarna har de informationsansvar om förändringen. Övriga administrativa system behöver inte ändras. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar 1. Fastställa regiongemensamma riktlinjer för förlängd barn- och ungdomstandvård för unga vuxna år enligt upprättat förslag. 2. Vårdavgift för patienter som omfattas av förlängd fri tandvård för unga vuxna är lika med det allmänna tandvårdsbidraget, 3. Vårdgivare med avtal ges ersättning per patient med 742 kr för år 2013, 4. Riktlinjer angående fri tandvård för unga vuxna, hälso- och sjukvårdsutskottet , gäller för den utökade åldersgruppen. 5. Hälso- och sjukvårdsdirektören bemyndigas besluta om tillämpningsföreskrifter med regler för tecknande av avtal och överenskommelser för den utökade åldersgruppen. 6. Vårdgivarna uppdras att informera berörda patienter om den utökade åldersgruppen. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Marie Olhede Tandvårdschef

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2016/84 1 (2) Handlingstyp Missiv Datum 2 mars 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Förslag till beslut

Läs mer

Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU 2012:17

Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU 2012:17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Psykiatriska kliniken Ärendenr HSN 2012/251 1 (6) Handlingstyp Remissvar Datum 21 september 2012 Till Socialdepartementet Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Datum 2012-11-12 Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Region Halland har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17) YTTRANDE 1(4) Socialdepartementet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17) Sammanfattning Utredningen föreslår omvälvande förändringar vars konsekvenser är mycket

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Löner och yrkesvillkor Kungsgatan 28A Box 7825 103 97 Stockholm Vision Direkt 0771 44 00 00 vision@vision.se www.vision.se Fax Datum Sida 1 Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård,

Läs mer

KS /2012 Remiss av Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

KS /2012 Remiss av Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0379/2012 SID 1 (6) 2012-06-11 Handläggare: Anna Lindskog Telefon: 08-508 25 156 Till Socialnämnden KS 001-833/2012

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

HÄLSOPROMOTION BLAND BARN OCH UNGDOM I VÄSTRA GÖTALAND

HÄLSOPROMOTION BLAND BARN OCH UNGDOM I VÄSTRA GÖTALAND 1(5) Hälso- och sjukvårdsavdelningen Tandvårdsenheten (G Henning/A-M Olhede) Information Hälsopromotion 2013-03-15, ver 1.0 HÄLSOPROMOTION BLAND BARN OCH UNGDOM I VÄSTRA GÖTALAND - Folkhälsa och tandvård

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Hälso- och sjukvård. till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36).

Yttrande över Departementspromemorian Hälso- och sjukvård. till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36). 2012-11-08, Till Socialdepartementet, 103 33 Stockholm registrator@social.ministry.se s.fs@social.ministry.se Yttrande över Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m.

Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m. Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m. Trondheim den 14 november 2013 Betänkandet (SOU 2012:17) Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1408-0956 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59)

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-03-11 Avdelningen för vård och omsorg Hasse Knutsson Socialdepartementet 103 33 Stockholm Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42)

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Viktoria Skog Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer

Läs mer

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-05-25, 132 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 BERÖRDA ENHETER...4

Läs mer

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden YTTRANDE 2006-06-27 1(1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag om anslutning till överenskommelse om hälsooch sjukvård för asylsökande m fl Landstingsförbundets styrelse har den 19 maj 2006 godkänt överenskommelse

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-10-19 LJ 2012/1344. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-10-19 LJ 2012/1344. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 2012-10-19 LJ 2012/1344 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissvar Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36) S2012/6727/FS Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Psykiatrin och lagen - Tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Remiss från Socialdepartementet

Psykiatrin och lagen - Tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Remiss från Socialdepartementet PM 2012:149 Rotel VII (Dnr 001-833/2012) Psykiatrin och lagen - Tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Kerstin Aldstedt 2015-10-14 Dnr: RS 2015-607 Regionstyrelsen Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU Region Östergötland har beretts möjlighet

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

SOU 2011:48. Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL.

SOU 2011:48. Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL. SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL. Anne Sjögren Sjuksköterska Rosengrenska / Röda Korset 031 741 6207 Jourtelefon:

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) SFS 1985:125 Källa: Rixlex Utfärdad: 1985-03-14 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:193 Tandvårdslag (1985:125) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga,

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Göteborg den 19 december 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Göteborg den 19 december 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Göteborg den 19 december 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 19 december 2012 Plats: Rågården, Göteborg

Läs mer

Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)

Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38) YTTRANDE 1 (5) 21 september 2009 dnr KS2009/261-80 Kommunstyrelsen Agneta Wahnström Er beteckn: S2009/3464/ST Bilaga 253 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 21 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) remissvar till Socialdepartementet

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) remissvar till Socialdepartementet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 20 (34) Dnr CK 2012-0209 187 Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 27 november 2013

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 27 november 2013 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 27 november 2013 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 27 november 2013 Plats: Sessionssalen,

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

24 Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 23 år i tre steg till 2019 RS160546

24 Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 23 år i tre steg till 2019 RS160546 24 Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 23 år i tre steg till 2019 RS160546 Ärendet I budgetpropositionen 2016 aviserades en höjning av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård för barn och

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-27 Diarienummer HS 113-2015 Ärende 5 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Johan Flarup Telefon: 0709-10 31

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59)

Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1542 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) Föredragande

Läs mer

SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Gunilla Klingberg gunilla.klingberg@mah.se DN 150426 http://www.manskligarattigheter.se/ http://www.unhcr.org/

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Avdelningen för juridik. Hälso- och sjukvårdsnämnder Hälso- och sjukvårdsdirektörer Landstingsjurister SKL:s nätverk för asyl- och flyktingfrågor

Avdelningen för juridik. Hälso- och sjukvårdsnämnder Hälso- och sjukvårdsdirektörer Landstingsjurister SKL:s nätverk för asyl- och flyktingfrågor Cirkulärnr: 13:37 Diarienr: 13/4173 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Hälso- och sjukvård, utlänningar, personer utan tillstånd, papperslösa, gömda Anna Åberg Datum: 2013-06-25 Mottagare: Avdelningen

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-26 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Utred de apatiska barnens situation

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2014

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2014 2015-09-17 Vårt dnr 15/0431 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Olle Olsson Avdelningen för ekonomi och styrning Jonas Eriksson Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år

Läs mer

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17)

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 19/2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN YTTRANDE 1 (5) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anita Johansson, vård- och omsorgsförvaltningen Annsofi Eriksson, socialförvaltningen

Läs mer

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Redovisning av kartläggning av överenskommelser om samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2011-10-15 AdmD-277-2011 Ert datum Ert diarienr 2011-05-27 S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningeh SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1229 Landstingsstyrelsen Motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies Föredragande

Läs mer

Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende

Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende 2010-10-26 Mats Persson 1 Hälso- och sjukvårdslagen Lagen om rättspsykiatrisk vård Patientsäkerhetslagen 2010-10-26 Mats Persson 2

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer