JIIL Stockholms läns landsting i (4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JIIL Stockholms läns landsting i (4)"

Transkript

1 JIIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Minskat växtnäringsläckage från hästgårdar inom Oxundaåns avrinmngsområde Ärendebeskrivning Oxunda vattensamverkan ansöker om 428 ooo kronor för att minska växtnäringsläckaget från hästgårdar inom Oxundaåns avrinningsområde. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Ansökan om bidrag, bilaga Förslag tul beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att bevilja Oxunda vattensamverkan bidrag med högst 428 ooo kronor för projektet Minskat växtnäringsläckage från hästgårdar inom Oxundaåns ARO, under förutsättning att övrig finansiering sker, samt art utbetalning, redovisning och eventuell återbetalning av beviljade medel ska ske enligt förvaltningens anvisningar. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Oxunda vattensamerkan ansöker om medel ur miljöanslaget för att ta fram en ny analysmetod för att se var risken för fosforläckage är störst. Utredning görs av hur överskottet av kväve och fosfor ser ut på ett antal

2 x Stockholms läns landsting 2(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN hästgårdar. En rådgivnings- och åtgärdsplan tas fram för de gårdar som har höga överskott av kväve och fosfor. Efter analysen görs en fortsatt utredning i fält av de mest lämpliga områdena för de aktuella åtgärderna. Syftet är att minska den påverkan hästnäringen i området har på Oxundaån. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas. Bakgrund I stort sett alla ingående vattendrag och sjöar i Oxundaån norr om Stockholm visar höga eller mycket höga halter avväxtnäringsämnen. Gemensamt för området kring Oxundaån är att det är väldigt hästtätt. En häst på 500 kg producerar årligen mellan 8 och 10 ton träck och urin, vilket innebär kg dagligen och ett ton hästgödsel innehåller l kg fosfor. Aktuellt projekt kommer att arbeta med att minska den påverkan hästnäringen i området har på Oxundaån. En helt nyframtagen analysmetod från SLU, där man med hjälp av höjdkartor och jordartsanalyser tar fram de områden där störst läckage för fosfor finns kommer göras inledningsvis. Utredning görs av hur överskottet av kväve och fosfor ser ut på ett antal hästgårdar. En rådgivnings- och åtgärdsplan tas fram för de gårdar som har höga överskott av kväve och fosfor. Exempel på åtgärder är utfodringsrådgivning, anläggning av skyddszoner, anläggning av nya dränerade hagar, anläggning av fosfordammar mm, enligt sökanden. Avslutningsvis, när kartläggning, rådgivning och åtgärder har gjorts och fått verka ett tag, kommer nya växtnäringsbalanser att göras för att se effekter på gårdarnas kväve- och fosforöverskott. Vattenprover kommer att tas i ån i projektets startskede samt året efter genomförda åtgärder. Projektet kommer visa hur högt kväve- och fosforöverskott hästgårdarna har och hur mycket växtnäring de läcker till Oxundaån, samt visa på kostnadseffektiva åtgärder för att minska växtnäringsläckaget från gårdarna och på sikt kunna uppnå ett bättre vatten och vattenmiljö i ån, menar sökanden. Denna kunskap kan komma andra liknande projekt till godo. Syftet med projektet, enligt sökanden, är att med hjälp av nya analysmetoder för läckagerisken för fosfor och växtnäringskartläggningar på hästgårdar kring Oxundaån genomföra rätt åtgärder på rätt platser på dessa gårdar för att minska påverkan på Oxundaån. Aktuellt projekt är en vidareutveckling av det arbete som redan pågår inom det kommunala

3 JI(L Stockholms läns landsting 3 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN samarbetsprojekt som "Oxunda vattensamverkan" är. Här får man med sig både rådgivare, forskare och en ny, mycket viktig, kategori markägare i åtgärdsarbetet, nämligen gårdar med hästverksamhet. Enligt sökanden kommer projektet bidra till att en analyskarta där man visar de partier där fosforläckagerisken är som störst tas fram för ett utvalt område om ca 50 km2. Växtnärmgskartläggningar kommer att genomföras på 15 hästgårdar runt Oxundaån. Utifrån resultaten av detta ska gärdar som visar sig ge stora överskott på kväve och fosfor väljas ut för att genomföra konkreta åtgärder. Åtgärderna kommer att vara olika för olika gårdar beroende på var problemen är som störst enligt växtnäringskartläggningen. Efter genomförda åtgärder görs uppföljande växtnäringskartläggningar på gårdarna för att se om kväve- och fosforöverskottet har minskat. Det övergripande målet med projektet är att belysa och minska hästgårdarnas påverkan på vattenkvaliteten i Oxundaån. En informationsbroschyr ska tas fram om resultaten för att komma andra liknande projekt tillgodo och visa på ett nytt sätt att arbeta med växtnäringsfrågorna. Överväganden Stockholms läns landsting kan medfinansiera projekt avsedda att skydda eller förbättra miljön inom Stockholmsregionen genom bidrag ur miljöanslaget. Utgångspunkten för bidragsgivning är landstingets roll och ambitioner i det regionala miljöarbetet enligt planer och program som landstinget antagit, t. ex. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, och Miljöutmaning 2016, samt de regionala miljömålen. Bidrag kan ges till högst 50% av ett projekts totala kostnad. Projekt som beviljas medel ur miljöanslaget ska vara av regional betydelse och i linje med regionala planer och program. De bör uppfylla något av följande kriterier: Vara åtgärdsinriktat och stimulera samverkan mellan olika aktörer inom miljöområdet Vara kunskapshöjande eller metodutvecldande, t.ex. pilot- eller demonstrationsprojekt Stimulera innovationer och teknikutveckling Ha ett hållbarhetsfokus vad gäller energi- och resursförbrukning, spridning av gifter/hälsoskadliga ämnen, utsläpp av växthusgaser mm Projektet ligger i linje med planeringsmålet i RUFS 2010 om en region med grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten som har god ekologisk status. Projektet uppfyller också kriterierna för miljöanslag och förvaltningens

4 x Stockholms läns landsting 4 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN uppfattning är att projektet är kunskapshöjande och metodutvecldande samt har ett hållbarhetsfokus. Den storstadsnära landsbygden är enligt RUFS 2010 ett viktigt område för regionens identitet och rekreation, förutom att den rymmer areella näringar och har potential för t ex odling av biobränsle och närproducerad mat. För att säkra åtagandet i RUFS 2010 om att säkra och utveckla värdena i markoch vattenlandskapet, samt åtagandena att skydda Mälaren och Östersjön samt säkra dricksvattenresurserna, är formerna för hur landskapet används avgörande. Oxunda vattensamverkan som består av de sex kommunerna Vallentuna, Upplands-Väsby, Sollentuna, Täby, Järfälla och Sigtuna, är en etablerad samverkan och har tidigare fått bidrag ur miljöanslaget för olika projekt i syfte att förbättra miljön i vattenavrinningsområdet. Aktuellt projekt är metodutvecklande i flera led då det innebär både analys av betesmarkerna och att föreslå och pröva åtgärder för dessa. Hästnäringen är mycket omfattande i hela den storstadsnära landsbygden och dess former är viktiga för en långsiktigt hållbar utveclding. Förvaltningens uppfattning är att resultatet av projektet är intressant i ett regionalt perspektiv och uppmanar sökanden att sprida resultatet till en bredare grupp. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet har inga ytterligare ekonomiska konsekvenser. Bidraget ryms inom befintlig budget. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. r i Peter Haglund \ "}, / Tfför/altningschef. t l V\.. L \ ^ i i, i Shewen Nysmed Regionplanerare

5 x Stockholms läns landsting Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt l. Scannar och skickar in blanketten till och eller alt 2. Skriver ut, undertecknar och skickar in på postadress Stockholms läns landsting. Landstingsstyrelsens förvaltning/tmr, Box 22550, Stockholm l. Inriktning Stöd söks från miljöanslaget enligt följande kriterier: Sätt ett eller flera X. Ätgärdslnrlktat och stimulerar samverka n mellan olika aktörer inom miljöområdet. Kunskapshöjande eller metodutvecklande, tex pilot- eller demonstrationsprojekt. Stimulerar innovationer och teknikutveckling. x ~K Har ett hållbarhetsfokus vad gäller energi- och resursförbrukning, spridning av gifter/hälsoskadllga ämnen, utsläpp av växthusgaser m m. Framtagande av EU-ansöknmgar. x 2. Allmänna uppgifter projektets namn: ^g^ växtnäringsläckage från hästgårdar inom Oxundaåns ARO. Projektperiod: l april december 2016 Ange projektets start-och slutdatum. Kostander som uppkommer före eller efter denna period är Inte stödberättigade. Slutredovisning av projektet ska ske inom en månad efter projektets slutdatum, Sökt belopp från Mlljöanslaget; Projektets totalkostnad; Övrigt total medhnsniering: Uppgifter om sökanden sökande: oxunda vattensamverkan c/o Sollentuna kommun.samordnare Paola Ponzio Juridisk form: tex ekonomisk Förening, stiftelse osv. örg.nummer: postadress: Sollentuna Postnummer: ^ g ^ gg Kommun: Sollentuna Kontaktperson:^^ ^ Evertson Telefon: Q , Webbadress.- Är sökande momsptlktig? \ \3a x]a/e;'

6 x Stockholms läns landsting 4. Beskrivning av insatsen/projektet Sammanfattning Bakgrund Frågeställningar att beröra är varför projektet behövs - vilken efterfrågan Rnns och hur kommer projektet att påverka/förändra situationen. I stort sett alla ingående vattendrag och sjöar i Oxundaån norr om Stockholm visar höga eller mycket höga halter av växtnäringsämnen. Gemensamt för området kring Oxundaän är att det är väldigt hästtätt. En häst på 500 kg producerar årligen mellan 8 och 10 ton träck och urin, vilket Innebär kg dagligen och ett ton hästgödsel Innehåller l kg fosfor. Projektet kommer att arbeta med att minska den påverkan hästnärlngen l området har på Oxundaän. En helt nyframtagen analysmetod från SLU, där man med hjälp av höjdkartor och Jordartsanalyser tar fram de områden där störst läckage för fosfor finns kommer göras inledningsvis. Utredning görs av hur överskottet av kväve och fosfor ser ut pä ett antal hästgärdar. En rådgivnings- och ätgärdsplan tas fram för de gårdar som har höga överskott av kväve och fosfor. Ex pä åtgärder som kommer att göras är utfodringsrädglvning, anläggning av skyddszoner, anläggning av nya dränerade hagar, anläggning av fosfordammar mm. Avslutningsvis, när kartläggning, rådgivning och åtgärder har gjorts och fått verka ett tag, kommer nya växtnäringsbalanser att göras för att se effekter på gårdarnas N och P-överskott. Vattenprover kommer att tas i än i projektets startskede samt året efter genomförda åtgärder. Projektet kommer visa hur högt N och P-överskott hästgårdarna har och hur mycket växtnäring de läcker till Oxundaån, samt visa på kostnadseffektivg åtgärder för att minska på växtnäringsläckaget från gårdarna och på sikt kunna uppnå en bättre vatten vattenmiljö i än. Denna kunskap kan komma andra liknande projekt till godo. För mer detaljer, se bifogad projektplan, bilaga l. Syfte Ange vad projektet syftar till och förväntade effekter på miljön. Ange hur projektet bidrar till att uppfylla målen l RUFS 2010, Miljöutmaning 2016 och andra relevanta planer och program^ samt visa hur man avser att möte eventuella målkonflikter. Syftet är att med hjälp av nya analysmetoder för läckagerisken för fosfor och växtnärlngskartläggningar pä hästgårdar kring Oxundaän genomföra rätta åtgärder på rätt platser pä dessa gärdar för att minska påverkan på Oxundaän, Detta projekt är en vidareutveckling av det arbete som redan pågår Inom det kommunala samarbetsprojekt som "Oxunda vattensamverkan" är. Här får man med sig både rådgivare, forskare och en ny, mycket viktig, kategori markägare i ätgärdsarbetet, nämligen gärdar med hästverksamhet.

7 x Stockholms läns landsting Mal Ange vad projektet ska uppnå för resultat under projektperioden. En analyskarta där man visar de partier där fosforläckagerisken är som störst kommer tas fram för ett utvalt område om ca 50 km2. Växtnärlngskartläggningar kommer att genomföras pä 15 hästgårdar runt Oxundaån. Utifrån resultaten av detta ska gårdar som visar sig ge stora överskott pä kväve och fosfor väljas ut för att genomföra konkreta åtgärder. Åtgärderna kommer att vara olika för olika gårdar beroende pä var problemen är som störst enligt växtnäringskartläggntngen. Efter genomförda åtgärder görs uppföljande växtnäringskartläggnlngar på gårdarna för att se om kväve- och fosforöverskottet har minskat. Det övergripande målet med projektet är att belysa och minska hästgårdamas påverkan på vattenkvaliteten i Oxundaån. En informationsbroschyr ska tas fram om resultaten för att komma andra liknande projekt tillgodo och visa på ett nytt sätt att arbeta med växtnäringsfrågorna. Projektbeskrivning och metod Ange vad som ska göras for att uppnå syfte och mål rör projektet. Beskriv pä vilket sätt projektet tillför något nytt. Finns andra liknande verksamheter idag? I så fall, på vilket sätt kompletterar projektet befintliga insatser eller nuvarande arbetssätt/metoder? En ny analysmetod för att se var risken för fosforläckage är störst används inom utvalda områden om totalt ca km2. Efter analysen görs en fortsatt utredning i fält av de mest lämpliga områdena för de aktuella åtgärderna. Som underlag har projektet även tillgång till tidigare karteringar, provtagningar och undersökningar om djurtätheter m,m, Detta är viktigt för att styra åtgärderna till mest lämpliga platser. Rådgivare från HS Konsult som deltar l projektet kommer att besöka ett 15-tal hästgärdar för att göra en växtnärlngskartläggning och även ge information/rådgivning om växtnäringsläckage frän hästgödsel. Utifrån resultatet på växtnäringskartläggnlngarna och läckagekartan väljs de gårdar ut som ligger sämst till i överskott på kväve och fosfor, Här görs en en åtgärdsplan upp med för gärden lämpliga åtgärder. De åtgärder som det handlar om är ex; Utfodrlngsrädgivning med justerade foderstater och Inköpt foder som följd Anlägga ny gödselplatta/annan säker lagring Anlägga en fosfordamm eller skyddszoner mot vattendrag. Dyrare åtgärder kan komma att delbekostas av projektet. I slutet av projekttiden görs rådgivningsbesök på ett urval av gårdarna igen för att göra en ny upprepad växtnäringskartläggning för att se effekterna av insatserna som genomförts. För mer detaljer, se även bilaga l,

8 JUL Stockholms läns landsting Resultatspridning Ange hur och när information om projektets resultat kommer att spridas och nyttiggöras av såväl projektets målgrupp som andra aktörer. Beskriv hur och var projektet planerar att kommunicera att Stockholms läns landsting är en medfinsnsiär. En informationsbroschyr ska tas fram som visar på resultatet från projektet. Resultatet från projektet ska kunna användas som tillämpad metod i andra områden l Sverige som har problem med växtnärlngsläckage frän hästgårdar. Resultatet kommer att rikta sig till alla som driver hästverksamheter, Kommuner, Länsstyrelser, Greppa Näringen på Jordbruksverket och rådgivare, 5. Kostnader och finansiering Kostnadsslag År År Är 20 Totalt Lönekostnader Lönekostnader för personer som direkt deltar l projektarbetet. Lönen ska motsvara den anställdes ordinarie lön inklusive sociala avgifter Externa tjänster (direktfinansierade offentliga) Har avses en beräknad nedlagd tid och lönekostnader För personer som arbetar inom projektet men som Inte är anställd av prajektågaren. Lönen ska motsvara den ordinarie lönen inklusive sociala avgifter. Externa tjänster (köpta tjänster) Tex konsulter och föreläsare, dvs kompetens som köps In utifrån Resor Marknadsföring Tex trycksaker osv. Övrig kommunikation Tex telefon, porto och datakommunikation osv, Summa totala kostnader 5Q

9 x Stockholms läns landsting Finansiering I tabellen for finansiering redovisas de medel som andra finansiärer, både egen finansiering och medhnansiering,ptanerar att bidra med. Finansiering ska, förutom per år, fördelas utifrån om det är kontant- eller dlrektrnansiering, Egen finansiering Är 20 År 20 År 20 Totalt Kontantfinansiering LOOOOO Dlrektfinansiering, tex arbetsinsats och lokaler Total egen finansiering Övrig medfinansierlng ioooo Kontant medrnansiering. Ange medfinansiärer och belopp. Direkt med finansiering. Ange medtinansiärer och belopp. EU/3ordbruksverket genom Greppa Näringen ioqoo Total med finansiering ioooo Summa total finansiering Underskrift Behörig firmatecknare (den som har rätt att teckna avtal) For sökande ska skriva under ansökan. % - ^ Datum /^/<^ l^^^- Underskrift i^rk^^-s^^ Namnförtydligande J'~/A.<^O Ly(Tt,.-^äo(Äx^ ~v4^.rr^^ ^O^^^^c^y -rl< r'i-^.'2-t ^- (^-> S i U \ ^- i/^it. ij fc -c Li <;vcy (.r-n^i ^ec^^^- ^'^< ^-^

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1.

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Mätning av PAH i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholm

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Mätning av PAH i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholm Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-11-05 TRN 2015-0171 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Hur optimerar man hälsoförbättrande potentialen av grönstruktur?

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Hur optimerar man hälsoförbättrande potentialen av grönstruktur? Stockholms läns landsting 1 (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-11-05 TRN 2015-0170 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget

Läs mer

kemikalierådgivning riktat till kommuner inom Stockholms län för

kemikalierådgivning riktat till kommuner inom Stockholms län för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-25 TRN 2016-0116 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur

Läs mer

att avslå ansökan om bidrag till projektet Forskningsbara projekt med fokus på hållbar samhällsbyggnad i Nordost.

att avslå ansökan om bidrag till projektet Forskningsbara projekt med fokus på hållbar samhällsbyggnad i Nordost. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1408-0954 Landstingsstyrelsen Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Forskningsbara projekt med fokus på hållbar

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Gemensamt avlopp för Bodalviken, Ornö, Haninge kommun

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Gemensamt avlopp för Bodalviken, Ornö, Haninge kommun Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1408-0932 Landstingsstyrelsen Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Gemensamt avlopp för Bodalviken, Ornö, Haninge

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (4)

x Stockholms läns landsting i (4) x Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-30 TRN 2015-0010 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget

Läs mer

att avslå ansökan om bidrag till projektet Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar.

att avslå ansökan om bidrag till projektet Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1408-0946 Landstingsstyrelsen Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar

Läs mer

X Inom ramen för Europeiska strukturfondsprogrammen och Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete.

X Inom ramen för Europeiska strukturfondsprogrammen och Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete. Ankom Stockholms läns landsting 2015-11- 02 Stockholms läns landsting Dnr. Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (4)

JUL Stockholms läns landsting i (4) JUL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-30 LS 1412-1483 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-28 TRN 2016-0144 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (G)

JIL Stockholms läns landsting i (G) JIL Stockholms läns landsting i (G) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 TRN 2015-0110 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om verksamhetsbidrag

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(6)

Stockholms läns landsting 1(6) Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering Handläggare: Shewen Nysmed Landstingsstyrelsens miljöoch skärgårdsberedning Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0866 Landstingsstyrelsen Godkännande av ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård för verksamheten

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

J(L Stockholms läns landsting i (4)

J(L Stockholms läns landsting i (4) J(L Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-18 TRN 2015-0039 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Fast förbindelse för tillväxt

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Fast förbindelse för tillväxt 1 (4) Tillväxt- och regioplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-07 TRN 2015-0191 2015 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Fast

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen Västra Götalandsregionen 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-15 Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Hanna Jönsson Telefon: 0702-502405 E-post: hanna.m.jonsson@vgregion.se Till miljönämnden

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-13 2016-0116 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län Ärendebeskrivning

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0531 Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Stockholms läns landsting

Läs mer

SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488. Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.

SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488. Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4 *06-1 7 0 0 0 1 4 Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om konsultkostnader

Läs mer

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-23 LS 2015-0867 Landstingsstyrelsen Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (6) l Handläggare: Ulrika Palm Tillväxt- och regionplanenämnden Samråd om samrådsförslag RUFS 2050 Ärendebeskrivnmg Ärendet omfattar samrådsförslag för RUFS 2050, ny regional

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 FÖRSLAG 2016:46 LS 2016-0696 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 23 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2016 Tisdagen den 30 augusti

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden Tjänsteutlåtande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Ärendebeskrivning 2013 tillsatte

Läs mer

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner.

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner. Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Projekt: Rekreation- och friluftsplan Län Stockholms län Kommun Nacka Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Liselott Eriksson Postadress Enhet/förvaltning

Läs mer

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 LS 1205-0761 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-08- 2-6 0001 1 Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Anvisning Tänk på att om du skickar in ansökan via e-tjänsten, så kan vi påbörja handläggningen snabbare.

Anvisning Tänk på att om du skickar in ansökan via e-tjänsten, så kan vi påbörja handläggningen snabbare. fritidsförvaltingen Kultur Lund Anvisning 2016-03-01 1(1) Anvisning Ansökan om utvecklingsbidrag Ansökan om utvecklingsbidrag kan du välja att göra via e-tjänst eller blankett. Oavsett om du väljer att

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (4)

x Stockholms läns landsting i (4) x Stockholms läns landsting i (4) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-19 TRN 2015-0009 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1232 Landstingsstyrelsen Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Återrapportering om sökandet efter ny huvudman till Berga Naturbruksgymnasium

Återrapportering om sökandet efter ny huvudman till Berga Naturbruksgymnasium A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2016-08-17 L S 2016-0188 Landstingsstyrelsen Återrapportering om sökandet efter ny huvudman till Berga Naturbruksgymnasium Föredragande

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö

Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen 2014-05-21 LS 1403-0269 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14-06-17 Q0C05 Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö Föredragande

Läs mer

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-06-10 LS 2015-0590 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar

Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1233 Landstingsstyrelsen Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar Föredragande

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsen Köpmannaförbundet Stiftelsen Köpmannaförbundet Information om stiftelsen och ansökningsblanketter Handelns organisation har en lång historik där Sveriges Köpmannaförbund efter mer än ett århundrade blivit en del av Svensk

Läs mer

Ansökan om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljöer

Ansökan om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljöer Ansök hos länsstyrelsen Läs informationsbroschyren om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljörer ur ett jämställdhetsperspektiv. Ansökan om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten 0501-60 53 32 Mölndals Stad Miljö- och hälskoskyddskontoret Lars-Erik Jevås 431 82 MÖLNDAL Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Hästen och miljön inom Oxundaåns avrinningsområde

Hästen och miljön inom Oxundaåns avrinningsområde Hästen och miljön inom Oxundaåns avrinningsområde Ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet och Oxunda vattensamverkan 2015-2017 Hästen och miljön inom Oxundaåns avrinningsområde Ett samarbetsprojekt

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN KREATIVA PLATSER - ÄGA RUM ÅR 1 AV 3 För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 1 (2) FÖRSLAG 2012:32 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Stockholm

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 5

Kommunfullmäktige. Ärende 5 Kommunfullmäktige Ärende 5 Kommunledningsstaben, Ekonomiavdelningen Johan Örnberg, 0571-281 13 johan.ornberg@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-08 Sida 1(3) Kommunal borgen till fiberföreningar

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(6)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(6) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(6) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-30 TRN 2016-0098 Handläggare: Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattformen för samverkan

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattformen för samverkan Tjänsteutlåtande 0 Österå J Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0055-422 Till Kommunstyrelsen Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Paraplyprojekt - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare, bedöma projektidéns

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2012-01-25 LS 1201-0053 I»2-02-21 Landstingsstyrelsen i - OMT Mottagande och inrättande av Gåvofonden för forskning och utveckling rörande

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

SLUTRAPPORTERING AV MEDEL FÖR STÖD ENLIGT SFS 2009:381 (lokala vattenvårdsprojekt LOVA) Version 2011-07-01

SLUTRAPPORTERING AV MEDEL FÖR STÖD ENLIGT SFS 2009:381 (lokala vattenvårdsprojekt LOVA) Version 2011-07-01 Slutrapportering av bidrag för lokala vattenvårdsprojekt Rubrik/ärendemening LOVA-bidrag från länsstyrelsen Slutrapportering av LOVA-projektet 1 Projektbenämning Att inventera enskilda avloppanläggningar

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

Ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-03 LS 2015-1052 Handläggare: Robert Larsson Ankom Stockholms läns landsting 2015-09- 1 1 I Landstingsstyrelsens

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden.

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET BESLUT FoUU-enheten 2012-02-01 Till Göteborgs Tekniska College AB Webbadress: www.gtc.com e-postadress till kontaktperson hos sökanden: johan.bengtsson@gtc.com Medel till

Läs mer