västt rafik Alternativa trafikeringar av Södra Skärgården i Göteborg TRAFIK ~~~KONTORET, GÖTEBORGS STAD Rapport nr 10:2001 Trafikkontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "västt rafik Alternativa trafikeringar av Södra Skärgården i Göteborg TRAFIK ~~~KONTORET, GÖTEBORGS STAD Rapport nr 10:2001 Trafikkontoret"

Transkript

1 ~ ' TRAFIK ~~~KONTORET, GÖTEBORGS STAD - framkomlighet, säkerhet, miljö västt rafik göteborgsområdet ab Alternativa trafikeringar av Södra Skärgården i Göteborg Rapport nr 10:2001 Trafikkontoret issn ism gbg-r 5: se

2 3 Alternativa trafikeringar av Södra Skärgården i Göteborg Innehåll 1. Sammanfattning 5 2. Bakgrund 7 3. Stadsdelen Styrsö 8 4. Dagens trafik 9 5. Påtalade problem med dagens trafik Alternativa förslag till trafik till Södra Skärgården 18 Alternativ 1 Utökad regelbunden trafik året om från Saltholmen 18 Alternativ 2: Sommartrafik från Saltholmen till Fiskebäck 22 Alternativ 3: Båttrafik till city sommartid 26 Alternativ 4: Båttrafik till city året runt.. 29 Alternativ 5: Anslutningstrafik från mindre bryggor 31 Alternativ 6: Snabbare båtar för att förkorta restider 33 Alternativ 7: Utökning av befintlig trafik med några kvällsturer 35 Alternativ 8: Båtlinje väster om Asperö och Köpstadsö Sammanfattning av utredda alternativ Successiv utveckling av trafiken 42 Bilaga 1 Tidtabeller 45

3 4 Förord Denna utredning är utförd av Mats Börjesson Transportide på uppdrag av Trafikkontoret och Västtrafik Göteborg. Under utredningens gång har samråd skett med en arbetsgrupp med representanter för Västtrafik, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Styrsö stadsdels förvaltning. Ett koncept till rapport har presenterats för Stadsdelsnämnden Styrsö i april Representant för Styrsöbolaget har medverkat för att granska fakta och ta fram exempel på tidtabeller. Rapportens avsnitt 8 "Förslag till trafik" är inte förankrat i annan instans, utan bör ses som en möjlig utveckling av skärgårdstrafiken om tillräcklig finansiering kan ordnas.

4 5 1. Sammanfattning Bakgrunden till detta uppdrag är bland annat önskemål om bättre båttrafik till öarna i södra skärgården och önskemål om minskade störningar av trafik inom Saltholmen - Långedrag. Det största påtalade problemet med båttrafiken till Göteborgs södra skärgård är utrymmet vid Saltholmen. Bristen på utrymme innebär idag problem vid byten mellan båt och spårvagn och buss, brister i trafiksäkerhet och problem med parkering för de som reser med bil till och från båttrafiken. För de boende på Saltholmen medför biltrafiken störningar. Skall skärgårdstrafiken utvecklas behöver terminalen större utrymme för passagerare och gods, plats för fler kajplatser och större utrymmen för parkering. Resenärerna har framfört önskemål om fler turer, framför allt kvällstid, samt bättre förbindelser mellan öarna och till centrum. En strategi för fortsatt utveckling av skärgårdstrafiken kan vara att göra trafiken enkel Enkel och snabb kollektivtrafik är erfarenhetsmässigt de effektivaste sätten att locka resenärer. Åtta alternativ för trafikering analyseras. Analyserade alternativ Alternativ 1 har jämt turintervall och utökad trafik och är utarbetat för att tillgodose de önskemål om förbättringar som framkommit. Alternativet ger bra trafik, men ökar kostnaden för trafiken med ca 15 miljoner kronor. Alternativ 2 innebär att en del av sommar trafiken under 9 veckor körs mellan Fiskebäck och Köpstadsö, Styrsö Bratten, Styrsö Skäret, Donsö samt V rångö. Alternativet bedöms inte ge den önskade avlastning av Saltholmen. Alternativ 3 innebär trafik från city till Asperö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö och Vrångö under 9 sommarveckor. Alternativ 3 innebär att trafiken går direkt från city till Södra skärgården utan att angöra Saltholmen. Alternativet bedöms kunna avlasta Saltholmen till en del Alternativ 4 innebär att trafiken enligt alternativ tre sker hela året men utgår från Vrångö för att passa arbets- och studieresor. Restiden kan bli konkurrenskraftig, men kostnaden för trafiken blir hög. Alternativ 5 innebär att Källö, Styrsö Tången, Vargö, Stjärnvik och Brännö Husvik inte får direktförbindelse med Saltholmen utan trafiken sker med anslutningsbåt. Alternativet ger fler turer mellan öarna, men medför byten och därmed längre restid för fler resenärer. Alternativ 6 innebär att båtarna på linjen Vrångö - Saltholmen byts till snabbare båtar. Alternativet ger begränsade vinster eftersom fartresurserna inte kan utnyttjas fullt ut utan risk för skador på miljö, båtar och bryggor. Alternativ 7 innebär att trafiken på kvällarna utökas och att sista turen avgår senare. Utökad trafik på kvällar är ett starkt önskemål från resenärerna och bör genomföras i någon form. Alternativ 8 är en trafiklösning med en linje väster om Asperö och Köpstadsö. Successiv utveckling av trafiken Med utgångspunkt från de åtta alternativen presenteras ett förslag till ny trafikering som kan införas successivt. En första etapp kan vara sommartrafik från city till Södra Skärgården för att avlasta Saltholmen. Vidare bör efterfrågan på persontransporter från Fiskebäck följas noga när godstrafiken flyttas dit. I samband med upphandling kan man kräva huvuddelen av turerna till Donsö och Vrångö körs på 45 minuter eller kortare tid. Eventuellt kan att större andel av turerna redan tidigare snabbas upp genom omprioritering av vilka bryggor som skall angöras.

5 6 Utökning av trafik föreslås ske i samband med upphandling av trafiken. Förfrågan kan göras på trafik enligt ett något reducerat alternativ 1. Förslaget innebär regelbunden timmes trafik större delen av dagen men med färre turer än i alternativ 1. Förslaget innehåller fler turer på kvällen än idag. Trafikeringen läggs upp så att avgångstiderna till Brännö och till övriga öar sker vid olika tidpunkter för att minska belastningen på Saltholmen. Byten vidasperi; Östra gerflirlängd restid men gerfler alternativa resvägar. Trafiken är upplagd så att bytesmöjlighet finns varje timme vid Asperö Östra vilket medför betydligt bättre intern förbindelser mellan öarna. Bytesmöjligheten vid Asperö medför emellertid att några turer får något längre gångtid. Tidtabeller för förslaget finns i bilaga 1. Kostnader Kostnaden för första etappen med trafik till city är beroende på om trafiken upphandlas separat eller tillsammans med övrig trafik. En separat upphandlad trafik enligt alternativ 3 beräknas kosta ca tkr. Intäkterna beräknas bli tkr. För att delvis finansiera den utökade trafiken föreslås att avgiften höjs under sommaren. Praktisk föreslås det ske genom att resor till södra skärgården kostar en kupong extra under juni, juli och augusti. Sammanlagt beräknas trafikökning och ökad avgift under sommaren ge ökade intäkter med ca 3 miljoner kr. Det innebär att nettokostanden för den föreslagna sammanlagda trafikökningen mellan Saltholmen och öarna och till city blir ca 7 miljoner kronor.

6 7 2. Bakgrund Båttrafiken till södra skärgården är inte bara en trafikservice som berör befolkningen på öarna. Båttrafiken är viktig för turistnäring och ett viktigt inslag i Göteborgs skärgårdsmiljö. Samtidigt som båttrafiken är viktig för boende och besökande till öarna så ger trafiken effekter för boende vid hamnen på Saltholmen och utefter tillfartsvägar. Det finns önskemål om att utveckla trafiken till öarna i Göteborgs södra skärgård. År 1991 beslutade kommunfullmäktige att den trafiken skall ske från Saltholmen. Samtidigt beslutades att en detaljplan skall upprättas för Saltholmen. I det arbetet har planeringsunderlag tagits fram och en analys genomförts bestående av fyra delstudier. Slutsatsen från analysen är bland annat att skärgårdstrafiken är en del i stadens övergripande kollektivtrafiknät och bör inordnas i stadens trafikstruktur. Hur man skall erbjuda skärgårdsresenärerna god komfort samtidigt som terminalen inordnas som en kvalitet i stadsdelen/staden bör lösas genom ett samlat grepp på övergripande nivå. Uppdraget i denna studie är att göra en genomgång av befintlig trafikering, sammanställa ideer till ny trafiklösning samt föreslå lösningar för utveckling av trafikeringen av Södra Skärgården. Uppdraget begränsas av de öar som trafikeras enligt tidtabell för båtlinje 181 Södra Skärgården. Arbetet har skett under ledning aven styrgrupp bestående av Lennart Löfberg och Börje Ödlund från Västtrafik samt Bernt Nielsen, Conny Hallberg och Mona Seuranen från Göteborgs kommun. Till gruppen har Gunnar Söderberg, Styrsöbolaget adjungerats. Rapporten är utarbetad av Mats Börjesson Transportide i Uppsala AB i samarbete med styrgruppen.

7 8 3. Stadsdelen Styrs ö Stadsdelen Styrsö i Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal större och mindre öar, utan fast lands förbindelse. Asperö, Brännö, Köpstadsö, Vargö, Styrsö, Donsö och Vrångö har åretruntboende befolkning. Antalet bofasta invånare är cirka På sommaren tredubblas befolkningen när många tillbringar sin ledighet i området. Asperö är den till ytan minsta ön med en åretruntboendes befolkning på cirka 450 personer. Den ligger närmast Saltholmen. De nybyggda husen har letat sig in på ön på den gamla jordbruksmarken, medan den gamla byn ligger på norra sidan. Där finns fiskelägeskaraktären kvar. Brännö tillhör ju en av de mest kända öarna tack vare Lasse Dahlqvists berömda "Dans på Brännö brygga". Musiklivet lever fortfarande kvar, varje sommar anordnas b1.a. en visfestival. På Brännö finns värdshus och pensionat. Åretruntboende ca Köpstadsö, allmänt kallad "Kössö", är en pittoresk liten vacker ö där man varken får cykla eller köra moped. Istället används skottkärror för transport av diverse varor och material. "Kössö" är en populär sommarö. Under året bor det ca 120 personer på ön. På sommaren femdubblas befolkningen. Vargö har endast 2 åretruntboende men sommartid ca 30 invånare. Styrsö är skärgårdens centralort med ett invånarantal runt 1410 personer. Här är en stor del av serviceutbudet koncentrerat bl.a. vårdcentral, folktandvård, stadsdels kontor, högstadium och ålderdomshem. På Styrsö finns både pizzeria, kafe, krog och pensionat. Donsö är en ö med många egna företagare. Från att ha varit en ö med Sveriges största fiskeflotta har den nu blivit rederiernas säte. Av den totala svenskflaggade handelsflottan utgör rederierna på Donsö cirka 13 %. Antalet åretruntboende uppgår till ca Vrångö är en populär utflyktsö. Naturen och de långsträckta sandstränderna lockar många turister till ön. Under hela året bor här ca. 390 personer.

8 9 4. Dagens trafik Dagens trafik till Göteborgs södra skärgård sker med Styrsöbolagets sex båtar varav som mest fem samtidigt i ordinarie turlistsatt trafik under vintern. Sommartid utnyttjas alla båtarna. Alla turer utgår från Saltholmen och på öarna finns 16 bryggor varav Asperö och Brännö har två, Styrsö har tre och övriga öar en brygga. Trafikutbudet mätt i antal turer i tidtabell är likartat under hela året till Asperö, Brännö, Styrsö, Donsö och V rångö. Stora Förö och Knarrholmen trafikeras endast sommartid. Båttrafiken till Källö, Vargö, Sjumansholmen och Kårholmen begränsas under vinterhalvåret.

9 10 Brygga Antal angöringar (enkelturer) per vintervardag Asperö Östra 21 Asperö Norra 34 Brännö Rödsten 34 Köpstadsö 37 Styrsö Bratten 39 Källö 4 Styrsö Tången 17 Vargö Stjärnvik 3 Brännö Husvik 10 Styrsö Skäret 32 Donsö 33 Sjumansholmen 3 Kårholmen 4 Vrångö 35 Stora Förö Knarrholmen Bryggor och antal angö ringartill dessa enligt vintertidtabell 2000/0 1 Sjumansholmen Kårholmen <v Ntf t o 2km I " o 1 Nautiska mil Linjekarta fl"r båttrafiken till Göleborgs södra skärgård Sommartid kompletteras trafiken med ytterligare några turer och vissa turer förstärks för att klara tillfålliga resandetoppar. Mellan 1990 och 1999 har antalet turer ökat med 30 % på sträckan Saltholmen - Rödsten och med 14 % på sträckan Saltholmen - Vrångö.

10 11 Turer per vecka c r-- r- r- - c c---- c c ~ c---- ~ ~ - ~ - - ~ J ~ '- - '- '- ' III Rödstenslinjen D Vrångölinjen Antalet turer per veckan på sträckan Saltholmen - Rddsten respektive på sträckan Saltholmen - Vrångö: All båttrafik sker till och från Saltholmen där anslutning finns till spårvagn nr 4 och buss. Spårvagnslinje 4 trafikerar Saltholmen ca. mellan kl och Mellan kl. 6 och 17 har linje 4 fyra turer per timme och fram till kl 23 tre turer per timme. Restiden med linje 4 från Saltholmen till Brunnsparken är ca 30 minuter. Sommartid trafikeras Saltholmen normalt av linje 4 och 9. De senaste två somrarna har trafiken lagts upp annorlunda beroende på spårarbeten. Linjekarta spårvagnslinje4 Under högtrafik morgon och eftermiddag på vardagar trafikerar busslinje 114 sträckan Saltholmen - Centralstationen. Busslinjen har ca 10 minuter kortare körtid till Brunnsparken än spårvagnslinje 4.

11 12 Brunnsparken Centralstationen Esperantoplatsenf Roseniund Saltholmen 114 Linjekarta O-snabben Under högtrafik finns även förbindelse mellan Saltholmen och Frölunda torg med linje 191 och två turer på morgonen med snabbspårvagn mot Sahlgrenska och Chalmers med linje 104. I tidtabellen för båtarna finns angivet avgång och ankomsttider för lämpliga anslutningar mellan båttrafiken och busslinje 114, Ö-snabben till Centralstationen, och till busslinje 191 till Frölunda Torg. Parkering För båtresenärer som reser till och från Saltholmen med bil finns begränsat antal parkeringsplatser. Ar 1996/97 ägdes ca 800 bilar av boende inom Styrsö stadsdelsnämnd. Totalt fmns 1020 parkeringsplatser, varav 800 hör till terminalen. Resandet Under 1990-talet har resandet ökat från till resor per år. Det motsvarar en ökning på 25 %. Största procentuella ökningen har skett av resandet under juni till augusti. Resande per år I r-- - -, I-- f--- f o I DJan-maj, sept-dec DJuni-aug Resandet per år med båttraftken till Giitebo'l,s siidra skä'l,ård

12 13 Uppskattningsvis pendlar ca 1200 personer varje dag till och från fastlandet. Resandet varierar markant under året. Från september till april görs ca till resor per månad. Under juni till augusti är resandet till resor per månad. Resandet per månad ~~--~ ~ = "",, r ~~ = o Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Resandet per månad med båttrafiken till Göleborgs södra skärgård Påtalade problem med dagens trafik Det största påtalade problemet för båttrafiken till Göteborgs södra skärgård är utrymmet vid Saltholmen, Bristen på utrymme innebär idag problem vid byten mellan båt och spårvagn och buss, brister i trafiksäkerhet och problem med parkering för de som reser med bil till och från båttrafiken. Skall skärgårdstrafiken utvecklas behöver terminalen större utrymme för passagerare och gods, plats för fler kajplatser och större utrymmen för parkering. Belastningen på Saltholmsgatan ökar vilket kan leda till krav på bullerdämpande och säkerhetshöjande åtgärder. Om skärgårdstrafiken skall värnas kan även konflikt uppstå med utrymme för fritidsbåtar. Saltholmen - Långedrags kvaliteter ligger till stor del i att det länge funnits många och attraktiva havsanknutna verksamheter som fungerat tillsammans. Idag finns det många och starka aktörer som delvis drar åt olika håll. Konkurrensen om ytor gör att verksamheter har svårt att fungera rationellt och upprätthålla önskad service gentemot bl.a. skärgårdsresenärer och båtägare. Skärgårdstrafiken innebär således kvaliteter som medför konflikter. Konkurrensen om de begränsade ytor som finns gör att fortsatt utveckling utifrån dagens förhållande inte är möjlig.

13 14 Anslutning till buss och spårvagn Idag är utrymmet för bussar vid terminalen begränsat. För att busstrafiken skall fungera effektivt och för att övergång skall kunna ske säkert behövs ytterligare utrymmen. Förbättrad uppställnings- och vändplats behövs för Ö-snabben och Frösnabben. Avståndet för byte mellan båt och spårvagn är långt. Vändslingan vid Saltholmen är emellertid nyligen ombyggd och förlängning av spårvägsspåret är inte aktuellt. Parkering Beroende på utvecklingen av befolkningen och bilinnehav på öarna kan behovet av parkeringsplatser för boende öka. Idag bor 4400 personer året runt i södra skärgården. Stadsdels förvaltningen räknar med att antalet kan öka till ca Även bilinnehavet, som idag är mycket lågt, beräknas öka. Behovet av parkeringsplatser för boende kan genom ökad befolkning och ökat bilinnehav öka med 200 till 430 platser. Saltholmen - Långedrag har inte kapacitet att tillgodose både skärgårdsbor, besökare och båtägare med parkering. Även om besöks parkering läggs längre inåt land och

14 15 parkeringsplatser närmast terminalen reserveras för öbor och båthamnar är det svårt att hitta de ytor som krävs. Fler parkeringar kan tillskapas genom att ytor tas från andra verksamheter. Det kan också ske genom utfyllnad av sund eller genom att ytor sprängs fram i berget. Inget av alternativen är tilltalande i en kust- och bostadsmiljö med stora natur-, kultur- och rekreationsvärden. Önskemål om trafik Styrsöbolaget skickade i november 1999 ut en enkät med post till samtliga 1750 hushåll i Södra skärgården. Från de inkomna svaren framgår klart att de flesta resenärer är nöjda med trafikutbudet. Drygt 80 % svarar att nuvarande vintertidtabell för det mesta passar resbehoven. Ca 90 % anger att det tycker att kapaciteten räcker till. De som svarade på enkäter har också angett detaljerade synpunkter på tider för båttrafiken. Flest påpekanden avser kvällstrafiken. Över hälften av alla synpunkter på tidtabellen avsåg trafik efter kl. 19. Påtagligt är önskemålen om senare natt-turer. Efter önskemål om kvällstrafik är vanligaste önskemålet fler turer mitt på dagen. Önskemålen gäller både mellan öarna och till och från Saltholmen. Passning mellan spårvagn och båt nämns också som ett problem av flera. Resmål Enligt resvaneundersökning 1994 hade 35 % av resenärerna från Styrsö resmål i Saltholmen och 24 % av resorna var interna resor. Andelen interna resor upplevs för hög enligt Styrsöbolaget. Det är därför naturligt att önskemålen om förbättrade resmöjligheter mellan öarna och till Saltholmen dominerar. Om man undantar lokala resor och resor till Saltholmen är centrum och centrala delarna av Göteborg de helt dominerande resmålen. N Hisingen C Hisingen 1% 8% V Hisingen 1% Kranskorrrruner 1% Centrum 50% Frölunda 13% Resor från Styrs;j kl 6-15 exklusive interna resor och resor till Saltholmen enligt resvaneundersö'kning1994 I enkäten år 1999 frågades om intresset för båtförbindelse till city. Av de som svarat på enkäten angav 58 % (192 personer) att de redan i dagsläget är intresserade av att

15 16 kunna resa med båt till Skeppsbron. Däremot svarade endast 12 % att de var intresserade av båtförbindelse till Arendal. Kapacitet Ca 90 % anger i enkätsvaren att det tycker att kapaciteten räcker till. Även om kapacitet normalt inte är något upplevs som problem för de som svarat på enkäten gäller det inte hela året. Ett flertal har påpekat kapacitetsproblem sommartid. Snabbare turer är ett önskemål som flera nämnt i enkätsvaren. Särskilt gäller det resenärer till V rångö. En av frågorna i enkäten avsåg avvägning mellan kapacitet och snabb trafik. Även där framkommer önskemålet om snabbare resor från de som reser till och från Vrångö. Av de som svarat på Vrångö var 83 % negativa till att öka kapaciteten på båten på bekostnad av längre restid. Av de som svarat på Styrsö och Brännö kunde emellertid en majoritet tänka sig längre restid för att få bättre kapacitet Resor per tur från Vrångö, M-F V F F 40 M-To M-To o I II II II II II II io o co o I'- o (') C\J C\J co I'- I'- ~ <O <O I'- I'- co O> o o (') ~ o '<t c:'! '<t io (') c:'! c:'! o o.o (') ~ o C\J io ~ '<t co <Ö I'-.: I'-.: co öi.;,t Ö C\J co <Ö I'-.: co eo O> ö N ö ö C\J N o o o o o o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C\J C\J o o o o Ank.tid till Saltholmen' Resor per tur mot Vrångö, M-F V F I II M-TO I-- - o II II II (') co C\J to io o io co io io co C\J o o l1) o co co co '<t o ~ '<t o C\J (') (') (') C\J C\J ~ ~ ~ C\J (') o (') LO cö I'-.: I'-.: Oi o N c':i LO cö I'-.: ro Oi o c':i C\j o o o o o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C\J C\J o o Avg.tid från Saltholmen Kapaciteten kan vara problem vid några enskilda turer på morgonenfrån Vrångö' ochpå eftermiddagenfrån Saltholmen. Båtarna som trafikerar idag har en kapacitet av passagerare Bagage cyklar och annan service Bagage och cyklar på båtarna nämns av många som problem. Cyklar nämns både som ett utrymmes- och ett kostnadsproblem. Särskilt sommartid är det problem att ta med

16 17 cyklar. Sommaren är också den tid då flest upplever problem med bagage. Förslag finns till och med från de som svarar på enkäten att man skall ha en särskild båt för resenärer med bagage under sommarhelger. Många av de som svarat på enkäten har kreativa förslag för att förbättra servicen för dem som reser. Förslag till bättre service är exempelvis: Tidigare ombordstigning, kaffeautomat på båtar utan cafe, korv och mos i cafebåtarna, dämpad belysning på kvälls turer, natturen från Vrångö bör gå via övriga öar efter förbeställning.

17 18 6. Alternativa förslag till trafik till Södra Skärgården Med utgångspunkt från de problem som identifierats och de önskemål om förbättringar av trafiken som resenärerna framfört har åtta alternativa lösningar studerats. Alternativ 1, 5, 6, 7 och 8 är utformade för att i första hand lösa olika önskemål från resenärer och alternativ 2, 3 och 4 skall bidra till att minska belastningen vid Saltholmen. 1. Utökning av befintlig trafikering till regelbunden timmes trafik. 2. Överflyttning av del av sommartrafiken från Saltholmen till Fiskebäck. 3. Båttrafik till city sommartid 4. Båttrafik till city året runt 5. Koncentration av trafiken till de större bryggorna och anslutningstrafik till övriga bryggor 6. Byte till snabbare båtar för att förkorta restider och eventuellt minska behov av båtar. 7. Utökning av befintlig trafik med några kvälls turer. 8. Ny farled väster om Asperö och Köpstadsö. Vid jämförelse av kostnader för de olika alternativen används jämförpris 1900 kr per timme om inget annat anges. Resandet bedöms vara i stort sett oförändrat under vinterhalvåret. Utökad sommartrafik bedöms kunna öka resandet. Jämförelser med dagens trafik görs även med det jämförpriset, även om det kan finnas möjlighet att göra mindre justeringar av dagens trafik till marginalkostnad eftersom förändringarna troligtvis kommer att genomföras först i samband med upphandling av trafiken. Utökning av kvälls trafiken kan exempelvis ske till marginalkostnad. Alternativ 1 Utökad regelbunden trafik året om från Saltholmen Alternativ 1 är en tidtabell där principen varit att ta hänsyn till de önskemål som kommit från resenärerna. Alternativ 1 har regelbunden timme strafik mellan Saltholmen och öarna Asperö, Brännö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö och Vrångö samt senare kvälls turer. Önskemålet från de boende är i första hand fler turer, framför allt kvällstid. Om man jämför med busstrafik i Göteborgsområdet så har den i större omfattning regelbunden trafik. De flesta busslinjer i Göteborg har regelbunden tidtabell stor del av trafikeringstiden som är enkel att komma ihåg. Även linjer till glesare områden såsom linje 23 till Lilleby, 36 till Skra Bro och 78 till Stenared har i huvudsak regelbunden timmestrafik fram mot kl 23. Ett starkt önskemål från resenärerna är fler turer på kvällar och att sista turen senareläggs. Önskemålet från öborna om senare kvälls turer beror på att det inte finns alternativ till att ta sig hem efter sista båten har gått. En regelbunden tidtabell med avgångstider samma minuttal varje timme för båttrafiken innebär fler turer. Tiderna motsvarar de flesta av önskemålen som resenärerna framfört och samtidigt får man en stabilitet i trafiken. Den regelbundna trafiken har störst värde mitt på dagen och kvällstid då andelen sällanresenärer är större. Morgonturerna som är anpassade till flera olika förhållanden har inte ändrats i alternativ 1.

18 19 För att minska belastningen på terminalen på Saltholmen och för att förbättra resmöjligheter mellan öarna har avgångstiderna från Saltholmen förskjutits. Brännölinjen avgår 00 varje timme och Vrångölinjen avgår 30 varje timme. Den regelbundna timmes trafiken har kompletterats med turer till Brännö Husvik. Tidtabellen nedan illustrerar hur trafiken kan läggas upp. Tidtabellerna är utarbetade med trafik till alla öar, men presenteras i förenklad form vilket innebär att tider till alla bryggor inte är med. Lördagar och söndagar har samma grundturlista men färre avgångar. Vrångö - Sa/tholmen Vrångö 04:50 05:16 06:28 06:46 07:46 08:41 09: :26 01:26 Donsö 04:55 05:30 08:20 07:00 08:00 08:55 09: :40 01:40 Styrsö Skäret 05:33 06:43 07:03 08:03 08:58 09: :43 01:43 Styrsö Bratten 05:08 05:45 07:15 09:10 09: :55 01:55 Saltholmen 05:30 06:07 07:05 07:37 08:23 09:32 10: :22 02: Saltholmen 05:38 06:00 07:08 07:45 08:30 09: :30 02:35fa Styrsö Bratten 05:55 08:10 09: :50 03:11fa Styrsö Skäret 06:05 07:29 08:21 08:53 09: :06 03:22fa Donsö 06:08 07:32 08:25 08:58 09: :10 03:26fa Vrångö 06:23 06:45 07:45 08:41 09:16 10: :26 03:44fa Alternativ l Regelbunden tidtabellfo"r båttrcifiken Vrångo' - Saltholmen (ja = Endast fredagar. Går via Bränno' Ro'dsten) Exakta avgångstider kan justeras fo"r att stämma med anslutningar till spåroägstrcifiken. Brännö Rödsten - Sa/tholmen Brännö Rödsten 05:10 05:50 06:35 07:05 07:35 08: :25 01:25 Asperö Norra 05:13 05:53 06:38 07:08 07:38 08: :28 01:28 Asperö Östra 06:01 07:46 08: :36 Saltholmen 05:28 06:13 06:53 07:23 07:58 08: :48 01: Saltholmen 05:30 06:15 06:45 07:15 08:00 9: :00 02:35fa Asperö Östra 9: :09 Asperö Norra 05:42 06:27 06:57 07:27 08:12 9: :16 02:47fa Brännö Rödsten 05:48 06:33 07:03 07:33 08:18 9: :22 02:53fa Alternativ l Regelbunden tidtabell fl"r båttrcifiken Bränno' - Saltholmen. Exakta avgångstider kan justeras fl"r att stämma med anslutningar till spåroägstrcifiken. Köpstadsö - Saltholmen Köpstadsö 05:13 05:50 06:50 07:20 08:05 09:15 10: :00 2:00 Saltholmen 05:30 06:07 07:07 07:37 08:22 09:32 10: :22 2: Saltholmen 05:38 06:10 07:00 07:45 08:30 09:35 10: :30 2:35fa Köpstadsö 05:58 06:24 07:14 08:03 08:48 09:53 10: :44 3:05fa Alternativ l Regelbunden tidtabell fl"r båttrcifiken Kopstadso' - Saltholmen - (ja = Endast fredagar. Går via Bränno' Riidsten) Exakta avgångstider kan justeras fo"r att stämma med anslutningar till spåroägstrcifiken.

19 20 Srännö Husvik - Saltholmen Brännö Husvik 07:42 10:35 13:35 16:30 Styrsö Tången 06:36 07:50 09:05 10:45 13:45 16:45 17:00 Källö 10:48 16:48 Styrsö Bratten 06:45 08:00 10:55 13:55 16:55 Saltholmen 07:07 08:22 09:30 11:22 14:22 17:22 17:25... Saltholmen 06:10 07:00 08:30 09:35 12:30 14:30 16:30 17:30 Styrsö Bratten 07:20 08:55 10:00 12:55 14:55 15:55 16:50 17:50 Källö 10:05 15:00 16:00 16:55 17:55 Styrsö Tången 06:36 07:29 09:05 10:10 13:05 15:05 16:05 17:00 18:00 Brännö Husvik 07:39 10:25 13:15 15:15 16:20 Alternativ l Kompletterande turer Saltholmen - Sryrsö Tången och Brännö Husvik. Exakta avgångstiderkan justeras fl"r att stämma med anslutningar till spårvägstrafiken. Fiskebäck - Skala I Saltholmen - Vrångö Saltholmen - Brännö Saltholmen - Brännö Husvik Saltholmen - Stora Förö 2 km I Alternativ l linjesträckning. Alternativet har regelbunden timmestrafik på linjerna Saltholmen - Vrångö och Saltholmen - Brännö: Förslaget innebär att de bofasta öarna får regelbunden timmestrafik mellan kl 10 och 23 på vardagar. Under helger reduceras trafiken jämfört med vardagar, men även lördagar och söndagar har alternativ 1 en utökning av trafiken. Möjligheterna till förbindelser mellan öarna förbättras genom att fler turer angör Asperö Östra. Från Bratten kan man resa till Brännö Rödsten varje timme från till och omvänt finns 14 dagliga turer med start kl 5.50 dock ej i regelbunden timmes trafik.

20 21 Alternativ l innebär att linjerna till Brännö' och till Vrångö' får olika avgångstiderfrån Saltholmen. För- och nackdelar Fördelen med Alternativ 1 är dels att man kan tillgodose önskemålet om fler turer och samtidigt få en enkel tidtabell som är lätt att minnas. Nackdelen är att trafiken blir dyrare. Skilda avgångs- och ankomsttider vid Saltholmen kräver troligtvis fler turer med Ö-snabben. De skilda avgångs- och ankomsttiderna vid Saltholmen är emellertid också en fördel genom att de får till effekt att terminalen får en jämnare belastning. Även en utökad trafik med Ö-snabben kan minska belastningen genom fler snabba resmöjligheter med kollektivtrafik. En utökad regelbunden båttrafik ger även ökad kapacitet för att klara en stor del av tillfålliga besökande till öarna. Ingen extra trafik utöver turer på Förölinjen behövs. Genom den utökade trafiken kan besökande resenärer i större utsträckning hänvisas till att resa kollektivt till Saltholmen. En fördel med den utökade trafiken är de utökade bytesmöjligheterna för resor mellan öarna. En nackdel är att bryggan vid Styrsö Bratten måste anpassas för att ta emot flera båtar samtidigt om byten i flera riktningar skall vara möjliga. Regelbunden trafik med båtarna förutsätter att spårvägstrafiken också har regelbundna avgångstider. Den sena båtturen fredagar som finns med, har idag ingen anslutande nattbuss. Resursbehov för alternativ 1 Trafiken i alternativ 1 kräver fem båtar i trafik. I sommartidtabellen tillkommer en sjätte båt. Det är samma antal båtar som i nuläget, men båtarna får betydligt fler gångtimmar och tillgänglig tid för service och reparationer minskas. Genom skilda avgångstider från Saltholmen blir det också svårare att byta båtar mellan linjerna vid akuta driftstopp. Med trafiken som idag och enligt alternativ 1 finns en reservbåt under vintertid tabellen men ingen under sommaren, men genom att tiden för service och underhåll minskas behövs även en reservbåt under sommaren. Beräknat antal gångtimmar för hela året enligt alternativ 1 är timmar inklusive förstärkningstrafik. Med jämförpris 1900 kr/timme blir kostnaden för helår 54,1 miljoner kronor. Det kan jämföras med antalet gångtimmar för år 2000 som var inklusive förstärkningstrafik som med jämförpriset skulle kosta 39,3 miljoner kronor. Den utökade trafiken motsvarar ca timmar vilket med det beräknade jämförpriset blir ca tkr. Trafikökningen beräknas ge tkr i ökade intäkter. Totalt beräknas alternativ 1 kosta miljoner kronor. Kostnad för eventuell utökning av Ö-snabben tillkommer.

21 22 Alternativ 2: Sommartrafik från Saltholmen till Fiskebäck Alternativ 2 innebär att en del av sommar trafiken under 9 veckor körs mellan Fiskebäck och Köpstadsö, Styrsö Bratten, Styrsö Skäret, Donsö samt Vrångö. Med denna linjes träckning bedöms möjligheterna att avlasta Saltholmen större än med trafik till Brännö. Sträckningen går att klara 2 timmars turtäthet med en båt. I flera olika sammanhang har förts fram förslag om att flytta del av ordinarie skärgårdstrafiken från Saltholmen till Fiskebäck. Det kan till exempel ske genom att norra öarna trafikeras från Saltholmen och södra öarna från Fiskebäck. Den lösningen försämrar interna resmöjligheterna mellan öarna och försvårar informationen om resmöjligheterna. För den skärgårdstrafik som sker från Fiskebäck blir även anslutande kollektivtrafik sämre. Att dela upp ordinarie skärgårdstrafik är därför olämpligt. Alternativ 2 innebär i stället att utökade trafiken under sommaren till en del går från Fiskebäck. En förutsättning för trafiken är att det går att ordna kajplats i Fiskebäck och att det rums tillräckligt med parkeringsplatser i närområdet. Saltholmen Fiskebäck Skala I 2 km I Alternativ 2 S ommartrcifik från Fiskebäck

22 -,". 23 Fiskebäck - Vrångö Fiskebäck 09:00 11:00 13:00 15:00 18:00 Köpstadsö 09:12 11:12 13:12 15:12 18:12 StyrsöBratten 09:18 11:18 13:18 15:18 18:18 StyrsöSkäret 09:29 11:29 13:29 15:29 18:29 Donsö 09:33 11:33 13:33 15:33 18:33....Y.:~g?..Q.?..:.~.?.. }..~:.~?. ~..~.:~? J?..:.~?.!.~:.~?. Vrångö 10:00 12:00 14:00 17:00 19:00 Donsö 10:16 12:16 14:16 17:16 19:16 Styrsö Skäret 10:20 12:20 14:20 17:20 19:20 StyrsöBratten 10:31 12:31 14:31 17:31 19:31 Köpstadsö 10:37 12:37 14:37 17:37 19:37 Fiskebäck 10:49 12:49 14:49 17:49 19:49 Alternativ 2 Tidtabelifbr sommartrajik Fiskebäck - Vrångei Det ligger förstås nära till hands att även kunna anlöpa Stora Förö och Knarrholmen men då räcker inte tiden för att behålla jämnt turintervall. Alternativet att slopa några andra öar kommer att medföra totalt sett färre resenärer på linjen. Om Stora Förö och Knarrholmen trafikeras från Fiskebäck under de 9 sommarveckorna som alternativ 2 avser uppstår problem hur trafikens skall läggas upp på fredag-söndag under vår och höst. Som jämförelse presenteras även tidtabell för sommartrafik från Fiskebäck via Stora Förö och Knarrholmen ~_r"- Fiskebäck Skala I 2 km I Alternativ 2 S ommartrajik från Fiskebäck via Stora Fö'rijoch Knarrholmen

23 24 Fiskebäck - Vrångö via Stora Förö och Knarrholmen Fiskebäck 08:40 12:00 14:00 16:00 19:10 Stora Förö 08:55 16:15 Knarrholmen 09:04 16:24 Köpstadsö 09:10 12:12 14:12 16:30 19:22 Styrsö Bratten 09:16 12:18 14:18 16:36 19:28 Styrsö Skäret 09:27 12:29 14:29 16:47 19:39 Donsö 09:31 12:33 14:33 16:51 19:43 Vrångö 09:47 12:49 14:49 17:07 19:59 Vrångö 09:50 13:00 15:00 18:00 20:00 Donsö 10:06 13:16 15:16 18:16 20:16 Styrsö Skäret 10:10 13:20 15:20 18:20 20:20 Styrsö Bratten 10:21 13:31 15:31 18:31 20:31 Köpstadsö 10:27 13:37 15:37 18:37 20:37 Knarrholmen 10:33 18:43 20:43 Stora Förö 10:42 18:52 20:52 Fiskebäck 10:54 13:49 15:49 19:04 21:04 Alternativ 2 Tidtabell fl"r sommartrafik Fiskebäck Vrångii vza Stora Fijrö' och Knarrholmen. För- och nackdelar med alternativ 2 Fördelarna med att flytta extra sommartrafiken är att öborna hela året har samma trafik via Saltholmen och att biltrafiken sommartid kan minskas i Saltholmen. Under sommaren kan det vara svårt att i förväg säkert veta vilken tur som behöver förstärkas. Förstärkningsbåten kan behövas både från Saltholmen och från Fiskebäck. När trafiken delas på två bryggor kan inte resurserna samnyttjas och därigenom kan ytterligare en båt behövas. Om linjen dras via Stora Förö och Knarrholmen får man problem hur dessa öar skall trafikeras vår och höst och man kan inte erbjuda regelbunden tidtabell. Även om båttrafiken till Fiskebäck har som huvudsyfte att minska biltrafiken till Saltholmen kommer det att finnas önskemål om att kunna ansluta även med kollektivtrafik. Tiderna vid Fiskebäck bör därför anpassas till busslinje 97. Resursbehov för alternativ 2 För trafiken behövs en båt. Kapaciteten bör vara minst 250 passagerare och klara 12 knops fart för att föreslagen tidtabell skall kunna trafikeras. Totalt behövs i praktisk drift fem båtar för dagens trafik under vintersäsongen. På sommaren är resandet så stort att en extra båt behövs. Iden med alternativ 2 är att flytta den extra sommartrafiken från Saltholmen till Fiskebäck. Det är emellertid tveksamt om man kan få en så bra balans i resandet att ingen extra båt behövs sommartid från Saltholmen om ny trafik startar från Fiskebäck. Ytterligare en båt behövs därför för uppdraget åtminstone till dess resenärerna lärt sig att det finns alternativa resvägar till Södra Skärgården. Oavsett vem som skall sköta trafiken är det tveksamt om det går att hyra in någon lämplig båt för uppdraget eftersom tänkbara båtar utnyttjas under sommaren. Beräknat antal gångtimmar för 9 sommarveckor enligt alternativ 2 är 610 timmar. Kostnaden för trafiken är beräknad efter att en begagnad båt inköps för trafiken. Med 9 veckors trafik bedöms kostnaden beräknat med ett jämförpris per timme på 3000 kr bli ca tkr. Om linjen dras via Stora Förö och Knarrholmen minskas kostnaden

24 25 med kostnaden för turer mellan Saltholmen och Stora Förö och Knarrholmen. Då blir antalet utökade gångtimmar 520 och kostnaden ca tkr. Trafikökningen beräknas ge tkr i ökade intäkter. Investeringskostnader för vänthall, trafikantinformation, parkeringsplatser mm vid Fiskebäck är ej beräknade. Soliga dagar kan det komma att krävas förstärkning på busslinje 97.

25 26 Alternativ 3: Båttrafik till city sommartid Alternativ 3 innebär trafik från city och Norra älvstranden till Asperö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö och Vrångö under 9 sommarveckor utan att angöra Saltholmen. Vid Asperö Östra finns möjlighet till byte för resor till Brännö. Linjesträckningen via Lindholmen har fördelen att man kan erbjuda attraktiv restid från Hisingen till Södra Skärgården. Resandet är så stort från Majorna till Södra Skärgården att angöring av Klippan bör övervägas. Totala restiden beräknas bli en timme och 20 minuter enkel resa. Denna restid är jämförbar med att resa via Saltholmen och byta till spårvagn. Restiden Asperö - Lindholmen / Skeppsbron är beräknad till ca 35 minuter. Tiden är beräknad utifrån att man får dispens att köra 11 knop istället för gällande 8 knop från Tångudden. Älv- Snabbentrafiken har motsvarande fartdispens på 11 knop på sträckan Klippan - Rosenlund. En sträckning Saltholmen - City har också undersökts. Fördelen med denna linjesträckning är att även de på fastlandet kan utnyttja trafiken. Nackdelarna är att restiden förlängs och att man inte får samma avlastning av Saltholmen om man har trafik från öarna via Saltholmen eller särskild båt Saltholmen - City. Alternativ 3 har utformats för att ge största möjliga avlastning av Saltholmen och därför angörs inte Saltholmen. Trafiken från centrum är mest intressant för besöksresor under sommaren och helger de tider då båtarna utnyttjas mycket. Lindholmen Skala I 2km I Alternativ 3 S ommartrq/ik City - S ädra skärgården

26 27 Vrångö - Skeppsbron 9 veckor sommartid Skeppsbron 09:30 12:30 16:30 Lindholmen 09:34 12:34 16:34 Asperö 10:05 13:05 17:05 Köpstadsö 10:15 13:15 17:15 Styrsö Bratten 10:20 13:20 17:20 Styrsö Skäret 10:31 13:31 17:31 Donsö 10:35 13:35 17:35....Y.=~~ ~g:.?.~!.!..:.?~ ~.?.:?..~. Vrångö 11:00 15:00 18:00 Donsö 11:15 15:15 18:15 Styrsö Skäret 11:18 15:18 18:18 Styrsö Bratten 11:30 15:30 18:30 Köpstadsö 11:35 15:35 18:35 Asperö 11:45 15:45 18:45 Lindholmen 12:15 16:15 19:15 Skeppsbron 12:20 16:20 19:20 Alternativ 3 Tidtabelljfr sommartrcifik Vrångii - Skeppsbron För- och nackdelar med alternativ 3 Fördelarna med trafik från city är att det kan avlasta Saltholmen. Genom att restiden från centrum ut till Södra Skärgården blir jämförbar med att resa spårvagn och byta till båt kan direktbåten från city bli attraktiv. Av de presenterade alternativen är direktbåt från city det som bedöms ge störst effekt på trafiken vid Saltholmen. Nackdelen med alternativet är svårigheten att utnyttja båtarna rationellt vid eventuella störningar om en går in till city. Även kostnaden för trafiken är en nackdel.

27 28 Resursbehov för alternativ 3 För att kunna förlänga vissa turer till city behöves sex båtar. Trafiken innebär att alla båtar utnyttjas intensivt att sommartid behövs en reservbåt så att sju båtar finns disponibla. Beräknat antal gångtimmar för 9 sommarveckor enligt alternativ 3 är 550 timmar. Eftersom sommartrafiken behöver en båt under den tid som efterfrågan på båtar är störst görs jämförelsen med ett högre timpris. Med jämförpris 3000 kr/timme blir kostnaden ca tkr. Intäkterna från trafiken beräknas till tkr om avgiften blir samma som för resor med taxa Ö-snabben.

28 29 Alternativ 4: Båttrafik till city året runt Alternativ 4 innebär trafik från Asperö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö och Vrångö till city under hela året. Vid Asperö Östra finns möjlighet till byte för resor till eller från Brännö. Trafiken utgår från city under 9 sommarveckor och under övriga året från Vrångö. Tidtabellen är lika som i alternativ 3 under 9 sommarveckor och under helger från maj till september. Under perioden oktober till april trafikeras endast måndag till fredag. Det finns ett klart uttalat intresse för båtförbindelser Södra Skärgården till centrala Göteborg och omvänt. Under vinterhalvåret är största intresset från de fast boende och under sommaren är intresset större för besöksresor. Restiden med båt blir 1 timme och 20 minuter från Vrångö till Skeppsbron. Denna restid är jämförbar med att resa via Saltholmen och byta till spårvagn. Idag är restiden Vrångö - Centralstationen mellan 1 timme och 6 minuter och 1 timme och 19 minuter beroende vilken tur man reser med. För att bli attraktiv för arbets- eller studieresor måste tiderna stämma stora resströmmar. Morgonturen i alternativ 4 är vald för att ersätta befintlig tur från V rångö. De som önskar resa via Saltholmen ges möjlighet till byte vid Asperö. Eftermiddagsturen i den föreslagna tidtabellen har anpassats till det stora resande som hänger samman med skolelevernas resor. Det innebär att förslaget inte passar de som har 8 timmars arbetsdag, men för dessa resor finns flera alternativ med tidigare inresa eller senare hemresa med övriga befintliga turer. Lindholmen Skala I 2 km I Alternativ 4 Trcifik året runt City - S ddra skärgården

29 30 Vrångö - Skeppsbron augusti till juni Skeppsbron 09:30 12:30 16:00 Lindholmen 09:34 12:34 16:04 Asperö 10:05 13:05 16:35 Köpstadsö 10:15 13:15 16:45 Styrsö Bratten 10:20 13:20 16:50 Styrsö Skäret 10:31 13:31 17:01 Donsö 10:35 13:35 17:05 Vrångä 10:51 13:51 17:21... Vrångä 06:45 11:00 14:00 Donsö 07:00 11:15 14:15 Styrsö Skäret 07:03 11:18 14:18 Styrsö Bratten 07:15 11:30 14:30 Köpstadsö 07:20 11:35 14:35 Asperö 07:30 11:45 14:45 Lindholmen 08:00 12:15 15:15 Skeppsbron 08:05 12:20 15:20 Alternativ 3 Tidtabell fl"r vintertrcifik Vrångö - Skeppsbron Om vi får en svår isvinter kan inte båttrafiken till city upprätthållas. I sådant läge får resenärerna resa via Saltholmen. Resursbehov för alternativ 4 Idag trafikeras Södra Skärgården med sex båtar. Trafiken kan dock köras med fem båtar vintertid. Genom att effektivt utnyttjande av båtarna kan trafik till city ske vintertid med befintliga sex båtar, men sommartid behövs ytterligare en reservbåt. Alternativet med trafik året runt till city innebär således att en reservbåt behöver anskaffas. Beräknat antal gångcimmar för hela året enligt alternativ 4 är timmar. Med jämförpris 1900 krl timme blir kostnaden för helår tkr. Intäkterna bedöms i huvudsak komma från sommarens resenärer. Under övrig tid beräknas resandet omfördelas från andra turer och därför inte öka intäkterna.

30 31 Alternativ 5: Anslutningstrafik från mindre bryggor Alternativ 5 innebär att Källö, Styrsö Tången, Vargö, Stjärnvik och Brännö Husvik inte far direktförbindelse med Saltholmen mitt på dagen och på eftermiddagen, men trafiken utökas med fler förbindelser till Tången och Husvik. Trafiken till Södra Skärgården består idag av fyra linjesträckningar. De tre linjerna Saltholmen - Brännö Rödsten, Saltholmen - Vrångö och Saltholmen - Brännö Husvik trafikerar alla någon av de större bryggorna medan linjen Saltholmen - Knarrholmen angör bryggor med begränsat resande. Det är inte möjligt att göra en linjesträckning mellan de större bryggorna och trafikförsörja de mindre bryggorna med anslutningstrafik eftersom de större bryggorna inte ligger i rad. För att trafikförsörja alla stora bryggor behövs flera linjer. Det går därför inte att koncentrera trafiken till de större bryggorna och göra några rationaliseringsvinster. Den linjedel som trafikmässigt har störst förutsättningar att göras om till anslutningstrafik är Saltholmen - Brännö Husvik. Med undantag för morgontrafiken kan den trafiken läggas upp som anslutningslinje med byte för resenärerna vid Styrsö Bratten. Det är naturligt att överväga en mindre båt om man skall trafikera mellan bryggor med färre resenärer. Störst besparing kan man göra om man har en båt för upp till 12 passagerare som kan ha enkel bemanning. Husvik och Tången har emellertid så stort resande vissa tider att det inte går att ha en så liten båt. Saltholmen G Skala I 2 km I Alternativ 5 Li'!Jesträckningfo"r trqftk mellan S (yrsö'bratten och Brännö' Husvik

31 32 Styrsö Bratten- Saltholmen 09:30 Brännö Husvik Styrsö Bratten 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 Källö 10:00 15:00 18:00 Styrsö Tången 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 Vargä Stjärnvik 10:10 16:10 Brännö Husvik 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15... Brännö Husvik 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 Vargä Stjärnvik 16:40 Styrsö Tången 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 Källö 15:50 18:55 19:00 19:05 Styrsö Bratten 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 Saltholmen 20:20 Alternativ 5 Tidtabellfo'r trafik mellan S ryrsö'bratten och Brännö' Husvik. För- och nackdelar Fördelar med förslaget är att sträckan Styrsö Tången - Brännö Husvik kan få fler turer och därigenom förbättras resmöjligheterna mellan öarna. Nackdelen är att fler resenärer måste byta båt för att resa. Alternativet har också nackdelen att tre båtar samtidigt anlöper Styrsö Bratten vilket försvårar rationellt byte mellan båtarna. Resursbehov för alternativ 5 Trafiken kan utföras genom merutnyttjande av befintliga båtar. Totala gångtiden mellan 9:55 och 19:55 är ca 11 timmar per dag. Det kan jämföras med ca 5 timmar med dagens trafiklösning. Beräknat antal gångtimmar för hela året enligt alternativ 4 är timmar mot timmar med dagens trafiklösning. Med jämförpris 1900 kr/timme blir kostnaden för utökning av antalet förbindelser till Styrsö Tången och Brännö Husvik med fem turer per dag ca tkr per år. Intäktsökningen genom ökat internt resande mellan öarna beräknas bli begränsat och kan uppskattas till tkr.

32 33 Alternativ 6: Snabbare båtar för att förkorta restider Alternativ 6 innebär att båtarna på linjen Vrångö - Saltholmen byts till snabbare båtar. I nuvarande tidtabell är restiderna Saltholmen - Vrångö minuter beroende på antalet bryggor som anlöps. Tiden i tidtabellen är beräknad utifrån ca 12 knops fart, men befintliga båtar klarar knop. Det är emellertid inte möjligt att köra med 12 knops fart överallt i Södra Skärgårdden. Från Till Hastighet i knop enligt tidtabell Saltholmen Asperö 12 Asperö Köpstadsö 12 Köpstadsö Bratten 8 Bratten Skäret 11 Skäret Donsö 5 Donsö Vrångö 11 Saltholmen Asperö Östra 12 Asperö Östra Asperö Norra 9 Asperö Norra Rödsten 3 Saltholmen Bratten 13 Bratten Tången 8 Tången Husvik 7 Saltholmen Skäret 13 Skäret Donsö 8 Donsö Vrångö 11 Styrsöbolaget har testat trafik med en inlånad snabbare båt och undersökt vad resenärerna anser i en enkät. För att korta restiden mellan Saltholmen och Vrångö med ca 10 minuter behöver tidtabellsenliga farten höjas från 12 till 16 knop. Denna högre fart kan inte trafikeras hela sträckan och man kan därför inte uppnå hela tidsbesparingen som är teoretiskt möjlig med snabbare båt. Testet utfördes innan den frivilliga fartbegränsningen infördes i Donsö ränna. Fart i knop Res tids förkortning i minuter Den teoretiskt möjliga tidsbesparingen begränsas av att man endast kan öka hastigheten på vissa delsträckor och att en betydande del av restiden utgörs av stopp vid olika bryggor.

33 34 Hastighet i Ca tid Ny Ca tid med knop enligt idag hastighet i högre fart tidtabell knop Saltholmen - Asperö 12 knop 9 min 16 knop 7 min Asperö - Köpstadsö 12 knop 9 min 16 knop 7 min Köpstadsö - Bratten 8 knop 8 min 8 knop 8 min Bratten - Skäret 11 knop 10 min 14 knop 7 min Skäret - Donsö 5 knop 4 min 5 knop 4 min Donsö - Vrångö 11 knop 14 min 16 knop 1 min Saltholmen - V rångö 10 knop 54 min 13 knop 43 min Resenärerna uppskattar den kortare restiden och ca 80 % av de som svarade på enkäten anser kortare restid viktigt % svarade att de var villiga att betala extra för kortare restid. För- och nackdelar med alternativ 6 Fördelen är att snabbare båtar ger kortare restid. Nackdelen är kostnaden och möjligheten att utnyttja fartresurserna effektivt är begränsade. Erfarenheter av snabbare båtar är att de är dyrare i drift och underhåll. Motorer med högre motorstyrka drar mer bränsle och har kortare livslängd. Snabbare båtar drar därför betydligt mer bränsle och kräver underhåll i tätare intervall. Snabba båtar har också lättare konstruktioner som begränsar möjligheterna att använda båtarna när det är is. Möjligheterna att utnyttja en snabbare båt begränsas av fartbegränsningar och störningar som svallvågorna från båtarna ger upphov till. Idag är det ingen fartbegränsning mellan Saltholmen och V rångö. Farten reduceras frivilligt på denna sträcka för att undvika generella fartbegränsningar som kan bli följden genom störningar av för höga farter. Resursbehov för alternativ 6 Restiden kan kortas på flera olika sätt. Om man väljer att angöra fårre bryggor förkortas restiden för vissa resenärer medan andra får sämre tillgänglighet. Om man väljer snabbare båtar beror kostnaden på vilken nivå man väljer för att minska restiden. För att korta restiden på linjen Vrångö - Saltholmen behövs två båtar. Väljer man att förkorta restiden med 15 minuter eller mer behövs båtar för vilka merkostanden uppskattas till ca 10 miljoner kronor per båt jämfört med båtar som klarar dagens tidtabell. Om man väljer att restiden skall kortas med ca 10 minuter finns fler alternativa båtar som genom motorbyte kan klara traftkuppgiften och därigenom kan merkostnaden begränsas till 2-5 miljoner kr per båt.?? Trafikering av Vrångölinjen omfattar ca 6800 timmar per år. Om hastigheten skall öka så att restiden minskas med ca 10 minuter beräknas jämförpriset öka med ca 500 kr per gångtimme. Det ger en ökad kostnad med ca tkr. Resenärernas tidsbesparing blir ca timmar/år vid trafik på linjen Saltholmen Vrångö med tidtabellslagd restid på ca 45 minuter jämfört med dagens ca 54 minuter. Tidsvärdet för kortare restid motsvarar ca 2 miljoner kronor. Med dagens avtal är det svårt att utan väsentlig ekonomisk kompensation kräva att någon befintlig båt byts för att klara snabbare trafik. Det är lämpligt att i samband med upphandling ställa kravatt restiden mellan Saltholmen och V rångö för huvuddelen av turerna inte skall vara längre än 45 minuter.

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN Göteborg SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist Uppdragsnummer 2391535 SWECO VBB Gullbergs

Läs mer

Kollektivtrafikplan Örebro kommun

Kollektivtrafikplan Örebro kommun Datum Änr. Ks xx/xxxx 2012-04-18 Till Örebro läns landsting Kollektivtrafikplan Örebro kommun 2012-2013 Kollektivtrafikplanens omfattning Kollektivtrafikplanen omfattar den regionala kollektivtrafiken

Läs mer

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station UPPDRAG Bedömd terminalkapacitet Upplands Väsby station UPPDRAGSNUMMER 2128095000 UPPDRAGSLEDARE Anders Schweitz UPPRÄTTAD AV Anders Schweitz DATUM Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands

Läs mer

Kommunikationer i skärgården

Kommunikationer i skärgården Fritidsnämnden 2006 12 13 91 189 Fritidsnämndens arbetsutskott 2006 11 29 64 135 Kommunikaskär.p12 06.217 83 Kommunikationer i skärgården Bakgrund Frågan om tillgänglighet är en av skärgårdens viktigaste

Läs mer

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Bilaga Riskanalys beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Innehållsförteckning Riskanalys allmän trafikplikt Trafik 2016... 3 1. Bakgrund... 3 2. Trafik av kommersiellt intresse...

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Utflyktstips Södra skärgården. Utflyktstips Södra skärgården

Utflyktstips Södra skärgården. Utflyktstips Södra skärgården Utflyktstips Södra skärgården Utflyktstips Södra skärgården Gäller från 2009 Allmän information Spårvagn och buss till Saltholmen Från city till Saltholmen går spårvagnslinje 11. Under sommartidtabellen

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Vi blir ännu. bussigare. från 14 augusti 2017

Vi blir ännu. bussigare. från 14 augusti 2017 Vi blir ännu bussigare från 14 augusti 2017 Vi vill vara ditt bästa resealternativ Den 14 augusti startar vi fler linjer, inför kortare restider och skapar tätare turer för dig som bor i Lekebergs kommun.

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

HUR PÅVERKAR TPUSS TILLGÄNGLIGHETEN UR BOENDES PERSPEKTIV?

HUR PÅVERKAR TPUSS TILLGÄNGLIGHETEN UR BOENDES PERSPEKTIV? HUR PÅVERKAR TPUSS TILLGÄNGLIGHETEN UR BOENDES PERSPEKTIV? KONSEKVENSBEDÖMNING DECEMBER 2015 Underlag för TPUSS, Att leva i skärgården INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 Bakgrund 4 Uppdrag och syfte 4 Omgivningarna

Läs mer

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten 1(4) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-04-16, punkt 14 Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Läs mer

ATT LEVA I SÖDRA SKÄRGÅRDEN - SYSTEMANALYS

ATT LEVA I SÖDRA SKÄRGÅRDEN - SYSTEMANALYS RAPPORT ATT LEVA I SÖDRA SKÄRGÅRDEN - SYSTEMANALYS SLUTRAPPORT - TPUSS - FAS 3 2015-10-22 2015-10-22 Uppdrag 262594, Att leva i södra skärgården - Systemanalys - TPUSS fas 3 Titel på rapport: Att leva

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte 7

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte 7 Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte 7 Plats: Kryssarklubben, Talattagatan 24 Datum: 12 januari Tid: 17.00-20.00 Närvarande: Sophia Kaså, Jenny Palm, Lina Lundgren, Håkan Höjer, Håkan Karlsten, Maria Berntsson,

Läs mer

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafik Kommunstyrelsen 2011 12 05 262 608 Arbets och personalutskottet 2011 11 14 225 483 Dnr 11.641 83 deckf11 Skärgårdstrafik 2012 2014 Ärendebeskrivning Styrande dokument för Luleå skärgård I strategin för

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Kollektivtrafikmöte. Haparanda kommun

Kollektivtrafikmöte. Haparanda kommun Kollektivtrafikmöte Haparanda kommun 2014-11-26 Haparanda kommun - Trafik Linjen är främst en skollinje, den ansluter till L54 i Karungi som tar skolbarn till Haparanda. Dock måste L54 förstärkas varje

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

Niklas Hall Telefon: E-post: Anteckningar 05/2016 Diarienummer: N /16 Utfärdat

Niklas Hall Telefon: E-post: Anteckningar 05/2016 Diarienummer: N /16 Utfärdat Niklas Hall Telefon: 366 10 24 E-post: niklas.hall@vastra.goteborg.se Anteckningar 05/2016 Diarienummer: N137-0014/16 Utfärdat 2016-09-19 Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg Sammanträdesdatum: 2016-09-15

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h PM Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

ATT LEVA I SÖDRA SKÄRGÅRDEN EN ENKÄTUNDERSÖKNING

ATT LEVA I SÖDRA SKÄRGÅRDEN EN ENKÄTUNDERSÖKNING RAPPORT ATT LEVA I SÖDRA SKÄRGÅRDEN EN ENKÄTUNDERSÖKNING TPUSS FAS 2 2015-02-06 Uppdrag: 253830, Medborgarundersökning Titel på rapport: Att leva i Södra skärgården en enkätundersökning Status: Datum:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Beskrivning av trafiken Ansvaret för tätortstrafiken i Vadstena togs över från kommunen 2013. Under tiden som Vadstena kommun körde trafiken i egen regi var bussen avgiftsfri

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Yttrande över trafikförändringsremiss T18

Yttrande över trafikförändringsremiss T18 2017-04-04 Handläggare Patrik Stenberg Samhällsbyggnadsavdelningen 2017KS/0164 Stockholms läns landsting registrator.tf@sll.se Yttrande över trafikförändringsremiss T18 Värmdö kommun har beretts tillfälle

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn Urval och bortfall 1022 i urvalet Datainsamling från den

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-02-25 Handläggare Maria Stigle Telefon: 08-508 09 062 Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Östermalms

Läs mer

Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017

Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017 1(7) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 10 Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017 beskrivning t innehåller information

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År 215 Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Bra resande 215... 3 Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet... 8 96 % regularitet 215... 1 2 Bra resande 215

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Ö-dialogen SDN 28 mars Karin Greenberg och Niklas Hall

Ö-dialogen SDN 28 mars Karin Greenberg och Niklas Hall Ö-dialogen 2016 SDN 28 mars 2017 Karin Greenberg och Niklas Hall Ö-dialogen en tillbakablick Den 3 maj 2011 gav stadsdelsnämnden Västra Göteborg förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för ett Forum

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Villkorsändring Saltholmen Långedrag

Villkorsändring Saltholmen Långedrag Villkorsändring Saltholmen Långedrag Sammanfattning Saltholmen och Långedrag är de platser där boende i Göteborgs södra skärgård parkerar sina fordon eftersom biltrafik inte tillåts på öarna. Idag finns

Läs mer

Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår

Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår 2008-12-03 x PM Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår Handläggare: Håkan Berell Telefon: 070-307 04 43 e-post: hakan.berell@wspgroup.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Toaletter i skärgården Strandstädning

Toaletter i skärgården Strandstädning Toaletter i skärgården Strandstädning Papperskorgar Park och natur ansvarar för papperskorgar på mark som förvaltas av park och natur (allmänplats och kommunala bad)- Bad: Styrsö Uttervik, Styrsö Bratten,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kollektivtrafik Långskatan. Mathias Keisu Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Kollektivtrafik Långskatan. Mathias Keisu Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Mathias Keisu 2013 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Mathias Keisu Förord Det här jobbet är mitt examensarbete

Läs mer

Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik

Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik Linje 401 Länssjukhuset-Kalmar Central-Lindsdals centrum-(läckeby) måndag-torsdag mellan 05.00-24.00 fredag mellan 05.00-02.30 lördag mellan 06.00-02.30

Läs mer

Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg

Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg 1 SPÅRVÄG & CITYBUSS NORRA ÄLVSTRANDEN, CENTRALA DELEN Typ av anläggning: Tingstadsvägen-Hjalmar Brantingsplatsen: Spåranläggning i gata, körbar

Läs mer

SL:s trafikförändringar 2017/2018

SL:s trafikförändringar 2017/2018 Bromma stadsdelsförvaltning Förskola och teknik Tjänsteutlåtande. Sida 1 (5) 2017-03-29 Handläggare Gunnar Hedman E-post: bromma@stockholm.se Till Bromma stadsdelsnämnd SL:s trafikförändringar 2017/2018

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Södra Skärgården i Samverkan, SSiS Möte 11 januari 2017 Köpstadsö Gamla Skolhus (FKGS),

Södra Skärgården i Samverkan, SSiS Möte 11 januari 2017 Köpstadsö Gamla Skolhus (FKGS), Södra Skärgården i Samverkan, SSiS Möte 11 januari 2017 Köpstadsö Gamla Skolhus (FKGS), 18.00 21.00 Närvarande: Donsö: Helén Jansson och Marianne Bergman Styrsö: Gustaf Asplund Brännö: ingen representant

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag. 1(7) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 8 Slutredovisning av gemensam Handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016 och beslut

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-12-09 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala utvecklingsnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2017 löper trafikavtal

Läs mer

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-04-18 Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3).

Läs mer

Minnesanteckningar referensgruppsmöte 1

Minnesanteckningar referensgruppsmöte 1 Minnesanteckningar referensgruppsmöte 1 Plats: Parkeringsbolaget Datum: 13 juni Tid: 17.00-20.00 Deltagare: Bernard Leroux, Sophia Kaså, Patrik Gustavsson, Jenny Palm, Sofia Olsson, Martin Öberg, Lina

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Trafikplan 2014 - informationsärende

Trafikplan 2014 - informationsärende LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2013-11-22 2 (11) KTN2013-0052 Sida 74 Trafikplan 2014 - informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar

Läs mer

Busskostnader Samkalk 1

Busskostnader Samkalk 1 Uppdragsnr: 10104909 1 (12) Busskostnader Samkalk 1 WSP Analys och Strategi har av Vägverket fått i uppdrag att specificera busskostnader i Samkalk-format. Fast sträckkostnad, kostnadsfunktion uppdateras,

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Parkeringsutredning Gredbyvägen

Parkeringsutredning Gredbyvägen Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Olov Åslund, 016-710 11 54 Parkeringsutredning Gredbyvägen En konsekvens av föreslagen åtgärd om att öppna upp Gredbyvägen

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Trafikkontoret Bilaga1, Projektdirektiv Dnr T2012-310-02254 Sida 1 (7) 2015-11-25 Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Författare: Jan Prestberg, Daniel Firth Version

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 Sida 1 (5) UTKAST 2015-12-08 Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 1 Parter och avtalets syfte Detta avtal har upprättats mellan Helsingborgs kommun (nedan benämnt Staden) och Region

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-03-17 Handläggare Agneta Pernu Olofsson Telefon: 08-508 13 034 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-04-10 Trafikförändringar

Läs mer

Anteckningar 04/2016 Diarienummer: N /16 Utfärdat, Jenny Haglind Telefon: E-post:

Anteckningar 04/2016 Diarienummer: N /16 Utfärdat, Jenny Haglind Telefon: E-post: Anteckningar 04/2016 Diarienummer: N137-0014/16 Utfärdat, 2016-05-13 Jenny Haglind Telefon: 366 57 79 E-post: jenny.haglind@vastra.goteborg.se Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg Sammanträdesdatum: 2016-05-12,

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer