Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län"

Transkript

1 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län Ärendebeskrivning Järfälla kommun ansöker om kronor i bidrag ur miljöanslaget för införandet av kemikalierådgivning riktad till kommuner inom Stockholms län. Projektet är planerat för perioden och bidrag sökts för per år. Ärendets beredning TRN , ärendet bordlades. TRN , ärendet återremitterades till förvaltningen. Där sökanden ombads att redovisa konkret hur Järfälla och Stockholms stad kan samarbeta i deras verksamheter samt uppdatera fakta kring intresse och medfinansiering från aktuella kommuner. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län, TRN , Ansökan, bilaga Intresseförfrågan till kommuner, bilaga Kompletterande information, bilaga Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att bevilja Järfälla kommun, bidrag ur miljöanslaget med högst kronor dock högst 50% av total kostnad för medfinansiering av projekt Kemikalierådgivning i Stockholms län, under förutsättning att övrig finansiering ordnas, samt att utbetalning, redovisning och eventuell återbetalning av beviljade medel skall ske enligt förvaltningens anvisningar.

2 2 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Järfälla kommun ansöker om kronor i bidrag för att införa en kemikalierådgivning riktad till kommuner inom Stockholms län under perioden Projektet syftar till att ge rådgivning om kemikalier via telefon, webb och e-post med avsikt att minska spridningen av miljöoch hälsoskadliga ämnen. Projektets totalkostnad för perioden beräknas till kronor och delfinansieras av kommunerna genom en avgift på alternativt kronor per år, beroende på antal timmar kommunen använder rådgivningsfunktionen. Totalt kronor. Projektet medfinansieras även av Länsstyrelsen i form av informationsspridning, ca 40 timmar per år. Förvaltningen föreslår att bevilja Järfälla kommun bidrag ur miljöanslaget. Bakgrund Förekomsten av kemiska ämnen i samhället är mycket stor, medan kunskapsnivån inom ämnet generellt är låg. Möjligheten för enskilda kommuner att kontrollera varors kemikalieinnehåll är enligt sökande begränsad. Kommunerna har ett flertal viktiga roller som kan påverka situationen; inköpare av varor och tjänster, ägare och förvaltare av kommunala fastigheter samt indirekt påverkan på hur invånare och verksamheter hanterar farliga kemiska ämnen. Stockholms stad driver sedan år 2014 Kemikaliecentrum som stöttar stadens invånare och verksamheter med specialistkompetens, resursen är unik och saknas i övriga kommuner i Stockholms län. En dialog har förts mellan sökanden och Stockholms stad angående möjligt samarbete för tjänsten. I dagsläget är Kemikaliecentrum inte intresserade av att anställa en regional kemikalierådgivare som kan bistå övriga kommuner i länet, de är dock intresserade av ett nära samarbete med den regionala rådgivningsfunktionen. Samarbetet skulle kunna innebära att utredningar, projekt, informationsmaterial som Kemikaliecentrum genomfört delges i samordningsfunktionen.

3 3 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Projektet syftar till att ge konkret vägledning genom att en rådgivningsfunktion för kemikalier inrättas i Stockholms län, tjänsten för rådgivningsfunktionen kommer att utgå från Järfälla kommun. Via telefon, hemsida och e-post får kommunerna information om kemikalier och andra skadliga ämnen i kommunernas tillsyn, upphandling och i bygg- och anläggningsarbete där traditionellt stora mängder kemikalier används. Regionen har ambitiösa mål att på kort tid både uppföra många nya bostäder samt underhålla befintligt bestånd. Projektet avser att lägga grunden för ett långsiktigt mellankommunalt samarbete för att minska spridningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen med resultatet minskade inköp och utsläpp av skadliga ämnen i Stockholms län, vilket i sin tur leder till minskad exponering av skadliga ämnen för barn och andra kommuninvånare i länet. Sökanden har utfört en enkät där 25 av länets kommuner meddelat intresse och möjlighet att delfinansiera en regional kemikalierådgivningsfunktion. 17 kommuner har valt att underteckna bekräftelsen av samarbetsfunktionen under förutsättning att bidrag beviljas (se bilagan om kompletterande information). Dessa 17 kommuners intyg om deltagande i en regional samordningsfunktion har skickats in till förvaltningen. Spridning Kommunernas miljöstrateger har till uppgift att marknadsföra rådgivningsfunktionen inom respektive kommun och verka för att funktionen används av de olika verksamheterna i respektive kommun. Resultat och erfarenheter sprids bl.a. i Länsstyrelsens miljömålsnätverk samt till andra aktörer via det nationella kommunnätverket för Giftfri vardag som Kemikalieinspektionen ansvarar för. Ett samarbete med Stockholms stads kemikaliecentrum skapar förutsättningar för att utredningar, projekt samt informationsmaterial som Kemikaliecentrum verkställt samlas och tillgängliggörs via samarbetsytan till deltagande kommuner. SKL:s och KEMI:s samarbetsyta för kemikalier utgör ytterligare en möjlighet för spridning. I projektägarens kommunikationsarbete kring projektet kommer tydligt att framgå att projektet har möjliggjorts genom bidrag från Stockholms läns landstings miljöanslag. Överväganden Stockholms läns landsting kan medfinansiera projekt avsedda att skydda eller förbättra miljön inom Stockholmsregionen genom bidrag ur miljöanslaget. Utgångspunkten för bidragsgivning är landstingets roll och ambitioner i det regionala miljöarbetet enligt planer och program som

4 4 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE landstinget antagit, t.ex. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, och Miljöutmaning 2016, samt de regionala miljömålen. Bidrag kan ges till högst 50% av ett projekts totala kostnad. Projekt som beviljas medel ur miljöanslaget ska vara av regional betydelse och i linje med regionala planer och program. De bör uppfylla något av följande kriterier: Vara åtgärdsinriktat och stimulera samverkan mellan olika aktörer inom miljöområdet Vara kunskapshöjande eller metodutvecklande, t.ex. pilot- eller demonstrationsprojekt Stimulera innovationer och teknikutveckling Ha ett hållbarhetsfokus vad gäller energi- och resursförbrukning, spridning av gifter/hälsoskadliga ämnen, utsläpp av växthusgaser mm Regional nytta Förvaltningen ställer sig positiv till projektets syfte och mål och är av uppfattningen att projektets idé är i linje med regionens samlade arbete för en mer hållbar utveckling och naturresurshantering. Projektet är i linje med målen i Miljöutmaning, RUFS 2010 samt, som sökanden påvisar, bidrar projektet även till att uppfylla flera av åtgärdsområdena i länsstyrelsens Strategi för miljömålet Giftfri miljö i Stockholms län". Projektet uppfyller flera kriterier för miljöanslaget genom att vara åtgärdsinriktat och samverkansfokuserat med tydligt hållbarhetsfokus. Projekt som får bidrag ur landstingets miljöanslag ska stimulera samverkan mellan olika aktörer inom miljöområdet, förvaltningen anser att Järfälla kommun har undersökt möjligheterna för ett sådant samarbete genom dialog med Kemikaliecentrum. Den mellankommunala samverkan är en styrka i projektet, dock vill förvaltningen understryka fördelarna med ett tätt samarbete med Kemikaliecentrum, Stockholms stad. Förvaltningen anser att bidraget möjliggör uppstartande av verksamheten, vilket kommer att gynna ett flertal kommuner i länet samt öppna upp för fler kommuner att ansluta sig till rådgivningsfunktionen allt eftersom. Regionens samlade kunskap och kompetens inom området kommer att främjas av projektet, vilket förvaltningen välkomnar. Enligt motivering ovan föreslår förvaltningen att tillväxt- och regionplanenämnden bifaller Järfälla kommuns ansökan om bidrag ur miljöanslaget.

5 5 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Hanna Wiik Förvaltningschef Christina Larsson Regionplanerare

6

7

8

9

10

11 Ange kommun: Ange namn: Skulle ni vara intresserade av att delta i en kemikalierådgivningsfu nktion för kommunernas medarbetare? Till exempel specifika kemikaliefrågor i upphandling och inköp,verksamheter (förskolor, skolor, boenden)som har frågor kring inköp.* Scenario 1: Vi får bidrag och ca 10 kommuner Scenario 2: Vi får bidrag och ca 20 kommune r Botkyrka Ingrid Molander Ja Ja Ja Ja Scenario 3: Vi får helfinansi ering. Scenario Om du svarat nej, varför är du inte intresserad? 4: Vi får inte bidrag. Ca 10 kommune r Övrig kommentar: Hej, Jag är osäker på om vår budget klarar scenario 1. Kryssar ändå i för att jag tycker frågan är viktig. För scenario 1 måste vi ha nämndens stöd. Ekerö Aino Inkinen Ja Ja Ja Danderyd Jonas Qvarfordt Ja Ja Ja Ja Haninge Frida Nordström Ja Ja Svaren är uppskattning över vad som jag bedömer är möjligt att få stöd från organisationen. Rör det sig om under 50 kkr/år kan det gå. Det är även viktigt att belysa proportionaliteten, dvs kommuner med få invånare bör betala mindre, exempelvis genom att fördela kostnaden per invånare. (tex. Får vi deltagande kommuner med säg invånare tillsammans (scenario 1) så blir kostnaden 0,5 kr invånare, sen är det bara att multiplicera med de olika kommunernas invånarantal.) Kostnaden är naturligtvis beroende på vad kommunen kan väntas få ut av rådgivningen. Handlar det även om utbildning och liknande är vi beredda att lägga en större summa. Alltså scenario 1 är möjligt beroende på innehåll. Det behöver finnas en möjlighet för kommunen att kunna hoppa av om det efter en tid (något år) blir tydligt att utbytet är litet. Huddinge kommun Katarina Persson Ja Ja Ja Ja Järfälla Ja Ja Ja Ja Ja Ja Lidingö stad Stina Jaensson Ja Ja Ja Salem Inget svar Sigtuna kommun Ja Ja Ja Ja Sollentuna Lars Keski-Seppälä/Pirjo Ja Ja Ja Ja Solna Ja Ja Ja Stockholm Arne Jamtrot Nej Vi har motsvarande funktion inom vårt kemikaliecentrum. Vi ser dock gärna ett samarbete med en rådgivningsfunktion för övriga kommuner i länet. Jag tycker att alternativet att "köpa in sig" i Stockholms kemikaliecentrum borde utredas först och ordentligt. Där finns redan en uppbyggd kunskapsbank och organisation för frågorna. Det känns inte rationellt att bygga upp en parallellstruktur om vi inte absolut behöver. Vi tycker detta är ett fantastiskt bra initiativ och vill gärna delta. Vi har inte förankrat detta politiskt. Därför kan vi inte säga vilket belopp kommunen är beredd att delfinansiera detta med. Men vi tror utifrån kommunens storlek att spannet mellan är realistiskt Med hänsyn till beloppets storlek bör en del utåtriktad information kunna ingå. En reservation för svaret på enkäten är att ett bindande åtagande fordra politiska beslut och en vidare förankring. Vår erfarenhet är att den föreslagna dimensioneringen (1,5 årsarbetskrafter?) inte kommer räcka till att ge det stöd som verksamheterna behöver eftersom det är så många områden som berörs och ingen kan besitta specialistkompetens på alla dessa - upphandling, byggmaterial, kemiska produkter, varor, och all lagstiftning inom dessa områden.

12 Ange kommun: Ange namn: Skulle ni vara intresserade av att delta i en kemikalierådgivningsfu nktion för kommunernas medarbetare? Till exempel specifika kemikaliefrågor i upphandling och inköp,verksamheter (förskolor, skolor, boenden)som har frågor kring inköp.* Scenario 1: Vi får bidrag och ca 10 kommuner Scenario 2: Vi får bidrag och ca 20 kommune r Sundbybergs stad Angelica Aronsson Ja Ja Ja Scenario 3: Vi får helfinansi ering. Scenario Om du svarat nej, varför är du inte intresserad? 4: Vi får inte bidrag. Ca 10 kommune r Övrig kommentar: Sundbybergs stad är intresserade av att medverka i en kommunal rådgivningsfunktion om kemikalier. Staden kan bidra med tkr i kommunala medel. Viktigt att etablera ett samarbete/samordna rådgivningen men Stockholms stads kemikaliecenter, för ökad kompetens, effektivitet och stärka regionens gemensamma arbete att nå miljömålen. Viktigt med kvalitetssäkring och uppföljning inkl utvärdering av nytta för medborgarna. Vi håller på med en Kemikalieplan och vill göra den klar först. Vi är tveksamma om de resurser som satsas är tillräckliga för att få en effektiv och tillräcklig rådgivningsfunktion. Vi får i dagsläget inte speciellt många frågor om kemikalier och tror att resurserna istället kan göra större nytta lokalt t ex inom inköp och upphandling. Södertälje Helena Götherfors Nej Tyresö Petri Palkki Ja Ja Täby Anna Westerlund Ja Ja Ja Nacka kommun Sabina Nilsson Ja Ja Ja Nykvarn Pernilla Barrud Ja Ja Nynäshamn Ja Ja Ja Norrtälje kommun Per Nilsson Nej Uppland Bro Ja Ja Ja Upplands Väsby Morgan Pettersson Ja Ja Ja Ja Vallentuna kommun Andreas Öryd Ja Ja Vaxholm Ammi Wohlin Ja Ja Värmdö kommun Tove Liljas Ja Ja Ja Österåker Kristina Eriksson Ja Ja Ja Självklart motsätter vi oss inte en rådgivningsfunktion enligt scenario 3, dvs med helfinansiering. Detta för att initiera projektet och sedan efter ett års uppföljning göra en utvärdering. Om utvärderingen säger att vi ska fortsätta så kanske man ev. behöver se över finansieringen återigen. Har tyvärr inte hunnit förankra med andra än enhetschefen, dvs inte med någon inom skola, omsorg och service. Hade varit bra att få en påminnelse om att fylla i enkäten då den skickades ut precis före semestrarna. Norrtälje kommun har för närvarande inte möjlighet att avsätta resurser för detta. Idén är bra och skulle säkert fylla en god funktion. Jag kan dock inte svara på i dagsläget om kommunen är villig att skjuta till pengar. Detta är bara vad jag som miljöstrateg tycker och kostnader som jag kan plocka från min budget. frågan behöver diskuteras i ledningsgrupp och hos politiken Österåkers kommun har ännu ingen kemikalieplan eller åtgärdsplan för giftfri miljö och har på så vis inte fullt ut identifierat behovet av en rådgivningsfunktion. En viktig aspekt för oss är att rådgivningen också kan vara öppen för privata utförare av kommunal verksamhet, då vi har många sådana företag i kommunen.

13 Ange kommun: *Om du svarat ja, vilket scenario skulle du kunna tänka dig delta i. Du kan välja flera scenarion än ett. Samtliga scenarion har motprestation att delta i ca 2 träffar per år i anslutning till miljömålsnätverket Ange namn: Skulle ni vara intresserade av att delta i en kemikalierådgivningsfu nktion för kommunernas medarbetare? Till exempel specifika kemikaliefrågor i upphandling och inköp,verksamheter (förskolor, skolor, boenden)som har frågor kring inköp.* Scenario 1: Vi får bidrag och ca 10 kommuner Scenario 2: Vi får bidrag och ca 20 kommune r Scenario 3: Vi får helfinansi ering. Scenario Om du svarat nej, varför är du inte intresserad? 4: Vi får inte bidrag. Ca 10 kommune r Övrig kommentar:

14 Sid 1 (3) KEMIKALIERÅDGIVNING I STOCKHOLMS LÄN Komplettering ansökan Miljöanslaget BAKGRUND Pilotprojektet, kemikalierådgivning i Stockholms län, syftar till att ge konkret vägledning genom att en kommunal rådgivningsfunktion för kemikalier inrättas i Stockholms län Det finns en regional strategi för Giftfri miljö och flera kommuner i länet har kemikalieplaner och/eller handlingsplaner för giftfri förskola. Den regionala strategin och de kommunala planerna kan få större genomslag och konkretiseras genom en samordningsfunktion eftersom kommunerna i dagsläget ofta saknar toxikologisk kompetens. KOMPLETTERANDE UPPGIFTER Efter det att ärendet bordlagts har ordförande i tillväxt- och regionsplanenämnden Gustav Hemming och Stockholms stads miljöborgarråd träffat representanter från Järfälla kommun samt Stockholms stads Kemikaliecentrum. Under mötet framkom det att Kemikaliecentrum i dagsläget inte är intresserade av att anställa en regional kemikalierådgivare. Istället kommer tjänsten att utgå från Järfälla kommun om bidrag från Miljöanslaget beviljas. Kemikaliecentrum är dock fortsatt intresserade av ett nära samarbete med rådgivningsfunktionen. Samarbetet med Kemikaliecentrum skulle kunna innebära att utredningar, projekt, informationsmaterial som Kemikaliecentrum genomfört delges samordningsfunktionen. DELTAGANDE KOMMUNER Följande kommuner har bekräftat deltagande 1 : Kommun Kontantinsats (SEK) 1. Huddinge Nacka Nynäshamn Timmar av en heltidstjänst 2000 h/år 1 Se bifogade underskrivna bekräftelser från respektive kommun. Järfälla kommun Miljöstrategiska enheten Megha Huber, Miljöstrateg Direkt: E-post: Besöksadress: Vasaplatsen 11, Jakobsberg Postadress: JÄRFÄLLA Växel: Webbplats: Organisationsnummer:

15 Datum Sid 2 (3) 4. Sigtuna Sundbyberg Botkyrka Danderyd Haninge Järfälla Vaxholm Värmdö Södertälje Täby Sollentuna Upplands Bro Lidingö Upplands Väsby Solna Länsstyrelsen i form av arbetstid Summa SEK (varav SEK i arbetstid) 1998 h/år I ansökan beskrivs det att de deltagande kommunerna bidrar med SEK per år och Länsstyrelsen med SEK per år i form av arbetstid. Finansieringen från deltagande kommuner och Länsstyrelsen går i linje med ansökan och motsvarar hälften av kostnaderna för pilotprojektet. 18 av länets 26 kommuner har valt att underteckna bekräftelsen av samarbetsfunktionen under förutsättning att bidrag tilldelas från Miljöanslaget. Eftersom det efter hand tillkommit deltagande kommuner har antalet arbetstimmar justerats något efter tiden för undertecknade avtal. SAMORDNINGSFUNKTION Behovet av tjänster varierar beroende på storleken på kommunen, ambitionsnivå samt redan genomförda insatser. Via telefon, digital samarbetsyta och e-post erbjuds kommunerna information om kemikalier/skadliga ämnen vid tillsyn, utbildningar, upphandling, inköp och i bygg -och anläggningsarbete. Antalet timmar en kommun får tillgång till från rådgivningsfunktionen fördelas via deltagaravgiften på antingen SEK eller SEK. På den digitala samarbetsytan kan t.ex. krav i genomförda upphandlingar samlas. Upplägget är likadant som det för energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län, vilket innebär att funktioner som ingår i regionala samarbeten kan samlas på en liknande plats. När någon skrivit en fråga eller lagt in ny

16 Datum Sid 3 (3) information på samarbetsytan får deltagarna en notis i sin e-post. Ett samarbete med Kemikaliecentrum skulle kunna innebära att utredningar, projekt, informationsmaterial som Kemikaliecentrum genomfört samlas och tillgängliggörs via samarbetsytan till deltagande kommuner. Nätverk Sedan 2015 har ett nätverk inom området Giftfri miljö funnits i Stockholms län. Nätverket har successivt utökats och har flera gånger ombetts hålla i punkter gällande giftfri miljö i den regionala miljömålsdialogen som Länsstyrelsen samordnar. Deltagande kommuner i den regionala samordningsfunktionen kommer att bjudas in till nätverksträffar 2-4 ggr per år.

kemikalierådgivning riktat till kommuner inom Stockholms län för

kemikalierådgivning riktat till kommuner inom Stockholms län för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-25 TRN 2016-0116 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

att avslå ansökan om bidrag till projektet Forskningsbara projekt med fokus på hållbar samhällsbyggnad i Nordost.

att avslå ansökan om bidrag till projektet Forskningsbara projekt med fokus på hållbar samhällsbyggnad i Nordost. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1408-0954 Landstingsstyrelsen Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Forskningsbara projekt med fokus på hållbar

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-28 TRN 2016-0144 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen KSL KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMSLIV STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli -12-16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Bilaga Dnr2008/0057 *ba#ml*m*wqk%a& #-mw*^*w»w"wawk^#^w»w&awkmwm«* För kännedom: Utbildningsnämnd

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Tjänsteskrivelse Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-05-27 DNR KS 2014.204 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Nyemission

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(6)

Stockholms läns landsting 1(6) Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering Handläggare: Shewen Nysmed Landstingsstyrelsens miljöoch skärgårdsberedning Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning 2015-04-08 Handläggare Karin Jöback Samhällsbyggnad- och Tillväxtsektorn 15NÄN/33 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Godkänna bifogade auktorisationsvillkor för kommunal

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Mätning av PAH i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholm

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Mätning av PAH i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholm Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-11-05 TRN 2015-0171 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Stockholms län Boendeprojektet Weilai Framtiden i våra händer ( Ideell förening) Org.nr

Stockholms län Boendeprojektet Weilai Framtiden i våra händer ( Ideell förening) Org.nr Stockholms län Boendeprojektet Weilai Framtiden i våra händer ( Ideell förening) Org.nr 800207-0619 Projektnamn : Boendeprojektet Projekttid: 2017-02-15 2017-12-31 Projektplats: Stockholm stad Projektansvarig:

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Handbok UEDB Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län Eva Rehnberg 2015-10-05 Information för kommuner utanför Stockholms län med elever folkbokförda i Stockholms

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015 Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Dnr. 1.1/1097/2015 Sida 1 (7) 2015-03-23 Handläggare Marion Hauge-Lindberg Telefon: 08-508 318 41 Till Kulturnämnden 2015-04-07 Nr 8 Regler och avgifter

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Minnesanteckningar Nätverksträff i miljömålsnätverket den7 oktober 2014

Minnesanteckningar Nätverksträff i miljömålsnätverket den7 oktober 2014 Minnesanteckningar Nätverksträff i miljömålsnätverket den7 oktober 2014 Tema: Lokala åtgärder Välkomna Helen Barda, Länsstyrelsen hälsade nätverket välkomna. Samordningsgruppen, KSL, Thomas Fredriksson

Läs mer

JIIL Stockholms läns landsting i (4)

JIIL Stockholms läns landsting i (4) JIIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-18 TRN 2015-0038 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (6) l Handläggare: Ulrika Palm Tillväxt- och regionplanenämnden Samråd om samrådsförslag RUFS 2050 Ärendebeskrivnmg Ärendet omfattar samrådsförslag för RUFS 2050, ny regional

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Länets lärosäten och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna är en gemensam angelägenhet. Med detta avtal fördjupas

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för 2 miljoner människor Viktig resurs

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Hur optimerar man hälsoförbättrande potentialen av grönstruktur?

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Hur optimerar man hälsoförbättrande potentialen av grönstruktur? Stockholms läns landsting 1 (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-11-05 TRN 2015-0170 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden Tjänsteutlåtande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Ärendebeskrivning 2013 tillsatte

Läs mer