BIOSFÄREN* Hur kan vi med hjälp av fysiska rum, rörlig bild, ljus och datorteknik skapa ett rumsligt filmformat som fungerar som ett samhällsrum?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOSFÄREN* Hur kan vi med hjälp av fysiska rum, rörlig bild, ljus och datorteknik skapa ett rumsligt filmformat som fungerar som ett samhällsrum?"

Transkript

1 BIOSFÄREN* Ett rumsligt filmformat I centrum, ett snurrande rum. Du går in ensam, stänger dörren och rummet börjar snurra. Slumpvis stannar det vid någon av de fem olika utgångarna från det snurrande rummet. Det gör att du går vilse. Du kommer att vilja orientera dig och förstå. I den sinnesstämningen möter du Biosfären. I detta projekt samarbetar filmare, arkitekter och innovatörer, för att tillsammans arbeta på ett konkret och direkt sätt, där rummet, bilden och mötet står i centrum. Hur kan vi med hjälp av fysiska rum, rörlig bild, ljus och datorteknik skapa ett rumsligt filmformat som fungerar som ett samhällsrum? EN SAMLING AV VÄRLDSBILDER SOM LÄNKAS SAMMAN AV ETT ROTERANDE RUM, STYRT AV SLUMPEN. EN FILM SOM FÖRKLARAR SNURRANS FUNKTION: https://vimeo.com/ >

2 Vi vill komma bort från att gå på utställning eller titta på film. Vi vill att besökarna ska bli en del av verket, deltagare. De ska kunna umgås och interagera med Biosfären och varandra! Rumsligt manifest

3 Målet är att möjliggöra njutningsfulla kulturkrockar Våra grundläggande verktyg i detta är slump (det snurrande rummet) och kontroll (formatets regler). Syftet är att försätta människor i en konstruktiv ovisshet, som kan öppna upp sinnena för den tillvaro vi lever i och med hjälp av det möjliggöra nya idéer och lösningar. När du vill använda det snurrande rummet, trycker du på hit knappen (som i en hiss), du måste gå in ensam i det snurrande rummet för att komma vidare. Det snurrande rummet släpper sedan av dig i ett av biosfärens fem rum. På så sätt luckras grupperingarna du anlände i upp och nya grupperingar får en chans att bildas. Genom den främmandegörande kraften i det snurrande rummet vill vi låta människor möta olika bilder av samhället och inspirera till handling i Biosfären och samhället. Vår ambition är att dragningskraften till det okända, ska kunna föra ihop samhällsgrupper och individer som sällan träffas och styra in besökarna på det de inte visste att de ville möta. Vi vill ta vara på människors olikheter och funktionsvariationer, genom testande och utveckling, för att levandegöra platsen och bjuda in till möten som annars inte hade ägt rum. Vi kommer arbeta aktivt och medvetet med hur och när vi bjuder in personer till Biosfären, för att möjliggöra att grupper och personer som inte möts naturligt träffas i Biosfären, som tex olika åldrar, yrkesgrupper, religioner, intressen och bakgrunder. Vi vill jobba aktivt för att Biosfären inte enbart ska bli en medelklassangelägenhet. Vi vill att Biosfären ska öppna upp för deltagande i form av att besökarna får reagera på det de möter och om de vill, förevigas i Biosfären, utifrån formatets principer. Ett exempel: Besökarna kan bli intervjuade om sin livsfilosofi och bli andar i rummet andarnas erfarenhet. I experimentverkstaden kommer det finnas olika möjligheter att omsätta idéer till konkretion, som att bygga saker och prova färdiga koncept som till exempel, uppleva hur det är när flera personer med hjälp av videoglasögon i realtid tittar ur samma perspektiv.

4 Genom att hela tiden eftersträva en deltagande kvalité i hur rummen är utformade vill vi förskjuta etablerade sociala normer och ta vara på att tillståndet att vara vilse kan göra att människor vill söka kontakt med varandra. Genom att att utmana besökarnas föreställning om vad de kommer möta tror vi att ett undantagstilstånd är lättare att komma nära. I undantagstillståndet upphävs cementerade sociala strukturer. Alla har förmodligen någon gång upplevt hur en naturkatastrof eller en tågförsening kan föra folk samman. Vårat mål är att på samma sätt som bröderna Lumiere med sin film: The Arival Of A Train, skaka om publikens förväntningar i grunden med hjälp av överraskningseffekten som finns i ett nytt format. Det kommer vara omöjligt för publiken att inte börja samtala om sina upplevelser. Datorer har gett oss möjlighet att skapa virtuella världar i dataspel som förhåller sig aktivt till individens val. Vi vill använda denna teknik i det rumsliga för att möjliggöra möten mellan kroppar, där vi använder oss av spelkomponenter som slump och styrda former, för att på så sätt erbjuda nya sociala sammanhang. Samtidigt som vi vill visa på möjligheterna med programmering och dataanvändning vill vi också göra det möjligt att reflektera över riskerna. Med hjälp av en app och enkel metadatainhämtning under tiden besökarna är i Biosfären kan detaljerade beteendemönster kartläggas, och användas som underlag för utfall i olika rum och kontroll av flöde genom det snurrande rummet. Hur kan tekniken användas på ett sätt som fördjupar mellanmänskliga empatiska relationer istället för att skapa distans? Landsbygden och staden När staden har blivit norm, tappar majoriteten av befolkningen mer och mer kontakten med naturen. I denna förtätning kontra uttunning ser vi på landsbygden stora möjligheter till innovation och långsiktigt hållbara sammanhang. De stora tillgångarna till utrymme som finns på landsbygden är en stor resurs och vi ser att vissa verksamheter som traditionellt bedrivits i staden med fördel skulle kunna bedrivas på landsbygden istället. Genom att göra projektet i Kalv vill vi åskådliggöra detta förhållande, och de mervärden valet av platsen för med sig. En lugn mindre by som Kalv, med en viss avfolkningsproblematik, och en låg andel högskoleutbildade i området., gör att vi tror att vårat perspektiv kan vara användbart.

5 Medverkande Ambjörn Göransson och Jesper Brodersen är initiativtagare till projektet. Båda är verksamma filmregissörer med en bakgrund från filmregiprogrammet på Akademin Valand. Detta projekt är en del i en större ambition från Akademin Valand att i samverkan med människor i Kalv, bygga upp en labbmiljö i området för hur visuell praktik kan användas i samhället. Genom att utveckla en arbetspraktik kring Biosfären som mötesplats och bjuda in fler kreatörer och innovatörer som kan bidra med kompletterande perspektiv på samhället, vill vi utveckla formatet och få in perspektiv och idéer från Kalv i projektet. En kort översikt över de vi utvecklar samarbeten med finns längre ner, under rubriken samarbeten under utveckling. Vi kommer arbeta aktivt med att involvera människor som bor i området i projektet på olika sätt. I nuläget utvecklar vi samarbeten med Bob Kelly som äger skolan i Kalv samt Fredrik Dahl och Emelie Romland, kommunutvecklare på Svenljunga kommun. Vi har även varit i kontakt med Helene Jansson från Högvads företagsförening. Hon är intresserad av hur högutbildade och andra kan lockas att flytta till närområdet, precis som vi, och är samtidigt en kontaktlänk till verksamma företag. Vi utvecklar också ett samarbete med Estetiskt sommarkollo, som riktar sig till barn och kommer att äga rum i Kalv i augusti. Det drivs av Linda Sternö, lektor på Akademin Valand. Vi hoppas kunna möjliggöra ett givande möte mellan bygghantverket som finns i området kring Kalv och elektronikhantverket som vi har kontakt med i samarbetet med robotklubben på Chalmers (CRF), där Mikael Lövqvist är delaktig i utvecklandet av det snurrande rummet. Processen Våren 2013 gjorde vi ett första test av projektet som vi då kallade Malakong på Skogsfesten utanför Dals Långed, en liten idéellt driven musikfestival. Då märkte vi att det snurrande rummets effekt att få människor att gå vilse fungerade väldigt bra och vi kunde själva få upplevelsen av att tappa bort oss, trots att vi själva byggt labyrinten. Både vi och andra verkade tycka om att vara, utforska och ta del av saker i de olika

6 rummen. Den tekniska stabiliteten i driften av det snurrande rummet fungerade dock sämre. Men vi skaffade oss många erfarenheter som gör att vi nu har bra koll på de tekniska och praktiska utmaningarna och kan fokusera på att allt fungerar som en helhet. En besökare ska efter festivalen ha sagt Malakong var mitt livs upplevelse. Bilder från projektet Malakong på Skogsfesten Nu fortsätter vi med försök nr.2 som kommer att bli mer genomarbetat och ha ett mer riktat innehåll. Efter sommaren vi vill arbeta vidare på formatet och innehållet för att

7 kunna genomföra projektet på fler platser Vi tycker oss se att det är svårt att få till något fungerande enbart genom skrivbordsarbete. Vi vill därför varva noggrann planering med praktiska tester för att kunna revidera och förfina idéerna. Rummen Rummen är valda utifrån idén att synliggöra samhället ur olika perspektiv och att erbjuda människor med olika förhållningssätt en interaktionsmöjlighet och mötesplats. Den curatoriska tanken bakom sammansättningen: ett rum för att sätta platsen i global kontext (Sånger från den bortglömda grunden), ett rum för mötet med olika personers förhållningssätt (Andarnas erfarenhet), ett rum för mat och djupa samtal kring upplevelserna (restaurang) ett rum för att kunna göra och prova saker (experimentverkstad). Rummen Andarnas erfarenhet och Sånger från den bortglömda grunden, kommer att ha ett fokus på att förmedla bilder av världen. Experimentverkstaden och restaurangen kommer att ha ett större fokus på den sociala dimensionen. Återvändsgränden finns med för att skapa dynamik och representera felstegen och det oväntade. Film från tidiga rumsliga tester: https://vimeo.com/ >

8 Andarnas erfarenhet (videoinstallation) Jesper Brodersen jobbar med att samla mänsklig erfarenhet i form av projicerade gestalter i 1:1 som befolkar Biosfären och berättar om sina olika erfarenheter, taktiker och sin syn på världen. Jespers fokus ligger på människor som på olika sätt valt att förhålla sig okonventionellt till idéer och problem. Centralt står att fånga de intervjuades karisma och ande för att förstärka mötet och inlevelsen i deras resonemang. Deltagandeaspekten av Andarnas Erfarenhet - rummet är som tidigare nämnts att det ska vara möjligt för besökarna att bli andar i rummet genom att vi i experimentverkstaden spelar in nya intervjuer med frivilliga besökare som utökar och breddar det ursprungliga intervjuarkivet. Förhoppningen är att bredden på åsikter och taktiker ska bli så stor som möjligt och att det ska bidra till att Biosfärens innehåll hela tiden evolverar. FÖRSTA INTERVJUN: PETER AALBAEK JENSEN (ZENTROPA DK)

9 Sånger från den bortglömda grunden (videoinstallation) Ambjörn har i sitt examensprojekt på Akademin Valand Film; Sånger från den bortglömda grunden undersökt och besökt Aremo i Uganda och Ställberg i Sverige, två gruvsamhällen i olika faser och situationer. Detta är två exempel på landsbygdssituationer med stora utmaningar. Genom att sätta dessa platser i relation till situationen i Kalv, vill han belysa och identifiera möjligheter och utmaningar. Projektet har sökt efter möjligheten i den osäkra samhällssituationen. Nu kommer projektet omarbetas till en rumslig och dialogisk form, samtidigt som nytt material kommer spelas in för att fördjupa projektet. Det som visas i rummet förändras utifrån antalet personer i rummet. Vid ett ökande flöde befinner vi oss i Aremo och vid ett minskande i Ställberg, så som befolkningsökningen kontra avfolkningen på platserna ser ut. Samtidigt blir tilltalet mer subjektivt ju färre personer som är i rummet och mer allmängiltigt när fler människor är i rummet. Se filmen: https://vimeo.com/ Password:grunden >

10 Experimentverkstad Här bygger vi upp en verkstad och testrum som vi använder i bygget av Biosfären, här finns tillgång till olika material, verktyg och experiment. Här kommer det finnas spår av arbetet att bygga Biosfären och möjligheter att prova nya idéer som uppstår. Restaurang Detta rum är slussen till det omgivande samhället, det är Biosfärens in och utgång. Här kommer tillställningar med samtal och musik äga rum. Det är Biosfärens rum med störst fokus på mötet. Här kan erfarenheter och förväntningar mötas och utbytas, samtidigt som gastronomin utforskas. Här kan du luta dig tillbaka och samtala om vad du upplevt. Återvändsgränd Återvändsgränden ska ge upplevelsen av att inte komma någonstans.

11 Handlingsplan Under april och maj kommer vi utarbeta det tekniska formatet för projektet och spela in material till rummen. I sommar vill vi genomföra ett publikt utförande av Biosfären under 7 dagar i mitten på augusti. Vi planerar att göra detta i skolan i Kalv, i Svenljunga kommun. För att bygga upp Biosfären och förankra den på platsen kommer vi arbeta i Kalv i juli. För att göra projektet möjligt kommer vi söka efter tillgängliga resurser i området, i materiell form och intresserade personer som vi kan samarbeta med. När vi kommer till platsen kommer vi bjuda in till samtal och en presentation av vad vi vill göra. Under våren kommer vi kontakta föreningar i området för att hitta möjliga samarbeten. Vi kommer också söka efter personer som kan vara delaktiga i att spela in filmmaterial, ex: skådespelare och andra funktioner. Vi kommer leta efter personer som är intresserade att hålla i eller vara delaktiga i samtal om samhällsutvecklingen på platsen eller andra ämnen relaterade till projektet. Planering April - Förarbete - Träff med medarbetare för att diskutera och utveckla projektet, påbörja - Idéutvecklandet och avgränsa arbetsområden. Maj, Juni - Göra snurrande rummet fungerande för tester (mekanik och elektronik färdig) - Utveckla styrgränssnitt. - Tester i Norrköping av rummet och formatet, defeniera och testa tekniska ramar. - Beslut om program, prova säkerhet, kapacitet och funktion. Reflektera kring hur det vi gjort hittils förhåller sig till våra idéer. - Inspelning av scener. - Besök i kalv, kontaktande av föreningar, lokalisera materiella resurser, planera arbetet i juli. - Redigering av sekvenser i ljud, bild och ljus med regelbundet provande av sekvenser och interaktionsfaktorer i rummen. - 3D modell av bygget.

12 - Ritningar/beräkna materialåtgång/tid. - Tekniska ramar för formatet, utformade styrmetoder. - Styrapp/hemsida. - App för besökare. - Skisser/utkast från på arbetsplan/metod/idé för alla olika ansvarsområden. - Hemsida/blogg. Juli V1 15 juli Genomförande Biosfären Kalv - Arbetet på plats börjar. - Samordna praktiska resurser, se till att allt fungerar, samla ihop material. - Introduktionsdag, rita upp justera planer o idéer. - Börja bygga på flera olika ställen samtidigt, fördela arbetet. - Introduktionskväll/invigning av provisorisk restaurang med sopplunch för alla intresserade, vi berättar om projektet och svarar på frågor. Restaurangen är sedan öppen för lunch 2-3 dagar i veckan. V2 - Tryckning av trycksaker: Affischer, Biosfärens inbjudningskort, Beskrivning av biosfären (utställningskatalog/program) - Kompletterande inspelning av material. - Experiment sociala och tekniska för att ta sista beslut om justeringar av lösningar. - Redigering av sekvenser och material till rummen, programmering. - Inbjudningar på internet, prellimenärt program. - Inbjudningar till boende i området skickas ut Augusti V3 - Bygget färdigt. - De sista tekniska installationerna färdiga. - All teknik färdig och installerad. Planering och förberedelser för händelser och programpunkter under biosfärens publika vecka.

13 V4 - Genrep, Hur funkar det? Vad gick fel? vad måste vi ändra på/göra om? - Bygga om - Tekniska justeringar/ redigera/ programmera om. - Sista förberedelser. V5 Biosfären öppnar - Dag 1 invigning - dokumentation - Dag 2 Samtal med inbjudna gäster och fest i restaurangen Biosfären svarar med färska analyser, reflektioner och påståenden! Inbjudna från lokalsamhället kommer o säger väl valda ord. - Dag 3 Barnens dag. Inbjuden förskola och skola på förmiddagen, Eftermiddagen öppen för allmänheten. Uppträdanden av barn i restaurangen. - Dag 4 En vanlig dag i Biosfären - Dag 5 Disonansens dag - Dag 6 Musik och samtalsdagen. Programpunkter av biosfärens medverkande i restaurangen.några musikanter uppträder. Avslutnings fest. - Dag 7 Gratisdagen - dokumentering V6 - Återställning - Nedmontering och packning - Städning - Avslutande samtal och diskussion. Sept Maj Sammanställning av material och tester, administrativt arbete mm.

14 Organisation Curator/regissör, Rum/film; Sånger från den bortglömda grunden Ambjörn Göransson - regissör och musiker, är en del av Den svenska björnstammen, utbildad vid kandidatprogrammet i filmisk gestaltning, och magister i curator för film och video vid Akademin valand film. Curator/regissör, Rum/film: Andarnas erfarenhet Jesper Brodersen - regissör, utbildad vid kandidatprogrammet i filmisk gestaltning och magister i curator för film och video vid Akademin Valand film och två år på Akitektskolan KTH, Stockholm. Samarbeten under utveckling: Samtalsledare och byggansvarig Frej Lindholm - MSA arkitekt, utbildad vid arkitektskolan KT, Stockholm Kommunikation, grafisk formgivning, publikarbete och delaktighet Nystartade kulturtidskriften Jelly: Sophie Älfvåg - grafisk designer, utbildad designer vid Högskolan för design och konsthantverk, driver ateljéföreningen Förtrycktgatan i gårda. Siri Wibell - studerar frikonst vid konsthögskolan i Bergen, Norge Restaurang - mötesplats Elle-kari Mannerfelt - MSA/SAR arkitekt, utbildad vid arkitekthögskolan i Köpenhamn samt Arkitektskolan KTH i Stockholm. Programmering, teknikansvarig, IT-ansvarig Tim Gremalm - programmer på EDP konsult AB Programmering, konstruktion snurrande rum, verkstad Mikael Lövqvist - självlärd stjärna på chalmers robotförening (CRF), arbetar med felsökning av internetsystem. * Biosfär, kan betyda summan av alla ekosystem på jorden (wiki), Bio av grekiskans bios, "liv" (wiki), Biosfär; här i betydelsen livsbubbla.

15 Budget Tester/utveckling av formatet och videoinstallationer Hyra teknik Resor Material Material snurrande rummet Hyra testlokal norrköping kostnad licens max (styrprogram) 5000 Summa: Utförande kalv Hyra teknik Material Hyra skolan i kalv Resor medverkande och gäster Boende Marknadsföring Administrationskostnader 5000 Tryckerikostnader 5000 Oförutsedda utgifter övriga lokal kostnader Summa: Löner, utförande Kalv Lön byggledare/arkitekt 1mån 100% Lön arkitekt/ utv restaurang 1mån 100% Lön grafisk design, publikarbete 1 mån 100% Lön publikarbete, kommunikation 1 mån 100% Lön regi/producent 1 mån 100% Lön regi/producent 1 mån 100% Lön teknikansvar, programmering 1 mån 100% Lön programmering, elektronik 1 mån 100% Lön koordinator, administration 1 mån 100% Lön Kock 1 mån 50% Summa: Totalt Tester/ utveckling av formatet Utförande Kalv Löner, utförande Kalv Summa totalt:

16 Finansieringsplan Bidrag Frispel vg regionen Utvecklingsstöd Vg regionen Lindholmen media arena Kulturbryggan startstöd Biografstöd vg regionen Crowdfunding random exit door Summa: Egen insatser Bob Kelly, utlåning Kalv skola Akademin valand, teknik utlåning Norrköpings kommun, utlåning av testlokal Teknik utlåning Den svenska björnstammen Svenljunga kommun Teknik utlåning, Jesper Brodersen Summa: inkomster Inträde 100kr, 7 dagar 50 pers/dag= (350 personer) Restaurangen: Summa: Bidrag Inkomster Egen insatser Totalt: SEK

17 Budget Hösten 2015 (plan på fortsatt financiering) Filminspelning Andens Erfarenheter Resor: Hyra utrustning: Lön ljudtekniker: Lön Gregely: Arvode intervjuobjekt: Lön Regissör Summa: Filminspelning Sånger från den bortglömda grunden Teknikhyra Regi/foto lön 10 dagar Ljudtekniker lön 10 dagar B-Foto/koordinator lön 10 dagar Skådespelare lön 10 dagar Resor Material Summa: Filminspelning Andens erfarenheter FilmiInspelning Sånger från den bortglömda grunden Utv format, programmering, tester Lön inbjudna kreatörer, utv rest/mötesplats, experimentverkstad Summa totalt: Finansieringsplan höst 2015 Utvecklingsstöd SFI Film i Väst: Summa:

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs 1(5) Viviana Cruz Panteón Koordinator Skol-och branschkontakter Institutionen för ingenjörsvetenskap/ Avdelningen för automation och datateknik 0520-22 30 00 viviana.cruz.panteon@hv.se 2013-10-01 Dnr 20xx/xx

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015.

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. Festivalen KROPPSFUNKTION handlar om språk, koreografi och rörelse, där olika funktioner och variationer tar plats. Festivalen vill ställa

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012 Göteborgs nation Göteborgs nation med sina dryga 2000 medlemmar är en av Lunds verksammaste nationer. Nationens aktiva arbetar ideellt med alltifrån lunch-, brunch- och middagsservering till radio, idrottsaktiviteter

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 2 (5) 1 KTP-handledare... 3. 2 Handledning i KTP Dalarna... 3

KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 2 (5) 1 KTP-handledare... 3. 2 Handledning i KTP Dalarna... 3 Fredrik Remes Sida: 1 (5) Handledarens roll i KTP Dalarna Fredrik Remes Sida: 2 (5) Innehåll 1 KTP-handledare... 3 2 Handledning i KTP Dalarna... 3 3 Mötet mellan KTP-handledare och KTP-projektledare...

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus.

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus. Skapande skola Film Att göra film är en fantastik lärprocess. Att göra film är språkutvecklande och engagerande, utmärkt för redovisningar, bra som underlag för diskussioner och det främjar ett mediekritiskt

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Traditioner kring och jul Sammanslagning av förskolor Projektarbetet återupptas Projektavslut Utvärdering av hösten Projektperiod Projektarbete Traditioner kring

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Våra monterlösningar

Våra monterlösningar Våra monterlösningar Genvägen till en lyckad mässa Har du tänkt på allt? Det har vi. Du behöver inte vara expert på design och layout för att ha mässans snyggaste monter. Faktum är att du till och med

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget The Event Films Projektbeskrivning inkl budget Göteborg 16 mars 2015/ Maja Kekonius Kort beskrivning av projektet The Event Films kommer att bli en hybrid-konstvandring på Evenemangstråket i Göteborg.

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007 Konstnärliga uttryck Kurser i Vadstena sommaren 2007 Bygga historisk utställning, 5 poäng Kursen vänder sig till både yrkesverksamma inom utställningsområdet och studenter på linjer som har utställningsmediet

Läs mer