Årsredovisning. Brf Kompassen 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Kompassen 1"

Transkript

1 Hallonbergsplan Sundbyberg Årsredovisning för Brf Kompassen Räkenskapsåret 2013

2 1 (14) Styrelsen för Brf Kompassen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Brf Kompassen 1 äger en fastighet med fastighetsbeteckningen Kompassen 1. Föreningen 196 bostads- och hyreslägenheter samt har 4 affärs, lager- och kontorslokaler. Föreningens adress är: Lötsjövägen 1 A, Sundbyberg. Styrelse och Revisor Styrelsen har hållit 11 protokollförda styrelsemöten och har sedan den föregående ordinarie föreningsstämman den 10/ haft följande sammansättning: Carlo Musella Anna Makdessi Elias Mounayerji Jalal Rashidi Kazem Rahimi Magnus Persson Ove Christensson David Ångman Munire Chamoun Rene Malmgren Daniel Baharloei Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Föreningens auktoriserade revisor är Per Gustafsson, KPMG AB Förvaltning Ekonomisk förvaltning ombesörjs av Restate Bjurfors Isaksson Brolin AB. Fastighetsförvaltning sköts Jensen Drift och Underhåll AB. Fastighetsförsäkring Fastigheten är Fullvärdesförsäkrad hos Nordeuropa.Föreningen har även ett kollektivt bostadsrättstillägg genom Nordeuropa. Väsentliga händelser under verksahetsåret Föreningens primära mål för året 2013 var att bli en äkta förening. Tack vare gott samarbete med lokalhyresgästen ABR Reservdelar samt Fastighets AB Förvaltaren så kommer detta bli möjligt med minsta möjliga marginal.

3 2 (14) Händelser under året:. - Ombyggnation av lokal till lägenheter på sammanlagt 123 kvm (två tvåor, en på 50 kvm och en på 73 kvm) - Amorterat 20 miljoner kronor - Öppnat ett kvarterskontor för de boende - Bytt elleverantör till Vallentuna El AB - Uppdaterat hemsidan - Tagit in offerter för byte av torkskåp och takmålning - Har digitaliserat namnskyltarna i entréerna - Målning av hissar samt ny mattläggning i hissarna - Ny lekplats och grillplats för dem boende - Har införskaffat mattor med föreningens logga - Har utökat städningen i källaren samt fått bättre ordning i källaren Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust årets förlust behandlas så att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

4 3 (14) Resultaträkning Not (5 mån) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetskötsel Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader och uppvärmning Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Styrelsekostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

5 4 (14) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 5 (14) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Renoveringsfond vid förvärv Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda avgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 6 (14) Tilläggsupplysningar Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderat till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baserad på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Mark Avskrivning görs enligt avskrivningsplan med 1 % per år med ett beräknat restvärde på 90 % efter 100 år. Ingen avskrivning Avsättning för fond till yttre underhåll görs med ett belopp motsvarande 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde.

8 7 (14) Noter Not 1 Rörelseintäkter Rörelseintäkter Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror förråd Intäktäkter överlåtelser/pantsättningar Öresutjämning -9 1 Övriga intäkter Debiterad indrivning Not 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel enligt beställning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt Hissbesiktning Gård Hisserviceavtal Serviceavtal lås Förbrukningsmaterial Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetssköts gård entreprenad Fastighetsskötsel gård enl beställning Obligatoriska besiktningskostnader Snöröjning (inkl.sandning) Serviceavtal

9 8 (14) Not 3 Reparationer Byggnad Hyreslägenheter Gemensamma utrymmen Installationer Elinstallationer Hiss Brandskada Reparation bostadsrätter Lokaler Portar Lås Tvättstuga Soprum VVS Värmeanläggning Ventilation Tele/TV/porttelefon Fönster Gård Utemiljö Försäkringsskador Not 4 Periodiskt underhåll Hiss Utemiljö

10 9 (14) Not 5 Taxebundna kostnader och uppvärmning Elkostnad Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Grovsopor Not 6 Övriga driftskostnader Fastighetsförsäkring Kabel-TV Not 7 Fastighetsskatt Fastighetsskatt

11 10 (14) Not 8 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Datakommunikation Årsmöte Arvode förvaltningsavtal Teknisk förvaltning enligt beställning Administration Korttidsinventarier Konsultkostnader Representation avdragsgill Representation ej avdragsgill Föreningsavgift Grovsopor Förbrukningsinventarier och material Påminnelser, krav och KFM Överlåtelseavg brf Pantsättningsavg brf P-platsbyten Avg juridiska åtgärder Konstaterade hyresförlust Revisionsarvoden-extern Förv. ekon. utöver avtal Övriga externa kostnader Ej avdragsgilla kostn Juridiska kostnader Telekommunikation Not 9 Personalkostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter Lön-fastighetsskötsel

12 11 (14) Not 10 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivning byggnader Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränta omsättningstillgångar Övriga finansiella intäkter Dröjsmålsränta avgifter o hyror Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter Låneräntor Ränta privatlån Räntekostnader kortfristiga skulder Kostnadsräntor skattekontot Dröjsmålsränta leverantör Not 13 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

13 12 (14) Not 14 Andelar i dotterföretag Namn Kapitalandel Bokfört värde Sundbyberg Kompassen 1 100% Org.nr Sundbyberg Kompassen Dotterbolaget kommer att likvideras inom det närmsta året. Not 15 Övriga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 17 Kassa och bank Swedbank Sparkonto SBAB Not 18 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Yttre Balanserat Årets insatser avgift fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Årets tillskjutna medel Avsättning yttre fond Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång

14 13 (14) Not 19 Renoveringsfond vid förvärv Renoveringsfond vid förvärv Not 20 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp Lånebelopp Swedbank 3, Swedbank 3, Swedbank 3, Swedbank Not 21 Öviga kortfristiga skulder Revers Redovisningskonto moms Avdragen skatt Övriga kortfristiga skulder Not 22 Förutbetalda avgifter och hyror Förutbetalda avgifter och hyror Restbelopp avgifter och hyror Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Avräkning sociala avgifter Övriga upplupna kostnader

15 14 (14) Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Stockholm den Carlo Musella Jalal Abbas Rashidi Magnus Persson Anna-Maria Makdessi Elias Mounayeriji Kazem Rahimi Min revisionsberättelse har lämnats Per Gustafsson Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden Toffelbacken 33 126 39 Hägersten Telefon: E-post: Årsredovisning för Brf Apelsinlunden 769617-0062 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2009 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pahl 10

Årsredovisning. Brf Pahl 10 Årsredovisning för Brf Pahl 10 Räkenskapsåret 2010 Brf Pahl 10 1(10) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 2010 PAHL 10 2011-01-01 Brf Pahl 10 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros.

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Brf Alphyddans Ros 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer