Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö"

Transkript

1 Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget Företagsfakta Affärsidé Ledningssystem Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem Definitioner Processmodell Organisation Organisationsskiss Företagsledning Ansvar och befogenhet Ledningens representant för kvalitet Ledningens representant för miljö Arbetsmiljöarbetet Information och möten Kvalitet Kvalitetsledningssystem Kundfokus Kvalitetspolicy Kvalitetsmål Övergripande kvalitetsmål Detaljerade kvalitetsmål Miljö Miljöledningssystem Verksamhetens miljöpåverkan Miljöpolicy Miljömål Övergripande miljömål Detaljerade miljömål Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete med allas delaktighet Arbetsmiljömål Övergripande arbetsmiljömål Kortsiktiga arbetsmiljömål Jämställdhetspolicy Alkohol- och drogpolicy Trafiksäkerhetspolicy Skyddsronder Rutiner för en bra arbetsmiljö Försäljning Marksanering och rivning Marknad och kunder Försäljningsformer och säljorganisation Offerter...23 QiM AB 2

3 5.5 Kontraktsgenomgång Leveransvillkor Avrop på ramavtal Registrering av beställning Ändrings- och tilläggsarbeten Kommunikation med kund Kvalitets- och miljöplaner Avstämningsmöten Reklamationer Utveckling Utveckling genom ständiga förbättringar Kundtillfredsställelse Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolicy Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål Interna revisioner Riskbedömning av miljöaspekter och arbetsmiljö Avvikelsehantering Korrigerande och förebyggande åtgärder Ledningens genomgång Personalutveckling Personalpolicy Kompetens Kompetensutveckling Utvecklingssamtal Introduktion Huvudprocesser Planering av uppdrag Saneringsentreprenader Processbeskrivning Kvalitetsmål Processens miljöprestanda Arbetsmiljöplan Byggarbetsplats Avvikelser Rivning och markåterställning Processbeskrivning Kvalitetsmål Processens miljöprestanda Arbetsmiljöplan Byggarbetsplats Avvikelser Möten Maskinuthyrning Verksamhetsförutsättningar Maskin och förare Arbetsplats Hantering av material och avfall Utrustning Verkstad...49 QiM AB 3

4 8.1 Service och reparation Verkstadslokal och utrustning Förråd Kvalitetsmål Miljörutiner Dokumentstyrning Tillgång till rätt dokument Specificerande/styrande dokument Redovisande dokument Projektpärmar Uppföljning av gällande lagrum Arkiv IT-stöd Inköp Inköpspolicy Upphandling Leverantörsbedömning Mottagningskontroll Anlitande av underentreprenörer Utrustning, verktyg och instrument Utrustning Personlig skyddsutrustning Säkerhetsutrustning Mätutrustning Materialhantering Identifikation och spårbarhet Förråd Underhåll av maskiner och utrustning Kemisk-tekniska produkter Hantering av avfall Agerande vid nödläge Administration Ekonomiadministration Personaladministration Rehabilitering Olyckor, ohälsa och tillbud...63 Bilaga 1 Handlingsprogram miljö Bilaga 2 Specificerande/styrande dokument...66 Bilaga 3 Redovisande dokument...69 Bilaga 4 IT-Stöd...70 QiM AB 4

5 1. Företaget 1.1 Företagsfakta Företagsnamn: Företagsadress: Box 76 Postadress: Brålanda Organisationsnummer: Startår: 1983 Antal anställda: 12 Försäkring: Medlemskap: Företaget har ansvarsförsäkring och ROT-försäkring. Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna, Svenska Åkeriföreningen samt Svenskt Näringsliv. 1.2 Affärsidé Utför anläggningsmaskintjänster genom timuthyrning av egna anläggningsmaskiner med förare och därmed sammanhängande transporter. Vi skall vara marknadsledande inom området och utföra uppdragen med hög branschmässig kompetens. I vårt tjänste-/uppdragsutbud ingår även schakt- och rivningsentreprenader, saneringar av förorenade markområden samt asbestsaneringar i fast pris eller a-pris. Vid behov kan uppdragen utföras med inhyrda maskiner och fordon. Underentreprenörer anlitas i förekommande fall för vissa arbetsmoment. Vårt verksamhetsområde är hela Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna. QiM AB 5

6 1.3 Ledningssystem Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001: Definitioner Ett processbaserat ledningssystem bygger på att :s olika processer och dess ordningsföljd fastställs. Samverkan mellan processerna betecknas som den processmodell som tillämpas för ledningssystemet. Övergripande för processorienteringen är en strävan att se verksamheten ur ett kundperspektiv och att arbeta med ständiga förbättringar av såväl tjänster, produkter som den egna verksamhetens sätt att arbeta. Processmodellen anpassas över tiden. Ledningsprocesser beskriver hur leds, följs upp och utvecklas genom ständiga förbättringar. Ledningsprocesserna kan beskrivas i form av en årsplan för verksamhetsåret/bokslutsåret. Ledningsprocessen omfattar t ex de möten och uppföljningar som genomförs för att leda och utveckla företaget. Utveckling betraktas också som ledningsprocesser. Huvudprocesser beskriver hur vi uppfyller produktspecifikation och våra överenskomna åtaganden gentemot kund. Huvudprocesserna styrs så att de uppfyller fastställd produktspecifikation och andra kundkrav samt tillämpliga författningskrav. Stödprocessernas uppgift är att stödja huvudprocesserna (kärnverksamheten) och är inte riktade mot kund utan verkar inom den egna verksamheten. Arbetsmiljöarbetet och det egna miljöarbetet är tydliga stödprocesser för vår verksamhet. Utlagd process; en utlagd process är en process som vi valt att utföra genom extern part. Vi styr och säkerställer så att utlagd process uppfyller kund och författningskrav. QiM AB 6

7 1.3.3 Processmodell K U N D K R A V Ledningsprocesser Huvudprocesser - egna Saneringsuppdrag Rivningsuppdrag Maskinuthyrning Huvudprocesser - utlagda Underentreprenörer Dokumentstyrning Materialhantering Företagsledning Försäljning Utveckling Stödprocesser Inköp Administration Agerande vid nödläge K U N D T I L L F R E D S S T Ä L L E L S E QiM AB 7

8 1.4 Organisation Organisationsskiss Vår organisation framgår av vår organisationsskiss. VD/Arbetschef Håkan Ström Ekonomi Gunilla Ström Kvalitet/Miljö Håkan Ström Arbetsledare Göran Larsson Chaufförer Grovarbetare Maskinförare Företagsledning VD Håkan Ström leder företaget. En ledningsgrupp finns bestående av Håkan Ström, Gunilla Ström och Göran Larsson. Vårt kvalitets- och miljöarbete sammanhålls av ledningsgruppens medlemmar. VD är ansvarig för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemet och fastställer handboken. Företagsledningen ansvarar för: att medarbetarna är utbildade för sina uppgifter samt medvetna om kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolicyn att informera medarbetarna om ändringar som kan påverka arbetsmiljön att följa upp att alla medarbetare följer författningskrav att kontrollera att fordon och andra anordningar underhålls och uppfyller säkerhetskraven att undanröja eller låta undanröja påtalade olycksrisker att anmäla arbetsskada och medverka i rehabiliteringsarbetet att stoppa arbetet vid omedelbar fara för personal eller sakskada QiM AB 8

9 1.4.3 Ansvar och befogenhet För att medarbetarna ska kunna verka i sina olika uppgifter är ansvar och befogenheter klargjorda för olika typer befattningar och kommunicerade i organisationen. En organisationsskiss är fastställd för organisationen, se styrande dokument. Företagsledningen ansvarar för att resurser finns för att driva verksamheten och utföra åtaganden gentemot kund. Kvalitetsansvarig, upplåtaransvarig för maskiner och fordon Huvudansvar för och befogenheter att handlägga frågor som rör personal, kontroll av handlingar, kontakter med beställare, kontakter med myndigheter, inköp, materialleveranser, dagbok, faktureringsunderlag, verkstad, dokumentation, kvalitetssystem, maskiner, underhåll och kontakter med UE samt utbildning. Miljöansvarig Huvudansvar för och befogenheter att handlägga frågor som rör miljöarbetet i form av personutbildning och information, inköp av maskiner, fordon och övriga produkter, kontakter med beställare, kontakter med myndigheter, dokumentation miljösystem, kontakter med UE, huvudansvarig för revidering av policy, mål och ledningssystem. Maskin och bilförare Ansvarar för kontroll av uppdragsorder, löpande tillsyn av maskiner och fordon, vid behov deltagande i byggmöten, arbetsrapporter och avvikelserapportering. Ansvarar för en miljöriktig hantering av diesel, oljor och smörjfett och övriga kemiska produkter samt hantering av restprodukter. Ansvarar för att saneringsutrustning finns tillgänglig. Har tillgång till uppgifter vid nödlägesberedskap. Samverkar med kunden i hans miljöarbete. Återrapporterar till miljöansvarig i frågor som rör avhjälpande miljöåtgärder och korrigerande åtgärder. Administrationsansvarig Leverantörs-, kundfakturor, krav och grundbokföring handläggs av företagets administrativa personal, kontaktperson Ekonomichef Gunilla Ström. Övriga redovisningstjänster köps av Revisionsfirman Ernst & Young AB. Ekonomichefen ansvarar för inköp av miljövänliga kontors- och städprodukter. I allas ansvar ingår att aktivt medverka i vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Var och en ansvarar för att följa tillämpliga författningskrav och vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker, tillbud och hot mot vår arbetsmiljö eller mot yttre miljö. Vid störningar i verksamheten skall omsorgen om hälsa och miljö prioriteras. Alla har rätt att avbryta sin verksamhet om arbetet inte kan följa tillämpliga författningskrav eller att det finns risk för den personliga säkerheten. QiM AB 9

10 1.4.4 Ledningens representant för kvalitet Ledningens representant för kvalitet ingår i företagsledningen och ansvarar för att: säkerställa att kvalitetsledningssystemets processer upprättas, införs och underhålls rapportera till företagsledningen om kvalitetsledningssystemets funktion och behov av förbättring säkerställa att organisationen känner till aktuella kundkrav Ledningens representant för kvalitet är: Håkan Ström Ledningens representant för miljö Ledningens representant/representanter för miljö ingår i företagsledningen och ansvarar för att: säkerställa att miljöledningssystemets upprättas, införs och underhålls rapportera till företagsledningen om miljöledningssystemets prestanda och rekommendationer till förbättringar Ledningens representant/representanter för miljö är: Håkan Ström Arbetsmiljöarbetet Det systematiska arbetsmiljöarbetet leds av VD/företagsledningen. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om man väljer att fördela ut olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombud utses av personalorganisationerna. Vi har alla ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppmärksamma risker. Alla medarbetare är ansvariga för att själva undersöka personlig skyddsutrustning innan den används. 1.5 Information och möten För att vår verksamhet skall löpa så smidigt som möjligt har vi en god information inom företaget liksom med kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Löpande information Arbetschef/arbetsledare lämnar löpande information om aktuella frågor till medarbetare. Flera typer av möten genomförs: QiM AB 10

11 Ledningsgruppsmöte Ledningsgruppen sammanträder för att planera och följa upp verksamheten. Möten genomförs var fjortonde dag. Minnesanteckningar skrivs. Planeringsmöte Varje vecka genomför vi ett planeringsmöte. Här deltar ansvariga för planering och arbetsledarna. Aktuellt arbetsläge klargörs och planering sker för den närmaste veckan. Personalmöten Personalmöten med all personal genomförs 2 gånger per år. Här behandlas kvalitets- och miljöarbetet som en särskild punkt. Vidare informeras om aktuella författningskrav som berör oss. Ledningens genomgång Två gånger per år, under kvartal 2 respektive kvartal 4, genomför ledningsgruppen den så kallade Ledningens genomgång av kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystemet. Protokoll skrivs. Under löpande verksamhet är det var och ens ansvar att till närmaste arbetschef/arbetsledare informera om händelser eller externa kontakter som är av betydelse för genomförande av vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. QiM AB 11

12 2. Kvalitet 2.1 Kvalitetsledningssystem har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är dokumenterat i denna Handbok. Kvalitetsledningssystemet utesluter ISO 9001:2008 krav 7.3 Konstruktion och utveckling. Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner. 2.2 Kundfokus Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen. Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. Avstämning och dokumentation av kundkrav och författningskrav sker före eller i samband med beställning. Under utförandet finns uppsatta kvalitetsmål för våra huvudprocesser/utförandeentreprenader som mäts och följs upp. Under utförandet kontrollerar vi material och utförande gentemot ställda krav. Alla objekt slutkontrolleras inför besiktning. 2.3 Kvalitetspolicy Uppdragen skall utföras med hög kvalitet utifrån branschmässig kompetens med strävan att producera felfria tjänster. Verksamheten skall präglas av kvalitetsmedvetenhet hos medarbetarna. I vårt arbete använder vi vedertagna arbetsmetoder utifrån tillämpliga författningskrav I alla uppdrag genomför vi löpande egenkontroller samt slutkontroll. I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande. Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs. QiM AB 12

13 2.4 Kvalitetsmål Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion. Kvalitetsmålen skall vara realistiska och mätbara Övergripande kvalitetsmål Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse som grund för långsikta kundsamarbeten. Uppföljning av kundnöjdhet sker genom att vi i dialog med kund följer upp genomförda projekt innan de avslutas Detaljerade kvalitetsmål I syfte att följa upp och utveckla verksamheten har vi satt upp följande kvalitetsmål: Införande av kvalitetsledningssystem Under 2009 införs ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 för hela verksamheten. Kvalitetsmål Noll fel vid slutbesiktning Uppdraget och utförande motsvarar överenskommelse med ställda kundkrav till 100 %. Mätning av kvalitetsmål kundkrav: Kvalitetsmålet på kundkrav mäts i form av antalet uppkomna avvikelser/ändringar under projekttiden samt antal avvikelser vid besiktning. Dokumentation sker på blankett avvikelserapport/äta. Uppföljning Uppföljning av kvalitetsmålet sker på byggmöte respektive av ledningsgrupp per månad. Kvalitetsmål Leveranssäkerhet: Vår leveranstidpunkt till kund överensstämmer med utlovade tider enligt tidplan och leveranstidpunkt till 100 %. Mätning av kvalitetsmål leveranssäkerhet: Kvalitetsmålet på leveranssäkerhet mäts i form av antalet dagar/veckor efter angiven tidpunkt i aktuell tidplan respektive leveranstidpunkt. Uppföljning Uppföljning av kvalitetsmålet sker vid byggmöte respektive av ledningsgrupp per månad. För att tydliggöra hur vi skall uppnå satta kvalitetsmål finns ett handlingsprogram för kvalitet. Se styrande dokument. QiM AB 13

14 Kvalitetsmål Komplett tidredovisning För att underlätta vårt administrativa arbete och säkerställa uppgifter strävar vi efter riktigt ifyllda tidrapporter utan krav på komplettering. Kvalitetsmål: < 2 % av tidrapporterna kräver komplettering efter inlämning till kontor. Uppföljning Uppföljning av kvalitetsmål sker av ledningsgruppen. Leverantörer med eget kvalitetsarbete Under 2009 införs dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på leverantörer och legotillverkare om ett eget dokumenterat kvalitetsarbete. Uppföljning Uppföljning av kvalitetsmål sker av ledningsgruppen. QiM AB 14

15 3. Miljö 3.1 Miljöledningssystem Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt arbete som beskrivs med nedanstående bild. Miljöutredning Miljöpolicy Övergripande miljömål Detaljerade miljömål Handlingsprogram Miljöutredningen identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka. I miljöutredningen klargörs även tillämpade miljörutiner, miljöprestanda samt den kunskap som finns inom miljöområdet samt tillämpliga lagkrav. Identifierade miljöaspekter värderas och rangordnas. Miljöutredningen uppdateras en gång per år som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. I det fall händelser inträffar som påverkar vårt miljöarbete sker uppdatering av miljöutredningen inför förnyad inriktning av vårt fortsatta miljöarbete. Miljöpolicyn bygger på miljöutredningens riskbedömning av de betydande miljöaspekterna. Vår miljöpolicy är vägledande för vårt miljöarbete. Övergripande miljömål fastställs inom ramen för miljöpolicyn. Detaljerade miljömål fastställs per verksamhetsår och avser såväl intern verksamhet som verksamhet gentemot kund. Miljömålen följs upp och utvärderas löpande av företagsledningen samt vid ledningens genomgång. Miljörutiner införs utifrån behov. Handlingsprogram för miljö utarbetas för att tydliggöra hur olika delar av verksamheten verkar för att uppnå satta miljömål. QiM AB 15

16 3.2 Verksamhetens miljöpåverkan Vår miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till. Uppkomna miljöaspekter har bedömts vad gäller allvarlighetsgrad, omfattning och egen förmåga att påverka detta. Resultatet av kartläggningen och riskvärderingen visar vad vi i första hand bör koncentrera det egna miljöarbetet på. Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av vår miljöpolicy. 3.3 Miljöpolicy :s miljöpolicy är: Att inom företagets ekonomiska och organisatoriska förutsättningar förebygga skadlig miljöpåverkan. Vi skall verka för att förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel och andra resurser ska vara så optimal och miljömässig som möjlig. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Genom vår kunskap saneringsmetoder bistå kunden med råd vid olika typer av marksaneringar. Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjligaste mån återanvänds För entreprenadmaskinarbeten använder vi miljöanpassade motorer. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs. 3.4 Miljömål Övergripande miljömål Vårt övergripande miljömål är att vara miljökunnigt sanerings- och rivningsföretag. Tillsammans med kunder verka för en minskad miljöpåverkan Detaljerade miljömål Införande av miljöledningssystem Under 2009 införs ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 för hela verksamheten. QiM AB 16

17 Miljömål Miljöfordon Minimera avgasemissioner från maskiner och fordon genom att använda miljövänliga drivmedel, oljor och däck. Utrusta alla fordon med saneringsutrustning. Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång. Miljömål källsortering av avfall För alla typer av rivningsavfall tillämpas sortering utifrån kommunala riktlinjer och möjlighet till återbruk. Uppföljning Uppföljningen av sorteringen sker genom uppföljning av fakturerad tippningskostnad per projekt. Miljömål Kemikalieförteckning Under 2009 upprättas kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad. Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång. Miljömål Reach Under 2009 klargörs för vilka produkter som vi skall överlämna säkerhetsdatablad till kund. Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång. Miljömål Underentreprenörer med miljöarbete Under 2009 införs dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på leverantör och underentreprenör om ett eget miljöarbete. Uppföljning Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång. För att tydliggöra hur vi skall uppnå satta miljömål finns ett handlingsprogram för miljö. Se bilaga 1 QiM AB 17

18 4. Arbetsmiljö 4.1 Arbetsmiljöarbete Ledningssystem för arbetsmiljö innefattande vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01. Vårt arbetsmiljöarbete syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall samt bygger på en ständig förbättring av arbetsmiljöarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett kontinuerligt arbete som beskrivs med nedanstående bild. Arbetsmiljöutredning Arbetsmiljöpolicy Övergripande arbetsmiljömål Detaljerade arbetsmiljömiljömål Arbetsmiljöutredningen identifierar risker för ohälsa och olyckor i vår arbetsmiljö. Identifierade arbetsmiljöaspekter riskbedöms och rangordnas. Utifrån arbetsmiljöutredningens resultat upprättas en Handlingsplan Arbetsmiljö. Skyddsronderna innebär en uppföljning av fysisk och psykosocial arbetsmiljö i de olika typer av arbetsplatser som förekommer. Vi uppdaterar arbetsmiljöutredningen en gång per år som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga arbetsmiljöarbete. I det fall händelser inträffar som påverkar vår arbetsmiljö görs en uppdatering av arbetsmiljöutredningen som grund för förnyad inriktning av vårt fortsatta arbetsmiljöarbete. 4.2 Arbetsmiljöpolicy Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl ur fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation. Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering. Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar. QiM AB 18

19 4.3 Arbetsmiljöarbete med allas delaktighet Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men för att uppnå en god arbetsmiljö krävs att vi alla är delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Varje medarbetare ska: Känna till målen med sitt arbete Ha nödvändig kompetens och befogenheter för att utföra sina arbetsuppgifter samt använda och utveckla sin kompetens Medverka i att påverka det egna arbetets innehåll och arbetsmiljö Visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö Verka för att mobbning inte förekommer Medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet Använda personlig skyddsutrustning 4.4 Arbetsmiljömål Övergripande arbetsmiljömål Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete utvecklar vi vår egen arbetsmiljö och förebygger ohälsa och olyckor Kortsiktiga arbetsmiljömål Våra kortsiktiga arbetsmiljömål tydliggörs i vår Handlingsplan arbetsmiljö. Handlingsplanen upprättas utifrån årlig riskbedömning av arbetsmiljö och arbetsmiljörond/skyddsronder. QiM AB 19

20 4.5 Jämställdhetspolicy Vårt jämställdhetsarbete präglas av respekt för individen och individens integritet. Detta innebär att: kvinnor och män skall behandlas lika som individ i alla sammanhang och ingen ska på grund av sitt kön ifrågasättas i sin yrkesroll arbetsgivaren och varje enskild medarbetare i både ord och handling arbetar för en jämställd arbetsplats där män och kvinnor har lika värde vi skall aktivt verka för att både kvinnlig och manlig kompetens representeras i arbetsgrupper, beslutande organ projekt mm. kvinnor och män har lika lön för lika eller likvärdiga arbetsinsatser vår arbetsmiljö skall vara fri från kränkande särbehandling inklusive sexuella trakasserier anställdas olika erfarenheter och kulturella skillnader tillvaratas kvinnor och män ges lika rätt till utveckling i arbetet (med utvecklingssamtalet som grund) kvinnor och män ges samma möjlighet att förena föräldraskap och arbete arbetsplatsen och dess organisation, teknik och arbetsinnehåll är anpassade för både kvinnor och män Det är varje medarbetares ansvar att aktivt ta del av jämställdhetsarbetet för att arbetet ska bli framgångsrikt. Som arbetsgivare tar vi avstånd från alla former av diskriminering och trakasserier p.g.a. kön, funktionella funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller religion. 4.6 Alkohol- och drogpolicy Vi har ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö och en effektiv och säker arbetsplats. Alkohol och droger går inte att förena med arbete. Vårt mål är: att ha en för alla god fysisk och psykisk arbetsmiljö att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor att förebygga uppkomst av alkohol- och drogmissbruk att aktivt hjälpa den som har missbrukarproblem att all verksamhet, skall vara fri från bruk av narkotika och anabola steroider att genom klara regler och ökad kunskap motverka fördomar och negativa attityder så att hjälpinsatser inte fördröjs att alla aktivt skall delta i detta viktiga arbete QiM AB 20

21 4.7 Trafiksäkerhetspolicy I vår verksamhet ingår bil- och maskinkörning som en del i vår arbetsmiljö. Trafiksäkerhet kräver därför extra uppmärksamhet. Den som framför fordon/maskiner i arbetet skall ha behörighet för aktuell fordonstyp/maskin och innan start av fordon/maskin förvissa sig om fordonets/maskinens skick. Vi framför våra fordon enligt gällande trafikbestämmelser och ser bilkörningen som en viktig arbetsuppgift för egen och andras säkerhet. Under färd i fordon eller vid maskinarbete undviker vi samtal i mobiltelefon. 4.8 Skyddsronder Företagsledningen genomför tillsammans med medarbetare skyddsronder inom ramen för uppdragen. Vid skyddsronder ute på byggarbetsplats sker dokumentation i protokoll eller byggdagbok. Arbetschef fattar beslut om åtgärder på kort och lång sikt med anledning av genomförd skyddsrond. Protokollet från skyddsronden är beslutsunderlag liksom anteckning i byggdagbok. För de risker som åtgärdas direkt anges på Handlingsplanen respektive i byggdagbok vidtagen åtgärd. För övriga åtgärder som inte kan sker direkt anges när dessa skall vara genomförda samt ansvarig för åtgärden. Företagsledningen fastställer Handlingsplan Arbetsmiljö. Vid större förändringar av verksamhet, teknik eller organisation bedöms konsekvenser för arbetsmiljön före beslut. Beslutet följs upp med en extra skyddsrond. 4.9 Rutiner för en bra arbetsmiljö Rutiner för den dagliga verksamheten har framtagits för att ge en god arbetsmiljö. Ett arbetsmiljöarbete med allas delaktighet Företagsledning och alla medarbetare medverkar tillsammans för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Frågor som berör arbetsmiljön delges all personal genom löpande information från ansvarig chef. Vid anställning/anlitande av personal Vid anställning eller anlitande av nya medarbetare sker information om vårt arbetsmiljöarbete. Introduktion sker på aktuell arbetsplats med tillhörande arbetsmiljörutiner. Särskild information och eventuell utbildning lämnas om användning av personlig skyddsutrustning för vissa arbetsuppgifter samt vilken gemensam skyddsutrustning som finns att tillgå och var den förvaras. Personlig skyddsutrustning kvitteras ut efter information. QiM AB 21

22 Verksamhetslokaler Verksamheten genomförs som entreprenadarbete ute på byggarbetsplatser. Egna lokaler finns samt utrymme for service av maskiner mm. Alla lokaler är försedda med belysning och ventilation anpassade utifrån aktuell verksamhet. Tillgång till vatten finns i såväl personalutrymmen som förråd. Arbetsplatsen Den egna arbetsplatsen utformas så att god ergonomi uppnås. Vid schaktningsarbete eller annat maskinarbete skall säkerhetsavstånd hållas för andra typer av mark- eller rivningsarbeten. Personlig skyddsutrustning och säkerhetsutrustning För de arbetsmoment för vilka det behövs personlig skyddsutrustning eller säkerhetsutrustning finns sådan att tillgå. I samtliga fordon finns varselklädsel och samt brandsläckningsutrustning. Upphandling Vid upphandling av maskiner, utrustning och kontorsinventarier beaktas arbetsmiljöaspekter. Ordning och reda För allas trivsel håller vi god ordning på vår arbetsplats. Hantering av byggmaterial Byggmaterial hanteras och lagerhålls så att rasrisk och klämskador undviks. Hantering av kemisk-tekniska produkter Alla kemisk-tekniska produkter som används är märkta av tillverkaren. För klassade produkter finns säkerhetsdatablad som följer produkter. Av detta framgår hur produkten skall hanteras och lagras. I de fall produkter tappas upp på annan förpackning märks ny förpackning utifrån originaltext. QiM AB 22

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö Ledningssystem Kvalitet och Miljö Servicegruppen i Europa AB.s Kvalitets- och Miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och, ISO 14001:2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget Servicegruppen i Europa AB...

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag OBS! Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets-,

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena, Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Hemsideadress

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Servicegruppen i Europa AB

Servicegruppen i Europa AB 6. Huvudprocesser 6.1 Planering av uppdrag En löpande planering genomförs för verksamheten utifrån aktuella beställningar. För större städ- och saneringsuppdrag upprättas en löpande produktionsplan för

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 samt SOSFS 2011:9 Ersätter handbok daterad: Sidan: 1(59)

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Fastställd: Datum Namn

Fastställd: Datum Namn MILJÖMANUAL (Rev 2.0) Fastställd: 061208 Datum Namn Sid 2 av 11 INNEHÅLL: Miljö hos Muskövarvet AB 0 Orientering 1 Omfattning 2 Referenser 3 Definitioner 4.1 Generella krav 4.2 Miljöpolicy 4.3 Planering

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Kvalitetshandbok för medarbetare

Kvalitetshandbok för medarbetare Kvalitetshandbok för medarbetare Itri Städ i Stockholm AB Itri startades år 1987 som enskild firma och nuvarande aktiebolag bildades 1996. Vårt organisationsnummer är 556537-3635. Itri är ett lokalvårdsföretag,

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Kvalitets- och miljöhandbok

Kvalitets- och miljöhandbok 1(14) Kvalitets- och miljöhandbok 2(14) 1. Inledning 3 2. Totalinstallation AB 4 3. Kvalitetssystem 7 4. Anbud 10 5. Beställning och genomförande av uppdrag 11 6. Upphandling av leverantörer 13 7. Administration,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Verksamhet Pentagram AB:s verksamhet innefattar konstruktion samt byggnation av försörjningsramper för bussar till trafikentreprenörer, kommuner och landsting m.fl. Med modern teknik,

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern revision 3 Utbildning 4 Referenser 4 DOKUMENTATION

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer