Låsningen. en analys av svensk invandringspolitik. av Jan Tullberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låsningen. en analys av svensk invandringspolitik. av Jan Tullberg"

Transkript

1

2 Låsningen en analys av svensk invandringspolitik av Jan Tullberg Jan Tullberg har doktorerat och blivit docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har skrivit vetenskapliga artiklar i svenska och internationella akademiska tidskrifter inom ett brett forskningsområde av hög relevans för bokens ämne. 2

3 Låsningen en analys av svensk invandringspolitik Licensen CC BY-ND Creative Commons erkännande, inga bearbetningar innebär att upphovsmannen tillåter kopiering och spridning, kommersiell och icke-kommersiell, men tillåter inte att verket bearbetas. Den som sprider upphovsmannens verk under denna licens skall sprida verket oförändrat och obearbetat. I samband med spridning av verket ska upphovsmannen anges. En restriktion föreligger. Endast Förlaget Lykeion äger rätt att ge ut ge ut den tryckta boken. ISBN

4 Låsningen nnsockså som inbundenbok.mer informationhitardupå

5 Innehållsförteckning Omslag Titelsida Copyright Innehållsförteckning Förord 1 En kvävd debatt Journalistskrået stolthet och fördom Tre demokratikrav Fördomarnas roll i debatten Ett exempel: Fördomar mot fördomar Tabun och bannlysningsord Sammanfattning av kapitel 1 2 Behöver Sverige invandring? Uppehållstillstånd och befolkningsandel Pensioner och invandring Arbetskraftsinvandring Sysselsättning och invandring Sammanfattning av kapitel 2 3 Ekonomiska effekter Offentliga kostnader och intäkter 5

6 Undanträngningseffekter Kulturattachéer och gästarbetare Sammanfattning av kapitel 3 4 Invandring, kriminalitet och kriminalisering Invandrare och brottsbenägenhet Reaktioner på invandrarkriminalitet Hets mot folkgrupp Olaga diskriminering och hatbrott Sammanfattning av kapitel 4 5 Invandringsindustrin Invandringsindustrin steg ett Integrationen steg två Information och opinion Sammanfattning av kapitel 5 6 Surrogatdebatter Integrationsretorik ej invandringsdebatt Antirasism som surrogatdebatt Hatet mot hatet Gränslösa plikter Sammanfattning av kapitel 6 7 Sverige i ett globalt perspektiv Nykolonialism och multikultur Nationalstaten före nykolonialismen 6

7 Sverige och migrationen Sammanfattning av kapitel 7 8 En statsmakt på glid Totalitarism och populism Nytotalitära tendenser Sveriges framtid två radikala visioner Sammanfattning av kapitel 8 9 En kulturrevolution och förnuftets återkomst? Intimiseringen av politiken Trendens dynamik Partierna och massinvandringen Förnuftets återkomst? Vad skulle kunna förändras? Sammanfattning av kapitel 9 Appendix Fotnoter 7

8 Förord Innehållet i denna bok är inte i linje med den officiella svenska synen på invandring. Den predikar inte invandringens förtjänster, det goda hos invandringens förespråkare eller fäller förklenande omdömen om dess kritiker. En målsättning är att utnyttja bokformatets möjligheter till mer ambitiösa analyser och helhetsbilder. Ett nyckelord för läsaren att hålla i minnet är mönster, alltså hur de övergripande bilderna ser ut. Enstaka exempel kan locka till en slutsats, som dock lätt rubbas av ett annat exempel med motsatt sensmoral. Det är först när underbyggnaden blir mindre anekdotisk eller sentimental som den får tyngd. Frågan är vad som är regel och vad som är undantag, liksom att fastställa när undantagen är så många att de tillsammans utgör den faktiska regeln. I media finns dels en generell inställning, dels en rad incidenter som vinklas för att läsaren skall få det intryck som journalisten eftersträvar. På nätet finns nu ofta kompletterande information som till viss del eliminerat de konventionella medias tolkningsföreträde. Svenska folket har i hög grad befriats från illusionen om att media följer den moral de officiellt hyllar sant, relevant och konsekvensneutralt. Dagens läsare är i högre grad medveten om att hon inte bara blir informerad, utan även desinformerad. Syftet med boken är dock inte att återge en korrigerad och mer sanningsenlig berättelse av några av de skandaler som slagits upp och tagit steget från tidningssidorna till fikarummets diskussioner. 8

9 Det som kommer att fokuseras är snarare de stora frågorna som är svårare att få grepp om. De som kräver lite mer utrymme än en tidningsartikel för att få en rättvis beskrivning; de frågor som har större betydelse än vem som har sagt vad till vem. De små frågorna bildar dock tillsammans mönster som är av väsentligt intresse och frågan är hur öppen eller stängd den svenska debatten är. En analys av olika uppfattningar i ett kontroversiellt ämne som invandring ställs inför en rad problem. Hur skall de känsliga frågorna behandlas? Det är omöjligt att ifrågasätta dagens uppfattningar utan att bryta mot konvenansen. Det finns därför skäl att prioritera ett rakt språk och orädda frågeställningar även om det resulterar i att en del personer kan känna sig trampade på tårna, eller med ett mer modernt språkbruk, kränkta. De stora frågorna blir också mer intressanta genom att ses som delar av ett ännu större mönster. Vi får månadssiffror om antalet asylsökande, arbetslöshetsstatistik och BNP-tillväxt. Men dessa dagsfärska siffror är i flera avseenden mindre intressanta än de trender de är en del av. Genomtänkta slutsatser bygger på dokumenterad erfarenhet, evidens, och inte på subjektiva bedömningar och diskutabla komponenter som optimism och pessimism. Denna bok eftersträvar att styra diskussionen i en mer realistisk riktning. Vi bör se på migrationen utifrån dess faktiska effekter och med realistiska prognoser. Många börjar tyvärr med ett partipolitiskt ställningstagande och sedan väljer man en verklighetsbild som passar till partiprogrammet. Eller, samma tanke i en ännu sämre version: man väljer en verklighetsbild som inte passar ett parti man tycker illa om och sedan förespråkar man denna utan förbehåll. 9

10 Till bokens bakgrund hör att jag är docent i företagsekonomi vilket sätter avtryck i texten. Min vetenskapliga produktion har i huvudsak handlat om etik och ekonomi, men också om frågor om nationalism och etniska konflikter. En del kan nog beskrivas som akademiskt och snävt specialiserat, men mycket av det jag skrivit i svenska och internationella akademiska tidskrifter kan förmodligen ge en hel del ytterligare för den som vill fördjupa sig i viss problematik. I bokens slut finns ett Appendix med sådana artiklar som vissa avsnitt i boken anknyter till. Mitt intresse väcktes av en internationell problematik vad gäller kulturella motsättningar och de problem de medför för tilliten i ett samhälle, samt möjligheten att utveckla eller bibehålla ett samhälle med en fungerande demokrati. Dessa insikter har sedan använts för att analysera dagens svenska situation. Diskussionen är i högsta grad inriktad på Sverige, men resonemangen bakom är principiella och kan avse vilken nation som helst. Den västerländska modellen med demokratiska nationalstater framstod för drygt 20 år sedan som världens ideologiska vinnare. Det svenska folkhemmet är en variant av denna modell som idag kommit att ifrågasättas. Nu är inte endast hemmet under ombyggnad, utan det anses finnas ett behov av ett nytt folk; för att ta hand om pensionärerna, för att ta jobb som svenskar inte vill ha, för att ta hand om alla invandrare. Svenskar anses inte längre kunna klara uppgifterna själva. Mest av allt för att det plötsligt uppstått en plikt att ta emot den som vill komma hit. I den tidigare värdegrunden var nationellt självbestämmande och suveränitet centrala värden och kolonialism något tvivelaktigt. I den nylanserade värdegrunden är kolonialism, under beteckningen flyktingpolitik, något oundvikligt och positivt. I den här boken kommer olika argument och 10

11 resonemang att granska dessa bedömningar. Olika ämnen tas upp i en kapitelordning jag funnit lämplig, men det är möjligt att läsaren vill välja en annan ordning. Detta är ett skäl till att ge en kort beskrivning av de olika kapitlen. Ett annat skäl är att det ger möjlighet att få läsarens förväntningar i hygglig överensstämmelse med bokens innehåll. 1. Kapitlet handlar om villkor för en öppen och demokratisk debatt och de brister som föreligger i Sverige idag. Restriktioner som begränsar tanke och diskussion påtalas; en öppen diskussion kräver ett rättframt språk. Ett synliggörande av tabun är ett viktigt första steg i en självständig individs överväganden och reflektioner. 2. Här diskuteras invandringen som ett komplement till svensk befolkning. Behöver vi invandrare för att klara pensionerna? Finns det en arbetskraftsbrist som gör arbetskraftsinvandring till något önskvärt för den svenska ekonomin? Här sprids också ljus över de offentliga debatterna. Ökar sysselsättningen i Sverige eller är det arbetslösheten som ökar? 3. Den ekonomiska analysen övergår här till invandringens effekter på den offentliga sektorn enligt egna och andras beräkningar. Sedan följer en analys av de ekonomiska effekterna för hela det svenska samhället. Är invandringen lönsam för det svenska folket? 4. Invandrare och kriminalitet är ett kontroversiellt ämne och här görs en analys av detta samband. Här diskuteras också de svenska reaktionerna på invandrarkriminalitet; är ett nytt tabu etablerat? Det är också intressant att granska en ökad kriminalisering. Vilka beteenden och yttringar går från att betraktas som oönskade och 11

12 olämpliga av den politiska klassen, till att bli olagliga och straffbara. 5. Först nu kommer ett mer deskriptivt kapitel om regelverk och myndigheter som hanterar invandringen, invandringsindustrin. Motiveringen till placeringen är att de flesta redan har en viss kunskap om denna byråkrati och att ämnet nog inte anses så spännande. Men i något skede bör invandringsmyndigheterna bli beskrivna mer ingående och systematiskt. Här diskuteras också politikernas information om migrationspolitiken till medborgarna samt svenska folkets uppfattning i en rad frågor som berör den omfattande invandringen. 6. Detta kapitel diskuterar det jag kallar surrogatdebatter. Eftersom media ogärna diskuterar invandringsfrågan så lyfter man istället upp närliggande, men mindre centrala, frågor. Integrationen, rasismen och hatet är några av dessa frågor som undviker de viktiga: invandringens omfattning och effekter. Här tas också vissa filosofiska påståenden, som anses relevanta för invandringen, upp till analys. Finns det en genomtänkt koppling mellan invandring och alla människors lika värde eller till mänskliga rättigheter? Surrogatdebatterna är ofta röriga och styrda av emotioner; att strukturera dem kan underlätta förståelsen. 7. Här vidgas migration till ett internationellt och långsiktigt perspektiv. Vilka erfarenheter finns av migration och multikultur? Hur kommer Sverige att förändras i framtiden? Vad händer med folkhemmet som ideologi? Denna idé som tidigare hade hegemoni har nu blivit marginaliserad. Den gemensamma värdegrunden har gått från en demokratisk nationalism av liberalt, socialdemokratiskt eller konservativt slag till något högst annorlunda. Nu revideras värdegrunden till att förespråka en multikultur som hävdar att alla 12

13 kulturer har samma värde och att svenskar inte bör ha ett företräde, varken till eller i Sverige, då den deklamerade moralen är alla människors lika värde. 8. Den begränsade yttrandefriheten är ett växande samhällsproblem som kan leda Sverige till en utveckling i totalitär riktning. Kriminaliseringen av åsikter, yrkesförbud och en mobbning av dissidenter är reella företeelser i dagens samhälle. Mycket talar för en ytterligare glidning i totalitär riktning. Det finns också radikala förslag som riskerar att förvärra situationen. 9. Här analyseras varför det ser så illa ut med den svenska demokratin. En möjlig förklaring är att det handlar om de små stegens tyranni. De har inte uppmärksammats som sig borde. Bristen på demokratisk debatt i media och en brist på interndemokrati i de politiska partierna har skapat en stark likriktning som skrämt till tystnad. En opportunistisk anpassning och för svaga demokratiska institutioner har gjort denna utveckling till en stark trend som alltför få vågar ifrågasätta. Men det finns motkrafter. En opposition formeras utanför konventionella media och ett nytt parti har etablerat sig. Förnekelse har sin tid, men det finns också möjligheter till positiv förändring. Kan vi få en förnuftets återkomst? En politik som främst vinner terräng genom att dissidenter mobbas och allt fler tabun etableras kan komma till en brytpunkt där förbuden faller. Förändringen kan bli som för ett korthus: de bräckliga argumenten har med möda hållit upp varandra, och faller ett dras de andra med i fallet. Boken diskuterar de flesta stora frågor som är förknippade med invandringen, dess rationalitet och dess konsekvenser. Sista kapitlet avslutas med en lista på konkreta politiska frågor som en mer 13

14 upplyst invandringsdebatt bör behandla. Om dessa frågor om ändrade regler känns nya och främmande för läsaren så är det rimligtvis ett tecken på hur de kritiska politiska frågorna har eliminerats från debatten. Tabun och propaganda har en dominerande position som är destruktiv. Bokens ambition är att ge ett sakligt underlag till invandringsfrågan och aktivera tanke och meningsutbyte. Många vänner och kollegor har varit behjälpliga med goda råd och språkliga förbättringar. Jag är dem alla skyldig ett stort tack, inte minst för ideologiskt stöd till projektet. Det behövs insatser för att bryta låsningen i invandringspolitiken och få beslutsfattarna att ändra kurs. Men att försöka med detta medför att dissidenten blir en olägenhet i vissa personers ögon. Då är det gott att man av andra uppfattas som en person som gör en viktig samhällsinsats. Den som har betytt mest för detta bokprojekt som stödjare, som bollplank och som språkslipare är min hustru Birgitta Tullberg. Mitt avslutande tack är till henne. Stockholm den 15 februari 2014 Jan Tullberg 14

15 1 En kvävd debatt Journalistskrået stolthet och fördom Sant, relevant och konsekvensneutralt? Olika media hävdar ofta att deras nyhetsförmedling följer normerna sant, relevant och konsekvensneutralt. Den påverkan som läsaren utsätts för bör vara öppen och resonerande, inte nyheter som filtreras och justeras på ett manipulativt sätt. Redan för 20 år sedan skrev juristen Hans-Gunnar Axberger om pressens självpåtagna myndighetsutövning: Så är det med beskrivandet av den så kallade främlingsfientligheten. Verkligheten verkar vara att integrering av främmande människor genom invandring ibland skapar social oro och sällan är problemfri. Skildringar av denna oro och dessa problem anses emellertid generera en osund främlingsfientlighet och rasism. Därför bör sådant i princip inte skildras. [1] Media påtar sig opåkallade ett censuruppdrag som går stick i stäv med deras uppdrag att skildra samhället på ett rättvisande sätt. Om ett förskingrande kommunalråd är moderat eller sosse, svensk eller invandrare, skall inte påverka publiceringens utformning. Journalisten skall inte gynna vissa grupper som de sympatiserar med genom att förtiga dåliga nyheter. Axberger opponerar sig emot vinklade nyheter och är än mer kritisk mot journalisternas maktmissbruk som sovrar bort vad vi inte skall få veta. 15

16 Nathan Shachar tar i artikeln En yrkeskår i glashus upp journalisternas kåranda och pekar på samma märkliga censurfenomen som går emot yrkeshedern: Medier är inte till för att sortera nyheter efter deras uppbygglighet. Dels för att det är ovärdigt att leva så, dels vet vi hur det går för länder som slår in på den vägen. [2] Shachar sätter fingret på en central punkt för demokratin. Hur skall den upprätthållas om debatten stryps? Richard Swartz klargör: Demokrati är inte att tycka rätt utan rätten att tycka. Det sätt på vilket invandringsfrågan hanteras får honom att undra över hur det står till med det demokratiska sinnelaget hos den politiska klassen i Sverige. [3] Markus Uvell vid tankesmedjan Timbro skrev efter valet 2010 om invandringsfrågan, att tigandet måste få ett slut. [4] Ännu har detta inte skett och vi bör undra varför? Maciej Zaremba frågar: beror linjen på högmod eller oförmåga? och ger svaret: både och. [5] Det är nog riktigt att misstänka att det finns element av högmod utan att detta motsäger att oförmåga är det centrala. Johan Croneman skrev en artikel med rubriken kronorsfrågan är: klarar någon verkligen av att ta debatten? [6] Tills vidare tycks svaret vara nej. Men det finns också de som anser att klagomålen inte är berättigade. En kluven självsyn Chefredaktören för Aftonbladet Jan Helin framhåller de fyra nominerade artiklarna till Stora Journalistpriset 2013 som exempel på ständigt närvarande diskussion och pluralism. De består av en artikelserie om tiggare på Stockholms gator i Dagens Nyheter, en om mångkultur i Aftonbladet, Järnrörsskandalen i Expressen och följetongen om romer i skånska polisregister i Dagens Nyheter. De fyra kandidaterna utmärks av att de alla intar samma position i 16

17 invandringsfrågan. Den ensidigheten visar inte på en pluralistisk debatt. Till sin utformning är de inte heller av debattkaraktär utan kampanjmaterial och det är inga reportage som krävt civilkurage, utan journalisten har utfört ett uppdrag som levererat det förväntade resultat som cheferna efterfrågat. Alla har utfört ett beställningsuppdrag som belönas först med publikation av ett överdrivet antal sidor och sedan med nomineringarna till priset. Pressen hyllar sin egen kampanjjournalistik. Jan Helin är typisk för sitt skrå genom att i samma artikel först bestrida ensidigheten, för att lite senare hävda att ensidigheten är bra. Två avsnitt från samma ledare: Dessa frågor är idag ständigt närvarande i de stora nyhetsmedierna på olika sätt. Ändå drivs fortfarande tesen om att medierna inte vågar ta debatten. Sedan föreslår han några hypotetisk kritiska rubriker och avslutar artikeln med en kommentar till dessa hypotetiska inlägg: Det är sant att medierna inte vågar skildra verkligheten så. Och det är bra. [7] Resonemanget är självmotsägande. Kanske ser redaktören det som en lite charmig inkonsekvens där en principiell positiv inställning till pluralism kombineras med en emotionell inre polis som sätter stopp. Den blivande chefredaktören för Svenska Dagbladet Tove Lifvendahl skrev ett år före tillträdet en artikel som ger en fingervisning om den policy hon kommer att driva som makthavare. Artikelns rubrik är Munkavlen är en myt. [8] Hon hävdar att det förs en normal debatt om invandring men liksom andra dementerar hon snart sitt eget påstående. Två citat: Säg inte att man inte får tala om problemen. Det är det bästa stöd SD kan få ; Här finns ett ansvar att ta för alla som inte önskar göra sig till nyttiga idioter för Sverigedemokraterna och andra xenofobiska krafter. Kort sagt, det som gäller är att lägga locket på efter förmåga och samtidigt, utan 17

18 att skämmas, påstå att lock och munkavlar är myter. Men det är inte för att man är för censur, nej man blir för censur på grund av ett överordnat mål. Ignatius av Loyola är känd för sitt rättfärdigande av inkvisitionen med argumentet ändamålet helgar medlen. Det ändamål som helgade hans medel hade syftet att rädda syndarnas själar från att straffas i evighet. I den jämförelsen framstår xenofobiska krafter som mer jordnära. En entusiasm för yttrandefrihet gäller främst åsikter en person delar, och förbud för att främja höga ändamål uppfattas ofta som oproblematiska undantag. Loyola är ständigt aktuell. Ibland hävdas att man för, eller borde föra, en debatt mot kritikerna men inte utifrån deras verklighetsbild. [9] Men diskussionen om verklighetsbild handlar i hög grad om vem som har en realistisk verklighetsbild. En klok sorteringsprincip för en lyssnare är att först lista ut vem som har förstått problemen i verkligheten. Det är deras problemlösningar som har relevans. De som inte förstått problemens omfattning och art, genom att överdriva, underskatta eller missförstå, bör läsa på och tänka till. Sedan kan de kanske ha något att tillföra. Men media har inget mandat att måla upp en verklighetsbild som läsaren bara skall godta. Saddam Husseins regim insisterade på sin egen verklighetsbild i Irakkriget. Men en regim kan bara upprätthålla en verklighetsbild till en viss gräns. Ett klassiskt ögonblick är när Iraks informationsminister Mohammed Said as-sahaf, i media kallad Bagdad Bob, står på en takterrass och berättar in i kameran hur amerikanerna besegras och är på flykt. Plötsligt uppmärksammar de närvarande ett dammoln vid horisonten som visar sig vara en amerikansk pansarkolonn på väg in i Bagdad. Kameran flackar mellan kolonnen och ministern som får svårt att tala övertygande 18

19 utifrån sitt manus. Varje felaktig verklighetsbild kan en dag utsättas för en verklighetskrock à la Bagdad Bob. Danmark och Norge nya skurkstater Ett sätt att belysa den svenska journalistkårens ensidighet är att se på kulturkonflikten med Danmark och Norge. När Norge kallades för den sista sovjetstaten av Björn Rosengren så uppmärksammades det som färgstark retorik och att Rosengren var besviken och utmattad efter långa förhandlingar. [10] Nu pekas Norge ut som den nya fasciststaten i omdömeslösa tirader; Danmark anses redan ha fallit. Dessa svartmålningar är onekligen en svår propagandauppgift för svenska media; våra goda grannar skall radikalt omprofileras till att tjäna mörkrets makter. Journalistkåren är högst ovillig att släppa fram åsikter som hävdar att Sverige är det land som är på glid mot extremism, inte våra grannländer. Hade de svenska journalisterna bra argument så skulle de kunna hävda sig väl, men de är medvetna om sin svaghet. Därför publiceras inte kritiken av Sverige från våra grannländer i svenska media; de låter inte läsarna bilda sig en egen uppfattning. Dagens Nyheter förhalar ett genmäle så länge att norrmännen lägger ut texten själva. [11] Svenska Dagbladet lyckas hitta en norsk skribent, Thomas Hylland Eriksen, som levererar en konfliktbeskrivning där Sverige bedöms ha rätt på alla väsentliga punkter. Svenskarnas misstag anses begränsa sig till att de försummar att hylla den norska nationalismen när den leder till invandrare som viftar med norska flaggor på Karl Johan. Skribenten är mycket förlåtande till de svenska angreppen på Fremskrittspartiet och dess partiledare: Givetvis finns ett släktskap mellan Breivik och Siv Jensen, även om det inte nödvändigtvis är närmare än det mellan Lenin och Per Albin Hansson. [12] Det argumentet får klassas som ett märkligt självmål. 19

20 Dagens Nyheter lyckas också gräva fram en norrman, Øyvind Strømmen. Han är lite mer kritisk till en del onyanserade svenska fördömanden av Norge, men hans huvudpoäng är För vem tjänar på att svensk debatt uppfattas med rätta eller ej som stängd, som tabupräglad? [13] Hans svar är Jimmie Åkesson, och sensmoralen blir att den svenska tabukulturen inte skall uppmärksammas. Om norska media inte ifrågasätter den svenska självgodheten och om den provocerar norrmännen mindre, så kanske den svenska ensidigheten kan fortsätta, utan att detta framstår lika tydligt. Det finns norska förslag som är mycket bättre än dessa, men de lockar inte svenska media. En Danmark-debatt uppstod i Svenska Dagbladet efter det för svenska förhållanden djärva steget att publicera den välkände danske litteraturredaktören Jes Stein Pedersen. Hans artikel handlar om invandrarpoeten Yahya Hassan som väckt mycket uppmärksamhet i Danmark med sin kulturkritik av det muslimska parallellsamhälle han växt upp i. [14] Svenska skribenter blir upprörda, men de har inget att säga om den centrala frågan, Hassans kritik av ghettokulturen, utan upprörs över att en dansk journalist får skriva om Danmark i en svensk tidning. De anser att den svenska åsiktsstandardiseringen inte bör utmanas utan förstärkas. Svenska Dagbladets kulturredaktör Daniel Sandström summerar de inskränkta svenska reaktionerna: den inbjudne skall vara fri att vara sig själv men ändå bara komma med rätt ståndpunkter. Kort sagt: gärna danska, bara de inte beter sig som danskar. [15] Detta citat summerar väl svenska medias attityd. Journalismen enighet ger styrka En central fråga i denna bok är den ensidiga behandlingen av invandringsfrågan i media. Olof Petersson talar i sin bok Politikens 20

21 möjligheter om journalismen som en särskild ideologi uppbyggd kring tre storheter. Där finns makten, folket, och journalisterna som har till uppdrag att berätta för folket att det är bedraget av makten. Journalister tillskriver sig själva en hjälteroll och intresset för skandaler och lösnummer uppfattas som allmänintresse. En onekligen ganska enkel världsbild. Petersson ger en kritisk och övertygande bild av att journalismen ofta ger en skev beskrivning av verkligheten. [16] Journalisternas politiska preferenser är inte representativa för svenska folket. Sedan 1980 har forskare vid Göteborgs universitet utfört opinionsundersökningar av journalistkåren. Rödgrönt stöd i media ligger på drygt 70 procent. Länge var det framförallt Vänsterpartiet som var överrepresenterat; ännu 10 år efter Sovjetblockets fall stöddes partiet av 31 procent av de svenska journalisterna. År 2012 är det i första hand Miljöpartiet som är överrepresenterat i journalistkåren, 41 procent bland journalisterna. Vid Sveriges Radio och Television stödjer mer än hälften av reportrarna Miljöpartiet [17] Skevheten leder till en märklig bedömning av vad som är normalt och vad som är extremistiskt. Ur ett demokratiskt perspektiv så är svenska folket en referens. Bedömer man svensk politik ur ett internationellt perspektiv kan EU-länderna vara en referensgrupp. Om Sverige tar in fler invandrare än något annat land kan det rimligtvis kallas extremt. Sedan kan man förtydliga och säga att det är extremt bra eller extremt dåligt. Men det är inte så normalt och trivialt att det blir osynligt. Journalistkårens referenspunkt är inte medianväljaren eller det vanliga EU-landet utan det egna skråets mittpunkt. Jämfört med den 21

22 kan medianväljaren framstå som mittens extremism enligt exempelvis journalisten Per Wirtén. [18] Eftersom människor enligt journalisterna har så tokiga uppfattningar så måste de läras upp till den gängse journalistuppfattningen som inte uppfattas som extrem utan normal. Journalister är rapportörer och presentatörer så argumentation sker i mindre grad genom resonemang än genom vinklingar och deklarerade attityder. Det viktigaste är kanske valet av ämne; att avgöra vad som skall diskuteras samt på vilket sätt en nyhet skall vinklas. I sådana här frågor uppstår ofta en samsyn. Skall journalisterna lyckas med en bragd som att avsätta en minister så krävs ett samstämmigt drev. Skall de uppfostra svenska folket till en ny inställning, som att vara positiv till multikulturalism, krävs också ensidiga och entydiga signaler om ont och gott. När folket och politikerna är halvhjärtade till sådana omprövningar blir det enligt journalismen en kollektiv uppgift för journalistkåren. Opinionen om opinionsbildarna Sedan en lång tid har det förts fram klagomål mot pressens vilja och förmåga att ge saklig information och prestera en öppen och intressant debatt. Inte mindre än 64 procent av svenska folket instämde i påståendet: Svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring. [19] Detta misstroende indikerar att massmedia missbrukat sin maktställning under lång tid. Många förundras över att ett missbrukat åsiktsmonopol fortfarande kan upprätthållas. Journalisterna själva har en annan syn. Företaget Quick Response ställde en fråga om deras beteende och fick svar av 1655 journalister. 70 procent kryssade för att de aldrig avstått från att rapportera om negativa aspekter på invandringen. [20] Detta är i skarp kontrast till hur svenska folket uppfattar situationen. Journalisternas 22

23 hederlighet ifrågasätts ytterligare genom detta kollektiva förnekande. Chefredaktören för skråets tidning Journalisten är oförstående till kritiken. Enligt Medieakademins förtroendebarometer 2012 hyser endast 24 procent förtroende för journalisterna. Hur kan de utgöra den yrkesgrupp som allmänheten har allra minst förtroende för? Det måste vara ett missförstånd! Hon skriver: Kanske kan siffrorna förklaras av mätfel i undersökningarna. [21] Samhällsintresse och särintresse Journalisterna tycks ha problem med det fria ordet som ideal. Att våga vägra ta debatten var ett förslag som lockade många journalister när publicistklubben diskuterade i kulturhuset. [22] Intrycket från mötet var att de flesta nog ansåg att ett tigande är att föredra framför att våga ta debatten. Att tiga ses inte riktigt som att aktivt ljuga. Att sätta agendan blir en manifestation av kårens makt, och detta betyder uppenbarligen mer än betygsättningen av deras arbete och den låga uppskattning journalisterna får som yrkeskår. Med jämna mellanrum påstår journalister och redaktörer att det råder en fri debatt, men det är svårt att se någonting som ger deras påstående trovärdighet. Det finns dock övertygande sätt att visa debattvilja som att publicera en av de många refuserade artiklar som är invandringskritiska och sedan skriva ett genmäle. De kan också skriva ihop en artikel med argument och sedan låta en motståndare gå i svaromål. Ingen skulle ropa censur om tidningen ger sin skribent sista ordet. Men problemet är att man riskerar knockout och som i boxning går man ogärna en match mot en motståndare som man tror är starkare. En diskussion kräver i viss mån en tro från båda parter att man är överlägsen och har goda möjligheter att vinna. I 23

24 invandringsfrågan har etablissemanget en svag intellektuell position och mycket att förlora. Både politiker och journalister söker göra alternativet, att inte ta matchen, till något moraliskt försvarbart att våga vägra. Som en otränad och överviktig champion söker de skjuta upp matchen för att behålla sin status så länge som möjligt. Journalismen har avigsidor som att den ibland ifrågasätter politikerna på ett närmast löjligt sätt. Journalisterna biter sig fast vid formuleringar, konkretiserar till petitesser och sentimentaliserar. Men detta är trots allt ändå ett bidrag till en diskussion. När man aktivt motverkar en debatt och det dessutom är en debatt som politikerna inte heller vill ta så blir tystnaden massiv. Janne Josefsson kommenterar problemförnekelsen så här: Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som försvarar det mångkulturella samhället. Men vi som försvarar det har ju förskönat det. [23] Därför har diskussionen i hög grad istället förts i alternativa fora medan det politiska och mediala etablissemanget tiger i sakfrågan och demoniserar kritikerna. Sverigedemokraternas intåg i riksdagen har öppnat ett offentligt rum, men bara på glänt. De andra partierna diskuterar bara när de absolut måste. Media söker skapa diskussion i en rad sidofrågor, men fortsätter tigandet i sakfrågor och fördömer dissidenter. Många av medias representanter framhärdar paradoxalt nog att ensidigheten inte finns. Och om den trots allt faktiskt finns, så har den omvandlats till en dygd. 24

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se www.newconnexion.se Birgitta Hägg 070-672 80 39 Ulrica Tackerudh 070-672 80 31 info@newconnexion.se www.newconnexion.se Om du kommer till en öde ö och du bara har med dig en konservburk, hur skulle du

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 10 Syftet med en uppförandekod Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 3: Sara Karlsson Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATERNA HAR FEL STUDIEPLAN. Framtaget i samarbete mellan. EXPO utbildning

SVERIGEDEMOKRATERNA HAR FEL STUDIEPLAN. Framtaget i samarbete mellan. EXPO utbildning SVERIGEDEMOKRATERNA HAR FEL STUDIEPLAN Framtaget i samarbete mellan EXPO utbildning Något att tänka på: * Ta fram era egna erfarenheter i samtalet * Se till att alla är aktiva i samtalet och att ingen

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING 1 MEDIATIDEN INLEDNING I dagens samhälle finns en mängd olika media som ger oss massor av information. Programserien Mediatiden handlar om vår samtid med fokus

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Filosofi 26.3.2010. Fråga 2. Det sägs att ändamålen för och konsekvenserna av en handling helgar medlen. Diskutera giltigheten i påståendet.

Filosofi 26.3.2010. Fråga 2. Det sägs att ändamålen för och konsekvenserna av en handling helgar medlen. Diskutera giltigheten i påståendet. Filosofi 26.3.2010 Fråga 1. Vad grundar sig sanningen i vart och ett av följande påståenden på? a) En triangel har tre hörn. b) I Finland bor det fler än tio människor. c) Rökare dör vid yngre år än icke-rökare.

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Valdebatt om migranterna inom EU

Valdebatt om migranterna inom EU Foto från The Telegraph Valdebatt om migranterna inom EU med kandidaterna till EU-parlamentet2014 (V, S, MP, FP, KD, M) Arr. Immigrant-institutet EU-parlamentsvalet närmar sig! Den 25 maj 2014 hålls det

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter!

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter! Veckans nyheter Följ med i veckans nyheter och händelser genom att se på nyhetssändningar, läsa dagstidningar och lyssna på radions nyheter. Du ska välja ut sådant som har med samhällsfrågor att göra dvs

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen?

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen? FTEA12:2 Föreläsning 4 Att värdera en argumentation II Inledning Förra gången konstaterade vi att argumentationsutvärdering involverar flera olika steg. Den som ska värdera en argumentation behöver åtminstone

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin

Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät HT10 nr 5 Kursledare: Piotr Urniaz Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå Universitet Oktober 2011

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut.

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut. Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05 Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut. Falsk självsäkerhet Folk tenderar att acceptera ett påstående om det presenteras av en person som

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Interkulturellt förhållningssätt

Interkulturellt förhållningssätt Interkulturellt förhållningssätt Professor Pirjo Lahdenperä Eskilstuna 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2012 årgång 16

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2012 årgång 16 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2012 årgång 16 Bokförlaget thales recension bengt brülde & joakim sandberg: Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt, Stockholm:

Läs mer

Interkulturellt ledarskap

Interkulturellt ledarskap Interkulturellt ledarskap Professor Pirjo Lahdenperä Örebro 2012-05-25 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Rapport från en konferens med hållbar fred i sikte

Rapport från en konferens med hållbar fred i sikte Rapport från en konferens med hållbar fred i sikte AV JONATHAN LEMAN Den socialdemokratiska sidoorganisationen Palmecentret anordnade den 11 juni en konferens vid Piperska muren i Stockholm. Bland konferensens

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Svenska folket om politiskt ledarskap

Svenska folket om politiskt ledarskap Novus Opinion Svenska folket om politiskt ledarskap 29 juni 2009 Arne Modig Svenska folket om politiskt ledarskap Hur ser väljarna idag på ledande politiker? Vad tror man styr partiledarna? Kommer partiledarnas

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Kan vi handla omoraliskt mot. Är det rätt eller fel med abort?

Kan vi handla omoraliskt mot. Är det rätt eller fel med abort? Kan vi handla omoraliskt mot Ska vi kvotera för jämställdhet? Är det rätt eller fel med abort? djur och natur? Bör vi äta kött? Är det någonsin rätt att döda en annan människa? Hur mycket pengar bör vi

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Kan man säga nej till uthyrningar?

Kan man säga nej till uthyrningar? Kan man säga nej till uthyrningar? Vi har fått frågor om vad som gäller för offentligt finansierade institutioner i samband med uthyrning av lokaler till externpart. Riksutställningar har här gjort en

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer