Företagarens arbetsinkomst år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarens arbetsinkomst år 2012"

Transkript

1 Företagarens arbetsinkomst år 2012 Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av företagarens arbetsinkomst fr.o.m Texten i den allmänna delen av anvisningen överensstämmer med situationen år 2012 och lönestatistiken har justerats till nivån i oktober De branschvis angivna penningmässiga storheterna följer indexnivån för år När dessa branschvisa anvisningar används år 2012 ska man vid tillämpningen beakta följande: Lönekoefficientens poängtal stiger till 1,291 från och med år Poängtalet för år 2011 var 1,253. Sålunda har lönekoefficienten stigit med 3,03 procent från år 2011 till år Om FöPL-arbetsinkomsten i anvisningarna för någon bransch är bunden till annat än en penningmässig storhet, till exempel timantal eller personantal, justeras arbetsinkomsten till 2012 års nivå genom att multiplicera den med talet 1,03. Om FöPL-arbetsinkomsten baserar sig på pengar, såsom företagets omsättning, kan anvisningarna i publikationen följas som sådana. Ett alternativ som då kommer i fråga är också att justera både den penningmässiga storheten och den arbetsinkomst som fastställts för företagaren med koefficienten 1,03.

2 2011 Företagarens arbetsinkomst Pensionsskyddscentralens anvisnigar för fastställande av företagarens arbetsinkomst Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS

3 Pensionscentralens anvisningar för fastställande av företagarens arbetsinkomst Denna handbok innehåller Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarens FöPL-pension enligt lagen om pension för företagare. Siffrorna i anvisningarna har tagits fram i samarbete med företagarnas branschorganisationer och under arbetets gång har experter på FöPL-pensionsanstalterna och Företagarna i Finland rf hörts. Den här publikationen ersätter tidigare anvisningar om arbetsinkomst. Siffrorna i publikationen motsvarar 2011 års nivå. Branscherna har grupperats genom tillämpning av den näringsgrensindelning som Statistikcentralen använder, TOL I publikationen ingår också lönestatistik för att underlätta fastställandet av arbetsinkomsten inom branscher som saknar lämpliga anvisningar på branschorganisationsnivå. De riktgivande siffrorna gäller som sådana år När de tillämpas efter 2011 ska arbetsinkomstens nivå justeras enligt lönekoefficientens förändring. Detta gäller i synnerhet de anvisningar där arbetsinkomstnivån inte är knuten till en penningmässig storhet, såsom omsättning eller årsförsäljning. Den här anvisningssamlingen publiceras på finska och svenska på Pensionsskyddscentralens internetsidor, på adressen > Försäkring > Företagarens försäkring > Anvisningar om företagarens arbetsinkomster Helsingfors, december 2010 Pensionsskyddscentralen 1

4 2 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSINKOMSTEN 3 3 Varför måste FöPL-arbetsinkomsten fastställas på rätt nivå? Tillämpningen av anvisningarna 4 Lönekoefficientens inverkan 6 Yrkesregister 12 Branschorganisationerna 15 Anvisningar om arbetsinkomst enligt bransch 59 Lönestatistik OM FöPL-FÖRSÄKRINGEN 64 Företagare 64 Försäkringsskyldigheten enligt FöPL 65 Vad FöPL inte omfattar 65 Företagarverksamhet utomlands 65 Förändringar i definitionen av företagare i FöPL från och med början av år Ikraftträdande och övergångsbestämmelser av FöPL-förändringen år Företagarverksamhet som näringsidkare eller i olika bolagsformer 68 Indirekt ägande 69 Exempel på försäkring i olika bolagsformer 71 Bulvan 71 Bisyssla och säsongartat arbete 71 Företagarverksamhet i samband med lantbruk 71 Hur man tecknar en FöPL-försäkring 72 FöPL-arbetsinkomstens belopp och fastställande av det 73 Ändring av arbetsinkomsten 74 FöPL-arbetsinkomsten och avgiftens flexibilitet 75 Sökande av ändring i beslut i FöPL-ärenden 75 Betalning av FöPL-avgifter 75 Rabatterad avgift för nya företagare 76 Skatteavdrag för FöPL-avgifterna 76 Försummelse av FöPL-försäkringen 76 Arbete vid sidan av pension ger ny pension 77 Avslutande av försäkringen 77 Frivillig FöPL-försäkring 77 Befrielser från försäkringsskyldigheten 77 Hur FöPL-pensionen bestäms 78 Pension för sociala förmåner 78 Pensionsutdrag 78 Blanketter 79 Individuell pensionsförsäkring som komplement 79 Skillnader mellan FöPL-försäkringen och individuella pensionsförsäkringar 82 Exempel på FöPL-pensionsskyddet och försäkringsavgifterna 88 Pensionsanstalter som sköter FöPL-ärenden

5 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSINKOMSTEN Varför måste FöPL-arbetsinkomsten fastställas på rätt nivå? Det viktigaste syftet med denna anvisning är att det ska gå att fastställa en FöPL-arbetsinkomst som motsvarar företagarens arbetsinsats. Att arbetsinsatsen definieras korrekt är viktigt av följande skäl: - Om FöPL-arbetsinkomsten motsvarar arbetsinsatsen får företagaren ett tillbörligt invalid-, arbetslöshets- och ålderspensionsskydd och företagarens anhöriga som har rätt till familjepension får ett familjepensionsskydd om företagaren avlider. - Företagaren får bl.a. en rättvis sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen och moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, om FöPL-arbetsinkomsten har dimensionerats rätt. Det beror på att dessa dagpenningar bestäms utgående från den fastställda FöPL-arbetsinkomsten, inte den i beskattningen fastställda förvärvsinkomsten. - Även på grund av bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa har företagaren nytta av att FöPL-arbetsinkomsten är på rätt nivå. Företagaren omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa, om hans eller hennes FöPL-arbetsinkomst har fastställts till minst euro enligt 2012 års nivå. - Arbetsinkomstens belopp påverkar också möjligheten att gå i deltidspension. En förutsättning för deltidspension är att företagarverksamheten är ett heltidsarbete. Företagarverksamheten betraktas som heltidsarbete, om den fastställda FöPL-arbetsinkomsten är minst ,69 euro om året enligt 2012 års nivå. Tillämpningen av anvisningarna När anvisningarna tillämpas används i första hand de anvisningar som branschorganisationen inom företagarens egen bransch eller den närmast liggande branschen gett som grund för fastställande av arbetsinkomsten. Om det inte finns någon lämplig branschorganisationsanvisning, kan arbetsinkomsten fastställas med hjälp av lönestatistiken i publikationen. Företagarens arbetsinkomst kan fastställas till ett högre belopp än den riktgivande nivån, om företagarens arbetsinsats eller företagsverksamhetens omfattning förutsätter det. Företagarens arbetsinkomst kan fastställas på en lägre nivå än den som förutsätts i anvisningarna, om det är motiverat, t.ex. för att verksamheten är 3

6 en bisyssla eller säsongbetonad. Om företagarens arbetsförmåga är nedsatt kan FöPL-arbetsinkomsten också vara lägre. Det är problematiskt att fastställa FöPL-arbetsinkomsten rätt för företagare som klarar sig med mycket små inkomster. Dessa företagare är typiskt verksamma inom skapande branscher och arbetar ofta mer för att förverkliga sig själva än med ekonomisk vinst som mål. De kan få sin egentliga försörjning av annat arbete och även bekosta en del av anskaffningsutgifterna för sin skapande verksamhet genom det andra arbetet. Å andra sidan kan deras personliga konsumtionsnivå vara betydligt lägre än den sedvanliga och de kan därför klara sig även utan annat arbete. Om arbetsinkomsten då överstiger den nedre gränsen för FöPL kan FöPL-försäkringens pris i förhållande till inkomsterna och de förmåner den medför verka högt och oändamålsenligt för företagaren. I sådana fall bör FöPL-arbetsinkomsten bedömas individuellt med beaktande av alla omständigheter kring saken. Det är inte alltid möjligt att bestämma värdet på företagarens arbetsinkomst enbart genom att stödja sig på de lönebaserade grunderna för fastställande av arbetsinkomsten. I oklara och svåra fall, i synnerhet om det är fråga om retroaktiv försäkring, kan slutsatser om arbetsinkomstens riktiga nivå också dras av beskattningsuppgifterna. Om företagarens arbetsinkomst fastställs med hjälp av beskattningsuppgifterna, bör det beaktas att inkomstbegreppet i skattelagstiftningen och arbetsinkomstbegreppet i FöPL är olika. Den beskattningsbara inkomsten påverkas t.ex. av bokföringsmässiga arrangemang och eventuell taxering efter uppskattning. Dessutom gäller skatteuppgifterna alltid en förgången tid och den beskattningsbara inkomsten kan variera betydligt från år till år även om företagarens arbetsinkomst i verkligheten inte förändras mycket. Lönekoefficientens inverkan Beloppen i anvisningen anges enligt 2011 års nivå. När beloppen tillämpas efter 2011 ska följande tas i betraktande: - Om FöPL-arbetsinkomsten i anvisningarna är bunden till andra än penningmässiga storheter (t.ex. timantal eller antal personer), justeras arbetsinkomsten till nivån för året i fråga genom att multiplicera den med en koefficient som motsvarar höjningen av lönekoefficienten. - Om FöPL-arbetsinkomsten baserar sig på pengar, såsom företagets omsättning, kan anvisningarna följas som sådana. Ett alternativ som då kommer i fråga är också att justera både den penningmässiga storheten och den arbetsinkomst som fastställts för företagaren med ovan nämnda koefficient. 4

7 - Beloppen i lönestatistiken uppdateras årligen så att de motsvarar löneutvecklingen. - Beloppen i anvisningarna lämpar sig huvudsakligen för företagsverksamhet som bedrivs på heltid året runt. Organisationsanvisningarna har grupperats med tillämpning av Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL

8 Yrkesregister Sidan 39 ADB-tjänster se datateknik 39 advokater Advokatförbundet 25 antenninstallering se elaffär 40 arkitekter Arkitektförbundet 52 avfallshantering se miljövård 52 avloppsförsörjning se miljövård 18 bagare Bageriförbundet 57 barberare se frisörer 59 barer se Lönestatistik 58 begravningsbyråer Begravningsbyråernas Förbund 29 bensinhandlare Bensinhandlarförbundet 41 bevakningsföretag Vartioliikkeiden Liitto 27 bilaffärer Bilbranschens Centralförbund 54 bildkonstnärer se konstnärer 30 bildtillverkare se fotohandel 55 biljardsalsföretagare Biljardiyrittäjät 45 bilskolor Bilskoleförbundet 38 biluthyrning Autovuokraamojen Liitto 27 bilverkstäder Autoalan ja Korjaamoiden liitto (Bilbranschens och verkstädernas förbund) 28 Kolarikorjaamoiden liitto SKKL 29 Moottorikorjaamoiden yhdistys (Motorreparationsverkstädernas förening) 30 Detaljhandeln (handel med reservdelar) 16 biodlare Biodlarnas förbund 30 blomsterhandlare Detaljhandeln 30 bok- och pappershandel Detaljhandeln 39 bokföringsbyråer Ekonomiadministrationsförbundet i Finland 15 broileruppfödare Broilerföreningen 36 bussbolag Bussförbundet 23 byggfirmor Rakennusteollisuus RT 23 byggnadsindustri se byggfirmor 19 byggnadssnickare se snickare 30 cykelaffärer se sportaffärer 30 dagligvaruhandel Detaljhandeln 51 dagvårdare Privata Dagvårdare 39 databanksverksamhet se datateknik 39 databehandling se datateknik 39 datateknik IT-företag se Lönestatistik 59 datatekniska tjänster se Lönestatistik 39 se datateknik 39 datorreparationeroch -service se datateknik 45 dekoratörer Mäss- och dekoratörsbranschens förbund 6

9 38 disponenter Finlands fastighetsförvaltningsförbund 39 domare se advokater 59 eftermiddagsklubbar se Lönestatistik 30 ekiperings- och pälsaffärer Detaljhandeln 40 elaffärer Elkonsulterna i Finland NSS 25 Finlands Elentreprenörsförbund STUL 21 elektroniska apparater, se metallindustri tillverkning 25 elentreprenörer Finlands Elentreprenörsförbund STUL 21 elprodukter, tillverkning se metallindustri 54 fackboksförfattare Finlands facklitterära författare 51 familjedagvårdare se dagvårdare 37 fastighetsmäklare Fastighetsmäklareförbundet 38 fastighetsskötsel Fastighetstjänster 17 fiskodlare Fiskodlarförbundet 21 fordonstillverkning se metallindustri 30 fotoaffärer Detaljhandeln 30 fotoartiklar se fotohandel 42 fotografer Ammattivalokuvaajat 57 fotvårdare Fotvårdares och Fotterapeuters Förbund 57 frisörer Frisörföretagarna, Hiusyrittäjät 47 fysikalisk behandling se fysioterapi 48 fysioterapi Finlands fysioterapeuter 48 Fysioterapia-alan Näkövammaiset 47 Fysioterapiayrittäjät, FYSI 19 fältsågar Sågföretagarna 30 färghandel Detaljhandeln 53 författare Kirjailijaliitto, Finlands svenska författareförening 30 gatukök se kioskföretagare 43 glasdesign se industriell formgivning 27 golvbeläggning Golv- och väggbeläggningsförbundet 20 grafisk industri se tryckerier 32 gravörer se guldsmeder 32 guldsmeder Guldsmedsförbundet 55 gym Kuntokeskusyrittäjät 30 hallköpmän Detaljhandeln 30 handelsresande se säljrepresentanter 15 handelsträdgårdsmästare Handelsträdgårdsförbundet 30 hattaffärer Detaljhandeln 18 hembagerier se bagare 30 heminredningsaffärer Detaljhandeln 18 hemslöjd Kotiteollisuusliitto 30 hemteknikhandel Detaljhandeln 18 hemväverier se hemslöjd 24 hissentreprenörer Hissentreprenörsföreningen SUHY 34 hotell och restauranger Turism- och restaurangförbundet MaRa 7

10 60 se Lönestatistik 59 hovslagare se Lönestatistik 23 husbyggnad Rakennusteollisuus RT 59 husvagnar o.dyl. service se Lönestatistik 30 hälsokostaffärer Detaljhandeln 43 industriell sömnad se industrikonst 43 industriella formgivare Industrikonstförbundet ORNAMO 43 industrikonst Industrikonstförbundet ORNAMO 61 information se Lönestatistik 40 ingenjörsbyråer se konsultverksamhet 34 inkvarteringstjänster Turism- och restaurangförbundet MaRa 34 Lomarengas 44 inredningsarkitekter Industrikonstförbundet ORNAMO 59 inredningsmontering se Lönestatistik 44 inredningsplanering se inredningsarkitekter 23 jord- och vattenbyggnad Infra 30 järn- och färghandel Detaljhandeln 30 järn- och lantbrukshandel Detaljhandeln 60 kaféföretagare se Lönestatistik 30 kemikaliehandlare Detaljhandeln 20 kemisk-teknisk industri se plastindustri 43 keramikdesign se industriell formgivning 30 kioskföretagare Detaljhandeln 30 K-köpmän Detaljhandeln 44 kläddesign Industrikonstförbundet ORNAMO 59 klövvårdare se Lönestatistik 62 konditions- och motionstjänster se Lönestatistik 48 konditionsskötare se fysioterapi 54 konstgrafiker se konstnärer 43 konsthantverkare Industrikonstförbundet ORNAMO 43 konstindustri Industrikonstförbundet ORNAMO 54 konstmålare se konstnärer 54 konstnärer Konstnärsgillet 40 konsultverksamhet Planerings- och konsultbyråernas förbund SKOL 40 Elkonsulterna i Finland NSS 58 kosmetologer Kosmetologföreningen 26 kylinstallatörer Kylmäliikkeiden Liitto 19 körsnärer Körsnärsförbundet 17 köttförädlingsbranschen Köttbranschens centralförbund 17 kötthandlare Köttbranschens centralförbund 30 lantbrukshandel Detaljhandeln 36 lastbilstrafikanter Finlands Transport och Logistik SKAL 18 livsmedelsindustri Bageriförbundet 20 lokaltidningar se tryckerier 8

11 48 lymfaterapeuter Vodder-lymfaterapeuterna 40 lysreklam Lysreklamsförbundet 25 låsaffärer Säkerhetsentreprenörsförbundet 30 lädervaruhandlare Detaljhandeln 45 läkare Läkarförbundet 54 läromedelsförfattare se fackboksförfattare 40 marknadsföring Marknadskommunikationsförbundet 23 maskinföretagare Maskinföretagarnas Förbund 28 maskinverkstäder se bilverkstäder 47 massörer se fysioterapi 62 se Lönestatistik 21 metallindustri Teknologiindustrin 52 miljövård Miljöföretagens förbund 30 modeaffärer Detaljhandeln 62 motionstjänster se Lönestatistik 46 munhygienister Munhälsovårdens fackförbund 30 musikaffärer Detaljhandeln 53 musiker Musikerförbundet 49 musikterapi Musikterapiföreningen 30 målarfärgsaffärer se färghandeln 27 målarmästare Pintaurakoitsijat 45 mäss- och dekorationsbranschen 26 mätnings- och justeringsarbeten Mäss- och dekoratörsbranschens förbund VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 30 möbelhandlare Detaljhandeln 59 möbelrenovering se Lönestatistik 30 närbutiker Detaljhandeln 59 ombyggnad se Lönestatistik 32 optiker se Optikeraffärernas Förbund i Finland 36 paketbilstrafik se taxiföretagare 30 pappershandlare Detaljhandeln 36 personbilstrafik se taxiföretagare 33 pianostämmare Pianonvirittäjät 60 placeringsverksamhet se Lönestatistik 20 plastindustri Plastindustrin 30 presentartiklar Detaljhandeln 39 programvara, planering framställning och konsultverksamhet se datateknik 48 psykologer Psykologförbundet 16 pälsfarmer Pälsdjursuppfödarnas Förbund 30 pälshandel Detaljhandeln 30 radioaffärer se detaljhandel 30 ramaffärer Detaljhandeln 39 redovisningsbyråer se bokföringsbyråer 9

12 40 reklam se lysreklam 40 se marknadsföring 61 reklambranschen se Lönestatistik 42 reklamfotografer Finlands reklamfotografer 60 resebyråer se Lönestatistik 27 reservdelsförsäljning, detaljahandel se bilaffärer 30 Detaljhandeln 34 restauranger Turism- och Restaurangförbundet MaRa 60 se Lönestatistik 59 ridstall se Lönestatistik 59 sanering se Lönestatistik 33 service på hushållsmaskiner Kodinkonehuoltojen Liitto 29 servicestationer se bensinhandlare 47 sjukgymnaster se fysioterapi 48 sjuktransport Ambulansförbundet 59 sjöfartselektronik o.d. service se Lönestatistik 30 skeppsproviantering Detaljhandeln 23 skogsmaskinföretagare Maskinföretagarnas Förbund 30 skohandlare Detaljhandeln 32 skomakare Skomakarförbundet 30 Detaljhandeln 18 skräddare Skräddarförbundet 58 skönhetssalonger se kosmetologer 62 sminkörer se Lönestatistik 19 snickare Puuteollisuusyrittäjät (Träindustriföretagarna) 50 sociala tjänster Privata sociala tjänster 50 - anstaltsvård 51 - öppen vård 41 sotare Sotningsbranschens centralförbund 47 specialtandtekniker Specialtandteknikerförbundet 30 sportaffärer Detaljhandeln 21 stenindustri Stenindustriförbundet 34 stuguthyrning Lomarengas 42 städning Fastighetstjänster 39 stödtjänster se datateknik 48 synskadade massörer och konditionsskötare Fysioterapia-alan Näkövammaiset 19 sågföretagare se fältsågar 25 säkerhetsentreprenörer Säkerhetsentreprenörsförbundet 30 säljrepresentanter Myynnin ja markkinoinnin yrittäjät MMY (Företagare inom försäljning och marknadsföring) 18 sömmerskor Ompelualan Yrittäjien Liitto 24 takentreprenörer Takförbundet 10

13 49 talterapeuter Talterapeutförbundet 22 tandlaboratorier Tandlaboratorieförbundet 46 tandläkare Tandläkarförbundet 46 tandskötare Munhälsovårdens fackförbund 22 tandtekniker se tandlaboratorier 36 tankbilar Tankbilsförbundet 22 tapetserare Tapetserarmästarnas förbund 36 taxiföretagare Taxiförbundet 60 tekniska apparater, försäljning se Lönestatistik 21 teknologiindustri Teknologiindustrin 30 textilhandel Detaljhandeln 18 textilier, tillverkning se hemslöjd 43 textilindustri se industrikonst 43 textilkonstnärer Industrikonstförbundet ORNAMO 30 tidningsombud se säljrepresentanter 21 tillverkning av maskiner och apparater se metallindustri 42 tolkar Finlands översättar- och tolkförbund 23 torvproduktion Maskinföretagarnas Förbund 36 trafikföretag se bussbolag 60 transporttjänster se Lönestatistik 56 travtränare Travtränarna 20 tryckerier Grafiska Industrins Förbund Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto 15 trädgårdsmästare Handelsträdgårdsförbundet 19 träprodukter, tillverkning se snickare 57 tvättinrättningar Tekstiilihuoltoliitto 61 undervisning och bildningsarbete se Lönestatistik 32 urmakare Kelloseppäliitto 61 utbildning se Lönestatistik 62 vaktmästare se Lönestatistik 24 vattenisolering Takförbundet 27 Golv- och väggbeläggningsförbundet 26 ventilationsentreprenörer VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 50 veterinärer Veterinärförbundet 60 videouthyrning se Lönestatistik 26 VVS-entreprenörer VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 27 väggbeläggning Golv- och väggbeläggningsförbundet 15 växthus se handelsträdgårdar 27 ytbehandlare Pintaurakoitsijat 32 ögonoptiker Optikeraffärernas Förbund i Finland 42 översättare Finlands översättar- och tolkförbund 11

14 Sid Branschorganisationerna 39 Advokatförbundet 48 Ambulansförbundet 42 Ammattivalokuvaajat 40 Arkitektförbundet 28 Autoalan ja Korjaamoiden liitto (Bilbranschens och verkstädernas förbund) 38 Autovuokraamojen Liitto 18 Bageriförbundet 58 Begravningsbyråernas Förbund 29 Bensinhandlarförbundet 27 Bilbranschens Centralförbund 55 Biljardiyrittäjät 45 Bilskoleförbundet 31 Bilreservdelshandlarnas Förbund 16 Biodlarnas förbund 30 Blomsterhandlarförbundet 30 Bokhandelsförbundet 15 Broilerföreningen 36 Bussförbundet 23 Byggindustrin Rakennusteollisuus RT 30 Dagligvaruhandeln 30 Detaljhandelns Allmänna Grupp 39 Ekonomiadministrationsförbundet i Finland 25 Elentreprenörsförbundet STUL 40 Elkonsulterna i Finland NSS 30 Erikoiskaupan Liitto 54 Facklitterära författare 38 Fastighetsförvaltningsförbundet 37 Fastighetsmäklareförbundet 38 Fastighetstjänster 17 Fiskodlarförbundet 30 Forma - Lahjatavara- ja Kodinsisustusliikkeiden Yhdistys 30 Fotohandlarna 57 Fotvårdares och Fotterapeuters Förbund 48 Fysioterapeuterna 48 Fysioterapia-alan näkövammaiset 47 Fysioterapiayrittäjät, FYSI 53 Författareföreningen 27 Golv- och väggbeläggningsförbundet 20 Grafiska Industrins Förbund 32 Guldsmedsförbundet 15 Handelsträdgårdsförbundet 30 Hemteknikförbundet 24 Hissentreprenörsföreningen SUHY 57 Hiusyrittäjät 12

15 23 Infra 43 Industrikonstförbundet ORNAMO 39 IT-företag 30 Kauppahallien Liitto 32 Kelloseppäliitto 53 Kirjailijaliitto 20 Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto 30 K-köpmannaförbundet 33 Kodinkonehuoltojen Liitto 28 Kolarikorjaamoiden liitto SKKL 54 Konstnärsgillet 58 Kosmetologföreningen 18 Kotiteollisuusliitto 53 Kuntokeskusyrittäjät 26 Kylföreningen 26 Kylmäliikkeiden Liitto 19 Körsnärsförbundet 17 Köttbranschens centralförbund 34 Lomarengas 40 Lysreklamsförbundet 45 Läkarförbundet 40 Marknadskommunikationsförbundet MTL 23 Maskinföretagarnas Förbund 52 Miljöföretagens förbund 30 Modehandelns förbund 29 Moottorikorjaamoiden yhdistys (Motorreparationsverkstädernas förening) 46 Munhälsovårdens Fackförbund 53 Musikerförbundet 49 Musikterapiföreningen 30 Myynnin ja markkinoinnin yrittäjät MMY (Företagare inom försäljning och marknadsföring) 45 Mäss- och dekoratörsbranschens förbund Messu- ja Somistusalan Liitto 30 Möbelhandlarnas förbund 39 Ohjelmistoyrittäjät 18 Ompelualan Yrittäjien Liitto 32 Optikeraffärernas Förbund i Finland 33 Pianonvirittäjät 27 Pintaurakoitsijat 40 Planerings- och konsultbyråernas förbund SKOL 20 Plastindustrin 50 Privata Dagvårdare 48 Psykologförbundet 30 Pukimo- ja Turkisliitto 19 Puuteollisuusyrittäjät (Träindustriföretagarna) 16 Pälsdjursuppfödarnas Förbund 30 Rakennus- ja Sisustustarvikekauppayhdistys RaSi 42 Reklamfotograferna 13

16 30 Skeppshandlareföreningen 32 Skomakarförbundet 18 Skräddarförbundet 50 Socialbranschens arbetsgivarförbund 40 Sotningsbranschens centralförbund 47 Specialtandteknikerförbundet 21 Stenindustriförbundet 19 Sågföretagarna 25 Säkerhetsentreprenörsförbundet 24 Takförbundet 49 Talterapeutförbundet 22 Tandlaboratorieförbundet 46 Tandläkarförbundet 36 Tankbilsförbundet 22 Tapetserarmästarnas förbund 36 Taxiförbundet 21 Teknologiindustrin 57 Tekstiilihuoltoliitto 30 Terveystuotekauppiaiden liitto 36 Transport och Logistik SKAL 56 Travtränarna 34 Turism- och Restaurangförbundet MaRa 30 Ur- och ädelmetallhandlarna Kello- ja Jalometallikauppiaat 41 Vartioliikkeiden Liitto 50 Veterinärförbundet 48 Vodder-lymfaterapeuterna 26 VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 42 Översättar- och tolkförbundet 14

17 Anvisningar om arbetsinkomst enligt bransch A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 011 Växtodling Handelsträdgårdsförbundet Företagarens arbetsinkomst kan uppskattas på följande sätt enligt växthusarealen: Växthusareal m 2 Företagarens arbetsinkomst euro/år under över Utgångspunkten för arealklasserna är odling med en lång odlingssäsong. Av arealen i växthus med säsongbetonad odling som begränsar sig till våren och sommaren beaktas 50 % vid fastställandet av arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten kan påverkas av växturvalet, marknadsföringssätten, graden av specialisering, den tekniska standarden och läget. T.ex. en blomsterodling med direktförsäljning kan utgöra heltidssysselsättning redan om växthusarealen är m 2. Heltidsarbete på en grönsaksodling kräver i allmänhet en större areal, ca m Djurskötsel 0124 Finlands Broilerförening Kycklingar, Enheter Företagarens arbetsinkomst st/år (= st) euro/år På olika uppfödningsanstalter kan arbetsinkomsten variera från ovan nämnda med ± 30 %. 15

18 01251 Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund Företagarens arbetsinkomst kan uppskattas på följande sätt enligt antalet avelsdjur: Mink och iller De första avelshonorna 45 euro/hona de följande euro/hona de följande euro/hona Räv och sjubb De första avelshonorna 90 euro/hona de följande euro/hona de följande euro/hona Utgående från ovan nämnda siffror kan en gemensam arbetsinkomst för hela farmen räknas ut. Arbetsinkomsten fördelas mellan familjemedlemmarna enligt deras arbetsinsats. Om det inte finns någon utredning över antalet avelshonor, ska en pälsdjursuppfödare på heltid, som inte är försäkrad enligt någon annan pensionslag, anses ha en arbetsinkomst på minst euro om året. Företagsverksamheten kan betraktas som heltidssyssla, om företagaren har 600 minkhonor eller 250 rävhonor för avel. Den nedre gränsen för att omfattas av FöPL överskrids enligt tabellen ovan när uppfödaren har ca 154 minkhonor eller ca 77 rävhonor för avel. Siffrorna ovan avser uppfödning av vanliga minkar och blårävar. Arbetsinkomsten kan bestämmas annorlunda om företagaren uppföder specialrävar e.d., som vanligtvis ger ett betydligt bättre ekonomiskt resultat per producerat skinn. I fråga om sådana kan arbetsinkomsten i tabellen ovan höjas med ca 30 procent. Även försäljning av goda avelsdjur kan ge ett mycket gott resultat Finlands Biodlares Förbund Utgångspunkten är att en företagares arbetsinkomst fastställs till 100 euro per bisamhälle. Siffran avser sedvanlig biodling enbart för honungsproduktion. Då kan ett företag med ca 100 bisamhällen betraktas som en heltidsyssla. Vid uppskattningen av arbetsinkomsten bör hänsyn dessutom tas till (± 50 %) honungsproduktionens omfattning och anknytande verksamhet som bl.a. marknadsföring, tillverkning av utrustning, kommersiell drottningsuppfödning och honungsförädling. I allmänhet är specialisering en faktor som höjer arbetsinkomsten. Förbundet konstaterar att medlemmarnas inkomster beroende på företagets storlek är euro om året. Beräkningen ger en uppskattning av hela företagets arbetsinkomst, som vid behov fördelas mellan familjemedlemmarna enligt deras arbetsinsats. 16

19 020 Skogsbruk och service till skogsbruk Skogsmaskinföretagare, se 45KO Maskinföretagarnas Förbund. B FISKE 050 Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill Finlands Fiskodlarförbund Fiskodlare är matfiskproducenter (producerar huvudsakligen regnbågsforell), yngelproducenter (producerar regnbågsyngel för vidare uppfödning eller andra arter för utplantering i vattendragen), naturfoderdammproducenter (producerar yngel för utplantering med naturfoder, ingen utfodring) och företagare med metesdammar (köper metfisk i fångstduglig storlek, ingen utfodring.) Vid fastställandet av arbetsinkomsten för en fiskodlingsföretagare kan man utgå från företagets omsättning. Omsättning, mn euro/år Företagarens arbetsinkomst euro/år 0, ,08 0, ,35 0, ,65 1, ,00 1, , CA UTVINNING AV ENERGIMINERAL 103 Torvutvinning 1030 Maskinföretagare inom torvproduktion; se 45KO Maskinföretagarnas Förbund D TILLVERKNING 15 Livsmedelsframställning 151 Köttbranschens centralförbund Miniminivån för arbetsinkomsten för företagare som bedriver industriell verksamhet inom köttbranschen anses vara densamma som den högst avlönade anställdas (arbetstagarens eller tjänstemannens) årslön höjd med ett företagartillägg på 20 %. 17

20 Utgående från de riktgivande lönerna enligt kollektivavtalen för tekniska tjänstemän inom köttförädlingsbranschen ska företagarens arbetsinkomst uppskattas till minst: Företagaren kan jämföras med Företagarens arbetsinkomst euro/år - arbetsledare som deltar i arbetet ansvarig arbetsledare produktionschef, avdelningschef i ansvarsfulla uppgifter Finlands Bageriförbund Arbetsinkomsten fastställs i proportion till inkomstnivån för normal arbetstid för arbetsledare och produktionschefer i förmansuppgifter höjd med ett företagartillägg på 20 %. Företagaren kan jämföras med Företagarens arbetsinkomst euro/år - arbetsledare som deltar i arbetet produktionschef Arbetsinkomsten kan i tillämpliga delar även tillämpas på s.k. hembagerier som bedrivs som huvudsyssla. 17 Textilvarutillverkning 17KO Suomen Kotiteollisuusliitto Medlemskåren består i huvudsak av s.k. hemväverier som tillverkar individuella hushållstextilier. Verksamheten omfattar också tillverkning av produkter och försäljning av dem via återförsäljare. Förbundet konstaterar att medlemskårens inkomstnivå är euro om året. Ett motsvarande belopp lämpar sig som företagarens arbetsinkomst. Inkomstnivån varierar dock betydligt. 18 Tillverkning av kläder 182 Suomen Vaatturiliitto Ompelualan Yrittäjien Liitto (Skräddarförbundet Sömnadsföretagarnas förbund) Arbetsinkomsten för skrädderi- och sömnadsföretagare är beroende av läget och antalet anställda. I fråga om arbetsinkomstgrunderna är det viktigt att skilja mellan två grupper, vilkas inkomstnivå skiljer sig avsevärt från varandra. Den ena gruppen består av ateljésömmerskor som utför beställningsar- 18

21 bete hemma och den andra av sömmerskor och skräddare som bedriver en sy- eller skrädderiateljé. Biverksamhet som bedrivs i anslutning till företaget, bl.a. tillverkning av små serier och försäljning av tillbehör inverkar höjande på arbetsinkomsten. Arbetsinkomstgrunden i tabellen nedan avser skräddare och sömmerskor som utför beställningsarbete: Företag Företagarens arbetsinkomst euro/år - på landsorten, inga anställda i synnerhet sömmerskor i städer, inga anställda företagaren och 1-2 anställda, även deltid företagaren och 3-5 anställda, ytterligare verksamhet Suomen Turkkurien Liitto (Finlands körsnärsförbund) Företagarens minimiarbetsinkomst anses vara e/år. Arbetsinkomsten kan vara högre beroende på bl.a. affärens läge, personalantalet, utbudet av tjänster inom branschen och graden av specialisering i företaget. 20 Sågvirkes- och trävarutillverkning 2010 Sågföretagarna Föreningens medlemmar är i huvudsak småföretagare inom såg- och hyvleribranschen. Typiska företagare inom branschen är de som utför fraktsågning med flyttbar såg ungefär sex månader om året eller företagare som utför träsågning och vidareförädling året runt. Förbundet uppskattar arbetsinkomsten för en småföretagare i heltidsarbete till euro/år med beaktande av företagets storlek, läge och verksamhetens bredd. 20_ Puuteollisuusyrittäjät (Träindustriföretagarna) 203 Byggnadssnickeritillverkning Montering: se Lönestatistik: F 4542K byggnadssnickeriarbeten. 204 Träförpackningstillverkning 205 Övrig trävarutillverkning Arbetsinkomstskalan baserar sig på en enkät bland medlemskåren. Enligt den graderas företagarens arbetsinkomst på basis av personalantalet och 19

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT1 PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN INNEHÅLL SIDA 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE 3 1.1 Yrkesskicklighet 3 1.2 Utbildning 3 1.3

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN FÖR BESKATTNINGEN 2013 Dnr 164/200/2013 Skatteförvaltningen 2 (77) INNEHÅLL 1 HARMONISERINGSANVISNINGENS BINDANDE KARAKTÄR... 5 2 BESKATTNING

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Max Lindholm - ny svensk ombudsman på FiF Viktigt att företagaren ser över sin framtida trygghet Framtidens

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:62

Regeringens proposition 2008/09:62 Regeringens proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler Prop. 2008/09:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 2008 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Det åländska skatteundantaget inom EU

Det åländska skatteundantaget inom EU ÅSUB Rapport 1999:1 Det åländska skatteundantaget inom EU Effekter för företag, branscher och samhällsekonomi Förord 1995 blev Åland tillsammans med Finland medlem i Europeiska Unionen. För Ålands del

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Djurens hälso- och sjukvård i ett tioårsperspektiv

Djurens hälso- och sjukvård i ett tioårsperspektiv Djurens hälso- och sjukvård i ett tioårsperspektiv Foto: Shutterstock Ett framtida överskott på veterinärer förutses och redan idag råder en brist på legitimerade djursjukskötare. Antalet platser på respektive

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet

Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet Innehåll 1. Var finns en plats för business? Samhällslära och historia integrering: modersmål, psykologi, matematik Arbetsgivaren och

Läs mer

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG Isabella Asplund GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG CASE: PÄLSFARM X Enheten för företagsekonomi och turism 2012 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Isabella Asplund Lärdomsprovets

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer