Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)"

Transkript

1 Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

2 Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett kontanterbjudande ( Erbjudandet ) till aktieägarna i ReadSoft AB (publ), organisationsnummer ( ReadSoft eller Bolaget ), avseende samtliga aktier i ReadSoft, i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling ( Erbjudandet ). ReadSofts B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Den 7 juli 2014 offentliggjorde Hyland UK en höjning av priset i Erbjudandet från 42,86 kronor till 45,00 kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag. 1) Denna erbjudandehandling har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. 9 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Denna erbjudandehandling är tillgänglig både på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan den engelska och den svenska språkversionen ska den svenskspråkiga versionen äga företräde. Informationen i denna erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för erbjudandehandlingens offentliggörande. Det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. Informationen om ReadSoft på sidorna 9 37 är baserad på information som offentliggjorts av ReadSoft och har granskats av ReadSofts styrelse. Hyland UK garanterar därför inte att informationen häri avseende ReadSoft är korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Med undantag för där det uttryckligen anges att så har skett har ingen information i denna erbjudandehandling granskats eller reviderats av Hyland UK eller ReadSofts revisorer. De siffror som redovisas i denna erbjudandehandling har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i erbjudandehandlingen. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ( SEK ) om inget annat anges och MSEK indikerar miljoner SEK. Tillämplig lag och tvister Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna. Hyland UK har, den 17 juni 2014, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot NASDAQ OMX Stockholm att följa takeover-reglerna och att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm kan besluta om vid överträdelse av takeover-reglerna. Hyland UK informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och åtagandet gentemot NASDAQ OMX Stockholm den 18 juni Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Framtidsinriktad information Information i denna erbjudandehandling som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden bedöms, avses, förväntas, tros, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Hylands, Hyland UK:s och ReadSofts kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Hyland UK har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Restriktioner Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Hyland UK kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken denna erbjudandehandling eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Hyland UK kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Denna erbjudandehandling skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra denna erbjudandehandling, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Särskilt meddelande till aktieägare i USA För Erbjudandet som beskrivs i denna erbjudandehandling gäller svensk rätt. Amerikanska innehavare av aktier i ReadSoft uppmärksammas på att detta dokument är föremål för svenska lagar och regler om offentliggörande av information och offentliga uppköpserbjudanden, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Erbjudandet görs i USA i enlighet med Section 14(e) av, och Regulation 14E enligt US Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad, ( Exchange Act ), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) Exchange Act och i övrigt i enlighet med kraven enligt svensk lag. Följaktligen är Erbjudandet underkastat regler om offentliggörande och andra krav på förfarandet, inkluderande avseende återkallelserätt, tidplan för Erbjudandet, procedur och tidpunkt för utbetalning som är annorlunda än de som är tillämpliga enligt nationella regler och lagar avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Hyland UK och dess företrädare kan, i enlighet med Rule 14e-5 i Exchange Act, från tid till annan, komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier utanför Erbjudandet under perioden från och med att Erbjudandet offentliggörs till och med utgången av acceptfristen för Erbjudandet, inklusive genom förvärv på aktiemarknaden till rådande aktiekurser eller genom förhandlade affärer, i samtliga fall utanför USA och i enlighet med tillämpliga svenska lagar och regleringar. Inga sådana förvärv kommer att göras till priser överstigande priset i Erbjudandet om inte priset i Erbjudandet höjs till motsvarande nivå. Samtliga framtida förvärv kommer att göras i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar. Information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler och kommer i sådant fall även att offentliggöras i USA. VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR BEKRÄFTAT RIKTIG- HETEN I ELLER BEDÖMT LÄMPLIGHETEN AV DETTA ERBJUDANDE, ELLER UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA. 1) Baserat på utestående aktier, varav A-aktier och B-aktier, ej inräknat de B-aktier som innehas av Bolaget. Om ReadSoft skulle betala vinstutdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer priset per aktie i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

3 Innehållsförteckning Erbjudandet i sammandrag... 1 Erbjudandet till aktieägarna i ReadSoft... 2 Bakgrund och motiv till Erbjudandet... 4 Villkor och anvisningar... 5 Information om Hyland UK, Hyland och Thoma Bravo, finansiering av Erbjudandet och aktieägande i ReadSoft... 8 Information om ReadSoft... 9 ReadSofts historiska finansiella information i sammandrag Aktiekapital och ägarstruktur ReadSofts styrelse, ledning och revisor ReadSofts bolagsordning ReadSofts delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars Redogörelse från styrelsen för ReadSoft Redogörelse från ReadSofts revisor Skattefrågor i Sverige Adresser Erbjudandet i sammandrag Vederlag 45,00 kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag Acceptfrist 11 juli september 2014 Beräknad dag för utbetalning av vederlag 10 september 2014 Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) 1

4 Erbjudandet till aktieägarna i ReadSoft Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett kontanterbjudande ( Erbjudandet ) till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) ( ReadSoft eller Bolaget ), avseende samtliga aktier i ReadSoft, i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling ( Erbjudandet ). ReadSofts B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Den 7 juli 2014 offentliggjorde Hyland UK en höjning av priset i Erbjudandet från 42,86 kronor till 45,00 kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag. 1) Hyland UK:s höjda pris i Erbjudandet om 45,00 kronor kontant för varje aktie i ReadSoft oavsett aktieslag 1) innebär en premie om: 12,8 procent jämfört med slutkursen om 39,90 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 17 juni 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, och 144,6 procent jämfört med slutkursen om 18,40 kronor den 5 maj 2014, den sista handelsdagen innan Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft; 37,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 32,68 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste månaderna fram till den 18 juni 2014, och 152,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 17,82 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste månaderna fram till den 6 maj 2014, dagen då Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft; 60,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 28,12 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste månaderna fram till den 18 juni 2014, och 123,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 20,11 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste månaderna fram till den 6 maj 2014, dagen då Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft; och 12,4 procent jämfört med det kontanterbjudande som Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde den 6 maj 2014, och 4,7 procent jämfört med det höjda kontanterbjudande som Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde den 19 juli Erbjudandet omfattar inte de konvertibler som utgavs i maj 2011, oktober 2011, april 2012 och april 2013 inom ramen för ReadSofts incitamentsprogram för anställda. Hyland UK kommer utanför Erbjudandet att erbjuda deltagarna i programmet skälig behandling med avseende på deras innehav. Konvertibler som innehas av ReadSofts helägda dotterbolag ReadSoft Financial AB kommer inte att omfattas av Erbjudandet och kommer inte att hanteras särskilt utanför Erbjudandet. Erbjudandet värderar samtliga aktier i ReadSoft till cirka miljoner kronor. 2) Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som anges på sida 5 6 i denna erbjudandehandling. Finansiering Hyland har ingått låneavtal avseende finansiering av Erbjudandet med sedvanliga villkor för finansiering av bud på den svenska marknaden med ett banksyndikat representerat av Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch. Hyland har vidare förbundit sig att vidareutlåna medel lånade under låneavtalen till Hyland UK samt att, i den mån sådana medel inte räcker för att finansiera Erbjudandet, tillhandahålla finansiering i form av aktieägartillskott, lån eller annat. Följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av något finansieringsförbehåll. Hyland UK:s, Hylands och Thoma Bravos aktieägande i ReadSoft Hyland UK äger eller kontrollerar för närvarande inte några aktier i ReadSoft. Hyland UK har inte förvärvat några aktier i ReadSoft under de sex senaste månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Efter offentliggörandet av Erbjudandet har Hyland och dess huvudaktieägare Thoma Bravo, LLC ( Thoma Bravo ) förvärvat totalt B-aktier i ReadSoft, motsvarande cirka 7,9 procent av samtliga utestående aktier i ReadSoft. 2) 1) Baserat på utestående aktier, varav A-aktier och B-aktier, ej inräknat de B-aktier som innehas av Bolaget. Om ReadSoft skulle betala vinstutdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer priset per aktie i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. 2) Baserat på utestående aktier, ej inräknat de B-aktier som innehas av Bolaget. 2 Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

5 Erbjudandet till aktieägarna i ReadSoft Förvärven som beskrivs ovan innebär att köparen förbinder sig att kompensera säljarna för det fall att aktierna avyttras före den 31 december 2015 till ett pris som är högre än priset i Erbjudandet. Detsamma gäller om aktierna före den 31 december 2015 lämnas in i ett offentligt uppköpserbjudande eller köparen förbinder sig att avyttra aktierna eller lämna in dem i ett offentligt uppköpserbjudande. Sådan kompensation kommer motsvara skillnaden mellan priset i Erbjudandet och avyttringspriset eller priset i det offentliga uppköpserbjudandet. Sådan kompensation kommer av likabehandlingsskäl vid offentliga uppköpserbjudanden även att utgå till aktieägare som accepterar Erbjudandet. Åtagande från aktieägare Miguel Zubizarreta (Chief Technical Officer för Hyland) och Alfonso Zubizarreta (Vice President för Hyland), som tillsammans innehar sammanlagt B-aktier, motsvarande cirka 3,1 procent av samtliga utestående aktier i ReadSoft 1) har, enligt avtal daterade den 17 juni 2014 mellan Miguel Zubizarreta och Hyland UK respektive Alfonso Zubizarreta och Hyland UK, villkorslöst och oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Due diligence Hyland har, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet, genomfört en begränsad due diligence-undersökning av bekräftande natur av ReadSoft. Hyland UK känner inte till några omständigheter som rimligen kan förväntas påverka priset på Bolagets värdepapper. Tillämplig lag och tvister Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeoverreglerna) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna. Hyland UK har, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot NASDAQ OMX Stockholm att följa takeover-reglerna och att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm kan besluta om vid överträdelse av takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Uttalande från ReadSofts styrelse Vid tidpunkten för erbjudandehandlingens offentliggörande var uttalandet från styrelsen i ReadSoft avseende Erbjudandet ännu inte offentliggjort. Hyland UK har ingen kännedom om när uttalandet kommer att offentliggöras. 1) Baserat på utestående aktier, ej inräknat de B-aktier som innehas av Bolaget. Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) 3

6 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Hyland har sedan 1991 hjälpt tusentals företag med informationshantering (enterprise content management, ECM), dokumentinläsning och automatiserade processer för att stödja olika verksamheters utmaningar. Hylands fokus på positiva kundupplevelser har lett till hög kundlojalitet och kundnöjdhetssiffror som är bland de bästa i branschen. Genom att fokusera på ECM-plattformen OnBase har Hyland haft stor organisk tillväxt. Hyland har även förvärvat tio företag och därigenom utökat valmöjligheterna för kunder som vill genomföra digitalisering av sin verksamhet. Hyland tror att ReadSofts verksamhet skulle förstärka Hylands erbjudande vad gäller lösningar och dess närvaro i geografiskt viktiga områden. Genom att addera ReadSofts kompetens inom dokumenthantering och automatisering samt integration av affärs- och resursplanering till Hylands befintliga produktutbud skulle en branschledande aktör skapas med unika förutsättningar att möta en ständigt ökande krets av kunder vars verksamhet förutsätter automatiserad dokument- och processhantering. Tillsammans skulle verksamheterna även förstärka Hylands geografiska närvaro och räckvidd i Europa. Hyland förväntar sig att ReadSofts nuvarande ledning kommer att spela en central roll för att genomföra den nuvarande affärsplanen och tillvarata de väsentliga möjligheter som kan genereras genom en kombination av verksamheternas kunder och samarbetspartner. Hyland är entusiastiskt över möjligheten att få samarbeta med ReadSofts professionella och kompetenta personal och vara delaktigt i utvecklingen av företagets framstående teknologi. Hyland avser att integrera ReadSoft med Hylands verksamhet. Fram till dess att Hyland har fullt utvecklat integrationsplanerna avser Hyland inte att göra några väsentliga förändringar av anställningsvillkor eller placeringsort för ledning eller anställda i ReadSoft. Erbjudandet förväntas inte medföra, och Hyland har ingen avsikt att göra, någon väsentlig förändring av anställningsvillkoren eller geografisk placering för Hylands ledning eller anställda i närtid. I övrigt hänvisas till den information som finns i denna erbjudandehandling, vilken har upprättats av Hyland UK med anledning av Erbjudandet. Styrelsen i Hyland UK försäkrar att, såvitt styrelsen vet, de uppgifter avseende Hyland UK som förekommer i erbjudandehandlingen överensstämmer med de faktiska förhållandena. London den 10 juli 2014 Hyland Software UK Ltd Styrelsen 4 Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

7 Villkor och anvisningar Erbjudandet Hyland UK:s höjda pris i Erbjudandet om 45,00 kronor kontant för varje aktie i ReadSoft oavsett aktieslag 1) innebär en premie om: 12,8 procent jämfört med slutkursen om 39,90 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 17 juni 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, och 144,6 procent jämfört med slutkursen om 18,40 kronor den 5 maj 2014, den sista handelsdagen innan Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft; 37,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 32,68 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste månaderna fram till den 18 juni 2014, och 152,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 17,82 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste månaderna fram till den 6 maj 2014, dagen då Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft; 60,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 28,12 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste månaderna fram till den 18 juni 2014, och 123,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 20,11 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste månaderna fram till den 6 maj 2014, dagen då Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft; och 12,4 procent jämfört med det kontanterbjudande som Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde den 6 maj 2014, och 4,7 procent jämfört med det höjda kontanterbjudande som Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde den 19 juli Erbjudandet omfattar inte de konvertibler som utgavs i maj 2011, oktober 2011, april 2012 och april 2013 inom ramen för ReadSofts incitamentsprogram för anställda. Hyland UK kommer utanför Erbjudandet att erbjuda deltagarna i programmet skälig behandling med avseende på deras innehav. Konvertibler som innehas av ReadSofts helägda dotterbolag ReadSoft Financial AB kommer inte att omfattas av Erbjudandet och kommer inte att hanteras särskilt utanför Erbjudandet. Erbjudandet värderar samtliga aktier i ReadSoft till cirka miljoner kronor. 2) Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Hyland UK blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i ReadSoft efter full utspädning, och att antingen samtliga A-aktier lämnats in i Erbjudandet eller att samtliga ägare av kvarvarande A-aktier (dvs. A-aktier som inte lämnats in i Erbjudandet) avstår från sin hembudsrätt enligt 10 i ReadSofts bolagsordning; 2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i ReadSoft på villkor som för ReadSofts aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet; 3. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av ReadSoft erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Hyland UK acceptabla villkor; 4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av ReadSoft helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller kan förväntas, och som Hyland UK inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; 5. med undantag för vad ReadSoft offentliggjort eller meddelat Hyland UK innan dagen för offentligförande av Erbjudandet, att ingen information som offentliggjorts av ReadSoft eller lämnats av ReadSoft till Hyland UK är felaktig, ofullständig eller vilseledande i något väsentligt avseende, och att ReadSoft har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; 1) Baserat på utestående aktier, varav A-aktier och B-aktier, ej inräknat de B-aktier som innehas av Bolaget. Om ReadSoft skulle betala vinstutdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer priset per aktie i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. 2) Baserat på utestående aktier, ej inräknat de B-aktier som innehas av Bolaget. Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) 5

8 Villkor och anvisningar 6. att inga omständigheter, som Hyland UK inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, ReadSofts försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; och 7. att ReadSoft inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. Hyland UK förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren 2 7 får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Hyland UK:s förvärv av ReadSoft. Hyland UK förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. Accept Aktieägare i ReadSoft vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 11 juli 2014 till och med den 5 september 2014 underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till: SEB Emissioner R B Stockholm Anmälningssedeln måste skickas, gärna i bifogat svarskuvert, i god tid före sista dagen av acceptfristen för att kunna vara SEB Emissioner tillhanda senast klockan den 5 september Anmälningssedel kan även lämnas till bankkontor eller andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till SEB Emissioner. Erbjudandehandlingen och anmälningssedel sänds till aktieägare vars innehav i ReadSoft var direktregistrerat hos Euroclear Sweden den 10 juli VP-konto och aktuellt innehav av aktier i ReadSoft framgår av den förtryckta anmälningssedeln. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Vänligen notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av SEB Emissioner, se sidan 7 för kontaktuppgifter. Information och anmälningssedlar finns även tillgängliga på SEB Emissioners hemsida, och Hyland UK:s hemsida, Aktieägare i ReadSoft som accepterar Erbjudandet bemyndigar och uppdrar åt SEB Emissioner att leverera deras aktier i ReadSoft till Hyland UK enligt villkoren för Erbjudandet. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare i ReadSoft vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla erbjudandehandlingen eller en förtryckt anmälningssedel. Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av erbjudandehandlingen. Accept ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Pantsatta innehav Om aktier som avses lämnas in i Erbjudandet är pantsatta måste både aktieägaren och panthavaren fylla i och underteckna anmälningssedeln. Bekräftelse av accept Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats kommer aktierna att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i respektive ägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear Sweden en avi ( VP-avi ) som visar antalet aktier i ReadSoft som utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i ReadSoft som inbokats på det nyöppnade spärrade kontot. Utbetalning av vederlag Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Hyland UK har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att Hyland UK annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 5 september 2014 beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 10 september Utbetalning sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds avräkningsnotor. Vederlaget betalas till det avkastningskonto som är anslutet till respektive aktieägares VP-konto. Till aktieägare i ReadSoft som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller om kontot är felaktigt sker utbetalning enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. I samband med utbetalning av vederlag bokas aktierna i ReadSoft ut från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Om innehavet är förvaltarregistrerat kommer utbetalningen att ske till förvaltaren. Observera att om aktierna i ReadSoft är pantsatta sker utbetalningen till avkastningskontot som är anslutet till pantkontot. 6 Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

9 Villkor och anvisningar Rätt till förlängning av Erbjudandet etc. Acceptperioden löper från 11 juli 2014 till och med den 5 september Hyland UK förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer offentliggöras av Hyland UK genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Rätt till återkallelse av accept Aktieägare i ReadSoft äger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit SEB Emissioner (adress enligt föregående sida) tillhanda innan Hyland UK har offentliggjort att samtliga villkor för Erbjudandet uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptfristen, senast klockan sista dagen av acceptfristen. Aktieägare i ReadSoft vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkor för Erbjudandet som Hyland UK förbehållit sig rätten att frånfalla, gäller rätten att återkalla avgiven accept på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Förvärv av aktier utanför Erbjudandet Hyland UK kan, från tid till annan, komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier utanför Erbjudandet under perioden från och med att Erbjudandet offentliggörs till och med utgången av acceptfristen för Erbjudandet, inklusive genom förvärv på aktiemarknaden till rådande aktiekurser eller genom förhandlade affärer, i samtliga fall utanför USA och i enlighet med tillämpliga svenska lagar och regleringar. Inga sådana förvärv kommer att göras till priser överstigande priset i Erbjudandet om inte priset i Erbjudandet höjs till motsvarande nivå. Samtliga framtida förvärv kommer att göras i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar. Information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler och kommer i sådant fall även att offentliggöras i USA. Inlösen och avnotering För det fall Hyland UK, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i ReadSoft avser Hyland UK att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i ReadSoft. I samband härmed avser Hyland UK verka för att Bolagets aktie avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm. Frågor rörande Erbjudandet Vid frågor rörande Erbjudandet vänligen kontakta SEB Emissioner på telefon Information finns även tillgänglig på SEB Emissioners hemsida, och Hyland UK:s hem - sida, Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) 7

10 Information om Hyland UK, Hyland och Thoma Bravo, finansiering av Erbjudandet och aktieägande i ReadSoft Hyland UK är ett privat bolag som är etablerat i Storbritannien, med registreringsnummer , och har säte i England och Wales med huvudkontor på Northumberland House, Great Portland Street, London, Storbritannien. Hyland UK är ett helägt dotterbolag till Hyland och bedriver Hylands verksamhet i Storbritannien och större delen av Europa. Hyland grundades 1991 och är registrerat i delstaten Ohio, USA. Hyland var 2014 med på Fortunes lista Best Companies to Work For. Hyland driver och utvecklar OnBase, en av marknadens mest flexibla och heltäckande mjukvarulösningar för informationshantering (enterprise content management, ECM). Hyland har närvaro i mer än 60 länder, både direkt och genom ett nätverk av över 300 leverantörer världen över. Thoma Bravo är ett ledande private equity bolag som har tillhandahållit kapital och strategiskt stöd till erfarna ledningsgrupper som byggt upp expanderande företag i över 30 år. Bolaget var först med investeringsbegreppen branschkonsolidering eller köp-och-bygg, vilket syftar till att skapa värde genom strategisk användning av förvärv för att öka företags tillväxt. Genom en serie av private equity-fonder förvaltar Thoma Bravo för närvarande över 7 miljarder dollar i kapital. Inom teknologiindustrin anses Thoma Bravo vara det mest aktiva riskkapitalbolaget i mellansegmentet, efter att ha genomfört över 100 förvärv för motsvarande cirka 10 miljarder dollar i sammanlagda bolagsvärden under de senaste tio åren. Finansiering Hyland har ingått låneavtal avseende finansiering av Erbjudandet med sedvanliga villkor för finansiering av bud på den svenska marknaden med ett banksyndikat representerat av Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch. Hyland har vidare förbundit sig att vidareutlåna medel lånade under låneavtalen till Hyland UK samt att, i den mån sådana medel inte räcker för att finansiera Erbjudandet, tillhandahålla finansiering i form av aktieägartillskott, lån eller annat. Följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av något finansieringsförbehåll. Aktieägande i ReadSoft Hyland UK äger eller kontrollerar för närvarande inte några aktier i ReadSoft. Hyland UK har inte förvärvat några aktier i ReadSoft under de sex senaste månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Efter offentliggörandet av Erbjudandet har Hyland och dess huvudaktieägare Thoma Bravo förvärvat totalt B-aktier i ReadSoft, motsvarande cirka 7,9 procent av samtliga utestående aktier i ReadSoft. 1) Åtagande från aktieägare Miguel Zubizarreta (Chief Technical Officer för Hyland) och Alfonso Zubizarreta (Vice President för Hyland), som tillsammans innehar sammanlagt B-aktier, motsvarande cirka 3,1 procent av samtliga utestående aktier i ReadSoft 1) har, enligt avtal daterade den 17 juni 2014 mellan Miguel Zubizarreta och Hyland UK respektive Alfonso Zubizarreta och Hyland UK, villkorslöst och oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Erbjudandet. 1) Baserat på utestående aktier, ej inräknat de B-aktier som innehas av Bolaget. 8 Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

11 Information om ReadSoft Informationen om ReadSoft på sidorna 9 37 i denna erbjudandehandling är baserad på ReadSofts årsredovisningar för 2012 och 2013, delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 och information tillgänglig på ReadSofts webbplats, om inget annat anges. Allmänt om verksamheten ReadSoft utvecklar och marknadsför programvara som erbjuder helhetslösningar för dokumentautomation och informationsbehandling. Genom en unik teknologi kan information från webb, e-post, fax och papper fångas upp, tolkas, bearbetas och presenteras som enhetlig information i en kunds målsystem. Produkterna utvecklas i egen regi och marknadsförs internationellt i cirka 70 länder via dotterföretag och partners. Moderbolaget, ReadSoft AB, förvaltar och utvecklar helägda operativa dotterföretag samt bedriver försäljning på de marknader där det inte finns dotterföretag etablerade. Dessutom sker en väsentlig del av utveckling och underhåll av nya och befintliga produkter och applikationer i moderbolaget. ReadSofts produkter ReadSofts applikationer extraherar information från affärsdokument som fakturor, blanketter, skadeärenden och beställningar oavsett om de elektroniska eller på papper. Den extraherade informationen används för automatisk dokumentsortering, för att matcha informationen mot affärssystemen och i attestflöden. Hela kedjor av processer automatiseras, som till exempel köp till utbetalning, beställning till inbetalning och hela postrumshanteringen. ReadSofts lösning för automatiserad fakturahantering är världsledande. ReadSofts applikationer kan hantera ett stort antal finansiella affärsprocesser och integreras i samtliga ledande affärssystem som till exempel SAP och Oracle. Sedan 2011 finns ReadSofts applikationer tillgängliga på molnet och under 2013 lanserade ReadSoft en ny uppsättning mobilappar för hantering och automatisering av affärsprocesser, för ios, BlackBerry, Android och Windows 8 mobila operativsystem. ReadSofts applikationer utgår ifrån fem byggstenar Applikationerna designar (Design) ett automatiserat informationsflöde som är helt integrerat med transaktionssystemet. Applikationerna extraherar (Extract) affärskritiska data från alla källor och omvandlar den till information som organisationens system kan hantera. Applikationerna automatiserar (Automate) ett stort antal affärsprocesser och flyttar utan mänsklig inblandning affärskritisk information till nästa steg i processen. Applikationerna bidrar till att förbättra (Improve) processernas prestanda och gör det möjligt att i realtid fatta mer välgrundade, proaktiva affärsbeslut med nyckeltal. Applikationerna kontrollerar (Control) och övervakar flera olika affärsprocesser från början till slut. Applikationerna hanterar ett stort antal affärsprocesser utifrån samma skalbara plattform. All behörig personal kan närsomhelst få tillgång till processdata oavsett utrustning (både på plats eller via molnet). Intäktsströmmar Licensförsäljning: De kunder som väljer att installera en applikation i sitt eget system betalar en engångskostnad baserat på det antal dokument som hanteras per år. Ökar volymen tillkommer en extra kostnad. Kunderna har även möjlighet att hyra applikationerna. Hyresavtalet innefattar licenskostnad, support- och underhållsavtal. De som använder applikationerna på molnet betalar en löpande abonnemangsavgift som baseras på antalet hanterade dokument. I molntjänsterna ingår support och löpande uppdateringar. Konsulttjänster: De kunder som väljer att installera ReadSofts applikationer på plats köper ofta även tjänster för anpassning, integration och utbildning. Support- och underhållsavtal: Kunder som köper en licens tecknar ett support- och underhållsavtal. Avtalet ger dem uppgraderingar av nya programvaror samt telefonsupport. Avtalet är obligatoriskt första året och förnyas sedan årsvis. Hårdvara: ReadSoft säljer även tredjepartsprodukter, framför allt skannrar för att skanna pappersdokument in till det automatiserade systemet. Leveransmodeller Lokalt på plats: Programvarulösningar som installeras i befintlig eller ny hårdvara på plats i organisationens lokaler. Via molnet: Ett nyare erbjudande som växer snabbt och som gör det möjligt för användare att få nätverksaccess till delade datorresurser via internet när de vill. Hybridversioner: Många av ReadSofts kunder föredrar att köra delar av sin ReadSoft-lösning på plats och andra delar på molnet. Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) 9

12 Information om ReadSoft Försäljningskanaler Försäljning till större lokala företag, internationella koncerner och dokumentintensiva företag inom Business Process Outscourcing (BPO) sker genom ReadSofts egen globala säljorganisation. Försäljning till små och medelstora företag sker i samarbete med cirka 350 partners världen över. Kunder Stora dokumentintensiva företag använder ReadSofts applikationer för de marknadsledande affärssystemen Oracle och SAP och drar nytta av ReadSofts konsulters expertkompetens. Medelstora företag drar nytta av ReadSofts applikationer som en del i de system ReadSofts partners erbjuder. De mindre företagen använder sig av ReadSofts applikationer via molnet, antingen via partners eller som en integrerad del av sitt affärssystem. Strategi ReadSofts vision är att vara en ledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser. Det innebär att ReadSoft ska utveckla de tekniskt bästa och mest användarvänliga lösningarna. ReadSoft ska erbjuda den funktionalitet marknaden efterfrågar och leverera lösningar på ett effektivt och smidigt sätt. Dessutom ska ReadSoft följa, stötta och utveckla sina kunder så att de alltid kan dra maximal nytta av Bolagets produkter. ReadSoft ska fortsätta växa organiskt bland annat med hjälp av den befintliga kundbasen. Kunder som tidigare köpt ReadSofts applikationer inom fakturahantering är redo att automatisera även andra affärsprocesser och dra nytta av ReadSofts molntjänster. ReadSoft söker nya försäljningskanaler, integrerar fler produkter utifrån sin befintliga produktportfölj och utvecklar nya funktioner. Bland annat breddar ReadSoft marknaden genom att addera fler språk. Parallellt arbetar ReadSoft med att utöka och fördjupa sin partnerförsäljning. Det gör det möjligt att öka volymen på försäljningen mot framför allt små- och medelstora företag utan att behöva knyta upp stora personella resurser. ReadSofts långsiktiga ambitionsnivå är att cirka 50 procent av ReadSofts totala licensförsäljning ska ske via partners. ReadSoft har ända sedan starten haft en ledande position inom automatiserad fakturahantering. Strategin för att behålla denna är att fokusera på innovation och utveckling, men också att skapa nya lösningar genom att integrera befintliga produkter. Därmed ger ReadSoft sina kunder nya applikationer och möjligheter, med samma tekniska plattform som bas. ReadSoft arbetar också med att stärka driftsäkerheten, förbättra sin support, effektivisera implementeringen och öka precisionen. ReadSoft ska inte bara vara tekniskt ledande utan även erbjuda den bästa kundupplevelsen. 10 Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

13 ReadSofts historiska finansiella information i sammandrag Nedanstående information avseende ReadSoft är hämtad från de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2012 och 2013 och delårsrapporten för perioden 1 januari 31 mars Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014, vilken finns återgiven i sin helhet på sidorna 23 37, har inte granskats av Bolagets revisorer. ReadSofts koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRICtolkningar sådana de antagits av EU. ReadSofts koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRICtolkningar sådana de antagits av EU. ReadSofts delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. För fullständiga uppgifter om Bolagets resultatutveckling och dess finansiella ställning hänvisas till årsredovisningarna för 2012 och 2013 samt den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari 31 mars De siffror som redovisas i denna erbjudandehandling har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i erbjudandehandlingen. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ( SEK ) om inget annat anges och MSEK indikerar miljoner SEK. Resultaträkning i sammandrag MSEK Jan mar 2014 Jan mar 2013 Apr 13 mar Nettoomsättning Aktiverade utgifter för egenutvecklade programvaror Handelsvaror Personalkostnader Övriga externa kostnader Övriga rörelsekostnader/intäkter Andel av resultat i intresseföretag Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) 11

14 ReadSofts historiska finansiella information i sammandrag Balansräkning i sammandrag MSEK 31 mar mar dec dec dec 2011 Anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Handelsvaror n.a. n.a Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar n.a. n.a Finansiella derivatinstrument n.a. n.a. 1 2 Aktuella skattefordringar n.a. n.a Förutbetalda kostnader för årliga support- och underhållsavtal n.a. n.a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter n.a. n.a Likvida medel Övriga omsättningstillgångar n.a. n.a. n.a. Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa eget kapital Summa långfristiga skulder Konvertibellån n.a. n.a Kortfristiga finansiella skulder n.a. n.a. 9 3 Checkräkningskredit n.a. n.a. 18 Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld n.a. n.a Övriga kortfristiga skulder n.a. n.a Finansiella derivatinstrument n.a n.a. 1 n.a. Förutbetalda intäkter för årliga support- och underhållsavtal n.a. n.a Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter n.a. n.a Avsättningar n.a. n.a Övriga kortfristiga skulder n.a. n.a. n.a. Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

15 ReadSofts historiska finansiella information i sammandrag Kassaflödesanalys i sammandrag MSEK 31 dec dec dec 2011 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald/erhållen inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag Investeringar i intresseföretag 0 Ökning/minskning långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Försäljning egna aktier 1 Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) 13

16 ReadSofts historiska finansiella information i sammandrag Data per aktie 31 mar mar Antal aktier vid periodens slut 1) Antal aktier vid årets slut, exkl återköpta aktier n.a. n.a Genomsnittligt antal aktier vid årets slut, exkl återköpta aktier n.a. n.a Eget kapital per aktie, SEK 11,12 11,55 11,48 11,92 10,93 Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,39 0,38 0,11 1,57 1,97 Utdelning, SEK n.a. n.a. 0,60 2) 0,60 0,50 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK n.a. n.a. 2,40 2,47 4,26 Kassaflöde per aktie, SEK n.a. n.a Börskurs vid årets slut, SEK 17,90 26,70 19,80 21,50 18,70 P/E-tal n.a. n.a. 180,00 13,69 9,49 1) Redovisas endast i tusental i delårsrapporten. 2) Föreslagen utdelning. Samtliga mått per aktie är beräknade på genomsnittligt antal aktier exklusive återköp av egna aktier. Nyckeltal 31 mar mar Totalt kapital, MSEK 811,0 763,9 827,3 809,8 707,0 Sysselsatt kapital, MSEK 395,2 374,6 412,4 397,5 344,1 Eget kapital, MSEK 340,2 350,6 351,2 360,9 324,1 Räntabilitet på totalt kapital, % 1,6 1,9 1,7 8,9 12,3 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % n.a. n.a. 3,4 18,2 25,8 Räntabilitet på eget kapital, % 3,6 3,4 1,0 13,9 19,8 Rörelsemarginal (EBITDA), % 5,3 10,8 2,6 8,1 11,2 Rörelsemarginal, % 6,5 9,0 1,7 8,4 11,7 Resultatmarginal efter finansiella poster, % 6,9 9,4 1,2 8,1 12,0 Resultatmarginal efter skatt, % 6,7 7,1 0,5 6,1 8,8 Balanslikviditet, ggr n.a. n.a. 1,1 1,3 1,4 Kassalikviditet, ggr n.a. n.a. 1,1 1,3 1,4 Soliditet, % 41,9 45,9 42,4 44,6 45,8 Skuldsättningsgrad, ggr n.a. n.a. 0,17 0,10 0,06 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,09 0,29 0,00 0,21 0,42 Netto räntebärande skulder, MSEK 32,3 100,5 0,8 76,9 136,5 Andel riskbärande kapital, % n.a. n.a. 40,3 43,5 44,3 Räntetäckningsgrad, ggr n.a. n.a. 3,09 15,7 65,9 Rörelsekapital i relation till omsättning, % n.a. n.a. 4,3 0,4 4,5 Kapitalomsättningshastighet, ggr n.a. n.a. 0,9 1,0 1,0 Utgifter för produktutveckling, MSEK n.a. n.a. 104,0 103,9 98,4 Utgifter för produktutveckling i relation till omsättningen, % n.a. n.a. 13,7 13,3 14,8 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK n.a. n.a. 7,3 6,6 6,9 Antal anställda i medeltal n.a. n.a Antal anställda vid periodens slut Omsättning per anställd, MSEK n.a. n.a. 1,24 1,39 1,38 Förädlingsvärde per anställd, MSEK n.a. n.a. 0,86 0,96 1,01 Löner och ersättning exklusive sociala avgifter, MSEK n.a. n.a. 382,7 358,5 306,5 14 Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

17 ReadSofts historiska finansiella information i sammandrag Ekonomiska definitioner Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital och uppskjuten skatt (inklusive minoritet) i procent av balansomslutning. Balanslikviditet Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. EBITDA Rörelseresultat före aktiveringar av kostnader för egenutvecklade programvaror, avskrivningar, nedskrivningar, räntor och skatt. Eget kapital Eget kapital inkluderar 73,7 procent av obeskattade reserver. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier, exklusive återköpta aktier. Förädlingsvärde per anställd Resultat efter avskrivningar plus arbetskraftskostnader dividerat med genomsnittligt antal anställda. Kapitalomsättningshastighet Omsättning dividerad med genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder. Netto räntebärande skulder Räntebärande skulder minskat med räntebärande tillgångar. Nettoskuldsättningsgrad Netto räntebärande skulder dividerat med eget kapital. P/E-tal Börskurs i förhållande till resultat per aktie. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansnetto minus skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på totalt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Rörelsekapital Omsättningstillgångar minskat med likvida medel och kortfristiga skulder. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Soliditet Eget kapital inklusive obeskattade reserver efter avdrag för skatt i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder. Utgifter för produktutveckling Personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar relaterade till den personal som arbetar med forskning och utveckling. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent av omsättningen. Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) 15

18 Aktiekapital och ägarstruktur Aktien ReadSoft har två aktieslag, A-aktier och B-aktier. A-aktier berättigar till tio röster per aktie och B-aktier till en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till del i företagets vinst och tillgångar. A-aktierna är föremål för hembudsförbehåll i bolagordningen. ReadSofts B-aktie är sedan juni 1999 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Aktiekapitalets utveckling Den 30 juni 2014 uppgick aktiekapitalet i ReadSoft nominellt till kronor och det totala antalet aktier var fördelat på A-aktier och B-aktier. Av de utestående B-aktierna innehas B-aktier av ReadSoft. År Transaktion Nominellt belopp, Kr Förändring av aktiekapital, Kr Totalt aktiekapital, Kr Tillkommande antal aktier Totalt antal aktier 1991 Bolagets bildande Fondemission Fondemission Nyemission Nyemission Split 100: Nyemission Apportemission Split 10:1 0, Konvertering av konvertibelt förlagslån 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Fondemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Konvertering av konvertibelt lån 0, Konvertering av konvertibelt lån 0, Konvertering av konvertibelt lån 0, Konvertering av A-aktier till B-aktier 0, Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

19 Aktiekapital och ägarstruktur ReadSofts största aktieägare per den 31 mars 2014 Per den 31 mars 2014 uppgick antalet aktieägare i ReadSoft till De största aktieägarna framgår av tabellen nedan. Aktieägare Aktier % Röster % A-aktier B-aktier Jan Andersson 10,6% 20,7% Lars Appelstål 10,6% 20,7% Nordea Investment Funds 6,8% 5,3% Goldman Sachs International Ltd 4,2% 3,2% Länsförsäkringar Fonder 3,9% 3,0% Öhman IT-fond 3,9% 3,0% Unionen 3,7% 2,8% Swedbank Robur Fonder 3,5% 2,7% Handelsbanken Fonder 3,2% 2,5% Försäkrings AB Avanza Pension 2,9% 2,3% Fjärde AP-Fonden 2,7% 2,1% Lannebo Microcap II 2,5% 2,0% Other 33,8% 29,6% Totalt externa aktieägare 92,3% 100% ReadSoft AB 7,7% Total 100% 100% Aktiekursutveckling Nedanstående diagram visar kursutveckling och handelsvolym för ReadSofts B-aktie under de senaste 12 månaderna fram till att Hyland UK:s ursprungliga erbjudandet offentliggjordes (17 juni juni 2014), jämfört med OMX Stockholm PI under samma period. Pris per B-aktie (SEK) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 jun jul 2013 aug sep okt nov dec jan jun ReadSoft B OMX Stockholm PI Antal omsatta aktier (i tusental/dag) Utdelningspolicy ReadSoft ska, över en konjunkturcykel, distribuera minst 20 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna genom utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd. feb mar apr maj Volym 500 Bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Vid årsstämman som hölls den 28 april 2014 beslutades det att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2015, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier. Bemyndigande att besluta om nyemission Vid årsstämman som hölls den 28 april 2014 beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2015, besluta om nyemissioner av högst B aktier. De nya aktierna får tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiering kan komma att behövas med anledning av framtida företagsförvärv mot betalning i aktier och/ eller genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom. Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) 17

20 Aktiekapital och ägarstruktur Aktieägaravtal Enligt ReadSofts årsredovisning för räkenskapsåret 2013 är Bolaget inte medvetet om några befintliga avtal mellan större aktieägare i ReadSoft eller mellan större aktieägare och ReadSoft. Väsentliga avtal ReadSofts årsredovisning för räkenskapsåret 2013 nämner inga väsentliga avtal vilka Bolaget är part i som skulle kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att kontrollen över Bolaget förändras som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande. Aktierelaterade incitamentsprogram Mellan 2007 och 2013 har ReadSoft erbjudit konvertibler till ledande befattningshavare inom koncernen i syfte att uppnå ett personligt och långsiktigt engagemang hos dessa medarbetare för att därmed ytterligare stimulera till insatser till gagn för såväl koncernen som för ReadSofts aktieägare. Konvertibellånet för 2010 löpte från den 8 juni 2010 till och med den 7 juni 2013 och har konverterats i sin helhet. Konvertibellånet för 2011 löper från den 21 juni 2011 till och med den 15 december Konvertibellånet för VD för 2011 löper från den 12 december 2011 till och med den 11 juni Konvertibellånet för 2012 löper från den 14 juni 2012 till och med den 15 december Konvertibellånet för 2013 löper från den 13 juni 2013 till och med den 12 december Det finns inga optionsprogram eller andra belöningsprogram kopplade till Bolagets aktie. ReadSoft konvertibelprogram 2011/2014 Vid årsstämman 2011 beslutades om införandet av ytterligare ett incitamentsprogram för anställda i ReadSoftkoncernen genom emitterande av konvertibler. Bolaget har emitterat konvertibler varav tecknades av nyckelpersoner och ledande befattningshavare. Resterande konvertibler tecknades av dotterbolaget ReadSoft Financial AB för eventuell teckning av och vidarebefordran för nyckelpersoner och ledande befattningshavare i framtiden. För samtliga konvertibler gäller en löptid från den 21 juni 2011 till den 15 december 2014 med rätt till konvertering från den 23 juni 2014 till och med den 28 november Konverteringskursen är bestämd till 19,50 kronor per konvertibel. Varje konvertibel kan konverteras till en B-aktie Vid full konvertering kommer Bolagets aktiekapital att öka med kronor genom utgivande av aktier. Detta motsvarar, exklusive tidigare konvertibelprogram, en utspädning med cirka 1 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet. ReadSoft VD konvertibelprogram 2011/2015 Vid extra bolagsstämma i oktober 2011 beslutades om införande av ett incitamentsprogram för ReadSofts verkställande direktör, Per Åkerberg, genom emitterande av konvertibler. Bolaget har emitterat konvertibler som tecknats av Per Åkerberg. För samtliga konvertibler gäller en löptid från den 12 december 2011 till och med den 11 juni 2015 med rätt till konvertering från den 12 december 2014 till och med den 27 maj Konverteringskursen är bestämd till 22,50 kronor per konvertibel. Varje konvertibel kan konverteras till en B-aktie. Vid full konvertering kommer Bolagets aktiekapital att öka med kronor genom utgivande av aktier. Detta motsvarar, exklusive tidigare konvertibelprogram, en utspädning med cirka 1,2 procent av aktiekapitalet och 0,9 procent av röstetalet. ReadSoft konvertibelprogram 2012/2015 Vid årsstämman 2012 beslutades om införande av ytterligare ett incitamentsprogram för anställda i ReadSoftkoncernen genom emitterande av konvertibler. Bolaget har emitterat konvertibler varav tecknades av nyckelpersoner och ledande befattningshavare. Resterande konvertibler tecknades av dotterbolaget ReadSoft Financial AB för eventuell teckning av och vidarebefordran för tillkommande nyckelpersoner och ledande befattningshavare. För samtliga konvertibler gäller en löptid från den 14 juni 2012 till den 15 december 2015 med rätt till konvertering från den 15 juni 2015 till och med den 27 november Konverteringskursen är bestämd till 24,50 kronor per konvertibel. Varje konvertibel kan konverteras till en B-aktie. Vid full konvertering kommer Bolagets aktiekapital att öka med kronor genom utgivande av aktier, Detta motsvarar, exklusive tidigare konvertibelprogram, en utspädning med cirka 1 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet. ReadSofts konvertibelprogram 2013/2016 Vid årsstämman 2013 beslutades om införande av ytterligare ett incitamentsprogram för anställda i ReadSoftkoncernen genom emitterande av konvertibler. Bolaget har emitterat konvertibler varav tecknades av nyckelpersoner och ledande befattningshavare. Resterande konvertibler tecknades av dotterbolaget ReadSoft Financial AB för eventuell teckning av och vidarebefordran för tillkommande nyckelpersoner och ledande befattningshavare. För samtliga konvertibler gäller en löptid från den 13 juni 2013 till den 12 december 2016 med rätt till konvertering från den 14 juni 2016 till och med den 25 november Konverteringskursen är bestämd till 34 kronor per konvertibel. Varje konvertibel kan konverteras till en B-aktie. Vid full konvertering kommer Bolagets aktiekapital att öka med kronor genom utgivande av aktier. Detta motsvarar, exklusive tidigare konvertibelprogram, en utspädning med cirka 1 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet. 18 Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. 8 augusti 2014 Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet

Läs mer

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer