Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A."

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

2 Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International Technology ), ett bolag kontrollerat av Lexmark International Inc. ( Lexmark ), ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ), Reg. No ( ReadSoft eller Bolaget ), avseende samtliga aktier i ReadSoft, i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling ( Erbjudandet ). Denna erbjudandehandling har godkänts och registrerats av Finansinspektionen ( FI ) i enlighet med 2 kap. 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. 9 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Denna erbjudandehandling är tillgänglig både på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan den engelska och den svenska språkversionen ska den svenskspråkiga versionen äga företräde. Informationen i denna erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för erbjudandehandlingens offentliggörande. Det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. Informationen om ReadSoft på sidorna är baserad på information som offentliggjorts av ReadSoft och har granskats av ReadSofts styrelse. Lexmark International Technology garanterar därför inte att informationen häri avseende ReadSoft är korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Med undantag för det som anges i stycket Redogörelse från ReadSofts revisor på sidan 46, eller som på annat sätt uttryckligen angivits, har ingen information i denna erbjudandehandling granskats eller reviderats av ReadSofts revisorer. Vissa siffror i denna erbjudandehandling kan ha avrundats. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Tillämplig lag och tvister Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Lexmark International Technology och aktieägarna i ReadSoft med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska endast avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudande på aktiemarknaden ( Takeoverreglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inkluderande, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om uppköpsförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Lexmark International Technology har, den 5 maj 2014, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot NAS DAQ OMX Stockholm att följa ovan nämnda regler, samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm får besluta om vid överträdelse av Takeoverreglerna. Lexmark International Technology har den 6 maj 2014 informerat FI om Erbjudandet samt ovan nämnda åtagande gentemot NASDAQ OMX Stockholm. Framtidsinriktad information Information i denna erbjudandehandling som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden bedöms, avses, förväntas, tros, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Lexmark International Technologys kontroll. All sådan framtidsinriktad information i denna erbjudandehandling lämnas endast per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning eller föreskrifter, friskriver sig Lexmark International Technology uttryckligen från all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad information i denna erbjudandehandling på grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller omständigheter varpå sådan framtidsinriktad information är baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Lexmark International Technology eller ReadSoft har gjort eller kan komma att göra.

3 Erbjudanderestriktioner Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling, anmälningssedel och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar ( Begränsade Jurisdiktioner ). Lexmark International Technology kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel som används vid mellanstatlig eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet), och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken erbjudandehandling, anmälningssedel eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas, spridas eller vidarebefordras på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion. Lexmark International Technology kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon Begränsad Jurisdiktion. Denna erbjudandehandling, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad Jurisdiktion, får inte vidarebefordra denna erbjudandehandling, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Särskilt meddelande till aktieägare i USA För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller svensk rätt. Amerikanska innehavare av värdepapper uppmärksammas på att detta dokument är föremål för svenska lagar och regler om offentliggörande av information och offentliga uppköpserbjudanden, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Erbjudandet görs i USA i enlighet med Section 14(e) av, och Regulation 14E enligt US Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad, ( Exchange Act ), med förbehåll för de undantag som framgår av i Rule 14d-1(d) Exchange Act och i övrigt i enlighet med kraven enligt svensk lag. Följaktligen är Erbjudandet underkastat regler om offentliggörande och andra krav på förfarandet, inkluderande avseende återkallelserätt, tidplan för Erbjudandet, procedur och tidpunkt för utbetalning som är annorlunda än de som är tillämpliga enligt nationella regler och lagar avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR BEKRÄFTAT RIKTIGHETEN I ELLER BEDÖMT LÄMPLIGHETEN AV DETTA ERBJU DANDE, ELLER UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

4 Innehåll Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft 1 Bakgrund och motiv till Erbjudandet 3 Rekommendation från ReadSofts styrelse 5 Villkor och anvisningar 7 Information om Lexmark International Technology och finansiering av Erbjudandet 10 Information om ReadSoft 11 ReadSofts finansiella information i sammandrag 14 Finansiella definitioner 20 Aktiekapital och ägarstruktur 22 ReadSofts styrelse, ledning och revisor 26 ReadSofts bolagsordning 28 ReadSofts delårsrapport för perioden 1 januari mars Redogörelse från styrelsen för ReadSoft 45 Redogörelse från ReadSofts revisor 46 Skattefrågor i Sverige 47 Transaktionsavtal 49 Adresser 56 Erbjudandet i sammandrag Vederlag Acceptfrist 23 maj juni 2014 Beräknad dag för utbetalning av vederlag 30 juni ,05 kr kontant för varje ReadSoft-aktie oavsett aktieslag

5 Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft Inledning Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology S.A. ( Lexmark International Technology ), ett bolag kontrollerat av Lexmark International Inc. ( Lexmark ), ett rekommenderat kontanterbjudande ( Erbjudandet ) till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) ( ReadSoft eller Bolaget ). B-aktierna i ReadSoft är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, small cap. Vederlag Lexmark International Technology erbjuder 40,05 kronor kontant för varje aktie i ReadSoft, oavsett aktieslag. 1 Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Erbjudandet omfattar inte de konvertibler som utgavs i maj 2011, oktober 2011, april 2012 och april 2013 inom ramen för ReadSofts incitamentsprogram för anställda. Lexmark International Technology kommer att utanför Erbjudandet erbjuda deltagarna i programmet skälig behandling med aveende på deras innehav. 2 Konvertibler som innehas av ReadSofts helägda dotterbolag ReadSoft Financial AB, kommer inte att omfattas av Erbjudandet och kommer inte att erbjudas hantering utanför Erbjudandet. Premier Erbjudandet innebär en premie om: u 117,7 procent jämfört med slutkursen 18,40 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 5 maj 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande; u 124,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste månaderna fram till 5 maj 2014 om 17,82 kronor; och u 42,0 procent jämfört med den femtiotvå-veckors högsta kursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste månaderna fram till 5 maj 2014 om 28,20 kronor. Erbjudandets totala värde Erbjudandet värderar samtliga aktier i ReadSoft till cirka kronor. 1 Acceptfrist och utbetalning Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 23 maj 2014 och avslutas den 23 juni Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Lexmark International Technology har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att Lexmark International Technology annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 23 juni 2014, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 30 juni Rekommendation från styrelsen i ReadSoft Styrelsen för ReadSoft rekommenderar enhälligt Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet. Som anges under Intressekonflikter nedan, har ReadSofts grundare, Lars Appelstål och Jan Andersson, vilka även är styrelsemedlemmar, på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet. 1 Baserat på aktier, bestående av samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de aktier som Bolaget äger. 2 konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2011/2014 kommer att erbjudas 39,73 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 19,50 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor. Konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2011/2015 kommer att erbjudas 39,09 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 22,50 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor att erbjudas. Konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2012/2015 kommer att erbjudas 39,41 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 24,50 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor. Konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2013/2016 kommer att erbjudas 41,89 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 34,00 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor. 1

6 Stöd från aktieägare i ReadSoft ReadSofts grundare, Lars Appelstål och Jan Andersson, representerande sammanlagt 22,9 procent av aktierna och 41,5 procent av rösterna i ReadSoft 1, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Dessa åtaganden förfaller om Erbjudandet löpt ut, eller återkallats eller inte har förklarats ovillkorat senast vid det datum som infaller 100 kalenderdagar från det senare av offentliggörandet av pressmeddelandet avseende Erbjudandet och offentliggörandet av ett reviderat Erbjudande från Lexmark International Technology som motsvarar eller överstiger ett konkurrerande erbjudande att förvärva samtliga aktier i ReadSoft. Intressekonflikter ReadSofts grundare, Lars Appelstål och Jan Andersson, är även medlemmar i ReadSofts styrelse. På grund av den intressekonflikt som föreligger till följd av deras åtagande som beskrivs under Stöd från aktieägare i ReadSoft ovan, får de enligt Takeover-reglerna inte delta i styrelsens handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet, och de har enligt uppgift inte deltagit i styrelsen handläggning eller beslut aveende Erbjudandet. Acceptansnivå i Erbjudandet och Villkor för Erbjudandet Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i en sådan utsträckning att Lexmark International Technology blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i ReadSoft. Lexmark International Technology förbehåller sig inte rätten att frånfalla detta villkor. Lexmark International Technology kommer således inte att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå. Förvärvet av ReadSoft förutsätter godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Erforderliga godkännanden förväntas erhållas före utgången av den ovan angivna acceptfristen. Det kan dock inte lämnas några garantier för att godkännanden kommer att erhållas eller vid vilken tidpunkt. För mer information om ovanstående samt därutöver uppställda villkor för Erbjudandets fullföljande, se avsnitt Villkor och anvisningar Villkor för Erbjudandet. Finansiering Lexmark International Technology är inte beroende av extern finansiering för Erbjudandet. Erbjudandet kommer att finansieras med Lexmark International Technologys tillgängliga medel. Erbjudandet är således inte villkorat av att någon finansiering erhålls. Lexmark har ovillkorligen och oåterkalleligen garanterat Lexmark International Technologys rätta fullgörande av bl.a. sin betalningskyldighet gentemot aktieägare i ReadSoft enligt Erbjudandet (vid fullföljande). Lexmark International Technologys och Lexmarks aktieägande i ReadSoft Vare sig Lexmark International Technology eller Lexmark äger eller kontrollerar för närvarande några aktier i ReadSoft. Vare sig Lexmark International Technology eller Lexmark har förvärvat några aktier i ReadSoft under de sex senaste månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Due diligence Lexmark International Technology har, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet, genomfört en begränsad due diligenceundersökning av ReadSoft av bekräftande natur. ReadSoft har bekräftat att ingen information som inte redan är offentliggjord och som rimligen kan förväntas påverka priset på Bolagets värdepapper har lämnats till Lexmark International Technology under denna undersökning. Avtal med ReadSoft Lexmark International Technology och Lexmark, som garant, har ingått ett transaktionsavtal med ReadSoft i samband med Erbjudandet. Avtalet har inkluderats i sin helhet på sidorna Tillämplig lag och tvister Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Lexmark International Technology och aktieägarna i ReadSoft till följd av Erbjudandet, ska regeleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeoverreglerna, inkluderande, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om uppköpsförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Lexmark International Technology har, den 5 maj 2014, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot NAS DAQ OMX Stockholm att följa ovan nämnda regler, samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm får besluta om vid överträdelse av Takeoverreglerna. Lexmark International Technology har den 6 maj 2014 informerat FI om Erbjudandet samt ovan nämnda åtagande gentemot NASDAQ OMX Stockholm. 1 Baserat på aktier, bestående av samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de aktier som Bolaget äger. 2

7 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Lexmark International Technology är ett helägt dotterbolag till Lexmark. Lexmark är ett bolag baserat i Delaware och bildades 1991 i Delaware. Lexmark International noterades 1995 på New York-börsen och handlas under symbolen LXK. Under 2013 uppgick Lexmarks försäljning till över 3,6 miljarder USD, hade verksamhet i över 170 länder och sysselsatte cirka personer världen över. Lexmark Internationals likvida medel per den 31 mars 2014 uppgick till cirka 1 miljard USD. Lexmark gör det möjligt för företag av alla storlekar att förbättra sina affärsprocesser genom att möjliggöra upphämtning och hantering av kritisk ostrukturerad information inom ramen för affärsprocesser samtidigt som förflyttningen mellan och hanteringen av fysisk och digital information påskyndas. Sedan starten 1991 har Lexmark blivit en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av utskrifts-, bild- och hanteringslösningar inom ramen för Managed Print Services ( MPS ), dokumentflöden samt även affärsprocesser av hanterade utskriftslösningar. Lexmark är verksamt inom kontorslösningar för utskrifter och bildhantering, Enterprise Content Management ( ECM ), Business Process Management ( BPM ), Document Output Mangement ( DOM ), intelligent datainsamling och mjukvara för söktjänster. Lexmarks produkter inkluderar laserskrivare och multifunktionsmaskiner, matrisskrivare och tillhörande varor/lösningar/tjänster samt ECM, BPM, DOM, intelligent datainsamling, sök- och webbaserade dokumentlösningar samt workflow programlösningar/tjänster. Lexmark utvecklar och äger majoriteten av tekniken för dess utskrifts-och bildprodukter samt dess programvara hänförlig till MPS samt innehålls-och processlösningar. Lexmark har sedan 2010 genomfört ett antal investeringar inom ECM, BPM, smart datainsamling och sökmotormjukvara. Under 2010 förvärvade Lexmark Perceptive Software, Inc. ( Perceptive Software ) en ledande leverantör inom ECM-programvara och lösningar för dokumenthanteringsprocesser. Sedan förvärvet av Perceptive Software har Lexmark genomfört ytterligare nio mjukvaruförvärv i bolagets fortsatta ompositionering från hårdvaruföretag till att fokusera på helhetslösningar för att brygga gapet mellan den tryckta och den digitala världen, och mellan ostrukturerad och strukturerad data/processer. Lexmark ser ReadSofts verksamhet som ett bra komplement till Lexmarks befintliga mjukvaruportfölj och erbjudanden inom Perceptive Software-segmentet. En kombination av Perceptive Software-segmentet och ReadSoft skulle underlätta den fortsatta utvecklingen av Perceptive Softwares mjukvaruplattform och göra det möjligt för Lexmark för att uppnå två viktiga mål att bygga ut Perceptive Softwares kapacitet för dokumenthantering och vidare expandera Perceptive Softwares verksamhet i Europa. Lexmark har stort förtroende för ReadSofts ledning och räknar med att den kommer att fortsätta att spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen och genomförandet av tillväxtplanerna för affärsområdet Perceptive Software. Lexmark står bakom ReadSofts satsning på att bli den ledande leverantören inom automatiserad dokumenthantering, den snabba tillväxten inom molnbaserade lösningar och dess fortsatta utveckling av plattformen för automatisering av dokumenthanteringsprocesser. Lexmark anser att ReadSofts valda strategi, tillsammans med de betydande globala resurser Lexmark kan tillföra, ytterligare kommer att stärka ReadSofts ledande position. Lexmark planerar att integrera ReadSoft i affärsområdet Perceptive Software. Eftersom detta segment av Lexmarks verksamhet förväntas ha en fortsatt tillväxt, och fram till dess att Lexmark har fullt utvecklat sina integrationsplaner, har Lexmark ingen avsikt att göra någon väsentlig förändring av anställningsvillkoren eller geografisk placering för ReadSofts anställda i närtid. Erbjudandets genomförande förväntas inte medföra, och Lexmark International Technology har ingen avsikt att göra, någon väsentlig förändring av anställningsvillkoren eller geografisk placering för Lexmark International Technlogys ledning eller anställda i närtid. Erbjudandets genomförande förväntas inte få några finansiella konsekvenser som negativt påverkar Lexmark International Technologys eller ReadSofts fortsatta verksamhet eller expansionsmöjligheter. 3

8 För ytterligare information hänvisas till information i denna erbjudandehandling, som har upprättats av Lexmark International Technologys styrelse med anledning av Erbjudandet. Beskrivningen av ReadSoft på sidorna i denna erbjudandehandling har, i enlighet med uttalandet på sidan 45, granskats av ReadSofts styrelse. I enlighet med uttalandet på sidan 46 har ReadSofts revisor granskat och kommenterat sammanfattningen av den historiska finansiella informationen som presenteras på sidorna Styrelsen i Lexmark International Technology försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i erbjudandehandlingen beträffande Lexmark International Technology överensstämmer med de faktiska förhållandena. Genéve, 20 maj 2014 Lexmark International Technology S.A. 4

9 Rekommendation från ReadSofts styrelse Uttalande från styrelsen i ReadSoft AB (publ) med anledning av Lexmark International Technologys offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen för ReadSoft AB (publ) ( ReadSoft eller Bolaget ) i enlighet med punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeoverreglerna ). Lexmark International Technology S.A. ( Lexmark International Technology ), ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc. ( Lexmark ), har idag genom pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ReadSoft att överlåta samtliga deras aktier i Bolaget till Lexmark International Technology mot ett vederlag om 40,05 kronor kontant för varje aktie i ReadSoft ( Erbjudandet ). Det totala värdet på Erbjudandet uppgår till cirka miljoner kronor 1. Erbjudandet innebär en premie om: u 117,7 procent jämfört med slutkursen 18,40 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 5 maj 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande; u 124,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste månaderna fram till 5 maj 2014 om 17,82 kronor; och u 42,0 procent jämfört med femtiotvå-veckors högsta kursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste månaderna fram till 5 maj 2014 om 28,20 kronor. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 23 maj 2014 till och med den 23 juni Likvid beräknas att utbetalas från och med 30 juni Erbjudandet är villkorat av bl.a. att det accepteras i sådan utsträckning att Lexmark International Technology blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ReadSoft efter full utspädning, samt erhållande av erforderliga myndighetstillstånd. Styrelsen i ReadSoft ( Styrelsen ) har tillåtit Lexmark International Technology att genomföra en begränsad företagsutvärdering (så kallad due diligence ) av bekräftande slag i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Lexmark International Technology har inom ramen för due diligence-undersökningen inte erhållit någon icke offentliggjord kurspåverkande information. Grundarna av ReadSoft, Lars Appelstål och Jan Andersson, som tillsammans innehar 22,9 procent av aktierna och 41,5 procent av rösterna i ReadSoft 2, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Det har uppgetts att åtagandena förfaller om Erbjudandet löpt ut, eller återkallats eller inte har förklarats ovillkorat (bl.a. genom att acceptansnivån om 90 procent inte uppnåtts) senast vid det datum som infaller 100 kalenderdagar från det senare av offentliggörandet av Erbjudandet och offentliggörandet av ett reviderat erbjudande från Lexmark International Technology som motsvarar eller överstiger ett konkurrerande erbjudande att förvärva samtliga aktier i ReadSoft. Lars Appelstål och Jan Andersson, även ledamöter i Styrelsen, har på grund av intressekonflikt, baserad på ovan nämnda åtagande, inte deltagit i Styrelsens hantering av eller beslut avseende Erbjudandet. Bolaget har ingått ett transaktionsavtal med Lexmark International Technology avseende Erbjudandet, vilket kommer att publiceras i sin helhet i Lexmark International Technologys erbjudandehandling. Avtalet innehåller bl.a. bestämmelse om att Bolaget inte ska föra diskussioner eller förhandla med någon annan part om ett konkurrerande erbjudande eller eljest stödja ett sådant erbjudande om detta inte medför minst 7 procent högre värde för aktieägarna än Erbjudandet eller ett reviderat erbjudande från Lexmark International Technology. 1 Baserat på aktier, som utgör det för närvarande antalet utestående aktier i Bolaget, exklusive egna aktier som Bolaget innehar. 2 Baserat på aktier, som utgör det för närvarande antalet utestående aktier i Bolaget, exklusive egna aktier som Bolaget innehar. 5

10 Styrelsens rekommendation Styrelsen grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen konstaterar därvid att Erbjudandet innebär en betydande premie om cirka 124,7 procent jämfört med ReadSofts volymviktade genomsnittskurs på NASDAQ OMX Stockholm under de senaste tre månaderna samt en premie om cirka 117,7 procent jämfört med ReadSofts stängningskurs på NASDAQ OMX Stockholm den 5 maj Styrelsen har vid sin utvärdering av Erbjudandet också tagit i beaktande att aktieägare som representerar 22,9 procent av aktierna och 41,5 procent av rösterna 3 har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen även, baserat på vad Lexmark International Technology uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på ReadSoft, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Lexmark International Technologys strategiska planer för ReadSoft och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där ReadSoft bedriver sin verksamhet. Baserat på vad Lexmark International Technology har angett i samband med offentliggörandet av Erbjudandet avseende effekten av Erbjudandets genomförande för ReadSoft, särskilt för ReadSofts anställda vad gäller anställningsvillkor och avseende de platser där ReadSoft idag bedriver verksamhet, ser Styrelsen inte att Erbjudandet i närtid kommer att medföra någon materiell påverkan på sysselsättningen eller för platserna där ReadSofts bedriver sin verksamhet. Mot bakgrund av ovanstående, rekommenderar Styrelsen enhälligt ReadSofts aktieägare att acceptera Lexmark International Technologys Erbjudande om 40,05 kronor per aktie i Bolaget. Som ett led i Styrelsens utvärdering av Erbjudandet har Styrelsen anlitat Evli Corporate Finance som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som juridisk rådgivare. Detta uttalande skall i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande skall avgöras av svensk domstol exklusivt. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran E Larsson, Styrelsens ordförande ReadSoft AB Nås via Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications ReadSoft AB E-post: Telefonnummer: eller ReadSoft AB (publ) Södra Kyrkogatan Helsingborg, Sverige Organisationsnummer: Telefonnummer: Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 6 maj 2014 kl 8:10. För mer information vänligen kontakta: ReadSoft AB Johan Holmqvist, Vice President, Corporate Communications Phone: Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av fakturor, kundordrar, avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad dokumenthantering, installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från SAP och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Caplistan. För mer information, besök readsoft.se. 3 Baserat på aktier, som utgör det för närvarande antalet utestående aktier i Bolaget, exklusive egna aktier som Bolaget innehar. 6

11 Villkor och anvisningar Vederlag Lexmark International Technology erbjuder 40,05 kronor kontant för varje aktie i ReadSoft, oavsett aktieslag. 1 Erbjudandet omfattar inte de konvertibler som utgavs i maj 2011, oktober 2011, april 2012 och april 2013 inom ramen för ReadSofts incitamentsprogram för anställda. Lexmark International Technology kommer att utanför Erbjudandet erbjuda deltagarna i programmet skälig behandling med aveende på deras innehav. 2 Konvertibler som innehas av ReadSofts helägda dotterbolag ReadSoft Financial AB, kommer inte att omfattas av Erbjudandet och kommer inte att hanteras utanför Erbjudandet. Courtage Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Lexmark International Technology blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i ReadSoft efter full utspädning; 2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i ReadSoft på villkor som är förmånligare för ReadSofts aktieägare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet; 3. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av ReadSoft erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Lexmark International Technology godtagbara villkor; 4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av ReadSoft helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller kan förväntas, och som Lexmark International Technology inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; 5. att inga omständigheter, som Lexmark International Technology inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Bolagets försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar; 6. att ingen information som offentliggjorts av ReadSoft eller lämnats av ReadSoft till Lexmark International Technology är felaktig, ofullständig eller vilseledande i något väsentligt avseende, och att ReadSoft har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; och 7. att ReadSoft inte vidtar några åtgärder som sannolikt kommer att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande. Lexmark International Technology förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren 2 7 får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Lexmark International Technologys förvärv av ReadSoft eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden. Lexmark International Technology förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga 1 Baserat på aktier, bestående av samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de aktier som Bolaget äger. 2 konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2011/2014 kommer att erbjudas 39,73 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 19,50 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor. Konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2011/2015 kommer att erbjudas 39,09 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 22,50 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor att erbjudas. Konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2012/2015 kommer att erbjudas 39,41 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 24,50 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor. Konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2013/2016 kommer att erbjudas 41,89 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 34,00 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor. 7

12 av villkor 2 7 ovan. Lexmark International Technology förbehåller sig inte sådan rätt såvitt avser villkor 1 ovan och kommer således inte att fullfölja Erbjudandet på en lägre acceptansnivå än vad som anges i detta villkor. Accept Aktieägare i ReadSoft vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 23 maj 2014 till och med den 23 juni 2014 klockan underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till: DNB Bank ASA, filial Sverige Securities Services & Custody, plan Stockholm Sverige Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare i ReadSoft vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller varken erbjudandehandlingen eller förtryckt anmälningssedel. Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av erbjudandehandlingen. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Pantsatt innehav Är aktier i ReadSoft pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i ReadSoft när dessa ska levereras till Lexmark International Technology. Anmälningssedel kan även skickas med fax till nummer: +46 (8) Anmälningssedeln måste skickas, gärna i bifogat svarskuvert, i god tid före sista dagen av acceptfristen för att kunna vara DNB Bank ASA, filial Sverige ( DNB ) tillhanda senast klockan den 23 juni Anmälningssedel kan även lämnas till bankkontor eller andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till DNB. Erbjudandehandlingen och anmälningssedel sänds till aktieägare vars innehav i ReadSoft var direktregistrerat hos Euroclear Sweden den 20 maj VP-konto och aktuellt innehav av aktier i ReadSoft framgår av den förtryckta anmälningssedeln. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Vänligen notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Aktieägare i ReadSoft som accepterar Erbjudandet bemyndigar och uppdrar åt DNB att leverera deras aktier i ReadSoft till Lexmark International Technology enligt villkoren för Erbjudandet. Ebjudandehandling och anmälningssedel Erbjudandehandling och anmälningssedel kan erhållas från DNB, på telefon + 46 (8) eller e-post: Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer även finnas tillgängliga på följande webbplatser: DNB:s webbplats (www. dnb.se) Informationswebbplats (www. lexmarkinfo.se) och FI:s webbplats ( (endast erbjudandehandling) Bekräftelse av accept Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats kommer aktierna att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i ägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear Sweden en avi ( VP-avi ) som visar antalet aktier i ReadSoft som utbokats från det ursprungliga VP-kontot. Utbetalning av vederlag Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas så snart Lexmark International Technology har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att Lexmark International Technology annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 23 maj 2014 beräknas utbetalning av vederlag kunna påbörjas omkring den 30 juni Redovisning av likvid (betalning till aktieägarna i ReadSoft) sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds avräkningsnotor. Vederlaget betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Till aktieägare i ReadSoft, som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto, eller om kontot är felaktigt, eller vars avkastningskonto är ett post- eller bankgirokonto, sker utbetalning enligt separat överenskommelse. I samband med utbetalning av vederlag bokas aktierna i ReadSoft ut från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Om innehavet är förvaltarregistrerat kommer utbetalningen att ske till förvaltaren. Observera att även om aktierna i ReadSoft är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. 8

13 Rätt till förlängning av Erbjudandet etc. Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 23 maj 2014 till och med den 23 juni Lexmark International Technology förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av Lexmark International Technology genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser. Rätt till återkallelse av accept Aktieägare i ReadSoft äger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit DNB (adress enligt ovan) tillhanda innan Lexmark International Technology har offentliggjort att samtliga villkor för Erbjudandet uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptfristen, senast klockan sista dagen av acceptfristen. Aktieägare i ReadSoft vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkor för Erbjudandet som Lexmark International Technology förbehållit sig rätten att frånfalla, gäller rätten att återkalla avgiven accept på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Tvångsinlösen och avnotering Så snart som möjligt efter att Lexmark International Technology blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i ReadSoft, avser Lexmark International Technology att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i ReadSoft. I samband härmed avser Lexmark International Technology verka för att Bolagets B-aktie avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm. Övrig information DNB utför vissa administrativa tjänster avseende Erbjudandet. Detta innebär inte att en person som accepterar Erbjudandet ( Deltagare ) betraktas som kund hos DNB. Vid accept av Erbjudandet betraktas Deltagaren som kund endast om DNB har lämnat råd till Deltagaren eller annars har kontaktat Deltagaren individuellt angående Erbjudandet, eller om Deltagaren har accepterat Erbjudandet via DNB:s kontor, internetbank eller telefonbank. Om en Deltagare inte betraktas som kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken så kallas kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande Erbjudandet. Deltagaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet. Frågor rörande Erbjudandet Vid frågor rörande Erbjudandet vänligen kontakta DNB på telefonnummer +46 (8) Information finns även tillgänglig på DNB:s hemsida, och på informationswebbplatsen 9

14 Information om Lexmark International Technology och finansiering av Erbjudandet Lexmark International Technology S.A. är ett aktiebolag baserat i Schweiz, registrerat (i Handelsregistret i Genève) under organisationsnr: CH , med registrerat säte i Meyrin, Genève och med huvudkontor på Batiment ICC - Bloc D 20, Route de Pre-Bois, Geneve 15, 1215, Schweiz. Lexmark International Technology är ett helägt dotterbolag till Lexmark. Lexmark är ett bolag baserat i Delaware och bildades Lexmark noterades 1995 på New Yorkbörsen och handlas under symbolen LXK. Under 2013, uppgick Lexmarks försäljning till över 3,6 miljarder USD, hade verksamhet i över 170 länder och sysselsatte cirka personer världen över. Lexmarks likvida medel per den 31 mars 2014 uppgick till cirka 1 miljard USD. Lexmark gör det möjligt för företag av alla storlekar att förbättra sina affärsprocesser genom att möjliggöra upphämtning och hantering av kritisk ostrukturerad information inom ramen för dess affärsprocesser samtidigt som förflyttningen mellan och hanteringen av fysisk och digital information påskyndas. Sedan starten 1991 har Lexmark blivit en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av utskrifts, bild och hanteringslösningar inom ramen för Managed Print Services ( MPS ), dokumentflöden och även affärsprocesser av hanterade utskriftslösningar. Lexmark är verksamt inom kontorslösningar för utskrifter och bildhantering, Enterprise Content Management ( ECM ), Business Process Management ( BPM ), Document Output Management ( DOM ), intelligent datahantering och mjukvara för söktjänster. Lexmarks produkter inkluderar laserskrivare och multifunktionsmaskiner, matrisskrivare och tillhörande varor/ lösningar/tjänster samt ECM, BPM, DOM, intelligent datahantering, sök- och webbaserade dokumentlösningar samt workflow programlösningar/tjänster. Lexmark utvecklar och äger majoriteten av tekniken för dess utskrifts-och bildprodukter samt dess programvara hänförlig till MPS samt innehålls-och processlösningar. Lexmark har sedan 2010 genomfört ett antal investeringar inom ECM, BPM, smart datainsamling och sökmotormjukvara. Under 2010 förvärvade Lexmark Perceptive Software, Inc. ( Perceptive Software ) en ledande leverantör inom ECM-programvara och lösningar för dokumenthanteringsprocesser. Sedan förvärvet av Perceptive Software har Lexmark genomfört ytterligare nio mjukvaruförvärv i bolagets fortsatta ompositionering från hårdvaruföretag till att fokusera på helhetslösningar för att brygga gapet mellan den tryckta och den digitala världen, och mellan ostrukturerad och strukturerad data/processer. Lexmark International Technology driver Lexmarks och Perceptive Software-verksamhet utanför Nordamerika. Finansiering Lexmark International Technology är inte beroende av extern finansiering för Erbjudandet. Erbjudandet kommer att finansieras med Lexmark International Technologys tillgängliga medel. Erbjudandet är således inte villkorat av att någon finansiering erhålls. Lexmark har ovillkorligen och oåterkalleligen garanterat Lexmark International Technologys rätta fullgörande av bl.a. sin betalningsskyldighet gentemot aktieägare i ReadSoft enligt Erbjudandet (vid fullföljande). 10

15 Information om ReadSoft Följande information utgör en översiktlig beskrivning av ReadSoft. Informationen i denna beskrivning är, om inte annat anges, baserad på offentligt tillgänglig information huvudsakligen hämtad från ReadSofts webbplats och årsredovisning avseende 2013 och har granskats av ReadSofts styrelse (se avsnitt Redogörelse från styrelsen i ReadSoft på sidan 45). Allmänt Verksamheten i korthet ReadSoft utvecklar och marknadsför programvara som erbjuder företag helhetslösningar för dokumentautomation och informationsbehandling. Genom ReadSofts teknologi kan information från webb, e-post, fax och papper fångas upp, tolkas, bearbetas och presenteras som enhetlig information i en kunds målsystem. Produkterna utvecklas i egen regi och marknadsförs internationellt i cirka 70 länder via dotterbolag och partners. Koncernens moderbolag, ReadSoft AB, förvaltar och utvecklar helägda operativa dotterföretag samt bedriver försäljning på de marknader där det inte finns dotterföretag etablerade. Dessutom sker en väsentlig del av utveckling och underhåll av nya och befintliga produkter och applikationer i moderbolaget. ReadSoft har ungefär 600 anställda av vilka ungefär 125 arbetar med produktion och utveckling, och 160 arbetar med support och försäljning. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, Sverige. Allmänt om ReadSofts produkter ReadSoft har en av marknadens mest avancerade applikationer för automation av affärsprocesser och är ledande när det gäller automatisk fakturahantering. Applikationerna hanterar ett stort antal finansiella affärsprocesser och kan integreras i samtliga ledande affärssystem, som till exempel SAP och Oracle. Sedan 2011 finns applikationerna tillgängliga på molnet och under 2013 lanserade ReadSoft en ny uppsättning mobilappar för hantering och automatisering av affärsprocesser, för ios, BlackBerry, Android och Windows 8 mobila operativsystem. ReadSofts programvaruapplikationer hjälper stora och små företag att automatisera dokumentprocesser och applikationerna gör det möjligt att hämta, få tillgång till, bearbeta, hantera och granska affärskritiska dokumentdata från en och samma plattform. Applikationerna extraherar information från affärsdokument som fakturor, blanketter, skadeärenden och beställningar oavsett om de är elektroniska eller på papper. Den extraherade informationen används för automatisk dokumentsortering, för att matcha informationen mot affärssystemen och i attestflöden. Hela kedjor av processer automatiseras, som till exempel köp till utbetalning, beställning till inbetalning. ReadSofts lösning för automatiserad fakturahantering är världsledande. Eftersom ReadSofts applikationer kan hantera alla typer av media, oavsett om det är digitala dokument eller fysiska papper, är ReadSoft redo för den allt snabbare utvecklingen mot ett papperslöst samhälle. ReadSoft har utvecklat konkurrenskraftiga lösningar för att säkerställa dokumentens spårbarhet och för att på ett enkelt sätt få fram relevant statistik, vilket gör att ReadSofts applikationer också hanterar de ökade kraven på reglering och behovet av kontroll. Det ökade intresset för molntjänster, en ökad mobilitet och den gradvisa övergången till e-fakturor har stärkt ReadSofts position ytterligare. När automatiseringen av affärsprocesser blir en allt mer strategiskt viktigt funktion, söker framförallt de stora företagen globala leverantörer som har resurser att leverera heltäckande lösningar med hög kapacitet. ReadSofts närvaro med etableringar i 17 länder och partners i ytterligare 70 gör att ReadSoft kan erbjuda ett kraftfullt stöd både vid installation och under drift. ReadSofts applikationer utgår ifrån fem byggstenar: u Applikationerna designar (Design) ett automatiserat informationsflöde som är helt integrerat med transaktionssystemet. Det möjliggör ett effektivt dataflöde baserat på bästa praxis utan att det behövs någon ITerfarenhet. Applikationerna kan helt integreras med alla affärssystem. u Applikationerna extraherar (Extract) affärskritiska data från alla källor och omvandlar den till information som organisationens system kan hantera. De förvandlar effektivt data, oavsett format, till ström 11

16 linjeformad information och elektronisk data som direkt kan hanteras av de olika målsystemen. Applikationerna har även en självlärande teknologi för dataextraktion. u Applikationerna automatiserar (Automate) ett stort antal affärsprocesser och flyttar utan mänsklig inblandning affärskritisk information till nästa steg i processen. u Applikationerna bidrar till att förbättra (Improve) processernas prestanda och gör det möjligt att i realtid fatta mer välgrundade, proaktiva affärsbeslut med nyckeltal. De identifierar processernas flaskhalsar och skapar en kontinuerlig förbättring av prestanda. u Applikationerna kontrollerar (Control) och övervakar flera olika affärsprocesser från början till slut. Applikationerna hanterar ett stort antal affärsprocesser utifrån samma skalbara plattform. All behörig personal kan närsomhelst få tillgång till processdata oavsett utrustning både på plats eller via molnet. Intäktsströmmar Licensförsäljning. De kunder som väljer att installera en applikation i sitt eget system betalar en engångskostnad baserat på det antal dokument som hanteras per år. Ökar volymen tillkommer en extra kostnad. Kunderna har även möjlighet att hyra applikationerna. Hyresavtalet innefattar licenskostnad, support- och underhållsavtal. De som använder applikationerna på molnet betalar en löpande abonnemangsavgift som baseras på antalet hanterade dokument. I molntjänsterna ingår support och löpande uppdateringar. Konsulttjänster. De kunder som väljer att installera ReadSofts applikationer på plats köper ofta även tjänster för anpassning, integration och utbildning. Support- och underhållsavtal. Kunder som köper en licens tecknar ett support- och underhållsavtal. Avtalet ger dem uppgraderingar av nya programvaror samt telefonsupport. Avtalet är obligatoriskt första året och förnyas sedan årsvis. Beroende på behov erbjuds kunderna tre nivåer av support, där Standard riktar sig mot lokala företag, Utvidgad mot företag med krav på korta ledtider och Affärskritisk är skräddarsydd support dygnet runt fem dagar i veckan. Hårdvara. För att erbjuda kunderna en fungerande helhetslösning, säljer ReadSoft även tredjepartsprodukter, framför allt skannrar för att skanna pappersdokument in till det automatiserade systemet. Generellt strävar ReadSoft efter att öka andelen återkommande intäkter i form av hyresavtal, underhållsoch supportavtal samt abonnerade molntjänster. Målet är att mer än 65 procent av ReadSofts framtida intäkter ska vara av återkommande art. Leveransmodeller ReadSofts lösningar driftsätts normalt på två olika sätt. Antingen lokalt på plats eller via molnet. Det finns även hybridversioner där delar av lösningarna körs på plats och andra via molnet. Försäljningskanaler Direkt till slutkund. Försäljning till större lokala företag, internationella koncerner och dokumentintensiva företag inom Business Process Outscourcing (BPO) sker genom ReadSofts egen globala säljorganisation. Via partners. Försäljning till små och medelstora företag sker i samarbete med cirka 350 partners världen över. De har en stark ställning på sina lokala marknader och använder sig av både ReadSofts applikationer och molnlösningar i sina egna produkter. Kundstruktur Stora dokumentintensiva företag använder ReadSofts applikationer för de marknadsledande affärssystemen Oracle och SAP. Medelstora företag drar nytta av applikationerna som en del i de system som erbjuds av olika partners. Mindre företag använder sig av applikationerna via molnet, antingen via partners eller som en integrerad del av sitt affärssystem. ReadSofts kunder finns över hela världen och är verksamma inom de flesta branscher Mål och strategi ReadSofts vision är att vara en ledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser. Det innebär att ReadSoft avser att utveckla de tekniskt bästa och mest användarvänliga lösningarna samt erbjuda den funktionalitet marknaden efterfrågar och leverera lösningar på ett effektivt och smidigt sätt. Dessutom avser ReadSoft att följa, stötta och utveckla sina kunder så att de alltid kan dra maximal nytta av produkterna. ReadSoft avser att fortsätta växa organiskt bland annat med hjälp av befintlig kundbas. Vidare söker ReadSoft nya försäljningskanaler, integrerar fler produkter utifrån befintlig produktportfölj och utvecklar nya funktioner. Parallellt arbetar ReadSoft med att utöka och fördjupa sin partnerförsäljning, vilket gör det möjligt att öka försäljningsvolymen mot framför allt små- och 12

17 medelstora företag utan att behöva knyta upp stora personella resurser. ReadSofts långsiktiga ambitionsnivå är att cirka 50 procent av den totala licensförsäljningen ska ske via partners. ReadSoft bevakar marknaden för att hitta potentiella strategiska partnerskap och förvärv. De senaste två åren har ReadSoft förvärvat två bolag (Expert Systems samt foxray AG och deras produkt XBOUND), vilka har bidragit positivt till ReadSofts tillväxt. ReadSoft har ända sedan starten haft en ledande position inom automatiserad fakturahantering. Strategin för att behålla denna är att fokusera på innovation och utveckling, men också att skapa nya lösningar genom att integrera befintliga produkter. En annan av ReadSofts styrkor är förmågan att kunna erbjuda en komplett lösning för kundens hela affärsprocess. Bredden i erbjudandet är en konkurrensfördel. ReadSoft arbetar också med att stärka driftsäkerheten, förbättra supporten, effektivisera implementeringen och öka precisionen. Tanken är ReadSoft inte bara ska vara tekniskt ledande utan även erbjuda den bästa kundupplevelsen. För att behålla sin ledande position ska ReadSoft fortsätta att utveckla sina lösningar. Dels genom att fokusera på kärnområdena, som dokumentförståelse och systemintegration, men också genom att integrera befintliga produkter och ta fram nya funktioner som ytterligare ökar kundernas effektivitet. ReadSoft avser att fortsätta arbetet med att utveckla och bredda sina molntjänster. ReadSoft Online är idag den snabbast växande delen inom bolaget. Tack vare ReadSofts långa erfarenhet av dokumentautomation och sin stora kundbas är ReadSoft dessutom en intressant samarbetspartner för andra bolag som utvecklar molntjänster. ReadSoft fortsätter att fokusera på att förbättra marginalerna bland annat genom att utveckla nya betalningsmodeller för framtida intäkter. ReadSoft har en stark position på en marknad som befinner sig i ett teknologiskt paradigmskifte. 13

18 ReadSofts finansiella information i sammandrag Nedanstående information avseende ReadSoft är hämtad från de reviderade årsredovisningarna för 2013, 2012 och 2011 samt från den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari mars ReadSofts koncernredovisningar har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standard (IFRS) inklusive International Accounting Standards (IAS) och tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee och har godkänts av EU för tillämpning inom EU. Rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpas. ReadSofts delårsrapport för perioden 1 januari mars 2014 har upprättats i enlighet med IAS 34 (delårsrapportering) och årsredovisningslagen. ReadSoft tillämpar årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. ReadSofts reviderade årsredovisningar finns tillgängliga på Bolagets hemsida ( Delårsrapport för perioden 1 januari mars 2014, som återges på sidorna 30 44, har inte granskats av Bolagets revisor. För fullständiga uppgifter om Bolagets resultatutveckling och dess finansiella ställning hänvisas till årsredovisningarna för samt den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari mars Angivna belopp i detta avsnitt ReadSofts finansiella information i sammandrag redovisas avrundade till miljoner kronor medan beräkningarna är utförda med ett större antal decimaler. Procentsatser redovisas med en decimal och har också avrundats. Avrundning kan medföra att visa sammanställningar till synes inte summerar. 14

19 Koncernens resultaträkning i sammandrag Mkr Jan Mar 2013 Jan Mar 2014 Apr 2013 Mar 2014 Nettoomsättning Aktiverade utgifter för egenutvecklade programvaror Handelsvaror Personalkostnader Övriga externa kostnader Övriga rörelsekostnader/intäkter Andel av resultat i intresseföretag Av- och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Tillväxt % 1 7,2% 17,9% 2,6% 3,6%. 8,7% 1,9% Rörelsemarginal 1 11,7% 8,4% 1,7% 9,0% 6,5% 2,1% Antal anställda Kostnad per anställd, Tkr I % av intäkterna 1 Handelsvaror 1 6,4% 9,4% 7,6% 7,9% 6,8% 7,4% Personalkostnader 1 61,9% 61,1% 67,3% 77,2% 75,1% 67,0% Övriga externa kostnader 1 20,7% 21,3% 22,6% 25,3% 22,2% 22,0% Källa: Årsredovisning 2011, 2012 och 2013 och delårsrapport jan mar Ingår ej i reviderad del av årsredovisning respektive delårsrapport. 15

20 Koncernens balansräkning i sammandrag Mkr 31 Dec Dec Dec Mar 2014 Summa immateriella anläggningstillgångar Inventarier Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Handelsvaror n.a. Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar n.a. Finansiella derivatinstrument 2 1 Aktuella skattefordringar n.a. Likvida medel Förutbetalda kostnader för årliga support- och underhållsavtal n.a. Förutbetalda kostnader n.a. Upplupna intäkter n.a. Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa eget kapital Summa långfristiga skulder Konvertibellån n.a. Kortfristiga finansiella skulder 3 9 n.a. Checkräkningskredit 18 n.a. Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld n.a. Övriga kortfristiga skulder n.a. Finansiella derivatinstrument 1 n.a. Förutbetalda intäkter för årliga support- och underhållsavtal n.a. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter n.a. Avsättningar 5 10 n.a. Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Källa: Årsredovisning 2011, 2012 och 2013 och delårsrapport jan mar

21 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Mkr Jan Mar 2013 Jan Mar 2014 Rörelseresultat före finansiella poster n.a. n.a. Avskrivningar n.a. n.a. Övriga ej likviditetspåverkande poster n.a. n.a. Erhållen/erlagd ränta n.a. n.a. Betald/erhållen inkomstskatt n.a. n.a. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar n.a. n.a. Investeringar i materiella anläggningstillgångar n.a. n.a. Förvärv av dotterbolag n.a. n.a. Ökning/minskning långfristiga fordringar n.a. n.a. Kassaflöde från investeringsverksamheten Upptagna lån n.a. n.a. Amortering av skuld n.a. n.a. Försäljning av egna aktier 1 n.a. n.a. Utbetald utdelning till aktieägarna n.a. n.a. Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Källa: Årsredovisning 2011, 2012 och 2013 och delårsrapport jan mar

22 Aktiedata, koncernnivå Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, exklusive återköpta aktier Genomsnittligt antal aktier, exklusive återköpta aktier Eget kapital per aktie, kr 10,9 11,9 11,5 Eget kapital per aktie efter full utspädning, kr 10,6 11,4 11,0 Resultat efter finansnetto per aktie, kr 2,7 2,1 0,3 Resultat efter finansnetto per aktie efter full utspädning, kr 2,6 2,0 0,3 Resultat efter skatt per aktie, kr 2,0 1,6 0,1 Resultat efter skatt per aktie efter full utspädning, kr 1,9 1,5 0,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 4,3 2,5 2,4 Kassaflöde per aktie, kr 2,5 1,4 1,7 Börskurs vid årets slut, kr 18,7 21,5 19,8 P/E-tal 9,5 13,7 180,0 Källa: Årsredovisning 2011, 2012 och

23 Nyckeltal Mkr Totalt kapital 707,0 809,8 827,3 Sysselsatt kapital 344,1 397,5 412,4 Eget kapital 324,1 360,9 351,2 Räntabilitet på totalt kapital, % 12,3 8,9 1,7 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 25,8 18,2 3,4 Räntabilitet på eget kapital, % 19,8 13,9 1,0 Rörelsemarginal (EBITDA), % 11,2 8,1 2,6 Rörelsemarginal, % 11,7 8,4 1,7 Resultatmarginal efter finansiella poster, % 12,0 8,1 1,2 Resultatmarginal efter skatt, % 8,8 6,1 0,5 Balanslikviditet, ggr 1,4 1,3 1,1 Kassalikviditet, ggr 1,4 1,3 1,1 Soliditet, % 45,8 44,6 42,4 Skuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,1 0,2 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,2 0,0 Netto räntebärande skulder 136,5 76,9 0,8 Andel riskbärande kapital, % 44,3 43,5 40,3 Räntetäckningsgrad, ggr 65,9 15,7 3,1 Rörelsekapital i relation till omsättning, % 4,5 0,4 4,3 Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,0 1,0 0,9 Utgifter för produktutveckling 98,4 103,9 104,0 Utgifter för produktutveckling i relation till omsättningen, % 14,8 13,3 13,7 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6,9 6,6 7,3 Antal anställda i medeltal Antal anställda vid periodens slut Omsättning per anställd 1,4 1,4 1,2 Förädlingsvärde per anställd 1,0 1,0 0,9 Löner och ersättning exklusive sociala avgifter 306,5 358,5 382,7 Källa: Årsredovisning 2011, 2012 och

24 Finansiella definitioner Andel riskbärande kapital Balanslikviditet EBITDA EBITDA marginal Eget kapital Eget kapital per aktie (efter utspädning) Eget kapital per aktie före utspädning Engångsposter Fritt kassaflöde Förädlingsvärde per anställd Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Kassalikviditet Kapitalomsättningshastighet Nettoskuldsättningsgrad Operativt kassaflöde Summan av eget kapital och uppskjuten skatt (inklusive minoritet) i procent av balansomslutning. Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Rörelseresultat före aktiveringar av kostnader för egenutvecklade programvaror, avskrivningar, nedskrivningar, räntor och skatt. Rörelseresultat före aktiveringar av kostnader för egenutvecklade programvaror, avskrivningar, nedskrivningar, räntor och skatt i procent av omsättningen. Eget kapital inkluderar 73,7 procent av obeskattade reserver. Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier, inklusive återköpta aktier. Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier, exklusive återköpta aktier. Kostnader av engångskaraktär hänförs till exempel avveckling av verksamhet, kostnader för övertalig personal, samt övriga kostnader hänförliga till förändring i organisations- och ledningsstruktur som är att beteckna som engångsföreteelser. Kassaflöde från den löpande verksamheten minus investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar plus avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Resultat efter avskrivningar plus arbetskraftskostnader dividerat med genomsnittligt antal anställda. Vägt genomsnitt av antalet aktier under redovisningsperioden. Vägt genomsnitt av antalet aktier under redovisningsperioden, med hänsyn tagen till potentiella aktier. Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder. Omsättning dividerad med genomsnittlig balansomslutning. Netto räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive utbetalda engångskostnader, mottagna räntor, utbetalda räntor och betald inkomstskatt minus investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar plus avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar. 20

25 Operativt kassaflöde per aktie Potentiella aktier P/E-tal Resultat per aktie efter utspädning Resultat per aktie före utspädning Räntabilitet på sysselsatt kapital Räntabilitet på eget kapital Räntabilitet på totalt kapital Räntebärande nettoskuld Räntetäckningsgrad Rörelsemarginal Rörelsekapital Soliditet Skuldsättningsgrad Sysselsatt kapital Utgifter för produktutveckling Operativt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Aktier som tillkommer vid framtida utnyttjande av teckningsoptioner, konvertibla förlagslån och personaloptioner och som då ger en utspädningseffekt, det vill säga där diskonterad teckningskurs är lägre än aktiens genomsnittliga marknadskurs under redovisningsperioden. Börskurs i förhållande till resultat per aktie. Årets resultat med hänsyn tagen till resultateffekt från potentiella aktier, dividerat med genomsnittligt antal aktier med hänsyn tagen till potentiella aktier. Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Resultat efter finansnetto minus skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. Finansiella skulder minus finansiella tillgångar. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen. Omsättningstillgångar minskat med likvida medel och kortfristiga skulder. Eget kapital inklusive obeskattade reserver efter avdrag för skatt i procent av balansomslutningen. Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder. Personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar relaterade till den personal som arbetar med forskning och utveckling. 21

26 Aktiekapital och ägarstruktur Aktierna ReadSoft har två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till tio röster, och varje B-aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. A-aktierna är föremål för hembud i ReadSofts bolagsordningen. ReadSofts B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, under symbolen RSOF B, med ISIN-nummer SE Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet uppgår per dagen för denna erbjudandehandling till , kronor, fördelat på aktier, av vilka är A-aktier och är B-aktier, med ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. Av aktier äger ReadSoft självt B-aktier. Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Nominellt belopp, kr Förändring av aktiekapital, kr Totalt aktiekapital, kr Tillkommande antal aktier Totalt antal aktier 1991 Bolagets bildande Fondemission Fondemission Nyemission Nyemission Split 100: Nyemission Apportemission Split 10:1 0, Konvertering av konvertibelt förlagslån 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Fondemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Konvertering av konvertibelt lån 0, Konvertering av konvertibelt lån 0, Konvertering av konvertibelt lån 0,

27 ReadSofts största aktieägare per den 31 mars 2014 Per den 31 mars 2014 uppgick antalet aktieägare i ReadSoft till Andelen utländska ägare uppskattas till 17,7 procent av aktiekapitalet och 12,9 procent av rösterna. 1 De största aktieägarna per den 31 mars 2014 listas nedan. ReadSofts största aktieägare per den 31 mars 2014 Ägare Aktier % 2 Röster % 2 A-aktier B-aktier Jan Andersson 10,6 20, Lars Appelstål 10,6 20, Nordea Investment Funds 6,8 5, Goldman Sachs International Ltd 4,2 3, Länsförsäkringar Småbolag Sverige 3,9 3, Öhman IT- Fond 3,9 3, Unionen 3,7 2, Swedbank Robur Fonder 3,5 2, Handelsbanken Fonder 3,2 2, Försäkrings AB Avanza Pension 2,9 2, Fjärde AP-Fonden 2,7 2, Lannebo Microcap II 2,5 2, Övriga 33,8 29, Totalt externa aktieägare 92,3 100, ReadSoft AB 7, Summa Aktiekursutveckling Nedanstående diagram visar kursutveckling och volym för ReadSofts B-aktie under de senaste 12 månaderna Pris på B-aktien i kr 35,0 32,5 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 fram till att Erbjudandet offentliggjordes (5 maj maj 2014), jämfört med OMX Stockholm PI under samma period. Volym ,0 0 MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ Readsoft B OMX Stockholm_PI Antalet omsatta aktier i 1000-tal per vecka 1 Enligt information från ReadSofts webbplats. 2 Andelen i aktiekapitalet har beräknats baserat på samtliga utestående aktier , och andelen av röstetalet har beräknats baserat på aktier, bestående av samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de aktier som Bolaget äger. 23

28 Aktierelaterade incitamentsprogram ReadSoft har för närvarande fyra utestående serier av konvertibler utgivna under incitamentsprogram till nyckelpersoner och ledande befattningshavare: program 2011/2014 om nominellt belopp kronor; VD-program 2011/2015 om nominellt belopp kronor; program 2012/2015 om nominellt belopp kronor; och program 2013/2016 om nominellt belopp kronor, enligt vad som beskrivs närmare nedan. Som anges under avsnitt Erbjudande till aktieägare i ReadSoft, omfattas konvertiblerna inte av Erbjudandet. Lexmark International Technology kommer att utanför Erbjudandet erbjuda deltagarna i programmet skälig behandling med aveende på deras innehav. 1 Konvertibler som innehas av ReadSofts helägda dotterbolag ReadSoft Financial AB, kommer inte att omfattas av Erbjudandet och kommer inte att hanteras utanför Erbjudandet. Konvertibelprogram 2011/2014 Årsstämman 2011 beslutade om införande av ett incitamentsprogram för anställda i ReadSoft koncernen baserat på emission av konvertibler. Bolaget har emitterat konvertibler varav tecknades av nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom ReadSoft koncernen. Resterande konvertibler tecknades av dotterbolaget ReadSoft Financial AB för eventuell teckning av och vidarebefordran för tillkommande nyckelpersoner och ledande befattningshavare. För samtliga konvertibler gäller en löptid från den 21 juni 2011 till den 15 december 2014 med rätt till konvertering från den 23 juni 2014 till och med den 28 november Konverteringskursen är bestämd till 19,50 kronor per konvertibel. Varje konvertibel kan konverteras till en aktie i serie B i bolaget. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med kronor genom utgivande av B-aktier, envar med ett kvotvärde om tio öre. Detta motsvarar, exklusive tidigare konvertibelprogram, en utspädning med cirka 1% av aktiekapitalet och 0,8 % av röstetalet. VD konvertibelprogram 2011/2015 En extra bolagsstämma den 25 oktober 2011 beslutade om införande av ett incitamentsprogram för verkställande direktören Per Åkerberg (VD) baserat på emission av konvertibler. Bolaget har emitterat konvertibler som tecknats av VD. För samtliga konvertibler gäller en löptid från den 12 december 2011 till och med den 11 juni 2015 med rätt till konvertering från den 12 december 2014 till och med den 27 maj Konverteringskursen är bestämd till 22,50 kronor per konvertibel. Varje konvertibel kan konverteras till en aktie i serie B i bolaget. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med kronor genom utgivande av B-aktier, envar med ett kvotvärde om tio öre. Detta motsvarar, exklusive tidigare konvertibelprogram, en utspädning med cirka 1,2 % av aktiekapitalet och 0,9 % av röstetalet. Konvertibelprogram 2012/2015 Årsstämman 2012 beslutade om införande av ett incitamentsprogram för anställda i ReadSoft koncernen baserat på emission av konvertibler. Bolaget har emitterat konvertibler varav tecknades av nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom ReadSoft koncernen. Resterande konvertibler tecknades av dotterbolaget ReadSoft Financial AB för eventuell teckning av och vidarebefordran för tillkommande nyckelpersoner och ledande befattningshavare. För samtliga konvertibler gäller en löptid från den 14 juni 2012 till den 15 december 2015 med rätt till konvertering från den 15 juni 2015 till och med den 27 november Konverteringskursen är bestämd till 24,50 kronor per konvertibel. Varje konvertibel kan konverteras till en aktie i serie B i bolaget. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med kronor genom utgivande av B-aktier, envar med ett kvotvärde om tio öre. Detta motsvarar, exklusive tidigare konvertibelprogram, en utspädning med cirka 1 % av aktiekapitalet och 0,8 % av röstetalet. 1 konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2011/2014 kommer att erbjudas 39,73 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 19,50 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor. Konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2011/2015 kommer att erbjudas 39,09 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 22,50 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor att erbjudas. Konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2012/2015 kommer att erbjudas 39,41 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 24,50 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor. Konvertibelinnehavarna i konvertibelprogram 2013/2016 kommer att erbjudas 41,89 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 34,00 kronor. Den som exempelvis innehar konvertibler motsvarande nominellt kronor kommer således att erbjudas ett vederlag om ca kronor. 24

29 Konvertibelprogram 2013/2016 Årsstämman 2013 beslutade om införande av ett incitamentsprogram för anställda i ReadSoft koncernen baserat på emission av konvertibler. Bolaget har emitterat konvertibler varav tecknades av nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom ReadSoft koncernen. Resterande konvertibler tecknades av dotterbolaget ReadSoft Financial AB för eventuell teckning av och vidarebefordran för tillkommande nyckelpersoner och ledande befattningshavare. För samtliga konvertibler gäller en löptid från den 13 juni 2013 till den 12 december 2016 med rätt till konvertering från den 14 juni 2016 till och med den 25 november Konverteringskursen är bestämd till 34 kronor per konvertibel. Varje konvertibel kan konverteras till en aktie i serie B i bolaget. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med kronor genom utgivande av B-aktier, envar med ett kvotvärde om tio öre. Detta motsvarar, exklusive tidigare konvertibelprogram, en utspädning med cirka 1 % av aktiekapitalet och 0,8 % av röstetalet Utdelningspolicy ReadSoft ska, över en konjunkturcykel, distribuera minst 20 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna genom utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd. Bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Vid årsstämman som hölls den 28 april 2014 beslutades det att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande: u Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. u Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. u Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. u Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. u Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier. Bemyndigande att besluta om nyemission Vid årsstämman som hölls den 28 april 2014 beslutades det att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2015, besluta om nyemissioner av sammanlagt högst B-aktier enligt följande: u Styrelsen har rätt att besluta att nya B-aktier ska tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. u De nya aktierna ska emitteras på marknadsmässiga villkor och betalning för aktierna ska kunna ske med apport eller kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 första stycket 6 i aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiering kan komma att behövas med anledning av framtida företagsförvärv mot betalning i aktier och/eller genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom. Aktieägaravtal Enligt ReadSofts årsredovisning för räkenskapsåret 2013 är Bolaget inte medvetet om några befintliga avtal mellan större aktieägare i ReadSoft eller mellan större aktieägare och ReadSoft. Väsentliga avtal ReadSofts årsredovisning för räkenskapsåret 2013 nämner inga väsentliga avtal vilka Bolaget är part i som skulle kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att kontrollen över Bolaget förändras som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande. Avtal mellan Bolaget, styrelseledamöter eller anställda Enligt ReadSofts årsredovisning för räkenskapsåret 2013 förekommer inte några avtal mellan Bolaget och styrelseledamöter eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig grund eller om deras anställning upphör till följd av ett offentlig uppköpserbjudande avseende aktier i Bolaget. 25

30 ReadSofts styrelse, ledning och revisor Styrelse 1 Göran E Larsson Position: Styrelseordförande Invald: 1998, styrelseordförande sedan 2000 Medborgarskap: Svensk Född: 1943 Utbildning: Civilingenjör och civilekonom. Huvudsaklig sysselsättning: Aktivt styrelsearbete. Andra styrelseuppdrag: Styreleseordförande i Sagax (publ). Ledamot i Header Compression Sweden Holding (publ) och Habia Cable. Arbetslivserfarenhet: VD i bland annat Micronic Laser Systems, Standard Radio, Tidningarnas Telegrambyrå, Norstedts Tryckeri, Interforward, Ferag. Styrelseordförande i bl.a. QlikTech International, Sandrew Metronome, Tolerans, Ferag Japan, Standard Radio, Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond och Aqeri Holding. Innehav i ReadSoft: aktier av serie B. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja. Lars Appelstål Position: Styrelseledamot Invald: 1991 Medborgarskap: Svensk Född: 1959 Utbildning: Civilingenjör datateknik, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Master of Science, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. Huvudsaklig sysselsättning: Chief Technology Officer (CTO) på ReadSoft. Andra styrelseuppdrag: Inga. Arbetslivserfarenhet: Grundare av ReadSoft, EVP R&D på ReadSoft, Systemutvecklare Norsk Data samt konsult Frontec. Innehav i ReadSoft: aktier av serie A och aktier av serie B. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej. Lennart Pihl Position: Styrelseledamot Invald: 2001 Medborgarskap: Svensk Född: 1950 Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet. Huvudsaklig sysselsättning: Senior Adviser och managementkonsult i eget bolag. Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kinnarps, Green Cargo, Nordic Room Improvement och Bertex. Vice ordförande i Heatex, styrelseledamot i Poolia och SIHK Nordvästra Skåne. Arbetslivserfarenhet: VD i Acrimo och Bong Ljungdahl. Innehav i ReadSoft: aktier av serie B. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja. Jan Andersson Position: Styrelseledamot Invald: 2011 Medborgarskap: Svensk Född: 1959 Utbildning: Civilingenjör datateknik, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Huvudsaklig sysselsättning: Aktivt styrelsearbete i ReadSoft. Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fast2 och Ekros & Hultberg. Styrelseledamot i Addnode Group (publ), Skye AS och TimeZynk. Arbetslivserfarenhet: Grundare och VD ReadSoft, Styrelseordförande AIIM International, styrelsemedlem i Netwize (publ), ADRA Datasystem och Cortex Software. Innehav i ReadSoft: aktier av serie A och aktier av serie B. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej. Peter Gille Position: Styrelseledamot Invald: 2009 Medborgarskap: Svensk Född: 1962 Utbildning: Systemvetarlinjen (BSc), Uppsala universitet, 1988, samt Executive MBA 2003 (Paris och Edinburghs Universitet). Huvudsaklig sysselsättning: VD i nexus. Andra styrelseuppdrag: Ett antal styrelseuppdrag i nexus dotterbolag. Arbetslivserfarenhet: Diverse ledande befattningar inom Oraclekoncernen, konsult inom Corda Adesystem, Enator Corda. Innehav i ReadSoft: Innehar inga aktier. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja. Håkan Valberg Position: Styrelseledamot Invald: 2008 Medborgarskap: Svensk Född: 1962 Utbildning: Civilingenjör, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Huvudsaklig sysselsättning: President för EMEA-regionen inom amerikanska Advent Software. Andra styrelseuppdrag: Prodacapo och styrelseuppdrag i ett antal av Advent Softwares dotterbolag. Arbetslivserfarenhet: MAS/PCM Nordic (IBM-dotterbolag) General Manager, EVP Sales & Marketing, i2technologies, Client Executive, Nordic Manager och Industri Matematik International, Vice President World Wide Product Marketing, Development and Alliances. Innehav i ReadSoft: aktier av serie B. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja. 1 Aktieinnehav i ReadSoft per den 31 december Aktieinnehavet inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer. 26

31 Ledning 1 Per Åkerberg Position: President and Chief Executive Officer Anställd: 2011 Innehav i ReadSoft: aktier av serie B och konvertibler till ett värde av kr Lars Appelstål Position: Chief Technology Officer Anställd: 1991 Innehav i ReadSoft: aktier av serie A och aktier av serie B Jan Bertilsson Position: Chief Financial Officer Anställd: 1997 Innehav i ReadSoft: aktier av serie B och konvertibler till ett värde av kr Bob Fresneda Position: Senior Vice President Region Americas & Asia Pacific Anställd: 1999 Innehav i ReadSoft: aktier av serie B och konvertibler till ett värde av kr Björn Gabrielsen Position: Senior Vice President Region EMEA Anställd: 2000 Innehav i ReadSoft: Konvertibler till ett värde av kr Johan Holmqvist Position: Vice President Corporate Communications Anställd: 2009 Innehav i ReadSoft: aktier av serie B och konvertibler till ett värde av kr Björn Karlsson Position: Executive Vice President Product Management Anställd: 1997 Innehav i ReadSoft: aktier av serie B Martin Lackmann Position: Senior Vice President Region Northern Europe Anställd: 2000 Innehav i ReadSoft: aktier av serie B Andrew Pery Position: Chief Marketing Officer Anställd: 2014 Innehav i ReadSoft: Inget Anna Ronnelin Position: Vice President Human Resources Anställd: 2000 Innehav i ReadSoft: aktier av serie B och konvertibler till ett värde av kr Peter Sandin Position: Chief Operating Officer Anställd: 2010 Innehav i ReadSoft: Konvertibler till ett värde av kr Revisor Årsstämman som hölls den 28 april 2014 valde revisionsbyrån Öhrlings Price waterhousecoopers AB till revisor för perioden fram till slutet av årsstämman Auktoriserade revisorn Magnus Willfors är huvudansvarig revisor. 1 Aktieinnehav och konvertibelinnehav i ReadSoft per den 31 december Aktieinnehavet inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer. 27

32 ReadSofts bolagsordning Antagen vid årsstämma i bolaget den 22 april Firma Bolagets firma är ReadSoft AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborg. 3 Verksamhet Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av system för maskinell inläsning av skrivna tecken, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital och aktieslag Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. Aktier får utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B en röst. Vardera aktieslaget kan utges till ett antal av högst 100 miljoner. Vid ökning av aktiekapital genom kontantemission eller kvittningsemission skall gälla att gammal aktie skall ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier, som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna, skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Om aktier av endast ett aktieslag emitteras genom kontantemission eller kvittningsemission skall alla aktieägare ha företrädesrätt till dessa aktier i proportion till den andel av aktiekapitalet som deras aktieinnehav representerar. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant emission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid fondemission skall nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel av aktiekapitalet. Innehavare av aktier av serie A äger rätt att genom skriftlig begäran till styrelsen påfordra att aktier av serie A omedelbart omvandlas till aktier av serie B samt att denna omvandling omedelbart skall registreras i avstämningsregistret. Omvandlingen är verkställd när registreringen är genomförd hos Bolagsverket 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 25 miljoner och högst 100 miljoner. 6 Styrelse och revisorer Styrelsen består av 3 7 ledamöter, utan eller med högst 7 suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses antingen 1 2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 7 Kallelse m.m. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast kl den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 28

33 8 Årsstämma Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två protokollsjusterare. 4. godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen samman kallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 9. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt, när så erfordras, revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 9 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår är Hembud Har aktie av serie A, genom köp, byte, gåva, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion, delning eller genom annat slag av förvärv, övergått till annan än A-aktieägare skall aktien genast hembjudas A-aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall därvid bestyrkas samt den ersättning som lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen anges. När anmälan gjorts om övergång av aktie, skall styrelsen genast (i) anteckna detta i särskilt förd bok och (ii) skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från dagen för förvärvarens behöriga anmälan hos styrelsen om akties övergång. Lösningsanspråk skall av styrelsen genast antecknas i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädessrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om flera aktier hembjudes, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas i proportion till tidigare aktieinnehav, bland dem som framställt lösningsanspråk. Lösenbelopp skall, om aktierna överlåtits mot vederlag, motsvara vederlaget och annars motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan i tvisten i den ordning som föreskrivs nedan. Sådan talan skall väckas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blivit bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom. Under tiden från den hembudspliktiges förvärv av de hembudspliktiga aktierna till dess att den definitive ägaren är införd i avstämningsregistret (hembudstiden), har förvärvaren rätt till vinstutdelning och företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien. Avlider aktieägare, vars aktier omfattas av hembudsförbehåll, och övergår aktierna inte inom ett år från dödsfallet till ny ägare, gäller förbehållet gentemot dödsboet. Dödsboet skall i sådant fall göra anmälan enligt första stycket i denna 10 när hembudsplikten inträder. Tvist om lösningsrätt av aktie och om lösenbeloppets storlek skall avgöras av skiljemän enligt den vid påkallandet gällande lagen om skiljeförfarande. 11 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 12 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. 29

34 ReadSofts delårsrapport för perioden 1 januari mars 2014 Delårsrapport JANUARI MARS 2014 Mycket stark licensförsäljning Licensintäkterna för januari-mars ökade med 27 procent till 53,4 (42,0) Mkr Omsättningen för januari-mars ökade med 9 procent till 176,8 (162,6) Mkr Rörelseresultatet EBITDA för januari-mars blev -9,3 (-17,6) Mkr Resultat efter skatt per aktie för januari-mars blev -0,39 (-0,38) kr Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-mars blev 54,2 (30,4) Mkr Nyckeltal Rullande 2013 jan-mar jan-mar jan-mar 12 månader Helår Nettoomsättning, Mkr 176,8 162,6 156,9 775,5 761,3 Rörelseresultat EBITDA*, Mkr -9,3-17,6-11,7 28,2 19,9 Resultat före skatt, Mkr -12,2-15,3-10,8 12,4 9,3 Resultat efter skatt, Mkr -11,8-11,5-7,9 3,2 3,5 Rörelsemarginal EBITDA*, % -5,3-10,8-7,4 3,6 2,6 Resultatmarginal före skatt, % -6,9-9,4-6,9 1,6 1,2 Resultatmarginal efter skatt, % -6,7-7,1-5,0 0,4 0,5 Resultat efter skatt per aktie, kr -0,39-0,38-0,27 0,10 0,11 Kassaflöde, löpande verksamhet, Mkr 54,2 30,4 39,2 97,1 73,3 * Rörelseresultat före aktiveringar av kostnader för egenutvecklade programvaror, av- och nedskrivningar, räntor och skatt. ReadSoft (publ.) Org nr Södra Kyrkogatan 4 SE Helsingborg Denna rapport publicerades

35 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 VD OCH KONCERNCHEF: Mycket stark licenstillväxt ReadSoft tar nu steg i rätt riktning och vi följer upp det starka fjärde kvartalet med ett första kvartal som visar på tillväxt och förbättrade marginaler. Vår totala omsättning växte i lokala valutor jämfört med föregående år med 8 procent. Det är glädjande att se att den viktiga licensförsäljningen är mycket stark och den ökade i lokala valutor med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt. Samtliga våra regioner har haft en god utveckling och tillväxten under kvartalet är inte baserad på någon enskilt stor affär. Vi ser redan positiva resultat från den förändring vi gjorde under det fjärde kvartalet i försäljningsorganisationen för XBOUND. XBOUND har haft en bra tillväxt under kvartalet och vi har gjort ett antal nya affärer på marknader där vi tidigare inte har haft någon XBOUND-försäljning, som till exempel i Australien. Fakturaportalen, vår e-fakturalösning, har också bidragit med en bra tillväxt och det är glädjande att konstatera att vi på ett bra sätt har kunnat utnyttja de merförsäljningsmöjligheter som våra existerande kunder utgör. Arbetet med att förbättra våra återkommande intäkter fortsätter att utvecklas positivt. De återkommande intäkterna under kvartalet ökade med 14 procent jämfört med motsvarande period ifjol och utgjorde mer än 50 procent av den totala omsättningen. Sett över rullande 12 månader har de återkommande intäkterna ökat med 13 procent och utgjorde cirka 47 procent av den totala omsättningen. Den positiva utvecklingen av de återkommande intäkterna är väldigt viktig för vår framtida intäktsmix. Vårt EBITDA-resultat och våra marginaler har tagit tydliga steg i rätt riktning. Motsvarande period ifjol hade vi försämrade konsultintäkter, vilket påverkade vårt resultat och föranledde en del förändringar. Dessa förändringar har lett till att organisationen har effektiviserats och vi är färre konsulter detta kvartal jämfört med ifjol, men vi redovisar ändå ett förbättrat resultat. En successiv förändring av redovisningen av intäkterna från våra support- och underhållsavtal har påverkat kvartalets intäkter negativt i jämförelse med första kvartalet föregående år. Denna effekt innebär inga förlorade intäkter utan endast en förskjutning av dessa intäkter. Under det första kvartalet är det våra marknader i Tyskland, USA, Frankrike, Spanien och Sverige som visar vägen med god tillväxt och lönsamhet. På produktsidan presenterade vi, på den globala mässan Convergence 2014 i Atlanta, USA, att vår fakturahanteringslösning nu finns tillgänglig för alla Microsoft Dynamics användare, oavsett vilken plattform de använder. Därtill lanserade vi den senaste versionen av PROCESSIT (7.3.1), vår automatiska fakturahanteringslösning för Oracle, på den internationella konferensen COLLABORATE 14 i Las Vegas, USA. Vi har förbättrat vårt resultat och våra marginaler i kvartalet och vi kommer att fortsätta att arbeta för tillväxt och med att prioritera att förbättra vår vinstmarginal. Vi har en stark licenstillväxt vilket borgar för vidare intäkter för hela vår organisation, våra återkommande intäkter fortsätter att växa och våra tillväxtområden utvecklas positivt. Detta visar att ReadSoft står väl rustat för framtiden och det gör att vi är optimistiska inför våra möjligheter att skapa en fortsatt god utveckling. Per Åkerberg VD och koncernchef Utveckling rullande 12 månader Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q % Omsättning, Mkr EBITDA, % ReadSoft AB (publ.) Sida 2/15 31

36 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 KONCERNEN Viktiga händelser under första kvartalet ReadSoft EMEA gjorde en stor affär under kvartalet med en ledande leverantör av kontorsmateriel och tillhörande tjänster. Affären är värd 5,8 Mkr. Kunden valde att gå från flera olika affärssystem till en servicecenterlösning där man kommer att använda ett SAP-system som hanterar företagets alla fakturor. Affären omfattar licenser, support- och underhåll samt tjänster. ReadSoft lanserade, vid den globala Microsoft-konferensen Convergence 2014, i Atlanta, USA, sin molnbaserade automatiska fakturahanteringslösning ReadSoft Online integrerad med Microsofts affärssystem Dynamics. ReadSofts finansiella applikationer är nu kompatibla med alla Microsoft Dynamics-plattformar. ReadSoft lanserade och presenterade för första gången officiellt PROCESSIT på COLLABORATE 14-konferensen i Las Vegas, USA. PROCESSIT är den senaste versionen av ReadSofts Oracle-validerade lösning och ger bland annat utökade användar- och anpassningsmöjligheter, samt är helt integrerad med Oracle WebCenter. ReadSoft North America gjorde en stor affär under kvartalet, värd 2,5 Mkr, med ett globalt forskningsbolag verksamt inom vårdsektorn. Företaget kommer att använda ReadSofts automatiska fakturahanteringsteknologi för att kunna centralisera sin globala fakturahantering till regionala servicecenters. Denna förändring mot standardiserade fakturahanteringsprocesser stödjer företagets plan att konsolidera de olika affärssystem (ERPs) som de använder idag till ett enda system från SAP. Nettoomsättning och resultat första kvartalet 2014 Första kvartalets omsättning uppgick till 176,8 (162,6) Mkr vilket innebär en tillväxt om 9 procent i svenska kronor och om 8 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet EBITDA för kvartalet uppgick till -9,3 (-17,6) Mkr. Rörelsemarginalen EBITDA blev -5,3 (-10,8) procent. Resultatet efter skatt blev -11,8 (-11,5) Mkr. Periodens rörelseresultat EBITDA och resultat efter skatt har påverkats av valutakursdifferenser om -2,1 (-0,9) Mkr, vilket återfinns i resultaträkningen under raden Övriga rörelsekostnader/intäkter. Årets första kvartal innehåller fulla intäkter och kostnader från den förvärvade bolaget ReadSoft Expert Systems AB medan första kvartalet föregående år inte innehöll några intäkter och kostnader då ReadSoft Expert Systems AB konsoliderades från 17 maj Licensintäkterna ökade med 27 procent i både svenska kronor och lokala valutor under första kvartalet och uppgick till 53,4 (42,0) Mkr, vilket utgjorde 30 (26) procent av de totala intäkterna. Intäkter från underhållsavtal uppgick till 66,4 (67,3) Mkr för kvartalet. Till detta kommer intäkter för produktrelaterade konsulttjänster om 49,1 (47,1) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen skannrar) uppgick under kvartalet till 6,3 (4,6) Mkr. Övriga intäkter uppgick till 1,5 (1,6) Mkr. En successiv förändring av redovisningen av intäkterna för underhållsavtal har påverkat kvartalets intäkter negativt med cirka 3 Mkr i jämförelse med första kvartalet föregående år. Denna effekt innebär inga förlorade intäkter utan endast en tidsförskjutning i intäktsredovisningen. ReadSofts intäktsmodell innehåller både intäkter av engångskaraktär och återkommande intäkter. De återkommande intäkterna består av licensintäkter från hyresmodell och molntjänster samt intäkter från löpande underhållsavtal. Dessa återkommande intäkter blir en allt viktigare intäktskälla. Under årets första kvartal var de återkommande intäkterna 90,7 (79,9) Mkr och utgjorde 51,3 (49,2) procent av den totala omsättningen. Bolagets försäljning på den nordiska marknaden uppgick till 47,2 (38,3) Mkr. På övriga europeiska marknader uppgick försäljningen till 80,0 (72,4) Mkr. Försäljningen i USA och övriga världen uppgick till 49,6 (51,9) Mkr. ReadSoft EMEA gjorde en stor affär under kvartalet värd 5,8 Mkr med en ledande leverantör av kontorsmaterial. De återkommande intäkterna under kvartalet ökade med 14 procent jämfört med motsvarande period ifjol. Omsättning per kvartal, Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Säsongsvariationerna i ReadSofts försäljning är tydliga och kan schematiskt betraktas i grafen till vänster. Ett karakteristiskt mönster för bolagets omsättning är att det första och tredje kvartalet är de något svagare kvartalen med det första som det svagaste. Det andra och det fjärde kvartalet är vanligtvis de starkaste kvartalen med det fjärde kvartalet som det enskilt starkaste. ReadSoft AB (publ.) Sida 3/15 32

37 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 Nettoomsättning och resultat rullande 12 månader Omsättningen för perioden april 2013 till mars 2014 uppgick till 775,5 (787,4) Mkr. Rörelseresultatet EBITDA för perioden uppgick till 28,2 (57,0) Mkr. Rörelsemarginalen EBITDA blev 3,6 (7,2) procent. Resultatet efter skatt blev 3,2 (52,7) Mkr. Periodens rörelseresultat EBITDA och resultat efter skatt har påverkats av valutakursdifferenser om -2,4 (-0,7) Mkr, vilket återfinns i resultaträkningen under raden Övriga rörelsekostnader/intäkter. Licensintäkterna uppgick under perioden till 255,0 (253,8) Mkr, vilket utgjorde 33 (32) procent av de totala intäkterna. Intäkter från underhållsavtal uppgick till 278,0 (269,4) Mkr för perioden. Till detta kommer intäkter för produktrelaterade konsulttjänster om 205,9 (220,4) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen skannrar) uppgick under perioden till 26,1 (35,1) Mkr. Övriga intäkter uppgick till 10,5 (8,6) Mkr. ReadSofts intäktsmodell innehåller både intäkter av engångskaraktär och återkommande intäkter. De återkommande intäkterna består av licensintäkter från hyresmodell och molntjänster samt intäkter från löpande underhållsavtal. Dessa återkommande intäkter blir en allt viktigare intäktskälla. För perioden april 2013 till mars 2014 var de återkommande intäkterna 368,2 (324,6) Mkr och utgjorde 47,5 (41,2) procent av den totala omsättningen. Bolagets försäljning på den nordiska marknaden uppgick till 191,6 (173,5) Mkr. På övriga europeiska marknader uppgick försäljningen till 357,5 (380,8) Mkr. Försäljningen i USA och övriga världen uppgick till 226,4 (233,1) Mkr. De återkommande intäkterna ökade med 13 procent på rullande 12 månaders basis. Intäktsfördelning rullande 12 månader, Mkr Licenser Support- och underhållsavtal Tjänster Hårdvara, övrigt 0 Q Q Q Omsättning per geografisk marknad, rullande 12 månader, Mkr Norden Övriga Europa USA och övriga världen 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Återkommande intäkter rullande 12 månader Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q % Återkommande intäkter Återkommande intäkter/total omsättning ReadSoft AB (publ.) Sida 4/15 33

38 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 Balansräkning, finansiell ställning och investeringar Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2014 till 87,3 (124,6) Mkr. Beviljad checkräkningskredit var 97,0 (95,3) Mkr, varav utnyttjad var 12,0 (0,0) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet blev 54,2 (30,4) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 mars 2014 till 41,9 (45,9) procent. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar för årets första kvartal uppgick till 3,1 (1,0) Mkr och utgjordes av anskaffning av dator- och kontorsutrustning samt affärs- och projektstyrningssystem. Avskrivningar av anläggningstillgångar har gjorts med 1,9 (1,9) Mkr för kvartalet. Av första kvartalets utgifter för egenutvecklade programvaror har 17,5 (18,2) Mkr aktiverats. Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade programvaror har gjorts med 13,7 (10,7) Mkr för kvartalet. Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 4,1 (2,7) Mkr för första kvartalet. Aktiverade utvecklingskostnader per kvartal, Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Aktiverade utvecklingskostnader Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Viktiga händelser efter periodens utgång Utbildningsdepartementet (Department of Education, DEC) i den australiensiska delstaten New South Wales, samt dess tillhörande kommuner, har valt ReadSofts SAP -certifierade lösning PROCESS DIRECTOR för automatisk fakturahantering. DEC, som är den enskilt största arbetsgivaren i Australien, valde ReadSofts lösning för att förenkla och effektivisera sin fakturahanterings- och servicecenterverksamhet. Affären är av återkommande intäktskaraktär och DEC planerar att initialt hantera 4,7 miljoner fakturor under kontraktets tre första år. Avtalet tecknades under det andra kvartalet 2014 och inkluderar en option som innebär att DEC kan förlänga avtalet till tio år. ReadSoft AB (publ.) Sida 5/15 34

39 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har, för koncernen, upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av årsredovisningen Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsutlåtanden från IFRIC som beskrivs i årsredovisningen 2013, not 1.1, har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller ställning. Per har koncernen endast derivat för säkringsändamål värderade till verkligt värde. De redovisade värdet uppgår till -0,3 (1,6) Mkr. Per uppgick värdet till -0,7 (0,9) Mkr. Värdering har gjorts enligt värderingsnivå 2. Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och används för säkringsändamål. Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad. Bokfört värde på övriga finansiella tillgångar och skulder i koncernen överensstämmer i allt väsentligt med det verkliga värdet. Personalutveckling Antalet anställda den 31 mars 2014 var 629 (601) personer, varav 27 anställda kommer från förvärvet av ReadSoft Expert Systems AB som gjordes i maj Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2013 under avsnittet Risker och Riskhantering, i Förvaltningsberättelsen och i noterna 2 och 3. Aktieägarinformation Antalet aktieägare vid periodens slut var (4 374). Av det totala aktiekapitalet ägde svenska och utländska institutioner 59 (61) procent, bolagets grundare 21 (21) procent, övriga, inklusive personal, 12 (10) procent och ReadSoft AB genom återköpta aktier 8 (8) procent. Vid periodens slut ägde svenska aktieägare 82 (84) procent och utländska aktieägare 18 (16) procent av det totala aktiekapitalet. Totalt antal aktier per 31 mars 2014 var ( ). Totalt antal aktier, exkluderande återköpta aktier, per 31 mars 2014 var ( ). Börskursen vid periodens slut var 17,90 (26,70) kronor. Framtid Vi bedömer att den underliggande efterfrågan för våra lösningar är god och därmed är förutsättningarna för resultatförbättringar och fortsatt tillväxt goda. ReadSoft AB (publ.) Sida 6/15 35

40 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 Ekonomisk redovisning Koncernens resultaträkning jan-mar jan-mar jan-mar Rullande Helår i sammandrag, Mkr månader 2013 Nettoomsättning 176,8 162,6 156,9 775,5 761,3 Aktiverade utgifter för produktutveckling 17,5 18,2 15,0 65,5 66,1 194,3 180,8 171,9 841,0 827,4 Handelsvaror -12,1-12,9-14,9-57,0-57,8 Personalkostnader -132,7-125,6-113,9-519,6-512,6 Övriga externa kostnader -39,3-41,2-37,5-170,3-172,1 Övriga rörelsekostnader/intäkter -2,1-0,9-2,0-2,3-1,2 Andel av resultat i intresseföretag 0,1 0,4-0,3 2,0 2,2 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -1,9-1,9-2,1-7,7-7,8 Avskrivningar på aktiverade utgifter för produktutveckling -13,7-10,7-9,6-53,3-50,2 Avskrivning på övriga immateriella anläggningstillgångar -4,1-2,7-0,8-16,5-15,0 Rörelseresultat (EBIT) -11,5-14,7-9,2 16,3 12,9 Finansiella intäkter och kostnader Finansnetto -0,7-0,6-1,6-3,8-3,6 Resultat före skatt -12,2-15,3-10,8 12,5 9,3 Skatt 0,4 3,8 2,9-9,3-5,8 Resultat efter skatt -11,8-11,5-7,9 3,2 3,5 Koncernens rapport över jan-mar jan-mar jan-mar Rullande Helår totalresultat, Mkr månader 2013 Periodens resultat -11,8-11,5-7,9 3,2 3,5 Övrigt totalresultat: Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferens 0,5-3,0-1,6 5,9 2,4 Kassaflödessäkringar, netto efter skatt 0,3 1,1 0,5-1,6-0,8 Övrigt totalresultat för perioden 0,8-1,9-1,1 4,3 1,6 Summa totalresultat för perioden -11,0-13,4-9,0 7,5 5,1 ReadSoft AB (publ.) Sida 7/15 36

41 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 Koncernens balansräkning i sammandrag, Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Egenutvecklade programvaror 141,8 129,5 137,9 Goodwill 115,2 102,5 115,2 Övriga immateriella anläggningstillgångar 49,8 25,2 53,3 Materiella anläggningstillgångar 15,2 15,2 14,0 Finansiella anläggningstillgångar 76,9 61,3 73,4 Summa anläggningstillgångar 398,9 333,7 393,8 Omsättningstillgångar Kundfordringar 235,4 214,6 279,4 Likvida medel 87,3 124,6 60,4 Övriga omsättningstillgångar 89,4 91,0 93,7 Summa omsättningstillgångar 412,1 430,2 433,5 Summa tillgångar 811,0 763,9 827,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 340,2 350,6 351,2 Långfristiga skulder 71,1 74,7 70,4 Leverantörsskulder 24,7 18,9 20,9 Övriga kortfristiga skulder 375,0 319,7 384,8 Summa eget kapital och skulder 811,0 763,9 827,3 Förändring av eget kapital, Mkr jan-mar jan-mar Helår Ingånde balans 351,2 360,9 360,9 Summa totalresultat för perioden -11,0-13,4 5,1 Konvertering av konvertibelt lån - 3,1 3,2 Utdelning ,3 Förvärv genom återköpta aktier Kapitaldel i konvertibellån - - 0,3 Eget kapital vid periodens slut 340,2 350,6 351,2 Kassaflödesanalys i sammandrag, Mkr jan-mar jan-mar Helår Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 6,5-9,0 55,2 Förändringar av rörelsekapital 47,7 39,4 18,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 54,2 30,4 73,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,1-19,3-100,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,2 0,0-26,1 Förändring av likvida medel 26,9 11,1-53,0 ReadSoft AB (publ.) Sida 8/15 37

42 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 Flerårsöversikt och nyckeltal för jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar Helår koncernen Nettoomsättning, Mkr 176,8 162,6 156,9 141,8 135,9 761,3 Omsättningstillväxt, % 8,7 3,6 10,7 4,3-7,2-2,6 Rörelseresultat EBITDA, Mkr -9,3-17,6-11,7-2,6-5,1 19,9 Rörelseresultat EBIT, Mkr -11,5-14,7-9,2-0,9-4,2 12,9 Resultat efter finansiella poster, Mkr -12,2-15,3-10,8-1,1-4,5 9,3 Resultat efter skatt, Mkr -11,8-11,5-7,9-1,3-5,7 3,5 Rörelsemarginal EBITDA, % -5,3-10,8-7,4-1,8-3,8 2,6 Rörelsemarginal EBIT, % -6,5-9,0-5,9-0,7-3,1 1,7 Resultatmarginal efter finansiella poster, % -6,9-9,4-6,9-0,8-3,3 1,2 Resultatmarginal efter skatt, % -6,7-7,1-5,0-0,9-4,2 0,5 Soliditet, % 41,9 45,9 42,1 44,9 43,5 42,4 Sysselsatt kapital, Mkr 395,2 374,6 341,4 278,9 278,7 412,5 Räntabilitet på eget kapital, % -3,6-3,4-2,7-0,5-2,3 1,0 Räntabilitet på totalt kapital, % -1,6-1,9-1,4-0,2-0,7 1,6 Nettoskuldsättninggrad, ggr -0,09-0,29-0,42-0,40-0,22 0,00 Netto räntebärande skulder, Mkr -32,3-100,5-134,0-105,4-54,2 0,8 Antal anställda vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, tusental Eget Kapital per aktie, kr 11,12 11,55 10,84 8,88 7,84 11,48 Resultat efter finansnetto per aktie, kr -0,40-0,50-0,36-0,04-0,14 0,30 Resultat efter skatt per aktie, kr -0,39-0,38-0,27-0,04-0,18 0,11 Börskurs vid periodens slut, kr 17,90 26,70 22,20 17,10 12,40 19,80 Samtliga mått per aktie är beräknade på genomsnittligt antal aktier exklusive återköp av egna aktier. ReadSoft AB (publ.) Sida 9/15 38

43 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 Kvartalsöversikt Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q Nettoomsättning, Mkr 176,8 230,1 177,7 190,9 162,6 243,2 179,6 202,0 156,9 Omsättningstillväxt, % 1) 8,7-5,4-1,1-5,5 3,6 21,7 12,7 24,7 10,7 Rörelseresultat EBITDA, Mkr -9,3 34,1-1,4 4,8-17,6 45,4 12,1 17,2-11,7 Rörelseresultat EBIT, Mkr -11,5 31,1-5,4 1,9-14,7 45,7 8,6 20,4-9,2 Resultat efter finansiella poster, Mkr -12,2 29,3-5,9 1,3-15,3 45,0 8,9 20,0-10,8 Resultat efter skatt, Mkr -11,8 18,7-4,7 0,9-11,5 35,4 5,4 14,7-7,9 Rörelsemarginal EBITDA, % -5,3 14,8-0,8 2,5-10,8 18,7 6,7 8,5-7,4 Rörelsemarginal EBIT, % -6,5 13,5-3,0 1,0-9,0 18,8 4,8 10,1-5,9 Resultatmarginal efter finansiella poster, % -6,9 12,7-3,3 0,7-9,4 18,5 5,0 9,9-6,9 Resultatmarginal efter skatt, % -6,7 8,1-2,6 0,5-7,1 14,6 3,0 7,3-5,0 Soliditet, % 41,9 42,4 43,6 42,0 45,9 44,6 43,3 41,5 42,1 Sysselsatt kapital, Mkr 395,2 412,5 377,9 378,0 374,6 397,5 357,7 357,3 341,4 Räntabilitet på eget kapital, % 2) 0,9 1,0 6,2 9,3 13,1 13,9 14,5 17,0 17,5 Räntabilitet på totalt kapital, % 2) 2,1 1,7 3,7 5,3 7,9 8,7 9,3 10,5 10,4 Nettoskuldsättninggrad, ggr -0,09 0,00-0,06-0,14-0,29-0,21-0,21-0,25-0,42 Netto räntebärande skulder, Mkr -32,3 0,8-19,6-45,8-100,5-76,9-66,1-78,6-134,0 Eget kapital per aktie, kr 11,12 11,48 10,82 10,97 11,55 11,92 10,60 10,64 10,84 Kassaflöde, löpande verksamhet per aktie, kr 1,77 0,55-0,17 1,03 1,00 1,01 0,11 0,06 1,32 Resultat efter finansnetto per aktie, kr -0,40 0,96-0,19 0,04-0,50 1,49 0,30 0,67-0,36 Resultat efter skatt per aktie, kr -0,39 0,61-0,15 0,03-0,38 1,17 0,18 0,49-0,27 Antal aktier vid periodens slut, tusental Antal aktier vid periodens slut (exkl. återköpta aktier), tusental Börskurs vid periodens slut, kr 17,90 19,80 22,50 25,90 26,70 21,50 20,50 20,70 22,20 Antal anställda vid periodens slut ) Omsättningstillväxt jämfört med motsvarande kvartal 12 månader tidigare 2) Beräknat på rullande 12 månaders resultat Samtliga mått per aktie är beräknade på genomsnittligt antal aktier exklusive återköp av egna aktier. ReadSoft AB (publ.) Sida 10/15 39

44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 MODERBOLAGET Moderbolagets resultat Moderbolagets nettoomsättning för januari-mars 2014, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 58,1 (59,4) Mkr. Resultat före dispositioner och skatt var -27,5 (-29,0) Mkr. Moderbolagets balansräkning, finansiell ställning och investeringar Investeringar i moderbolaget i immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,4 (0,7) Mkr under första kvartalet Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 mars 2014 till 3,2 (29,8) Mkr. Beviljad checkräkningskredit var 91,6 (90,0) Mkr, varav utnyttjad var 12,0 (0,0) Mkr. Det egna kapitalet (inklusive kapitalandel av obeskattade reserver) uppgick till 254,5 (254,8) Mkr, vilket ger en soliditet om 51,9 (54,3) procent. Moderbolagets resultat i sammandrag, Mkr jan-mar jan-mar Helår Nettoomsättning 58,1 59,4 271,0 Handelsvaror -4,3-4,5-21,8 Personalkostnader -35,3-36,7-142,2 Övriga externa kostnader -44,4-44,7-180,8 Övriga rörelsekostnader/intäkter -0,6-2,0 21,0 Avskrivningar på anläggningstillgångar -1,5-1,3-5,3 Rörelseresultat (EBIT) -28,0-29,8-58,1 Finansiella intäkter och kostnader Resultat från andelar i koncernföretag ,9 Resultat från andelar i intresseföretag - - 0,6 Finansnetto 0,5 0,8 1,6 Resultat före dispositioner och skatt -27,5-29,0-2,0 Bokslutsdispositioner Skatt 5,3-11,2 Resultat efter skatt -22,2-29,0 9,2 ReadSoft AB (publ.) Sida 11/15 40

45 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 Moderbolagets balansräkning i sammandrag Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6,8 6,0 7,4 Materiella anläggningstillgångar 4,1 4,4 4,6 Andelar i koncernföretag 175,4 135,7 175,4 Fordringar hos koncernföretag 197,8 197,9 189,5 Övriga finansiella anläggningstillgångar 23,7 7,2 18,6 Summa anläggningstillgångar 407,8 351,2 395,5 Omsättningstillgångar Kundfordringar 9,1 5,8 10,1 Fordringar hos koncernföretag 51,2 65,5 59,0 Likvida medel 3,2 29,8 2,8 Övriga omsättningstillgångar 19,3 16,7 16,9 Summa omsättningstillgångar 82,8 117,8 88,8 Summa tillgångar 490,6 469,0 484,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 254,5 254,8 276,3 Långfristiga skulder 28,3 28,2 28,6 Långfristiga skulder till koncernföretag 13,2 10,1 13,2 Leverantörsskulder 5,8 5,0 4,3 Kortfristiga skulder till koncernföretag 110,0 111,7 69,8 Övriga kortfristiga skulder 78,8 59,2 92,1 Summa eget kapital och skulder 490,6 469,0 484,3 ReadSoft AB (publ.) Sida 12/15 41

46 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 ReadSoft-aktien ReadSoft-aktien per den 31 mars 2014 Börsvärde, MSEK 593 Kursutveckling och antalet omsatta aktier april 2013-mars 2014 Börskurs, SEK 17,90 Antal aktier Genomsnittligt antal handlade aktier/dag Högsta börskurs under kvartalet, SEK 21,00 Lägsta börskurs under kvartalet, SEK 16,80 Kursutveckling under kvartalet, % -10% Finansiell information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan 4, Helsingborg, via telefon , e-post: eller på Finansiell kalender Delårsrapport januari-juni, juli, 2014 Delårsrapport januari-september, oktober, 2014 Bokslutskommuniké februari, 2015 Årsstämma 2015 april, 2015 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Helsingborg den 28 april Styrelsen i ReadSoft AB (publ) Kontakt Per Åkerberg, VD och koncernchef Telefon: Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications Telefon: alt Jan Bertilsson, CFO Telefon: alt e-post: ReadSoft AB (publ.) Sida 13/15 42

47 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 ReadSoft på 2 minuter! Med verksamhet i 17 länder och partners i ytterligare 70 har ReadSoft det största supportnätverket i branschen omsättningen 2013 var 761 Mkr cirka 14 procent investeras i forskning och utveckling vi har fler än 600 medarbetare värdeord är hängivenhet, kreativitet, kompetens och glädje ReadSoft är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Vad vi gör Vi utvecklar och levererar applikationer för att automatisera affärsprocesser. Oavsett format eller media kan informationen tolkas, hanteras och integreras digitalt med olika typer av affärssystem. För kunden innebär det betydande besparingar och effektivitetshöjningar. Våra kunder Vi har cirka kunder över hela världen. Vårt erbjudande är anpassat för företag av alla storlekar och branscher, men speciellt intressant för multinationella företag och andra kunder med stora dokumentflöden. Hur tjänar vi pengar? Våra intäktskällor är försäljning av licenser för rätten att använda vår programvara, supportoch underhållsavtal, utbildning, kundspecifik utveckling samt viss hårdvara. Generellt strävar ReadSoft efter att öka andelen återkommande intäkter. Under 2013 ökade de återkommande intäkterna med sex procentenheter. Vi är världsledande ReadSoft är ledande inom segmentet för Batch Transaction och är störst i världen inom automatisk fakturahantering det delsegment som förväntas växa mest de kommande åren. De fem största aktörerna står för ungefär 47 procent av marknaden. (Källa: Harvey Spencer Associates) ReadSoft AB (publ.) Sida 14/15 43

48 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 Produktinformation Automatisk fakturahantering - mindre krångel och tid över till annat Nu kan du byta försenade betalningar, försvunna fakturor och dålig översikt över manuella faktureringsprocesser mot en smidig och automatiserad lösning som förbättrar dina interna processer och relationer med leverantörer. Enkelt arbetsflöde som hjälper dig att snabbt bearbeta och betala fakturor i tid ReadSofts programvara för fakturahantering automatiserar skanning, tolkning och arkivering av fakturainformation. Oavsett hur ditt företag tar emot fakturorna på papper eller elektroniskt hämtar programvaran viktig information och kontrollerar den enligt en fördefinierad uppsättning regler. Uppsättningen kan förenklas genom ReadSofts landsspecifika profiler som är programmerade med regionspecifika kriterier som moms, datumformat och valutatecken. Vi erbjuder en färdig lösning som är enkel att installera, och som samtidigt anpassar sig efter just dina affärskrav. Viktiga funktioner och fördelar Noggrann fakturahantering på kortare tid och med mindre personalinsatser Inga försvunna eller dubbelbetalade fakturor Möjlighet att få rabatter för tidig betalning från leverantörer Du ser fakturastatus dygnet runt Insamlingsteknik med självinlärningsförmåga ökar kontinuerligt igenkänningsförmågan Punktliga och noggranna ekonomirapporter Sömlös arbetsflödesintegrering med SAP, Oracle och andra ERP-system genom ReadSofts partners Beprövad lösning som baseras på bästa metoder insamlade under många års erfarenhet av automatisering ReadSoft AB (publ.) Sida 15/15 44

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud.

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det Nya Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. 8 augusti 2014 Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Pressmeddelande, 29 oktober 2014 NETS LÄMNAR KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DIBS

Pressmeddelande, 29 oktober 2014 NETS LÄMNAR KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DIBS Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron

Läs mer

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice Randstad Holding nv P.O. Box 12600 NL-1100 AP Amsterdam z.o. T +31 (0)20 569 59 11 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien,

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:37 2014-06-22 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 juni 2014 en framställning från Bird & Bird Advokatbyrå på uppdrag av Lexmark International Technology

Läs mer

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:06 2012-02-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

1A SMART START, LLC OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT ERBJUDANDE OM 11,30 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I DIGNITA SYSTEMS AB

1A SMART START, LLC OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT ERBJUDANDE OM 11,30 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I DIGNITA SYSTEMS AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017 Pressmeddelande Stockholm den 9 januari 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC PRESSMEDDELANDE 10 maj 2017 UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC Den oberoende budkommittén för Dignita

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.)

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Pressmeddelande 10 november 2016

Pressmeddelande 10 november 2016 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag I syfte att byta domicil för Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz, offentliggör härmed huvudägaren Nidron Holding ett offentligt aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägare i Fenix Outdoor

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling. avseende

Tillägg till erbjudandehandling. avseende Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet från Danske Koncept Restauranter Holding ApS till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ)

Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ) Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ) Addnode blir genom förvärvet av Strand Interconnect AB en av Sveriges ledande aktörer inom det

Läs mer

Pressmeddelande 15 oktober

Pressmeddelande 15 oktober Pressmeddelande 15 oktober 2008 08.20 Peab AB avser kalla till extra bolagsstämma för beslut om att lämna offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Ägare i Peab AB (publ) ( Peab ) representerande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Innehåll Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat

Läs mer