Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN"

Transkript

1 2010 Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

2 prs Verksam- HetsIDÉ Patent- och registerstyrelsen främjar företagsamheten, innovationsförmågan och samfundsverksamheten både i Finland och internationellt. prs VärDerIngar innehåll generaldirektörens översikt... 3 företags- och sammanslutningslinjen Informationstjänsten virre togs i bruk... 4 patent- och InnovatIonslInJen hög kundnöjdhet och utomordentlig produktivitet... 5 varumärkes- och mönsterlinjen uppsving i antalet elektroniska ansökningar... 6 enheten för föreningsärenden föreningslagen moderniserades... 7 besvärsnämnden antalet besvär sjönk... 8 kommunikation, kundservice och marknadsföring professionel service... 9 e-tjänster förbättrade e-tjänster personalen personalstrategin började införas i praktiken ekonomi och resultat ekonomin balanserades Serviceinriktning Resultatinriktning Effektivitet och välbefinnande Samarbete Ansvarsmedvetande Utveckling generaldirektör Rauni Hagman, fr.o.m. den 1 september 2010 DIrektIonen Ordförande Jorma Turunen, verkställande direktör, Teknologiindustrin rf Vice ordförande Risto Paaermaa, direktör, arbets- och näringsministeriet Ledamöter Teemu Japisson, generalsekreterare, Finlands Idrott rf Riitta Varpe, verkställande direktör, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Tuija Soanjärvi, ekonomi- och finansdirektör, Itella Abp Matti Pursula, professor, Aalto-universitetet Viveca Still, upphovsrättsråd, undervisnings- och kulturministeriet 2 PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

3 generaldirektörens översikt nöjda kunder Den globala recessionen år 2010 påverkade Patent- och registerstyrelsens (PRS) verksamhet. Genom noggrann planering och nedskärning av utgifter lyckades vi dock höja vår arbetsproduktivitet med 3,4 procent. I genomsnitt nådde vi målen uppsatta för tiderna för handläggning av ansökningar och anmälningar. Vi lanserade nya tjänster: informationstjänsten Virre för stiftelse-, företagsintecknings- och handelsregisteruppgifter och föreningsregistrets elektroniska behandlingssystem. Patentansökningarna från år 2001 och framåt publicerades på Internet. Våra elektroniska tjänster var mycket populära: drygt 1,8 miljoner besök på vår webbplats prh.fi, över 17 miljoner sökningar i informationstjänsten FODS, mer än 90 procent av patentansökningarna inlämnade i elektronisk form, likaså hälften av alla anmälningar till föreningsregistret. Trots möjligheten till elektronisk ärendehantering fick PRS kundservice ungefär personliga besök. I kundnöjdhetsenkäten fick vi betyget 4,0 på skalan 1 5. Särskilt nöjda var kunderna med vår personals tjänstvillighet och kompetens. Enligt arbets- och näringsministeriets studie från år 2010 är PRS en av Finlands bäst fungerande myndigheter. Som utvecklingsmål nämner studien elektroniska tjänster och förnyelse av organisationen. Trots den utmanande ekonomiska situationen kunde vi genomföra vår personalutvecklingsplan för år Vi började införa vår nya personalstrategi i praktiken och utarbetade verkets första likabehandlingsplan. De stora rubrikerna om valbidragen från stiftelser och lånen till deras närmaste kretsar lyfte fram PRS flera gånger under året. PRS avancerade tjänster spelar idag och kommer att även i fortsättningen spela en avgörande roll vid främjandet av företagsamheten, innovationsförmågan och samfundsverksamheten. Rauni Hagman PRS ÅRSBERÄTTELSE

4 Företags- och sammanslutningslinjen Informationstjänsten Virre togs i bruk Företags- och sammanslutningslinjens uppgift är att föra handelsregistret, stiftelseregistret och företagsinteckningsregistret samt att publicera bokslut. Linjen har även tillsyn över stiftelsernas förvaltning. När ett företag eller en stiftelse grundas granskar företags- och sammanslutningslinjen att besluten som fattats är lagliga och registrerar besluten. Detsamma gäller när en ändring ska göras i de registrerade uppgifterna. Registrering i handelsregistret ger företaget dess första immateriella rättighet, företagsnamnet. Fler nya företag, antalet ändringar minskade Handelsregistret registrerade nästan nya företag under I och med detta ökade antalet etableringsanmälningar med 3,2 procent jämfört med föregående år. Däremot var antalet registrerade ändrings- och nedläggningsanmälningar 5 procent mindre än år Av företagens bokslut lämnades 89 procent elektroniskt via skatteförvaltningen. Sammanlagt skickade företag sitt bokslut in för registrering. Antalet registrerade bokslut ökade därigenom med 0,6 procent. Över hälften av ändringarna i företagens adressoch kontaktuppgifter kom in elektroniskt Företagen lämnade allt oftare in sin nya adress- och kontaktinformation via Servicetjänsten FODS, som är Patentoch registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma elektroniska tjänst. Av drygt anmälningar registrerades 53 procent elektroniskt. År 2010 började företags- och sammanslutningslinjen bygga upp ett system där ett aktiebolag kan bildas genom en elektronisk anmälan. Ny informationstjänst togs i bruk Linjens mångåriga datasystemreform NOVUS uppnådde ett viktigt delmål när Informationstjänsten Virre lanserades i december Tjänsten tillhandahåller information från stiftelseregistret, företagsinteckningsregistret och handelsregistret. Vid årets slut hade 74 procent av NOVUS färdigställts. Också ett nytt namngranskningssystem för jämförelse av företagsnamn öppnades för handläggarna under hösten. Tillsyn över stiftelser Tillsyn över stiftelser fortsatte att utreda huruvida stiftelserna har handlat enligt sina regler och lagen. Mest publicitet fick valfinansieringshärvan där vissa stiftelser är inblandade samt lån från stiftelser till deras närmaste kretsar. Delegationen för företagsärenden PRS och näringslivet har ett gemensamt kontaktforum, delegationen för företagsärenden. Delegationens uppgift är att föra fram näringslivets synpunkter och kundperspektivet vid utvecklingen av företags- och sammanslutningslinjens och varumärkeslinjens verksamhet. Inkomna etableringsanmälningar (nya företag) Inkomna ändrings- och nedläggningsanmälningar Anmälningar om adress och kontaktuppgifter PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

5 Patent- och innovationslinjen HÖG KUNDNÖJDHET och utomordentlig produktivitet Patent- och innovationslinjens huvuduppgift är att granska de i patentansökningarna beskrivna uppfinningarnas nyhet och patenterbarhet samt att registrera nyttighetsmodeller. Ökning i den totala efterfrågan Antalet internationella PCT-patentansökningar ökade från 2009, och det skedde ett ordentligt uppsving i antalet nyttighetsmodellregistreringar. Toppen på listan över företag med det största antalet patentansökningar har år efter år varit nästan oförändrad, endast ordningen har varierat. År 2010 tog VTT topplatsen knappt före Metso Paper. Med nyttighetsmodellansökningarna inberäknade är Metso Paper dock fortfarande vår största sökande. Nokia lämnade in det största antalet internationella patentansökningar. År 2010 lyckades vi få vår verksamhet i balans, och produktiviteten överträffade rejält det i resultatavtalet uppställda målet. Erkänd kvalitet på arbetet I slutet av året förlängdes IS0 9001:2008-kvalitetscertifikatet på patent- och innovationslinjens system för verksamhetsstyrning för ytterligare tre år. Bedömningsrapporten konstaterar att linjen är starkt engagerad i både högkvalitativt arbete och utveckling av verksamheten. Över 90 procent av ansökningarna ges in elektroniskt. Vi har satsat på smidig service genom att patent- och nyttighetsmodellansökningar nu kan lämnas in elektroniskt dygnet runt alla dagar i veckan. Dessutom har vi kompletterat patentregistret PatInfo med en elektronisk ansökningsakt, vilken typ av service kunderna särskilt har önskat. Tjänsten gör det möjligt att studera offentliga patentansökningar från och med år 2001 via Internet. År 2010 började vi på försök sända beslut på PCT-ansökningar elektroniskt till pilotkunder. Efter pilotperioden kommer vi att utvidga praxisen att gälla alla patentsökande som så önskar. Internationellt patentsamarbetsnät utökades År 2010 utvidgade vi nätverket Patent Prosecution Highway (PPH). PPH-avtalen gör det möjligt för finländska patentsökande att snabba upp handläggningen av sina ansökningar. Under verksamhetsåret träffade vi PPH-avtal med Österrike, Sydkorea, Ryssland och Kanada. Om sökanden har fått en positiv PCT-rapport är det idag också möjligt att på basis av rapporten be om uppsnabbad handläggning av ansökan i länderna inom PPH-avtalet. En ändring i patentlagen som gör det möjligt för Finland att ansluta sig till den så kallade Londonöverenskommelsen lades fram för behandling i riksdagen på hösten Ändringen innebär att endast patentkraven i ett europeiskt patent som ska gälla i Finland behöver översättas till finska eller svenska. Språkkraven på nationella patent kommer att ändras på motsvarande sätt så att det är möjligt att lämna in en patentansökan avfattad på engelska. Handläggningen sker också på engelska, och vid beviljande av patent gäller samma språkkrav som för det europeiska patentet. Ändringarna kommer att förbättra PRS förutsättningar att betjäna kunderna, särskilt inom exportindustrin. Patentansökningar (st.) Patentansökningar inhemska utländska Beviljade patent PCT-ansökningar tagits emot (RO) PRS nyhetsgranskningsmyndighet (PRS = ISA) PRS myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning (PRS = IPEA) I Finland validerade europeiska patent Patent i kraft vid årets slut beviljade av PRS beviljade av Europeiska patentverket Nyttighetsmodellansökningar (st.) Nyttighetsmodellansökningar inhemska utländska Registrerade nyttighetsmodeller Nyttighetsmodeller i registret vid årets slut PRS ÅRSBERÄTTELSE

6 Varumärkes- och mönsterlinjen Uppsving i antalet elektroniska ansökningar Varumärkes- och mönsterlinjens uppgift är att handlägga varumärkes- och mönsterrättsansökningar samt att upprätthålla register över dessa rättigheter. Linjen erbjuder sina kunder och intressentgrupper informationstjänster och rådgivning i allt större omfattning. Antalet nationella varumärkesansökningar ökade Den totala efterfrågan låg på förra årets nivå, dvs. cirka ansökningar, anmälningar eller andra begäran. Efter den kraftiga nedgången i antalet nya varumärkesansökningar under 2009, ökade efterfrågan något under Även antalet förnyelser av varumärken och mönsterregistreringar ökade. Sammanlagt nya varumärkesansökningar lämnades in, vilket är 3,7 procent mer än året innan. Under 2010 designerades Finland i cirka internationella varumärkesregistreringar: antalet sjönk med 14 procent jämfört mer Antalet förnyelser av varumärken ökade däremot med 5,2 procent. I slutet av 2010 innehöll vårt varumärkesregister giltiga varumärken. Under året lämnades 187 mönsterrättsansökningar in, vilket är 19 procent färre än året innan. Antalet förnyelser av mönsterregistreringar ökade däremot med 20 procent. I slutet av verksamhetsåret omfattade mönsterregistret giltiga registreringar. Den elektroniska varumärkesansökan var populär bland kunderna: hela 40 procent av de nationella ansökningarna lämnades in elektroniskt under Riksdagen godkände ändring av mönsterrättslagen Den 13 oktober 2010 godkände riksdagen en ändring av mönsterrättslagen som länge hade varit under arbete. På samma gång godkände riksdagen också Finlands anslutning till Genèveakten till Haagkonventionen om internationell registrering av industriella mönster. Nationella varumärken 2009 Varumärkesansökningar inhemska utländska Slutbehandlade Ansökningar under handläggning vid årets slut Förhandsgranskningar Handläggningstid... 5,0 mån. Nationella mönsterrättsärenden 2009 Ansökningar om registrering Antalet mönster i ansökningarna Antalet mönster i slutbehandlade registreringsansökningar,.394 av vilka registrerade mönster Förnyelse- och ändringsansökningar Mönster under handläggning vid årets slut Förhandsgranskningar... 8 Handläggningstid... 7,9 mån. Total efterfrågan: varumärken 2009 Nationella varumärkesansökningar Internationella, Finland designerad stat Internationella, Finland ursprungsland Förnyelser och ändringar av internationella registreringar Nationella förnyelse- och ändringsansökningar Övrig efterfrågan *) Total Total efterfrågan: mönster 2009 Sökta mönster Övrig efterfrågan *) Förnyelse- och ändringsansökningar Total Total efterfrågan *) övrig efterfrågan omfattar invändningar, förhandsgranskningar, ansökningar som gäller väl kända varumärken samt ansökningar som vidarebefordras till OHIM ,9 mån ,6 mån PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

7 Enheten för föreningsärenden Föreningslagen moderniserades Genom att upprätthålla föreningsregistret, som värnar om möjligheterna till fri medborgaraktivitet, och registret över religionssamfund tillförsäkrar enheten för föreningsärenden medborgarna rättigheter som har garanterats i Finlands grundlag: föreningsfrihet och religionsfrihet. I föreningsregistret antecknas nya föreningar, ändringar i stadgar eller i uppgifterna om styrelseordförande och namntecknare samt upplösningar av föreningar. Föreningar kan be oss förhandsgranska sina stadgar eller stadgeändringar. Handelskamrarna deras stadgar, namntecknare och nämnder samt ändringar i registeruppgifterna förs också in i föreningsregistret. Registret över religionssamfund innehåller uppgifter om både samfunden och deras registrerade församlingar. Möjlighet till fjärrdeltagande Den ändrade föreningslagen trädde i kraft den 1 september I lagen togs in en bestämmelse som tillåter fjärrdeltagande i möten och en bestämmelse som förpliktar styrelsen att sörja för lagenlig bokföring och tillförlitlig medelsförvaltning. Den tidigare lekmannarevisionen ersattes av en verksamhetsgranskning. Den största förändringen möjligheten att fjärrdelta i ett föreningsmöte reflekterar en kulturförändring i föreningsverksamheten. Tack vare uppdateringen svarar föreningslagen nu bättre mot de moderna formerna av kommunikation och deltagande. Livlig medborgarverksamhet År 2010 omfattade föreningsregistret föreningar. I registret antecknades nya föreningar. Registret över religionssamfund innehöll 358 samfund och registrerade församlingar. Sammanlagt anmälningar om grundande eller upplösning av föreningar, stadgeändringar och ändring av namntecknare lämnades in till föreningsregistret. Dessutom tog vi emot 155 ansökningar om förhandsgranskning, 30 ansökningar om dispens och 64 anmälningar angående religionssamfund. Antalet fattade beslut var Vi gav råd per telefon och e-post i frågor som gäller fören- ingslagen, stadgar, tolkning av stadgar eller föreningspraxis. Vårt nya webbläsarbaserade system för behandling av ärenden blev färdigt år Uppbyggandet krävde en stor del av personalresurserna, vilket ledde till att behandlingstiderna blev något längre. Behandlingstiden för grundanmälningar var litet under två månader, stadgeändringarna tog cirka åtta månader och upplösningarna behandlades inom cirka tre månader. Ändringar av namntecknare behandlades inom en månad. En preciserad indelning i verksamhetsgrenar, som vi har gjort i samarbete med Jyväskylä universitet, publicerades år Verksamshetsgrensindelningen omfattade registrerade föreningar. Delegationen för föreningsärenden Enheten för föreningsärenden följer upp det finländska samhället och ändringarna i det, och som en länk mellan enheten och dess intressentgrupper fungerar delegationen för föreningsärenden. Den tar upp lagstiftningsärenden och andra frågor som är viktiga för föreningar. I delegationen ingår representanter från de sex största partierna i landet, alla centralorganisationer samt handeln, jordbruket, socialsektorn och idrotten. Föreningar enligt verksamhetsgren Religionssamfund (0,5 %) Partipolitik (6 %) Yrken eller näringar (15 %) Social- och hälsosektorn (6,5 %) Kultursektorn (20 %) Fritidssektorn (10 %) Idrotts- och motionssektorn (30 %) Religion och världsåskådning (1,5 %) Försvar och internationella relationer (3 %) Övriga(7 %) PRS ÅRSBERÄTTELSE

8 Besvärsnämnden Antalet besvär sjönk Besvärsnämnden, en självständig enhet vid Patent- och registerstyrelsen (PRS), behandlar och avgör besvär som har anförts över PRS beslut. Största delen av de till besvärsnämnden ingivna och av nämnden avgjorda besvären gällde beslut över varumärkes- och patentärenden. Antalet anförda besvär sjönk med drygt 30 procent från år Ungefär hälften av de patentbesvär och ungefär en fjärdedel av de varumärkesbesvär som nämnden avgjorde under året ledde till besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Justitieministeriet hade år 2009 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att förbereda koncentrering av domstolsbehandlingen av ärenden som gäller de immateriella rättigheterna till marknadsdomstolen. Arbetet blev färdigt i mars, och förslaget innebär att marknadsdomstolen i huvudsak och Helsingfors förvaltningsdomstol i vissa fall ska ta hand om ärenden som gäller sökande av ändring i PRS avgöranden. Statistik över besvärsnämnden från 2009 och 2010 (2009 i parentes) Patent Varumärke Mönster- Handels- Nyttighets- Förenings- Stiftelse Sammanlagt rätt registret modell registret Inkomna ärenden 18 (26) 74 (115) 1 (11) 4 (3) 2 (6) 1 (1) 0 (0) 100 (162) Avgjorda ärenden 23 (33) 133 (133) 16 (0) 2 (2) 4 (5) 0 (0) 0 (0) 178 (173) Ändringar i PRS beslut 5 (15) 24 (20) 0 (0) 0 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 31 (34) Utlåtanden till HFD 11 (7) 32 (24) 1 (0) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 45 (36) Oavgjorda ärenden vid årets slut 21 (26) 241 (300) 1 (16) 5 (3) 7 (9) 2 (1) 0 (0) 277 (355) 8 PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

9 Kommunikation, kundservice och marknadsföring Professionell service Den kundenkät som vi genomförde i november och december visade att kundernas nöjdhet med vår service ligger på samma goda nivå som under hela 2000-talet. Vi nådde även vårt mål på 4,0 på skalan 0 5. Kunderna var särskilt nöjda med personalens tjänstvillighet och kompetens. Biblioteket flyttade till nya lokaler i slutet av våren, och ingången till biblioteket sker nu via huvudentrén på Arkadiagatan. De nya lokalerna gör det lättare för kunderna att hitta bibliotekets samlingar och tjänster. Biblioteket ger också handledning i hur man använder patent-, handelsregister- och varumärkesdatabaserna. De nya bibliotekslokalerna och tjänsterna har fått beröm av våra kunder, och antalet kunder har flerdubblats. Användningen av e-tjänster ökar snabbt men trots det behövs personlig rådgivning och betjäning. Under 2010 besökte ca kunder vår PatRek-kundservice. Vi moderniserade vår trespråkiga webbplats: ingångssidan och enheternas förstasidor är numera portalliknande sidor. På samma gång förbättrades informationsverksamheten på webbplatsen och innehållet omarbetades. Under 2010 hade vi litet över 1,8 miljoner besök på vår webbplats. Fyra procent av besöken gjordes på de svenskspråkiga sidorna och sex procent på de engelskspråkiga. Kurser och evenemang Marknadsförings- och affärsverksamhetsenheten utvecklar och marknadsför våra kommersiella tjänster, dvs. informations- och granskningstjänster, kurser och nättjänster, samt sprider patentinformation till företag och intressentgrupper. Under verksamhetsåret ordande enheten 11 avgiftsbelagda kurser. De var avsedda för företag, personer som arbetar inom företagstjänster, experter och ombud. Vi ordnade även tillsammans med FöretagsFinland 17 kurser för företagsrådgivare. Enheten fortsatte också att genomföra den nationella IPR-strategin. En del i detta arbete består av en omfattande utbildning av företagsrådgivare och teknologiexperter i samarbete med Uppfinningsstiftelsen. Vi deltog i samarbete med FöretagsFinlands tjänsteleverantörer i mässan Oma Yritys för nyföretagare, och i underleverantörsmässan Alihankinta 2010 tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Under 2010 ordnade vi två utställningar för allmänheten: Innofinlandpristagarna 2009 och Det är hit vi har kommit 175 år från Manufakturdirektionens grundande. Den sistnämnda utställningen handlade om den begynnande industrialismen i Finland och utvecklingen av de industriella äganderätterna, och om de myndigheter som var föregångare till PRS. Utställningsverksamheten upphörde efter denna högtidliga utställning. Användarna som källa till innovationer Temat för Innofinland 2010 var Användarna som källa till innovationer. Med temat ville vi lyfta fram aspekten att produkt- och tjänstelösningarnas framgång på marknaden mer och mer bygger på användarnas behov och på att från första början ta med användarna i innovationsprocessen. Republikens presidents Innofinlandpris 2010: Matti Järvinen Sport Oy, Villmanstrand: Patenterad nanoteknisk beläggning för skidor med bra glid och fäste i nästan varje skidföre. Telespro Finland Oy, Kuopio: Av specialmaterial framställd T-Balance-dräkt som förhindrar värmeförlust hos patienten under operation. WOT Services Oy, Helsingfors: Web of Trust onlinegrupptjänst som värnar om säker användning av Internet utgående från användares omdömen. I samband med tävlingen Innofinland belönades också beväringar, skolelever och studerande i tävlingarna Innoskola och Innoint. Läs mer om tävlingarna och pristagarna på PRS ÅRSBERÄTTELSE

10 E-tjänster Förbättrade e-tjänster I december 2010 öppnade företags- och sammanslutningslinjen informationstjänsten Virre som är öppen dygnet runt och erbjuder registeruppgifter om företag, stiftelser och företagsinteckningar. Grunduppgifterna om företag och stiftelser är avgiftsfria i Virre. Kunderna får också lätt omedelbar tillgång till elektroniska handelsregisterutdrag, bokslut och övriga registerprodukter genom att betala dem med bankkoder eller med kreditkort. På samma gång moderniserade vi också våra applikationstjänster för att tillhandahålla registeruppgifter: det är nu lättare för företag och myndigheter att få företags- och stiftelseuppgifter direkt till sina egna applikationer via tekniska gränssnitt och att automatisera hanteringen av uppgifterna. I Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma informationstjänst FODS gjordes 17,4 miljoner företagssökningar. Efterfrågan på företagens registeruppgifter ökade också i övrigt: 2,4 miljoner elektroniska sökningar gjordes i handelsregistret och i bildarkivet för bokslut. All väsentlig patentinformation på Internet Patent- och innovationslinjens strategi har som mål att all patentinformation ska vara lättillgänglig för kunderna via Internet. Våra uppdaterade ansökningsdiarier och register har varit tillgängliga på Internet redan i många år. Alla finländska patent samt de självständiga kraven och bilderna av alla nyttighetsmodeller finns också där, likaså de elektroniska ansökningsakterna för alla offentliga patentansökningar. All väsentlig patentinformation är därmed tillgänglig på nätet. Det har sedan 2001 varit möjligt att lämna in patentansökningar elektroniskt. Våra kunder har också sedan 2009 kunnat ge in kompletterande handlingar elektroniskt efter att ansökan har tagits till behandling. De grundläggande stegen i ansökningsprocessen kan alltså genomföras elektroniskt. Under 2010 lämnades över 90 procent av alla ansökningar in på elektronisk väg. Webbläsarbaserat handläggningssystem för föreningsregistret I december 2010 tog föreningsregistret i bruk sitt webbläsarbaserade handläggningssystem som möjliggör snabb handläggning av elektroniska anmälningar. Ett nytt arbetsmoment måste dock införas i handläggningen av de anmälningar som kunderna ger in i pappersform, och därför är handläggningstiden för sådana anmälningar nu i början något längre. De verkliga fördelarna med systemet börjar märkas i slutet av 2011 när självregistrering och det system som är avsett för förbundens avdelningar för registrering av modellstadgar tas i bruk. Elektronisk anmälan blir allt populärare. År 2010 tog föreningsregistret emot anmälningar i elektronisk form, vilket utgör 41 procent av alla inlämnade anmälningar. Det är lättast för hobbyföreningar att ge in en elektronisk anmälan med hjälp av det elektroniska etableringspaketet: när etableringspaketet används granskar vi endast namnet på föreningen. Sammanlagt 475 anmälningar av detta slag lämnades in under PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

11 PersonalstratEgin började införas i praktiken I slutet av år 2010 hade vi 470 anställda, vilket är 27 personer färre än året innan. Antalet årsverken var 454 och medelåldern bland de anställda steg med ett 0,6 år till 47,2 år. I personalstrategin finns fem framgångsfaktorer, för vilka vi har definierat indikatorer eller nyckeltal samt målvärden som nu undersöks i slutet av det första uppföljningsåret. Den största delen av resultaten fick vi fram med hjälp av arbetsklimatsenkäten VMBaro. Vid kompetensutvecklingen hade vi som uppföljningsmål utbildningsaktiviteten (dag/årsverke). Målet var uppsatt på 5,5 dagar, medan utfallet blev knappt tre dagar. Betyget på de fem olika frågorna som gällde förutsättningar för utvecklingen var 3,34, då målet var 3,5 på skalan 1-5. Ledning av förändring mättes med hjälp av frågor om hur tydliga våra resultatmål och andra arbetsmål är. Målet var 3,7 och resultatet 3,57. Förutsättningar för ett resultatrikt arbete undersöktes med hjälp av medeltalet av den totala nöjdheten. Målet var 3,7 och resultatet 3,38. Försäkring av arbetshälsa uppföljde vi med hjälp av ett arbetsmiljöindex, där målet var 3,8 och resultatet 3,71. Den andra indikatorn var sjukfrånvaron. Den har ökat från förra året och är nu 9,2 dagar/årsverke. Främjande av växelverkan och kommunikation PERSONALEN undersöktes med en fråga om hur öppen vår arbetsgemenskap är när det gäller beredning av ärenden och beslutsfattande. Målet var 3,2 och resultatet 3 i likhet med de tidigare åren. Utveckling och verksamhet för upprätthållandet av arbetsförmågan i en svår ekonomisk situation Personalutvecklingsplanen för 2010 kunde förverkligas bra trots den utmanande ekonomiska situationen. Linjerna och enheterna svarade själva för utbildningen inom sitt eget substansområde. Antalet utbildningsdagar minskade dock på grund av den svåra ekonomiska situationen. Temat för verksamheten för upprätthållandet av arbetsförmågan år 2010 var Välbefinnandet reflekteras. Temat behandlades bland annat i föreläsningarna och i varje nummer av personalbladet. Verksamheten omfattade också Naisten Kymppi (Tjejmilen) och kombinerade dagar för rekreation och upprätthållande av arbetsförmågan. Olika motionsgrupper sammanträdde i år liksom året innan. Arbetstillfredsställelsen sjönk litet Medeltalet (3,4) för svaren i enkäten om arbetstillfredsställelsen sjönk med en tiodel jämfört med förra året. Ändringarna inom de större helheterna var dock ganska små. Våra styrkor var igen arbetsförhållandena, arbetsklimatet och samarbetet samt innehållet och utmaningarna i arbetet. De anställda vid PRS förhöll sig positivt särskilt till möjligheterna att kombinera arbete och privatliv (4,2) och till en rättvis och mänsklig behandling på arbetsplatsen (3,8). Högt betyg fick också arbetets självständighet och möjligheten att påverka arbetets innehåll (3,8). Såsom föregående år, finns det ännu utrymme för förbättring när det gäller avlöning och kommunikation. Betygen i dessa frågor ligger under tre. Konsekvens i chefsverksamheten, proaktiv information och öppen växelverkan är de verktyg som ska hålla arbetstillfredsställelsen på en bra nivå i fortsättningen. Den under året utarbetade likabehandlingsplanen kommer också att hjälpa till i att uppnå detta mål. Antalet anställda i årsverken 2010 Personalen enligt utbildningsnivå Personalens åldersstruktur Administrationen (inkl. besvärsnämnden, kommunikation, PatRek, PIT)...75 Marknadsförings- och affärsverksamhetsenheten...4 Patent- och innovationslinjen Varumärkes- och mönsterlinjen...39 Företags- och sammanslutningslinjen Föreningsregistret...28 Högre högskoleexamen, forskarutbildning Yrkeshögskoleutbildning/ lägre högskoleutbildning Utbildning på andra stadiet (gymnasium, institut, yrkes- eller motsv. utbildning) Grundläggande utbildning under 24 år över 55 år PRS ÅRSBERÄTTELSE

12 ekonomi och resultat ekonomin balanserades PRS uppfyllde största delen av de krav som resultatavtalet med arbets- och näringsministeriet satte på vår verksamhet och ekonomi under Recessionen minskade dock kännbart våra inkomster under början av året. Mot slutet av året svängde dock vår ekonomi i en positiv riktning tack vare en stram utgiftspolitik och noggrann planering. Intäkterna för PRS verksamhet var sammanlagt 45,2 miljoner euro. Hälften av intäkterna bars upp som serviceavgifter från företags- och sammanslutningslinjens kunder och nästan 40 % från patent- och innovationslinjens kunder. Intäkterna ökade med 4,7 miljoner från föregående år, vilket innebär en ökning på nästan 12 %. Verksamhetsutgifterna var sammanlagt 47,2 miljoner euro. Personalkostnader var den största utgiftsposten med 23,8 miljoner euro. För inköp av tjänster användes 11,2 miljoner euro och för hyror 5,4 miljoner euro. På investeringar användes under året 4,5 miljoner euro. PRS inkomster täckte 96 % av utgifterna för Resten täcktes med budjetanslag. En lockande prissättning och bra tillgänglighet av våra elektroniska tjänster uppmuntrade våra kunder att använda dessa tjänster i en allt högre grad. Detta effektiverade för sin del vår ekonomi. verksamheten effektiverades I och med att recessionen började lätta sitt grepp ökade antalet anmälningar och ansökningar till PRS med 2,6 %. Detta tillsammans med förbättringar i verksamheten ökade vår arbetsproduktivitet med 3,4 %. Från början av 2000-talet har produktiviteten ökat med drygt 25 %. I genomsnitt behandlades ansökningar och anmälningar i normaltid. Kunderna har lagt märke till den ständiga ökningen i vår servicekvalitet. I en kundförfrågan gav de vår verksamhet medeltalet 4,0 på en skala från 1 till 5. I den föregående förfrågan 2008 var kundnöjdheten ungefär på samma nivå. Skillnaderna i betygen mellan våra olika tjänster hade minskat. fördelning av Intäkter per linje 2010 patent- och innovationslinjen 17,5 mn euro företags- och sammanslutningslinjen 22,7 mn euro varumärkes- och mönsterlinjen 3,9 mn euro föreningsregistret 0,9 mn euro administration och övriga 0,2 mn euro utveckling av prs produktivitet (år 2002=100) 122,4 126,1 128,0 132,3 120 kostnadsstruktur ,4 113,7 personalkostnader 23,8 mn euro hyror 5,4 mn euro Inköp av tjänster 11,2 mn euro övriga kostnader 1,4 mn euro Investeringar 4,5 mn euro material, förnödenheter och varor 0,7 mn euro ,0 104, PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

13 PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Innohuset, arkadiagatan 6 a, Helsingfors Tfn: fax: E-post: Besöksadresser patrek-kundservice, arkadiagatan 6 a, Helsingfors patentbiblioteket, arkadiagatan 6 a, Helsingfors Registratur och administration Företags- och sammanslutningslinjen Patent- och innovationslinjen Varumärkes- och mönsterlinjen Marknadsföring Enheten för föreningsärenden Kommunikation och samhällsärenden Besvärsnämnden pb 1140, Helsingfors pb 1150, Helsingfors pb 1160, Helsingfors pb 1170, Helsingfors pb 1180, Helsingfors pb 1190, Helsingfors pb 1140, Helsingfors pb 1140, Helsingfors

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 8 2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1

HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1 HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1 INNEHÅLL Verksamhetsidé PRS:s vision Generaldirektörens översikt Patent- och registerstyrelsen Organisation Personalen PatRek-kundservice

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

ANM rapporter 17/2013

ANM rapporter 17/2013 ANM rapporter 17/2013 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens byrå 26.3.2013 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens tillsyn över

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Från TEPA och Valter till en nationell termbank?

Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Seminar: Alle termer på (r)ett sted? Språkrådet, Oslo 17 november 2014 Mari Suhonen och Kaisa Kuhmonen Hej! Jag är Kaisa Kuhmonen, ledande terminolog vid

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-665-7 (häft.) 978-952-466-755-5

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer.

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer. REVISION 2/2012 29.2.2012 INNEHÅLL Ny organisation för :s sekretariat... 1 CGR-revisorernas anmälningar av uppgifter som ska inlämnas för tillsynen... 1 Anmäl alltid ändringar i kontaktuppgifterna till...

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 Klagande Feelgood Svenska Aktiebolag Box 5254, 102 46 Stockholm Ombud: Peder Oxhammar och Alexandra Persson Baker &

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss... REVISION 2/2011 22.6.2011 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo 8-9.6.2011... 1

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

11/2012 Cash Management

11/2012 Cash Management 11/2012 Cash Management Julhandeln inleds snart har du bytt den gamla betalningsknappen till en ny i webbutiken? s. 2 Den alpina säsongen inleddes i samarbete med Danske Bank s. 6 Förnyad betalningslista

Läs mer

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 600 ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt 20 600 ärenden, dvs. 6 procent färre

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 29 september 2014 PARTER Klagande Alcotrack Sverige AB, 556890-5912 c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad Ombud: Nils-Erik Folemark

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Jobba hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Valtiolle.fi statens rekryteringskanal Nästan alla lediga statliga arbetsplatser på ett ställe. Bekanta dig med olika statliga arbetsgivare och intressanta

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet

Krav på yrkesskicklighet Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla 4.1.1 Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi MIGRATIONSVERKET Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs www.migri.fi Organisation Överdirektör Stöd för verkets ledning Substansenheter Immigration Asyl

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer