BEMER MEDICINSK KONFERENS, april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27-28 april 2013"

Transkript

1 BEMER MEDICINSK KONFERENS, april länder arbetar idag med BEMER och 21 länder var representerade på konferensen med totalt 350 deltagare. Ungern Liechtenstein Slovakien Tyskland Rumänien Serbien Sydafrika Sverige Norge Österrike Kroatien Tjeckien Cypern Schweiz Nigeria Turkiet Malaysia USA Indien Polen Finland Inledning En BEMER i varje hushåll BEMER - en TEAMPLAYER inom den medicinska världen Food and Drug Administration (FDA) - United States Food and Drug Administration (FDA) är USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndigheten med ansvar för mat (för människor och djur), kosttillskott, läkemedel (för människor och djur), kosmetika, medicinsk utrustning (för människor och djur), radioaktivt strålande utrustning samt blodprodukter. Hos FDA har BEMER Medicinteknik undersökts i en process som pågått under ett års tid. För att uppnå FDA s lagkrav är BEMER genomgången utifrån olika mätparametrar: 118 personer i Virginia och Los Angeles har ingått i studien där man med hjälp av professor Nelson Mccenna insats med Laser doppler undersökt mikrocirkulationens aktivitet i samband med BEMER terapi. Alla undersökningar är sammanställda och nu inväntas endast ett slutgiltigt svar och ett FDA sigill.

2 BEMER och effekten på vasomotion med pulserande magnetterapi-apparatur. Det aktuella kunskapsläget om BEMER forskning: Vetenskaplig och klinisk acceptans, resultat från en jämförande produktstudie, nya resultat och framtidsutsikter. Det finns numera ett flertal konkurrenter som kopierar BEMER. BEMER distansierar sig gentemot dessa med vetenskapliga belägg och redovisar omfattande skillnad mellan BEMER Medicinteknik och de aktörer som försökt kopiera. Dr. med. Rainer Klopp vid Mikrocirkulations Institutet i Berlin, har genomfört jämförande studier av BEMER och konkurrerande system. Dr. Klopp slår fast i sin studie att BEMER idag har en särställning på marknaden. BEMER är unik med sin påverkan av venoler, där en nedsatt mikrocirkulation mestadels startar. Han slår fast att det ger ingen större effekt av att enbart påverka arterioler om inte det venolära systemet är aktivt. Blodflödet i det kapillära nätet stockar sig, om denna stimuli endast sker hos arterioler. Om inte venolerna stimuleras i samma utsträckning så har denna stimuli av arterioler ingen avsedd verkan. Jämförande Studie 1 Dubbelblind på infekterade, stressade äldre män över 50 år med god kondition. Indelade i 3 grupper En placebogrupp Permanentmagnet BEMER 2 x 10 min dagligen, steg 3 på B.Body Icke-invasiva mätmetoder Intravital mikroskop (Olympus, Zeiss, Arri, Contron system) Reflex spektrometri Vital-mikroskop (Spex system) Laserdoppler för mikroflödesmätning (LEA system) Behandlingsintervall: Dag 1 3 användes BEMER och dag 4 wash out, dvs utan BEMER Undersöktes: Blodflöde flödesfördelning (nnp) Syreupptag syrets partialtryck (po2) Venöst återflöde (Qven) Spontan vasomotion (Avm) Jämförelsen har utgått från Wilcoxons rank sum test. Mikrocirkulationens uppbyggnad med olika tjocklek i kärlväggarna, arbetar utifrån olika styrmekaniskmer. Grovkalibriga arterioler (A) um, finkalibriga arterioler (B) um och kapillärer (C) 7 um. (A) har receptorer som styrs av nervsystemet, (B) saknar receptorer och styrs hormonellt med kvävemonoxid.

3 I forskningen har man letat efter kärlens dynamik, flödets dynamik och blodflödets mekanism, uppmätt kärlets inre diameter (kärlväggen är ej medräknad) och kapillärernas försörjning av plasma och röda blodceller samt hur kärlen anpassas utifrån detta vid aktivitetsstatus/vilostatus. Vid kroniska problem, som t.ex.vid en nedsatt sårläkning, då aktiviteten hos den spontana vasomotionen reducerats, vilket även nervsystemet påverkar, har BEMER i detta fall en positiv påverkan som en aktivitet hos kärlen och syresättningen ökar då även på den venolära sidan. BEMER uppmätta värden Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Blodets fördelning (nnp) Syreupptag (po2) Flöde i vener (Qven) Spontan vasomotion (AvM) Jämförande Studie 2 Urval av 6 st olika system, lite som att jmfr äpplen med päron Dubbelblind på infekterade, stressade äldre män över 50 år med god kondition. Indelade i 6 grupper 1. BEMER Classic 2 x 10 min dagligen, steg 3 på B.Body 2. Magnet 3. Impulser 4. Terramagnon 5. Senti Plus Professional (Producenten har förlorat sitt patent) 6. IMRS system (magnet resonanssystem) I övrigt samma icke-invasiva mätmetoder och behandlingsintervall och undersökningar samt jämförelsetest som i Jämförande studie 1. BEMER visar en signifikant förbättring och endast BEMER har effekt på vasomotionen jämfört med övriga system i studien, som inte har någon som helst verkan avseende detta. Övriga system visar endast biologiska ljud, ingen signifikant effekt.

4 Synergieffekt av EMF-BEMER-typ lågpulserande elektromagnetiska fält och målsökande läkemedel, HPMA copolymer-bound doxorubicin, på möss med EL4 T-cellslymfom. Professor Dr. rer. Nat Blanka Rihová, Mikrobiolog från Tjeckien, har undersökt effekten av BEMER användning på möss som injicerats för att framkalla T-cellslymfom EL4 på konventionella möss och athymic möss, dvs. nakna möss. Vid exponering av BEMER avtog tillväxten av tumörmassan och förlängde överlevnaden hos försöksdjuren. Acceleration av tumörtillväxt observerades aldrig. En betydande synergi av anti-tumöreffekt observerades däremot när möss med EL4 tumörer samtidigt exponerades för BEMER och behandlades med suboptimal dos av syntetiskt, vatten souble N-(2- hydroxipropi) metakrylamid (HPMA)-copolymerbaserade doxorubicin, (DOXHYD-HPMA ). Denna kombination kan vara användbar särskilt för patienter med avancerad tumör, som behandlats under lång tid och som kräver en aggressiv kemoterapi, vilket emellertid under sådana förhållanden kan utgöra ett nästan livshotande medicinskt tillvägagångssätt. Professor Rihova lyfter även slutligen fram att BEMER i denna forskning, även visat sig ge mössen skydd mot en andra cancerattack. Trots injicering med starkt cancerframkallande medel.

5 Upptäckter av möjlig praktisk tillämpning med BEMER apparatur vid behandling av Diabetes Makulaödem Makulaödem är i dagsläget den vanligaste orsaken till synnedsättning i typ II diabetes. Var 90 minut får en person i världen Diabetes II. Nuvarande behandlingsinsatser innebär invasiva ingrepp med ett osäkert utfall och därför är alternativa icke-invasiva behandlingsmöjligheter för närvarande i fokus för ögonläkare och diabetesläkare. Docent Tomas Sosna, ögonläkare från Tjeckien redovisar i en mindre studie med fem patienter som är diagnostiserade med Typ II Diabetes med makulaödem resultat av användning BEMER som metod. För patienter med hög efterlevnad att använda BEMER dagligen och under lång tid, förändras ögats hemodynamiska och hemorheologiska tillstånd tydligt. Dr Sosna förordar dock hellre en helkroppsbehandling än enbart en lokal behandling direkt på ögat, då han inte anser det sannolikt pga ögats sköld att det har en inverkan på dess kapillära nät. För att säkerställa dessa slutsatser krävs dock en betydligt större patientuppföljning, än denna lilla studie.

6 Effekter av BEMER terapi på vävnadens syretryck hos patienter med obliterativ arteriell sjukdom i nedre extremiteterna. Dr Ivan Sandor Bernat Ph.D. Angiologist, HM State Medical center, avdelning för invärtesmedicin i Ungern, har i en tidigare studie visat att BEMER terapi är effektiv vid behandling av patienter med obliterativ arteriell sjukdom i de nedre extremiteterna. Det ökar avsevärt den maximala gångsträckan utan smärtor. Dessa resultat kan förklaras av en redan bekräftad effekt: BEMER terapin återställer vasomotionen hos pre-kapillärer och förbättringen av vasomotion resulterar i en ökning av mikrocirkulationen och vävnadens syretillförsel. R. Klopps forskning av har bekräftat att syretrycket i vävnad ökar med ca 28% som ett resultat av BEMER terapi. Baserat på detta har Dr. Sandor Bernat nu startat en studie som mäter syretrycket i vävnad hos de nedre extremiteterna övervakad med en ny transkutant syrgastryck (TCPO) hos patienter med obliterativ arteriell sjukdom före och under BEMER terapin. Patienterna valdes ut baserat på strikta kriterier som inbegrep typisk fönstertittarsjuka, fysisk undersökning, Doppler scan, gångdistans på löpband och DSA test. (Ingår ej följande symptom i studien: spondylos och lumbar discopathy - en försämring av mellankotskiva i ländryggen, höftledsatros, diabetisk polyneuropati). Endast uppgifter om sex patienter har kunnat behandlas innan denna konferens. Utifrån dessa första resultat, har han inte kunnat avgöra omfattningen om BEMER terapi kan öka syretillförseln till vävnaderna, men de har kunnat konstatera att det i vissa fall denna terapi kan öka syretrycket i vävnad hos patienter med perifer arteriell obliterativ sjukdom (PAOD). Patienterna har behandlats lokalt vid ankeln med B.Spot på Program 3 i 20 minuter. Tryckmätning har upprepats efter 5, 10, 15 och 20 minuter avseende hur högt mmhg som uppnåtts. Mätpunkter har varit vid ankel och ovanpå foten. Frågan var om BEMER kan öka syrets partialtryck, eller ej. 6 patienter mätresultat av po2 mmhg: Ankel Ovanpå fot +21 % +49 % 0 % -25 % Äldre person med gangrän +11% till +276 % Ungperson under de första 5 minuterna +11% till +466 % Äldre kvinna som dock forfarande hade ett alltför lågt tryck i vaden -6 % - 3 % Äldre man % 10 % Äldre man 1933 På dessa 6 patienter har man kunnat notera stora fluktationer hur BEMER terapi ökar mikrocirkulationen i dessa avseenden. Då detta är en pågående studier får vi kanske senare ta del av orsaken till varför det är så stora skillnader.

7 Potentiell betydelse av steal effect - Nedre extremiteters cirkulationsrubbningar, effektiv kompletterande behandling Ph. D. Dr Istvan Rozsos kärlkirurg, vid MBA Theta Center Pécs i Ungern och med 5 år erfarenhet av BEMER terapi. Dr Istvan Rozsos förordar att inte använda kirurgi i första hand utan att i första hand verka för att mikrocirkulationen ökar och då är en ökning av vasomotionen i hela kroppen det avgörande. Nyckelord: vasomotion, vasospasm, steal effect, venöst sår, gångdistans, fottemperatur. fotodokumentation. Instrument: Tredje generationens BEMER, BOSO 4 för mätning av blodtrycket, fot-termometer och Han har i sin studie undersökt tre patientgrupper: 1. Vasospasm - Ökad sårbarhet för kärlkramp (10 patienter) 2. Besvär i samband med vasokonstriktion och reducerad gångdistans (10 patenter) 3. Venöst sår - venösa bensår (10 patienter) Resultat 1. Hos vasospastiska patienter, kritisk asymmetri eliminerades både i färg och fottemperatur 2. Hos patienter med fönstertittarsjuka, förbättrades gångdistans även på lång sikt och den förbättrade extremitetens blodtryck minskar inte till det ursprungliga värdet. 3. Hos patienter med venösa bensår, sårläkning och brist på såråterfall är två relevanta endpoints som visar på fullständig återhämtning hos alla patienter Dr Rozsos har ställt frågan: Bör praxis för systemets terapier omprövas på grund av risken för steal status? Vilka mätbara parametrar måste ställas in för att övervaka behandling i klinisk praxis och hemma? Hans slutsats är att vid asymmetriska störningar i extremiteters cirkulation, behöver lokal övergående försämring av cirkulationen beaktas, då systemets terapi i bruk kan hindra förbättring av patientens status. I händelse av detta ska istället det första steget i behandlingen vara lokalt riktad mot det kritiskt utsatta området.

8 Dermatologiska Resultat och 8 års erfarenhet av BEMER MD. Dr Adroulla Spiritou Kontidou, Överläkare vid st. Peter s and Paul s Private Hospital Limassol i Cypern. BEMER-teknologi stimulerar effektivt en begränsad eller defekt microcirkulation, stöder sårläkning, främjar immunförsvaret och regenererar huden och har använts på hennes privata sjukhus som terapeutisk metod för ett flertal dermatologiska sjukdomar, inom dermatologisk kirurgi / estetisk medicin som monoterapi eller i kombination med andra metoder. Våra reslutat visar att BEMER som ensam terapi dramatiskt minskar behandlingstiden för ett stort spektrum av hudåkommor, inklusive psoriasis, vitiligo, herpes simplex, herpes zoster, epidermolysis bullosa, acne, ärr, cystisk akne, olika typer av eksem, allergier, brännskador hud, sår, insektsbett etc. Det är viktigt att nämna att några av dessa hudskador inte svarat på konventionell dermatologi. BEMER har även använts i kombination med andra metoder som estetisk eller kirurgisk behandling, avlägsnande av tumörer, fettsugning, hudåtstramning, cloasma (pigmentförändring), Platelet-Rich Plasma (PRP), celluliter, botexinjektioner, tillämpning av fyllnadsmedel, laserbehandling, peeling och annat. Vid kombinationsbehandling sätter BEMER igång den terapeutiska effekten, förbättrar och ökar det estetiska resultatets varaktighet. Efter åtta års erfarenhet med BEMER uttalar och stödjer sammanfattningsvis Dr Spiritou Kontidou att denna teknik kan användas som monoterapi för ett flertal dermatologiska sjukdomar vars skador inte svarat på klassiska behandlingsmetoder och kan med fördel användas även i kombination med andra behandlingar för ökad respons och varaktighet av behandlingsinsatser. ACNE CYSTIC ACNE

9 HERPES ZOSTER DAG 00 DAG 03 PSORIASIS DAG 00 DAG 15 EKSEM DAG 00 DAG 01 DAG 02

10 Erfarenheter av oral och maxillofacial kirurgi för patienter som genomgått postoperativ BEMER Therapy Dr Krisztina Csépl, Oralkirurg på institutionen för ansiktsbehandling, käke och oral kirurgi vid Military Hospital i Ungern arbetar med operativa ingrepp vid skador och för estetik, samt smärtlindring. Microcirkulation spelar en viktig roll för läkning av ben och BEMER kan med stor framgång användas för behandling av frakturer och andra kroniska inflammatoriska processer som påverkar skelettet. Denna metod används i behandling för att påskynda benets läkning, lindra besvär och öka patientens välbefinnande samt som adjuvant terapi. Terapin har en betydande roll i stimulering att förhindra blodpropp. Den kan med fördel användas efter ingrepp vid ansiktsrekonstruktioner eller plastikoperationer när patologisk ärrbildning kan uppstå som ett resultat på grund påfrestningar från suturfel, vilka i de flesta fall är särskilt betydelsefullt vad gäller ansikte. Terapin har även tillämpats vid behandling i flera fall av nekros i käken orsakad av bifosfonater för att hjäpa återhämtningen av slemhinna och förhindra fritt käk krön och återfall av sjukdomen. Under det senaste året har BEMER använts på 95 patienter som adjuvant terapi för att behandla olika tillstånd som påverkar benets processer. Vi behandlade även domningar - relaterade besvär på grund av postoperativ nervförsämring hos 6 patienter. Resultaten motiverar tydlig legitimitet av denna terapi vid behandling av vissa tillstånd som kräver ingrepp i ansikte, käke eller oralkirurgi. FÖRE EFTER Bifosfonater ger negativa bieffekter om det inte ges tillsammans med antiinflammatoriska läkemedel. Käknekros drabbar fler kvinnor än män. Dr Krisztina Cséplö noterar även vid behandling av BEMER positiva förbättringar och påskyndad effekt vid smärta ( 60 % känner förbättring), hämatom och ödem (borta efter 5 dagars behandling ).

11 Långsiktig komplex behandling av parodontala sjukdomar Dr Annamária Cakó, Tandläkare som förestår Cako Kliniken i Budapest, Ungern. Parodontitis - inflammation, som drabbar den vävnad som omger och stöder tänderna. Parodontit innebär gradvis förlust av den alveolära benet runt tänderna, och om de lämnas obehandlade, kan leda till tandlossning. Parodontit orsakas av mikroorganismer som växer på tandens ytor. Bakterier som triggar inflammation och som när de ligger i tandfickorna går in i mikrocirkulationen och påverkar hela kroppens immunsystem Regenerativa parodontala terapier syftar till rekonstruktion av den förlorade stödkonstruktion hos tänderna, dvs rot cement, des-modontium, alveolärt ben och tandköttet. Mer än hälften av den ungerska befolkningen lider av något parodontalt tillstånd. Multifaktoriella sjukdomar ofta orsakade av metaboliska problem, negativa effekter av civilisationen, biverkningar av läkemedel och fysiologiska problem. Dr Cako sammanfattar: Numera finns olika material och tekniker för oral krirugi tillgängliga för parodontal regeneration, men endast ett fåtal av dessa leder till framgång. Nyckeln till varaktig framgång är lämplig tandvård och parodontal behandling och förbättrad allmän hälsa, vilket innebär komplicerad behandling av ett komplext problem - användning av BEMER terapi..

12 Fysisk vaskulär terapi vid rehabilitering av stroke Dr. Terezia Szmerszki, Neurolog, arbetar inom offentlig och privat öppenvård i Miskolc Ungern. Hon redovisar en sammanställning av 17 strokepatienter mellan år som använt BEMER 8-20 min om dagen i 20 dagar. Redan efter 10 dagar rapporterade testpersonerna en ökad träningskapacitet, skärpt tankeförmåga, bättre avslappning och sömn. Tre patienter var befriade från smärta i skuldror på paretic sidan, lindring av kronisk rygg- och ledvärk. En patient rapporterade att hennes vätskande bensår blivit helt läkt och att den polyneuropatiska smärtan blivit lindrad. Familjerna berättade att patienterna blivit mer livliga, mer aktiva och smartare och mer lätta att hjälpa. Experimentet visar att BEMER har inga negativa biverkningar, den är enkel att använda med minimala operativa kostnader. Dr Szmerski slutsats är att BEMER kan användas effektivt i rehabilitering av strokepatienter, både i akut fas och t.o.m. upp till 6 år efter stroke. Rekommendationen är att använda BEMER parallellt med övriga rehabiliteringsåtgärder.

13 BEMER terapi och ADHD Ágnes Hajdu, ansvarig i Ungern för utveckling av utbildningsinsatser rörande ADHD. Hon har arbetat med ADHD* sedan 1970 och under 15 års tid på Vadskert sjukhuset och startade ADHD foundation i Ungern Över barn har idag denna diagnos i Ungern, dvs så gott som ett barn i varje klass. Hon startade även 2009 Alternative Therapeutic Centre, där hon idag arbetar som chef. Dess syfte att kunna ge ett mer effektivt stöd och de letar hela tiden efter positiva lösningar och det är på det sättet som de för några år sedan hittade BEMER terapin. Hon annonserde för en studie, efter personer med störningar i sitt uppförande och som ville ställa upp i en läkemedelsfri behandling. 26 personer ställde upp varav 16 barn och 8 av dessa med Aspergers syndrom som tillhör det autistiska spektrumet. BEMER användes före skoltid och lärarna har arbetat med observationer och uppmärksamhetstest. Resultat som visat sig är förbättrad minnes- och processfunktion. De autistiska barnen har efter skoltid börjat prata och kan fokusera. *ADHD - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - En neuropsykiatrisk diagnos som främst innebär koncentrationssvårigheter, uppmärksamhets-störningar och hyperaktivitet. Diagnosen är vanligt förekommande inom Sveriges barn- och ungdomspsykiatri.

14

Laser som läker. Lars Hode. Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Laser som läker. Lars Hode. Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Laser som läker av Lars Hode Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Laser som läker Avsikten med denna lilla skrift är att sammanfatta de erfarenheter vi har inom Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik STEM CELLS UPDATE från grundforskning till klinik En populärvetenskaplig dokumentation av Vetenskapsrådet och Uppsala universitets konferens om stamceller, Uppsala 5-6 oktober 2011 Förord I augusti 2006

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön.

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön. ÅRSREDOVISNING 2013 Vårt nya organ i kliniska studier Partnerskap med lokalt starka distributörer 9 17 26 «Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering 1999:22 Ett friskt arbetsliv Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering Kerstin Jeding Göran M Hägg Staffan Marklund Åke Nygren Töres Theorell Eva

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

Stoppa Alzheimer nu! förord 1

Stoppa Alzheimer nu! förord 1 Stoppa Alzheimer nu! förord 1 2 förord förord 3 Bruce Fife Stoppa Alzheimer nu! Undvik, förebygg och bromsa demenssjukdomar Översättning av Elsie Formgren och Sten Sundström Optimal Förlag 4 förord Originalets

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård Rapport 2012:5 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns

Läs mer

Pedagogikens roll inom tandvården

Pedagogikens roll inom tandvården Kurs: PED K01 Kandidatuppsats, 15 hp Datum: 2008-01-10 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Pedagogikens roll inom tandvården En uppsats om den edukativa processen i mötet med patienten Safeta

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer