Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN"

Transkript

1 2010 Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

2 prs Verksam- HetsIDÉ Patent- och registerstyrelsen främjar företagsamheten, innovationsförmågan och samfundsverksamheten både i Finland och internationellt. prs VärDerIngar innehåll generaldirektörens översikt... 3 företags- och sammanslutningslinjen Informationstjänsten virre togs i bruk... 4 patent- och InnovatIonslInJen hög kundnöjdhet och utomordentlig produktivitet... 5 varumärkes- och mönsterlinjen uppsving i antalet elektroniska ansökningar... 6 enheten för föreningsärenden föreningslagen moderniserades... 7 besvärsnämnden antalet besvär sjönk... 8 kommunikation, kundservice och marknadsföring professionel service... 9 e-tjänster förbättrade e-tjänster personalen personalstrategin började införas i praktiken ekonomi och resultat ekonomin balanserades Serviceinriktning Resultatinriktning Effektivitet och välbefinnande Samarbete Ansvarsmedvetande Utveckling generaldirektör Rauni Hagman, fr.o.m. den 1 september 2010 DIrektIonen Ordförande Jorma Turunen, verkställande direktör, Teknologiindustrin rf Vice ordförande Risto Paaermaa, direktör, arbets- och näringsministeriet Ledamöter Teemu Japisson, generalsekreterare, Finlands Idrott rf Riitta Varpe, verkställande direktör, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Tuija Soanjärvi, ekonomi- och finansdirektör, Itella Abp Matti Pursula, professor, Aalto-universitetet Viveca Still, upphovsrättsråd, undervisnings- och kulturministeriet 2 PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

3 generaldirektörens översikt nöjda kunder Den globala recessionen år 2010 påverkade Patent- och registerstyrelsens (PRS) verksamhet. Genom noggrann planering och nedskärning av utgifter lyckades vi dock höja vår arbetsproduktivitet med 3,4 procent. I genomsnitt nådde vi målen uppsatta för tiderna för handläggning av ansökningar och anmälningar. Vi lanserade nya tjänster: informationstjänsten Virre för stiftelse-, företagsintecknings- och handelsregisteruppgifter och föreningsregistrets elektroniska behandlingssystem. Patentansökningarna från år 2001 och framåt publicerades på Internet. Våra elektroniska tjänster var mycket populära: drygt 1,8 miljoner besök på vår webbplats prh.fi, över 17 miljoner sökningar i informationstjänsten FODS, mer än 90 procent av patentansökningarna inlämnade i elektronisk form, likaså hälften av alla anmälningar till föreningsregistret. Trots möjligheten till elektronisk ärendehantering fick PRS kundservice ungefär personliga besök. I kundnöjdhetsenkäten fick vi betyget 4,0 på skalan 1 5. Särskilt nöjda var kunderna med vår personals tjänstvillighet och kompetens. Enligt arbets- och näringsministeriets studie från år 2010 är PRS en av Finlands bäst fungerande myndigheter. Som utvecklingsmål nämner studien elektroniska tjänster och förnyelse av organisationen. Trots den utmanande ekonomiska situationen kunde vi genomföra vår personalutvecklingsplan för år Vi började införa vår nya personalstrategi i praktiken och utarbetade verkets första likabehandlingsplan. De stora rubrikerna om valbidragen från stiftelser och lånen till deras närmaste kretsar lyfte fram PRS flera gånger under året. PRS avancerade tjänster spelar idag och kommer att även i fortsättningen spela en avgörande roll vid främjandet av företagsamheten, innovationsförmågan och samfundsverksamheten. Rauni Hagman PRS ÅRSBERÄTTELSE

4 Företags- och sammanslutningslinjen Informationstjänsten Virre togs i bruk Företags- och sammanslutningslinjens uppgift är att föra handelsregistret, stiftelseregistret och företagsinteckningsregistret samt att publicera bokslut. Linjen har även tillsyn över stiftelsernas förvaltning. När ett företag eller en stiftelse grundas granskar företags- och sammanslutningslinjen att besluten som fattats är lagliga och registrerar besluten. Detsamma gäller när en ändring ska göras i de registrerade uppgifterna. Registrering i handelsregistret ger företaget dess första immateriella rättighet, företagsnamnet. Fler nya företag, antalet ändringar minskade Handelsregistret registrerade nästan nya företag under I och med detta ökade antalet etableringsanmälningar med 3,2 procent jämfört med föregående år. Däremot var antalet registrerade ändrings- och nedläggningsanmälningar 5 procent mindre än år Av företagens bokslut lämnades 89 procent elektroniskt via skatteförvaltningen. Sammanlagt skickade företag sitt bokslut in för registrering. Antalet registrerade bokslut ökade därigenom med 0,6 procent. Över hälften av ändringarna i företagens adressoch kontaktuppgifter kom in elektroniskt Företagen lämnade allt oftare in sin nya adress- och kontaktinformation via Servicetjänsten FODS, som är Patentoch registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma elektroniska tjänst. Av drygt anmälningar registrerades 53 procent elektroniskt. År 2010 började företags- och sammanslutningslinjen bygga upp ett system där ett aktiebolag kan bildas genom en elektronisk anmälan. Ny informationstjänst togs i bruk Linjens mångåriga datasystemreform NOVUS uppnådde ett viktigt delmål när Informationstjänsten Virre lanserades i december Tjänsten tillhandahåller information från stiftelseregistret, företagsinteckningsregistret och handelsregistret. Vid årets slut hade 74 procent av NOVUS färdigställts. Också ett nytt namngranskningssystem för jämförelse av företagsnamn öppnades för handläggarna under hösten. Tillsyn över stiftelser Tillsyn över stiftelser fortsatte att utreda huruvida stiftelserna har handlat enligt sina regler och lagen. Mest publicitet fick valfinansieringshärvan där vissa stiftelser är inblandade samt lån från stiftelser till deras närmaste kretsar. Delegationen för företagsärenden PRS och näringslivet har ett gemensamt kontaktforum, delegationen för företagsärenden. Delegationens uppgift är att föra fram näringslivets synpunkter och kundperspektivet vid utvecklingen av företags- och sammanslutningslinjens och varumärkeslinjens verksamhet. Inkomna etableringsanmälningar (nya företag) Inkomna ändrings- och nedläggningsanmälningar Anmälningar om adress och kontaktuppgifter PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

5 Patent- och innovationslinjen HÖG KUNDNÖJDHET och utomordentlig produktivitet Patent- och innovationslinjens huvuduppgift är att granska de i patentansökningarna beskrivna uppfinningarnas nyhet och patenterbarhet samt att registrera nyttighetsmodeller. Ökning i den totala efterfrågan Antalet internationella PCT-patentansökningar ökade från 2009, och det skedde ett ordentligt uppsving i antalet nyttighetsmodellregistreringar. Toppen på listan över företag med det största antalet patentansökningar har år efter år varit nästan oförändrad, endast ordningen har varierat. År 2010 tog VTT topplatsen knappt före Metso Paper. Med nyttighetsmodellansökningarna inberäknade är Metso Paper dock fortfarande vår största sökande. Nokia lämnade in det största antalet internationella patentansökningar. År 2010 lyckades vi få vår verksamhet i balans, och produktiviteten överträffade rejält det i resultatavtalet uppställda målet. Erkänd kvalitet på arbetet I slutet av året förlängdes IS0 9001:2008-kvalitetscertifikatet på patent- och innovationslinjens system för verksamhetsstyrning för ytterligare tre år. Bedömningsrapporten konstaterar att linjen är starkt engagerad i både högkvalitativt arbete och utveckling av verksamheten. Över 90 procent av ansökningarna ges in elektroniskt. Vi har satsat på smidig service genom att patent- och nyttighetsmodellansökningar nu kan lämnas in elektroniskt dygnet runt alla dagar i veckan. Dessutom har vi kompletterat patentregistret PatInfo med en elektronisk ansökningsakt, vilken typ av service kunderna särskilt har önskat. Tjänsten gör det möjligt att studera offentliga patentansökningar från och med år 2001 via Internet. År 2010 började vi på försök sända beslut på PCT-ansökningar elektroniskt till pilotkunder. Efter pilotperioden kommer vi att utvidga praxisen att gälla alla patentsökande som så önskar. Internationellt patentsamarbetsnät utökades År 2010 utvidgade vi nätverket Patent Prosecution Highway (PPH). PPH-avtalen gör det möjligt för finländska patentsökande att snabba upp handläggningen av sina ansökningar. Under verksamhetsåret träffade vi PPH-avtal med Österrike, Sydkorea, Ryssland och Kanada. Om sökanden har fått en positiv PCT-rapport är det idag också möjligt att på basis av rapporten be om uppsnabbad handläggning av ansökan i länderna inom PPH-avtalet. En ändring i patentlagen som gör det möjligt för Finland att ansluta sig till den så kallade Londonöverenskommelsen lades fram för behandling i riksdagen på hösten Ändringen innebär att endast patentkraven i ett europeiskt patent som ska gälla i Finland behöver översättas till finska eller svenska. Språkkraven på nationella patent kommer att ändras på motsvarande sätt så att det är möjligt att lämna in en patentansökan avfattad på engelska. Handläggningen sker också på engelska, och vid beviljande av patent gäller samma språkkrav som för det europeiska patentet. Ändringarna kommer att förbättra PRS förutsättningar att betjäna kunderna, särskilt inom exportindustrin. Patentansökningar (st.) Patentansökningar inhemska utländska Beviljade patent PCT-ansökningar tagits emot (RO) PRS nyhetsgranskningsmyndighet (PRS = ISA) PRS myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning (PRS = IPEA) I Finland validerade europeiska patent Patent i kraft vid årets slut beviljade av PRS beviljade av Europeiska patentverket Nyttighetsmodellansökningar (st.) Nyttighetsmodellansökningar inhemska utländska Registrerade nyttighetsmodeller Nyttighetsmodeller i registret vid årets slut PRS ÅRSBERÄTTELSE

6 Varumärkes- och mönsterlinjen Uppsving i antalet elektroniska ansökningar Varumärkes- och mönsterlinjens uppgift är att handlägga varumärkes- och mönsterrättsansökningar samt att upprätthålla register över dessa rättigheter. Linjen erbjuder sina kunder och intressentgrupper informationstjänster och rådgivning i allt större omfattning. Antalet nationella varumärkesansökningar ökade Den totala efterfrågan låg på förra årets nivå, dvs. cirka ansökningar, anmälningar eller andra begäran. Efter den kraftiga nedgången i antalet nya varumärkesansökningar under 2009, ökade efterfrågan något under Även antalet förnyelser av varumärken och mönsterregistreringar ökade. Sammanlagt nya varumärkesansökningar lämnades in, vilket är 3,7 procent mer än året innan. Under 2010 designerades Finland i cirka internationella varumärkesregistreringar: antalet sjönk med 14 procent jämfört mer Antalet förnyelser av varumärken ökade däremot med 5,2 procent. I slutet av 2010 innehöll vårt varumärkesregister giltiga varumärken. Under året lämnades 187 mönsterrättsansökningar in, vilket är 19 procent färre än året innan. Antalet förnyelser av mönsterregistreringar ökade däremot med 20 procent. I slutet av verksamhetsåret omfattade mönsterregistret giltiga registreringar. Den elektroniska varumärkesansökan var populär bland kunderna: hela 40 procent av de nationella ansökningarna lämnades in elektroniskt under Riksdagen godkände ändring av mönsterrättslagen Den 13 oktober 2010 godkände riksdagen en ändring av mönsterrättslagen som länge hade varit under arbete. På samma gång godkände riksdagen också Finlands anslutning till Genèveakten till Haagkonventionen om internationell registrering av industriella mönster. Nationella varumärken 2009 Varumärkesansökningar inhemska utländska Slutbehandlade Ansökningar under handläggning vid årets slut Förhandsgranskningar Handläggningstid... 5,0 mån. Nationella mönsterrättsärenden 2009 Ansökningar om registrering Antalet mönster i ansökningarna Antalet mönster i slutbehandlade registreringsansökningar,.394 av vilka registrerade mönster Förnyelse- och ändringsansökningar Mönster under handläggning vid årets slut Förhandsgranskningar... 8 Handläggningstid... 7,9 mån. Total efterfrågan: varumärken 2009 Nationella varumärkesansökningar Internationella, Finland designerad stat Internationella, Finland ursprungsland Förnyelser och ändringar av internationella registreringar Nationella förnyelse- och ändringsansökningar Övrig efterfrågan *) Total Total efterfrågan: mönster 2009 Sökta mönster Övrig efterfrågan *) Förnyelse- och ändringsansökningar Total Total efterfrågan *) övrig efterfrågan omfattar invändningar, förhandsgranskningar, ansökningar som gäller väl kända varumärken samt ansökningar som vidarebefordras till OHIM ,9 mån ,6 mån PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

7 Enheten för föreningsärenden Föreningslagen moderniserades Genom att upprätthålla föreningsregistret, som värnar om möjligheterna till fri medborgaraktivitet, och registret över religionssamfund tillförsäkrar enheten för föreningsärenden medborgarna rättigheter som har garanterats i Finlands grundlag: föreningsfrihet och religionsfrihet. I föreningsregistret antecknas nya föreningar, ändringar i stadgar eller i uppgifterna om styrelseordförande och namntecknare samt upplösningar av föreningar. Föreningar kan be oss förhandsgranska sina stadgar eller stadgeändringar. Handelskamrarna deras stadgar, namntecknare och nämnder samt ändringar i registeruppgifterna förs också in i föreningsregistret. Registret över religionssamfund innehåller uppgifter om både samfunden och deras registrerade församlingar. Möjlighet till fjärrdeltagande Den ändrade föreningslagen trädde i kraft den 1 september I lagen togs in en bestämmelse som tillåter fjärrdeltagande i möten och en bestämmelse som förpliktar styrelsen att sörja för lagenlig bokföring och tillförlitlig medelsförvaltning. Den tidigare lekmannarevisionen ersattes av en verksamhetsgranskning. Den största förändringen möjligheten att fjärrdelta i ett föreningsmöte reflekterar en kulturförändring i föreningsverksamheten. Tack vare uppdateringen svarar föreningslagen nu bättre mot de moderna formerna av kommunikation och deltagande. Livlig medborgarverksamhet År 2010 omfattade föreningsregistret föreningar. I registret antecknades nya föreningar. Registret över religionssamfund innehöll 358 samfund och registrerade församlingar. Sammanlagt anmälningar om grundande eller upplösning av föreningar, stadgeändringar och ändring av namntecknare lämnades in till föreningsregistret. Dessutom tog vi emot 155 ansökningar om förhandsgranskning, 30 ansökningar om dispens och 64 anmälningar angående religionssamfund. Antalet fattade beslut var Vi gav råd per telefon och e-post i frågor som gäller fören- ingslagen, stadgar, tolkning av stadgar eller föreningspraxis. Vårt nya webbläsarbaserade system för behandling av ärenden blev färdigt år Uppbyggandet krävde en stor del av personalresurserna, vilket ledde till att behandlingstiderna blev något längre. Behandlingstiden för grundanmälningar var litet under två månader, stadgeändringarna tog cirka åtta månader och upplösningarna behandlades inom cirka tre månader. Ändringar av namntecknare behandlades inom en månad. En preciserad indelning i verksamhetsgrenar, som vi har gjort i samarbete med Jyväskylä universitet, publicerades år Verksamshetsgrensindelningen omfattade registrerade föreningar. Delegationen för föreningsärenden Enheten för föreningsärenden följer upp det finländska samhället och ändringarna i det, och som en länk mellan enheten och dess intressentgrupper fungerar delegationen för föreningsärenden. Den tar upp lagstiftningsärenden och andra frågor som är viktiga för föreningar. I delegationen ingår representanter från de sex största partierna i landet, alla centralorganisationer samt handeln, jordbruket, socialsektorn och idrotten. Föreningar enligt verksamhetsgren Religionssamfund (0,5 %) Partipolitik (6 %) Yrken eller näringar (15 %) Social- och hälsosektorn (6,5 %) Kultursektorn (20 %) Fritidssektorn (10 %) Idrotts- och motionssektorn (30 %) Religion och världsåskådning (1,5 %) Försvar och internationella relationer (3 %) Övriga(7 %) PRS ÅRSBERÄTTELSE

8 Besvärsnämnden Antalet besvär sjönk Besvärsnämnden, en självständig enhet vid Patent- och registerstyrelsen (PRS), behandlar och avgör besvär som har anförts över PRS beslut. Största delen av de till besvärsnämnden ingivna och av nämnden avgjorda besvären gällde beslut över varumärkes- och patentärenden. Antalet anförda besvär sjönk med drygt 30 procent från år Ungefär hälften av de patentbesvär och ungefär en fjärdedel av de varumärkesbesvär som nämnden avgjorde under året ledde till besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Justitieministeriet hade år 2009 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att förbereda koncentrering av domstolsbehandlingen av ärenden som gäller de immateriella rättigheterna till marknadsdomstolen. Arbetet blev färdigt i mars, och förslaget innebär att marknadsdomstolen i huvudsak och Helsingfors förvaltningsdomstol i vissa fall ska ta hand om ärenden som gäller sökande av ändring i PRS avgöranden. Statistik över besvärsnämnden från 2009 och 2010 (2009 i parentes) Patent Varumärke Mönster- Handels- Nyttighets- Förenings- Stiftelse Sammanlagt rätt registret modell registret Inkomna ärenden 18 (26) 74 (115) 1 (11) 4 (3) 2 (6) 1 (1) 0 (0) 100 (162) Avgjorda ärenden 23 (33) 133 (133) 16 (0) 2 (2) 4 (5) 0 (0) 0 (0) 178 (173) Ändringar i PRS beslut 5 (15) 24 (20) 0 (0) 0 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 31 (34) Utlåtanden till HFD 11 (7) 32 (24) 1 (0) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 45 (36) Oavgjorda ärenden vid årets slut 21 (26) 241 (300) 1 (16) 5 (3) 7 (9) 2 (1) 0 (0) 277 (355) 8 PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

9 Kommunikation, kundservice och marknadsföring Professionell service Den kundenkät som vi genomförde i november och december visade att kundernas nöjdhet med vår service ligger på samma goda nivå som under hela 2000-talet. Vi nådde även vårt mål på 4,0 på skalan 0 5. Kunderna var särskilt nöjda med personalens tjänstvillighet och kompetens. Biblioteket flyttade till nya lokaler i slutet av våren, och ingången till biblioteket sker nu via huvudentrén på Arkadiagatan. De nya lokalerna gör det lättare för kunderna att hitta bibliotekets samlingar och tjänster. Biblioteket ger också handledning i hur man använder patent-, handelsregister- och varumärkesdatabaserna. De nya bibliotekslokalerna och tjänsterna har fått beröm av våra kunder, och antalet kunder har flerdubblats. Användningen av e-tjänster ökar snabbt men trots det behövs personlig rådgivning och betjäning. Under 2010 besökte ca kunder vår PatRek-kundservice. Vi moderniserade vår trespråkiga webbplats: ingångssidan och enheternas förstasidor är numera portalliknande sidor. På samma gång förbättrades informationsverksamheten på webbplatsen och innehållet omarbetades. Under 2010 hade vi litet över 1,8 miljoner besök på vår webbplats. Fyra procent av besöken gjordes på de svenskspråkiga sidorna och sex procent på de engelskspråkiga. Kurser och evenemang Marknadsförings- och affärsverksamhetsenheten utvecklar och marknadsför våra kommersiella tjänster, dvs. informations- och granskningstjänster, kurser och nättjänster, samt sprider patentinformation till företag och intressentgrupper. Under verksamhetsåret ordande enheten 11 avgiftsbelagda kurser. De var avsedda för företag, personer som arbetar inom företagstjänster, experter och ombud. Vi ordnade även tillsammans med FöretagsFinland 17 kurser för företagsrådgivare. Enheten fortsatte också att genomföra den nationella IPR-strategin. En del i detta arbete består av en omfattande utbildning av företagsrådgivare och teknologiexperter i samarbete med Uppfinningsstiftelsen. Vi deltog i samarbete med FöretagsFinlands tjänsteleverantörer i mässan Oma Yritys för nyföretagare, och i underleverantörsmässan Alihankinta 2010 tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Under 2010 ordnade vi två utställningar för allmänheten: Innofinlandpristagarna 2009 och Det är hit vi har kommit 175 år från Manufakturdirektionens grundande. Den sistnämnda utställningen handlade om den begynnande industrialismen i Finland och utvecklingen av de industriella äganderätterna, och om de myndigheter som var föregångare till PRS. Utställningsverksamheten upphörde efter denna högtidliga utställning. Användarna som källa till innovationer Temat för Innofinland 2010 var Användarna som källa till innovationer. Med temat ville vi lyfta fram aspekten att produkt- och tjänstelösningarnas framgång på marknaden mer och mer bygger på användarnas behov och på att från första början ta med användarna i innovationsprocessen. Republikens presidents Innofinlandpris 2010: Matti Järvinen Sport Oy, Villmanstrand: Patenterad nanoteknisk beläggning för skidor med bra glid och fäste i nästan varje skidföre. Telespro Finland Oy, Kuopio: Av specialmaterial framställd T-Balance-dräkt som förhindrar värmeförlust hos patienten under operation. WOT Services Oy, Helsingfors: Web of Trust onlinegrupptjänst som värnar om säker användning av Internet utgående från användares omdömen. I samband med tävlingen Innofinland belönades också beväringar, skolelever och studerande i tävlingarna Innoskola och Innoint. Läs mer om tävlingarna och pristagarna på PRS ÅRSBERÄTTELSE

10 E-tjänster Förbättrade e-tjänster I december 2010 öppnade företags- och sammanslutningslinjen informationstjänsten Virre som är öppen dygnet runt och erbjuder registeruppgifter om företag, stiftelser och företagsinteckningar. Grunduppgifterna om företag och stiftelser är avgiftsfria i Virre. Kunderna får också lätt omedelbar tillgång till elektroniska handelsregisterutdrag, bokslut och övriga registerprodukter genom att betala dem med bankkoder eller med kreditkort. På samma gång moderniserade vi också våra applikationstjänster för att tillhandahålla registeruppgifter: det är nu lättare för företag och myndigheter att få företags- och stiftelseuppgifter direkt till sina egna applikationer via tekniska gränssnitt och att automatisera hanteringen av uppgifterna. I Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma informationstjänst FODS gjordes 17,4 miljoner företagssökningar. Efterfrågan på företagens registeruppgifter ökade också i övrigt: 2,4 miljoner elektroniska sökningar gjordes i handelsregistret och i bildarkivet för bokslut. All väsentlig patentinformation på Internet Patent- och innovationslinjens strategi har som mål att all patentinformation ska vara lättillgänglig för kunderna via Internet. Våra uppdaterade ansökningsdiarier och register har varit tillgängliga på Internet redan i många år. Alla finländska patent samt de självständiga kraven och bilderna av alla nyttighetsmodeller finns också där, likaså de elektroniska ansökningsakterna för alla offentliga patentansökningar. All väsentlig patentinformation är därmed tillgänglig på nätet. Det har sedan 2001 varit möjligt att lämna in patentansökningar elektroniskt. Våra kunder har också sedan 2009 kunnat ge in kompletterande handlingar elektroniskt efter att ansökan har tagits till behandling. De grundläggande stegen i ansökningsprocessen kan alltså genomföras elektroniskt. Under 2010 lämnades över 90 procent av alla ansökningar in på elektronisk väg. Webbläsarbaserat handläggningssystem för föreningsregistret I december 2010 tog föreningsregistret i bruk sitt webbläsarbaserade handläggningssystem som möjliggör snabb handläggning av elektroniska anmälningar. Ett nytt arbetsmoment måste dock införas i handläggningen av de anmälningar som kunderna ger in i pappersform, och därför är handläggningstiden för sådana anmälningar nu i början något längre. De verkliga fördelarna med systemet börjar märkas i slutet av 2011 när självregistrering och det system som är avsett för förbundens avdelningar för registrering av modellstadgar tas i bruk. Elektronisk anmälan blir allt populärare. År 2010 tog föreningsregistret emot anmälningar i elektronisk form, vilket utgör 41 procent av alla inlämnade anmälningar. Det är lättast för hobbyföreningar att ge in en elektronisk anmälan med hjälp av det elektroniska etableringspaketet: när etableringspaketet används granskar vi endast namnet på föreningen. Sammanlagt 475 anmälningar av detta slag lämnades in under PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

11 PersonalstratEgin började införas i praktiken I slutet av år 2010 hade vi 470 anställda, vilket är 27 personer färre än året innan. Antalet årsverken var 454 och medelåldern bland de anställda steg med ett 0,6 år till 47,2 år. I personalstrategin finns fem framgångsfaktorer, för vilka vi har definierat indikatorer eller nyckeltal samt målvärden som nu undersöks i slutet av det första uppföljningsåret. Den största delen av resultaten fick vi fram med hjälp av arbetsklimatsenkäten VMBaro. Vid kompetensutvecklingen hade vi som uppföljningsmål utbildningsaktiviteten (dag/årsverke). Målet var uppsatt på 5,5 dagar, medan utfallet blev knappt tre dagar. Betyget på de fem olika frågorna som gällde förutsättningar för utvecklingen var 3,34, då målet var 3,5 på skalan 1-5. Ledning av förändring mättes med hjälp av frågor om hur tydliga våra resultatmål och andra arbetsmål är. Målet var 3,7 och resultatet 3,57. Förutsättningar för ett resultatrikt arbete undersöktes med hjälp av medeltalet av den totala nöjdheten. Målet var 3,7 och resultatet 3,38. Försäkring av arbetshälsa uppföljde vi med hjälp av ett arbetsmiljöindex, där målet var 3,8 och resultatet 3,71. Den andra indikatorn var sjukfrånvaron. Den har ökat från förra året och är nu 9,2 dagar/årsverke. Främjande av växelverkan och kommunikation PERSONALEN undersöktes med en fråga om hur öppen vår arbetsgemenskap är när det gäller beredning av ärenden och beslutsfattande. Målet var 3,2 och resultatet 3 i likhet med de tidigare åren. Utveckling och verksamhet för upprätthållandet av arbetsförmågan i en svår ekonomisk situation Personalutvecklingsplanen för 2010 kunde förverkligas bra trots den utmanande ekonomiska situationen. Linjerna och enheterna svarade själva för utbildningen inom sitt eget substansområde. Antalet utbildningsdagar minskade dock på grund av den svåra ekonomiska situationen. Temat för verksamheten för upprätthållandet av arbetsförmågan år 2010 var Välbefinnandet reflekteras. Temat behandlades bland annat i föreläsningarna och i varje nummer av personalbladet. Verksamheten omfattade också Naisten Kymppi (Tjejmilen) och kombinerade dagar för rekreation och upprätthållande av arbetsförmågan. Olika motionsgrupper sammanträdde i år liksom året innan. Arbetstillfredsställelsen sjönk litet Medeltalet (3,4) för svaren i enkäten om arbetstillfredsställelsen sjönk med en tiodel jämfört med förra året. Ändringarna inom de större helheterna var dock ganska små. Våra styrkor var igen arbetsförhållandena, arbetsklimatet och samarbetet samt innehållet och utmaningarna i arbetet. De anställda vid PRS förhöll sig positivt särskilt till möjligheterna att kombinera arbete och privatliv (4,2) och till en rättvis och mänsklig behandling på arbetsplatsen (3,8). Högt betyg fick också arbetets självständighet och möjligheten att påverka arbetets innehåll (3,8). Såsom föregående år, finns det ännu utrymme för förbättring när det gäller avlöning och kommunikation. Betygen i dessa frågor ligger under tre. Konsekvens i chefsverksamheten, proaktiv information och öppen växelverkan är de verktyg som ska hålla arbetstillfredsställelsen på en bra nivå i fortsättningen. Den under året utarbetade likabehandlingsplanen kommer också att hjälpa till i att uppnå detta mål. Antalet anställda i årsverken 2010 Personalen enligt utbildningsnivå Personalens åldersstruktur Administrationen (inkl. besvärsnämnden, kommunikation, PatRek, PIT)...75 Marknadsförings- och affärsverksamhetsenheten...4 Patent- och innovationslinjen Varumärkes- och mönsterlinjen...39 Företags- och sammanslutningslinjen Föreningsregistret...28 Högre högskoleexamen, forskarutbildning Yrkeshögskoleutbildning/ lägre högskoleutbildning Utbildning på andra stadiet (gymnasium, institut, yrkes- eller motsv. utbildning) Grundläggande utbildning under 24 år över 55 år PRS ÅRSBERÄTTELSE

12 ekonomi och resultat ekonomin balanserades PRS uppfyllde största delen av de krav som resultatavtalet med arbets- och näringsministeriet satte på vår verksamhet och ekonomi under Recessionen minskade dock kännbart våra inkomster under början av året. Mot slutet av året svängde dock vår ekonomi i en positiv riktning tack vare en stram utgiftspolitik och noggrann planering. Intäkterna för PRS verksamhet var sammanlagt 45,2 miljoner euro. Hälften av intäkterna bars upp som serviceavgifter från företags- och sammanslutningslinjens kunder och nästan 40 % från patent- och innovationslinjens kunder. Intäkterna ökade med 4,7 miljoner från föregående år, vilket innebär en ökning på nästan 12 %. Verksamhetsutgifterna var sammanlagt 47,2 miljoner euro. Personalkostnader var den största utgiftsposten med 23,8 miljoner euro. För inköp av tjänster användes 11,2 miljoner euro och för hyror 5,4 miljoner euro. På investeringar användes under året 4,5 miljoner euro. PRS inkomster täckte 96 % av utgifterna för Resten täcktes med budjetanslag. En lockande prissättning och bra tillgänglighet av våra elektroniska tjänster uppmuntrade våra kunder att använda dessa tjänster i en allt högre grad. Detta effektiverade för sin del vår ekonomi. verksamheten effektiverades I och med att recessionen började lätta sitt grepp ökade antalet anmälningar och ansökningar till PRS med 2,6 %. Detta tillsammans med förbättringar i verksamheten ökade vår arbetsproduktivitet med 3,4 %. Från början av 2000-talet har produktiviteten ökat med drygt 25 %. I genomsnitt behandlades ansökningar och anmälningar i normaltid. Kunderna har lagt märke till den ständiga ökningen i vår servicekvalitet. I en kundförfrågan gav de vår verksamhet medeltalet 4,0 på en skala från 1 till 5. I den föregående förfrågan 2008 var kundnöjdheten ungefär på samma nivå. Skillnaderna i betygen mellan våra olika tjänster hade minskat. fördelning av Intäkter per linje 2010 patent- och innovationslinjen 17,5 mn euro företags- och sammanslutningslinjen 22,7 mn euro varumärkes- och mönsterlinjen 3,9 mn euro föreningsregistret 0,9 mn euro administration och övriga 0,2 mn euro utveckling av prs produktivitet (år 2002=100) 122,4 126,1 128,0 132,3 120 kostnadsstruktur ,4 113,7 personalkostnader 23,8 mn euro hyror 5,4 mn euro Inköp av tjänster 11,2 mn euro övriga kostnader 1,4 mn euro Investeringar 4,5 mn euro material, förnödenheter och varor 0,7 mn euro ,0 104, PRS ÅRSBERÄTTELSE 2010

13 PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Innohuset, arkadiagatan 6 a, Helsingfors Tfn: fax: E-post: Besöksadresser patrek-kundservice, arkadiagatan 6 a, Helsingfors patentbiblioteket, arkadiagatan 6 a, Helsingfors Registratur och administration Företags- och sammanslutningslinjen Patent- och innovationslinjen Varumärkes- och mönsterlinjen Marknadsföring Enheten för föreningsärenden Kommunikation och samhällsärenden Besvärsnämnden pb 1140, Helsingfors pb 1150, Helsingfors pb 1160, Helsingfors pb 1170, Helsingfors pb 1180, Helsingfors pb 1190, Helsingfors pb 1140, Helsingfors pb 1140, Helsingfors

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN 2011 Å r s b e r ät t e l s e Innehåll Verksamhetsidé...2 Strategiska mål...2 Direktionen...2 Generaldirektörens översikt...3 Företags- och sammanslutningslinjen E-tjänsterna

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten RP 20/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 i lagen angående rättighet att idka näring och 13 a i handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 8 2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

4 Ledningsgruppen. 10 Föregångare blir ofta kopierade. 12 Öppna data underlättar återanvändning av data

4 Ledningsgruppen. 10 Föregångare blir ofta kopierade. 12 Öppna data underlättar återanvändning av data Årsberättelse 3 Verksamhetsidé och uppdrag 3 Strategiska mål 2011 2020 4 Ledningsgruppen 5 Generaldirektörens hälsning 6 Kundnöjdhetsunder sökningar hjälper oss att utvecklas 6 Vår förenklade kundtjänst

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1

HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1 HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1 INNEHÅLL Verksamhetsidé PRS:s vision Generaldirektörens översikt Patent- och registerstyrelsen Organisation Personalen PatRek-kundservice

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Patent- och registerstyrelsen

Patent- och registerstyrelsen Patent- och registerstyrelsen VERKSAMHETSberättelse 2007 1 PRS värden I Patent- och registerstyrelsen förs en kontinuerlig diskussion om värden. Efter diskussionerna och förberedelserna som ägde rum år

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande 5, 6'$*(1669$5UG 5HJHULQJHQV SURSRVLWLRQ PHG I UVODJ WLOO ODJ VWLIWQLQJRPlQGULQJDYERQLQJVRFKKHPRUWV NUDYHQVDPWGLVSHQVEHVWlPPHOVHUQDLODJHQRP DNWLHERODJRFKYLVVDDQGUDODJDU buhqgh Regeringen har till riksdagen

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

RP 186/2005 rd. upphävs. Den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter koncentreras till Patentoch. och registerstyrelsen.

RP 186/2005 rd. upphävs. Den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter koncentreras till Patentoch. och registerstyrelsen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 31 a i handelsregisterlagen samt om upphävande av 7 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter PROPOSITIONENS

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

ANM rapporter 17/2013

ANM rapporter 17/2013 ANM rapporter 17/2013 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens byrå 26.3.2013 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens tillsyn över

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 statistiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av statistiklagen. Enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om studiestöd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om studiestöd (65/1994): 1 Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV

Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV 29 präglades av en nedgång i ansökningar för såväl patent som för varumärkes- och designskydd. Inom patentområdet gäller nedgången olika typer

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

Etableringspaket för öppna bolag

Etableringspaket för öppna bolag Etableringspaket för öppna bolag I det etableringspaket för öppna bolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett öppet bolag:

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Arbetshälsa företagets livskraft

Arbetshälsa företagets livskraft Arbetshälsa företagets livskraft En välmående personal gör ett gott arbete Då de anställda i ditt företag upplever arbetet som meningsfullt och belönande, är de villiga att satsa på arbetet. Resultatet

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro.

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. 03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 254 823 000 euro. Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som

Läs mer

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen (487/2015) träder i kraft den 1 december 2015. Den nya lagen skapar klarhet i ställningen för stiftelser med fortlöpande finansiering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Sammanfattning av beredningsgruppens förslag

Sammanfattning av beredningsgruppens förslag Sammanfattning av beredningsgruppens förslag De siffror som anges i dokumentet bygger på utvärderingen av de ekonomiska effekterna av Guggenheim Helsingfors-projektet som utförts av Helsingfors stad. FINANSIERING

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Med denna blankett kan företag och samfund anmäla sig till eller ansöka om registrering

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

Verksamhetens plan 2015

Verksamhetens plan 2015 Grästorps kommun Verksamhetens plan 2015 Miljö- och byggnämnd Fastställd av.. 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Vision 2020... 3 2 Nuläge och framtid... 3 3 Prioriterade mål... 4 3.1 Kund/medborgare...

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946 Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 14.6.1991/946 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter 1 (4) Lämna in anmälan senast 31.8.2016. Uppgifterna i revisorsregistret och för övervakning av revisorer uppdateras på basis av de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Anmäl ändringar i revisorsregisteruppgifter

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

För att Borlänge kommun ska kunna behandla ansökan ska följande lämnas in:

För att Borlänge kommun ska kunna behandla ansökan ska följande lämnas in: (se länk till höger på webbplatsen -> Ansökan Föreningsbidrag) För att Borlänge kommun ska kunna behandla ansökan ska följande lämnas in: - Ekonomisk- och revisionsberättelse, godkända vid senaste årsmötet

Läs mer

ANM rapporter 8/2014. Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013

ANM rapporter 8/2014. Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013 ANM rapporter 8/2014 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013 Samarbetsombudsmannens byrå 5.2.2014 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2013 Samarbetsombudsmannens tillsyn över efterlevnaden

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors Arbetslivet förnyas Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors 9.6.2015 Det finländska arbetslivet BÄST I EUROPA 2020 Strategin för utveckling av arbetslivet Inskrivet i regeringsprogrammet

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

PATENT OCH REGISTERSTYRELSEN

PATENT OCH REGISTERSTYRELSEN Å R S B E R Ä1 T T E L S E PATENT OCH REGISTERSTYRELSEN Det är jubileumsår! De första hundra åren 1842-1942 Uppfinnarna insåg tidigt, hur viktigt det är att skydda produkter och uppfinningar. Det första

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

till ekonomiutskottet.

till ekonomiutskottet. GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 50/2010 rd Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i den europeiska patentkonventionen och med förslag till lagar om sättande

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN DIARIENR eförvaltning

RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN DIARIENR eförvaltning DATUM RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN 1650-9862 DIARIENR 08-375 eförvaltning Innehåll 1 Uppdraget...5 2 Tillhandahållna e-tjänster...5 3 Planerade e-tjänster...5 4 Användningen av e-tjänsterna...6

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer