Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö"

Transkript

1 Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget Företagsfakta Affärsidé Ledningssystem Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem Definitioner Processmodell Organisation Organisationsskiss Företagsledning Ansvar och befogenhet Ledningens representant för kvalitet Ledningens representant för miljö Arbetsmiljöarbetet Information och möten Kvalitet Kvalitetsledningssystem Kundfokus Kvalitetspolicy Kvalitetsmål Övergripande kvalitetsmål Detaljerade kvalitetsmål Miljö Miljöledningssystem Verksamhetens miljöpåverkan Miljöpolicy Miljömål Övergripande miljömål Detaljerade miljömål Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete med allas delaktighet Arbetsmiljömål Övergripande arbetsmiljömål Kortsiktiga arbetsmiljömål Jämställdhetspolicy Alkohol- och drogpolicy Trafiksäkerhetspolicy Skyddsronder Rutiner för en bra arbetsmiljö Försäljning Marksanering och rivning Marknad och kunder Försäljningsformer och säljorganisation Offerter...23 QiM AB 2

3 5.5 Kontraktsgenomgång Leveransvillkor Avrop på ramavtal Registrering av beställning Ändrings- och tilläggsarbeten Kommunikation med kund Kvalitets- och miljöplaner Avstämningsmöten Reklamationer Utveckling Utveckling genom ständiga förbättringar Kundtillfredsställelse Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolicy Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål Interna revisioner Riskbedömning av miljöaspekter och arbetsmiljö Avvikelsehantering Korrigerande och förebyggande åtgärder Ledningens genomgång Personalutveckling Personalpolicy Kompetens Kompetensutveckling Utvecklingssamtal Introduktion Huvudprocesser Planering av uppdrag Saneringsentreprenader Processbeskrivning Kvalitetsmål Processens miljöprestanda Arbetsmiljöplan Byggarbetsplats Avvikelser Rivning och markåterställning Processbeskrivning Kvalitetsmål Processens miljöprestanda Arbetsmiljöplan Byggarbetsplats Avvikelser Möten Maskinuthyrning Verksamhetsförutsättningar Maskin och förare Arbetsplats Hantering av material och avfall Utrustning Verkstad...49 QiM AB 3

4 8.1 Service och reparation Verkstadslokal och utrustning Förråd Kvalitetsmål Miljörutiner Dokumentstyrning Tillgång till rätt dokument Specificerande/styrande dokument Redovisande dokument Projektpärmar Uppföljning av gällande lagrum Arkiv IT-stöd Inköp Inköpspolicy Upphandling Leverantörsbedömning Mottagningskontroll Anlitande av underentreprenörer Utrustning, verktyg och instrument Utrustning Personlig skyddsutrustning Säkerhetsutrustning Mätutrustning Materialhantering Identifikation och spårbarhet Förråd Underhåll av maskiner och utrustning Kemisk-tekniska produkter Hantering av avfall Agerande vid nödläge Administration Ekonomiadministration Personaladministration Rehabilitering Olyckor, ohälsa och tillbud...63 Bilaga 1 Handlingsprogram miljö Bilaga 2 Specificerande/styrande dokument...66 Bilaga 3 Redovisande dokument...69 Bilaga 4 IT-Stöd...70 QiM AB 4

5 1. Företaget 1.1 Företagsfakta Företagsnamn: Företagsadress: Box 76 Postadress: Brålanda Organisationsnummer: Startår: 1983 Antal anställda: 12 Försäkring: Medlemskap: Företaget har ansvarsförsäkring och ROT-försäkring. Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna, Svenska Åkeriföreningen samt Svenskt Näringsliv. 1.2 Affärsidé Utför anläggningsmaskintjänster genom timuthyrning av egna anläggningsmaskiner med förare och därmed sammanhängande transporter. Vi skall vara marknadsledande inom området och utföra uppdragen med hög branschmässig kompetens. I vårt tjänste-/uppdragsutbud ingår även schakt- och rivningsentreprenader, saneringar av förorenade markområden samt asbestsaneringar i fast pris eller a-pris. Vid behov kan uppdragen utföras med inhyrda maskiner och fordon. Underentreprenörer anlitas i förekommande fall för vissa arbetsmoment. Vårt verksamhetsområde är hela Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna. QiM AB 5

6 1.3 Ledningssystem Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001: Definitioner Ett processbaserat ledningssystem bygger på att :s olika processer och dess ordningsföljd fastställs. Samverkan mellan processerna betecknas som den processmodell som tillämpas för ledningssystemet. Övergripande för processorienteringen är en strävan att se verksamheten ur ett kundperspektiv och att arbeta med ständiga förbättringar av såväl tjänster, produkter som den egna verksamhetens sätt att arbeta. Processmodellen anpassas över tiden. Ledningsprocesser beskriver hur leds, följs upp och utvecklas genom ständiga förbättringar. Ledningsprocesserna kan beskrivas i form av en årsplan för verksamhetsåret/bokslutsåret. Ledningsprocessen omfattar t ex de möten och uppföljningar som genomförs för att leda och utveckla företaget. Utveckling betraktas också som ledningsprocesser. Huvudprocesser beskriver hur vi uppfyller produktspecifikation och våra överenskomna åtaganden gentemot kund. Huvudprocesserna styrs så att de uppfyller fastställd produktspecifikation och andra kundkrav samt tillämpliga författningskrav. Stödprocessernas uppgift är att stödja huvudprocesserna (kärnverksamheten) och är inte riktade mot kund utan verkar inom den egna verksamheten. Arbetsmiljöarbetet och det egna miljöarbetet är tydliga stödprocesser för vår verksamhet. Utlagd process; en utlagd process är en process som vi valt att utföra genom extern part. Vi styr och säkerställer så att utlagd process uppfyller kund och författningskrav. QiM AB 6

7 1.3.3 Processmodell K U N D K R A V Ledningsprocesser Huvudprocesser - egna Saneringsuppdrag Rivningsuppdrag Maskinuthyrning Huvudprocesser - utlagda Underentreprenörer Dokumentstyrning Materialhantering Företagsledning Försäljning Utveckling Stödprocesser Inköp Administration Agerande vid nödläge K U N D T I L L F R E D S S T Ä L L E L S E QiM AB 7

8 1.4 Organisation Organisationsskiss Vår organisation framgår av vår organisationsskiss. VD/Arbetschef Håkan Ström Ekonomi Gunilla Ström Kvalitet/Miljö Håkan Ström Arbetsledare Göran Larsson Chaufförer Grovarbetare Maskinförare Företagsledning VD Håkan Ström leder företaget. En ledningsgrupp finns bestående av Håkan Ström, Gunilla Ström och Göran Larsson. Vårt kvalitets- och miljöarbete sammanhålls av ledningsgruppens medlemmar. VD är ansvarig för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemet och fastställer handboken. Företagsledningen ansvarar för: att medarbetarna är utbildade för sina uppgifter samt medvetna om kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolicyn att informera medarbetarna om ändringar som kan påverka arbetsmiljön att följa upp att alla medarbetare följer författningskrav att kontrollera att fordon och andra anordningar underhålls och uppfyller säkerhetskraven att undanröja eller låta undanröja påtalade olycksrisker att anmäla arbetsskada och medverka i rehabiliteringsarbetet att stoppa arbetet vid omedelbar fara för personal eller sakskada QiM AB 8

9 1.4.3 Ansvar och befogenhet För att medarbetarna ska kunna verka i sina olika uppgifter är ansvar och befogenheter klargjorda för olika typer befattningar och kommunicerade i organisationen. En organisationsskiss är fastställd för organisationen, se styrande dokument. Företagsledningen ansvarar för att resurser finns för att driva verksamheten och utföra åtaganden gentemot kund. Kvalitetsansvarig, upplåtaransvarig för maskiner och fordon Huvudansvar för och befogenheter att handlägga frågor som rör personal, kontroll av handlingar, kontakter med beställare, kontakter med myndigheter, inköp, materialleveranser, dagbok, faktureringsunderlag, verkstad, dokumentation, kvalitetssystem, maskiner, underhåll och kontakter med UE samt utbildning. Miljöansvarig Huvudansvar för och befogenheter att handlägga frågor som rör miljöarbetet i form av personutbildning och information, inköp av maskiner, fordon och övriga produkter, kontakter med beställare, kontakter med myndigheter, dokumentation miljösystem, kontakter med UE, huvudansvarig för revidering av policy, mål och ledningssystem. Maskin och bilförare Ansvarar för kontroll av uppdragsorder, löpande tillsyn av maskiner och fordon, vid behov deltagande i byggmöten, arbetsrapporter och avvikelserapportering. Ansvarar för en miljöriktig hantering av diesel, oljor och smörjfett och övriga kemiska produkter samt hantering av restprodukter. Ansvarar för att saneringsutrustning finns tillgänglig. Har tillgång till uppgifter vid nödlägesberedskap. Samverkar med kunden i hans miljöarbete. Återrapporterar till miljöansvarig i frågor som rör avhjälpande miljöåtgärder och korrigerande åtgärder. Administrationsansvarig Leverantörs-, kundfakturor, krav och grundbokföring handläggs av företagets administrativa personal, kontaktperson Ekonomichef Gunilla Ström. Övriga redovisningstjänster köps av Revisionsfirman Ernst & Young AB. Ekonomichefen ansvarar för inköp av miljövänliga kontors- och städprodukter. I allas ansvar ingår att aktivt medverka i vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Var och en ansvarar för att följa tillämpliga författningskrav och vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker, tillbud och hot mot vår arbetsmiljö eller mot yttre miljö. Vid störningar i verksamheten skall omsorgen om hälsa och miljö prioriteras. Alla har rätt att avbryta sin verksamhet om arbetet inte kan följa tillämpliga författningskrav eller att det finns risk för den personliga säkerheten. QiM AB 9

10 1.4.4 Ledningens representant för kvalitet Ledningens representant för kvalitet ingår i företagsledningen och ansvarar för att: säkerställa att kvalitetsledningssystemets processer upprättas, införs och underhålls rapportera till företagsledningen om kvalitetsledningssystemets funktion och behov av förbättring säkerställa att organisationen känner till aktuella kundkrav Ledningens representant för kvalitet är: Håkan Ström Ledningens representant för miljö Ledningens representant/representanter för miljö ingår i företagsledningen och ansvarar för att: säkerställa att miljöledningssystemets upprättas, införs och underhålls rapportera till företagsledningen om miljöledningssystemets prestanda och rekommendationer till förbättringar Ledningens representant/representanter för miljö är: Håkan Ström Arbetsmiljöarbetet Det systematiska arbetsmiljöarbetet leds av VD/företagsledningen. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om man väljer att fördela ut olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombud utses av personalorganisationerna. Vi har alla ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppmärksamma risker. Alla medarbetare är ansvariga för att själva undersöka personlig skyddsutrustning innan den används. 1.5 Information och möten För att vår verksamhet skall löpa så smidigt som möjligt har vi en god information inom företaget liksom med kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Löpande information Arbetschef/arbetsledare lämnar löpande information om aktuella frågor till medarbetare. Flera typer av möten genomförs: QiM AB 10

11 Ledningsgruppsmöte Ledningsgruppen sammanträder för att planera och följa upp verksamheten. Möten genomförs var fjortonde dag. Minnesanteckningar skrivs. Planeringsmöte Varje vecka genomför vi ett planeringsmöte. Här deltar ansvariga för planering och arbetsledarna. Aktuellt arbetsläge klargörs och planering sker för den närmaste veckan. Personalmöten Personalmöten med all personal genomförs 2 gånger per år. Här behandlas kvalitets- och miljöarbetet som en särskild punkt. Vidare informeras om aktuella författningskrav som berör oss. Ledningens genomgång Två gånger per år, under kvartal 2 respektive kvartal 4, genomför ledningsgruppen den så kallade Ledningens genomgång av kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystemet. Protokoll skrivs. Under löpande verksamhet är det var och ens ansvar att till närmaste arbetschef/arbetsledare informera om händelser eller externa kontakter som är av betydelse för genomförande av vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. QiM AB 11

12 2. Kvalitet 2.1 Kvalitetsledningssystem har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är dokumenterat i denna Handbok. Kvalitetsledningssystemet utesluter ISO 9001:2008 krav 7.3 Konstruktion och utveckling. Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner. 2.2 Kundfokus Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen. Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. Avstämning och dokumentation av kundkrav och författningskrav sker före eller i samband med beställning. Under utförandet finns uppsatta kvalitetsmål för våra huvudprocesser/utförandeentreprenader som mäts och följs upp. Under utförandet kontrollerar vi material och utförande gentemot ställda krav. Alla objekt slutkontrolleras inför besiktning. 2.3 Kvalitetspolicy Uppdragen skall utföras med hög kvalitet utifrån branschmässig kompetens med strävan att producera felfria tjänster. Verksamheten skall präglas av kvalitetsmedvetenhet hos medarbetarna. I vårt arbete använder vi vedertagna arbetsmetoder utifrån tillämpliga författningskrav I alla uppdrag genomför vi löpande egenkontroller samt slutkontroll. I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande. Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs. QiM AB 12

13 2.4 Kvalitetsmål Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion. Kvalitetsmålen skall vara realistiska och mätbara Övergripande kvalitetsmål Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse som grund för långsikta kundsamarbeten. Uppföljning av kundnöjdhet sker genom att vi i dialog med kund följer upp genomförda projekt innan de avslutas Detaljerade kvalitetsmål I syfte att följa upp och utveckla verksamheten har vi satt upp följande kvalitetsmål: Införande av kvalitetsledningssystem Under 2009 införs ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 för hela verksamheten. Kvalitetsmål Noll fel vid slutbesiktning Uppdraget och utförande motsvarar överenskommelse med ställda kundkrav till 100 %. Mätning av kvalitetsmål kundkrav: Kvalitetsmålet på kundkrav mäts i form av antalet uppkomna avvikelser/ändringar under projekttiden samt antal avvikelser vid besiktning. Dokumentation sker på blankett avvikelserapport/äta. Uppföljning Uppföljning av kvalitetsmålet sker på byggmöte respektive av ledningsgrupp per månad. Kvalitetsmål Leveranssäkerhet: Vår leveranstidpunkt till kund överensstämmer med utlovade tider enligt tidplan och leveranstidpunkt till 100 %. Mätning av kvalitetsmål leveranssäkerhet: Kvalitetsmålet på leveranssäkerhet mäts i form av antalet dagar/veckor efter angiven tidpunkt i aktuell tidplan respektive leveranstidpunkt. Uppföljning Uppföljning av kvalitetsmålet sker vid byggmöte respektive av ledningsgrupp per månad. För att tydliggöra hur vi skall uppnå satta kvalitetsmål finns ett handlingsprogram för kvalitet. Se styrande dokument. QiM AB 13

14 Kvalitetsmål Komplett tidredovisning För att underlätta vårt administrativa arbete och säkerställa uppgifter strävar vi efter riktigt ifyllda tidrapporter utan krav på komplettering. Kvalitetsmål: < 2 % av tidrapporterna kräver komplettering efter inlämning till kontor. Uppföljning Uppföljning av kvalitetsmål sker av ledningsgruppen. Leverantörer med eget kvalitetsarbete Under 2009 införs dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på leverantörer och legotillverkare om ett eget dokumenterat kvalitetsarbete. Uppföljning Uppföljning av kvalitetsmål sker av ledningsgruppen. QiM AB 14

15 3. Miljö 3.1 Miljöledningssystem Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt arbete som beskrivs med nedanstående bild. Miljöutredning Miljöpolicy Övergripande miljömål Detaljerade miljömål Handlingsprogram Miljöutredningen identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka. I miljöutredningen klargörs även tillämpade miljörutiner, miljöprestanda samt den kunskap som finns inom miljöområdet samt tillämpliga lagkrav. Identifierade miljöaspekter värderas och rangordnas. Miljöutredningen uppdateras en gång per år som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. I det fall händelser inträffar som påverkar vårt miljöarbete sker uppdatering av miljöutredningen inför förnyad inriktning av vårt fortsatta miljöarbete. Miljöpolicyn bygger på miljöutredningens riskbedömning av de betydande miljöaspekterna. Vår miljöpolicy är vägledande för vårt miljöarbete. Övergripande miljömål fastställs inom ramen för miljöpolicyn. Detaljerade miljömål fastställs per verksamhetsår och avser såväl intern verksamhet som verksamhet gentemot kund. Miljömålen följs upp och utvärderas löpande av företagsledningen samt vid ledningens genomgång. Miljörutiner införs utifrån behov. Handlingsprogram för miljö utarbetas för att tydliggöra hur olika delar av verksamheten verkar för att uppnå satta miljömål. QiM AB 15

16 3.2 Verksamhetens miljöpåverkan Vår miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till. Uppkomna miljöaspekter har bedömts vad gäller allvarlighetsgrad, omfattning och egen förmåga att påverka detta. Resultatet av kartläggningen och riskvärderingen visar vad vi i första hand bör koncentrera det egna miljöarbetet på. Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av vår miljöpolicy. 3.3 Miljöpolicy :s miljöpolicy är: Att inom företagets ekonomiska och organisatoriska förutsättningar förebygga skadlig miljöpåverkan. Vi skall verka för att förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel och andra resurser ska vara så optimal och miljömässig som möjlig. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Genom vår kunskap saneringsmetoder bistå kunden med råd vid olika typer av marksaneringar. Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjligaste mån återanvänds För entreprenadmaskinarbeten använder vi miljöanpassade motorer. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs. 3.4 Miljömål Övergripande miljömål Vårt övergripande miljömål är att vara miljökunnigt sanerings- och rivningsföretag. Tillsammans med kunder verka för en minskad miljöpåverkan Detaljerade miljömål Införande av miljöledningssystem Under 2009 införs ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 för hela verksamheten. QiM AB 16

17 Miljömål Miljöfordon Minimera avgasemissioner från maskiner och fordon genom att använda miljövänliga drivmedel, oljor och däck. Utrusta alla fordon med saneringsutrustning. Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång. Miljömål källsortering av avfall För alla typer av rivningsavfall tillämpas sortering utifrån kommunala riktlinjer och möjlighet till återbruk. Uppföljning Uppföljningen av sorteringen sker genom uppföljning av fakturerad tippningskostnad per projekt. Miljömål Kemikalieförteckning Under 2009 upprättas kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad. Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång. Miljömål Reach Under 2009 klargörs för vilka produkter som vi skall överlämna säkerhetsdatablad till kund. Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång. Miljömål Underentreprenörer med miljöarbete Under 2009 införs dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på leverantör och underentreprenör om ett eget miljöarbete. Uppföljning Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång. För att tydliggöra hur vi skall uppnå satta miljömål finns ett handlingsprogram för miljö. Se bilaga 1 QiM AB 17

18 4. Arbetsmiljö 4.1 Arbetsmiljöarbete Ledningssystem för arbetsmiljö innefattande vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01. Vårt arbetsmiljöarbete syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall samt bygger på en ständig förbättring av arbetsmiljöarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett kontinuerligt arbete som beskrivs med nedanstående bild. Arbetsmiljöutredning Arbetsmiljöpolicy Övergripande arbetsmiljömål Detaljerade arbetsmiljömiljömål Arbetsmiljöutredningen identifierar risker för ohälsa och olyckor i vår arbetsmiljö. Identifierade arbetsmiljöaspekter riskbedöms och rangordnas. Utifrån arbetsmiljöutredningens resultat upprättas en Handlingsplan Arbetsmiljö. Skyddsronderna innebär en uppföljning av fysisk och psykosocial arbetsmiljö i de olika typer av arbetsplatser som förekommer. Vi uppdaterar arbetsmiljöutredningen en gång per år som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga arbetsmiljöarbete. I det fall händelser inträffar som påverkar vår arbetsmiljö görs en uppdatering av arbetsmiljöutredningen som grund för förnyad inriktning av vårt fortsatta arbetsmiljöarbete. 4.2 Arbetsmiljöpolicy Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl ur fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation. Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering. Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar. QiM AB 18

19 4.3 Arbetsmiljöarbete med allas delaktighet Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men för att uppnå en god arbetsmiljö krävs att vi alla är delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Varje medarbetare ska: Känna till målen med sitt arbete Ha nödvändig kompetens och befogenheter för att utföra sina arbetsuppgifter samt använda och utveckla sin kompetens Medverka i att påverka det egna arbetets innehåll och arbetsmiljö Visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö Verka för att mobbning inte förekommer Medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet Använda personlig skyddsutrustning 4.4 Arbetsmiljömål Övergripande arbetsmiljömål Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete utvecklar vi vår egen arbetsmiljö och förebygger ohälsa och olyckor Kortsiktiga arbetsmiljömål Våra kortsiktiga arbetsmiljömål tydliggörs i vår Handlingsplan arbetsmiljö. Handlingsplanen upprättas utifrån årlig riskbedömning av arbetsmiljö och arbetsmiljörond/skyddsronder. QiM AB 19

20 4.5 Jämställdhetspolicy Vårt jämställdhetsarbete präglas av respekt för individen och individens integritet. Detta innebär att: kvinnor och män skall behandlas lika som individ i alla sammanhang och ingen ska på grund av sitt kön ifrågasättas i sin yrkesroll arbetsgivaren och varje enskild medarbetare i både ord och handling arbetar för en jämställd arbetsplats där män och kvinnor har lika värde vi skall aktivt verka för att både kvinnlig och manlig kompetens representeras i arbetsgrupper, beslutande organ projekt mm. kvinnor och män har lika lön för lika eller likvärdiga arbetsinsatser vår arbetsmiljö skall vara fri från kränkande särbehandling inklusive sexuella trakasserier anställdas olika erfarenheter och kulturella skillnader tillvaratas kvinnor och män ges lika rätt till utveckling i arbetet (med utvecklingssamtalet som grund) kvinnor och män ges samma möjlighet att förena föräldraskap och arbete arbetsplatsen och dess organisation, teknik och arbetsinnehåll är anpassade för både kvinnor och män Det är varje medarbetares ansvar att aktivt ta del av jämställdhetsarbetet för att arbetet ska bli framgångsrikt. Som arbetsgivare tar vi avstånd från alla former av diskriminering och trakasserier p.g.a. kön, funktionella funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller religion. 4.6 Alkohol- och drogpolicy Vi har ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö och en effektiv och säker arbetsplats. Alkohol och droger går inte att förena med arbete. Vårt mål är: att ha en för alla god fysisk och psykisk arbetsmiljö att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor att förebygga uppkomst av alkohol- och drogmissbruk att aktivt hjälpa den som har missbrukarproblem att all verksamhet, skall vara fri från bruk av narkotika och anabola steroider att genom klara regler och ökad kunskap motverka fördomar och negativa attityder så att hjälpinsatser inte fördröjs att alla aktivt skall delta i detta viktiga arbete QiM AB 20

21 4.7 Trafiksäkerhetspolicy I vår verksamhet ingår bil- och maskinkörning som en del i vår arbetsmiljö. Trafiksäkerhet kräver därför extra uppmärksamhet. Den som framför fordon/maskiner i arbetet skall ha behörighet för aktuell fordonstyp/maskin och innan start av fordon/maskin förvissa sig om fordonets/maskinens skick. Vi framför våra fordon enligt gällande trafikbestämmelser och ser bilkörningen som en viktig arbetsuppgift för egen och andras säkerhet. Under färd i fordon eller vid maskinarbete undviker vi samtal i mobiltelefon. 4.8 Skyddsronder Företagsledningen genomför tillsammans med medarbetare skyddsronder inom ramen för uppdragen. Vid skyddsronder ute på byggarbetsplats sker dokumentation i protokoll eller byggdagbok. Arbetschef fattar beslut om åtgärder på kort och lång sikt med anledning av genomförd skyddsrond. Protokollet från skyddsronden är beslutsunderlag liksom anteckning i byggdagbok. För de risker som åtgärdas direkt anges på Handlingsplanen respektive i byggdagbok vidtagen åtgärd. För övriga åtgärder som inte kan sker direkt anges när dessa skall vara genomförda samt ansvarig för åtgärden. Företagsledningen fastställer Handlingsplan Arbetsmiljö. Vid större förändringar av verksamhet, teknik eller organisation bedöms konsekvenser för arbetsmiljön före beslut. Beslutet följs upp med en extra skyddsrond. 4.9 Rutiner för en bra arbetsmiljö Rutiner för den dagliga verksamheten har framtagits för att ge en god arbetsmiljö. Ett arbetsmiljöarbete med allas delaktighet Företagsledning och alla medarbetare medverkar tillsammans för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Frågor som berör arbetsmiljön delges all personal genom löpande information från ansvarig chef. Vid anställning/anlitande av personal Vid anställning eller anlitande av nya medarbetare sker information om vårt arbetsmiljöarbete. Introduktion sker på aktuell arbetsplats med tillhörande arbetsmiljörutiner. Särskild information och eventuell utbildning lämnas om användning av personlig skyddsutrustning för vissa arbetsuppgifter samt vilken gemensam skyddsutrustning som finns att tillgå och var den förvaras. Personlig skyddsutrustning kvitteras ut efter information. QiM AB 21

22 Verksamhetslokaler Verksamheten genomförs som entreprenadarbete ute på byggarbetsplatser. Egna lokaler finns samt utrymme for service av maskiner mm. Alla lokaler är försedda med belysning och ventilation anpassade utifrån aktuell verksamhet. Tillgång till vatten finns i såväl personalutrymmen som förråd. Arbetsplatsen Den egna arbetsplatsen utformas så att god ergonomi uppnås. Vid schaktningsarbete eller annat maskinarbete skall säkerhetsavstånd hållas för andra typer av mark- eller rivningsarbeten. Personlig skyddsutrustning och säkerhetsutrustning För de arbetsmoment för vilka det behövs personlig skyddsutrustning eller säkerhetsutrustning finns sådan att tillgå. I samtliga fordon finns varselklädsel och samt brandsläckningsutrustning. Upphandling Vid upphandling av maskiner, utrustning och kontorsinventarier beaktas arbetsmiljöaspekter. Ordning och reda För allas trivsel håller vi god ordning på vår arbetsplats. Hantering av byggmaterial Byggmaterial hanteras och lagerhålls så att rasrisk och klämskador undviks. Hantering av kemisk-tekniska produkter Alla kemisk-tekniska produkter som används är märkta av tillverkaren. För klassade produkter finns säkerhetsdatablad som följer produkter. Av detta framgår hur produkten skall hanteras och lagras. I de fall produkter tappas upp på annan förpackning märks ny förpackning utifrån originaltext. QiM AB 22

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer