JIL Stockholms läns landsting i (G)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JIL Stockholms läns landsting i (G)"

Transkript

1 JIL Stockholms läns landsting i (G) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för SIKO för år 2015 Ärendebeskrivning Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation (SIKO) ansöker om bidrag med 525 ooo kronor för sin verksamhet SIKO har för närvarande 13 medlemsföreningar. Även föreningar med fritidsboende som fullvärdiga medlemmar kan ansöka om medlemskap i SIKO. Enbart bofasta (mantalsskrivna) kan väljas till förtroendeuppdrag inom SIKO. SIKO:s verksamhet 2015 är kostnadsberäknad till kronor. Finansieringen beräknas ske genom medlemsavgifter med kronor samt bidrag från landstinget med 525 ooo kronor. SIKO har fått verksamhetsbidrag av Stockholms läns landsting sedan igyo-talet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Ansökan om verksamhetsbidrag, bilaga Förslag tul beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att bevilja Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation (SIKO) verksamhetsbidrag 2015 med högst 450 ooo kronor ur skärgårdsanslaget, samt at t utbetalning, redovisning och eventuell återbetalning av beviljade medel ska ske enligt förvaltningens anvisningar.

2 JIL Stockholms läns landsting 2 (G) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Förvaltningens förslag och motivermg Sammanfattning Skärgårdarnas Intresseföreningars KontaktOrganisation (SIKO) ansöker om bidrag med 525 ooo kronor för sin verksamhet SIKO företräder den bofasta befolkningen inför myndigheter och politiska samhällsorgan genom att slå vakt om deras intressen i fråga om markanvändning, näringsliv, kulturliv och samhällsfunktioner. Även skärgårdsföreningar där fritidsboende är aktiva medlemmar kan vara medlemsföreningar i SIKO. Kostnaderna för SIKO:s verksamhet 2015 beräknas till 541 ooo kronor. Finansieringen beräknas ske genom intäkter med kronor samt bidrag från landstinget med 525 ooo kronor. SIKO ansöker om utökat anslag för 2015 med 75 ooo kronor utan sådan närmare besla-ivning som erfordras för beslut om projektbidrag. Förvaltningen bedömer att SIKO:s verl<samhet 2015 är av samma omfattning som i 2014 års budget och att landstingets bidrag därför ska vara detsamma som i fjol, d.v.s. 450 ooo kronor. SIKO har fått verksamhetsbidrag av Stockholms läns landsting sedan 1970-talet. Bakgrund SIKO är ett samarbetsorgan för 12 av skärgårdens intresseföreningar inom Stockholms läns kust- och skärgårdsområde med uppgift att tillvarata och bevaka den bofasta befolkningens intressen i olika frågor. SIKO:s verksamhet som intresseförening består av att delta i och anordna möten och aktiviteter, ta initiativ till och ansvara för projekt samt delta i projekt. SIKO inhämtar och sprider information om aktuella frågor, vilket sker genom SIKO:s hemsida, mötesverksamhet för medlemmarna samt genom att anordna bl. a. årsmöten och höstmöten. SIKO är också remissinstans i skärgårdsfrågor. SIKO:s styrelse består av representanter från respektive förening. Styrelsen tillsätter ett arbetsutskott (au) som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. SIKO:s au får arvode samt reseersättning. När SIKO representeras av styrelseledamöter vid möten utbetalas arvode för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning. Vid SIKO:s årsmöte och höstmöte subventioneras kostnader för mat och logi för föreningens medlemmar. SIKO deltar i möten och aktiviteter som anordnas av andra offentliga aktörer än landstinget, men det är endast landstinget som bidrar till SIKO:s verksamhet.

3 x Stockholms läns landsting 3(6) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) som är ett förbund mellan 13 kust- och skärgårdsföreningar i hela Sverige. SRF arbetar med gemensamma frågor på riksnivå och har också ett samarbete med European Small Islands Network (ESIN) i åtta Europeiska länder. SRF finansierar sin verksamhet genom årliga bidrag från medlemsorganisationerna samt verksamhetsbidrag från staten. Redovisning av 2014 års verksamhet SIKO redovisar verksamheten för 2014 i en verksamhetsberättelse och bokslut. Under 2014 har SIKO:s representanter, utöver interna AU och styrelsemöten, deltagit i 74 möten (allt från bredband till sjötrafik och besöksnäring). SIKO uppskattar det engagemang politiker och tjänstemän visar genom att bjuda in till överläggningar och ser det som SIKO:s viktigaste roll att kunna representera de bofastas synpunkter. Medlemmarna i SIKO:s AU har även deltagit i en IT utbildning anordnad av Skärgårdarnas Riksförbund. Syftet är att mer effektivt arbeta med distansmöten. Under året har SIKO:s styrelse haft sju sammanträden och dess arbetsutskott haft sju sammanträden. Årsmötet hölls på Landsort den 15 februari SIKO tog på sitt årsmöte beslut om stadgeändringar. De nya stadgarna har tagit hänsyn till samhällsutvecklingen, där gränsen mellan bofasta och fridsboende inte alltid är så tydligt. Även skärgårdsföreningar med fritidsboende som fullvärdiga medlemmar kan enligt de nya stadgarna ansöka om medlemskap i SIKO, förutsatt att föreningens ändamål är i samklang med SIKO:s uppgift att värna året-runt-skärgårdens fortlevnad. SIKO har deltagit i möten och aktiviteter anordnade avbl.a. Regionala Skärgårdsrådet och dess Exekutivkommitté, Skärgårdarnas Riksförbund, Skärgårdarnas Trafikantförenmg, Svealands Kustvattenvårdsförbund och Skärgårdsstiftelsen. Under 2014 har SIKO bland annat deltagit i projekt som berör bredbandsfrågan, besöksnäring, sjötrafiken, skärgårdens unga, skärgärdsskolorna, strandskydd, post-paket-och kasseservice, bilbesiktning och skärgårdskunskap riktad till politiker och tjänstemän för att förstå villkoren för de som bor och verkar i skärgården. Budget och utfall 2014 SIKO ansökte om 470 ooo kronor i bidrag från landstinget för år 2014 och beviljades bidrag ur skärgårdsanslaget med högst 450 ooo kronor. Enligt bokslutet 2014 blev verksamhetens intäkter kronor. Summa kostnader blev kronor, vilket innebär ett överskott på ca il 900

4 x Stockholms läns landsting 4 (G) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN kronor. Överskottet beror bland annat på uteblivet planerat höstmöte med politiker inför valet. I och med stadgeändringarna har antalet styrelseledamöter minskats samt även antalet styrelsemöten vilket innebär minskade mötesarvoden och resekostnader. Detta var också ett påpekande från förvaltningen. Antalet externa möten har också minskat under året. I och med förra årets överskott kan SIKO reglera det underskott som föreningen har haft med sig sen från tidigare år på il 930 kronor. Verksamhet 2015 Underlag för SIKO:s verksamhet 2015 är en verksamhetsplan samt angivna frågor som SIKO ska arbeta med under året. Utgångspunkten är att tillförsäkra öbor möjligheten att på rimliga villkor bo kvar och verka i sin livsmiljö. SIKO:s uppgift är att aktivt medverka till att skapa förutsättningar för människor i alla åldrar att bosätta sig och arbeta i skärgården och därmed säkerställa året-runt-skärgårdens överlevnad. Unders 2015 kommer SIKO att fokusera på följande frågor: Bredband: fortsätta driva SIKO:s eget bredbandsprojekt BUD och stötta de lokala bredbandsföreningar som har etablerats i skärgården och bygger ut bredband enligt regeringens anvisade byalagsmetod. Skärgårdsskolor och ungdomsfrågor: Arbeta för att eliminera kommungränserna i skolhänseende. Samordna skolskjutsarna med andra transporter och turlistor. Arbeta för att få igång ungdomsprojekt, eventuellt i samarbete med Skärgärdsstiftelsen. Besöksnäring: SIKO har tillsammans med Hembygdsförbundet tagit fram en inventering över skärgårdens samtliga museer. Arbetet kommer att resultera i en broschyr, som i sin tur kan inspirera till ökade besök i skärgården. Sjötrafiken: SIKO, tillsammans med övriga skärgårdsorganisationer, deltar i möten gällande pågående sjötrafikupphandling för att tillföra de bofastas användarperspektiv i utvecklingen av befintliga turer och turlistor. SIKO bidrar med kunskap om vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för att sjötrafiken ska fungera för skärgårdens bofasta och företag. Samhällsservice och miljö: arbetar med frågor som post-paket- och kassasendce och aktivt arbeta mot försämringar, "blåljus-frågor", kartlägga och verka för att tillfredsställande nivå finns till öarna i nödutryckningssammanhang samt utveclding av replipunkter och parkeringsmöjligheter. Strandskydd: SIKO lägger ner mycket arbete på att lämna väl förankrade och övervägda synpunkter på skärgårdskommunernas strandskyddsremisser. SIKO har i samarbete med Företagarna

5 JIL Stockholms läns landsting 5 (G) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Skärgården en särskild utsedd expertgrupp inom detta område, då denna fråga är av avgörande betydelse för skärgårdens möjlighet till tillväxt. Budget 2015 SIKO beräknar kostnaderna för verksamheten 2015 till kronor och intäkterna till kronor. SIKO ansöker om bidrag från landstinget på mellanskillnaden med 525 ooo lcronor vilket är 75 ooo kronor mer än föreningen beviljades för fjolåret. Den största kostnaden är lönekostnader med 293 ooo kronor, som avser arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt sociala avgifter. SIKO ska arbeta med ett antal prioriterade projekt och har budgeterat 83 ooo kronor för dessa. Övriga kostnader som resor, möteskostnader, administration och avgifter till andra föreningar beräknas till drygt kronor. Jämfört med budget 2014 räknar SIKO med minskade kostnader för löner, möten, resor, avgifter till andra föreningar men ökade kostander för projekten. Överväganden Stockholms läns landsting kan lämna bidrag till skärgårdens utveckling för projekt för infrastruktur och tillgänglighet och andra aktiviteter som är av allmänt intresse, värnar och utvecklar skärgårdens miljö-, natur- och kulturvärden samt skapar förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation på skärgårdsöarna. Den allmänna utgångspunkten för bidragsgivningen är landstingets roll och ambitioner i skärgården enligt planer och program som landstinget antagit som RUFS 2010, skärgårdspolitiskt program 2010 och Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust- och skärgård. Enligt riktlinjerna i skärgårdsanslaget kan verksamhetsbidrag beviljas till sekretariat knutna till internationell samverkan samt till organisationer som företräder skärgården utifrån ett brett perspektiv, med dess olika intressen. SIKO är en viktig part i skärgårdsarbetet i regionen och därför har SIKO fått ett verksamhetsbidrag från landstinget sedan 1970-talet. Det är av stor vikt även för andra aktörer som verkar för att bidra till skärgårdens utveckling. Ingen av de övriga aktörerna bidrar dock med medel till SIKO:s verksamhet. Utgångspunkten för landstingets bidrag till SIKO:s verksamhet 2015 bör enligt förvaltningens uppfattning vara att verksamheten är av samma omfattning som i 2014 års budget och att landstingets bidrag liksom i fjol är

6 JIL Stockholms läns landsting 6 (G) TJÄNSTEUTLÄTANDE TRN ooo kronor. SIKO har i årets ansökan kompletterat budgetunderlaget med att ange kostander för projekt som föreningen har för avsikt att arbeta med. Förvaltningen saknar däremot ett förtydligande om vad de kostnaderna består av och vad som är sldllnaden mot hur föreningen har arbetat med frågorna tidigare. Som SIKO själva påpekar handlar det om att delta på olika möten när det gäller de frågor som föreningen arbetar med. Om det är så att SIKO kommer att vara projektägare har föreningen möjlighet att söka projektbidrag ur skärgårdsanslaget separat, vilket förvaltningen är positivt till och välkomnar. Kriterierna för att få projektmedel skiljer sig dock från kriterierna för verksamhetsbidraget. Förvaltningen föreslår därför att SIKO får bidrag ur landstingets skärgårdsanslag med högst 450 ooo kronor för verksamheten Det är positivt att antalet styrelseledamöter och sammanträden har minskat vilket innebär mindre kostander för löner och reseersättningar. Förvaltningen ser positivt på att SIKO tar till sig de synpunkter som framfördes förra året att styrelsen borde fundera över formen för sammanträdena. Det har visat sig att kostnaderna för löner och reseersättningar kunde minskas. Förvaltningens bedömning är att SIKO inte har visat att de ökade kostnaderna man räknar med motiverar högre bidrag från landstinget. Förvaltningen föreslår att SIKO beviljas 450 ooo kanor ur skärgårdsanslaget för verksamhetsåret Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet har inga ytterligare ekonomiska konsekvenser. Bidraget ryms inom befintlig budget. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en särskild mlljökonsekvensbedömning i detta ärende. ^ l( ^ T-( Peter Haglund Tf förvaltningschef ', ^''^^' ' r Shewen Nysmed Regionplanerare

7 x Stockholms läns landsting Ankom Stockholms låns landsting l ^js/m^ilo\} Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla l korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt l. Scannar och skickar in blanketten till och eller alt 2. Skriver ut, undertecknar och skickar in på postadress Stockholms läns landsting. Tillväxt- och reglonplaneförvaltningen. Box 22550, Stockholm l. Inriktning Typ av projekt/insats: Sätt ett X l. Infrastrukturprojekt enligt till exempel följande: Bryggor som har reguljär trafik eller av kommunerna bedöms som viktiga för fastboende och näringsliv på öarna. Brygga nläggningen ska även ha en huvudman och denne ska ta ansvar för anläggningens långsiktiga förvaltning. Replipunkter enligt RUFS eller av kommunerna angivna platser med motsvarande funktion, IT-projekt. ~K z s 2. Projekt på öar utan bro, tunnel eller statlig färja som skapar förutsättningar för boende, verksamhet och rekreation och är förenliga med att utveckla och värna miljö, natur- och kulturmiljö, samt projekt l kust- och skärgårdsområdet som syftar till att utveckla och värna miljö, natur- och kulturmiljö enligt följande: Inom Landsbygdsprogrammet. Inom ramen för Europeiska strukturfondsprogrammen och Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete. Projekt med annan offentlig medfinanslering. 3. Framtagande av EU-ansöknlngar, x z 4. Investeringar l drlvmedelsanläggnlngar eller andra funktioner som är av synnerlig vikt för upprätthållandet av service i skärgården. 5. Verksamhetsbidrag till sekretariat knutna till internationell samverkan samt till organisationer som företräder skärgården utifrån ett brett perspektiv, med dess olika intressen. x 2, Allmänna uppgifter projektets namn: yerksamhetsbldraa Projektperlod: ,..,... Ange projektets start-och slutdatum. Kostander som uppkommer före eller efter denna period är inte stödberättigade. Slutredovlsnlng av projektet ska ske Inom en månad efter projektets slutdatum. Sökt belopp från Skärgårdsanslaget: Projektets totalkostnad: Övrig med finansiering: 525,000: ;- 16,500:-

8 x Stockholms läns landsting 3. Uppgifter om sökanden Sökande: SIKO Skärqärdens Intresseföreninqars Kontaktorqanisation Juridisk form: tex ekonomisk förening, stiftelse Org. nummer: Postadress: Postnummer: Kommun: Gransätersaatan J^orrtälle Är sökande momspliktig? Ja osv- ideell föreninq l Nej Kontaktperson: Urban Gunnarsson E-postadress: Telefon: Webbadress; 4. Beskrivning av insatsen/projektet Bakgrund Frågeställningar att beröra är varför projektet behövs - vilken efterfrågan finns och hur kommer projektet att påverka/förändra situationen. Se bifogad verksamhetsplan

9 x Stockholms läns landsting 5. Kostnader och finansiering Kostnadsslag År 20 År 20 År 20 Totalt Externa tjänster (köpta tjänster) T ex konsulter och föreläsare, dvs kompetens som köps In utifrån. Lönekostnader Lönekostnader för personer som direkt deltar i projektarbetet, både anställda av projektägare och andra personer som arbetar l projektet. Övriga kostnader T ex telefon, porto och datakommunikation osv. Resultatspridnlng/in formation T ex trycksaker osv. Summa totala kostnader ^eh'^^^ h^r^ Finansiering J tabellen för finansiering redovisas både egen finansiering och medflnanslerlng. Finansiering ska, förutom per år, fördelas utifrån om det är kontant- eller direktflnansierlng. OBS/ Den egna finansieringen kan inte endast bestå av direktfinanslering. Egen finansiering Kontantflnansiering. Direktfinansiering, tex arbetsinsats och lokaler. Total egen finansiering Övrig medfinansienng Kontant med finansiering. Ange medfinansiärer och belopp, År 20 År 20 År 20 Totalt Direkt med finansiering, Ange medfinansiärer och belopp. Total övrig medfinansiering Summa total finansiering 6. Underskrift Behörig firma tecknare (den som har rätt att teckna avtal) för sökande ska skriva under ansökan. Urban Gunnarsson Datum Underskrift Namn förtydligande

10 SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION SIKO Verksamhetsplan 2015 SIKO styrelse - Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation - har på sitt årsmöte den 15 februari fastställt följande verksamhetsplan för 2015, SIKO:s 48:e verksamhetsår. SIKO arbetar med att tillföra kunskap om skärgårdslivets villkor och för att påverka berörda politiker, tjänstemän m fl att fatta beslut, som är positiva för dem som bor och verkar på Öarna. I praktiken innebär detta att delta på många möten, exempelvis Regionala Skärgårdsrådet, Exekutivkommittén, Trafikantföreningen, Svealands Kustvattenvårdsförbund, Skärgårdarnas Riksförbund och Skärgårdsstiftelsen. Verksamheten har genom alla år finansierats genom anslag från Landstinget samt medlemsföreningarnas medlemsavgifter. SIKO:s uppgift och mål är att påverka med syfte att tillförsäkra öbor möjligheten att på rimliga villkor bo kvar och verka i sin livsmiljö. Syftet är också att aktivt medverka till att skapa förutsättningar för människor i alla åldrar att bosätta sig och arbeta i skärgården och därmed säkerställa året-runt-skärgårdens fortlevnad, genom tillgång till grundläggande service såsom kommunikationer, post- och kassaservice, livsmedel, bränsleförsörjning etc. SIKO härför närvarande 12 medlemsföreningar. SIKO beslutade 2014 om nya stadgar, som innebär att även föreningar med fritidsboende som fullvärdiga medlemmar kan ansöka om medlemskap i SIKO. Förutsättningen är att föreningens mål och syfte är i samklang med SIKO:s mål och syfte. Vidare kan enbart bofasta (mantalsskrivna) väljas till förtroendeuppdrag inom SIKO. SIKO är medlem i den rikstäckande skärgårdsföreningen Skärgårdarnas Riksförbund, som representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna. SRF arbetar för en levande skärgård - året om. SIKO:s MÅLSÄTTNING A Att bidra till en långsiktig utveckling av skärgården. A Att ta tillvara den bofasta befolkningens intressen. A Att ha ett bra samarbete med alla som uppehåller sig i skärgården. SIKO:s VISION A Skärgården är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för barn och vuxna, kvinnor och män. A Näringarna är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden och samspelet med storstaden. A Skärgårdens unika natur- och kultun/ärden vårdas, vidareutvecklas och bidrar till skärgårdens och regionens attraktivitet. Skärgårdsmiljön ger livskvalitet och ekonomisk utveckling i skärgården och hela regionen.

11 Å Kommunikationer och teknisk försörjning är anpassade till boende, skärgårdens näringar och de skilda kategorierna av besökare. Det är möjligt att bo i stora delar av skärgården och samtidigt arbeta på fastlandet. A Skärgården är tillgänglig för besök och rekreation året om. Här finns rika möjligheter till avkoppling och friluftsliv, samtidigt som det ges starkt skydd för känsliga miljöer. SIKO:s SÄTT ATT PÅVERKA SIKO strävar efter öppen dialog, tydliga mål och tydliga beslut. Detta gör vi genom att Oka uppmärksamheten kring och förmedla kunskap om skärgårdsbornas livsvillkor. Arbeta i redaktionskommittén för en hemsida som bevakar och informerar om skärgårdsfrågor i hela landet. Aktivt verka för att förbättra skärgårdsungdomarnas villkor. Vara drivande i arbetet med att formulera ett gemensamt måldokument för skärgårdspolitiken i regionen. Arrangera Årsmötes-seminarium och Höstmöte, som är öppna för alla skärgårdsbor Med tydlig resultatinriktning driva skärgårdsbornas frågor i Regionala Skärgårdsrådet, Exekutivkommittén och övriga organ där SIKO är representerat. Besvara remisser gällande översiktsplaner, sjötrafik, miljöfrågor i skärgården mm Aktivt delta och påverka i möten, seminarier och konferenser där skärgårdsfrågorna finns på agendan. Bygga vår argumentation på kunskap om aktuella förhållanden och framföra skärgårdsbornas synpunkter, önskemål och krav genom konkreta, tydliga argument. Under 2015 kommer SIKO att fokusera på följande frågor: Bredband ^ Fortsätta driva SIKO:s eget bredbandsprojekt BUD (Bredband - Utbyggnad - Drift) och stötta de lokala bredbandsföreningar som har etablerats i skärgården och som bygger ut bredband enligt regeringens anvisade byalagsmetod. Ett omfattande arbete att med ideella krafter bygga infrastruktur, som har få motsvarigheter i Sverige. Arbetet baseras på SIKO:s omfattande kontaktnät och kan inte genomföras utan detta. SIKO:s medlemsföreningar har många gånger tjänat som grund för de nybildade bredbandsföreningarna. Totalt har ca 75 miljoner kr investerats i fast infrastruktur i skärgården. Fokus kommer gradvis att gå från utbyggnad till att skapa en effektiv drift- och underhållsorganisation. BUD organiserar även erfarenhetsutbyte mellan de olika bredbandsföreningarna. Målsättningen med BUD-projektef är att minska avfolkning och istället leda till en utveckling av skärgården. Skärgårdskolor och ungdomsfrågor ^ SIKO behöver bl a engagera sig i hur skärgårdsskolorna påverkas av reglerna om behöriga lärare och jobba för att det inte får negativa konsekvenser för de små skärgårdsskolorna. ^ Arbeta för att eliminera kommungränserna i skolhänseende. ^ Samordna skolskjutsarna med andra transporter och turlistor. A Arbeta för att få igång ungdomsprojekt, eventuellt bl a i samarbete med Skärgårdsstiftelsen (fortsättning avyoung Voices) och Seglarförbundet.

12 Besöksnäring ^ SIKO har tillsammans med Hembygdsförbundet tagit fram en inventering över skärgårdens samtliga museer. Arbetet kommer att resultera i en broschyr, som i sin tur kan inspirera till ökade besök i skärgården. Broschyren kommer att produceras av SIKO. Projektet stöds av skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming. Sjötrafiken A SIKO, tillsammans med övriga skärgårdsorganisationer, deltar i möten gällande pågående sjötrafikupphandling för att tillföra de bofastas användarperspektiv i utvecklingen av befintliga turer och turlistor. SIKO bidrar med kunskap om vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för att sjötrafiken ska fungera för skärgårdens bofasta och företag. Speciellt driver SIKO som enda organisation frågan om sysselsättningseffekten i skärgården. Sjötrafiken svarar genom de små rederierna för en betydande del av de fasta arbetstillfällena. Samhällsservice och miljö A Aktivt arbeta för utveckling och mot försämringar av grundläggande service och infrastruktur såsom kommunikationer, post- och kassaservice, livsmedel, bränsleförsörjning, hyresbostäder etc. A "Blåljus-frågor", kartlägga och verka för att tillfredsställande nivå finns även till öarna i nödutryckningssammanhang. (ett exempel på brister i beredskap är branden på Svartlöga i januari) ^ Aktivt engagemang i projekt rörande utveckling och förbättring inom VA området (Green Islands) och andra miljöprojekt. A Utveckling av replipunkter och parkeringsmöjligheter. Å Bilbesiktning - arbeta för att bilbesiktning även fortsättningsvis kommer att genomföras på öar utan fast broförbindelse eller vägfärja. Strandskydd A SIKO lägger ner mycket arbete på att lämna väl förankrade och övervägda synpunkter på skärgårdskommunernas strandskyddsremisser. Sl KO har i samarbete med Företagarna Skärgården en särskild utsedd expertgrupp inom detta område, då denna fråga är av avgörande betydelse för skärgårdens möjlighet till tillväxt. Frågan engagerar oss fortlöpande. Har även stor betydelse gällande boendemöjligheter för exempelvis unga bofasta på öar. Övriga frågor Kopplat till SIKO:s uppgift att "tillföra kunskap om skärgårdslivets villkor och för att påverka berörda politiker, tjänstemän m fl att fatta beslut, som är positiva för dem som bor och verkar på öarna" dyker erfarenhetsmässigt ytterligare frågor upp under löpande år. Med tanke på att 2014 var valår är det aktuellt att på nytt föra ut SIKO:s seminariepaket "Skärgårdskunskap" till nytillträdda politiker och tjänstemän. Skärgårdarnas Riksförbund ^ SIKO är engagerade i de permanenta arbetsgrupper SRF driver kring följande: A areella näringar (skärgårdsbönder och skärgårdsfiske) ^ skärgårdarnas skolor A kollektivtrafik till sjöss ^ förnybar energi A kommunikation / bredband

13 Samhällsengagemang SIKO kommer att fortsätta traditionen att genomföra konferenser, som bidrar till ökat engagemang i samhällsfrågor: ^ SIKO Höstmöte, öppet för alla med skärgårdsinfresse A Konferenser för att stötta, de för närvarande 10, lokala bredbandsföreningarna A Deltagande i Skärgårdsting m fl allmänna möten med skärgårdsfrågor i fokus A Kommunicera ut SIKO:s framtagna informationsmaterial "Skärgårdskunskap"

14 SIKO Budget 2015 Intäkter SLL Medlemsavgifter Summa intäkter Kostnader Resor Möten Adm. Kostnader Avgifter andra föreningar Summa: Projekt Post och paketservice Bredband Ungdomssatsning Museiebroschyr Utbildning Personalkostnader Arvoden AU Mötesarvoden Soc.avg. Summa: Summa kostnader totalt: Resultat o Urban Gunnarsson/ kassör

X Inom ramen för Europeiska strukturfondsprogrammen och Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete.

X Inom ramen för Europeiska strukturfondsprogrammen och Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete. Ankom Stockholms läns landsting 2015-11- 02 Stockholms läns landsting Dnr. Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1.

Läs mer

SIKO organiserar de fastboende

SIKO organiserar de fastboende SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Besöksnäring Kommunikationer

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Gemensamt avlopp för Bodalviken, Ornö, Haninge kommun

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Gemensamt avlopp för Bodalviken, Ornö, Haninge kommun Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1408-0932 Landstingsstyrelsen Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Gemensamt avlopp för Bodalviken, Ornö, Haninge

Läs mer

Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation

Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Bakgrundsfakta delvis hämtade från Länsstyrelsens Skärgårdsfakta 2015 SIKO organiserar de fastboende - en

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

SIKO årsmöte 2010. Verksamhetsberättelse för 2009 Resultat och balansräkning Budgetförslag för 2010 Förslag på verksamhetsplan för 2010

SIKO årsmöte 2010. Verksamhetsberättelse för 2009 Resultat och balansräkning Budgetförslag för 2010 Förslag på verksamhetsplan för 2010 SIKO årsmöte 2010 Tid: Lördagen 20 februari 2010 Plats: Arholma Nord Verksamhetsberättelse för 2009 Resultat och balansräkning Budgetförslag för 2010 Förslag på verksamhetsplan för 2010 (ta med ditt exemplar

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 21 april 2016

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 21 april 2016 Sida 1 av 5 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2016 Närvarande: Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 21 april 2016 Nilla Söderqvist Britt

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015 Sid 1 av 5 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015 Närvarande: Ulf Westerberg

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (4)

JUL Stockholms läns landsting i (4) JUL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-30 LS 1412-1483 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Stockholms läns landsting i (3)

Stockholms läns landsting i (3) Stockholms läns landsting i (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1406-0717 2014-10-01 Landstingsstyrelsen Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget för projekt Långsiktig samverkan för utvecklad besöksnäring

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(6)

Stockholms läns landsting 1(6) Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering Handläggare: Shewen Nysmed Landstingsstyrelsens miljöoch skärgårdsberedning Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2014-02-24, 7 2 1 (7) REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Allmänt för

Läs mer

ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner. PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013

ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner. PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013 ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner 1 (5) PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013 Inom ramen för den regionala barn- och ungdomspolitiska strategin Region Gävleborg

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag

Ansökan om föreningsbidrag 1 Ansökan om föreningsbidrag Föreningar för pensionärer och funktionsnedsatta Ansökan avser år Ansökan avser (flera alternativ är möjliga): Grundbidrag Verksamhetsbidrag Föreningens namn Sista ansökningsdag:

Läs mer

SIKO:s svar på RFI angående sjötrafiken i Stockholms skärgård

SIKO:s svar på RFI angående sjötrafiken i Stockholms skärgård 1 SIKO Skärgårdens Intresse- föreningars KontaktOrganisation SIKO:s svar på RFI angående sjötrafiken i Stockholms skärgård SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) är ett politiskt och

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG Yrkesverksamma fria grupper inom teaterområdet 1/15 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (B)

JIL Stockholms läns landsting i (B) JIL Stockholms läns landsting i (B) Tillväxt- och regionplanenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2016-02-09 TRN 2015-0183 Handläggare: Joel Edding Landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

BILAGA Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF) och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) om eventuell framtida gemensam förening. Utgångsläge IEF bildades år 1989 och FSV år 1999. FSV har haft

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-05-02 LS 1203-0450 Landstingsstyrelsen 1 LANDSTINGSSTYRELSEN 12*05-22 00007 Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik norrstyrelsen rapport 2009: 25 Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet

Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 14 (20) 5 Sammanträdesdatum 2013-03-12 56 Dnr 2012/402 Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet INLEDNING Coompanion har hos Företagarcentrum

Läs mer

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING Riktlinjerna är under revidering och kan komma att ändras något. Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Allmänt

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdarnas Riksförbund Skärgårdarnas Riksförbund Verksamhetsberättelse 2007 Vad är SRF och vad vill vi? Skärgårdarnas Riksförbund är en riksorganisation för den bofasta befolkningen i landets skärgårdsområden, på kusten och

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1404-0476 Landstingsstyrelsen Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Ärendebeskrivning

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

SIKO Verksamhetsberättelse 2014

SIKO Verksamhetsberättelse 2014 SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION SIKO Verksamhetsberättelse 2014 SIKO styrelse Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2014,

Läs mer

att avslå ansökan om bidrag till projektet Forskningsbara projekt med fokus på hållbar samhällsbyggnad i Nordost.

att avslå ansökan om bidrag till projektet Forskningsbara projekt med fokus på hållbar samhällsbyggnad i Nordost. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1408-0954 Landstingsstyrelsen Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Forskningsbara projekt med fokus på hållbar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Villaägarna Södra Halland Organisationsnummer 849202-4933 Antagen av styrelsen den 2014-03-20 Behandlad på årsmötet den 2014-03-20 Innehåll 1.Inledning 3 2.Villaägarna Södra

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Projektansökan. Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner

Projektansökan. Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner Projektansökan Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje Län Uppsala län Kommun Östhammar Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Camilla Andersson Postadress Östhammars

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1409-1048 Handläggare: Hans Brattström Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret PM 2009:119 RII (Dnr 304-736/2009) Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

STADGAR Gällande från 2012-05-12

STADGAR Gällande från 2012-05-12 Arbetsdokument för revidering av stadgar 2012-05-12: // 2012-09-10 STADGAR Gällande från 2012-05-12 1 Namn Organisationens namn är SPT Association, Scandinavian Petroleum Technic. 2 Ändamål SPT är en intresseorganisation

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD

STADGAR FÖR NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD STADGAR FÖR NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD NLS - Nordiske Lærerorganisationers Samråd Vandkunsten 3, DK- 1467 København, Danmark Telefon: +45-33141114, Fax: +45-33142205, email: nls@dlf.org, Hemsida:

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (s)

x Stockholms läns landsting i (s) x Stockholms läns landsting i (s) Tillväxt- och regionplanenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2015-03-19 TR 2015-0016 Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM Riksföreningen Autism arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Skaraborgs

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Regler för bidrag till ideella Kulturföreningar/Övriga föreningar i Upplands Väsby kommun

Regler för bidrag till ideella Kulturföreningar/Övriga föreningar i Upplands Väsby kommun Regler för bidrag till ideella Kulturföreningar/Övriga föreningar i Upplands Väsby kommun Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Månadsbrev augusti 2015

Månadsbrev augusti 2015 Datum 2015-09-15 Månadsbrev augusti 2015 Många klagar på att det inte har varit någon bra sommar men jag måste säga att det nog har varit en av de bästa semestersomrarna jag haft på länge. Jag gick mer

Läs mer

Regler och riktlinjer för FÖRENINGSBIDRAG. Till ungdomsverksamhet i Kristinehamns Kommun. Gäller f o m 2010-01-01

Regler och riktlinjer för FÖRENINGSBIDRAG. Till ungdomsverksamhet i Kristinehamns Kommun. Gäller f o m 2010-01-01 Regler och riktlinjer för FÖRENINGSBIDRAG Till ungdomsverksamhet i Kristinehamns Kommun Gäller f o m 2010-01-01 1 Kristinehamns kommun Tekniska förvaltningen Fritidskontoret FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMSVERKSAMHET

Läs mer

Verksamhetsplan år 2002-2003

Verksamhetsplan år 2002-2003 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Verksamhetsplan år 2002-2003 Sverok GävleDala är ett distrikt inom Sveriges Roll- och Konfliktspelförbund, och organiserar

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-28 TRN 2016-0144 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Möte med Regionalt Skärgårdsråd

Möte med Regionalt Skärgårdsråd 1 (8) Möte med Regionalt Skärgårdsråd Datum Tid 10.00-12.00 Plats Landstingshuset, Stockholmssalen 1 Mötets öppnande Ordföranden Gustav Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Föregående

Läs mer

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Hur optimerar man hälsoförbättrande potentialen av grönstruktur?

Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Hur optimerar man hälsoförbättrande potentialen av grönstruktur? Stockholms läns landsting 1 (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-11-05 TRN 2015-0170 Handläggare: Shewen Nysmed Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur miljöanslaget

Läs mer

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 2 ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Regionförbundet Östsam/Länsbibliotek Östergötland Ansökan

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer