Extern kommunikationsplan för ändring av AFS 2000:02, Användning av motorkedjesågar och röjsågar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extern kommunikationsplan för ändring av AFS 2000:02, Användning av motorkedjesågar och röjsågar"

Transkript

1 Datum Vår beteckning RET 2009/7952 Extern kommunikationsplan för ändring av AFS 2000:02, Användning av motorkedjesågar och röjsågar Arbetsmiljöverkets kommunikation ska stödja vårt uppdrag och mål. Kommunikationsplanen hjälper oss att vara målinriktade i projektarbetet. Handläggare, informationsägare Projektmedlemmar Informatör Bel Bergenwall, RET Kenneth Bergqvist, ISV, Karl-Hugo Fogelberg, ISG Sofie Almbladh, J, Johan Walberg, J Peter Sjöbom, AKK 1. Förutsättningar Målgrupp vad vet vi om målgrupperna? Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFS 2000:2, Användning av motorkedjesågar och röjsågar samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna, har varit i kraft i över tio år. Ny kunskap inom arbetsteknik, den tekniska utvecklingen och den samlade expertis har givit anledning till en revidering. Erfarenheterna från de drygt tio år som föreskrifterna varit i bruk i kombination med uppföljning och utvärdering av hur föreskrifterna fungerat som helhet har indikerat att en revidering är motiverad. Övervägande delen av de som berörs av föreskrifterna finns inom näringsgrenarna skogs- och jordbruk. Skogs- och jordbruket utgör uppskattningsvis två procent av Sveriges arbetskraft och det finns cirka arbetsställen inom skogsbruket respektive arbetsställen inom jordbruket. Många arbetsställen är små med 1 4 anställda. Branschen är mycket olycksdrabbad. Även om skogs- och jordbruket utgör endast två procent av Sveriges arbetskraft står de för nästan 20 procent av alla dödsolyckor som inträffar i arbetet. Olyckor som ofta kan knytas till användning av motorsåg stod i sin tur för cirka 20 procent av alla olyckor som inträffade inom skogsbruket åren procent av alla olyckor som inträffade i samband med röjning efter stormen Gudrun kan kopplas till arbete med motorsåg. Målgruppen består av verksamma inom bland annat: - Stor- och småskaligt skogsbruk - Byggbranschen - Räddningstjänsten - Kommunal och privat verksamhet inom parkförvaltning och trädgård - Eldistributörer - Sågverk - Väghållare - Banverket Intressenter Skogs- och lantarbetsgivarförbundet (SLA), Skogsbrukets yrkesnämnd, Naturbrukets yrkesnämnd, Räddningsverket, Skogsstyrelsen, utbildare (Säker skog, gymnasieskolor, 1

2 arboristutbildare med flera) Sveriges kommuner och landsting, Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunal, tillverkare och skogsbolag. Nuläge och bakgrund vilka insatser har gjorts tidigare? Vi har under många år arbetat med inspektion och information mot skogs- och jordbruket. Åren bedriver vi projektet djur och jordbruk, och eftersom många jordbrukare också äger skogs så tas ofta användning av motorsågar och röjsågar upp vid inspektionerna. Vi har medverkat på flera mässor med riktade informationsinsatser mot skogs- och jordbruket, till exempel Skogs-Elmia där vårt tema var just säker användning av motorsåg. Vi har också tagit fram flera broschyrer, i tryckt och digital form, som riktar till verksamma inom dessa branscher. Bland annat har följande material tagits fram: Tryckt material: ADI 82, Säkert jobb med röjsåg ADI 292, Undvik risker med trädfällning ADI 462, Minimikrav för ensamarbete i skogen ADI 584, Minimikrav för upparbetning av stormfälld skog ADI 590, Säkert arbete med behandlade skogsplantor och vid besprutning ADI 596, Manuell kvistning av ledningsgator ADI 628, Enkla steg till en säkrare arbetsmiljö inom jord- och skogsbruket Digitalt material: Temasida: Jord och skog samt Stormfälld skog. Branschanpassade regelpaket: Skogsarbete, Jordbruk. Flera projekt har bedrivits av andra aktörer de senaste åren. Ett exempel är Säker skog, som bedrevs av LRF Skogsägarna, Skogsstyrelsen, AFA Försäkring, LRF Försäkring, Länsförsäkringar och Kungliga skogs- och lantbruksakademien. Ett annat är Säkert bondförnuft, en riksomfattande kampanj som inleddes Bakom den finns Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Från projektets sida framgår det att syftet med projektet Bondförnuft syftar till: att genom information och utbildning halvera antalet olyckor till år Projektet syftar till att få till en attitydförändring i branscher när det gäller arbetsmiljöfrågor. Särskilt fokus ligger på de olycksdrabbade områdena maskiner, djurhantering, byggnader och skog/ved. Kompletteringar saknas viktig information? Vi bedömer att befintligt material täcker och informerar väl om de aspekterna som rör säker användning av motorkedjesågar och röjsågar som är relevanta för föreskrifternas tillämpningsområde. Materialet behöver dock ses över och uppdateras, särskilt med tanke på de nya och skärpta kraven om utbildning som nu genomförts i och med förslaget till nya föreskrifter. 2. Genomförande Effektmål vilken effekt ska kommunikationsinsatsen leda till? Arbetsmiljöverket ser arbetsmiljön för de som använder motorkedjesågar och röjsågar som en mycket viktig fråga. Våra informationsinsatser, som riktar sig till de branscher som berörs av föreskrifterna, kommer att ta sikte på bland annat kunskapsbrister och de nya och skärpta kraven på utbildning och prov som nu införs i föreskrifterna med syfte till att: Uppnå säkrare användning av motorkedjesågar och röjsågar. 2

3 Minska antalet olyckor vid användning av motor- och röjsågar och på sikt lägre sjukfrånvaron. kunskap om de nya kraven i föreskrifterna och till vilka de riktar sig. Visa nytta med och uppnå bättre förståelse för vad reglerna innebär för användare av motorkedjesågar och röjsågar. Minska antalet ansökningar om undantag från krav i föreskrifter. Projektmål vad ska själva projektet genomföra? De övergripande målen med projektet är att åstadkomma förändring av kunskaper, attityder eller beteende hos målgruppen. Dessa mål kan mätas bl.a. genom att - 40 procent av målgruppen* ska veta att det finns nya föreskrifter angående motorkedjesågar och röjsågar 18 månader att de har trätt ikraft procent av målgruppen* ska veta att det finns krav på utbildning i de nya föreskrifterna 18 månader efter att de har trätt ikraft. - Ett år efter att föreskrifterna har trätt ikraft så har försäljningen stigit med 75 procent medan antalet nedladdningar har stigit med 100 procent. *Specificeras närmare senare. Budskap vad vill Arbetsmiljöverket säga? Revideringen innebär följande: Förtydligande av tillämpningsområdet och vilka krav som gäller för olika målgrupper. Den som arbetar med motorsåg ska ha kunskaper för det. Det ska finns dokumentation, i form av godkända genomgångna teoretiska och praktiska prov, som styrker att användaren besitter dessa kunskaper. De praktiska och teoretiska färdigheterna ska dokumenteras. Kravet på att en motorkedjesåg ska vara förankrat i en plattform vid arbete från plattform tas bort. Endast den som fäller ett träd får uppehålla sig inom trädets räckvidd. Undantag får göras vid utbildning eller svåra arbetssituationer. Ensamarbete får inte förekomma vid arbete med träd vid elledningar. Fungerande tvåvägskommunikation krävs. Föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar har reviderats på ett antal punkter. Revideringen beror bland annat på ny kunskap inom arbetsteknik, den tekniska utvecklingen och den samlade expertis och erfarenheterna under de tio åren som föreskrifterna varit i bruk. Förutom att göra kraven om användning av motorkedjesågar och röjsågar enkla att förstå och tillämpa syftar föreskrifterna till att göra kraven ändamålsenliga med avseende på de risker som finns vid arbete med dessa motorkedjesågar och röjsågar. Vi bedömer att dessa ändringar kommer att bidra positivt till säkerheten vid arbete med motorkedjesågar och röjsågar. Medium, kanal, aktiviteter hur ska vi nå mottagarna? Följande kanaler kan användas: Inspektioner Branschpress ATL, Land, skogsbrukets tidningar (Skogen, Såg i syd, Tidningen Skogsteknik, Skogseko), massmedier för sågverken, kommunal verksamhet, väghållare, eldistributörer, fackförbund Reviderade temasidor och broschyrer Nyhetsbrev, Nytt och aktuellt Arbetsmiljömedier Svarstjänsten, frågor och svar 3

4 Branschwebb bannerannonser Lokaltidningar i områden med stor skogsnäring Marknadsföring av föreskrifterna. Ett eller flera seminarium Eventuellt: Mässor (till exempel Elmia lantbruk maskin och fält), andra möten med branschen Medieplan tas fram av Catarina Edgar/Refik Sener. Information till: Regionala skyddsombud (Skog- och träfacket, Sveriges kommuner och landsting, Kommunal), utbildare, etc. Profilering hur stödjer insatserna Arbetsmiljöverkets mål? Vi bedömer att åtgärderna bidrar till att öka säkerheten. 3. Tidplan och budget Aktiviteterna fördelade över tid Datum Vad händer? Kommunikationsinsats Budskap Målgrupp Ansvarig Juni Juni Internremiss Beslut GD-beslut om föreskrifterna Information på insidan (projektgruppen) Extern språkbearbetning av föreskrifterna Nyhet på Insidan och Föreskrifterna träder i kraft den X/X 2012 Ny föreskrift Intressenter /Webbredaktionen Externremiss Nyhet på /Webbredaktionen Extern och intern kommunikation Extern kommunikation Pressmeddelande, Insidan, webbplatsen, Nyhetsbrev, Nytt och aktuellt Ta fram målgruppsanpassad kommunikation, välja kanaler 2012 Ikraftträdande Pressmeddelande, Vad som är nytt Arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud Arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud /PS /PS /PS 4. Uppföljning Hot vad kan gå fel? Många som arbetar med skog är egna företagare och omfattas inte av vår tillsyn på samma sätt som anställda. Det gör att det finns risker för missförstånd om vilka som omfattas av reglerna. Hur mäter vi insatserna? Internt: Till exempel mäta försäljningsantal, nedladdningar, förfrågningar, statistik. Externt: Mindre eller större mätningar och undersökningar med hjälp av undersökningsföretag. 4

5 Hur mäter vi insatserna? Genom uppföljning av antalet förfrågningar från aktörer och genom att få information från dessa. 5

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer