Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling"

Transkript

1 JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng

2 Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING Bakgrund Syfte och frågeställning Metod Avgränsning 3 2 UTREDNING Bestämma giltighetstid Inga giltiga anbud Ska rätten göra en sakprövning? Vilken åtgärd kan rätten förordna om? Sakliga skäl för avbrytande Förlängning av anbudens giltighetstid Måste samtliga anbudsgivare tillfrågas om förlängning av anbudens giltighetstid? Måste samtliga anbudsgivare acceptera förlängning av anbudens giltighetstid? Kan en anbudsgivare ensidigt förlänga giltighetstiden för sitt anbud? Talerätt Kan en förlängning av anbudens giltighetstid anses utgöra en väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget? 13 3 ANALYS Ska rätten göra en sakprövning och vilken åtgärd kan rätten förordna om? Har myndigheten rätt att avbryta en upphandling på grund av att det inte längre finns några giltiga anbud? Har en myndighet möjlighet att förlänga anbudens giltighetstid? Måste samtliga anbudsgivare tillfrågas om förlängning av anbudens giltighetstid? Måste samtliga anbudsgivare acceptera en förlängning av anbudens giltighetstid? 18

3 3.3.3 Kan en anbudsgivare ensidigt förlänga giltighetstiden för sitt anbud? Talerätt Kan en förlängning av anbudens giltighetstid anses utgöra en väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget? 20 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 21 RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 22

4 Sammanfattning I förfrågningsunderlaget ska den upphandlande myndigheten ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud. Av affärsmässiga skäl bör inte giltighetstiden vara alltför väl tilltagen, eftersom man då riskerar att inte få konkurrensmässiga anbud. Myndigheten måste vid bestämmande av giltighetstiden även beakta tid för eventuell överprövning av upphandlingen för att inte riskera att anbudens giltighetstid löper ut vid tiden för rättens prövning. Anbudstiden löper nämligen ut i enlighet med förfrågningsunderlaget även om upphandlingen är föremål för överprövning. Om anbudens giltighetstid löpt ut vid tiden för rättens prövning uppstår fråga om rätten överhuvudtaget ska göra en prövning i sak eller om målet ska avskrivas därför att den klagande anbudsgivarens intresse i saken kan anses ha förfallit. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att rätten bör göra en prövning i sak eftersom detta ger signaler till myndigheten huruvida något fel begåtts i upphandlingen, vilket säkerställer att detta fel inte upprepas när upphandlingen görs om. En prövning i sak medför också att myndigheten inte kan avbryta upphandlingen med hänvisning till att det inte finns några giltiga anbud, utan måste efter rättens prövning göra om upphandlingen. Efter en prövning i sak kan rätten inte förordna om rättelse om det inte finns några giltiga anbud utan kan bara förordna om att upphandlingen ska göras om. Det krävs sakliga skäl för att avbryta en upphandling och enligt praxis är bristen på giltiga anbud att anse som sakliga skäl. Det finns dock praxis som visar att det inte kan anses vara sakliga skäl om det i upphandlingen finns en dom på rättelse eftersom myndigheten då kan invänta att anbudens giltighetstid löper ut och på så sätt framkalla sakliga skäl för avbrytande, vilket skulle innebära en valfrihet för myndigheten huruvida de vill följa rättens dom eller ej. Det framgår inte av praxis om huruvida det för att sakliga skäl för avbrytande på grund av att anbudens giltighetstid gått ut, krävs att myndigheten inte får ha haft del i att anbudens giltighetstid löpt ut. För att myndigheten ska kunna vidta rättelse krävs dock att det finns giltiga anbud i upphandlingen, vilket medför att fråga uppstår om en anbudsgivare ensidigt kan förlänga giltighetstiden för sitt anbud för att på så sätt hindra myndighetens valfrihet. I denna fråga är rättsläget oklart. Kammarrätten i Göteborg har gjort olika bedömningar i olika avgöranden. I det senaste krävdes dock ett ömsesidigt medgivande från myndighetens sida vilket kan tala för att ett sådant krävs för att anbudsgivaren ska kunna förlänga anbudets giltighetstid. Det finns inga hinder för en myndighet att skicka ut förfrågan till anbudsgivarna om en förlängning av anbudens giltighetstid och det finns heller inget krav på att myndigheten måste göra det. Frågan om förlängning har i praxis ansetts vara en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna. Om förlängning sker innan tilldelningsbeslut så ska samtliga anbudsgivare tillfrågas om förlängning och enligt likabehandlingsprincipen 1

5 krävs det att samtliga anbudsgivare accepterar samma förlängning. Förlängning som sker efter tilldelningsbeslut kräver att samtliga anbudsgivare tillfrågas men det är då inget krav på att samtliga anbudsgivare accepterar förlängning. Detta har motiverats av att den konkurrensuppsökande fasen är förbi när tilldelningsbeslut meddelas och man har ansett att det inte ska vara möjligt för en anbudsgivare att genom att inte medge förlängning kunna framkalla att en korrekt utförd upphandling måste göras om. Rättsläget ser dock annorlunda ut efter HFD:s avgörande i mål nr där en anbudsgivare som inte medgett förlängning ansågs ha utträtt ur upphandlingen och ansågs därför inte ha talerätt. Detta har ansetts gälla oavsett om förfrågan om förlängning sker före eller efter tilldelningsbeslutet. Det kan dock ifrågasättas om det är rimligt att en anbudsgivare för att få behålla sin talerätt ska tvingas stå fast vid ett anbud som vid en överprövning kanske inte längre har ekonomisk bärighet. Före HFD:s avgörande kunde anbudsgivaren inte framkalla att upphandlingen skulle göras om enbart på den grunden att anbudsgivaren inte medgett förlängning men anbudsgivaren hade då en chans att på andra grunder argumentera för att upphandlingen skulle göras om, en möjlighet som genom HFD:s avgörande nu har skurits av. Det har konstaterats att en förlängning av anbudens giltighetstid inte kan anses vara en väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget om det redan i förfrågningsunderlaget anges att en förlängning kan komma att ske. Det finns dock ändå en risk för att en alltför omfattande förlängning kan anses innebära att förutsättningarna för anbudsgivande och leverans förändras, och då anses vara en väsentlig förändring som kräver att upphandlingen görs om. 2

6 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund I förfrågningsunderlaget ska den upphandlande myndigheten ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud. 1 Att bestämma anbudens giltighetstid kan i många fall vara problematiskt för myndigheten. Av affärsmässiga skäl bör inte giltighetstiden vara alltför väl tilltagen, eftersom man då riskerar att inte få tillräckligt konkurrensmässiga anbud. Myndigheten måste dock vid bestämmande av giltighetstiden även beakta tid för eventuell överprövning av upphandlingen för att inte riskera att anbudens giltighetstid löper ut vid tiden för rättens prövning. 1.2 Syfte och frågeställning Denna uppsats syftar till att beskriva problematiken kring anbudens giltighetstid och utreda hur dessa har behandlats i praxis. Vilka problem kan uppstå om det inte längre finns några giltiga anbud i upphandlingen? Har myndigheten rätt att avbryta en upphandling på grund av att det inte längre finns några giltiga anbud? Finns det något sätt att undvika risken för att det inte längre finns några giltiga anbud i upphandlingen? Har en myndighet möjlighet att förlänga anbudens giltighetstid? Kan en anbudsgivare ensidigt förlänga giltighetstiden för sitt anbud? Under vilka förutsättningar kan förlängning av anbudens giltighetstid ske? 1.3 Metod I denna uppsats har juridisk metod använts. Till grund för arbetet ligger främst praxis och i brist på avgöranden från högsta instans har kammarrättsavgöranden använts. I viss utsträckning har även förarbeten och doktrin använts. Ämnet har dock behandlats ytterst sparsamt i litteraturen. 1.4 Avgränsning I arbetet med denna uppsats har många andra intressanta problemställningar dykt upp, men då utrymmet är begränsat så har dessa endast kommenterats kortfattat (exempelvis frågan om talerätt). 1 9 kap. 11 Lagen om offentlig upphandling. 3

7 2 UTREDNING 2.1 Bestämma giltighetstid I 9 kap. 11 LOU anges att den upphandlande myndigheten i förfrågningsunderlaget ska ange den tid som anbudsgivarna ska vara bundna av sina anbud. Anbudstiden löper ut i enlighet med förfrågningsunderlaget även om upphandlingen är föremål för överprövning. 2 En överprövning innebär alltså inte att anbudens giltighetstid med automatik förlängs. Bestämmelsen om anbudens giltighetstid har ingen motsvarighet i direktivet men den svenska lagstiftaren har ansett att bestämmelsen är nödvändig för att upphandlingar ska genomföras på ett rationellt sätt. Syftet med paragrafens andra stycke är att förtydliga att även en förlorande anbudsgivare är bunden av sitt anbud efter att tilldelningsbeslut meddelats. Det innebär ett avsteg från den avtalsrättsliga grundprincipen att anbud förfaller när det avslås. 3 Om endast den vinnande anbudsgivaren var bunden av sitt anbud efter tilldelningsbeslutet skulle rättens enda åtgärd vid en eventuell överprövning av beslutet bli att upphandlingen måste göras om och rättelse skulle inte vara möjlig. Myndigheten kan i förfrågningsunderlaget välja att ange en giltighetstid som tar en eventuell överprövning med i beräkningen eller att utforma anbudstiden med en förlängningsmekanism som träder in vid en eventuell överprövning. Myndigheten måste dock ha i åtanke att en alltför väl tilltagen giltighetstid kan komma att påverka priset negativt och även riskera att bryta mot proportionalitetsprincipen i 1 kap. 9 LOU 4 som kräver att kraven ska stå i rimlig proportion till de mål som eftersträvas Inga giltiga anbud Ska rätten göra en sakprövning? En överprövning kan i många fall innebära att anbudens giltighetstid hinner löpa ut innan rätten tar upp överprövningen till behandling. När det inte längre finns några giltiga anbud i upphandlingen uppkommer frågan om rätten överhuvudtaget ska göra en sakprövning eller ej. Om det inte finns några giltiga anbud i upphandlingen spelar det ingen roll om rätten bifaller 2 Kammarrätten i Stockholm mål nr , och Prop. 2006/07:128 s Konkurrensverkets yttrande den 30 juni 2010, dnr 336/2010, s. 7, p Gertéll, Nya lagen om Offentlig upphandling en handbok, s

8 den klagande anbudsgivarens talan, eftersom upphandlingen ändå kommer behöva göras om. Anbudsgivarens intresse i saken kan då anses ha förfallit vilket medför att rätten bör avskriva målet utan prövning i sak. Kammarrätten i Stockholm, beslut den 30 november 2009 i mål nr I fallet var det fråga om en upphandling av sand-grus-krossmaterial. En anbudsgivare, vars anbud inte hade kvalificerat sig, ansökte om överprövning och Länsrätten fann att kommunens agerande att förkasta anbudet inte stod i strid mot LOU. Anbudsgivaren överklagade Länsrättens dom till Kammarrätten. Kommunen invände då i målet att anbudens giltighetstid löpt ut. Enligt förfrågningsunderlaget skulle anbuden vara giltiga till den 22 september 2009 och kommunen hade inte begärt förlängning. Kammarrätten fann att fråga då uppkom om förutsättningarna för sakprövning av målet. Kammarrätten gjorde bedömningen att eftersom anbudens giltighetstid löpt ut och någon förlängning inte skett så förelåg inte längre några giltiga anbud i upphandlingen. Enligt Kammarrätten innebar detta att upphandlingen inte kunde avslutas genom kontraktstecknande och att ändamålet med klagandens talan därför hade förfallit. Målet avskrevs därför, utan prövning i sak. Kammarrätten gjorde samma bedömning i mål nr , och Kammarrätten i Göteborg, dom den 25 februari 2010 i mål nr Målet avsåg en upphandling om avfallshantering. En av de ej antagna anbudsgivarna begärde överprövning och yrkade att anbudsutvärderingen skulle göras om eftersom den antagna anbudsgivaren inte kunde anses uppfylla samtliga skall-krav. Länsrätten ansåg att kommunen brutit mot 1 kap. 9 LOU genom att de förfarit felaktigt vid utvärderingen av anbuden. Eftersom någon förlängning av anbudens giltighetstid inte skett och anbudens giltighetstid gått ut ansåg Länsrätten att någon annan åtgärd än att upphandlingen skulle göras om inte kunde komma i fråga. Kammarrätten instämde i Länsrättens bedömning. Anbudens giltighetstid ansågs alltså inte påverka huruvida en sakprövning skulle göras eller ej utan påverkade endast vilken åtgärd rätten kunde förordna om. Kammarrätten i Jönköping, beslut den 26 augusti 2010 i mål nr Förvaltningsrätten hade avskrivit målet från vidare handläggning på grund av att klagandens talan hade förfallit eftersom anbudens giltighetstid hade löpt ut och ingen förlängning hade skett. Det förelåg alltså inte längre några giltiga anbud i upphandlingen. Inledningsvis konstaterar Kammarrätten att den upphandlande myndigheten inte kan avsluta en upphandling genom att teckna kontrakt om det inte längre finns några giltiga anbud. Upphandlingen 5

9 bedömdes som pågående och kunde till följd därav inte anses ha förfallit och rätten skulle därför göra en prövning i sak. Omständigheten att det inte längre fanns några giltiga anbud fick enligt kammarrätten endast betydelse vid val av åtgärd. Det fanns därför inte skäl att avskriva målet på den grunden att det inte fanns några giltiga anbud i upphandlingen. Målet visades därför åter till förvaltningsrätten för prövning i sak. Konkurrensverkets yttrande i ovanstående mål, den 30 juni 2010, dnr 336/2010 Med anledning av Kammarrättens avgörande i ovanstående mål anmodades Konkurrensverket att yttra sig i frågan om det föreligger skäl att avskriva målet av det skälet att anbudens giltighetstid löpt ut. Konkurrensverket började med att redogöra för tillämpliga lagrum och gjorde sedan en genomgång av tidigare domstolsavgöranden. Konkurrensverket gör bedömningen att det i sig inte föreligger hinder för en prövning när det vid tiden för rättens avgörande inte föreligger några giltiga anbud. Däremot gör de bedömningen att det kan påverka om rätten ska välja att förordna om att upphandlingen måste göras om eller om att den ska rättas. Verket anser att den klagande kan ha ett befogat intresse av att få frågan prövad trots att ett överklagande kan anses ha mist sin aktualitet. Oavsett om rätten gör en prövning i sak eller ej, så kommer konsekvensen bli att upphandlingen måste göras om, vilket kan tala för att en prövning i sak inte är nödvändig. Verket anser att det är en fördel om rätten ändå gör en prövning i sak eftersom den upphandlande myndigheten då kan få utpekat på vilket sätt myndigheten eventuellt har brutit mot LOU, och detta anses vara en sådan omständighet som ligger i anbudsgivarens intresse. Vidare menar verket att när rätten avskriver ett mål så kan myndigheten konstatera att det inte längre finns några giltiga anbud i upphandlingen och har då sakliga skäl att avbryta upphandlingen. Om rätten däremot har förordnat att upphandlingen ska göras om så kan myndigheten inte avbryta upphandlingen på grund av frånvaron av giltiga anbud, utan har istället att återuppta och fullfölja upphandlingen i enlighet med rättens förordnande. Även detta talar för att anbudsgivaren kan anses ha ett befogat intresse av att målet prövas i sak. Sammanfattningsvis anser verket att en prövning i sak bör ske när en upphandling inte är avslutad. Att det inte föreligger några giltiga anbud är enligt verket en fråga om vilken åtgärd som kan vidtas Vilken åtgärd kan rätten förordna om? Om rätten anser att det ska göras en sakprövning så uppkommer frågan om vilken åtgärd som rätten kan förordna om när det inte längre finns några giltiga anbud i upphandlingen. 6

10 Kammarrätten i Stockholm, dom den 24 augusti 2009 i mål nr och mål nr Kammarrätten ansåg att någon annan åtgärd än att upphandlingen skulle göras om inte kunde komma i fråga när anbudens giltighetstid löpt ut. Kammarrätten i Göteborg, dom den 4 november 2009 i mål nr Karlstads och Hammarö kommuner genomförde en selektiv upphandling av tekniska konsulter för 24 fackområden. Kommunen hade förkastat ett anbud på grund av att anbudet ansågs vara onormalt lågt och Kammarrätten konstaterade att detta beslut stred mot LOU. Det faktumet att anbudens giltighetstid inte hade förlängts medförde däremot att Kammarrätten ansåg sig förhindrad att förordna om rättelse och upphandlingen fick därför göras om. Kammarrätten kom till samma slutsats i mål nr RÅ 2008 not. 26, beslut den 11 februari 2008 i mål nr Regeringsrätten uttalar att Kammarrätten rätteligen överprövat upphandlingen och instämde i Kammarrättens val av åtgärd. Kammarrätten ansåg att hinder inte fanns för att förordna om rättelse trots att anbudens giltighetstid hade löpt ut vid tiden för rättens prövning. Myndigheten hade antagit övriga anbudsgivares anbud och Kammarrätten konstaterade att tilldelningsbeslutet hade kommit dessa anbudsgivare tillhanda långt före anbudens giltighetstid löpt ut och att dessa därför fortfarande fick anses vara giltiga. Det hade heller inte invänts att anbudens giltighetstid gått ut. Kammarrätten ansåg därför att en rättelse i form av att den klagande anbudsgivarens anbud också skulle ingå i anbudsutvärderingen var en möjlig och tillräcklig åtgärd. Regeringsrätten instämde i Kammarrättens bedömning. 2.3 Sakliga skäl för avbrytande En upphandling kan enligt LOU endast avslutas på två sätt; antingen genom avbrytande eller genom kontraktstecknande. 6 I praxis har man uttalat att det strider mot LOU att anta anbud vars giltighetstid har löpt ut 7, vilket medför att enda sättet att avsluta upphandlingen när det inte längre finns några giltiga anbud är att avbryta upphandlingen och att upphandlingen görs om. För att en myndighet ska få avbryta en upphandling krävs sakliga skäl. 6 Konkurrensverkets yttrande den 30 juni 2010, dnr 336/2010, s. 9, p Kammarrätten i Stockholm mål nr och

11 Kammarrätten i Stockholm, dom den 14 juli 2006 i mål nr I en upphandling meddelades tilldelningsbeslut den 16 maj Upphandlingen överprövades och länsrätten meddelade dom på rättelse den 20 oktober Anbudens giltighetstid löpte dock ut den 30 september 2005, alltså före Länsrättens dom. Den 15 maj 2006 togs beslut om att avbryta upphandlingen. Länsrätten konstaterade att det funnits sakliga skäl för avbrytande eftersom det inte funnits några giltiga anbud i upphandlingen. Giltighetstiden för samtliga anbud hade löpt ut redan när länsrättens dom meddelades och därför kunde inte upphandlande enheten inte anses ha försökt undgå Länsrättens dom genom att ha väntat ut att giltighetstiden för anbuden skulle löpa ut. Kammarrätten i Stockholm, dom den 6 november 2007 i mål nr De upphandlande kommunerna hade valt att avbryta en upphandling på grund av att förfrågningsunderlaget behövde ses över. En anbudsgivare överklagade beslutet om avbrytande. Vid tiden för Kammarrättens prövning hävdade kommunerna att de haft sakliga skäl för avbrytande eftersom anbudens giltighetstid hade hunnit gå ut under tiden för Länsrättens prövning. Det fanns inte längre några giltiga anbud att utvärdera på sätt som Länsrätten förordnat. Kammarrätten ansåg att kommunerna haft sakliga skäl för avbrytande med hänvisning till att giltighetstiden för anbuden löpt ut. Kammarrätten i Göteborg, dom den 2 december 2009 i mål nr Kristianstad kommun hade avbrutit en upphandling på grund av att det inte längre fanns några giltiga anbud. Problemet var att upphandlingen tidigare hade prövats av Länsrätten som hade förordnat om rättelse. Anbudsgivarna var enligt förfrågningsunderlaget bundna av sina anbud till den 14 april 2009 vilket innebar att dessa inte var bindande vid tidpunkten för Länsrättens dom den 5 juni Anbudsgivarna hade dock den 5 respektive den 8 juni 2009 valt att förlänga anbudstiden för sina anbud. Den 9 juni 2009 tog kommunen beslutet att avbryta upphandlingen. Domstolen fann att kommunen inte hade haft sakliga skäl för avbrytande av upphandlingen och hade därför att återuppta upphandlingen och slutföra den i enlighet med Länsrättens dom den 5 juni Eftersom anbudsgivarna hade förlängt sina anbud fick dessa anses som giltiga i upphandlingen. Om kommunen skulle ansetts ha haft sakliga skäl för avbrytande skulle det innebära en valfrihet för kommunen huruvida de ville följa Länsrättens dom eller ej. Fråga uppkommer också om förlängning av anbud kan ske ensidigt från anbudsgivarnas sida eller om det krävs samtycke från myndigheten, något som ska behandlas nedan. 8

12 2.4 Förlängning av anbudens giltighetstid Eftersom en upphandling enligt LOU avslutas antingen genom kontraktstecknande eller avbrytande, så måste myndigheten, om anbudens giltighetstid riskerar att löpa ut innan kontrakt kan tecknas, antingen avbryta upphandlingen eller lämna en förfrågan till anbudsgivarna om förlängning av anbudens giltighetstid. Det finns inga hinder för en myndighet att tillfråga anbudsgivarna om en förlängning av anbudens giltighetstid utan det har av dåvarande Regeringsrätten ansetts vara en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna 8. Myndigheten har, även vad avser förlängning av anbudens giltighetstid, att iaktta de grundläggande principerna i 1 kap. 9 LOU, och då främst likabehandlingsprincipen Måste samtliga anbudsgivare tillfrågas om förlängning av anbudens giltighetstid? Kammarrätten i Göteborg, dom den 22 juni 2006 i mål nr Giltighetstiden för anbuden löpte ut den 30 november 2005 enligt förfrågningsunderlaget. Den 28 april 2006 fattade den upphandlande myndigheten tilldelningsbeslut. Det hade inte gjorts någon förfrågan om förlängning av giltighetstiden till samtliga kvalificerade anbudsgivare och rätten ansåg därför att ett tilldelningsbeslut fattats utan att det funnits några bindande anbud att anta. Detta medförde att tilldelningsbeslutet var att anse som en otillåten direktupphandling. Kammarrätten i Stockholm, dom den 24 mars 2009 i mål nr och mål nr Fråga uppkom om anbudens giltighetstid innebar hinder för den upphandlande myndigheten att anta anbud i upphandlingen. Kammarrätten konstaterade inledningsvis att upphandlingen inte nödvändigtvis måste avbrytas på grund av den omständigheten att giltighetstiden för anbuden enligt förfrågningsunderlaget har löpt ut, utan konstaterade att den upphandlande myndigheten enligt rättspraxis har möjlighet att vända sig till anbudsgivarna med en förfrågan om förlängning av giltighetstiden. Det ansågs dock inte vara klarlagt om en sådan förfrågan måste ske till samtliga anbudsgivare eller om det räcker att vända sig till den eller de som kommer i fråga för kontrakt. Kammarrätten konstaterar att en giltig förlängning inte kan anses ha kommit till stånd om den upphandlande myndigheten endast vänder sig till den anbudsgivare som myndigheten enligt sitt tilldelningsbeslut avser att anta som leverantör. 8 RÅ 2008 not

13 Kammarrätten i Sundsvall, dom den 1 mars 2012 i mål nr Kammarrätten uttalar att den upphandlande myndigheten har en skyldig att kontakta samtliga anbudsgivare vid en förlängning av anbudens giltighetstid som sker före det att tilldelningsbeslut meddelats, annars bryter den mot likabehandlingsprincipen. Detta gäller särskilt för anbudsgivare vars anbud förkastats på felaktiga grunder då dessa inte ska berövas sin möjlighet att fortsätta delta i upphandlingen. Kammarrätten i Stockholm, dom den 22 november 2011 i mål nr Anbudens giltighetstid löpte enligt förfrågningsunderlaget ut den 30 december Den 26 april 2011 meddelade Kammarrätten dom på rättelse av upphandlingen på så sätt att en anbudsgivares anbud skulle uteslutas ur upphandlingen. Den 14 juni 2011 meddelades tilldelningsbeslut i enlighet med Kammarrättens dom med hänvisning till att de antagna bolagen lämnat besked om att de stod kvar vid sina anbud. Anbudsgivaren som i den nya utvärderingen uteslöts begärde överprövning av beslutet på grund av att det inte kunde anses föreligga några giltiga anbud vid tiden för tilldelningsbeslutet. Den klagande anbudsgivaren hade inte heller fått förfrågan om att förlänga sitt anbud. Kammarrätten ansåg att det inte var visat att de antagna anbudens giltighetstid hade förlängts, vilket medförde att det vid tiden för tilldelningsbeslutet inte förelåg några giltiga anbud. Kammarrätten uttalar också att med tanke på att nu klagande anbudsgivare inte haft möjlighet att bevaka sina intressen i den process som ledde till att dennes anbud uteslöts, så borde upphandlande myndighet även ha tillfrågat denne om förlängning av anbudets giltighetstid Måste samtliga anbudsgivare acceptera förlängning av anbudens giltighetstid? Kammarrätten i Göteborg, dom den 26 januari 2005 i mål nr I förfrågningsunderlaget angavs att anbuden skulle vara bindande till den 21 oktober Tilldelningsbeslut meddelades den 14 november Den upphandlande myndigheten hade inte skickat förfrågan om att förlänga anbudens giltighetstid till samtliga anbudsgivare. Kammarrätten ansåg att eftersom inte samtliga anbudsgivare gått med på att förlänga giltighetstiden hade inte den upphandlande myndigheten haft rätt att tilldela kontrakt. 10

14 Kammarrätten i Göteborg, dom den 22 juni 2006 i mål nr Länsrätten uttalar, i vilket Kammarrätten senare instämde, att för att en förlängning ska få ske så måste myndigheten vända sig till samtliga kvalificerade anbudsgivare med förfrågan om att förlänga giltighetstiden för anbuden. Upphandlande myndighet kan inte tilldela kontrakt utan infordrande av bindande skriftliga anbud från samtliga kvalificerade anbudsgivare. Uttalandet kan tolkas som att det krävs att samtliga kvalificerade anbudsgivare måste medge till förlängning av anbudens giltighetstid. Kammarrätten i Stockholm, beslut den 30 november 2009 i mål nr , och Kammarrätten ansåg att en förlängning av anbudens giltighetstid efter tilldelningsbeslutet inte skett i enlighet med principerna i 1 kap. 9 LOU eftersom inte samtliga anbudsgivare accepterat en sådan förlängning. Kammarrätten i Göteborg, dom den 21 januari 2010 i mål nr Enligt förfrågningsunderlaget var anbudens giltighetstid bestämd till den 3 juni Tilldelningsbeslut i upphandlingen meddelades den 14 mars Den klagande anbudsgivaren medgav inte förlängning av giltighetstiden för sitt anbud. Länsrätten ansåg, i vars bedömning Kammarrätten instämde, att om de vinnande anbudsgivarna medgett förlängning av giltighetstiden av sina anbud så är den upphandlande myndigheten oförhindrad att avsluta upphandlingen. Att inte alla anbudsgivare medgett förlängning medförde inte en annan bedömning. Länsrätten motiverade detta utifrån att en anbudsgivare inte ska kunna framkalla att upphandlingen ska göras om genom att inte acceptera förlängning av sitt anbud. Kammarrätten i Jönköping, dom den 28 oktober 2010 i mål nr En anbudsgivare överklagade tilldelningsbeslutet i en upphandling avseende el- och teleentreprenader inom Vetlanda kommun. I förfrågningsunderlaget angavs att anbudet skulle vara bindande till och med den 1 april 2010 och om upphandlingen blev föremål för överprövning förlängdes inkomna giltighetstid fram till dess avtal kunde tecknas, dock högst fyra månader efter angiven giltighetstid (alltså 1 augusti 2010). Under tiden för överprövningen löpte anbudens giltighetstid ut och den upphandlande myndigheten tillfrågade anbudsgivarna om de önskade förlänga anbudens giltighetstid. Den klagande anbudsgivaren medgav inte en sådan förlängning och meddelade att deras anbud upphörde den 1 augusti Anbudsgivaren menade därför att upphandlingen måste göras om eftersom 11

15 det saknades giltiga anbud i upphandlingen. Kammarrätten ansåg att det faktum att anbudens giltighetstid löpt ut inte medförde hinder för att den pågående överprövningsprocessen fullföljdes. Skulle anbudsgivarens invändning bifallas skulle det kunna medföra att en korrekt upphandling måste göras. Det skulle nämligen innebära att en förlorande anbudsgivare genom att ansöka om överprövning och sedan invänta att giltighetstiden för anbuden löper ut och sedan inte medge förlängning, på så sätt skulle kunna framkalla grund för att upphandlingen ska göras om, oavsett rättens bedömning i frågan för överprövningen. Att en anbudsgivare inte medgett förlängning som sker efter tilldelningsbeslutet kunde alltså inte anses medföra att upphandlingen måste göras om på grund av att det inte längre fanns giltiga anbud i upphandlingen. Kammarrätten i Stockholm, dom den 5 juli 2011 i mål nr Den upphandlande myndigheten hade innan anbudens giltighetstid löpte ut enligt förfrågningsunderlaget, skickat ut en förfrågan till samtliga kvalificerade anbudsgivare om förlängning av anbudens giltighetstid. Samtliga anbudsgivare medgav förlängning förutom den som ansökt om överprövning. Kammarrätten uttalar att bestämmelsen i 9 kap. 11 LOU avseende anbudens giltighetstid fyller sin främsta funktion fram tills att tilldelningsbeslut meddelas. Den konkurrensuppsökande fasen är förbi när tilldelningsbeslutet meddelats och den omständigheten att en förlorande anbudsgivare inte accepterar en förlängning kan i det skedet inte medföra att upphandlingen måste göras om. Återigen konstateras att en förlorande anbudsgivare genom att inte medge förlängning, inte ska kunna framkalla att en korrekt genomförd upphandling måste göras om Kan en anbudsgivare ensidigt förlänga giltighetstiden för sitt anbud? Kammarrätten i Göteborg, dom den 2 december 2009 i mål nr Anbudsgivarna hade i fallet valt att förlänga giltighetstiden för sina anbud utan föregående förfrågan från upphandlande myndighet. Förlängningen skedde efter att anbudens giltighetstid enligt förfrågningsunderlaget hade passerat och efter att Länsrätten meddelat dom på rättelse av upphandlingen. Myndigheten valde sedan att avbryta upphandlingen och det var detta beslut som Länsrätten nu hade att pröva. Länsrätten, i vars bedömning Kammarrätten senare instämde, ansåg att det funnits bindande anbud i upphandlingen som kunde utvärderas av kommunen och därför ansågs inte kommunen ha haft sakliga skäl för avbrytandet. Att förlängningen av anbudens giltighetstid hade skett efter att dess giltighetstid löpt ut och efter Länsrättens dom på rättelse medförde inte en annan bedömning. Inte heller den omständigheten att anbuden inte varit bindande under en period av 12

16 nästan en månad kunde anses medföra att Länsrätten kunde göra en annan bedömning. Kammarrätten i Göteborg, dom den 9 december 2011 i mål nr Örebro kommun hade avbrutit en upphandling med hänvisning till att det inte förelåg några giltiga anbud i upphandlingen. Enligt förfrågningsunderlaget skulle anbuden vara giltiga till den 30 april Den 14 februari 2011 meddelade Förvaltningsrätten dom på rättelse, som vann laga kraft. Anbudsgivaren förlängde giltighetstiden för sitt anbud till den 10 maj Den 3 maj 2011 meddelades ett nytt tilldelningsbeslut i upphandlingen. Kommunen hade sedan avbrutit upphandlingen på grund av att anbudens giltighetstid gått ut. Kammarrätten konstaterar att det krävs ett ömsesidigt erkännande för att förlängning av anbudens giltighetstid ska kunna ske. Detta motiveras av att det inte bara är anbudsgivarens bundenhet som regleras av ett anbuds giltighet utan att det även har effekt på den upphandlande myndighetens bundenhet. Genom att kommunen hade meddelat tilldelningsbeslut så ansågs den ha accepterat att giltighetstiden för anbudet förlängts till i vart fall den 3 maj Det ansågs alltså ha funnits ett giltigt anbud vid tiden för tilldelningsbeslutet. Efter denna tidpunkt krävs dock, enligt Kammarrätten, att ett nytt ömsesidigt samtycke för förlängning föreligger för att ett giltigt anbud utifrån ett upphandlingsrättsligt perspektiv ska anses föreligga. Eftersom ett sådant medgivande inte fanns hade kommunen haft sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingen Talerätt Högsta förvaltningsdomstolen, beslut den 14 juni 2011 i mål nr Domstolen slog fast att en anbudsgivare som efter att tilldelningsbeslut meddelats inte medger förlängning av sitt anbud inte kan ges någon talerätt utan ska anses ha avstått från fortsatt deltagande i upphandlingen. Överklagandet avslogs därför Kan en förlängning av anbudens giltighetstid anses utgöra en väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget? Fråga har också uppkommit om en förlängning av anbudens giltighetstid är att anse som en sådan väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget som inte är tillåten och som därför medför att upphandlingen måste göras om. Det kan nämligen tänkas att förlängningen är så väl tilltagen att den 13

17 förändrar förutsättningarna för upphandlingen och därför är att anse som en väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget. 9 Kammarrätten i Stockholm, dom den 5 juli 2011 i mål nr Fråga var om en förlängning av anbudens giltighetstid efter att tilldelningsbeslut meddelats, var att anse som en väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget och om den upphandlande myndigheten genom förlängningen därför hade handlat i strid med principerna i 1 kap. 9 LOU eftersom samtliga anbudsgivare inte accepterat en förlängning. Kammarrätten konstaterade att eftersom det angetts redan i förfrågningsunderlaget att en förlängning skulle kunna komma att ske så kunde det inte anses vara en sådan väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget som medför att upphandlingen måste göras om. Kammarrätten ansåg att bestämmelsen i 9 kap. 11 LOU avseende anbudens giltighetstid fyller sin främsta funktion fram tills att tilldelningsbeslutet meddelats. Den konkurrensuppsökande fasen är förbi när tilldelningsbeslut meddelats och den omständigheten att en förlorande anbudsgivare inte accepterar en förlängning kan i det skedet inte medföra att upphandlingen måste göras om. En förlorande anbudsgivare ska inte genom att inte medge förlängning kunna framkalla att en korrekt genomförd upphandling måste göras om. 9 Rosén, Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling. En kommentar (1 juli 2012), kommentaren till 9 kap

18 3 ANALYS Inledningsvis kan konstateras att anbudens giltighetstid kan ställa till större problem än vad man vid en första anblick kan tro. Det ska redan i förfrågningsunderlaget anges hur länge en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud. Detta kan ses som självklart eftersom det finns få leverantörer som ur framför allt ett ekonomiskt hänseende skulle vara beredda att vara bundna av sina anbud på obestämd tid. En sådan ordning skulle medföra att leverantörerna blev tvungna att sätta ett högre pris vid utformningen av sina anbud för att på så sätt försäkra sig mot eventuella prisfluktuationer och förändringar i omkostnader. 3.1 Ska rätten göra en sakprövning och vilken åtgärd kan rätten förordna om? Av ovanstående utredning framgår att det kan bli problematiskt när det inte längre finns några giltiga anbud i upphandlingen, något som inte är ovanligt när en upphandling är föremål för överprövning i mer än en instans eller som av andra skäl drar ut på tiden. För det första har frågan behandlats huruvida rätten ska göra en sakprövning eller ej när det inte längre föreligger några giltiga anbud. För det andra har behandlats vilken åtgärd rätten kan vidta efter att den gjort en prövning i sak. I praxis har frånvaron av giltiga anbud i vissa fall inneburit att domstolen inte gjort någon prövning i sak och avskrivit målet på grund av att anbudsgivarens intresse i saken har ansetts vara förfallen. I andra fall har domstolen gjort en sakprövning och frånvaron av giltiga anbud har istället ansetts påverka val av åtgärd. Konkurrensverket rekommenderar i sitt yttrande 10 att domstolen bör göra en prövning i sak eftersom detta kan anses ha många fördelar. Anbudsgivaren kan indirekt ha ett intresse av att få upphandlingen prövad även om rättens dom inte kan medföra rättelse utan endast att upphandlingen ska göras om. Genom att rätten gör en prövning i sak signaleras till myndigheten om något fel begåtts i upphandlingen, vilket säkerställer att detta fel inte upprepas när upphandlingen görs om. En prövning i sak medför också att myndigheten inte kan avbryta upphandlingen med hänvisning till att det inte finna några giltiga anbud, utan måste efter rättens prövning göra om upphandlingen. Även dessa faktorer kan anses ligga i anbudsgivarens intresse och ändamålet med klagandens talan kan därför inte anses ha upphört som i så fall medför att målet ska avskrivas. 10 Konkurrensverkets yttrande den 30 juni 2010, dnr 336/

19 I fallet gick Kammarrätten på Konkurrensverkets linje och återförvisade målet till Förvaltningsrätten för prövning i sak. Det är möjligt att detta avgörande kommer att medföra att domstolarna fortsättningsvis inte avskriver målen utan gör en prövning i sak även om det inte längre finns några giltiga anbud, något som skulle vara en önskvärd effekt av avgörandet. Vad avser val av åtgärd i upphandlingar där det inte längre finns några giltiga anbud så har utredningen visat att det inte ansetts vara möjligt att förordna om rättelse eftersom en myndighet inte kan anta ett anbud som löpt ut. 3.2 Har myndigheten rätt att avbryta en upphandling på grund av att det inte längre finns några giltiga anbud? Det har även framgått att den upphandlande myndigheten enligt praxis har ansetts ha sakliga skäl för avbrytande av upphandlingen när det inte längre finns några giltiga anbud. Detta har tydligen ansetts vara sakliga skäl även om den ursprungliga grunden för avbrytande var en annan, exempelvis att man var tvungen att se över förfrågningsunderlaget. 11 En myndighet har dock möjlighet att avbryta en upphandling under hela upphandlingsprocessen, 12 vilket kan motivera Kammarrättens bedömning. Å andra sidan blir det då Kammarrätten som första instans som har att pröva om det funnits sakliga skäl för ett nytt avbrytandebeslut. Det tycks alltså som att en anbudsgivares överprövning av ett avbrytandebeslut kan riskera att framkalla sakliga skäl för ett nytt avbrytandebeslut, särskilt eftersom det är myndigheten som tar beslut om huruvida en förfrågan om förlängning av anbudens giltighetstid ska ske eller inte. Men om det finns en dom på att den upphandlande myndigheten ska vidta rättelse av en upphandling så kan myndigheten inte invänta att anbudens giltighetstid löper ut och därefter avbryta upphandlingen med hänvisning till att sakliga skäl skulle föreligga. En sådan valfrihet för den upphandlande myndigheten att vidta rättelse eller ej har i praxis inte ansetts vara tillåten. Detta är ytterligare ett argument för att domstolen ska göra en prövning i sak eftersom myndigheten då har en skyldighet att återuppta upphandlingen. Det förutsätts dock att det finns giltiga anbud i upphandlingen för att en myndighet ska kunna vidta den rättelse som rätten förordnat om. Frågan uppkommer då om en anbudsgivare ensidigt kan förlänga anbudets giltighetstid, vilket behandlas nedan. 11 Se Kammarrätten i Stockholm, mål nr Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling en handbok, s

20 Av utredningen har det inte framgått om det är tillåtet för myndigheten att vänta med att fatta beslut om tilldelning och invänta att anbudens giltighetstid löper ut och på så sätt framkalla sakliga skäl för att avbryta upphandlingen. Det framgår nämligen inte av praxis om huruvida det för att sakliga skäl för avbrytande på grund av att anbudens giltighetstid gått ut, krävs att myndigheten inte får ha haft del i att anbudens giltighetstid löpt ut. Det tycks inte heller åligga myndigheten en skyldighet att skicka förfrågan om förlängning av anbudens giltighetstid när anbuden riskerar att löpa ut innan tilldelningsbeslut har fattats. Något som bekräftas av Kammarrätten i Stockholm i mål nr som kommenterats i utredningen med anledning av sakliga skäl för avbrytande. Kammarrätten menar att skyldigheten inte finns eftersom det inte finns någon bestämmelse om det, och det kan inte heller inrymmas i vad som kan anses vara affärsmässigt. 3.3 Har en myndighet möjlighet att förlänga anbudens giltighetstid? För att undvika att anbudens giltighetstid löper ut finns det möjlighet för myndigheten att lämna förfrågan till anbudsgivarna om en förlängning av anbudens giltighetstid. Det finns inga hinder för en myndighet att skicka en förfrågan om att förlänga anbudens giltighetstid utan det har ansetts vara en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna. Men för att en förlängning av anbudens giltighetstid ska anses giltig måste principerna i 1 kap. 9 LOU iakttas. Det har i praxis inneburit att om förlängning av anbudens giltighetstid sker innan första tilldelningsbeslutet så måste samtliga anbudsgivare acceptera förlängningen för att principen om likabehandling ska uppfyllas. 13 Om en av anbudsgivarna då inte medger förlängning innebär detta att upphandlingen måste göras om eftersom den strider mot de grundläggande principerna för offentlig upphandling Måste samtliga anbudsgivare tillfrågas om förlängning av anbudens giltighetstid? Vad avser om myndigheten är skyldig att tillfråga samtliga anbudsgivare om en förlängning av anbudens giltighetstid ska först noteras att Kammarrätten i mål nr hänvisar till att samtliga kvalificerade anbudsgivare ska tillfrågas. I övriga mål hänvisas dock till att samtliga anbudsgivare ska tillfrågas. Detta bekräftas framför allt av Kammarrätten i Sundsvall i mål nr där Kammarrätten noterar att även en anbudsgivare vars anbud har förkastats kan ha intresse av att få fortsätta att delta i upphandlingen. Synsättet bekräftas av Kammarrätten i Stockholm i mål nr Jfr Kammarrätten i Sundsvall, mål nr

Kammarrättens i Jönköping mål nr , Sandå Sverige AB./. AB Stångåstaden

Kammarrättens i Jönköping mål nr , Sandå Sverige AB./. AB Stångåstaden KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-06-30 Dnr 336/2010 1 (12) Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Kammarrättens i Jönköping mål nr 942-10, Sandå Sverige AB./. AB Stångåstaden Kammarrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson DOM 2013-07-11 Meddelad i Malmö Mål nr 1671-13 1 SÖKANDE Abcur AB, 556701-3957 Box 1452 251 14 Helsingborg Ombud: advokaterna Michael Lettius och Maja Kjellman Advokatfirman Glimstedt Helsingborg

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 13380-15 13381-15 1 SÖKANDE AV Syd AB, 556273-9358 Pilotgatan 7 212 39 Malmö Ombud: advokaterna Tomas Eliasson och Christian Härdgård Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Läs mer

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING 1 VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH OSUND TENDENSER STRATEGISK INOM UPPHANDLINGSRÄTTEN ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / /

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 november 2015 KLAGANDE Sundsvalls kommun Ombud: Advokat Jonas Edward och advokat Stefan Gustavsson Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Lagrum: 1 kap. 24, 2 kap. 9 och 16 kap. 6 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Lagrum: 1 kap. 24, 2 kap. 9 och 16 kap. 6 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster HFD 2015 ref 63 Vid en prövning mot de allmänna principerna för upphandling har en förhandling under ett förhandlat förfarande kommit att genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kunnat ge information

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-09-05 Dnr 462/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 juli 2017 KLAGANDE Örebro kommun Box 30070 701 35 Örebro MOTPART Snick-Snack AB, 556627-5276 c/o Åkesson & Curry AB Kammakargatan 22 111

Läs mer

Avbrytande av upphandling. Tema: Juridik den 16 februari 2017

Avbrytande av upphandling. Tema: Juridik den 16 februari 2017 Avbrytande av upphandling Tema: Juridik den 16 februari 2017 Lite statistik En av tio upphandlingar år 2015 avbröts (1 817 st) Andelen upphandlingar som avbryts har dubblerats sedan år 2009 Vanligast att

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2017-01-25 Dnr 45/2017 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Karolinska Universitetssjukhuset, 141

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 20 maj 2016 KLAGANDE RenoNorden AB, 556749-8026 Ombud: Advokat Stefan Gustavsson och advokat Jonas Edward Advokatfirman Fylgia KB Box 55555

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2014-04-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 2577-14 1 SÖKANDE Ocab i Stockholm AB, 556454-5993 Ombud: Advokaterna Anna Eriksson och Tomas Marcusson Advokatfirman Nordia KB Box 70389 107 24 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Ahlsell Sverige AB, 556012-9206 Ombud: Caroline Haag Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Öckerö kommun 475 80 Öckerö SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Hifab AB, 556125-7881 Magasinsgatan 22 411 18 Göteborg Ombud: Advokaterna Anna Hofling Johansson och Robert Deli Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-23 Meddelad i Falun Mål nr 905-16 1 SÖKANDE Olssons Elektromekaniska AB, 556245-2887 Box 37 274 03 Rydsgård MOTPART Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft.

En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft. HFD 2013 ref 36 En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft. Lagrum: 16 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Alvesta kommun,

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V) angående upphandlingsprocessen i trafiknämnden

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V) angående upphandlingsprocessen i trafiknämnden 1(4) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 15 Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V) angående upphandlingsprocessen i trafiknämnden beskrivning Socialdemokraterna,

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 51-13 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun 2. Securitas

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S. Hemström Föredragande DOM 2012-10-03 Meddelad i Falun Mål nr 285-12 1 SÖKANDE Sebastian Hugo, 730403-5053, med firma Hugo Buss Målaregatan 10 784 33 Borlänge MOTPART Borlänge kommun 781 81 Borlänge

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-03-11 Meddelad i Malmö Mål nr 955-14 1 KLAGANDE Kraftord/Staffan Sjöberg, 530915-1610 Graffmansgatan 12 412 73 Göteborg MOTPART Landskrona stad Stadsledningskontoret Stadshuset 261 80 Landskrona

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avdelning 1 2017-03-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, 556198-0904 Ombud: Advokat Sylvia Lindén och jur.kand. Philip Thorell Baker & McKenzie Advokatbyrå Box 180 101 23

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2017 KLAGANDE Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ombud: Advokat Roger Hagman Box 45030 104 30 Stockholm

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-24 Meddelad i Falun Mål nr 540-14 1 SÖKANDE Kanonaden Entreprenad AB, 556231-2636 Bockängsgatan 2 571 38 Nässjö Ombud: Advokat Martin Ågren och Jur.kand. Maria Karlsson Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-08 Meddelad i Falun Mål nr 225-16 1 SÖKANDE Hübinette Dykentreprenad AB, 556807-9288 Djupegatan 20 824 50 Hudviksvall MOTPART Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall SAKEN Offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-06-12 Meddelad i Falun Mål nr 887-15 1 SÖKANDE NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 170 80 Solna MOTPART Sandviken Energi och Vatten AB, 556791-6043 Box 91 811 21

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-05-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 1611-14 1 SÖKANDE Corima AB, 556260-3638 Box 207 523 25 Ulricehamn MOTPART Skatteverket 106 61 Stockholm SAKEN Offentlig upphandling FÖRVALTNINGSRÄTTENS

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2017-07-03 Meddelad i Malmö Mål nr 1218-17 1 SÖKANDE Hekajo AB, 556724-1939 Skeppsgatan 13 211 11 Malmö Ombud: advokat Maria Lidbom och jur.kand. Ragnar Linné Petersson Advokatfirman LA Partners Aktiebolag

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 1216-15 1 SÖKANDE Håkans Entreprenad AB, 556616-6731 Box 76 464 06 Brålanda MOTPART Värmdö kommun 134 81 Gustavsberg SAKEN Offentlig upphandling FÖRVALTNINGSRÄTTENS

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 655-15 1 SÖKANDE Midroc Electro AB, 556436-3595 Box 501 811 25 Sandviken Ombud: Advokat Charlotte Dolk Advokatbyrån Hellgren Linander KB Box 24053

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-07 Meddelad i Malmö Mål nr 12589-15 1 SÖKANDE ÅF-Infrastructure AB, 556185-2103 Väpnaregatan 6 281 50 Hässleholm MOTPART Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 782-15 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPARTER Smedjebackens kommun, 212000-2205 (mål nr 782-15) Smedjebacken

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Honsbergs El AB, 556795-6197 Ombud: Advokaten Ulrika Rutgersson Djupviksvägen 76 471 98 Fagerfjäll MOTPART Orust kommun 473 80 Henån SAKEN Överprövning av ett

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 DOM 2017-01-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 2222-16 KLAGANDE Onninen AB, 556371-9474 Ombud: Advokat Magnus Wiktorson Advokatfirman NORDIA Göteborg KB Kungsportsavenyen 1 411 36 Göteborg

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

KLAGANDE NP Gruppen AB, Ombud: FastighetsJurist Tony Albinsson Sektorjuridik S:t Göransgatan Stockholm

KLAGANDE NP Gruppen AB, Ombud: FastighetsJurist Tony Albinsson Sektorjuridik S:t Göransgatan Stockholm KAMMARRÄTTEN I BESLUT Mål nr 4966-08 STOCKHOLM Avdelning 03 2008-07- 0 3 Meddelat i Stockholm Sida 1 (3) KLAGANDE NP Gruppen AB, 556101-8499 FastighetsJurist Tony Albinsson Sektorjuridik S:t Göransgatan

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-12-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 28268-13 1 SÖKANDE Dustin AB, 556237-8785 Ombud: Advokaterna Nicklas Hansen och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-17 Meddelad i Falun Mål nr 598-16 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Box 17143 200 10 Malmö Ombud: Emma Broddesson och Nicklas Hansson MAQS Advokatbyrå

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-08-09 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Veka Entreprenad AB, 556480-8359 Falkenbergsvägen 55 311 50 Falkenberg MOTPART Hylte kommun Samhällsbyggnadsnämnden Storgatan 8 314 80 Hyltebruk

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-19 Meddelad i Göteborg Mål nr 1727-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Antalis AB, 556076-2022 Box 4014 422 04 Hisings Backa MOTPART Chalmers tekniska högskola AB, 556479-5598 Ekonomiavdelningen/Inköp

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-12-06 Dnr 688/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-04-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 1454-15 1 SÖKANDE Dustin Sverige AB, 556666-1012 Ombud: Advokaterna Mikael Björkman och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91

Läs mer

Rättsfall m.m. på upphandlingsområdet. September 2017

Rättsfall m.m. på upphandlingsområdet. September 2017 Rättsfall m.m. på upphandlingsområdet September 2017 INNEHÅLL 1. Domar 2. Annat aktuellt 3. Kommande kurser DOMAR Kryss i ruta innebar inte att krav uppfyllts när andra uppgifter talade emot det Kammarrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-15 Meddelad i Falun Mål nr 5129-15 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Byängsgränd 20-22 120 23 Stockholm MOTPART Lantmäteriet Huvudkontoret 801 82 Gävle SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-03-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 2481-16 1 SÖKANDE Relita Industri & Skadeservice AB, 556530-9233 Ombud: Advokaterna Liselott Fröstad och Jenny Kenneberg Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 2120-14 1 SÖKANDE Resursutveckling i Bollnäs AB, 556940-2216 Sunnansjö 6669 821 91 Bollnäs MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-11 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2014-04-11 Meddelad i Jönköping Sida l (12) Mål nr 2658-2667-13 KLAGANDE Kinnarps AB, 556256-6736 521 88 Kinnarp Ombud: Advokat Pernilla Larsson och jur.kand. Björn Lind Gärde

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-04-18 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:6 1 SÖKANDE Hans Andersson Recycling Göteborg AB, 556325-2344 Importgatan 47 422 46 Hisings Backa Ombud: Jenny Crafoord och Advokat Kristian Pedersen Advokatfirman

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE 1. Leksandsbostäder AB, 556496-0572. 2. Leksands kommun, 212000-2163

Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE 1. Leksandsbostäder AB, 556496-0572. 2. Leksands kommun, 212000-2163 S KAMMARRATTEN I SUNDSVALL Sida l (6) Mål nr 47 1-472- 1 4 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE 1. Leksandsbostäder AB, 556496-0572 2. Leksands kommun, 212000-2163 Ombud för 1-2: Carl-Göran Ek Husbyggnadsvaror

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-01-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 21799-15 1 SÖKANDE Bjerking AB, 556375-5478 Hornsgatan 174 117 34 Stockholm MOTPART Vaxholms stad 185 83 Vaxholm Ombud: Kommunjurist Johan Larsson

Läs mer

Riskanalys konsten att välja sina strider

Riskanalys konsten att välja sina strider Riskanalys konsten att välja sina strider Upphandling24 Executive Seminar 15 november 2016 Riskanalys - konsten att välja sina strider 1 Agenda > Vad beror överprövningar på? > Strategiska överväganden

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun IFALUN Anna Borgs Förvaltningsrättsnotarie 2012-09-12 Meddelad i Falun Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE EFG Kontorsmöbler AB, 556279-4403 Box 49048 100 28 Stockholm MOTPART Lantmäteriet 801 82 Gävle SAKEN Överprövning

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se December 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

Erfarenhetsdagarna. SMS:a frågor till 0736-589 489

Erfarenhetsdagarna. SMS:a frågor till 0736-589 489 Erfarenhetsdagarna SMS:a frågor till 0736-589 489 Info om avdelningen Mjuka krav Hårda krav Så söker du tjänsten Info om tjänsten Kontaktuppgifter Erfarenhetsdagarna SMS:a frågor till 0736-589

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV Christian Härdgård Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (9) SÖKANDE Club Vitalab AB, 556658-8736 Nybrogatan 71 114 40 Stockholm Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-01-28 Meddelad i Jönköping Mål nr 4872-15 1 SÖKANDE NoBa El & Säkerhet AB, 556706-9348 Ombud: Advokat Johan Hermansson Rosengrens Advokatbyrå i Borås AB Skolgatan 21 503 33 Borås MOTPART Gislaveds

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer