Företagarens arbetsinkomst år 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarens arbetsinkomst år 2012"

Transkript

1 Företagarens arbetsinkomst år 2012 Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av företagarens arbetsinkomst fr.o.m Texten i den allmänna delen av anvisningen överensstämmer med situationen år 2012 och lönestatistiken har justerats till nivån i oktober De branschvis angivna penningmässiga storheterna följer indexnivån för år När dessa branschvisa anvisningar används år 2012 ska man vid tillämpningen beakta följande: Lönekoefficientens poängtal stiger till 1,291 från och med år Poängtalet för år 2011 var 1,253. Sålunda har lönekoefficienten stigit med 3,03 procent från år 2011 till år Om FöPL-arbetsinkomsten i anvisningarna för någon bransch är bunden till annat än en penningmässig storhet, till exempel timantal eller personantal, justeras arbetsinkomsten till 2012 års nivå genom att multiplicera den med talet 1,03. Om FöPL-arbetsinkomsten baserar sig på pengar, såsom företagets omsättning, kan anvisningarna i publikationen följas som sådana. Ett alternativ som då kommer i fråga är också att justera både den penningmässiga storheten och den arbetsinkomst som fastställts för företagaren med koefficienten 1,03.

2 2011 Företagarens arbetsinkomst Pensionsskyddscentralens anvisnigar för fastställande av företagarens arbetsinkomst Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS

3 Pensionscentralens anvisningar för fastställande av företagarens arbetsinkomst Denna handbok innehåller Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarens FöPL-pension enligt lagen om pension för företagare. Siffrorna i anvisningarna har tagits fram i samarbete med företagarnas branschorganisationer och under arbetets gång har experter på FöPL-pensionsanstalterna och Företagarna i Finland rf hörts. Den här publikationen ersätter tidigare anvisningar om arbetsinkomst. Siffrorna i publikationen motsvarar 2011 års nivå. Branscherna har grupperats genom tillämpning av den näringsgrensindelning som Statistikcentralen använder, TOL I publikationen ingår också lönestatistik för att underlätta fastställandet av arbetsinkomsten inom branscher som saknar lämpliga anvisningar på branschorganisationsnivå. De riktgivande siffrorna gäller som sådana år När de tillämpas efter 2011 ska arbetsinkomstens nivå justeras enligt lönekoefficientens förändring. Detta gäller i synnerhet de anvisningar där arbetsinkomstnivån inte är knuten till en penningmässig storhet, såsom omsättning eller årsförsäljning. Den här anvisningssamlingen publiceras på finska och svenska på Pensionsskyddscentralens internetsidor, på adressen > Försäkring > Företagarens försäkring > Anvisningar om företagarens arbetsinkomster Helsingfors, december 2010 Pensionsskyddscentralen 1

4 2 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSINKOMSTEN 3 3 Varför måste FöPL-arbetsinkomsten fastställas på rätt nivå? Tillämpningen av anvisningarna 4 Lönekoefficientens inverkan 6 Yrkesregister 12 Branschorganisationerna 15 Anvisningar om arbetsinkomst enligt bransch 59 Lönestatistik OM FöPL-FÖRSÄKRINGEN 64 Företagare 64 Försäkringsskyldigheten enligt FöPL 65 Vad FöPL inte omfattar 65 Företagarverksamhet utomlands 65 Förändringar i definitionen av företagare i FöPL från och med början av år Ikraftträdande och övergångsbestämmelser av FöPL-förändringen år Företagarverksamhet som näringsidkare eller i olika bolagsformer 68 Indirekt ägande 69 Exempel på försäkring i olika bolagsformer 71 Bulvan 71 Bisyssla och säsongartat arbete 71 Företagarverksamhet i samband med lantbruk 71 Hur man tecknar en FöPL-försäkring 72 FöPL-arbetsinkomstens belopp och fastställande av det 73 Ändring av arbetsinkomsten 74 FöPL-arbetsinkomsten och avgiftens flexibilitet 75 Sökande av ändring i beslut i FöPL-ärenden 75 Betalning av FöPL-avgifter 75 Rabatterad avgift för nya företagare 76 Skatteavdrag för FöPL-avgifterna 76 Försummelse av FöPL-försäkringen 76 Arbete vid sidan av pension ger ny pension 77 Avslutande av försäkringen 77 Frivillig FöPL-försäkring 77 Befrielser från försäkringsskyldigheten 77 Hur FöPL-pensionen bestäms 78 Pension för sociala förmåner 78 Pensionsutdrag 78 Blanketter 79 Individuell pensionsförsäkring som komplement 79 Skillnader mellan FöPL-försäkringen och individuella pensionsförsäkringar 82 Exempel på FöPL-pensionsskyddet och försäkringsavgifterna 88 Pensionsanstalter som sköter FöPL-ärenden

5 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSINKOMSTEN Varför måste FöPL-arbetsinkomsten fastställas på rätt nivå? Det viktigaste syftet med denna anvisning är att det ska gå att fastställa en FöPL-arbetsinkomst som motsvarar företagarens arbetsinsats. Att arbetsinsatsen definieras korrekt är viktigt av följande skäl: - Om FöPL-arbetsinkomsten motsvarar arbetsinsatsen får företagaren ett tillbörligt invalid-, arbetslöshets- och ålderspensionsskydd och företagarens anhöriga som har rätt till familjepension får ett familjepensionsskydd om företagaren avlider. - Företagaren får bl.a. en rättvis sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen och moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, om FöPL-arbetsinkomsten har dimensionerats rätt. Det beror på att dessa dagpenningar bestäms utgående från den fastställda FöPL-arbetsinkomsten, inte den i beskattningen fastställda förvärvsinkomsten. - Även på grund av bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa har företagaren nytta av att FöPL-arbetsinkomsten är på rätt nivå. Företagaren omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa, om hans eller hennes FöPL-arbetsinkomst har fastställts till minst euro enligt 2012 års nivå. - Arbetsinkomstens belopp påverkar också möjligheten att gå i deltidspension. En förutsättning för deltidspension är att företagarverksamheten är ett heltidsarbete. Företagarverksamheten betraktas som heltidsarbete, om den fastställda FöPL-arbetsinkomsten är minst ,69 euro om året enligt 2012 års nivå. Tillämpningen av anvisningarna När anvisningarna tillämpas används i första hand de anvisningar som branschorganisationen inom företagarens egen bransch eller den närmast liggande branschen gett som grund för fastställande av arbetsinkomsten. Om det inte finns någon lämplig branschorganisationsanvisning, kan arbetsinkomsten fastställas med hjälp av lönestatistiken i publikationen. Företagarens arbetsinkomst kan fastställas till ett högre belopp än den riktgivande nivån, om företagarens arbetsinsats eller företagsverksamhetens omfattning förutsätter det. Företagarens arbetsinkomst kan fastställas på en lägre nivå än den som förutsätts i anvisningarna, om det är motiverat, t.ex. för att verksamheten är 3

6 en bisyssla eller säsongbetonad. Om företagarens arbetsförmåga är nedsatt kan FöPL-arbetsinkomsten också vara lägre. Det är problematiskt att fastställa FöPL-arbetsinkomsten rätt för företagare som klarar sig med mycket små inkomster. Dessa företagare är typiskt verksamma inom skapande branscher och arbetar ofta mer för att förverkliga sig själva än med ekonomisk vinst som mål. De kan få sin egentliga försörjning av annat arbete och även bekosta en del av anskaffningsutgifterna för sin skapande verksamhet genom det andra arbetet. Å andra sidan kan deras personliga konsumtionsnivå vara betydligt lägre än den sedvanliga och de kan därför klara sig även utan annat arbete. Om arbetsinkomsten då överstiger den nedre gränsen för FöPL kan FöPL-försäkringens pris i förhållande till inkomsterna och de förmåner den medför verka högt och oändamålsenligt för företagaren. I sådana fall bör FöPL-arbetsinkomsten bedömas individuellt med beaktande av alla omständigheter kring saken. Det är inte alltid möjligt att bestämma värdet på företagarens arbetsinkomst enbart genom att stödja sig på de lönebaserade grunderna för fastställande av arbetsinkomsten. I oklara och svåra fall, i synnerhet om det är fråga om retroaktiv försäkring, kan slutsatser om arbetsinkomstens riktiga nivå också dras av beskattningsuppgifterna. Om företagarens arbetsinkomst fastställs med hjälp av beskattningsuppgifterna, bör det beaktas att inkomstbegreppet i skattelagstiftningen och arbetsinkomstbegreppet i FöPL är olika. Den beskattningsbara inkomsten påverkas t.ex. av bokföringsmässiga arrangemang och eventuell taxering efter uppskattning. Dessutom gäller skatteuppgifterna alltid en förgången tid och den beskattningsbara inkomsten kan variera betydligt från år till år även om företagarens arbetsinkomst i verkligheten inte förändras mycket. Lönekoefficientens inverkan Beloppen i anvisningen anges enligt 2011 års nivå. När beloppen tillämpas efter 2011 ska följande tas i betraktande: - Om FöPL-arbetsinkomsten i anvisningarna är bunden till andra än penningmässiga storheter (t.ex. timantal eller antal personer), justeras arbetsinkomsten till nivån för året i fråga genom att multiplicera den med en koefficient som motsvarar höjningen av lönekoefficienten. - Om FöPL-arbetsinkomsten baserar sig på pengar, såsom företagets omsättning, kan anvisningarna följas som sådana. Ett alternativ som då kommer i fråga är också att justera både den penningmässiga storheten och den arbetsinkomst som fastställts för företagaren med ovan nämnda koefficient. 4

7 - Beloppen i lönestatistiken uppdateras årligen så att de motsvarar löneutvecklingen. - Beloppen i anvisningarna lämpar sig huvudsakligen för företagsverksamhet som bedrivs på heltid året runt. Organisationsanvisningarna har grupperats med tillämpning av Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL

8 Yrkesregister Sidan 39 ADB-tjänster se datateknik 39 advokater Advokatförbundet 25 antenninstallering se elaffär 40 arkitekter Arkitektförbundet 52 avfallshantering se miljövård 52 avloppsförsörjning se miljövård 18 bagare Bageriförbundet 57 barberare se frisörer 59 barer se Lönestatistik 58 begravningsbyråer Begravningsbyråernas Förbund 29 bensinhandlare Bensinhandlarförbundet 41 bevakningsföretag Vartioliikkeiden Liitto 27 bilaffärer Bilbranschens Centralförbund 54 bildkonstnärer se konstnärer 30 bildtillverkare se fotohandel 55 biljardsalsföretagare Biljardiyrittäjät 45 bilskolor Bilskoleförbundet 38 biluthyrning Autovuokraamojen Liitto 27 bilverkstäder Autoalan ja Korjaamoiden liitto (Bilbranschens och verkstädernas förbund) 28 Kolarikorjaamoiden liitto SKKL 29 Moottorikorjaamoiden yhdistys (Motorreparationsverkstädernas förening) 30 Detaljhandeln (handel med reservdelar) 16 biodlare Biodlarnas förbund 30 blomsterhandlare Detaljhandeln 30 bok- och pappershandel Detaljhandeln 39 bokföringsbyråer Ekonomiadministrationsförbundet i Finland 15 broileruppfödare Broilerföreningen 36 bussbolag Bussförbundet 23 byggfirmor Rakennusteollisuus RT 23 byggnadsindustri se byggfirmor 19 byggnadssnickare se snickare 30 cykelaffärer se sportaffärer 30 dagligvaruhandel Detaljhandeln 51 dagvårdare Privata Dagvårdare 39 databanksverksamhet se datateknik 39 databehandling se datateknik 39 datateknik IT-företag se Lönestatistik 59 datatekniska tjänster se Lönestatistik 39 se datateknik 39 datorreparationeroch -service se datateknik 45 dekoratörer Mäss- och dekoratörsbranschens förbund 6

9 38 disponenter Finlands fastighetsförvaltningsförbund 39 domare se advokater 59 eftermiddagsklubbar se Lönestatistik 30 ekiperings- och pälsaffärer Detaljhandeln 40 elaffärer Elkonsulterna i Finland NSS 25 Finlands Elentreprenörsförbund STUL 21 elektroniska apparater, se metallindustri tillverkning 25 elentreprenörer Finlands Elentreprenörsförbund STUL 21 elprodukter, tillverkning se metallindustri 54 fackboksförfattare Finlands facklitterära författare 51 familjedagvårdare se dagvårdare 37 fastighetsmäklare Fastighetsmäklareförbundet 38 fastighetsskötsel Fastighetstjänster 17 fiskodlare Fiskodlarförbundet 21 fordonstillverkning se metallindustri 30 fotoaffärer Detaljhandeln 30 fotoartiklar se fotohandel 42 fotografer Ammattivalokuvaajat 57 fotvårdare Fotvårdares och Fotterapeuters Förbund 57 frisörer Frisörföretagarna, Hiusyrittäjät 47 fysikalisk behandling se fysioterapi 48 fysioterapi Finlands fysioterapeuter 48 Fysioterapia-alan Näkövammaiset 47 Fysioterapiayrittäjät, FYSI 19 fältsågar Sågföretagarna 30 färghandel Detaljhandeln 53 författare Kirjailijaliitto, Finlands svenska författareförening 30 gatukök se kioskföretagare 43 glasdesign se industriell formgivning 27 golvbeläggning Golv- och väggbeläggningsförbundet 20 grafisk industri se tryckerier 32 gravörer se guldsmeder 32 guldsmeder Guldsmedsförbundet 55 gym Kuntokeskusyrittäjät 30 hallköpmän Detaljhandeln 30 handelsresande se säljrepresentanter 15 handelsträdgårdsmästare Handelsträdgårdsförbundet 30 hattaffärer Detaljhandeln 18 hembagerier se bagare 30 heminredningsaffärer Detaljhandeln 18 hemslöjd Kotiteollisuusliitto 30 hemteknikhandel Detaljhandeln 18 hemväverier se hemslöjd 24 hissentreprenörer Hissentreprenörsföreningen SUHY 34 hotell och restauranger Turism- och restaurangförbundet MaRa 7

10 60 se Lönestatistik 59 hovslagare se Lönestatistik 23 husbyggnad Rakennusteollisuus RT 59 husvagnar o.dyl. service se Lönestatistik 30 hälsokostaffärer Detaljhandeln 43 industriell sömnad se industrikonst 43 industriella formgivare Industrikonstförbundet ORNAMO 43 industrikonst Industrikonstförbundet ORNAMO 61 information se Lönestatistik 40 ingenjörsbyråer se konsultverksamhet 34 inkvarteringstjänster Turism- och restaurangförbundet MaRa 34 Lomarengas 44 inredningsarkitekter Industrikonstförbundet ORNAMO 59 inredningsmontering se Lönestatistik 44 inredningsplanering se inredningsarkitekter 23 jord- och vattenbyggnad Infra 30 järn- och färghandel Detaljhandeln 30 järn- och lantbrukshandel Detaljhandeln 60 kaféföretagare se Lönestatistik 30 kemikaliehandlare Detaljhandeln 20 kemisk-teknisk industri se plastindustri 43 keramikdesign se industriell formgivning 30 kioskföretagare Detaljhandeln 30 K-köpmän Detaljhandeln 44 kläddesign Industrikonstförbundet ORNAMO 59 klövvårdare se Lönestatistik 62 konditions- och motionstjänster se Lönestatistik 48 konditionsskötare se fysioterapi 54 konstgrafiker se konstnärer 43 konsthantverkare Industrikonstförbundet ORNAMO 43 konstindustri Industrikonstförbundet ORNAMO 54 konstmålare se konstnärer 54 konstnärer Konstnärsgillet 40 konsultverksamhet Planerings- och konsultbyråernas förbund SKOL 40 Elkonsulterna i Finland NSS 58 kosmetologer Kosmetologföreningen 26 kylinstallatörer Kylmäliikkeiden Liitto 19 körsnärer Körsnärsförbundet 17 köttförädlingsbranschen Köttbranschens centralförbund 17 kötthandlare Köttbranschens centralförbund 30 lantbrukshandel Detaljhandeln 36 lastbilstrafikanter Finlands Transport och Logistik SKAL 18 livsmedelsindustri Bageriförbundet 20 lokaltidningar se tryckerier 8

11 48 lymfaterapeuter Vodder-lymfaterapeuterna 40 lysreklam Lysreklamsförbundet 25 låsaffärer Säkerhetsentreprenörsförbundet 30 lädervaruhandlare Detaljhandeln 45 läkare Läkarförbundet 54 läromedelsförfattare se fackboksförfattare 40 marknadsföring Marknadskommunikationsförbundet 23 maskinföretagare Maskinföretagarnas Förbund 28 maskinverkstäder se bilverkstäder 47 massörer se fysioterapi 62 se Lönestatistik 21 metallindustri Teknologiindustrin 52 miljövård Miljöföretagens förbund 30 modeaffärer Detaljhandeln 62 motionstjänster se Lönestatistik 46 munhygienister Munhälsovårdens fackförbund 30 musikaffärer Detaljhandeln 53 musiker Musikerförbundet 49 musikterapi Musikterapiföreningen 30 målarfärgsaffärer se färghandeln 27 målarmästare Pintaurakoitsijat 45 mäss- och dekorationsbranschen 26 mätnings- och justeringsarbeten Mäss- och dekoratörsbranschens förbund VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 30 möbelhandlare Detaljhandeln 59 möbelrenovering se Lönestatistik 30 närbutiker Detaljhandeln 59 ombyggnad se Lönestatistik 32 optiker se Optikeraffärernas Förbund i Finland 36 paketbilstrafik se taxiföretagare 30 pappershandlare Detaljhandeln 36 personbilstrafik se taxiföretagare 33 pianostämmare Pianonvirittäjät 60 placeringsverksamhet se Lönestatistik 20 plastindustri Plastindustrin 30 presentartiklar Detaljhandeln 39 programvara, planering framställning och konsultverksamhet se datateknik 48 psykologer Psykologförbundet 16 pälsfarmer Pälsdjursuppfödarnas Förbund 30 pälshandel Detaljhandeln 30 radioaffärer se detaljhandel 30 ramaffärer Detaljhandeln 39 redovisningsbyråer se bokföringsbyråer 9

12 40 reklam se lysreklam 40 se marknadsföring 61 reklambranschen se Lönestatistik 42 reklamfotografer Finlands reklamfotografer 60 resebyråer se Lönestatistik 27 reservdelsförsäljning, detaljahandel se bilaffärer 30 Detaljhandeln 34 restauranger Turism- och Restaurangförbundet MaRa 60 se Lönestatistik 59 ridstall se Lönestatistik 59 sanering se Lönestatistik 33 service på hushållsmaskiner Kodinkonehuoltojen Liitto 29 servicestationer se bensinhandlare 47 sjukgymnaster se fysioterapi 48 sjuktransport Ambulansförbundet 59 sjöfartselektronik o.d. service se Lönestatistik 30 skeppsproviantering Detaljhandeln 23 skogsmaskinföretagare Maskinföretagarnas Förbund 30 skohandlare Detaljhandeln 32 skomakare Skomakarförbundet 30 Detaljhandeln 18 skräddare Skräddarförbundet 58 skönhetssalonger se kosmetologer 62 sminkörer se Lönestatistik 19 snickare Puuteollisuusyrittäjät (Träindustriföretagarna) 50 sociala tjänster Privata sociala tjänster 50 - anstaltsvård 51 - öppen vård 41 sotare Sotningsbranschens centralförbund 47 specialtandtekniker Specialtandteknikerförbundet 30 sportaffärer Detaljhandeln 21 stenindustri Stenindustriförbundet 34 stuguthyrning Lomarengas 42 städning Fastighetstjänster 39 stödtjänster se datateknik 48 synskadade massörer och konditionsskötare Fysioterapia-alan Näkövammaiset 19 sågföretagare se fältsågar 25 säkerhetsentreprenörer Säkerhetsentreprenörsförbundet 30 säljrepresentanter Myynnin ja markkinoinnin yrittäjät MMY (Företagare inom försäljning och marknadsföring) 18 sömmerskor Ompelualan Yrittäjien Liitto 24 takentreprenörer Takförbundet 10

13 49 talterapeuter Talterapeutförbundet 22 tandlaboratorier Tandlaboratorieförbundet 46 tandläkare Tandläkarförbundet 46 tandskötare Munhälsovårdens fackförbund 22 tandtekniker se tandlaboratorier 36 tankbilar Tankbilsförbundet 22 tapetserare Tapetserarmästarnas förbund 36 taxiföretagare Taxiförbundet 60 tekniska apparater, försäljning se Lönestatistik 21 teknologiindustri Teknologiindustrin 30 textilhandel Detaljhandeln 18 textilier, tillverkning se hemslöjd 43 textilindustri se industrikonst 43 textilkonstnärer Industrikonstförbundet ORNAMO 30 tidningsombud se säljrepresentanter 21 tillverkning av maskiner och apparater se metallindustri 42 tolkar Finlands översättar- och tolkförbund 23 torvproduktion Maskinföretagarnas Förbund 36 trafikföretag se bussbolag 60 transporttjänster se Lönestatistik 56 travtränare Travtränarna 20 tryckerier Grafiska Industrins Förbund Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto 15 trädgårdsmästare Handelsträdgårdsförbundet 19 träprodukter, tillverkning se snickare 57 tvättinrättningar Tekstiilihuoltoliitto 61 undervisning och bildningsarbete se Lönestatistik 32 urmakare Kelloseppäliitto 61 utbildning se Lönestatistik 62 vaktmästare se Lönestatistik 24 vattenisolering Takförbundet 27 Golv- och väggbeläggningsförbundet 26 ventilationsentreprenörer VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 50 veterinärer Veterinärförbundet 60 videouthyrning se Lönestatistik 26 VVS-entreprenörer VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 27 väggbeläggning Golv- och väggbeläggningsförbundet 15 växthus se handelsträdgårdar 27 ytbehandlare Pintaurakoitsijat 32 ögonoptiker Optikeraffärernas Förbund i Finland 42 översättare Finlands översättar- och tolkförbund 11

14 Sid Branschorganisationerna 39 Advokatförbundet 48 Ambulansförbundet 42 Ammattivalokuvaajat 40 Arkitektförbundet 28 Autoalan ja Korjaamoiden liitto (Bilbranschens och verkstädernas förbund) 38 Autovuokraamojen Liitto 18 Bageriförbundet 58 Begravningsbyråernas Förbund 29 Bensinhandlarförbundet 27 Bilbranschens Centralförbund 55 Biljardiyrittäjät 45 Bilskoleförbundet 31 Bilreservdelshandlarnas Förbund 16 Biodlarnas förbund 30 Blomsterhandlarförbundet 30 Bokhandelsförbundet 15 Broilerföreningen 36 Bussförbundet 23 Byggindustrin Rakennusteollisuus RT 30 Dagligvaruhandeln 30 Detaljhandelns Allmänna Grupp 39 Ekonomiadministrationsförbundet i Finland 25 Elentreprenörsförbundet STUL 40 Elkonsulterna i Finland NSS 30 Erikoiskaupan Liitto 54 Facklitterära författare 38 Fastighetsförvaltningsförbundet 37 Fastighetsmäklareförbundet 38 Fastighetstjänster 17 Fiskodlarförbundet 30 Forma - Lahjatavara- ja Kodinsisustusliikkeiden Yhdistys 30 Fotohandlarna 57 Fotvårdares och Fotterapeuters Förbund 48 Fysioterapeuterna 48 Fysioterapia-alan näkövammaiset 47 Fysioterapiayrittäjät, FYSI 53 Författareföreningen 27 Golv- och väggbeläggningsförbundet 20 Grafiska Industrins Förbund 32 Guldsmedsförbundet 15 Handelsträdgårdsförbundet 30 Hemteknikförbundet 24 Hissentreprenörsföreningen SUHY 57 Hiusyrittäjät 12

15 23 Infra 43 Industrikonstförbundet ORNAMO 39 IT-företag 30 Kauppahallien Liitto 32 Kelloseppäliitto 53 Kirjailijaliitto 20 Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto 30 K-köpmannaförbundet 33 Kodinkonehuoltojen Liitto 28 Kolarikorjaamoiden liitto SKKL 54 Konstnärsgillet 58 Kosmetologföreningen 18 Kotiteollisuusliitto 53 Kuntokeskusyrittäjät 26 Kylföreningen 26 Kylmäliikkeiden Liitto 19 Körsnärsförbundet 17 Köttbranschens centralförbund 34 Lomarengas 40 Lysreklamsförbundet 45 Läkarförbundet 40 Marknadskommunikationsförbundet MTL 23 Maskinföretagarnas Förbund 52 Miljöföretagens förbund 30 Modehandelns förbund 29 Moottorikorjaamoiden yhdistys (Motorreparationsverkstädernas förening) 46 Munhälsovårdens Fackförbund 53 Musikerförbundet 49 Musikterapiföreningen 30 Myynnin ja markkinoinnin yrittäjät MMY (Företagare inom försäljning och marknadsföring) 45 Mäss- och dekoratörsbranschens förbund Messu- ja Somistusalan Liitto 30 Möbelhandlarnas förbund 39 Ohjelmistoyrittäjät 18 Ompelualan Yrittäjien Liitto 32 Optikeraffärernas Förbund i Finland 33 Pianonvirittäjät 27 Pintaurakoitsijat 40 Planerings- och konsultbyråernas förbund SKOL 20 Plastindustrin 50 Privata Dagvårdare 48 Psykologförbundet 30 Pukimo- ja Turkisliitto 19 Puuteollisuusyrittäjät (Träindustriföretagarna) 16 Pälsdjursuppfödarnas Förbund 30 Rakennus- ja Sisustustarvikekauppayhdistys RaSi 42 Reklamfotograferna 13

16 30 Skeppshandlareföreningen 32 Skomakarförbundet 18 Skräddarförbundet 50 Socialbranschens arbetsgivarförbund 40 Sotningsbranschens centralförbund 47 Specialtandteknikerförbundet 21 Stenindustriförbundet 19 Sågföretagarna 25 Säkerhetsentreprenörsförbundet 24 Takförbundet 49 Talterapeutförbundet 22 Tandlaboratorieförbundet 46 Tandläkarförbundet 36 Tankbilsförbundet 22 Tapetserarmästarnas förbund 36 Taxiförbundet 21 Teknologiindustrin 57 Tekstiilihuoltoliitto 30 Terveystuotekauppiaiden liitto 36 Transport och Logistik SKAL 56 Travtränarna 34 Turism- och Restaurangförbundet MaRa 30 Ur- och ädelmetallhandlarna Kello- ja Jalometallikauppiaat 41 Vartioliikkeiden Liitto 50 Veterinärförbundet 48 Vodder-lymfaterapeuterna 26 VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 42 Översättar- och tolkförbundet 14

17 Anvisningar om arbetsinkomst enligt bransch A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 011 Växtodling Handelsträdgårdsförbundet Företagarens arbetsinkomst kan uppskattas på följande sätt enligt växthusarealen: Växthusareal m 2 Företagarens arbetsinkomst euro/år under över Utgångspunkten för arealklasserna är odling med en lång odlingssäsong. Av arealen i växthus med säsongbetonad odling som begränsar sig till våren och sommaren beaktas 50 % vid fastställandet av arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten kan påverkas av växturvalet, marknadsföringssätten, graden av specialisering, den tekniska standarden och läget. T.ex. en blomsterodling med direktförsäljning kan utgöra heltidssysselsättning redan om växthusarealen är m 2. Heltidsarbete på en grönsaksodling kräver i allmänhet en större areal, ca m Djurskötsel 0124 Finlands Broilerförening Kycklingar, Enheter Företagarens arbetsinkomst st/år (= st) euro/år På olika uppfödningsanstalter kan arbetsinkomsten variera från ovan nämnda med ± 30 %. 15

18 01251 Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund Företagarens arbetsinkomst kan uppskattas på följande sätt enligt antalet avelsdjur: Mink och iller De första avelshonorna 45 euro/hona de följande euro/hona de följande euro/hona Räv och sjubb De första avelshonorna 90 euro/hona de följande euro/hona de följande euro/hona Utgående från ovan nämnda siffror kan en gemensam arbetsinkomst för hela farmen räknas ut. Arbetsinkomsten fördelas mellan familjemedlemmarna enligt deras arbetsinsats. Om det inte finns någon utredning över antalet avelshonor, ska en pälsdjursuppfödare på heltid, som inte är försäkrad enligt någon annan pensionslag, anses ha en arbetsinkomst på minst euro om året. Företagsverksamheten kan betraktas som heltidssyssla, om företagaren har 600 minkhonor eller 250 rävhonor för avel. Den nedre gränsen för att omfattas av FöPL överskrids enligt tabellen ovan när uppfödaren har ca 154 minkhonor eller ca 77 rävhonor för avel. Siffrorna ovan avser uppfödning av vanliga minkar och blårävar. Arbetsinkomsten kan bestämmas annorlunda om företagaren uppföder specialrävar e.d., som vanligtvis ger ett betydligt bättre ekonomiskt resultat per producerat skinn. I fråga om sådana kan arbetsinkomsten i tabellen ovan höjas med ca 30 procent. Även försäljning av goda avelsdjur kan ge ett mycket gott resultat Finlands Biodlares Förbund Utgångspunkten är att en företagares arbetsinkomst fastställs till 100 euro per bisamhälle. Siffran avser sedvanlig biodling enbart för honungsproduktion. Då kan ett företag med ca 100 bisamhällen betraktas som en heltidsyssla. Vid uppskattningen av arbetsinkomsten bör hänsyn dessutom tas till (± 50 %) honungsproduktionens omfattning och anknytande verksamhet som bl.a. marknadsföring, tillverkning av utrustning, kommersiell drottningsuppfödning och honungsförädling. I allmänhet är specialisering en faktor som höjer arbetsinkomsten. Förbundet konstaterar att medlemmarnas inkomster beroende på företagets storlek är euro om året. Beräkningen ger en uppskattning av hela företagets arbetsinkomst, som vid behov fördelas mellan familjemedlemmarna enligt deras arbetsinsats. 16

19 020 Skogsbruk och service till skogsbruk Skogsmaskinföretagare, se 45KO Maskinföretagarnas Förbund. B FISKE 050 Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill Finlands Fiskodlarförbund Fiskodlare är matfiskproducenter (producerar huvudsakligen regnbågsforell), yngelproducenter (producerar regnbågsyngel för vidare uppfödning eller andra arter för utplantering i vattendragen), naturfoderdammproducenter (producerar yngel för utplantering med naturfoder, ingen utfodring) och företagare med metesdammar (köper metfisk i fångstduglig storlek, ingen utfodring.) Vid fastställandet av arbetsinkomsten för en fiskodlingsföretagare kan man utgå från företagets omsättning. Omsättning, mn euro/år Företagarens arbetsinkomst euro/år 0, ,08 0, ,35 0, ,65 1, ,00 1, , CA UTVINNING AV ENERGIMINERAL 103 Torvutvinning 1030 Maskinföretagare inom torvproduktion; se 45KO Maskinföretagarnas Förbund D TILLVERKNING 15 Livsmedelsframställning 151 Köttbranschens centralförbund Miniminivån för arbetsinkomsten för företagare som bedriver industriell verksamhet inom köttbranschen anses vara densamma som den högst avlönade anställdas (arbetstagarens eller tjänstemannens) årslön höjd med ett företagartillägg på 20 %. 17

20 Utgående från de riktgivande lönerna enligt kollektivavtalen för tekniska tjänstemän inom köttförädlingsbranschen ska företagarens arbetsinkomst uppskattas till minst: Företagaren kan jämföras med Företagarens arbetsinkomst euro/år - arbetsledare som deltar i arbetet ansvarig arbetsledare produktionschef, avdelningschef i ansvarsfulla uppgifter Finlands Bageriförbund Arbetsinkomsten fastställs i proportion till inkomstnivån för normal arbetstid för arbetsledare och produktionschefer i förmansuppgifter höjd med ett företagartillägg på 20 %. Företagaren kan jämföras med Företagarens arbetsinkomst euro/år - arbetsledare som deltar i arbetet produktionschef Arbetsinkomsten kan i tillämpliga delar även tillämpas på s.k. hembagerier som bedrivs som huvudsyssla. 17 Textilvarutillverkning 17KO Suomen Kotiteollisuusliitto Medlemskåren består i huvudsak av s.k. hemväverier som tillverkar individuella hushållstextilier. Verksamheten omfattar också tillverkning av produkter och försäljning av dem via återförsäljare. Förbundet konstaterar att medlemskårens inkomstnivå är euro om året. Ett motsvarande belopp lämpar sig som företagarens arbetsinkomst. Inkomstnivån varierar dock betydligt. 18 Tillverkning av kläder 182 Suomen Vaatturiliitto Ompelualan Yrittäjien Liitto (Skräddarförbundet Sömnadsföretagarnas förbund) Arbetsinkomsten för skrädderi- och sömnadsföretagare är beroende av läget och antalet anställda. I fråga om arbetsinkomstgrunderna är det viktigt att skilja mellan två grupper, vilkas inkomstnivå skiljer sig avsevärt från varandra. Den ena gruppen består av ateljésömmerskor som utför beställningsar- 18

21 bete hemma och den andra av sömmerskor och skräddare som bedriver en sy- eller skrädderiateljé. Biverksamhet som bedrivs i anslutning till företaget, bl.a. tillverkning av små serier och försäljning av tillbehör inverkar höjande på arbetsinkomsten. Arbetsinkomstgrunden i tabellen nedan avser skräddare och sömmerskor som utför beställningsarbete: Företag Företagarens arbetsinkomst euro/år - på landsorten, inga anställda i synnerhet sömmerskor i städer, inga anställda företagaren och 1-2 anställda, även deltid företagaren och 3-5 anställda, ytterligare verksamhet Suomen Turkkurien Liitto (Finlands körsnärsförbund) Företagarens minimiarbetsinkomst anses vara e/år. Arbetsinkomsten kan vara högre beroende på bl.a. affärens läge, personalantalet, utbudet av tjänster inom branschen och graden av specialisering i företaget. 20 Sågvirkes- och trävarutillverkning 2010 Sågföretagarna Föreningens medlemmar är i huvudsak småföretagare inom såg- och hyvleribranschen. Typiska företagare inom branschen är de som utför fraktsågning med flyttbar såg ungefär sex månader om året eller företagare som utför träsågning och vidareförädling året runt. Förbundet uppskattar arbetsinkomsten för en småföretagare i heltidsarbete till euro/år med beaktande av företagets storlek, läge och verksamhetens bredd. 20_ Puuteollisuusyrittäjät (Träindustriföretagarna) 203 Byggnadssnickeritillverkning Montering: se Lönestatistik: F 4542K byggnadssnickeriarbeten. 204 Träförpackningstillverkning 205 Övrig trävarutillverkning Arbetsinkomstskalan baserar sig på en enkät bland medlemskåren. Enligt den graderas företagarens arbetsinkomst på basis av personalantalet och 19

Företagarens arbetsinkomst

Företagarens arbetsinkomst 2011 Företagarens arbetsinkomst Pensionsskyddscentralens anvisnigar för fastställande av företagarens arbetsinkomst Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Pensionscentralens anvisningar för fastställande

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2015

Statistik över regional företagsverksamhet 2015 Företag 26 Statistik över regional företagsverksamhet Nyland fortfarande populärt år Enligt Statistikcentralen fanns det 36 företag i Finland år. Antalet arbetsställen var totalt 392. Arbetsställena sysselsatte,4

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 119/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om pension för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och 16 och 33 sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS NÄRINGSLIV EK

INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS NÄRINGSLIV EK ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN CIRKULÄR 6/2014 Bulevarden 28 00120 Helsingfors 1(5) Tfn 0404504 244 Fax 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 63/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum

placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum VASA HELSINGFORS Ekonomforums placeringsundersökning Jämförelse av svar åren 2003-2009 Denna undersökning har utförts under sommaren 2009 av Hankens

Läs mer

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BESTÄMMANDE AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT LAGEN OM OLYCKSFALL I ARBETET OCH OM YRKESSJUKDOMAR ( )

ANVISNINGAR FÖR BESTÄMMANDE AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT LAGEN OM OLYCKSFALL I ARBETET OCH OM YRKESSJUKDOMAR ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 25.1.2016 21.9.2016 päivitetty laskentataulukkoa laskennallisen lomarahan laskennan osalta ANVISNINGAR FÖR BESTÄMMANDE AV ÅRSARBETSINKOMSTEN

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Servicebranscher Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät BYGGFÖRETAGENS REPARATIONSBYGGANDE Lagstadgad enkät, uppgifterna konfidentiella Statistiklagen 280/2004 ( 12, 14 och 15) Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2014 31.12.2014.

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn 2012

Timlöner inom den privata sektorn 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Timlöner inom den privata sektorn 2012 Timlönerna inom den privata sektorn som högst redan bland fyrtioåringarna Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148 RÄTTELSE: ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet borttaget. /2016-09-02 Maria Wallin DNV GL Business Assurance Sweden AB Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem 1 Följande

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

Avfallsstatistik 2012

Avfallsstatistik 2012 Miljö och naturresurser Avfallsstatistik Sextiosex procent av allt brännbart bränns År uppgick mängden brännbart i Finland till omkring, miljoner ton. Av denna mängd brändes, miljoner ton, dvs. procent,

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2017 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016, preliminära uppgifter Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016 Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Avfallsstatistik 2011

Avfallsstatistik 2011 Miljö och naturresurser Avfallsstatistik Ändringar i shanteringen Avfallshanteringen genomgår just nu en kraftig brytningstid. År förbrändes procent mer än året innan, sammanlagt över miljoner ton. Med

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Lönehöjningar för farmaceutisk personal från 1.12.2015

Lönehöjningar för farmaceutisk personal från 1.12.2015 Medlemsinfo 15/2015 Lönehöjningsanvisningar Lönerna till den farmaceutiska personalen höjs från 1.12.2015. Eftersom man i förhandlingarna mellan Apotekens Arbetsgivarförbund och Farmaciförbundet först

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 2 maj 2001

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 211 Undersökning om lediga arbetsplatser 211, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 4 lediga jobb under

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 11 Undersökning om lediga arbetsplatser 11, :a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 49 8 lediga jobb

Läs mer

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från Aktuellt 2/12 Lönehöjning för arbetstagare på apotek 1.5.2012 A. Individuella löner 1.5.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012. B. Tabellöner

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande RSv 180/1997 rd - RP 202/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag gällande revidering av pensionsskyddet i fråga om kortvariga arbetsförhållanden inom den privata sektorn Till riksdagen

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1994 rd - RP 209 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 135/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås sjukförsäkringslagen bli ändrad.

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Omsättning inom handeln

Omsättning inom handeln Handel 2012 Omsättning inom handeln 2012, mars Försäljningen inom detaljhandeln ökade med procent i mars Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med procent i mars jämfört med

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2012 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 2 lediga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2011 Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 1:a kvartalet Under det första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under

Läs mer