Temporär enkammarpacemaker (AAI/VVI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temporär enkammarpacemaker (AAI/VVI)"

Transkript

1 5348 Temporär enkammarpacemaker (AAI/VVI) Teknisk manual 0123

2

3 MEDTRONIC MODELL Teknisk manual 0 Temporär enkammarpacemaker

4 Förklaring av symboler 0 Se bruksanvisning Tillämplig del av typ CF 0123 Conformité Européenne (Europeisk Standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Kassera inte produkten bland osorterat kommunalt avfall. Kassera produkten enligt gällande miljöregler. Anvisningar om hur produkten ska kasseras finns på Gäller endast i USA Förpackningens innehåll Temporär pacemaker Produktdokumentation Tillbehör Temperaturbegränsning vid förvaring

5 5 Luftfuktighetsbegränsning Batteri Beställningsnummer EC REP Auktoriserad representant inom EG Tillverkare Tillverkningsdatum Serienummer

6

7 Innehåll 7 Innehåll 1 Allmän beskrivning 11 Förpackningens innehåll 12 Säkerhetsfunktioner 12 Registreringskort 13 Medtronic garanti 13 2 Avsedd användning 15 3 Kontraindikationer 17 Förmaksstimulering 17 Asynkron stimulering 17 Högfrekvens Burst-terapi 17 4 Varningar 19 Modifiering av utrustning 19 Nätansluten utrustning 19 Elektrokirurgi 19 Elektromagnetisk störning (EMI) 19 Defibrillering/Elkonvertering 20 Högfrekvent Burst-terapi 20 Anslutning av elektrodsystemet 20 Hantering av implanterade elektroder 21 Påslagning av pacemakern 21 5 Försiktighetsåtgärder 23 Slumpmässiga funktionsavbrott 23 Stimuleringselektroder och kablar 23 Inställningar av stimuleringssystemet 23 Unipolära elektrodsystem 24 Inställning av känslighet 24 Elektrostatisk urladdning (ESD) 24 Avbryta stimulering 24 Batteri 25 Oauktoriserade ändringar av pacemakerinställningarna 25 6 Övriga försiktighetsåtgärder 27 7 Möjliga negativa effekter 29 Pacemakrar 29

8 Innehåll 8 Högfrekvensstimulering 29 Elektrodsystem 29 8 Reglage, indikatorer och andra funktioner 31 Grundläggande reglage för stimulering 31 RATE (Frekvens) 31 OUTPUT (uteffekt) 31 SENSITIVITY (Känslighet) 31 PÅ och AV 33 Reglage för snabb förmaksstimulering (RAP) 33 ENABLE/DISABLE (AKTIVERA/INAKTIVERA) 33 HOLD TO DELIVER (Tryck in för att stimulera) 34 OUTPUT (uteffekt) 34 Indikatorer 34 PACE (Stimulering) 35 SENSE (Avkänning) 35 LOW BATT. (Svagt batteri) 35 Övriga egenskaper hos Modell Lock 35 Batteri 35 Kontaktblock 36 Fästring och handtag 37 Funktioner hos Modell Självtest 37 RAP-beredskapsläget 38 Skydd mot frekvensrusning 38 Pulsbredd 38 Synkrona (behovsstyrda) arbetssätt (AAI/VVI) 38 Asynkrona funktionssätt (AOO/VOO) 39 Blankningstider 39 Refraktärperioder 39 Gensvar på återgång 39 Kablar 40 Medtronic patientkablar modell 5433A och 5433V 40 Medtronic kirurgisk kabel modell 5832 och 5832S 41 Modell 5409 engångspåse 41 Beskrivning 41 Bruksanvisning 41 9 Förberedelser 43 Montering av batteri 43

9 Innehåll 9 Anslutning av patientkabeln modell 5433A eller 5433V till Modell Anslutning av stimuleringselektroder till patientkabeln modell 5433A eller 5433V 45 Direktanslutning av stimuleringselektroder till pacemakern modell Bruksanvisning 49 Av- och påslagning av Modell Påslagning, funktionstest 49 Grundläggande stimulering 50 Att fastställa stimuleringsläget 50 Inställning av parametrarna för stimulering 51 Bestämning av avkänningspotentialer 51 Bestämning av stimuleringströsklar 52 Procedur för snabb förmaksstimulering (RAP) 53 Kontrollera anslutningarna 53 Aktivera RAP-beredskapsläget 53 Inställning av RAP-frekvensen 53 RAP-burststimulering 54 Inställning av parametrar under RAP-burststimulering 54 Återgång till grundläggande stimulering (inaktivering av RAP-beredskap) Underhåll 55 Rengöring och desinfektering 55 Temporär pacemaker Modell Patientkablar modell 5433A och 5433V 55 Säkerhet och tekniska kontroller 56 Visuell kontroll av: 56 Kontroll av funktioner: 56 Praktiska åtgärder: 56 Service Tekniska data 59

10

11 Allmän beskrivning1 1 Medtronic Modell 5348 är en temporär, batteridriven, enkammarpacemaker som är avsedd att användas för temporär stimulering som terapi mot bradykardi vid asynkrona eller behovsstyrda (synkrona) arbetssätt. Högfrekvens-Burstterapi med upp till 800 min -1 (reciproka minuter) (ppm [pulser per minut]) kan utföras vid takyarytmi efter val av asynkront arbetssätt 1. Typiskt anslutningssätt är att temporärt ansluta denna pacemaker till en temporär, epikardiell eller myokardiell stimuleringselektrod genom bipolär anslutning till en patientkabel (Medtronic modell 5433A eller 5433V) eller till en kirurgisk kabel (Medtronic modell 5832 eller 5832S). Figur 1-1. Medtronic temporär enkammarpacemaker Modell 5348 och patientkabeln modell 5433A eller 5433V. Pacemakern drivs av ett 9-volts alkaliskt batteri eller ett litiumbatteri, som sätts in i batterifacket på pacemakerns nedre kant. Observera: Modell 5348 är en temporär pacemaker med konstant utspänning. Den avger en impuls med en amplitud, som hålls kvar på konstant nivå. Amplitudvärdet ställs in med ratten OUTPUT. Värdet varierar inte enligt myokardium/elektrodimpedansen (så länge som myokardium/elektrodimpedansen håller sig inom gränsvärdena mellan 200 Ω och 1000 Ω). 1 Endast för användning i förmaket.

12 12 Kapitel 1 Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll Modell 5348 levereras med ett 9-volts alkaliskt batteri, bruksanvisning, en engångspåse modell 5409, en patientkabel för förmakselektrod modell 5433A, en patientkabel för kammarelektrod modell 5433V, en förpackning med gummipackningar för elektrodanslutningar och en väska. Kontrollera förpackningen innan den öppnas. Skadade förpackningar ska skickas tillbaka till Medtronic (adressen finns på omslagets baksida). Säkerhetsfunktioner Medtronic Modell 5348 är utformad som en pålitlig pacemaker, enkel att använda och bekväm att hantera. Modell 5348 har följande säkerhetsfunktioner: Självtest. Indikator för svagt batteri. Fortsatt stimulering under pågående batteribyte (vid 80 min -1 [ppm], 10 ma) i minst 15 sekunder. Reversibel batteripolaritet. Skyddslock ovanpå knappar och rattar, gummipackning över elektrodanslutningar. Säkerhetskrets mot strömavslag (minst två knappar måste samtidigt tryckas in för att slå av pacemakern). Varningsetikett på RAP-knapparna för snabb förmaksstimulering. Spärrhack (mekaniska spärrhack) i omkopplarnas RATE (frekvens) och SENSITIVITY (känslighet) mekanism för att ange gränslägen resp. eventuella riskabla inställningslägen. Säkerhetskablar (med försänkta anslutningsstift). Skyddskrets mot frekvensrusning. Skyddskrets mot defibrilleringschock upp till 360 wattsekunder. Skyddskrets mot elektrostatisk laddning, och Minimerad mottaglighet för elektromagnetiska och magnetiska störningar.

13 Allmän beskrivning Registreringskort 13 Registreringskort Registreringskortet ska fyllas i och skickas till Medtronic. Adressen finns på omslagets baksida. Kunder i USA: använd de bifogade adressetiketterna. Medtronic garanti Fullständig garanti för enheten och friskrivning från ansvar för tillbehör finns i de medföljande garantidokumenten.

14

15 Avsedd användning2 2 Medtronic pacemaker Modell 5348 är avsedd att användas tillsammans med ett elektrodsystem för temporär förmaks- eller kammarstimulering på sjukhus. Modell 5348 kan användas till en patient, vars indikationer kräver kortvarig, behovsstyrd (synkron) eller asynkron stimulering för terapeutiska, profylaktiska eller diagnostiska syften. Speciella indikationer för temporär hjärtstimulering omfattar, men är inte begränsade till, följande lägen: Totalt hjärtblock. Sinusbradykardi. Sick-sinus-syndrom. Bradykardi med hjärtsvikt. Förmaks- och/eller kammararytmier. Hjärtstillestånd. Temporärt stöd, temporär behandling och utvärdering av patientens tillstånd före implantation av en permanent pacemaker. Stöd under byte av en permanent implanterad pacemaker. Hjärtstimulator vid komplikationer under invasiva eller kirurgiska ingrepp. Temporärt stöd efter en hjärtoperation. Vid akut hjärtinfarkt som kompliceras av hjärtblock. För Burststimulering med hög frekvens vid behandling av supraventrikulär takyarytmi. Modell 5348 kan användas för att bestämma avkänningspotentialerna av temporärt eller permanent implanterade elektrodsystem. När en permanent pacemaker ska implanteras, rekommenderar Medtronic dock användandet av en Medtronic pacemakeranalysator.

16

17 Kontraindikationer3 3 Det finns inga kända kontraindikationer för användning av temporära pacemakrar med syfte att kontrollera hjärtfrekvensen. Patientens ålder och hälsotillstånd kan dock göra det nödvändigt att använda en viss typ av temporär pacemaker och ett visst elektrodsystem. Förmaksstimulering Enkammarstimulering i förmak är kontraindicerad för patienter med en AV-överledningsstörning. Asynkron stimulering Asynkron stimulering är kontraindicerad för patienter med egen, spontan hjärtrytm. Högfrekvens Burst-terapi Högfrekvens Burst-terapi är endast avsedd att användas i förmaket. Burststimulering i kammare kan orsaka livshotande arytmier.

18

19 Varningar4 4 Modifiering av utrustning Modifiera inte utrustningen. Modifieringar kan påverka enhetens effektivitet och försämra patientsäkerheten. Nätansluten utrustning En implanterad elektrod eller en elektrod med förlängningskabel utgör en lågresistent strömbana direkt in i myokardiet. På grund av risken för hjärtflimmer orsakad av växelströmsläckage måste extrem noggrannhet iakttas vid jordning av alla nätanslutna apparater/ instrument som används för eller i närheten av patienten. Elektrokirurgi Elektrokirurgi kan inducera kammarflimmer och ska aldrig utföras inom 15 cm avstånd från ett implanterat elektrodsystem. Elektromagnetisk störning (EMI) Alla typer av pacemakrar, i ett behovsstyrt arbetssätt, svarar på intrakardiella potentialer med en magnitud på några millivolt. De är känsliga för vissa typer av externa fält. Om det förekommer kraftiga störningar omgivningen kan Modell 5348 inhiberas helt eller reversera till asynkron stimulering vid den frekvens som ställts in med ratten RATE. Vi rekommenderar att den temporära pacemakern kopplas om till asynkron stimulering när den används för stimulering i en miljö med starka elektromagnetiska störningar (EMI). Störningskällor med starka elektromagnetiska störningsfält, som temporärt kan påverka Modell 5348, är bl.a. de nedanstående: Elektrokirurgisk utrustning. Diatermiutrustning.

20 20 Kapitel 4 Defibrillering/Elkonvertering Viss telemetrisk utrustning (som används inom en meter från pacemakern). Kommunikationsapparatur, t.ex. mobiltelefoner och "walkietalkies". Sändare i akutbilar och ambulanser (i närheten av en aktiv pacemaker). Utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI). Defibrillering/Elkonvertering Vid laboratorietest har inte defibrilleringsurladdningar på 360 wattsekunder påverkat Modell Vi rekommenderar emellertid för 100 % säkerhet att defibrilleringselektroderna inte placeras i närheten av Modell 5348 eller dess anslutna elektrodsystem. Om möjligt bör pacemakern kopplas loss från elektrodsystemet före defibrillering och elkonvertering om detta är förenligt med patientens säkerhet. En strömbana med relativt lågt motstånd finns mellan de positiva (+) och negativa elektroderna (-) i det implanterade elektrodsystemet. Under defibrillering kan ett stort strömflöde strömma tvärsöver denna bana och det kan skada myokardiet. Högfrekvent Burst-terapi Användning av höga frekvenser i förmaket kan resultera i högfrekvensöverledning till kammaren. Det måste finnas extern defibrilleringsutrustning i närheten under högfrekvens- eller Burststimulering. Anslutning av elektrodsystemet Patientkabeln ska anslutas till den temporära pacemakern innan elektrodsystemet ansluts till patientkabeln.

21 Varningar Hantering av implanterade elektroder 21 Hantering av implanterade elektroder Vid hantering av implanterade elektroder måste försiktighet iakttas så att varken anslutningsstiften eller de blottade metalldelarna kommer i kontakt med elektriskt ledande eller våta ytor. Påslagning av pacemakern Samtliga anslutningar till patienten, elektroder, kablar och pacemakern måste göras innan pacemakern slås på.

22

23 Försiktighetsåtgärder5 5 Slumpmässiga funktionsavbrott Läkaren måste vara medveten om att den temporära pacemakern Modell 5348 kan drabbas av funktionsavbrott på grund av olika orsaker, bl.a. på grund av fel i någon inbyggd del, batteriets urladdning och felaktig hantering. Möjliga felfunktioner för Modell 5348 omfattar de nedanstående: Ingen stimulering. Ingen avkänning. Fel lysdiod tänds. För hög eller för låg frekvens, fel stimuleringspulsbredd eller stimuleringsamplitud. Omkoppling till asynkron stimulering. Ingen styrning av frekvens, stimulering, känslighet eller batterispänning. När styrning av frekvens, stimulering, känslighet eller spänning inte äger rum, rekommenderar vi att stimuleringen avbryts för att göra ett försök att rätta till förhållandena genom att först stänga av och sedan slå på pacemakern igen. Om detta inte hjälper, måste batteriet tas ur, vänta sedan i 30 till 60 sekunder, sätt i batteriet på nytt och slå på pacemakern. Stimuleringselektroder och kablar Felaktiga anslutningar, felaktig placering eller brott i elektroder eller i kablar kan leda till funktionsfel i pacemakersystemet. Inställningar av stimuleringssystemet Under pågående mätning av tröskelvärden för stimulering, mätning av tröskelvärdet för avkänning och under andra inställningar kan stimuleringar oavsiktligt sändas vid en känslig tidpunkt i hjärtcykeln. Övervaka patientens EKG och ha defibrilleringsutrustning i beredskap, klar för omedelbar användning i nödfall under anslutning av stimuleringselektroder, pacemakerns anslutning, under pågående inställningar, mätningar av tröskelvärden eller avkänningspotentialer och under Burst-terapi.

24 24 Kapitel 5 Unipolära elektrodsystem Unipolära elektrodsystem Bipolära elektrodsystem rekommenderas eftersom de är mindre känsliga för elektromagnetiska störningar. Om ett unipolärt elektrodsystem används ska stimuleringselektroden anslutas till den negativa (-) pacemakerterminalen och den neutrala (subkutana) elektroden ska anslutas till den positiva (+) terminalen. Det är viktigt att anslutningarna görs korrekt enligt plus- och minusmärkningarna. Inställning av känslighet Eftersom inställningen för känslighet bestämmer den lägsta signalen som pacemakern kan känna av, ska ratten SENSITIVITY ställas in på ett mv-värde som är minst hälften av patientens tröskelvärde för känslighet (se Bestämning av avkänningspotentialer ). Detta ger en tillräcklig säkerhetsmarginal för korrekt avkänning. Observera att inställning av ett mycket lågt värde på känslighet (högsta känslighet) kan resultera i felaktig avkänning av far field-signaler (dvs. avkänning av R- eller T-vågor som förmakselektrodens signaler eller P-vågor som kammarelektrodens signaler). Det leder till felaktig inhibering av stimuleringsimpulser. Elektrostatisk urladdning (ESD) Stimuleringselektroden (-erna) utgör en direkt strömbana med lågimpedans till hjärtat. Beroende på detta rekommenderar vi att läkaren och vårdpersonalen, som behandlar eller övervakar patienten, laddar ur den laddning av statisk elektricitet som kan ha samlats i deras kroppar innan de vidrör patienten, kablarna, elektroderna eller pacemakern. Avbryta stimulering Ett plötsligt avbrott av stimuleringen kan resultera i intervall av asystoli innan spontanrytmen åter etablerats. Innan stimuleringen avbryts, rekommenderar vi sänkning av stimuleringsfrekvensen genom pacemakerns omkoppling till det synkrona arbetssättet för stegvis frekvenssänkning.

25 Försiktighetsåtgärder Batteri 25 Batteri Byt ut batteriet för varje ny patient och när batteriindikatorn visas. Kontrollera batteristatus minst två gånger om dagen. Byt ut alkaliska batterier minst var sjunde dag om den temporära pacemakern används kontinuerligt. Om batterier med andra mått än de rekommenderade används kan det leda till felaktig eller utebliven stimulering. Syna batterikontakterna så att de inte verkar kontaminerade, innan de används. Om batterier med kontaminerade kontakter används kan det leda till felaktig eller utebliven stimulering. Om batterifacket inte är helt stängt kan det leda till att strömmen faller bort. Att enheten kan användas hela tiden är INGET tecken på att batterifacket är helt stängt. Oauktoriserade ändringar av pacemakerinställningarna Placera inte Modell 5348 på en plats där patienter kan komma åt den. Den temporära pacemakern ska placeras där det finns minimal risk för att obehörig personal (eller patienter, besökare, etc. kan komma åt den).

26

27 Övriga försiktighetsåtgärder6 6 Modell 5348 har konstruerats och testats för att ge en hög tillförlitlighet vid normal användning. Elektroniken är dock känslig för många påfrestningar från omgivningen. Vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att enheten skadas, inklusive (men inte begränsat till) dem som anges i det här kapitlet. Tappa eller misshandla inte enheten så att den skadas mekaniskt. Även om enheten tycks fungera omedelbart efter att den har tappats eller skadats kan funktionella skador ha uppstått. Undvik att spilla vätska på enheten. Modell 5348 är noggrant konstruerad för att minimera risken för inläckande vätska, men det kan dock ske. Medtronic rekommenderar användandet av ett skyddande omslag, som t.ex. en engångspåse av plast modell Trots att plastpåsen används kan vätska läcka in i pacemakern. Var noga med att skydda kabel- och hjärtelektrodanslutningarna mot blod eller kroppsvätskor. Det är viktigt att en eventuell elektrostatisk laddning, som samlats i kroppen, laddas ur innan läkaren eller vårdpersonalen tar i pacemakern eftersom enheten kan skadas av ESD-urladdningar. Öppna inte enheten. Pacemakerns hölje är konstruerat för att minimera risken för att vätska tränger in och det kan fungera sämre om enheten öppnas och försluts igen. Dessutom kan den inbyggda skyddskretsen mot elektrostatisk laddning skadas om sigillen bryts sönder. Om enheten öppnas kan det göra att garantin inte längre gäller (se Medtronic garanti i kapitel 1 för mer information). Modell 5348 får inte steriliseras med gammastrålning och inte heller ångsteriliseras (autoklaveras). Se Rengöring och desinfektering i kapitel 11 för mer information. Snabba temperaturväxlingar kan påverka funktionen. Låt alltid enheten anta omgivningens temperatur innan den används (se Tekniska data för rekommenderade förvarings- och användningstemperaturer). Längre tids förvaring eller drift vid hög luftfuktighet kan påverka enhetens funktion. Låt enheten torka helt efter att den utsatts för fukt. Andra faktorer i omgivningen på ett sjukhus kan påverka funktionen. Var alltid försiktig då du använder elektroniska enheter för att förebygga negativ påverkan utifrån.

28

29 Möjliga negativa effekter7 7 Pacemakrar Möjliga negativa effekter som är relaterade till användningen av temporära externa pacemakrar som Modell 5348 inkluderar men är inte begränsade till följande: Asystoli som efterverkan av ett plötsligt avbrott i stimuleringen; Inhibering eller omkoppling av arbetssätt på grund av starka elektromagnetiska störningar; och Inducering av takyarytmi eller förvärrat tillstånd för patienter med existerande takyarytmi. Högfrekvensstimulering Högfrekvensstimulering kan leda till start av takykardi, förvärrande av existerande takykardi eller hjärtflimmer. Under temporär högfrekvensstimulering måste patienten övervakas noga. Övervaka patientens EKG och ha defibrilleringsutrustning i beredskap, klar för omedelbar användning i nödfall. Elektrodsystem Möjliga negativa effekter som är relaterade till användningen av stimuleringselektrodsystem tillsammans med Modell 5348 pacemaker inkluderar men är inte begränsade till följande: Felaktiga elektrodanslutningar. Glappa anslutningar i elektrodsystemet. Elektrodbrott eller rubbning kan orsaka delvis eller totalt uteblivet stimuleringssvar och/eller förlust av avkänning. Retning av myokardium kan orsaka hjärtflimmer. Perforering och tamponad. Infarkt. Perikardit.

30 30 Kapitel 7 Elektrodsystem Andra möjliga negativa effekter som är relaterade till användningen av implanterade elektrodsystem inkluderar men är inte begränsade till följande: Avstötningsfenomen (lokal vävnadsreaktion) Muskel- och nervstimulering och Infektion. Nerv- eller muskelstimulering kan orsakas av att stimuleringselektroden kommer i kontakt med en nerv eller muskelvävnad och/eller av inställningslägen med hög utgående spänning. Stimuleringen kan kontrolleras genom att omplacera elektroden eller genom att sänka den utgående pulsamplituden.

31 Reglage, indikatorer och andra funktioner8 8 Detta kapitel beskriver funktionerna hos rattarna, knapparna och lysdioderna på denna pacemaker. Illustrationen på nästa sida visar benämningarna på reglagen, indikatorerna och vissa funktioner. I slutet av detta kapitel finns en beskrivning av egenskaper och tillbehör. Grundläggande reglage för stimulering Rattarna och knapparna för styrning av de grundläggande parametrarna för stimulering listas enligt nedanstående beskrivning, som också omfattar en kort översikt över reglagens resp. användningsområde. RATE (Frekvens) Denna ratt används för inställning av frekvensen i reciproka minuter (min -1 ) (puls per minut [ppm]) för utlösning av stimuleringsimpulserna. Ratten möjliggör kontinuerlig ändring av frekvensen från 30 till 180 min -1 (ppm). Området med högre stimuleringsfrekvenser är kodfärgat och avskärmat från området med lägre frekvenser genom ett spärrhack (en mekanisk spärr som begränsar rattrörelsen). OUTPUT (uteffekt) Denna ratt används för inställning av stimuleringspulsens amplitud i milliampere (ma). Känsligheten kan ställas in från 0,1 till 20 ma. SENSITIVITY (Känslighet) Denna ratt används för att aktivera och ställa in området för känslighet i millivolt (mv). Känsligheten kan ställas in från 0,5 till 20 mv.

32 32 Kapitel 8 Grundläggande reglage för stimulering Stimuleringsindikator 2 Ratt för frekvensen 3 Indikator för svagt batteri 4 Ratt för uteffekten 5 Ratt för känsligheten 6 Öppningsknapp för batterifacket 7 Skjutlock (döljer RAP-reglagen) 8 Reglage för snabb förmaksstimulering (RAP) 9 Avkänningsindikator 10 Lock 11 PÅ/AV-knappar 12 Batterifack Figur 8-1. Reglage, indikatorer och andra funktioner hos Modell 5348

33 Reglage, indikatorer och andra funktioner Reglage för snabb förmaksstimulering (RAP) 33 När ratten SENSITIVITY vrids moturs till läget ASYNC., kopplas kretsen för avkänning ur. Pacemakern övergår till asynkron stimulering. Ett spärrhack (en mekanisk spärr som begränsar rattrörelsen) separerar läget ASYNC. från området med inställningslägen för känslighet. Området med inställningslägen under 1,0 mv är kodfärgat och avspärrat genom ett spärrhack från de övriga inställningslägena. PÅ och AV Pacemakern slås på genom ett tryck på knappen ON. Pacemakern slås av genom att knapparna ON och OFF trycks in samtidigt. Reglage för snabb förmaksstimulering (RAP) ENABLE/DISABLE (AKTIVERA/INAKTIVERA) Ett tryck på denna knapp aktiverar beredskapsläget för RAP. I RAP-beredskapsläget fungerar alla RAP-reglage samtidigt som RAP-frekvensen visas i teckenfönstret. Stimuleringen fortsätter dock med de parametervärden som ställdes in med de grundläggande reglagen för stimulering. I RAP-beredskapsläget kontrollerar pacemakern att de andra RAP-knapparna och visningen av RAP-frekvensen i teckenfönstret har aktiverats. Figur 8-2. RAP-reglagen och teckenfönstret under det uppfällbara locket.

34 34 Kapitel 8 Reglage för snabb förmaksstimulering (RAP) Om du trycker på ENABLE/DISABLE under pågående RAP-stimulering eller under RAP-beredskap kopplas RAP-stimuleringen/beredskapen ur. Även när Modell 5348 stängs av, kopplas RAP-stimuleringen/beredskapen ur. Observera: RAP-beredskapsläget kopplas automatiskt ur när det går över fem minuter utan att något annat RAP-reglage används. HOLD TO DELIVER (Tryck in för att stimulera) Tryck in och håll denna knapp intryckt (när pacemakern står i RAP-beredskap) för att utlösa stimuleringsimpulser vid vald RAP-frekvens. (Höj) och (Sänk) Tryck in och håll dessa knappar nedtryckta före eller under pågående RAP-stimulering för att höja/sänka RAP-frekvensen. Med knappen höjs RAP-frekvensen och med knappen sänks den. Om RAP-frekvensen är mellan 80 och 380 min -1 (ppm), ändras frekvensen med steg på 5 min -1 (ppm). Om RAP-frekvensen är mellan 380 och 540 min, ändras frekvensen med steg på 10 min -1 (ppm). Om RAP-frekvensen är över 540 min -1 (ppm), ändras frekvensen med steg på 20 min -1 (ppm). Vid start ändras frekvensen med två steg/sekund. Om knappen för höjning eller säkning hålls intryckt i över 2 sekunder, ändras frekvensen med 8 steg/sekund. OUTPUT (uteffekt) Ratten OUTPUT för inställning av grundläggande stimuleringsamplitud används även för inställning av amplituden i ma under en RAP-stimulering. Indikatorer Indikatorerna är lysdioder som anger hur enheten fungerar elektriskt. Modell 5348 pacemakern har tre indikatorer, märkta PACE, SENSE och LOW BATT. Observera: Alla tre indikatorerna tänds under funktionstestet vid påslagning (se "Självtest ), och tänds igen när pacemakern stängs av.

35 Reglage, indikatorer och andra funktioner Övriga egenskaper hos Modell PACE (Stimulering) Denna gröna lysdiod blinkar till varje gång pacemakern alstrar en stimuleringsimpuls. Den anger dock inte att stimuleringsimpulsen har initierat stimulering av hjärtat. SENSE (Avkänning) Denna orange lysdiod blinkar till varje gång pacemakern upptäcker en avkänd händelse utanför refraktärperioden 1. LOW BATT. (Svagt batteri) Denna gula lysdiod börjar blinka samtidigt med endera lysdioden PACE eller SENSE när batterispänningen faller under 7,2 volt (ca). Efter 24 timmar lyser lysdioden istället för att blinka, allteftersom batterispänningen fortsätter att falla. (Stimulerings- eller avkänningskarakteristiken ändras inte under denna tid.) Pacemakern slås automatiskt av efter ca två till tre stimuleringscyklar om batteriet inte byts ut. Det enda sättet att släcka lysdioden LOW BATT är att byta ut batteriet mot ett nytt 2 (se Montering av batteri ). Övriga egenskaper hos Modell 5348 Lock De grundläggande reglagen skyddas av ett genomskinligt plastlock. Skjut locket nedåt för att kunna använda reglagen och knapparna ON och OFF. RAP-reglagen skyddas av ett ogenomskinligt plastlock. Öppna locket för att kunna använda RAP-reglagen. Extra lock kan beställas hos Medtronic. Batteri Ett 9-volts alkaliskt batteri eller ett litiumbatteri ska sättas i batterifacket nedtill på pacemakern (se Tekniska data ). 1 Lysdioden blinkar endast till vid upptäckt av en avkänd händelse utanför refraktärperioden. 2 Det nya batteriets spänning måste vara cirka 8,0 V.

36 36 Kapitel 8 Övriga egenskaper hos Modell 5348 Batteriets livslängd - Förutsatt att stimuleringsfrekvensen har ställts in på 80-1 (ppm) och amplituden på 10 ma, beräknas batteriets typiska livslängd till 12 dagar eller 300 timmar vid kontinuerlig drift med ett alkaliskt batteri eller till 27 dagar, alternativt 650 timmar, vid kontinuerlig drift med ett litiumbatteri. Låsmekanism för batterifacket - Tryck samtidigt in de två låsknapparna på vänster resp. höger sida för att öppna batterifacket (se Figur 9-1). Reversibel batteripolaritet - Plus- och minusmärkningarna i batterifacket anger batteripolariteten. Pacemakern fungerar dock som den ska även om batteriet sätts i med polerna vända åt motsatt håll. Fortsatt drift under pågående batteribyte - Efter batteriets urtagning fortsätter pacemakern stimuleringen enligt de inställda parametervärdena i ca 15 sekunder, om frekvensen har ställts in på 80-1 (ppm), amplituden på 10 ma eller på lägre värden. Medtronic avråder dock från batteribyte med pacemakern påslagen. Kontaktblock Säkerhetskablar (patientkabel av Medtronic modell 5433A och 5433V eller kirurgiska kablar av Medtronic modell 5832 och 5832S) kan anslutas till kontaktblocket på pacemakerns huvudände. Dessutom kan hjärtelektroder, med en diameter på 0,38-2,28 mm och en längd på 12,67-22,8 mm, direktanslutas till kontaktblocket. Dessa elektrodanslutningar skyddas mot förorening av en gummipackning. Observera: Elektrodanslutningarna ska endast användas i nödfall. De har ingen gripmekanism vilket gör att anslutningsstiftens kontakttryck varierar beroende på stiftdiametern.

37 Reglage, indikatorer och andra funktioner Funktioner hos Modell Fästring 2 Handtag Figur 8-3. Fästringen och handtagen. Fästring och handtag Fästringen och handtagen finns på pacemakerns baksida. Ringen används för att hänga pacemakern i en ställning för intravenöst dropp. Handtagen ska bara användas en kort stund för att fästa pacemakern på patienten eller t.ex. i sängräcket då patienten förflyttas. När ringen och/eller handtagen inte används kan de vikas mot undersidan. Observera: Förebygg oauktoriserade ändringar av pacemakerinställningarna genom att inte placera pacemakern på en plats där patienter kan komma åt den. Den temporära pacemakern ska placeras där det finns minimal risk för att obehörig personal, patienter eller besökare kan komma åt den. Funktioner hos Modell 5348 Självtest När modell 5348 slås på, använder den ca en sekund för att kontrollera inställningsläget av knappen OFF, knappen RAP ENABLE/DISABLE, batterispänningsnivån, läsminnet ROM, direktminnet RAM och analog-digitalomvandlaren. Lysdioderna PACE, SENSE och LOW BATT tänds och lyser under självtestet.

38 38 Kapitel 8 Funktioner hos Modell 5348 Om knappen OFF inte klarar av självtestet, stängs pacemakern omedelbart av. Lysdioderna fortsätter att lysa om självtestet misslyckas av någon annan orsak. Tryck samtidigt in ON och OFF, eller ta ur batteriet, för att slå av pacemakern. Returnera pacemakern till Medtronic för kontroll och underhåll. RAP-beredskapsläget Efter aktivering av RAP-beredskapsläget börjar pacemakern övervaka RAP-funktionen. Om det tar över fem minuter innan en RAP-funktion används, kopplar säkerhetskretsen automatiskt ur RAP-beredskapen. Skydd mot frekvensrusning En krets mot frekvensrusning övervakar hela tiden kristallfrekvensen, som styr stimuleringsfrekvensen i den temporära pacemakern modell Om kristallfrekvensen avviker från det rätta värdet, initierar skyddskretsen mot frekvensrusning självtestet för en ny start. Lysdioderna PACE och SENSE lyser i knappt en sekund under självtestet. Om kristallfrekvensen inte återgår till korrekt frekvens, slår skyddskretsen mot frekvensrusning av pacemakern. Pulsbredd Pulsbredden för stimulering har fastställts till 1,8 ms. Synkrona (behovsstyrda) arbetssätt (AAI/VVI) Detta funktionssätt möjliggör behovsstyrd (R-vågsinhiberad) stimulering i förmak eller kammare med en impulslängd på 1,8 ms, en frekvens från 30 till 180 min -1 (ppm) och en amplitud från 0,1 till 20 ma, beroende på vilket hjärtrum elektroderna står i kontakt med. Valet av detta stimuleringssätt görs genom att ställa ratten SENSITIVITY på ett mv-värde som är två gånger patientens tröskelvärde för avkänning (se Bestämning av avkänningspotentialer ). Nu kan pacemakern avkänna egen, spontan eller stimulerad hjärtaktivitet. Detta minimerar konkurrensen mellan stimulerad och egen, spontan hjärtaktivitet.

39 Reglage, indikatorer och andra funktioner Funktioner hos Modell Asynkrona funktionssätt (AOO/VOO) Detta funktionssätt möjliggör stimulering vid en fast frekvens i förmak eller kammare med en impulslängd på 1,8 ms, en frekvens från 30 till 180 min -1 (ppm) och en amplitud från 0,1 till 20 ma, beroende på vilket hjärtrum elektroderna står i kontakt med. Valet av detta stimuleringssätt görs genom att vrida ratten SENSITIVITY moturs till läget ASYNC. I detta läge stängs avkänningskretsen av. Blankningstider Blankningstiden är perioden som följer efter en stimulerad eller avkänd händelse, då den inbyggda avkänningsförstärkaren i pacemakern slås av temporärt. Stimuleringsblankning börjar 10 ms innan pacemakern avger en stimuleringsimpuls. Avkänningsblankning börjar efter en avkänd händelse. Refraktärperioder Refraktärperioden är perioden då en avkänd händelse inte får lysdioden SENSE att börja blinka. Den startar inte heller ett basintervall. En händelse, som känns av innanför en refraktärperiod men utanför en blankningstid (d.v.s. inom ett återgångsfönster), startar om blankningstiderna och refraktärperioderna. Observera: Om batterispänningen är låg, gör en avkänd händelse inom återgångsfönstret att lysdioden LOW BATT tänds. Stimuleringsrefraktärperioden startas av en stimulerad händelse och avkänningsrefraktärperioden av en avkänd händelse. Gensvar på återgång Denna säkerhetsfunktion förhindrar utebliven stimulering under kontinuerliga elektromagnetiska störningar. Återgångsfönstret är perioden mellan slutet på en blankningstid och slutet på en refraktärperiod. Om pacemakern stimulerar i det behovsstyrda funktionssättet och börjar känna av händelser kontinuerligt (t.ex. perioder med arytmi eller elektromagnetiska störningar som härrör från omgivningen) inom två efterföljande återgångsfönster, kopplas pacemakern om till asynkron stimulering vid den frekvens som ställts in med ratten RATE. Pacemakern återgår igen till stimulering i det behovsstyrda funktionssättet så snart den inte längre känner av störningarna.

40 40 Kapitel 8 Kablar Kablar Medtronic patientkablar modell 5433A och 5433V Patientkablarna modell 5433A och 5433V används för anslutning av ett förmaks- eller kammarelektrodsystem till Medtronic Modell 5348 temporära pacemaker för temporär, extern stimulering. De är säkerhetskablar (dvs. anslutningsstiften är försänkta eller icke-blottade). Kablarna är återanvändbara och levereras osteriliserade, men måste steriliseras i en autoklav (kan steriliseras upp till 25 gånger) eller i etylenoxidgas innan de används. Kontakten i ena änden kan anslutas till epikardiella eller endokardiella elektrodanslutningsstift, 0,38-2,41 mm i diameter. Kontakten i andra änden ansluts till utgången på pacemakern Modell De två kablarna är identiska, med undantag för kodfärg och märkningar: Modell 5433A för anslutning till förmakselektrod, har ett blått kontaktblock och ett blått band omkring stiftblocket. Kontaktblocket är märkt med en symbol som anger förmaksanvändning (se Figur 8-4). Modell 5433A för anslutning till kammarelektrod, har ett vitt kontaktblock och ett vitt band. Kontaktblocket är märkt med en symbol som anger kammaranvändning (se Figur 8-4). Förvara inte kablarna vid temperaturer över 66 C eller under -40 C. Användning i förmaket Användning i kammaren Figur 8-4. Modell 5433A märkt för förmaksanvändning och modell 5433V märkt för kammaranvändning.

41 Reglage, indikatorer och andra funktioner Modell 5409 engångspåse 41 Medtronic kirurgisk kabel modell 5832 och 5832S De kirurgiska kablarna modell 5832 och 5832S används för anslutning av en stimuleringselektrod till den temporära pacemakern modell De är säkerhetskablar (dvs. anslutningsstiften är försänkta eller icke-blottade). Kabeln förgrenar sig i den distala änden och slutar i två krokodilklämmor som fästs i anslutningsstiften på hjärtelektroden. Krokodilklämmorna på kabeln 5832S är mindre än på kabeln 5832 och är avsedda för anslutning till IS-1 1 elektroder. Modell 5832 Modell 5832S Figur 8-5. Kirurgiska kablar modell 5832 och 5832S. Modell 5409 engångspåse Beskrivning Engångspåsen av plast modell 5409 skyddar den temporära pacemakern Modell Påsen består av en genomskinlig plastficka som är monterad på ett fäste. Påsen ska kastas efter användning. Den kan hängas i en ställning för intravenöst dropp, fästas på en rörlig patient eller i sängen med kardborrlås, som kan beställas som tillval (se katalogen för extra tillbehör). Bruksanvisning Stoppa in pacemakern i engångspåsen, med baksidan vänd mot fästet. Vik locket över pacemakern för att förhindra att pacemakern faller ur påsen. För in kontakten på patientkabeln genom öppningen i påsen och anslut den till den temporära pacemakern. 1 IS-1 hänvisar till den internationella kontaktstandarden (ISO : 1992) enligt vilken pulsgeneratorer och elektroder med denna beteckning garanteras ha en grundläggande mekanisk anpassning till varandra.

42

43 Förberedelser9 9 Obs! Övervaka patientens EKG och ha defibrilleringsutrustning i beredskap, klar för omedelbar användning i nödfall vid elektrodinföring och pacemakeranslutning. Obs! All nätdriven utrustning som används i närheten av patienten måste vara korrekt jordad (se Varningar ). Montering av batteri Byt ut batteriet för varje ny patient och när batteriindikatorn visas. Kontrollera batteristatusen minst två gånger om dagen. Byt ut alkaliska batterier minst var sjunde dag om den temporära pacemakern används kontinuerligt. Tryck samtidigt in låsknapparna på pacemakerns vänstra resp. högra sida för att öppna batterifacket (se Figur 9-1). Ta ur det gamla batteriet och sätt i ett nytt 9-volts alkaliskt batteri typ 6LR61, 6F22E eller NEDA 1604A (Eveready Energizer 522 eller ett likvärdigt, alkaliskt batteri) eller ett litiumbatteri typ NEDA 1604LC (Ultralife U9VL eller ett likvärdigt litiumbatteri). Observera: Om andra batterier än de rekommenderade används kan det leda till: (1) kort batterilivslängd efter att indikatorn för svagt batteri har tänts, (2) försämrad pacemakerprestanda och/eller (3) kortare livslängd för batteriet. Om batterier med andra mått än de rekommenderade används kan det leda till felaktig eller utebliven stimulering. Medtronic avråder dock från batteribyte då pulsgeneratorn är ansluten till en patient. Observera: Ta ur batteriet då enheten inte används.

44 44 Kapitel 9 Anslutning av patientkabeln modell 5433A eller 5433V till Modell 5348 Figur 9-1. Tryck samtidigt in låsknapparna på pacemakerns vardera sida. Observera: Se till att batterifacket är spärrat genom att kontrollera att facket är stängt och att ingen av låsknapparna fortfarande är intryckt i pacemakern. Ett ljudligt klick kan höras när knapparna hoppar ut och facket spärras. Obs! Att enheten kan användas hela tiden är INGET tecken på att batterifacket är helt stängt. Anslutning av patientkabeln modell 5433A eller 5433V till Modell 5348 Varning: Anslut först patientkabeln till pacemakern och sedan elektroderna till kabeln. Obs! Häng inte upp Modell 5348 i kablarna. Använd fästringen eller handtagen om pacemakern måste hängas upp någonstans. Observera: Patientkablarna av modell 5433A och 5433V levereras osteriliserade. De ska rengöras och steriliseras enligt anvisningarna i bruksanvisningen som levereras med respektive kabel.

45 Förberedelser Anslutning av stimuleringselektroder till patientkabeln modell 5433A eller 5433V 45 Observera: Syna kabeln på märkbara tecken på slitage eller skador. Slå av strömmen till Modell 5348 och skjut in kontakten på patientkabeln i anslutningen på Modell 5348 tills det klickar till. Dra lätt i kontakten för att kontrollera att den sitter fast i anslutningen. Koppla ur kabeln genom att trycka in låsknappen på kontakten (se Figur 9-2) och dra försiktigt ut kontakten ur anslutningen. Figur 9-2. Anslutning av patientkabeln modell 5433A eller 5433V till pacemakern Modell Obs! Det är viktigt att se till att både händerna och handskarna är rena från blod och kroppsvätskor när kabeln modell 5433A eller 5433V och/eller stimuleringselektroderna ansluts till pacemakern Modell 5348 för att förhindra att smuts tränger in i öppningar som är svåra att rengöra. Se relevant patientkabels tekniska manual för mer information. Anslutning av stimuleringselektroder till patientkabeln modell 5433A eller 5433V Observera: Syna elektroderna på märkbara tecken på slitage eller skador. 1. Lossa rattarna på kontaktens vardera sida genom att vrida respektive ratt moturs tills det börjar ta emot. 2. Anslut kontaktstiften till ingångarna på patientkabeln (se Figur 9-3).

46 46 Kapitel 9 Direktanslutning av stimuleringselektroder till pacemakern modell 5438 För bipolära system: Anslut kontaktstiften till rätt ingångar (märkta med + och -). Bipolära elektrodsystem kan ha olika tröskelvärden, beroende på polariteten i elektrodanslutningarna. När det gäller myokardiella elektroder är skillnaden vanligtvis obetydlig. För unipolära system: Anslut kontaktstiften till den negativa ingången. En "neutral" elektrod (eller jordledning) ska anslutas till den positiva ingången. Obs! Bipolära elektrodsystem rekommenderas eftersom de är mindre känsliga för elektromagnetiska störningar. 3. Dra manuellt åt rattarna medurs på kontaktens vardera sida tills de ligger tätt mot kontakten. Dra lätt i stiften för att kontrollera att de sitter fast. Figur 9-3. Anslutning av stimuleringselektroder till ingångarna på patientkabeln modell 5433A eller 5433V. Se relevant patientkabels tekniska manual för mer information. Direktanslutning av stimuleringselektroder till pacemakern modell 5438 Varning: Anslut inte hjärtelektroder eller elektroder direkt till Modell 5348, med undantag för nödsituationer. Temporära stimuleringselektroder, som t.ex. Medtronic modell 6500, kan i akuta nödsituationer direktanslutas till Modell 5348.

47 Förberedelser Direktanslutning av stimuleringselektroder till pacemakern modell Obs! Det finns ingen låsmekanism som håller kontaktstiften på plats. Använd alltså om det är möjligt den säkrare patientkabeln av modell 5433A eller 5433V. (se Anslutning av stimuleringselektroder till patientkabeln modell 5433A eller 5433V ) Obs! Var noga med att de blottade kontaktstiften inte kommer i kontakt med strömförande eller våta ytor. Vi rekommenderar att blottade kontaktstift och elektroder isoleras för att förhindra kortslutning. 1. Ta bort gummipackningen från anslutningen genom att dra i tungan och dra ut packningen ur anslutningen. 2. Anslut kontaktstiften till i respektive anslutning på kontaktblocket (se Figur 9-4). Obs! Anslut INTE stiften direkt till anslutningen för patientkabeln. Obs! Det är viktigt att se till att både händerna och handskarna är rena från blod och kroppsvätskor när de temporära stimuleringselektroderna ansluts till pacemakern Modell 5348 för att förhindra att smuts tränger in i öppningar som är svåra att rengöra. För bipolära system: Anslut stiften till rätt ingångar (märkta med + och -). Bipolära elektrodsystem kan ha olika tröskelvärden, beroende på polariteten i elektrodanslutningarna. När det gäller myokardiella elektroder är skillnaden vanligtvis obetydlig. För unipolära system: Anslut kontaktstiften till den negativa (-) ingången. En "neutral" elektrod (eller jordledning) ska anslutas till den positiva (+) ingången. Obs! Bipolära elektrodsystem rekommenderas eftersom de är mindre känsliga för elektromagnetiska störningar. 3. Kontaktstiften kopplas ur genom att de dras ut ur anslutningarna.

48 48 Kapitel 9 Direktanslutning av stimuleringselektroder till pacemakern modell 5438 Figur 9-4. Direktanslutning av hjärtelektroder till modell 5348.

49 Bruksanvisning10 10 Varning: Gör alla anslutningar innan strömmen slås på. Av- och påslagning av Modell 5348 Tryck på ON för att slå på Modell Pacemakern slås av genom att knapparna ON och OFF trycks in samtidigt. Obs! Byt ut batteriet så fort lysdioden LOW BATT tänds eller börjar blinka tillsammans med indikatorerna PACE och SENSE när strömmen slås på. Det finns inga uppgifter om återstående batteridrifttid när pacemakern drivs på låg batterispänning och pacemakern kan slås av när som helst. Obs! Medtronic avråder dock från batteribyte då pacemakern är ansluten till en patient. Pacemakern kommer att fungera tillfredsställande under minst 24 timmar efter att lysdioden LOW BATT börjat blinka, förutsatt att frekvensen ställts in på 80 min -1 (ppm) och amplituden på 10 ma eller lägre värden. Observera: Efter att Modell 5348 slagits på fortsätter den att stimulera enligt de grundläggande parametervärdena, även om den stod i RAP-beredskap eller om den användes till RAP-stimulering innan strömmen stängdes av. Påslagning, funktionstest När Modell 5348 slås på initieras ett självtest (se Självtest ) då alla indikatorlampor tänds. Om pacemakern klarar av självtestet slocknar lysdioderna efter ca en sekund (varefter lysdioden PACE eller SENSE börjar blinka). Lysdioden LOW BATT börjar blinka samtidigt med lysdioden PACE eller SENSE när batteriets spänningsnivå faller under en viss nivå. Beroende på hur låg batteriets spänningsnivå är, kan LOW BATT tändas och börja blinka tillsammans med PACE eller SENSE under en eller två stimuleringscykler innan lysdioderna slocknar, eller så kan lysdioderna tändas för att strax därefter slockna. Om spänningsnivån är alltför låg tänds inte lysdioderna. Pacemakern slås inte heller på i så fall.

50 50 Kapitel 10 Grundläggande stimulering Om Modell 5348 inte klarar av självtestet lyser alla lysdioderna, men varken stimulering eller avkänning äger rum. Tryck samtidigt in ON och OFF eller ta ur batteriet för att slå av pacemakern. Returnera pacemakern till Medtronic för kontroll och underhåll. Grundläggande stimulering Grundläggande stimulering av Modell 5348 omfattar behovsstyrd (synkron) eller asynkron stimulering i förmak eller kammare vid en frekvens från 30 till (ppm). I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet vid grundläggande stimulering. Att fastställa stimuleringsläget Stimuleringssättet bestäms av elektrodplaceringen och av inställningsläget för känslighet. Placera elektroden (-erna) för stimulering av antingen förmak eller kammare enligt anvisningarna som medföljer respektive elektrod. Inställningsläget för känslighet bestämmer om pacemakern ska arbeta i ett behovsstyrt (synkront) eller asynkront funktionssätt. Välj ett behovsstyrt stimuleringssätt genom att ställa ratten SENSITIVITY på ett värde (mellan 0,5 och 20 mv) som är hälften av patientens känslighetströskel (se Bestämning av avkänningspotentialer ). Observera: När pacemakern kopplas om till behovsstyrt funktionssätt inhiberas de utgående pulserna när pacemakern känner av en spontan hjärtaktivitet, vilket minimerar konkurrensen mellan de stimulerade hjärtslagen och hjärtats spontana aktivitet. För att välja ett asynkront funktionssätt ska ratten SENSITIVITY vridas moturs till läget ASYNC. Obs! Asynkron stimulering kan resultera i takyarytmi, eftersom den konkurrerar med hjärtats spontana aktivitet. Observera: Vi rekommenderar asynkron stimulering för patienter vars egna, spontana hjärtfrekvens under pågående stimulering hela tiden ligger under stimuleringsfrekvensen och som inte har extra slag.

51 Bruksanvisning Grundläggande stimulering 51 Inställning av parametrarna för stimulering Parametrarna för grundläggande stimulering omfattar frekvens (Rate), uteffekt (Output) och känslighet (Sensitivity). Vrid ratten med motsvarande namn till lämpligt läge för inställning av dessa parameter. Inställning av alla parametervärden påverkar den nästa stimuleringscykeln. Bestämning av avkänningspotentialer Obs! Under pågående mätning av tröskelvärden för avkänning, mätning av tröskelvärdet för stimulering och under andra inställningar kan stimuleringar oavsiktligt sändas vid en känslig tidpunkt i hjärtcykeln. Övervaka patientens EKG och ha defibrilleringsutrustning i beredskap, klar för omedelbar användning i nödfall under anslutning av stimuleringselektroder, pacemakerns anslutning, under pågående inställningar, mätningar av tröskelvärden eller avkänningspotentialer och under Burst-terapi. Avsikten med bestämning av avkänningspotentialer är att säkerställa att pacemakern (under behovsstyrd stimulering) kommer att avkänna hjärtats egna, spontana aktivitet och vid behov inhibera en stimulering. Modell 5348 kan användas för att bestämma avkänningspotentialerna av temporärt eller permanent implanterade elektrodsystem. När en permanent pacemaker ska implanteras rekommenderar Medtronic dock användandet av en pacemakeranalysator, t.ex. modell 5311 eller 5311B. Observera: Om patienten inte har någon egen, spontan hjärtaktivitet, måste läkaren bestämma tillvägagångssättet beroende på patientens tillstånd. 1. Vrid ratten RATE till en frekvens som ligger minst 10 min -1 (ppm) under patientens spontana hjärtslagsfrekvens (enligt EKG). 2. Vrid ratten OUTPUT hela vägen moturs till läget 0,1 ma för att undvika risken för konkurrerande stimulering. 3. Vrid ratten SENSITIVITY hela vägen medurs till 0,5 mv. (Stimuleringsimpulserna ska inte längre kunna stimulera hjärtat och lysdioden SENSE ska blinka medan pacemakern känner av patientens spontana hjärtslag.) 4. Vrid sakta ratten SENSITIVITY moturs för att sänka känsligheten genom att höja värdet i millivolt tills lysdioden PACE börjar blinka.

52 52 Kapitel 10 Grundläggande stimulering 5. Vrid sakta ratten SENSITIVITY medurs för att öka känsligheten genom att sänka värdet i millivolt tills lysdioden SENSE börjar blinka. Millivoltvärdet vid vilket pacemakern börjar avkänna igen (tröskelvärdet för avkänning) är den nivå då pacemakern börjar avkänna en eventuell P- eller R-våg. Tröskelvärdet ska vara minst 2 mv för avkänning av P-vågor och minst 4 mv för avkänning av R-vågor. 6. Ställ in känsligheten på ett värde som är två gånger så känsligt som tröskelvärdet, dvs. hälften av millivoltvärdet, för att säkerställa säkerhetsmarginalen. Korrekt värde på känslighet för en patient med ett avkänningströskelvärde på 3 mv är 1,5 mv. 7. Vrid rattarna RATE och OUTPUT till deras ursprungliga inställningslägen. Bestämning av stimuleringströsklar 1. Vrid ratten RATE till ett värde som ligger minst 10 min -1 (ppm) under patientens spontana hjärtslagsfrekvens (enligt EKG) och ställ in känsligheten på ett lämpligt värde (se Bestämning av avkänningspotentialer ). 2. Bekräfta 1:1 stimuleringssvar (se EKG) och sänk sedan gradvis den utgående spänningen (genom att vrida ratten OUTPUT moturs) tills 1:1 stimuleringssvar uteblir på EKG-monitorn. (Lysdioderna PACE och SENSE blinkar växelvis). 3. Höj sakta utspänningen tills stimuleringsimpulsen återigen ger 1:1 stimuleringssvar, vilket bekräftas av EKG (lysdioden PACE blinkar medan lysdioden SENSE slutar blinka). Det värde där stimuleringssvar återfås är stimuleringströskeln. Acceptabla tröskelvärden för stimulering är 1,0 ma eller lägre för de flesta endokardiella eller myokardiella elektroder och hjärtelektroder. 4. Vrid ratten OUTPUT till ett värde som är minst två gånger tröskelvärdet för att säkerställa säkerhetsmarginalen. Lämpligt värde för en patient med ett tröskelvärde på 1 ma är minst 2 ma. 5. Vrid ratten RATE till ett lämpligt värde.

Temporär tvåkammarpacemaker

Temporär tvåkammarpacemaker 5388 Temporär tvåkammarpacemaker Teknisk manual Obs! Enligt federal lag (I USA) är försäljning av denna utrustning endast tillåten till läkare eller på läkares rekvisition. 0123 MODELL 5388 0 Teknisk

Läs mer

Temporär extern tvåkammarpacemaker

Temporär extern tvåkammarpacemaker 5392 Temporär extern tvåkammarpacemaker Teknisk manual 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor SVENSKA Spektikor engångs-ekg-detektor Bruksanvisning 2013 Innehållsförteckning Allmänt 2 Varningar 2 Bruksanvisning 3 Produktbeskrivning 3 Ibruktagande 3 Bruksanvisning 4 När man slutar användning 4 Symboler

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE 42.1800 / E4209635 1. INLEDNING a. Allmänt 42 1800 är en ett smidigt hjälpmedel för service på teleinstallationer. Med en tongenerator och tillika kabeltestare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 Bruksanvisning ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 ALERTpager består av en sändarenhet och en bärbar mottagare.. 2 Innehållsförteckning 1. Om ALERTpager... 4 2. Detta medföljer i förpackningen...

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

XJ-860 ELEKTRONISK BÄRBAR JONISATOR I MINIFORMAT BRUKSANVISNING

XJ-860 ELEKTRONISK BÄRBAR JONISATOR I MINIFORMAT BRUKSANVISNING XJ-860 ELEKTRONISK BÄRBAR JONISATOR I MINIFORMAT BRUKSANVISNING 1. POWER: knapp för att sätta på och stänga av apparaten. 2. Indikator som visar om apparaten är påslagen eller ej. 3. Urladdningsnål (sitter

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 BRUKSANVISNING ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 NEDERLANDS...63 SVENSKA...113 INNEHÅLL BRUKSANVISNING CEFAR MYO XT OCH CEFAR ACTIV XT SVENSKA 113 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.................................................

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step Bruksanvisning LITTLE Step-by-Step Art.nr 462533 BIG Step-by-Step Art.nr 462541 Rev B SE Inledning LITTLE Step-by-step och BIG Step-by-step är talande manöverkontakter med möjlighet för att läsa in flera

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig)

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig) Komma igång - SÄKERHETSINFORMATION : Bör inte användas av kvinnor i den första perioden av graviditeten, av personer som är utrustade med en pacemaker eller annan inopererad medicinsk enhet, eller någon

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer