SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan"

Transkript

1 SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 109 Nedanstående är en annons från Protan

2

3

4 2 husbyggaren nr 1 B 2009

5 nr Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING ISSN Organ för SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund ANSVARIG UTGIVARE Lars Hedåker REDAKTÖR Margot Granvik, Granvik Produktion Gaffelgränd 1 a, Stockholm Tfn Fax e-brev: ANNONSAVDELNING Björn Mårtenson Lena Rösund Tfn Fax e-brev: Djursholmsvägen Täby PRENUMERATIONSÄRENDEN Tfn: e-brev: PRENUMERATIONSPRISER 1 4 prenumerationer 250: 5 9 prenumerationer 200: 10 eller fler prenumerationer 160: Lösnummer 70: Samtliga priser exkl moms. Plusgiro: Bankgiro: UTGIVNINGSPLAN 2009 Nr 1 v 5 Nr 5 v 37 Nr 2 v 11 Nr 6 v 42 Nr 3 v 17 Nr 4 v 23 TRYCKERI Nr 7 v49 Prinfo Ystads Centraltryckeri Box 82, Ystad Tfn Fax e-brev: Husbyggaren är medlem i Sveriges Tidskrifter Upplagan är ex. Kontrollerad av Husbyggaren uttrycker SBRs officiella uppfattning endast då det särskilt anges. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts. Bilaga medföljer Sidan 26 Tunnlar och broar är ofta stora komplicerade anläggningar med utmaningar. Som att hitta fäste för en bro i ett skredområde eller dra en tunnel under Stockholms vatten. När entreprenaden väl är utförd återstår besiktningen. Husbyggaren har följt med flera av SBRs besiktningsmän ut. Frågan blir om förbesiktningar skulle kunna förhindra att fel byggs in? Foto: Margot Granvik INNEHÅLL 4 Teknisk utmaning dra tunnel under Stockholms vatten 10 Tillslutna stållådor minskar underhållet för bågbro 14 Anläggningsmaskin kan fjärrstyras i realtid 18 Besiktningsmän får grön kompetens 20 Unikt fjällhotell uppförs i extrem arbetsmiljö 24 Entreprenören bör fixa till golvbrunn och takstege 26 För många fel förlänger slutbesiktning av hall 30 Felen är åtgärdade och bygget blir godkänt 32 Objektiva miljökriterier saknas för byggmaterial 34 Jämförelser av CO2-utsläpp är väl underbyggda 38 Juridik: Regler styr hur ramavtal ska handlas upp 40 IT: Tänk om smarta prylar och visdom blir status 42 Form & Teknik: Att bo granne med havet återbesök på ny plats 45 Noterat 46 Låt inte krisen stoppa industrialiseringen 59 Marknadsnytt 60 Nytt från SBR I nästa nummer: Stålbyggnad & Drift och underhåll Tidningen utkommer i vecka 11 nr 1 B 2009 husbyggaren 3

6 ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom Södertäljeslussen som egentligen är för liten! Teknisk utmaning dra tunnel under Stockholms vatten Av tilo spahn, teknisk projektchef, JV Söderströmstunneln HB och sven-göran andersson, Züblin Scandinavia AB Stockholms nya järnvägslänk Citybanan är en tvåspårig tunnel som byggs under centrala Stockholm mellan Tomteboda och Stockholm Södra. Den totala längden blir cirka sex km och tunnelarbetet omfattar även byggandet av två stycken underjordiska stationer. Färdigbyggd innebär Citybanan att den nuvarande tågtrafiken kommer att kunna dubbleras och att den så kallade getingmidjan byggs bort. Miljömässigt känsligt område Eftersom den största delen av Stockholms grund består av hård kristallin berg grund så är ett tunnelalternativ ett både tekniskt och miljömässigt bra alternativ. Merparten av tunnelarbetet kan utföras med traditionell tunneldrift (borrning/sprängning). Vid Söderström, det vill säga tunnel - delen från Riddarholmen till Söder Mälarstrand måste en annan byggmetod utnyttjas på grund av att bergytan ligger långt under tunnelläget. Dessutom är det centrala läget mellan Riddarholmen Gamla Stan Södermalm ett miljömässigt mycket känsligt område varför speciell hänsyn måste tas vid val av byggmetod. Fem års byggtid Konsortiet Joint Venture Söderströms - tunneln HB är ett samarbete mellan det tyska företaget Züblin Spezialtiefbau GmbH och det danska företaget E. Pihl och Son A/S. Konsortiet tecknade i början av år 2008 ett avtal med Banverket om att på totalentreprenad bygga Söderströmstunneln. Kontraktsumman är på miljoner SEK och planerad byggtid cirka fem år från byggstart. Züblin är specialiserade på avancerade undermarksarbeten och kommer att svara för alla sponter, schakter, pålar, stag, stöd samt även de bergtunnlar som ingår i kontraktet. Züblins teknikavdelning har dessutom gjort alla beräkningar och konstruktioner av ovanstående. Pihl och Son kommer att bygga själva sänktunneln och har även gjort beräkningar och konstruktionshandlingar i sam arbete med Cowi. Pihl och Son har stor erfarenhet av sänktunnlar från tidigare liknande projekt. JV Söderströmstunneln HB kunde således uppfylla alla krav som beställaren ställde på miljöhänsyn, tidigare erfarenhet, arbetsledning samt erfarna yrkesarbetare. Tre tunnelelement sänks På båda sidorna om Riddarfjärden kommer komplicerade arbetsschakt att byggas. Dessa schakt behövs för att kunna ansluta bergtunnlarna till sänktunneln. Undervattensdelen av tunneln består av tre stycken tunnelelement som vardera är cirka 100 meter långa. Efter att ha blivit färdigställda på arbetsplatsen vid Söderström kommer respektive element att sänkas ner på fyra stycken stålkärnepålade fundament nere på sjöbotten. Efter det att alla arbetsmoment är färdigställda så påminner konstruktionen om en överdeckad undervattensbro. Arbetsschakt Riddarholmen Schaktet vid Riddarholmen kommer att bli cirka 30 m djupt under sjövattenytan och kommer att användas till att platsgjuta den anslutningskonstruktion som erfordras för att kunna koppla ihop den norra bergtunneln med sänktunneln. Överdelen av arbetsschaktet ner till cirka 20 m under sjöytan består av lösa jordmassor, och två stycken parallella borrade sekantpåleväggar utförs med en väggtjocklek av 1,5 m. Dessa spontväggar borras ner till bergytan och stagas av FÖRFATTAREN Tilo Spahn är teknisk produktionschef på Züblin. Han har mångårig erfarenhet som platschef och arbetschef på olika internationella uppdrag. FÖRFATTAREN Sven-Göran Andersson är bygg - ingenjör SBR. Han var ägare och VD för borrföretaget Sven Andersson i Uppsala AB, innan det såldes till Züblin, och är en veteran i borrsammanhang. invändiga stöttor på två stycken nivåer. Under sekantpålenivån (minus 20 m) måste ytterligare 10 m bergsschakt utföras. För att förhindra att vibrationer från borrning/sprängning kan påverka omgivande byggnadsverk så kommer vertikalt sågade slitsar att göras utefter hela längden av respektive schaktväggar. Eftersom arbetsschakten måste byggas ut 50 m i Riddarfjärden måste en fångdamm byggas. Dammväggarna kommer att förankras med olika typer av stag. Vid stagarbetet måste hänsyn tas till omgivande hus och andra konstruktioner. För att undvika inläckande vatten 4 husbyggaren nr 1 B 2009

7 Citybanan dras i en sänktunnel som läggs längs sjöbotten mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand. Den nedre skissen visar längdsektionen över sänktunneln och anslutande bergtunnlar. Skiss: Züblin kommer ridåinjektering att utföras under sekantväggarna samt även annan typ av berginjektering ner till sju meter under slutlig sprängbotten. Även fångdamms - väggarna kommer att jetinjekteras i övergång mellan jord och berg. Arbetsschakt Söder Mälarstrand Ett U-format sekantpåle-schakt kommer att byggas ner till ett djup av 18 m från sjövattenytan. Sekantpåleväggarna (som är borrade) blir 1,5 m tjocka. Grundläggningen av den platsgjutna betongtunneldelen som byggs nere i arbetsschaktet görs med borrade pålar ner till bergytan som ligger max 33 m under sjövattenytan. Pålarna dubbas in i berget och tätning mot läckande vatten erhålls genom jetinjektering. För att upprätthålla biltrafiken på Söder Mälarstrand måste en temporär bro byggas ute i Riddarfjärden. Bron grundläggs med borrade betongpålar med 1,2 m diameter. Dessutom måste den befintliga kajen förstärkas med borrade pålar. Konstruktionen förstärks ytterligare med bakförankrade dragstag. På grund av att vattendjupet bara är 4 m utanför den befintliga kajen måste omfattande grävarbeten utföras inne i arbetsschaktet ner till tunnelläget 18 m under sjövattenytan. Sedan kommer ridåoch botteninjektering att utföras i botten av schaktet för att täta mot inläckande vatten. Eftersom botten av sänktunneln kommer att ligga 23 m under sjövattenytan och det maximala vattendjupet är cirka 20 m måste omfattande muddringsarbeten utföras. För att minimera miljöpåverkan av vattnet i Riddarfjärden kommer så kallade siltcurtains att placeras så att arbetsområdet avskärmas från den övriga delen av Riddarfjärden. Efter erfoderlig muddring kommer en arbetsyta av betong att gjutas på sjöbotten. Borrade stålkärnepålar kommer sedan att drivas genom bottenbetongen och ner cirka 1 m i fast berg. Dykare kommer att kontrollera att stålkärnepålarna hamnar rätt. Borrning och stålkärnemontage kommer att utföras från borrplattformar. Efter slutförd pålning kommer fundamenten att formsättas och armeras. Sedan gjuts fundamenten av dykare med en speciell undervattenbetong. Sänktunnelelement av betong På grund av det begränsade arbetsområdet vid Söderström måste huvuddelen av tillverkningen av de cirka 100 m långa tunnelelementen göras på andra platser. Stålgjutformarna, som tillverkas av 10 mm tjock fartygsplåt, byggs på ett skepps - varv i Tallinn. Dimensionerna av respektive tunnelelement är: längd cirka 100 m, bredd 20,5 m och höjd 10,0 m. Stålformarna byggs färdiga i Tallinn och placeras på stora pråmar. Varje stålform förses också med täta stålskott på varje kortsida och formarna fungerar också som ett båtskrov under transporterna fram till slutligt läge i Riddarfjärden. Ett problem vid sjötransporten är att Södertäljeslussen är smalare än formelementen (slussbredden är cirka 19 m). Problemet går att lösa genom att lasta form - elementen på pråmarna på ett sådant sätt att botten av elementen ligger högre än slussportar och sidokajer vid slussningen. Fortsättning s. 6 P nr 1 B 2009 husbyggaren 5

8 Vid Söder Mälarstrand och Riddarholmen byggs arbetsschakt där bergtunnlarna ska ansluta till sänktunneln som ska gå längs sjöbotten. Här sker en etablering vid Söder Mälarstrand. Foto: Züblin P Vid en kajplats längre in i Mälaren kommer det fortsatta arbetet med tunnel - elementen att göras, det vill säga arme - ring och betonggjutning. Först måste stålformarna lastas av pråmarna. Det sker genom att vattenfylla pråmarna som då sjunker ned; stålformarna självflyter. Belastar inte närmiljön Genom att det mesta av arbetet med att färdigställa tunnelelementen sker utanför Stockholm kommer väldigt mycket av de miljöproblem i form av ljud, avgaser, etcetera som uppkommer vid denna typ av byggande inte att behöva belasta närmiljön runt Riddarfjärden. Eftersom farleden in till Riddarfjärden har ett begränsat djup kan inte tunnelelementen färdigställas mer än till ett djupgående av 6,0 m. Resterande arbete måste göras vid det slutliga läget vid Söderström. Under tiden som tunnelelementen har tillverkats har också de båda platsgjutna tunneldelarna vid Riddarholmen respektive Söder Mälarstrand gjorts färdiga. Båda arbetsschakten kommer nu att vattenfyllas och spontväggarna ut mot Söderström kommer att skäras bort genom att använda speciella undervattenmetoder. Efter att så kallade Gina-tätningar har monterats på tunnelelementen är dessa färdiga att sänkas ner till slutligt läge på bottenstöden, speciella juste - ringsdon (grout-bags) är monterade på bottenstöden, vilket medgör att smärre justeringar i höjd kan göras. Berget måste slitssågas När tunnelelementen är placerade i rätt läge demonteras tätskotten från varje element. Slutligen monteras spänn kablar genom alla tre tunnelelementen och kablarna efterspänns. Med denna byggmetod garanteras att den specificerade minimilivslängden på 120 år kommer att uppnås. Byggandet av de bergtunnlar som in går i kontraktet påverkas mycket av det trånga utrymmet vid Söder Mälarstrand samt den känsliga närmiljön med bland annat restriktioner av tillåtna skjuttider och vibrationer. Omfattande slitssågning av berget måste göras innan sprängning kan påbörjas. Tunnelarbetet vid Söder Mälarstrand startar i februari 2009 med att tillfarts - tunneln börjar med att drivas in mot läget för tågtunneln. Från detta läge drivs sedan tågtunneln norrut mot arbetsschaktet vid Söder Mälarstrand. Transporter går över vatten Ett logistiskt problem är det faktum att lastbilstrafik till och från Riddarholmen är begränsad på grund av bron över till Fortsättning s. 8 P 6 husbyggaren nr 1 B 2009

9

10 Början av en sekantpålevägg med borrhålsdiameter 1,5 meter som ligger vid arbetsschaktet på Riddarholmen. Foto: Züblin P Riddarholmen. Problemet har lösts genom att i stället utnyttja sjötransporter. En kombination av bogserbåtar och pråmar gör det möjligt att kunna transportera 250 ton material per transport till och från Riddarholmen eller Söder Mälarstrand. JV Söderströmstunneln HB kommer att utnyttja sjötransporter så mycket som möjligt för att värna om närmiljön runt Riddarfjärden. En lastkaj, som ligger cirka en timmes båt resa bort, har hyrts för alla tunga transporter till och från arbetsområdet vid Söderström. Många transporter kan således göras som sjötransporter vilket avsevärt kommer att minska buller och avgasproblemen. Den komplicerade byggmetod som kommer att användas kräver också en mycket noggrann utsättning och inmätning. Över 100 stycken fixpunkter för geodetisk mätning kommer att behövas. Även olika typer av GPS-mätning kommer att användas. Dessutom har över 30 stycken inklinometerrör installerats för kontroll av sättningar och skred. Varvet bygger stålformar Byggtiden är planerad till fem år från byggstart vilket ger ett slutdatum i december Vissa osäkerheter som kan påverka tidplanen är jord- och bergförhållanden, väderlek som tuffa vintrar samt det faktum att mycket av arbetet kommer att bedrivas off-shore. En viss tid tar det också, minst tio månader, att planera, konstruera samt ordna med utrustning och personal. Byggverksamheten startade i maj 2008 när den första trafikomläggningen gjordes vid Söder Mälarstrand. För närvarande borras det för pålar vid Söder Mälarstrand. Vid Riddarholmen byggs en ljuddämpande vägg samt förbereds för att börja borra för sekantpåleväggarna till arbetsschaktet. Borrningar påbörjas under januari Vid Mariahissen pågår förberedelse för att påbörja tillfartstunneln. I Tallinn har skeppsvarvet börjat bygga stålformarna till tunnelelementen. Alla som är med och driver projektet tycker att det är ett mycket intressant och utmanande arbete att föra i hamn, speciellt med tanke på den miljöhänsyn som präglar projektet. D 8 husbyggaren nr 1 B 2009

11 Borrning för sekantpålevägg vid arbetsschakt Söder Mälarstrand. Borrmaskin B640 rotationsmaskin med vridmoment av Nm. Borrhålsdiameter är 1,2 m. Foto: Züblin nr 1 B 2009 husbyggaren 9

12 ANLÄGGNING Att bygga en närmare 500 meter lång bro i ett skredkänsligt område i Bohuslän var en utmaning. Farbanan vilar på två stållådor som tillslutits hermetiskt för att minska korrosionen och därmed också framtida underhållskostnader. Tillslutna stållådor minskar underhållet för bågbro Av jan sandberg, broingenjör, Vägverket Runt midsommaren 2008 öppnades den del av Europaväg 6 som sträcker sig genom Munkedal i Bohuslän. Att planera och bygga väg och bro genom det skredkänsliga området i Bohuslän var inte helt lätt. Det krävdes skicklighet och omsorg. En av de besvärligaste detaljerna var att hitta en bra övergång över Örekils - älven. Området kring älven är naturskyddat och myndigheterna krävde bland annat att Örekilsälven skulle kunna få meandra fritt utan påverkan av E 6:an. Strandbrinken utefter älven rasar hela tiden i mindre skred. För att hitta bästa läget för brons placering, fick vägen anpassas till bron, och inte tvärt om, som annars är brukligt. Man tillsatte en särskild teknikgrupp för bron som arbetade ihop med övriga i projektet. Rambölls arbete med brons projektering leddes av broingenjören Per- Olov Svensson. Olika brotyper granskades Vägverket gav konsulten tillräckligt med tid för att optimera broläge och brotyp. Detta skulle senare visa sig ha avgörande betydelse för slutresultatet. Olika brotyper skisserades och värderades. En brotyp som till exempel valdes Vy under bro. Foto: Vägverket bort i detta läge var av typ så kallad fritt frambygge. Denna skulle kunna ha krävt upp emot 200 pålar bara för ett enda stöd. Risken för skada vid eventuella jordskred togs också med i bedömningen av pålgrundlagda stöd. I över ett års tid, mättes, ritades, borrades och till sist grävdes fram de bästa grundläggningslägena för brostöden. Med hänsyn till skredrisken bestämdes att bron skulle grundläggas på berg. Allt detta ledde fram till att en bro med ett betongbågspann över Örekilsälven valdes och som huvudbärverk slutna stållådor. Letade sprickor De känsligaste stöden var bågens anfang. Här krävdes extra undersökningar i form av bland annat utökade borrningar och vattenförlustmätningar för att undersöka förekomsten av eventuella sprickor i berget. Grundläggning för anfangen direkt på berg var nödvändigt. Den högsta säkerhetsklassen för grundläggningen av stöden var anbefalld. Ett gestaltningsprogram upprättades som förgyllde broförslaget. Göts mot kristallint berg Även vid anbudsräkning gavs en relativt god tid för anbudsgivarna att räkna på objektet. NCC valdes som entreprenör, men upphandlingen överklagades i domstol av BilfingerBerger som hade det lägsta anbudet. Efter domstolsprövning fick dock NCC uppdraget att uppföra bron. Som konstruktör valdes Centerlöf & Holmberg i Malmö, med Ola Bengtsson som samordnare, tillsammans med Leonardt, Andrä & Partner, Stuttgart. För sprängningen av bågens bägge anfang krävdes extra stor försiktighet. Hårda restriktioner var satta. FÖRFATTAREN Jan Sandberg är broingenjör på Vägverket. Han arbetar med tekniska ut - redningar, granskningar av förslagsritningar och tekniska beskrivningar till broar. Jan Sandberg håller i förberedande besiktningar på alla broar inom Vägverkets Region Väst. Resultatet blev mycket bra. Bågen göts mot en fin yta av hårt kristallint berg. Båge i 17 etapper För att minimera påverkan på naturen valdes olika byggteknik för betongbågen. På den östra sidan valdes en fast stålställning, och på den västra sidan ett så kallat fritt frambygge där bågen hängdes upp i kablar med hjälp av en tillfällig pylon, som förankrade kablarna i berget. Att rengöra formen, gjuta och flytta formvagnen tog två veckor. Varje sektion var 5,5 meter lång. Formvagnen vägde 80 ton tom, och fylld med betong vägde den 300 ton. Bågens bredd var 14 meter, och golv, tak och mellanväggar göts i ett stycke. Bågen göts i 17 etapper. Totalt krävdes 32 kabelpar som förankrades i olika nivåer. Bergförankringen av spännlinorna injekterades fast meter in i berget. Ihopsvetsade lådor Betongfarbanan vilar på två stållådor i stället för som ofta är brukligt fyra balkar. 10 husbyggaren nr 1 B 2009

13 Ena sidan av bågen byggdes från en fast ställning. Den andra sidan över Örekilsälven med linor förankrade i berget genom en tillfällig pylon. Foto: Vägverket Det krävdes bärkraftiga linor. Foto: Vägverket Örekilsbron efter ihopgjutningen. Foto: Vägverket Vy. Foto: Vägverket Startklara lådor för lansering ut på bron. Foto: Vägverket Lådorna kom i 20 meter långa sektioner och svetsades ihop på byggplatsen. Brons totala längd är 494 meter. Efter täthetsprovning genom vakuumlådor svetsades lådorna ihop och tillslöts hermetiskt som en sarkofag. När syret inne i lådan tar slut avstannar korrosionen. Insidan behöver inte målas. Framtida inspektioner inne i lådan kan utföras genom att titthål öppnas för att kunna gå in med fiberoptik och granska lådans innandöme. Vid behov kan man i framtiden skära upp öppningar i lådorna och gå in för att utföra eventuella reparationer. Genom detta förfarande bedömmer Vägverket att få betydligt mindre underhållskostnader än om man utfört lådan som invändigt målad med gångbanor, trappor, belysningar etcetera eller som en låda med avfuktningsanläggning. Kostnad och tid hölls Den 23 meter breda betongfarbanan göts sedan ovanpå lådorna och bron färdigställdes på konventionellt sätt. NCC hade till sitt förfogande duktiga yrkesarbetare som leddes av Berndt Jans- Fortsättning s. 12 P nr 1 B 2009 husbyggaren 11

14 Utsikten från Munkedalsbron mot Saltkällefjorden är magnifik. Foto: Vägverket Lysande bro. Foto: Vägverket P son, och samarbetet med Vägverkets platsledning, som leddes av Sven-Ove Timmersjö, fungerade väl. Genom att förslagshandlingarna var väl genomarbetade lades första grundstenen till ett gott slutresultat. Inga störningar i grundläggningen av de många stöden i byggskedet uppkom, eftersom de projekterade grundläggningsnivåerna stämde väl. Konstruktörerna och entreprenören lade sedan till sina byggstenar på ett förtjänstfullt sätt. Kostnaden höll, kvaliteten var god, och färdigställandetiden kunde hållas. Vid slutbesiktningsdagen låg relationsritningarna över bron i original på bordet. Tiden var i detta fall en viktig nyckel för ett bra resultat. D Liksom i alla tider är bågen både funktionell och arkitektoniskt vacker. Foto: Vägverket 12 husbyggaren nr 1 B 2009

15 Det är vi som layoutar, trycker och distribuerar Husbyggaren När får vi göra din tidning? Ring för en givande kontakt Box 82, YSTAD Telefon Fax nr 1 B 2009 husbyggaren 13

16 ANLÄGGNING Genom BIM, 4D-modellering och data från maskindatorer kan vi skapa kontroll i realtid. I framtiden kan det bli aktuellt med fjärrstyrda anläggningsmaskiner där samma information som används för att planera produktionen kan används för att styra maskiner. Anläggningsmaskin kan fjärrstyras i realtid Av sven liedberg, Skanska Teknik, thomas olofsson, Luleå tekniska universitet, patrick söderström, Atcon AB och Luleå tekniska universitet och daniel thall, Ceco interactive design BIM eller bygginformationsmodellering diskuteras livligt i dagens byggbransch. Speciellt tycks tekniken ha fått fäste inom husbyggandet där allt fler vittnesmål om teknikens förträfflighet rapporteras. Övergången från att projektera i 2D till att modellera verkligheten med hjälp av 3D modeller sker nu över hela världen. CIFE Center of Facility Engineering, Stanford University, gör årliga enkätstudier av hur byggbranschen implementerar nya virtuella projekterings- och produktionsmetoder i byggprocessen, så kallad Virtual Design and Construction (VDC). Enligt CIFE och undersökningar som vi gör i Sverige tycks införandet av VDC ske stegvis i tre nivåer: Visualisering är det första steget. Olika 3D modeller sammanförs i så kallade samgransknings-modeller eller digital mock-ups för visualisering och kollisionskontroll mellan olika discipliner, till exempel samgranskning av installations-, arkitekt- och konstruktionsmodeller. Införandet av den första nivån är relativt okomplicerat och kräver relativt enkla anvisningar som överenskommelser om ett gemensamt koordinatsystem för leverans av 3D modeller för att samgranskningen ska fungera. Integration är det andra steget när man börjar utnyttja möjligheterna att med BIM som informationsbärare att integ - rera informationsflödet mellan olika applikationer i byggprocessens olika skeden. Exempel på sådan integration är möjligheten att utföra energianalyser från en BIM modell, kombinera BIM modellen med produktionsplaneringen för att visualisera produktionen, så kallad 4D modellering. Detta steg kräver mer av de ingående aktörernas hantering och programvara, till exempel hur metadata ska identifieras FÖRFATTAREN Sven Liedberg är tekn dr i geoteknik och avdelningschef för geoteknik och berg på Skanska Teknik, samt teknikansvarig för geo - teknikområdet i Skanska Sverige AB. Han ar - betar även med geotekniskt stöd åt Skanska Sverige med anläggnings- och husprojekt. FÖRFATTAREN Thomas Olofsson är professor i byggproduktion vid Luleå tekniska universitet. Han förestår också centrumbildningen ebygg, som utvecklar virtuella byggmetoder. och utbytas, vilken information som ska knytas till olika objekt i modellen. Automation är det slutliga steget i övergången till en BIM baserad byggprocess. Möjligheter till automatisering av designen med hjälp av parametrisering nämns som exempel men även styrning och kontroll av produktionsutrustning via Computer Numerical Control (CNC) gränssnitt. Det sista steget kan ge stora besparingar i form av tid och kostnader men innebär också ekonomiska risker och kräver sannolikt strategiska allianser med underleverantörer för att ge resultat. Sprids och används igen Gemensamt för införandet av samtliga nivåer är att information i högre grad sprids FÖRFATTAREN Patrick Söderström är ägare till Atcon AB, samt doktorerar inom Industrialiserat anläggningsbyggande på Luleå tekniska universitet. FÖRFATTAREN Daniel Thall är ingenjör samt system - vetare och har tio års erfarenhet av implementer ing och utveckling av BIM i olika byggnads projekt. Han är VD på företaget Ceco Inter active Design. och återanvänds av aktörerna i byggprocessen, exempelvis med hjälp av incitamentavtal som bygger på någon slags sam - arbetsmodell där nyttan men även kostnaderna för tekniken kan delas mellan byggherre, projektörer och entreprenörer. Speciellt för de mer avancerade nivåerna kan kostnaderna för införandet vara så stora att de måste avskrivas över flera projekt. Figur 1 visar ett typiskt exempel på visualisering där en VR modell användes i samgranskningsprocessen vid byggandet av LKABs pelletsverk MK3 i Malmberget. Maskinstyrda anläggningsprojekt I SBUF-projektet Aktiv design i anläggningsprojekt, som bedrivits vid Luleå tekniska universitet tillsammans med Skanska, Atcon och Ceco interactive de- 14 husbyggaren nr 1 B 2009

17 Figur 1. Exempel på visualisering och samgranskning i en VR miljö. Bilden är från projekte - ringen av LKAB:s pelletsverk MK3 i Malmberget. sign, har målet varit att undersöka hur BIM och 4D simulering i anläggningsprojekt kan bidra till en effektivare produktionsprocess. Ny teknik som GPS, maskinsensorsystem och maskindatorer har i allt högre grad börjat användas i svenska anläggnings projekt. De flesta större väg- och järnvägsprojekt har infört maskinstyrningssystem som grund för schakt- och fyllnadsarbeten. Maskinstyrning är att med hjälp av sensorsystem och positionsgivare (oftast GPS) kunna se maskinens läge mot en digital 3D modell av det som ska utföras. Noggrannheten på visningen är cirka 10 mm och till exempel en grävmaskinist kan se hur skopan förhåller sig till den yta eller de detaljer han ska schakta. Maskinstyrningssystem finns idag för anläggningsmaskiner såsom hjullastare, grävmaskiner, bandschaktare och väghyvlar. Maskinstyrning gör att tiden att starta upp och genomföra projektet minskar. Modeller för hela arbetsprojektet finns ofta inlagt i maskindatorn som gör det möjligt att snabbt flytta och starta upp maskinerna var som helst på bygget. Oavsett om det är mörkt eller snöar så kan maskinisten alltid se vad han ska göra vilket innebär effektivare maskintidsutnyttjande. Genom införandet av maskinstyrningssystem har inte bara tekniken förändrats, även byggprocessen har anpassats. Tidigare var det vanligt att man undan för undan gjorde utsättning för de moment man just för tillfället arbetade med. Detta betydde också att produktionen genomfördes och problem som uppkom löstes under tiden. Det som händer idag är att maskinmodellerna måste skapas först, innan anläggningsprojektet kan starta. Den tid man tidigare lade ned vid manuell utsättning under hela projektet måste nu användas till att skapa 3D modeller och säkerställa förutsättningarna för projektets teknik. Detta betyder också att problemställningar i fråga om utformning och tekniska lösningar måste planeras mera noggrant innan produktionen startar. Dagens maskinstyrda anläggningsprojekt avsätter alltså mer tid innan produktionen startar för att just lösa hanteringen av utformning och tekniska lösningar i samband med 3D modelleringen. Att kunna se var man är i en 3D modell och där se hur man ska utföra arbetet är en stor fördel för maskinföraren men även för projektledningen. 3D tekniken har ju använts i många år som verktyg för att genomföra projekteringsunderlag och volymberäkningar. Nu när samma data går att hantera ända ut till maskinerna så kommer 3D modeller att få en ännu större och viktigare roll i framtidens automatisering av väg- och anläggningsprojekt. Gå över mot BIM med 4D Att skapa digitala 3D modeller för maskinstyrning och volymberäkning är bara första steget. Nästa nivå är att integrera modellen med övrig information om den planerade produktionen för att skapa en BIM modell av det planerade projektet. Fortsättning s. 16 P Exempel på maskinsystem i en grävmaskin. nr 1 B 2009 husbyggaren 15

18 Figur 2. Integrering av informationsflödet i maskinstyrda anläggningsprojekt. Figur 3: Gantt-schema (övre bilden) jämfört med ett tidläges diagram (under bilden). P Figur 4: 4D visualisering av en vägskärning i ett motorvägsprojekt. Genom att koppla tidplaner direkt mot terrängmodellen så har vi en 4D modell och möjlighet att simulera och spela upp ett tänkt produktionsförlopp. Ofta är det just planeringen som är det stora problemet i anläggningsprojekt, eftersom genomförandet är starkt beroende av geotekniken. På grund av att markförhållandena är osäkra skapas ofta tid - planer grova nog att inrymma dessa osäkerheter. Det försvårar uppföljning och kontroll och därigenom mängdreglering, som ofta görs utifrån ett planerat tillstånd och inte från det verkliga förhållandet. Genom att skapa tidplaner från 3D modeller och 4D simulering kan planeringen förfinas. Att veta vilka resurser som ska göra vilka aktiviteter under vilken tid är speciellt viktigt i anläggningsprojekt. Just utsträckningen och de varierande volymerna i anläggningsprojekt gör att produktionskontrollen är svår. Med 4D så kan man skapa och förädla en produktionsprocess på detaljnivå och tidigt ge indikationer om arbetsmomentens effektivitet. Man kan aktivt i projekten välja mellan olika alternativ när man konstaterat vilka förhållanden som råder. På så sätt kan en detaljerad tidplan göras och aktivt modifieras under produktion. Figur 2 visar en möjlig integrering av informationsflödet i maskinstyrda anläggningsprojekt. Processen är uppdelad i följande steg, se figur 2: 1. 3D modellen skapas i CAD programmet i sektioner (till exempel varje meter). Vid ändring av designen (under produktion) kan detta steg hoppas över. 2. De olika bärlagren projekteras utgående från antagna geotekniska förhållanden (projektering) eller utifrån verkliga markförhållanden (under produktionen). 3. Informationen från sektionsgeometrier och bärlager sparas i modellen för att användas i planeringen av projektet och för export av maskindata. 4. Masskvantiteter (fyll och schakt) beräknas och 3D modell genereras från sektionsdata. Olika program för mass - optimering kan också användas för att skapa underlag för resurs och tidplaner. 5. (Om)planering av aktiviteter (fyll och schakt) och transporter av massorna görs lämpligen med tid-lägesteknik, (så kallad tid-väg diagram). 6. Produktionsplanen kan nu visualiseras (4D) genom att kombinera 3D modellen med tidplanen. Figur 3 visar ett exempel på ett Ganttschema (övre bilden) som är jämfört med ett tid-läges diagram. Förutom tid så ser man tydligt hur maskinerna kommer att förflyttas längs vägsträckan i väg-tid diagrammet. Tilos (2008) och DynaRoad (2008) är två applikationer på marknaden som använder tid-läges teknik. I DynaRoad ingår också en massoptimeringsalgoritm för ekonomisk optimering av masshanteringen. I och med att olika aktiviteter kopplas till läge är det nu enkelt att visualisera produktionsplaneringen med 4D. Figur 4 visar resultatet av en utvecklad prototyp i SBUF projektet. Förutom möjligheten att visualisera produktionsplanen har vi nu ett utmärkt underlag för uppföljning, kontroll och mängdreglering. I nästa steg planeras att undersöka hur positionering av anläggningsmaskinerna kan användas för att följa upp produktionen. Ger kontroll i realtid Maskindatorerna kan ofta rapportera status och läge, någon som idag främst används av maskinförarna. Genom att centralt på byggplatsen samla in maskindata öppnar sig möjligheten för uppföljning och kontroll i realtid. Något som på sikt avsevärt kan effektivisera anläggningsprojekten. Redan idag finns teknik utvecklad för fjärrstyrning av förarlösa truckar i LKAB:s järnmalmsgruvor. I framtidens BIM baserade och automatiserade anläggningsprojekt ersätts manskapsbodar av kontrollrum där tekniker kan övervaka och fjärrstyra anläggningsmaskinerna. Förändringar av design eller produktionsplanering kan ske aktivt eftersom informationsflödet är integrerat och all grunddata finns lagrad i modellen för anläggningsprojektet. Samma information som bildar underlag för produktionsplanering blir maskindata som styr utformningen. D Referenser: Söderström, P. och Olofsson T., 4D-modellering för aktiv design i anläggningsprojekt, SBUF projekt 11842, Teknisk rapport DynaRoad: 15 december, Astas hemsida för Tilos: p, 15 december, Ceco interactive design: 15 december Atcon: 15 december Skanska: 15 december husbyggaren nr 1 B 2009

19 TYPGODKÄNDA STÅLRÖRSPÅLAR STÖDVÄGGAR FÖR HAMNAR STÅLBROAR BULLERSKYDD

20 ANLÄGGNING Utbildning av gröna besiktningsmän har påbörjats. I november gick 23 deltagare den första besiktningskursen för Mark och växt. Deltagarna lärde sig mer om bland annat växtkvalitet, markbäddar och vanliga sjukdomar på växtmaterial. Besiktningsmän får grön kompetens Av gunnel holm, verksamhetsledare, E-planta ek. förening IHusbyggaren nr beskrev Kerstin Nilsson en del av sina erfarenheter från arbetet som grön besiktningsman. Hon påtalade hur ofta det blir fel i entreprenader med växtanläggningar. Det är alltför vanligt att den som gör besiktningen inte är branschkunnig utan är byggbesiktningsman och inte har någon som helst fackmässig kunskap om de gröna anläggningarna. Den senaste utbildningen för gröna besiktningsmän genomfördes år 1997 i regi av dåvarande Markbesiktningsrådet, som var en sammanslutning av olika branschorganisationer. Sedan dess har det inte genomförts någon mer utbildning, främst på grund av att Markbesiktningsrådets verksamhet har upphört. Krav klara för certifiering Bristen på grön kompetens hos besiktningsmän har under senare år ofta påtalats i olika sammanhang. Detta har lett till att ett arbete startades för att skapa en utbildning som kan leda fram till certifierade besiktningsmän speciellt för den gröna sektorn. Härigenom vill man stärka upp den gröna kompetensen i samband med entreprenadbesiktningar. En projektgrupp med representanter från utemiljöbranschen har under åren 2007 och 2008 arbetat fram ett utbildningspaket för certifiering av gröna besiktningsmän. Samarbete har etablerats med Sitac ett certifieringsorgan inom byggbranschen som utgör en oberoende part. En kravspecifikation för certifie - ring har tagits fram som är utlagd på För att bli en certifierad besiktningsman inom utemiljö krävs det en godkänd examen som landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, hortonom, trädgårdstekniker eller liknande utbildning. Utöver det ska man ha minst fem (5) års branscherfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter och erfarenhet av besiktningsverksamhet. Ett system för mentorer är under utarbetning. En viktig del i kravspecifikationen är naturligtvis kunskaper inom fackområdet samt lagstiftning. Kunskaper krävs inom följande områden: Entreprenadjuridik, Mark och växt och Natursten och betong. Projektgruppen ansvarar, i samarbete med Sitac, för upplägget av kurserna för Växt och mark och Natursten och betong. För entreprenadjuridik hänvisas till andra kursarrangörer, till exempel SBR. Godkänt kunskapsprov inom samtliga områden krävs för en certifiering. FÖRFATTAREN Gunnel Holm är hortonom och verksamhetsledare på E-planta ek. förening. Hon arbetar bland annat med olika utvecklingsprojekt för att få fram bättre växter till offentliga miljöer. Lärde sig mer Den november 2008 genomfördes den första besiktningskursen för Mark och växt på Hvilan Utbildning i Åkarp mellan Malmö och Lund. Ansvariga för genomförandet av kursen var plantskolornas organisationer; GRO-Plantskolor och E-planta ekonomisk förening. De 23 deltagarna hade olika bakgrunder. En del utför redan idag besiktningar och ville öka sin kunskap inom området och siktar på att bli certifierade besiktningsmän. Andra ville bli bättre beställare och genom kursen öka sin egen kunskap om vad man ska tänka på när man beställer växter. De tre kursdagarna innehöll både föreläsningar och praktiska övningar med levande växtmaterial. Kursen behandlade bland annat växtkvalitet, växtkännedom, markbäddar, växtetablering samt vanliga sjukdomar och skador på växtmaterial. Väl etablerade experter hade bjudits in för att föreläsa inom sina respektive områden. Kursledaren Kerstin Teutsch från Teutsch landskapsarkitekter höll ihop programmet. Nästan hela den andra dagen var förlagd till en maskinhall där en stor mängd växter hade placerats inför genomgångarna av växtkvalitet och växtkännedom. Hälften av deltagarna fick en genomgång i växtkännedom medan den andra gruppen diskuterade odlingssystem och kvalitetsregler utifrån det frivilliga regelsystem som finns i form av GRO Plantskolors kvalitetsregler. På kvällen fortsatte man med gruppövningar där man fick tillämpa de kunskaper man fått under dagen. Deltagarna delades in i grupper där de bland annat fick göra leveranskontroller och kvalitetsbedömningar av buskar och träd samt sortbestämningar. Dagen var mycket uppskattad av deltagarna där de praktiskt fick tillämpa sina nya alternativt befintliga kunskaper. Gick genom regelverk Den sista dagen inleddes av Ove Samuelsson, Samko, som är besiktningsman och utför många olika besiktningar med växt - anläggningar. Han arbetar även med kursverksamhet inom området. Han redogjorde för den praktiska besiktningens genomförande, vilka olika reglerverk som 18 husbyggaren nr 1 B 2009

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Håkan Ahlström, Stora Project, Specialist byggnadsverk Två spår 1871 10 tåg/dygn 2013 550 tåg/dygn 2 2015-05-08 Kort om Citybanan Färdigställande 2017 6 km lång

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

BIM eller VDC Stegen för infrastruktur

BIM eller VDC Stegen för infrastruktur BIM eller VDC Stegen för infrastruktur Thomas Olofsson Professor Byggproduktion Luleå tekniska universitet Innehåll BIM eller VDC Vad är det Utvecklingsstegen i byggprojekt infrastrukturprojekt Optimeringsnivåer

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

BIM kan det va nåt för väg och anläggningsbranschen?

BIM kan det va nåt för väg och anläggningsbranschen? Open BIM - Livscykelperspektiv och hållbart byggande BIM kan det va nåt för väg och anläggningsbranschen? Definition av BIM BIMs 3 utvecklingstadium Ett hypotetisk anläggningsprojekt Utgångspunkter Exempel

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Grundläggning på stålrörspålar ger en stabil grund. Pålgrundläggning tryggar användandet av bostaden i generationer framåt. Ruukkis stålrörspålar

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi Sid 1(8) Askim Fastighetskonsult AB nr 1250 Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING Typ av besiktning Slutbesiktning Besiktningens

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Sydafrikansk. med andäktig vy

Sydafrikansk. med andäktig vy Sydafrikansk sensuell elegans med andäktig vy Uppdraget innehöll nästa alla utmaningar som man bara kan råka ut för som arkitekt. Kunden hade tydliga krav på sin lista. En stor trädgård på berget utan

Läs mer

4D - MODELLERING FÖR AKTIV DESIGN I ANLÄGGNINGSPROJEKT

4D - MODELLERING FÖR AKTIV DESIGN I ANLÄGGNINGSPROJEKT TEKNISK RAPPORT 4D - MODELLERING FÖR AKTIV DESIGN I ANLÄGGNINGSPROJEKT SBUF PROJEKT 11842 Patrick Söderström och Thomas Olofsson Luleå 2009 Avdelningen för Arkitektur och Infrastruktur Institutionen för

Läs mer

Konsultupphandling Ja tack

Konsultupphandling Ja tack upphandling Ja tack Förfrågan Offert, anbud Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal Lån av cykel

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22

Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22 Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22 Uppvärmning Husen ska under alla tider på året vara uppvärmda till minst 10 grader Celsius för att undvika allvarliga frysskador

Läs mer

Konsultupphandling. Construction Management

Konsultupphandling. Construction Management Konsultupphandling Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal

Läs mer

Hur man väljer rätt Pålningsmetod.

Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Pålplintar 25 år; 2009-06-05 Bo Berglars PiD Piling Development AB Box 160 751 04 Uppsala Tel: 018-71 22 44 Mail: bo.berglars@piling.se Mobil: 0705-790 400 2 Pålplintar

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin Hållbar Materialförsörjning Sven Brodin Ca 415.000m3 = 600.000 ton Från presentation 2011 Dessa mängder ska Tyresö kommun transportera under 5-6 år. Från presentation 2011 Till varje km väg som ska byggas

Läs mer

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun Hur flyttar man en stad? GEOTEKNIK Malmen är Kirunas lycka. Men det som är stadens lycka är samtidigt dess problem. När LKAB följer malmkroppen allt djupare ner i berget leder sprängningarna till sättningar

Läs mer

Vårviks Backa Bräcke By

Vårviks Backa Bräcke By Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 64 m² Område Bräcke By Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 15 naturtomter

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Plats: Hotel Lakeus, Seinäjoki. Niemilä och Ojanperu Finland. Mats Larsson, Ruukki Sverige AB Borlänge (Arrangör och moderator)

Plats: Hotel Lakeus, Seinäjoki. Niemilä och Ojanperu Finland. Mats Larsson, Ruukki Sverige AB Borlänge (Arrangör och moderator) Bridge Moving Technique. Workshop Minnesanteckningar Plats: Hotel Lakeus, Seinäjoki. Niemilä och Ojanperu Finland Datum: 2009-08-14--15 Deltagare: Mats Larsson, Ruukki Sverige AB Borlänge (Arrangör och

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan Baneseminar Multiconsult 2014-01-30 Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan 6 km railway tunnel 2 tracks 2 stations 1,4 km railway bridge

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna. Per Thunstedt

Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna. Per Thunstedt Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna 2012 Per Thunstedt Vem är Per Thunstedt? Vad kan han förmedla oss som jobbar inom kommunerna med konstbyggnader? De senaste

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling #3 NYHETER prefabricerade betongelement 2011 Ny avformningsenhet i fabriken Ny hemsida med smart upplägg Ett energibygge i exploativt område Årets sista Finn Fem Fel tävling Ansvarig utgivare: Inge Andersson

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 SKOGSUVEN 7 Ugglevägen 183 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11 Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter Mats Ricknäs 2014-04-11 Agenda Kort presentation av projektet Beskrivning av projektets förutsättningar Entreprenader inom delområden

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis.

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis. Föreskrifter Detta är en beskrivning på omfattningen (men ej heller begränsad till) Brf Plutonens föreskrifter inom föreningen utöver de tidigare fastställda föreskrifter och regler som utlysts. Utöver

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR Tryckfolder Version 1.04 TERRAKOMP FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR TERRAKOMP, VAD ÄR DET? Att bygga ett attraktivt naturstensfarthinder i stadsmiljö är en tidskrävande

Läs mer

Konfidentiell Information

Konfidentiell Information Konfidentiell Information Kenneth Gustafsson Lars Fahlgren Vilka är Gar-Bo? Vi vill att Sverige ska ha världens bästa hus Vi ser till att det blir bra hus byggda Om kunden har gjort rätt och det blir fel

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Upphandling av BIM Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Linus Malm PIO Project Information Officer Tre case Man måste följa upp krav man ställer Priset

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

DIGITAL KOMMUNIKATION MOT MASKINSTYRDA ANLÄGGNINGSMASKINER SBUF Projekt nr 11918

DIGITAL KOMMUNIKATION MOT MASKINSTYRDA ANLÄGGNINGSMASKINER SBUF Projekt nr 11918 DIGITAL KOMMUNIKATION MOT MASKINSTYRDA ANLÄGGNINGSMASKINER SBUF Projekt nr 11918 En principskiss på ett anläggningsprojekt med guidade och styrda maskiner som får sin position via GPSsystem men som även

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Geoteknik & BIM - Förbifart Stockholm Upphandling av entreprenader med geotekniska modeller som utgångspunkt.

Geoteknik & BIM - Förbifart Stockholm Upphandling av entreprenader med geotekniska modeller som utgångspunkt. Geoteknik & BIM - Förbifart Stockholm Upphandling av entreprenader med geotekniska modeller som utgångspunkt. Jon Vestgård, Golder Associates Jan Ludvigsson, Vianova GeoSuite Golder Associates AB VEM Golder

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

Energipålar I samarbete med:

Energipålar I samarbete med: Energipålar I samarbete med: Energi från marken med stålrörspålar Ny använding för stålrörspålar Klokt sätt att spara natur, energi och kostnader Lösning för framtiden lägre energi förbrukning i byggnader

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 TOTALENTREPRENAD A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 2 HUR VILL DU BYGGA DITT NYA HEM? När du nu har bestämt dig för att bygga ett nytt hus är det också

Läs mer

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kjell-Åke Averstad Projektchef Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kärnavfallsrådet Seminarium 26 NOVEMBER 2014 Agenda Varför Citybanan Vad är Citybanan Hur leder o styr vi projektet Kommunikation Nuläget

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Ta ett djupt andetag...

Ta ett djupt andetag... Ta ett djupt andetag... Ekonomisk och effektiv ventilation www.mastervent.se ...och slappna av! Vi har erfarenhet och kompetens som det stora företaget, men känslan av det nära och personliga engagemanget

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Hansen UnitAl. elementfasad

Hansen UnitAl. elementfasad Hansen UnitAl elementfasad Hansen UnitAl elementfasad Referensobjekt WTC Malmö 16-39 Forum Jaren Stavanger 42-51 Novozymes Bagsværd Köpenhamn 52-71 2 2 3 3 Projekt Hansen UnitAl 4 4 5 5 Vertikalsnitt Skala

Läs mer

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt Knak och brak ett kraftfullt avsnitt Knak och brak kan höras när något går sönder. Saker går sönder varje dag. Ofta gör det inte så mycket, men ibland blir det katastrof. Det kan också vara meningen att

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114 Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand Uleberg 2:114 Överlåtelsebesiktning för säljare Adress Telefon Org. nr. E-post Hästedalsvägen 20 456 55 Bohus Malmön 072-540 59 39 969762-0954 bengt@stugservice.com 2011

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer