RAPPORT. Stadsutveckling med grön IT i Hyllie. Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Stadsutveckling med grön IT i Hyllie. Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg"

Transkript

1 RAPPORT Stadsutveckling med grön IT i Hyllie Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg Upprättad av: Andrea Öström, Charlotte Godkänd av: Charlotte

2 RAPPORT Stadsutveckling med grön IT i Hyllie Kund Malmö stad Miljöförvaltningen Bergsgatan 17 Malmö Ref. Per-Arne Nilsson Konsult WSP Environmental Box Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Charlotte Tel Andrea Öström Tel (30)

3 Innehåll Bakgrund 4 Uppdraget 5 Metod 5 Omfattningen 5 Nulägesbeskrivning 7 Bakgrund 7 7 Nuläget 8 IT i samhällsinfrastruktur 8 IT i fastigheter 9 IT i transporter och logistik 11 IT som stöd i förvaltningen och dess verksamheter 12 Framtiden (möjligheter, potential) 15 IT i samhällsinfrastruktur 15 IT i fastigheter 15 IT i transporter och logistik 16 IT som stöd i förvaltningen och dess verksamheter 18 IT för att kommunicera miljöbudskap och marknadsföra Hyllie 20 Input från workshop 21 Idéer och möjliga åtgärder för grön IT i Hyllie 21 Möjliga verktyg och metoder för att genomföra idéerna 21 Potentiella aktörer 22 Slutsatser kring nuläget och framtiden 23 Idéupplägg 24 1.Bilda ett nätverk för grön IT i Hyllie 24 2.Arbeta vidare med några utvecklingsområden för grön IT 24 3.Genomföra en förstudie för Living lab 26 4.Bilda en grön IT-grupp i Malmö stad 27 5.Bevaka och söka finansiering 27 6.Utveckla handlingsplanen för grön IT 27 Bilaga 1: Intervjupersoner 28 Bilaga 2: Workshop deltagare, 14 dec (30)

4 Bakgrund Som ett led i genomförandet av programmet Green Digital City (GDC) och Malmös målsättning att bli Sveriges klimatsmartaste stad ska Hyllie utvecklas till att bli en pilotstadsdel för Grön IT i Malmö. Satsningen på GDC bygger på Malmö stads åtagande kopplat till Green Digital Charter, inom nätverket Eurocities. GDC Malmös målsättning är: Minimerad miljö- och klimatpåverkan från IT, samtidigt som IT maximerar skapandet av digitala innovationer för en hållbar stadsutveckling i Malmö. Inom förstudien Grön IT för stadsutveckling - förstudie för Hyllie, som är en del av programmet GDC Malmö, ska ett första utkast på idéupplägg presenteras, nedan frågeställningar ska besvaras och en övergripande handlingsplan (tid, budget, aktiviteter och resurser) ska utformas för att skapa samverkan kring, designa, införa och förvalta framtagen lösning: Hur skapas ett klimatsmart energi- och transportsystem i Hyllie som utnyttjar informationsteknikens möjligheter? Hur kan SDF Hyllie bli pilotstadsdel för grön IT? Följdfrågor på ovan huvudfråga är: Vilka tekniska lösningar är lämpliga? Var går systemgränser inom Hyllievång (i enlighet med Klimatkontraktet för Hyllie)? Hur tas hänsyn till Hyllievångs relation till befintlig bebyggelse i närheten? Vilka aktörer har vilket ansvar för planering, implementering, underhåll och utvärdering av åtgärder? Vilka åtgärder är lämpliga att koppla till områdesprogrammet Holma- Kroksbäck? Identifiera vilka satsningar som har genomförts eller påbörjats inom SDF Hyllie inom satsningen statsutveckling med Hur kan identifierade satsningar genomföras (inkl. tidsplan, ansvarsfördelning och ekonomiska förutsättningar)? 1 Grön IT-satsningar förväntas kunna generera miljöfördelar såsom effektivare resursanvändning i form av minskad energianvändning, minskad materialanvändning och ökad materialåtervinning, samt hållbarare transporter med minskade utsläpp från fossila drivmedel ökad användning av elfordon, cykel och kollektivtrafik. Grön IT kan även bidra till ökad social hållbarhet genom att skapa bättre tillgänglighet till olika tjänster och service i exempelvis hemvården och skolan, samt till ett mer flexibelt arbetssätt. 1 Projektdirektivet, Grön IT för stadsutveckling - förstudie för Hyllie 4 (30)

5 Uppdraget Miljöförvaltningen har anlitat WSP Environmental för att utforma en nulägesbeskrivning och beskriva möjligheterna och potentialen med grön IT i Hyllie, samt ta fram ett idéupplägg för Malmö stads fortsatta arbete. I uppdraget ingår även att arrangera en workshop/seminarium med relevanta aktörer för att förankra och få input till att vidareutveckla handlingsplanen. Uppdraget ska slutföras innan 31 december Datum för workshop/seminarium är fastställt till den 14 december. Metod Arbetet har delats upp i tre delar: Utforma en nulägesbeskrivning som beskriver vad som händer (projekt, aktiviteter), vem som genomför dessa (aktörer) och potential/möjligheter för den fortsatta utvecklingen i Hyllie och för staden. Utforma ett utkast på idéupplägg för hur Malmö stad ska gå vidare med Grön It i Hyllie. Arrangera en workshop/seminarium som samlar relevanta aktörer för att förankra och få input till att vidareutveckla handlingsplanen. Handlingsplanen ska presenteras, diskuteras och synpunkter samlas in. Innehållet baseras på ett 15-tal intervjuer och viss skrivbordsundersökning. Referenspersoner som identifieras vid intervjuerna ska vidare involveras i framtagandet genom att ge feedback och kommentera utkasten på nulägesbeskrivningen. Omfattningen Geografiskt omfattas stadsdelen Hyllie, dvs både utbyggnadsområdet Hyllievång och befintliga områden. Organisatoriskt omfattas privata och offentliga verksamheter i stadsdelen, inklusive stadsdelsförvaltningen och dess verksamheter. För att kunna uttolka möjligheter/potential måste ibland en utblick göras till andra projekt i exempelvis Malmö, nationellt eller internationellt. Begreppet grön IT avgränsas enligt den definition som används i Malmö GDC: Ett grönare IT: Att med stöd av IT-lösningar och det interna IT-stödet stärka kommunens insatser inom miljö, klimat och rättvis handel. IT som miljöteknik: Att aktivt använda och utveckla IT som miljöteknik för en hållbar utveckling inom kommunens förvaltningar, i staden och inom Öresundsregionen Grön digital kommunikation: Att innovativt, pedagogiskt och kreativt kommunicera stadens miljöengagemang samt dess resultat via en mångfald av IT-lösningar Följande indelning av projekt och aktiviteter utgör även en viss avgränsning: IT i samhällsinfrastruktur IT i fastigheter IT i transporter och logistik 5 (30)

6 IT som stöd för i förvaltningen och dess verksamheter 6 (30)

7 Nulägesbeskrivning Bakgrund Hyllie stadsdel har cirka invånare, varav ungefär (29 procent) är födda i utlandet, och har sin bakgrund i sammanlagt 85 olika länder. 10 procent bor i villa, annars är boendet jämnt fördelat mellan bostadsrätt och hyreshus. 2 I stadsdelen Hyllie ligger Malmös största utbyggnadsområde, mellan bostadsområdena Holma och Kroksbäck i norr till Yttre ringvägen i söder. Här byggs ett nytt centrumområde med betydelse för tillväxten i både Malmö och Öresundsregionen. Fullt utbyggt beräknas Hyllie centrum ha ca bostäder och lika många arbetsplatser. Malmö stad har målet att Hyllie ska bli en framtidsorienterad del av Malmö och en kreativ mötesplats i Öresundsregionen, där ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsutveckling ska stå i fokus. Bebyggelse ska skapa en gemensam kärna som binder samman de idag avskilda områdena Holma, Kroksbäck och Lindeborg. Ambitionen för Malmö stad är att nästa fas i Hyllies utveckling ska bli ett nytt riktmärke som visar vägen mot en hållbar stadsutveckling. Ett omfattande klimatkontrakt mellan Malmö stad, VA Syd och E.ON har undertecknats till år 2020 för Hyllievång (nybyggnationsområdet). Ett energisystem med 100 procent förnybar energi är under utveckling. Storskaliga lösningar som ansluter området till det centrala distriktets värmesystem kommer att kombineras med små produktionsenheter i området. Storskalig vindkraft kommer att bidra till elförsörjning i området. Ett insamlingssystem för grannskapet kommer att inrättas för att maximera insamling av organiskt avfall för biogas. Malmö stad har också hjälpt till att söka och fått bidrag till en del av de innovativa satsningarna i Hyllie. Grön IT kan utgöra ett stöd för att uppnå många av Malmö stads ambitioner med Hyllie: IT som stöd för miljöteknik innebär att aktivt använda och utveckla IT som miljöteknik för en hållbar utveckling. I Hyllie kommer IT att användas som miljöteknik i energiinfrastrukturen, i fastigheter för både bostäder och andra verksamheter, samt för transporter. Ett grönare IT-stöd innebär att med stöd av IT-lösningar och hur det interna ITstödet förvaltas stärka kommunens insatser inom miljö, klimat och rättvis han- 2 Hyllie består av delområdena Lorensborg, Stadion, Borgmästaregården, Bellevuegården, Ärtholmen, Södertorp, Gröndal, Kulladal, Holma, Kroksbäcksparken, Kroksbäck, Hyllievång, Lindeborg och Svågertorp. 7 (30)

8 del. I Hyllie stadsdelsförvaltning förbereds för miljöanpassat IT-stöd i bland annat utskriftshantering och en integrerad plattform för skolan, men det finns potential att utveckla det inom verksamheter som hemvården och äldrevården.. Grön digital kommunikation innebär att innovativt, pedagogiskt och kreativt kommunicera stadens miljöengagemang samt dess resultat via en mångfald av IT-lösningar. I Hyllie finns potential att använda digital kommunikation för att engagera invånarna och skapa ökad insikt i miljö- och klimatutmaningen. Nuläget Redan idag planeras för gröna IT-lösningar i Hyllie, dels i infrastrukturen och fastigheterna i utbyggnadsområdet kring Hyllie Allé, men även till viss del i transporterna. Även stadsdelsförvaltningen och dess verksamheter planerar för att använda grön IT i sina verksamheter och gör det till viss del redan. Nedan beskrivs närmare vilka projekt och aktiviteter som i nuläget finns planerade eller som redan är igång, samt vilka aktörerna är, utifrån följande indelning: IT i samhällsinfrastruktur IT i fastigheter IT i transporter och logistik IT som stöd i förvaltningen och dess verksamheter IT i samhällsinfrastruktur I Hyllie kommer IT att användas för att skapa ett energisystem som balanserar efterfrågan med tillgången på energi, och därmed ger en optimal energianvändning. Smarta nät - framtidens energisystem Ny avancerad IT-teknik möjliggör en tvåvägskommunikation mellan energisystemet och dessa användare (exempelvis fastigheter), vilket skapar förutsättningar för en optimal energianvändning. Energianvändningen kan styras till de tillfällen då energitillförseln är hög och kan då användas eller lagras i olika applikationer (i fastigheter eller i elfordon) för att sedan tas ut när energitillförseln är låg. 3 Smarta nät ökar även användningen av förnybar energi eftersom lokala produktionsenheter av exempelvis vind- eller solenergi kan kopplas på och användas effektivt i fastighetens energisystem. Smarta nät resulterar i effektivare energianvändning genom minskade förluster, bättre hantering av effekttoppar och säkrare elförsörjning. Kombinerat med smartare 3 Intelligenta, eller smarta, elnät innebär att digital teknik används för att minska energianvändningen och minimera CO2-utsläpp genom att integrera ett helt kraftnätssystem generering, distribution och användning i ett enda, interaktivt realtidsnät. Intelligenta elnät skapar en tvåvägskommunikation som ger slutkonsumenten möjlighet till ökad insyn och styrning gällande den egna energikonsumtionen och dess kostnader. (IT och energieffektivisering i Sverige, Regeringskansliet, 2010) 8 (30)

9 möjligheter att lagra elektricitet i området och kompletterat av lokalt och fastighetsnära producerad energi ger det resultat - en avsevärt reducerad klimatpåverkan. Aktörer E.ON, som är nätägare, och deras partner Siemens kommer inom ramen för klimatkontraktet med Malmö stad att genomföra smarta nät i utbyggnadsområdet Hyllievång. Projektet som E.ON och Siemens har gemensamt kallas Smarta nät. E.ON håller i helhetsplanen för de nya energilösningarna. Siemens utvecklar tekniska applikationer för interaktionen mellan fastigheten och den lokala infrastrukturen - teknik som faller in under begreppet Smarta nät. Malmö stad har som mål att ta fram en standard för fastighetsautomation i sitt fastighetsbestånd som kan utgöra grunden just för processtyrd utveckling, baserad på teknologier som energireglering, tekniska säkerhetssystem och ljusreglering. Det vill säga att utveckla en smart kommunal förvaltning. IT i fastigheter I Hyllie kommer IT att användas för att effektivisera användning av energi och andra resurser i fastigheter för alla slags bruk: kommunala verksamheter, kontor och bostäder. Det gäller främst i nybyggnationsområdet. Smarta nät och fastigheter En digital dosa (demand response control system) kommunicerar mellan det smarta nätet och husets energiteknik för att styra energiflödena (värme, kyla, el). Vid god tillgång kan energi lagras i huset för att sedan användas när tillgången är lägre. Exempelvis kan värme lagras i huset under dagen, när tillgången är högre/billigare, för att sedan minska behovet av att tillföra värme på natten. Aktörer Byggherrarna Skanska, Peab, NCC, Ikano och Roth fastigheter kommer via Buildsmart-projektet att installera systemet på de 1700 bostäder som byggs på Hyllie Allé. Bygglov söks nu, den första byggnationen startar våren Även ett flertal andra byggherrar har för avsikt att installera systemet i sina fastigheter i Hyllie. Minimera energianvändningen i bostäder och på kontor Grön IT kommer att användas för att styra och kontrollera användningen av energi i både bostäder och på kontor. Individuell mätning och uppföljning av energianvändning och vattenförbrukning, samt visualisering på en display i lägenheten, gör de boende medvetna om kopplingen mellan energianvändning och det egna beteendet, samt hur mycket det kostar miljön och den egna plånboken. 9 (30)

10 Rörelse och närvarodetektorer för belysning och ventilationen anpassar energianvändningen efter det verkliga behovet Hemma och borta funktioner gör det möjligt att stänga av elapparaterna i hemmet med ett knapptryck vilket minskar onödig energianvändning med lysande lampor och standby-lägen. Individuell styrning av energianvändning (värme, kyla) per rum i lägenheten ingår i de applikationer som håller på att utvecklas inom projektet Smarta nät. Aktörer Byggherrarna som bygger i Hyllie Allé, bla Skanska, Peab, NCC, Ikano och Roth fastigheter kommer att installera dessa lösningar inom ramen förprojektet Buildsmart, som nämndes ovan. Malmö stad genomförde Buildsmart-ansökan och kommer att vara projektledare för projektet. Minimera energianvändningen i kommunala verksamheter Smarta fastigheter -konceptet appliceras på alla de skolor och förskolor som byggs i Hyllie. Genom att samordna och integrera de tekniska säkerhetslösningarna (brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, kameraövervakning) med varandra och med ventilationssystemet skapar IT möjligheter att minimera energianvändningen: Antalet övervakningsdatorer i styrsystemet minimeras och drar därmed mindre el, vilket i sin tur leder till minskad klimatpåverkan. Närvarosensorer i rummen gör det möjligt att styra ventilation och belysning utifrån det reella behovet (närvaro), vilket optimerar energianvändningen (och minskar klimatpåverkan). Tjänster såsom städning kan hållas nere eftersom närvarosensorer ger information om vilka rum som har använts och behöver städas. Övervakningsmonitorer installeras i varje fastighet och kommer att kunna användas främst av vaktmästare för att kontrollera ventilation, tekniska säkerhetssystem (t.ex. öppna fönster, om någon finns i fastigheten). Serviceförvaltningen har nyligen upphandlat det nya IT-baserade övervakningssystemet och det finns ett koncept för hur övervakning ska ske, men ännu har man inte kommit till individuell mätning och styrning. Aktörer Stadsfastigheter arbetar med att införa Smarta fastigheter -konceptet i sina fastigheter. 10 (30)

11 Minska fuktskaderisk IT används även för att minska risken för fuktskador i nybyggnation genom att fuktsensorer i syllarna kan garantera att fastigheten torkar som den ska. Översvämningsrisken (på skolor) kan hållas nere genom att vattenbrytare installeras på toaletterna. Aktörer Stadsfastigheter IT i transporter och logistik I Hyllie kommer IT att användas för att skapa förutsättningar för mer hållbara transporter inom elfordon och vissa IT-lösningar finns redan för cykling. Elfordon och laddstolpar Införande av elfordon och implementering av dess infrastruktur är under utveckling i Malmö stad. Under 2009 startades ett flertal projekt med målsättning att utveckla och testa elfordon med tillhörande lösningar. Ett av de större projekten som 2009 beviljades medel från Energimyndigheten var E-mobility Malmö. Det är ett samarbetsprojekt mellan E.ON och Malmö stad som kommer att pågå till E-mobility Malmö ska bidra till att Malmö når målet att 20 procent av personbilsflottan ska bestå av elbilar/laddhybrider år 2020, samt att uppnå en förändrad kollektivtrafikstruktur genom att pröva alternativa lösningar med hybridbussar med el/biobränslen i kombination med infrastruktursystem för elcyklar och elmopeder för pendling/arbetsresor. Utveckling av laddningsstrukturer och koncept för att öka elfordon kommer också att ske i Hyllie. Malmö stad har även beviljats EU-medel för att bla testa och utveckla laddinfrastrukturen för elfordon, showcenter för elfordon, elrally Öresund och kampanjer för elfordon. Aktörer E.ON och Malmö stad samarbetar inom projektet E-mobility Malmö. Cykelgarage på Hyllie station I det nya cykelgaraget på Hyllie station testas IT-lösningar som ska underlätta för tågresenärer att ta cykeln till stationen: Skånetrafikens Jojokort används för att få tillgång till den låsta delen av cykelgaraget genom att cyklisterna kan köpa ett tillägg på kortet. Displayer i cykelgaraget informerar cyklisterna om tågavgångarna i realtid. Det finns även planer på att Jojo-kortet ska kunna användas för fler tjänster, exempelvis lånecykelsystem. Detta utreds för närvarande inom projektet Öresund som 11 (30)

12 cykelregion, som leds av Hållbar Mobilitet Skåne. Det utreds även hur man ska kunna koppla cykelreseplaneraren till mobilen med hjälp av appar. Aktörer Malmö stad, Gatukontoret IT som stöd i förvaltningen och dess verksamheter I Hyllie förbereds för att använda IT-stöd i bland annat utskriftshantering och en integrerad plattform för skolan. Resurssnålare utskrifter Tjänsten print on demand alternativt säkra utskrifter innebär en digital samordning av utskrifter samt en konsolidering av utskriftsenheter som, om det rullades ut i alla Malmös stadsdelar, skulle kunna minska kostnader och miljöbelastningen: Mindre förbrukning av pappers och toner, inklusive transporter av dessa Färre skrivare som drar el Estimerade besparingar på 30 Mkr för resurser, underhåll av skrivare mm 4 Aktörer Hyllie Stadsdelsförvaltning arbetar idag med att byta ut skrivare enligt print on demand principen, så att man kan köra igång så snart tjänsten rullas ut i Malmö. Smidigare kommunikation med skolan Skolkompassen är en gemensam plattform för skolans administrativa tjänster, där elever, lärare och föräldrar ska kunna mötas och använda e-tjänster, exempelvis fylla i frånvaroblanketter, kommunicera med lärare mm. Aktörer Hyllie Stadsdelsförvaltning har lagt beställning på Skolkompassen till Stadskontoret IT och avvaktar beslut. Det utreds nu tillsammans med arbetsgrupper från skolan. Strömsnålare IT-utrustning Upphandling av miljömärkta och strömsnålare IT ska drivas i produktrådet 5 i Malmö stad, där man tittar på miljöaspekter såsom energianvändning, miljöpåverkan i produktionen, återvinningen. 4 Totalt i hela Malmö stad, inte specifikt för Hyllie. 12 (30)

13 Aktörer Hyllie Stadsdelsförvaltning testar nu solcellsdrivna tangentbord. Onlinebeställningar i hemtjänsten Logicare är en utredning på Hyllie som har gjorts av några studenter vid Malmö högskola där man har undersökt möjligheten att använda IT i hemvården, exempelvis genom att göra online direktbeställningar av måltider och mat via en pekplatta.. Fördelen är ökad och bättre service för kunden, och minskad miljöpåverkan givet att man kan hålla nere transporterna. Aktörer Hyllie Stadsdelsförvaltning har presenterat utredningen i Vård- och omsorgsgruppen och den ligger nu för behandling för att avgöra om man ska göra gå vidare. Ett grön IT perspektiv i Hyllie stadsdelsförvaltning Samtliga verksamheter inom Malmö stad har godkänt vägledningen ett grön IT perspektiv. Vägledningen beskriver i tio konkreta punkter hur Malmö stad ska arbeta med hållbarhetsperspektivet kopplat till sin IT-förvaltning. En sammanfattning av styrdokumentet är nedan text: Fokus i vägledningen: Minimerad miljö- och klimatpåverkan från IT, samtidigt som IT maximerar skapandet av digitala innovationer för en hållbar stadsutveckling i Malmö. Denna målbild innebär att vi inom Malmö stads IT-organisation ska: Minska koldioxidutsläppen från IT genom ökad energieffektivisering och använda el från förnyelsebara energikällor Säkerställa fokus på miljövänlig implementering och användning av IT, tele och kommunikationsnät Identifiera smartare IT-lösningar i verksamheten som leder till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan Minska konsumtionen av material i verksamheten genom en ökad digitalisering och effektivisering Stimulera en företagskultur där anställda visar hänsyn och förståelse för miljö och klimat kopplat till IT Identifiera och följa upp gröna nyckeltal som har betydelse för vår miljöpåverkan kopplat till IT 5 Produktrådet är den gruppering inom Malmö stad som diskuterar och beslutar val av ITsortiment för Malmö stads verksamhet. Under 2011 har styrprinciper införts med större fokus på miljömärkt IT-utrustning och IT-tjänster. 13 (30)

14 Aktörer Hyllie Stadsdelsförvaltning ansvarar för realiseringen av ett grön IT perspektiv. 14 (30)

15 Framtiden (möjligheter, potential) Nedan beskrivs vad som skulle kunna göras inom grön IT i Hyllie, dvs vilka möjligheter och potential som finns. Det inkluderar viss utblick utanför Hyllie för att finna idéer och möjligheter som skulle kunna appliceras på Hyllie. IT i samhällsinfrastruktur Utvidga det smarta nätet till befintliga områden Planera för att dra det smarta nätet som nu läggs i nybyggnationsområdet Hyllievång till befintliga bostadsområden såsom Holma-Kroksbäck och handelsområdet Svågertorp, så att även dessa fastigheter kan kopplas upp på det smarta nätet. Smart gatubelysning Testa ett system med IT-applikationer för smart och energisnål gatubelysning i Hyllie. IT i fastigheter De smarta mätarna har medfört nya möjligheter att ge snabb återkoppling och på så vis påverka hushållens energibeteende. Information om elförbrukningen i realtid kan minska användningen med upp till 20 procent. Det leder till minskad energianvändning, minskade kostnader och därtill minskad miljöpåverkan. Nedan är exempel på några av de applikationer som har lanserats. Liknande skulle kunna utvecklas för Hyllie. 100koll på förbrukningen E.ON 100koll är en tjänst som ska hjälpa hushållen att leva mer hållbart genom att göra det möjligt att följa sin elförbrukning i realtid. Med hjälp av IT-applikationer som kan hanteras via en smart mobil får hushållen möjlighet att se hur mycket energi som används när dammsugaren, diskmaskinen och TVn är igång, och hur det egna användningsmönstret ser ut - en hjälp för att påverka och förändra. Tekniken utvärderas för närvarande i testhushåll. EnergiKollen - Växjö Energi (VEAB) EnergiKollen är en tjänst som ska hjälpa de boende att följa sin energianvändning och ge incitament att minska den genom att kunna jämföra sig med grannarnas energianvändning eller andra liknande bostäder. Det är en webbaserad lösning med gratis inloggning som visar grafik över hushållets energianvändning. Målet är att involvera alla de boende i Växjö kommun (30)

16 Green IT Homes Elici, Posintra, Interaktiva institutet och IMCG Green IT Homes är ett projekt med syfte att ge konsumenterna möjlighet att få bättre kontroll över sin elräkning, styra värme, belysning och larm via mobilen och få kunskap om sin miljöpåverkan. Målgruppen för Green IT Homes är både småhustillverkare och ägare av småhus samt fastighetsägare. 7 Smarta villor i Västra hamnen Åtta urbana smarta villor ska uppföras i Västra hamnen, med ett beräknat årligt värmebehov på endast 65 kwh per m2. Husen kommer att kombinera hållbarhet med estetiskt utvecklad design. Smarta tekniska lösningar ska hålla nere energianvändningen och det kommer att finnas en möjlighet att producera egen el och varmvatten. Spillvärme och avfall från husen återanvänds. Invånarna kommer att kunna odla i sina egenuppvärmda orangerier, uppvärmda på ren spillvärme året runt. Möjlighet till integrerade avgifter för el- och biogas fordon. Med hjälp av IT-applikationer som kan hanteras via en smart mobil eller liknande kommer de boende att kunna följa och hantera all förbrukning av elektricitet, värme och vatten. Passagesystemet för att följa hushållens energianvändning i och utanför hemmet Det digitala passagesystemet kan användas för att följa hushållens energianvändning i fastigheten och därmed göra de boende medvetna om sitt energianvändarbeteende och skapa incitament att minska sin energianvändning. Brf Hild i Rosengård kommer att använda taggen för att registrera hushållens energi- och vattenanvändning i tvättstugan, utnyttjande av miljöhusen och för att boka lånecyklar. Utvecklingsmöjligheterna är enorma, men måste balanseras med riskerna för integritetskränkning och behovet av att skydda persondata. Det finns en potential i att utveckla systemet till att omfatta resursanvändning även utanför hemmet, såsom i exempelvis transporter och inköp. Det bör kombineras med ett uppföljnings- och belöningssystem som visar hur mycket man har sparat - i rena pengar och minskad miljöpåverkan. IT i transporter och logistik Det finns potential att i Hyllie ta ett större grepp om transporter och logistik genom att utveckla lösningar inom ITS (intelligent transport system). ITS är ett samlingsbegrepp för användningen av ny teknik inom transportsystemet och samverkan mellan organisationer, och omfattar bland annat betalningssystem, logistiksystem, trafikreglering och olika signalsystem b5c html 16 (30)

17 Planeringsverktyg för resor Det finns idag system som kan ge lättillgänglig och praktisk information om de olika resealternativen. Informationen är personligt anpassad, den är tydlig och enkel att få fram och det finns information som omfattar både bil och kollektivtrafik. Användaren ställer enkelt in parametrar såsom arbetstider, adress för boende och arbete, vilka linjer eller vägar man använder och gångtider mellan hållplatser och hem/arbete. Informationen ligger till grund för den egna personliga pendlarinformationen. Utifrån detta hämtas data från tidtabeller, realtidsinformation och störningar för både bil- och kollektivtrafik. Planeringsverktyget skulle kunna utvecklas till att hjälpa resenären att välja de mest optimala resealternativ utifrån exempelvis kommande dagars väder, trafikläget och personliga preferenser såsom vardagsmotion ska man välja bil, buss eller cykel idag eller imorgon? Realtidssystemet för bussar och tåg Realtidssystemet för bussar och tåg skulle kunna utvecklas i Hyllie så att det visar det bästa och miljövänligaste transportsättet vid en given tidpunkt. Förutom vid hållplatserna skulle realtidsmonitorn kunna finnas i fastigheten, i lägenheten eller laddas ner i appar på en smart mobil. Vidare skulle även displayen vid busshållplatsen kunna drivas av solcellslampor, vilket man har testat i Barcelona. Cykling Cykelbarometern mäter trafik och visar antalet cyklister som passerat, men kan även visa annan information, exempelvis väderprognosen, reklam eller miljöbudskap. Cykelbarometer finns redan på vissa platser i Malmö och skulle kunna användas även i Hyllie. Liknande barometrar finns för att mäta och visa antalet personer som rör sig till och från stationen, vilket till exempel kommer att finnas på Triangeln stationen och borde kunna användas även på Hyllie stationen. Cykelreseplanerare finns redan för Malmö, men skulle kunna utvecklas vidare för att ladda ner kartor i mobilen via appar. Det skulle kunna utvecklas en möjlighet för cyklisterna att registrera cykeldistanser genom att logga in cykeldatorn på stationen och i hemmet. Ett så kallat smartcard skulle kunna utvecklas för att boka och använda lånecyklar inom staden. Ett IT-system och ett smart card används för att låsa upp cykeln och vid återlämning registreras det på kortet. Hyllie skulle kunna utvecklas som pilotstadsdel för ett sådant smart lånecykelsystem. I projektet Öresund som cykelregion undersöks för närvarande hur Skånetrafikens Jojo kort skulle kunna användas som ett sk smart card. Elfordon Hyllie har stor potential att bli en pilotstadsdel för elfordon och det kommer att satsas på laddinfrastrukturen inom projektet Smarta nät. Det kan vidareutvecklas ge- 17 (30)

18 nom att exempelvis erbjuda möjligheten att välja elleverantör vid laddning av eldordon, kanske man kan koppla det till sin hemleverantör och elfakturan. Parkeringsledningssystem Parkeringsledningssystem hjälper bilisterna att lättare hitta en parkering, vilket ger bättre framkomlighet och kontroll på parkeringssituationen så att trafiken kan styras dit man vill ha den. Detta minskar miljöbelastningen från biltrafiken. Med automatiska räknesystem och elektroniska skyltar visas vägen till lediga platser. Bilarna räknas med magnetslingor, IR-detektorer eller kameror vid in- och utfarterna till parkeringshus och utomhusparkeringar. Informationen samlas in via trådlös eller fast kommunikation och bearbetas innan den distribueras till informationsskyltarna. 8 Detta system skulle kunna användas i hela Hyllie och är än mer relevant vid de stora handelscentrumen såsom Svågertorp, IKEA och vid Malmö arenaområdet. Bilpooler Enligt det avtal som byggherrarna skriver om parkering i Hyllievång ska det finnas plats för en bilpoolsbil vid varje fastighet de första fem åren. Alla som bor i området ska automatisk vara medlem i bilpoolen. Vem som ska ansvara för bilpoolen är inte klart ännu. Miljövinsten är att det minskar parkeringsytan. Det finns potential i att ansluta bilpoolsbilarna till ett gemensamt digitalt bokningsoch låssystem vilket skulle underlätta för användarna i hela Hyllie, och man kan kanske koppla även denna tjänst till passagesystemet i fastigheten (taggen) eller liknande. Samordnad varudistribution i Svågertorp Samordnad varudistribution skulle kunna vara ett viktigt incitament till besökare till Svågertorp att inte ta bilen till handelsområdet men ändå kunna få hem sina varor på ett smidigt sätt. IT-system och digitala verktyg är en viktig komponent för att uppnå en samordnad varudistribution i Svågertorpsområdet. Gatukontoret avser att arbeta mer med att stötta och främja samarbeten exempelvis med handlare när det gäller samlastning för att hitta en affärsidé som är livskraftig. Man kommer jobba mer med detta, men mest i de centrala delarna av staden. IT som stöd i förvaltningen och dess verksamheter För Hyllie stadsdelsförvaltning finns en potential att spara både miljö och kostnader med stöd av IT i verksamheten. Det gäller både ett mer genomgripande införande av e-tjänster som kan effektivisera olika tjänster inom verksamheter såsom hemvården och en effektivisering av den egna IT-användningen,, såsom att ersätta resor och möten, samt att inom ramen för den offentliga upphandlingen ställa krav som driver utvecklingen mot mer miljöanpassade produkter och tjänster. 8 Infracontrol online, 18 (30)

19 E-tjänster Erbjuda medborgare möjlighet att använda e-tjänster när man exempelvis ska välja förskola, skola eller gymnasium, eller inom hemvården för att beställa hem måltider och mat I Malmö stad finns idag endast sex e-tjänster (sex blanketter från Miljöförvaltningen som inte kräver e-signering). Övriga möjliga e-tjänster har inte utvecklats för att man från Malmö stads sida inte har beslutat om ett system för e-signering. Digitalisering av dokument Använda ett dokument- och ärendehanteringssystem för nämnder och politiker där man taggar dokument istället för att bifoga dem. Ett dokument- och ärendehanteringssystem är upphandlat av Malmö stad centralt, Stadskontoret, och kommer nu att erbjudas Malmö stads förvaltningar. Full mobilitet och resfria möten Full mobilitet innebär bl.a. att anställda endast har en mobiltelefon kopplad till det fasta numret och därmed kan den fasta telefonapparaten avskaffas. I kombination med ökat användande av nya mötesformer såsom telefon- och videokonferenser kan det minska resursanvändningen och tillhörande miljöpåverkan genom möjligheter att arbeta hemifrån, färre transporter till och från möten, samt dematerialisering. Det finns också lösningar för s.k. virtuella klienter som innebär att man via ett webbgränssnitt kan arbeta med sin Malmö stad specifika dator virtuellt. Denna ITfunktion skapar ökade möjligheter för distansarbete, flexibilitet och mobilitet. Malmö stad har infört IP-telefoni, men har fortfarande inte full mobilitet, det vill säga man har både en fast och en mobil telefon. Ett exempel på hur mycket man skulle kunna tjäna på att genomföra full mobilitet är TeliaSonera Sverige som mellan 2001 och 2009 har: Minskat tjänsteresandet med mer än 60 procent. Minskat antalet flygresor per anställd med 59 procent. Ökat antalet telemöten per anställd med 157 procent. Minskat kontorsytan per anställd med 50 procent. Ökat energieffektiviteten med 59 procent. Sedan 2007 enbart använt så kallad grön el. Effektivare insamling av IT utrustning för återvinning Genom att öka återanvändningen av datorer minskas behovet av energikrävande nyproduktion, samtidigt som avfallsmängderna kan hållas nere. Malmö stad använder ATEA för insamling av IT-utrusning för återvinning. Det finns en potential i att samordna hämtningar och transporter geografiskt, men det 19 (30)

20 måste avtalas centralt i Malmö. Återvinningsgraden skulle kunna öka genom att anpassa tjänsten bättre till verksamheterna. Idag går en del av IT-utrustningen inte via ATEAs tjänst utan direkt till återvinningsstationerna. Exempelvis har mindre verksamheter kanske inte plats för att ställa ut stålvagnar för avhämtningen. Kostnaden för en återvinningstjänst kan förslagsvis läggas på Stadskontoret eller stadsdelsförvaltningen centralt. IT för att kommunicera miljöbudskap och marknadsföra Hyllie Det finns stor potential att använda olika former av IT-lösningar för att lyfta fram det man inte ser med blotta ögat och kommunicera miljöbudskap till medborgare och verksamheter i Hyllie. Kommunikationen bör inspirera och motivera till ett mer miljövänligt och medvetet beteende - ledorden bör vara valfrihet snarare än tvång. Vidare är digitala lösningar ett sätt att visa upp för omvärlden och marknadsföra de gröna IT-satsningarna i Hyllie, samt dess aktörer. Nedan är några exempel på olika möjligheter. Visualisera miljöbudskapen IT kan användas för att på ett pedagogiskt och attraktivt sätt visualisera miljöbudskapen och göra invånare och verksamheter uppmärksamma på miljöläget i deras stadsdel, med fokus på utveckling och förbättringar. Det är också viktigt att koppla ett förändrat beteende till mervärden som individen kan ta till sig. Interaktiva skyltfönster Interaktiva skyltfönster skulle kunna användas i flera sammanhang. En display i fastighetens portuppgång skulle kunna visa reklamerbjudanden och därmed ersätta reklambladen i brevlådorna. Samma display skulle kunna användas för att kommunicera stadsdelens miljöbudskap som nämns ovan och användas som realtidsmonitor för att visa kollektivtrafikens avgångar. Displayen skulle även kunna visa data om fastigheten, såsom energianvändning och avfallsmängder mm. Miljöläget Miljöläget är en IT-applikation som beskriver det totala miljöläget och dess utveckling i ett område, exempelvis hur mycket energi som används, hur mycket avfall som genereras, hur mycket trafik som passerar och utsläppen relaterat till detta, och jämför med andra städer. Miljöläget eller liknande skulle kunna utvecklas för Hyllie och utformas som en applikation som kan visas i de digitala skyltfönstren och laddas ner på en smart mobil. Miljöredovisning / Miljöbarometern Malmö stads digitala miljöredovisningsformat, Miljöbarometern, skulle kunna användas för att redovisa Hyllie stadsdels miljöpåverkan och resultat. 20 (30)

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Grön IT - strategi för Stockholms stad Utlåtande 2010:45 RI (Dnr 031-1104/2009) Grön IT - strategi för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Samverkansprojekt: Go:Smart

Samverkansprojekt: Go:Smart 1 (15) Samverkansprojekt: Go:Smart 1. Executive summary Projektet Go:smart har haft som målsättning att utveckla och testa en innovativ tjänst för hållbara persontransporter i städer. Uppdraget var att

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår.

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår. bilaga till fastighetstidningen 9 2012 IT FASTIGHET Inspireras av banbrytande app och pionjärer i sociala medier nya digitala perspektiv Bara ren fiber Fördelar och nackdelar Lönsamt att bygga fastighetsnät

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer

Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer En smartare planet Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård Sid 6 Sid 8 Sid 10 Smartare transporter Sid 12 En smartare planet Smartare energi Sid 14 Smartare bank Sid 16 Smartare städer Sid 18 Smartare

Läs mer