Årsredovisning. Brf Apelsinlunden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Apelsinlunden"

Transkript

1 Toffelbacken Hägersten Telefon: E-post: Årsredovisning för Brf Apelsinlunden Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 Noter 7

2 1 (14) Styrelsen för Brf Apelsinlunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen Apelsinlunden förvärvade den 4 november 2009 fastigheten Klacklappen 1. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. Föreningen upplåter 109 bostadslägenheter med bostadsrätt och 12 med hyresrätt. Vidare upplåter föreningen 1 lokal med hyresrätt samt hyr ut 96 parkeringsplatser. Föreningens adress är Toffelbacken 15-35, Hägersten. Styrelse Styrelsen har under året hållit 13 stycken protokollförda sammanträden. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Hans Göransson ordförande Fredrik Axelsson ordinarie ledamot Judith Brodie ordinarie ledamot Cathrine Zander ordinarie ledamot Anna-Lena Holmström ordinarie ledamot t.o.m. 6/ Raymon Sandberg suppleant Pia Feucht suppleant Valberedning Barbro Hellströmer (sammankallande), Robert Sandberg och Jimmy Kormu har utgjort valberedning. Överlåtelser Under året har 7 lägenheter överlåtits. En hyreslägenhet har övertagits och omvandlats till bostadsrätt av föreningen och sålts med god förtjänst. Förvaltning Teknisk förvaltning har utförts av Växthuset Utveckling AB. Ekonomisk förvaltning har skötts av Restate AB. Föreningens löpande ekonomi har handlagts av Restate AB. Lägenhets- och medlemsregister har förts av Restate AB. Nyckelansvarig är Cathrine Zander.

3 2 (14) Viktiga händelser under Även detta år har tätskiktsbidrag upp till kronor per hushåll utbetalats vid godkända badrumsrenoveringar. Projekt tätskiktsbidrag avslutades 31dec Lite drygt hälften av alla badrum i föreningen är nu renoverade med nya tätskikt. - Ett formellt samarbete har inletts mellan BRF Apelsinlunden, BRF Kvarteret Apelsinen och BRF Sandalmakarbacken. Detta gynnar alla tre föreningarna då vi bland annat kan göra gemensamma uppköp av tjänster till förmånligare priser, skriva gemensamma avtal och så vidare. - Den fleråriga tvist mellan föreningen och en boende i föreningen, avslutades under 2013 med en förlikning. Detaljer i ärendet kan fås vid förfrågan. - Vi har haft två städdagar under 2013, en på våren och en på hösten. Höstens städdag hölls för första gången i samregi med BRF Kvarteret Apelsinen med gemensam korvgrillning. - Källardörrarna till Toffelbacken 15, 17 och 23 har bytts ut. - Vi har installerat ett nytt torkskåp i tvättstugan, och flyttat ut mangel från tvättrum 1 till mangelrummet för ökad tillgänglighet. - Nya snöskyfflar har inhandlats. - Förhöjda radonhalter är nu helt åtgärdade - En formell trädgårdsgrupp underställd styrelsen har bildats. Trädgårdsgruppen har bland annat gjort följande: Monterat ner gamla uttjänta staket, beskurit buskar och träd, anlagt gräsmatta, sedummatta och ny plantering. Ny gungsand har lagts och sargen till sandlådan har bytts ut. Trädgårdsgruppen har vidare snyggat till grillplatser, planterat 360 stycken lökar och ett par Rhododendronbuskar, samt placerat ut 6 stycken blomlådor vid infarterna och bättringsmålat farthinder. Samtliga gårdar har sopats. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust årets förlust behandlas så att Till föreningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

4 3 (14) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetskötsel Reperationer Periodiskt underhåll Taxebudna kostnader och uppvärmning Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Datakommunikation Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Styrelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

5 4 (14) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Fastighetsförbättringar Tvättstuga Pågående arbeten Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 5 (14) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens reparationsfond Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 6 (14) Tilläggsupplysningar Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderat till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 0,1 % Badrum 20 år Återvinningshus 20 år Avsättning till föreningens yttre fond görs 0,3 % av byggnadens taxeringsvärde.

8 7 (14) Noter Not 1 Rörelseintäkter Rörelseintäkter Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror garage Hyror p-platser Hyror förråd Hyresbortfall bostäder Hyresbortfall garage Hyresbortfall p-plats Hyresbortfall förråd Intäkt överlåtelser/pantsättning Debiterad indrivning Hyresbortfall övrigt Övriga intäktskorrigeringar Bortfall årsavgift Not 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetssköts enl beställning Städning entreprenad Städning enl beställning Obligatoriska besiktningskostnader OVK Störningsjour och larm Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Mattvätt Bevakning Fastighetssköstel gård enl beställning Parkeringsbevakning

9 8 (14) Not 3 Reparationer Byggnad Hyreslägenheter Gem utrymmen Lås Tvättstuga VVS Värmeanläggning Vattenskada Elinstallationer Installationer Ventilation Fasad Gård Portar Källsortering Soprum Fönster Not 4 Taxebundna kostnader och uppvärmning Elkostnad Värmekostnader Vattenkostnader Grovsopor Snöröjning Sophämtning Not 5 Övriga driftskostnader Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Driftkostnader samfällighet Kabel-TV Ersättning br-havare

10 9 (14) Not 6 Fastighetsskatt Fastighetsskatt Not 7 Datakommunikation Datakommunikation Not 8 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Konstaterade hyresförluster Revisionsarvoden Medlems/styrelsemöten Arvode förv avtal Juridiska kostnader Administration Korttidsinventarier 0 0 Konsultkostnader Föreningsavgift Telekommunikation Mobiltelefon Förvaltningskostnader Teknisk förvaltning enl beställning Förvaltningskostnader övrigt Krav och påminnelseavgift Advokatkostnader Övriga förvaltningskostnader Föreningsstämma Ekonomisk förv utöver avtal Bankkostnader Not 9 Styrelsekostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter

11 10 (14) Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Dröjsmålsränta avgifter och hyror Skatteränta 0-88 Ränteintäkter Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Låneräntor Kostnadsräntor skattekontot Övriga finansiella kostnader Räntekostnader kortfristiga skulder 38 7 Räntekostnader Not 12 Byggnader och mark Byggnader Anskaffingsvärde byggnad Avskrivning byggnad Avskrivning byggnad Utgående redovisat värde Not 13 Lägenheter Lägenheter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Lägenheter Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

12 11 (14) Not 14 Återvinningshus och badrum Återvinningshus Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Återvinningshus Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 15 Pågående om- och tillbyggnad Pågående om och tillbyggnad Omklassificering Not 16 Övriga fordringar Föreningens skattekonto Avgifter och hyror avräkning Felaktig betalning, reglerad Övriga fordringar Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald bevakning Förutbetald försäkring Förutbetalt anslutningsnät Förutbetald administration Förutbetald kabelteve Förutbetald mattleasing Förutbetald avgäld Övriga förutbetalda kostnader

13 12 (14) Not 18 Kassa och bank Handkassa Swedbank Not 19 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Yttre Balanserat Årets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Årets tillskjutna medel Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 20 Övriga avsättningar Reparationsfond balkonger Not 21 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Långivare Räntesats % Ränteändrings - datum Lånebelopp Lånebelopp SBAB , SBAB , SBAB , SBAB , Kortfristig del av långfristig skuld Not 22 Leverantörsskulder Leverantörsskulder

14 13 (14) Not 23 Skatteskulder Skatteskulder Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna arvoden Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror och avgifter Restbelopp hyror och avgifter 0-50 Revisionsarvode Övriga upplupna kostnader Revisionsarvode Fjärrvärme

15 14 (14) Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Stockholm den Fredrik Axelsson Judit Brodie Cathrin Zander Hans-Peder Göransson Vår revisionsberättelse har lämnats KPMG AB Per Gustafsson Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet Årsredovisning för Brf Hamnmagasinet 769622-6799 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 Underskrifter 11 1 (11)

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 769620-0851 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skagagård får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen för Brf Terrakottan 9 får härmed lämna följande redovisning för verksamhetsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastigheten Föreningen äger fastigheten Terrakottan

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer