Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet"

Transkript

1 Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) Sid. Dom på bestickning 2006 för brott som begicks 2002 av företrädare för en leverantör var inte skäl för att utesluta leverantören 2 Avbruten upphandling under överprövning av tilldelningsbeslut ska inte avskrivas utan att sökanden fått tillfälle att yttra sig över avbrytandet 2 Förlängd avtalsspärr ska inte automatiskt gälla hela upphandlingen om överprövningen endast rör en del av upphandlingen 3 Konkurrenspräglad dialog godtogs inte vid upphandling av hörapparater 4 Vinnande leverantör hade inte talerätt när upphandling skulle göras om 5 Kostnaderna för att bedriva verksamheten i egen regi behövde inte framgå av förfrågningsunderlaget 6 Mål om upphandlingsskadeavgift Direktupphandling som föregåtts av förhandsinsyn utan att talan väckts om ogiltighet av avtal och den omständigheten att optionerna i avtalet inte skulle utnyttjas ansåg inte vara förmildrande omständigheter vid fastställandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek 7 Fråga om när en upphandling anses påbörjad med anledning av ansökan om upphandlingsskadeavgift 8 Rättsfall angående offentlighet och sekretess vid upphandling Delpriser i upphandling av drift och underhåll av trafiksignaler omfattades av sekretess 10 Prislista/mängdförteckning skulle lämnas ut i upphandling av asfaltläggning då risken för skada inte var konkretiserad 11 Referensuppgifter i upphandling av bemanningstjänster omfattades av sekretess 12 Aktuella kurser 12

2 Juni (12) Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Dom på bestickning 2006 för brott som begicks 2002 av företrädare för en leverantör var inte skäl för att utesluta leverantören En kommun genomförde en upphandling av parkeringsövervakning i två områden. En leverantör som inte tilldelats något kontrakt ansökte om överprövning och yrkade bl. a. att den vinnande leverantören i det ena området skulle uteslutas på grund av tidigare brottslighet hos en ledande befattningshavare hos leverantören. Aktuell befattningshavare arbetade som VD hos den vinnande leverantören och hade dömts till dagsböter (80 à 250 kr) för bestickning. Brotten begicks i januari och mars 2002 och domen, som har vunnit laga kraft, meddelades i december Förvaltningsrätten anförde bl.a. att även om bestickning är ett relativt allvarligt brott, måste den tid som har förflutit sedan brotten begicks ändå innebära att det vore oproportionerligt att utesluta leverantören från upphandlingen med hänvisning till 10 kap. 1 andra punkten LOU (bestickning i kamp mot korruption) eller 10 kap 2 tredje punkten samma lag (dömd för brott avseende yrkesutövningen). Grund för ingripande enligt LOU förelåg inte enligt förvaltningsrätten och överklagandet avslogs. Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning och avslog bolagets överklagande. Domen har vunnit laga kraft. Kammarrättens i Göteborg dom , mål nr Avbruten upphandling under överprövning av tilldelningsbeslut ska inte avskrivas utan att sökanden fått tillfälle att yttra sig över avbrytandet En kommun beslutade att återkalla tilldelningsbeslutet och avbryta en upphandling av vuxenutbildning efter att en leverantör ansökt om överprövning av tilldelningsbeslutet. Förvaltningsrätten ansåg att beslutet att återkalla tilldelningsbeslutet och avbryta upphandlingen innebar att det inte längre fanns förutsättningar att pröva ansökan om överprövning och avskrev målet från vidare handläggning. Kammarrätten konstaterade att frågan om en förvaltningsrätt ska pröva ett beslut att avbryta en offentlig upphandling när beslut fattats under överprövningsförfarandet av tilldelningsbeslutet inte har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten konstaterade vidare att i flera kammarrättsavgöranden har uttalats att sökanden i en sådan situation ska beredas möjlighet att yttra sig över beslutet att avbryta den offentliga upphandlingen innan förvaltningsrätten avskriver målet, och för det fall att sökande motsätter sig att målet skrivs av göra en prövning av om beslutet att avbryta varit sakligt grundat (Kammarrätten i Jönköping , mål nr 4108-

3 Juni (12) 05, Kammarrätten i Stockholm , mål nr , Kammarrätten i Sundsvall , mål nr ). Kammarrätten anförde vidare att i förevarande mål hade förvaltningsrätten fått kännedom om att den aktuella upphandlingen hade avbrutits och utan ytterligare åtgärder beslutat att avskriva målet från vidare handläggning. Förvaltningsrätten borde dock enligt kammarrätten ha gett bolaget tillfälle att yttra sig över beslutet att avbryta upphandlingen och för det fall att bolaget motsatte sig beslutet pröva frågan om beslutet var förenligt med LOU. Eftersom detta inte skett upphävde kammarrätten förvaltningsrättens beslut och visade målet åter till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning. Domen har vunnit laga kraft. Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Förlängd avtalsspärr ska inte automatiskt gälla hela upphandlingen om överprövningen endast rör en del av upphandlingen En leverantör (bolaget) överklagade delar i en upphandling av kemiska-tekniska produkter och städutrustning och yrkade på rättelse på så sätt att bolaget skulle tilldelas uppdraget avseende två positioner i upphandlingen. Den upphandlade myndigheten bestred yrkandet om rättelse avseende den ena positionen och medgav yrkandet avseende den andra positionen. Samtidigt yrkade den upphandlande myndigheten att förvaltningsrätten omedelbart upphäver den förlängda avtalsspärren för de övriga inte överprövade positionerna i upphandlingen. Förvaltningsrätten anförde att det inte finns något hinder för en domstol att besluta att avtalsspärr inte ska gälla för en eller flera delar av en upphandling om delarna är klart avgränsade. Förvaltningsrätten fann att det inte var visat att upphandlingen kunde delas upp i klart avgränsade delar som möjliggjorde ett delvis hävande av avtalsspärren och avslog yrkandet. Kammarrätten anförde att med hänsyn till den upphandlande myndighetens intresse av att kunna ingå avtal i delar som inte omfattas av en överprövning framstår det inte som vare sig rimligt eller proportionerligt att en förlängd avtalsspärr med automatik ska gälla hela upphandlingen om ansökan om överprövning endast rör en del av upphandlingen. För det fall att en upphandling kan delas in i avgränsade delar kan avtalsspärren enligt kommarrätten inte anses gälla för de delar som inte berörs av en överprövning. Bolaget hade utöver de två aktuella positionerna även gjort invändningar beträffande en annan leverantörs anbud. Den förlängda avtalsspärren kunde därmed inte omfatta de positioner i upphandlingen där den andra utpekade leverantören inte hade lämnat anbud. Tidfristen för övriga leverantörers ansökan om överprövning hade gått ut. Eftersom kammarrätten ansåg att en förlängd avtalsspärr inte skulle gälla för aktuella positioner upphävde kammarrätten, med ändring av förvaltnings-

4 Juni (12) rättens beslut, den förlängda avtalsspärren för upphandlingen i de delar som inte omfattades av ansökan om överprövning. Domen har vunnit laga kraft. Kommentar: Inte heller ett interimistiskt beslut som tillämpades innan den automatiska avtalsspärren infördes i LOU/LUF gällde i andra delar än de som var föremål för överprövning om upphandlingsföremålet kunde delas in i avgränsade delar. Det vore givetvis egendomligt om något annat skulle gälla när vi har fått bestämmelserna om automatisk avtalsspärr som ersätter det interimistiska beslutet. Kammarrättens i Göteborg dom , mål nr Konkurrenspräglad dialog godtogs inte vid upphandling av hörapparater En region genomförde en upphandling av hörhjälpmedel hörapparater inklusive tillbehör och reservdelar - enligt bestämmelserna för konkurrenspräglad dialog i LOU. Tre leverantörer vars anbud inte antogs ansökte om överprövning och yrkade att bl.a. att upphandlingen skulle göras om. Som grund för yrkandena anförde leverantörerna bl.a. att regionen hade genomfört en konkurrenspräglad dialog trots att förutsättningarna för detta saknades. Bl.a. hävdades att regionen hade tidigare genomfört ett flertal upphandlingar av hörapparater utan att tillämpa konkurrenspräglad dialog och det rörde sig inte om en utveckling av ny och för regionen okänd teknik. Regionen bestred ansökningarna och anförde bl.a. att teknikutvecklingen inom området för hörapparater är i mycket snabb utveckling och att det inte var möjligt att på förhand utforma ett fullständigt och specificerat förfrågningsunderlag där samtliga tekniska förutsättningar för upphandlingen hade kunnat formuleras. Förvaltningsrätten konstaterade att konkurrenspräglad dialog får användas vid tilldelning av särskilt komplicerade kontrakt och då öppet eller selektivt upphandlingsförfarande inte medger tilldelning av kontrakt. Enligt förvaltningsrätten anses ett kontrakt vara särskilt komplicerat om de upphandlande myndigheterna inte objektivt kan definiera de tekniska medel som kan tillgodose deras behov eller mål, eller inte objektivt kan specificera den rättsliga och/eller finansiella utformningen av projektet. Förvaltningsrätten fann att konkurrenspräglad dialog i detta fall stred mot bestämmelserna i LOU Kammarrätten konstaterade att upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog har införts som ett alternativt förfarande att kunna tillämpas i undantagsfall och att lagstiftarens syfte har varit att erbjuda ett annat förfarande för särskilt komplicerade kontrakt. Förfarandet får enligt kammarrätten användas om det inte rimligen kan begäras att en myndighet ska kunna definiera de prestanda- och funktionskrav som kan tillgodose myndighetens behov eller med vilka myndighetens mål kan uppnås. Av utredningen i målet framgick det enligt kammarrätten att upphandling av hörhjälpmedel fortlöpande genomförs av regioner, landsting och andra motsvarande upphandlande myndigheter inom EU. Genomgående används öppna eller selektiva

5 Juni (12) förfarande enligt kammarrätten. Utbudet av aktuella produkter borde enligt kammarrätten vara väl känt för upphandlande myndigheter och prestanda- och funktionskrav måste kunna anges med erforderlig exakthet utifrån marknadskännedomen. Även om upphandlingsföremålet var av komplicerad teknisk art och utgjorde produkter som gick igenom en snabb teknisk utveckling kunde det mot den angivna bakgrunden enligt kammarrätten inte rimligen uppfylla förutsättningarna för att upphandlas med upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog. Kammarrätten fann, i likhet med förvaltningsrätten, att regionen genom att använda konkurrenspräglad dialog hade brutit mot bestämmelserna i LOU, vilket lett till åtminstone risk för skada för aktuella leverantörer. Upphandlingen skulle således göras om. Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen och frågan om prövningstillstånd är inte avgjord ännu. Kammarrättens i Göteborg beslut , mål nr Vinnande leverantör hade inte talerätt när upphandling skulle göras om I en upphandling av drift och underhåll av belysning beslutade förvaltningsrätten att upphandlingen skulle göras om då upphandlingsmodellen brast i fråga om transparens och förutsebarhet och stred mot likabehandlingsprincipen i 1kap. 9 LOU. Den leverantör som vann upphandlingen (bolaget) överklagade förvaltningsrättens dom och yrkade att ansökan om överprövning skulle avslås, alternativt att målet skulle återförvisas till förvaltningsrätten för förnyad prövning. Som stöd för talan anförde bolaget bl.a. att förvaltningsrättens dom innebar att bolaget skulle gå miste om kontraktet och hade därför en sådan betydelse för bolagets ställning som anbudsgivare i den pågående upphandlingen att det angick bolaget i den menig som avses i 33 förvaltningsprocesslagen (FPL). Kammarrätten hänvisade till tidigare domar av Högsta förvaltningsdomstolen där det framgår att för talerätt krävs att det överklagade beslutet i sig har en precis och påtaglig betydelse för klaganden, oavsett vad utfallet blir eller kan bli av den åtgärd som domstolen väljer. Det har bl.a. gällt när den vinnande anbudsgivaren ska uteslutas från deltagande i upphandlingen. Kammarrätten konstaterade att i detta mål har förvaltningsrätten förordnat att upphandlingen ska göras om. Kammarrätten anförde vidare att ett sådant förordnande innebär varken att upphandlingen avbryts eller att någon annan leverantör utpekas som vinnare eller att någon exkluderas från vidare deltagande. Ett nytt tilldelningsbeslut är vidare överprövningsbart av var och en som anser sig berörd i den mening som anges i 16 kap. 4 LOU (har lidit eller kan komma att lida skada). Kammarrätten fann att förvaltningsrättens avgörande inte hade en sådan betydelse för bolaget att avgörandet kunde angå bolaget i den mening som avses i 33 FPL. Bolaget ansågs således inte ha rätt att överklaga förvaltningsrättens dom och överklagandet avvisades. Domen har vunnit laga kraft.

6 Juni (12) Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Kostnaderna för att bedriva verksamheten i egen regi behövde inte framgå av förfrågningsunderlaget Ett landsting avbröt en upphandling av transporter och som skäl för avbrytandet angavs att inkomna anbud var för dyra i förhållande till kostnaden i egen regi. En leverantör (bolaget) ansökte om överprövning och hävdade att det saknade sakliga skäl för avbrytandet. Bolaget hävdade vidare att det hade erbjudit lägst pris och skulle ha tilldelats kontraktet om inte upphandlingen hade avbrutits felaktigt. Som stöd för talan hänvisade bolaget till de administrativa föreskrifterna där det endast angavs att upphandlingen kunde komma att avbrytas om inget anbud motsvarade ställda krav eller på annat sätt var oförmånligt. Beslutet att avbryta upphandlingen stred också enligt bolaget mot principerna om transaparens och likabehandling i 1 kap. 9 LOU. Enligt bolaget upplyste landstinget inte uttryckligen att inkomna anbud skulle jämföras med verksamheten i egen regi. Det upplystes inte heller enligt bolaget att upphandlingen kunde komma att avbrytas om landstingets kostnadsbudget överskreds. Om landstinget uttryckligen angett att upphandlingen kommer att avbrytas om anbuden överstiger kostnader för drift i egen regi skulle vissa anbudsgivare enligt bolaget säkert ha avstått från att lämna anbud. Bolaget hävdade också att bolagets pris var lägre än landstingets beräknade kostnader. Landstinget hävdade att avbrytandet vilade på sakligt godtagbara skäl och stred inte mot bestämmelsen om transparen i 1 kap. 9 LOU. Landstinget menade att principen om transparens var uppfyllt genom meddelandet i förfrågningsunderlaget. Landstinget hävdade vidare att kostnaden för att bedriva verksamheten i egen regi var lägre än bolagets anbud. Förvaltningsrätten hänvisade till att det av praxis (RÅ 2009 ref.43) framgår att upphandlande myndighet haft rätt att avbryta en upphandling efter att utvärderingen av inkomna anbud visat att upphandlande myndighets budget för den aktuella tjänsten skulle överskridas. I RÅ 2009 ref. 43 fann domstolen att det var tillfredställande utrett att samtliga återstående anbud var högre än vad kommunens budget tillät. Enigt förvaltningsrätten kunde det av uttrycket oförmånliga inte utläsas att anbudet med lägst pris skulle jämföras med landstingets kostnad i egen regi. Det kunde därför enligt förvaltningsrätten starkt ifrågasättas om inte avbrytandet av den anledningen stred mot principen om transparens. Landstinget hade först angett en viss kostnad för att bedriva verksamheten i egen regi och avbrutit upphandlingen och därefter fattat ett nytt beslut om att avbryta upphandlingen där kostnaderna hade justerats med korrekt uppgift om kostnaderna. Förvaltningsrätten ansåg att jämförelsen mellan kostnaden för verksamheten i egen regi och kostnaden för bolagets anbud var så motstridiga och oklara trots det beräkningsunderlag som getts in i målet att det inte var tillfredsställande utrett att lands-

7 Juni (12) tingets kostnad för verksamheten i egen regi understeg kostnaden för bolagets anbud. Förvaltningsrätten fann sammanfattningsvis att avbrytandebeslutet inte vilade på sakligt godtagbara skäl och upphävde beslutet. Kammarrätten ansåg, i motsats till förvaltningsrätten, att det saknades anledning att ifrågasätta landstingets beräkning av egenregikostnaden i det senare tilldelningsbeslutet och att det var tillfredsställande utrett att lämnade anbud var klart dyrare än vad landstinget hade att räkna med. Med hänsyn till vad som framkommit i målet gjorde kammarrätten bedömningen att landstingets beslut om avbrytande vilade på sakligt godtagbara skäl och detta oavsett om landstinget gör om upphandlingen eller väljer att bedriva verksamheten i egen regi. Eftersom det inte framkommit att de grundläggande principerna i unionsrätten trätts för när ändrade kammarätten förvaltningsrättens dom och avslog bolagets ansökan om överprövning. Domen har vunnit laga kraft. Mål om upphandlingsskadeavgift Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Direktupphandling som föregåtts av förhandsinsyn utan att talan väckts om ogiltighet av avtal och den omständigheten att optionerna i avtalet inte skulle utnyttjas ansågs inte vara förmildrande omständigheter vid fastställandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek. Försvarets materialverk (FMV) ingick ett avtal med viss leverantör om köp av ett antal bogserfordon. Det totala kontraktsvärdet inklusive optioner var kr. Avtalet förannonserades enligt 7 kap. 4 LOU men ingen leverantör förde talan om avtalets ogiltighet. Konkurrensverket yrkade i en ansökan om upphandlingsskadeavgift att FMV skulle betala en avgift om kr. Som stöd för talan anförde Konkurrens-verket bl.a. att förutsättningarna för att tillämpa ett icke-annonserat förfarande inte var uppfyllda. FMV hade bl.a. åberopat tekniska skäl enligt 4 kap. 5 p. 2 LOU. Enligt Konkurrensverket fanns det ett antal leverantörer som kunde tillhandahålla aktuella fordon. FMV hade vidare hävdat att det rörde sig om kompletterande varuleveranser. Enligt Konkurrensverket var den aktuella kompletteringsanskaffningen ca 18 gånger större än den ursprungliga leveransen och det hade förflutit elva år mellan det ursprungliga kontraktet och kompletteringsanskaffningen. Enligt 4 kap. 7 andra stycket LOU får kompletteringsanskaffning inte ske senare än tre år från den ursprungliga leveransen om det inte finns särskilda skäl. De skäl som FMV anfört avseende säkerhetsaspekter och problem vid drift och underhåll eller att personalen vant sig vid fordon av visst fabrikat m.m. var enligt Konkurrensverket inte heller av sådan karaktär att det i sig kunde visa att det inte fanns någon befintlig leverantör utöver aktuell leverantör som kunnat tillhandahålla de efterfrågade bogserfordonen.

8 Juni (12) Förvaltningsrätten förde ett omfattande resonemang om bevisbördans placering och kom sammanfattningsvis fram till att den vilar på Konkurrensverket i denna typ av mål. När det gäller frågan om FMV hade gjort en otillåten direktupphandling eller inte gjorde förvaltningsrätten samma bedömning som Konkurrensverket. Förvaltningsrätten fann att även om FMV hade genomför en annonsering om förhandsinsyn så motiverade det inte att upphandlingsskadeavgiften skulle sättas ner. Ansökan bifölls. FMV överklagade förvaltningsrättens dom och yrkade i första hand att ansökan skulle avslås och i andra hand att avgiften skulle sättas ner. Kammarrätten konstaterade att utgångspunkten i denna typ av mål bör vara att det är den ansökande myndigheten som har bevisbördan för att förutsättningarna för ett ingripande är uppfyllda. Kammarrätten gjorde, i likhet med förvaltningsrätten, den bedömningen att Konkurrensverkets utredning visade att den typ av fordon som hade upphandlats inte framstod som särskilt tekniskt komplicerade och skillnaderna mellan olika fabrikat var relativt små. Konkurrensverkets utredning gav inte heller enligt kammarrätten stöd för att fordonen var särskilt komplicerade att underhålla eller avancerade att använda. Upphandlingen var därför att betrakta som en otillåten direktupphandling. Vad det gäller upphandlingsskadeavgiftens storlek konstaterade kammarrätten att otillåtna direktupphandlingar anses vara en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet, vilket bör leda till att sanktionsvärdet kan anses vara högt. Kammarrätten ansåg inte att det framkommit några förmildrande omständigheter i målet som medförde att avgiften skulle sättas ner eller att den skulle helt efterges. Som förmildrande omständigheter hade FMV bl.a. åberopat att upphandlingen hade föregåtts av förhandsinsyn, att någon talan om ogiltighet aldrig hade väckts och att optionerna i avtalet inte kommer att utnyttjas om det fastslås att direktupphandlingen varit otillåten. Kommentar: Intressant när det gäller upphandlingsskadeavgiften är att det är en svensk företeelse som saknar direkt stöd i EU-rättsliga bestämmelser, vilket kammarrätten i målet också konstaterar. En annons om förhandsinsyn innebär inte heller att talan om upphandlingsskadeavgift inte får föras även om avtalet inte kan ogiltigförklaras. Högsta förvaltningsdomstolens dom , mål nr Fråga om när en upphandling anses påbörjad med anledning av ansökan om upphandlingsskadeavgift Konkurrensverket ansökte om att Migrationsverket skulle förpliktas att till staten betala 5,5 miljoner kr i upphandlingsskadeavgift.

9 Juni (12) Som grund för talan anförde Konkurrensverket att Migrationsverket hade brutit mot LOU genom att myndigheten den 6 oktober 2010 utan föregående annonsering slutit ett hyresavtal av en lokal med ett företag. Lokalen skulle byggas om enligt krav som Migrationsverket ställt upp. Kontraktsvärdet beräknades till åtminstone kr. Migrationsverket bestred ansökan och yrkade i första hand att ansökan skulle avvisas och i andra hand att avgiftens storlek skulle sättas ned. Som stöd för yrkandet om att ansökan skulle avvisas anförde Migrationsverket att upphandlingen påbörjades före då bestämmelserna om upphandlingskraft trädde i kraft. Migrationsverket åberopade bl.a. att verket redan i september 2009 fick regeringens medgivande till att underteckna ett förslag till avsiktsförklaring med efterföljande hyresavtal avseende aktuella lokaler. Förvaltningsrätten ansåg att de åtgärder som Migrationsverket och andra myndigheter vidtagit i syfte att möjliggöra att avtal ingicks inte kunde anses utgöra ett led i ett upphandlingsförfarande enligt LOU, utan upphandlingen fick anses påbörjad först när avtalet tecknades den 6 oktober 2010, dvs. efter det att bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift trädde i kraft. Upphandlingen skulle därför ha föregåtts av en annons och utgjorde en otillåten direktupphandling. Upphandlingsskadeavgiften fastställdes till 5,5 miljoner kr, dvs. i enlighet med Konkurrensverkets yrkande. Kammarrätten konstaterade med hänvisning till bl.a. EU-domstolens dom , mål nr C-26/03, Stadt Halle, att varje åtgärd som vidtas av en upphandlande myndighet i samband med en offentlig upphandling av tjänster som faller inom det materiella tillämpningsområdet för direktiv 92/50 (upphandling av tjänster) och som kan ha rättslig verkan utgör beslut som kan bli föremål för ansökan om överprövning oberoende av om denna åtgärd vidtas inom ramen för ett formellt upphandlingsförfarande eller inte. Kammarrätten fann att Migrationsverket gjort sannolikt att verket åtminstone den 8 juni 2009 hade vidtagit sådana åtgärder, i form av förhandlingar med blivande avtalspart, som innebar att ett upphandlingsförfarande hade påbörjats. Migrationsverket hade i en begäran om medgivande enligt förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning ställd till regeringen den 8 juni 2009 uppgett att verket hade för avsikt att förhyra nya lokaler i aktuell fastighet efter fastighetsägarens ombyggnation. Eftersom upphandlingen således ansågs påbörjad före den 15 juli 2010 upphävde kammarrätten förvaltningsrättens dom och avslog ansökan om upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som meddelade prövningstillstånd. Även HFD redogjorde för EUdomstolens dom i målet C-26/03, Stadt Halle, där EU-domstolen konstaterar att en ansökan om överprövning inte kan riktas mot sådana åtgärder som endast utgör en förstudie inför ett kontrakt eller som är rent förberedande och ryms inom ramen för

10 Juni (12) den upphandlande myndighetens interna överväganden med sikte på en offentlig upphandling. När det däremot är fråga om en viljeyttring som har passerat detta förberedande stadium och kan få rättsverkningar skulle det dock vara möjligt att rikta en ansökan om överprövning mot viljeyttringen enligt EU-domstolen. Att inleda konkreta avtalsförhandlingar med en person var enligt EU-domstolen en sådan viljeyttring. Enlig HFD bör tidpunkten när en upphandling har påbörjats sammanfalla med tidpunkten för när en upphandlande myndighets beslut kan bli föremål för överprövning. HFD konstaterar vidare att det framgick av Migrationsverkets skrivelse till regeringen den 8 juni 2009 att verket redan vid den tidpunkten hade tagit externa kontakter i fråga om den aktuella anskaffningen bl.a. i form av förhandlingar med den tilltänkta avtalsparten. Enligt HFD fick Migrationsverken härigenom anses ha uttryckt sin vilja avseende anskaffningen på sådant sätt att beslutet hade passerat stadiet då det är fråga om den upphandlande myndighetens interna överväganden med sikte på en offentlig upphandling. Detta innebar enligt HFD att Migrationsverkets upphandling hade påbörjats före bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift hade trätt i kraft. Även om det avtal som utgjorde grunden för ansökan hade ingåtts därefter kunde upphandlingsskadeavgift inte påföras enligt HFD. Konkurrensverkets överklagande av kammarrättens dom avslogs. Rättsfall angående offentlighet och sekretess vid upphandling Kammarrättens i Göteborg dom , mål nr Delpriser i upphandling av drift och underhåll av trafiksignaler omfattades av sekretess En kommun genomförde en upphandling av drift och underhållav trafiksignaler. En leverantör (bolaget) begärde att få ta del av delpriser i två andra leverantörers anbud. Kommunen beslutade att avslå begäran med hänvisning till 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) då det fanns särskild anledning att anta att företagen skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut I överklagandet till kammarrätten anförde bolaget bl.a. att uppgifterna borde vara offentliga eftersom de behövdes för att bolaget skulle kunna kontrollera att summeringen av delpriserna gått rätt till. Kommunen bestred överklagandet och anförde bl.a. följande: Samtliga anbudsgivare i upphandlingen har begärt sekretess för delpriserna. Priserna ger inte bara upplysningar om priset på förutbestämda tjänster eller varor utan ger även uttryck för anbudsgivarnas individuella tillvägagångssätt för att uppfylla aktuella åtagande. Prislistan är konstruerad i tre delar, en del utgörs av fast årlig kostnad för drift- och underhållsåtgärder, en del är en mängdförteckning med angivande av volymer och

11 Juni (12) en del en timprislista för tillkommande arbeten med angivna volymer. Då varje del i prislistan utgör ett specifikt åtagande använder anbudsgivarna olika strategier för de olika delarna, vilket redovisas genom varje delsumma. Anbudsgivarna har dessutom en hög medvetenhet om à-prisnivåerna och om de får ta del av varandras delsummor kan de förstå varandras strategier. Kammarrätten hänvisade till rättspraxis (RÅ 1991 ref. 56 och RÅ 1991 not. 308) och anförde att mera allmänt hållna uttalanden om skaderisker har oftast inte ansetts utgöra tillräcklig grund för antagande att den enskilde skulle lida skada om begärda uppgifter lämnas ut. Däremot när myndigheten eller den enskilde har kunnat konkretisera risken för skada har uppgifterna i vissa fall ansetts omfattas av sekretess (jfr RÅ 2007 not. 154). Kammarrätten fann anledning att sätta tilltro till vad kommunen anfört om att de aktuelle företagen kunde komma att lida skada om begärda uppgifter lämnades ut. Uppgifterna omfattades således av sekretess enligt 31 kap. 16 första stycket OSL och bolagets överklagande avslogs. Domen har vunnit laga kraft. Kammarrättens i Sundsvall dom , mål nr Prislista/mängdförteckning skulle lämnas ut i upphandling av asfaltläggning då risken för skada inte var konkretiserad En kommun genomförde en upphandling av asfaltläggning. Ett företag begärde att få ta del av vinnande leverantörs prislista/mängdförteckning. Kommunen avslog begäran med hänvisning till att aktuella handlingar innehöll uppgifter som omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) I överklagandet till kammarrätten anförde företaget bl.a. att varken kommunen eller vinnande leverantör hade konkretiserat risken och eventuella skadeverkningar för den vinnande leverantören. Kammarrätten konstaterade att såvitt framgick av handlingarna i målet hade varken kommunen eller berörd leverantör åberopat någon särskild anledning till att ett utlämnande av uppgifterna skulle antas kunna medföra skada för vinnande leverantören. Inte heller i övrigt hade framkommit särskild anledning att anta att den vinnande leverantören skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Sekretess enligt 31 kap. 16 OSL förelåg således inte och de begärda handlingarna skulle lämnas ut. Kommentar: Som framgår av de två ovan refererade domarna är avgörande för om uppgifter i anbud ska kunna sekretessbeläggas enligt 31 kap. 16 första stycket OSL att risken för skada kan konkretiseras. Annars finns det domar där just prislistor vid asfaltläggning har ansetts omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 OSL. Se Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Ett referat av domen finns i nyhetsbrevet på upphandlingsområdet, September 2012.

12 Juni (12) Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Referensuppgifter i upphandling av bemanningstjänster omfattades av sekretess En kommun genomförde en upphandling av bemanningstjänster avseende sjuksköterskor. En leverantör (bolaget) begärde att få ta del av referensuppgifterna som anbudsgivarna hade uppgivit i sina anbud. Kommunen beslutade att sekretessbelägga aktuella uppgifter med stöd av 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I överklagandet av beslutet till kammarrätten angav bolaget att det förvägrats möjligheten att göra en jämförelse med referensförteckningen i vinnande anbudsgivares anbud och att det därigenom var omöjligt för bolaget att göra en rättvis bedömning. Kammarrätten konstaterade att två av anbudsgivarna hade i samband med ingivandet av respektive anbud begärt att sekretess skulle gälla för uppgifter om referenser, i huvudsak med hänvisning till att anbudsgivarna kunde lida allvarlig skada i konkurrenshänseende om dessa uppgifter röjdes. Kammarrätten fann med hänsyn till uppgifternas karaktär samt de skäl för sekretess som hade framförts att det av särskild anledning kunde antas att anbudsgivarna skulle lida skada om uppgifterna om referenser röjs. Uppgifterna omfattades därför av sekretess enligt 31 kap, 16 OSL. Domen har vunnit laga kraft. Kommentar: Det kan möjligen ifrågasättas hur konkretiserad risken för skada var i detta fall (jfr ovan refererade domar). Aktuella kurser Grundkurs i offentlig upphandling den 5-7 november 2013 Plats: Högberga Gård, Lidingö Upphandlingskonferens den 4 december 2013 Plats: Sveriges Kommuner och lansting (SKL), Stockholm Mer information och anmälan kommer att läggas ut under Juridik och Kurser och konferenser hösten 2013 efter sommaren på SKL:s hemsida,

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 17 maj 2013 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 juli 2017 KLAGANDE Örebro kommun Box 30070 701 35 Örebro MOTPART Snick-Snack AB, 556627-5276 c/o Åkesson & Curry AB Kammakargatan 22 111

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2017 KLAGANDE Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ombud: Advokat Roger Hagman Box 45030 104 30 Stockholm

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Rättsfall m.m. på upphandlingsområdet. September 2017

Rättsfall m.m. på upphandlingsområdet. September 2017 Rättsfall m.m. på upphandlingsområdet September 2017 INNEHÅLL 1. Domar 2. Annat aktuellt 3. Kommande kurser DOMAR Kryss i ruta innebar inte att krav uppfyllts när andra uppgifter talade emot det Kammarrätten

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2017-01-25 Dnr 45/2017 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Karolinska Universitetssjukhuset, 141

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-09-05 Dnr 462/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 november 2015 KLAGANDE Sundsvalls kommun Ombud: Advokat Jonas Edward och advokat Stefan Gustavsson Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

Lagrum: 1 kap. 24, 2 kap. 9 och 16 kap. 6 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Lagrum: 1 kap. 24, 2 kap. 9 och 16 kap. 6 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster HFD 2015 ref 63 Vid en prövning mot de allmänna principerna för upphandling har en förhandling under ett förhandlat förfarande kommit att genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kunnat ge information

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 30 oktober 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Falu kommun 791 83 Falun MOTPART OCH KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats.

Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats. HFD 2013 ref 31 Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats. Lagrum: 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-23 Meddelad i Falun Mål nr 905-16 1 SÖKANDE Olssons Elektromekaniska AB, 556245-2887 Box 37 274 03 Rydsgård MOTPART Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Avbrytande av upphandling. Tema: Juridik den 16 februari 2017

Avbrytande av upphandling. Tema: Juridik den 16 februari 2017 Avbrytande av upphandling Tema: Juridik den 16 februari 2017 Lite statistik En av tio upphandlingar år 2015 avbröts (1 817 st) Andelen upphandlingar som avbryts har dubblerats sedan år 2009 Vanligast att

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-12-06 Dnr 688/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 51-13 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun 2. Securitas

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-08-09 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Veka Entreprenad AB, 556480-8359 Falkenbergsvägen 55 311 50 Falkenberg MOTPART Hylte kommun Samhällsbyggnadsnämnden Storgatan 8 314 80 Hyltebruk

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2015 INNEHÅLL Sid. Kommittédirektiv Dir. 2014:161 Inrättande av Upphandlingsmyndighet 2 Dir. 2014:162

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 86/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 13380-15 13381-15 1 SÖKANDE AV Syd AB, 556273-9358 Pilotgatan 7 212 39 Malmö Ombud: advokaterna Tomas Eliasson och Christian Härdgård Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2014-04-02 Dnr 217/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Chalmers tekniska högskola AB,

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S. Hemström Föredragande DOM 2012-10-03 Meddelad i Falun Mål nr 285-12 1 SÖKANDE Sebastian Hugo, 730403-5053, med firma Hugo Buss Målaregatan 10 784 33 Borlänge MOTPART Borlänge kommun 781 81 Borlänge

Läs mer

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-21 Dnr 48/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-12 Dnr833/2014 1 (11) Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, (org.

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ANSÖKAN 2014-06-12 Dnr 420/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Malmö

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

SAKEN Ansökan om påförande av upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU

SAKEN Ansökan om påförande av upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2012-02- 0 I Meddelad i JJJ I! Mål nr 11914-11E Sida 1 (< SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Tomelilla kommun Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Ombud: Carina Grönlund

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 22 december 2016 KLAGANDE Apotekstjänst Sverige AB, 556577-4097 Ombud: Advokat Einar Wanhainen och jur.kand. Linus Jonson G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Ahlsell Sverige AB, 556012-9206 Ombud: Caroline Haag Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Öckerö kommun 475 80 Öckerö SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se December 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Anna Borgs Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-09 Meddelad i Falun Mål nr 321-12 1 SÖKANDE Miljöteamet i Stockholm AB, 556202-4348 Virdings allé 32 B 754 50 Uppsala MOTPART Gästrike Vatten AB, 556751-1661

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft.

En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft. HFD 2013 ref 36 En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft. Lagrum: 16 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Alvesta kommun,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-08 Meddelad i Falun Mål nr 225-16 1 SÖKANDE Hübinette Dykentreprenad AB, 556807-9288 Djupegatan 20 824 50 Hudviksvall MOTPART Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall SAKEN Offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-06-12 Meddelad i Falun Mål nr 887-15 1 SÖKANDE NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 170 80 Solna MOTPART Sandviken Energi och Vatten AB, 556791-6043 Box 91 811 21

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV2040, v1.2, 2011-07-04 2012-06-14 Dnr 375/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Borlänge kommun,

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM 2013-09-12 Meddelad i Jönköping Mål nr 1269-13 1 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Landstinget Kronoberg, Upphandlingsavdelningen Box 1223 351

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-09 Dnr 47/2012 1 (10) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Sune Wennerberg DOM 2013-05-29 Meddelad i Malmö Mål nr 2312-13 1 SÖKANDE Österlenbuss AB, 556388-9145 Box 1023 271 00 Ystad Ombud: Henrik Grimlander Box 1055 271 00 Ystad MOTPART Tomelilla kommun Gustafs

Läs mer

År. 2012. Diarienr. 375. Bilaga. 0005

År. 2012. Diarienr. 375. Bilaga. 0005 År. 2012 Diarienr. 375 Bilaga. 0005 M å l m FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2013-04-12 2643-12 Förvaltningsrättsnotarien Meddelad i Jack Holmberg Forsyth Falun Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket Tors gatan 11

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2014 INNEHÅLL Sid. Nya upphandlingsdirektiv 2 Nya författningar SFS 2014:5 Nya tröskelvärden vid

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Honsbergs El AB, 556795-6197 Ombud: Advokaten Ulrika Rutgersson Djupviksvägen 76 471 98 Fagerfjäll MOTPART Orust kommun 473 80 Henån SAKEN Överprövning av ett

Läs mer

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Promemoria Finansdepartementet 2015-10-22 Enheten för upphandlingsrätt Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar I syfte att underlätta myndigheternas arbete i den rådande flyktingsituationen

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2012-04-04 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Strandmöllen AB, 556599-8480 Näsvägen 22 341 34 Ljungby MOTPARTER 1. Osby kommun 2427-12 E 2. Östra Göinge kommun 2430-12 E SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 655-15 1 SÖKANDE Midroc Electro AB, 556436-3595 Box 501 811 25 Sandviken Ombud: Advokat Charlotte Dolk Advokatbyrån Hellgren Linander KB Box 24053

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-11-05 Dnr 582/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197Bo44000 40015 Göteborg4x 53107ox 53197 Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket,

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Jack Holmberg Forsyth DOM 2013-05-23 Meddelad i Falun Mål nr 663-13 1 SÖKANDE Svevia, 556768-9848 Box 4018 171 04 Solna Ombud: Advokaten Kristian Pedersen och jur.kand. Ingrid

Läs mer

BESLUT Meddelat i Malmö

BESLUT Meddelat i Malmö Lena Palmér BESLUT 2013-05-28 Meddelat i Malmö Mål nr 4266-13 1 SÖKANDE RMS Rehabiliteringsmedicin Simrishamn AB, 556602-8964 Simrisvägen 3 272 33 Simrishamn MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN

Läs mer

Kammarrättens i Jönköping mål nr , Sandå Sverige AB./. AB Stångåstaden

Kammarrättens i Jönköping mål nr , Sandå Sverige AB./. AB Stångåstaden KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-06-30 Dnr 336/2010 1 (12) Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Kammarrättens i Jönköping mål nr 942-10, Sandå Sverige AB./. AB Stångåstaden Kammarrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avdelning 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE InVinn AB, 556770-0181 Box 2220 403 14 Göteborg Ombud: Martin Vildhede Setterwalls Advokatbyrå Box 11235 404 25 Göteborg MOTPART Västra Götalands läns landsting

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 454/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Sune Wennerberg DOM 2012-07-04 Meddelad i Malmö Mål nr 3071-12E 1 KLAGANDE OneMed Sverige AB, 556764-4140 Box 50 401 20 Göteborg Ombud: Advokat Ulf Yxklinten MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-01-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 21799-15 1 SÖKANDE Bjerking AB, 556375-5478 Hornsgatan 174 117 34 Stockholm MOTPART Vaxholms stad 185 83 Vaxholm Ombud: Kommunjurist Johan Larsson

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg Mål nr 14228-12 E Enhet 1:2 Sida 1 (9) SÖKANDE InnovaAB, 556346-1705 Enebybergsvägen 21 182 48Enebyberg KONKURRENSVERKET Avd MOTPART Gatubolaget Boxl086

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-15 Meddelad i Falun Mål nr 5129-15 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Byängsgränd 20-22 120 23 Stockholm MOTPART Lantmäteriet Huvudkontoret 801 82 Gävle SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer