Temporär tvåkammarpacemaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temporär tvåkammarpacemaker"

Transkript

1 5388 Temporär tvåkammarpacemaker Teknisk manual Obs! Enligt federal lag (I USA) är försäljning av denna utrustning endast tillåten till läkare eller på läkares rekvisition. 0123

2

3 MODELL Teknisk manual 0 Temporär tvåkammarpacemaker

4 Förklaring av symboler 0 Se bruksanvisning Tillämplig del av typ CF 0123 Conformité Européenne (Europeisk Standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Kassera inte produkten bland osorterat kommunalt avfall. Kassera produkten enligt gällande miljöregler. Anvisningar om hur produkten ska kasseras finns på Gäller endast i USA Förpackningens innehåll Temporär pacemaker Produktdokumentation Tillbehör Temperaturbegränsning vid förvaring

5 5 Luftfuktighetsbegränsning Batteri Beställningsnummer EC REP Auktoriserad representant inom EG Tillverkare Tillverkningsdatum Serienummer

6

7 Innehåll 1 Översikt 9 Allmän beskrivning 10 Avsedd användning 11 Kontraindikationer 12 2 Varningar, försiktighetsåtgärder och oönskade effekter 15 Varningar 16 Försiktighetsåtgärder 18 Försiktighetsåtgärder, omgivning 22 Oönskade effekter 23 3 Reglage, indikatorer och andra funktioner 25 Reglage 26 Lampor 33 Övre skärm 34 Nedre skärm 38 Fysiska egenskaper 47 Funktioner 49 Intervallfel 54 4 Förberedelser före användning 57 Sätta i batteri 58 Engångsficka 59 Engångsfodral 59 Kablar 60 Kontakter 61 5 Bruksanvisning 67 Översikt 68 Indikatorer 69 Grundläggande funktioner 70 Kontakter 78 Ändra stimuleringsparametrar 80 Trösklar 84 Stimuleringsinställningar 90

8 8 Innehåll RAP (Rapid Atrial Pacing) 92 Batteribyte 93 Tabeller 95 6 Pacemakerunderhåll 99 Rengöring och sterilisering 100 Säkerhetskontroller och tekniska kontroller 101 Service Specifikationer 103 Specifikationer 104 Tillbehör Garantiinformation 109 Viktiga anmärkningar 110 A Pacemakerns diagnostikprogram 111 Om kapitlet 112 Definitioner 112 Enkammarfunktioner 115 Tvåkammarfunktioner 119 Index 141

9 Översikt1 1 Allmän beskrivning 10 Avsedd användning 11 Kontraindikationer 12

10 10 Kapitel 1 Allmän beskrivning Allmän beskrivning Medtronic modell 5388 är en batteridriven, temporär tvåkammarpacemaker primärt avsedd för temporär antibradykardistimulering. Pacemakern har åtta olika funktionssätt för stimuleringsterapi: DDD, DVI, DDI, DOO, VOO, VVI, AOO och AAI. Högfrekvens-Burststimulering upp till 800 min -1 (reciproka minuter) kan användas för takyarytmier i asynkront funktionssätt. 1 Pacemakern ansluts vanligen till en temporär transvenös epi- eller myokardiell elektrod med bipolär konfiguration tillsammans med patientkablar (Medtronic-modellerna 5433A och 5433V) eller kirurgiska kablar (Medtronic-modellerna 5832 och 5832S). B RNS T. Fmsr Vnkrbnp Psxrtgbn Nprtgxcsnpl Figur 1-1. Medtronic modell 5388 temporär tvåkammarpacemaker och patientkabel modell 5433A eller 5433V. Pacemakern drivs av ett 9-volts alkaliskt batteri eller litiumbatteri i batterifacket längst ned till höger på pacemakern. Observera: Modelll 5388 arbetar med konstant ström. När en stimuleringspuls skickas ut hålls pulsströmmen konstant. Strömstyrkan kan ställas in på detta konstanta värde. 1 Endast för användning i förmaket.

11 Översikt Avsedd användning 11 Säkerhetsfunktioner Medtronic-modellen 5388 är konstruerad för tillförlitlighet, enkelt handhavande och greppvänlighet. Säkerhetsfunktionerna i modell 5388 är: Kablar med kapslade kontakter; Självtestfunktion; Indikator för svagt batteri; Låsfunktion som förhindrar oavsiktliga parameterändringar; Säker avstängning i två steg; Skydd mot frekvensrusning; Skydd mot defibrilleringschock; Kontinuerlig drift under batteribyte (se sidan 107); Reversibel batteripolaritet; Elektrostatiskt skydd; Minimerad känslighet för elektromagnetiska och magnetiska störningar; samt Gummipluggar som skyddar kontakterna. Förpackningens innehåll En detaljerad lista över innehållet i förpackningen finns på bifogat kort. Kontrollera innehållet före användning. Skadade förpackningar skickas tillbaka till Medtronic (adresser finns på baksidan). Registreringskort Var vänlig fyll i registreringskortet och skicka det till Medtronic. Adressen finns på baksidan av denna manual. Avsedd användning Medtronic modell 5388 temporär pacemaker är avsedd att användas kliniskt av utbildad personal tillsammans med ett elektrodsystem för temporär en- eller tvåkammarstimulering. Modell 5388 kan användas där behov av kortvarig, behovsstyrd (synkron) eller asynkron stimulering föreligger för terapeutiska, profylaktiska eller diagnostiska ändamål.

12 12 Kapitel 1 Kontraindikationer Specifika indikationer för temporär stimulering är bland andra följande: Totalt hjärtblock; Sinusbradykardi; Sick-sinus-syndrom; Bradykardi med hjärtsvikt; Förmaks- och/eller kammararytmier; Hjärtstillestånd; Stöd, kontroll och utvärdering av en patient före implantation av en permanent pacemaker; Stöd under implantation av en permanent pacemaker; Hjärtrelaterade komplikationer under invasiva eller kirurgiska procedurer; Stöd efter hjärtkirurgi; Akut hjärtinfarkt som kompliceras av hjärtblock; samt Burst-stimulering med hög frekvens för behandling av takyarytmier i förmak. Modell 5388 kan användas för att mäta avkänningströsklar i temporärt eller permanent implanterade elektrodsystem. När en permanent pacemaker ska implanteras rekommenderar Medtronic dock att en pacemakeranalysator från Medtronic används. Kontraindikationer Det finns inga kända kontraindikationer för användning av temporär stimulering som ett medel att reglera hjärtfrekvensen. Patientens ålder och hälsotillstånd kan dock påverka valet av temporär pacemaker och elektrodsystem. Förmaksavkänning Funktionssätt som tillåter avkänning i förmak med påföljande stimulering i kammare är kontraindicerade vid förekomst av snabba förmaksarytmier såsom flimmer eller fladder.

13 Översikt Kontraindikationer 13 Förmaksstimulering Förmaksstimulering är inte effektiv vid förmaksflimmer eller förmaksfladder. Enkammarstimulering i förmak är kontraindicerat för patienter med en AV-överledningsstörning. Asynkron stimulering Asynkron stimulering är kontraindicerad för patienter med spontan hjärtrytm. Burst-stimulering med hög frekvens i förmak Burst-stimulering med hög frekvens i förmak är avsedd endast för förmak. Burst-stimulering med hög frekvens i kammare kan orsaka livshotande arytmier.

14

15 Varningar, försiktighetsåtgärder och oönskade effekter2 2 Varningar 16 Försiktighetsåtgärder 18 Försiktighetsåtgärder, omgivning 22 Oönskade effekter 23

16 16 Kapitel 2 Varningar Varningar Modifiering av utrustning Modifiera inte utrustningen. Modifieringar kan påverka enhetens effektivitet och försämra patientsäkerheten. Defibrillering/Elkonvertering Defibrilleringsladdningar upp till 360 Ws har inte påverkat Modell 5388 i latoratorieförsök. För säkerhets skull bör defibrillatorplattorna emellertid placeras minst 15 cm från Modell 5388 och dess elektrodsystem. För att öka patientsäkerheten bör pacemakern om möjligt kopplas loss från elektrodsystemet före defibrillering eller elkonvertering. Det finns en relativt lågresistiv strömbana mellan de positiva (+) och negativa elektrodpolerna ( ) i det implanterade elektrodsystemet. Under defibrillering kan en stor ström flyta mellan dessa poler och skada myokardiet. Nätansluten utrustning En implanterad elektrod, med eller utan förlängningskabel, utgör en lågresistiv strömbana direkt in i myokardiet. På grund av att takyarytmier kan uppstå genom läckande växelströmmar bör all utrustning som drivs med nätspänning jordas mycket noggrant om den ska användas i närheten av patienten. Diatermiutrustning (elektrokoagulering) Elektrokirurgisk utrustning kan orsaka takyarytmier genom att inducera ström i elektroderna och ska därför aldrig användas inom 15 cm från pacemaker-/elektrodsystemet. Elektromagnetiska störningar (EMI) Pacemakrar som arbetar med ett behovsstyrt funktionssätt reagerar på intrakardiella signaler på några få millivolt. Denna känslighetsnivå gör pacemakern känslig för vissa externa fält. Vid kraftiga störfält kan modell 5388 inhiberas helt eller ställas om till asynkron stimulering vid den frekvens som ställts in med frekvensratten RATE.

17 Varningar, försiktighetsåtgärder och oönskade effekter Varningar 17 En högre asynkron stimuleringsfrekvens än patientens spontanfrekvens rekommenderas vid förekomst av kraftiga elektromagnetiska störningar (EMI). Orsaker till kraftiga EMI-störningar som tillfälligt kan påverka funktionerna hos pacemakern är bland annat: Elektrokirurgisk utrustning; Diatermiutrustning; Viss medicinsk telemetriutrustning [när den används inom en meter från pacemakern]; Kommunikationsradio såsom mobiltelefoner, walkie talkies och sändare i utryckningsfordon; samt Magnet resonans (MR-) kameror. Burst-stimulering med hög frekvens i förmaket Användning av höga frekvenser i förmak kan resultera i högfrekvensöverledning till kammaren. Defibrilleringsutrustning bör därför finnas tillgänglig under Burst-stimulering med hög frekvens i förmaket. Det finns ingen back-up kammarstimulering under Burststimulering med hög frekvens i förmaket. Ansluta elektrodsystemet Patientkabeln ska anslutas till den temporära pacemakern innan elektrod(-er) ansluts till patientkabeln. Gör följande för att undvika stimulering i den känsliga T-vågsperioden: sätt PÅ den temporära pacemakern, och minska A OUTPUT och V OUTPUT (pulsström i förmak och kammare) till lägsta amplitud innan den temporära pacemakern ansluts till patientens elektrodsystem. Bestäm avkänningströsklar (se Avkänningströskel på sidan 85) innan A OUTPUT och V OUTPUT (pulsström i förmak och kammare) ökas till tröskelnivåerna. Hantera implanterade elektroder Vid hantering av implanterade elektroder (temporära eller permanenta) får inte kontaktstift eller annan oisolerad metall vidröras eller komma i kontakt med elektriskt ledande eller våta ytor.

18 18 Kapitel 2 Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder Slumpmässiga fel Läkaren bör vara medveten om att funktionsfel kan uppstå i den temporära pacemakern när batteriet är urladdat, vid ovarsam hantering eller vid slumpmässiga komponentfel. Funktionsfel i modell 5388 kan bland annat vara: Ingen eller otillförlitlig pulsström, Ingen eller otillförlitlig avkänning, Felaktiga signaler från indikatorlampor, Felaktig variation i frekvens, pulsbredd eller amplitud, Växling till asynkron stimulering, samt Styrning av frekvens, pulsström, känslighet eller strömförsörjning som inte fungerar. Om styrningen av frekvens, pulsström, känslighet eller strömförsörjning inte fungerar, och detta inte beror på urladdning av batteriet, ska pacemakern kopplas loss från patienten och skickas till Medtronic för service. Batterier Om batterier med andra mått än de rekommenderade används kan det leda till otillförlitlig eller utebliven stimulering. Byt ut batteriet för varje ny patient och när indikatorn för svagt batteri visas (se sidan 34). Kontrollera batteristatus minst två gånger om dagen. Byt ut alkaliska batterier minst var sjunde dag när den temporära pacemakern används kontinuerligt eller när indikatorn för svagt batteri visas. Kontrollera att batterifacket stängs helt med en hörbar klickning när ett nytt batteri har lagts i. Kontrollera batterikontakterna på spår av kontaminering innan de används. Om batterier med kontaminerade kontakter används kan det leda till felaktig eller utebliven stimulering. Om batterifacket inte är helt stängt kan det leda till att strömmen faller bort. Att enheten kan användas hela tiden är INGET tecken på att batterifacket är helt stängt.

19 Varningar, försiktighetsåtgärder och oönskade effekter Försiktighetsåtgärder 19 Elektroder och kablar Om elektroder eller kablar ansluts felaktigt, rubbas ur sitt läge eller bryts av kan det leda till att pacemakersystemet inte fungerar. Kontrollera att elektroder och kablar är oskadade före varje användning. Finjusteringar av pacemakersystemet Övervaka patientens EKG och blodtryck och tillse också att defibrilleringsutrustning finns tillgänglig för omedelbar användning under utvärdering av stimulerings- och avkänningströsklar, pacemakerns och elektrodens anslutningar och finjusteringar samt behandling med Burst-stimulering med hög frekvens i förmaket. Bipolära elektrodsystem Bipolära elektrodsystem rekommenderas eftersom de är mindre känsliga för elektromagnetiska störningar. Avståndet mellan den positiva (+) och den negativa ( ) elektrodpolen i ett elektrodsystem bör inte överstiga 15 mm. Vidare bör förmaks- och kammarelektroder placeras så att elektrodpolerna i ena elektroden är minst 4 cm från elektrodpolerna i den andra och att de bildar rät vinkel med varandra. Unipolära elektrodsystem Unipolära elektrodsystem rekommenderas inte eftersom de är mer känsliga för elektromagnetiska störningar, vilket kan leda till felaktig stimulering. Unipolära elektrodsystem bör inte användas i tvåkammarfunktioner, eftersom det ena elektrodsystemets strömbana kan störa det andra elektrodsystemets strömbana. Förmaksavkänning Tröskeln för förmaksavkänning bör mätas för säkerställande av att EGM-amplituden är maximal och att tillräckligt bra förmaksavkänning föreligger innan ett funktionssätt programmeras som baseras på förmaksavkänning (DDD, DDI eller AAI).

20 20 Kapitel 2 Försiktighetsåtgärder Placera elektroderna jäms med myokardiets fibrer på den högra fria förmaksväggen med ett avstånd på cirka 1 cm från varandra. Det är viktigt att uppnå en avkänningströskel på minst 1,0 mv. Förmakskänsligheten ska ställas in på minst hälften av den uppmätta tröskeln. Därigenom erhålls en minsta säkerhetsmarginal av faktor två (2x) av känslighetströskeln. Om inte detta görs kan det leda till asynkron stimulering. Känslighetsinställningar Eftersom känslighetsinställningen avgör den minsta signalstyrka som kan kännas av av pacemakern sätts känslighetsratten till halva värdet, i mv, av patientens uppmätta känslighetströskel (se Avkänningströskel på sidan 85). Denna inställning ger säkerhetsmarginalen 2x och säkerställer en god avkänning. En känsligare inställning kan väljas för att öka säkerhetsmarginalen. Tänk då på att ett för lågt värde på känsligheten (för känslig) kan leda till oavsiktlig avkänning av händelser i fel hjärtrum (t.ex. avkänning av R- eller T-vågor på förmakskanalen eller P-vågor på kammarkanalen) vilket leder till felaktig inhibering av stimuleringspulser. Höga pulsenergier och högsta känslighet Trots att pacemakern har en säkerhetsstimulering som förhindrar felaktig inhibering av kammarstimulering på grund av händelser avkända i fel hjärtrum bör höga pulsenergier kombinerat med högsta känslighet (d.v.s. lägsta mv-värde) undvikas. Elektrostatisk urladdning (ESD) Stimuleringselektroden utgör en strömbana med låg-impedans i hjärtat. Det rekommenderas därför att ansvarig vårdpersonal laddar ur eventuell statisk elektricitet genom att vidröra något jordat metallföremål innan patient, kabeln, elektroderna eller pacemakern vidrörs. Vidare bör även patientens elektriska potential neutraliseras genom att patienten vidrörs långt bort från elektroderna.

21 Varningar, försiktighetsåtgärder och oönskade effekter Försiktighetsåtgärder 21 Retrograd överledning Om retrograda P-vågor känns av utanför den inställda, frekvensberoende, automatiska postventrikulära refraktärtiden i förmak (PVARP) måste PVARP ökas manuellt tills de retrograda P-vågorna hamnar i PVARP. Om detta inte görs kan det leda till pacemakermedierad takykardi (PMT). Avbryta stimulering Plötsligt avbrott av stimuleringspulser kan resultera i asystoliintervall innan spontanrytm återkommit. Innan stimuleringen stängs av bör därför pacemakern ställas om till ett behovsstyrt funktionssätt, och därefter minskas gradvis stimuleringsfrekvensen till ett värde under patientens spontanfrekvens. PAUSE-knapp Använd PAUSE-knappen med försiktighet, eftersom patienten saknar stimuleringsstöd (under maximalt 10 sekunder i taget) när PAUSE (paus) hålls intryckt. AV-intervall Programmering av långa AV-intervall kan medföra stimulering av kammaren under den känsliga kammarrepolariseringen och därmed utlösa kammararytmier hos instabila patienter. EMERGENCY-knapp EMERGENCY (akut) -knappen ska bara användas när det behövs asynkron högenergistimulering (DOO). När EMERGENCYknappen trycks in aktiveras akutstimuleringsfunktionen och förblir aktiv tills den inaktiveras. Inaktivera akutstimuleringsfunktionen genom att trycka på ON-knappen. Mer information finns i EMERGENCY (ASYNC.) Knapp på sidan 30.

22 22 Kapitel 2 Försiktighetsåtgärder, omgivning Försiktighetsåtgärder, omgivning Modell 5388 är noggrant konstruerad och testad för säker drift under normala förhållanden. Elektroniska enheter har dock alltid en viss känslighet för påverkan utifrån. Följande försiktighetsåtgärder, bland andra, bör därför vidtas för att förhindra skador på pacemakern. Tappa eller misshandla inte enheten så att den skadas mekaniskt. Även om pacemakern verkar fungera omedelbart efter att den har tappats eller hanterats felaktigt kan det ha uppstått funktionella skador. Placera inte modell 5388 i ett område där en patient kan påverka den. Obehöriga ändringar av programmerade parametrar kan ha direkta och allvarliga effekter på patientens hälsa. Den temporära pacemakern skall placeras så att kontakt med personer utan medicinsk behörighet (patienter, besökare etc.) minimeras. Medtronic rekommenderar att ett skyddande hölje, som till exempel Medtronic modell 5441 genomskinligt plast, används för att minimera risken för obehöriga ändringar. Undvik att spilla vätska på pacemakern. Modell 5388 är noggrant konstruerad för att minimera risken för att vätska ska tränga in, men detta kan ändå inträffa. Medtronic rekommenderar att ett skyddande hölje, till exempel Medtronic modell 5409 plastficka, används för att minimera risken för att vätska tränger in. Undvik att kontaminera uttagen för säkerhetskabel och kontaktstift med blod eller annan kroppsvätska. Använd alltid en säker metod för att ladda ur eventuell statisk elektricitet (ESD); pacemakern kan annars skadas av sådana ESD-urladdningar. Öppna inte pacemakern. Pacemakerns fog är utformad för att minimera inträngning av vätska och den kan skadas om pacemakern öppnas och sätts ihop igen. Dessutom kan ESD-barriären skadas om etiketten på baksidan tas bort. Garantin upphör att gälla om pacemakern öppnas. Sterilisera inte modell 5388 med gammastrålning eller ånga (autoklavering). Se Rengöring och sterilisering på sidan 100 för mer information. Snabba temperaturväxlingar kan påverka funktionen negativt. Låt alltid pacemakern anta omgivningens temperatur innan den kopplas in och sätts på (se sidan 107 för rekommenderade förvarings- och driftstemperaturer).

23 Varningar, försiktighetsåtgärder och oönskade effekter Oönskade effekter 23 En längre tids förvaring eller drift vid hög luftfuktighet kan påverka pacemakerns funktion negativt. Låt därför pacemakern torka helt när den har utsatts för fukt. Andra faktorer i sjukhusmiljön kan också påverka pacemakerns funktion. Följ allmänna anvisningar om säkerhet och omgivning för att skydda pacemakern. Oönskade effekter Temporära pacemakrar Potentiella oönskade effekter som kan relateras till externa temporära pacemakrar som modell 5388 är bland annat: Asystole efter ett plötsligt avbrott i stimuleringen; Inhibering av eller omställning vid kraftiga elektromagnetiska störningar; samt Framkallande av takyarytmi eller acceleration av en pågående takyarytmi. Burst-stimulering med hög frekvens i förmaket Behandling med Burst-stimulering med hög frekvens i förmak kan leda till framkallande av takykardi, acceleration av pågående takykardi eller flimmer. Under behandling med Burst-stimulering med hög frekvens i förmak bör patienten övervakas noga i en väl kontrollerad omgivning. Övervaka patient-ekg och blodtryck och se till att defibrilleringsutrustning finns till hands för omedelbar användning. Tvåkammarfunktioner I funktionssätten DVI, DDI och DDD kan kammarens avkänningsförstärkare registrera stimuleringspulser i förmak. Det kan då vara nödvändigt att minska förmaksamplitud eller kammarkänslighet och/eller omplacera elektroderna för att undvika detta. Säkerhetsmarginaler Bestäm lämpliga säkerhetsmarginaler för avkänning och stimulering i såväl kammare som förmak (se kapitel 5). Om inte detta görs kan felaktig stimulering ges.

24 24 Kapitel 2 Oönskade effekter Elektrodsystem Potentiella oönskade effekter relaterade till elektrodsystemet som används tillsammans med modell 5388 temporär pacemaker är bland andra följande: Felaktiga elektrodkopplingar; Oavsiktlig losskoppling av elektroderna; Elektrodbrott eller elektroddislokation som orsakar återkommande eller totalt bortfall av stimuleringssvar och/eller avkänning; samt Perforering och tamponad. Övriga oönskade effekter relaterade till användning av implanterade elektrodsystem är bland andra följande: Retning av myokardiet som orsakar flimmer, Infarkt, Perikardit, Avstötningsfenomen (lokal vävnadsreaktion), Muskel- och nervstimulering, samt Infektion. Nerv- eller muskelstimulering kan orsakas av elektroder som ligger an mot nerv- eller muskelvävnad och/eller av höga inställningar av pulsenergin. Sådan stimulering kan regleras genom att elektroden flyttas eller byts ut eller genom att pulsamplituden minskas.

25 Reglage, indikatorer och andra funktioner3 3 Reglage 26 Lampor 33 Övre skärm 34 Nedre skärm 38 Fysiska egenskaper 47 Funktioner 49 Intervallfel 54

26 26 Kapitel 3 Reglage Reglage De rattar och knappar som används för att styra funktioner och parameterinställningar i modell 5388 beskrivs nedan. Observera: Alla ändringar av rattarna RATE (frekvens) och AOUTPUToch VOUTPUT (förmaks- och kammarpulser) träder i kraft inom de följande två stimuleringscyklerna. Låsknapp (låsa/låsa upp) Med hjälp av den här knappen kan användaren låsa och låsa upp den övre skärmens parametervärden, RATE, AOUTPUT och VOUTPUT (se Låsfunktion på sidan 49). När den övre skärmen är olåst, tryck på denna knapp för att låsa den övre skärmens parametrar vid deras aktuella värden. Bakgrundsbelysningen släcks och låsindikatorn visas längst upp till höger på den övre skärmen. Om den här knappen trycks in medan en nedre meny är aktiv stängs menyn. Observera: Om denna knapp inte trycks in låser enheten automatiskt parametrarna på den övre skärmen 60 sekunder efter den senaste ändringen, med undantag för meny 3. I meny 3 (Snabb förmaksstimulering) väntar enheten fem minuter innan den låses. När den övre skärmen är låst, tryck på denna knapp för att låsa upp den övre skärmen så att den övre skärmens parametrar kan ändras igen. Bakgrundsbelysningen tänds, om inte indikatorn för svagt batteri blinkar (se Indikator för svagt batteri på sidan 34).

27 Reglage, indikatorer och andra funktioner Reglage LED-lampor för stimulering/avkänning 1 2. Låsknapp (låsa/låsa upp) 3. Låsindikatorer 4. Frekvensratt 5. Förmaksratt 6. Kammarratt 7. Parameterratt 8. Knappen Select 9. Knappen Menu 10. Knappen Pause 11. Knappen On 12. Knappen Off ppm RATE OFF A OUTPUT A + V A + V DDI ma Knappen Emergency/ASYNC. 14. Nedre skärm 15 OFF 0.1 V OUTPUT ma Kammarpuls grafik 16. Förmakspuls grafik 17. Övre skärm Frekvens grafiker 19. Inställningsindikatorer DDI-indikator 21. Indikator för svagt batteri Inställningsetiketter 13 A SYNC Dual Chamber Temporary Pacemaker 11 Figur 3-1. Reglage och indikatorer på modell 5388.

28 28 Kapitel 3 Reglage ON-knapp ON f Sätt på enheten genom att trycka på knappen ON. Enheten känner först av och sedan startar avkänning och stimulering i båda hjärtrummen (DDD-funktion). Den övre skärmen och bakgrundsbelysningen tänds, och ett självtest startar (se Självtest på sidan 50). När självtestet har genomförts utan problem händer följande: Om batteriet har tillräcklig laddning startar avkänning och stimulering i både förmak och kammare med följande nominella parametervärden: Tabell 3-1. Inställningar vid start. Base RATE (basfrekvens) 80 min -1 AOUTPUT och VOUTPUT (förmaks- och kammarpuls) Pulsbredd, förmak Pulsbredd, kammare A SENSITIVITY (förmakskänslighet) V SENSITIVITY (kammarkänslighet) A TRACKING (förmaksstyrning) b 10 ma 1,0 ms a 1,5 ms a 0,5 mv 2,0 mv ON UPPER RATE (övre frekvens) c PVARP c A-V INTERVAL (AV-intervall, stimulerat) c a Pulsbredden kan inte ändras. 110 min ms 170 ms b En beskrivning av förmaksstyrning finns på sidan 41. c Dessa parametrar ställs in på automatiska, frekvensberoende värden (se Specifikationer på sidan 105). Om batteriet nästan är urladdat visas indikatorn för svagt batteri. Om batteriet är urladdat kan lamporna tändas upp (se Lampor på sidan 33) när ON trycks in, men enheten fungerar inte.

29 Reglage, indikatorer och andra funktioner Reglage 29 När den övre skärmen är låst, tryck en gång på ON för att låsa upp den (se Låsknapp (låsa/låsa upp) på sidan 26). Bakgrundsbelysningen tänds och den övre skärmens parametrar kan ändras. Enheten fortsätter att stimulera med de valda värdena. När enheten stimulerar asynkront, ställ om den till behovsstyrd (synkron) stimulering så här: Tryck en gång på ON-knappen om meddelandet om asynkron stimulering (se sidan 31) visas på den nedre skärmen. Tryck två gånger på ON-knappen om meddelandet om asynkron stimulering inte visas på den nedre skärmen. (Efter den första tryckningen på ON-knappen visas meddelandet om asynkron stimulering.) Enheten börjar stimulera synkront med följande värden: Tabell 3-2. ON-knappens synkrona värden. RATE (frekvens) aktuell inställning A OUTPUT och V OUTPUT (förmaks- och kammarpuls) A SENSITIVITY (förmakskänslighet) V SENSITIVITY (kammarkänslighet) aktuella inställningar 0,5 mv (nominellt) a 2,0 mv (nominellt) a a Om motsvarande OUTPUT inte är OFF. OFF-knapp OFF To SHUT DOWN, Press OFF again. Stäng av enheten genom att trycka två gånger på OFF-knappen inom 5 sekunder. (Efter den första tryckningen visas ett meddelande på den nedre skärmen om att användaren måste trycka på OFF en andra gång för att stänga av enheten.) Bakgrundsbelysningen och skärmarna släcks, och de tre lamporna tänds och släcks sedan igen, när OFF trycks in andra gången. Observera: Om OFF-knappen trycks in en gång när den övre skärmens parametrar är låsta: Bakgrundsbelysningen tänds och den övre skärmen låses upp, så att parametrarna kan ändras.

30 30 Kapitel 3 Reglage På den nedre skärmen visas ett meddelande om att användaren ska trycka en gång till på OFF. (Om detta inte görs fortsätter enheten att stimulera med aktuella värden.) EMERGENCY (ASYNC.) Knapp EMERGENCY A SYNC. Med en enda tryckning på denna knapp kan asynkron tvåkammarstimulering med hög energi (DOO) startas när som helst, även när enheten är avstängd. Akta så att inte Emergencyknappen trycks in av misstag. Observera: Asynkron stimulering kan även startas genom ändring av A och V SENSITIVITY på meny 1 (se Meny 1 på sidan 39). Starta asynkron tvåkammarstimulering genom att när som helst (när enheten är på, av, i en meny eller låst) trycka en gång på EMERGENCY/ASYNC.-knappen. Enheten stimulerar med följande inställningar: Tabell 3-3. Akutinställningar. RATE (frekvens) AOUTPUT (förmakspuls) VOUTPUT (kammarpuls) A SENSITIVITY (förmakskänslighet) V SENSITIVITY (kammarkänslighet) A TRACKING, UPPER RATE, PVARP (förmaksstyrning, övre frekvens, PVARP) aktuell inställning eller 80 min -1 om enheten var avstängd 20 ma 25 ma ASYNC (d.v.s. ingen avkänning) ASYNC (d.v.s. ingen avkänning) används ej A-V INTERVAL (AV-intervall) automatiskt frekvensberoende eller aktuell manuell inställning Observera: Om enheten är låst när EMERGENCY/ASYNC trycks in, kommer den övre skärmens parametrar att låsas upp, bakgrundsbelysningen tänds och enheten börjar omedelbart att stimulera med akutinställningar.

31 Reglage, indikatorer och andra funktioner Reglage 31 ASYNCHRONOUS PACING To Resume Synchronous Pacing Press ON RATE (frekvens), AOUTPUT (förmakspuls) och VOUTPUT (kammarpuls) kan ändras med de tre övre rattarna. A-V INTERVAL kan ändras manuellt eller anpassas automatiskt efter RATE (se A-V Interval på sidan 41). Meddelandet till vänster visas på den nedre skärmen. Observera: Meddelandet om asynkron stimulering försvinner efter en minut. Meddelandet visas igen varje gång ON-knappen trycks in (se ON-knapp på sidan 28) under asynkron stimulering. För att återgå till behovsstyrd (synkron) stimulering, tryck på ON-knappen (se ON-knapp på sidan 28) eller öppna meny 1 och ändra A SENSITIVITY (förmakskänslighet) och/eller V SENSITIVITY (kammarkänslighet) (se sidan 40). PAUSE-knapp PAUSE PACEMAKER PAUSE Caution: Pacing and Sensing are suspended. Med denna knapp avbryts stimulering och avkänning så att patientens spontanrytm kan studeras. Obs! Använd PAUSE-knappen med försiktighet, eftersom patienten inte har någon stimulering (i högst 10 sekunder åt gången) när PAUSE-knappen hålls nertryckt. När PAUSE-knappen hålls nertryckt avbryts stimulering och avkänning i högst 10 sekunder. Meddelandet till vänster visas på den nedre skärmen som en påminnelse om pacemakerns uppehåll. För att göra ett nytt uppehåll i ytterligare 10 sekunder, släpp upp PAUSE-knappen och håll sedan ner den igen. Upprepa detta så många gånger det behövs. När PAUSE -knappen släpps upp görs först en avkänning, och sedan återupptas stimulering med de programmerade parameterinställningarna. Enheten avkänner även före stimulering om PAUSE-knappen har varit intryckt i 10 sekunder. Om PAUSE-knappen trycks in när den övre skärmen är låst avbryts stimulering och avkänning enligt ovan, och den övre skärmens parametrar låses upp.

32 32 Kapitel 3 Reglage MENU-knapp MENU MENU-knappen används för att öppna och bläddra i menyerna på den nedre skärmen, från meny 1 till meny M. Om knappen trycks in medan den övre skärmen är låst öppnas menyskärmen, och den övre skärmens parametrar låses upp. SELECT-knapp SELECT SELECT (välj)-knappen är bara aktiv när menyskärmarna är öppna. På meny 1 och 2 Använd SELECT-knappen för att bläddra genom parametrarna, uppifrån och ner samt tillbaka uppåt igen. På meny 3 (snabb förmaksstimulering) Håll SELECT-knappen nertryckt för att avge en skur av snabba stimuleringspulser i förmaket (se sidan 45). På meny M (DIAL-A-MODE) Välj ett nytt funktionssätt med SELECT-knappen (se sidan 46). Frekvensratt Den översta ratten används för att ställa in basfrekvensen för stimuleringspulser, i reciproka minuter (min -1 ) (se RATE (frekvens) på sidan 35). Förmaksratten Förmaksratten är den andra ratten uppifrån. Den används för att ställa in pulsamplituden, i milliampere (ma), för stimuleringspulser i förmaket [se A (Atrial) OUTPUT (Förmakspuls) på sidan 36]. Kammarratten Kammarratten är den tredje ratten uppifrån. Den används för att ställa in pulsamplituden, i ma, för stimuleringspulser i kammaren [se V (Ventricular) OUTPUT (kammarpuls) på sidan 37].

33 Reglage, indikatorer och andra funktioner Lampor 33 Parameterratten Parameterratten är den fjärde ratten uppifrån. Den används för att ställa in parametrarna som visas på menyskärmarna (se Nedre skärm på sidan 38). Lampor Alla lampor är tända under självtestet vid start. PACE-lamporna Det finns två gröna lampor högst upp på enheten, märkta PACE (stimulering). Den gröna lampan bredvid A blinkar varje gång enheten avger en stimuleringspuls på förmakskanalen. Den gröna lampan bredvid V blinkar varje gång enheten avger en stimuleringspuls på kammarkanalen. Observera: Lamporna visar att en stimuleringspuls har getts, men det betyder inte nödvändigtvis att hjärtat stimuleras av pulsen. SENSE-lampor Det finns två brandgula lampor högst upp på enheten, märkta SENSE (avkänning). Den brandgula lampan bredvid A lyser när en händelse känns av på förmakskanalen. Lampan A SENSE blinkar när enheten känner av en händelse i eller utanför förmaksrefraktärtiden. Den brandgula lampan bredvid V lyser när en händelse känns av på kammarkanalen. Lampan V SENSE blinkar bara när enheten känner av en händelse utanför refraktärtiden.

34 34 Kapitel 3 Övre skärm Övre skärm RATE OFF A OUTPUT OFF V OUTPUT A + V A + V DDI 20 min- 1 ma HIGH OUTPUT 25 ma På den övre skärmen visas följande: Indikatorer: Indikator för svagt batteri Pacemakerns inställningsindikatorer Låsindikatorer DDI-indikator Grundläggande stimuleringsparametrar: RATE (frekvens) A (Atrial) OUTPUT (förmakspuls) V (Ventricular) OUTPUT (kammarpuls) När enheten är avstängd är den övre skärmen tom, med undantag för radnumren som är etsade på glaset. När enheten är på visas parametervärden numeriskt och grafiskt samt skärmen är upplyst med bakgrundsbelysning. Bakgrundsbelysningen är på medan parametrarna ändras, men den släcks 60 sekunder efter den sista ändringen, även om meny 3 (RAP) är aktiv [se Meny 3 (snabb förmaksstimulering) på sidan 45]. Indikatorer + Indikator för svagt batteri Denna indikator blinkar när batteriet behöver bytas. När indikatorn för svagt batteri börjar blinka fungerar enheten tillfredsställande i minst 24 timmar vid eller under frekvensen (RATE) 70 min -1, nominella pulser (OUTPUT) och med den nedre skärmen inaktiv ( Nominal Values (Nominella värden) på sidan 106). Bakgrundsbelysningen tänds inte efter det att indikatorn för svagt batteri har börjat visas. Indikatorn för svagt batteri släcks när batteriet byts ut (se Sätta i batteri på sidan 58) mot ett rekommenderat nytt 9-volts batteri.

35 Reglage, indikatorer och andra funktioner Övre skärm 35 PACE A + V SENSE A + V Pacemakerns inställningsindikatorer Markeringarna PACE och SENSE som är målade på den ljusgrå listen ovanför den övre skärmen, och indikatorerna A och V som visas på skärmen under markeringarna anger vilket hjärtrum (A för förmak och V för kammare) som enheten är inställd för att stimulera och/eller känna av. Dessa indikatorer kan användas för att se vilket funktionssätt som används (se Funktionssätt i modell på sidan 95). Observera: Inställningsindikatorerna visar inte den faktiska interaktionen mellan enhet och hjärta. To UNLOCK RATE, A OUTPUT, and V OUTPUT, Press A + V A + V DDI Låsindikatorer Ett [ ] visas när den övre skärmens parametrar är låsta. Om de övre rattarna vrids medan parametrarna är låsta förblir denna indikator tänd. Dessutom visas ett [ ] och ett blinkande [ ] på den övre skärmen mellan RATE och A OUTPUT. Meddelandet till vänster visas på den nedre skärmen. Meddelandet på den nedre skärmen och de båda indikatorerna mitt på den övre skärmen försvinner efter cirka 15 sekunder om ingenting görs för att låsa upp den övre skärmens parametrar. Alla tre indikatorerna försvinner när parametrarna låses upp (se Låsfunktion på sidan 49). DDI-indikator Denna indikator visas nedanför pacemakerns inställningsindikatorer när enheten stimulerar och känner av i båda hjärtrummen, men A (Atrial) TRACKING (förmaksstyrning) är OFF [se A (Atrial) TRACKING (förmaksstyrning) på sidan 41]. Parametrar Inställningarna för RATE, AOUTPUT och VOUTPUT visas både numeriskt och grafiskt. På raden bredvid varje ratt visas vilket område som kan ställas in för parametern och var i området den aktuella inställningen är. Inställningens numeriska värde visas strax under områdesgrafen. RATE (frekvens) Basfrekvensen för stimulering sträcker sig från 30 till 200 min -1 och ökas enligt Tabell 3-4.

36 36 Kapitel 3 Övre skärm Tabell 3-4. Frekvenssteg. Område Steg A + V A + V 30 till 50 min -1 5 min till 100 min -1 2 min till 200 min -1 5 min -1 Vrid den översta ratten medurs för att öka frekvensen (RATE) och moturs för att minska frekvensen. Den (nominella) RATE-inställningen som gäller när enheten sätts på är 80 min RATE min- 1 För frekvenser över 120 min -1 blir linjesegmenten högre och bredare för att användaren ska uppmärksammas på att frekvensen (RATE) överstiger normalt område. Observera: De frekvensberoende parametrarna UPPER RATE, PVARP och A-V INTERVAL ändras automatiskt varje gång frekvensen ändras, om de inte ställs in manuellt (se Meny 2 på sidan 42). A (Atrial) OUTPUT (Förmakspuls) Förmakspulsen kan ställas in på värden från 0,1 till 20 ma och ökas enligt Tabell 3-5. Tabell 3-5. Ökningar av förmakspuls. Område 0,1till0,4mA 0,4till1,0mA 1,0till5 ma Steg 0,1mA 0,2mA 0,5mA 5 till 20 ma 1,0 ma Vrid ratten medurs för att öka pulsströmmen AOUTPUT. Vrid ratten moturs för att minska eller stänga av den (OFF). Området ovanför OFF blir uppfyllt när AOUTPUT stängs av (OFF).

37 Reglage, indikatorer och andra funktioner Övre skärm 37 När förmakspulser är avstängda ( AOUTPUT inställd på OFF är både förmaksstimulering och förmaksavkänning avstängda (d.v.s. det förekommer ingen stimulering eller avkänning i förmaket). Om AOUTPUT sätts på igen inom cirka sju sekunder ställs förmakskänsligheten in på det tidigare valda värdet. Om AOUTPUT är OFF i mer än cirka sju sekunder ställs förmakskänsligheten in på det nominella värdet 0,5 millivolt (mv) när AOUTPUT sätts på igen. Observera: A SENSITIVITY (Förmakskänslighet) kan ändras från meny 1 på den nedre skärmen [se A SENSITIVITY (förmakskänsl.) på sidan 40]. Vid påslagning är AOUTPUT 10 ma (nominellt), A SENSITIVITY 0,5 mv (nominellt) och pulsbredden låst vid 1,0 ms. V (Ventricular) OUTPUT (kammarpuls) Kammarpulsen kan ställas in i området 0,1 till 25 ma och ökas enligt Tabell 3-6. Tabell 3-6. Ökning av kammarpuls Område Steg 0,1 till 0,4 ma 0,1 ma 0,4 till 1,0 ma 0,2 ma 1,0 till 5 ma 0,5 ma 5till25mA 1,0mA Vrid ratten medurs för att öka kammarpulsen (VOUTPUT). Vrid ratten moturs för att minska eller stänga av (OFF) VOUTPUT. Området ovanför OFF blir uppfyllt när VOUTPUT stängs av. Om VOUTPUT ställs in på mer än 20 ma blir linjesegmenten högre och bredare, och en ikon med meddelandet HIGH OUTPUT visas ovanför de högre segmenten. När kammarpulser är avstängda (VOUTPUT på OFF) är både kammarstimulering och kammaravkänning avstängda. Om VOUTPUT vrids på igen inom cirka 7 sekunder ställs kammarkänsligheten in på det tidigare valda värdet. Om VOUTPUT är OFF i mer än cirka 7 sekunder ställs kammarkänsligheten in på det nominella värdet 2,0 millivolt (mv) när VOUTPUT sätts på igen.

38 38 Kapitel 3 Nedre skärm Observera: V SENSITIVITY kan ändras från meny 1 på den nedre skärmen [se V (Ventricular) SENSITIVITY (kammarkänslighet) på sidan 40]. VOUTPUT stängs av (OFF) när SELECT-knappen trycks in för snabb förmaksstimulering [se Meny 3 (snabb förmaksstimulering) på sidan 45]. VOUTPUT återgår till tidigare inställt värde när SELECT-knappen släpps upp. Vid påslagning är VOUTPUT 10 ma (nominellt), V SENSITIVITY är 2,0 mv (nominellt) och pulsbredden är låst vid 1,5 ms. Nedre skärm Funktioner Den nedre skärmen har två funktioner: Att visa varningar och instruktioner, samt Att ge tillgång till de fyra menyerna: MENY 1: Här kan A och V SENSITIVITY, A-V INTERVAL och A TRACKING (förmaks- och kammarkänslighet, AV-intervall och förmaksstyrning) ställas in. MENY 2: Här kan de frekvensberoende parametrarna UPPER RATE, PVARP och A-V INTERVAL (övre frekvens, PVARP och AV-intervall) samt funktionen SETTING (inställning) ställas in. MENY 3: Ger tillgång till snabb förmaksstimulering (RAP). MENY M: DIAL-A-MODE ger möjlighet att direkt välja funktionssättet DDD, DVI, DOO eller VVI.

39 Reglage, indikatorer och andra funktioner Nedre skärm 39 Reglage Reglagen för menyerna och deras parametrar är: MENU PARAMETER (parameterratten). SELECT (välj)-knappen, samt MENU (meny)-knappen. Medan menyerna på den nedre skärmen används är den övre skärmen olåst, och den övre skärmens parametrar kan ändras när som helst med lämplig ratt. Avsluta menyerna genom att trycka på [ ]. Statusrad NBG-koden (NASPE and British Pacing and Electrophysiology Group) visas högst upp på varje meny och uppdateras när parameterändringar medför byte av funktionssätt (i sidan 96 och Pacemakerns diagnostikprogram på sidan 111 finns information om NBG-koder). Ordet *MANUAL visas högst upp på varje meny om en eller flera av de tre frekvensberoende parametrarna ändras manuellt (se SETTING (inställning) på sidan 45). Observera: Om meny 1, 2, M samt den övre skärmens parametrar är öppna utan att ändringar görs under 60 sekunder stängs menyn. Meny 3 stängs fem minuter efter den senaste ändringen eller snabb förmaksstimulering. Meny 1 På denna meny kan följande parametrar ändras: A SENSITIVITY (förmakskänslighet), V SENSITIVITY (kammarkänslighet), A-V INTERVAL (AV-intervall), samt A TRACKING (förmaksstyrning). Dessa parametrar visas både numeriskt och grafiskt. Parametrar som inte avser de hjärtrum som stimuleras och känns av har svagare text (d.v.s. är skuggade) och kan inte väljas. För att kunna ändra skuggade parametrar måste hjärtrum som stimuleras och avkänns (d.v.s. funktionssätt) först bytas (se Funktionssätt i modell på sidan 95).

40 40 Kapitel 3 Nedre skärm A SENSITIVITY (förmakskänsl.) Om den inte ändras manuellt har förmakskänsligheten (A SENSITIVITY) det nominella värdet 0,5 mv. När den har valts kan A SENSITIVITY ställas in mellan 0,4 och 10 mv med en vridning på parameterratten. DVI A Sensitivity ASYNC V Sensitivity A-V Interval A Tracking 1 2.0mV 170 ms Vrid ratten medurs för att öka A SENSITIVITY (mv-värdet minskar), och moturs för att minska A SENSITIVITY (mv-värdet ökar). Ändringen träder i kraft inom de följande två stimuleringscyklerna. A SENSITIVITY kan stängas av, vilket gör det möjligt för pacemakern att stimulera asynkront i förmaket, genom att MENU PARAMETER (parameterratten) vrids moturs tills ASYNC visas. Inställningsindikatorerna högst upp på den övre skärmen visar ändringen genom att det inte finns något A under SENSE, och A SENSE blinkar inte längre. NBG-koden högst upp på den nedre skärmen visar också att funktionssättet (d.v.s. hjärtrum som stimuleras och känns av) har ändrats. Observera: Funktionssätt som markerras med!? bör undvikas eller ändras till ett kliniskt användbart funktionssätt. A SENSITIVITY ställs automatiskt in på ASYNC när: EMERGENCY (akut)-knappen trycks in, snabb förmaksstimulering avges, eller funktionssättet DVI- eller DOO väljs på meny M. Observera: A SENSITIVITY (förmakskänslighet) är inte tillgänglig när AOUTPUT är OFF. V (Ventricular) SENSITIVITY (kammarkänslighet) Unless manually adjusted, ventricular sensitivity (V SENSITIVITY) is set to the nominal value of 2.0 mv. När den har valts kan känsligheten ändras mellan 0,8 och 20 mv genom att vrida på MENU PARAMETER (parameterratten). Vrid ratten medurs för att öka V SENSITIVITY (mv-värdet minskar), och moturs för att minska V SENSITIVITY (mv-värdet ökar). Ändringen träder i kraft inom de följande två stimuleringscyklerna.

41 Reglage, indikatorer och andra funktioner Nedre skärm 41 DOO A Sensitivity V Sensitivity ASYNC ASYNC A-V Interval 170mS A Tracking 1 V SENSITIVITY kan stängas av, vilket gör det möjligt för pacemakern att stimulera asynkront i kammaren, genom att MENU PARAMETER (parametermeny) ratten vrids moturs tills ordet ASYNC visas. Inställningsindikatorerna högst upp på den övre skärmen visar ändringen genom att inget V finns under SENSE, och V SENSE-lampan blinkar inte längre. NBG-koden högst upp på den nedre skärmen visar också att funktionssättet (d.v.s. hjärtrum som stimuleras och känns av) har ändrats. Observera: Funktionssätt som markeras med!? bör undvikas eller ändras till ett kliniskt användbart funktionssätt. V SENSITIVITY ställs automatiskt in på ASYNC när: EMERGENCY-knappen trycks ner, eller Funktionssättet DOO väljs på meny M. Observera: V SENSITIVITY kan inte ändras när V OUTPUT är OFF. A-V Interval A-V INTERVAL kan ändras från 20 till 300 ms i steg om 10 ms (se A-V Interval på sidan 44). A (Atrial) TRACKING (förmaksstyrning) Denna funktion är endast tillgänglig eller tillämplig när enheten är inställd för avkänning och stimulering i båda hjärtrummen. När A (Atrial) TRACKING är ON stimuleras kammaren synkront med spontan förmaksdepolarisering. När A TRACKING är ON (DDD-funktion), inhiberar varje avkänd händelse på förmakselektroden inte bara den planerade förmaksstimuleringen, utan triggar även ett A-V INTERVAL. Varning: Om en patient har en benägenhet för förmaksarytmier kan förmaksstyrning leda till att kammararytmier utvecklas (se Kontraindikationer på sidan 12).

42 42 Kapitel 3 Nedre skärm DDI A Sensitivity 0.5mV V Sensitivity 2.0mV A-V Interval 170 ms A Tracking OFF OFF ON 1 När A TRACKING är OFF ((DDI-funktion) triggar en förmaksavkänning inte ett A-V INTERVAL. Kammaren stimuleras vid den valda frekvensen (RATE). För att stänga av A TRACKING (OFF) markeras parametern med SELECT-knappen och sedan vrids MENU PARAMETER (parametermeny) ratten moturs till OFF visas i stället för ON. Vrid MENU PARAMETER (parametermeny) ratten medurs så att A TRACKING sätts på (ON). Observera: A TRACKING kan bara stängas av (OFF) manuellt i DDD-funktionen. A TRACKING kan bara sättas på (ON) manuellt i DDI-funktionen. A TRACKING sätts automatiskt på (ON) när funktionssättet ändras från DDI till något annat funktionssätt, oavsett om det är relevant i det nya funktionssättet. Meny 2 På denna meny kan följande frekvensberoende tvåkammarparametrar ändras manuellt: UPPER RATE (övre frekvens), PVARP (postventrikulär förmaksrefraktärtid), A-V INTERVAL (AV-intervall) (även på meny 1), samt SETTING (inställning), som används för att växla mellan automatiska och manuella inställningar av frekvensberoende parametrar. När dessa parametrar inte ändras manuellt ställs de automatiskt in på en faktor av basfrekvensen (se Nominal Values (Nominella värden) på sidan 106). Vid manuell inställning ändras de frekvensberoende parametrarna inte när RATE ändras. Om en ytterligare ökning av RATE inte är kompatibel med den inställda övre frekvensen, UPPER RATE, visas en varning på den nedre skärmen, och RATE kan inte öka förrän UPPER RATE har ökats (se Intervallfel på sidan 54). Om en ytterligare ökning eller minskning av RATE inte är kompatibel med A-V INTERVAL eller PVARP visas en varning på den nedre skärmen, och RATE kan inte ändras förrän A-V INTERVAL och/eller PVARP har ändrats (se Intervallfel på sidan 54).

43 Reglage, indikatorer och andra funktioner Nedre skärm 43 Under manuella ändringar där en frekvensberoende parameter ändras till en punkt där en ytterligare ändring skulle orsaka ett intervallfel (se Intervallfel på sidan 54), skrivs menyn över av en varning i 10 sekunder. Under dessa 10 sekunder något av följande göras: Ändra RATE, eller Tryck på MENU-knappen för att öppna meny 2 och ändra den frekvensberoende parametern. Efter 10 sekunder försvinner meddelandet, och enheten fortsätter att fungera med de parametervärden som har ställts in. Upper Rate (övre frekvens) Denna parameter är avsedd att ange den högsta tillåtna stimuleringsfrekvensen i kammare vid förmaksstyrning. När förmaksfrekvenser över UPPER RATE känns av resulterar detta i Wenckebach (se sidan 53). Denna parameter kan endast ändras i tvåkammarfunktioner med förmaksstyrning. Om denna parameter inte ändras manuellt begränsas den till området 110 till 230 min -1 och bestäms av inställningen för RATE med hjälp av följande formel: UPPER RATE = RATE + 30 min -1 När den ändras från meny 2 kan emellertid UPPER RATE ställas in i området 80 till 230 min -1 i följande steg: Tabell 3-7. Ökningar av övre frekvens. Frekvens Steg 80 till 130 min -1 2 min till 230 min -1 5 min -1 PVARP (Postventrikulär förmaksrefraktärtid) Denna parameter anger längden av det tidsintervall som följer efter en kammarhändelse och under vilken avkända förmakshändelser inte påverkar några pacemakerintervall. PVARP ska förhindra att enheten svarar på förmaksavkänningar från kammarhändelser som har känts av på förmakskanalen, till exempel R-vågor, VES och retrograd överledning. Om parameter inte ändras manuellt fastställs den av basfrekvensen enligt Tabell 3-7.

44 44 Kapitel 3 Nedre skärm Tabell 3-8. Standardinställningar för PVARP. Frekvens 100 min -1 PVARP 300 ms 105 till 150 min ms 155 till 180 min ms >180 min ms PVARP kan ändras manuellt till valfritt värde, från 150 till 500 ms i steg om 10 ms, om detta inte orsakar ett intervallfel (se Intervallfel på sidan 54). Observera: Om PVARP ställs in på 150 ms är det möjligt att förmakshändelser inte känns av på grund av blankningstiden efter stimulering (se Blanking (Blankning) på sidan 105) A-V Interval Både på meny 1 och 2 visas AV-intervallet, som är den tid, i ms (millisekunder), efter en stimuleringspuls i förmak (d.v.s. PAV eller A-V INTERVAL) som pacemakern väntar innan motsvarande stimuleringspuls ges i kammaren. Observera: AV-intervallet efter en avkänd förmakshändelse (d.v.s. SAV) är inte programmerbart. SAV ställs automatiskt in på ett värde som är 30 ms kortare än A-V INTERVAL. Om A-V INTERVAL inte ändras manuellt ställs det in på ett värde som bestäms av inställningen för RATE. Det kan aldrig vara kortare än 50 ms eller längre än 250 ms, enligt följande formel: A-V INTERVAL ms = 300 (1,67 x RATE min -1 ) Det slutliga värdet avrundas till närmaste tiotal inom det automatiska området (d.v.s. 50, 60, 70, , 240, 250). Vid en RATE (frekvens) på 70 min -1 avrundas till exempel A-V INTERVAL (AV-intervall) till 190 ms. När A-V INTERVAL (AV-intervall) väljs på meny 1 eller 2 kan det emellertid ställas in manuellt på värden från 20 till 300 ms (i steg om 10 ms) förutsatt att inställningen inte orsakar intervallfel (se Intervallfel på sidan 54). Observera: Om A-V INTERVAL ställs in på en kortare tid än 50 ms känns kammarhändelser kanske inte av under detta intervall, på grund av kammarblankning efter en förmakshändelse.

45 Reglage, indikatorer och andra funktioner Nedre skärm 45 DDD *MANUAL Upper Rate 110 min- 1 PVARP A-V Interval *200 ms SETTING MANUAL MANUAL AUTO DDD RAP 2 to DELIVER RAPID ATRIAL PACING ms 320 min Press SELECT SETTING (inställning) Genom denna funktion ställs A-V INTERVAL, UPPER RATE och PVARP in på automatiska, frekvensberoende inställningar (se Auto på sidan 105). SETTING är inte tillgängligt (skuggat) när automatiska inställningar används. När en meny 2-parameter (eller A-V INTERVAL (AV-intervall) på meny 1) har ändrats manuellt: Ordet MANUAL visas till höger om SETTING och högst upp på den nedre skärmen med en asterisk (*). En asterisk (*) visas vid värdet för varje inställning som har ändrats manuellt, samt SETTING blir tillgänglig. För att ändra tillbaka A-V INTERVAL, UPPER RATE och PVARP till automatiska, frekvensberoende inställningar välj, SETTING och vrid MENU PARAMETER (parameterratten) medurs tills MANUAL ersätts av AUTO. Parameterratten kan användas för att växla mellan parameterinställningarna AUTO och MANUAL, så länge som SETTING (inställning) fortfarande är markerat (vrid ratten moturs för att återställa *MANUAL-värden). Tidigare MANUAL-inställningar går förlorade om parametrarna ställs in på AUTO och en parameter för den övre eller nedre skärmen sedan ändras. Observera: De frekvensberoende parametervärdena uppdateras omedelbart på skärmen och träder i kraft vid nästa lämpliga händelse när SETTING ändras från AUTO till MANUAL eller från MANUAL till AUTO. Meny 3 (snabb förmaksstimulering) På den här menyn aktiveras snabb förmaksstimulering (RAP), men enheten fungerar fortfarande med den övre skärmens RATE, A OUTPUT, V OUTPUT och funktionssätt tills SELECT-knappen trycks ner. När meny 3 öppnas visar RAP-skärmen antingen: senast använda RAP-frekvens, eller den nominella RAP-frekvensen 320 min -1 om RAP inte har använts sedan enheten sattes på (ON). RAP-frekvensen visas både numeriskt och grafiskt och kan ändras mellan eller under RAP-skurarna med en vridning på MENU PARAMETER (parameterratten).

Temporär extern tvåkammarpacemaker

Temporär extern tvåkammarpacemaker 5392 Temporär extern tvåkammarpacemaker Teknisk manual 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

Temporär enkammarpacemaker (AAI/VVI)

Temporär enkammarpacemaker (AAI/VVI) 5348 Temporär enkammarpacemaker (AAI/VVI) Teknisk manual 0123 MEDTRONIC MODELL 5348 0 Teknisk manual 0 Temporär enkammarpacemaker Förklaring av symboler 0 Se bruksanvisning Tillämplig del av typ CF 0123

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Eva Clausson, Medtronic

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Eva Clausson, Medtronic Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Eva Clausson, Medtronic Specialparametrar för CRT CRT-funktioner Leadless ECG Pacingvektorer

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI.

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI. SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI Teknisk manual 0123 2008 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: CapSureFix,

Läs mer

ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD)

ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD) ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD) Implantationsmanual 2005 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Innehåll 1 Beskrivning

Läs mer

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Referensmanual

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Referensmanual C-series C70 DR C60 DR C50 D C20 SR C10 S C70A4 C60A4 C50A4 C20A4 C10A4 C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Referensmanual Innehåll 1 Introduktion... 7 1.1 Om denna manual... 7 1.2 Programmeringsinstruktioner...

Läs mer

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor Teknisk manual 0123 2009 Följande lista innehåller

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 BRUKSANVISNING ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 NEDERLANDS...63 SVENSKA...113 INNEHÅLL BRUKSANVISNING CEFAR MYO XT OCH CEFAR ACTIV XT SVENSKA 113 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.................................................

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI)

RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI) RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI) Implantationsmanual 2008 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Innehåll 1 Beskrivning

Läs mer

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK CORINA MEDICAL BRUKSANVISNING M-110 ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STRÖMFÖRSÖRJNING. 3 SPECIFIKATIONER.... 3 UNDERHÅLL OCH ALLMÄN TILLSYN...........

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

VIVA XT CRT-D DTBA2D1

VIVA XT CRT-D DTBA2D1 VIVA XT CRT-D DTBA2D1 Implanterbar digital cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, AdaptivCRT -algoritm, CardioSync -optimering, SmartShock -teknik,

Läs mer

METALL/STRÖM DETEKTOR

METALL/STRÖM DETEKTOR METALL/STRÖM DETEKTOR Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga innan användning. INTRODUKTION Detta är en avancerad detektor med multifunktion. Den kan söka och lokalisera metall, ström och ribbor.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Manual 022. Kättingräknare Oceanic

Manual 022. Kättingräknare Oceanic Manual 022 Kättingräknare Oceanic Kättingräknaren OCEANIC visar längden på kätting som hissas upp eller ner, uttryckt i meter eller fot och hastigheten av densamma. Teknisk info: Sändare Uppladdningsbart

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual ADVISA DR Digital tvåkammarpacemaker (OAE-DDDR) MVP -funktion med komplett Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM), AT/AF Suite-diagnostik och -behandling, OptiVol -vätskeövervakning samt TherapyGuide

Läs mer

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER 70-00036-13 B Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer