BIOSFÄREN* Hur kan vi med hjälp av fysiska rum, rörlig bild, ljus och datorteknik skapa ett rumsligt filmformat som fungerar som ett samhällsrum?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOSFÄREN* Hur kan vi med hjälp av fysiska rum, rörlig bild, ljus och datorteknik skapa ett rumsligt filmformat som fungerar som ett samhällsrum?"

Transkript

1 BIOSFÄREN* Ett rumsligt filmformat I centrum, ett snurrande rum. Du går in ensam, stänger dörren och rummet börjar snurra. Slumpvis stannar det vid någon av de fem olika utgångarna från det snurrande rummet. Det gör att du går vilse. Du kommer att vilja orientera dig och förstå. I den sinnesstämningen möter du Biosfären. I detta projekt samarbetar filmare, arkitekter och innovatörer, för att tillsammans arbeta på ett konkret och direkt sätt, där rummet, bilden och mötet står i centrum. Hur kan vi med hjälp av fysiska rum, rörlig bild, ljus och datorteknik skapa ett rumsligt filmformat som fungerar som ett samhällsrum? EN SAMLING AV VÄRLDSBILDER SOM LÄNKAS SAMMAN AV ETT ROTERANDE RUM, STYRT AV SLUMPEN. EN FILM SOM FÖRKLARAR SNURRANS FUNKTION: https://vimeo.com/ >

2 Vi vill komma bort från att gå på utställning eller titta på film. Vi vill att besökarna ska bli en del av verket, deltagare. De ska kunna umgås och interagera med Biosfären och varandra! Rumsligt manifest

3 Målet är att möjliggöra njutningsfulla kulturkrockar Våra grundläggande verktyg i detta är slump (det snurrande rummet) och kontroll (formatets regler). Syftet är att försätta människor i en konstruktiv ovisshet, som kan öppna upp sinnena för den tillvaro vi lever i och med hjälp av det möjliggöra nya idéer och lösningar. När du vill använda det snurrande rummet, trycker du på hit knappen (som i en hiss), du måste gå in ensam i det snurrande rummet för att komma vidare. Det snurrande rummet släpper sedan av dig i ett av biosfärens fem rum. På så sätt luckras grupperingarna du anlände i upp och nya grupperingar får en chans att bildas. Genom den främmandegörande kraften i det snurrande rummet vill vi låta människor möta olika bilder av samhället och inspirera till handling i Biosfären och samhället. Vår ambition är att dragningskraften till det okända, ska kunna föra ihop samhällsgrupper och individer som sällan träffas och styra in besökarna på det de inte visste att de ville möta. Vi vill ta vara på människors olikheter och funktionsvariationer, genom testande och utveckling, för att levandegöra platsen och bjuda in till möten som annars inte hade ägt rum. Vi kommer arbeta aktivt och medvetet med hur och när vi bjuder in personer till Biosfären, för att möjliggöra att grupper och personer som inte möts naturligt träffas i Biosfären, som tex olika åldrar, yrkesgrupper, religioner, intressen och bakgrunder. Vi vill jobba aktivt för att Biosfären inte enbart ska bli en medelklassangelägenhet. Vi vill att Biosfären ska öppna upp för deltagande i form av att besökarna får reagera på det de möter och om de vill, förevigas i Biosfären, utifrån formatets principer. Ett exempel: Besökarna kan bli intervjuade om sin livsfilosofi och bli andar i rummet andarnas erfarenhet. I experimentverkstaden kommer det finnas olika möjligheter att omsätta idéer till konkretion, som att bygga saker och prova färdiga koncept som till exempel, uppleva hur det är när flera personer med hjälp av videoglasögon i realtid tittar ur samma perspektiv.

4 Genom att hela tiden eftersträva en deltagande kvalité i hur rummen är utformade vill vi förskjuta etablerade sociala normer och ta vara på att tillståndet att vara vilse kan göra att människor vill söka kontakt med varandra. Genom att att utmana besökarnas föreställning om vad de kommer möta tror vi att ett undantagstilstånd är lättare att komma nära. I undantagstillståndet upphävs cementerade sociala strukturer. Alla har förmodligen någon gång upplevt hur en naturkatastrof eller en tågförsening kan föra folk samman. Vårat mål är att på samma sätt som bröderna Lumiere med sin film: The Arival Of A Train, skaka om publikens förväntningar i grunden med hjälp av överraskningseffekten som finns i ett nytt format. Det kommer vara omöjligt för publiken att inte börja samtala om sina upplevelser. Datorer har gett oss möjlighet att skapa virtuella världar i dataspel som förhåller sig aktivt till individens val. Vi vill använda denna teknik i det rumsliga för att möjliggöra möten mellan kroppar, där vi använder oss av spelkomponenter som slump och styrda former, för att på så sätt erbjuda nya sociala sammanhang. Samtidigt som vi vill visa på möjligheterna med programmering och dataanvändning vill vi också göra det möjligt att reflektera över riskerna. Med hjälp av en app och enkel metadatainhämtning under tiden besökarna är i Biosfären kan detaljerade beteendemönster kartläggas, och användas som underlag för utfall i olika rum och kontroll av flöde genom det snurrande rummet. Hur kan tekniken användas på ett sätt som fördjupar mellanmänskliga empatiska relationer istället för att skapa distans? Landsbygden och staden När staden har blivit norm, tappar majoriteten av befolkningen mer och mer kontakten med naturen. I denna förtätning kontra uttunning ser vi på landsbygden stora möjligheter till innovation och långsiktigt hållbara sammanhang. De stora tillgångarna till utrymme som finns på landsbygden är en stor resurs och vi ser att vissa verksamheter som traditionellt bedrivits i staden med fördel skulle kunna bedrivas på landsbygden istället. Genom att göra projektet i Kalv vill vi åskådliggöra detta förhållande, och de mervärden valet av platsen för med sig. En lugn mindre by som Kalv, med en viss avfolkningsproblematik, och en låg andel högskoleutbildade i området., gör att vi tror att vårat perspektiv kan vara användbart.

5 Medverkande Ambjörn Göransson och Jesper Brodersen är initiativtagare till projektet. Båda är verksamma filmregissörer med en bakgrund från filmregiprogrammet på Akademin Valand. Detta projekt är en del i en större ambition från Akademin Valand att i samverkan med människor i Kalv, bygga upp en labbmiljö i området för hur visuell praktik kan användas i samhället. Genom att utveckla en arbetspraktik kring Biosfären som mötesplats och bjuda in fler kreatörer och innovatörer som kan bidra med kompletterande perspektiv på samhället, vill vi utveckla formatet och få in perspektiv och idéer från Kalv i projektet. En kort översikt över de vi utvecklar samarbeten med finns längre ner, under rubriken samarbeten under utveckling. Vi kommer arbeta aktivt med att involvera människor som bor i området i projektet på olika sätt. I nuläget utvecklar vi samarbeten med Bob Kelly som äger skolan i Kalv samt Fredrik Dahl och Emelie Romland, kommunutvecklare på Svenljunga kommun. Vi har även varit i kontakt med Helene Jansson från Högvads företagsförening. Hon är intresserad av hur högutbildade och andra kan lockas att flytta till närområdet, precis som vi, och är samtidigt en kontaktlänk till verksamma företag. Vi utvecklar också ett samarbete med Estetiskt sommarkollo, som riktar sig till barn och kommer att äga rum i Kalv i augusti. Det drivs av Linda Sternö, lektor på Akademin Valand. Vi hoppas kunna möjliggöra ett givande möte mellan bygghantverket som finns i området kring Kalv och elektronikhantverket som vi har kontakt med i samarbetet med robotklubben på Chalmers (CRF), där Mikael Lövqvist är delaktig i utvecklandet av det snurrande rummet. Processen Våren 2013 gjorde vi ett första test av projektet som vi då kallade Malakong på Skogsfesten utanför Dals Långed, en liten idéellt driven musikfestival. Då märkte vi att det snurrande rummets effekt att få människor att gå vilse fungerade väldigt bra och vi kunde själva få upplevelsen av att tappa bort oss, trots att vi själva byggt labyrinten. Både vi och andra verkade tycka om att vara, utforska och ta del av saker i de olika

6 rummen. Den tekniska stabiliteten i driften av det snurrande rummet fungerade dock sämre. Men vi skaffade oss många erfarenheter som gör att vi nu har bra koll på de tekniska och praktiska utmaningarna och kan fokusera på att allt fungerar som en helhet. En besökare ska efter festivalen ha sagt Malakong var mitt livs upplevelse. Bilder från projektet Malakong på Skogsfesten Nu fortsätter vi med försök nr.2 som kommer att bli mer genomarbetat och ha ett mer riktat innehåll. Efter sommaren vi vill arbeta vidare på formatet och innehållet för att

7 kunna genomföra projektet på fler platser Vi tycker oss se att det är svårt att få till något fungerande enbart genom skrivbordsarbete. Vi vill därför varva noggrann planering med praktiska tester för att kunna revidera och förfina idéerna. Rummen Rummen är valda utifrån idén att synliggöra samhället ur olika perspektiv och att erbjuda människor med olika förhållningssätt en interaktionsmöjlighet och mötesplats. Den curatoriska tanken bakom sammansättningen: ett rum för att sätta platsen i global kontext (Sånger från den bortglömda grunden), ett rum för mötet med olika personers förhållningssätt (Andarnas erfarenhet), ett rum för mat och djupa samtal kring upplevelserna (restaurang) ett rum för att kunna göra och prova saker (experimentverkstad). Rummen Andarnas erfarenhet och Sånger från den bortglömda grunden, kommer att ha ett fokus på att förmedla bilder av världen. Experimentverkstaden och restaurangen kommer att ha ett större fokus på den sociala dimensionen. Återvändsgränden finns med för att skapa dynamik och representera felstegen och det oväntade. Film från tidiga rumsliga tester: https://vimeo.com/ >

8 Andarnas erfarenhet (videoinstallation) Jesper Brodersen jobbar med att samla mänsklig erfarenhet i form av projicerade gestalter i 1:1 som befolkar Biosfären och berättar om sina olika erfarenheter, taktiker och sin syn på världen. Jespers fokus ligger på människor som på olika sätt valt att förhålla sig okonventionellt till idéer och problem. Centralt står att fånga de intervjuades karisma och ande för att förstärka mötet och inlevelsen i deras resonemang. Deltagandeaspekten av Andarnas Erfarenhet - rummet är som tidigare nämnts att det ska vara möjligt för besökarna att bli andar i rummet genom att vi i experimentverkstaden spelar in nya intervjuer med frivilliga besökare som utökar och breddar det ursprungliga intervjuarkivet. Förhoppningen är att bredden på åsikter och taktiker ska bli så stor som möjligt och att det ska bidra till att Biosfärens innehåll hela tiden evolverar. FÖRSTA INTERVJUN: PETER AALBAEK JENSEN (ZENTROPA DK)

9 Sånger från den bortglömda grunden (videoinstallation) Ambjörn har i sitt examensprojekt på Akademin Valand Film; Sånger från den bortglömda grunden undersökt och besökt Aremo i Uganda och Ställberg i Sverige, två gruvsamhällen i olika faser och situationer. Detta är två exempel på landsbygdssituationer med stora utmaningar. Genom att sätta dessa platser i relation till situationen i Kalv, vill han belysa och identifiera möjligheter och utmaningar. Projektet har sökt efter möjligheten i den osäkra samhällssituationen. Nu kommer projektet omarbetas till en rumslig och dialogisk form, samtidigt som nytt material kommer spelas in för att fördjupa projektet. Det som visas i rummet förändras utifrån antalet personer i rummet. Vid ett ökande flöde befinner vi oss i Aremo och vid ett minskande i Ställberg, så som befolkningsökningen kontra avfolkningen på platserna ser ut. Samtidigt blir tilltalet mer subjektivt ju färre personer som är i rummet och mer allmängiltigt när fler människor är i rummet. Se filmen: https://vimeo.com/ Password:grunden >

10 Experimentverkstad Här bygger vi upp en verkstad och testrum som vi använder i bygget av Biosfären, här finns tillgång till olika material, verktyg och experiment. Här kommer det finnas spår av arbetet att bygga Biosfären och möjligheter att prova nya idéer som uppstår. Restaurang Detta rum är slussen till det omgivande samhället, det är Biosfärens in och utgång. Här kommer tillställningar med samtal och musik äga rum. Det är Biosfärens rum med störst fokus på mötet. Här kan erfarenheter och förväntningar mötas och utbytas, samtidigt som gastronomin utforskas. Här kan du luta dig tillbaka och samtala om vad du upplevt. Återvändsgränd Återvändsgränden ska ge upplevelsen av att inte komma någonstans.

11 Handlingsplan Under april och maj kommer vi utarbeta det tekniska formatet för projektet och spela in material till rummen. I sommar vill vi genomföra ett publikt utförande av Biosfären under 7 dagar i mitten på augusti. Vi planerar att göra detta i skolan i Kalv, i Svenljunga kommun. För att bygga upp Biosfären och förankra den på platsen kommer vi arbeta i Kalv i juli. För att göra projektet möjligt kommer vi söka efter tillgängliga resurser i området, i materiell form och intresserade personer som vi kan samarbeta med. När vi kommer till platsen kommer vi bjuda in till samtal och en presentation av vad vi vill göra. Under våren kommer vi kontakta föreningar i området för att hitta möjliga samarbeten. Vi kommer också söka efter personer som kan vara delaktiga i att spela in filmmaterial, ex: skådespelare och andra funktioner. Vi kommer leta efter personer som är intresserade att hålla i eller vara delaktiga i samtal om samhällsutvecklingen på platsen eller andra ämnen relaterade till projektet. Planering April - Förarbete - Träff med medarbetare för att diskutera och utveckla projektet, påbörja - Idéutvecklandet och avgränsa arbetsområden. Maj, Juni - Göra snurrande rummet fungerande för tester (mekanik och elektronik färdig) - Utveckla styrgränssnitt. - Tester i Norrköping av rummet och formatet, defeniera och testa tekniska ramar. - Beslut om program, prova säkerhet, kapacitet och funktion. Reflektera kring hur det vi gjort hittils förhåller sig till våra idéer. - Inspelning av scener. - Besök i kalv, kontaktande av föreningar, lokalisera materiella resurser, planera arbetet i juli. - Redigering av sekvenser i ljud, bild och ljus med regelbundet provande av sekvenser och interaktionsfaktorer i rummen. - 3D modell av bygget.

12 - Ritningar/beräkna materialåtgång/tid. - Tekniska ramar för formatet, utformade styrmetoder. - Styrapp/hemsida. - App för besökare. - Skisser/utkast från på arbetsplan/metod/idé för alla olika ansvarsområden. - Hemsida/blogg. Juli V1 15 juli Genomförande Biosfären Kalv - Arbetet på plats börjar. - Samordna praktiska resurser, se till att allt fungerar, samla ihop material. - Introduktionsdag, rita upp justera planer o idéer. - Börja bygga på flera olika ställen samtidigt, fördela arbetet. - Introduktionskväll/invigning av provisorisk restaurang med sopplunch för alla intresserade, vi berättar om projektet och svarar på frågor. Restaurangen är sedan öppen för lunch 2-3 dagar i veckan. V2 - Tryckning av trycksaker: Affischer, Biosfärens inbjudningskort, Beskrivning av biosfären (utställningskatalog/program) - Kompletterande inspelning av material. - Experiment sociala och tekniska för att ta sista beslut om justeringar av lösningar. - Redigering av sekvenser och material till rummen, programmering. - Inbjudningar på internet, prellimenärt program. - Inbjudningar till boende i området skickas ut Augusti V3 - Bygget färdigt. - De sista tekniska installationerna färdiga. - All teknik färdig och installerad. Planering och förberedelser för händelser och programpunkter under biosfärens publika vecka.

13 V4 - Genrep, Hur funkar det? Vad gick fel? vad måste vi ändra på/göra om? - Bygga om - Tekniska justeringar/ redigera/ programmera om. - Sista förberedelser. V5 Biosfären öppnar - Dag 1 invigning - dokumentation - Dag 2 Samtal med inbjudna gäster och fest i restaurangen Biosfären svarar med färska analyser, reflektioner och påståenden! Inbjudna från lokalsamhället kommer o säger väl valda ord. - Dag 3 Barnens dag. Inbjuden förskola och skola på förmiddagen, Eftermiddagen öppen för allmänheten. Uppträdanden av barn i restaurangen. - Dag 4 En vanlig dag i Biosfären - Dag 5 Disonansens dag - Dag 6 Musik och samtalsdagen. Programpunkter av biosfärens medverkande i restaurangen.några musikanter uppträder. Avslutnings fest. - Dag 7 Gratisdagen - dokumentering V6 - Återställning - Nedmontering och packning - Städning - Avslutande samtal och diskussion. Sept Maj Sammanställning av material och tester, administrativt arbete mm.

14 Organisation Curator/regissör, Rum/film; Sånger från den bortglömda grunden Ambjörn Göransson - regissör och musiker, är en del av Den svenska björnstammen, utbildad vid kandidatprogrammet i filmisk gestaltning, och magister i curator för film och video vid Akademin valand film. Curator/regissör, Rum/film: Andarnas erfarenhet Jesper Brodersen - regissör, utbildad vid kandidatprogrammet i filmisk gestaltning och magister i curator för film och video vid Akademin Valand film och två år på Akitektskolan KTH, Stockholm. Samarbeten under utveckling: Samtalsledare och byggansvarig Frej Lindholm - MSA arkitekt, utbildad vid arkitektskolan KT, Stockholm Kommunikation, grafisk formgivning, publikarbete och delaktighet Nystartade kulturtidskriften Jelly: Sophie Älfvåg - grafisk designer, utbildad designer vid Högskolan för design och konsthantverk, driver ateljéföreningen Förtrycktgatan i gårda. Siri Wibell - studerar frikonst vid konsthögskolan i Bergen, Norge Restaurang - mötesplats Elle-kari Mannerfelt - MSA/SAR arkitekt, utbildad vid arkitekthögskolan i Köpenhamn samt Arkitektskolan KTH i Stockholm. Programmering, teknikansvarig, IT-ansvarig Tim Gremalm - programmer på EDP konsult AB Programmering, konstruktion snurrande rum, verkstad Mikael Lövqvist - självlärd stjärna på chalmers robotförening (CRF), arbetar med felsökning av internetsystem. * Biosfär, kan betyda summan av alla ekosystem på jorden (wiki), Bio av grekiskans bios, "liv" (wiki), Biosfär; här i betydelsen livsbubbla.

15 Budget Tester/utveckling av formatet och videoinstallationer Hyra teknik Resor Material Material snurrande rummet Hyra testlokal norrköping kostnad licens max (styrprogram) 5000 Summa: Utförande kalv Hyra teknik Material Hyra skolan i kalv Resor medverkande och gäster Boende Marknadsföring Administrationskostnader 5000 Tryckerikostnader 5000 Oförutsedda utgifter övriga lokal kostnader Summa: Löner, utförande Kalv Lön byggledare/arkitekt 1mån 100% Lön arkitekt/ utv restaurang 1mån 100% Lön grafisk design, publikarbete 1 mån 100% Lön publikarbete, kommunikation 1 mån 100% Lön regi/producent 1 mån 100% Lön regi/producent 1 mån 100% Lön teknikansvar, programmering 1 mån 100% Lön programmering, elektronik 1 mån 100% Lön koordinator, administration 1 mån 100% Lön Kock 1 mån 50% Summa: Totalt Tester/ utveckling av formatet Utförande Kalv Löner, utförande Kalv Summa totalt:

16 Finansieringsplan Bidrag Frispel vg regionen Utvecklingsstöd Vg regionen Lindholmen media arena Kulturbryggan startstöd Biografstöd vg regionen Crowdfunding random exit door Summa: Egen insatser Bob Kelly, utlåning Kalv skola Akademin valand, teknik utlåning Norrköpings kommun, utlåning av testlokal Teknik utlåning Den svenska björnstammen Svenljunga kommun Teknik utlåning, Jesper Brodersen Summa: inkomster Inträde 100kr, 7 dagar 50 pers/dag= (350 personer) Restaurangen: Summa: Bidrag Inkomster Egen insatser Totalt: SEK

17 Budget Hösten 2015 (plan på fortsatt financiering) Filminspelning Andens Erfarenheter Resor: Hyra utrustning: Lön ljudtekniker: Lön Gregely: Arvode intervjuobjekt: Lön Regissör Summa: Filminspelning Sånger från den bortglömda grunden Teknikhyra Regi/foto lön 10 dagar Ljudtekniker lön 10 dagar B-Foto/koordinator lön 10 dagar Skådespelare lön 10 dagar Resor Material Summa: Filminspelning Andens erfarenheter FilmiInspelning Sånger från den bortglömda grunden Utv format, programmering, tester Lön inbjudna kreatörer, utv rest/mötesplats, experimentverkstad Summa totalt: Finansieringsplan höst 2015 Utvecklingsstöd SFI Film i Väst: Summa:

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 2013-08-19 Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 Ett systematiskt kvalitetsarbete Förskolechef har en pedagogisk utvecklare anställd på deltid i sina verksamheter.

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

SKAPANDE SKOLA 2015-16

SKAPANDE SKOLA 2015-16 2015-16 Nu finns möjlighet att under läsåret 15-16 göra Skapande skola-projekt på Din skola. Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla. Vårterminen 2013

Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla. Vårterminen 2013 Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla Vårterminen 2013 Beskrivning av elevgruppen: Västermålas Fritidshem i år 30 st. förskoleklasselever, 28 st.1:or, 28st. 2:or och 6 st. Fritidslärare har som tradition

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Barnfilmskolan presenterar

Barnfilmskolan presenterar Barnfilmskolan presenterar ABCEN SERIE ÖVNINGAR KAMERANS 1 A FÖRSTA ÖVNINGEN: KOM IGÅNG 2 Kom igång! Första övningen handlar om vad som krävs för att komma igång med att arbeta pedagogiskt med kameran.

Läs mer

Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp

Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp KONSTFACK Instutitionen för Konsthantverk Kurskod: TXK 318 Nivå: Grund Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp Delkurs Matrialiserande och gestaltning inom kurs Ställningstagande och kritiska

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Äppelvikens förskolor

Äppelvikens förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Äppelvikens förskolor Ing re ss Äppelvikens kommunala förskoleenhet med fem förskolor, ligger i stadsdelen Bromma, med geografiskt relativt litet avstånd mellan

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om Arkitektur för barn Med utgångspunkt i staden, huset och rummet diskuterar vi arkitektur... Hur hänger form, funktion och material ihop? Hur påverkas vi av ljus, rymd och färger? Vi går på vandring, tittar

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

KREATIV VECKA Bollnäs 30/9 3/

KREATIV VECKA Bollnäs 30/9 3/ KREATIV VECKA Bollnäs 30/9 3/10 2014 Inbjudan till Kreativ vecka med Unicum och projekt Mötesplats - Design för Alla Vi vill skapa en arena för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap där olika

Läs mer

Förskolan Trollets Miljösäkring 2017 Tankar kring basmiljöer och ställningstagande

Förskolan Trollets Miljösäkring 2017 Tankar kring basmiljöer och ställningstagande Förskolan Trollets Miljösäkring 2017 Tankar kring basmiljöer och ställningstagande Sammanställningen om allas tankar kring miljö och ljus 2017-02-21 Vår pedagogiska miljö, inne och ute Texter från verksamhetsidén

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Karusellen 2012/2013

Verksamhetsplan för Förskolan Karusellen 2012/2013 Verksamhetsplan för Förskolan Karusellen 2012/2013 Vår verksamhet bygger på värdeorden gemenskap, delaktighet, demokrati, utforskande, nyfikenhet, tillit, lustfyllt lärande, normkritik, sinnlighet. På

Läs mer

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs 1(5) Viviana Cruz Panteón Koordinator Skol-och branschkontakter Institutionen för ingenjörsvetenskap/ Avdelningen för automation och datateknik 0520-22 30 00 viviana.cruz.panteon@hv.se 2013-10-01 Dnr 20xx/xx

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

Portabel print-shop/det lokalsamtida biblioteket.

Portabel print-shop/det lokalsamtida biblioteket. Portabel print-shop/det lokalsamtida biblioteket. Vi är två konstnärer, Peter Ojstersek och Jacob Hurtig, båda bosatta på Hisingen, som vill skapa ett Fanzineprojektet vilken riktar sig till ungdomar och

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Dokumentera och följa upp

Dokumentera och följa upp Modul: Förskola Del 8: Dokumentera och följa upp Dokumentera och följa upp Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg, Malmö högskola, Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

Hammarby Förskolor Skolor Väster

Hammarby Förskolor Skolor Väster 2010-09-30 1 (8) Dnr: Kvalitetsredovisning Avseende hösten 2009 våren 2010 Hammarby Förskolor Skolor Väster Ingående förskolor: Hammarby Trollflöjten Hammarbyängen Knattekompaniet Ansvarig: Gunilla Karlsten

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Blackebergs förskolor

Blackebergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Blackebergs förskolor Ing re ss Övergripande bild av verksamheten. Vår verksamhet är till för barn mellan 1-5 år och deras familjer i Blackeberg och Södra Ängby.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

Video tutorials som undervisningsverktyg, win-win för lärare och studenter

Video tutorials som undervisningsverktyg, win-win för lärare och studenter Video tutorials som undervisningsverktyg, win-win för lärare och studenter Projektledare och genomförare: Elisabeth Johansson Bakgrund och syfte Ett problem som lärarna vid avdelningen för Logistik- och

Läs mer

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Grunden för ett livslångt lärande

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Grunden för ett livslångt lärande Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem Grunden för ett livslångt lärande Dagordning. Lpfö 98 reviderad 2010 Pedagogisk plattform Miljöns betydelse för barns lärande Lotus

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012 Göteborgs nation Göteborgs nation med sina dryga 2000 medlemmar är en av Lunds verksammaste nationer. Nationens aktiva arbetar ideellt med alltifrån lunch-, brunch- och middagsservering till radio, idrottsaktiviteter

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lodet 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lodet 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lodet 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Smultronbackens förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Smultronbackens förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Smultronbackens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Smultronbackens förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 MEDBORGARE Förskola/skola/fritidshem utformas

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

GLÖMSTA-, VISTA-, VISTABERG- OCH TALLDALENS FÖRSKOLOR

GLÖMSTA-, VISTA-, VISTABERG- OCH TALLDALENS FÖRSKOLOR GLÖMSTA-, VISTA-, VISTABERG- OCH TALLDALENS FÖRSKOLOR Totalt 25 avdelningar Ca 100 medarbetare med olika utbildningar 445 barn Beläget i villaområdet Glömsta, vista, vistaberg Nya förskolor EN GEMENSAM

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Projektkurs 10 p. Vetenskapsfestivalen. Årets tema är design och fysik Designåret. Nionde festivalen i år. Projekt och publik utställning

Projektkurs 10 p. Vetenskapsfestivalen. Årets tema är design och fysik Designåret. Nionde festivalen i år. Projekt och publik utställning Projektkurs 10 p Projekt och publik utställning Vetenskapsfestivalen Årets tema är design och fysik Designåret Nionde festivalen i år 90.000 besökare 2004 http://www.goteborg.com/vetenskapsfestivalen/

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog

Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog Arragörer: Kulturföreningen Pangaia Plats: Högsäter, Dalsland Datum: 3 4 juli 2015 Vi arrangerar en

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Maria Norrman f i Uddevalla Bor och arbetar i Malmö. marianorrman.net

Maria Norrman f i Uddevalla Bor och arbetar i Malmö. marianorrman.net Maria Norrman f. 1987 i Uddevalla Bor och arbetar i Malmö marianorrman.net Projektbidrag för P18/Q - Queerkompaniet Ärendenr: KN 2015/8182 Belopp: 118 000 kr 23 maj 2016-31 mars 2017 Bildkonstnären Maria

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Äppelvikens förskolor

Kvalitetsgaranti - Äppelvikens förskolor ÄPPELVIKENS FÖRSKOLOR Sid 1 (5) Giltig från och med 2014-03-20 Giltig till och med 2014-12-31 - erer Äppelviken/Ålstens förskolor Äppelviken/Ålstens kommunala förskoleenhet, ligger i stadsdelen Bromma,

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Ulvsunda förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I. Ing re ss

Ulvsunda förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I. Ing re ss K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Ulvsunda förskolor Ing re ss Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Speglingar En film av Sara Broos

Speglingar En film av Sara Broos Speglingar En film av Sara Broos Redovisning Projektbidrag Konstnärsnämnden (150 000 SEK) KN 2012/8830 Sara Broos, personnummer 7712266241 Berlin 20150330 Filmen Speglingar har tillkommit under en treårsperiod.

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och

Läs mer

Dokumentation från nätverksträffen Boosta LF 2 december 2016

Dokumentation från nätverksträffen Boosta LF 2 december 2016 Dokumentation från nätverksträffen Boosta LF 2 december 2016 Pass 1: Presentation av samordningsförbunden i Västmanland. Ann Kristin Ekman Ann Rilegård Linda Anderfjäll Tolkens roll Sara Walsöe Pedersen

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för Nävergårdens Förskola

Arbetsplan 2016/2017 för Nävergårdens Förskola Arbetsplan 2016/2017 för Nävergårdens Förskola Normer och värden/omvärld Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att leka. När barnen utvecklar sin förmåga att: Fantisera (som om,

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Förutsättningarna för ett liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar at förvalta jorden så at

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket Kompetensutveckling Förskola hösten 2015 våren 2016 Medioteket 2 KOMPETENSUTVECKLING FÖRSKOLA HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 Förskolan, Medioteket och det livslånga lärandet Förskolan lägger grunden till ett livslångt

Läs mer

På jakt med geocaching

På jakt med geocaching På jakt med geocaching Text: Lena Lithén & Kamilla Aspgren-Kvarnström (Publicerad i Förskoletidningen, 2014) På förskolan Uppfinnaren i Gävle geocachar barnen tillsammans med trollet Trulle. Detta efter

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Presentation. Gagnef kommuns vision

Presentation. Gagnef kommuns vision Lokal arbetsplan Presentation Vår förskola är belägen i en äldre fastighet söder om Västerdalälven. Förskolan har öppet 6:30-18:00 och ibland 6:00 18:30. På går 17 barn. Tolv barn är födda 2011 och tre

Läs mer

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen 2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ Föreningen Passalen Innehåll Hjältar en integrerad musikteaterföreställning... 2 Bakgrund... 2 Vem är Passalen?... 2 Varför fortsätta utveckla Hjältar?... 2 Målgrupp...

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Förskoleverksamheten 2014-05-13 Björnligans förskola Skolområde2 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Nuläge Björnligans förskola har 37 barn placerade som är fördelade på två avdelningar,

Läs mer