BEMER MEDICINSK KONFERENS, april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27-28 april 2013"

Transkript

1 BEMER MEDICINSK KONFERENS, april länder arbetar idag med BEMER och 21 länder var representerade på konferensen med totalt 350 deltagare. Ungern Liechtenstein Slovakien Tyskland Rumänien Serbien Sydafrika Sverige Norge Österrike Kroatien Tjeckien Cypern Schweiz Nigeria Turkiet Malaysia USA Indien Polen Finland Inledning En BEMER i varje hushåll BEMER - en TEAMPLAYER inom den medicinska världen Food and Drug Administration (FDA) - United States Food and Drug Administration (FDA) är USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndigheten med ansvar för mat (för människor och djur), kosttillskott, läkemedel (för människor och djur), kosmetika, medicinsk utrustning (för människor och djur), radioaktivt strålande utrustning samt blodprodukter. Hos FDA har BEMER Medicinteknik undersökts i en process som pågått under ett års tid. För att uppnå FDA s lagkrav är BEMER genomgången utifrån olika mätparametrar: 118 personer i Virginia och Los Angeles har ingått i studien där man med hjälp av professor Nelson Mccenna insats med Laser doppler undersökt mikrocirkulationens aktivitet i samband med BEMER terapi. Alla undersökningar är sammanställda och nu inväntas endast ett slutgiltigt svar och ett FDA sigill.

2 BEMER och effekten på vasomotion med pulserande magnetterapi-apparatur. Det aktuella kunskapsläget om BEMER forskning: Vetenskaplig och klinisk acceptans, resultat från en jämförande produktstudie, nya resultat och framtidsutsikter. Det finns numera ett flertal konkurrenter som kopierar BEMER. BEMER distansierar sig gentemot dessa med vetenskapliga belägg och redovisar omfattande skillnad mellan BEMER Medicinteknik och de aktörer som försökt kopiera. Dr. med. Rainer Klopp vid Mikrocirkulations Institutet i Berlin, har genomfört jämförande studier av BEMER och konkurrerande system. Dr. Klopp slår fast i sin studie att BEMER idag har en särställning på marknaden. BEMER är unik med sin påverkan av venoler, där en nedsatt mikrocirkulation mestadels startar. Han slår fast att det ger ingen större effekt av att enbart påverka arterioler om inte det venolära systemet är aktivt. Blodflödet i det kapillära nätet stockar sig, om denna stimuli endast sker hos arterioler. Om inte venolerna stimuleras i samma utsträckning så har denna stimuli av arterioler ingen avsedd verkan. Jämförande Studie 1 Dubbelblind på infekterade, stressade äldre män över 50 år med god kondition. Indelade i 3 grupper En placebogrupp Permanentmagnet BEMER 2 x 10 min dagligen, steg 3 på B.Body Icke-invasiva mätmetoder Intravital mikroskop (Olympus, Zeiss, Arri, Contron system) Reflex spektrometri Vital-mikroskop (Spex system) Laserdoppler för mikroflödesmätning (LEA system) Behandlingsintervall: Dag 1 3 användes BEMER och dag 4 wash out, dvs utan BEMER Undersöktes: Blodflöde flödesfördelning (nnp) Syreupptag syrets partialtryck (po2) Venöst återflöde (Qven) Spontan vasomotion (Avm) Jämförelsen har utgått från Wilcoxons rank sum test. Mikrocirkulationens uppbyggnad med olika tjocklek i kärlväggarna, arbetar utifrån olika styrmekaniskmer. Grovkalibriga arterioler (A) um, finkalibriga arterioler (B) um och kapillärer (C) 7 um. (A) har receptorer som styrs av nervsystemet, (B) saknar receptorer och styrs hormonellt med kvävemonoxid.

3 I forskningen har man letat efter kärlens dynamik, flödets dynamik och blodflödets mekanism, uppmätt kärlets inre diameter (kärlväggen är ej medräknad) och kapillärernas försörjning av plasma och röda blodceller samt hur kärlen anpassas utifrån detta vid aktivitetsstatus/vilostatus. Vid kroniska problem, som t.ex.vid en nedsatt sårläkning, då aktiviteten hos den spontana vasomotionen reducerats, vilket även nervsystemet påverkar, har BEMER i detta fall en positiv påverkan som en aktivitet hos kärlen och syresättningen ökar då även på den venolära sidan. BEMER uppmätta värden Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Blodets fördelning (nnp) Syreupptag (po2) Flöde i vener (Qven) Spontan vasomotion (AvM) Jämförande Studie 2 Urval av 6 st olika system, lite som att jmfr äpplen med päron Dubbelblind på infekterade, stressade äldre män över 50 år med god kondition. Indelade i 6 grupper 1. BEMER Classic 2 x 10 min dagligen, steg 3 på B.Body 2. Magnet 3. Impulser 4. Terramagnon 5. Senti Plus Professional (Producenten har förlorat sitt patent) 6. IMRS system (magnet resonanssystem) I övrigt samma icke-invasiva mätmetoder och behandlingsintervall och undersökningar samt jämförelsetest som i Jämförande studie 1. BEMER visar en signifikant förbättring och endast BEMER har effekt på vasomotionen jämfört med övriga system i studien, som inte har någon som helst verkan avseende detta. Övriga system visar endast biologiska ljud, ingen signifikant effekt.

4 Synergieffekt av EMF-BEMER-typ lågpulserande elektromagnetiska fält och målsökande läkemedel, HPMA copolymer-bound doxorubicin, på möss med EL4 T-cellslymfom. Professor Dr. rer. Nat Blanka Rihová, Mikrobiolog från Tjeckien, har undersökt effekten av BEMER användning på möss som injicerats för att framkalla T-cellslymfom EL4 på konventionella möss och athymic möss, dvs. nakna möss. Vid exponering av BEMER avtog tillväxten av tumörmassan och förlängde överlevnaden hos försöksdjuren. Acceleration av tumörtillväxt observerades aldrig. En betydande synergi av anti-tumöreffekt observerades däremot när möss med EL4 tumörer samtidigt exponerades för BEMER och behandlades med suboptimal dos av syntetiskt, vatten souble N-(2- hydroxipropi) metakrylamid (HPMA)-copolymerbaserade doxorubicin, (DOXHYD-HPMA ). Denna kombination kan vara användbar särskilt för patienter med avancerad tumör, som behandlats under lång tid och som kräver en aggressiv kemoterapi, vilket emellertid under sådana förhållanden kan utgöra ett nästan livshotande medicinskt tillvägagångssätt. Professor Rihova lyfter även slutligen fram att BEMER i denna forskning, även visat sig ge mössen skydd mot en andra cancerattack. Trots injicering med starkt cancerframkallande medel.

5 Upptäckter av möjlig praktisk tillämpning med BEMER apparatur vid behandling av Diabetes Makulaödem Makulaödem är i dagsläget den vanligaste orsaken till synnedsättning i typ II diabetes. Var 90 minut får en person i världen Diabetes II. Nuvarande behandlingsinsatser innebär invasiva ingrepp med ett osäkert utfall och därför är alternativa icke-invasiva behandlingsmöjligheter för närvarande i fokus för ögonläkare och diabetesläkare. Docent Tomas Sosna, ögonläkare från Tjeckien redovisar i en mindre studie med fem patienter som är diagnostiserade med Typ II Diabetes med makulaödem resultat av användning BEMER som metod. För patienter med hög efterlevnad att använda BEMER dagligen och under lång tid, förändras ögats hemodynamiska och hemorheologiska tillstånd tydligt. Dr Sosna förordar dock hellre en helkroppsbehandling än enbart en lokal behandling direkt på ögat, då han inte anser det sannolikt pga ögats sköld att det har en inverkan på dess kapillära nät. För att säkerställa dessa slutsatser krävs dock en betydligt större patientuppföljning, än denna lilla studie.

6 Effekter av BEMER terapi på vävnadens syretryck hos patienter med obliterativ arteriell sjukdom i nedre extremiteterna. Dr Ivan Sandor Bernat Ph.D. Angiologist, HM State Medical center, avdelning för invärtesmedicin i Ungern, har i en tidigare studie visat att BEMER terapi är effektiv vid behandling av patienter med obliterativ arteriell sjukdom i de nedre extremiteterna. Det ökar avsevärt den maximala gångsträckan utan smärtor. Dessa resultat kan förklaras av en redan bekräftad effekt: BEMER terapin återställer vasomotionen hos pre-kapillärer och förbättringen av vasomotion resulterar i en ökning av mikrocirkulationen och vävnadens syretillförsel. R. Klopps forskning av har bekräftat att syretrycket i vävnad ökar med ca 28% som ett resultat av BEMER terapi. Baserat på detta har Dr. Sandor Bernat nu startat en studie som mäter syretrycket i vävnad hos de nedre extremiteterna övervakad med en ny transkutant syrgastryck (TCPO) hos patienter med obliterativ arteriell sjukdom före och under BEMER terapin. Patienterna valdes ut baserat på strikta kriterier som inbegrep typisk fönstertittarsjuka, fysisk undersökning, Doppler scan, gångdistans på löpband och DSA test. (Ingår ej följande symptom i studien: spondylos och lumbar discopathy - en försämring av mellankotskiva i ländryggen, höftledsatros, diabetisk polyneuropati). Endast uppgifter om sex patienter har kunnat behandlas innan denna konferens. Utifrån dessa första resultat, har han inte kunnat avgöra omfattningen om BEMER terapi kan öka syretillförseln till vävnaderna, men de har kunnat konstatera att det i vissa fall denna terapi kan öka syretrycket i vävnad hos patienter med perifer arteriell obliterativ sjukdom (PAOD). Patienterna har behandlats lokalt vid ankeln med B.Spot på Program 3 i 20 minuter. Tryckmätning har upprepats efter 5, 10, 15 och 20 minuter avseende hur högt mmhg som uppnåtts. Mätpunkter har varit vid ankel och ovanpå foten. Frågan var om BEMER kan öka syrets partialtryck, eller ej. 6 patienter mätresultat av po2 mmhg: Ankel Ovanpå fot +21 % +49 % 0 % -25 % Äldre person med gangrän +11% till +276 % Ungperson under de första 5 minuterna +11% till +466 % Äldre kvinna som dock forfarande hade ett alltför lågt tryck i vaden -6 % - 3 % Äldre man % 10 % Äldre man 1933 På dessa 6 patienter har man kunnat notera stora fluktationer hur BEMER terapi ökar mikrocirkulationen i dessa avseenden. Då detta är en pågående studier får vi kanske senare ta del av orsaken till varför det är så stora skillnader.

7 Potentiell betydelse av steal effect - Nedre extremiteters cirkulationsrubbningar, effektiv kompletterande behandling Ph. D. Dr Istvan Rozsos kärlkirurg, vid MBA Theta Center Pécs i Ungern och med 5 år erfarenhet av BEMER terapi. Dr Istvan Rozsos förordar att inte använda kirurgi i första hand utan att i första hand verka för att mikrocirkulationen ökar och då är en ökning av vasomotionen i hela kroppen det avgörande. Nyckelord: vasomotion, vasospasm, steal effect, venöst sår, gångdistans, fottemperatur. fotodokumentation. Instrument: Tredje generationens BEMER, BOSO 4 för mätning av blodtrycket, fot-termometer och Han har i sin studie undersökt tre patientgrupper: 1. Vasospasm - Ökad sårbarhet för kärlkramp (10 patienter) 2. Besvär i samband med vasokonstriktion och reducerad gångdistans (10 patenter) 3. Venöst sår - venösa bensår (10 patienter) Resultat 1. Hos vasospastiska patienter, kritisk asymmetri eliminerades både i färg och fottemperatur 2. Hos patienter med fönstertittarsjuka, förbättrades gångdistans även på lång sikt och den förbättrade extremitetens blodtryck minskar inte till det ursprungliga värdet. 3. Hos patienter med venösa bensår, sårläkning och brist på såråterfall är två relevanta endpoints som visar på fullständig återhämtning hos alla patienter Dr Rozsos har ställt frågan: Bör praxis för systemets terapier omprövas på grund av risken för steal status? Vilka mätbara parametrar måste ställas in för att övervaka behandling i klinisk praxis och hemma? Hans slutsats är att vid asymmetriska störningar i extremiteters cirkulation, behöver lokal övergående försämring av cirkulationen beaktas, då systemets terapi i bruk kan hindra förbättring av patientens status. I händelse av detta ska istället det första steget i behandlingen vara lokalt riktad mot det kritiskt utsatta området.

8 Dermatologiska Resultat och 8 års erfarenhet av BEMER MD. Dr Adroulla Spiritou Kontidou, Överläkare vid st. Peter s and Paul s Private Hospital Limassol i Cypern. BEMER-teknologi stimulerar effektivt en begränsad eller defekt microcirkulation, stöder sårläkning, främjar immunförsvaret och regenererar huden och har använts på hennes privata sjukhus som terapeutisk metod för ett flertal dermatologiska sjukdomar, inom dermatologisk kirurgi / estetisk medicin som monoterapi eller i kombination med andra metoder. Våra reslutat visar att BEMER som ensam terapi dramatiskt minskar behandlingstiden för ett stort spektrum av hudåkommor, inklusive psoriasis, vitiligo, herpes simplex, herpes zoster, epidermolysis bullosa, acne, ärr, cystisk akne, olika typer av eksem, allergier, brännskador hud, sår, insektsbett etc. Det är viktigt att nämna att några av dessa hudskador inte svarat på konventionell dermatologi. BEMER har även använts i kombination med andra metoder som estetisk eller kirurgisk behandling, avlägsnande av tumörer, fettsugning, hudåtstramning, cloasma (pigmentförändring), Platelet-Rich Plasma (PRP), celluliter, botexinjektioner, tillämpning av fyllnadsmedel, laserbehandling, peeling och annat. Vid kombinationsbehandling sätter BEMER igång den terapeutiska effekten, förbättrar och ökar det estetiska resultatets varaktighet. Efter åtta års erfarenhet med BEMER uttalar och stödjer sammanfattningsvis Dr Spiritou Kontidou att denna teknik kan användas som monoterapi för ett flertal dermatologiska sjukdomar vars skador inte svarat på klassiska behandlingsmetoder och kan med fördel användas även i kombination med andra behandlingar för ökad respons och varaktighet av behandlingsinsatser. ACNE CYSTIC ACNE

9 HERPES ZOSTER DAG 00 DAG 03 PSORIASIS DAG 00 DAG 15 EKSEM DAG 00 DAG 01 DAG 02

10 Erfarenheter av oral och maxillofacial kirurgi för patienter som genomgått postoperativ BEMER Therapy Dr Krisztina Csépl, Oralkirurg på institutionen för ansiktsbehandling, käke och oral kirurgi vid Military Hospital i Ungern arbetar med operativa ingrepp vid skador och för estetik, samt smärtlindring. Microcirkulation spelar en viktig roll för läkning av ben och BEMER kan med stor framgång användas för behandling av frakturer och andra kroniska inflammatoriska processer som påverkar skelettet. Denna metod används i behandling för att påskynda benets läkning, lindra besvär och öka patientens välbefinnande samt som adjuvant terapi. Terapin har en betydande roll i stimulering att förhindra blodpropp. Den kan med fördel användas efter ingrepp vid ansiktsrekonstruktioner eller plastikoperationer när patologisk ärrbildning kan uppstå som ett resultat på grund påfrestningar från suturfel, vilka i de flesta fall är särskilt betydelsefullt vad gäller ansikte. Terapin har även tillämpats vid behandling i flera fall av nekros i käken orsakad av bifosfonater för att hjäpa återhämtningen av slemhinna och förhindra fritt käk krön och återfall av sjukdomen. Under det senaste året har BEMER använts på 95 patienter som adjuvant terapi för att behandla olika tillstånd som påverkar benets processer. Vi behandlade även domningar - relaterade besvär på grund av postoperativ nervförsämring hos 6 patienter. Resultaten motiverar tydlig legitimitet av denna terapi vid behandling av vissa tillstånd som kräver ingrepp i ansikte, käke eller oralkirurgi. FÖRE EFTER Bifosfonater ger negativa bieffekter om det inte ges tillsammans med antiinflammatoriska läkemedel. Käknekros drabbar fler kvinnor än män. Dr Krisztina Cséplö noterar även vid behandling av BEMER positiva förbättringar och påskyndad effekt vid smärta ( 60 % känner förbättring), hämatom och ödem (borta efter 5 dagars behandling ).

11 Långsiktig komplex behandling av parodontala sjukdomar Dr Annamária Cakó, Tandläkare som förestår Cako Kliniken i Budapest, Ungern. Parodontitis - inflammation, som drabbar den vävnad som omger och stöder tänderna. Parodontit innebär gradvis förlust av den alveolära benet runt tänderna, och om de lämnas obehandlade, kan leda till tandlossning. Parodontit orsakas av mikroorganismer som växer på tandens ytor. Bakterier som triggar inflammation och som när de ligger i tandfickorna går in i mikrocirkulationen och påverkar hela kroppens immunsystem Regenerativa parodontala terapier syftar till rekonstruktion av den förlorade stödkonstruktion hos tänderna, dvs rot cement, des-modontium, alveolärt ben och tandköttet. Mer än hälften av den ungerska befolkningen lider av något parodontalt tillstånd. Multifaktoriella sjukdomar ofta orsakade av metaboliska problem, negativa effekter av civilisationen, biverkningar av läkemedel och fysiologiska problem. Dr Cako sammanfattar: Numera finns olika material och tekniker för oral krirugi tillgängliga för parodontal regeneration, men endast ett fåtal av dessa leder till framgång. Nyckeln till varaktig framgång är lämplig tandvård och parodontal behandling och förbättrad allmän hälsa, vilket innebär komplicerad behandling av ett komplext problem - användning av BEMER terapi..

12 Fysisk vaskulär terapi vid rehabilitering av stroke Dr. Terezia Szmerszki, Neurolog, arbetar inom offentlig och privat öppenvård i Miskolc Ungern. Hon redovisar en sammanställning av 17 strokepatienter mellan år som använt BEMER 8-20 min om dagen i 20 dagar. Redan efter 10 dagar rapporterade testpersonerna en ökad träningskapacitet, skärpt tankeförmåga, bättre avslappning och sömn. Tre patienter var befriade från smärta i skuldror på paretic sidan, lindring av kronisk rygg- och ledvärk. En patient rapporterade att hennes vätskande bensår blivit helt läkt och att den polyneuropatiska smärtan blivit lindrad. Familjerna berättade att patienterna blivit mer livliga, mer aktiva och smartare och mer lätta att hjälpa. Experimentet visar att BEMER har inga negativa biverkningar, den är enkel att använda med minimala operativa kostnader. Dr Szmerski slutsats är att BEMER kan användas effektivt i rehabilitering av strokepatienter, både i akut fas och t.o.m. upp till 6 år efter stroke. Rekommendationen är att använda BEMER parallellt med övriga rehabiliteringsåtgärder.

13 BEMER terapi och ADHD Ágnes Hajdu, ansvarig i Ungern för utveckling av utbildningsinsatser rörande ADHD. Hon har arbetat med ADHD* sedan 1970 och under 15 års tid på Vadskert sjukhuset och startade ADHD foundation i Ungern Över barn har idag denna diagnos i Ungern, dvs så gott som ett barn i varje klass. Hon startade även 2009 Alternative Therapeutic Centre, där hon idag arbetar som chef. Dess syfte att kunna ge ett mer effektivt stöd och de letar hela tiden efter positiva lösningar och det är på det sättet som de för några år sedan hittade BEMER terapin. Hon annonserde för en studie, efter personer med störningar i sitt uppförande och som ville ställa upp i en läkemedelsfri behandling. 26 personer ställde upp varav 16 barn och 8 av dessa med Aspergers syndrom som tillhör det autistiska spektrumet. BEMER användes före skoltid och lärarna har arbetat med observationer och uppmärksamhetstest. Resultat som visat sig är förbättrad minnes- och processfunktion. De autistiska barnen har efter skoltid börjat prata och kan fokusera. *ADHD - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - En neuropsykiatrisk diagnos som främst innebär koncentrationssvårigheter, uppmärksamhets-störningar och hyperaktivitet. Diagnosen är vanligt förekommande inom Sveriges barn- och ungdomspsykiatri.

14

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1

Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Hur fungerar cirkulationen i kroppen? Vad är åderbråck? Symptom Riskfaktorer Prevention Prevalens Behandling 2 Varicer åderbråck

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Vad är Cellthion? Cellthion HIFU Hög Intensiv Fokuserad Ultraljud är ett alternativ till traditionell kirurgisk ansiktslyftning. Den stramar och lyfter hud på både, nacke,

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP NYA BEHANDLINGSMETODER Beautytek utvecklades ursprungligen för användning inom medicinen och har redan visat sin överlägsenhet inom detta område. Beautytek är knappast jämförbar med någon annan känd konventionell

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Benartärsjukdom Bakgrund, klinik och konservativ behandling

Benartärsjukdom Bakgrund, klinik och konservativ behandling Benartärsjukdom Bakgrund, klinik och konservativ behandling Gun Jörneskog Karolinska Institutet Danderyd Hospital Stockholm Namn Efternamn 18 mars 2013 1 Benartärsjukdom (PAOD) PAOD ökar med åldern; hög

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Cirkulation. Disposition

Cirkulation. Disposition Cirkulation Systembiologi Robert Frithiof Inst. för Fysiologi & Farmakologi HT 04 Disposition 08:30-09:15 Det kardiovaskulära systemet Hjärta Hjärtat som pump Elektrisk aktivitet EKG Hjärtcykeln 09:30-10:15

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons?

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons? PPpppp Vänligen fyll I denna blankett. Medicinsk historia Finns det någon möjlighet att du är gravid? Ammar du? Har du fått behandling med någon annan dermal filler? Typ: Har du genomgått behandling laser

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Kärlkirurgi. Jonas Malmstedt

Kärlkirurgi. Jonas Malmstedt Kärlkirurgi Jonas Malmstedt Kärlkirurgi i Stockholm Karolinska SöS Kärljouren Perifer angiojour Tre stora patientgrupper Benartärsjukdom Förträngning av halspulsådern Pulsåderbråck +Kärltillgång för bloddialysbehandling,

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 1 3 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa våra behov. När

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Diagnostisk information Kliniska tecken och symtom (anamnes) Diagnostiska test Röntgenologiska fynd Dålig korrelation mellan klinisk symtombild / diagnostiska test

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Patienthandbok. microspheres

Patienthandbok. microspheres Patienthandbok microspheres SIRT (Selective Internal Radiation Therapy - selektiv intern strålningsbehandling) för levertumörer med användning av SIR-Spheres mikrosfärer Denna broschyr tillhandahålls av

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Välkomna till en presentation av RiksSår!

Välkomna till en presentation av RiksSår! Välkomna till en presentation av RiksSår! - Sveriges Nationella Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår! Nina Åkesson, Nationell Koordinator RiksSår Varför ett kvalitetsregister för svårläkta

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

Informerat samtycke Hylaform -injektioner Instruktioner Allmän information

Informerat samtycke Hylaform -injektioner Instruktioner Allmän information Informerat samtycke Hylaform -injektioner Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om injektioner med vävnadsfillern Hylaform

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

www.clinicmedical.se

www.clinicmedical.se www.clinicmedical.se 1. Vad är Hydrapeel plus Hydrapeel plus behandling är en av de ledande inom icke laser hudföryngring. Hydrapeel plus är den enda hydradermabration förfarande som kombinerar rengöring,

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration poliklin

Preoperativ hälsodeklaration poliklin Preoperativ hälsodeklaration poliklin Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Vem är din

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

nu i Sverige Hur fungerar magnetterapi? Vad säger läkaren? Patenterad teknologi Jag blev smärtfri efter en vecka!

nu i Sverige Hur fungerar magnetterapi? Vad säger läkaren? Patenterad teknologi Jag blev smärtfri efter en vecka! Succémadrassen nu i Sverige Hur fungerar magnetterapi? Vad säger läkaren? Patenterad teknologi Jag blev smärtfri efter en vecka! Så fungerar magnetterapi Läkaren uttalar sig Magnetfälten återupprättar

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling EVA I PERSSON Sår Vulnus- en störning i hudens normala anatomiska struktur och funktion och som läker organiserat och i tidsbestämd ordning, tex. det

Läs mer

Behandling av tandlossning

Behandling av tandlossning Behandling av tandlossning Liksom vid all tandbehandling, inleds också behandlingen av blödande tandkött och tandlossning med en noggrann undersökning. I allmänhet omfattar denna undersökning följande

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility Bakgrund Biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF), tau och amyloid β (Aβ) har visat sig var lovande verktyg för diagnos av Alzheimers

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi

Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi Jag skall försöka att på ett inspirerat sätt ta er med på en resa genom bindvävens och bindvävsmassagens Historik

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten 2013 EN BROSCHYR OM en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Vad är MS? OM SJUKDOMEN OM SJUKDOMEN sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 OM ORSAKERNA TILL MS Varför får man MS?

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Patientinformation om Taxotere (docetaxel)

Patientinformation om Taxotere (docetaxel) september 2012 SE-DOC-12-04-01 Patientinformation om xotere (docetaxel) sanofi-aventis AB Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 www.sanofi.se Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Tisseel 23.3.2015, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Fibrinvävnadslim eller fibrinlim används

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Medicinska kompressionsstrumpor

Medicinska kompressionsstrumpor Medicinska kompressionsstrumpor JOBST kompressionsstrumpor för alla tillfällen Enligt tysk standard RAL Varför JOBST kompressionsstrumpor? Problem med venerna? Friska ben har vener med glatta och elastiska

Läs mer

MikronMed AB är sedan 20 år en av skandinaviens ledande leverantörer av laser och IPL-system. Genom vårt samarbete med världsledande leverantörer kan

MikronMed AB är sedan 20 år en av skandinaviens ledande leverantörer av laser och IPL-system. Genom vårt samarbete med världsledande leverantörer kan Estetiska produkter MikronMed AB är sedan 20 år en av skandinaviens ledande leverantörer av laser och IPL-system. Genom vårt samarbete med världsledande leverantörer kan vi erbjuda våra kunder produkter

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping Grundkurs - Öronakupunktur Öronakupunktur är precis som namnet

Läs mer

Informerat samtycke Kirurgi för att avlägsna hudcancer Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar

Informerat samtycke Kirurgi för att avlägsna hudcancer Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar Informerat samtycke Kirurgi för att avlägsna hudcancer Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om borttagning av hudcancer,

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Fakta om stroke. Pressmaterial

Fakta om stroke. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om stroke Stroke (hjärnblödning, slaganfall) är den främsta orsaken till svåra funktionshinder hos vuxna och den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer. Omkring 30

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström Koll på aknebehandling Terapigrupp Hud Daniel Brännström Vad a r akne? Definition Inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utfo rsga ngen fo r talgko rtel/ha rfollikelenheten Kliniska tecken Fet hud, komedoner,

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Antibiotika i tandvården STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Sid 4. 2014-05-27 Sid 5. 2014-05-27 skillnad Källa: ehälsomyndigheten, Concise Källa: ehälsomyndigheten,

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla!

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Christel Wihlborg Överläkare Palliativa verksamheten, Ystad Kakexi - definition Ett multifaktoriellt syndrom som karakteriseras av Förlust av muskelmassa Kan

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

En ungersk forskargrupp såg möjligheterna att använda det polariserade laserljuset för en komplett biostimulerande behandling.

En ungersk forskargrupp såg möjligheterna att använda det polariserade laserljuset för en komplett biostimulerande behandling. Bioptrons forskning Den fascinerande forskningen har lett till att två olika grupper medicinska lasrar utvecklats. Högenergilasrarna omvandlar energin till värme och används inom kirurgin for att förånga

Läs mer

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Medical Marijuana Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Cannabis sativa Innehåller över 60 olika cannabinoider,

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer