BIOSFÄREN* Hur kan vi med hjälp av fysiska rum, rörlig bild, ljus och datorteknik skapa ett rumsligt filmformat som fungerar som ett samhällsrum?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOSFÄREN* Hur kan vi med hjälp av fysiska rum, rörlig bild, ljus och datorteknik skapa ett rumsligt filmformat som fungerar som ett samhällsrum?"

Transkript

1 BIOSFÄREN* Ett rumsligt filmformat I centrum, ett snurrande rum. Du går in ensam, stänger dörren och rummet börjar snurra. Slumpvis stannar det vid någon av de fem olika utgångarna från det snurrande rummet. Det gör att du går vilse. Du kommer att vilja orientera dig och förstå. I den sinnesstämningen möter du Biosfären. I detta projekt samarbetar filmare, arkitekter och innovatörer, för att tillsammans arbeta på ett konkret och direkt sätt, där rummet, bilden och mötet står i centrum. Hur kan vi med hjälp av fysiska rum, rörlig bild, ljus och datorteknik skapa ett rumsligt filmformat som fungerar som ett samhällsrum? EN SAMLING AV VÄRLDSBILDER SOM LÄNKAS SAMMAN AV ETT ROTERANDE RUM, STYRT AV SLUMPEN. EN FILM SOM FÖRKLARAR SNURRANS FUNKTION: https://vimeo.com/ >

2 Vi vill komma bort från att gå på utställning eller titta på film. Vi vill att besökarna ska bli en del av verket, deltagare. De ska kunna umgås och interagera med Biosfären och varandra! Rumsligt manifest

3 Målet är att möjliggöra njutningsfulla kulturkrockar Våra grundläggande verktyg i detta är slump (det snurrande rummet) och kontroll (formatets regler). Syftet är att försätta människor i en konstruktiv ovisshet, som kan öppna upp sinnena för den tillvaro vi lever i och med hjälp av det möjliggöra nya idéer och lösningar. När du vill använda det snurrande rummet, trycker du på hit knappen (som i en hiss), du måste gå in ensam i det snurrande rummet för att komma vidare. Det snurrande rummet släpper sedan av dig i ett av biosfärens fem rum. På så sätt luckras grupperingarna du anlände i upp och nya grupperingar får en chans att bildas. Genom den främmandegörande kraften i det snurrande rummet vill vi låta människor möta olika bilder av samhället och inspirera till handling i Biosfären och samhället. Vår ambition är att dragningskraften till det okända, ska kunna föra ihop samhällsgrupper och individer som sällan träffas och styra in besökarna på det de inte visste att de ville möta. Vi vill ta vara på människors olikheter och funktionsvariationer, genom testande och utveckling, för att levandegöra platsen och bjuda in till möten som annars inte hade ägt rum. Vi kommer arbeta aktivt och medvetet med hur och när vi bjuder in personer till Biosfären, för att möjliggöra att grupper och personer som inte möts naturligt träffas i Biosfären, som tex olika åldrar, yrkesgrupper, religioner, intressen och bakgrunder. Vi vill jobba aktivt för att Biosfären inte enbart ska bli en medelklassangelägenhet. Vi vill att Biosfären ska öppna upp för deltagande i form av att besökarna får reagera på det de möter och om de vill, förevigas i Biosfären, utifrån formatets principer. Ett exempel: Besökarna kan bli intervjuade om sin livsfilosofi och bli andar i rummet andarnas erfarenhet. I experimentverkstaden kommer det finnas olika möjligheter att omsätta idéer till konkretion, som att bygga saker och prova färdiga koncept som till exempel, uppleva hur det är när flera personer med hjälp av videoglasögon i realtid tittar ur samma perspektiv.

4 Genom att hela tiden eftersträva en deltagande kvalité i hur rummen är utformade vill vi förskjuta etablerade sociala normer och ta vara på att tillståndet att vara vilse kan göra att människor vill söka kontakt med varandra. Genom att att utmana besökarnas föreställning om vad de kommer möta tror vi att ett undantagstilstånd är lättare att komma nära. I undantagstillståndet upphävs cementerade sociala strukturer. Alla har förmodligen någon gång upplevt hur en naturkatastrof eller en tågförsening kan föra folk samman. Vårat mål är att på samma sätt som bröderna Lumiere med sin film: The Arival Of A Train, skaka om publikens förväntningar i grunden med hjälp av överraskningseffekten som finns i ett nytt format. Det kommer vara omöjligt för publiken att inte börja samtala om sina upplevelser. Datorer har gett oss möjlighet att skapa virtuella världar i dataspel som förhåller sig aktivt till individens val. Vi vill använda denna teknik i det rumsliga för att möjliggöra möten mellan kroppar, där vi använder oss av spelkomponenter som slump och styrda former, för att på så sätt erbjuda nya sociala sammanhang. Samtidigt som vi vill visa på möjligheterna med programmering och dataanvändning vill vi också göra det möjligt att reflektera över riskerna. Med hjälp av en app och enkel metadatainhämtning under tiden besökarna är i Biosfären kan detaljerade beteendemönster kartläggas, och användas som underlag för utfall i olika rum och kontroll av flöde genom det snurrande rummet. Hur kan tekniken användas på ett sätt som fördjupar mellanmänskliga empatiska relationer istället för att skapa distans? Landsbygden och staden När staden har blivit norm, tappar majoriteten av befolkningen mer och mer kontakten med naturen. I denna förtätning kontra uttunning ser vi på landsbygden stora möjligheter till innovation och långsiktigt hållbara sammanhang. De stora tillgångarna till utrymme som finns på landsbygden är en stor resurs och vi ser att vissa verksamheter som traditionellt bedrivits i staden med fördel skulle kunna bedrivas på landsbygden istället. Genom att göra projektet i Kalv vill vi åskådliggöra detta förhållande, och de mervärden valet av platsen för med sig. En lugn mindre by som Kalv, med en viss avfolkningsproblematik, och en låg andel högskoleutbildade i området., gör att vi tror att vårat perspektiv kan vara användbart.

5 Medverkande Ambjörn Göransson och Jesper Brodersen är initiativtagare till projektet. Båda är verksamma filmregissörer med en bakgrund från filmregiprogrammet på Akademin Valand. Detta projekt är en del i en större ambition från Akademin Valand att i samverkan med människor i Kalv, bygga upp en labbmiljö i området för hur visuell praktik kan användas i samhället. Genom att utveckla en arbetspraktik kring Biosfären som mötesplats och bjuda in fler kreatörer och innovatörer som kan bidra med kompletterande perspektiv på samhället, vill vi utveckla formatet och få in perspektiv och idéer från Kalv i projektet. En kort översikt över de vi utvecklar samarbeten med finns längre ner, under rubriken samarbeten under utveckling. Vi kommer arbeta aktivt med att involvera människor som bor i området i projektet på olika sätt. I nuläget utvecklar vi samarbeten med Bob Kelly som äger skolan i Kalv samt Fredrik Dahl och Emelie Romland, kommunutvecklare på Svenljunga kommun. Vi har även varit i kontakt med Helene Jansson från Högvads företagsförening. Hon är intresserad av hur högutbildade och andra kan lockas att flytta till närområdet, precis som vi, och är samtidigt en kontaktlänk till verksamma företag. Vi utvecklar också ett samarbete med Estetiskt sommarkollo, som riktar sig till barn och kommer att äga rum i Kalv i augusti. Det drivs av Linda Sternö, lektor på Akademin Valand. Vi hoppas kunna möjliggöra ett givande möte mellan bygghantverket som finns i området kring Kalv och elektronikhantverket som vi har kontakt med i samarbetet med robotklubben på Chalmers (CRF), där Mikael Lövqvist är delaktig i utvecklandet av det snurrande rummet. Processen Våren 2013 gjorde vi ett första test av projektet som vi då kallade Malakong på Skogsfesten utanför Dals Långed, en liten idéellt driven musikfestival. Då märkte vi att det snurrande rummets effekt att få människor att gå vilse fungerade väldigt bra och vi kunde själva få upplevelsen av att tappa bort oss, trots att vi själva byggt labyrinten. Både vi och andra verkade tycka om att vara, utforska och ta del av saker i de olika

6 rummen. Den tekniska stabiliteten i driften av det snurrande rummet fungerade dock sämre. Men vi skaffade oss många erfarenheter som gör att vi nu har bra koll på de tekniska och praktiska utmaningarna och kan fokusera på att allt fungerar som en helhet. En besökare ska efter festivalen ha sagt Malakong var mitt livs upplevelse. Bilder från projektet Malakong på Skogsfesten Nu fortsätter vi med försök nr.2 som kommer att bli mer genomarbetat och ha ett mer riktat innehåll. Efter sommaren vi vill arbeta vidare på formatet och innehållet för att

7 kunna genomföra projektet på fler platser Vi tycker oss se att det är svårt att få till något fungerande enbart genom skrivbordsarbete. Vi vill därför varva noggrann planering med praktiska tester för att kunna revidera och förfina idéerna. Rummen Rummen är valda utifrån idén att synliggöra samhället ur olika perspektiv och att erbjuda människor med olika förhållningssätt en interaktionsmöjlighet och mötesplats. Den curatoriska tanken bakom sammansättningen: ett rum för att sätta platsen i global kontext (Sånger från den bortglömda grunden), ett rum för mötet med olika personers förhållningssätt (Andarnas erfarenhet), ett rum för mat och djupa samtal kring upplevelserna (restaurang) ett rum för att kunna göra och prova saker (experimentverkstad). Rummen Andarnas erfarenhet och Sånger från den bortglömda grunden, kommer att ha ett fokus på att förmedla bilder av världen. Experimentverkstaden och restaurangen kommer att ha ett större fokus på den sociala dimensionen. Återvändsgränden finns med för att skapa dynamik och representera felstegen och det oväntade. Film från tidiga rumsliga tester: https://vimeo.com/ >

8 Andarnas erfarenhet (videoinstallation) Jesper Brodersen jobbar med att samla mänsklig erfarenhet i form av projicerade gestalter i 1:1 som befolkar Biosfären och berättar om sina olika erfarenheter, taktiker och sin syn på världen. Jespers fokus ligger på människor som på olika sätt valt att förhålla sig okonventionellt till idéer och problem. Centralt står att fånga de intervjuades karisma och ande för att förstärka mötet och inlevelsen i deras resonemang. Deltagandeaspekten av Andarnas Erfarenhet - rummet är som tidigare nämnts att det ska vara möjligt för besökarna att bli andar i rummet genom att vi i experimentverkstaden spelar in nya intervjuer med frivilliga besökare som utökar och breddar det ursprungliga intervjuarkivet. Förhoppningen är att bredden på åsikter och taktiker ska bli så stor som möjligt och att det ska bidra till att Biosfärens innehåll hela tiden evolverar. FÖRSTA INTERVJUN: PETER AALBAEK JENSEN (ZENTROPA DK)

9 Sånger från den bortglömda grunden (videoinstallation) Ambjörn har i sitt examensprojekt på Akademin Valand Film; Sånger från den bortglömda grunden undersökt och besökt Aremo i Uganda och Ställberg i Sverige, två gruvsamhällen i olika faser och situationer. Detta är två exempel på landsbygdssituationer med stora utmaningar. Genom att sätta dessa platser i relation till situationen i Kalv, vill han belysa och identifiera möjligheter och utmaningar. Projektet har sökt efter möjligheten i den osäkra samhällssituationen. Nu kommer projektet omarbetas till en rumslig och dialogisk form, samtidigt som nytt material kommer spelas in för att fördjupa projektet. Det som visas i rummet förändras utifrån antalet personer i rummet. Vid ett ökande flöde befinner vi oss i Aremo och vid ett minskande i Ställberg, så som befolkningsökningen kontra avfolkningen på platserna ser ut. Samtidigt blir tilltalet mer subjektivt ju färre personer som är i rummet och mer allmängiltigt när fler människor är i rummet. Se filmen: https://vimeo.com/ Password:grunden >

10 Experimentverkstad Här bygger vi upp en verkstad och testrum som vi använder i bygget av Biosfären, här finns tillgång till olika material, verktyg och experiment. Här kommer det finnas spår av arbetet att bygga Biosfären och möjligheter att prova nya idéer som uppstår. Restaurang Detta rum är slussen till det omgivande samhället, det är Biosfärens in och utgång. Här kommer tillställningar med samtal och musik äga rum. Det är Biosfärens rum med störst fokus på mötet. Här kan erfarenheter och förväntningar mötas och utbytas, samtidigt som gastronomin utforskas. Här kan du luta dig tillbaka och samtala om vad du upplevt. Återvändsgränd Återvändsgränden ska ge upplevelsen av att inte komma någonstans.

11 Handlingsplan Under april och maj kommer vi utarbeta det tekniska formatet för projektet och spela in material till rummen. I sommar vill vi genomföra ett publikt utförande av Biosfären under 7 dagar i mitten på augusti. Vi planerar att göra detta i skolan i Kalv, i Svenljunga kommun. För att bygga upp Biosfären och förankra den på platsen kommer vi arbeta i Kalv i juli. För att göra projektet möjligt kommer vi söka efter tillgängliga resurser i området, i materiell form och intresserade personer som vi kan samarbeta med. När vi kommer till platsen kommer vi bjuda in till samtal och en presentation av vad vi vill göra. Under våren kommer vi kontakta föreningar i området för att hitta möjliga samarbeten. Vi kommer också söka efter personer som kan vara delaktiga i att spela in filmmaterial, ex: skådespelare och andra funktioner. Vi kommer leta efter personer som är intresserade att hålla i eller vara delaktiga i samtal om samhällsutvecklingen på platsen eller andra ämnen relaterade till projektet. Planering April - Förarbete - Träff med medarbetare för att diskutera och utveckla projektet, påbörja - Idéutvecklandet och avgränsa arbetsområden. Maj, Juni - Göra snurrande rummet fungerande för tester (mekanik och elektronik färdig) - Utveckla styrgränssnitt. - Tester i Norrköping av rummet och formatet, defeniera och testa tekniska ramar. - Beslut om program, prova säkerhet, kapacitet och funktion. Reflektera kring hur det vi gjort hittils förhåller sig till våra idéer. - Inspelning av scener. - Besök i kalv, kontaktande av föreningar, lokalisera materiella resurser, planera arbetet i juli. - Redigering av sekvenser i ljud, bild och ljus med regelbundet provande av sekvenser och interaktionsfaktorer i rummen. - 3D modell av bygget.

12 - Ritningar/beräkna materialåtgång/tid. - Tekniska ramar för formatet, utformade styrmetoder. - Styrapp/hemsida. - App för besökare. - Skisser/utkast från på arbetsplan/metod/idé för alla olika ansvarsområden. - Hemsida/blogg. Juli V1 15 juli Genomförande Biosfären Kalv - Arbetet på plats börjar. - Samordna praktiska resurser, se till att allt fungerar, samla ihop material. - Introduktionsdag, rita upp justera planer o idéer. - Börja bygga på flera olika ställen samtidigt, fördela arbetet. - Introduktionskväll/invigning av provisorisk restaurang med sopplunch för alla intresserade, vi berättar om projektet och svarar på frågor. Restaurangen är sedan öppen för lunch 2-3 dagar i veckan. V2 - Tryckning av trycksaker: Affischer, Biosfärens inbjudningskort, Beskrivning av biosfären (utställningskatalog/program) - Kompletterande inspelning av material. - Experiment sociala och tekniska för att ta sista beslut om justeringar av lösningar. - Redigering av sekvenser och material till rummen, programmering. - Inbjudningar på internet, prellimenärt program. - Inbjudningar till boende i området skickas ut Augusti V3 - Bygget färdigt. - De sista tekniska installationerna färdiga. - All teknik färdig och installerad. Planering och förberedelser för händelser och programpunkter under biosfärens publika vecka.

13 V4 - Genrep, Hur funkar det? Vad gick fel? vad måste vi ändra på/göra om? - Bygga om - Tekniska justeringar/ redigera/ programmera om. - Sista förberedelser. V5 Biosfären öppnar - Dag 1 invigning - dokumentation - Dag 2 Samtal med inbjudna gäster och fest i restaurangen Biosfären svarar med färska analyser, reflektioner och påståenden! Inbjudna från lokalsamhället kommer o säger väl valda ord. - Dag 3 Barnens dag. Inbjuden förskola och skola på förmiddagen, Eftermiddagen öppen för allmänheten. Uppträdanden av barn i restaurangen. - Dag 4 En vanlig dag i Biosfären - Dag 5 Disonansens dag - Dag 6 Musik och samtalsdagen. Programpunkter av biosfärens medverkande i restaurangen.några musikanter uppträder. Avslutnings fest. - Dag 7 Gratisdagen - dokumentering V6 - Återställning - Nedmontering och packning - Städning - Avslutande samtal och diskussion. Sept Maj Sammanställning av material och tester, administrativt arbete mm.

14 Organisation Curator/regissör, Rum/film; Sånger från den bortglömda grunden Ambjörn Göransson - regissör och musiker, är en del av Den svenska björnstammen, utbildad vid kandidatprogrammet i filmisk gestaltning, och magister i curator för film och video vid Akademin valand film. Curator/regissör, Rum/film: Andarnas erfarenhet Jesper Brodersen - regissör, utbildad vid kandidatprogrammet i filmisk gestaltning och magister i curator för film och video vid Akademin Valand film och två år på Akitektskolan KTH, Stockholm. Samarbeten under utveckling: Samtalsledare och byggansvarig Frej Lindholm - MSA arkitekt, utbildad vid arkitektskolan KT, Stockholm Kommunikation, grafisk formgivning, publikarbete och delaktighet Nystartade kulturtidskriften Jelly: Sophie Älfvåg - grafisk designer, utbildad designer vid Högskolan för design och konsthantverk, driver ateljéföreningen Förtrycktgatan i gårda. Siri Wibell - studerar frikonst vid konsthögskolan i Bergen, Norge Restaurang - mötesplats Elle-kari Mannerfelt - MSA/SAR arkitekt, utbildad vid arkitekthögskolan i Köpenhamn samt Arkitektskolan KTH i Stockholm. Programmering, teknikansvarig, IT-ansvarig Tim Gremalm - programmer på EDP konsult AB Programmering, konstruktion snurrande rum, verkstad Mikael Lövqvist - självlärd stjärna på chalmers robotförening (CRF), arbetar med felsökning av internetsystem. * Biosfär, kan betyda summan av alla ekosystem på jorden (wiki), Bio av grekiskans bios, "liv" (wiki), Biosfär; här i betydelsen livsbubbla.

15 Budget Tester/utveckling av formatet och videoinstallationer Hyra teknik Resor Material Material snurrande rummet Hyra testlokal norrköping kostnad licens max (styrprogram) 5000 Summa: Utförande kalv Hyra teknik Material Hyra skolan i kalv Resor medverkande och gäster Boende Marknadsföring Administrationskostnader 5000 Tryckerikostnader 5000 Oförutsedda utgifter övriga lokal kostnader Summa: Löner, utförande Kalv Lön byggledare/arkitekt 1mån 100% Lön arkitekt/ utv restaurang 1mån 100% Lön grafisk design, publikarbete 1 mån 100% Lön publikarbete, kommunikation 1 mån 100% Lön regi/producent 1 mån 100% Lön regi/producent 1 mån 100% Lön teknikansvar, programmering 1 mån 100% Lön programmering, elektronik 1 mån 100% Lön koordinator, administration 1 mån 100% Lön Kock 1 mån 50% Summa: Totalt Tester/ utveckling av formatet Utförande Kalv Löner, utförande Kalv Summa totalt:

16 Finansieringsplan Bidrag Frispel vg regionen Utvecklingsstöd Vg regionen Lindholmen media arena Kulturbryggan startstöd Biografstöd vg regionen Crowdfunding random exit door Summa: Egen insatser Bob Kelly, utlåning Kalv skola Akademin valand, teknik utlåning Norrköpings kommun, utlåning av testlokal Teknik utlåning Den svenska björnstammen Svenljunga kommun Teknik utlåning, Jesper Brodersen Summa: inkomster Inträde 100kr, 7 dagar 50 pers/dag= (350 personer) Restaurangen: Summa: Bidrag Inkomster Egen insatser Totalt: SEK

17 Budget Hösten 2015 (plan på fortsatt financiering) Filminspelning Andens Erfarenheter Resor: Hyra utrustning: Lön ljudtekniker: Lön Gregely: Arvode intervjuobjekt: Lön Regissör Summa: Filminspelning Sånger från den bortglömda grunden Teknikhyra Regi/foto lön 10 dagar Ljudtekniker lön 10 dagar B-Foto/koordinator lön 10 dagar Skådespelare lön 10 dagar Resor Material Summa: Filminspelning Andens erfarenheter FilmiInspelning Sånger från den bortglömda grunden Utv format, programmering, tester Lön inbjudna kreatörer, utv rest/mötesplats, experimentverkstad Summa totalt: Finansieringsplan höst 2015 Utvecklingsstöd SFI Film i Väst: Summa:

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer