Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)"

Transkript

1 KKV1040, v1.4, ANSÖKAN Dnr 380/ (7) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, Stockholm Motpart Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ( ) Box 2070, Kungsängen Saken Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Yrkande Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 17 kap. 1 3 LOU beslutar att Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska betala (tvåhundratusen) kronor i upphandlingsskadeavgift. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 380/ (7) Grunder 1. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB har brutit mot 15 kap. 4 LOU genom att den 6 augusti 2014 ingå avtal om borrning för bergvärme och bergkyla med Mälaröarnas Brunnsborrning AB utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande inte var uppfyllda. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling. Bakgrund och omständigheter 2. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (bolaget) är ett kommunalt fastighetsbolag i Upplands-Bro kommun. Bolagets verksamhetsföremål är enligt bolagsordningen att uppföra, förvalta, hyra in och upplåta lokaler, utrymmen och anläggningar för kommunala verksamheter och verksamheter som är angelägna för kommunens utveckling och drift. 3. Bolaget äger bland annat Brohuset som är ett kommunalt rekreationscentrum med fyra stycken simbassänger, bibliotek, föreningslokaler och sporthall. 4. Bolaget har låtit genomföra ombyggnationer av Brohuset. Dessa upphandlades som en totalentreprenad och annonserades den 3 april Tilldelningsbeslut fattades den 25 juni Bolaget ingick därefter ett entreprenadkontrakt med Q Gruppen AB. Kostnaden för entreprenaden uppgick till ca 15 miljoner kronor. Upphandlingen omfattade inte borrning för bergvärme och bergkyla. 5. Konkurrensverket har fått uppgift om att bolaget, utöver nämnda upphandling, även har köpt in borrning för bergvärme och bergkyla till Brohuset utan att detta har annonserats i vederbörlig ordning. Bolaget tillskrevs därför angående det aktuella inköpet. I svaret till Konkurrensverket framkom att bolaget i slutskedet av ovan nämnda ombyggnation av Brohuset insåg att det skulle göras stora besparingar på bl.a. kostnaden för uppvärmningen av simbassängerna om det installerades bergvärme och bergkyla. 6. På grund av att simhallen hålls stängd under sommarmånaderna och för att inte försena färdigställandet av ombyggnationen i sin helhet var det enligt bolaget angeläget att arbetena som rörde simhallen koncentrerades till sommaren Bolaget tog därför hjälp av en extern konsult som rekommenderade tre olika företag för utförandet av det efterfrågade borrningsarbetet. 7. Det upprättades ett förfrågningsunderlag som skickades till tre företag som den externa konsulten hade valt ut, däribland Mälaröarnas Brunnsborrning AB. Utskicket av förfrågningsunderlaget föregicks inte av någon annonsering. Förfrågningsunderlaget är daterat den 21 maj 2014 och anbudstiden

3 Dnr 380/ (7) löpte till och med den 6 juni 2014, se bilaga 1. Samtliga tre företag som tillskrevs lämnade in anbud. Därutöver lämnade även ett ytterligare företag anbud. Hur detta fjärde företag fick kännedom om upphandlingen är oklart för bolaget. 8. Bolaget valde Mälaröarnas Brunnsborrning AB som leverantör för borrningsarbetet. Tilldelningen av avtalet skedde genom en beställningsskrivelse som undertecknades av leverantören den 14 juli 2014 och av bolaget den 6 augusti 2014, se bilaga 2. Bolagets undertecknande av beställningsskrivelsen gjordes av den externa konsulten enligt muntlig fullmakt från bolaget. 9. Genom bolagets undertecknande av beställningsskrivelsen (genom ombud) har bolaget slutit avtal med Mälaröarnas Brunnsborrning AB om borrning för bergvärme och bergkyla. Avtalet utgjordes av beställningsskrivelsen inklusive anbud, förfrågningsunderlag och ABT Enligt beställningsskrivelsen skulle arbetet påbörjas den 11 augusti 2014 och vara tillgängligt för slutbesiktning senast den 19 september Den totala kostnaden uppgår enligt beställningsskrivelsen till kronor exklusive moms. Avtalet mellan bolaget och Mälaröarnas Brunnsborrning AB utgör en otillåten direktupphandling 11. Bolaget är helägt av Upplands-Bro Kommunföretag AB som i sin tur är helägt av Upplands-Bro kommun. Eftersom bolagets verksamhetsföremål tillgodoser behov i det allmännas intresse som inte är av industriell eller kommersiell karaktär samt att bolaget står under kontroll av en kommun utgör bolaget ett offentligt styr organ. Bolaget omfattas därför av LOU och är skyldigt att iaktta den annonseringsskyldighet som följer av lagen Enligt huvudregeln ska upphandlingar annonseras och alla leverantörer ska därigenom få möjlighet att lämna, respektive ansöka om att få lämna, anbud. Upphandlingar med ett värde som understiger en viss procent av det tröskelvärde som är aktuellt (den så kallade direktupphandlingsgränsen) behöver inte annonseras. För att ett avtal som överstiger direktupphandlingsgränsen ska få ingås med en leverantör utan föregående annonsering krävs att något av de i LOU specificerade undantagsfallen är tillämpligt. Undantagen från skyldigheten att annonsera upphandlingar ska enligt EU-domstolens och 1 2 kap. 12 och 19 LOU.

4 Dnr 380/ (7) Högsta förvaltningsdomstolens praxis samt svenska förarbetsuttalanden tolkas restriktivt Det aktuella avtalet är benämnt som en totalentreprenad och innefattar bl.a. borrning, schaktning och terrassering för bergvärme och bergkyla samt återställning av mark. Avtalet utgör därmed ett byggentreprenadkontrakt Värdet av avtalet understiger tröskelvärdet, varför det enligt huvudregeln skulle ha annonserats enligt 15 kap. 4 LOU. Någon sådan annonsering har inte skett. 15. Bolaget har i svar till Konkurrensverket inte uppgett några skäl till att avtalet skulle omfattas av något av de i LOU uppräknade undantagen från annonsering. Bolaget har istället anfört att avtalet ingicks utan föregående annonsering för att bolaget skulle spara tid och att borrningsarbetet skulle utföras i anslutning till den redan pågående ombyggnationen. Den tid som sparades genom att inte annonsera upphandlingen har enligt bolaget medfört besparingar i energiförbrukningen flera månader tidigare än om upphandlingen annonserats. Den lägre energiförbrukningen medförde även positiva miljöeffekter. Därutöver har bolaget anfört att förfrågningsunderlaget skickats till de tre leverantörerna med bäst referenser enligt bolagets konsult samt att bolaget antog det mest förmånliga anbudet. Vidare har bolaget uppgivit att även om ett annonserat förfarande skulle ha genomförts hade samma leverantör tilldelats kontraktet eftersom stor vikt hade lagts vid referenser och referensobjekt. 16. Vidare har bolaget anfört att det i ett sent skede under ombyggnationen insåg fördelen med bergvärme och bergkyla i Brohuset. För att hinna installera bergvärme och bergkyla under samma period som simhallen redan var stängd och därmed inte störa verksamheten mer än nödvändigt annonserades inte upphandlingen. 17. Den omständigheten att bolaget i ett sent skede under ombyggnationen insåg fördelar med bergvärme och bergkyla är dock av sådan art att den är hänförlig till bolaget och bolagets planering och innebär inte att upphandlingen inte behövde föregås av annonsering enligt LOU. En upphandlande myndighet är skyldig att förutse och planera för sina behov så att ett annonserat förfarande hinner genomföras. 2 Se bl.a. mål 199/85 Kommissionen mot Italien punkt 14, de förenade målen C-20/01 och C-28/01 Kommissionen mot Tyskland punkt 58, mål C-385/02 Kommissionen mot Italien, punkt 19, mål C-394/02 Kommissionen mot Grekland, punkt 33 och mål C-26/03 Stadt Halle, punkt 46, prop. 2001/02:142 s. 99, prop. 2006/07:128 s. 291 samt Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) uttalanden i RÅ 2005 ref 10, RÅ 2008 ref 79 och RÅ 2009 not Se bilaga 1 till LOU.

5 Dnr 380/ (7) 18. Det har inte framkommit några andra skäl som kan motivera att bolaget upphandlat utan föregående annonsering och det kan därför konstateras att det aktuella avtalet rätteligen skulle ha annonserats enligt bestämmelserna i 15 kap. LOU. Eftersom någon sådan annonsering inte har skett utgör avtalet en otillåten direktupphandling. Upphandlingsskadeavgift 19. Vid en otillåten direktupphandling får en allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av Konkurrensverket besluta att en upphandlande myndighet ska betala en upphandlingsskadeavgift. 4 Det finns inget krav på att den upphandlande myndigheten ska ha agerat med uppsåt eller av oaktsamhet för att en avgift ska kunna dömas ut. Bristande kännedom om gällande rätt eller missförstånd om lagstiftningens innehåll utgör alltså inte någon ursäkt för en överträdelse En upphandlingsskadeavgift ska vara effektiv, proportionerlig och avskräckande. Syftet med avgiften är bl.a. att säkerställa att upphandlingsreglerna följs och att skattemedlen används på ett korrekt sätt. 6 Tidsfristen för Konkurrensverkets ansökan 21. En ansökan om upphandlingsskadeavgift ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts. En ansökan får dock inte göras innan tidsfristen för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet har löpt ut Det avtal som ansökan avser är undertecknat av parterna den 14 juli 2014 respektive den 6 augusti 2014 (se punkt 8 ovan). Ett bindande avtal har därmed uppkommit den 6 augusti 2014 och en ansökan om upphandlingsskadeavgift måste ha lämnats in till domstolen inom ett år från det datumet. Överträdelsens sanktionsvärde och avgiftens storlek 23. En upphandlingsskadeavgift ska uppgå till lägst kronor och högst tio miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet. Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 3 och 4 eller 15 kap. 3 a LOU. 8 Det högsta avgiftsbeloppet är reserverat för särskilt graverande fall. 9 Kontraktsvärdet uppgår till kronor (se punkt 10 ovan). Upphandlingsskadeavgiften kan därför uppgå till högst kronor ( x 0,1) kap. 1 3 LOU. 5 Prop. 2009/10:180 del 1 s. 193 och s A prop. s kap. 7 LOU. 8 Se 17 kap. 4 LOU. 9 Se HFD 2014 ref. 69.

6 Dnr 380/ (7) 24. Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är. I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl Upphandlingsskadeavgiftens storlek ska bestämmas med hänsyn till alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet inom ramen för avgiftens avskräckande syfte. Utgångspunkten är att avgiften ska bestämmas så att myndigheten, och även andra myndigheter, följer LOU. Ju allvarligare överträdelsen kan anses vara, desto högre belopp bör avgiften fastställas till Vid bedömningen av sanktionsvärdet ska hänsyn tas till såväl försvårande som förmildrande omständigheter. Det ska även vägas in hur klar överträdelsen kan anses vara. Omständigheten att t.ex. rättsläget är oklart kan påverka sanktionsvärdet så att överträdelsen anses mindre allvarlig. Däremot kan sanktionsvärdet anses högre om ett avtal löper under en förhållandevis lång tid eller avser ett högt värde. Även förhållanden hos den upphandlande myndigheten som exempelvis ett upprepat beteende att göra otillåtna direktupphandlingar kan ses som en försvårande omständighet. Att en upphandlande myndighet har drabbats av andra negativa ekonomiska konsekvenser till följd av överträdelsen kan dock i vissa fall ses som en förmildrande omständighet. 12 Otillåtna direktupphandlingar är en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet och sanktionsvärdet ska därför ofta vara högt I detta fall är det fråga om en otillåten direktupphandling. Sanktionsvärdet ska därför vara högt Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet anser Konkurrensverket att en upphandlingsskadeavgift på kronor är en avskräckande och proportionerlig sanktion för den aktuella överträdelsen. Per Karlsson Kristoffer Sällfors kap. 5 LOU. 11 Prop. 2009/10:180 del 1 s. 197 och s A. prop. s och s Se prop. 2009/10:180 del 1 s. 197 och jfr exempelvis HFD 2014 ref. 69 och Kammarrätten i Göteborgs domar den 20 november 2014 i mål nr och den 2 december 2014 i mål nr Se HFD 2014 ref. 69.

7 Dnr 380/ (7) Bilagor 1. Förfrågningsunderlag av den 21 maj Beställningsskrivelse av den 6 augusti 2014.

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9)

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9) Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tornberget

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm DOM Meddelad i Sundsvall Sida 1 (10) KONKURRENSVERKET 2013-10- 1 0 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Falu kommun 791 83 Falun Avd -30 Dnr KSnr Aktbil ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping Mål nr 1164-14 1 KLAGANDE Samres AB, 556433-7417 Kyrkogatan 19 222 22 Lund Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-084 PM-2 2001-12-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (för kort anbudstid). Bollnäs kommun

Läs mer

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2011-09-28 1 (7) Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket vid konferens Entreprenadrisker inom bygg och anläggning,

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande likabehandling och transparens vid tilldelning av tjänstekoncession/tjänstekontrakt

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande likabehandling och transparens vid tilldelning av tjänstekoncession/tjänstekontrakt KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 10-033 PM 2 2011-05-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande likabehandling och transparens vid tilldelning av tjänstekoncession/tjänstekontrakt

Läs mer

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Meddelad i Uppsala Mål nr E Enhet 1 1 SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Ombud: Jur. kand. Sara-Li Olovsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell Advokatfirman

Läs mer

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND Advokatfirma DLA Nordic KB Kungsgatan 9 PO Box 7315 SE - 103 90 Stockholm, Sweden T +46 8 701 78 00 F +46 8 701 78 99 www.dlanordic.se SE: 916629-6658 PROMEMORIA Till: Från: Carl Schwieler Annika Blomqvist

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

Revisionsrapport. Domstolsverkets hantering av anskaffningar av byggnationer

Revisionsrapport. Domstolsverkets hantering av anskaffningar av byggnationer Revisionsrapport Domstolsverket 551 81 Jönköping Datum Dnr 2012-03-28 32-2011-0641 Domstolsverkets hantering av anskaffningar av byggnationer Som ett led i den årliga revisionen av Domstolsverket har Riksrevisionen

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority BESLUT 2011-03-17 Dnr 146/2010 1(8) Kustbevakningen Box 536 371 23 Karlskrona Kustbevakningen har brutit mot LOU Beslut Konkurrensverket bedömer att Kustbevakningen har brutit

Läs mer

1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5]

1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5] KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-057 PM 2 1999-10-28 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har köpt dator, programvaror

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer