PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N"

Transkript

1 PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e

2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma Oy Fotografier: Fotobyråerna, PRS arkiv och ABC-Studiot Oy Innehåll 2 Generaldirektörens översikt 3 PRS värden 4 Verksamhetsidé 6 Vision 6 PRS organisation 7 Direktionen, ledningsgruppen och samarbetskommittén 8 Händelser Regionala tjänster 12 PatRek-kundservice 13 Patentbiblioteket och rådgivningstjänsterna 14 Personalen 16 Företags- och sammanslutningslinjen 18 Patent- och innovationslinjen 20 Varumärkes- och mönsterlinjen 22 Enheten för föreningsärenden 24 Marknadsföringsoch affärsverksamhetsenheten 26 Besvärsnämnden 28 Kommunikation och samhällsärenden 30 Innofinland Internationellt samarbete 34 Kommentarer till bokslutet 36 Resultatöversikt 38 2

3 Generaldirektörens översikt Projektet Innofinland inleddes 1994 på initiativ av president Martti Ahtisaari i efterdyningarna av den dåvarande depressionen. Målet med projektet var att öka produktiviteten och sysselsättningen med hjälp av kreativitet, företagsamhet och samarbete. År 2008 genomfördes tävlingen Innofinland för 15:e gången i vårt land med ett aktuellt tema, klimat och energi. Projektets beskyddare, republikens president Tarja Halonen, delade ut prisen. I samma ceremoni belönades också vinnarna av tävlingarna Innoskola och Innoint. Den förstnämnda tävlingen arrangerades i samarbete med Utbildningsstyrelsen och den sistnämnda i samarbete med försvarsmakten. Det för sme-företagen avsedda projektet Idealuotsi drev vi vidare tillsammans med Världsorganisationen för intellektuella äganderätten (WIPO). Då Finland nu igen befinner sig i en ekonomisk recession behöver vi nya idéer, medel och innovationer för att komma ur den. I patent- och registerstyrelsen (PRS) ökade arbetsproduktiviteten under verksamhetsåret med tre procent, vilket kan anses vara ett mycket bra resultat. Särskilt utmärkte sig företags- och sammanslutningslinjen samt nyttighetsmodellenheten vid patent- och innovationslinjen. Enheten för föreningsärenden belönades i tävlingen om Årets kvalitetsinnovation 2008 för sin elektroniska tjänst Stadgesnickare. Enligt en färsk enkät fick PRS betyget 8,5 på kundnöjdhet (på skalan 4-10), och PatRek-kundservicen fick betyget 9,4. I början av verksamhetsåret inledde ett nytt ministerium, arbets- och näringsministeriet, sin verksamhet. Det uppgjorde en ny innovationsstrategi 2008 i enlighet med regeringsprogrammet och fortsatte att förbereda en särskild IPR-strategi. Den första fasen i projektet FöretagsFinland avslutades framgångsrikt och fortsatta åtgärder inleddes. Till WIPO:s nya generaldirektör valdes australiern Francis Gurry som redan länge har arbetat i ledande befattningar i organisationen. De planer för utveckling av organisationens verksamhet som han presenterade i WIPO:s generalförsamling i höstas har tagits positivt emot av medlemsländerna. Finland har aktivt deltagit i och stött WIPO:s verksamhet. Då betydelsen av den intellektuella egendomen i världsekonomin och som grund för vårt välbefinnande ständigt ökar, förtjänar WIPO:s mångsidiga verksamhet vårt fulla stöd också i framtiden. Den långvariga strategidiskussionen i Europeiska unionens byrå för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM) slutfördes. Som resultat av denna diskussion ska samarbetet med både medlemsstaterna och kunderna vidareutvecklas på ny basis inom unionen. Patentbranschen tar nya former såväl inom som utanför Europa. Ett stort problem är att antalet patentansökningar ökar globalt samtidigt som det råder brist på granskare, vilket leder till att handläggningstiderna blir allt längre. På global nivå och också inom Europa borde vi undvika överlappande arbete och utveckla samarbete. Det skulle spara både sökandenas och myndigheternas tid och kostnader. Jag tackar hela personalen för ett bra arbete. Likaså tackar jag alla våra kunder samt våra inhemska och internationella intressentgrupper för det positiva samarbete som vi trots vissa hotbilder har haft under verksamhetsåret. Martti Enäjärvi 3

4 PRS värderingar Patent- och registerstyrelsens värderingar har sammanfattats i följande begrepp: serviceinriktning, resultatinriktning, effektivitet och välbefinnande, samarbete, ansvarsmedvetande och utveckling. Serviceinriktning Vår kundorienterade service ger våra intressentgrupper mervärde både nationellt och internationellt. Vår service är pålitlig, mångsidig och lätt tillgänglig. Resultatinriktning Resultatinriktning innebär att vår verksamhet baserar sig på överenskomna resultatmål så att vi effektivt och förmånligt producerar högklassiga tjänster. Vår personal har förbundit sig till verksamhetsmålen. Effektivitet och välbefinnande Genom effektivitet främjar vi innovativ verksamhet, företagsamhet och samfundsverksamhet. Välbefinnande innebär att vi tillsammans satsar på bättre ork och välmående i arbetet. Samarbete Vi samarbetar i öppen och aktiv växelverkan med våra kunder och andra intressentgrupper. Vår verksamhet baserar sig på ett öppet samarbete inom personalen. Vi respekterar jämställdhet, likställighet och varandras arbete. Ansvarsmedvetande Ansvarsmedvetande innebär att våra kunder kan lita på att vår verksamhet är opartisk och rättssäker, samt att våra tjänster är neutrala och oavhängiga. Vi är omutliga och rättvisa. Utveckling Utveckling betyder för oss att vi uppskattar kunnande, som stöds av ständig utbildning och utveckling av yrkesskickligheten. Som sakkunniga utvecklar vi vår verksamhet och service i den nationella och internationella verksamhetsmiljön. 4

5 5

6 Verksamhetsidé Vision Patent- och registerstyrelsen (PRS) är sakkunnigorganisation när det gäller industriell äganderätt och företags- och samfundsverksamhet. PRS främjar och utvecklar företagsamheten, innovationsförmågan och samfundsverksamheten både i Finland och internationellt. PRS värnar om det intellektuella kapitalet och stöder den tekniska och ekonomiska utvecklingen genom att säkerställa att företag, föreningar och stiftelser har rättsliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet i vårt land uppfinnare, forskare, produktutvecklare, tillverkare och marknadsförare kan erhålla patent, varumärke, mönsterrätt eller annat industriellt rättsskydd Kreativitet, kunnande, företagsamhet och samarbete är nycklar till framgång för våra kunder. De utgör grunden för den tekniska, ekonomiska och andliga utvecklingen samt välståndet i vårt land. Våra kunder litar på att vår service är rättssäker, opartisk och internationellt sett konkurrenskraftig samtidigt som de via PRS fullödigt kan delta även i det internationella innovationssystemet och den internationella företagsverksamheten. Vår service är snabb, flexibel och lätt tillgänglig i PRS-Innohuset, på de regionala serviceställena och i datanäten. Vi har den kunnigaste och vänligaste personalen i hela Finland. Vi respekterar varandra, vi är öppna och vi följer med vår tid. finländarnas intressen skyddas internationellt, PRS-informationen och rådgivningen är tillförlitlig och snabbt tillgänglig. 6

7 Direktionen Generaldirektör Martti Enäjärvi Ledningsgruppen Generaldirektörens sekretariat Generaldirektörens sekreterare Tuula Hirvonen Administrationen Överdirektör Eero Mantere Planeringsdirektör Kari Summanen Ekonomidirektör Raija Järviö Personaldirektör Esko Inkinen Kommunikationsdirektör Juha Klemola Marknadsföringsdirektör Mika Waris Biträdande direktör Christer Brännkärr Dataadministrationschef Iikka Kanniainen Företags- och sammanslutningslinjen Linjedirektör Olli Koikkalainen Handelsregistret Balanser och bokslut Företagsinteckningar Stiftelser Patent- och innovationslinjen Linjedirektör Pekka Launis Patent Nyttighetsmodeller Integrerade kretsar Patentbiblioteket och rådgivningstjänster Enhetsdirektör Kristiina Grönlund Varumärkes- och mönsterlinjen Linjedirektör Eija Nuorlahti-Solarmo Varumärken Mönsterrätt Internrevisionen Internrevisionschef Anneli Koljonen Samarbetskommittén Besvärsnämnden Direktör Oscar Wilder (ända till ) Enheten för föreningsärenden Direktör Kari-Pekka Helminen PatRek-kundservicen Chef för kundservicen Marja Sinkkonen TE-centralerna (15) Alla PRS-tjänster, uppfinningsombud Nyföretagarcentralerna (30) Rådgivning Magistraterna (26) Företags- och sammanslutningsärenden Handelskamrarna (19) Rådgivning 7

8 Direktionen, ledningsgruppen och samarbetskommittén Patent- och registerstyrelsen (PRS) inrättades år 1942 genom att flytta handelsoch industriministeriets avdelningar för patent och handelsregisterärenden till ett nytt centralt ämbetsverk. PRS föregångare från och med 1835 har bl.a. varit Manufakturdirektionen i senaten för Finland och industristyrelsen. I dag hör PRS till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vars intäkter samlas in som serviceavgifter från kunderna. En betydande del av inkomsterna kommer från utländska kunder. Direktionen Direktionens uppgift är att ställa mål för PRS verksamhet i praktiken och att besluta om riktlinjerna för verksamheten. Den ser också genom styrning och övervakning till att de mål som har ställts för PRS uppnås. Direktionen beslutar om budgetförslaget och om verksamhets- och budgetplanen samt främjar samarbetet mellan PRS och dess kunder. Statsrådet tillsätter direktionen för en treårsperiod åt gången. Den nuvarande direktionens mandatperiod slutar den 16 september Ledamöterna Jussi Järventaus, verkställande direktör, Företagarna i Finland rf., ordförande Risto Paaermaa, direktör, arbets- och näringsministeriet, vice ordförande Martti Enäjärvi, generaldirektör, PRS Jukka Ahtela, direktör, Finlands Näringsliv EK Kalevi Olin, professor Leila Risteli, direktör, Uleåborgs universitet Seija Saaristo, varumärkesombud, Finska Patentombudsföreningen rf Riitta Larja, koordinator, PRS, representant för personalen Eero Mantere, överdirektör, PRS, sekreterare, utsedd av direktionen Ledningsgruppen Ledningsgruppen biträder generaldirektören vid utvecklingen och bedömningen av ämbetsverkets verksamhet. Ledningsgruppen tillsätts av generaldirektören. Ledningsgruppen behandlar PRS verksamhets- och budgetplan och budgetförslag samt övervakar utfallet av resultatmålen. Kontroll av centrala utvecklingsprojekt samt händelserna inom den nationella och internationella verksamhetsmiljön hör också till ledningsgruppens gebit. Ledamöterna Martti Enäjärvi, generaldirektör, ordförande Eero Mantere, överdirektör, vice ordförande Olli Koikkalainen, linjedirektör Pekka Launis, linjedirektör Eija Nuorlahti-Solarmo, linjedirektör Kari-Pekka Helminen, föreningsregisterdirektör Esko Inkinen, personaldirektör Raija Järviö, ekonomidirektör Juha Klemola, kommunikationsdirektör Kari Summanen, planeringsdirektör Mika Waris, marknadsföringsdirektör Riitta Leikas, biträdande inspektör, representant för personalen Christer Brännkärr, biträdande direktör, sekreterare för ledningsgruppen 8

9 Samarbetskommittén Samarbetskommittén är ett lagstadgat samarbetsorgan, vars syfte är att erbjuda de anställda möjligheter att medverka i de verksamhetsbeslut som har inverkan på deras arbete och arbetsförhållanden. På detta sätt främjas resultaten och lönsamheten av statsförvaltningens verksamhet. Ledamöterna Arbetsgivarens representanter Martti Enäjärvi, generaldirektör, ordförande Eero Mantere, överdirektör, vice ordförande Olli Koikkalainen, linjedirektör Pekka Launis, linjedirektör Eija Nuorlahti-Solarmo, linjedirektör Esko Inkinen, personaldirektör, sekreterare Arbetstagarnas representanter, förtroendemän Eija Lanne, överinspektör, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf Riitta Leikas, biträdande inspektör, Löntagarorganisationen Pardia rf/patentti- ja rekisterihallituksen henkilökuntayhdistys ry Eija Peltonen, biträdande inspektör, Fackavdelning inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde JHL rf Matti Santero, äldre prövningsingenjör, Löntagarorganisationen Pardia rf/ Patenttihallinnon Diplomi-insinöörit ry 9

10 Händelser 2008 Ett ännu större antal deltagare besökte mässan Eget företag i Helsingfors Wanha Satama, och vårt föredrag på seminariet var en succé. De offentliga registerförarnas gemensamma evenemang Registren är öppna! i Gamla Studenthuset i Helsingfors centrum samlade en stor publik. Det miljonte företaget infördes i handelsregistret i början av april. PRS besökte och gratulerade företagaren Anna Hagelberg som hade börjat driva ett lunchcafé vid Museiverket. Världsdagen för intellektuell äganderätt firades i Vanda. I evenemanget belönade Mauri Pekkarinen finska uppfinnare med Konstapris av Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistys. I maj firade vi vår traditionella årsdag, Manufakturdagen. I denna vårliga fest fick vi njuta av vackra chansoner som artisterna Erja Uitto och Jani Uhlenius framförde. Innogalleriets temautställning SKISSER Bilformgivare i Innogalleriet öppnades i juni. I utställningen presenterades arbeten av finska bilformgivare som jobbar på olika håll i världen. Intressanta evenemang inom personalens friskvård och rekreationsverksamhet var igen Naisten Kymppi (Tjejmilen) och det mångsidiga programmet på friskvårdsdagen i november. Vi fick höra strålande och uppmuntrande föreläsningar av ärkebiskop emeritus John Vikström, konstnär, författare Tuija Piepponen och tränare Juhani Tamminen. 10

11 PRS verksamhet intresserar fortfarande också internationellt och vi hade internationella gäster från olika håll i världen. Föreningsregistrets elektroniska tjänst Stadgesnickaren fick första priset i tävlingen om Årets kvalitetsinnovation. Året kulminerade i ceremonin för utdelning av republikens presidents innovationspris. President Halonen och maken doktor Arajärvi trivdes länge i deras sällskap som belönades med Innofinland-, Innoint- och Innoskolapris och hedersomnämnande. Den 21 oktober hade det gått 175 år sedan Alfred Nobel föddes. Dagen till ära öppnades en utställning om hans livsverk. På samma gång firade vi också Martti Ahtisaaris Nobels fredspris. Alihankinta-mässan i Tammerfors har blivit vårt viktigaste mässevenemang på hösten. PRS deltog i mässan tillsammans med bl.a. Uppfinningsstiftelsen, Tekes och TE-centralerna. Ett evenemang arrangerat av Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistys som hölls i PRS i november väckte ett exceptionellt stort intresse, då verkställande direktör Göran Sundholm som har över hundra patent i Finland berättade om bakgrunderna till sin framgång. 11

12 Regionala tjänster PRS regionala tjänster täcker hela landet. I ärenden i anslutning till Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan du också anlita följande serviceställen runtom i Finland: handelskamrarna magistraterna arbetskrafts- och näringscentralerna (TE-centralerna) nyföretagarcentralerna skattebyråerna innovationsombuden vid universiteten och högskolorna. Regionala handelsregistertjänster TE-centralerna fungerar som lokala myndigheter i handelsregisterärenden. På TE-centralernas företagstjänst kan du sköta ärenden angående registrering av företag samt få registeruppgifter. Magistraterna behandlar och registrerar anmälningar om bostadsaktiebolag. Magistraterna fungerar också som lokalmyndighet i andra handelsregisterärenden. Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma anmälningsblanketter finns tillgängliga och de tas även emot på skatteförvaltningens serviceställen. Regionala uppfinnings- och patenteringstjänster Patent- och registerstyrelsens (PRS) bastjänster är tillgängliga på TE-centralerna runt om i Finland. Dessutom har PRS i samarbete med Uppfinningsstiftelsen och TE- centralerna 15 regionala uppfinningsombud som har sitt driftställe på TE-centralerna. Deras uppgift är att främja innovativiteten och uppfinningarnas utnyttjande. PRS har också i samarbete med Uppfinningsstiftelsen och flera universitet och högskolor 12 innovationsombud, vars driftställe finns vid universiteten och högskolorna. Också deras uppgift är att främja innovativiteten och uppfinningarnas utnyttjande, men främjandet koncentrerar sig huvudsakligen på att främja uppfinningsprojekt från universitets- och högskolevärlden. Ombuden bistår också uppfinnarna med råd i frågor angående patentering och andra industrirättsliga ärenden, i finansiering och produktutveckling. TE-central Magistrat Nyföretagarcentral Nyföretagarcentralens serviceställe Handelkammare Innovationsombud vid universitetet Nyföretagarcentralerna erbjuder mångsidig rådgivning, blanketter och anvisningar för nya företagare. 12

13 PatRek-kundservice Kunderna är mycket nöjda med PRS kundservicepunkt. Kontakterna är allt oftare i elektronisk form. Under året besökte sammanlagt kunder PatReks kundservicepunkt. Vi gav avgiftsbelagda registerutdrag, intyg och kopior av handlingar. Antalet avgiftsbelagda informationstjänsteprodukter som kunderna kunde hämta från kundservicen minskade med 14 procent från förra året. Kundnöjdheten blev bättre Vi har fortsatt med att utveckla kundservicen enligt principen om en enda kontaktpunkt så att kunderna får samma service vid varje servicepunkt. Servicen är nu ännu snabbare och flexiblare. Resultatet av den kundenkät som gjordes under verksamhetsåret visade att PatRek hade lyckats bra vid genomförandet av sin service som utgår från kundens behov. Personalen utbildar sig kontinuerligt. Under verksamhetsåret hade vi i genomsnitt 4,5 utbildningsdagar per person. Registraturen i anslutning till PatRek-kundservicen tar dagligen emot allt fler elektroniska förfrågningar, anmälningar, ansökningar och begäran om utlåtande av olika myndigheter samt andra handlingar. Den fortsatta behandlingen av varje enskild handling kräver att vår personal har goda kunskaper bl.a. i informationstekniken. Informationssökningen har blivit enklare Under verksamhetsåret kunde våra kunder också börja använda stiftelseregistersystemet i kundbetjäningsutrymmena. Kunderna kan nu självständigt studera registeruppgifterna och de har positivt tagit emot servicen. Sedan slutet av året har också skiljedomar funnits i elektronisk form. Detta har både förbättrat och försnabbat kundservicen. Elektronisk kommunikation ökade Den elektroniska förvaltningen har ändrat vår verksamhetsmiljö, vilket förutsätter att vi måste söka och tillägna oss nya verksamhetssätt. E-posten har blivit ett ännu viktigare medium vid kontakter med både våra kunder och myndigheterna. PatRek kundservicen betjänar de kunder som personligen besöker PRS. Den tar emot handlingar och betalningar och ger råd t.ex. när en anmälan ska lämnas in. I PatRek står elektroniska informationstjänster och register avgiftsfritt till kundernas förfogande. Patentbiblioteket betjänar såväl interna som externa kunder. Enheten svarar för upprätthållandet av patentpublikationssamlingen och att all väsentlig nationell och internationell patentinformation är lätt tillgänglig för användarna. Dessutom erbjuder biblioteket ett representativt urval tidskrifter och litteratur inom det immaterialrättsliga området. Varje verksamhetslinje har expertrådgivare vars avgiftsfria tjänster kunderna kan utnyttja. All betydelsefull PRS-information kan också i realtid studeras på vår webbplats. 13

14 Patentbiblioteket och rådgivningstjänsterna Digitaliseringen av patentpublikationer blev färdig. Elektroniska kunddatabaser utvecklades. En av patentbibliotekets och rådgivningstjänsternas huvuduppgifter är att göra patentinformationen känd framför allt i sme-företagen och högskolorna. Årligen ger vi också personlig rådgivning till drygt kunder. Vi håller ett tiotal olika slags föreläsningar, vilka har hundratals åhörare. Vår webbplats har över besökare. Vi erbjuder också granskningstjänster som har fått en etablerad kundkrets. Under verksamhetsåret digitaliserade vi de sista finska patentpublikationerna som ännu inte var med i den elektroniska samlingen av patentpublikationer. Samlingen av patentpublikationer är nu i stor utsträckning i elektronisk form. En programvara med hjälp av vilken nya patent- och nyttighetsmodellpublikationer kan publiceras på internet blev färdig under året. Arbetsgruppen som tillsattes på våren 2008 koncentrerade sig först på att utveckla kunddatabaser och i synnerhet på att förbättra användargränssnittet i databasen PatInfo enligt kundernas önskemål. Den förbättrade versionen av PatInfo lanserade vi i början av år De förbättringar som gjordes i PatInfo kan senare också göras i FI-EP-registret för europapatentöversättningar. Utbildningen i industriella rättigheter har ökat i olika läroanstalter. De studerande vill få kunskap om de industriella rättigheterna, då de t.ex. vill ansöka om patent på uppfinningar som uppkommer som resultat av forskningen. Studerandegrupper är välkomna till biblioteket och de studerandes önskemål har tagits i beaktande också i samlingspolitiken. I synnerhet studerande på patentkursen kommer regelbundet hit för att låna böcker för sina examensarbeten och avhandlingar. I bibliotekets samlingsdatabas gjordes över sökningar år Boksamlingen utökades med 630 titlar. Till samlingen av elektroniska tidningar skaffade vi fler titlar. Antalet e-tidningar är nu över I kundbetjäningen koncentrerade vi oss ännu mer på handledning i användningen av databaser. Tolkningen av patentdatabaser och patentpublikationer förutsätter specialkunskaper och under verksamhetsåret har vi också satsat på uppdatering av personalens kunskaper i patentärenden. Patentbiblioteket och rådgivningstjänsterna svarar för spridningen av patentinformationen i Finland. Denna uppgift sköter vi genom att använda flera kanaler såsom utbildning, webbplats, personlig rådgivning, granskningstjänster, handböcker och mässor. Patentbiblioteket betjänar såväl interna som externa kunder. Bibliotekets samling är tillgänglig för våra kunder, och information om biblioteket finns på webbplatsen Biblioteket skaffar också den litteratur som personalen behöver i sitt arbete, beställer fjärrlån av artiklar som prövningsingenjörerna behöver, upprätthåller samlingen av patentpublikationer, digitaliserar ansökningarna och publikationssamlingen, tar hand om utbytet av patentinformation och patentpublikationerna mellan PRS, EPO och WIPO samt utbytet av patentpublikationerna mellan olika myndigheterna. 14

15 15

16 Personalen Personalstrategi togs under arbete. Personalen med i processen. I slutet av år 2008 hade vi 517 anställda. Antalet årsverken var 485. Medelåldern bland de anställda var 45,6 år. Vidstående diagram beskriver personalens åldersstruktur, utbildningsnivå, fördelningen av årsverken per linje och enhet samt antalet hel- och deltidsanställda. Under de senaste åren har vi satsat mycket på utvecklingen av organisationen. Till det målmedvetna strategiarbetet har också utvecklingen av personalstrukturen och kunskaperna samt upprätthållandet och förbättringen av välbefinnandet i arbete hört. Därför kunde vi på våren starta utarbetandet av personalstrategin ur ett bra utgångsläge. Grunden för utarbetandet utgjorde en estimering av förvaltningen och utvecklingen av personalresurserna i PRS. Planen för att utarbeta personalstrategin och de olika faserna vid utarbetandet, vilket tar ca ett år, har behandlats och kommer att behandlas på alla nivåer: i direktionen, ledningsgruppen, samarbetskommittén och i smågrupper som har bildats på linjerna och enheterna. I strategiarbetet gör vi centrala val och principiella beslut som berör personalledningen enligt vilka vår strategi genomförs. Vi satsade på utvecklingen och välbefinnandet i arbete Personalutvecklingsplanen som hade fastställts för verksamhetsåret uppfylldes på ett tillfredsställande sätt. Till denna plan och den ännu effektivare friskvården har aktivt bidragit vår nya personalutvecklingschef. I vår gemensamma utbildning satsade vi särskilt på språkutbildningen som föregicks av en grundlig konkurrensutsättning. Chefsutbildningen pågick systematiskt och vi glömde inte heller utbildningen av hela personalen t.ex. när det gäller kunskaper i arbetsgemenskap och säkerhetsärenden. Linjerna och enheterna skötte utbildningen i huvudsak själva inom ramen av tillgängliga resurser. Personalen hade i genomsnitt 7,4 utbildningsdagar per årsverke. De mångsidiga friskvårdsaktiviteterna fick igen mycket beröm och nya utvecklingsidéer uppstod. Arbetstillfredsställelsen på nuvarande nivå jämställdhetssituationen blev bättre De anställda förhåller sig huvudsakligen positivt till sin arbetsmiljö. Enkäten visade att indexmedeltalet för svaren i barometern för arbetstillfredsställelse år 2008 igen var 3,5 på skalan 1-5. Mest positivt förhöll sig de anställda vid PRS till möjligheterna att kombinera arbete och privatliv (4,1) och till en rättvis och mänsklig behandling på arbetsplatsen (4,0). Högt betyg fick också jämställdheten mellan könen inom arbetsgemenskapen (3,9), arbetets självständighet och möjligheten att påverka arbetets innehåll (3,9), arbetsutrymmen och arbetsutrustning (3,9) samt arbetets utmaningar (3,8). Å andra sidan finns det ännu utrymme för förbättring när det gäller inställning till avlöning (3,0). I informationsflödet (3,1) har det dock skett en positiv utveckling. En särskild jämställdhetsenkät genomfördes under verksamhetsåret med samma innehåll som två gånger tidigare (år 2002 och 2005). Denna enkät visade igen att trenden var tydligt stigande på nästan alla delområden. Särskilt tyckte de anställda att lönejämställdheten mellan könen förverkligades bra vid PRS. I början av år 2008 löpte övergångsperioden för statens lönesystem ut, varför vi sedan dess också har kunnat betala lönedelen för den individuella prestationen till fullt belopp. Nya it-system för behandling av personalärenden Förberedningar för att överföra rutinuppgifter i personal- och ekonomiförvaltningen till den gemensamma servicecentralen fortsattes. Det delvis införda ESSsystemet för personalsjälvbetjäningen har bidragit till denna överföring. I fråga om rekryteringarna övergick vi till det elektroniska Heli-systemet som upprätthålls via den gemensamma portalen Förhandlingarna om tjänstekollektivavtal började i slutet av året. Till dessa förhandlingar fick vi omfattande Personaladministration har hand om fortbildningen och säkerheten av personalen samt om andra personalärenden. Dessutom förbereder enheten kollektivavtalen för tjänstemän på ämbetsnivå och rekryteringarna. 16

17 statistiska material från arbetsgivarens personaldatasystem Tahti som också betjänar andra behov inom lönestatistiken och erbjuder personalbokslutsuppgifter med jämförelser. Personalen blir äldre, lojaliteten mot arbetsplatsen belönas På samma sätt som under de föregående åren riktade vi resurser till förebyggande hälsovård. Antalet sjukdagar per årsverke var ungefär 10,1 dagar. Under verk- samhetsåret kunde chefer delta i ASLAK-rehabilitering d.v.s. till yrkesmässigt fördjupad medicinsk rehabilitering. En ny kurs för sakkunniga har förberetts. Även om den behärskade personalomsättningen är till fördel för utvecklingen av arbetsgemenskapen, bildar seniorexperter en bra grund på vilken ett nytt kunnande kan byggas upp. För att visa uppskattning för detta började vi belöna sådana som har varit i PRS tjänst 30 och 40 år med en extra semester. Hel- och deltidsanställda enligt kön Antalet anställda i årsverken år 2008 Personalen enligt utbildningsnivå Personalens åldersstruktur Heltidsanställda kvinnor 289 Heltidsanställda män 171 Deltidsanställda kvinnor 41 Deltidsanställda män 16 Administrationen (inkl. besvärsnämnden, kommunikation, PatRek, PIT) 79 Marknadsförings- och affärsverksamheten 4 Patent- och innovationslinjen 187 Varumärkes- och mönsterlinjen 43 Företags- och sammanslutningslinjen 146 Föreningsregistret 27 Högre högskoleexamen, forskarutbildning 206 Yrkeshögskoleutbildning/lägre högskoleutbildning 88 Utbildning på andra stadiet (gymnasium, institut, yrkeseller motsv. utbildning) 159 Grundläggande utbildning 64 under 24 år över 55 år 17

18 Företags- och sammanslutningslinjen Företags- och sammanslutningslinjen uppnådde sina resultatmål. Linjens produktivitet ökade rejält. Utvecklingen av verksamheten framskred med fart. Antalet nya företag som anmäldes till handelsregistret låg på samma nivå som föregående år. Ändrings- och nedläggningsanmälningarnas antal var också stort, och vi registrerade nästan 10 procent fler ändringar i företagens uppgifter än förra året. I slutet av året påverkade den allmänna försämringen av det ekonomiska läget också anmälningarna till handelsregistret. Både konkurser och likvidationer anmäldes tydligt mer än tidigare. Linjen uppnådde sitt resultatmål. Produktiviteten ökade med 14 procent. Handläggningstiderna var goda och på målnivån under hela året. Inkomster från informationstjänster ökade med 10 procent. I slutet av året var drygt företag och bostadsaktiebolag antecknade i handelsregistret. Aktiebolaget är den populäraste företagsformen. Via våra elektroniska tjänster gjordes 2,1 miljoner sökningar bland handelsregisteruppgifterna och via vår och skatteförvaltningens gemensamma informationstjänst FODS gjordes 16,5 miljoner sökningar. Gemensamt bokslutsförfarande med skatteförvaltningen Den automatiska registreringen av företags bokslutshandlingar som vi får från skatteförvaltningen startade i oktober. De bokslutshandlingar som företaget har bifogat skattedeklarationen såsom resultaträkning och balansräkning skickas i elektronisk form från skatteförvaltningen till PRS. Det nya förfarandet för anmälning av bokslut gäller bl.a. aktiebolags och an- delslags räkenskapsperioder som går ut år Avsikten är att stegvis utveckla en procedur där företag kan, om de vill, på en och samma gång lämna in de bokslutshandlingar som skatteförvaltningen respektive handelsregistret behöver. År 2008 registrerade vi nästan bokslut. Verksamheten och tjänsterna utvecklas Projektet Novus för förnyelse av företags- och sammanslutningslinjens informationstjänster framskred snabbt under året. Det nya stiftelseregistersystemet som togs i bruk i slutet av år 2007 gjorde det möjligt att verksamhetens produktivitet ökade med 20 procent. I samarbete med tjänsteleverantören byggde vi upp det nya informationstjänstesystemet under hela året. Avsikten är att ta det nya systemet i bruk under år Förnyelsen av linjens registreringssystem pågick med specifikation av funktionerna. Målet är att möjliggöra en effektiv, dels automatiserad och papperslös handläggning av anmälningar. Projekten för genomförande av nya handläggningssystem startar år 2009, och förnyelsen av systemen beräknas att pågå fram till år Vi fortsatte också utvecklingen av den elektroniska anmälningsproceduren som är gemensam med skatteförvaltningen. Som helhet betraktat står linjen inför stora förändringar och vi förberedde oss på dem genom att träna linjens chefer på flera praktiska seminarier i förändrings- Företags- och sammanslutningslinjens uppgift är att se till att samhället har till sitt förfogande uppdaterade och täckande uppgifter om de företag och stiftelser som är verksamma i Finland. Linjen registrerar nya företag och ändringar i de existerande företagens uppgifter i handelsregistret och i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Linjen fastställer också företagsinteckningar, registrerar ärenden angående stiftelser och har tillsyn över stiftelsernas förvaltning. 18

19 ledning och genom att utarbeta en handbok för cheferna. Under de kommande åren bygger vi upp förändringsberedskapen bl.a. med hjälp av förändringsplaner, utbildning och informering. Utveckling av handläggningstiderna (st) Bokslut Ändringar i företagens uppgifter Nya företag Upphörda företag Ändringar av adress- och kontaktuppgifter Avregistrerade företag Sökningar i informationstjänsten FODS månadsvis (st.) Delegationen för företagsärenden Delegationen för företagsärenden har som uppgift att föra fram näringslivets synpunkter och kundsynvinkeln vid utvecklingen av företags- och sammanslutningslinjens olika register. Delegationen sammanträder regelbundet för att diskutera aktuella ärenden. Medlemmarna i delegationen för föreningsärenden år 2008: Martti Enäjärvi, generaldirektör, PRS, ordförande Olli Koikkalainen, linjedirektör, PRS, vice ordförande Markus Aaltonen, verkställande direktör, Veterator Oy Juha Ahvenniemi, verkställande direktör, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland Anders Blom, verkställande direktör, Familjeföretagens förbund rf Erkki Kontkanen, direktör, Finansbranschens Centralförbund Kari Lehto, vice häradshövding, Sällskapet Pellervo rf Leena Linnainmaa, direktör, Centralhandelskammaren Antti Maijala, advokat, Advokatbyrå Heikkilä & Co Janne Makkula, juridiskt ombud, Företagarna i Finland Ulla Partanen, verkställande direktör, Operaria Ulla Oy (fram till ) Tytti Peltonen, ledande expert, Finlands Näringsliv EK Martti Virtanen, chefsjurist, Förbundet för Finsk Handel rf Iikko B. Voipio, utvecklingsdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral VATT Eero Mantere, överdirektör, PRS Eija Nuorlahti-Solarmo, linjedirektör, PRS Juha Klemola, kommunikationsdirektör, PRS Ulla-Maija Sarkkinen, biträdande direktör, PRS Sakari Kauppinen, biträdande direktör, PRS, sekreterare 19

20 Patent- och innovationslinjen Systemet för kvalitetskontroll förbättrade beslutens kvalitet. Datasystemet förnyades. Verktygen för distansarbete utvecklades. I linjens operativa system täcker certifieringen av kvalitetskontrollen nu också processen för handläggning av nationella ansökningar. Den tidigare certifieringen avsåg handläggningen av PCT-ansökningar. Under verksamhetsåret har vi också utvecklat linjens organisation genom att till de tekniska byråerna utse ledande prövningsingenjörer. Deras uppgift är att fungera som hörnstenar för kvalitetskontrollsystemet. De bär också ansvaret för att i smågrupper utveckla prövningen och att dela arbetsuppgifterna jämnt i sitt team. Kvalitetsarbetet har gett goda resultat, och utvecklingen har tagits positivt emot av kunderna. Det systematiska utbildningsprogrammet för prövningsingenjörerna pågår hela tiden. Avsikten med detta program är att stöda den ständiga utvecklingen av prövningen. Under verksamhetsåret kompletterades utbildningspaketet med ett eget utbildningsprogram för tutorerna som handleder de nya prövningsingenjörerna. Också detta utgör ett led i processen för förbättring av prövningens kvalitet. Kompletta verktyg för distansarbetande prövningsingenjörer under utveckling På vår linje har distansarbete hittills varit experimentellt. Under verksamhetsåret började vi förbättra de tekniska förutsättningarna för distansarbete. Syftet är att prövningsingenjörerna också i distansarbetet ska kunna använda samma elektroniska verktyg som på Innohuset. En starkt skyddad men ändå lätt tillgänglig förbindelse till såväl linjens egna datasystem som de externa databaser som vi använder ser till att prövningen i sin helhet också kan göras hemma. Distansarbetet väntas öka i omfattning i framtiden, eftersom många av våra experter bor i de omgivande kommunerna. Det datasystem som vi använder i handläggningen av ansökningar och registerföringen har förnyats. I början av året togs det nya systemet i bruk vid handläggningen av PCT-ansökningar. Systemet kommer att omfatta nationella patent- och nyttighetsmodellansökningar i början av år Dess utveckling har varit en stor satsning men då det nu har blivit färdigt har vi resurser också till andra utvecklingsprojekt. Nya företag på listan över största antalet patentansökningar Antalet nationella och internationella patentansökningar låg huvudsakligen på samma nivå som föregående år, men under hösten dök svaga tecken på den ekonomiska recessionen och företagens ökade försiktighet upp. Patentering är visserligen en långsiktig verksamhet, och det är inte bland de första sparobjekten då företagen sanerar, såsom tidigare nedgångar i ekonomin har visat. På längre sikt kommer ändringar i produktutvecklingen dock att påverka efterfrågan på våra tjänster. Företaget med det största antalet patentansökningar var såsom föregående år Metso Corporation. Nya företag som finns på listan över största antalet patentansökningar är t.ex. Atacama Labs Oy, MariCap Oy och Patria Weapon Systems Oy. Största delen av patentansökningarna lämnas in på elektronisk väg: av de inhemska patentansökningarna är cirka 65 procent och av PCT-ansökningarna till och med 85 procent elektroniska. Under verksamhetsåret utvecklade vi programmet för online ingivning av ansökan så att det nu är möjligt att också elektroniskt ge in svar på förelägganden samt slutliga handlingar för publicering. Likaså bringar kunderna i regel elektroniskt i kraft europapatent som gäller Finland. Nyttighetsmo- Patent- och innovationslinjens huvuduppgift är att granska de i patentansökningarna beskrivna uppfinningarnas nyhet och patenterbarhet samt att registrera nyttighetsmodeller. Linjen svarar också för nyhetsgranskning av internationella patentansökningar enligt konventionen om patentsamarbete (PCT). Även europapatentansökningar (EPC) kan lämnas in via PRS, som också registrerar och publicerar de europapatent som träder i kraft i Finland. 20

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005 rapport av rådet för informationssamhället Å februari 2005 RAPPORT TILL REGERINGEN AV RÅDET FÖR INFORMATIONSSAMHÄLLET Det framtida Finland i Nätverk FEBRUARI 2005 4 rapport till regeringen av rådet för

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015 Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna 2 INNEHÅLL 1 Medborgaren som konsument i ett föränderligt samhälle... 3 2 Utgångspunkterna för

Läs mer

Österbottens te-central Informerar

Österbottens te-central Informerar Österbottens te-central Informerar www.te-centralen.fi 1/2007 FÖRETAGSAVDELNINGEN INFORMERAR (SIVU5) Förändringar under programperioden 2007-2013 Den nya programperioden 2007-2013 TJÄNSTEN FÖR TILLVÄXTFÖRETAG

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny stiftelselag,

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009 B 3/2010 rd JUBILEUMSFONDEN FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET SITRAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN I enlighet med 9 1 mom. 9 punkten i lagen om Jubileumsfonden

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 96/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om domännamn och till lag om ändring av 2 lagen om kommunikationsförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer