SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan"

Transkript

1 SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 109 Nedanstående är en annons från Protan

2

3

4 2 husbyggaren nr 1 B 2009

5 nr Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING ISSN Organ för SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund ANSVARIG UTGIVARE Lars Hedåker REDAKTÖR Margot Granvik, Granvik Produktion Gaffelgränd 1 a, Stockholm Tfn Fax e-brev: ANNONSAVDELNING Björn Mårtenson Lena Rösund Tfn Fax e-brev: Djursholmsvägen Täby PRENUMERATIONSÄRENDEN Tfn: e-brev: PRENUMERATIONSPRISER 1 4 prenumerationer 250: 5 9 prenumerationer 200: 10 eller fler prenumerationer 160: Lösnummer 70: Samtliga priser exkl moms. Plusgiro: Bankgiro: UTGIVNINGSPLAN 2009 Nr 1 v 5 Nr 5 v 37 Nr 2 v 11 Nr 6 v 42 Nr 3 v 17 Nr 4 v 23 TRYCKERI Nr 7 v49 Prinfo Ystads Centraltryckeri Box 82, Ystad Tfn Fax e-brev: Husbyggaren är medlem i Sveriges Tidskrifter Upplagan är ex. Kontrollerad av Husbyggaren uttrycker SBRs officiella uppfattning endast då det särskilt anges. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts. Bilaga medföljer Sidan 26 Tunnlar och broar är ofta stora komplicerade anläggningar med utmaningar. Som att hitta fäste för en bro i ett skredområde eller dra en tunnel under Stockholms vatten. När entreprenaden väl är utförd återstår besiktningen. Husbyggaren har följt med flera av SBRs besiktningsmän ut. Frågan blir om förbesiktningar skulle kunna förhindra att fel byggs in? Foto: Margot Granvik INNEHÅLL 4 Teknisk utmaning dra tunnel under Stockholms vatten 10 Tillslutna stållådor minskar underhållet för bågbro 14 Anläggningsmaskin kan fjärrstyras i realtid 18 Besiktningsmän får grön kompetens 20 Unikt fjällhotell uppförs i extrem arbetsmiljö 24 Entreprenören bör fixa till golvbrunn och takstege 26 För många fel förlänger slutbesiktning av hall 30 Felen är åtgärdade och bygget blir godkänt 32 Objektiva miljökriterier saknas för byggmaterial 34 Jämförelser av CO2-utsläpp är väl underbyggda 38 Juridik: Regler styr hur ramavtal ska handlas upp 40 IT: Tänk om smarta prylar och visdom blir status 42 Form & Teknik: Att bo granne med havet återbesök på ny plats 45 Noterat 46 Låt inte krisen stoppa industrialiseringen 59 Marknadsnytt 60 Nytt från SBR I nästa nummer: Stålbyggnad & Drift och underhåll Tidningen utkommer i vecka 11 nr 1 B 2009 husbyggaren 3

6 ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom Södertäljeslussen som egentligen är för liten! Teknisk utmaning dra tunnel under Stockholms vatten Av tilo spahn, teknisk projektchef, JV Söderströmstunneln HB och sven-göran andersson, Züblin Scandinavia AB Stockholms nya järnvägslänk Citybanan är en tvåspårig tunnel som byggs under centrala Stockholm mellan Tomteboda och Stockholm Södra. Den totala längden blir cirka sex km och tunnelarbetet omfattar även byggandet av två stycken underjordiska stationer. Färdigbyggd innebär Citybanan att den nuvarande tågtrafiken kommer att kunna dubbleras och att den så kallade getingmidjan byggs bort. Miljömässigt känsligt område Eftersom den största delen av Stockholms grund består av hård kristallin berg grund så är ett tunnelalternativ ett både tekniskt och miljömässigt bra alternativ. Merparten av tunnelarbetet kan utföras med traditionell tunneldrift (borrning/sprängning). Vid Söderström, det vill säga tunnel - delen från Riddarholmen till Söder Mälarstrand måste en annan byggmetod utnyttjas på grund av att bergytan ligger långt under tunnelläget. Dessutom är det centrala läget mellan Riddarholmen Gamla Stan Södermalm ett miljömässigt mycket känsligt område varför speciell hänsyn måste tas vid val av byggmetod. Fem års byggtid Konsortiet Joint Venture Söderströms - tunneln HB är ett samarbete mellan det tyska företaget Züblin Spezialtiefbau GmbH och det danska företaget E. Pihl och Son A/S. Konsortiet tecknade i början av år 2008 ett avtal med Banverket om att på totalentreprenad bygga Söderströmstunneln. Kontraktsumman är på miljoner SEK och planerad byggtid cirka fem år från byggstart. Züblin är specialiserade på avancerade undermarksarbeten och kommer att svara för alla sponter, schakter, pålar, stag, stöd samt även de bergtunnlar som ingår i kontraktet. Züblins teknikavdelning har dessutom gjort alla beräkningar och konstruktioner av ovanstående. Pihl och Son kommer att bygga själva sänktunneln och har även gjort beräkningar och konstruktionshandlingar i sam arbete med Cowi. Pihl och Son har stor erfarenhet av sänktunnlar från tidigare liknande projekt. JV Söderströmstunneln HB kunde således uppfylla alla krav som beställaren ställde på miljöhänsyn, tidigare erfarenhet, arbetsledning samt erfarna yrkesarbetare. Tre tunnelelement sänks På båda sidorna om Riddarfjärden kommer komplicerade arbetsschakt att byggas. Dessa schakt behövs för att kunna ansluta bergtunnlarna till sänktunneln. Undervattensdelen av tunneln består av tre stycken tunnelelement som vardera är cirka 100 meter långa. Efter att ha blivit färdigställda på arbetsplatsen vid Söderström kommer respektive element att sänkas ner på fyra stycken stålkärnepålade fundament nere på sjöbotten. Efter det att alla arbetsmoment är färdigställda så påminner konstruktionen om en överdeckad undervattensbro. Arbetsschakt Riddarholmen Schaktet vid Riddarholmen kommer att bli cirka 30 m djupt under sjövattenytan och kommer att användas till att platsgjuta den anslutningskonstruktion som erfordras för att kunna koppla ihop den norra bergtunneln med sänktunneln. Överdelen av arbetsschaktet ner till cirka 20 m under sjöytan består av lösa jordmassor, och två stycken parallella borrade sekantpåleväggar utförs med en väggtjocklek av 1,5 m. Dessa spontväggar borras ner till bergytan och stagas av FÖRFATTAREN Tilo Spahn är teknisk produktionschef på Züblin. Han har mångårig erfarenhet som platschef och arbetschef på olika internationella uppdrag. FÖRFATTAREN Sven-Göran Andersson är bygg - ingenjör SBR. Han var ägare och VD för borrföretaget Sven Andersson i Uppsala AB, innan det såldes till Züblin, och är en veteran i borrsammanhang. invändiga stöttor på två stycken nivåer. Under sekantpålenivån (minus 20 m) måste ytterligare 10 m bergsschakt utföras. För att förhindra att vibrationer från borrning/sprängning kan påverka omgivande byggnadsverk så kommer vertikalt sågade slitsar att göras utefter hela längden av respektive schaktväggar. Eftersom arbetsschakten måste byggas ut 50 m i Riddarfjärden måste en fångdamm byggas. Dammväggarna kommer att förankras med olika typer av stag. Vid stagarbetet måste hänsyn tas till omgivande hus och andra konstruktioner. För att undvika inläckande vatten 4 husbyggaren nr 1 B 2009

7 Citybanan dras i en sänktunnel som läggs längs sjöbotten mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand. Den nedre skissen visar längdsektionen över sänktunneln och anslutande bergtunnlar. Skiss: Züblin kommer ridåinjektering att utföras under sekantväggarna samt även annan typ av berginjektering ner till sju meter under slutlig sprängbotten. Även fångdamms - väggarna kommer att jetinjekteras i övergång mellan jord och berg. Arbetsschakt Söder Mälarstrand Ett U-format sekantpåle-schakt kommer att byggas ner till ett djup av 18 m från sjövattenytan. Sekantpåleväggarna (som är borrade) blir 1,5 m tjocka. Grundläggningen av den platsgjutna betongtunneldelen som byggs nere i arbetsschaktet görs med borrade pålar ner till bergytan som ligger max 33 m under sjövattenytan. Pålarna dubbas in i berget och tätning mot läckande vatten erhålls genom jetinjektering. För att upprätthålla biltrafiken på Söder Mälarstrand måste en temporär bro byggas ute i Riddarfjärden. Bron grundläggs med borrade betongpålar med 1,2 m diameter. Dessutom måste den befintliga kajen förstärkas med borrade pålar. Konstruktionen förstärks ytterligare med bakförankrade dragstag. På grund av att vattendjupet bara är 4 m utanför den befintliga kajen måste omfattande grävarbeten utföras inne i arbetsschaktet ner till tunnelläget 18 m under sjövattenytan. Sedan kommer ridåoch botteninjektering att utföras i botten av schaktet för att täta mot inläckande vatten. Eftersom botten av sänktunneln kommer att ligga 23 m under sjövattenytan och det maximala vattendjupet är cirka 20 m måste omfattande muddringsarbeten utföras. För att minimera miljöpåverkan av vattnet i Riddarfjärden kommer så kallade siltcurtains att placeras så att arbetsområdet avskärmas från den övriga delen av Riddarfjärden. Efter erfoderlig muddring kommer en arbetsyta av betong att gjutas på sjöbotten. Borrade stålkärnepålar kommer sedan att drivas genom bottenbetongen och ner cirka 1 m i fast berg. Dykare kommer att kontrollera att stålkärnepålarna hamnar rätt. Borrning och stålkärnemontage kommer att utföras från borrplattformar. Efter slutförd pålning kommer fundamenten att formsättas och armeras. Sedan gjuts fundamenten av dykare med en speciell undervattenbetong. Sänktunnelelement av betong På grund av det begränsade arbetsområdet vid Söderström måste huvuddelen av tillverkningen av de cirka 100 m långa tunnelelementen göras på andra platser. Stålgjutformarna, som tillverkas av 10 mm tjock fartygsplåt, byggs på ett skepps - varv i Tallinn. Dimensionerna av respektive tunnelelement är: längd cirka 100 m, bredd 20,5 m och höjd 10,0 m. Stålformarna byggs färdiga i Tallinn och placeras på stora pråmar. Varje stålform förses också med täta stålskott på varje kortsida och formarna fungerar också som ett båtskrov under transporterna fram till slutligt läge i Riddarfjärden. Ett problem vid sjötransporten är att Södertäljeslussen är smalare än formelementen (slussbredden är cirka 19 m). Problemet går att lösa genom att lasta form - elementen på pråmarna på ett sådant sätt att botten av elementen ligger högre än slussportar och sidokajer vid slussningen. Fortsättning s. 6 P nr 1 B 2009 husbyggaren 5

8 Vid Söder Mälarstrand och Riddarholmen byggs arbetsschakt där bergtunnlarna ska ansluta till sänktunneln som ska gå längs sjöbotten. Här sker en etablering vid Söder Mälarstrand. Foto: Züblin P Vid en kajplats längre in i Mälaren kommer det fortsatta arbetet med tunnel - elementen att göras, det vill säga arme - ring och betonggjutning. Först måste stålformarna lastas av pråmarna. Det sker genom att vattenfylla pråmarna som då sjunker ned; stålformarna självflyter. Belastar inte närmiljön Genom att det mesta av arbetet med att färdigställa tunnelelementen sker utanför Stockholm kommer väldigt mycket av de miljöproblem i form av ljud, avgaser, etcetera som uppkommer vid denna typ av byggande inte att behöva belasta närmiljön runt Riddarfjärden. Eftersom farleden in till Riddarfjärden har ett begränsat djup kan inte tunnelelementen färdigställas mer än till ett djupgående av 6,0 m. Resterande arbete måste göras vid det slutliga läget vid Söderström. Under tiden som tunnelelementen har tillverkats har också de båda platsgjutna tunneldelarna vid Riddarholmen respektive Söder Mälarstrand gjorts färdiga. Båda arbetsschakten kommer nu att vattenfyllas och spontväggarna ut mot Söderström kommer att skäras bort genom att använda speciella undervattenmetoder. Efter att så kallade Gina-tätningar har monterats på tunnelelementen är dessa färdiga att sänkas ner till slutligt läge på bottenstöden, speciella juste - ringsdon (grout-bags) är monterade på bottenstöden, vilket medgör att smärre justeringar i höjd kan göras. Berget måste slitssågas När tunnelelementen är placerade i rätt läge demonteras tätskotten från varje element. Slutligen monteras spänn kablar genom alla tre tunnelelementen och kablarna efterspänns. Med denna byggmetod garanteras att den specificerade minimilivslängden på 120 år kommer att uppnås. Byggandet av de bergtunnlar som in går i kontraktet påverkas mycket av det trånga utrymmet vid Söder Mälarstrand samt den känsliga närmiljön med bland annat restriktioner av tillåtna skjuttider och vibrationer. Omfattande slitssågning av berget måste göras innan sprängning kan påbörjas. Tunnelarbetet vid Söder Mälarstrand startar i februari 2009 med att tillfarts - tunneln börjar med att drivas in mot läget för tågtunneln. Från detta läge drivs sedan tågtunneln norrut mot arbetsschaktet vid Söder Mälarstrand. Transporter går över vatten Ett logistiskt problem är det faktum att lastbilstrafik till och från Riddarholmen är begränsad på grund av bron över till Fortsättning s. 8 P 6 husbyggaren nr 1 B 2009

9

10 Början av en sekantpålevägg med borrhålsdiameter 1,5 meter som ligger vid arbetsschaktet på Riddarholmen. Foto: Züblin P Riddarholmen. Problemet har lösts genom att i stället utnyttja sjötransporter. En kombination av bogserbåtar och pråmar gör det möjligt att kunna transportera 250 ton material per transport till och från Riddarholmen eller Söder Mälarstrand. JV Söderströmstunneln HB kommer att utnyttja sjötransporter så mycket som möjligt för att värna om närmiljön runt Riddarfjärden. En lastkaj, som ligger cirka en timmes båt resa bort, har hyrts för alla tunga transporter till och från arbetsområdet vid Söderström. Många transporter kan således göras som sjötransporter vilket avsevärt kommer att minska buller och avgasproblemen. Den komplicerade byggmetod som kommer att användas kräver också en mycket noggrann utsättning och inmätning. Över 100 stycken fixpunkter för geodetisk mätning kommer att behövas. Även olika typer av GPS-mätning kommer att användas. Dessutom har över 30 stycken inklinometerrör installerats för kontroll av sättningar och skred. Varvet bygger stålformar Byggtiden är planerad till fem år från byggstart vilket ger ett slutdatum i december Vissa osäkerheter som kan påverka tidplanen är jord- och bergförhållanden, väderlek som tuffa vintrar samt det faktum att mycket av arbetet kommer att bedrivas off-shore. En viss tid tar det också, minst tio månader, att planera, konstruera samt ordna med utrustning och personal. Byggverksamheten startade i maj 2008 när den första trafikomläggningen gjordes vid Söder Mälarstrand. För närvarande borras det för pålar vid Söder Mälarstrand. Vid Riddarholmen byggs en ljuddämpande vägg samt förbereds för att börja borra för sekantpåleväggarna till arbetsschaktet. Borrningar påbörjas under januari Vid Mariahissen pågår förberedelse för att påbörja tillfartstunneln. I Tallinn har skeppsvarvet börjat bygga stålformarna till tunnelelementen. Alla som är med och driver projektet tycker att det är ett mycket intressant och utmanande arbete att föra i hamn, speciellt med tanke på den miljöhänsyn som präglar projektet. D 8 husbyggaren nr 1 B 2009

11 Borrning för sekantpålevägg vid arbetsschakt Söder Mälarstrand. Borrmaskin B640 rotationsmaskin med vridmoment av Nm. Borrhålsdiameter är 1,2 m. Foto: Züblin nr 1 B 2009 husbyggaren 9

12 ANLÄGGNING Att bygga en närmare 500 meter lång bro i ett skredkänsligt område i Bohuslän var en utmaning. Farbanan vilar på två stållådor som tillslutits hermetiskt för att minska korrosionen och därmed också framtida underhållskostnader. Tillslutna stållådor minskar underhållet för bågbro Av jan sandberg, broingenjör, Vägverket Runt midsommaren 2008 öppnades den del av Europaväg 6 som sträcker sig genom Munkedal i Bohuslän. Att planera och bygga väg och bro genom det skredkänsliga området i Bohuslän var inte helt lätt. Det krävdes skicklighet och omsorg. En av de besvärligaste detaljerna var att hitta en bra övergång över Örekils - älven. Området kring älven är naturskyddat och myndigheterna krävde bland annat att Örekilsälven skulle kunna få meandra fritt utan påverkan av E 6:an. Strandbrinken utefter älven rasar hela tiden i mindre skred. För att hitta bästa läget för brons placering, fick vägen anpassas till bron, och inte tvärt om, som annars är brukligt. Man tillsatte en särskild teknikgrupp för bron som arbetade ihop med övriga i projektet. Rambölls arbete med brons projektering leddes av broingenjören Per- Olov Svensson. Olika brotyper granskades Vägverket gav konsulten tillräckligt med tid för att optimera broläge och brotyp. Detta skulle senare visa sig ha avgörande betydelse för slutresultatet. Olika brotyper skisserades och värderades. En brotyp som till exempel valdes Vy under bro. Foto: Vägverket bort i detta läge var av typ så kallad fritt frambygge. Denna skulle kunna ha krävt upp emot 200 pålar bara för ett enda stöd. Risken för skada vid eventuella jordskred togs också med i bedömningen av pålgrundlagda stöd. I över ett års tid, mättes, ritades, borrades och till sist grävdes fram de bästa grundläggningslägena för brostöden. Med hänsyn till skredrisken bestämdes att bron skulle grundläggas på berg. Allt detta ledde fram till att en bro med ett betongbågspann över Örekilsälven valdes och som huvudbärverk slutna stållådor. Letade sprickor De känsligaste stöden var bågens anfang. Här krävdes extra undersökningar i form av bland annat utökade borrningar och vattenförlustmätningar för att undersöka förekomsten av eventuella sprickor i berget. Grundläggning för anfangen direkt på berg var nödvändigt. Den högsta säkerhetsklassen för grundläggningen av stöden var anbefalld. Ett gestaltningsprogram upprättades som förgyllde broförslaget. Göts mot kristallint berg Även vid anbudsräkning gavs en relativt god tid för anbudsgivarna att räkna på objektet. NCC valdes som entreprenör, men upphandlingen överklagades i domstol av BilfingerBerger som hade det lägsta anbudet. Efter domstolsprövning fick dock NCC uppdraget att uppföra bron. Som konstruktör valdes Centerlöf & Holmberg i Malmö, med Ola Bengtsson som samordnare, tillsammans med Leonardt, Andrä & Partner, Stuttgart. För sprängningen av bågens bägge anfang krävdes extra stor försiktighet. Hårda restriktioner var satta. FÖRFATTAREN Jan Sandberg är broingenjör på Vägverket. Han arbetar med tekniska ut - redningar, granskningar av förslagsritningar och tekniska beskrivningar till broar. Jan Sandberg håller i förberedande besiktningar på alla broar inom Vägverkets Region Väst. Resultatet blev mycket bra. Bågen göts mot en fin yta av hårt kristallint berg. Båge i 17 etapper För att minimera påverkan på naturen valdes olika byggteknik för betongbågen. På den östra sidan valdes en fast stålställning, och på den västra sidan ett så kallat fritt frambygge där bågen hängdes upp i kablar med hjälp av en tillfällig pylon, som förankrade kablarna i berget. Att rengöra formen, gjuta och flytta formvagnen tog två veckor. Varje sektion var 5,5 meter lång. Formvagnen vägde 80 ton tom, och fylld med betong vägde den 300 ton. Bågens bredd var 14 meter, och golv, tak och mellanväggar göts i ett stycke. Bågen göts i 17 etapper. Totalt krävdes 32 kabelpar som förankrades i olika nivåer. Bergförankringen av spännlinorna injekterades fast meter in i berget. Ihopsvetsade lådor Betongfarbanan vilar på två stållådor i stället för som ofta är brukligt fyra balkar. 10 husbyggaren nr 1 B 2009

13 Ena sidan av bågen byggdes från en fast ställning. Den andra sidan över Örekilsälven med linor förankrade i berget genom en tillfällig pylon. Foto: Vägverket Det krävdes bärkraftiga linor. Foto: Vägverket Örekilsbron efter ihopgjutningen. Foto: Vägverket Vy. Foto: Vägverket Startklara lådor för lansering ut på bron. Foto: Vägverket Lådorna kom i 20 meter långa sektioner och svetsades ihop på byggplatsen. Brons totala längd är 494 meter. Efter täthetsprovning genom vakuumlådor svetsades lådorna ihop och tillslöts hermetiskt som en sarkofag. När syret inne i lådan tar slut avstannar korrosionen. Insidan behöver inte målas. Framtida inspektioner inne i lådan kan utföras genom att titthål öppnas för att kunna gå in med fiberoptik och granska lådans innandöme. Vid behov kan man i framtiden skära upp öppningar i lådorna och gå in för att utföra eventuella reparationer. Genom detta förfarande bedömmer Vägverket att få betydligt mindre underhållskostnader än om man utfört lådan som invändigt målad med gångbanor, trappor, belysningar etcetera eller som en låda med avfuktningsanläggning. Kostnad och tid hölls Den 23 meter breda betongfarbanan göts sedan ovanpå lådorna och bron färdigställdes på konventionellt sätt. NCC hade till sitt förfogande duktiga yrkesarbetare som leddes av Berndt Jans- Fortsättning s. 12 P nr 1 B 2009 husbyggaren 11

14 Utsikten från Munkedalsbron mot Saltkällefjorden är magnifik. Foto: Vägverket Lysande bro. Foto: Vägverket P son, och samarbetet med Vägverkets platsledning, som leddes av Sven-Ove Timmersjö, fungerade väl. Genom att förslagshandlingarna var väl genomarbetade lades första grundstenen till ett gott slutresultat. Inga störningar i grundläggningen av de många stöden i byggskedet uppkom, eftersom de projekterade grundläggningsnivåerna stämde väl. Konstruktörerna och entreprenören lade sedan till sina byggstenar på ett förtjänstfullt sätt. Kostnaden höll, kvaliteten var god, och färdigställandetiden kunde hållas. Vid slutbesiktningsdagen låg relationsritningarna över bron i original på bordet. Tiden var i detta fall en viktig nyckel för ett bra resultat. D Liksom i alla tider är bågen både funktionell och arkitektoniskt vacker. Foto: Vägverket 12 husbyggaren nr 1 B 2009

15 Det är vi som layoutar, trycker och distribuerar Husbyggaren När får vi göra din tidning? Ring för en givande kontakt Box 82, YSTAD Telefon Fax nr 1 B 2009 husbyggaren 13

16 ANLÄGGNING Genom BIM, 4D-modellering och data från maskindatorer kan vi skapa kontroll i realtid. I framtiden kan det bli aktuellt med fjärrstyrda anläggningsmaskiner där samma information som används för att planera produktionen kan används för att styra maskiner. Anläggningsmaskin kan fjärrstyras i realtid Av sven liedberg, Skanska Teknik, thomas olofsson, Luleå tekniska universitet, patrick söderström, Atcon AB och Luleå tekniska universitet och daniel thall, Ceco interactive design BIM eller bygginformationsmodellering diskuteras livligt i dagens byggbransch. Speciellt tycks tekniken ha fått fäste inom husbyggandet där allt fler vittnesmål om teknikens förträfflighet rapporteras. Övergången från att projektera i 2D till att modellera verkligheten med hjälp av 3D modeller sker nu över hela världen. CIFE Center of Facility Engineering, Stanford University, gör årliga enkätstudier av hur byggbranschen implementerar nya virtuella projekterings- och produktionsmetoder i byggprocessen, så kallad Virtual Design and Construction (VDC). Enligt CIFE och undersökningar som vi gör i Sverige tycks införandet av VDC ske stegvis i tre nivåer: Visualisering är det första steget. Olika 3D modeller sammanförs i så kallade samgransknings-modeller eller digital mock-ups för visualisering och kollisionskontroll mellan olika discipliner, till exempel samgranskning av installations-, arkitekt- och konstruktionsmodeller. Införandet av den första nivån är relativt okomplicerat och kräver relativt enkla anvisningar som överenskommelser om ett gemensamt koordinatsystem för leverans av 3D modeller för att samgranskningen ska fungera. Integration är det andra steget när man börjar utnyttja möjligheterna att med BIM som informationsbärare att integ - rera informationsflödet mellan olika applikationer i byggprocessens olika skeden. Exempel på sådan integration är möjligheten att utföra energianalyser från en BIM modell, kombinera BIM modellen med produktionsplaneringen för att visualisera produktionen, så kallad 4D modellering. Detta steg kräver mer av de ingående aktörernas hantering och programvara, till exempel hur metadata ska identifieras FÖRFATTAREN Sven Liedberg är tekn dr i geoteknik och avdelningschef för geoteknik och berg på Skanska Teknik, samt teknikansvarig för geo - teknikområdet i Skanska Sverige AB. Han ar - betar även med geotekniskt stöd åt Skanska Sverige med anläggnings- och husprojekt. FÖRFATTAREN Thomas Olofsson är professor i byggproduktion vid Luleå tekniska universitet. Han förestår också centrumbildningen ebygg, som utvecklar virtuella byggmetoder. och utbytas, vilken information som ska knytas till olika objekt i modellen. Automation är det slutliga steget i övergången till en BIM baserad byggprocess. Möjligheter till automatisering av designen med hjälp av parametrisering nämns som exempel men även styrning och kontroll av produktionsutrustning via Computer Numerical Control (CNC) gränssnitt. Det sista steget kan ge stora besparingar i form av tid och kostnader men innebär också ekonomiska risker och kräver sannolikt strategiska allianser med underleverantörer för att ge resultat. Sprids och används igen Gemensamt för införandet av samtliga nivåer är att information i högre grad sprids FÖRFATTAREN Patrick Söderström är ägare till Atcon AB, samt doktorerar inom Industrialiserat anläggningsbyggande på Luleå tekniska universitet. FÖRFATTAREN Daniel Thall är ingenjör samt system - vetare och har tio års erfarenhet av implementer ing och utveckling av BIM i olika byggnads projekt. Han är VD på företaget Ceco Inter active Design. och återanvänds av aktörerna i byggprocessen, exempelvis med hjälp av incitamentavtal som bygger på någon slags sam - arbetsmodell där nyttan men även kostnaderna för tekniken kan delas mellan byggherre, projektörer och entreprenörer. Speciellt för de mer avancerade nivåerna kan kostnaderna för införandet vara så stora att de måste avskrivas över flera projekt. Figur 1 visar ett typiskt exempel på visualisering där en VR modell användes i samgranskningsprocessen vid byggandet av LKABs pelletsverk MK3 i Malmberget. Maskinstyrda anläggningsprojekt I SBUF-projektet Aktiv design i anläggningsprojekt, som bedrivits vid Luleå tekniska universitet tillsammans med Skanska, Atcon och Ceco interactive de- 14 husbyggaren nr 1 B 2009

17 Figur 1. Exempel på visualisering och samgranskning i en VR miljö. Bilden är från projekte - ringen av LKAB:s pelletsverk MK3 i Malmberget. sign, har målet varit att undersöka hur BIM och 4D simulering i anläggningsprojekt kan bidra till en effektivare produktionsprocess. Ny teknik som GPS, maskinsensorsystem och maskindatorer har i allt högre grad börjat användas i svenska anläggnings projekt. De flesta större väg- och järnvägsprojekt har infört maskinstyrningssystem som grund för schakt- och fyllnadsarbeten. Maskinstyrning är att med hjälp av sensorsystem och positionsgivare (oftast GPS) kunna se maskinens läge mot en digital 3D modell av det som ska utföras. Noggrannheten på visningen är cirka 10 mm och till exempel en grävmaskinist kan se hur skopan förhåller sig till den yta eller de detaljer han ska schakta. Maskinstyrningssystem finns idag för anläggningsmaskiner såsom hjullastare, grävmaskiner, bandschaktare och väghyvlar. Maskinstyrning gör att tiden att starta upp och genomföra projektet minskar. Modeller för hela arbetsprojektet finns ofta inlagt i maskindatorn som gör det möjligt att snabbt flytta och starta upp maskinerna var som helst på bygget. Oavsett om det är mörkt eller snöar så kan maskinisten alltid se vad han ska göra vilket innebär effektivare maskintidsutnyttjande. Genom införandet av maskinstyrningssystem har inte bara tekniken förändrats, även byggprocessen har anpassats. Tidigare var det vanligt att man undan för undan gjorde utsättning för de moment man just för tillfället arbetade med. Detta betydde också att produktionen genomfördes och problem som uppkom löstes under tiden. Det som händer idag är att maskinmodellerna måste skapas först, innan anläggningsprojektet kan starta. Den tid man tidigare lade ned vid manuell utsättning under hela projektet måste nu användas till att skapa 3D modeller och säkerställa förutsättningarna för projektets teknik. Detta betyder också att problemställningar i fråga om utformning och tekniska lösningar måste planeras mera noggrant innan produktionen startar. Dagens maskinstyrda anläggningsprojekt avsätter alltså mer tid innan produktionen startar för att just lösa hanteringen av utformning och tekniska lösningar i samband med 3D modelleringen. Att kunna se var man är i en 3D modell och där se hur man ska utföra arbetet är en stor fördel för maskinföraren men även för projektledningen. 3D tekniken har ju använts i många år som verktyg för att genomföra projekteringsunderlag och volymberäkningar. Nu när samma data går att hantera ända ut till maskinerna så kommer 3D modeller att få en ännu större och viktigare roll i framtidens automatisering av väg- och anläggningsprojekt. Gå över mot BIM med 4D Att skapa digitala 3D modeller för maskinstyrning och volymberäkning är bara första steget. Nästa nivå är att integrera modellen med övrig information om den planerade produktionen för att skapa en BIM modell av det planerade projektet. Fortsättning s. 16 P Exempel på maskinsystem i en grävmaskin. nr 1 B 2009 husbyggaren 15

18 Figur 2. Integrering av informationsflödet i maskinstyrda anläggningsprojekt. Figur 3: Gantt-schema (övre bilden) jämfört med ett tidläges diagram (under bilden). P Figur 4: 4D visualisering av en vägskärning i ett motorvägsprojekt. Genom att koppla tidplaner direkt mot terrängmodellen så har vi en 4D modell och möjlighet att simulera och spela upp ett tänkt produktionsförlopp. Ofta är det just planeringen som är det stora problemet i anläggningsprojekt, eftersom genomförandet är starkt beroende av geotekniken. På grund av att markförhållandena är osäkra skapas ofta tid - planer grova nog att inrymma dessa osäkerheter. Det försvårar uppföljning och kontroll och därigenom mängdreglering, som ofta görs utifrån ett planerat tillstånd och inte från det verkliga förhållandet. Genom att skapa tidplaner från 3D modeller och 4D simulering kan planeringen förfinas. Att veta vilka resurser som ska göra vilka aktiviteter under vilken tid är speciellt viktigt i anläggningsprojekt. Just utsträckningen och de varierande volymerna i anläggningsprojekt gör att produktionskontrollen är svår. Med 4D så kan man skapa och förädla en produktionsprocess på detaljnivå och tidigt ge indikationer om arbetsmomentens effektivitet. Man kan aktivt i projekten välja mellan olika alternativ när man konstaterat vilka förhållanden som råder. På så sätt kan en detaljerad tidplan göras och aktivt modifieras under produktion. Figur 2 visar en möjlig integrering av informationsflödet i maskinstyrda anläggningsprojekt. Processen är uppdelad i följande steg, se figur 2: 1. 3D modellen skapas i CAD programmet i sektioner (till exempel varje meter). Vid ändring av designen (under produktion) kan detta steg hoppas över. 2. De olika bärlagren projekteras utgående från antagna geotekniska förhållanden (projektering) eller utifrån verkliga markförhållanden (under produktionen). 3. Informationen från sektionsgeometrier och bärlager sparas i modellen för att användas i planeringen av projektet och för export av maskindata. 4. Masskvantiteter (fyll och schakt) beräknas och 3D modell genereras från sektionsdata. Olika program för mass - optimering kan också användas för att skapa underlag för resurs och tidplaner. 5. (Om)planering av aktiviteter (fyll och schakt) och transporter av massorna görs lämpligen med tid-lägesteknik, (så kallad tid-väg diagram). 6. Produktionsplanen kan nu visualiseras (4D) genom att kombinera 3D modellen med tidplanen. Figur 3 visar ett exempel på ett Ganttschema (övre bilden) som är jämfört med ett tid-läges diagram. Förutom tid så ser man tydligt hur maskinerna kommer att förflyttas längs vägsträckan i väg-tid diagrammet. Tilos (2008) och DynaRoad (2008) är två applikationer på marknaden som använder tid-läges teknik. I DynaRoad ingår också en massoptimeringsalgoritm för ekonomisk optimering av masshanteringen. I och med att olika aktiviteter kopplas till läge är det nu enkelt att visualisera produktionsplaneringen med 4D. Figur 4 visar resultatet av en utvecklad prototyp i SBUF projektet. Förutom möjligheten att visualisera produktionsplanen har vi nu ett utmärkt underlag för uppföljning, kontroll och mängdreglering. I nästa steg planeras att undersöka hur positionering av anläggningsmaskinerna kan användas för att följa upp produktionen. Ger kontroll i realtid Maskindatorerna kan ofta rapportera status och läge, någon som idag främst används av maskinförarna. Genom att centralt på byggplatsen samla in maskindata öppnar sig möjligheten för uppföljning och kontroll i realtid. Något som på sikt avsevärt kan effektivisera anläggningsprojekten. Redan idag finns teknik utvecklad för fjärrstyrning av förarlösa truckar i LKAB:s järnmalmsgruvor. I framtidens BIM baserade och automatiserade anläggningsprojekt ersätts manskapsbodar av kontrollrum där tekniker kan övervaka och fjärrstyra anläggningsmaskinerna. Förändringar av design eller produktionsplanering kan ske aktivt eftersom informationsflödet är integrerat och all grunddata finns lagrad i modellen för anläggningsprojektet. Samma information som bildar underlag för produktionsplanering blir maskindata som styr utformningen. D Referenser: Söderström, P. och Olofsson T., 4D-modellering för aktiv design i anläggningsprojekt, SBUF projekt 11842, Teknisk rapport DynaRoad: 15 december, Astas hemsida för Tilos: p, 15 december, Ceco interactive design: 15 december Atcon: 15 december Skanska: 15 december husbyggaren nr 1 B 2009

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 110 Nedanstående är en annons från Protan Go Green Vi på ThermiSol Panels strävar, i all vår verksamhet, efter att uppfylla principerna

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 510 Nedanstående är en annons från Abetong nr 5 B 2010 husbyggaren 1 2 husbyggaren nr 5 B 2010 nr 5 B 2010 husbyggaren 3 4 husbyggaren

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 209 Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp 2 husbyggaren nr 2 B 2009 nr 2 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1 Nr. 2 Juni 2013-27 årgång Spräng Nytt Möt Årets bergsprängare SprängNytt 2 2013 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

SKYDD OCH SÄKERHET # 4/2014. Värmländsk veteran vidgar vyerna Rapport från Bauma Shanghai. Jubilerande FAB gick på djupet

SKYDD OCH SÄKERHET # 4/2014. Värmländsk veteran vidgar vyerna Rapport från Bauma Shanghai. Jubilerande FAB gick på djupet En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 4/2014 www.geotec.se SKYDD OCH SÄKERHET I fokus: Borrning i forskningens tjänst Jubilerande FAB gick

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Nummer 3 Oktober 203 Vad är asfalt? Drift och underhåll Hållbara farthinder Reseberättelse från Vancouver Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Foto: Per Westergård TF:s medlemsenkät 2005

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen forum#3 E t t m a g a s i n f r å n B o v e r k e t s B y g g k o s t n a d s f o r u m m a j 2 0 0 7 Bekvämt och energisnålt i Karlstad Äga och hyra på samma gång Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

Autodesk Cloud everything changes

Autodesk Cloud everything changes Nr. 1/2012 Autodesk University 2011 the power of the possible Autodesk Cloud everything changes NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter

Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter PER-ERIK JOSEPHSON THOMAS ERIKSSON MIKAEL FRÖDELL Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för construction management CHALMERS

Läs mer

Niagara Malmö Högskola

Niagara Malmö Högskola Niagara Malmö Högskola Efter c:a tre års byggande är vi nu inne på upploppet. El-, styr-, lås- och larminstallatörer jobbar frenetiskt med att få alla funktioner att klaffa, vilket emellanåt resulterar

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid.

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid. BORRSVÄNGEN en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION 1/2006 nr. 53 årg.14 Ledare De glömda elpannorna sid. 2 sid. 3 Får vi presentera Jan-Olof Arnbom sid. 9 Nya borrare på

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

Bästa. Energieffektiviseringar finansierar stambytet. Vattenfiltret räddade Åby spa. Dödsbränderna noll med brandsprinkler. SCA brinner för fjärrvärme

Bästa. Energieffektiviseringar finansierar stambytet. Vattenfiltret räddade Åby spa. Dödsbränderna noll med brandsprinkler. SCA brinner för fjärrvärme TRYCK N o 3 / 2014 idéer, nyheter och lösningar från dahl Energieffektiviseringar finansierar stambytet Roland Jonsson, HSB, sid. 8 Dödsbränderna noll med brandsprinkler sid. 14 Vattenfiltret räddade Åby

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer