Genomförandeplan Inriktning för näringslivsarbetet. 2. Utgångspunkter för näringslivsprogrammet TJÄNSTESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeplan 2010 2011. 1. Inriktning för näringslivsarbetet. 2. Utgångspunkter för näringslivsprogrammet TJÄNSTESKRIVELSE"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Genomförandeplan Inriktning för näringslivsarbetet Strategin för att nå den angivna visionen och nå de uppsatta målen, sträcker sig över ett brett spektrum av åtgärder. Det är inte enstaka insatser eller aktiviteter som skapar ett framgångsrikt näringslivsarbete utan en mångfald av insatser. Näringslivsarbetet under kommer därför att ha en fortsatt bred ansats. Insatserna omfattar allt från förnyelse och utveckling av befintligt näringsliv, nyetableringar och nyföretagande till regionalt samarbete. De nödvändiga och ständiga förbättringarna inom service, attityder, information och kommunikation fortsätter enligt den långsiktiga strategin. Den stora utmaningen är att möta näringslivets offensiv och expansion samt att behålla tempo och kontinuitet. Särskilt fokus under de kommande åren kommer att läggas på etableringsfrågorna. 1 (11) Datum , rev Utgångspunkter för näringslivsprogrammet 2.1 Bakgrund Kungsbacka ligger i en av Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner med närhet till Göteborg, Göteborgs Hamn och Landvetter Airport. Utmärkta förutsättningar för logistik och transport gör att intresset för att etablera sig i kommunen är stort. Det attraktiva läget ger också fördelar i form av stark befolkningstillväxt. Ett växande och välmående lokalt och regionalt näringsliv drar nytta av den stora rörligheten i tillväxt och arbetsmarknadsregionen. Många Kungsbackabor arbetar i annan kommun än i hemortskommunen. Senaste beräkningen från SCB AMPAK (2008) visar att personer arbetar i en annan kommun. Under perioden har utpendlingen ökat från till samtidigt som inpendling har ökat från till Utpendlingen från Kungsbacka är fortfarande betydligt större än inpendlingen men det finns en tydlig trend, skillnaden minskar. Kungsbacka kommun har haft en stabil sysselsättningsutveckling och ökning av nya arbetsställen. Vid senaste beräkningen från SCB på kommunnivå, 2007, ökade sysselsättningen från med 3,7 % och antalet arbetsplatsställen med 4 %. Under perioden ökade antalet aktiva företag med 284 till totalt Bra, trygg och effektiv infrastruktur i alla former är grundläggande och nödvändig för en hållbar utveckling i ett modernt samhälle. Bra allmänna kommunikationer till uniform KUB101 v 1.0, Kommunstyrelsens kansli förvaltning Michael Fransson Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset Telefon vx Fax

2 arbetsområdena i kommunen och i regionen är nödvändiga. Trängseln i trafiken är ett hot mot regionens utveckling och måste lösas inom ramen för det regionala samarbetet. Kommunen ska bidra med en god infrastruktur i form av vägar, järnvägar, industri- och verksamhetsmark, kollektivtrafik och bredband. Kungsbacka är en av landets mest expansiva och attraktiva kommuner. Kommunen erbjuder attraktivt boende såväl längs den långa kustlinjen som i de östra delarna med böljande landskap och genuin bebyggelsemiljö. Sedan 1950-talet har invånarantalet mer än tredubblats, och ökningen fortsätter med ungefär 1000 personer varje år. En befolkningsökning på invånare om året kräver ett tillskott av 500 nya bostäder. De ska vara en blandning av olika boendeoch upplåtelseformer. Kommunen planerar för att möta den stora efterfrågan på bostäder. En stor del av nyproduktionen har ägt rum i de attraktiva, västra kommundelarna utmed kusten, där det också funnits tillgång till gamla byggrätter. Efterfrågan på centralt belägna bostäder har samtidigt ökat, framförallt ifrån ungdomar och äldre. Kommunfullmäktige antog 2005 en vision för utvecklingen i kommunen, som innebar en omorientering av den kommunala planeringen. Den tar sikte på att en stor del av expansionen i kommunen ska äga rum i Kungsbacka stad. Kungsbacka kommun erbjuder god social omsorg och service i form av förskolor, skolor, omsorg, fritids och kulturliv. Tillgänglighet till och hög kvalitet på kommunens service och tjänster är viktiga förutsättningar för företagens möjligheter att växa och utvecklas. Faktorer som kan påverka, men som vi har valt att bortse ifrån i utformningen av programmet är förändringar av politik såväl nationellt som internationellt, miljölagstiftning, infrastruktur, konjunktursvängningar, drivmedelspriser samt ränteutveckling. Vi kan ändå konstatera att de snabba skeendena i vår omvärld under konjunkturnedgång och finanskris med tydlighet har visat att näringslivet ställs inför krav på snabbt agerande och snabb omställning av verksamheten. Det innebär också ökade krav på kommunens förmåga och ambition att möta näringslivets behov och önskemål. 2 (11) 2.2 Kopplingen till andra strategiska områden Ett framgångsrikt näringslivsarbete beror till stor del på hur väl kommunen lyckas i sitt övriga arbete. För att skapa goda förutsättningar för ett snabbt växande näringsliv krävs också attraktiva boendemiljöer, fungerande infrastruktur och kollektivtrafik, en väl utbyggd kommunal service och hög kvalitet i skolorna. Ett framgångsrikt näringslivsprogram måste därför ta hänsyn till och ske i samarbete med övriga utvecklingsområden och utvecklingsstrategier. Som en del i näringslivsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet genomförs vartannat år en nöjd kund undersökning där företagare bedömer service och kontakter med de kommunala förvaltningarna. Undersökningen omfattar fem delar av myndighetsutövningen, serveringstillstånd, markupplåtelse, bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt brandtillsyn. Den första nöjd kund undersökningen genomfördes Resultatet visar att företagarna i Kungsbacka i huvudsak är nöjda med kommunens service. Enkätundersökningen och resultatet ger respektive förvaltning ett värdefullt redskap i det systema-

3 tiska kvalitetsarbetet men bidrar också till en helhetssyn på näringslivsservice över förvaltningsgränserna. 3 (11) 2.3 Näringslivet i Kungsbacka Kungsbackas näringsliv präglas av ett stort och diversifierat näringsliv utan någon stor dominerande arbetsgivare eller industri. Det innebär ett stort och varierat utbud av produkter, tjänster och arbetstillfällen. Det finns drygt 480 verksamma branscher och 7195 aktiva företag i Kungsbacka kommun, SCB Den breda företagsstrukturen i Kungsbacka ger stabilitet och gör oss totalt mindre sårbara vid avmattningar i konjunkturen och vid stora förändringar i enskilda branscher som t.ex. bilindustrin. Handel, såväl detaljhandel som partihandel tillsammans med bygg, fastigheter, service och tjänsteföretag utgör den största delen av det lokala näringslivet. Tillverkningsindustri finns i en inte försumbar mängd. De största företagen i kommunen har cirka 150 anställda. Kungsbacka kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen med cirka anställda. 2.4 Företagsklimatet Ett bra företagsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö. Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Ett bra lokalt företagsklimat har en avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden. I ett gott lokalt företagsklimat är det lättare att starta, driva och utveckla företag. För att hävda Kungsbackas konkurrenskraft, och vara ett självklart alternativ vid nyetableringar och omlokaliseringar, krävs det ett Kungsbacka kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass jämfört med övriga svenska kommuner. Kommunen ska se till att ett bra lokalt företagsklimat råder för såväl befintliga företag som företag som önskar etablera sig i kommunen. Den stora utmaningen är att behålla tempo och kontinuitet i det ständigt pågående förbättringsarbetet för ett bättre företagsklimat. Kommunens tjänstemän och övriga anställda kan bidra i det arbetet genom en positiv attityd och ett professionellt bemötande. Varje enskild tjänsteman har ett ansvar för att skapa ett bra företagsklimat. 2.5 Samarbetspartners i näringslivsfrågor En grundläggande del i näringslivsarbetet är kontakter med organisationer som arbetar för att stärka näringslivet och bidra till dess utveckling. En nära relation och dialog med näringslivsföreträdare är nödvändig för att få kunskap om vad näringslivet efterfrågar. Lokalt Kommunen samarbetar aktivt med näringslivets organisationer, enskilda företag och andra aktörer i näringslivsarbetet. Företagsbesök är en viktig del och ska ske i betydande omfattning.

4 Regionalt Regionalt samarbete och samverkan är nödvändigt för näringslivets utveckling i Kungsbacka kommun. Då Kungsbacka ingår i både Göteborgsregionens kommunalförbund och Region Halland måste vi ta hänsyn tas till de regionala perspektiven. Kungsbacka kommun är drivande i der regionala samarbetet samtidigt som vi tar tillvara det lokala näringslivets intressen. Göteborgsregionens stora betydelse för Kungsbacka och omvänt gör det naturligt att prioriteringen av de befintliga resurserna i första hand riktas mot samarbetet med de olika företrädarna för Göteborgsregionens näringsliv. Regionen är viktig för kommunens försörjning av arbetstillfällen och arbetstagare samt för näringslivets utveckling. Det regionala tillväxtprogrammet för Halland, RTP, ska beaktas i näringslivsarbetet i Kungsbacka. I samband med bildandet av Regionkommunen Halland 2011 kommer ett nytt Regionalt Tillväxtprogram att ha arbetats fram i samarbete med de sex halländska kommunerna. Kungsbacka kommun har ett nära och gott samarbete med Region Halland. 4 (11) Internationellt Kommunen samarbetar med sina vänorter och samarbetspartners i och utanför Europa. Internationella kontakter är viktiga för kommunen. De ger möjligheter att ta del av andra kulturer, språk och kunskaper, som är betydelsefulla för all verksamhetsutveckling. Kommunfullmäktige har antagit en strategi för kommunens internationella arbete. Strategin ska fungera som ett verktyg för att skapa en öppenhet mot och medvetenhet om omvärlden. Kommunledningen har fastslagit att EU-frågor med Näringslivsinriktning ska handläggas med hjälp av våra samarbetspartners BRG, Business Region Göteborg, EEN, Enterprise Europé Network, Region Halland och West Sweden. Inom dessa organisationer finns ett omfattande stöd för de företag som vill utvidga sitt samarbete med övriga Europa. Näringslivskontoret informerar löpande det lokala näringslivet om EU och möjligheter att delta i olika näringslivsrelaterade projekt. Ett flertal av kommunens förvaltningar deltar i olika projekt med EU-anknytning. Internationella study visits genomförs också inom ramen för det regionala samarbetet med Business Region Göteborg och Region Halland. 3. Insatsområden 3.1 Förnyelse och utveckling av näringslivet För att etablerade företag ska kunna ges möjlighet att stanna kvar i Kungsbacka, växa och utvecklas, och för att nya ska kunna etablera sig, är tillgång på verksamhetsmark en grundläggande förutsättning. Tillväxt och utveckling i befintliga företag och etablering av nya företag ger positiva effekter för hela kommunens näringsliv. Fler arbetstillfällen skapas, underlaget ökar för olika typer av företagsservice, den lokala marknaden växer och näringslivet blir mera mångsidigt. Ett dynamiskt näringsliv har också effekter på entreprenörskap och nyföretagande.

5 Handlingsplanen Ny mark för näringslivet möter efterfrågan från såväl etablerade företag som nya etableringar i Kungsbacka på ett till fem års sikt. Handlingsplanen stödjer det näringspolitiska programmets långsiktiga strategi och ger förutsättningar som bidrar till att nå de övergripande målen. Handlingsplanen stödjer också visionen i ambitionen att etablera nya företag och arbetsplatser i kommunens olika delar. I handlingsplanen definieras 15 nya verksamhetsområden i åtta av tio tätorter i Kungsbacka kommun. De har tillsammans en yta på mer än 50 ha. Vart och ett av dessa områden befinner sig olika långt i planprocessen men kommer att drivas parallellt. Varje verksamhetsområde kommer att föras fram till eget beslut. Mot dessa områden matchas näringslivets behov och önskemål. Intresset för att utveckla befintlig eller etablera verksamhet i anslutning till det egna boendet på egen fastighet har ökat under senare tid. Orsakerna kan vara flera, kostnadsmässiga, livssituation, pendling eller att man ser nya affärsmöjligheter och marknader. Oavsett vad är det ett initiativ och en möjlighet som måste tas tillvara för att skapa nya företag och öka antalet förvärvsarbetande inom kommunen. Möjligheten att utveckla befintlig verksamhet eller etablera ny på egen fastighet är också en viktig del av landsbygdsutvecklingen. Det är därför angeläget att stödja den typen av etableringar i så stor utsträckning som lagstiftningen tillåter. 5 (11) 3.2 Information, kommunikation och mötesplatser Dialog, kommunikation och information är kanske den viktigaste delen i kommunens arbete för att skapa ett bra näringslivsklimat. En nära och omfattande relation och dialog med det lokala näringslivet är nödvändig för att fånga upp önskemål, behov och synpunkter. Företagsbesök är en viktig och värdefull del i de relationerna. Minst 100 företagsbesök ska göras årligen varav 10 tillsammans med ledamöter i KSAU. Näringslivsträffarna på Frukostklubben har blivit en väletablerad mötesplats för Kungsbacka näringsliv. Vid nio tillfällen per år får näringsliv, ledande politiker och tjänstemän möjlighet att träffas och lyssna till intressanta föredrag. Ledord för Frukostklubben är Kungsbacka, kunskapande och aktuellt. Frukostklubben arrangeras i samarbete med Svenskt Näringsliv, Företagarna, Handelskammaren och Kungsbacka Innerstadsbolag AB. Informella mötesplatser har stor betydelse för uppfattningen om det lokala företagsklimatet. Ambitionen är att skapa flera sådana mötesplatser. Kommunen informerar regelbundet företagen och medborgarna i kommunen om näringslivsarbetet. Två gånger om året informeras de lokala företagarna om pågående och kommande insatser i näringslivsarbetet via nyhetsbrev från näringslivschefen. Aktuella händelser, information och inbjudningar publiceras på kommunens webbplats. På kommunens webbplats finns marknadsplats för lediga lokaler och fastigheter. Det finns också ett näringslivsregister över företagen i kommunen som är sökbart på namn, bransch och ort. Det bidrar till att ge företagen möjlighet till affärer med varandra och att bygga nätverk. Innehållet och informationen på kommunens webbplats ska utvecklas och uppdateras under 2010/11. Grundläggande information ska tillhandahållas på engelska.

6 3.3 Kompetensutveckling Kompetensförsörjning är av avgörande betydelse för ett livskraftigt näringsliv och en hög sysselsättning. Den snabba tekniska utvecklingen och högre internationaliseringsgrad ställer också högre krav på vidareutbildning i företagen. Allt fler vidareutbildar sig under sin yrkesverksamma karriär. Företagsamma och kunniga individer är grunden för all tillväxt. Tillsammans med Göteborgsregionen, Business Region Göteborg och Region Halland ska kommunen arbeta för att erbjuda kvalificerad och efterfrågad utbildning även till näringslivet. Kompetenscentrum arbetar i nära samarbete med Högskolan i Halmstad, Campus Varberg och Region Halland för att kartlägga företagens behov av att kompetensutveckla sin personal. Det resulterar bland annat i att Kompetenscentrum kan samordna företags utbildningsbehov och erbjuda högskoleutbildningar på distans. Kompetenscentrum ska se till att företagen inom kommunens gränser får möjlighet till efterfrågad kompetensutveckling. 6 (11) 3.4 Nyföretagande En viktig faktor för en god sysselsättningsutveckling är att det startas många nya företag. Fler och växande företag utgör också den enskilt viktigaste tillväxtkällan i en ekonomi. Kungsbacka är en av landets mest entreprenörstäta kommuner, nyföretagandet är bland det högsta i landet. En viktig del i näringslivsarbetet är att uppmuntra och utveckla entreprenörskapet. Entreprenörskap behöver inte handla om att starta egna företag, det kan också handla om att tillföra sin arbetsplats nya idéer och engagemang. Kungsbacka kommun arbetar för att stötta och stimulera entreprenörskap och för att det startas nya livskraftiga företag. Genom samarbete med Business Region Göteborg och NyföretagarCentrum får de som funderar på att starta eget företag kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning. I samarbete med Business Region Göteborg, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och NyföretagarCentrum genomförs två gånger om året inspirations- och informationsträffar för blivande företagare. Under 2009 etablerades Kungsbacka Entreprenörskola som årligen genomför fyra kurser med totalt deltagare och nya företagare. Kungsbacka kommun är en aktiv och engagerad partner i Region Hallands stora projekt för att utveckla nyföretagarrådgivning. Projektet Bra, bättre, bäst syftar till att öka tillgängligheten och kvalitén på nyföretagarrådgivning i Halland så att den på ett optimalt sätt bidrar till att fler växande företag startas. 3.5 Näringsliv skola Väl fungerande kontakter mellan näringsliv och skola är mycket viktig för att unga människor ska intressera sig för och få kunskap om arbets- och näringslivet. Gymnasiernas samarbete med näringslivet är också en förutsättning för att företagen ska få personal med rätt utbildning. Skolan har aktiviteter för dessa kontakter i form av Ung företagsamhet, arbetsplatsförlagd utbildning (APU), praktisk arbetslivsorientering (PRAO),

7 studiebesök med mera. Yrkesråd och programråd inom gymnasieskolan finns som forum för skolan och branscherna på de yrkesinriktade programmen inom gymnasieskolan. För att underlätta kontakterna mellan elever, skola och arbetsplatser har kommunen tagit fram en strategi för samverkan mellan skola och näringsliv. Den visar bland annat hur befintliga nätverk kan stärkas och nya bildas samt beskriver utbud och efterfrågan av de olika typer av praktik och studiebesök som finns. Under 2009 tog Näringslivskontoret/Kommunstyrelsens förvaltning initiativ till Made by Kungsbacka Det är ett samverkansprojekt mellan Näringslivskontoret och förvaltningarna för Gymnasie & Vuxenutbildning och Förskola & Grundskola. Made by Kungsbacka är en inspirationsdag för elever, lärare och företagare med ungas företagsamhet och kreativitet i fokus. Syftet är att bygga broar och långsiktiga relationer mellan skola och näringsliv. Made by Kungsbacka kommer att genomföras årligen under höstterminen. 7 (11) 3.6 Näringslivsservice Kungsbacka kommun ska sträva efter att ge god service åt näringslivet. För företagen är god service ofta detsamma som snabb och obyråkratisk handläggning. Kungsbacka kommuns ambition är att underlätta företagens kontakter med kommunen och att säkerställa att kommunens service till näringslivet motsvarar deras behov. Kommunens tjänstemän och övriga anställda kan genom en positiv attityd och ett professionellt bemötande bidra till att skapa ett bra företagsklimat. Delar av den kommunala verksamheten och mycket av kontakterna med näringslivet handlar om myndighetsutövning. Men den kan utföras på olika sätt. En viktig uppgift i näringslivsarbetet är att bidra till en ömsesidig respekt och förståelse om den verklighet som präglar det dagliga arbetet. Snabb, tydlig och rättssäker handläggning av olika tillståndsfrågor och myndighetsutövning från kommunens tjänstemän är nödvändigt. Bemötandet samt kort och effektiv handläggning kan vara avgörande för om ett företag väljer att etablerar sig i kommunen. Nöjd kund undersökningen mäter hur näringslivet bedömer kommunens service samt säkerställer och utvecklar kvalitén i kommunens näringslivsservice. En viktig del i utvecklingsarbetet är att ständigt pröva och ifrågasätta arbetssätt och handläggningsrutiner. Under verksamhetsåret 2010 kommer kommunen att etablera och marknadsföra en företagslots. Företagslotsens funktion och syfte är främst att göra det enklare för företaget och få ett smidigt och rationellt flöde genom kommunen. Men det ger också de berörda förvaltningarna gemensam kunskap i det enskilda ärendet som underlättar för tjänstemännen att se helheten i ett ärende. Företagslotsen bidrar också med erfarenheter, kontakter, resurser och befogenheter i näringslivsfrågor. 3.7 Omvärldsbevakning Det lokala och regionala näringslivet påverkas i allt högre grad av globala omvärldsfaktorer. Nya branscher och tillväxtmarknader föds, andra försvinner eller får nya former. De snabba skeendena på en gränslös marknad och i en global

8 ekonomi ställer krav på snabbt agerande och snabb omställning för såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Det är en marknad där det inte är de stora som vinner över de små utan de snabba som vinner över de långsamma. Den globala utvecklingen har satt näringslivet, företagens utveckling och deras betydelse för ekonomin än mer i fokus. Omvärldsbevakning ska göras med utgångspunkt från näringslivets behov. Det är angeläget att följa trender och vad som sker i angränsande regioner, inom våra två samverkansregioner och utanför landets gränser. Kungsbacka kommun som alternativ etableringsort agerar på en konkurrensutsatt marknad. I vårt ständigt pågående förbättringsarbete jobbar vi mot rörliga mål. Vi måste hela tiden vara lite bättre där andra är bra. Vi måste ständigt bevaka och följa våra konkurrenter. Om dessa framstår som ett mera attraktivt och företagarvänligt alternativ kommer investeringarna inte att hamna i Kungsbacka. Kungsbacka kommun måste marknadsföra såväl hårda värden, fysisk planering och mark, som mjuka värden, service och kvalitet i omsorg och välfärd. 8 (11) 3.8 Regional samverkan Regionalt samarbete och hänsyn till regionala perspektiv är inte bara fördelaktigt utan också nödvändigt för näringslivsutvecklingen. Den regionala attraktionskraften och de regionala förutsättningarna blir en hävstång för det lokala näringslivet. Den regionala styrkan och bredden ökar slagkraften vid gemensam marknadsföring av regionen, nationellt och internationellt. Ett stort antal av kommunens företag verkar internationellt och har etablerade kontakter på flera exportmarknader. Många fler skulle kunna dra nytta av och växa med tillgång till en större internationell marknad. Det regionala samarbetet är en resurs för de företag som verkar för en ökad internationalisering men är ovana vid export. Göteborgsregionens stora betydelse för Kungsbacka och omvänt gör det naturligt att prioriteringen av de befintliga resurserna i första hand riktas mot samarbetet med de olika företrädarna för Göteborgsregionens näringsliv. De tretton kommunerna, som utgör Göteborgsregionens kommunalförbund, har för näringslivets utveckling alltsedan 1992 samarbetat för en god utveckling och tillväxt i regionen. Samarbetet sker i bolaget Business Region Göteborg, BRG. Det regionala tillväxtprogrammet för Halland, RTP, ska beaktas i näringslivsarbetet i Kungsbacka. I samband med bildandet av Regionkommunen Halland 2011 kommer ett nytt Regionalt Tillväxtprogram att ha arbetats fram i samarbete med de sex halländska kommunerna. Kungsbacka kommun har ett nära och gott samarbete med Region Halland. 3.9 Utveckla befintligt näringsliv Den största tillväxtpotentialen finns i de befintliga företagen på den egna orten, dessa är viktiga motorer för kommunens utveckling. De många små företagen och bredden i näringslivet ger kommunen en stabil struktur som är mindre känslig för konjunktursvängningar. Grunden i näringslivsarbetet är att ge de befintliga företagen förutsättningar för att utvecklas och utnyttja sin tillväxtpotential.

9 Insatser för att utveckla det befintliga näringslivet kan vara att stimulera ett företag att investera, söka sig till nya marknader, höja kompetensen bland de anställda, inklusive företagsledningen eller att kunna erbjuda ny lokalisering för expansion. Det kan också handla om att stimulera samarbete mellan näringsliv, högskola och universitet. Tillväxt Halland är ett regionalt tillväxtprojekt som syftar till att bland annat bygga strukturer för kunskapsöverföring mellan företag, högskola och universitet. En annan typ av insats kan vara lokala utvecklingsprojekt. Attraktiva Kungsbacka, som syftar till att öka Kungsbackas attraktionskraft som turism-, upplevelse- och besöksort är ett sådant projekt. 9 (11) 4. Insatser och aktiviteter Årligen genomför minst 100 företagsbesök varav 10 tillsamman med ledamöter i KSAU Årligen genomföra 9 näringslivsträffar (Frukostklubben) med minst 1000 deltagare från det lokala näringslivet samt politiker och tjänstemän Två gånger om året informera de lokala företagarna om pågående och kommande insatser i näringslivsarbetet via ett nyhetsbrev från näringslivschefen Vartannat år genomföra en omfattande nöjd kund undersökning där lokala företag bedömer service och kontakter med de kommunala förvaltningarna, 2009/2011 Årligen, i samarbete med Kompetenscentrum, genomföra en enkätundersökning till 1500 Kungsbackaföretag med syfte att stärka deras kompetens och konkurrenskraft Fortsätta att driva utvecklingsprojektet Attraktiva Kungsbacka med syfte att stärka Kungsbacka kommuns attraktionskraft inom turism, upplevelse och besöksnäringen Årligen genomföra två inspirations och informationskvällar för nya företagare i Kungsbacka Årligen starta upp fyra kurser med totalt deltagare till Kungsbacka Entreprenörskola Fortlöpande marknadsföra marknadsplatsen för lediga lokaler och fastigheter på Genomföra årligen, i samarbete med förvaltningarna för Gymnasie & Vuxenutbildningen och Förskola & Grundskola näringsliv-skola projektet Made by Kungsbacka Genomföra minst en informationsträff om Ung Företagsamhet för Kungsbackaföretagare under året Delta på ett aktivt och engagerat sätt i de regionala samverkansgruppernas arbete (Business Region Göteborg och Region Halland)

10 Genomföra minst ett informationsmöte för Kungsbackaföretagen om Expedition Framåt (Företagsutveckling Business Region Göteborg) Under verksamhetsåret 2010 etablera och marknadsföra en företagslots i syfte att göra det enklare för företaget och få ett smidigt och rationellt flöde genom kommunen. Det medför också att de berörda förvaltningarna får gemensam kunskap i det enskilda ärendet Att under verksamhetsåret 2010/11 etablera ett näringslivsråd med representanter från Kungsbacka näringsliv i syfte att fånga upp önskemål, behov och synpunkter kring omfattning och inriktning av näringslivsarbetet Minst två gånger om året träffa representanter för näringslivets bransch och intresseorganisationer, Företagarna, Svenskt Näringsliv och Västsvenska Industri- och Handelskammaren Att under verksamhetsåret 2010/11 utveckla och uppdatera innehåll och informationen om näringslivsfrågor på kommunens hemsida. Grundläggande information ska tillhandahållas på engelska Att under verksamhetsåret 2010 ta fram ett skriftligt välkomst och informationsmaterial till nya företag i kommunen Löpande arbeta med bemötandefrågor inom kommunförvaltningen för att få en samsyn kring näringslivets förutsättningar, önskemål och behov. Till grund för arbetet ligger resultatet av undersökningen NKI, Företagslots och utbildningen Den företagsamma förvaltningen Fortsätta att utveckla näringslivsregistret på kommunens webbplats genom att delta i UC: s utvecklingsgrupp Medverka i organisationen Företagarnas arbete med att utse Årets Företagare Löpande informera företagen om aktuella program och projekt inom EU Delta i Kungsbacka Innerstads AB styrelsearbete Förbättra kommunens service till företagen. Ambitionen är att kunna ge en tydlig personlig återkoppling på en fråga via mail eller telefon inom 24 timmar Använda Kungsbacka kommuns värdegrund och vision BITT, Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet, som en självklar del i näringslivsarbetet 10 (11) 5. Organisation och ansvar Näringslivsenheten är underställd kommunstyrelsen som politisk styrelse och ansvarig nämnd för näringslivsfrågorna. Inom förvaltningen är näringslivschefen den som naturligt är företagarnas första kontakt. Frågor som rör försäljning av mark för verksamheter hanteras av verksamheten för Fysisk planering & Exploatering. Kommundirektören har ett övergripande ansvar för näringslivsfrågorna. Som ett resultat av det strategiska näringslivsarbetet har omfattningen på relationer och kontakter mellan det lokala näringslivet och Kungsbacka kommun ökat kraftigt under de senaste två åren. Likaså har Kungsbacka kommuns engagemang och delaktighet i de regionala frågorna om näringslivsutveckling ökat.

11 Parallellt med att det näringspolitiska programmet revideras och uppdateras planeras därför också en resursförstärkning till näringslivsarbetet. Enheten är i nuläget bemannad med en tjänst som Näringslivschef. Denna föreslås i årets budgetmaterial kompletteras med ytterligare en tjänst som näringslivsstrateg. 11 (11)

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Näringslivsstrategi 2015

Näringslivsstrategi 2015 KF 7:1 KF 7:2 KS 10:1 KF 7:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Lycksele näringslivsråds förslag till Näringslivsprogram för Lycksele kommun

Lycksele näringslivsråds förslag till Näringslivsprogram för Lycksele kommun 2017-03-06 Lycksele näringslivsråds förslag till Näringslivsprogram för Lycksele kommun Bakgrund och syfte När företagen växer skapas fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter som bygger välfärd och en

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor,

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor, Sida 1(5) Tjänsteställe: Kommunledningskontoret Handläggare: Kerstin Guth Datum: 2015-10-14 Beteckning: KS 2015-42 140-2 Er beteckning: Underlag för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR

Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR Befolkningsutveckling antal sysselsatta 31000 13000 29000 12000 27000 11000 25000 10000 23000 9000 Befolkning Sysselsatta 21000 8000 19000 7000 17000 6000 15000

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden 1 Med sikte på framtiden och strategier för Falköpings kommun utveckling 2001 2010 Framtiden ligger inte där och väntar på oss - den är här för att skapas Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09 24 2 BAKGRUND

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Näringslivsarbetet i Bromölla

Näringslivsarbetet i Bromölla Näringslivsarbetet i Bromölla Kort kommun- och näringslivsbeskrivning Övergripande mål / Organisation Näringslivsplan/ Verksamhetsområden Utveckling av befintligt näringsliv Företagsservice Ökat nyföretagande

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg?

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 50600 personer

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping Företagsklimatet i Halmstads kommun 2016 Anna Gillek Dahlström, Jönköping Vad är företagsklimat? Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 3 Företagens välfärdsavtryck

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Näringslivskontor Kommunstyrelsen Sid 1 Näringslivspolitiskt program 2013-2018 Sid 2 Vision 2020 Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Linköpings kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer