Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN"

Transkript

1 2010 Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

2 prs Verksam- HetsIDÉ Patent- och registerstyrelsen främjar företagsamheten, innovationsförmågan och samfundsverksamheten både i Finland och internationellt. prs VärDerIngar innehåll generaldirektörens översikt... 3 företags- och sammanslutningslinjen Informationstjänsten virre togs i bruk... 4 patent- och InnovatIonslInJen hög kundnöjdhet och utomordentlig produktivitet... 5 varumärkes- och mönsterlinjen uppsving i antalet elektroniska ansökningar... 6 enheten för föreningsärenden föreningslagen moderniserades... 7 besvärsnämnden antalet besvär sjönk... 8 kommunikation, kundservice och marknadsföring professionel service... 9 e-tjänster förbättrade e-tjänster personalen personalstrategin började införas i praktiken ekonomi och resultat ekonomin balanserades Serviceinriktning Resultatinriktning Effektivitet och välbefinnande Samarbete Ansvarsmedvetande Utveckling generaldirektör Rauni Hagman, fr.o.m. den 1 september 2010 DIrektIonen Ordförande Jorma Turunen, verkställande direktör, Teknologiindustrin rf Vice ordförande Risto Paaermaa, direktör, arbets- och näringsministeriet Ledamöter Teemu Japisson, generalsekreterare, Finlands Idrott rf Riitta Varpe, verkställande direktör, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Tuija Soanjärvi, ekonomi- och finansdirektör, Itella Abp Matti Pursula, professor, Aalto-universitetet Viveca Still, upphovsrättsråd, undervisnings- och kulturministeriet 2 PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

3 generaldirektörens översikt nöjda kunder Den globala recessionen år 2010 påverkade Patent- och registerstyrelsens (PRS) verksamhet. Genom noggrann planering och nedskärning av utgifter lyckades vi dock höja vår arbetsproduktivitet med 3,4 procent. I genomsnitt nådde vi målen uppsatta för tiderna för handläggning av ansökningar och anmälningar. Vi lanserade nya tjänster: informationstjänsten Virre för stiftelse-, företagsintecknings- och handelsregisteruppgifter och föreningsregistrets elektroniska behandlingssystem. Patentansökningarna från år 2001 och framåt publicerades på Internet. Våra elektroniska tjänster var mycket populära: drygt 1,8 miljoner besök på vår webbplats prh.fi, över 17 miljoner sökningar i informationstjänsten FODS, mer än 90 procent av patentansökningarna inlämnade i elektronisk form, likaså hälften av alla anmälningar till föreningsregistret. Trots möjligheten till elektronisk ärendehantering fick PRS kundservice ungefär personliga besök. I kundnöjdhetsenkäten fick vi betyget 4,0 på skalan 1 5. Särskilt nöjda var kunderna med vår personals tjänstvillighet och kompetens. Enligt arbets- och näringsministeriets studie från år 2010 är PRS en av Finlands bäst fungerande myndigheter. Som utvecklingsmål nämner studien elektroniska tjänster och förnyelse av organisationen. Trots den utmanande ekonomiska situationen kunde vi genomföra vår personalutvecklingsplan för år Vi började införa vår nya personalstrategi i praktiken och utarbetade verkets första likabehandlingsplan. De stora rubrikerna om valbidragen från stiftelser och lånen till deras närmaste kretsar lyfte fram PRS flera gånger under året. PRS avancerade tjänster spelar idag och kommer att även i fortsättningen spela en avgörande roll vid främjandet av företagsamheten, innovationsförmågan och samfundsverksamheten. Rauni Hagman PRS ÅRSBERÄTTELSE

4 Företags- och sammanslutningslinjen Informationstjänsten Virre togs i bruk Företags- och sammanslutningslinjens uppgift är att föra handelsregistret, stiftelseregistret och företagsinteckningsregistret samt att publicera bokslut. Linjen har även tillsyn över stiftelsernas förvaltning. När ett företag eller en stiftelse grundas granskar företags- och sammanslutningslinjen att besluten som fattats är lagliga och registrerar besluten. Detsamma gäller när en ändring ska göras i de registrerade uppgifterna. Registrering i handelsregistret ger företaget dess första immateriella rättighet, företagsnamnet. Fler nya företag, antalet ändringar minskade Handelsregistret registrerade nästan nya företag under I och med detta ökade antalet etableringsanmälningar med 3,2 procent jämfört med föregående år. Däremot var antalet registrerade ändrings- och nedläggningsanmälningar 5 procent mindre än år Av företagens bokslut lämnades 89 procent elektroniskt via skatteförvaltningen. Sammanlagt skickade företag sitt bokslut in för registrering. Antalet registrerade bokslut ökade därigenom med 0,6 procent. Över hälften av ändringarna i företagens adressoch kontaktuppgifter kom in elektroniskt Företagen lämnade allt oftare in sin nya adress- och kontaktinformation via Servicetjänsten FODS, som är Patentoch registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma elektroniska tjänst. Av drygt anmälningar registrerades 53 procent elektroniskt. År 2010 började företags- och sammanslutningslinjen bygga upp ett system där ett aktiebolag kan bildas genom en elektronisk anmälan. Ny informationstjänst togs i bruk Linjens mångåriga datasystemreform NOVUS uppnådde ett viktigt delmål när Informationstjänsten Virre lanserades i december Tjänsten tillhandahåller information från stiftelseregistret, företagsinteckningsregistret och handelsregistret. Vid årets slut hade 74 procent av NOVUS färdigställts. Också ett nytt namngranskningssystem för jämförelse av företagsnamn öppnades för handläggarna under hösten. Tillsyn över stiftelser Tillsyn över stiftelser fortsatte att utreda huruvida stiftelserna har handlat enligt sina regler och lagen. Mest publicitet fick valfinansieringshärvan där vissa stiftelser är inblandade samt lån från stiftelser till deras närmaste kretsar. Delegationen för företagsärenden PRS och näringslivet har ett gemensamt kontaktforum, delegationen för företagsärenden. Delegationens uppgift är att föra fram näringslivets synpunkter och kundperspektivet vid utvecklingen av företags- och sammanslutningslinjens och varumärkeslinjens verksamhet. Inkomna etableringsanmälningar (nya företag) Inkomna ändrings- och nedläggningsanmälningar Anmälningar om adress och kontaktuppgifter PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

5 Patent- och innovationslinjen HÖG KUNDNÖJDHET och utomordentlig produktivitet Patent- och innovationslinjens huvuduppgift är att granska de i patentansökningarna beskrivna uppfinningarnas nyhet och patenterbarhet samt att registrera nyttighetsmodeller. Ökning i den totala efterfrågan Antalet internationella PCT-patentansökningar ökade från 2009, och det skedde ett ordentligt uppsving i antalet nyttighetsmodellregistreringar. Toppen på listan över företag med det största antalet patentansökningar har år efter år varit nästan oförändrad, endast ordningen har varierat. År 2010 tog VTT topplatsen knappt före Metso Paper. Med nyttighetsmodellansökningarna inberäknade är Metso Paper dock fortfarande vår största sökande. Nokia lämnade in det största antalet internationella patentansökningar. År 2010 lyckades vi få vår verksamhet i balans, och produktiviteten överträffade rejält det i resultatavtalet uppställda målet. Erkänd kvalitet på arbetet I slutet av året förlängdes IS0 9001:2008-kvalitetscertifikatet på patent- och innovationslinjens system för verksamhetsstyrning för ytterligare tre år. Bedömningsrapporten konstaterar att linjen är starkt engagerad i både högkvalitativt arbete och utveckling av verksamheten. Över 90 procent av ansökningarna ges in elektroniskt. Vi har satsat på smidig service genom att patent- och nyttighetsmodellansökningar nu kan lämnas in elektroniskt dygnet runt alla dagar i veckan. Dessutom har vi kompletterat patentregistret PatInfo med en elektronisk ansökningsakt, vilken typ av service kunderna särskilt har önskat. Tjänsten gör det möjligt att studera offentliga patentansökningar från och med år 2001 via Internet. År 2010 började vi på försök sända beslut på PCT-ansökningar elektroniskt till pilotkunder. Efter pilotperioden kommer vi att utvidga praxisen att gälla alla patentsökande som så önskar. Internationellt patentsamarbetsnät utökades År 2010 utvidgade vi nätverket Patent Prosecution Highway (PPH). PPH-avtalen gör det möjligt för finländska patentsökande att snabba upp handläggningen av sina ansökningar. Under verksamhetsåret träffade vi PPH-avtal med Österrike, Sydkorea, Ryssland och Kanada. Om sökanden har fått en positiv PCT-rapport är det idag också möjligt att på basis av rapporten be om uppsnabbad handläggning av ansökan i länderna inom PPH-avtalet. En ändring i patentlagen som gör det möjligt för Finland att ansluta sig till den så kallade Londonöverenskommelsen lades fram för behandling i riksdagen på hösten Ändringen innebär att endast patentkraven i ett europeiskt patent som ska gälla i Finland behöver översättas till finska eller svenska. Språkkraven på nationella patent kommer att ändras på motsvarande sätt så att det är möjligt att lämna in en patentansökan avfattad på engelska. Handläggningen sker också på engelska, och vid beviljande av patent gäller samma språkkrav som för det europeiska patentet. Ändringarna kommer att förbättra PRS förutsättningar att betjäna kunderna, särskilt inom exportindustrin. Patentansökningar (st.) Patentansökningar inhemska utländska Beviljade patent PCT-ansökningar tagits emot (RO) PRS nyhetsgranskningsmyndighet (PRS = ISA) PRS myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning (PRS = IPEA) I Finland validerade europeiska patent Patent i kraft vid årets slut beviljade av PRS beviljade av Europeiska patentverket Nyttighetsmodellansökningar (st.) Nyttighetsmodellansökningar inhemska utländska Registrerade nyttighetsmodeller Nyttighetsmodeller i registret vid årets slut PRS ÅRSBERÄTTELSE

6 Varumärkes- och mönsterlinjen Uppsving i antalet elektroniska ansökningar Varumärkes- och mönsterlinjens uppgift är att handlägga varumärkes- och mönsterrättsansökningar samt att upprätthålla register över dessa rättigheter. Linjen erbjuder sina kunder och intressentgrupper informationstjänster och rådgivning i allt större omfattning. Antalet nationella varumärkesansökningar ökade Den totala efterfrågan låg på förra årets nivå, dvs. cirka ansökningar, anmälningar eller andra begäran. Efter den kraftiga nedgången i antalet nya varumärkesansökningar under 2009, ökade efterfrågan något under Även antalet förnyelser av varumärken och mönsterregistreringar ökade. Sammanlagt nya varumärkesansökningar lämnades in, vilket är 3,7 procent mer än året innan. Under 2010 designerades Finland i cirka internationella varumärkesregistreringar: antalet sjönk med 14 procent jämfört mer Antalet förnyelser av varumärken ökade däremot med 5,2 procent. I slutet av 2010 innehöll vårt varumärkesregister giltiga varumärken. Under året lämnades 187 mönsterrättsansökningar in, vilket är 19 procent färre än året innan. Antalet förnyelser av mönsterregistreringar ökade däremot med 20 procent. I slutet av verksamhetsåret omfattade mönsterregistret giltiga registreringar. Den elektroniska varumärkesansökan var populär bland kunderna: hela 40 procent av de nationella ansökningarna lämnades in elektroniskt under Riksdagen godkände ändring av mönsterrättslagen Den 13 oktober 2010 godkände riksdagen en ändring av mönsterrättslagen som länge hade varit under arbete. På samma gång godkände riksdagen också Finlands anslutning till Genèveakten till Haagkonventionen om internationell registrering av industriella mönster. Nationella varumärken 2009 Varumärkesansökningar inhemska utländska Slutbehandlade Ansökningar under handläggning vid årets slut Förhandsgranskningar Handläggningstid... 5,0 mån. Nationella mönsterrättsärenden 2009 Ansökningar om registrering Antalet mönster i ansökningarna Antalet mönster i slutbehandlade registreringsansökningar,.394 av vilka registrerade mönster Förnyelse- och ändringsansökningar Mönster under handläggning vid årets slut Förhandsgranskningar... 8 Handläggningstid... 7,9 mån. Total efterfrågan: varumärken 2009 Nationella varumärkesansökningar Internationella, Finland designerad stat Internationella, Finland ursprungsland Förnyelser och ändringar av internationella registreringar Nationella förnyelse- och ändringsansökningar Övrig efterfrågan *) Total Total efterfrågan: mönster 2009 Sökta mönster Övrig efterfrågan *) Förnyelse- och ändringsansökningar Total Total efterfrågan *) övrig efterfrågan omfattar invändningar, förhandsgranskningar, ansökningar som gäller väl kända varumärken samt ansökningar som vidarebefordras till OHIM ,9 mån ,6 mån PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

7 Enheten för föreningsärenden Föreningslagen moderniserades Genom att upprätthålla föreningsregistret, som värnar om möjligheterna till fri medborgaraktivitet, och registret över religionssamfund tillförsäkrar enheten för föreningsärenden medborgarna rättigheter som har garanterats i Finlands grundlag: föreningsfrihet och religionsfrihet. I föreningsregistret antecknas nya föreningar, ändringar i stadgar eller i uppgifterna om styrelseordförande och namntecknare samt upplösningar av föreningar. Föreningar kan be oss förhandsgranska sina stadgar eller stadgeändringar. Handelskamrarna deras stadgar, namntecknare och nämnder samt ändringar i registeruppgifterna förs också in i föreningsregistret. Registret över religionssamfund innehåller uppgifter om både samfunden och deras registrerade församlingar. Möjlighet till fjärrdeltagande Den ändrade föreningslagen trädde i kraft den 1 september I lagen togs in en bestämmelse som tillåter fjärrdeltagande i möten och en bestämmelse som förpliktar styrelsen att sörja för lagenlig bokföring och tillförlitlig medelsförvaltning. Den tidigare lekmannarevisionen ersattes av en verksamhetsgranskning. Den största förändringen möjligheten att fjärrdelta i ett föreningsmöte reflekterar en kulturförändring i föreningsverksamheten. Tack vare uppdateringen svarar föreningslagen nu bättre mot de moderna formerna av kommunikation och deltagande. Livlig medborgarverksamhet År 2010 omfattade föreningsregistret föreningar. I registret antecknades nya föreningar. Registret över religionssamfund innehöll 358 samfund och registrerade församlingar. Sammanlagt anmälningar om grundande eller upplösning av föreningar, stadgeändringar och ändring av namntecknare lämnades in till föreningsregistret. Dessutom tog vi emot 155 ansökningar om förhandsgranskning, 30 ansökningar om dispens och 64 anmälningar angående religionssamfund. Antalet fattade beslut var Vi gav råd per telefon och e-post i frågor som gäller fören- ingslagen, stadgar, tolkning av stadgar eller föreningspraxis. Vårt nya webbläsarbaserade system för behandling av ärenden blev färdigt år Uppbyggandet krävde en stor del av personalresurserna, vilket ledde till att behandlingstiderna blev något längre. Behandlingstiden för grundanmälningar var litet under två månader, stadgeändringarna tog cirka åtta månader och upplösningarna behandlades inom cirka tre månader. Ändringar av namntecknare behandlades inom en månad. En preciserad indelning i verksamhetsgrenar, som vi har gjort i samarbete med Jyväskylä universitet, publicerades år Verksamshetsgrensindelningen omfattade registrerade föreningar. Delegationen för föreningsärenden Enheten för föreningsärenden följer upp det finländska samhället och ändringarna i det, och som en länk mellan enheten och dess intressentgrupper fungerar delegationen för föreningsärenden. Den tar upp lagstiftningsärenden och andra frågor som är viktiga för föreningar. I delegationen ingår representanter från de sex största partierna i landet, alla centralorganisationer samt handeln, jordbruket, socialsektorn och idrotten. Föreningar enligt verksamhetsgren Religionssamfund (0,5 %) Partipolitik (6 %) Yrken eller näringar (15 %) Social- och hälsosektorn (6,5 %) Kultursektorn (20 %) Fritidssektorn (10 %) Idrotts- och motionssektorn (30 %) Religion och världsåskådning (1,5 %) Försvar och internationella relationer (3 %) Övriga(7 %) PRS ÅRSBERÄTTELSE

8 Besvärsnämnden Antalet besvär sjönk Besvärsnämnden, en självständig enhet vid Patent- och registerstyrelsen (PRS), behandlar och avgör besvär som har anförts över PRS beslut. Största delen av de till besvärsnämnden ingivna och av nämnden avgjorda besvären gällde beslut över varumärkes- och patentärenden. Antalet anförda besvär sjönk med drygt 30 procent från år Ungefär hälften av de patentbesvär och ungefär en fjärdedel av de varumärkesbesvär som nämnden avgjorde under året ledde till besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Justitieministeriet hade år 2009 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att förbereda koncentrering av domstolsbehandlingen av ärenden som gäller de immateriella rättigheterna till marknadsdomstolen. Arbetet blev färdigt i mars, och förslaget innebär att marknadsdomstolen i huvudsak och Helsingfors förvaltningsdomstol i vissa fall ska ta hand om ärenden som gäller sökande av ändring i PRS avgöranden. Statistik över besvärsnämnden från 2009 och 2010 (2009 i parentes) Patent Varumärke Mönster- Handels- Nyttighets- Förenings- Stiftelse Sammanlagt rätt registret modell registret Inkomna ärenden 18 (26) 74 (115) 1 (11) 4 (3) 2 (6) 1 (1) 0 (0) 100 (162) Avgjorda ärenden 23 (33) 133 (133) 16 (0) 2 (2) 4 (5) 0 (0) 0 (0) 178 (173) Ändringar i PRS beslut 5 (15) 24 (20) 0 (0) 0 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 31 (34) Utlåtanden till HFD 11 (7) 32 (24) 1 (0) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 45 (36) Oavgjorda ärenden vid årets slut 21 (26) 241 (300) 1 (16) 5 (3) 7 (9) 2 (1) 0 (0) 277 (355) 8 PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

9 Kommunikation, kundservice och marknadsföring Professionell service Den kundenkät som vi genomförde i november och december visade att kundernas nöjdhet med vår service ligger på samma goda nivå som under hela 2000-talet. Vi nådde även vårt mål på 4,0 på skalan 0 5. Kunderna var särskilt nöjda med personalens tjänstvillighet och kompetens. Biblioteket flyttade till nya lokaler i slutet av våren, och ingången till biblioteket sker nu via huvudentrén på Arkadiagatan. De nya lokalerna gör det lättare för kunderna att hitta bibliotekets samlingar och tjänster. Biblioteket ger också handledning i hur man använder patent-, handelsregister- och varumärkesdatabaserna. De nya bibliotekslokalerna och tjänsterna har fått beröm av våra kunder, och antalet kunder har flerdubblats. Användningen av e-tjänster ökar snabbt men trots det behövs personlig rådgivning och betjäning. Under 2010 besökte ca kunder vår PatRek-kundservice. Vi moderniserade vår trespråkiga webbplats: ingångssidan och enheternas förstasidor är numera portalliknande sidor. På samma gång förbättrades informationsverksamheten på webbplatsen och innehållet omarbetades. Under 2010 hade vi litet över 1,8 miljoner besök på vår webbplats. Fyra procent av besöken gjordes på de svenskspråkiga sidorna och sex procent på de engelskspråkiga. Kurser och evenemang Marknadsförings- och affärsverksamhetsenheten utvecklar och marknadsför våra kommersiella tjänster, dvs. informations- och granskningstjänster, kurser och nättjänster, samt sprider patentinformation till företag och intressentgrupper. Under verksamhetsåret ordande enheten 11 avgiftsbelagda kurser. De var avsedda för företag, personer som arbetar inom företagstjänster, experter och ombud. Vi ordnade även tillsammans med FöretagsFinland 17 kurser för företagsrådgivare. Enheten fortsatte också att genomföra den nationella IPR-strategin. En del i detta arbete består av en omfattande utbildning av företagsrådgivare och teknologiexperter i samarbete med Uppfinningsstiftelsen. Vi deltog i samarbete med FöretagsFinlands tjänsteleverantörer i mässan Oma Yritys för nyföretagare, och i underleverantörsmässan Alihankinta 2010 tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Under 2010 ordnade vi två utställningar för allmänheten: Innofinlandpristagarna 2009 och Det är hit vi har kommit 175 år från Manufakturdirektionens grundande. Den sistnämnda utställningen handlade om den begynnande industrialismen i Finland och utvecklingen av de industriella äganderätterna, och om de myndigheter som var föregångare till PRS. Utställningsverksamheten upphörde efter denna högtidliga utställning. Användarna som källa till innovationer Temat för Innofinland 2010 var Användarna som källa till innovationer. Med temat ville vi lyfta fram aspekten att produkt- och tjänstelösningarnas framgång på marknaden mer och mer bygger på användarnas behov och på att från första början ta med användarna i innovationsprocessen. Republikens presidents Innofinlandpris 2010: Matti Järvinen Sport Oy, Villmanstrand: Patenterad nanoteknisk beläggning för skidor med bra glid och fäste i nästan varje skidföre. Telespro Finland Oy, Kuopio: Av specialmaterial framställd T-Balance-dräkt som förhindrar värmeförlust hos patienten under operation. WOT Services Oy, Helsingfors: Web of Trust onlinegrupptjänst som värnar om säker användning av Internet utgående från användares omdömen. I samband med tävlingen Innofinland belönades också beväringar, skolelever och studerande i tävlingarna Innoskola och Innoint. Läs mer om tävlingarna och pristagarna på PRS ÅRSBERÄTTELSE

10 E-tjänster Förbättrade e-tjänster I december 2010 öppnade företags- och sammanslutningslinjen informationstjänsten Virre som är öppen dygnet runt och erbjuder registeruppgifter om företag, stiftelser och företagsinteckningar. Grunduppgifterna om företag och stiftelser är avgiftsfria i Virre. Kunderna får också lätt omedelbar tillgång till elektroniska handelsregisterutdrag, bokslut och övriga registerprodukter genom att betala dem med bankkoder eller med kreditkort. På samma gång moderniserade vi också våra applikationstjänster för att tillhandahålla registeruppgifter: det är nu lättare för företag och myndigheter att få företags- och stiftelseuppgifter direkt till sina egna applikationer via tekniska gränssnitt och att automatisera hanteringen av uppgifterna. I Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma informationstjänst FODS gjordes 17,4 miljoner företagssökningar. Efterfrågan på företagens registeruppgifter ökade också i övrigt: 2,4 miljoner elektroniska sökningar gjordes i handelsregistret och i bildarkivet för bokslut. All väsentlig patentinformation på Internet Patent- och innovationslinjens strategi har som mål att all patentinformation ska vara lättillgänglig för kunderna via Internet. Våra uppdaterade ansökningsdiarier och register har varit tillgängliga på Internet redan i många år. Alla finländska patent samt de självständiga kraven och bilderna av alla nyttighetsmodeller finns också där, likaså de elektroniska ansökningsakterna för alla offentliga patentansökningar. All väsentlig patentinformation är därmed tillgänglig på nätet. Det har sedan 2001 varit möjligt att lämna in patentansökningar elektroniskt. Våra kunder har också sedan 2009 kunnat ge in kompletterande handlingar elektroniskt efter att ansökan har tagits till behandling. De grundläggande stegen i ansökningsprocessen kan alltså genomföras elektroniskt. Under 2010 lämnades över 90 procent av alla ansökningar in på elektronisk väg. Webbläsarbaserat handläggningssystem för föreningsregistret I december 2010 tog föreningsregistret i bruk sitt webbläsarbaserade handläggningssystem som möjliggör snabb handläggning av elektroniska anmälningar. Ett nytt arbetsmoment måste dock införas i handläggningen av de anmälningar som kunderna ger in i pappersform, och därför är handläggningstiden för sådana anmälningar nu i början något längre. De verkliga fördelarna med systemet börjar märkas i slutet av 2011 när självregistrering och det system som är avsett för förbundens avdelningar för registrering av modellstadgar tas i bruk. Elektronisk anmälan blir allt populärare. År 2010 tog föreningsregistret emot anmälningar i elektronisk form, vilket utgör 41 procent av alla inlämnade anmälningar. Det är lättast för hobbyföreningar att ge in en elektronisk anmälan med hjälp av det elektroniska etableringspaketet: när etableringspaketet används granskar vi endast namnet på föreningen. Sammanlagt 475 anmälningar av detta slag lämnades in under PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

11 PersonalstratEgin började införas i praktiken I slutet av år 2010 hade vi 470 anställda, vilket är 27 personer färre än året innan. Antalet årsverken var 454 och medelåldern bland de anställda steg med ett 0,6 år till 47,2 år. I personalstrategin finns fem framgångsfaktorer, för vilka vi har definierat indikatorer eller nyckeltal samt målvärden som nu undersöks i slutet av det första uppföljningsåret. Den största delen av resultaten fick vi fram med hjälp av arbetsklimatsenkäten VMBaro. Vid kompetensutvecklingen hade vi som uppföljningsmål utbildningsaktiviteten (dag/årsverke). Målet var uppsatt på 5,5 dagar, medan utfallet blev knappt tre dagar. Betyget på de fem olika frågorna som gällde förutsättningar för utvecklingen var 3,34, då målet var 3,5 på skalan 1-5. Ledning av förändring mättes med hjälp av frågor om hur tydliga våra resultatmål och andra arbetsmål är. Målet var 3,7 och resultatet 3,57. Förutsättningar för ett resultatrikt arbete undersöktes med hjälp av medeltalet av den totala nöjdheten. Målet var 3,7 och resultatet 3,38. Försäkring av arbetshälsa uppföljde vi med hjälp av ett arbetsmiljöindex, där målet var 3,8 och resultatet 3,71. Den andra indikatorn var sjukfrånvaron. Den har ökat från förra året och är nu 9,2 dagar/årsverke. Främjande av växelverkan och kommunikation PERSONALEN undersöktes med en fråga om hur öppen vår arbetsgemenskap är när det gäller beredning av ärenden och beslutsfattande. Målet var 3,2 och resultatet 3 i likhet med de tidigare åren. Utveckling och verksamhet för upprätthållandet av arbetsförmågan i en svår ekonomisk situation Personalutvecklingsplanen för 2010 kunde förverkligas bra trots den utmanande ekonomiska situationen. Linjerna och enheterna svarade själva för utbildningen inom sitt eget substansområde. Antalet utbildningsdagar minskade dock på grund av den svåra ekonomiska situationen. Temat för verksamheten för upprätthållandet av arbetsförmågan år 2010 var Välbefinnandet reflekteras. Temat behandlades bland annat i föreläsningarna och i varje nummer av personalbladet. Verksamheten omfattade också Naisten Kymppi (Tjejmilen) och kombinerade dagar för rekreation och upprätthållande av arbetsförmågan. Olika motionsgrupper sammanträdde i år liksom året innan. Arbetstillfredsställelsen sjönk litet Medeltalet (3,4) för svaren i enkäten om arbetstillfredsställelsen sjönk med en tiodel jämfört med förra året. Ändringarna inom de större helheterna var dock ganska små. Våra styrkor var igen arbetsförhållandena, arbetsklimatet och samarbetet samt innehållet och utmaningarna i arbetet. De anställda vid PRS förhöll sig positivt särskilt till möjligheterna att kombinera arbete och privatliv (4,2) och till en rättvis och mänsklig behandling på arbetsplatsen (3,8). Högt betyg fick också arbetets självständighet och möjligheten att påverka arbetets innehåll (3,8). Såsom föregående år, finns det ännu utrymme för förbättring när det gäller avlöning och kommunikation. Betygen i dessa frågor ligger under tre. Konsekvens i chefsverksamheten, proaktiv information och öppen växelverkan är de verktyg som ska hålla arbetstillfredsställelsen på en bra nivå i fortsättningen. Den under året utarbetade likabehandlingsplanen kommer också att hjälpa till i att uppnå detta mål. Antalet anställda i årsverken 2010 Personalen enligt utbildningsnivå Personalens åldersstruktur Administrationen (inkl. besvärsnämnden, kommunikation, PatRek, PIT)...75 Marknadsförings- och affärsverksamhetsenheten...4 Patent- och innovationslinjen Varumärkes- och mönsterlinjen...39 Företags- och sammanslutningslinjen Föreningsregistret...28 Högre högskoleexamen, forskarutbildning Yrkeshögskoleutbildning/ lägre högskoleutbildning Utbildning på andra stadiet (gymnasium, institut, yrkes- eller motsv. utbildning) Grundläggande utbildning under 24 år över 55 år PRS ÅRSBERÄTTELSE

12 ekonomi och resultat ekonomin balanserades PRS uppfyllde största delen av de krav som resultatavtalet med arbets- och näringsministeriet satte på vår verksamhet och ekonomi under Recessionen minskade dock kännbart våra inkomster under början av året. Mot slutet av året svängde dock vår ekonomi i en positiv riktning tack vare en stram utgiftspolitik och noggrann planering. Intäkterna för PRS verksamhet var sammanlagt 45,2 miljoner euro. Hälften av intäkterna bars upp som serviceavgifter från företags- och sammanslutningslinjens kunder och nästan 40 % från patent- och innovationslinjens kunder. Intäkterna ökade med 4,7 miljoner från föregående år, vilket innebär en ökning på nästan 12 %. Verksamhetsutgifterna var sammanlagt 47,2 miljoner euro. Personalkostnader var den största utgiftsposten med 23,8 miljoner euro. För inköp av tjänster användes 11,2 miljoner euro och för hyror 5,4 miljoner euro. På investeringar användes under året 4,5 miljoner euro. PRS inkomster täckte 96 % av utgifterna för Resten täcktes med budjetanslag. En lockande prissättning och bra tillgänglighet av våra elektroniska tjänster uppmuntrade våra kunder att använda dessa tjänster i en allt högre grad. Detta effektiverade för sin del vår ekonomi. verksamheten effektiverades I och med att recessionen började lätta sitt grepp ökade antalet anmälningar och ansökningar till PRS med 2,6 %. Detta tillsammans med förbättringar i verksamheten ökade vår arbetsproduktivitet med 3,4 %. Från början av 2000-talet har produktiviteten ökat med drygt 25 %. I genomsnitt behandlades ansökningar och anmälningar i normaltid. Kunderna har lagt märke till den ständiga ökningen i vår servicekvalitet. I en kundförfrågan gav de vår verksamhet medeltalet 4,0 på en skala från 1 till 5. I den föregående förfrågan 2008 var kundnöjdheten ungefär på samma nivå. Skillnaderna i betygen mellan våra olika tjänster hade minskat. fördelning av Intäkter per linje 2010 patent- och innovationslinjen 17,5 mn euro företags- och sammanslutningslinjen 22,7 mn euro varumärkes- och mönsterlinjen 3,9 mn euro föreningsregistret 0,9 mn euro administration och övriga 0,2 mn euro utveckling av prs produktivitet (år 2002=100) 122,4 126,1 128,0 132,3 120 kostnadsstruktur ,4 113,7 personalkostnader 23,8 mn euro hyror 5,4 mn euro Inköp av tjänster 11,2 mn euro övriga kostnader 1,4 mn euro Investeringar 4,5 mn euro material, förnödenheter och varor 0,7 mn euro ,0 104, PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

13 PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Innohuset, arkadiagatan 6 a, Helsingfors Tfn: fax: E-post: Besöksadresser patrek-kundservice, arkadiagatan 6 a, Helsingfors patentbiblioteket, arkadiagatan 6 a, Helsingfors Registratur och administration Företags- och sammanslutningslinjen Patent- och innovationslinjen Varumärkes- och mönsterlinjen Marknadsföring Enheten för föreningsärenden Kommunikation och samhällsärenden Besvärsnämnden pb 1140, Helsingfors pb 1150, Helsingfors pb 1160, Helsingfors pb 1170, Helsingfors pb 1180, Helsingfors pb 1190, Helsingfors pb 1140, Helsingfors pb 1140, Helsingfors

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 8 2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Samhällsansvarsrapport

Samhällsansvarsrapport Samhällsansvarsrapport 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsredogörelser 4 Generaldirektörens översikt 2014 6 Lantmäteriverket som vägvisare 2015 Kunder 7 120 000 lagfartsavgöranden 8 Målet nåddes

Läs mer

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 AD163/2012 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning... 7 3.1 Bolagsverkets

Läs mer

Årsredovisning 2014. Patent- och registreringsverket

Årsredovisning 2014. Patent- och registreringsverket Årsredovisning 2014 Patent- och registreringsverket Vår verksamhetsidé PRV ska bygga, använda och tillgängliggöra kompetens för att handlägga, utbilda och informera med syfte att stärka innovationsförmåga

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Helsingfors förvaltningsdomstol - Kouvola förvaltningsdomstol Kuopio förvaltningsdomstol - Rovaniemi förvaltningsdomstol - Tavastehus förvaltningsdomstol

Läs mer

HANDBOK I PRODUKTUTVECKLING

HANDBOK I PRODUKTUTVECKLING HANDBOK I PRODUKTUTVECKLING En ökad satsning på innovationer och produktutveckling är idag en av de viktigaste hörnstenarna för företagens lönsamhet och överlevnad. Marknadens behov är i ständig förändring,

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster Finnvera Årsöversikt 2013 INNEHÅLL Innehåll Finnvera i korthet 4 Roll och verksamhetens betydelse 6 Strategi 12 Finansieringstjänster 18 Lån 20 Borgen 21 Exportgarantier och finansiering av exportkrediter

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 37867 31054 26170 Avgjorda Inkomna Anhängiga 31.12. Helsingfors förvaltningsdomstol - Kouvola förvaltningsdomstol Kuopio förvaltningsdomstol - Rovaniemi förvaltningsdomstol

Läs mer

Året som gått 4. Omvärlden 6. Lagar 7. Verksamhetens mål 9. Organisation 10. Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11

Året som gått 4. Omvärlden 6. Lagar 7. Verksamhetens mål 9. Organisation 10. Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11 Datainspektionens årsredovisning 2002 Innehåll Året som gått 4 Omvärlden 6 Lagar 7 Verksamhetens mål 9 Organisation 10 Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11 Verksamhetsgren

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 Chefdirektörens översikt 2 OP-Pohjola-gruppen i korthet 3 Samhällsansvaret inom OP-Pohjola-gruppen Finansbranschens megatrender, risker och möjligheter 6

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny stiftelselag,

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

TILL LÄSAREN. Helsingfors den 5 april 2005. överinspektör MARJA LEHTONEN

TILL LÄSAREN. Helsingfors den 5 april 2005. överinspektör MARJA LEHTONEN R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Redaktion Marja Lehtonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 FOTO : Shutterstock Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Val av verksamhetsområden 4 Definition

Läs mer

Årsredovisning. för Skatteverket 2008

Årsredovisning. för Skatteverket 2008 Årsredovisning för Skatteverket 2008 Innehåll 2008 Generaldirektören har ordet... 2 Året i korthet....................................... 4 1 Verksamhetsområde skatt... 6 1.1 Skattefelet............................................

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Skatteverket och exekutionsväsendet Budgetåret 2005

ÅRSREDOVISNING för Skatteverket och exekutionsväsendet Budgetåret 2005 ÅRSREDOVISNING för Skatteverket och exekutionsväsendet Budgetåret 2005 VERKSLEDNINGEN HAR ORDET 3 KORT OM SKATTEVERKET OCH KRONOFOGDEMYNDIGHETERNA 5 SAMLAD ÖVERSIKT 9 VERKSAMHETSOMRÅDE SKATT 13 Beskattning

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer