Företagarens arbetsinkomst år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarens arbetsinkomst år 2012"

Transkript

1 Företagarens arbetsinkomst år 2012 Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av företagarens arbetsinkomst fr.o.m Texten i den allmänna delen av anvisningen överensstämmer med situationen år 2012 och lönestatistiken har justerats till nivån i oktober De branschvis angivna penningmässiga storheterna följer indexnivån för år När dessa branschvisa anvisningar används år 2012 ska man vid tillämpningen beakta följande: Lönekoefficientens poängtal stiger till 1,291 från och med år Poängtalet för år 2011 var 1,253. Sålunda har lönekoefficienten stigit med 3,03 procent från år 2011 till år Om FöPL-arbetsinkomsten i anvisningarna för någon bransch är bunden till annat än en penningmässig storhet, till exempel timantal eller personantal, justeras arbetsinkomsten till 2012 års nivå genom att multiplicera den med talet 1,03. Om FöPL-arbetsinkomsten baserar sig på pengar, såsom företagets omsättning, kan anvisningarna i publikationen följas som sådana. Ett alternativ som då kommer i fråga är också att justera både den penningmässiga storheten och den arbetsinkomst som fastställts för företagaren med koefficienten 1,03.

2 2011 Företagarens arbetsinkomst Pensionsskyddscentralens anvisnigar för fastställande av företagarens arbetsinkomst Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS

3 Pensionscentralens anvisningar för fastställande av företagarens arbetsinkomst Denna handbok innehåller Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarens FöPL-pension enligt lagen om pension för företagare. Siffrorna i anvisningarna har tagits fram i samarbete med företagarnas branschorganisationer och under arbetets gång har experter på FöPL-pensionsanstalterna och Företagarna i Finland rf hörts. Den här publikationen ersätter tidigare anvisningar om arbetsinkomst. Siffrorna i publikationen motsvarar 2011 års nivå. Branscherna har grupperats genom tillämpning av den näringsgrensindelning som Statistikcentralen använder, TOL I publikationen ingår också lönestatistik för att underlätta fastställandet av arbetsinkomsten inom branscher som saknar lämpliga anvisningar på branschorganisationsnivå. De riktgivande siffrorna gäller som sådana år När de tillämpas efter 2011 ska arbetsinkomstens nivå justeras enligt lönekoefficientens förändring. Detta gäller i synnerhet de anvisningar där arbetsinkomstnivån inte är knuten till en penningmässig storhet, såsom omsättning eller årsförsäljning. Den här anvisningssamlingen publiceras på finska och svenska på Pensionsskyddscentralens internetsidor, på adressen > Försäkring > Företagarens försäkring > Anvisningar om företagarens arbetsinkomster Helsingfors, december 2010 Pensionsskyddscentralen 1

4 2 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSINKOMSTEN 3 3 Varför måste FöPL-arbetsinkomsten fastställas på rätt nivå? Tillämpningen av anvisningarna 4 Lönekoefficientens inverkan 6 Yrkesregister 12 Branschorganisationerna 15 Anvisningar om arbetsinkomst enligt bransch 59 Lönestatistik OM FöPL-FÖRSÄKRINGEN 64 Företagare 64 Försäkringsskyldigheten enligt FöPL 65 Vad FöPL inte omfattar 65 Företagarverksamhet utomlands 65 Förändringar i definitionen av företagare i FöPL från och med början av år Ikraftträdande och övergångsbestämmelser av FöPL-förändringen år Företagarverksamhet som näringsidkare eller i olika bolagsformer 68 Indirekt ägande 69 Exempel på försäkring i olika bolagsformer 71 Bulvan 71 Bisyssla och säsongartat arbete 71 Företagarverksamhet i samband med lantbruk 71 Hur man tecknar en FöPL-försäkring 72 FöPL-arbetsinkomstens belopp och fastställande av det 73 Ändring av arbetsinkomsten 74 FöPL-arbetsinkomsten och avgiftens flexibilitet 75 Sökande av ändring i beslut i FöPL-ärenden 75 Betalning av FöPL-avgifter 75 Rabatterad avgift för nya företagare 76 Skatteavdrag för FöPL-avgifterna 76 Försummelse av FöPL-försäkringen 76 Arbete vid sidan av pension ger ny pension 77 Avslutande av försäkringen 77 Frivillig FöPL-försäkring 77 Befrielser från försäkringsskyldigheten 77 Hur FöPL-pensionen bestäms 78 Pension för sociala förmåner 78 Pensionsutdrag 78 Blanketter 79 Individuell pensionsförsäkring som komplement 79 Skillnader mellan FöPL-försäkringen och individuella pensionsförsäkringar 82 Exempel på FöPL-pensionsskyddet och försäkringsavgifterna 88 Pensionsanstalter som sköter FöPL-ärenden

5 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSINKOMSTEN Varför måste FöPL-arbetsinkomsten fastställas på rätt nivå? Det viktigaste syftet med denna anvisning är att det ska gå att fastställa en FöPL-arbetsinkomst som motsvarar företagarens arbetsinsats. Att arbetsinsatsen definieras korrekt är viktigt av följande skäl: - Om FöPL-arbetsinkomsten motsvarar arbetsinsatsen får företagaren ett tillbörligt invalid-, arbetslöshets- och ålderspensionsskydd och företagarens anhöriga som har rätt till familjepension får ett familjepensionsskydd om företagaren avlider. - Företagaren får bl.a. en rättvis sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen och moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, om FöPL-arbetsinkomsten har dimensionerats rätt. Det beror på att dessa dagpenningar bestäms utgående från den fastställda FöPL-arbetsinkomsten, inte den i beskattningen fastställda förvärvsinkomsten. - Även på grund av bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa har företagaren nytta av att FöPL-arbetsinkomsten är på rätt nivå. Företagaren omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa, om hans eller hennes FöPL-arbetsinkomst har fastställts till minst euro enligt 2012 års nivå. - Arbetsinkomstens belopp påverkar också möjligheten att gå i deltidspension. En förutsättning för deltidspension är att företagarverksamheten är ett heltidsarbete. Företagarverksamheten betraktas som heltidsarbete, om den fastställda FöPL-arbetsinkomsten är minst ,69 euro om året enligt 2012 års nivå. Tillämpningen av anvisningarna När anvisningarna tillämpas används i första hand de anvisningar som branschorganisationen inom företagarens egen bransch eller den närmast liggande branschen gett som grund för fastställande av arbetsinkomsten. Om det inte finns någon lämplig branschorganisationsanvisning, kan arbetsinkomsten fastställas med hjälp av lönestatistiken i publikationen. Företagarens arbetsinkomst kan fastställas till ett högre belopp än den riktgivande nivån, om företagarens arbetsinsats eller företagsverksamhetens omfattning förutsätter det. Företagarens arbetsinkomst kan fastställas på en lägre nivå än den som förutsätts i anvisningarna, om det är motiverat, t.ex. för att verksamheten är 3

6 en bisyssla eller säsongbetonad. Om företagarens arbetsförmåga är nedsatt kan FöPL-arbetsinkomsten också vara lägre. Det är problematiskt att fastställa FöPL-arbetsinkomsten rätt för företagare som klarar sig med mycket små inkomster. Dessa företagare är typiskt verksamma inom skapande branscher och arbetar ofta mer för att förverkliga sig själva än med ekonomisk vinst som mål. De kan få sin egentliga försörjning av annat arbete och även bekosta en del av anskaffningsutgifterna för sin skapande verksamhet genom det andra arbetet. Å andra sidan kan deras personliga konsumtionsnivå vara betydligt lägre än den sedvanliga och de kan därför klara sig även utan annat arbete. Om arbetsinkomsten då överstiger den nedre gränsen för FöPL kan FöPL-försäkringens pris i förhållande till inkomsterna och de förmåner den medför verka högt och oändamålsenligt för företagaren. I sådana fall bör FöPL-arbetsinkomsten bedömas individuellt med beaktande av alla omständigheter kring saken. Det är inte alltid möjligt att bestämma värdet på företagarens arbetsinkomst enbart genom att stödja sig på de lönebaserade grunderna för fastställande av arbetsinkomsten. I oklara och svåra fall, i synnerhet om det är fråga om retroaktiv försäkring, kan slutsatser om arbetsinkomstens riktiga nivå också dras av beskattningsuppgifterna. Om företagarens arbetsinkomst fastställs med hjälp av beskattningsuppgifterna, bör det beaktas att inkomstbegreppet i skattelagstiftningen och arbetsinkomstbegreppet i FöPL är olika. Den beskattningsbara inkomsten påverkas t.ex. av bokföringsmässiga arrangemang och eventuell taxering efter uppskattning. Dessutom gäller skatteuppgifterna alltid en förgången tid och den beskattningsbara inkomsten kan variera betydligt från år till år även om företagarens arbetsinkomst i verkligheten inte förändras mycket. Lönekoefficientens inverkan Beloppen i anvisningen anges enligt 2011 års nivå. När beloppen tillämpas efter 2011 ska följande tas i betraktande: - Om FöPL-arbetsinkomsten i anvisningarna är bunden till andra än penningmässiga storheter (t.ex. timantal eller antal personer), justeras arbetsinkomsten till nivån för året i fråga genom att multiplicera den med en koefficient som motsvarar höjningen av lönekoefficienten. - Om FöPL-arbetsinkomsten baserar sig på pengar, såsom företagets omsättning, kan anvisningarna följas som sådana. Ett alternativ som då kommer i fråga är också att justera både den penningmässiga storheten och den arbetsinkomst som fastställts för företagaren med ovan nämnda koefficient. 4

7 - Beloppen i lönestatistiken uppdateras årligen så att de motsvarar löneutvecklingen. - Beloppen i anvisningarna lämpar sig huvudsakligen för företagsverksamhet som bedrivs på heltid året runt. Organisationsanvisningarna har grupperats med tillämpning av Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL

8 Yrkesregister Sidan 39 ADB-tjänster se datateknik 39 advokater Advokatförbundet 25 antenninstallering se elaffär 40 arkitekter Arkitektförbundet 52 avfallshantering se miljövård 52 avloppsförsörjning se miljövård 18 bagare Bageriförbundet 57 barberare se frisörer 59 barer se Lönestatistik 58 begravningsbyråer Begravningsbyråernas Förbund 29 bensinhandlare Bensinhandlarförbundet 41 bevakningsföretag Vartioliikkeiden Liitto 27 bilaffärer Bilbranschens Centralförbund 54 bildkonstnärer se konstnärer 30 bildtillverkare se fotohandel 55 biljardsalsföretagare Biljardiyrittäjät 45 bilskolor Bilskoleförbundet 38 biluthyrning Autovuokraamojen Liitto 27 bilverkstäder Autoalan ja Korjaamoiden liitto (Bilbranschens och verkstädernas förbund) 28 Kolarikorjaamoiden liitto SKKL 29 Moottorikorjaamoiden yhdistys (Motorreparationsverkstädernas förening) 30 Detaljhandeln (handel med reservdelar) 16 biodlare Biodlarnas förbund 30 blomsterhandlare Detaljhandeln 30 bok- och pappershandel Detaljhandeln 39 bokföringsbyråer Ekonomiadministrationsförbundet i Finland 15 broileruppfödare Broilerföreningen 36 bussbolag Bussförbundet 23 byggfirmor Rakennusteollisuus RT 23 byggnadsindustri se byggfirmor 19 byggnadssnickare se snickare 30 cykelaffärer se sportaffärer 30 dagligvaruhandel Detaljhandeln 51 dagvårdare Privata Dagvårdare 39 databanksverksamhet se datateknik 39 databehandling se datateknik 39 datateknik IT-företag se Lönestatistik 59 datatekniska tjänster se Lönestatistik 39 se datateknik 39 datorreparationeroch -service se datateknik 45 dekoratörer Mäss- och dekoratörsbranschens förbund 6

9 38 disponenter Finlands fastighetsförvaltningsförbund 39 domare se advokater 59 eftermiddagsklubbar se Lönestatistik 30 ekiperings- och pälsaffärer Detaljhandeln 40 elaffärer Elkonsulterna i Finland NSS 25 Finlands Elentreprenörsförbund STUL 21 elektroniska apparater, se metallindustri tillverkning 25 elentreprenörer Finlands Elentreprenörsförbund STUL 21 elprodukter, tillverkning se metallindustri 54 fackboksförfattare Finlands facklitterära författare 51 familjedagvårdare se dagvårdare 37 fastighetsmäklare Fastighetsmäklareförbundet 38 fastighetsskötsel Fastighetstjänster 17 fiskodlare Fiskodlarförbundet 21 fordonstillverkning se metallindustri 30 fotoaffärer Detaljhandeln 30 fotoartiklar se fotohandel 42 fotografer Ammattivalokuvaajat 57 fotvårdare Fotvårdares och Fotterapeuters Förbund 57 frisörer Frisörföretagarna, Hiusyrittäjät 47 fysikalisk behandling se fysioterapi 48 fysioterapi Finlands fysioterapeuter 48 Fysioterapia-alan Näkövammaiset 47 Fysioterapiayrittäjät, FYSI 19 fältsågar Sågföretagarna 30 färghandel Detaljhandeln 53 författare Kirjailijaliitto, Finlands svenska författareförening 30 gatukök se kioskföretagare 43 glasdesign se industriell formgivning 27 golvbeläggning Golv- och väggbeläggningsförbundet 20 grafisk industri se tryckerier 32 gravörer se guldsmeder 32 guldsmeder Guldsmedsförbundet 55 gym Kuntokeskusyrittäjät 30 hallköpmän Detaljhandeln 30 handelsresande se säljrepresentanter 15 handelsträdgårdsmästare Handelsträdgårdsförbundet 30 hattaffärer Detaljhandeln 18 hembagerier se bagare 30 heminredningsaffärer Detaljhandeln 18 hemslöjd Kotiteollisuusliitto 30 hemteknikhandel Detaljhandeln 18 hemväverier se hemslöjd 24 hissentreprenörer Hissentreprenörsföreningen SUHY 34 hotell och restauranger Turism- och restaurangförbundet MaRa 7

10 60 se Lönestatistik 59 hovslagare se Lönestatistik 23 husbyggnad Rakennusteollisuus RT 59 husvagnar o.dyl. service se Lönestatistik 30 hälsokostaffärer Detaljhandeln 43 industriell sömnad se industrikonst 43 industriella formgivare Industrikonstförbundet ORNAMO 43 industrikonst Industrikonstförbundet ORNAMO 61 information se Lönestatistik 40 ingenjörsbyråer se konsultverksamhet 34 inkvarteringstjänster Turism- och restaurangförbundet MaRa 34 Lomarengas 44 inredningsarkitekter Industrikonstförbundet ORNAMO 59 inredningsmontering se Lönestatistik 44 inredningsplanering se inredningsarkitekter 23 jord- och vattenbyggnad Infra 30 järn- och färghandel Detaljhandeln 30 järn- och lantbrukshandel Detaljhandeln 60 kaféföretagare se Lönestatistik 30 kemikaliehandlare Detaljhandeln 20 kemisk-teknisk industri se plastindustri 43 keramikdesign se industriell formgivning 30 kioskföretagare Detaljhandeln 30 K-köpmän Detaljhandeln 44 kläddesign Industrikonstförbundet ORNAMO 59 klövvårdare se Lönestatistik 62 konditions- och motionstjänster se Lönestatistik 48 konditionsskötare se fysioterapi 54 konstgrafiker se konstnärer 43 konsthantverkare Industrikonstförbundet ORNAMO 43 konstindustri Industrikonstförbundet ORNAMO 54 konstmålare se konstnärer 54 konstnärer Konstnärsgillet 40 konsultverksamhet Planerings- och konsultbyråernas förbund SKOL 40 Elkonsulterna i Finland NSS 58 kosmetologer Kosmetologföreningen 26 kylinstallatörer Kylmäliikkeiden Liitto 19 körsnärer Körsnärsförbundet 17 köttförädlingsbranschen Köttbranschens centralförbund 17 kötthandlare Köttbranschens centralförbund 30 lantbrukshandel Detaljhandeln 36 lastbilstrafikanter Finlands Transport och Logistik SKAL 18 livsmedelsindustri Bageriförbundet 20 lokaltidningar se tryckerier 8

11 48 lymfaterapeuter Vodder-lymfaterapeuterna 40 lysreklam Lysreklamsförbundet 25 låsaffärer Säkerhetsentreprenörsförbundet 30 lädervaruhandlare Detaljhandeln 45 läkare Läkarförbundet 54 läromedelsförfattare se fackboksförfattare 40 marknadsföring Marknadskommunikationsförbundet 23 maskinföretagare Maskinföretagarnas Förbund 28 maskinverkstäder se bilverkstäder 47 massörer se fysioterapi 62 se Lönestatistik 21 metallindustri Teknologiindustrin 52 miljövård Miljöföretagens förbund 30 modeaffärer Detaljhandeln 62 motionstjänster se Lönestatistik 46 munhygienister Munhälsovårdens fackförbund 30 musikaffärer Detaljhandeln 53 musiker Musikerförbundet 49 musikterapi Musikterapiföreningen 30 målarfärgsaffärer se färghandeln 27 målarmästare Pintaurakoitsijat 45 mäss- och dekorationsbranschen 26 mätnings- och justeringsarbeten Mäss- och dekoratörsbranschens förbund VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 30 möbelhandlare Detaljhandeln 59 möbelrenovering se Lönestatistik 30 närbutiker Detaljhandeln 59 ombyggnad se Lönestatistik 32 optiker se Optikeraffärernas Förbund i Finland 36 paketbilstrafik se taxiföretagare 30 pappershandlare Detaljhandeln 36 personbilstrafik se taxiföretagare 33 pianostämmare Pianonvirittäjät 60 placeringsverksamhet se Lönestatistik 20 plastindustri Plastindustrin 30 presentartiklar Detaljhandeln 39 programvara, planering framställning och konsultverksamhet se datateknik 48 psykologer Psykologförbundet 16 pälsfarmer Pälsdjursuppfödarnas Förbund 30 pälshandel Detaljhandeln 30 radioaffärer se detaljhandel 30 ramaffärer Detaljhandeln 39 redovisningsbyråer se bokföringsbyråer 9

12 40 reklam se lysreklam 40 se marknadsföring 61 reklambranschen se Lönestatistik 42 reklamfotografer Finlands reklamfotografer 60 resebyråer se Lönestatistik 27 reservdelsförsäljning, detaljahandel se bilaffärer 30 Detaljhandeln 34 restauranger Turism- och Restaurangförbundet MaRa 60 se Lönestatistik 59 ridstall se Lönestatistik 59 sanering se Lönestatistik 33 service på hushållsmaskiner Kodinkonehuoltojen Liitto 29 servicestationer se bensinhandlare 47 sjukgymnaster se fysioterapi 48 sjuktransport Ambulansförbundet 59 sjöfartselektronik o.d. service se Lönestatistik 30 skeppsproviantering Detaljhandeln 23 skogsmaskinföretagare Maskinföretagarnas Förbund 30 skohandlare Detaljhandeln 32 skomakare Skomakarförbundet 30 Detaljhandeln 18 skräddare Skräddarförbundet 58 skönhetssalonger se kosmetologer 62 sminkörer se Lönestatistik 19 snickare Puuteollisuusyrittäjät (Träindustriföretagarna) 50 sociala tjänster Privata sociala tjänster 50 - anstaltsvård 51 - öppen vård 41 sotare Sotningsbranschens centralförbund 47 specialtandtekniker Specialtandteknikerförbundet 30 sportaffärer Detaljhandeln 21 stenindustri Stenindustriförbundet 34 stuguthyrning Lomarengas 42 städning Fastighetstjänster 39 stödtjänster se datateknik 48 synskadade massörer och konditionsskötare Fysioterapia-alan Näkövammaiset 19 sågföretagare se fältsågar 25 säkerhetsentreprenörer Säkerhetsentreprenörsförbundet 30 säljrepresentanter Myynnin ja markkinoinnin yrittäjät MMY (Företagare inom försäljning och marknadsföring) 18 sömmerskor Ompelualan Yrittäjien Liitto 24 takentreprenörer Takförbundet 10

13 49 talterapeuter Talterapeutförbundet 22 tandlaboratorier Tandlaboratorieförbundet 46 tandläkare Tandläkarförbundet 46 tandskötare Munhälsovårdens fackförbund 22 tandtekniker se tandlaboratorier 36 tankbilar Tankbilsförbundet 22 tapetserare Tapetserarmästarnas förbund 36 taxiföretagare Taxiförbundet 60 tekniska apparater, försäljning se Lönestatistik 21 teknologiindustri Teknologiindustrin 30 textilhandel Detaljhandeln 18 textilier, tillverkning se hemslöjd 43 textilindustri se industrikonst 43 textilkonstnärer Industrikonstförbundet ORNAMO 30 tidningsombud se säljrepresentanter 21 tillverkning av maskiner och apparater se metallindustri 42 tolkar Finlands översättar- och tolkförbund 23 torvproduktion Maskinföretagarnas Förbund 36 trafikföretag se bussbolag 60 transporttjänster se Lönestatistik 56 travtränare Travtränarna 20 tryckerier Grafiska Industrins Förbund Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto 15 trädgårdsmästare Handelsträdgårdsförbundet 19 träprodukter, tillverkning se snickare 57 tvättinrättningar Tekstiilihuoltoliitto 61 undervisning och bildningsarbete se Lönestatistik 32 urmakare Kelloseppäliitto 61 utbildning se Lönestatistik 62 vaktmästare se Lönestatistik 24 vattenisolering Takförbundet 27 Golv- och väggbeläggningsförbundet 26 ventilationsentreprenörer VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 50 veterinärer Veterinärförbundet 60 videouthyrning se Lönestatistik 26 VVS-entreprenörer VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 27 väggbeläggning Golv- och väggbeläggningsförbundet 15 växthus se handelsträdgårdar 27 ytbehandlare Pintaurakoitsijat 32 ögonoptiker Optikeraffärernas Förbund i Finland 42 översättare Finlands översättar- och tolkförbund 11

14 Sid Branschorganisationerna 39 Advokatförbundet 48 Ambulansförbundet 42 Ammattivalokuvaajat 40 Arkitektförbundet 28 Autoalan ja Korjaamoiden liitto (Bilbranschens och verkstädernas förbund) 38 Autovuokraamojen Liitto 18 Bageriförbundet 58 Begravningsbyråernas Förbund 29 Bensinhandlarförbundet 27 Bilbranschens Centralförbund 55 Biljardiyrittäjät 45 Bilskoleförbundet 31 Bilreservdelshandlarnas Förbund 16 Biodlarnas förbund 30 Blomsterhandlarförbundet 30 Bokhandelsförbundet 15 Broilerföreningen 36 Bussförbundet 23 Byggindustrin Rakennusteollisuus RT 30 Dagligvaruhandeln 30 Detaljhandelns Allmänna Grupp 39 Ekonomiadministrationsförbundet i Finland 25 Elentreprenörsförbundet STUL 40 Elkonsulterna i Finland NSS 30 Erikoiskaupan Liitto 54 Facklitterära författare 38 Fastighetsförvaltningsförbundet 37 Fastighetsmäklareförbundet 38 Fastighetstjänster 17 Fiskodlarförbundet 30 Forma - Lahjatavara- ja Kodinsisustusliikkeiden Yhdistys 30 Fotohandlarna 57 Fotvårdares och Fotterapeuters Förbund 48 Fysioterapeuterna 48 Fysioterapia-alan näkövammaiset 47 Fysioterapiayrittäjät, FYSI 53 Författareföreningen 27 Golv- och väggbeläggningsförbundet 20 Grafiska Industrins Förbund 32 Guldsmedsförbundet 15 Handelsträdgårdsförbundet 30 Hemteknikförbundet 24 Hissentreprenörsföreningen SUHY 57 Hiusyrittäjät 12

15 23 Infra 43 Industrikonstförbundet ORNAMO 39 IT-företag 30 Kauppahallien Liitto 32 Kelloseppäliitto 53 Kirjailijaliitto 20 Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto 30 K-köpmannaförbundet 33 Kodinkonehuoltojen Liitto 28 Kolarikorjaamoiden liitto SKKL 54 Konstnärsgillet 58 Kosmetologföreningen 18 Kotiteollisuusliitto 53 Kuntokeskusyrittäjät 26 Kylföreningen 26 Kylmäliikkeiden Liitto 19 Körsnärsförbundet 17 Köttbranschens centralförbund 34 Lomarengas 40 Lysreklamsförbundet 45 Läkarförbundet 40 Marknadskommunikationsförbundet MTL 23 Maskinföretagarnas Förbund 52 Miljöföretagens förbund 30 Modehandelns förbund 29 Moottorikorjaamoiden yhdistys (Motorreparationsverkstädernas förening) 46 Munhälsovårdens Fackförbund 53 Musikerförbundet 49 Musikterapiföreningen 30 Myynnin ja markkinoinnin yrittäjät MMY (Företagare inom försäljning och marknadsföring) 45 Mäss- och dekoratörsbranschens förbund Messu- ja Somistusalan Liitto 30 Möbelhandlarnas förbund 39 Ohjelmistoyrittäjät 18 Ompelualan Yrittäjien Liitto 32 Optikeraffärernas Förbund i Finland 33 Pianonvirittäjät 27 Pintaurakoitsijat 40 Planerings- och konsultbyråernas förbund SKOL 20 Plastindustrin 50 Privata Dagvårdare 48 Psykologförbundet 30 Pukimo- ja Turkisliitto 19 Puuteollisuusyrittäjät (Träindustriföretagarna) 16 Pälsdjursuppfödarnas Förbund 30 Rakennus- ja Sisustustarvikekauppayhdistys RaSi 42 Reklamfotograferna 13

16 30 Skeppshandlareföreningen 32 Skomakarförbundet 18 Skräddarförbundet 50 Socialbranschens arbetsgivarförbund 40 Sotningsbranschens centralförbund 47 Specialtandteknikerförbundet 21 Stenindustriförbundet 19 Sågföretagarna 25 Säkerhetsentreprenörsförbundet 24 Takförbundet 49 Talterapeutförbundet 22 Tandlaboratorieförbundet 46 Tandläkarförbundet 36 Tankbilsförbundet 22 Tapetserarmästarnas förbund 36 Taxiförbundet 21 Teknologiindustrin 57 Tekstiilihuoltoliitto 30 Terveystuotekauppiaiden liitto 36 Transport och Logistik SKAL 56 Travtränarna 34 Turism- och Restaurangförbundet MaRa 30 Ur- och ädelmetallhandlarna Kello- ja Jalometallikauppiaat 41 Vartioliikkeiden Liitto 50 Veterinärförbundet 48 Vodder-lymfaterapeuterna 26 VVS Tekniska Entreprenörer (LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU) 42 Översättar- och tolkförbundet 14

17 Anvisningar om arbetsinkomst enligt bransch A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 011 Växtodling Handelsträdgårdsförbundet Företagarens arbetsinkomst kan uppskattas på följande sätt enligt växthusarealen: Växthusareal m 2 Företagarens arbetsinkomst euro/år under över Utgångspunkten för arealklasserna är odling med en lång odlingssäsong. Av arealen i växthus med säsongbetonad odling som begränsar sig till våren och sommaren beaktas 50 % vid fastställandet av arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten kan påverkas av växturvalet, marknadsföringssätten, graden av specialisering, den tekniska standarden och läget. T.ex. en blomsterodling med direktförsäljning kan utgöra heltidssysselsättning redan om växthusarealen är m 2. Heltidsarbete på en grönsaksodling kräver i allmänhet en större areal, ca m Djurskötsel 0124 Finlands Broilerförening Kycklingar, Enheter Företagarens arbetsinkomst st/år (= st) euro/år På olika uppfödningsanstalter kan arbetsinkomsten variera från ovan nämnda med ± 30 %. 15

18 01251 Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund Företagarens arbetsinkomst kan uppskattas på följande sätt enligt antalet avelsdjur: Mink och iller De första avelshonorna 45 euro/hona de följande euro/hona de följande euro/hona Räv och sjubb De första avelshonorna 90 euro/hona de följande euro/hona de följande euro/hona Utgående från ovan nämnda siffror kan en gemensam arbetsinkomst för hela farmen räknas ut. Arbetsinkomsten fördelas mellan familjemedlemmarna enligt deras arbetsinsats. Om det inte finns någon utredning över antalet avelshonor, ska en pälsdjursuppfödare på heltid, som inte är försäkrad enligt någon annan pensionslag, anses ha en arbetsinkomst på minst euro om året. Företagsverksamheten kan betraktas som heltidssyssla, om företagaren har 600 minkhonor eller 250 rävhonor för avel. Den nedre gränsen för att omfattas av FöPL överskrids enligt tabellen ovan när uppfödaren har ca 154 minkhonor eller ca 77 rävhonor för avel. Siffrorna ovan avser uppfödning av vanliga minkar och blårävar. Arbetsinkomsten kan bestämmas annorlunda om företagaren uppföder specialrävar e.d., som vanligtvis ger ett betydligt bättre ekonomiskt resultat per producerat skinn. I fråga om sådana kan arbetsinkomsten i tabellen ovan höjas med ca 30 procent. Även försäljning av goda avelsdjur kan ge ett mycket gott resultat Finlands Biodlares Förbund Utgångspunkten är att en företagares arbetsinkomst fastställs till 100 euro per bisamhälle. Siffran avser sedvanlig biodling enbart för honungsproduktion. Då kan ett företag med ca 100 bisamhällen betraktas som en heltidsyssla. Vid uppskattningen av arbetsinkomsten bör hänsyn dessutom tas till (± 50 %) honungsproduktionens omfattning och anknytande verksamhet som bl.a. marknadsföring, tillverkning av utrustning, kommersiell drottningsuppfödning och honungsförädling. I allmänhet är specialisering en faktor som höjer arbetsinkomsten. Förbundet konstaterar att medlemmarnas inkomster beroende på företagets storlek är euro om året. Beräkningen ger en uppskattning av hela företagets arbetsinkomst, som vid behov fördelas mellan familjemedlemmarna enligt deras arbetsinsats. 16

19 020 Skogsbruk och service till skogsbruk Skogsmaskinföretagare, se 45KO Maskinföretagarnas Förbund. B FISKE 050 Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill Finlands Fiskodlarförbund Fiskodlare är matfiskproducenter (producerar huvudsakligen regnbågsforell), yngelproducenter (producerar regnbågsyngel för vidare uppfödning eller andra arter för utplantering i vattendragen), naturfoderdammproducenter (producerar yngel för utplantering med naturfoder, ingen utfodring) och företagare med metesdammar (köper metfisk i fångstduglig storlek, ingen utfodring.) Vid fastställandet av arbetsinkomsten för en fiskodlingsföretagare kan man utgå från företagets omsättning. Omsättning, mn euro/år Företagarens arbetsinkomst euro/år 0, ,08 0, ,35 0, ,65 1, ,00 1, , CA UTVINNING AV ENERGIMINERAL 103 Torvutvinning 1030 Maskinföretagare inom torvproduktion; se 45KO Maskinföretagarnas Förbund D TILLVERKNING 15 Livsmedelsframställning 151 Köttbranschens centralförbund Miniminivån för arbetsinkomsten för företagare som bedriver industriell verksamhet inom köttbranschen anses vara densamma som den högst avlönade anställdas (arbetstagarens eller tjänstemannens) årslön höjd med ett företagartillägg på 20 %. 17

20 Utgående från de riktgivande lönerna enligt kollektivavtalen för tekniska tjänstemän inom köttförädlingsbranschen ska företagarens arbetsinkomst uppskattas till minst: Företagaren kan jämföras med Företagarens arbetsinkomst euro/år - arbetsledare som deltar i arbetet ansvarig arbetsledare produktionschef, avdelningschef i ansvarsfulla uppgifter Finlands Bageriförbund Arbetsinkomsten fastställs i proportion till inkomstnivån för normal arbetstid för arbetsledare och produktionschefer i förmansuppgifter höjd med ett företagartillägg på 20 %. Företagaren kan jämföras med Företagarens arbetsinkomst euro/år - arbetsledare som deltar i arbetet produktionschef Arbetsinkomsten kan i tillämpliga delar även tillämpas på s.k. hembagerier som bedrivs som huvudsyssla. 17 Textilvarutillverkning 17KO Suomen Kotiteollisuusliitto Medlemskåren består i huvudsak av s.k. hemväverier som tillverkar individuella hushållstextilier. Verksamheten omfattar också tillverkning av produkter och försäljning av dem via återförsäljare. Förbundet konstaterar att medlemskårens inkomstnivå är euro om året. Ett motsvarande belopp lämpar sig som företagarens arbetsinkomst. Inkomstnivån varierar dock betydligt. 18 Tillverkning av kläder 182 Suomen Vaatturiliitto Ompelualan Yrittäjien Liitto (Skräddarförbundet Sömnadsföretagarnas förbund) Arbetsinkomsten för skrädderi- och sömnadsföretagare är beroende av läget och antalet anställda. I fråga om arbetsinkomstgrunderna är det viktigt att skilja mellan två grupper, vilkas inkomstnivå skiljer sig avsevärt från varandra. Den ena gruppen består av ateljésömmerskor som utför beställningsar- 18

21 bete hemma och den andra av sömmerskor och skräddare som bedriver en sy- eller skrädderiateljé. Biverksamhet som bedrivs i anslutning till företaget, bl.a. tillverkning av små serier och försäljning av tillbehör inverkar höjande på arbetsinkomsten. Arbetsinkomstgrunden i tabellen nedan avser skräddare och sömmerskor som utför beställningsarbete: Företag Företagarens arbetsinkomst euro/år - på landsorten, inga anställda i synnerhet sömmerskor i städer, inga anställda företagaren och 1-2 anställda, även deltid företagaren och 3-5 anställda, ytterligare verksamhet Suomen Turkkurien Liitto (Finlands körsnärsförbund) Företagarens minimiarbetsinkomst anses vara e/år. Arbetsinkomsten kan vara högre beroende på bl.a. affärens läge, personalantalet, utbudet av tjänster inom branschen och graden av specialisering i företaget. 20 Sågvirkes- och trävarutillverkning 2010 Sågföretagarna Föreningens medlemmar är i huvudsak småföretagare inom såg- och hyvleribranschen. Typiska företagare inom branschen är de som utför fraktsågning med flyttbar såg ungefär sex månader om året eller företagare som utför träsågning och vidareförädling året runt. Förbundet uppskattar arbetsinkomsten för en småföretagare i heltidsarbete till euro/år med beaktande av företagets storlek, läge och verksamhetens bredd. 20_ Puuteollisuusyrittäjät (Träindustriföretagarna) 203 Byggnadssnickeritillverkning Montering: se Lönestatistik: F 4542K byggnadssnickeriarbeten. 204 Träförpackningstillverkning 205 Övrig trävarutillverkning Arbetsinkomstskalan baserar sig på en enkät bland medlemskåren. Enligt den graderas företagarens arbetsinkomst på basis av personalantalet och 19

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och 16 och 33 sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd -kassa www.syt.fi 2015 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Varför borde jag bli medlem i SYT-kassan? Företagares arbete innebär alltid risker. Medlemskap

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 2 maj 2001

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät BYGGFÖRETAGENS REPARATIONSBYGGANDE Lagstadgad enkät, uppgifterna konfidentiella Statistiklagen 280/2004 ( 12, 14 och 15) Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2014 31.12.2014.

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

02/2012. Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012. Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER

02/2012. Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012. Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER 02/2012 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012 Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS 02/2012 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER Handbok för beräkning av

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET

UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET - UTFÖRD SOMMAREN/HÖSTEN 2007 AV REKRYTERINGSASSISTENT NICOLINA ZILLIACUS Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen)

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) LÄGET INOM BANKSYSTEMET Daterad Ersätter Träder i kraft Identifierare 11.11.28 18.1.24 1.1.29 - S JS_r.XLS Svarsnoggrannhet:

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4 Cirkulär Nr 3 Februari 2014 Slutresultat från lönestatistiken 2013 Lönestatistiken avseende september 2013 är nu färdigbearbetad. I nedanstående tabeller och diagram redovisas huvudresultaten för arbetare

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011. Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn

ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011. Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011 Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer