Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp"

Transkript

1 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen

2 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde i kraft varför en ny lag? Förändringar i omvärlden Flera EU-länder har reformerat sin lagstiftning för att säkerställa allmän ordning och allmän säkerhet. Samhällets funktioner har blivit mer tekniska och nätbaserade. De företag som är av central betydelse för de vitala samhällsfunktionerna kan inte längre definieras enbart enligt företagsstorleken - utländska företagsköp riktar sig i allt högre grad också till små företag. För smala definitioner skulle begränsa myndigheternas möjligheter att övervaka de utländska företagsköpen

3 Utgångspunkterna för tillsynen En positiv inställning till utländskt ägande. Att öka de utländska investeringarna i Finland är nödvändigt med tanke på internationaliseringen och konkurrenskraften inga begränsningar utan särskilda grunder. Lagens syfte: att övervaka och, när ett ytterst viktigt nationellt intresse det kräver, begränsa överföringen av inflytande i företagen till utlänningar och utländska sammanslutningar och stiftelser tryggande av landets försvar säkerställande av allmän ordning och allmän säkerhet när det föreligger ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse (FEUF art. 52 och 65). Särskild fokus på försvarsindustriföretagen En sammanslutning eller rörelse som producerar eller levererar försvarsmateriel eller andra tjänster eller produkter som är viktiga för det militära försvaret eller produkter med dubbel användning omfattas alltid av tillsynen (bekräftelse på förhand)

4 Föremålen för tillsyn Utgångspunkterna för tillsynen Företagsköp där en utländsk ägare förvärvar 10 % av aktierna i ett aktiebolag eller motsvarande faktiskt inflytande i ett aktiebolag eller annat föremål för tillsyn företagsköp inom försvarssektorn: en utländsk köpare ska alltid på förhand anhålla om arbets- och näringsministeriets bekräftelse av ett företagsköp (4 ) övriga företagsköp: en utländsk ägare kan anmäla ett företagsköp till arbets- och näringsministeriet för bekräftelse. Anmälan kan också göras på förhand (5 )

5 Utgångspunkterna för tillsynen Tillsynen gäller utöver försvarsindustriföretag också sammanslutningar och rörelser som på grund av sin verksamhet ska anses vara kritiska organisationer med tanke på tryggandet av samhällets vitala funktioner. I Finland definieras inte sådana särskilda branscher eller aktiviteter inom den privata eller den offentliga sektorn vars företag ska omfattas av tillsynen - inga sektorvisa begränsningar. Säkerhetsstrategin för samhället (statsrådets principbeslut ). Tillsynen omfattar endast sådana utländska ägare som har sin hemort utanför EU- och EFTA-staterna och ägare som utövar 10 procents inflytande i ett företag inom EU/EFTA. Inom försvarssektorn gäller tillsynen samtliga utländska ägare, även då hemorten finns i en stat inom EU eller EFTA. Största delen av företagsköpen omfattas inte av tillsynen över företagsköp

6 Hur vet företaget om företagsköpet eventuellt är kritiskt för det finländska samhället? I Finland existerar ett långvarigt och fungerande partnerskapssamarbete mellan den offentliga och den privata sektorn, där alla centrala aktörer är med - Försörjningsberedskapscentralen har en central roll. De företag som är kritiska för samhället ingår i allmänhet i de pooler som finns i anslutning till Försörjningsberedskapscentralen och de deltar i beredskapsövningarna inom branschen. Poolerna har bildats genom avtal mellan Försörjningsberedskapscentralen och branschorganisationerna; företagen hör till dem via medlemskapet i sina branschförbund. Underhåller företaget någon kritisk infrastruktur? Finns det eventuellt ett avtal med försvarsmakten om någon viss tjänst?

7 Om bekräftelseprocessen 1) Ansökan/anmälan lämnas in till arbets- och näringsministeriet ANM:s registratorskontor för in de handlingar som uppfyller grunderna för sekretess i ministeriets s.k. S-fil (föredraganden bestämmer skyddsnivån för sekretessen ( 24 1 mom. 20 punkten i offentlighetslagen) 2) Den ansvarige tjänstemannen går igenom ansökan/anmälan och begär eventuella tilläggsuppgifter/preciseringar av sökanden/ombudet fastställande av tidsfrist 3) ANM tar emot de begärda tilläggsuppgifterna 4) ANM begär vid behov utlåtanden av andra myndigheter (2 veckors frist) 5) ANM tar emot de begärda utlåtandena och behandlar ansökan/anmälan 6) ANM fattar ett positivt beslut i ärendet eller överför ärendet för behandling vid statsrådets allmänna sammanträde, som fattar ett beslut i ärendet. 7) Information om beslutet lämnas till det sökande företaget/ombudet (besvärsanvisning) 8) Det sökande företaget/ombudet ska utan dröjsmål meddela ANM vid vilken tidpunkt det företagsköp som är föremål för beslutet har genomförts och vilka uppgifter om ANM:s beslut som kan ges offentlighet

8 Innehållet i ansökan/anmälan? Alla uppgifter om föremålet för tillsyn, den utländska ägaren och företagsköpet som behövs för utredning av ett ärende som gäller bekräftelse av företagsköp 1) FÖRETAGSKÖP: BEKRÄFTELSE ELLER ANMÄLAN? Är det fråga om ett företagsköp inom försvarssektorn (obligatorisk förhandsbekräftelse enligt 4 ) eller något annat företagsköp (anmälan enligt 5 )? 2) UPPGIFTER OM SÖKANDEN Uppgifter om den utländska person/det utländska företag/den utländska sammanslutning eller stiftelse till vilket inflytande överförs via företagsköpet (inkl. sökandens bosättningsort/hemort och andra kontaktuppgifter). Den nuvarande ägarstrukturen (inkl. de största enskilda aktieägarna), närmare beskrivning av koncernens interna inbördes ägandeförhållanden och ägarandelar, tydligt med en schematisk bild. Kontaktuppgifter för sökandens eventuella ombud (inkl. e-postadress, telefonnummer), t.ex. representant för den finländska advokatbyrå som under behandlingsprocessen fungerar som ministeriets kontaktperson

9 Innehållet i ansökan/anmälan? 3) UPPGIFTER OM FÖREMÅLET FÖR FÖRETAGSKÖPET namn, bolagsform, året då företaget grundades, verksamhetsgren omsättning, antal anställda (senaste uppgifter) de största aktieägarna kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer) nuvarande ägarstruktur (inkl. ägarandelar i en eventuell koncernstruktur eller en utländsk ägare utanför EU/EFTA-länderna, om denne har minst 10 % av röstetalet eller något annat motsvarande inflytande) eventuella börsnoteringar och verksamhet i andra länder andra eventuella äganderättsarrangemang, kapitaliseringar i samband med företagsköpet eller i direkt anslutning till det

10 Innehållet i ansökan/anmälan? 4) DE VIKTIGASTE DETALJERNA VID FÖRETAGSKÖP De aktier som är föremål för köp och deras exakta procentandel av företagets aktiestock (när den utländska ägarens andel av det sammanlagda röstetalet för aktierna i bolaget räknas ut ska man också beakta aktier som tillhör ett företag som hör till samma koncern). Röstetalen för de aktier som är föremål för köp i förhållande till samtliga röstetal eller motsvarande faktiskt inflytande. Eventuella aktieägar-/avtalsarrangemang (t.ex. faktiskt inflytande i företaget via B-aktier, fastän rösträtt saknas). Nuläget i företagsköpet, den planerade tidpunkten för genomförandet av företagsköpet. Eventuella villkor för godkännande av köpet (t.ex. att företagsköpet förutsätter bolagsstämmans godkännande). Eventuella offentliga meddelanden om ärendet (bifogas till ansökan). Köparens avsikter efter att företagsköpet har genomförts? T.ex. den fortsatta företagsverksamheten i Finland och sysselsättningen av personalen

11 5) SÄRSKILT ATT BEAKTA VID FÖRETAGSKÖP INOM FÖRSVARSSEKTORN i separat bilaga en närmare beskrivning av de enskilda varor/tjänster som har levererats till t.ex. Finlands försvarsmakt/gränsbevakningen köparens avsikter efter att företagsköpet har genomförts; hur kan leveranserna t.ex. till försvarsmakten säkerställas även i fortsättningen trots företagsköpet? 6) DATERINGAR OCH UNDERSKRIFTER Ansökan ska lämnas in till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på finska eller svenska. Eventuella bilagor får dock vara även på engelska. De tjänstemän som deltar i behandlingen har tystnadsplikt enligt 24 1 mom. i offentlighetslagen

12 Om tidsfristerna (4 och 5 ) ANM kan utsätta en tid inom vilken ansökan ska göras eller behövliga (kompletterande) uppgifter ska lämnas in. ANM ska begära uppgifter om företagsköpet inom 3 månader efter att ministeriet har fått kännedom om företagsköpet. Officiellt har ministeriet fått kännedom om företagsköpet när det har införts i ministeriets registreringssystem. Om ANM inte inom 6 veckor från mottagandet av uppgifterna fattar ett beslut om fortsatt utredning i ärendet eller inom 3 månader från mottagandet av uppgifterna inte gör någon framställning till statsrådets allmänna sammanträde, anses företagsköpet ha blivit bekräftat. Om företagsköpet inte officiellt har kommit till ministeriets kännedom, har företagsköpet inte fått officiell bekräftelse. Lagen anger ingen som helst bakre gräns för när ministeriet kan ingripa mot ett obekräftat köp

13 Bekräftelse behövs inte när Undantag (6 ) 1) den utländska ägaren i samband med en ökning av aktiekapitalet tecknar aktier i ett aktiebolag som är föremål för tillsyn i proportion till de aktier denne redan har i bolaget 2) den utländska ägaren får egendom genom arv eller testamente eller med stöd av giftorätt 3) en annan utländsk ägare på laglig väg har inflytande i ett aktiebolag som är föremål för tillsyn (gäller inte försvarsindustriföretag) 4) en rörelse som är föremål för tillsyn förvärvas från en annan utländsk ägare som lagligen har fått rörelsen i sin ägo (gäller inte försvarsindustriföretag)

14 Följderna av att bekräftelse förvägras 1) Aktiebolag Den utländska ägaren ska inom en tid som bestäms överlåta en så stor andel av sina aktier i bolaget att det röstetal som aktierna medför sjunker under en tiondedel av det sammanlagda röstetalet för aktierna i bolaget. Den utländska ägaren får vid bolagsstämman rösta endast med ett antal aktier som medför högst ovan nämnda röstetal. 2) Öppet bolag, kommanditbolag, förvärv av rörelse De avtal som gäller förvärvet av inflytande eller rörelsen återgår vid den tidpunkt som bestäms i beslutet

15 Företagsköpsförseelse Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar att ansöka om bekräftelse eller försummar sin skyldighet att lämna uppgifter, ger myndigheterna felaktiga upplysningar eller hemlighåller upplysningar som är viktiga för behandlingen av ärendet ska för företagsköpsförseelse dömas till böter

16 Ändringssökande ANM:s beslut om överföring av ett ärende till statsrådets allmänna sammanträde eller beslut om fortsatt utredning ingen möjlighet att söka ändring Statsrådets beslut om förvägran av bekräftelse eller ANM:s beslut att förvägra bekräftelse på grund av försummelse att iaktta tidsfristen rätt att söka ändring enligt förvaltningsprocesslagen

17 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

18 Tack! handelsrådet Marjaana Aarnikka Arbets- och näringsministeriet Bangatan 3, Helsingfors tfn

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 749/2012 Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att elmarknadslagen skall ändras. Det föreslås

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Lagens syfte är att trygga

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 108/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den affärsverkslag som gäller Senatfastigheter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om lagstiftning om överföring av vissa ansökningsärenden från tingsrätterna till magistraterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

ANBUDSHANDLING 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line

ANBUDSHANDLING 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line ANBUDSHANDLING 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö eller Anbudsgivaren ) erbjuder sig att genom ett frivilligt köpeanbud

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Inskrivningshandbok 4.2.2014

Inskrivningshandbok 4.2.2014 Inskrivningshandbok Inskrivningshandbok I (XV) 1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET... 1 1.1. Vad avses med inskrivningsärende?... 1 1.2. Inskrivningsförfarandets rättskällor... 1 1.3. Behörig inskrivningsmyndighet...

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer