Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet"

Transkript

1 Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) Sid. Dom på bestickning 2006 för brott som begicks 2002 av företrädare för en leverantör var inte skäl för att utesluta leverantören 2 Avbruten upphandling under överprövning av tilldelningsbeslut ska inte avskrivas utan att sökanden fått tillfälle att yttra sig över avbrytandet 2 Förlängd avtalsspärr ska inte automatiskt gälla hela upphandlingen om överprövningen endast rör en del av upphandlingen 3 Konkurrenspräglad dialog godtogs inte vid upphandling av hörapparater 4 Vinnande leverantör hade inte talerätt när upphandling skulle göras om 5 Kostnaderna för att bedriva verksamheten i egen regi behövde inte framgå av förfrågningsunderlaget 6 Mål om upphandlingsskadeavgift Direktupphandling som föregåtts av förhandsinsyn utan att talan väckts om ogiltighet av avtal och den omständigheten att optionerna i avtalet inte skulle utnyttjas ansåg inte vara förmildrande omständigheter vid fastställandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek 7 Fråga om när en upphandling anses påbörjad med anledning av ansökan om upphandlingsskadeavgift 8 Rättsfall angående offentlighet och sekretess vid upphandling Delpriser i upphandling av drift och underhåll av trafiksignaler omfattades av sekretess 10 Prislista/mängdförteckning skulle lämnas ut i upphandling av asfaltläggning då risken för skada inte var konkretiserad 11 Referensuppgifter i upphandling av bemanningstjänster omfattades av sekretess 12 Aktuella kurser 12

2 Juni (12) Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Dom på bestickning 2006 för brott som begicks 2002 av företrädare för en leverantör var inte skäl för att utesluta leverantören En kommun genomförde en upphandling av parkeringsövervakning i två områden. En leverantör som inte tilldelats något kontrakt ansökte om överprövning och yrkade bl. a. att den vinnande leverantören i det ena området skulle uteslutas på grund av tidigare brottslighet hos en ledande befattningshavare hos leverantören. Aktuell befattningshavare arbetade som VD hos den vinnande leverantören och hade dömts till dagsböter (80 à 250 kr) för bestickning. Brotten begicks i januari och mars 2002 och domen, som har vunnit laga kraft, meddelades i december Förvaltningsrätten anförde bl.a. att även om bestickning är ett relativt allvarligt brott, måste den tid som har förflutit sedan brotten begicks ändå innebära att det vore oproportionerligt att utesluta leverantören från upphandlingen med hänvisning till 10 kap. 1 andra punkten LOU (bestickning i kamp mot korruption) eller 10 kap 2 tredje punkten samma lag (dömd för brott avseende yrkesutövningen). Grund för ingripande enligt LOU förelåg inte enligt förvaltningsrätten och överklagandet avslogs. Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning och avslog bolagets överklagande. Domen har vunnit laga kraft. Kammarrättens i Göteborg dom , mål nr Avbruten upphandling under överprövning av tilldelningsbeslut ska inte avskrivas utan att sökanden fått tillfälle att yttra sig över avbrytandet En kommun beslutade att återkalla tilldelningsbeslutet och avbryta en upphandling av vuxenutbildning efter att en leverantör ansökt om överprövning av tilldelningsbeslutet. Förvaltningsrätten ansåg att beslutet att återkalla tilldelningsbeslutet och avbryta upphandlingen innebar att det inte längre fanns förutsättningar att pröva ansökan om överprövning och avskrev målet från vidare handläggning. Kammarrätten konstaterade att frågan om en förvaltningsrätt ska pröva ett beslut att avbryta en offentlig upphandling när beslut fattats under överprövningsförfarandet av tilldelningsbeslutet inte har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten konstaterade vidare att i flera kammarrättsavgöranden har uttalats att sökanden i en sådan situation ska beredas möjlighet att yttra sig över beslutet att avbryta den offentliga upphandlingen innan förvaltningsrätten avskriver målet, och för det fall att sökande motsätter sig att målet skrivs av göra en prövning av om beslutet att avbryta varit sakligt grundat (Kammarrätten i Jönköping , mål nr 4108-

3 Juni (12) 05, Kammarrätten i Stockholm , mål nr , Kammarrätten i Sundsvall , mål nr ). Kammarrätten anförde vidare att i förevarande mål hade förvaltningsrätten fått kännedom om att den aktuella upphandlingen hade avbrutits och utan ytterligare åtgärder beslutat att avskriva målet från vidare handläggning. Förvaltningsrätten borde dock enligt kammarrätten ha gett bolaget tillfälle att yttra sig över beslutet att avbryta upphandlingen och för det fall att bolaget motsatte sig beslutet pröva frågan om beslutet var förenligt med LOU. Eftersom detta inte skett upphävde kammarrätten förvaltningsrättens beslut och visade målet åter till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning. Domen har vunnit laga kraft. Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Förlängd avtalsspärr ska inte automatiskt gälla hela upphandlingen om överprövningen endast rör en del av upphandlingen En leverantör (bolaget) överklagade delar i en upphandling av kemiska-tekniska produkter och städutrustning och yrkade på rättelse på så sätt att bolaget skulle tilldelas uppdraget avseende två positioner i upphandlingen. Den upphandlade myndigheten bestred yrkandet om rättelse avseende den ena positionen och medgav yrkandet avseende den andra positionen. Samtidigt yrkade den upphandlande myndigheten att förvaltningsrätten omedelbart upphäver den förlängda avtalsspärren för de övriga inte överprövade positionerna i upphandlingen. Förvaltningsrätten anförde att det inte finns något hinder för en domstol att besluta att avtalsspärr inte ska gälla för en eller flera delar av en upphandling om delarna är klart avgränsade. Förvaltningsrätten fann att det inte var visat att upphandlingen kunde delas upp i klart avgränsade delar som möjliggjorde ett delvis hävande av avtalsspärren och avslog yrkandet. Kammarrätten anförde att med hänsyn till den upphandlande myndighetens intresse av att kunna ingå avtal i delar som inte omfattas av en överprövning framstår det inte som vare sig rimligt eller proportionerligt att en förlängd avtalsspärr med automatik ska gälla hela upphandlingen om ansökan om överprövning endast rör en del av upphandlingen. För det fall att en upphandling kan delas in i avgränsade delar kan avtalsspärren enligt kommarrätten inte anses gälla för de delar som inte berörs av en överprövning. Bolaget hade utöver de två aktuella positionerna även gjort invändningar beträffande en annan leverantörs anbud. Den förlängda avtalsspärren kunde därmed inte omfatta de positioner i upphandlingen där den andra utpekade leverantören inte hade lämnat anbud. Tidfristen för övriga leverantörers ansökan om överprövning hade gått ut. Eftersom kammarrätten ansåg att en förlängd avtalsspärr inte skulle gälla för aktuella positioner upphävde kammarrätten, med ändring av förvaltnings-

4 Juni (12) rättens beslut, den förlängda avtalsspärren för upphandlingen i de delar som inte omfattades av ansökan om överprövning. Domen har vunnit laga kraft. Kommentar: Inte heller ett interimistiskt beslut som tillämpades innan den automatiska avtalsspärren infördes i LOU/LUF gällde i andra delar än de som var föremål för överprövning om upphandlingsföremålet kunde delas in i avgränsade delar. Det vore givetvis egendomligt om något annat skulle gälla när vi har fått bestämmelserna om automatisk avtalsspärr som ersätter det interimistiska beslutet. Kammarrättens i Göteborg dom , mål nr Konkurrenspräglad dialog godtogs inte vid upphandling av hörapparater En region genomförde en upphandling av hörhjälpmedel hörapparater inklusive tillbehör och reservdelar - enligt bestämmelserna för konkurrenspräglad dialog i LOU. Tre leverantörer vars anbud inte antogs ansökte om överprövning och yrkade att bl.a. att upphandlingen skulle göras om. Som grund för yrkandena anförde leverantörerna bl.a. att regionen hade genomfört en konkurrenspräglad dialog trots att förutsättningarna för detta saknades. Bl.a. hävdades att regionen hade tidigare genomfört ett flertal upphandlingar av hörapparater utan att tillämpa konkurrenspräglad dialog och det rörde sig inte om en utveckling av ny och för regionen okänd teknik. Regionen bestred ansökningarna och anförde bl.a. att teknikutvecklingen inom området för hörapparater är i mycket snabb utveckling och att det inte var möjligt att på förhand utforma ett fullständigt och specificerat förfrågningsunderlag där samtliga tekniska förutsättningar för upphandlingen hade kunnat formuleras. Förvaltningsrätten konstaterade att konkurrenspräglad dialog får användas vid tilldelning av särskilt komplicerade kontrakt och då öppet eller selektivt upphandlingsförfarande inte medger tilldelning av kontrakt. Enligt förvaltningsrätten anses ett kontrakt vara särskilt komplicerat om de upphandlande myndigheterna inte objektivt kan definiera de tekniska medel som kan tillgodose deras behov eller mål, eller inte objektivt kan specificera den rättsliga och/eller finansiella utformningen av projektet. Förvaltningsrätten fann att konkurrenspräglad dialog i detta fall stred mot bestämmelserna i LOU Kammarrätten konstaterade att upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog har införts som ett alternativt förfarande att kunna tillämpas i undantagsfall och att lagstiftarens syfte har varit att erbjuda ett annat förfarande för särskilt komplicerade kontrakt. Förfarandet får enligt kammarrätten användas om det inte rimligen kan begäras att en myndighet ska kunna definiera de prestanda- och funktionskrav som kan tillgodose myndighetens behov eller med vilka myndighetens mål kan uppnås. Av utredningen i målet framgick det enligt kammarrätten att upphandling av hörhjälpmedel fortlöpande genomförs av regioner, landsting och andra motsvarande upphandlande myndigheter inom EU. Genomgående används öppna eller selektiva

5 Juni (12) förfarande enligt kammarrätten. Utbudet av aktuella produkter borde enligt kammarrätten vara väl känt för upphandlande myndigheter och prestanda- och funktionskrav måste kunna anges med erforderlig exakthet utifrån marknadskännedomen. Även om upphandlingsföremålet var av komplicerad teknisk art och utgjorde produkter som gick igenom en snabb teknisk utveckling kunde det mot den angivna bakgrunden enligt kammarrätten inte rimligen uppfylla förutsättningarna för att upphandlas med upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog. Kammarrätten fann, i likhet med förvaltningsrätten, att regionen genom att använda konkurrenspräglad dialog hade brutit mot bestämmelserna i LOU, vilket lett till åtminstone risk för skada för aktuella leverantörer. Upphandlingen skulle således göras om. Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen och frågan om prövningstillstånd är inte avgjord ännu. Kammarrättens i Göteborg beslut , mål nr Vinnande leverantör hade inte talerätt när upphandling skulle göras om I en upphandling av drift och underhåll av belysning beslutade förvaltningsrätten att upphandlingen skulle göras om då upphandlingsmodellen brast i fråga om transparens och förutsebarhet och stred mot likabehandlingsprincipen i 1kap. 9 LOU. Den leverantör som vann upphandlingen (bolaget) överklagade förvaltningsrättens dom och yrkade att ansökan om överprövning skulle avslås, alternativt att målet skulle återförvisas till förvaltningsrätten för förnyad prövning. Som stöd för talan anförde bolaget bl.a. att förvaltningsrättens dom innebar att bolaget skulle gå miste om kontraktet och hade därför en sådan betydelse för bolagets ställning som anbudsgivare i den pågående upphandlingen att det angick bolaget i den menig som avses i 33 förvaltningsprocesslagen (FPL). Kammarrätten hänvisade till tidigare domar av Högsta förvaltningsdomstolen där det framgår att för talerätt krävs att det överklagade beslutet i sig har en precis och påtaglig betydelse för klaganden, oavsett vad utfallet blir eller kan bli av den åtgärd som domstolen väljer. Det har bl.a. gällt när den vinnande anbudsgivaren ska uteslutas från deltagande i upphandlingen. Kammarrätten konstaterade att i detta mål har förvaltningsrätten förordnat att upphandlingen ska göras om. Kammarrätten anförde vidare att ett sådant förordnande innebär varken att upphandlingen avbryts eller att någon annan leverantör utpekas som vinnare eller att någon exkluderas från vidare deltagande. Ett nytt tilldelningsbeslut är vidare överprövningsbart av var och en som anser sig berörd i den mening som anges i 16 kap. 4 LOU (har lidit eller kan komma att lida skada). Kammarrätten fann att förvaltningsrättens avgörande inte hade en sådan betydelse för bolaget att avgörandet kunde angå bolaget i den mening som avses i 33 FPL. Bolaget ansågs således inte ha rätt att överklaga förvaltningsrättens dom och överklagandet avvisades. Domen har vunnit laga kraft.

6 Juni (12) Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Kostnaderna för att bedriva verksamheten i egen regi behövde inte framgå av förfrågningsunderlaget Ett landsting avbröt en upphandling av transporter och som skäl för avbrytandet angavs att inkomna anbud var för dyra i förhållande till kostnaden i egen regi. En leverantör (bolaget) ansökte om överprövning och hävdade att det saknade sakliga skäl för avbrytandet. Bolaget hävdade vidare att det hade erbjudit lägst pris och skulle ha tilldelats kontraktet om inte upphandlingen hade avbrutits felaktigt. Som stöd för talan hänvisade bolaget till de administrativa föreskrifterna där det endast angavs att upphandlingen kunde komma att avbrytas om inget anbud motsvarade ställda krav eller på annat sätt var oförmånligt. Beslutet att avbryta upphandlingen stred också enligt bolaget mot principerna om transaparens och likabehandling i 1 kap. 9 LOU. Enligt bolaget upplyste landstinget inte uttryckligen att inkomna anbud skulle jämföras med verksamheten i egen regi. Det upplystes inte heller enligt bolaget att upphandlingen kunde komma att avbrytas om landstingets kostnadsbudget överskreds. Om landstinget uttryckligen angett att upphandlingen kommer att avbrytas om anbuden överstiger kostnader för drift i egen regi skulle vissa anbudsgivare enligt bolaget säkert ha avstått från att lämna anbud. Bolaget hävdade också att bolagets pris var lägre än landstingets beräknade kostnader. Landstinget hävdade att avbrytandet vilade på sakligt godtagbara skäl och stred inte mot bestämmelsen om transparen i 1 kap. 9 LOU. Landstinget menade att principen om transparens var uppfyllt genom meddelandet i förfrågningsunderlaget. Landstinget hävdade vidare att kostnaden för att bedriva verksamheten i egen regi var lägre än bolagets anbud. Förvaltningsrätten hänvisade till att det av praxis (RÅ 2009 ref.43) framgår att upphandlande myndighet haft rätt att avbryta en upphandling efter att utvärderingen av inkomna anbud visat att upphandlande myndighets budget för den aktuella tjänsten skulle överskridas. I RÅ 2009 ref. 43 fann domstolen att det var tillfredställande utrett att samtliga återstående anbud var högre än vad kommunens budget tillät. Enigt förvaltningsrätten kunde det av uttrycket oförmånliga inte utläsas att anbudet med lägst pris skulle jämföras med landstingets kostnad i egen regi. Det kunde därför enligt förvaltningsrätten starkt ifrågasättas om inte avbrytandet av den anledningen stred mot principen om transparens. Landstinget hade först angett en viss kostnad för att bedriva verksamheten i egen regi och avbrutit upphandlingen och därefter fattat ett nytt beslut om att avbryta upphandlingen där kostnaderna hade justerats med korrekt uppgift om kostnaderna. Förvaltningsrätten ansåg att jämförelsen mellan kostnaden för verksamheten i egen regi och kostnaden för bolagets anbud var så motstridiga och oklara trots det beräkningsunderlag som getts in i målet att det inte var tillfredsställande utrett att lands-

7 Juni (12) tingets kostnad för verksamheten i egen regi understeg kostnaden för bolagets anbud. Förvaltningsrätten fann sammanfattningsvis att avbrytandebeslutet inte vilade på sakligt godtagbara skäl och upphävde beslutet. Kammarrätten ansåg, i motsats till förvaltningsrätten, att det saknades anledning att ifrågasätta landstingets beräkning av egenregikostnaden i det senare tilldelningsbeslutet och att det var tillfredsställande utrett att lämnade anbud var klart dyrare än vad landstinget hade att räkna med. Med hänsyn till vad som framkommit i målet gjorde kammarrätten bedömningen att landstingets beslut om avbrytande vilade på sakligt godtagbara skäl och detta oavsett om landstinget gör om upphandlingen eller väljer att bedriva verksamheten i egen regi. Eftersom det inte framkommit att de grundläggande principerna i unionsrätten trätts för när ändrade kammarätten förvaltningsrättens dom och avslog bolagets ansökan om överprövning. Domen har vunnit laga kraft. Mål om upphandlingsskadeavgift Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Direktupphandling som föregåtts av förhandsinsyn utan att talan väckts om ogiltighet av avtal och den omständigheten att optionerna i avtalet inte skulle utnyttjas ansågs inte vara förmildrande omständigheter vid fastställandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek. Försvarets materialverk (FMV) ingick ett avtal med viss leverantör om köp av ett antal bogserfordon. Det totala kontraktsvärdet inklusive optioner var kr. Avtalet förannonserades enligt 7 kap. 4 LOU men ingen leverantör förde talan om avtalets ogiltighet. Konkurrensverket yrkade i en ansökan om upphandlingsskadeavgift att FMV skulle betala en avgift om kr. Som stöd för talan anförde Konkurrens-verket bl.a. att förutsättningarna för att tillämpa ett icke-annonserat förfarande inte var uppfyllda. FMV hade bl.a. åberopat tekniska skäl enligt 4 kap. 5 p. 2 LOU. Enligt Konkurrensverket fanns det ett antal leverantörer som kunde tillhandahålla aktuella fordon. FMV hade vidare hävdat att det rörde sig om kompletterande varuleveranser. Enligt Konkurrensverket var den aktuella kompletteringsanskaffningen ca 18 gånger större än den ursprungliga leveransen och det hade förflutit elva år mellan det ursprungliga kontraktet och kompletteringsanskaffningen. Enligt 4 kap. 7 andra stycket LOU får kompletteringsanskaffning inte ske senare än tre år från den ursprungliga leveransen om det inte finns särskilda skäl. De skäl som FMV anfört avseende säkerhetsaspekter och problem vid drift och underhåll eller att personalen vant sig vid fordon av visst fabrikat m.m. var enligt Konkurrensverket inte heller av sådan karaktär att det i sig kunde visa att det inte fanns någon befintlig leverantör utöver aktuell leverantör som kunnat tillhandahålla de efterfrågade bogserfordonen.

8 Juni (12) Förvaltningsrätten förde ett omfattande resonemang om bevisbördans placering och kom sammanfattningsvis fram till att den vilar på Konkurrensverket i denna typ av mål. När det gäller frågan om FMV hade gjort en otillåten direktupphandling eller inte gjorde förvaltningsrätten samma bedömning som Konkurrensverket. Förvaltningsrätten fann att även om FMV hade genomför en annonsering om förhandsinsyn så motiverade det inte att upphandlingsskadeavgiften skulle sättas ner. Ansökan bifölls. FMV överklagade förvaltningsrättens dom och yrkade i första hand att ansökan skulle avslås och i andra hand att avgiften skulle sättas ner. Kammarrätten konstaterade att utgångspunkten i denna typ av mål bör vara att det är den ansökande myndigheten som har bevisbördan för att förutsättningarna för ett ingripande är uppfyllda. Kammarrätten gjorde, i likhet med förvaltningsrätten, den bedömningen att Konkurrensverkets utredning visade att den typ av fordon som hade upphandlats inte framstod som särskilt tekniskt komplicerade och skillnaderna mellan olika fabrikat var relativt små. Konkurrensverkets utredning gav inte heller enligt kammarrätten stöd för att fordonen var särskilt komplicerade att underhålla eller avancerade att använda. Upphandlingen var därför att betrakta som en otillåten direktupphandling. Vad det gäller upphandlingsskadeavgiftens storlek konstaterade kammarrätten att otillåtna direktupphandlingar anses vara en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet, vilket bör leda till att sanktionsvärdet kan anses vara högt. Kammarrätten ansåg inte att det framkommit några förmildrande omständigheter i målet som medförde att avgiften skulle sättas ner eller att den skulle helt efterges. Som förmildrande omständigheter hade FMV bl.a. åberopat att upphandlingen hade föregåtts av förhandsinsyn, att någon talan om ogiltighet aldrig hade väckts och att optionerna i avtalet inte kommer att utnyttjas om det fastslås att direktupphandlingen varit otillåten. Kommentar: Intressant när det gäller upphandlingsskadeavgiften är att det är en svensk företeelse som saknar direkt stöd i EU-rättsliga bestämmelser, vilket kammarrätten i målet också konstaterar. En annons om förhandsinsyn innebär inte heller att talan om upphandlingsskadeavgift inte får föras även om avtalet inte kan ogiltigförklaras. Högsta förvaltningsdomstolens dom , mål nr Fråga om när en upphandling anses påbörjad med anledning av ansökan om upphandlingsskadeavgift Konkurrensverket ansökte om att Migrationsverket skulle förpliktas att till staten betala 5,5 miljoner kr i upphandlingsskadeavgift.

9 Juni (12) Som grund för talan anförde Konkurrensverket att Migrationsverket hade brutit mot LOU genom att myndigheten den 6 oktober 2010 utan föregående annonsering slutit ett hyresavtal av en lokal med ett företag. Lokalen skulle byggas om enligt krav som Migrationsverket ställt upp. Kontraktsvärdet beräknades till åtminstone kr. Migrationsverket bestred ansökan och yrkade i första hand att ansökan skulle avvisas och i andra hand att avgiftens storlek skulle sättas ned. Som stöd för yrkandet om att ansökan skulle avvisas anförde Migrationsverket att upphandlingen påbörjades före då bestämmelserna om upphandlingskraft trädde i kraft. Migrationsverket åberopade bl.a. att verket redan i september 2009 fick regeringens medgivande till att underteckna ett förslag till avsiktsförklaring med efterföljande hyresavtal avseende aktuella lokaler. Förvaltningsrätten ansåg att de åtgärder som Migrationsverket och andra myndigheter vidtagit i syfte att möjliggöra att avtal ingicks inte kunde anses utgöra ett led i ett upphandlingsförfarande enligt LOU, utan upphandlingen fick anses påbörjad först när avtalet tecknades den 6 oktober 2010, dvs. efter det att bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift trädde i kraft. Upphandlingen skulle därför ha föregåtts av en annons och utgjorde en otillåten direktupphandling. Upphandlingsskadeavgiften fastställdes till 5,5 miljoner kr, dvs. i enlighet med Konkurrensverkets yrkande. Kammarrätten konstaterade med hänvisning till bl.a. EU-domstolens dom , mål nr C-26/03, Stadt Halle, att varje åtgärd som vidtas av en upphandlande myndighet i samband med en offentlig upphandling av tjänster som faller inom det materiella tillämpningsområdet för direktiv 92/50 (upphandling av tjänster) och som kan ha rättslig verkan utgör beslut som kan bli föremål för ansökan om överprövning oberoende av om denna åtgärd vidtas inom ramen för ett formellt upphandlingsförfarande eller inte. Kammarrätten fann att Migrationsverket gjort sannolikt att verket åtminstone den 8 juni 2009 hade vidtagit sådana åtgärder, i form av förhandlingar med blivande avtalspart, som innebar att ett upphandlingsförfarande hade påbörjats. Migrationsverket hade i en begäran om medgivande enligt förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning ställd till regeringen den 8 juni 2009 uppgett att verket hade för avsikt att förhyra nya lokaler i aktuell fastighet efter fastighetsägarens ombyggnation. Eftersom upphandlingen således ansågs påbörjad före den 15 juli 2010 upphävde kammarrätten förvaltningsrättens dom och avslog ansökan om upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som meddelade prövningstillstånd. Även HFD redogjorde för EUdomstolens dom i målet C-26/03, Stadt Halle, där EU-domstolen konstaterar att en ansökan om överprövning inte kan riktas mot sådana åtgärder som endast utgör en förstudie inför ett kontrakt eller som är rent förberedande och ryms inom ramen för

10 Juni (12) den upphandlande myndighetens interna överväganden med sikte på en offentlig upphandling. När det däremot är fråga om en viljeyttring som har passerat detta förberedande stadium och kan få rättsverkningar skulle det dock vara möjligt att rikta en ansökan om överprövning mot viljeyttringen enligt EU-domstolen. Att inleda konkreta avtalsförhandlingar med en person var enligt EU-domstolen en sådan viljeyttring. Enlig HFD bör tidpunkten när en upphandling har påbörjats sammanfalla med tidpunkten för när en upphandlande myndighets beslut kan bli föremål för överprövning. HFD konstaterar vidare att det framgick av Migrationsverkets skrivelse till regeringen den 8 juni 2009 att verket redan vid den tidpunkten hade tagit externa kontakter i fråga om den aktuella anskaffningen bl.a. i form av förhandlingar med den tilltänkta avtalsparten. Enligt HFD fick Migrationsverken härigenom anses ha uttryckt sin vilja avseende anskaffningen på sådant sätt att beslutet hade passerat stadiet då det är fråga om den upphandlande myndighetens interna överväganden med sikte på en offentlig upphandling. Detta innebar enligt HFD att Migrationsverkets upphandling hade påbörjats före bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift hade trätt i kraft. Även om det avtal som utgjorde grunden för ansökan hade ingåtts därefter kunde upphandlingsskadeavgift inte påföras enligt HFD. Konkurrensverkets överklagande av kammarrättens dom avslogs. Rättsfall angående offentlighet och sekretess vid upphandling Kammarrättens i Göteborg dom , mål nr Delpriser i upphandling av drift och underhåll av trafiksignaler omfattades av sekretess En kommun genomförde en upphandling av drift och underhållav trafiksignaler. En leverantör (bolaget) begärde att få ta del av delpriser i två andra leverantörers anbud. Kommunen beslutade att avslå begäran med hänvisning till 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) då det fanns särskild anledning att anta att företagen skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut I överklagandet till kammarrätten anförde bolaget bl.a. att uppgifterna borde vara offentliga eftersom de behövdes för att bolaget skulle kunna kontrollera att summeringen av delpriserna gått rätt till. Kommunen bestred överklagandet och anförde bl.a. följande: Samtliga anbudsgivare i upphandlingen har begärt sekretess för delpriserna. Priserna ger inte bara upplysningar om priset på förutbestämda tjänster eller varor utan ger även uttryck för anbudsgivarnas individuella tillvägagångssätt för att uppfylla aktuella åtagande. Prislistan är konstruerad i tre delar, en del utgörs av fast årlig kostnad för drift- och underhållsåtgärder, en del är en mängdförteckning med angivande av volymer och

11 Juni (12) en del en timprislista för tillkommande arbeten med angivna volymer. Då varje del i prislistan utgör ett specifikt åtagande använder anbudsgivarna olika strategier för de olika delarna, vilket redovisas genom varje delsumma. Anbudsgivarna har dessutom en hög medvetenhet om à-prisnivåerna och om de får ta del av varandras delsummor kan de förstå varandras strategier. Kammarrätten hänvisade till rättspraxis (RÅ 1991 ref. 56 och RÅ 1991 not. 308) och anförde att mera allmänt hållna uttalanden om skaderisker har oftast inte ansetts utgöra tillräcklig grund för antagande att den enskilde skulle lida skada om begärda uppgifter lämnas ut. Däremot när myndigheten eller den enskilde har kunnat konkretisera risken för skada har uppgifterna i vissa fall ansetts omfattas av sekretess (jfr RÅ 2007 not. 154). Kammarrätten fann anledning att sätta tilltro till vad kommunen anfört om att de aktuelle företagen kunde komma att lida skada om begärda uppgifter lämnades ut. Uppgifterna omfattades således av sekretess enligt 31 kap. 16 första stycket OSL och bolagets överklagande avslogs. Domen har vunnit laga kraft. Kammarrättens i Sundsvall dom , mål nr Prislista/mängdförteckning skulle lämnas ut i upphandling av asfaltläggning då risken för skada inte var konkretiserad En kommun genomförde en upphandling av asfaltläggning. Ett företag begärde att få ta del av vinnande leverantörs prislista/mängdförteckning. Kommunen avslog begäran med hänvisning till att aktuella handlingar innehöll uppgifter som omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) I överklagandet till kammarrätten anförde företaget bl.a. att varken kommunen eller vinnande leverantör hade konkretiserat risken och eventuella skadeverkningar för den vinnande leverantören. Kammarrätten konstaterade att såvitt framgick av handlingarna i målet hade varken kommunen eller berörd leverantör åberopat någon särskild anledning till att ett utlämnande av uppgifterna skulle antas kunna medföra skada för vinnande leverantören. Inte heller i övrigt hade framkommit särskild anledning att anta att den vinnande leverantören skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Sekretess enligt 31 kap. 16 OSL förelåg således inte och de begärda handlingarna skulle lämnas ut. Kommentar: Som framgår av de två ovan refererade domarna är avgörande för om uppgifter i anbud ska kunna sekretessbeläggas enligt 31 kap. 16 första stycket OSL att risken för skada kan konkretiseras. Annars finns det domar där just prislistor vid asfaltläggning har ansetts omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 OSL. Se Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Ett referat av domen finns i nyhetsbrevet på upphandlingsområdet, September 2012.

12 Juni (12) Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Referensuppgifter i upphandling av bemanningstjänster omfattades av sekretess En kommun genomförde en upphandling av bemanningstjänster avseende sjuksköterskor. En leverantör (bolaget) begärde att få ta del av referensuppgifterna som anbudsgivarna hade uppgivit i sina anbud. Kommunen beslutade att sekretessbelägga aktuella uppgifter med stöd av 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I överklagandet av beslutet till kammarrätten angav bolaget att det förvägrats möjligheten att göra en jämförelse med referensförteckningen i vinnande anbudsgivares anbud och att det därigenom var omöjligt för bolaget att göra en rättvis bedömning. Kammarrätten konstaterade att två av anbudsgivarna hade i samband med ingivandet av respektive anbud begärt att sekretess skulle gälla för uppgifter om referenser, i huvudsak med hänvisning till att anbudsgivarna kunde lida allvarlig skada i konkurrenshänseende om dessa uppgifter röjdes. Kammarrätten fann med hänsyn till uppgifternas karaktär samt de skäl för sekretess som hade framförts att det av särskild anledning kunde antas att anbudsgivarna skulle lida skada om uppgifterna om referenser röjs. Uppgifterna omfattades därför av sekretess enligt 31 kap, 16 OSL. Domen har vunnit laga kraft. Kommentar: Det kan möjligen ifrågasättas hur konkretiserad risken för skada var i detta fall (jfr ovan refererade domar). Aktuella kurser Grundkurs i offentlig upphandling den 5-7 november 2013 Plats: Högberga Gård, Lidingö Upphandlingskonferens den 4 december 2013 Plats: Sveriges Kommuner och lansting (SKL), Stockholm Mer information och anmälan kommer att läggas ut under Juridik och Kurser och konferenser hösten 2013 efter sommaren på SKL:s hemsida,

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2015 INNEHÅLL Sid. Kommittédirektiv Dir. 2014:161 Inrättande av Upphandlingsmyndighet 2 Dir. 2014:162

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats.

Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats. HFD 2013 ref 31 Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats. Lagrum: 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-12 Dnr833/2014 1 (11) Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, (org.

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2014 INNEHÅLL Sid. Nya upphandlingsdirektiv 2 Nya författningar SFS 2014:5 Nya tröskelvärden vid

Läs mer

En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft.

En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft. HFD 2013 ref 36 En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft. Lagrum: 16 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Alvesta kommun,

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2014 INNEHÅLL Sid. Utredningar Nya Upphandlingsdirektiven 3 Propositioner Prop. 2013/14 Direktupphandling

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling HFD 2013 ref 53 En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts. Lagrum: 16

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-11 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2014-04-11 Meddelad i Jönköping Sida l (12) Mål nr 2658-2667-13 KLAGANDE Kinnarps AB, 556256-6736 521 88 Kinnarp Ombud: Advokat Pernilla Larsson och jur.kand. Björn Lind Gärde

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 440/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

DOM FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE DOM FÖRVALTNINGSRÄTTEN 2015-01-07 Meddelad i Jönköping Mål nr 2622-14 Sida 1(10) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Herrljunga kommun Box 201 524 23 Herrljunga SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-12-01 Dnr 739/2011 1 (8) Juridiska avdelningen Daniel Johansson Processråd 08-7001574 daniel.johansson@kkv.se Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande

Läs mer

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING 1 VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH OSUND TENDENSER STRATEGISK INOM UPPHANDLINGSRÄTTEN ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / /

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Anna Ulfsdotter Forssell / Advokat / Partner Kristian Pedersen / Advokat / Partner Upphandla bygg och anläggning Stockholm den 2 Agenda

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Agenda erfarenheter och konsekvenser av de nya rättsmedlen

Agenda erfarenheter och konsekvenser av de nya rättsmedlen Agenda erfarenheter och konsekvenser av de nya rättsmedlen Avtalsspärr Frivillig avtalsspärr Praktiska problem Ramavtal Senaste nytt vad gäller tillämpningen av LOU Färsk praxis Effekter av ogiltiga avtal

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(6) Mål nr 351-12 meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB, 556323-0936 Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar KONKURRENSVERKEr Swedish Gompetition Authority 2014-11-19 Dnr 179/2014 1 (7) stiftelsen Högskolan i Jönköping Box 1026 55111 Jönköping Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar Konkurrensverkets

Läs mer

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND Advokatfirma DLA Nordic KB Kungsgatan 9 PO Box 7315 SE - 103 90 Stockholm, Sweden T +46 8 701 78 00 F +46 8 701 78 99 www.dlanordic.se SE: 916629-6658 PROMEMORIA Till: Från: Carl Schwieler Annika Blomqvist

Läs mer

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 11 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Lagrum: 26 kap. 9 första stycket,

Läs mer

DOM 2014-12-09 Meddelad i Luleå

DOM 2014-12-09 Meddelad i Luleå Enhet 1 Meddelad i Luleå Mål nr 1 KLAGANDEN 1. Digital Print Center, Europe AB, 556803-9852 Box 5004 104 41 Stockholm 2. Enskild firma Nordisk Annonsbyrå, 430207-3095 Box 5051 102 42 Stockholm Ombud för

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9)

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9) Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tornberget

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 80 Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun KKV1000, v1.1, 2010-03-01 BESLUT 2010-03-03 Dnr 456/2009 1 (7) Söderköpings kommun 614 80 Söderköping Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun Beslut Söderköpings

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2015-03-20 Dnr 216/2015 1 (12) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Umeå

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Förhandling När/hur? Fredrik Rogö, Upphandlingsbolaget SOI årskonferens i Umeå den 26 mars 2014

Förhandling När/hur? Fredrik Rogö, Upphandlingsbolaget SOI årskonferens i Umeå den 26 mars 2014 Förhandling När/hur? Fredrik Rogö, Upphandlingsbolaget SOI årskonferens i Umeå den 26 mars 2014 Möjligheten till förhandling Förhandlingsmöjlighet i mer än 70 procent av alla genomförda upphandlingar.

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Dahl Sverige Aktiebolag, 556287-0229 Box 67 177 22 Järfälla

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Dahl Sverige Aktiebolag, 556287-0229 Box 67 177 22 Järfälla r.n'» v KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM Sida l (7) Mål nr 2263-12 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Dahl Sverige Aktiebolag, 556287-0229 Box 67 177 22 Järfälla Ombud: Advokat Viktoria Edelman och jur.kand. Caroline

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm DOM Meddelad i Sundsvall Sida 1 (10) KONKURRENSVERKET 2013-10- 1 0 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Falu kommun 791 83 Falun Avd -30 Dnr KSnr Aktbil ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Sida 1 (6) ÖVERKLAGAT BF,SLUT Kommunstyrelsen i I-Iaparanda stads beslut den 18 juni 2013, 116-116 g

Sida 1 (6) ÖVERKLAGAT BF,SLUT Kommunstyrelsen i I-Iaparanda stads beslut den 18 juni 2013, 116-116 g I LULEÅ 2013-10-11 Föredragande: C. Andersson Meddelat i Luleå Mål nr E D2 Sida 1 (6) KLAGANDE 1. Åsa Hansson, 700709-0124 Idrottsvägen 13 953 94 Seskarö 2. Kaj Rundgren, 620618-9372 Järvis Väg 50 953

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

Sida l (13) KAMMARRÄTTEN T^rVN /T Mål nr 388-13 I SUNDSVALL. äoiå-qf- Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Lekolar AB, 556605-0646 283 83 Osby

Sida l (13) KAMMARRÄTTEN T^rVN /T Mål nr 388-13 I SUNDSVALL. äoiå-qf- Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Lekolar AB, 556605-0646 283 83 Osby Sida l (13) KAMMARRÄTTEN T^rVN /T Mål nr 388-13 äoiå-qf- Meddelad i Sundsvall Ö 2 T ^TT-H.T-rxr-117- ITT l J i I \/ KLAGANDE Lekolar AB, 556605-0646 283 83 Osby Ombud: Advokat Pontus Scherp ochjur.kand.

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-12-18 Dnr 765/2013 1 (13) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

BESLUT. 2014.. 11- o 5 Meddelat i Göteborg. KLAGANDE Midcon i Kristianstad AB, 556926-2289

BESLUT. 2014.. 11- o 5 Meddelat i Göteborg. KLAGANDE Midcon i Kristianstad AB, 556926-2289 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 BESLUT 2014.. 11- o 5 Meddelat i Göteborg Sida l (4) Mål nr 3953-14 KLAGANDE Midcon i Kristianstad AB, 556926-2289 Ombud: Advokat Carl Noren Kastell Advokatbyrå AB Box

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:180

Regeringens proposition 2009/10:180 Regeringens proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet Prop. 2009/10:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer