PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N"

Transkript

1 PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e

2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma Oy Fotografier: Fotobyråerna, PRS arkiv och ABC-Studiot Oy Innehåll 2 Generaldirektörens översikt 3 PRS värden 4 Verksamhetsidé 6 Vision 6 PRS organisation 7 Direktionen, ledningsgruppen och samarbetskommittén 8 Händelser Regionala tjänster 12 PatRek-kundservice 13 Patentbiblioteket och rådgivningstjänsterna 14 Personalen 16 Företags- och sammanslutningslinjen 18 Patent- och innovationslinjen 20 Varumärkes- och mönsterlinjen 22 Enheten för föreningsärenden 24 Marknadsföringsoch affärsverksamhetsenheten 26 Besvärsnämnden 28 Kommunikation och samhällsärenden 30 Innofinland Internationellt samarbete 34 Kommentarer till bokslutet 36 Resultatöversikt 38 2

3 Generaldirektörens översikt Projektet Innofinland inleddes 1994 på initiativ av president Martti Ahtisaari i efterdyningarna av den dåvarande depressionen. Målet med projektet var att öka produktiviteten och sysselsättningen med hjälp av kreativitet, företagsamhet och samarbete. År 2008 genomfördes tävlingen Innofinland för 15:e gången i vårt land med ett aktuellt tema, klimat och energi. Projektets beskyddare, republikens president Tarja Halonen, delade ut prisen. I samma ceremoni belönades också vinnarna av tävlingarna Innoskola och Innoint. Den förstnämnda tävlingen arrangerades i samarbete med Utbildningsstyrelsen och den sistnämnda i samarbete med försvarsmakten. Det för sme-företagen avsedda projektet Idealuotsi drev vi vidare tillsammans med Världsorganisationen för intellektuella äganderätten (WIPO). Då Finland nu igen befinner sig i en ekonomisk recession behöver vi nya idéer, medel och innovationer för att komma ur den. I patent- och registerstyrelsen (PRS) ökade arbetsproduktiviteten under verksamhetsåret med tre procent, vilket kan anses vara ett mycket bra resultat. Särskilt utmärkte sig företags- och sammanslutningslinjen samt nyttighetsmodellenheten vid patent- och innovationslinjen. Enheten för föreningsärenden belönades i tävlingen om Årets kvalitetsinnovation 2008 för sin elektroniska tjänst Stadgesnickare. Enligt en färsk enkät fick PRS betyget 8,5 på kundnöjdhet (på skalan 4-10), och PatRek-kundservicen fick betyget 9,4. I början av verksamhetsåret inledde ett nytt ministerium, arbets- och näringsministeriet, sin verksamhet. Det uppgjorde en ny innovationsstrategi 2008 i enlighet med regeringsprogrammet och fortsatte att förbereda en särskild IPR-strategi. Den första fasen i projektet FöretagsFinland avslutades framgångsrikt och fortsatta åtgärder inleddes. Till WIPO:s nya generaldirektör valdes australiern Francis Gurry som redan länge har arbetat i ledande befattningar i organisationen. De planer för utveckling av organisationens verksamhet som han presenterade i WIPO:s generalförsamling i höstas har tagits positivt emot av medlemsländerna. Finland har aktivt deltagit i och stött WIPO:s verksamhet. Då betydelsen av den intellektuella egendomen i världsekonomin och som grund för vårt välbefinnande ständigt ökar, förtjänar WIPO:s mångsidiga verksamhet vårt fulla stöd också i framtiden. Den långvariga strategidiskussionen i Europeiska unionens byrå för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM) slutfördes. Som resultat av denna diskussion ska samarbetet med både medlemsstaterna och kunderna vidareutvecklas på ny basis inom unionen. Patentbranschen tar nya former såväl inom som utanför Europa. Ett stort problem är att antalet patentansökningar ökar globalt samtidigt som det råder brist på granskare, vilket leder till att handläggningstiderna blir allt längre. På global nivå och också inom Europa borde vi undvika överlappande arbete och utveckla samarbete. Det skulle spara både sökandenas och myndigheternas tid och kostnader. Jag tackar hela personalen för ett bra arbete. Likaså tackar jag alla våra kunder samt våra inhemska och internationella intressentgrupper för det positiva samarbete som vi trots vissa hotbilder har haft under verksamhetsåret. Martti Enäjärvi 3

4 PRS värderingar Patent- och registerstyrelsens värderingar har sammanfattats i följande begrepp: serviceinriktning, resultatinriktning, effektivitet och välbefinnande, samarbete, ansvarsmedvetande och utveckling. Serviceinriktning Vår kundorienterade service ger våra intressentgrupper mervärde både nationellt och internationellt. Vår service är pålitlig, mångsidig och lätt tillgänglig. Resultatinriktning Resultatinriktning innebär att vår verksamhet baserar sig på överenskomna resultatmål så att vi effektivt och förmånligt producerar högklassiga tjänster. Vår personal har förbundit sig till verksamhetsmålen. Effektivitet och välbefinnande Genom effektivitet främjar vi innovativ verksamhet, företagsamhet och samfundsverksamhet. Välbefinnande innebär att vi tillsammans satsar på bättre ork och välmående i arbetet. Samarbete Vi samarbetar i öppen och aktiv växelverkan med våra kunder och andra intressentgrupper. Vår verksamhet baserar sig på ett öppet samarbete inom personalen. Vi respekterar jämställdhet, likställighet och varandras arbete. Ansvarsmedvetande Ansvarsmedvetande innebär att våra kunder kan lita på att vår verksamhet är opartisk och rättssäker, samt att våra tjänster är neutrala och oavhängiga. Vi är omutliga och rättvisa. Utveckling Utveckling betyder för oss att vi uppskattar kunnande, som stöds av ständig utbildning och utveckling av yrkesskickligheten. Som sakkunniga utvecklar vi vår verksamhet och service i den nationella och internationella verksamhetsmiljön. 4

5 5

6 Verksamhetsidé Vision Patent- och registerstyrelsen (PRS) är sakkunnigorganisation när det gäller industriell äganderätt och företags- och samfundsverksamhet. PRS främjar och utvecklar företagsamheten, innovationsförmågan och samfundsverksamheten både i Finland och internationellt. PRS värnar om det intellektuella kapitalet och stöder den tekniska och ekonomiska utvecklingen genom att säkerställa att företag, föreningar och stiftelser har rättsliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet i vårt land uppfinnare, forskare, produktutvecklare, tillverkare och marknadsförare kan erhålla patent, varumärke, mönsterrätt eller annat industriellt rättsskydd Kreativitet, kunnande, företagsamhet och samarbete är nycklar till framgång för våra kunder. De utgör grunden för den tekniska, ekonomiska och andliga utvecklingen samt välståndet i vårt land. Våra kunder litar på att vår service är rättssäker, opartisk och internationellt sett konkurrenskraftig samtidigt som de via PRS fullödigt kan delta även i det internationella innovationssystemet och den internationella företagsverksamheten. Vår service är snabb, flexibel och lätt tillgänglig i PRS-Innohuset, på de regionala serviceställena och i datanäten. Vi har den kunnigaste och vänligaste personalen i hela Finland. Vi respekterar varandra, vi är öppna och vi följer med vår tid. finländarnas intressen skyddas internationellt, PRS-informationen och rådgivningen är tillförlitlig och snabbt tillgänglig. 6

7 Direktionen Generaldirektör Martti Enäjärvi Ledningsgruppen Generaldirektörens sekretariat Generaldirektörens sekreterare Tuula Hirvonen Administrationen Överdirektör Eero Mantere Planeringsdirektör Kari Summanen Ekonomidirektör Raija Järviö Personaldirektör Esko Inkinen Kommunikationsdirektör Juha Klemola Marknadsföringsdirektör Mika Waris Biträdande direktör Christer Brännkärr Dataadministrationschef Iikka Kanniainen Företags- och sammanslutningslinjen Linjedirektör Olli Koikkalainen Handelsregistret Balanser och bokslut Företagsinteckningar Stiftelser Patent- och innovationslinjen Linjedirektör Pekka Launis Patent Nyttighetsmodeller Integrerade kretsar Patentbiblioteket och rådgivningstjänster Enhetsdirektör Kristiina Grönlund Varumärkes- och mönsterlinjen Linjedirektör Eija Nuorlahti-Solarmo Varumärken Mönsterrätt Internrevisionen Internrevisionschef Anneli Koljonen Samarbetskommittén Besvärsnämnden Direktör Oscar Wilder (ända till ) Enheten för föreningsärenden Direktör Kari-Pekka Helminen PatRek-kundservicen Chef för kundservicen Marja Sinkkonen TE-centralerna (15) Alla PRS-tjänster, uppfinningsombud Nyföretagarcentralerna (30) Rådgivning Magistraterna (26) Företags- och sammanslutningsärenden Handelskamrarna (19) Rådgivning 7

8 Direktionen, ledningsgruppen och samarbetskommittén Patent- och registerstyrelsen (PRS) inrättades år 1942 genom att flytta handelsoch industriministeriets avdelningar för patent och handelsregisterärenden till ett nytt centralt ämbetsverk. PRS föregångare från och med 1835 har bl.a. varit Manufakturdirektionen i senaten för Finland och industristyrelsen. I dag hör PRS till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vars intäkter samlas in som serviceavgifter från kunderna. En betydande del av inkomsterna kommer från utländska kunder. Direktionen Direktionens uppgift är att ställa mål för PRS verksamhet i praktiken och att besluta om riktlinjerna för verksamheten. Den ser också genom styrning och övervakning till att de mål som har ställts för PRS uppnås. Direktionen beslutar om budgetförslaget och om verksamhets- och budgetplanen samt främjar samarbetet mellan PRS och dess kunder. Statsrådet tillsätter direktionen för en treårsperiod åt gången. Den nuvarande direktionens mandatperiod slutar den 16 september Ledamöterna Jussi Järventaus, verkställande direktör, Företagarna i Finland rf., ordförande Risto Paaermaa, direktör, arbets- och näringsministeriet, vice ordförande Martti Enäjärvi, generaldirektör, PRS Jukka Ahtela, direktör, Finlands Näringsliv EK Kalevi Olin, professor Leila Risteli, direktör, Uleåborgs universitet Seija Saaristo, varumärkesombud, Finska Patentombudsföreningen rf Riitta Larja, koordinator, PRS, representant för personalen Eero Mantere, överdirektör, PRS, sekreterare, utsedd av direktionen Ledningsgruppen Ledningsgruppen biträder generaldirektören vid utvecklingen och bedömningen av ämbetsverkets verksamhet. Ledningsgruppen tillsätts av generaldirektören. Ledningsgruppen behandlar PRS verksamhets- och budgetplan och budgetförslag samt övervakar utfallet av resultatmålen. Kontroll av centrala utvecklingsprojekt samt händelserna inom den nationella och internationella verksamhetsmiljön hör också till ledningsgruppens gebit. Ledamöterna Martti Enäjärvi, generaldirektör, ordförande Eero Mantere, överdirektör, vice ordförande Olli Koikkalainen, linjedirektör Pekka Launis, linjedirektör Eija Nuorlahti-Solarmo, linjedirektör Kari-Pekka Helminen, föreningsregisterdirektör Esko Inkinen, personaldirektör Raija Järviö, ekonomidirektör Juha Klemola, kommunikationsdirektör Kari Summanen, planeringsdirektör Mika Waris, marknadsföringsdirektör Riitta Leikas, biträdande inspektör, representant för personalen Christer Brännkärr, biträdande direktör, sekreterare för ledningsgruppen 8

9 Samarbetskommittén Samarbetskommittén är ett lagstadgat samarbetsorgan, vars syfte är att erbjuda de anställda möjligheter att medverka i de verksamhetsbeslut som har inverkan på deras arbete och arbetsförhållanden. På detta sätt främjas resultaten och lönsamheten av statsförvaltningens verksamhet. Ledamöterna Arbetsgivarens representanter Martti Enäjärvi, generaldirektör, ordförande Eero Mantere, överdirektör, vice ordförande Olli Koikkalainen, linjedirektör Pekka Launis, linjedirektör Eija Nuorlahti-Solarmo, linjedirektör Esko Inkinen, personaldirektör, sekreterare Arbetstagarnas representanter, förtroendemän Eija Lanne, överinspektör, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf Riitta Leikas, biträdande inspektör, Löntagarorganisationen Pardia rf/patentti- ja rekisterihallituksen henkilökuntayhdistys ry Eija Peltonen, biträdande inspektör, Fackavdelning inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde JHL rf Matti Santero, äldre prövningsingenjör, Löntagarorganisationen Pardia rf/ Patenttihallinnon Diplomi-insinöörit ry 9

10 Händelser 2008 Ett ännu större antal deltagare besökte mässan Eget företag i Helsingfors Wanha Satama, och vårt föredrag på seminariet var en succé. De offentliga registerförarnas gemensamma evenemang Registren är öppna! i Gamla Studenthuset i Helsingfors centrum samlade en stor publik. Det miljonte företaget infördes i handelsregistret i början av april. PRS besökte och gratulerade företagaren Anna Hagelberg som hade börjat driva ett lunchcafé vid Museiverket. Världsdagen för intellektuell äganderätt firades i Vanda. I evenemanget belönade Mauri Pekkarinen finska uppfinnare med Konstapris av Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistys. I maj firade vi vår traditionella årsdag, Manufakturdagen. I denna vårliga fest fick vi njuta av vackra chansoner som artisterna Erja Uitto och Jani Uhlenius framförde. Innogalleriets temautställning SKISSER Bilformgivare i Innogalleriet öppnades i juni. I utställningen presenterades arbeten av finska bilformgivare som jobbar på olika håll i världen. Intressanta evenemang inom personalens friskvård och rekreationsverksamhet var igen Naisten Kymppi (Tjejmilen) och det mångsidiga programmet på friskvårdsdagen i november. Vi fick höra strålande och uppmuntrande föreläsningar av ärkebiskop emeritus John Vikström, konstnär, författare Tuija Piepponen och tränare Juhani Tamminen. 10

11 PRS verksamhet intresserar fortfarande också internationellt och vi hade internationella gäster från olika håll i världen. Föreningsregistrets elektroniska tjänst Stadgesnickaren fick första priset i tävlingen om Årets kvalitetsinnovation. Året kulminerade i ceremonin för utdelning av republikens presidents innovationspris. President Halonen och maken doktor Arajärvi trivdes länge i deras sällskap som belönades med Innofinland-, Innoint- och Innoskolapris och hedersomnämnande. Den 21 oktober hade det gått 175 år sedan Alfred Nobel föddes. Dagen till ära öppnades en utställning om hans livsverk. På samma gång firade vi också Martti Ahtisaaris Nobels fredspris. Alihankinta-mässan i Tammerfors har blivit vårt viktigaste mässevenemang på hösten. PRS deltog i mässan tillsammans med bl.a. Uppfinningsstiftelsen, Tekes och TE-centralerna. Ett evenemang arrangerat av Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistys som hölls i PRS i november väckte ett exceptionellt stort intresse, då verkställande direktör Göran Sundholm som har över hundra patent i Finland berättade om bakgrunderna till sin framgång. 11

12 Regionala tjänster PRS regionala tjänster täcker hela landet. I ärenden i anslutning till Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan du också anlita följande serviceställen runtom i Finland: handelskamrarna magistraterna arbetskrafts- och näringscentralerna (TE-centralerna) nyföretagarcentralerna skattebyråerna innovationsombuden vid universiteten och högskolorna. Regionala handelsregistertjänster TE-centralerna fungerar som lokala myndigheter i handelsregisterärenden. På TE-centralernas företagstjänst kan du sköta ärenden angående registrering av företag samt få registeruppgifter. Magistraterna behandlar och registrerar anmälningar om bostadsaktiebolag. Magistraterna fungerar också som lokalmyndighet i andra handelsregisterärenden. Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma anmälningsblanketter finns tillgängliga och de tas även emot på skatteförvaltningens serviceställen. Regionala uppfinnings- och patenteringstjänster Patent- och registerstyrelsens (PRS) bastjänster är tillgängliga på TE-centralerna runt om i Finland. Dessutom har PRS i samarbete med Uppfinningsstiftelsen och TE- centralerna 15 regionala uppfinningsombud som har sitt driftställe på TE-centralerna. Deras uppgift är att främja innovativiteten och uppfinningarnas utnyttjande. PRS har också i samarbete med Uppfinningsstiftelsen och flera universitet och högskolor 12 innovationsombud, vars driftställe finns vid universiteten och högskolorna. Också deras uppgift är att främja innovativiteten och uppfinningarnas utnyttjande, men främjandet koncentrerar sig huvudsakligen på att främja uppfinningsprojekt från universitets- och högskolevärlden. Ombuden bistår också uppfinnarna med råd i frågor angående patentering och andra industrirättsliga ärenden, i finansiering och produktutveckling. TE-central Magistrat Nyföretagarcentral Nyföretagarcentralens serviceställe Handelkammare Innovationsombud vid universitetet Nyföretagarcentralerna erbjuder mångsidig rådgivning, blanketter och anvisningar för nya företagare. 12

13 PatRek-kundservice Kunderna är mycket nöjda med PRS kundservicepunkt. Kontakterna är allt oftare i elektronisk form. Under året besökte sammanlagt kunder PatReks kundservicepunkt. Vi gav avgiftsbelagda registerutdrag, intyg och kopior av handlingar. Antalet avgiftsbelagda informationstjänsteprodukter som kunderna kunde hämta från kundservicen minskade med 14 procent från förra året. Kundnöjdheten blev bättre Vi har fortsatt med att utveckla kundservicen enligt principen om en enda kontaktpunkt så att kunderna får samma service vid varje servicepunkt. Servicen är nu ännu snabbare och flexiblare. Resultatet av den kundenkät som gjordes under verksamhetsåret visade att PatRek hade lyckats bra vid genomförandet av sin service som utgår från kundens behov. Personalen utbildar sig kontinuerligt. Under verksamhetsåret hade vi i genomsnitt 4,5 utbildningsdagar per person. Registraturen i anslutning till PatRek-kundservicen tar dagligen emot allt fler elektroniska förfrågningar, anmälningar, ansökningar och begäran om utlåtande av olika myndigheter samt andra handlingar. Den fortsatta behandlingen av varje enskild handling kräver att vår personal har goda kunskaper bl.a. i informationstekniken. Informationssökningen har blivit enklare Under verksamhetsåret kunde våra kunder också börja använda stiftelseregistersystemet i kundbetjäningsutrymmena. Kunderna kan nu självständigt studera registeruppgifterna och de har positivt tagit emot servicen. Sedan slutet av året har också skiljedomar funnits i elektronisk form. Detta har både förbättrat och försnabbat kundservicen. Elektronisk kommunikation ökade Den elektroniska förvaltningen har ändrat vår verksamhetsmiljö, vilket förutsätter att vi måste söka och tillägna oss nya verksamhetssätt. E-posten har blivit ett ännu viktigare medium vid kontakter med både våra kunder och myndigheterna. PatRek kundservicen betjänar de kunder som personligen besöker PRS. Den tar emot handlingar och betalningar och ger råd t.ex. när en anmälan ska lämnas in. I PatRek står elektroniska informationstjänster och register avgiftsfritt till kundernas förfogande. Patentbiblioteket betjänar såväl interna som externa kunder. Enheten svarar för upprätthållandet av patentpublikationssamlingen och att all väsentlig nationell och internationell patentinformation är lätt tillgänglig för användarna. Dessutom erbjuder biblioteket ett representativt urval tidskrifter och litteratur inom det immaterialrättsliga området. Varje verksamhetslinje har expertrådgivare vars avgiftsfria tjänster kunderna kan utnyttja. All betydelsefull PRS-information kan också i realtid studeras på vår webbplats. 13

14 Patentbiblioteket och rådgivningstjänsterna Digitaliseringen av patentpublikationer blev färdig. Elektroniska kunddatabaser utvecklades. En av patentbibliotekets och rådgivningstjänsternas huvuduppgifter är att göra patentinformationen känd framför allt i sme-företagen och högskolorna. Årligen ger vi också personlig rådgivning till drygt kunder. Vi håller ett tiotal olika slags föreläsningar, vilka har hundratals åhörare. Vår webbplats har över besökare. Vi erbjuder också granskningstjänster som har fått en etablerad kundkrets. Under verksamhetsåret digitaliserade vi de sista finska patentpublikationerna som ännu inte var med i den elektroniska samlingen av patentpublikationer. Samlingen av patentpublikationer är nu i stor utsträckning i elektronisk form. En programvara med hjälp av vilken nya patent- och nyttighetsmodellpublikationer kan publiceras på internet blev färdig under året. Arbetsgruppen som tillsattes på våren 2008 koncentrerade sig först på att utveckla kunddatabaser och i synnerhet på att förbättra användargränssnittet i databasen PatInfo enligt kundernas önskemål. Den förbättrade versionen av PatInfo lanserade vi i början av år De förbättringar som gjordes i PatInfo kan senare också göras i FI-EP-registret för europapatentöversättningar. Utbildningen i industriella rättigheter har ökat i olika läroanstalter. De studerande vill få kunskap om de industriella rättigheterna, då de t.ex. vill ansöka om patent på uppfinningar som uppkommer som resultat av forskningen. Studerandegrupper är välkomna till biblioteket och de studerandes önskemål har tagits i beaktande också i samlingspolitiken. I synnerhet studerande på patentkursen kommer regelbundet hit för att låna böcker för sina examensarbeten och avhandlingar. I bibliotekets samlingsdatabas gjordes över sökningar år Boksamlingen utökades med 630 titlar. Till samlingen av elektroniska tidningar skaffade vi fler titlar. Antalet e-tidningar är nu över I kundbetjäningen koncentrerade vi oss ännu mer på handledning i användningen av databaser. Tolkningen av patentdatabaser och patentpublikationer förutsätter specialkunskaper och under verksamhetsåret har vi också satsat på uppdatering av personalens kunskaper i patentärenden. Patentbiblioteket och rådgivningstjänsterna svarar för spridningen av patentinformationen i Finland. Denna uppgift sköter vi genom att använda flera kanaler såsom utbildning, webbplats, personlig rådgivning, granskningstjänster, handböcker och mässor. Patentbiblioteket betjänar såväl interna som externa kunder. Bibliotekets samling är tillgänglig för våra kunder, och information om biblioteket finns på webbplatsen Biblioteket skaffar också den litteratur som personalen behöver i sitt arbete, beställer fjärrlån av artiklar som prövningsingenjörerna behöver, upprätthåller samlingen av patentpublikationer, digitaliserar ansökningarna och publikationssamlingen, tar hand om utbytet av patentinformation och patentpublikationerna mellan PRS, EPO och WIPO samt utbytet av patentpublikationerna mellan olika myndigheterna. 14

15 15

16 Personalen Personalstrategi togs under arbete. Personalen med i processen. I slutet av år 2008 hade vi 517 anställda. Antalet årsverken var 485. Medelåldern bland de anställda var 45,6 år. Vidstående diagram beskriver personalens åldersstruktur, utbildningsnivå, fördelningen av årsverken per linje och enhet samt antalet hel- och deltidsanställda. Under de senaste åren har vi satsat mycket på utvecklingen av organisationen. Till det målmedvetna strategiarbetet har också utvecklingen av personalstrukturen och kunskaperna samt upprätthållandet och förbättringen av välbefinnandet i arbete hört. Därför kunde vi på våren starta utarbetandet av personalstrategin ur ett bra utgångsläge. Grunden för utarbetandet utgjorde en estimering av förvaltningen och utvecklingen av personalresurserna i PRS. Planen för att utarbeta personalstrategin och de olika faserna vid utarbetandet, vilket tar ca ett år, har behandlats och kommer att behandlas på alla nivåer: i direktionen, ledningsgruppen, samarbetskommittén och i smågrupper som har bildats på linjerna och enheterna. I strategiarbetet gör vi centrala val och principiella beslut som berör personalledningen enligt vilka vår strategi genomförs. Vi satsade på utvecklingen och välbefinnandet i arbete Personalutvecklingsplanen som hade fastställts för verksamhetsåret uppfylldes på ett tillfredsställande sätt. Till denna plan och den ännu effektivare friskvården har aktivt bidragit vår nya personalutvecklingschef. I vår gemensamma utbildning satsade vi särskilt på språkutbildningen som föregicks av en grundlig konkurrensutsättning. Chefsutbildningen pågick systematiskt och vi glömde inte heller utbildningen av hela personalen t.ex. när det gäller kunskaper i arbetsgemenskap och säkerhetsärenden. Linjerna och enheterna skötte utbildningen i huvudsak själva inom ramen av tillgängliga resurser. Personalen hade i genomsnitt 7,4 utbildningsdagar per årsverke. De mångsidiga friskvårdsaktiviteterna fick igen mycket beröm och nya utvecklingsidéer uppstod. Arbetstillfredsställelsen på nuvarande nivå jämställdhetssituationen blev bättre De anställda förhåller sig huvudsakligen positivt till sin arbetsmiljö. Enkäten visade att indexmedeltalet för svaren i barometern för arbetstillfredsställelse år 2008 igen var 3,5 på skalan 1-5. Mest positivt förhöll sig de anställda vid PRS till möjligheterna att kombinera arbete och privatliv (4,1) och till en rättvis och mänsklig behandling på arbetsplatsen (4,0). Högt betyg fick också jämställdheten mellan könen inom arbetsgemenskapen (3,9), arbetets självständighet och möjligheten att påverka arbetets innehåll (3,9), arbetsutrymmen och arbetsutrustning (3,9) samt arbetets utmaningar (3,8). Å andra sidan finns det ännu utrymme för förbättring när det gäller inställning till avlöning (3,0). I informationsflödet (3,1) har det dock skett en positiv utveckling. En särskild jämställdhetsenkät genomfördes under verksamhetsåret med samma innehåll som två gånger tidigare (år 2002 och 2005). Denna enkät visade igen att trenden var tydligt stigande på nästan alla delområden. Särskilt tyckte de anställda att lönejämställdheten mellan könen förverkligades bra vid PRS. I början av år 2008 löpte övergångsperioden för statens lönesystem ut, varför vi sedan dess också har kunnat betala lönedelen för den individuella prestationen till fullt belopp. Nya it-system för behandling av personalärenden Förberedningar för att överföra rutinuppgifter i personal- och ekonomiförvaltningen till den gemensamma servicecentralen fortsattes. Det delvis införda ESSsystemet för personalsjälvbetjäningen har bidragit till denna överföring. I fråga om rekryteringarna övergick vi till det elektroniska Heli-systemet som upprätthålls via den gemensamma portalen Förhandlingarna om tjänstekollektivavtal började i slutet av året. Till dessa förhandlingar fick vi omfattande Personaladministration har hand om fortbildningen och säkerheten av personalen samt om andra personalärenden. Dessutom förbereder enheten kollektivavtalen för tjänstemän på ämbetsnivå och rekryteringarna. 16

17 statistiska material från arbetsgivarens personaldatasystem Tahti som också betjänar andra behov inom lönestatistiken och erbjuder personalbokslutsuppgifter med jämförelser. Personalen blir äldre, lojaliteten mot arbetsplatsen belönas På samma sätt som under de föregående åren riktade vi resurser till förebyggande hälsovård. Antalet sjukdagar per årsverke var ungefär 10,1 dagar. Under verk- samhetsåret kunde chefer delta i ASLAK-rehabilitering d.v.s. till yrkesmässigt fördjupad medicinsk rehabilitering. En ny kurs för sakkunniga har förberetts. Även om den behärskade personalomsättningen är till fördel för utvecklingen av arbetsgemenskapen, bildar seniorexperter en bra grund på vilken ett nytt kunnande kan byggas upp. För att visa uppskattning för detta började vi belöna sådana som har varit i PRS tjänst 30 och 40 år med en extra semester. Hel- och deltidsanställda enligt kön Antalet anställda i årsverken år 2008 Personalen enligt utbildningsnivå Personalens åldersstruktur Heltidsanställda kvinnor 289 Heltidsanställda män 171 Deltidsanställda kvinnor 41 Deltidsanställda män 16 Administrationen (inkl. besvärsnämnden, kommunikation, PatRek, PIT) 79 Marknadsförings- och affärsverksamheten 4 Patent- och innovationslinjen 187 Varumärkes- och mönsterlinjen 43 Företags- och sammanslutningslinjen 146 Föreningsregistret 27 Högre högskoleexamen, forskarutbildning 206 Yrkeshögskoleutbildning/lägre högskoleutbildning 88 Utbildning på andra stadiet (gymnasium, institut, yrkeseller motsv. utbildning) 159 Grundläggande utbildning 64 under 24 år över 55 år 17

18 Företags- och sammanslutningslinjen Företags- och sammanslutningslinjen uppnådde sina resultatmål. Linjens produktivitet ökade rejält. Utvecklingen av verksamheten framskred med fart. Antalet nya företag som anmäldes till handelsregistret låg på samma nivå som föregående år. Ändrings- och nedläggningsanmälningarnas antal var också stort, och vi registrerade nästan 10 procent fler ändringar i företagens uppgifter än förra året. I slutet av året påverkade den allmänna försämringen av det ekonomiska läget också anmälningarna till handelsregistret. Både konkurser och likvidationer anmäldes tydligt mer än tidigare. Linjen uppnådde sitt resultatmål. Produktiviteten ökade med 14 procent. Handläggningstiderna var goda och på målnivån under hela året. Inkomster från informationstjänster ökade med 10 procent. I slutet av året var drygt företag och bostadsaktiebolag antecknade i handelsregistret. Aktiebolaget är den populäraste företagsformen. Via våra elektroniska tjänster gjordes 2,1 miljoner sökningar bland handelsregisteruppgifterna och via vår och skatteförvaltningens gemensamma informationstjänst FODS gjordes 16,5 miljoner sökningar. Gemensamt bokslutsförfarande med skatteförvaltningen Den automatiska registreringen av företags bokslutshandlingar som vi får från skatteförvaltningen startade i oktober. De bokslutshandlingar som företaget har bifogat skattedeklarationen såsom resultaträkning och balansräkning skickas i elektronisk form från skatteförvaltningen till PRS. Det nya förfarandet för anmälning av bokslut gäller bl.a. aktiebolags och an- delslags räkenskapsperioder som går ut år Avsikten är att stegvis utveckla en procedur där företag kan, om de vill, på en och samma gång lämna in de bokslutshandlingar som skatteförvaltningen respektive handelsregistret behöver. År 2008 registrerade vi nästan bokslut. Verksamheten och tjänsterna utvecklas Projektet Novus för förnyelse av företags- och sammanslutningslinjens informationstjänster framskred snabbt under året. Det nya stiftelseregistersystemet som togs i bruk i slutet av år 2007 gjorde det möjligt att verksamhetens produktivitet ökade med 20 procent. I samarbete med tjänsteleverantören byggde vi upp det nya informationstjänstesystemet under hela året. Avsikten är att ta det nya systemet i bruk under år Förnyelsen av linjens registreringssystem pågick med specifikation av funktionerna. Målet är att möjliggöra en effektiv, dels automatiserad och papperslös handläggning av anmälningar. Projekten för genomförande av nya handläggningssystem startar år 2009, och förnyelsen av systemen beräknas att pågå fram till år Vi fortsatte också utvecklingen av den elektroniska anmälningsproceduren som är gemensam med skatteförvaltningen. Som helhet betraktat står linjen inför stora förändringar och vi förberedde oss på dem genom att träna linjens chefer på flera praktiska seminarier i förändrings- Företags- och sammanslutningslinjens uppgift är att se till att samhället har till sitt förfogande uppdaterade och täckande uppgifter om de företag och stiftelser som är verksamma i Finland. Linjen registrerar nya företag och ändringar i de existerande företagens uppgifter i handelsregistret och i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Linjen fastställer också företagsinteckningar, registrerar ärenden angående stiftelser och har tillsyn över stiftelsernas förvaltning. 18

19 ledning och genom att utarbeta en handbok för cheferna. Under de kommande åren bygger vi upp förändringsberedskapen bl.a. med hjälp av förändringsplaner, utbildning och informering. Utveckling av handläggningstiderna (st) Bokslut Ändringar i företagens uppgifter Nya företag Upphörda företag Ändringar av adress- och kontaktuppgifter Avregistrerade företag Sökningar i informationstjänsten FODS månadsvis (st.) Delegationen för företagsärenden Delegationen för företagsärenden har som uppgift att föra fram näringslivets synpunkter och kundsynvinkeln vid utvecklingen av företags- och sammanslutningslinjens olika register. Delegationen sammanträder regelbundet för att diskutera aktuella ärenden. Medlemmarna i delegationen för föreningsärenden år 2008: Martti Enäjärvi, generaldirektör, PRS, ordförande Olli Koikkalainen, linjedirektör, PRS, vice ordförande Markus Aaltonen, verkställande direktör, Veterator Oy Juha Ahvenniemi, verkställande direktör, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland Anders Blom, verkställande direktör, Familjeföretagens förbund rf Erkki Kontkanen, direktör, Finansbranschens Centralförbund Kari Lehto, vice häradshövding, Sällskapet Pellervo rf Leena Linnainmaa, direktör, Centralhandelskammaren Antti Maijala, advokat, Advokatbyrå Heikkilä & Co Janne Makkula, juridiskt ombud, Företagarna i Finland Ulla Partanen, verkställande direktör, Operaria Ulla Oy (fram till ) Tytti Peltonen, ledande expert, Finlands Näringsliv EK Martti Virtanen, chefsjurist, Förbundet för Finsk Handel rf Iikko B. Voipio, utvecklingsdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral VATT Eero Mantere, överdirektör, PRS Eija Nuorlahti-Solarmo, linjedirektör, PRS Juha Klemola, kommunikationsdirektör, PRS Ulla-Maija Sarkkinen, biträdande direktör, PRS Sakari Kauppinen, biträdande direktör, PRS, sekreterare 19

20 Patent- och innovationslinjen Systemet för kvalitetskontroll förbättrade beslutens kvalitet. Datasystemet förnyades. Verktygen för distansarbete utvecklades. I linjens operativa system täcker certifieringen av kvalitetskontrollen nu också processen för handläggning av nationella ansökningar. Den tidigare certifieringen avsåg handläggningen av PCT-ansökningar. Under verksamhetsåret har vi också utvecklat linjens organisation genom att till de tekniska byråerna utse ledande prövningsingenjörer. Deras uppgift är att fungera som hörnstenar för kvalitetskontrollsystemet. De bär också ansvaret för att i smågrupper utveckla prövningen och att dela arbetsuppgifterna jämnt i sitt team. Kvalitetsarbetet har gett goda resultat, och utvecklingen har tagits positivt emot av kunderna. Det systematiska utbildningsprogrammet för prövningsingenjörerna pågår hela tiden. Avsikten med detta program är att stöda den ständiga utvecklingen av prövningen. Under verksamhetsåret kompletterades utbildningspaketet med ett eget utbildningsprogram för tutorerna som handleder de nya prövningsingenjörerna. Också detta utgör ett led i processen för förbättring av prövningens kvalitet. Kompletta verktyg för distansarbetande prövningsingenjörer under utveckling På vår linje har distansarbete hittills varit experimentellt. Under verksamhetsåret började vi förbättra de tekniska förutsättningarna för distansarbete. Syftet är att prövningsingenjörerna också i distansarbetet ska kunna använda samma elektroniska verktyg som på Innohuset. En starkt skyddad men ändå lätt tillgänglig förbindelse till såväl linjens egna datasystem som de externa databaser som vi använder ser till att prövningen i sin helhet också kan göras hemma. Distansarbetet väntas öka i omfattning i framtiden, eftersom många av våra experter bor i de omgivande kommunerna. Det datasystem som vi använder i handläggningen av ansökningar och registerföringen har förnyats. I början av året togs det nya systemet i bruk vid handläggningen av PCT-ansökningar. Systemet kommer att omfatta nationella patent- och nyttighetsmodellansökningar i början av år Dess utveckling har varit en stor satsning men då det nu har blivit färdigt har vi resurser också till andra utvecklingsprojekt. Nya företag på listan över största antalet patentansökningar Antalet nationella och internationella patentansökningar låg huvudsakligen på samma nivå som föregående år, men under hösten dök svaga tecken på den ekonomiska recessionen och företagens ökade försiktighet upp. Patentering är visserligen en långsiktig verksamhet, och det är inte bland de första sparobjekten då företagen sanerar, såsom tidigare nedgångar i ekonomin har visat. På längre sikt kommer ändringar i produktutvecklingen dock att påverka efterfrågan på våra tjänster. Företaget med det största antalet patentansökningar var såsom föregående år Metso Corporation. Nya företag som finns på listan över största antalet patentansökningar är t.ex. Atacama Labs Oy, MariCap Oy och Patria Weapon Systems Oy. Största delen av patentansökningarna lämnas in på elektronisk väg: av de inhemska patentansökningarna är cirka 65 procent och av PCT-ansökningarna till och med 85 procent elektroniska. Under verksamhetsåret utvecklade vi programmet för online ingivning av ansökan så att det nu är möjligt att också elektroniskt ge in svar på förelägganden samt slutliga handlingar för publicering. Likaså bringar kunderna i regel elektroniskt i kraft europapatent som gäller Finland. Nyttighetsmo- Patent- och innovationslinjens huvuduppgift är att granska de i patentansökningarna beskrivna uppfinningarnas nyhet och patenterbarhet samt att registrera nyttighetsmodeller. Linjen svarar också för nyhetsgranskning av internationella patentansökningar enligt konventionen om patentsamarbete (PCT). Även europapatentansökningar (EPC) kan lämnas in via PRS, som också registrerar och publicerar de europapatent som träder i kraft i Finland. 20

Patent- och registerstyrelsen

Patent- och registerstyrelsen Patent- och registerstyrelsen VERKSAMHETSberättelse 2007 1 PRS värden I Patent- och registerstyrelsen förs en kontinuerlig diskussion om värden. Efter diskussionerna och förberedelserna som ägde rum år

Läs mer

HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1

HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1 HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1 INNEHÅLL Verksamhetsidé PRS:s vision Generaldirektörens översikt Patent- och registerstyrelsen Organisation Personalen PatRek-kundservice

Läs mer

Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN 2010 Årsberättelse 101001011 1010010101010 01010000100101110101 010011101010001 1000100011101001010001 000101010100101010101010101 10100100011101010100010101010010101010 110101010101010010101000101010000100101110101

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN 2011 Å r s b e r ät t e l s e Innehåll Verksamhetsidé...2 Strategiska mål...2 Direktionen...2 Generaldirektörens översikt...3 Företags- och sammanslutningslinjen E-tjänsterna

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

4 Ledningsgruppen. 10 Föregångare blir ofta kopierade. 12 Öppna data underlättar återanvändning av data

4 Ledningsgruppen. 10 Föregångare blir ofta kopierade. 12 Öppna data underlättar återanvändning av data Årsberättelse 3 Verksamhetsidé och uppdrag 3 Strategiska mål 2011 2020 4 Ledningsgruppen 5 Generaldirektörens hälsning 6 Kundnöjdhetsunder sökningar hjälper oss att utvecklas 6 Vår förenklade kundtjänst

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Jobba hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Valtiolle.fi statens rekryteringskanal Nästan alla lediga statliga arbetsplatser på ett ställe. Bekanta dig med olika statliga arbetsgivare och intressanta

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

ANM rapporter 8/2014. Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013

ANM rapporter 8/2014. Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013 ANM rapporter 8/2014 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013 Samarbetsombudsmannens byrå 5.2.2014 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2013 Samarbetsombudsmannens tillsyn över efterlevnaden

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

ANM rapporter 17/2013

ANM rapporter 17/2013 ANM rapporter 17/2013 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens byrå 26.3.2013 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens tillsyn över

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer.

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer. REVISION 2/2012 29.2.2012 INNEHÅLL Ny organisation för :s sekretariat... 1 CGR-revisorernas anmälningar av uppgifter som ska inlämnas för tillsynen... 1 Anmäl alltid ändringar i kontaktuppgifterna till...

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 örnybara naturresurser en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 Bästa läsare! Denna nya strategi för jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss... REVISION 2/2011 22.6.2011 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo 8-9.6.2011... 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Från TEPA och Valter till en nationell termbank?

Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Seminar: Alle termer på (r)ett sted? Språkrådet, Oslo 17 november 2014 Mari Suhonen och Kaisa Kuhmonen Hej! Jag är Kaisa Kuhmonen, ledande terminolog vid

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (7) uppdaterad 12.9.2012 (den ansvariges uppgifter) KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registeringssystem (programmet MawellCareCC)

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 136/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog?

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog? Foto: nicke johansson vad är en europageolog? Vad är en Europageolog? Europageolog är en professionell titel innebärande att personen som innehar titeln har uppnått en tillfredsställande akademisk utbildning

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer