De ska-krav som finns i texten ska samtliga uppfyllas vid varje tidpunkt av kontraktstiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De ska-krav som finns i texten ska samtliga uppfyllas vid varje tidpunkt av kontraktstiden."

Transkript

1 ÅMÅLS KOMMUN BILAGA 1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Sammanfattning av ska-krav i punktform De ska-krav som finns i texten ska samtliga uppfyllas vid varje tidpunkt av kontraktstiden. I texten ges förutsättningarna för ska-kraven och de syften som de ska uppfylla. Då det kan vara svårt att få en överblick över vilka ska-kraven är följer i här en sammanfattning i punktform över de ska-krav som ingår i förfrågningsunderlaget. Kapitel 1 Information och uppdragsbeskrivning Utföraren ska kunna påbörja insatser gällande personlig omvårdnad inom ett dygn och serviceinsatser inom 14 dagar. I brådskande ärenden ska insatser gällande personlig omvårdnad kunna påbörjas omgående. Omvårdnadsinsatser ska utföras mellan klockan 07:30-22:15, veckans alla dagar. En utförare som ansöker om att utföra omvårdnadsinsatser (oavsett inkl. eller exkl. serviceinsatser) ska också förbinda sig att utifrån biståndsbeslut kunna utföra nedanstående insatser: - Om en kund är beviljad matdistribution ska utföraren hämta mat från det av kunden valda hämtstället för distribuering hem till kund. - Utföraren ska besvara trygghetslarm dagtid hos de kunder som valt dem. Utföraren ska meddela telefonnummer för mottagande av larm till kommunens biståndshandläggare som vidarebefordrar detta till trygghetsjouren. Utföraren ska tillse att inställelsetid efter mottaget larm inte överstiger 45 minuter. Patrulltid/ankomsttid ska registreras genom telefonkontakt med trygghetsjouren - Utföraren ska tillse att dess personal får utbildning i hur trygghetslarmen fungerar, dess skyldigheter att åtgärda larm samt avtalets innebörd. - Samverkan ska ske med närstående samt för kunden andra viktiga personer i den utsträckning som kunden gett sitt samtycke till. - Utföraren ska samverka med övriga utförare av hemtjänst kring kunden så som nattpatrull, HSL-personal, arbetsterapeuter m fl. - Utföraren ska samverka med beställaren i utvecklandet av vård och omsorg i kommunen som helhet. - Samarbete med frivilligorganisationer, nätverk, samfund och studieförbund ska ef tersträvas. - Utföraren ska samverka med övriga eventuella vårdgivare för att skapa en så sammanhängande vårdkedja som möjligt för kunden. - Utförarna ska samarbeta med både kommunens och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdspersonal. - Västra Götalandsregionen köper viss sjukvård av Värmlands läns landsting enligt kontrakt. Utförarna ska därför samverka även med lanstinget i Värmland. - Utföraren ska tillse att sjuksköterskorna får den information som behövs för att tillgodose kundens behov av hemsjukvårdsinsatser. - Personalen ska utföra de HSL-insatser som de blivit delegerade/instruerade för. - Utföraren ska för sina kunder dokumentera utförda HSL-insatser i kommunens administrativa system så att kommunens HSL-personal kan få tillgång till den. - Utförarens personal ska kunna läsa HSL-dokumentation om sina kunder som kommunens HSL-personal skrivit.

2 - Vid icke förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för patienten ska utföraren samarbeta med MAS för att anmäla händelsen enligt Lex Maria, enligt instruktion. - Alla tillbud och uppkomna skador på grund av fall eller annan olycka ska rapporteras till omvårdnadsansvarig sjuksköterska och verksamhetsansvarig hos utföraren som årligen ska sammanställa rapporterna och vidarebefordra dessa till MAS - I hemtjänsten ska utföraren ha ett rehabiliterande och aktiverande arbets- och förhållningssätt. - Instruktion och utbildning från arbetsterapeuter ska ske enligt rutin. - Utföraren ska genom dokumentation tillse att kommunens arbetsterapeuter kan hålla sig uppdaterade om kundens utveckling och behov. - Utföraren ska samarbeta med primärvårdens sjukgymnaster kring kund. Serviceinsatser ska utföras mellan klockan 07:30-17:00, vardagar. Den utförare som endast ansöker om att utföra serviceinsatser blir inte godkänd att utföra någon av de uppgifterna angivna under omvårdnadsinsatser. Utföraren ska dock arbeta för stor grad av samverkan och god kommunikation med andra vårdgivare och yrkesgrupper för att skapa en så god, sammanhållen vård och omsorg om kunden som möjligt. Utföraren ska tillse att, hos utföraren redan befintlig kund, får sitt behov tillfredsställt om de biståndsbedömda insatserna utökas även om det innebär att kapacitetstaket överskrids. Tilläggstjänster ska vara frivilliga för kunden och får inte vara obligatoriska för kunden för att denne ska kunna välja leverantören När tilläggstjänster erbjuds den enskilde ska det tydligt framgå att det är fråga om tilläggstjänster som erbjuds. De tilläggstjänster som en utförare vill erbjuda sina kunder ska framgå i informationen som kunden får från kommunen. Kapitel 2 Administrativa bestämmelser Utföraren ska skicka in en fullständig ansökan i enlighet med föreskrivet ansökningsformulär med beskrivningar och redogörelser enligt det som efterfrågas i formuläret (bilaga 3). Ansökan ska vara bindande för utföraren i 6 månader från det att den inkommit till kommunen. För att en sökande ska kvalificeras och därmed godkännas krävs följande: Fullständig ansökan med de dokument bifogade som beskrivs i förfrågningsunderlaget, deltagande vid en intervju med vård- och omsorgsförvaltningen, för att få och behålla sitt godkännande ska utföraren vid varje tidpunkt uppfylla villkoren i förfrågningsunderlaget, dess bilagor samt kontrakt. Ansökan om rättelse ska göras skriftligen inom tre veckor. För fortsatt deltagande i systemet ska en förenklad ansökan inlämnas senast 2 månader innan kontraktets utgång eller senast 1 maj för kontrakt som går ut under månaderna juni, juli, augusti och september. Utföraren ska ta emot de beställningar som ges av beställaren för de tjänster som godkännandet gäller inom ramen för eventuell ansökt kapacitetstak och geografisk begränsning. Utföraren ska lämna över information om sig själv och sin verksamhet enligt de riktlinjer som beställaren bestämt. 2

3 Leverantören ska utforma sin marknadsföring på ett sådant sätt att den enskilde inte uppfattar den som påträngande, och att det i övrigt är etiskt försvarbart. Direktriktad marknadsföring till kund genom oanmälda hembesök eller telefonpåringning tillåts ej. Utföraren ska meddela till beställaren hur man planerar att marknadsföra sin verksamhet. Utföraren ska ha erforderliga tillstånd för att bedriva verksamheten. Utföraren ska ansvara för att ta de myndighetskontakter samt föra de anmälningar som erfordras för uppdragets genomförande. Utföraren ska bedriva verksamheten enligt gällande lagar och regler samt allmänna råd, riktlinjer och förordningar på området. Utföraren ska vara arbetsgivare och helt ansvarig för verksamheten, inkluderat arbetsmarknadsförsäkring för personalen. Utförare som ska utföra omvårdnadsinsatser ska ansluta sig till vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem, vilket för närvarande är Procapita. Utförare av omvårdnadsinsatser ska åta sig att tillsammans med beställaren garantera åtkomst av verksamhetssystemet via ett säkert behörighetssystem. Utförare av omvårdnadsinsatser ska ansvara för att rätt personal har behörighet till verksamhetssystemet. När någon slutar sin anställning ska utföraren omedelbart skriftligen meddela detta till vård- och omsorgsförvaltningen så att behörigheten kan avslutas. Utförare av omvårdnadsinsatser ska anlita beställarens IT-resurs för kundstöd beträffande användning, och underhåll av verksamhetssystemet. Utföraren av omvårdnadsinsatser ska ha ett fullgott skydd mot virus och annan skadlig kod i nivå med vad beställarens IT-resurs anger. Utföraren ska bekosta relevant datautrustning samt personalkostnader för den egna personalen vid utbildningstillfällena. Utföraren ska även bekosta nätuppkopplingar samt eventuella övriga kostnader. Utföraren ska själv sörja för sitt lokalbehov. Utföraren ska själv teckna och bekosta abonnemang och leverensavtal för nödvändig teknisk försörjning med respektive leverantör. Kapitel 3 Kvalitetskrav Övergripande Utföraren ska ansvara för egenkontroll genom systematiskt och regelbunden uppföljning och utvärdering av verksamhetens innehåll. Beställaren ska delges resultatet. Utföraren ska lämna statistikuppgifter etc. till följande myndigheter, med en kopia till beställaren: Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Statistiska centralbyrån (SCB). Beställaren eller dess företrädare ska alltid få den insyn i verksamheten som krävs för uppföljning, kvalitetskontroll och utvärdering. Utföraren ska bistå beställaren i detta och erbjuda den insyn som krävs. Utföraren ska ge beställaren eller dess företrädare insyn i dess ekonomiska ställning. Kommunens revisorer ska äga rätt att på samma sätt som i verksamhet i kommunal regi kontrollera och utvärdera den kontrakterade verksamheten. Utföraren ska förbinda sig att aktivt medverka för att underlätta revisorernas arbete. Senast de 30 november innevarande år ska utföraren lämna en verksamhetsplan för det kommande året. Vad denna ska innehålla anges i förfrågningsunderlaget. 3

4 Utföraren ska vidare, årligen senast vid utgången av februari månad, lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året. Utföraren ska utan oskäligt dröjsmål efter det att beställaren framställt begäran härom till kommunen lämna sådan information som utgör allmän handling. Både begäran från kommunen och informationen ska om inte annat avtalats vara skriftlig. Insatserna ska utföras oavsett av vilket behov och/eller typ av funktionsnedsättning som kunden har. Socialtjänsten ska, enligt socialtjänstlagen, vila på demokratins och solidaritetens grund och främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska utformas så att den enligt gällande lagstiftning tillgodoser den enskildes behov för att underlätta vardagen och möjliggöra ett självständigt liv så länge som möjligt. Utföraren ska anta den gemensamma värdegrunden som ett styrande dokument för verksamheten. En kund kan välja att ha högst två olika utförare som utför de insatser som kunden beviljats. Kunden kan, om den så önskar, ha en utförare som utför serviceinsatser och en annan som utför omvårdnadsinsatser. Utförare som jobbar mot kunden ska ha en god dialog med de andra utförarna och sätta kunden i fokus. Vid byte ska utföraren samarbeta med beställaren och ny utförare för att göra bytet så smidigt som möjligt. Utföraren ska underlätta kundens byte och säkerställa att god kvalitet och säkerhet i samband med bytet bibehålls. Utföraren ska ha säkra rutiner för nyckelhantering av den enskildes nycklar. Det ska finnas rutiner för utlämning och återlämning av nycklar med tillhörande signering. Utföraren ska tillämpa det gemensamma synpunktshanteringssystemet enligt utarbetad instruktion (se bilaga 7). Utföraren ska ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1). Utföraren ska förse kunden och/eller dess närstående/god man med information i enlighet med vad som anges i förfrågningsunderlaget. Den utförare som blir godkänd att utföra hemtjänstinsatser ska tillse att all personal kan uppvisa id-handlingar för kund. Utföraren ska ansvara för att personalen efterlever lagstiftningen gällande tystnadsplikt och sekretess, följer utvecklingen på området samt att personalen undertecknar överenskommelse om detta. Anställda ska omfattas av meddelarskydd jämställt med det skydd offentligt anställda har. Utföraren ska ha rutiner för att tillgodose kraven på datasäkerhet och informationssäkerhet i verksamheten. Rutinerna ska vara kända av personalen hos utföraren. Kunden eller närstående/god man ska sköta hantering av privata medel. I de fall privata medel handhas av utföraren ska rutiner finnas för detta. Utföraren ska tillse att dokumentationen sker i enlighet med bestämmelserna i SoL och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS samt kommunens dokumenthanteringsplan. Utföraren ska ansvara för att föreliggande journalföring och dokumentation av vård och omsorg utförs och förvaras i enlighet med gällande författningar och myndighetsföreskrifter. 4

5 Verksamhetsansvarig hos utföraren ska var tredje månad skriva en sammanfattning av viktiga händelser i dokumentationen av insatser enligt SoL. Sammanfattningen ska, om utföraren utför omvårdnadsinsatser, finnas tillgänglig i Procapita för att kunna läsas av bland annat kommunens nattpatrull. I det fall utförarens uppdrag upphör och uppdraget övergår till ny utförare ska handlingarna överlämnas till denne på så sätt som vård- och omsorgsnämnden beslutar. Verksamhetsansvarig ska se till att rutiner finns för informationsutbytet i verksamheten. Anmälan ska göras i enlighet med Åmåls kommuns rutin för anmälan enligt Lex Sarah. Särskilda kvalitetskrav omvårdnadsinsatser Nedanstående kvalitetskrav ska, utöver vad som angivits ovan, uppfyllas av utförare som ämnar att utifrån biståndsbeslut utföra omvårdnadsinsatser hos kunder i Åmåls kommun. Utifrån biståndsbeslutet ska utföraren utforma en genomförandeplan inom 10 dagar och lämna denna till biståndshandläggaren för kännedom. Planen ska beskriva hur insatserna praktiskt ska genomföras och ska uppfylla krav i gällande författningar. Den enskilde och/eller dennes företrädare ska vara delaktig i utformningen av planen. Planen ska följas upp löpande och revideras då omständigheterna förändras. Varje kund ska ha en kontaktpersonal. Det ska finnas möjlighet för kunden att byta kontaktpersonal. Utföraren ska omgående kontakta ansvarig biståndshandläggare i kommunen om kundens omsorgsbehov förändras i sådan grad att biståndsbeslutet behöver omprövas. Utföraren ska omgående, samma dag eller nästkommande arbetsdag, meddela ansvarig biståndsbedömare i kommunen om en kund avlidit eller tagits in på sjukhus. När en kund är utskrivningsklar från sjukhus och biståndsbedömningen är klar ska utföraren tillse att kunden kan återvända till sin bostad och få den omsorg som kunden behöver. Utföraren får inte fördröja hemtagning av utskrivningsklar kund. Utföraren ska utöver biståndsbedömda insatser tillgodose tillfälliga akuta insatser som inte omfattas av biståndsbeslutet eller i väntan på ett sådant. Utföraren ska samma dag eller nästkommande arbetsdag kontakta kommunens biståndshandläggare för godkännande och förnyad utredning om kundens behov. Utföraren ska ha och arbeta efter ett ledningssystem för kvalitet enligt gällande författningar. Utföraren ska se till att personalen får erforderlig utbildning om betydelsen av god vårdhygien i enlighet med vad som anges vara basal hygien inom hälso- och sjukvård enligt socialstyrelsen föreskrifter SOSFS 2007:19. Utföraren ska också ha rutiner för att säkra och följa upp hygienen i samband med insatser hos kunden. Utföraren ska följa MAS rutiner för uppföljning av hygien i vården. Utföraren ska vara väl insatt i styrdokument och den lagstiftning som gäller verksamheten. Leverantören ska i egenskap av arbetsgivare anställa och ansvara för personalen med beaktande av gällande lagar och föreskrifter. Anlitar utförare underleverantörer ska utföraren av denne avkräva samma utfästelse Verksamhetsansvarig hos utföraren ska lägst ha utbildning och/eller erfarenhetsbakgrund inom vård- och omsorgsområdet. Administrativa kunskaper så som datavana är nödvändiga kunskaper som den verksamhetsansvarige ska ha. Utsedd person ska rapporteras till beställaren. 5

6 Om extern utförare inte tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för utförarens anställda. Utföraren ska utföra sina åtaganden med den personalstyrka som är erforderlig och med de kvalifikationer som krävs för att uppfylla kraven på god hemtjänst med helhetssyn och med biståndsbeslut som grund. Den personal som ska utföra arbetsuppgifterna ska ha omvårdnadsutbildning och/eller erfarenhet från arbetsområdet. Det ska vara utförarens strävan att höja andelen personal med formell utbildning och utföraren ska årligen i sin verksamhetsplan redogöra för vad denne planerar att göra för att stimulera de anställdas kompetensnivå. Personalen ska ha de kunskaper i svenska språket som krävs för att emot instruktioner, samtala med kunderna, dokumentera och läsa annans dokumentation. Utföraren ska aktivt arbeta med fortbildning av personalen. Vid nyanställning ska en utarbetad rutin för introduktion finnas. Särskilda kvalitetskrav serviceinsatser Nedanstående kvalitetskrav ska, utöver vad som angivits under övergripande kvalitetskrav, uppfyllas av utförare som ämnar att utifrån biståndsbeslut utföra servicesinsatser hos kunder i Åmåls kommun. Insatser ska utföras i enlighet med beställningen från biståndshandläggaren. Insatserna ska också registreras samt dokumenteras på av kommunen anvisat sätt. Utförare ska meddela biståndshandläggare om behovet hos kunden förändras. Serviceinsatserna ska utföras på ett sådant sätt att de uppfyller krav om god yrkesmässig utövning. Utföraren är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om extern utförare inte tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för utförarens anställda. Verksamhetsansvarig ska ha goda fackkunskaper inom området samt ha erfarenhet av arbetsledning. Verksamhetsansvarig ska också ha de administrativa kunskaper som krävs för att genomföra uppdraget inklusive datakunskap. Personalen ska ha yrkeserfarenhet inom området. Nyanställd personal ska få introduktion i arbetet, gemensam värdegrund, sekretess m.m. Personalen ska kunna förstå samt göra sig förstådd med det svenska språket. Personalen ska kontinuerligt beredas möjlighet till fortbildning i syfte att följa med i utvecklingen på området. Kapitel 4 Kommersiella villkor Utförare som avser avveckla verksamheten ska meddela kommunen detta minst 3 månader före verksamhetens upphörande. Beställare och utförare ska löpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka vad som kontrakterats. Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. I annat fall ska tvist mellan beställare och utförare med anledning av ingånget kontrakt avgöras av svensk allmän domstol (tingsrätt, hovrätt, högsta domstol). Om part på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan omständighet som denne inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta kontrakt ska företaget i nödvändig omfattning, vara befriad från detsamma. Parterna ska informera varandra om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse 6

7 Utföraren ska vara insatt i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Utföraren ska utifrån sin verksamhet: Göra en risk- och sårbarhetsanalys samt sätta upp säkerhetsmål. Utföraren ska också uppföra en skriftlig plan för hur man ska agera då en allvarlig händelse äger rum. Denna plan ska vara känd av personalen. Utföraren ska också känna till vård och omsorgsförvaltningens Ledningsplan vid kris eller extraordinär händelse i fred. Utföraren ska vara insatt i lagen 2003:778 om skydd mot olyckor och ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer. Ersättningen som utgår till utföraren ska täcka alla typer av kostnader så som personal, administration, kringtid, resor, lokaler m.m. Ersättning utgår med 325 kr/beviljad timme vid utförande av omvårdnads- och serviceinsatser (inkl. trygghetslarm, matdistribution och delegerade/instruerade HSLinsatser). Externa utförare kompenseras för utgående moms med 2 % / beviljad timme vid utförande av både omvårdnads- och serviceinsatser. Landsbygdsersättning utgår med 60 kr/beviljad timme Ersättning utgår med 284 kr/beviljad timme vid utförande av endast serviceinsatser. Utförare får ersättning i enlighet med den biståndsbedömda beviljade tiden. Utförare ska månatligen inkomma med ett, av kund signerat, för varje kund sammanräknat debiteringsunderlag som anger utförd tid. Debiteringsunderlaget ska vara avgiftshandläggarna tillhanda senast 5 dagar efter månads slut för att räknas som giltiga Vid sjukhusvistelse eller dödsfall ersätts utföraren för den beviljade tiden i maximalt 7 dagar. Detta ska rapporteras till beställaren på debiteringsunderlaget. Kunden ska anmäla utföraren senast 2 dagar innan planerad frånvaro, om så görs ersätts inte utföraren för den uteblivna tiden. Om kunden däremot glömt att meddela sin frånvaro, inte är hemma eller inte öppnar utgår ersättning för den beviljade tiden. Särskild anteckning ska av utföraren då göras om detta i debiteringsunderlaget. Fakturan ska vara en sammanräkning av samtliga kunders beviljade tid för respektive typ av insats. Fakturan ska finnas tillhanda på nedanstående faktureringsadress senast 5 dagar efter månadsslut för räknings gällande. Åmåls kommun tillämpar elektronisk fakturahantering. Fakturan ska därför innehålla och vara utformad på av beställaren anvisat sätt. 7

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2011-03-25

ÅMÅLS KOMMUN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2011-03-25 ÅMÅLS KOMMUN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2011-03-25 Förfrågningsunderlag För utförande av service- och/eller omvårdnadsinsatser samt delegerade sjukvårdsinsatser inom ramen för Fritt val av utförare

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst Hemservice Omvårdnad ww.sollentuna.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 UPPDRAGETS OMFATTNING...

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Antagen av VON dnr 2015/85 Reviderad

Antagen av VON dnr 2015/85 Reviderad Förfrågningsunderlag för utförande av service- och/eller omvårdnadsinsatser samt delegerade sjukvårdsinsatser inom ramen för Fritt val av utförare i hemtjänsten i Åmåls kommun Antagen av VON dnr 2015/85

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Checklista vid uppföljning av LOV

Checklista vid uppföljning av LOV Datum 2013-01-14 Sida 1/6 Checklista vid uppföljning av LOV (checklistan fylls i av granskaren) Bilaga 2 Nr. X Krav Metod Särskilda frågor Kommentar Ram 1. Erbjuds serviceinsatser vardagar 07.00-19.00?

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 2009-02-02 Rev 2009-11-10 Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 1. Allmän information 1.1 Grunden för Kundval Kundvalsprocessen grundar sig på Lagen om Valfrihet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun . Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Förfrågningsunderlag hemtjänst LOV Regler

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun.

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Förfrågningsunderlag Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Anbud sker löpande och kan lämnas på en eller båda av nedanstående

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 11 Dnr UPP 12-002-055 Bilaga 2 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 KRAVSPECIFIKATION OMVÅRDNAD OCH SERVICE 2015-07-01 Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg Datum 2011-03-29 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

Bilaga 2 Krav för drift av daglig verksamhet enligt LSS, Lugnet. 2. Omfattning

Bilaga 2 Krav för drift av daglig verksamhet enligt LSS, Lugnet. 2. Omfattning Bilaga 2 Krav för drift av daglig verksamhet enligt LSS, Lugnet 1. Uppdragsbeskrivning Föreningen Lugnet åtar sig i enlighet med LSS 9 10 att erbjuda den enskilde daglig verksamhet. Föreningen Lugnet ska

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning boendestöd/hemsjukvård,

Uppdragsbeskrivning boendestöd/hemsjukvård, Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Boendestöd/hemsjukvård Skapad av: Kerstin Eklund, Anna- Maria Sundström Beslutad av: Förvaltningschef Lars Liljedahl Gäller från: 2014-01-01 Reviderad den: Diarienumme

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning. Upplands-Bro kommun Skallkrav Diarie UH-2014-180 Namn LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer