RP 186/2005 rd. upphävs. Den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter koncentreras till Patentoch. och registerstyrelsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RP 186/2005 rd. upphävs. Den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter koncentreras till Patentoch. och registerstyrelsen."

Transkript

1 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 31 a i handelsregisterlagen samt om upphävande av 7 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att handelsregisterlagen och lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter ändras. Handelsregisterlagen ändras så, att Skattestyrelsen utan hinder av sekretessbestämmelserna till Patent- och registerstyrelsen kan överlåta uppgifter om resultaträkning och balansräkning och vissa andra bokslutsuppgifter samt uppgifter om huruvida specificerade aktiebolag, andelslag eller andra näringsidkare har bedrivit verksamhet enligt skatteförvaltningens registeruppgifter. Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter ändras så, att bestämmelsen om offentlighet i fråga om beskattningsuppgifter i skatteförvaltningen upphävs. Den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter koncentreras till Patentoch registerstyrelsen. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av Bestämmelsen i handelsregisterlagen om att överlåta bokslutsuppgifter från skatteförvaltningen till Patent- och registerstyrelsen, som är registermyndighet, tillämpas första gången så att överlåtandet av uppgifter gäller uppgifterna för skatteåret Skatteförvaltningen kan överlåta uppgifter för skatteåren 2006 och 2007 för testning och provanvändning av datasystemet. Till övriga delar tillämpas de föreslagna lagändringarna från och med ingången av Nuläge 1.1. Lagstiftning och praxis Lämnande av bokslutsuppgifter till skatteförvaltningen och handelsregistret Skattskyldiga företag är skyldiga att i enlighet med finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet (1760/1995) till skatteförvaltningen lämna uppgifter om resultaträkningen och balansräkningen för skatteåret för verkställandet av beskattningen. Uppgifterna skall lämnas på deklarationsblanketter som fastställts av Skattestyrelsen och baserar sig på resultaträkning och balansräkning enligt kostnadsslag. Från och med skatteåret 2006 skall skattskyldiga som bilaga till deklarationen även lämna in en kopia av resultaträkningen och balansräkningen enligt bokföringslagen Enligt 1 i handelsregisterlagen (129/1979) införs i handelsregistret anmälningar beträffande näringsidkare enligt vad som bestäms i handelsregisterlagen och närmare föreskrivs genom beslut av Patent- och registerstyrelsen. Handelsregistret förs av Patent- och registerstyrelsen. Enligt 3 kap. 9 i bokföringslagen (1336/1997) skall aktiebolag, andelslag, i bestämmelsen avsett öppet bolag och kommanditbolag, ömsesidigt försäkringsbolag samt försäkringsförening lämna en kopia av bokslutet och verksamhetsberättelsen för registrering till Patent- och registerstyrelsen. Anmälan skall ges inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång. Enligt 11 kap. 14 i lagen om aktiebolag (734/1978) och 6 kap. 9 i lagen om andelslag (1488/2001) skall bolag och andelslag göra registeranmälan om sitt bokslut inom två månader från det resultaträkningen och balansräkningen fast-

2 2 ställdes. Till anmälan skall fogas en kopia av revisionsberättelsen samt ett skriftligt intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om datum för fastställande av bokslutet samt om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust eller om andelsstämmans beslut. Koncernbokslutet skall anmälas för registrering om moderbolaget enligt bokföringslagen, lagen om aktiebolag eller någon annan lag är skyldig att upprätta koncernbokslut. Bestämmelser om inlämnande av bokslutsuppgifter till handelsregistret finns även i bl.a. kreditinstitutslagen (1607/1993), lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) och lagen om försäkringsbolag (1062/1979). I 17 a i handelsregisterlagen ingår bestämmelser om skyldigheten för utländska näringsidkare som har grundat filial i Finland att registrera bokslutet. Patent- och registerstyrelsen granskar om företagen har anmält de lagstadgade handlingarna för registrering och gör en registeranteckning i handelsregistret. Bokslutshandlingarna sparas i ett elektroniskt bildarkiv samt mikrofilmas och skannas. Offentlighet i fråga om bokslutsuppgifter Bestämmelser om offentlighet i fråga om resultaträkning och balansräkning i skatteförvaltningen ingår i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999). I övrigt ingår bestämmelser om offentlighet i fråga om bokslutsuppgifter i handelsregisterlagen. Bokslutsuppgifterna är offentliga endast i handelsregistret. Enligt 4 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter skall beskattningshandlingar som gäller den skattskyldiges ekonomiska ställning samt andra sådana beskattningshandlingar av vilka framgår uppgifter om en identifierbar skattskyldig vara sekretessbelagda, med de undantag som föreskrivs i 5 9 och 21. De handlingar som ges in till skatteförvaltningen för beskattningen och de handlingar som Skattestyrelsen gjort upp för beskattningen samt uppgifterna i dem är således i regel sekretessbelagda. Om offentlighet i fråga om resultaträkning och balansräkning bestäms separat i 7 i sistnämnda lag. Enligt lagrummet är aktiebolags, andelslags, ömsesidiga försäkringsbolags och försäkringsföreningars resultaträkningar och balansräkningar offentliga. Andra skattskyldigas resultaträkningar och balansräkningar är offentliga, om den skattskyldige meddelar att han enligt 3 kap. 9 i bokföringslagen är skyldig att ge in sitt bokslut för registrering. Uppgifterna i balansräkningen är offentliga i den förkortade form som avses i 1 kap. 7 i bokföringsförordningen (1339/1997), om den skattskyldige har yrkat det. Resultaträkningen och balansräkningen blir offentliga åtta månader efter räkenskapsperiodens utgång. Ursprungligen skulle bestämmelserna om offentlighet tillämpas på uppgifter som ges in för de räkenskapsperioder som går ut efter ingången av Bestämmelserna ändrades dock genom en lag som trädde i kraft den 1 januari 2003 (1166/2002) så, att offentlighet tillämpas först på de uppgifter som givits in för räkenskapsperioder som går ut efter den 1 januari Bakgrunden var att 7 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter måste preciseras med anledning av en ändring av bokföringsförordningen (748/2001). Ändringen gjorde det möjligt att göra upp och registrera resultaträkningen i förkortad form. Ett syfte var också att förenhetliga bokslutsuppgifternas innehåll så att innehållet i uppgifterna till de olika myndigheterna skulle vara detsamma. Som en följd av ändringarna förblev ändå bokslutsuppgifterna offentliga för de räkenskapsperioder som gick ut mellan den 1 januari 2002 och den 30 april I handelsregistret är bokslutsuppgifterna offentliga. Enligt 1 3 mom. i handelsregisterlagen har envar rätt att få ut uppgifter om anteckningar som gjorts i handelsregistret och ur därtill hörande handlingar som är i registermyndighetens besittning. Till de bokslutshandlingar som registreras och är offentliga i handelsregistret hör vid sidan av resultaträkningen och balansräkningen noterna till dessa, för vissa företags del verksamhetsberättelsen, finansieringsanalysen samt koncernbokslutet. Till det offentliga bokslut som registreras skall dessutom fogas en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse.

3 3 Icke verksamma företag Patent- och registerstyrelsen kan med stöd av 24 i handelsregisterlagen avföra en sådan näringsidkare ur handelsregistret som under de senaste tio åren inte har givit in någon anmälan till registret. Enligt paragrafen är alla enheter som antecknats i handelsregistret näringsidkare. Med stöd av 13 kap. 4 i lagen om aktiebolag och 19 kap. 3 i lagen om andelslag kan ett aktiebolag eller ett andelslag avföras ur registret om det trots registermyndighetens uppmaning inte har anmält sina bokslutshandlingar för registrering inom ett år från utgången av räkenskapsperioden. Vid proceduren för avförande ur registret har Patent- och registerstyrelsen tillsammans med Skattestyrelsen ur skatteförvaltningens register tagit fram sådana organisationer och företag som inte har givit in någon anmälan till handelsregistret men som ändå har bedrivit verksamhet enligt skatteförvaltningens registeruppgifter. Patent- och registerstyrelsens rätt att få uppgifter av Skattestyrelsen Patent- och registerstyrelsen har enligt 31 a i handelsregisterlagen rätt att årligen av Skattestyrelsen få uppgift om bokföringsskyldiga som bedriver affärsverksamhet och uppgifter om deras postadresser i de fall då de är skyldiga att till Patent- och registerstyrelsen ge in avskrift av sina bokslutshandlingar. Efter företags- och organisationsdatasystemets ibruktagande har Patent- och registerstyrelsen emellertid fått de adressuppgifter som behövs från det företags- och organisationsdatasystem som verket upprätthåller tillsammans med Skattestyrelsen, och därmed har nämnda bestämmelse i 31 a blivit onödig Bedömning av nuläget Enligt gällande lagstiftning är företag skyldiga att lämna samma uppgifter såväl till skatteförvaltningen för beskattning som till Patent- och registerstyrelsen för registrering. Från och med skatteåret 2006 samlar skatteförvaltningen dessutom in samma resultaträknings- och balansräkningsuppgifter som lämnas till Patent- och registerstyrelsen. Skatteförvaltningen har dock inget behov av att för beskattningen samla in alla de bokslutshandlingar som företagen skall lämna till Patent- och registerstyrelsen. I Patent- och registerstyrelsens offentliga informationstjänst finns alla de bokslutshandlingar tillgängliga som omfattas av deklarationsskyldigheten gällande bokföringsskyldiga företags beskattningsuppgifter liksom även de handlingar som bokföringsskyldiga lämnat enbart till Patent- och registerstyrelsen. Det har emellertid förekommit brister i fråga om hur bestämmelserna om deklarationsskyldigheten till Patent- och registerstyrelsen gällande bokslutsuppgifter följs. Täckningen i fråga om de bokslutshandlingar och uppgifter som finns i Patent- och registerstyrelsens besittning kan förbättras och möjligheten att registrera dem försnabbas genom att det görs möjligt för skatteförvaltningen att till Patentoch registerstyrelsen överlåta bokslutsuppgifter som lämnats in för fullgörande av deklarationsskyldigheten. Utan lagändringar blir resultaträkningen och balansräkningen som lämnas in till skatteförvaltningen för fullgörande av deklarationsskyldigheten enligt vad som anges ovan offentliga beskattningsuppgifter från ingången av 2006 och skatteförvaltningen skulle vara tvungen att vidta åtgärder för att sköta informationstjänsterna. Eftersom den deklarationsskyldighet som gäller beskattning endast omfattar en del av de bokslutsuppgifter som lämnas in till Patent- och registerstyrelsen och därigenom blir offentliga, är det inte ändamålsenligt att dela upp informationstjänsten ens med tanke på kundbetjäningens kvalitet så, att även skatteförvaltningen skulle börja lämna ut uppgifter om handlingar i sin besittning utöver Patent- och registerstyrelsens redan existerande informationstjänst. Det är skäl att effektivera proceduren för avförande av företag ur handelsregistret. Näringsidkare, bolag eller andelslag kan enligt skatteförvaltningens registeruppgifter bedriva verksamhet även om de inte gör anmälningar till handelsregistret eller besvarar Patent- och registerstyrelsens förfrågningar. Proceduren för avförande ur registret kan främjas genom att Patent- och registerstyrelsen får skatteför-

4 4 valtningens uppgifter om företagets verksamhet. Om rätten att överlåta dessa uppgifter bestäms emellertid inte i lagen. 2. Målsättning och de viktigaste förslagen 2.1. Centralisering av den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter samt överlåtande av bokslutshandlingar Det är ändamålsenligt att koncentrera den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter till Patent- och registerstyrelsen. För att inte behöva ordna en offentlig informationstjänst också vid skatteförvaltningen från och med ingången av 2006 föreslås att 7 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter upphävs. Informationstjänsten för alla bokslutsuppgifter sköts således vid registermyndigheten där servicesystemen finns. Ur kundernas synvinkel är arrangemanget tydligt och enklare än om informationstjänsten delas upp mellan skattemyndigheterna och registermyndigheterna. Hos registermyndigheten, dvs. Patent- och registerstyrelsen, får kunderna alla bokslutsuppgifter på ett ställe. Handelsregisterlagen föreslås bli ändrad så, att skatteförvaltningen utan hinder av sekretessbestämmelserna kan överlåta uppgifter om resultaträkningen, balansräkningen och om vissa andra bokslutsuppgifter som givits för verkställandet av beskattningen till Patent- och registerstyrelsen, som är registermyndighet. Uppgifterna översänds i elektronisk form. Det föreslagna förfarandet för överlåtande av uppgifter skulle på motsvarande sätt träda i kraft så att det första gången gäller de bokslutsuppgifter som bifogats deklarationen för skatteåret Enligt den föreslagna ikraftträdandebestämmelsen kan uppgifter för skatteåren 2006 och 2007 dock tidigare överlåtas för provanvändning och testning av datasystemen Lämnande av uppgifter rörande företags verksamhet För att effektivera proceduren för avförande av icke verksamma företag ur handelsregistret föreslås att handelsregisterlagen ändras så, att Patent- och registerstyrelsen har rätt att på begäran få uppgifter av Skattestyrelsen om huruvida ett aktiebolag, ett andelslag eller någon annan näringsidkare bedrivit verksamhet enligt skatteförvaltningens registeruppgifter. 3. Propositionens konsekvenser Propositionen effektiverar inlämnandet av vissa väsentliga bokslutshandlingar för registrering till Patent- och registerstyrelsen samt förbättrar kvaliteten på verkets offentliga informationstjänst. Resultaträknings- och balansräkningsuppgifterna skannas hos en enda myndighet. Dessutom kan man spara in de kostnader som skatteförvaltningen orsakas av inrättandet av en offentlig informationstjänst för uppgifterna. 4. Beredningen av propositionen Propositionen har beretts vid finansministeriet i samarbete med handels- och industriministeriet, Skattestyrelsen samt Patent- och registerstyrelsen. DETALJMOTIVERING 1. Motivering till lagförslagen 1.1. Handelsregisterlagen 31 a. Den bestämmelse i paragrafen med stöd av vilken Patent- och registerstyrelsen är berättigad att få de adressuppgifter som där avses, slopas som obehövlig. I 1 mom. tas in en bestämmelse om att Skattestyrelsen överlåter sådana bokslutsuppgifter som givits in för beskattningen till Patent- och registerstyrelsen för registrering i handelsregistret. Skattestyrelsen överlåter de uppgifter om resultaträkning och balansräkning som bifogats deklarationen samt de övriga uppgifter som lämnats in för verkställandet av beskattningen och som den bokföringsskyldige skall lämna in till Patent- och registerstyrelsen, t.ex. uppgifter om verkställandet av revision samt om vinstutdelning.

5 5 Bokslutsuppgifterna är sekretessbelagda i skatteförvaltningen och således föreskrivs i paragrafen om Skattestyrelsens rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna överlåta uppgifter på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Handlingarna skannas i skatteförvaltningen och uppgifterna överförs elektroniskt till Patent- och registerstyrelsen. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis föreslås att i lagrummet tas in bestämmelser om överlåtande av uppgifter via en teknisk anslutning. I paragrafens i 2 mom. bestäms om Patentoch registerstyrelsens rätt att på begäran få uppgifter av Skattestyrelsen om huruvida aktiebolag, andelslag eller någon annan näringsidkare har bedrivit verksamhet enligt skatteförvaltningens registeruppgifter. Patent- och registerstyrelsen specificerar med hjälp av affärs- och samfundssignum de företag och näringsidkare som kontrolleras. Skattestyrelsen kontrollerar i sina registeruppgifter om företaget har haft beskattningsbar inkomst eller förmögenhet, gjort begynnelseanmälan för en verksamhet eller bedrivit annan motsvarande verksamhet och returnerar efter jämförelsen till Patent- och registerstyrelsen affärs- och samfundssignum för de företag som inte har bedrivit någon dylik verksamhet. Patent- och registerstyrelsen kan med hjälp av jämförelsen inleda en procedur för avförande ur registret i enlighet med 24 i handelsregisterlagen och avföra icke verksamma företag ur handelsregistret. Utgående från jämförelsen kan man avgöra vilka åtgärder som är mest ändamålsenliga att vidta med anledning av att deklarationsskyldigheten i fråga om bokslutsuppgifter försummats i synnerhet i sådana aktiebolag eller andelslag som visar sig vara verksamma. Eftersom uppgifterna är sekretessbelagda såsom varande beskattningsuppgifter bestäms på lagnivå om Patent- och registerstyrelsens rätt att få uppgifter utan hinder av sekretessbestämmelserna Lag om upphävande av 7 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter Det föreslås att 7 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, vilken paragraf gäller offentligheten beträffande aktiebolags, andelslags, ömsesidiga försäkringsbolags och försäkringsföreningars bokslutsuppgifter, upphävs vid ingången av Bokslutsuppgifterna i handelsregistret är fortfarande offentliga med stöd av 1 3 mom. i handelsregisterlagen. Den offentliga informationstjänsten i fråga om bokslutsuppgifter koncentreras således till Patentoch registerstyrelsen. Informationstjänsten effektiveras genom en ändring av handelsregisterlagen. 2. Ikraftträdande Lagarna avses träda i kraft vid ingången av Bestämmelsen genom vilken 31 a 1 mom. i handelsregisterlagen ändras tillämpas så att överlåtandet av uppgifter till Patent- och registerstyrelsen första gången gäller uppgifter som hänför sig till den räkenskapsperiod som går ut år Avsikten är att Patent- och registerstyrelsen och Skattestyrelsen under en övergångsperiod utvecklar sina datasystem och förfarandet med att överföra uppgifter med tanke på den elektroniska dataöverföringen. För att detta skall bli möjligt tas i ikraftträdandebestämmelsen in en bestämmelse om Skattestyrelsens rätt att till Patent- och registerstyrelsen överlåta bokslutsuppgifterna för åren 2006 och 2007 som behövs för testning och provanvändning av datasystemet. Dessa uppgifter ges bara för testning och provanvändning och är således sekretessbelagda på samma sätt som beskattningsuppgifter i övrigt. Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

6 6 Lagförslagen 1. Lag om ändring av 31 a i handelsregisterlagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 31 a, sådan den lyder i lag (582/1992), som följer: 31 a Utan hinder av sekretessbestämmelserna kan Skattestyrelsen till Patent- och registerstyrelsen via en teknisk anslutning överlåta uppgifter om resultaträkning och balansräkning som lämnats av en bokföringsskyldig för verkställande av beskattning samt andra uppgifter och handlingar som den bokföringsskyldige är skyldig att för registrering av bokslut och verksamhetsberättelse lämna till Patent- och registerstyrelsen med stöd av denna lag eller någon annan lag. För skötseln av de uppgifter gällande avförande av anteckning ur handelsregistret som avses i 13 kap. 4 i lagen om aktiebolag, 19 kap. 3 i lagen om andelslag och 24 i denna lag har Patent- och registerstyrelsen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att på begäran få uppgifter av Skattestyrelsen om huruvida specificerade aktiebolag, andelslag eller andra näringsidkare enligt skatteförvaltningens registeruppgifter har bedrivit verksamhet. Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 31 a 1 mom. tillämpas första gången på uppgifter som hänför sig till den räkenskapsperiod som går ut Skattestyrelsen kan utan hinder av sekretessbestämmelserna till Patent- och registerstyrelsen för testning och provanvändning av datasystemet överlåta även de i 31 a avsedda uppgifter som hänför sig till de räkenskapsperioder som går ut åren 2006 och På offentligheten i fråga om dessa uppgifter tillämpas 1 och 4 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).

7 7 2. Lag om upphävande av 7 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Genom denna lag upphävs 7 i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999). 2 Ikraftträdande Denna lag träder i kraft den 200. Helsingfors den 4 november 2005 Republikens President TARJA HALONEN Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

8 8 Bilaga Parallelltexter 1. Lag om ändring av 31 a i handelsregisterlagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 31 a, sådan den lyder i lag (582/1992), som följer: Gällande lydelse 31 a Patent- och registerstyrelsen är berättigad att årligen av skattestyrelsen få uppgift om bokföringsskyldiga som bedriver affärsverksamhet och uppgifter om deras postadresser i de fall då de är skyldiga att till patent- och registerstyrelsen ge in avskrift av sina bokslutshandlingar. Föreslagen lydelse 31 a Utan hinder av sekretessbestämmelserna kan Skattestyrelsen till Patent- och registerstyrelsen via en teknisk anslutning överlåta uppgifter om resultaträkning och balansräkning som lämnats av en bokföringsskyldig för verkställande av beskattning samt andra uppgifter och handlingar som den bokföringsskyldige är skyldig att för registrering av bokslut och verksamhetsberättelse lämna till Patent- och registerstyrelsen med stöd av denna lag eller någon annan lag. För skötseln av de uppgifter gällande avförande av anteckning ur handelsregistret som avses i 13 kap. 4 i lagen om aktiebolag, 19 kap. 3 i lagen om andelslag och 24 i handelsregisterlagen har Patent- och registerstyrelsen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att på begäran få uppgifter av Skattestyrelsen om huruvida specificerade aktiebolag, andelslag eller andra näringsidkare enligt skatteförvaltningens registeruppgifter har bedrivit verksamhet. Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 31 a 1 mom. tillämpas första gången på uppgifter som hänför sig till den räkenskapsperiod som går ut Skattestyrelsen kan utan hinder av sekretessbestämmelserna till Patent- och registerstyrelsen för testning och provanvändning av datasystemet överlåta även de i 31 a avsedda uppgifter som hänför sig till de räkenskapsperioder som går ut åren

9 Gällande lydelse Föreslagen lydelse 2006 och På offentligheten i fråga om dessa uppgifter tillämpas 1 och 4 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999). 9

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 statistiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av statistiklagen. Enligt personuppgiftslagen

Läs mer

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten RP 20/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 i lagen angående rättighet att idka näring och 13 a i handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

RP 39/2011 rd. rätt att få uppgifter om en anmälan som Skatteförvaltningen

RP 39/2011 rd. rätt att få uppgifter om en anmälan som Skatteförvaltningen RP 39/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

RP 160/2005 rd. 1. Nuläge

RP 160/2005 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i räddningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att räddningslagen ändras så att de tekniska administreringen

Läs mer

RP 191/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande

RP 191/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om beskattningsförfarande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 12 lagen om skatteredovisning och 124 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

RP 23/2014 rd. I denna proposition föreslås det att bilskattelagen,

RP 23/2014 rd. I denna proposition föreslås det att bilskattelagen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen, 50 och 53 i fordonsskattelagen och bränsleavgiftslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 134/2007 rd. i lagen om ändring av fordonslagen. I propositionen föreslås att lagen om fordonstrafikregistret

RP 134/2007 rd. i lagen om ändring av fordonslagen. I propositionen föreslås att lagen om fordonstrafikregistret RP 134/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av fordonslagen och ikraftträdandebestämmelserna i vissa andra

Läs mer

RP 129/2009 rd. när skattekontolagen sftiftades. De temporära lagarna ska vara i kraft till utgången

RP 129/2009 rd. när skattekontolagen sftiftades. De temporära lagarna ska vara i kraft till utgången Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i skattekontolagen och vissa andra lagar angående beskattningen samt temporär ändring av mervärdesskattelagen,

Läs mer

RP 271/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 i strafflagen

RP 271/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 i strafflagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras så att bestämmelser

Läs mer

I denna proposition föreslås en ändring av statistiklagen. Enligt personuppgiftslagen anses uppgifter om egenföretagare som personuppgifter.

I denna proposition föreslås en ändring av statistiklagen. Enligt personuppgiftslagen anses uppgifter om egenföretagare som personuppgifter. 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJRPlQGULQJDY VWDWLVWLNODJHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås en ändring av statistiklagen. Enligt personuppgiftslagen

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

RP 72/2010 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

RP 72/2010 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter RP 72/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 2 i revisionslagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 2 i revisionslagen UTKAST 22.8.2018 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av. i revisionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att revisionslagen ändras

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

RP 220/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 220/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 220/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare samt lagen om pension för företagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav30och31 lagenomortodoxakyrkosamfundet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att begreppet skatteöre slopas

Läs mer

RP 269/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 269/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 219/2004 rd. I denna proposition föreslås det att varumärkeslagen

RP 219/2004 rd. I denna proposition föreslås det att varumärkeslagen RP 219/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att varumärkeslagen skall

Läs mer

RP 6/2008 rd. 10 av arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå,

RP 6/2008 rd. 10 av arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå, RP 6/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 i lagen om verkställighet av böter och av en lag som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 82/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av vissa hänvisningsbestämmelser i skogslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås tekniska

Läs mer

RP 8/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om frontmannapension ändras så att Folkpensionsanstalten

RP 8/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om frontmannapension ändras så att Folkpensionsanstalten RP 8/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frontmannapension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om frontmannapension

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 105 a och 143 inkomstskattelagen och ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 163/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 163/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 163/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om bostadsrättsbostäder ändras

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

2. Propositionens konsekvenser

2. Propositionens konsekvenser RP 191/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 i kyrkolagen samt 3 och 9 i lagen om kyrkans centralfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringavtullagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att till tullagen fogas en bestämmelse om betalningsordningen

Läs mer

2. Föreslagna ändringar

2. Föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 101/2006 rd. och andra motsvarande sammanslutningar. Sättet att räkna ut understödet ses över för att det skall motsvara vedertagen beslutspraxis.

RP 101/2006 rd. och andra motsvarande sammanslutningar. Sättet att räkna ut understödet ses över för att det skall motsvara vedertagen beslutspraxis. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om brandskyddsfonden ändras.

Läs mer

RP 10/2003 rd. ändrad så att procenttalen och maximibeloppet beskattningen för Det föreslås att de

RP 10/2003 rd. ändrad så att procenttalen och maximibeloppet beskattningen för Det föreslås att de Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 105 a inkomstskattelagen och 2 lagen om skatteskalorna för 2003 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 170/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 lagen om mynt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att till lagen om mynt fogas en bestämmelse om

Läs mer

RP 117/2008 rd 2009.

RP 117/2008 rd 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 lagen om utredande av dödsorsak, 49 folkhälsolagen och 59 lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att handelsregisterlagen ändras.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 97/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att arbetsavtalslagen ändras. Lagen

Läs mer

RP 125/2010 rd. penningspelverksamhet med

RP 125/2010 rd. penningspelverksamhet med RP 125/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lotteriskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lotteriskattelagen ändras.

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 208/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Lagen om kommunala pensioner föreslås bli ändrad

Läs mer

RP 22/2013 rd. skatteåren

RP 22/2013 rd. skatteåren RP 22/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013 2015 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och

Läs mer

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skatteredovisning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

RP 121/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 121/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 121/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 8 lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folk pensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att

Läs mer

RP 82/2011 rd. som trädde i kraft vid ingången av maj Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2012.

RP 82/2011 rd. som trädde i kraft vid ingången av maj Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2012. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det i lagen om

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BEFOLKNINGSDATASYSTEMET

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 128/2010 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 1. Huvudsakligt innehåll I statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010, nedan befolkningsdataförordningen)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

RP 113/2010 rd. I propositionen föreslås ändringar i den lag

RP 113/2010 rd. I propositionen föreslås ändringar i den lag Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändringar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skatt Lagen

Läs mer

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar RP 89/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 150/2004 rd. I denna proposition föreslås att de bestämmelser

RP 150/2004 rd. I denna proposition föreslås att de bestämmelser RP 150/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och i lotteriskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de bestämmelser

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

RP 122/2009 rd. ska utarbeta en utvärderingsplan för utvärdering av utbildning. Rådet för utbildningsutvärdering

RP 122/2009 rd. ska utarbeta en utvärderingsplan för utvärdering av utbildning. Rådet för utbildningsutvärdering RP 122/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar om utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna

Läs mer

RP 27/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva

RP 27/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 130/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om försäkringskassor

Läs mer

RP 71/2008 rd. tillämpas på övriga tjänster inom försvarsmakten och inte bara på militära tjänster. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 71/2008 rd. tillämpas på övriga tjänster inom försvarsmakten och inte bara på militära tjänster. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. RP 71/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om försvarsmakten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

RP 135/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen

RP 135/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att självstyrelselagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

RP 66/2007 rd. som beror på att det i samband med riksdagen har inrättats ett forskningsinstitut för internationella

RP 66/2007 rd. som beror på att det i samband med riksdagen har inrättats ett forskningsinstitut för internationella Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och i arkivlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att ur arkivlagen skall utgå en bestämmelse

Läs mer

RP 157/2005 rd. Vidare föreslås att den försäkringskassenämnd. Lagarna avses träda i kraft den 31 december

RP 157/2005 rd. Vidare föreslås att den försäkringskassenämnd. Lagarna avses träda i kraft den 31 december Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringskassor samt om upphävande av 2 17 punkten i lagen om Försäkringsinspektionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att giltighetstiden

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

RP 92/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 i lagen om Kommunernas garanticentral

RP 92/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 i lagen om Kommunernas garanticentral Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 i lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar i

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

l. Nuläge sionsskyddscentralens egentliga verksamhet kan användas till finansiering av

l. Nuläge sionsskyddscentralens egentliga verksamhet kan användas till finansiering av 1994 rd - RP 118 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension rör arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de förluster

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

det år under vilket egendomen har tagits i bruk.

det år under vilket egendomen har tagits i bruk. RP 27/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 114 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Lagen om inlösen av fast egendom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 104/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 91 räddningslagen och 6 lagen om Räddningsinstitutet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 72 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och lag om begränsning av rätten att få vuxenstudiepenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer