Forskningsbiblioteken Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m."

Transkript

1 Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

2

3 Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån 2009

4 Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc. Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2009 Producent Producer SCB, avdelningen för befolkning och välfärd Statistics Sweden, Population and Welfare Department Box 24300, SE STOCKHOLM Förfrågningar Christine Lindmark, Kungl. Biblioteket, Inquiries Jessica Persson, Statistiska centralbyrån, Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Forskningsbiblioteken Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Den särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid vidarebearbetningar av statistiken. This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). It may be used freely and quoted. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc. Use of the particular SOS logotype is prohibited when further processing the statistics. URN:NBN:SE:SCB-2009-KUFT0901_pdf (pdf) Denna publikation finns enbart i elektronisk form på This publication is only available in electronic form on

5 Forskningsbiblioteken 2008 Förord Förord Vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok 4,2 miljoner nedladdningar av e-böcker och 3,2 miljoner lån av tryckta böcker Forskningsbiblioteken har under de senaste åren ökat sina strategiska satsningar på inköp och hantering av elektroniska resurser. Under 2008 använde forskningsbiblioteken 72 procent av det totala förvärvsanslaget till inköp av databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker. Resultatet av de medvetna satsningarna är en ökad användning av elektroniskt material på lärosätena. År 2008 var antalet nedladdningar av e-böcker 1 miljon fler än antalet nya hemlån av tryckta böcker. Prognosen från 2007 som pekade mot ett trendbrott både när det gällde antalet lån och användningen av e- böcker har infriats. År 2008 är en viktig brytpunkt då användningen av alla typer av elektroniska resurser ökat. Antalet självstudiekurser på Internet ökar I takt med att bibliotekens elektroniska samlingar växer behöver användarna introduceras och utbildas i informationssökning. Många forskningsbibliotek har utvecklats i riktning mot resurscentra där studenterna hämtar stöd och vägledning. Biblioteken uppfattar i allt högre grad att undervisning i hur man söker, värderar och refererar till information bör vara en viktig del av bibliotekens verksamhet. Under 2008 erbjöd forskningsbiblioteken sammanlagt lärarledda lektionstimmar och cirka personer deltog. Till detta kommer självstudiekurser på Internet. År 2008 fanns sammanlagt 370 olika självstudiekurser tillgängliga på forskningsbibliotekens webbplatser. Det är en ökning med 30 procent från föregående år. Fler sökningar i bibliotekens lokala kataloger Allt mer material blir tillgängligt via bibliotekens lokala kataloger. Sökbarheten ökar för såväl e-böcker som elektroniska tidskrifter. Samtidigt blir användarna allt bättre på att söka information tack vare undervisning och guider på Internet. Antalet sökningar i bibliotekens lokala kataloger ökade med 12 miljoner mellan åren 2007 och 2008, en ökning med 40 procent jämfört med Fler sökningar görs alltså men hur resultatet av sökningarna används återstår att analysera.

6 Förord Forskningsbiblioteken 2008 Högskolebiblioteken och specialbiblioteken väljer olika vägar Högskolorna satsar på inköp av e-resurser Forskningsbiblioteksstatistiken omfattar tre kategorier av bibliotek: nationalbiblioteket, högskolebiblioteken och specialbiblioteken. Högskolebiblioteken och specialbiblioteken visar en tendens att slå in på olika spår när det gäller den framtida utformningen av den elektroniska samlingen. Högskolebiblioteken satsar på inköp av e-resurser för att öka tillgängligheten för studenter och forskare. Detta har resulterat i att 85 procent av periodikasamlingarna på högskolebiblioteken är digitala. Antalet e-bokstitlar har ökat från 1,1 miljoner år 2007 till 1,6 miljoner år 2008 på högskolebiblioteken. Det är en ökning med 45 procent under loppet av ett år. Specialbiblioteken digitaliserar specialmaterial Istället för inköp av elektroniska resurser digitaliserar vissa specialbibliotek sitt egna specialmaterial som t.ex. patent, musiktryck och rapportserier. År 2008 fanns 64 miljoner digitaliserade dokument. Av dessa fanns 99 procent på specialbiblioteken. Det är en ökning med 33 procent i antalet digitaliserade dokument från 48,2 miljoner år Bland specialbiblioteken är det främst Patent- och registreringsverkets bibliotek som står för ökningen av patent i digital form, men också musiktryck, som redovisas av Statens musikbibliotek, ökar. Sveriges Teatermuseum, Biblioteket och Svenska filminstitutets bibliotek har under en följd av år redovisat en ökning av digitala dokument. Naturvårdsverkets bibliotek ska också nämnas som ett bibliotek som tillhandahåller eget speciellt material i digital form.

7 Forskningsbiblioteken 2008 Innehåll Innehåll A separate text in English is provided at the end of the publication, on page 97. Förord... 3 Vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok ,2 miljoner nedladdningar av e-böcker och 3,2 miljoner lån av tryckta böcker... 3 Antalet självstudiekurser på Internet ökar... 3 Fler sökningar i bibliotekens lokala kataloger... 3 Högskolebiblioteken och specialbiblioteken väljer olika vägar... 4 Högskolorna satsar på inköp av e-resurser... 4 Specialbiblioteken digitaliserar specialmaterial... 4 Inledning... 7 Så görs statistiken... 7 Annan statistik... 8 Resultat... 9 Forskningsbibliotekens uppdrag och målgrupp... 9 Serviceutbud och tillgänglighet... 9 Tryckt material i samlingen Lån av tryckt material Fjärrlån Elektroniskt material i samlingen Användning av den elektroniska samlingen Från tryckt material till elektroniskt material, utveckling Undervisning och referensservice Personal Ekonomi Tabeller Teckenförklaring Forskningsbibliotek 2008, efter bestånd och förvärv av seriella publikationer Forskningsbibliotek 2008, efter utlån från egna samlingar Forskningsbibliotek 2008, efter inkommande fjärrlån Forskningsbibliotek 2008, efter personal, antal helårsverken Forskningsbibliotek 2008, efter driftkostnader Forskningsbibliotek 2008, efter intäkter Forskningsbibliotek Bestånd, användning, personal och ekonomi Statistikens innehåll Statistiska målstorheter Objekt och population Variabler Statistiska mått Redovisningsgrupper Referenstid Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Forskningsbiblioteken 2008 Statistikens tillförlitlighet Tillförlitlighet totalt Mätning Bortfall Korrigering för bortfall Statistikens aktualitet Frekvens Framställningstid Punktlighet Statistikens jämförbarhet Jämförbarhet över tiden Statistikens tillgänglighet och förståelighet Spridningsformer Tillgång till primärmaterial Upplysningstjänster Bilaga Sammanställning av det partiella bortfallet i statistiken om forskningsbibliotek Bibliotek för vilka uppgifter saknas vad gäller Bibliotekssystem och tillgänglighet (avsnitt 1): Bibliotek för vilka uppgifter saknas vad gäller Bestånd och förvärv (avsnitt 2): Bibliotek för vilka uppgifter saknas vad gäller Användning (avsnitt 3): Bibliotek för vilka uppgifter saknas vad gäller Personal (avsnitt 4): Bibliotek för vilka uppgifter saknas vad gäller Ekonomi (avsnitt 5): In English Summary List of tables List of terms Statistiska centralbyrån

9 Forskningsbiblioteken 2008 Inledning Inledning Forskningsbiblioteksstatistikens syfte är att: redovisa forskningsbibliotekens verksamhet ur ett samlat nationellt perspektiv ge en översiktlig bild av det enskilda bibliotekets verksamhet utgöra underlag för planering, budgetering och anslagsäskande tjänstgöra som instrument för jämförelser mellan bibliotek Forskningsbiblioteksstatistiken omfattar forskningsbibliotek som är helt eller delvis finansierade med statliga medel och som är tillgängliga för allmänheten. För denna rapporteringsperiod ingår 77 bibliotek i statistiken. Sedan förra året har Ersta Sköndals högskolebibliotek, Fiskeriverkets bibliotek, Judiska biblioteket och Livsmedelsverkets bibliotek tillkommit som uppgiftslämnare. Lärarhögskolans bibliotek har utgått som uppgiftslämnare eftersom biblioteket från och med 2008 är en del av Stockholms universitetsbibliotek. Biblioteken delas upp i tre kategorier: nationalbibliotek (1 st), högskolebibliotek (39 st) och specialbibliotek (37 st). Kategorin högskolebibliotek inkluderar både universitets- och högskolebibliotek. Till gruppen specialbibliotek hör bland annat bibliotek vid vissa forskningsinstitut, myndigheter och museer. Statistikunderlaget innefattar sammanlagt 208 serviceställen, dvs. lokaler där biblioteksservice erbjuds. Statistiken framställs en gång per år och omfattar uppgifter om bibliotekssystem och tillgänglighet bestånd och förvärv användning personal ekonomi Statistiken reviderades 2002 efter en ny internationell standard för biblioteksstatistik (ISO 2789:2003 Information and documentation International library statistics). Inga EU-krav om statistikens utformning finns ännu. Statistiken har gjorts på uppdrag av Kungl. biblioteket. Statistikansvarig myndighet (SAM-myndighet) är Kulturrådet. Så görs statistiken Statistik över universitetsbibliotekens och vissa andra forskningsbiblioteks verksamhet har publicerats i Statistisk årsbok sedan Den första redovisningen avsåg uppgiftsåret 1953, alternativt 1952/53. Insamlandet och bearbetningen av uppgifterna sköttes först av Kungl. biblioteket, därefter av Forskningsrådet och sedan av Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI) i samarbete med SCB. Statistiska centralbyrån 7

10 Inledning Forskningsbiblioteken 2008 När DFI lades ner 1988, överfördes ansvaret för statistiken till Kungl. biblioteket och BIBSAM, avdelningen för nationell samordning och utveckling. Från och med den 1 februari 2007 har Avdelningen för Nationell Samverkan på Kungl. biblioteket ansvaret. Forskningsbiblioteksstatistiken har sedan uppgiftsåret 1980, alternativt 1979/80, redovisats av SCB i Statistiska meddelanden, Serie Ku. Åren ingick statistiken inte i Sveriges officiella statistik (SOS). Från uppgiftsåret 2003 ingår forskningsbiblioteksstatistiken åter i SOS men rapporteras fristående från Statistiska meddelanden. Annan statistik För statistik som rör svenska folk- och skolbibliotek hänvisas till Kulturrådets olika skriftserier (www.kulturradet.se) 8 Statistiska centralbyrån

11 Forskningsbiblioteken 2008 Resultat Resultat Forskningsbibliotekens uppdrag och målgrupp Biblioteken vid universitet och högskolor har i första hand till uppgift att stödja det egna lärosätets utbildning och forskning. I andra hand ska de även vara en resurs i ett bredare sammanhang och vara tillgängliga för alla som vill använda sig av bibliotekets tjänster. Utifrån denna gemensamma bas finns stora skillnader i bibliotekens uppdrag och gränserna för vad som ingår i begreppet biblioteksservice har successivt flyttats i takt med förändringar i informationsförsörjningens struktur. På flera håll ingår det numera i bibliotekens uppdrag att sköta det egna lärosätets publicering och att vara en pedagogisk resurs i utbildningen. Till universitets- och högskolebibliotekens målgrupper räknas primärt studenter, lärare och forskare som är knutna till lärosätet. Från att under en följd av år ha haft en stark tillväxt minskade målgruppen år 2004 för första gången sedan 1990-talet. Denna nedgång har sedan fortsatt. Antalet helårsstudenter på de lärosäten som denna rapport omfattar var år 2008 cirka (2007: cirka , 2006: cirka , 2005: cirka ) och antalet forskande och undervisande personal (helårsekvivalenter) var (2007: , 2006: , 2005: ). Uppgifter om antal studenter och personal på svenska universitet och högskolor publiceras av Högskoleverket och SCB. Ovanstående uppgifter har hämtats från NU-databasen (www.hsv.se). Vid sidan av universitets- och högskolebiblioteken finns ett antal specialbibliotek, som verkar i institutioner där forskning och utveckling bedrivs. Specialbibliotekens primära målgrupp är i regel den egna moderorganisationens personal, men biblioteken är också tillgängliga för studenter och för externa forskare. Nationalbiblioteket, Kungl. biblioteket, arbetar på uppdrag av regeringen och har en nationell samordningsroll för svenska forskningsbibliotek. Nationalbiblioteket ska samla, beskriva, bevara och tillgängliggöra allt svenskt tryck. Utöver detta är man också ett forskningsbibliotek som är öppet för alla. Serviceutbud och tillgänglighet (se tabell 7) Skillnaden i öppethållande är stor mellan de olika biblioteken, allt från 168 timmar per vecka (Anna Lindh-biblioteket) till 8 timmer per vecka (Naturhistoriska Riksmuseet, Forskningsavdelningsbiblioteket). Bibliotek vid universitet och högskolor har i regel generösare öppettider än de övriga forskningsbiblioteken. Genomsnittet för universitets- och högskolebiblioteken är 62 timmar öppet per vecka. Motsvarande siffra för specialbiblioteken är 28 timmar. De stora biblioteksorganisationerna har i regel öppet på flera serviceställen samtidigt, vilket inte framgår av statistiken. Statistiska centralbyrån 9

12 Resultat Forskningsbiblioteken 2008 Flera bibliotek har öppet med reducerad service vissa timmar i veckan. Detta kan exempelvis innebära att lokalerna är tillgängliga men utan bibliotekariebemanning, eller att biblioteket är öppet för vissa kundgrupper med tillgång till egen nyckel. Antalet timmar biblioteket har öppet med reducerad service kan vara allt från ett par timmar i veckan till 128 (Anna Lindhbiblioteket). Se vidare tabell 7. Under 2008 gjordes cirka besök per dag på forskningsbiblioteken (2007: cirka , 2006: cirka , 2005: cirka ). Antalet besök i bibliotekslokalerna ligger kvar på samma nivå som år Statistiken för år 2008 omfattar 77 bibliotek istället för 73 (år 2007). Trenden under senare år har varit en minskning i antalet besök. Minskningen har framförallt skett på högskolebiblioteken, medan besöken på specialbiblioteken hållit sig kvar på samma nivåer från år till år. De användare som besökte de fysiska biblioteken har under året haft tillgång till sammanlagt sittplatser ( 2007: , 2006: , 2005: ) och persondatorer (2007: : och 2005: 4 675). Nästan alla datorer som är tillgängliga för besökarna har uppkoppling till internet. När det gäller tillgång till sittplatser och datorer i bibliotekslokalerna, är variationen mellan de olika högskolebiblioteken stor. Statistiken ger inte heller en fullständig bild av tillgängligheten, då siffrorna måste sättas i relation till den allmänna tillgången till publika läsplatser och persondatorer på högskolorna. För biblioteken kan lokalerna skapa begränsningar i förmågan att bemöta en ökad efterfrågan på sittplatser. Publika datorer kan delvis ersättas med tillgång till trådlöst nätverk eller uttag för inkoppling av medhavd dator, detta redovisas dock inte i denna statistik. Antalet besök på bibliotekens webbplatser, så kallade virtuella besök, blir allt viktigare att mäta, men att utvärdera användningen av webbsidor är komplicerat. Bortfallet i inrapporteringen har även i år varit relativt stort. Det kan ändå konstateras att antalet virtuella besök ökar och att detta tyder på en annan användning av bibliotekens tjänster än de traditionella som erbjuds i bibliotekens lokaler. Tryckt material i samlingen Vid årets slut fanns det på forskningsbiblioteken sammanlagt hyllmeter böcker och seriella publikationer i tryckt form (exempelvis tidskrifter och tidningar). I bibliotekens samlingar finns även andra materialtyper som kan vara väsentliga delar av vissa biblioteks samlingar, exempelvis manuskript, musiktryck och audiovisuella dokument. Bestånd och tillväxt för de olika materialtyperna redovisas i tabell 7. Lån av tryckt material (se tabell 2 och 7) Lokala lån omfattar i statistiken hemlån (initiala och omlån), läsesalslån och kopior istället för lån. Under året uppgick antalet lokala lån till cirka 10,0 miljoner (2007: 10,6 miljoner, 2006: 11,2 miljoner) Den nedgång som 10 Statistiska centralbyrån

13 Forskningsbiblioteken 2008 Resultat redovisades under 2007 har fortsatt under 2008 och tyder på en förändring när det gäller lån av tryckt material. Den tidigare ökningen av antalet lån år från år, kan ha berott på att målgruppen under en följd av år blev större, samtidigt som biblioteken höjde sin servicenivå. En ny generation biblioteksdatasystem gjorde det lättare att hitta litteratur, samtidigt som användarna fick möjligheter till utökad självservice. Det blev exempelvis enklare för användarna att förnya sina lån via Internet och andelen omlån av det totala antalet lån blev allt större medan antalet initiala lån (nya lån) minskade. Fjärrlån (se tabell 2, 3 och 7) Den kostsamma hanteringen av fjärrlån (lån mellan bibliotek) har under 2000-talet minskat markant. Forskningsbibliotekens inlån av dokument och kopior från andra bibliotek har minskat och 2008 och uppgick inlånen till cirka (2007: , 2006: , 2005: ). Forskningsbibliotekens utlån av dokument och kopior till andra bibliotek ligger kvar på samma nivå. Antalet fjärrutlån uppgick 2008 till cirka utlån (2007: , 2006: utlån, 2005: ). Av det totala antalet fjärrutlån var ca initiala lån av originaldokument, d.v.s. huvudsakligen böcker. Antalet kopior som skickas till andra bibliotek ligger också kvar på samma nivå. År 2008 var 15 procent av alla fjärrutlån kopior (2007: 14 procent, 2006: 16 procent, 2005: 20 procent, 2004: 25 procent). Trenden visar att behovet av artikelkopior minskat i och med den utökade tillgången till elektroniska tidskrifter. Istället erbjuder fler bibliotek elektroniska dokumentleveranser. Den största delen av fjärrlånehanteringen sker inom landet. Drygt 94 procent av alla fjärrutlån går till andra bibliotek i Sverige och cirka 67 procent av fjärrinlånen kommer från svenska bibliotek. Elektroniskt material i samlingen (se tabell 1 och 7) Elektroniska informationsresurser utgör en allt större del av bibliotekens tjänsteutbud. Under 2008 användes 72 procent av bibliotekens förvärvsbudget till inköp av elektroniska informationsresurser. I slutet av 2008 hade biblioteken tillgång till cirka databaser, närmare periodikatitlar och 1,7 miljoner e-bokstitlar. Av periodikasamlingarna på forskningsbiblioteken är 82 procent digitala. I kategorin periodika ingår tidskrifter, årsböcker och serier. Det samlade antalet titlar i elektronisk form uppgår till cirka , samma titel kan dock finnas tillgänglig från flera bibliotek. En stor del av licensavtalen för de elektroniska tidskrifterna tecknas centralt i form av konsortieavtal. Detta medför att de enskilda högskolorna/institutionerna har tillgång till avsevärt fler elektroniska tidskrifter än man skulle ha fått om man skrivit enskilda avtal med tidskriftsleverantörerna. Statistiska centralbyrån 11

14 Resultat Forskningsbiblioteken 2008 Antalet e-bokstitlar har ökat från 1,2 miljoner år 2007 till 1,7 miljoner år 2008 på forskningsbiblioteken. Det är en ökning med drygt 40 procent under loppet av ett år. Av 39 högskolebibliotek har 33 stycken ett bestånd av e-böcker. Av dessa 33 redovisar 31 högskolebibliotek en ökning av antalet e-bokstitlar under Att antalet titlar ökar på majoriteten av alla högskolebibliotek tyder på en medveten satsning på e-boken. Även specialbiblioteken har ökat sitt bestånd av e-bokstitlar, men i den gruppen är det färre bibliotek som har ett bestånd av e-böcker. För e-boken gäller samma sak som för elektronisk periodika, det vill säga att samma titel kan finnas tillgänglig från flera bibliotek. Sammanfattningsvis kan det ändå konstateras att tillgängligheten till e-böcker har ökat väsentligt, framför allt för användarna på högskolebiblioteken. Statistiken över bibliotekens elektroniska informationsresurser inkluderar endast informationsresurser som biblioteken betalar för, och inte gratistjänster som finns allmänt tillgängliga på internet. Antalet övriga digitala dokument har ökat avsevärt. I denna kategori redovisas bl. a. enskilda dokument som har digitaliserats av ett bibliotek eller som tillhandahålls i digital form som en del av ett biblioteks samlingar. År 2008 redovisar biblioteken 64 miljoner övriga digitala dokument (2007: 48,2 miljoner 2006: 46,6 miljoner 2005: 41,7 miljoner). Det är framför all specialbiblioteken som redovisar en ökning, och bland dessa är det främst Patentoch registreringsverkets bibliotek som står för ökningen av patent i digital form, men också musiktryck, som redovisas av Statens musikbibliotek, ökar. Sveriges Teatermuseum, Biblioteket och Svenska filminstitutets bibliotek har också under en följd av år redovisat en ökning av s.k. övriga digitala dokument. Användning av den elektroniska samlingen (se tabell 7) Användningen av det digitala materialet mäts i antalet framtagna fulltextdokument. År 2008 laddades cirka 4,2 miljoner fulltextdokument ned från e-böcker (2007: 2,9 miljoner, 2006: cirka 1,3 miljoner, 2005: , 2004: , 2003: ). År 2008 togs cirka 11,8 miljoner fulltextartiklar fram ur seriella publikationer (2007: 10,1 miljoner, 2006: cirka 8,4 miljoner, 2005: 8,1 miljoner, 2004: 7 miljoner, 2003: 5 miljoner). År 2008 togs cirka 5,9 miljoner fulltextdokument fram från fulltextdatabaser (2007: 6,7 miljoner, 2006: cirka 5,3 miljoner, 2005: cirka 5 miljoner, 2004: 4,5 miljoner, 2003: ca 4 miljoner) För att få information om den kvantitativa användningen är man beroende av den användningsstatistik som databasleverantörerna tar fram. Statistikrapporteringen blir allt bättre men är fortfarande inte helt tillförlitlig. Användningen av övriga digitala dokument har ökat på specialbiblioteken under Det är framför allt framtagningen av patent och musiktryck i digital form som ökat i takt med en ökad tillgänglighet. 12 Statistiska centralbyrån

15 Forskningsbiblioteken 2008 Resultat Från tryckt material till elektroniskt material, utveckling Forskningsbibliotekens elektroniska samlingar ökar i omfattning och användning. År 2008 var antalet nedladdningar av e-böcker (4,2 miljoner) större än antalet initiala lån av tryckta böcker (3,2 miljoner). Under perioden 2002 till 2008 har den andel av forskningsbibliotekens förvärvsbudget som gått till inköp av elektroniska informationsresurser ökat från 39 procent till 72 procent. Högskolebiblioteken och specialbiblioteken visar en tendens att slå in på olika spår när det gäller den framtida utformningen av den elektroniska samlingen. Högskolebiblioteken gör strategiska satsningar på inköp av e- resurser för att öka tillgängligheten för studenter och forskare. Antalet titlar av e-böcker, databaser och periodika i elektronisk form har under perioden ökat kontinuerligt på högskolebiblioteken. Istället för inköp av elektroniska resurser ser specialbibliotekens inriktning ut att gå mot ett ökat tillhandahållande av det egna specifika materialet i digital form. Detta redovisas oftast i kategorin Övrigt digitalt material. I denna kategori rapporterar biblioteken digitalisering av enskilda dokument. År 2008 fanns 64 miljoner enheter i kategorin övrigt digitalt material på forskningsbiblioteken, och av dessa fanns 99 procent på specialbiblioteken. Användningen av de elektroniska resurserna har kontinuerligt ökat under perioden , samtidigt som initiala lån och fjärrlån minskat i omfattning. Siffrorna för nedladdning respektive lån säger ingenting om den kvalitativa användningen av det material som laddas ned eller lånas ut. Det går med andra ord inte att säga hur materialet används av den som gör nedladdningen. Det samma gäller det tryckta materialet. Det går inte att veta om en tryckt bok som lånas också läses. Antal elektroniska resurser, utveckling : Antalet databaser har ökat från till (år ) Antalet periodikatitlar har ökat från till Antalet e-böcker, titlar har ökat från till 1,7 miljoner. Antalet övrigt digitalt material har ökat från 6000 till 64 miljoner Användning av elektroniska resurser, utveckling : Antalet nedladdade fulltextdokument från databaser har ökat från 1,4 miljoner nedladdningar till 5,9 miljoner. Antalet nedladdningar av fulltextdokument från periodika har ökat från 2,3 miljoner nedladdningar till 11,8 miljoner. Antalet nedladdningar av fulltextdokument från e-böcker har ökat från nedladdningar till 4,2 miljoner. Antalet framtagningar av övrigt digitalt material har ökat från framtagningar till 1miljon. Statistiska centralbyrån 13

16 Resultat Forskningsbiblioteken 2008 Tryckt material, utveckling av beståndet : Antal hyllmeter tryckt material ökade från till Antal titlar periodika, tryckt form, minskade från till Fjärrlån, utveckling : Antalet fjärrlån minskade från till Lokala lån, utveckling : Lokala lån Fjärrutlån Fjärrinlån Undervisning och referensservice (se tabell 7) På många lärosäten utvecklas pedagogiken i riktning mot handledda självstudier baserade på studentens eget kunskapssökande. Detta påverkar främst universitets- och högskolebibliotekens verksamhet, och bibliotekens pedagogiska roll har diskuterats under senare år. Många universitets- och högskolebibliotek har utvecklats i riktning mot resurscentra där studenterna hämtar stöd och vägledning och biblioteken har uppfattat att undervisning i hur man söker, värderar och refererar till information bör vara en viktig del av bibliotekens verksamhet. Antalet deltagare i bibliotekens undervisning i informationskompetens ökade år 2007 och ligger kvar på ungefär samma nivå år Cirka personer deltog under 2008 (2007: , 2006: , 2005: ). Sammanlagt erbjöd forskningsbiblioteken lärarledda lektionstimmar under 2008 (2007: , 2006: , 2005: ). Till detta kommer självstudiekurser på internet, så kallade digitala pedagogiska resurser. År 2008 fanns sammanlagt 370 olika digitala pedagogiska resurser som skapats av biblioteken, tillgängliga på forskningsbibliotekens webbplatser (2007: 284, 2006: 167 och år 2005: 189). Det är en ökning med 30 procent och tyder på att delar av bibliotekens undervisning styrts till digitala pedagogiska resurser. Bibliotekens referensservice, dvs. vägledning, rekommendation eller hjälp att hitta svar på en fråga, räknas som en kärntjänst på de flesta forskningsbibliotek. Under 2008 har forskningsbibliotekens personal besvarat inkomna referensfrågor (2007: : , 2005: ). Det är en minskning med 13 procent. Minskningen sker både på högskolebiblioteken och på specialbiblioteken. 14 Statistiska centralbyrån

17 Forskningsbiblioteken 2008 Resultat Av de besvarade referensfrågorna har ca 40 procent kommit i elektronisk form till specialbiblioteken medan motsvarande siffra för högskolebiblioteken är 11 procent. Att antalet referensfrågor visar en vikande tendens medan antalet deltagare i bibliotekens undervisning och antalet digitala pedagogiska resurser ökar visar hur forskningsbibliotekens service och tjänster förändras i takt med att strukturen för informationsförsörjningen utvecklas. Idag behövs t.ex. mer undervisning för att användarna ska kunna tillgodogöra sig och orientera sig i det stora utbud av både tryckt och elektronisk material som biblioteken tillhandahåller. Samtidigt som referensfrågorna minskar sker det en stor ökning i antalet sökningar i bibliotekens lokala kataloger. Antalet sökningar i bibliotekens lokala kataloger, OPAC, ökade med 14 miljoner mellan åren 2007 och Av dessa 14 miljoner sökningar gjordes 13,5 miljoner på högskolebiblioteken. Det är framför allt Uppsala universitetsbibliotek och Högskolan på Gotland, Almedalsbiblioteket som står för ökningarna. Bland specialbiblioteken är det Statens musikbibliotek som ökat mest. Personal (se tabell 4 och 7) Forskningsbibliotekens sammanlagda personalstyrka uppgick vid mätperiodens slut till helårsverken vilket innebär en minskning från föregående år (2007: 2 209, 2006: 2 253, 2005: 2 172). Av de helårsanställda är 64 procent bibliotekarier och dokumentalister (2007: 63 procent, 2006: 64 procent, 2005: 63 procent). Biblioteksassistenter utgör 13 procent ( 2007: 13 procent, 2006: 14 procent, 2005: 15 procent) och fackutbildade specialister 11 procent (2007: 11 procent, 2006: 8 procent, 2005: 8 procent) medan övriga utgör 12 procent (2007:12 procent, 2006: 14 procent, 2005: 14 procent). Siffrorna visar att fördelningen mellan personalkategorierna ser likadan ut som under Den personalkategori som ökat mest i procent räknat under senare år är fackutbildade specialister. Denna personalkategori utgörs av personer med annan profession än bibliotekariens, exempelvis pedagoger, informatörer, ekonomer och systemvetare. Troligtvis speglar det bibliotekens behov av att komplettera bibliotekariernas kompetens med specialistkunskaper från andra yrkeskategorier. Detta verkar logiskt med tanke på den tekniska utvecklingen och bibliotekens förändrade roll när det gäller att förmedla informationskompetens till användarna. Fördelningen i olika personalkategorier framgår av figur 2. Övriga, 12 % Fackutbildade specialister, 11 % Biblioteksassistenter, 13 % Bibliotekarier/ dokumentalister, 64 % Statistiska centralbyrån 15

18 Resultat Forskningsbiblioteken 2008 Ekonomi (se tabell 5 7) Forskningsbibliotekens sammanlagda driftskostnader (exklusive hyra, underhåll och drift av bibliotekslokaler) uppgick under året till drygt miljoner kronor (2007: 1 673, 2006: 1 650, 2005: 1 545, 2004: miljoner, 2003: miljoner). Av den summan gäller 123,5 miljoner specialbiblioteken. I genomsnitt fördelade sig de sammanlagda driftskostnaderna på följande sätt: Personal, löner och kompetensutveckling 61% Förvärv, tryckt och elektroniskt 24% Övrigt, exklusive lokalkostnader 15% Under flera år har kostnaderna för att kompetensutveckla den egna personalen på forskningsbiblioteken ökat. Under 2008 sker en förändring på högskolebiblioteken och medel som avsatts till kompetensutveckling minskar. På specialbiblioteken sker inte samma förändring, där ligger kostnaderna för kompetensutveckling kvar på samma nivå. Andelen av driftskostnaderna som går till förvärv var 24 procent under år Abonnemang på eller inköp av elektroniska resurser har, liksom föregående år, tagit en allt större del av förvärvskostnaderna. År 2008 gick 72 procent av förvärvskostnaderna till elektroniska resurser. Motsvarande siffra för 2007 var 69 procent, för 2006 var den 65 procent, för 2005 var den 58 procent och för 2004 var den 53 procent. Cirka 91 procent av forskningsbibliotekens intäkter var anslag från moderorganisationen. År 2008 uppgick intäkterna till miljoner (77 bibliotek). Motsvarande siffra för år 2007 var miljoner (73 bibliotek), 2006 var den miljoner kronor (75 bibliotek), och för år 2005 var den miljoner (73 bibliotek). Ett lägre antal studenter påverkar anslagen till högskolebiblioteken och flera högskolebibliotek har fått minskade anslag från moderorganisationen. Flera av specialbiblioteken ligger kvar på samma anslagsnivå eller har fått minskade anslag. Se vidare tabell Statistiska centralbyrån

19 Forskningsbiblioteken 2008 Tabeller Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure Statistiska centralbyrån 17

20 Tabeller Forskningsbiblioteken Forskningsbibliotek 2008, efter bestånd och förvärv av seriella publikationer 1. Research libraries 2008, by stock and additions of current serial publications Nationalbibliotek Högskolebibliotek Specialbibliotek Summa Bestånd, antal löpande seriella titlar Uppgift saknas S:a antal bibliotek Totalt antal löpande titlar Periodika Varav tryckt Varav elektroniskt Tidningar Varav tryckt Varav elektroniskt Anm. Ingen bortfallskorrigering har gjorts. "Totalt antal löpande titlar" avser endast de bibliotek som redovisat totala beståndet för både periodika och tidningar. 18 Statistiska centralbyrån

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. Biblioteket BIBSAM 2002-04-15 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. 1998, 1999 och 2000 Henrik Åslund 1:e handläggare Innehållsförteckning Förord... 3 1 Definitioner och avgränsningar... 4

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek. Femårsrapport 1997-2001

Svenska forskningsbibliotek. Femårsrapport 1997-2001 Svenska forskningsbibliotek Femårsrapport 1997-2001 Christina Jönsson Adrial BIBSAM e-post: christina.jonsson.adrial@bibsam.kb.se 2 Innehåll Inledning 5 Definitioner och avgränsningar 7 Sammanfattning

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. biblioteket BIBSAM 1998-12-02 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. Sammanställd av Henrik Åslund 1:e bibliotekarie/handläggare Innehållsförteckning 1 Inledning * 1.1 Definitioner och avgränsningar

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Definitioner till Statistik om forskningsbibliotek 2007

Definitioner till Statistik om forskningsbibliotek 2007 2008-02-07 Definitioner till Statistik om forskningsbibliotek 2007 Definitionerna bygger till största delen på den internationella standarden ISO 2789:2006(E) (Information and documentation International

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek. Omvärldsanalys och framtidsscenarier

Universitets- och högskolebibliotek. Omvärldsanalys och framtidsscenarier Universitets- och högskolebibliotek i förändring Omvärldsanalys och framtidsscenarier Innehåll Svensk Biblioteksförenings förord 5 Författarens förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Syfte 8 Metod 8 Om enkäten

Läs mer

Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt.

Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt. http://bibstat.libris.kb.se/ Hej och välkommen! Du har nu kommit till enkäten för Sveriges officiella biblioteksstatistik som gäller för alla offentligt finansierade bibliotekstyper. Tanken med att använda

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av enkäten ska tidsåtgången uppskattas.

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat

Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanfattningsvis kan man säga att av de 42 svaren är de flesta positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat. Ett mindre

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Humanistiska specialbibliotek

Humanistiska specialbibliotek Humanistiska specialbibliotek Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan Av Kerstin Assarsson Rizzi Augusti 21 Dnr 23952621 Innehåll FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 STATISTISK ANALYS Marie Kahlroth Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2008-06-17, Analys nr 2008/8 Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 Universitetens

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601 Järnvägar 1996-97 TK0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bantrafik A.2 Statistikområde Transporter och kommunikationer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 ES/IFI 2014-10-23 1(11) Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

DE SVENSKA UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEKENS TILLGÄNGLIGHET

DE SVENSKA UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEKENS TILLGÄNGLIGHET DE SVENSKA UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEKENS TILLGÄNGLIGHET Resultat av en enkätundersökning 1998 ULLA-BRITT NORDIN SIEBOLDS KUNGL. BIBLIOTEKET/BIBSAM December 1998 Reviderad, juni 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Föräldraförsäkring 2014 SF0101

Föräldraförsäkring 2014 SF0101 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2015-01-26 1(8) Föräldraförsäkring 2014 SF0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Den svenska biblioteksstatistiken Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Verksamhetsgruppen Gruppen tillsattes av generalsekreteraren efter ett initiativ från Föreningen

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

KB, E-boken och den egna digitaliseringen.

KB, E-boken och den egna digitaliseringen. KB, E-boken och den egna digitaliseringen. E-boken en gräddtårta för biblioteken? Örebro 2013-09-04 Göran Konstenius Verksamhetsutredare Kungliga biblioteket Föredragets upplägg Från ABM-centrum till Digisam

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 005 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning vid nya universitet

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 RM/ET 2012-02-21 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor BESKRIVNING AV STATISTIKEN 1(9) Avdelning Analysavdelningen 2013-09-20 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Ekonomisk statistik för universitet och högskolor I denna beskrivning

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 UF0504 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning samt Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Open access och nya publiceringsvägar

Open access och nya publiceringsvägar Open access och nya publiceringsvägar Publicera och bli räknad med! Högskolan i Gävle 9 maj 2012 Aina Svensson OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access?

Läs mer

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus Luckor i lagen Examensbevis i fokus En granskning av 23 lärosäten utförd våren 2011 SFQ och författarna bakom denna granskning. Sveriges Förenade HBTQ-studenter är riksförbundet för homosexuella, bisexuella,

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer