Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten"

Transkript

1 Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

2 Innehåll 1 Inledning Syfte och omfattning Laboratorieanalyser Allmänt om livsmedelslagstiftningen Definitioner och viktiga begrepp Offentlig kontroll av livsmedel Laboratoriekapacitet Utsedda officiella laboratorier Provtagning och analys Tolkning av resultat Föreskriven Generella rekommendationer på laboratorier Ackreditering av officiella laboratorier och laboratorier som utför regelbundna föreskrivna undersökningar av dricksvatten Analysansvariga Trikinanalyser Personalkompetens på officiella laboratorier Grundrekommendationer Teknisk personal Analysansvariga i mikrobiologi respektive kemi inom områdena livsmedel och dricksvatten Analysansvariga i aktivitetsmätning av cesium i livsmedel och radon i dricksvatten Analysansvariga inom nya teknikområden Praktik Analysansvariga Gemensamma rekommendationer för teknisk personal och analysansvariga Ytterligare krav på kvalitetssäkring Allmänt om förfrågningsunderlag Klargör uppdragets ändamål och omfattning Provtagning och provtransport Livsmedel utom dricksvatten Dricksvatten Provtransport Tidpunkter för analyser Analysmetoder Överblick över utbudet av analystjänster Specificera analysuppdraget Specificera provtyper Specificera parametrar Specificera metoder Referenslaboratorier, typning och utbrottsutredningar... 14

3 12.3 Metodens prestanda Hur ska analyssvaret uttryckas? Analysplats, språk och underleverantörer Rapportering Service och kontakter Analysrapportens utformning Årlig rapportering till Livsmedelsverket Möjliga preliminära rapporteringssätt Slutlig rapportering Rapportering till vem? Villkorat rapporteringssätt Rapporteringstid Villkorad rapporteringstid Spara prov Samarbete och uppföljning av avtalade tjänster Kompensation Uppföljning... 19

4 1 Inledning Livsmedelsverket tar fram vägledningar för att främja en enhetlig tillämpning av livsmedelslagstiftningen. Avsikten med vägledningar är, dels att beskriva och tolka innehållet i gällande lagstiftning, dels visa på Livsmedelsverkets övergripande ställningstagande för hur tillsyn enligt gällande lagstiftning bör bedrivas. En vägledning kan innehålla ytterligare information jämfört med lagstiftningen, med syfte att öka förståelsen för lagstiftningens krav. Vägledningar är inte rättsligt bindande, utan är exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av lagstiftningen. Vägledningen utesluter inte andra handlingssätt för att uppnå det resultat som avses med lagstiftningen. Andra tillsynsmyndigheter och domstolar kan komma fram till andra slutsatser. Om en föreskrift blir föremål för bedömning i domstol, till exempel om ett myndighetsbeslut i ett ärende överklagas eller vid åtal för brott mot livsmedelslagen blir domstolsavgörandet vägledande för tolkningen. EG-domstolens praxis kan komma att ge vägledning vad gäller tolkningen av EG:s rättsakter. 2 Syfte och omfattning Syftet med denna vägledning är att ge kontrollmyndigheten stöd vid upphandling av analysuppdrag för provtagning och analys enligt lagen om offentlig upphandling (1992:1528). Denna upphandling samordnas ibland med verksamhetsutövarens upphandling av föreskriven. Vägledningen kan ge stöd även vid sådan upphandling. Vägledningen ska ses som ett komplement till gällande förordningar, nationell lagstiftning och eventuella kommissionsvägledningar för att ge ytterligare stöd i tolkningen av lagstiftningen. Endast vissa delar av förordningarna och den nationella lagstiftningen och dess krav har belysts i denna vägledning. Den personal som utför offentlig kontroll behöver även vara väl insatt i förordningstexterna och den nationella lagstiftningen. 2.1 Laboratorieanalyser Hård konkurrens och internationalisering bland analyslaboratorier ställer nya krav på upphandling. Man kan bara vara säker på att få det man beställer. Ansträngning utöver det rutinmässiga kostar extra. Nya intressanta parametrar kanske bara kan analyseras med dyr specialapparatur på få platser i Sverige eller Europa. Larm ställer krav på snabba beslut om analyser. Livsmedelsverkets erfarenhet är att missnöje, oklarheter och klagomål kan bero på att uppdragsgivare och laboratorium inte är överens om vad som ingått i analysuppdraget. Uppdragsgivaren har förväntningar som laboratoriet inte har uppfattat. Båda parter skulle i sådana fall tjäna på att uppdraget specificerades tydligare i det avtal som ingås mellan uppdragsgivande kontrollmyndighet och ackrediterat laboratorium. 4

5 3 Allmänt om livsmedelslagstiftningen Fyra nya EG-förordningar om hygien och kontroll inom livsmedelsområdet tillämpas inom EU fr.o.m. den 1 januari Det är dels två förordningar om hygien, som riktar sig till företagen, förordning (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, dels två förordningar om kontroll, som riktar sig till kontrollmyndigheterna, förordning (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 854/2004. Hygien- och kontrollförordningarna bygger på den grund som lades i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning. Denna förordning fastställer de grundläggande krav som gäller för all livsmedelshantering: främst krav på livsmedelssäkerhet, skyldigheter för livsmedelsföretagare att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och att kontrollera att dessa krav uppfylls, samt krav på spårbarhet. En fullständig lista över övrig aktuell lagstiftning och aktuella dokument finns i Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll av livsmedel. 4 Definitioner och viktiga begrepp Behörig myndighet: (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 882/2004) Den centrala myndighet i en medlemsstat som har behörighet att genomföra offentlig kontroll eller varje annan myndighet som tilldelats sådan behörighet. Hit skall även i tillämpliga fall räknas motsvarande myndighet i tredje land. Livsmedelsverkets kommentar: I den svenska livsmedelslagstiftningen används begreppet kontrollmyndighet. Fördelningen mellan kontrollmyndigheterna regleras i 38 livsmedelsförordningen. I Sverige innebär behörig myndighet främst Livsmedelsverket och de kommunala nämnderna. Föreskrivna regelbundna undersökningar: (12 1 stycket Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten) Normal och utvidgad egenkontroll av dricksvatten. Förfrågningsunderlag: (1 kap 5 lag (1992:1528) om offentlig upphandling) Underlag för anbud som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör. Kontroll: (artikel 2.2 i förordning (EG) nr 882/2004) Kontroll av om specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt underlag. Offentlig kontroll: (artikel 2.1 i förordning (EG) nr 882/2004) Varje form av kontroll som utförs av den behöriga myndigheten eller av gemenskapen i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. 5

6 Officiella laboratorier: (artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004) Laboratorier som utsetts av den behöriga myndigheten att analysera prover som tagits vid offentlig kontroll. Prov: (fritt tolkat från artikel 2 i förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel) Med prov menas en del av ett större material eller parti, som utvalts enligt olika metoder för att på ett representativt sätt kunna ge den information som är efterfrågad om det större materialet eller partiet. Provet kan bestå av en eller flera enheter och förväntas dels ge information om en given egenskap hos det större materialet eller partiet, dels bilda grund för beslut rörande partiet eller dess tillverkningsprocess. Provtagning för analys: (artikel 2.11 i förordning (EG) nr 882/2004) Insamling av prov från foder eller livsmedel eller något annat ämne (inbegripet från miljön) som är relevant för produktion, bearbetning och distribution av foder eller livsmedel eller djurhälsa för att genom analys kontrollera efterlevnaden av fodereller livsmedelslagstiftningen och bestämmelser om djurhälsa. 5 Offentlig kontroll av livsmedel Riskbaserad offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och så ofta som är lämpligt för att uppnå målen i förordningen, det vill säga för att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. 1 Offentlig kontroll ska genomföras utan förvarning utom i samband med revision och liknande fall då det krävs att livsmedelsföretagaren underrättas i förväg. Offentlig kontroll får också genomföras ad hoc, d.v.s. spontant och när det i det enskilda fallet krävs en kontroll t.ex. vid matförgiftningsutbrott. Ytterligare regler om offentlig kontroll av livsmedel finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. Rekommendationer om tillämpningen finns i Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll. 5.1 Laboratoriekapacitet De behöriga myndigheterna ska ha, eller ha tillgång till, lämplig laboratoriekapacitet för provning. 2 Laboratoriesektorn i Sverige har de senaste 15 åren genomgått en stark centralisering där antalet laboratorier kraftigt minskat. Risk finns för att denna utveckling fortsätter och detta är oroväckande ur beredskapssynpunkt. Tillgången på laboratorier med nödvändig kompetens och kapacitet är av avgörande betydelse för förmågan att effektivt hantera större utbrott av avsiktlig eller oavsiktlig vattenburen eller livsmedelsburen smitta. Vid upphandling av analystjänster är det viktigt att väga in denna aspekt för kontrollmyndigheten (se även punkt ). 1 Artikel 3 i förordning (EG) nr 882/ Artikel 4.2c i förordning (EG) nr 882/2004 6

7 5.2 Utsedda officiella laboratorier Den behöriga myndigheten ska utse laboratorier som utför offentlig kontroll. 3 Sådana utsedda laboratorier benämns officiella laboratorier. De laboratorier som anlitas som en följd av en upphandling enligt denna vägledning är alltså utsedda officiella laboratorier i den mån det handlar om offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten. Föreskriven som utförs av verksamhetsutövaren är däremot egenkontroll. Varje behörig myndighet bör ha en egen lista över sina utsedda officiella laboratorier. En sådan lista underlättar vid revision av myndighetens kontrollverksamhet och kan på sikt komma att ingå i de nationella kontrollplanerna Provtagning och analys Livsmedelverkets vägledning om offentlig kontroll av livsmedel beskriver olika metoder för offentlig kontroll. En sådan kontrollmetod är provtagning och analys. Generella krav på provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av livsmedel finns i artikel 11 i förordning (EG) nr 882/2004. För närvarande finns mer information om tillämpningen av artikeln finns i Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll av livsmedel. Motsvarande krav för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, och mer information om tillämpningen i Livsmedelsverkets vägledning om dricksvatten. 5.4 Tolkning av resultat Den personal som utför offentlig kontroll ska ha information och instruktioner om bland annat tolkning av resultat. 5 6 Föreskriven Verksamhetsutövaren ska utföra regelbundna undersökningar i form av normal och utvidgad kontroll av dricksvatten. 6 Bilaga 3 i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten föreskriver vilka parametrar som ska undersökas samt hur ofta de minst ska undersökas, och bilaga 4 föreskriver krav på analysmetoder. Mer information finns i Livsmedelsverkets vägledning om dricksvatten. 3 Artikel 12 i förordning (EG) nr 852/ Artikel 42.2c i förordning (EG) nr 852/ Artikel 8.1 i förordning (EG) nr 882/2004 (med vidare hänvisning till bilaga II kapitel II) 6 9, 10 och 12 i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 7

8 7 Generella rekommendationer på laboratorier 7.1 Ackreditering av officiella laboratorier och laboratorier som utför regelbundna föreskrivna undersökningar av dricksvatten Generella krav på laboratorier som får analysera prover som tagits på livsmedel vid offentlig kontroll framgår av artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004 och 50 livsmedelsförordningen. Motsvarande krav för laboratorier som utför regelbundna föreskrivna undersökningar av dricksvatten framgår, förutom av 50 livsmedelsförordningen, av 13 i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Grundkraven innebär att laboratorierna ska vara ackrediterade av SWEDAC eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan i enlighet med bland annat EN ISO/IEC Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. Inom EA (European co-operation for Accreditation), det europeiska samarbetet för ackreditering, finns avtal mellan ackrediteringsorganen. Avtalen innebär att flertalet europeiska organ erkänner varandras kompetens. EA träffar i sin tur avtal med ackrediteringsorgan eller sammanslutningar av sådana i övriga världsdelar. Ackrediteringsorgan som omfattas av sådana avtal kan anses likvärdiga med SWEDAC. Den 1 januari 2006 upphörde möjligheten för Livsmedelsverket att godkänna laboratorier för offentlig kontroll. Samtidigt upphörde även Statens Livsmedelsverks föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1994:16) om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen att gälla. Föreskriften innehöll bland annat tilläggskrav på ackrediterade laboratorier, inklusive krav på personalkompetens. Det innebär t.ex. att begreppet ansvarig undersökare inte förekommer i livsmedelslagstiftningen efter 1 januari Ackrediteringsstandarden EN ISO/IEC innehåller inga detaljerade krav på personalens kompetens, utan laboratoriets ledning skall säkerställa att personalens kompetens är tillräcklig för uppgiften. Denna vägledning innehåller bl.a. Livsmedelsverkets rekommendationer om personalkompetens på laboratorier som utför analys av prov som tagits vid offentlig kontroll och regelbundna föreskrivna undersökningar av dricksvatten Analysansvariga Den som upphandlar analyser för offentlig kontroll bör i sitt förfrågningsunderlag kräva att det finns en analysansvarig person för de aktuella analyserna på det analyserande laboratoriet. Denna är främst en teknisk ledare som har ansvar för kvaliteten på de analyser som utförs. En analysansvarig person förutsätts vara ledande, aktiv, insatt i gällande lagstiftning om livsmedel och dricksvatten samt närvarande på laboratoriet. Vid kontakter med uppdragsgivarna, bör denna person vid behov kunna bidra med kunskap om bl.a. analysutförande och analyskvalitet. 8

9 Personer som fram till och med 31 december 2005 arbetat som ansvariga undersökare och uppfyllt kompetenskraven enligt SLVFS 1994:16 bilaga 2, anses uppfylla även de nya rekommendationerna Trikinanalyser Laboratorier som är godkända av Livsmedelsverket före den 1 januari 2006 för trikinkontroll kan fortsättningsvis vara godkända av Livsmedelsverket under en övergångsperiod om de uppfyller kraven i artikel 18 i förordning (EG) nr 2076/2005 om övergångsregler. 7.2 Personalkompetens på officiella laboratorier Grundrekommendationer Teknisk personal För det praktiska laboratoriearbetet vid laboratorierna bör det finnas personal som genomgått utbildning till biomedicinsk analytiker/laboratorieassistent eller annan relevant högskoleutbildning med godkänt resultat. Alternativt kan erforderlig kompetens förvärvas på annat sätt, t.ex. genom lång erfarenhet av laboratoriearbete Analysansvariga i mikrobiologi respektive kemi inom områdena livsmedel och dricksvatten En analysansvarig person bör ha avlagt universitets- eller högskoleexamen motsvarande minst filosofie kandidat i huvudämnet Biologi/Kemi eller motsvarande. Mikrobiologer bör ha genomgått minst en sammanhållen påbyggnads-/avancerad kurs (eller motsvarande) i mikrobiologi och kemister minst en sammanhållen påbyggnads-/avancerad kurs (eller motsvarande) i analytisk kemi Analysansvariga i aktivitetsmätning av cesium i livsmedel och radon i dricksvatten En analysansvarig person bör ha avlagt universitets- eller högskoleexamen motsvarande minst filosofie kandidat i huvudämnet Kemi, Fysik, Geologi, Biologi eller motsvarande. Analysansvarig bör ha genomgått minst en sammanhållen kurs i radiofysik och en kurs som täcker in teknik för mätning av låga aktiviteter cesium i livsmedel respektive radon i dricksvatten (eller motsvarande) Analysansvariga inom nya teknikområden En analysansvarig person inom nya teknikområden, t.ex. molekylärbiologiska tekniker, bör, utöver de ovan nämnda grundrekommendationerna för biologi respektive kemi, även ha inhämtat relevanta och tillräckliga kompletterande teoretiska kunskaper i dessa tekniker. 9

10 7.2.2 Praktik Analysansvariga Utöver grundrekommendationerna om teoretisk kompetens behövs även praktisk erfarenhet inom ansvarsområdet. Praktiken bör vara under sakkunnig ledning och syftar till att ge erfarenhet av de olika provtyper, analysmetoder och mikroorganismer eller substanser som kan vara aktuella på ett laboratorium där livsmedel och dricksvatten undersöks. I praktiken bör även ingå erfarenhet av undersökningar inom den offentliga kontrollen alternativt föreskriven. Praktiken bör även innefatta att kunskap om aktuell livsmedels- och dricksvattenlagstiftning inhämtas. Längden på praktiken kan variera från fall till fall beroende av verksamhetens omfattning. Det enskilda laboratoriet avgör när den analysansvariga har inhämtat erforderliga kunskaper. Laboratoriet bör dokumentera vem som genomgått praktiken, vilka moment som har ingått och vem som ansvarat för praktiken/upplärningen Gemensamma rekommendationer för teknisk personal och analysansvariga Både teknisk personal och analysansvariga förutsätts upprätthålla och uppdatera kompetensen inom sitt verksamhetsområde. 8 Ytterligare krav på kvalitetssäkring Ytterligare krav kan finnas i EU-dokument och avse generella eller specifika kvalitetssäkringsprocedurer eller deltagande i kvalifikationsprovningar. Ytterligare krav på kvalitetssäkring som inte är generella utan berör enskilda metoder ställs med fördel i anslutning till metodspecificeringen. 9 Allmänt om förfrågningsunderlag Det är mycket viktigt att personal med goda kunskaper om livsmedelslagstiftningen, provtagning och analys medverkar aktivt när förfrågningsunderlaget tas fram. Det kan vara lämpligt att i förfrågningsunderlaget påpeka att laboratoriet ska vara ackrediterat för de analyser och provtyper som uppdraget innebär innan anbudstidens utgång. Begär gärna att en kopia av ackrediteringsbeslutet och kundreferenser bifogas anbudet. Det händer att det inte finns tillgång till ackrediterade analyser och att det tar lång tid att bli ackrediterad. Enligt SWEDAC är tre månader tillräckligt för ett ackrediteringsförfarande om laboratoriet har rätt kompetens. Andra ackrediteringsorgan kan ha andra handläggningstider. Man skall i förfrågningsunderlaget ange vilka omständigheter som tillmäts betydelse vid bedömningen av anbuden. 10

11 10 Klargör uppdragets ändamål och omfattning Klargör att uppdraget innebär kontroll enligt livsmedelslagen (offentlig kontroll eller föreskriven ). Ange även en ungefärlig uppskattning på uppdragets omfattning, t.ex. antalet prov. Det är bra att dessutom specificera vilka myndighetsregler som ska styra analysarbetet. Att bara skriva att analysarbetet ska utföras enligt gällande regler ökar risken för missförstånd om vad uppdraget innebär. Hänvisa exempelvis till artikel 11 om provtagning och analysmetoder och 12 om officiella laboratorier i förordning (EG) nr 882/2004, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel eller (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. 11 Provtagning och provtransport Klargör i vilken omfattning provtagning och provtransport ingår i uppdraget. Om så är fallet, klargör även om provtagningsutrustning ingår. Det bör också vara tydligt för både beställare och laboratorium när ansvaret för provet övergår till laboratoriet. Det är nödvändigt att provet hela tiden hanteras så att det inte kan misstänkas bli föremål för manipulation. Om en obemannad provmottagningsstation ingår i transportkedjan är det nödvändigt att obehöriga inte kan komma åt utrymmen där prov förvaras Livsmedel utom dricksvatten För vissa mikrobiologiska undersökningar av livsmedel ska provet förvaras vid låg temperatur under provtransporten. Vidare ska analysen påbörjas inom 24 timmar räknat från provtagningstidpunkten Dricksvatten Rekommendationer för provtagning och provtransport vid offentlig kontroll och föreskriven finns i Livsmedelsverkets vägledning om dricksvatten. För mikrobiologisk analys rekommenderas att den påbörjas inom 12 timmar efter det provet tagits Provtransport Det är nödvändigt att klargöra hela kedjan från provtagning via provtransport till analys, och utgående från den kedjan formulera nödvändiga krav på laboratoriet. Ibland kan det av praktiska skäl (t.ex. avlägsna provplatser) vara svårt att leva upp till kortare tidsgränser än 24 timmar. Långa transporttider minskar tidsmarginalerna för provtagning och kan i värsta fall även minska analysresultatens tillförlitlighet. 7 Artikel 11 punkt 7 i förordning (EG) nr 882/ i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 11

12 Specificera i förfrågningsunderlaget vilka maximala tider mellan provtagning och analysstart som får tillämpas. Begär att laboratoriet redogör för hur och när provtransport kan ske och hur kylkedjan säkerställs Tidpunkter för analyser Analysmetoderna styr ofta möjligheterna till provtagning. Laboratorier och beställare vill gärna styra provtagning och analys bort från tider och dagar som medför övertid och helgarbete eller som kolliderar med semestrar. Om det är ett krav att prov ska analyseras vissa arbetsdagar, varje arbetsdag eller vid vissa tidpunkter ska detta framgå i förfrågningsunderlaget. Klargör speciellt eventuella krav på akuta analyser vid t.ex. utbrott av matförgiftningar eller vattenburen smitta. Som exempel är det viktigt att prov som inkuberas till bäst före-datum/sista förbrukningsdag analyseras på rätt dag. Beroende på provtagningens uppläggning kan analyser behöva utföras på helgdag. Övriga speciella krav på provtagning, provtransport och provhantering bör specificeras eller hänvisas till någon referens, t.ex. metodbeskrivning. I många fall är det bästa att förse provtagaren/laboratoriet med egentillverkade följesedlar med rätt uppgifter. 12 Analysmetoder 12.1 Överblick över utbudet av analystjänster På SWEDAC:s webbplats (http://www.swedac.se/) finns möjlighet att söka efter svenska laboratoriers ackrediteringsomfattning. Där finns även länkar till databaser med information om ackrediterade organ i andra länder Specificera analysuppdraget I arbetet med att specificera analysuppdraget kan det vara värdefullt att samarbeta med någon som är väl insatt i aktuella analyser Specificera provtyper Specificera de provtyper som uppdraget avser. Vanligtvis är det svårt att förutsäga vilka provtyper som kan bli aktuella under anbudstiden. Generellt gäller då att ju fler provtyper som ingår i ackrediteringen, desto större flexibilitet kan ett laboratorium erbjuda. För närvarande använder SWEDAC följande indelning vid ackreditering av dricksvatten och övriga livsmedel: Dricksvatten, Kött/Köttprodukter (övriga produkter från djur), Fågel/Fågelprodukter, Fisk/Fiskprodukter/Skaldjur, Spannmål/Spannmålsprodukter, 12

13 Grönsaker/Grönsaksprodukter/Frukt, Mjölk/Mjölkprodukter, Fett/Olja/Emulsioner (inklusive matfett), Sammansatta livsmedel, Juicer och konserver, Annan specificerad provtyp, Svabbprover. Om uppdraget inte faller in under någon av SWEDAC:s specificerade provtyper, kan det vara lämpligt att studera laboratoriets ackrediteringsbeslut (som bör vara bifogat laboratoriets anbud) och värdera om ackreditering för någon annan provtyp är meriterande för laboratoriets kompetens. Andra ackrediteringsorgan kan ha andra indelningar av provtyper Specificera parametrar Specificera på ett entydigt sätt den/de parametrar (ämne, substans, organism etc.) som analysuppdraget avser. Detta är särskilt viktigt vid upphandling av analyspaket. Ett större omfång på ackrediteringen ger ökad flexibilitet i valet av analysparametrar under anbudstiden Specificera metoder Specificera vilka metoder eller metodprinciper som uppdraget avser. Metoder kan vara standardiserade av till exempel ISO, CEN, NMKL, SIS eller AOAC, men metoder kan också vara egenutvecklade. Påpeka i förfrågningsunderlaget att, om inte annat anges, ska senaste utgåvan av standard användas. Det kan i vissa fall vara lämpligt att begära in metodbeskrivningar och valideringsrapporter. I många regler finns mer eller mindre entydiga krav på vilka metoder som får användas vid offentlig kontroll respektive föreskriven. I så fall bör dessa metoder preciseras i förfrågningsunderlaget. Artikel 11, bilaga III i förordning (EG) nr 882/2004 innehåller generella krav på provtagnings- och analysmetoder som används i offentlig kontroll. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten innehåller regler om analysmetoder som ska användas vid föreskriven. Ibland är det nödvändigt att ställa krav på provhantering, t.ex. speciella krav på provmängder eller sammanslagning (poolning) av prov. Vidare kan eventuella krav ställas på speciell tillämpning av metoden, t.ex. upprepade analyser, kontroller, blanker, tillsatsförsök ( spikade prov), kalibreringar m.m. 13

14 Referenslaboratorier, typning och utbrottsutredningar Kontrollmyndigheten måste försäkra sig om att laboratoriet skickar samtliga positiva prov av trikiner i kött till det nationella referenslaboratoriet eller gemenskapens referenslaboratorium för att fastställa vilken trikinart det rör sig om. 9 Kontrollmyndigheten måste också försäkra sig om att laboratoriet skickar salmonellastammar till nationellt referenslaboratorium för serotypning. 10 Det åligger den kommunala nämnden att, i samarbete med andra berörda myndigheter, genomföra epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott. 11 Kontrollmyndigheten behöver då ha tillgång till lämplig laboratoriekapacitet. Se även punkt 5.1 i denna vägledning angående beredskapsaspekter. För att kunna bistå i utredningar kan det vara nödvändigt att det ordinarie laboratoriet anlitar eller samarbetar med specialistlaboratorier. Be i förfrågningsunderlaget om en redogörelse för laboratoriets beredskap för extra insatser vid eventuella utbrott av livsmedels- eller vattenburna utbrott. Be även om en redogörelse för laboratoriets egen kompetens och upparbetade kontakter för att karaktärisera påvisade sjukdomsframkallande mikroorganismer t.ex. i samband med livsmedels- eller dricksvattenburna utbrott, respektive rutiner för serotypning av Salmonella Metodens prestanda Det kan vara nödvändigt att specificera metodens/analysens prestanda. Om detta inte specificeras eller framgår av standard styr laboratorierna rutinmässigt prestanda till att passa gällande gränsvärden. Om analysuppdraget innebär mer än att kontrollera om gränsvärden uppfylls kan laboratoriernas rutiner då vara otillräckliga. I stället för att avge ett kvantitativt svar kan laboratoriet exempelvis uttrycka svaret som mindre än, större än eller ej påvisad. Allmänt sett gäller att ju högre prestanda man önskar, desto dyrare blir analysen. Exempel på hur prestanda kan uttryckas ges i bilaga III till förordning (EG) nr 882/2004. Det kan skilja mellan laboratorier hur prestanda beräknas och uttrycks. För mikrobiologiska analyser ligger mätområdet ofta nära de värden som är intressant att analysera, t.ex. gränsvärden eller kriterier. Av den anledningen är det viktigt att ställa preciserade krav på i första hand mätområde även för mikrobiologiska analyser. 9 Artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 2075/2005 om offentlig kontroll av trikiner i kött i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 11 4 i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:7) om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott 14

15 12.4 Hur ska analyssvaret uttryckas? Överväg om det behöver preciseras hur svaret på en viss analys skall uttryckas (enhet, antal decimaler, antal signifikanta siffror, andra uttryck, t.ex. ej påvisat, <, >, mindre än, större än). För livsmedelsmikrobiologiska resultat brukar halterna mikroorganismer rutinmässigt anges i logaritmerad form. Om halterna i stället ska rapporteras i icke-logaritmerad form bör detta påpekas i förfrågningsunderlaget. Krav i olika regler kan innebära att svaret måste uttryckas på ett visst sätt. Samma princip om behovet att specificera hur svaret ska uttryckas gäller även kemiska resultat. Vissa ämnen kan rapporteras på flera olika sätt, t.ex. kvävedelen av nitrat (NO 3 -N) respektive hela nitratjonen (NO 3 ), eller vitamin B1 som tiamin respektive tiaminväteklorid. 13 Analysplats, språk och underleverantörer Laboratorieföretag anlitar ibland många olika fysiska enheter inom företaget, men även andra företag, för analystjänsterna. Det blir också allt vanligare att svenska laboratorier anlitar utländska laboratorier. För att underlätta för kunden samlas sedan analysresultaten i en gemensam analysrapport. Krav på provtagning och provtransport kan påverka val av analysplats. Begär i förfrågningsunderlaget att det av anbudet tydligt ska framgå var varje analys ska utföras, inklusive eventuella underleverantörer utanför företaget. Enligt ackrediteringskraven måste kunden underrättas om analyser tillfälligt (helg, semester, tillfällig arbetsanhopning) måste utföras på annat ackrediterat laboratorium än vad som överenskommits. Det bör också framgå av förfrågningsunderlaget i vilken mån det är nödvändigt att kontakter, rapportering m.m. sker på svenska. 14 Rapportering 14.1 Service och kontakter Enligt ISO/IEC ska ledningen på det ackrediterade laboratoriet bemyndiga utvalda personer att bland annat lämna utlåtanden och tolkningar, samt säkerställa kompetensen hos alla som utvärderar resultat. Laboratoriet ska också upprätta lättillgänglig dokumentation om dessa personers befogenheter och kompetens. Enligt samma standard bör personal som ansvarar för utlåtanden och tolkningar av analysresultat bland annat ha kunskap om hur de analyserade produkterna framställs, om krav i lagstiftningen samt förståelse för betydelsen av avvikande analyser. Om laboratoriet förväntas att medverka med utlåtanden om och tolkningar av analysresultaten, ska det framgå av förfrågningsunderlaget. 15

16 Laboratoriet bör i så fall beskriva i vilken form och på vilka tider det finns tillgång till personal som kan diskutera frågor om dels analysutförande och analyskvalitet, dels ytterligare utlåtanden och tolkningar om analysresultaten. Det bör framgå vilka befogenheter och vilken kompetens dessa personer har, t.ex. position som analysansvarig Analysrapportens utformning Ackrediteringsstandarden ISO/IEC ställer krav på det ackrediterade laboratoriets agerande ända från förfrågan till analysrapport. Ackrediteringsbestämmelserna styr mycket av analysrapportens utformning. Det måste t.ex. framgå av analysrapporten var varje analys är utförd. Följande punkter som inte behöver ingå enligt ackrediteringsbestämmelserna kan eventuellt vara av intresse. Provets ankomsttid till laboratoriet (dag ska anges enligt ackrediteringsbestämmelserna), Tid när analysen startades (dag ska anges enligt ackrediteringsbestämmelserna), Ankomsttemperatur. Önskar man att sådan eller annan information ska finnas i analysrapporten bör det framgå av förfrågningsunderlaget. Önskar man kopior på rådata, följesedlar m.m., bör även detta framgå Årlig rapportering till Livsmedelsverket Det underlättar om följesedlarna är samordnade med den information som kommunerna årligen är ålagda att lämna till Livsmedelsverket angående livsmedelsprovtagningen. 12 Livsmedelsproverna är indelade i olika livsmedelsgrupper och vissa även i undergrupper. Blir inte livsmedelsprovet ingrupperat i rätt grupp vid provtagningstillfället blir det i stort sett omöjligt att gruppera in proverna vid ett senare tillfälle. Observera att indelningen i livsmedelsgrupper inte är densamma som SWEDAC använder vid ackrediteringen. Indelningen följer vad EG-kommissionen kommit fram till. Det borde också vara av intresse för kommunerna att få en årlig sammanställning från laboratoriet över det gångna årets resultat. Om sammanställningen är anpassad till Livsmedelsverkets årsrapportering kommer mycket tid ute i kommunerna att sparas. I dagsläget finns inte lagkrav på att laboratorierna skall skicka resultaten av den offentliga kontrollen direkt till Livsmedelsverket. 12 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:25) om rapporteringsskyldighet för tillsynsmyndigheter 16

17 14.4 Möjliga preliminära rapporteringssätt Post, E-post, Telefon, Fax, Internet (registrering direkt i databas). Specificera i vilka fall som snabbare rapportering önskas. Utvecklingen går mot allt mer avancerad preliminär rapportering via Internet. Preliminära rapporter via e-post som bifogade filer kan underlätta utvärdering av analysresultaten och ger möjlighet till snabba åtgärder. Be i förfrågningsunderlaget om en beskrivning av vilka möjligheter till elektronisk rapportering som erbjuds och eventuella kopplingar till det egna informationshanteringssystemet. Eftersom tekniken ständigt utvecklas föreligger risk för störningar, vilket får vägas mot behovet av snabbhet. Tänk på datasäkerheten vid beslut om rapporteringssätt. Undersök om laboratoriet erbjuder utbildning i elektronisk rapportering Slutlig rapportering Som underlag för myndighetsbeslut (förbud, inskränkning etc.) är det viktigt med dokumentation som garanterar analysresultatens spårbarhet och äkthet. Av den anledningen bör man bara använda skriftliga analysrapporter med underskrift av ansvarig person. Skriftliga analysrapporter kan ingå i de rapporter om den offentliga kontrollen som kontrollmyndigheten ska upprätta för varje kontrollobjekt/verksamhetsutövare. 13 Livsmedelslagstiftningen innehåller inga formella krav på den som undertecknar analysrapporter. Enligt ISO/IEC ska ledningen på det ackrediterade laboratoriet säkerställa kompetensen hos alla som undertecknar provningsrapporter Rapportering till vem? Specificera: Vem eller vilka som ska ha preliminära analysrapporter (myndigheten/organisationen eller utsedda personer), Vem eller vilka som ska ha slutliga analysrapporter (myndigheten/organisationen eller utsedda personer), Vem eller vilka som ska ha kopior. 13 Artikel 9 i förordning (EG) nr 882/

18 14.7 Villkorat rapporteringssätt Rapporteringssättet kan vara villkorat beroende på resultat eller bedömning. Det är vanligt att kräva annorlunda rapporteringssätt, t.ex. via telefon, av höga halter, uppseendeväckande och avvikande resultat eller speciella bedömningar (t.ex. otjänligt eller otillfredsställande) Rapporteringstid Överväg att ställa krav på svarstid i förfrågningsunderlaget. Definiera i så fall vad som avses med svarstid, t.ex. tid mellan provtagning, alternativt analysstart, alternativt färdig analys och till dess resultatet når mottagaren. Tänk på att rapporteringstiden måste vara rimlig i förhållande till de analyser som ska göras. Olika analyser tar olika lång tid. Klargör med laboratoriet hur rapportering görs om kontaktpersonen på laboratoriet respektive kommunen är frånvarande, t.ex. under helger. Det är speciellt viktigt i samband med resultat som kräver snabba åtgärder Villkorad rapporteringstid Tiden kan vara villkorad beroende på resultat eller bedömning. Det är vanligt att kräva snabbare rapportering av uppseendeväckande resultat eller speciella bedömningar. Laboratoriet ska omgående underrätta kontrollmyndigheten om resultatet av serotypning av Salmonella. 14 Uppdragsgivaren och kontrollmyndigheten ska omedelbart informeras om ett dricksvattenprov bedöms eller sannolikt kommer att bedömas vara otjänligt. 15 Önskemål om villkorat rapporteringssätt och rapporteringstid bör anges i förfrågningsunderlaget Spara prov Det är bra om det finns möjlighet för laboratoriet att spara (del)prov för förnyad eller utvidgad analys t.ex. vid tvister eller utredning av hälsoproblem orsakade av livsmedel, analys av stafylokockenterotoxin m.m. Be laboratoriet redogöra för möjligheter och rutiner. 15 Samarbete och uppföljning av avtalade tjänster 15.1 Kompensation Överväg möjligheten att avtala om kompensation i de fall laboratoriet inte lever upp till överenskomna krav. Det kan t.ex. gälla vid förseningar och/eller felaktiga analyser i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 18

19 15.2 Uppföljning Enligt ackrediteringsstandarden EN ISO/IEC skall laboratoriet vara villigt att samarbeta med kunder eller deras representanter för att klarlägga kundens förfrågan och för att övervaka laboratoriets prestation i samband med det utförda arbetet. Vidare skall laboratoriet söka erhålla annan återkoppling, både positiv och negativ, från sina kunder. Mot den bakgrunden kan det vara lämpligt att avtala om regelbundna möten mellan kunder och laboratorierepresentanter om avtalet och dess uppfyllelse. Det bör då framgå när eller hur ofta uppföljningarna ska äga rum, vilken part som är sammankallande, vilka som ska delta, om och av vem minnesanteckningar ska föras och undertecknas samt vad mötena ska innehålla. Exempel på punkter att diskutera är: Statistik över genomförda uppdrag och deras resultat, Rutiner för provhantering, analys och rapportering, Klagomål. 19

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511); 1

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511); 1 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511); 1 (H 340) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Utkom från trycket 29 december 2005 beslutade den 20 december 2005. Med stöd

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen

Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen Område Livsmedelskontroll Avdelning Support R Norlin Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen Denna information syftar till att klargöra Livsmedelsverkets

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

Vägledning. Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider

Vägledning. Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider Vägledning Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Vad händer om föreskrifterna om cider inte följs?... 5 4 Kommentarer till

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Miljökontoret Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 miljo@horby.se www.horby.se Livsmedelverkets föreskrifter

Läs mer

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta LIVSMEDELSVERKET 1 (5) Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta Innehåll och utformning Citat från lagstiftningen omges av citattecken Om citat innehåller innebär det att delar av en mening som

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning. Del 4 Mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov

Kontrollhandbok Provtagning. Del 4 Mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov Kontrollhandbok Provtagning Del 4 Mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov Innehåll Mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov... 3 Vem ska bedöma livsmedelsprov?... 3 Bedömningsterminologi... 4 Hur

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet?

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? FAH september 2010 Nils Alesund 08-452 75 98 Food and Veterinary Office, FVO FVO är EUs kontrollmyndighet med uppgift att genom

Läs mer

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR 2008-010386-351 SID 1 (4) 2008-10-01 Marc Hess Stadsveterinär 08-508 28 817 lars.thoang@miljo.stockholm.se Fruängens Kött och Fläsk AB Box 5050 121 05 JOHANNESHOV

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

PIK PROJEKT 2013. Provtagning av is i livsmedelanläggningar. Projektplan

PIK PROJEKT 2013. Provtagning av is i livsmedelanläggningar. Projektplan PIK PROJEKT 2013 Västra Götalands län Provtagning av is i livsmedelanläggningar Projektplan Bakgrund Vid länsmöten har det framförts att det vore dags att genomföra ett projekt om is från ismaskiner inom

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007

Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007 Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007 1. Sammanfattning Under hösten 2007 genomförde Livsmedelsverket ett projekt vars syfte var att undersöka om

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Isprojekt 2014 Mikrobiologisk provtagning av is Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Oktober-december 2014 1- Sammanfattning 3 2- Inledning 4 2-1 Avgränsning 4 2-2 Metod 4 2-2-1 Information Bedömning

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Livsmedelsprovtagning i offentlig kontroll och mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov

Livsmedelsprovtagning i offentlig kontroll och mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov Vägledning Del 1 och 2 Livsmedelsprovtagning i offentlig kontroll och mikrobiologisk bedömning av Innehåll 1 Inledning...4 2 Syfte och omfattning...5 2.1 Syfte...5 2.2 Omfattning...5 2.3 Kontrollvägledningen...6

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Provtagning av dricksvatten från större vattentäkter och mindre vattentäkter med speciella regler

Provtagning av dricksvatten från större vattentäkter och mindre vattentäkter med speciella regler Miljöavdelningen Kundtjänst: 0910-73 50 00 www.skelleftea.se Provtagning av dricksvatten från större vattentäkter och mindre vattentäkter med speciella regler Följande undersökningar ska göras vid dricksvattenanläggningar:

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen BILAGA 2006-09-14 1 (5) Avdelningen för juridik Staffan Wikell Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen Frågor om godkännande och registrering av

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Avvikelser Länsmöte vt 2016

Avvikelser Länsmöte vt 2016 Avvikelser Länsmöte vt 2016 Innehåll Återkoppling och rekapitulation Juridik Fara och risk Metodik Fullständig kontrollprocess Planering Förberedelse Genomförande Delge avvikelser Uppföljning/ ytterligare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder

Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder 1 Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder Revisioner 2011 Områden för revision Öppningsmöte 14 januari

Läs mer

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651]

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651] Livsmedelslag [8651] 3 Livsmedelskontroll Livsmedelslag (2006:804) Lagens syfte och tillämpningsområde 1 [8651] Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/295 406 KFS 2015:16 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015) (Gäller

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:4 Utkom från trycket 2012-10-19 Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mikrobiologiska kriterier i butik

Mikrobiologiska kriterier i butik Sammanfattning SOLTAK är en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö. Samverkan och nätverk finns inom olika delar av kommunernas verksamhet och ett av

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Vägledning till införande av HACCP

Vägledning till införande av HACCP Vägledning Vägledning till införande av HACCP Vägledning till införande av förfaranden baserade på HACCPprinciperna och underlättande av införande av dessa principer i vissa företag Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet Cirkulärnr: 2006:3 Diarienr: 2006/0016 Nyckelord: Livsmedelslagstiftning Handläggare: Linda Fidjeland Avdelning: Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Sektion/Enhet: Sektionen för planering och hållbar

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Samverkan. Olika men ändå lika

Samverkan. Olika men ändå lika Samverkan Olika men ändå lika 2016-10-06 Sveriges kontrollorganisation 1. Livsmedelsverket 2. 21 länsstyrelser 3. Ca 250 kommunala myndigheter 4. Generalläkaren 5. Kontrollorgan 90 000 anläggningar! Ta

Läs mer