Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Mätning av PAH i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Mätning av PAH i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholm"

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Mätning av PAH i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholm Ärendebeskrivning Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, ansöker om 750 ooo kronor för att bestämma nivåerna av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i inom- och utomhusluft vid förskolor i Stockholm. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Ansökan från IMM Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att att att bevilja Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet bidrag med högst kronor för projektet Mätning av PAH i inom-och utomhusluft på förskolor i Stockholm, under förutsättning att övrig finansiering sker, samt utbetalning, redovisning och eventuell återbetalning av beviljade medel ska ske enligt förvaltningens anvisningar. att sökanden före första utbetalning ska ha redovisat en plan för spridning av projektresultaten, som godkännas av tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet ansöker om medel ur miljöanslaget för att göra mättningar av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholms stad.

2 Stockholms läns landsting 2 (4) TJÄNSTE UTLÅTANDE TRN Syftet är att bestämma nivåerna av PAH i inomhus- och utomhusluft vid förskolor i urbanmiljö och därmed kunna bedöma barns exponering för dessa toxiska ämnen. Projektet är interdisciplinärt och genomförs i ett samarbete mellan forskare vid IMM, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas. Bakgrund Det finns många skäl att följa exponeringen för olika miljögifter över tid i olika grupper i befolkningen. Barn är en viktig grupp att följa eftersom de utsätts för den relativt högsta exponeringen för många miljögifter, anser sökanden. Samtidigt är barn ofta mer känsliga för kemikaliers skadliga effekter, då de fortfarande utvecklas. Allt fler studier tyder dessutom på att exponering för toxiska ämnen tidigt i livet kan ge bestående förändringar som visar sig som hälsoeffekter senare i livet för utveckling av cancer. Inomhusmiljön på förskolor kan vara viktig för barns exponering för miljögifter men är relativt outforskad ur kemikaliesynpunkt. Studier har visat att damm och luftpartiklar är en viktig källa för exponering av toxiska ämnen. Bidrag från utomhusmiljön, t.ex. mängd och typ av trafik till inomhusmiljön, är inte väl studerat menar sökanden. En grupp av sådana ämnen är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som visats kunna orsaka både cancer och hjärt- kärlsjukdomar samt påverka den mentala utvecklingen av barn. Projektet kommer att karaktärisera hur exponeringssituationen av PAH för barn ser ut på förskolor samt bedöma hur mycket den exponeringen bidrar till barns totala risk för att utveckla cancer. Syftet med projektet är att bestämma nivåerna av PAH i inomhus- och utomhusluft vid förskolor i urbanmiljö och därmed kunna bedöma barns exponering för dessa toxiska ämnen. Projektet kommer att leda till ökad kunskap om PAH-exponering i inomhusmiljön på förskolor i Stockholm och hur utomhusmiljön bidrar till densamma, hävdar sökanden. Kunskaperna kan dessutom bidra till, hävdar sökanden, att bättre planera placering och byggande av förskolor och annan miljö som barn vistas i och därmed bidra till en hållbar utveckling och att miljökvalitetsmålen om en giftfri miljö och god livsmiljö som ingår i Miljöutmaning 2016 och RUFS 2010 uppfylls. Projektet kommer också att komplettera andra studier inom Stockholms- och Uppsalaregionen och Mälardalen.

3 Stockholms läns landsting 3 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Överväganden Stockholms läns landsting kan medfmansiera projekt avsedda att skydda eller förbättra miljön inom Stockholmsregionen genom bidrag ur miljöanslaget. Utgångspunkten för bidragsgivning är landstingets roll och ambitioner i det regionala miljöarbetet enligt planer och program som landstinget antagit, t. ex. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, och Miljöutmaning 2016, samt de regionala miljömålen. Bidrag kan ges till högst 50% av ett projekts totala kostnad. Projekt som beviljas medel ur miljöanslaget ska vara av regional betydelse och i linje med regionala planer och program. De bör uppfylla något av följande kriterier: Vara åtgärdsinriktat och stimulera samverkan mellan olika aktörer inom miljöområdet Vara kunskapshöj ande eller metodutvecklande, t. ex. pilot- eller demonstr ationsproj ekt Stimulera innovationer och teknikutveckling Ha ett hållbarhetsfokus vad gäller energi- och resursförbrukning, spridning av gifter/hälsoskadliga ämnen, utsläpp av växthusgaser mm Det aktuella projektets ambitioner är goda och intressanta samt kan vara kunskapshöjande. Förvaltningen anser att projektets syfte väl ansluter till målen i RUFS 2010 om en god livsmiljö, avseende god folkhälsa och bra planeringsunderlag. Ett klart orsakssamband finns mellan luftkvalitet och hälsa. Utsläpp av partiklar totalt och per invånare används exempelvis som indikatorer på hållbar utveckling i regionen. Projektet uppfyller kriterierna för miljöanslag och förvaltningens uppfattning är att projektet är kunskapshöjande och innebär samverkan mellan flera projekt, vilket är värdefullt. Projektet kan ge värdefull information om en aktuell miljöfråga och resultatet av projektet är viktigt för folkhälsan och planering av nya områden. Resultatet av undersökningen kan ha stor betydelse för framtida investeringsplaner. Studien har ett bredare intresse och därmed är den regionala nyttan med projektet uppfyllt. En förutsättning för landstingets bidrag är därför att resultaten sprids till alla delar av länet! Sökande lämnade in samma ansökan i början av året (TRN ). Den ansökan avslog förvaltningen med motiveringen att sökanden inte lyckats beskriva tydligt vad resultatet av projektet tillför. Att projekt och resultat kompletterar andra studier framgår tydligt men vad resultatet av

4 Stockholms läns landsting 4(4) TJÄNSTE UTLÅTANDE TRN aktuellt projekt tillför var otydligt. Ett vilkor är att sökande utvecklar redosvingenav projektets resultat. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet har inga ytterligare ekonomiska konsekvenser. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Shewen Nysmed Regionplanerare

5 Ji Stockholms läns landsting Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ankom Stockholms läns landsting Dnr Kl ? Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla I korrekta uppgifter. När blanketten är Ifylld skriver du ut den och alt l. Scannar och skickar in blanketten till och eller alt 2. Skriver ut, undertecknar och skickar in på postadress Stockholms läns landsting, Landstingsstyrelsens förvaltnlng/tmr, Box 22550,10422 Stockholm 1. Inriktning Stöd söks från miljöanslaget enligt följande kriterier: Sätt ett eller flera X. Åtgärdslnrlktat och stimulerar samverkan mellan olika aktörer Inom miljöområdet. Kunskapshöjande eller metodutvecklande, tex pilot- eller demonstrationsprojekt X Stimulerar innovationer och teknikutveckling. Har ett hållbarhetsfokms vad gäller energi- och resursförbrukning, spridning av g/fter/häfsoskadliga ämnen, utsläpp av växthusgaser mm. Framtagande av EU-ansökningar. 2. Allmänna uppgifter Projektets namn: M ä t n j n g a v P A H, i n o t T h o c h utomhusluft på förskolor i Stockholm projektperiod: Feb Dec 2018 Ange projektets start~och slutdatum. Kostander som uppkommer före eller efter denna period är Inte stödberättigade. Slutredovisning av projektet ska ske inom en månad efter projektets slutdatum. Sökt belopp från Miljöanslaget: Projektets totalkostnad: övrigt total medflnsn tering: X X 3. Uppgifter om sökanden Sökande: j ns tftutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet Juridisk form: tex ekonomisk förening, stiftelse osv. Universitet Org.nummer: Kontaktperson: K r i s t j a n D r e j j Postadress: N o b e [ s y ä g 1 3 E-postadress; K rj s t i a n, D r e Postnummer: Telefon: Q Kommun: S t o c k h o m Webbadress: W W W ( k K s e / i m m Är sökande momspliktlg? Qja [Xj Nej

6 Stockholms läns landsting 4. Beskrivning av insatsen/projektet Sammanfattning Bakgrund Frågeställningar att beröra är varför projektet behövs - vilken efterfrågan finns och hur kommer projektet att påverka/förändra situationen. Det finns många skäl att följa exponeringen för olika miljögifter övertid i olika grupper av befolkningen, Barn är en viktig grupp att följa eftersom de utsätts för den relativt högsta exponeringen för många miljögifter. Samtidigt är barn ofta mer känsliga för kemikaliers skadliga effekter då de fortfarande utvecklas. Allt fler studier tyder dessutom på att exponering för toxiska ämnen tidigt i livet kan ge bestående förändringar som visar sig som hälsoeffekter senare i livet ffa. utveckling av cancer. Inomhusmiljön på förskolor kan vara viktig för barns exponering för miljögifter men är relativt outforskad ur kemikaliesynpunkt, Studier har visat att damm och luftpartiklar är en viktig källa för exponering av toxiska ämnen. Bidrag från utomhusmiljön tex. mängd och typ av trafik till inomhusmiljön är inte väl studerat. En grupp av sådana ämnen är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som visats kunna orsaka både cancer, hjärt-kärl-sjukdomar samt påverka den mentala utvecklingen av barn. Projektet kommer producera ny data som möjliggör en karaktärisering av hur exponeringssituationen av PAH för barn ser ut på förskolor samt bedömma hur mycket den exponeringen bidrar till barns totala risk för att utveckla cancer. Syfte Ange vad projektet syftar till och förväntade effekter på miljön. Ange hur projektet bidrar till att uppfylla målen i RUFS 2010, Miljöutmaning 2016 och andra relevanta planer och program, samt visa hur man avser att möte eventuella målkonflikter. Syftet med projektet är att bestämma nivåerna av PAH I inom- och utomhusluft vid förskolor i urbanmiljö och därmed kunna bedöma barns exponering för dessa toxiska. ämnen. Projektet kommer att leda till ny kunskap om PAH exponering i inomhusmiljön på förskolor i Stockholm och hur utomhusmiljön bidrar till den samma. Cancerrisken kommer att uppskattas för att bedömma hur mycket exponeringen bidrar till barns totala risk för att utveckla cancer. Detta kommer bidra till en ökad kunskap om barns exponering och risk för att utveckla sjukdomar senare i livet. Kunskaperna kan dessutom bidra till att bättre planera placering och byggande av förskolor och annan miljö som barn vistas i och därmed bidra till en hållbar utveckling och att miljökvalitetsmålen om en giftfri miljö och god livsmiljö som fastställts av Miljöutmaning 2016 och RUFS 2010 uppfylls. Projektet kommer också att komplettera andra studier inom Stockholms och Uppsalaregionen och Mälardalen.

7 Stockholms läns landsting Mäi Ange vad projektet ska uppnå för resultat under projektperioden. ^ = Projektet kommer att bestämma nivåerna av PAH I Inomhusfuft vjd förskolor i Stockholm och därmed ge en uppfattning om barns exponering för mlljökemikalier. Dessutom kommer PAH att bestämmas i utomhusluften vid förskolorna. Detta leder till att vi kommer kunna korrelera inom- och utomhusnivåerna för att undersöka hur mycket utomhusmiljön påverkar inomhusmiljön samt för att se om nivåerna är högre eller lägre inomhus. e Ett utökat antal (40-tal) PAH kommer att bestämmas motiverat av vara och andras studier som visat att bara mäta PAH markören bens(a)pyren troligen leder till en underskattning av risk. Analyserna kommer även inkludera de högt potenta dibenspyrenerna som vi tidigare visat utgör ett stort bidrag till hälsoeffekter av PAH i luft i ett tidigare miljöfondenprojekt. Våra resultat kommer att kunna korreleras till nivåer av andra kemikalier i förskolemiljön. Eftersom PAHer existerar som komplexa blandningar kommer också eventuella samverkanseffekter att bestämmas mha in vitro tester. Resultaten kommer leda till ny och ökad kunskap om exponeringssituationen för barn i Stockholm och därmed en förbättrad riskbedömning av exponering för miljökemikalier. Detta projekt kompletterar flera studier av barns kemikalieexponering genom att mäta PAH i luften på och omkring förskolor. Projektbeskrivning och metod Ange vad som ska göras för att uppnå syfte och mål för projektet. Beskriv på vilket sätt projektet tillför något nytt Finns andra liknande verksamheter idag? I så fa\\ r på vilket sätt kompletterar projektet befintliga insatser eller nuvarande arbetssätt/metoder? Projektet kommer att komplettera ett projekt på Naturvårdsverket (NV) (koordinerat av Marika Berglund) som under kommer att undersöka barns exponering för miljökemikalier med fokus på damm som källa. Damm kommer att samlas in på 30 förskolor i Stockholm och bla, ftalater och bisfenpler analyseras i damm och urin _ (barnens). Stockholmsstad planerar att följa upp den studien mé.d att samla damm ffah' ytterligare 70 förskolor. Liknande studier planeras också I Uppsala (SLV) och' Örebro (AMM), Detta projékt kompletterar på så sätt flera studier äv barns kemlkalleexponertng och tillför ny kunskap om PAHer, Provtagning kom pr att ske vid 5-10 förskolor som också ingår I NVs projekt; detta projektet kan på så sått ses som ett pilotprojekt, Provtagning och analys kommer ske enligt.etablerade metoder Utvecklade vid SU, Potensén och därrrtéd cancerrisken av proverna studeras genom In vitro testning och användning av sk, mlxtufe assés.sment factofs framtagna pi IMM. Resultaten kommer ätt jämföras med luftprov som är Insamlade rstockhöimsstäd (bla SödaHedstunneln och Arrhenlus) inom vårt Formas projekt (Carcinogenic interactions of airborne particles and PAHs in air particulate matter).

8 Stockholms läns landsting Resultatspridning Ange hur och när information om projektets resultat kommer att spridas och nyttiggöras av såväl projektets målgrupp som andra aktörer, Beskriv hur och var projektet planerar att kommunicera att Stockholms lans landsting är en medflnansiän Resultaten kommer att redovisas i en skriftlig rapport som publiceras på IMMs hemsida. Resultaten kommer också att skickas in för vetenskaplig granskning och internationell publicering- Vidare förutses att resultaten kommer att presenteras vid seminarier f Sverige, någon Internationell konferens samt spridas till kommunerna, länsstyrelserna och landstingen via medlemskapet 1 Luftvårdsförbundet, Naturvårdsverket, Trafikverket och andra berörda myndigheter på nationell nivå. Alla medfinansiärer kommer att kommuniceras vid alla dessa tillfällen. Projektet är fnterdlsdplinärt och genomförs i ett samarbete mellan mlljömedicinska forskare vid IMM, Karolinska Institutet (Kristian Dreij and Ulla Stenius), analytiska kemister vid Stockholm Universitet (Christoffer Bergvall och Roger Westerholm) och exponeringsbedömare vid Karolinska Institutet (Marika Berglund), Projektet inkluderar också regionala aktörer för att säkerställa genomförande och den regionala nyttan; Arne Jamtrot på Miljöförvaltningen i Stockholm och Titus Kyrklund på NVi Stockholm. ^_ 5. Kostnader och finansiering Kostnadsslag Lönekostnader Lönekostnader för personer som direkt deltar 1 projektarbetet. Lönen ska motsvara den anställdes ordinarie lön inklusive sociala avgifter. Externa tjänster (direktfinansierade offentliga) Här avses en beräknad neajagd tid och lönekostnader för personer som arbetar Inom projektet men som inte är anställd av projektägaren. Lönen ska motsvara den ordinarie lönen inklusive sociala avgifter. Externa tjänster (köpta tjänster) Tex konsulter och föreläsare, dvs kompetens som köps In utifrån. 1 Är År År Totalt Resor Marknadsföring Tex trycksaker osv. Övrig kommunikation Tex telefon, porto och datakommunikation osv. Summa totala kostnader

9 Stockholms läns landsting Finansiering I tabellen för finansiering redovisas de medel som andra finansiärer, både egen finansiering och medfinanslering,planerar att bidra med. Finansiering ska, förutom per år, fördelas utifrån om det är kontant- eller direktfinansiering. Egen finansiering KontanWnansiering. År 2016 År År Totalt Direktfinansiering, tex arbetsinsats och lokaler Total egen Övrig finansiering medfinansiering Kontant medfinansiering. Ange medfinansiärer och belopp. Formas, m.fl. Direkt medfinansiering. Ange medfinansiärer och belopp Total medfinansiering Summa total finansiering Underskrift Behörig firmatecknare (den som har rätt att teckna avtal) för sökande ska skriva under ansökan. 15 Oktober 2015 Ulla Stenius Prefekt IMM, Kl Datum Underskrift Namnförtydllgande

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Hur optimerar man hälsoförbättrande potentialen av grönstruktur?

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Hur optimerar man hälsoförbättrande potentialen av grönstruktur? Stockholms läns landsting 1 (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-11-05 TRN 2015-0170 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1.

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (4)

x Stockholms läns landsting i (4) x Stockholms läns landsting i (4) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-19 TRN 2015-0009 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (4)

x Stockholms läns landsting i (4) x Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-30 TRN 2015-0010 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget

Läs mer

kemikalierådgivning riktat till kommuner inom Stockholms län för

kemikalierådgivning riktat till kommuner inom Stockholms län för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-25 TRN 2016-0116 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-12-29 TRN 2015-0171 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Gemensamt avlopp för Bodalviken, Ornö, Haninge kommun

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Gemensamt avlopp för Bodalviken, Ornö, Haninge kommun Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1408-0932 Landstingsstyrelsen Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Gemensamt avlopp för Bodalviken, Ornö, Haninge

Läs mer

att avslå ansökan om bidrag till projektet Forskningsbara projekt med fokus på hållbar samhällsbyggnad i Nordost.

att avslå ansökan om bidrag till projektet Forskningsbara projekt med fokus på hållbar samhällsbyggnad i Nordost. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1408-0954 Landstingsstyrelsen Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Forskningsbara projekt med fokus på hållbar

Läs mer

JIIL Stockholms läns landsting i (4)

JIIL Stockholms läns landsting i (4) JIIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-18 TRN 2015-0038 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget

Läs mer

att avslå ansökan om bidrag till projektet Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar.

att avslå ansökan om bidrag till projektet Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1408-0946 Landstingsstyrelsen Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar

Läs mer

X Inom ramen för Europeiska strukturfondsprogrammen och Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete.

X Inom ramen för Europeiska strukturfondsprogrammen och Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete. Ankom Stockholms läns landsting 2015-11- 02 Stockholms läns landsting Dnr. Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (4)

JUL Stockholms läns landsting i (4) JUL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-30 LS 1412-1483 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (G)

JIL Stockholms läns landsting i (G) JIL Stockholms läns landsting i (G) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 TRN 2015-0110 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om verksamhetsbidrag

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(6)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(6) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(6) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-30 TRN 2016-0098 Handläggare: Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-28 TRN 2016-0144 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 LS 1205-0761 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-08- 2-6 0001 1 Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0531 Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Stockholms läns landsting

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Fast förbindelse för tillväxt

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Fast förbindelse för tillväxt 1 (4) Tillväxt- och regioplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-07 TRN 2015-0191 2015 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Fast

Läs mer

J(L Stockholms läns landsting i (4)

J(L Stockholms läns landsting i (4) J(L Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-18 TRN 2015-0039 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0866 Landstingsstyrelsen Godkännande av ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård för verksamheten

Läs mer

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-23 LS 2015-0867 Landstingsstyrelsen Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård

Läs mer

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1232 Landstingsstyrelsen Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(6)

Stockholms läns landsting 1(6) Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering Handläggare: Shewen Nysmed Landstingsstyrelsens miljöoch skärgårdsberedning Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö

Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen 2014-05-21 LS 1403-0269 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14-06-17 Q0C05 Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö Föredragande

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-13 2016-0116 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län Ärendebeskrivning

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (6) l Handläggare: Ulrika Palm Tillväxt- och regionplanenämnden Samråd om samrådsförslag RUFS 2050 Ärendebeskrivnmg Ärendet omfattar samrådsförslag för RUFS 2050, ny regional

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen Västra Götalandsregionen 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-15 Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Hanna Jönsson Telefon: 0702-502405 E-post: hanna.m.jonsson@vgregion.se Till miljönämnden

Läs mer

SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488. Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.

SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488. Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4 *06-1 7 0 0 0 1 4 Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om konsultkostnader

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Inrättande av Gåvofonden vid Barnhjärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Inrättande av Gåvofonden vid Barnhjärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-08-14 LS 1405-0618 Landstingsstyrelsen Inrättande av Gåvofonden vid Barnhjärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

2011-03-30 LS 1102-0286

2011-03-30 LS 1102-0286 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) 2011-03-30 LS 1102-0286 LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr. Landstingsstyrelsen 11-04-12 040 Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0570 Landstingsstyrelsen Yttrande över remiss - Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Läs mer

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-06-10 LS 2015-0590 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden Tjänsteutlåtande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Ärendebeskrivning 2013 tillsatte

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2) " Utökat användningsområde för inköpskort inom Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSEN

Stockholms läns landsting 1 (2)  Utökat användningsområde för inköpskort inom Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSEN Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-08-21 LS 1306-0899 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-09-03 0001 1 " Landstingsstyrelsen Utökat användningsområde för inköpskort inom Stockholms

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2012-01-25 LS 1201-0053 I»2-02-21 Landstingsstyrelsen i - OMT Mottagande och inrättande av Gåvofonden för forskning och utveckling rörande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-03-20 LS 1303-0356 Landstingsstyrelsei Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för 4D - ett samverkansprojekt

Läs mer

Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar

Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1233 Landstingsstyrelsen Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar Föredragande

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendet repareras?

Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendet repareras? Stockhol ms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-29 LS 2016-0208 Handläggare: Clara Wahren Landstingsstyrelsens ägarutskott Svar på

Läs mer

X Stockholms läns landsting 1 (4)

X Stockholms läns landsting 1 (4) X Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Landstingsdirektören 2015-10-08 LS 2015-1096 Handläggare: Elisabet Blaus Rendahl Ankom Stockholms läns landsting 2015-10-

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

PIL Stockholms läns landsting

PIL Stockholms läns landsting PIL Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen 1 (2) SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsek LANDSTINGSSTYRELSE! 14-05- 2 7 0 0005 * Upphandling av entreprenörer för utförande av geotekniska

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 FÖRSLAG 2016:46 LS 2016-0696 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 23 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2016 Tisdagen den 30 augusti

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 FÖRSLAG 2014:85 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 11/2014 Landstingsstyrelsen Sammanträdesdag

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering Handläggare: Ulrika Palm Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneringsutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Stockholms lans landsting 1(2)

Stockholms lans landsting 1(2) Stockholms lans landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0830 Landstingsstyrelsen Yttrande över Giftfri miljö - Strategi för Stockholms län Föredragande landstingsråd: Gustav

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PROTOKOLLSUTDRAG 10/2013 16 SAMMANTRÄDESDAG 2013-12-11 Justerat Filippa Reinfeldt (M) Dag Larsson (S) Anslagsdatum 2013-12-11 16 Yttrande

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

SKRIVELSE 2013-12-04. Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige

SKRIVELSE 2013-12-04. Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-12-04 LS 1305-0697 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 14*02-04 00024 * Motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om Peak Cotton-strategi

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2015-10-27 LS 2015-1122 Handläggare: Maja Eliason Landstingsstyrelsens ägarutskott Fusion av vilande dotterbolag

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 1 (2) FÖRSLAG 2012:32 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Stockholm

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Tilläggsavtal nr 7, 8,11,12,13,15 samt 16 till Projektavtalet

Tilläggsavtal nr 7, 8,11,12,13,15 samt 16 till Projektavtalet Stockholms läns landsting 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning NKS Bygg Ankom Handläggare: Mats Abrahamsson Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-02- 1 1 Tilläggsavtal nr 7,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-08-14 LS 1406-0701 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2) 2015-03- 2 3 LS 7X h C112

Stockholms läns landsting 1(2) 2015-03- 2 3 LS 7X h C112 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-25 LS 2015-0122 Handläggare: Lina Göransson Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden.

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET BESLUT FoUU-enheten 2012-02-01 Till Göteborgs Tekniska College AB Webbadress: www.gtc.com e-postadress till kontaktperson hos sökanden: johan.bengtsson@gtc.com Medel till

Läs mer