RAPPORT. Stadsutveckling med grön IT i Hyllie. Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Stadsutveckling med grön IT i Hyllie. Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg"

Transkript

1 RAPPORT Stadsutveckling med grön IT i Hyllie Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg Upprättad av: Andrea Öström, Charlotte Godkänd av: Charlotte

2 RAPPORT Stadsutveckling med grön IT i Hyllie Kund Malmö stad Miljöförvaltningen Bergsgatan 17 Malmö Ref. Per-Arne Nilsson Konsult WSP Environmental Box Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Charlotte Tel Andrea Öström Tel (30)

3 Innehåll Bakgrund 4 Uppdraget 5 Metod 5 Omfattningen 5 Nulägesbeskrivning 7 Bakgrund 7 7 Nuläget 8 IT i samhällsinfrastruktur 8 IT i fastigheter 9 IT i transporter och logistik 11 IT som stöd i förvaltningen och dess verksamheter 12 Framtiden (möjligheter, potential) 15 IT i samhällsinfrastruktur 15 IT i fastigheter 15 IT i transporter och logistik 16 IT som stöd i förvaltningen och dess verksamheter 18 IT för att kommunicera miljöbudskap och marknadsföra Hyllie 20 Input från workshop 21 Idéer och möjliga åtgärder för grön IT i Hyllie 21 Möjliga verktyg och metoder för att genomföra idéerna 21 Potentiella aktörer 22 Slutsatser kring nuläget och framtiden 23 Idéupplägg 24 1.Bilda ett nätverk för grön IT i Hyllie 24 2.Arbeta vidare med några utvecklingsområden för grön IT 24 3.Genomföra en förstudie för Living lab 26 4.Bilda en grön IT-grupp i Malmö stad 27 5.Bevaka och söka finansiering 27 6.Utveckla handlingsplanen för grön IT 27 Bilaga 1: Intervjupersoner 28 Bilaga 2: Workshop deltagare, 14 dec (30)

4 Bakgrund Som ett led i genomförandet av programmet Green Digital City (GDC) och Malmös målsättning att bli Sveriges klimatsmartaste stad ska Hyllie utvecklas till att bli en pilotstadsdel för Grön IT i Malmö. Satsningen på GDC bygger på Malmö stads åtagande kopplat till Green Digital Charter, inom nätverket Eurocities. GDC Malmös målsättning är: Minimerad miljö- och klimatpåverkan från IT, samtidigt som IT maximerar skapandet av digitala innovationer för en hållbar stadsutveckling i Malmö. Inom förstudien Grön IT för stadsutveckling - förstudie för Hyllie, som är en del av programmet GDC Malmö, ska ett första utkast på idéupplägg presenteras, nedan frågeställningar ska besvaras och en övergripande handlingsplan (tid, budget, aktiviteter och resurser) ska utformas för att skapa samverkan kring, designa, införa och förvalta framtagen lösning: Hur skapas ett klimatsmart energi- och transportsystem i Hyllie som utnyttjar informationsteknikens möjligheter? Hur kan SDF Hyllie bli pilotstadsdel för grön IT? Följdfrågor på ovan huvudfråga är: Vilka tekniska lösningar är lämpliga? Var går systemgränser inom Hyllievång (i enlighet med Klimatkontraktet för Hyllie)? Hur tas hänsyn till Hyllievångs relation till befintlig bebyggelse i närheten? Vilka aktörer har vilket ansvar för planering, implementering, underhåll och utvärdering av åtgärder? Vilka åtgärder är lämpliga att koppla till områdesprogrammet Holma- Kroksbäck? Identifiera vilka satsningar som har genomförts eller påbörjats inom SDF Hyllie inom satsningen statsutveckling med Hur kan identifierade satsningar genomföras (inkl. tidsplan, ansvarsfördelning och ekonomiska förutsättningar)? 1 Grön IT-satsningar förväntas kunna generera miljöfördelar såsom effektivare resursanvändning i form av minskad energianvändning, minskad materialanvändning och ökad materialåtervinning, samt hållbarare transporter med minskade utsläpp från fossila drivmedel ökad användning av elfordon, cykel och kollektivtrafik. Grön IT kan även bidra till ökad social hållbarhet genom att skapa bättre tillgänglighet till olika tjänster och service i exempelvis hemvården och skolan, samt till ett mer flexibelt arbetssätt. 1 Projektdirektivet, Grön IT för stadsutveckling - förstudie för Hyllie 4 (30)

5 Uppdraget Miljöförvaltningen har anlitat WSP Environmental för att utforma en nulägesbeskrivning och beskriva möjligheterna och potentialen med grön IT i Hyllie, samt ta fram ett idéupplägg för Malmö stads fortsatta arbete. I uppdraget ingår även att arrangera en workshop/seminarium med relevanta aktörer för att förankra och få input till att vidareutveckla handlingsplanen. Uppdraget ska slutföras innan 31 december Datum för workshop/seminarium är fastställt till den 14 december. Metod Arbetet har delats upp i tre delar: Utforma en nulägesbeskrivning som beskriver vad som händer (projekt, aktiviteter), vem som genomför dessa (aktörer) och potential/möjligheter för den fortsatta utvecklingen i Hyllie och för staden. Utforma ett utkast på idéupplägg för hur Malmö stad ska gå vidare med Grön It i Hyllie. Arrangera en workshop/seminarium som samlar relevanta aktörer för att förankra och få input till att vidareutveckla handlingsplanen. Handlingsplanen ska presenteras, diskuteras och synpunkter samlas in. Innehållet baseras på ett 15-tal intervjuer och viss skrivbordsundersökning. Referenspersoner som identifieras vid intervjuerna ska vidare involveras i framtagandet genom att ge feedback och kommentera utkasten på nulägesbeskrivningen. Omfattningen Geografiskt omfattas stadsdelen Hyllie, dvs både utbyggnadsområdet Hyllievång och befintliga områden. Organisatoriskt omfattas privata och offentliga verksamheter i stadsdelen, inklusive stadsdelsförvaltningen och dess verksamheter. För att kunna uttolka möjligheter/potential måste ibland en utblick göras till andra projekt i exempelvis Malmö, nationellt eller internationellt. Begreppet grön IT avgränsas enligt den definition som används i Malmö GDC: Ett grönare IT: Att med stöd av IT-lösningar och det interna IT-stödet stärka kommunens insatser inom miljö, klimat och rättvis handel. IT som miljöteknik: Att aktivt använda och utveckla IT som miljöteknik för en hållbar utveckling inom kommunens förvaltningar, i staden och inom Öresundsregionen Grön digital kommunikation: Att innovativt, pedagogiskt och kreativt kommunicera stadens miljöengagemang samt dess resultat via en mångfald av IT-lösningar Följande indelning av projekt och aktiviteter utgör även en viss avgränsning: IT i samhällsinfrastruktur IT i fastigheter IT i transporter och logistik 5 (30)

6 IT som stöd för i förvaltningen och dess verksamheter 6 (30)

7 Nulägesbeskrivning Bakgrund Hyllie stadsdel har cirka invånare, varav ungefär (29 procent) är födda i utlandet, och har sin bakgrund i sammanlagt 85 olika länder. 10 procent bor i villa, annars är boendet jämnt fördelat mellan bostadsrätt och hyreshus. 2 I stadsdelen Hyllie ligger Malmös största utbyggnadsområde, mellan bostadsområdena Holma och Kroksbäck i norr till Yttre ringvägen i söder. Här byggs ett nytt centrumområde med betydelse för tillväxten i både Malmö och Öresundsregionen. Fullt utbyggt beräknas Hyllie centrum ha ca bostäder och lika många arbetsplatser. Malmö stad har målet att Hyllie ska bli en framtidsorienterad del av Malmö och en kreativ mötesplats i Öresundsregionen, där ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsutveckling ska stå i fokus. Bebyggelse ska skapa en gemensam kärna som binder samman de idag avskilda områdena Holma, Kroksbäck och Lindeborg. Ambitionen för Malmö stad är att nästa fas i Hyllies utveckling ska bli ett nytt riktmärke som visar vägen mot en hållbar stadsutveckling. Ett omfattande klimatkontrakt mellan Malmö stad, VA Syd och E.ON har undertecknats till år 2020 för Hyllievång (nybyggnationsområdet). Ett energisystem med 100 procent förnybar energi är under utveckling. Storskaliga lösningar som ansluter området till det centrala distriktets värmesystem kommer att kombineras med små produktionsenheter i området. Storskalig vindkraft kommer att bidra till elförsörjning i området. Ett insamlingssystem för grannskapet kommer att inrättas för att maximera insamling av organiskt avfall för biogas. Malmö stad har också hjälpt till att söka och fått bidrag till en del av de innovativa satsningarna i Hyllie. Grön IT kan utgöra ett stöd för att uppnå många av Malmö stads ambitioner med Hyllie: IT som stöd för miljöteknik innebär att aktivt använda och utveckla IT som miljöteknik för en hållbar utveckling. I Hyllie kommer IT att användas som miljöteknik i energiinfrastrukturen, i fastigheter för både bostäder och andra verksamheter, samt för transporter. Ett grönare IT-stöd innebär att med stöd av IT-lösningar och hur det interna ITstödet förvaltas stärka kommunens insatser inom miljö, klimat och rättvis han- 2 Hyllie består av delområdena Lorensborg, Stadion, Borgmästaregården, Bellevuegården, Ärtholmen, Södertorp, Gröndal, Kulladal, Holma, Kroksbäcksparken, Kroksbäck, Hyllievång, Lindeborg och Svågertorp. 7 (30)

8 del. I Hyllie stadsdelsförvaltning förbereds för miljöanpassat IT-stöd i bland annat utskriftshantering och en integrerad plattform för skolan, men det finns potential att utveckla det inom verksamheter som hemvården och äldrevården.. Grön digital kommunikation innebär att innovativt, pedagogiskt och kreativt kommunicera stadens miljöengagemang samt dess resultat via en mångfald av IT-lösningar. I Hyllie finns potential att använda digital kommunikation för att engagera invånarna och skapa ökad insikt i miljö- och klimatutmaningen. Nuläget Redan idag planeras för gröna IT-lösningar i Hyllie, dels i infrastrukturen och fastigheterna i utbyggnadsområdet kring Hyllie Allé, men även till viss del i transporterna. Även stadsdelsförvaltningen och dess verksamheter planerar för att använda grön IT i sina verksamheter och gör det till viss del redan. Nedan beskrivs närmare vilka projekt och aktiviteter som i nuläget finns planerade eller som redan är igång, samt vilka aktörerna är, utifrån följande indelning: IT i samhällsinfrastruktur IT i fastigheter IT i transporter och logistik IT som stöd i förvaltningen och dess verksamheter IT i samhällsinfrastruktur I Hyllie kommer IT att användas för att skapa ett energisystem som balanserar efterfrågan med tillgången på energi, och därmed ger en optimal energianvändning. Smarta nät - framtidens energisystem Ny avancerad IT-teknik möjliggör en tvåvägskommunikation mellan energisystemet och dessa användare (exempelvis fastigheter), vilket skapar förutsättningar för en optimal energianvändning. Energianvändningen kan styras till de tillfällen då energitillförseln är hög och kan då användas eller lagras i olika applikationer (i fastigheter eller i elfordon) för att sedan tas ut när energitillförseln är låg. 3 Smarta nät ökar även användningen av förnybar energi eftersom lokala produktionsenheter av exempelvis vind- eller solenergi kan kopplas på och användas effektivt i fastighetens energisystem. Smarta nät resulterar i effektivare energianvändning genom minskade förluster, bättre hantering av effekttoppar och säkrare elförsörjning. Kombinerat med smartare 3 Intelligenta, eller smarta, elnät innebär att digital teknik används för att minska energianvändningen och minimera CO2-utsläpp genom att integrera ett helt kraftnätssystem generering, distribution och användning i ett enda, interaktivt realtidsnät. Intelligenta elnät skapar en tvåvägskommunikation som ger slutkonsumenten möjlighet till ökad insyn och styrning gällande den egna energikonsumtionen och dess kostnader. (IT och energieffektivisering i Sverige, Regeringskansliet, 2010) 8 (30)

9 möjligheter att lagra elektricitet i området och kompletterat av lokalt och fastighetsnära producerad energi ger det resultat - en avsevärt reducerad klimatpåverkan. Aktörer E.ON, som är nätägare, och deras partner Siemens kommer inom ramen för klimatkontraktet med Malmö stad att genomföra smarta nät i utbyggnadsområdet Hyllievång. Projektet som E.ON och Siemens har gemensamt kallas Smarta nät. E.ON håller i helhetsplanen för de nya energilösningarna. Siemens utvecklar tekniska applikationer för interaktionen mellan fastigheten och den lokala infrastrukturen - teknik som faller in under begreppet Smarta nät. Malmö stad har som mål att ta fram en standard för fastighetsautomation i sitt fastighetsbestånd som kan utgöra grunden just för processtyrd utveckling, baserad på teknologier som energireglering, tekniska säkerhetssystem och ljusreglering. Det vill säga att utveckla en smart kommunal förvaltning. IT i fastigheter I Hyllie kommer IT att användas för att effektivisera användning av energi och andra resurser i fastigheter för alla slags bruk: kommunala verksamheter, kontor och bostäder. Det gäller främst i nybyggnationsområdet. Smarta nät och fastigheter En digital dosa (demand response control system) kommunicerar mellan det smarta nätet och husets energiteknik för att styra energiflödena (värme, kyla, el). Vid god tillgång kan energi lagras i huset för att sedan användas när tillgången är lägre. Exempelvis kan värme lagras i huset under dagen, när tillgången är högre/billigare, för att sedan minska behovet av att tillföra värme på natten. Aktörer Byggherrarna Skanska, Peab, NCC, Ikano och Roth fastigheter kommer via Buildsmart-projektet att installera systemet på de 1700 bostäder som byggs på Hyllie Allé. Bygglov söks nu, den första byggnationen startar våren Även ett flertal andra byggherrar har för avsikt att installera systemet i sina fastigheter i Hyllie. Minimera energianvändningen i bostäder och på kontor Grön IT kommer att användas för att styra och kontrollera användningen av energi i både bostäder och på kontor. Individuell mätning och uppföljning av energianvändning och vattenförbrukning, samt visualisering på en display i lägenheten, gör de boende medvetna om kopplingen mellan energianvändning och det egna beteendet, samt hur mycket det kostar miljön och den egna plånboken. 9 (30)

10 Rörelse och närvarodetektorer för belysning och ventilationen anpassar energianvändningen efter det verkliga behovet Hemma och borta funktioner gör det möjligt att stänga av elapparaterna i hemmet med ett knapptryck vilket minskar onödig energianvändning med lysande lampor och standby-lägen. Individuell styrning av energianvändning (värme, kyla) per rum i lägenheten ingår i de applikationer som håller på att utvecklas inom projektet Smarta nät. Aktörer Byggherrarna som bygger i Hyllie Allé, bla Skanska, Peab, NCC, Ikano och Roth fastigheter kommer att installera dessa lösningar inom ramen förprojektet Buildsmart, som nämndes ovan. Malmö stad genomförde Buildsmart-ansökan och kommer att vara projektledare för projektet. Minimera energianvändningen i kommunala verksamheter Smarta fastigheter -konceptet appliceras på alla de skolor och förskolor som byggs i Hyllie. Genom att samordna och integrera de tekniska säkerhetslösningarna (brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, kameraövervakning) med varandra och med ventilationssystemet skapar IT möjligheter att minimera energianvändningen: Antalet övervakningsdatorer i styrsystemet minimeras och drar därmed mindre el, vilket i sin tur leder till minskad klimatpåverkan. Närvarosensorer i rummen gör det möjligt att styra ventilation och belysning utifrån det reella behovet (närvaro), vilket optimerar energianvändningen (och minskar klimatpåverkan). Tjänster såsom städning kan hållas nere eftersom närvarosensorer ger information om vilka rum som har använts och behöver städas. Övervakningsmonitorer installeras i varje fastighet och kommer att kunna användas främst av vaktmästare för att kontrollera ventilation, tekniska säkerhetssystem (t.ex. öppna fönster, om någon finns i fastigheten). Serviceförvaltningen har nyligen upphandlat det nya IT-baserade övervakningssystemet och det finns ett koncept för hur övervakning ska ske, men ännu har man inte kommit till individuell mätning och styrning. Aktörer Stadsfastigheter arbetar med att införa Smarta fastigheter -konceptet i sina fastigheter. 10 (30)

11 Minska fuktskaderisk IT används även för att minska risken för fuktskador i nybyggnation genom att fuktsensorer i syllarna kan garantera att fastigheten torkar som den ska. Översvämningsrisken (på skolor) kan hållas nere genom att vattenbrytare installeras på toaletterna. Aktörer Stadsfastigheter IT i transporter och logistik I Hyllie kommer IT att användas för att skapa förutsättningar för mer hållbara transporter inom elfordon och vissa IT-lösningar finns redan för cykling. Elfordon och laddstolpar Införande av elfordon och implementering av dess infrastruktur är under utveckling i Malmö stad. Under 2009 startades ett flertal projekt med målsättning att utveckla och testa elfordon med tillhörande lösningar. Ett av de större projekten som 2009 beviljades medel från Energimyndigheten var E-mobility Malmö. Det är ett samarbetsprojekt mellan E.ON och Malmö stad som kommer att pågå till E-mobility Malmö ska bidra till att Malmö når målet att 20 procent av personbilsflottan ska bestå av elbilar/laddhybrider år 2020, samt att uppnå en förändrad kollektivtrafikstruktur genom att pröva alternativa lösningar med hybridbussar med el/biobränslen i kombination med infrastruktursystem för elcyklar och elmopeder för pendling/arbetsresor. Utveckling av laddningsstrukturer och koncept för att öka elfordon kommer också att ske i Hyllie. Malmö stad har även beviljats EU-medel för att bla testa och utveckla laddinfrastrukturen för elfordon, showcenter för elfordon, elrally Öresund och kampanjer för elfordon. Aktörer E.ON och Malmö stad samarbetar inom projektet E-mobility Malmö. Cykelgarage på Hyllie station I det nya cykelgaraget på Hyllie station testas IT-lösningar som ska underlätta för tågresenärer att ta cykeln till stationen: Skånetrafikens Jojokort används för att få tillgång till den låsta delen av cykelgaraget genom att cyklisterna kan köpa ett tillägg på kortet. Displayer i cykelgaraget informerar cyklisterna om tågavgångarna i realtid. Det finns även planer på att Jojo-kortet ska kunna användas för fler tjänster, exempelvis lånecykelsystem. Detta utreds för närvarande inom projektet Öresund som 11 (30)

12 cykelregion, som leds av Hållbar Mobilitet Skåne. Det utreds även hur man ska kunna koppla cykelreseplaneraren till mobilen med hjälp av appar. Aktörer Malmö stad, Gatukontoret IT som stöd i förvaltningen och dess verksamheter I Hyllie förbereds för att använda IT-stöd i bland annat utskriftshantering och en integrerad plattform för skolan. Resurssnålare utskrifter Tjänsten print on demand alternativt säkra utskrifter innebär en digital samordning av utskrifter samt en konsolidering av utskriftsenheter som, om det rullades ut i alla Malmös stadsdelar, skulle kunna minska kostnader och miljöbelastningen: Mindre förbrukning av pappers och toner, inklusive transporter av dessa Färre skrivare som drar el Estimerade besparingar på 30 Mkr för resurser, underhåll av skrivare mm 4 Aktörer Hyllie Stadsdelsförvaltning arbetar idag med att byta ut skrivare enligt print on demand principen, så att man kan köra igång så snart tjänsten rullas ut i Malmö. Smidigare kommunikation med skolan Skolkompassen är en gemensam plattform för skolans administrativa tjänster, där elever, lärare och föräldrar ska kunna mötas och använda e-tjänster, exempelvis fylla i frånvaroblanketter, kommunicera med lärare mm. Aktörer Hyllie Stadsdelsförvaltning har lagt beställning på Skolkompassen till Stadskontoret IT och avvaktar beslut. Det utreds nu tillsammans med arbetsgrupper från skolan. Strömsnålare IT-utrustning Upphandling av miljömärkta och strömsnålare IT ska drivas i produktrådet 5 i Malmö stad, där man tittar på miljöaspekter såsom energianvändning, miljöpåverkan i produktionen, återvinningen. 4 Totalt i hela Malmö stad, inte specifikt för Hyllie. 12 (30)

13 Aktörer Hyllie Stadsdelsförvaltning testar nu solcellsdrivna tangentbord. Onlinebeställningar i hemtjänsten Logicare är en utredning på Hyllie som har gjorts av några studenter vid Malmö högskola där man har undersökt möjligheten att använda IT i hemvården, exempelvis genom att göra online direktbeställningar av måltider och mat via en pekplatta.. Fördelen är ökad och bättre service för kunden, och minskad miljöpåverkan givet att man kan hålla nere transporterna. Aktörer Hyllie Stadsdelsförvaltning har presenterat utredningen i Vård- och omsorgsgruppen och den ligger nu för behandling för att avgöra om man ska göra gå vidare. Ett grön IT perspektiv i Hyllie stadsdelsförvaltning Samtliga verksamheter inom Malmö stad har godkänt vägledningen ett grön IT perspektiv. Vägledningen beskriver i tio konkreta punkter hur Malmö stad ska arbeta med hållbarhetsperspektivet kopplat till sin IT-förvaltning. En sammanfattning av styrdokumentet är nedan text: Fokus i vägledningen: Minimerad miljö- och klimatpåverkan från IT, samtidigt som IT maximerar skapandet av digitala innovationer för en hållbar stadsutveckling i Malmö. Denna målbild innebär att vi inom Malmö stads IT-organisation ska: Minska koldioxidutsläppen från IT genom ökad energieffektivisering och använda el från förnyelsebara energikällor Säkerställa fokus på miljövänlig implementering och användning av IT, tele och kommunikationsnät Identifiera smartare IT-lösningar i verksamheten som leder till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan Minska konsumtionen av material i verksamheten genom en ökad digitalisering och effektivisering Stimulera en företagskultur där anställda visar hänsyn och förståelse för miljö och klimat kopplat till IT Identifiera och följa upp gröna nyckeltal som har betydelse för vår miljöpåverkan kopplat till IT 5 Produktrådet är den gruppering inom Malmö stad som diskuterar och beslutar val av ITsortiment för Malmö stads verksamhet. Under 2011 har styrprinciper införts med större fokus på miljömärkt IT-utrustning och IT-tjänster. 13 (30)

14 Aktörer Hyllie Stadsdelsförvaltning ansvarar för realiseringen av ett grön IT perspektiv. 14 (30)

15 Framtiden (möjligheter, potential) Nedan beskrivs vad som skulle kunna göras inom grön IT i Hyllie, dvs vilka möjligheter och potential som finns. Det inkluderar viss utblick utanför Hyllie för att finna idéer och möjligheter som skulle kunna appliceras på Hyllie. IT i samhällsinfrastruktur Utvidga det smarta nätet till befintliga områden Planera för att dra det smarta nätet som nu läggs i nybyggnationsområdet Hyllievång till befintliga bostadsområden såsom Holma-Kroksbäck och handelsområdet Svågertorp, så att även dessa fastigheter kan kopplas upp på det smarta nätet. Smart gatubelysning Testa ett system med IT-applikationer för smart och energisnål gatubelysning i Hyllie. IT i fastigheter De smarta mätarna har medfört nya möjligheter att ge snabb återkoppling och på så vis påverka hushållens energibeteende. Information om elförbrukningen i realtid kan minska användningen med upp till 20 procent. Det leder till minskad energianvändning, minskade kostnader och därtill minskad miljöpåverkan. Nedan är exempel på några av de applikationer som har lanserats. Liknande skulle kunna utvecklas för Hyllie. 100koll på förbrukningen E.ON 100koll är en tjänst som ska hjälpa hushållen att leva mer hållbart genom att göra det möjligt att följa sin elförbrukning i realtid. Med hjälp av IT-applikationer som kan hanteras via en smart mobil får hushållen möjlighet att se hur mycket energi som används när dammsugaren, diskmaskinen och TVn är igång, och hur det egna användningsmönstret ser ut - en hjälp för att påverka och förändra. Tekniken utvärderas för närvarande i testhushåll. EnergiKollen - Växjö Energi (VEAB) EnergiKollen är en tjänst som ska hjälpa de boende att följa sin energianvändning och ge incitament att minska den genom att kunna jämföra sig med grannarnas energianvändning eller andra liknande bostäder. Det är en webbaserad lösning med gratis inloggning som visar grafik över hushållets energianvändning. Målet är att involvera alla de boende i Växjö kommun (30)

16 Green IT Homes Elici, Posintra, Interaktiva institutet och IMCG Green IT Homes är ett projekt med syfte att ge konsumenterna möjlighet att få bättre kontroll över sin elräkning, styra värme, belysning och larm via mobilen och få kunskap om sin miljöpåverkan. Målgruppen för Green IT Homes är både småhustillverkare och ägare av småhus samt fastighetsägare. 7 Smarta villor i Västra hamnen Åtta urbana smarta villor ska uppföras i Västra hamnen, med ett beräknat årligt värmebehov på endast 65 kwh per m2. Husen kommer att kombinera hållbarhet med estetiskt utvecklad design. Smarta tekniska lösningar ska hålla nere energianvändningen och det kommer att finnas en möjlighet att producera egen el och varmvatten. Spillvärme och avfall från husen återanvänds. Invånarna kommer att kunna odla i sina egenuppvärmda orangerier, uppvärmda på ren spillvärme året runt. Möjlighet till integrerade avgifter för el- och biogas fordon. Med hjälp av IT-applikationer som kan hanteras via en smart mobil eller liknande kommer de boende att kunna följa och hantera all förbrukning av elektricitet, värme och vatten. Passagesystemet för att följa hushållens energianvändning i och utanför hemmet Det digitala passagesystemet kan användas för att följa hushållens energianvändning i fastigheten och därmed göra de boende medvetna om sitt energianvändarbeteende och skapa incitament att minska sin energianvändning. Brf Hild i Rosengård kommer att använda taggen för att registrera hushållens energi- och vattenanvändning i tvättstugan, utnyttjande av miljöhusen och för att boka lånecyklar. Utvecklingsmöjligheterna är enorma, men måste balanseras med riskerna för integritetskränkning och behovet av att skydda persondata. Det finns en potential i att utveckla systemet till att omfatta resursanvändning även utanför hemmet, såsom i exempelvis transporter och inköp. Det bör kombineras med ett uppföljnings- och belöningssystem som visar hur mycket man har sparat - i rena pengar och minskad miljöpåverkan. IT i transporter och logistik Det finns potential att i Hyllie ta ett större grepp om transporter och logistik genom att utveckla lösningar inom ITS (intelligent transport system). ITS är ett samlingsbegrepp för användningen av ny teknik inom transportsystemet och samverkan mellan organisationer, och omfattar bland annat betalningssystem, logistiksystem, trafikreglering och olika signalsystem b5c html 16 (30)

17 Planeringsverktyg för resor Det finns idag system som kan ge lättillgänglig och praktisk information om de olika resealternativen. Informationen är personligt anpassad, den är tydlig och enkel att få fram och det finns information som omfattar både bil och kollektivtrafik. Användaren ställer enkelt in parametrar såsom arbetstider, adress för boende och arbete, vilka linjer eller vägar man använder och gångtider mellan hållplatser och hem/arbete. Informationen ligger till grund för den egna personliga pendlarinformationen. Utifrån detta hämtas data från tidtabeller, realtidsinformation och störningar för både bil- och kollektivtrafik. Planeringsverktyget skulle kunna utvecklas till att hjälpa resenären att välja de mest optimala resealternativ utifrån exempelvis kommande dagars väder, trafikläget och personliga preferenser såsom vardagsmotion ska man välja bil, buss eller cykel idag eller imorgon? Realtidssystemet för bussar och tåg Realtidssystemet för bussar och tåg skulle kunna utvecklas i Hyllie så att det visar det bästa och miljövänligaste transportsättet vid en given tidpunkt. Förutom vid hållplatserna skulle realtidsmonitorn kunna finnas i fastigheten, i lägenheten eller laddas ner i appar på en smart mobil. Vidare skulle även displayen vid busshållplatsen kunna drivas av solcellslampor, vilket man har testat i Barcelona. Cykling Cykelbarometern mäter trafik och visar antalet cyklister som passerat, men kan även visa annan information, exempelvis väderprognosen, reklam eller miljöbudskap. Cykelbarometer finns redan på vissa platser i Malmö och skulle kunna användas även i Hyllie. Liknande barometrar finns för att mäta och visa antalet personer som rör sig till och från stationen, vilket till exempel kommer att finnas på Triangeln stationen och borde kunna användas även på Hyllie stationen. Cykelreseplanerare finns redan för Malmö, men skulle kunna utvecklas vidare för att ladda ner kartor i mobilen via appar. Det skulle kunna utvecklas en möjlighet för cyklisterna att registrera cykeldistanser genom att logga in cykeldatorn på stationen och i hemmet. Ett så kallat smartcard skulle kunna utvecklas för att boka och använda lånecyklar inom staden. Ett IT-system och ett smart card används för att låsa upp cykeln och vid återlämning registreras det på kortet. Hyllie skulle kunna utvecklas som pilotstadsdel för ett sådant smart lånecykelsystem. I projektet Öresund som cykelregion undersöks för närvarande hur Skånetrafikens Jojo kort skulle kunna användas som ett sk smart card. Elfordon Hyllie har stor potential att bli en pilotstadsdel för elfordon och det kommer att satsas på laddinfrastrukturen inom projektet Smarta nät. Det kan vidareutvecklas ge- 17 (30)

18 nom att exempelvis erbjuda möjligheten att välja elleverantör vid laddning av eldordon, kanske man kan koppla det till sin hemleverantör och elfakturan. Parkeringsledningssystem Parkeringsledningssystem hjälper bilisterna att lättare hitta en parkering, vilket ger bättre framkomlighet och kontroll på parkeringssituationen så att trafiken kan styras dit man vill ha den. Detta minskar miljöbelastningen från biltrafiken. Med automatiska räknesystem och elektroniska skyltar visas vägen till lediga platser. Bilarna räknas med magnetslingor, IR-detektorer eller kameror vid in- och utfarterna till parkeringshus och utomhusparkeringar. Informationen samlas in via trådlös eller fast kommunikation och bearbetas innan den distribueras till informationsskyltarna. 8 Detta system skulle kunna användas i hela Hyllie och är än mer relevant vid de stora handelscentrumen såsom Svågertorp, IKEA och vid Malmö arenaområdet. Bilpooler Enligt det avtal som byggherrarna skriver om parkering i Hyllievång ska det finnas plats för en bilpoolsbil vid varje fastighet de första fem åren. Alla som bor i området ska automatisk vara medlem i bilpoolen. Vem som ska ansvara för bilpoolen är inte klart ännu. Miljövinsten är att det minskar parkeringsytan. Det finns potential i att ansluta bilpoolsbilarna till ett gemensamt digitalt bokningsoch låssystem vilket skulle underlätta för användarna i hela Hyllie, och man kan kanske koppla även denna tjänst till passagesystemet i fastigheten (taggen) eller liknande. Samordnad varudistribution i Svågertorp Samordnad varudistribution skulle kunna vara ett viktigt incitament till besökare till Svågertorp att inte ta bilen till handelsområdet men ändå kunna få hem sina varor på ett smidigt sätt. IT-system och digitala verktyg är en viktig komponent för att uppnå en samordnad varudistribution i Svågertorpsområdet. Gatukontoret avser att arbeta mer med att stötta och främja samarbeten exempelvis med handlare när det gäller samlastning för att hitta en affärsidé som är livskraftig. Man kommer jobba mer med detta, men mest i de centrala delarna av staden. IT som stöd i förvaltningen och dess verksamheter För Hyllie stadsdelsförvaltning finns en potential att spara både miljö och kostnader med stöd av IT i verksamheten. Det gäller både ett mer genomgripande införande av e-tjänster som kan effektivisera olika tjänster inom verksamheter såsom hemvården och en effektivisering av den egna IT-användningen,, såsom att ersätta resor och möten, samt att inom ramen för den offentliga upphandlingen ställa krav som driver utvecklingen mot mer miljöanpassade produkter och tjänster. 8 Infracontrol online, 18 (30)

19 E-tjänster Erbjuda medborgare möjlighet att använda e-tjänster när man exempelvis ska välja förskola, skola eller gymnasium, eller inom hemvården för att beställa hem måltider och mat I Malmö stad finns idag endast sex e-tjänster (sex blanketter från Miljöförvaltningen som inte kräver e-signering). Övriga möjliga e-tjänster har inte utvecklats för att man från Malmö stads sida inte har beslutat om ett system för e-signering. Digitalisering av dokument Använda ett dokument- och ärendehanteringssystem för nämnder och politiker där man taggar dokument istället för att bifoga dem. Ett dokument- och ärendehanteringssystem är upphandlat av Malmö stad centralt, Stadskontoret, och kommer nu att erbjudas Malmö stads förvaltningar. Full mobilitet och resfria möten Full mobilitet innebär bl.a. att anställda endast har en mobiltelefon kopplad till det fasta numret och därmed kan den fasta telefonapparaten avskaffas. I kombination med ökat användande av nya mötesformer såsom telefon- och videokonferenser kan det minska resursanvändningen och tillhörande miljöpåverkan genom möjligheter att arbeta hemifrån, färre transporter till och från möten, samt dematerialisering. Det finns också lösningar för s.k. virtuella klienter som innebär att man via ett webbgränssnitt kan arbeta med sin Malmö stad specifika dator virtuellt. Denna ITfunktion skapar ökade möjligheter för distansarbete, flexibilitet och mobilitet. Malmö stad har infört IP-telefoni, men har fortfarande inte full mobilitet, det vill säga man har både en fast och en mobil telefon. Ett exempel på hur mycket man skulle kunna tjäna på att genomföra full mobilitet är TeliaSonera Sverige som mellan 2001 och 2009 har: Minskat tjänsteresandet med mer än 60 procent. Minskat antalet flygresor per anställd med 59 procent. Ökat antalet telemöten per anställd med 157 procent. Minskat kontorsytan per anställd med 50 procent. Ökat energieffektiviteten med 59 procent. Sedan 2007 enbart använt så kallad grön el. Effektivare insamling av IT utrustning för återvinning Genom att öka återanvändningen av datorer minskas behovet av energikrävande nyproduktion, samtidigt som avfallsmängderna kan hållas nere. Malmö stad använder ATEA för insamling av IT-utrusning för återvinning. Det finns en potential i att samordna hämtningar och transporter geografiskt, men det 19 (30)

20 måste avtalas centralt i Malmö. Återvinningsgraden skulle kunna öka genom att anpassa tjänsten bättre till verksamheterna. Idag går en del av IT-utrustningen inte via ATEAs tjänst utan direkt till återvinningsstationerna. Exempelvis har mindre verksamheter kanske inte plats för att ställa ut stålvagnar för avhämtningen. Kostnaden för en återvinningstjänst kan förslagsvis läggas på Stadskontoret eller stadsdelsförvaltningen centralt. IT för att kommunicera miljöbudskap och marknadsföra Hyllie Det finns stor potential att använda olika former av IT-lösningar för att lyfta fram det man inte ser med blotta ögat och kommunicera miljöbudskap till medborgare och verksamheter i Hyllie. Kommunikationen bör inspirera och motivera till ett mer miljövänligt och medvetet beteende - ledorden bör vara valfrihet snarare än tvång. Vidare är digitala lösningar ett sätt att visa upp för omvärlden och marknadsföra de gröna IT-satsningarna i Hyllie, samt dess aktörer. Nedan är några exempel på olika möjligheter. Visualisera miljöbudskapen IT kan användas för att på ett pedagogiskt och attraktivt sätt visualisera miljöbudskapen och göra invånare och verksamheter uppmärksamma på miljöläget i deras stadsdel, med fokus på utveckling och förbättringar. Det är också viktigt att koppla ett förändrat beteende till mervärden som individen kan ta till sig. Interaktiva skyltfönster Interaktiva skyltfönster skulle kunna användas i flera sammanhang. En display i fastighetens portuppgång skulle kunna visa reklamerbjudanden och därmed ersätta reklambladen i brevlådorna. Samma display skulle kunna användas för att kommunicera stadsdelens miljöbudskap som nämns ovan och användas som realtidsmonitor för att visa kollektivtrafikens avgångar. Displayen skulle även kunna visa data om fastigheten, såsom energianvändning och avfallsmängder mm. Miljöläget Miljöläget är en IT-applikation som beskriver det totala miljöläget och dess utveckling i ett område, exempelvis hur mycket energi som används, hur mycket avfall som genereras, hur mycket trafik som passerar och utsläppen relaterat till detta, och jämför med andra städer. Miljöläget eller liknande skulle kunna utvecklas för Hyllie och utformas som en applikation som kan visas i de digitala skyltfönstren och laddas ner på en smart mobil. Miljöredovisning / Miljöbarometern Malmö stads digitala miljöredovisningsformat, Miljöbarometern, skulle kunna användas för att redovisa Hyllie stadsdels miljöpåverkan och resultat. 20 (30)

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Lena Eriksson Projektledare Miljöförvaltningen, Malmö stad lena.m.eriksson@malmo.se

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Sustainable Energy. En utveckling av Sustainable Småland

Sustainable Energy. En utveckling av Sustainable Småland Sustainable Energy En utveckling av Sustainable Småland Sustainable Småland vem? Bildades 2010 En ekonomisk förening med 13 medlemmar Kärnområden: bioenergi och hållbara byggnader/hållbart boende Trippel-Helix

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Gröna exempel från Växjö kommun

Gröna exempel från Växjö kommun Gröna exempel från Växjö kommun Jönköping 27 september 2013 Jan Johansson, energiplanerare Fossila koldioxidutsläpp i Växjö, ton/inv 5,0 4,5 4,0-41 % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 TOTALT Transporter Uppvärmning

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi som genomgående tema Från nedslitet industriområde.via

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Deltagare: Pia Aspegren Jonas Hallberg Bertil Jonsson Anita Gyllensten Ritva Lidskog Marie-Louise Bengtsson Camilla Axelsson Albin Andersson

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer