Forskningsbiblioteken Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m."

Transkript

1 Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

2

3 Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån 2009

4 Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc. Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2009 Producent Producer SCB, avdelningen för befolkning och välfärd Statistics Sweden, Population and Welfare Department Box 24300, SE STOCKHOLM Förfrågningar Christine Lindmark, Kungl. Biblioteket, Inquiries Jessica Persson, Statistiska centralbyrån, Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Forskningsbiblioteken Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Den särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid vidarebearbetningar av statistiken. This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). It may be used freely and quoted. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc. Use of the particular SOS logotype is prohibited when further processing the statistics. URN:NBN:SE:SCB-2009-KUFT0901_pdf (pdf) Denna publikation finns enbart i elektronisk form på This publication is only available in electronic form on

5 Forskningsbiblioteken 2008 Förord Förord Vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok 4,2 miljoner nedladdningar av e-böcker och 3,2 miljoner lån av tryckta böcker Forskningsbiblioteken har under de senaste åren ökat sina strategiska satsningar på inköp och hantering av elektroniska resurser. Under 2008 använde forskningsbiblioteken 72 procent av det totala förvärvsanslaget till inköp av databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker. Resultatet av de medvetna satsningarna är en ökad användning av elektroniskt material på lärosätena. År 2008 var antalet nedladdningar av e-böcker 1 miljon fler än antalet nya hemlån av tryckta böcker. Prognosen från 2007 som pekade mot ett trendbrott både när det gällde antalet lån och användningen av e- böcker har infriats. År 2008 är en viktig brytpunkt då användningen av alla typer av elektroniska resurser ökat. Antalet självstudiekurser på Internet ökar I takt med att bibliotekens elektroniska samlingar växer behöver användarna introduceras och utbildas i informationssökning. Många forskningsbibliotek har utvecklats i riktning mot resurscentra där studenterna hämtar stöd och vägledning. Biblioteken uppfattar i allt högre grad att undervisning i hur man söker, värderar och refererar till information bör vara en viktig del av bibliotekens verksamhet. Under 2008 erbjöd forskningsbiblioteken sammanlagt lärarledda lektionstimmar och cirka personer deltog. Till detta kommer självstudiekurser på Internet. År 2008 fanns sammanlagt 370 olika självstudiekurser tillgängliga på forskningsbibliotekens webbplatser. Det är en ökning med 30 procent från föregående år. Fler sökningar i bibliotekens lokala kataloger Allt mer material blir tillgängligt via bibliotekens lokala kataloger. Sökbarheten ökar för såväl e-böcker som elektroniska tidskrifter. Samtidigt blir användarna allt bättre på att söka information tack vare undervisning och guider på Internet. Antalet sökningar i bibliotekens lokala kataloger ökade med 12 miljoner mellan åren 2007 och 2008, en ökning med 40 procent jämfört med Fler sökningar görs alltså men hur resultatet av sökningarna används återstår att analysera.

6 Förord Forskningsbiblioteken 2008 Högskolebiblioteken och specialbiblioteken väljer olika vägar Högskolorna satsar på inköp av e-resurser Forskningsbiblioteksstatistiken omfattar tre kategorier av bibliotek: nationalbiblioteket, högskolebiblioteken och specialbiblioteken. Högskolebiblioteken och specialbiblioteken visar en tendens att slå in på olika spår när det gäller den framtida utformningen av den elektroniska samlingen. Högskolebiblioteken satsar på inköp av e-resurser för att öka tillgängligheten för studenter och forskare. Detta har resulterat i att 85 procent av periodikasamlingarna på högskolebiblioteken är digitala. Antalet e-bokstitlar har ökat från 1,1 miljoner år 2007 till 1,6 miljoner år 2008 på högskolebiblioteken. Det är en ökning med 45 procent under loppet av ett år. Specialbiblioteken digitaliserar specialmaterial Istället för inköp av elektroniska resurser digitaliserar vissa specialbibliotek sitt egna specialmaterial som t.ex. patent, musiktryck och rapportserier. År 2008 fanns 64 miljoner digitaliserade dokument. Av dessa fanns 99 procent på specialbiblioteken. Det är en ökning med 33 procent i antalet digitaliserade dokument från 48,2 miljoner år Bland specialbiblioteken är det främst Patent- och registreringsverkets bibliotek som står för ökningen av patent i digital form, men också musiktryck, som redovisas av Statens musikbibliotek, ökar. Sveriges Teatermuseum, Biblioteket och Svenska filminstitutets bibliotek har under en följd av år redovisat en ökning av digitala dokument. Naturvårdsverkets bibliotek ska också nämnas som ett bibliotek som tillhandahåller eget speciellt material i digital form.

7 Forskningsbiblioteken 2008 Innehåll Innehåll A separate text in English is provided at the end of the publication, on page 97. Förord... 3 Vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok ,2 miljoner nedladdningar av e-böcker och 3,2 miljoner lån av tryckta böcker... 3 Antalet självstudiekurser på Internet ökar... 3 Fler sökningar i bibliotekens lokala kataloger... 3 Högskolebiblioteken och specialbiblioteken väljer olika vägar... 4 Högskolorna satsar på inköp av e-resurser... 4 Specialbiblioteken digitaliserar specialmaterial... 4 Inledning... 7 Så görs statistiken... 7 Annan statistik... 8 Resultat... 9 Forskningsbibliotekens uppdrag och målgrupp... 9 Serviceutbud och tillgänglighet... 9 Tryckt material i samlingen Lån av tryckt material Fjärrlån Elektroniskt material i samlingen Användning av den elektroniska samlingen Från tryckt material till elektroniskt material, utveckling Undervisning och referensservice Personal Ekonomi Tabeller Teckenförklaring Forskningsbibliotek 2008, efter bestånd och förvärv av seriella publikationer Forskningsbibliotek 2008, efter utlån från egna samlingar Forskningsbibliotek 2008, efter inkommande fjärrlån Forskningsbibliotek 2008, efter personal, antal helårsverken Forskningsbibliotek 2008, efter driftkostnader Forskningsbibliotek 2008, efter intäkter Forskningsbibliotek Bestånd, användning, personal och ekonomi Statistikens innehåll Statistiska målstorheter Objekt och population Variabler Statistiska mått Redovisningsgrupper Referenstid Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Forskningsbiblioteken 2008 Statistikens tillförlitlighet Tillförlitlighet totalt Mätning Bortfall Korrigering för bortfall Statistikens aktualitet Frekvens Framställningstid Punktlighet Statistikens jämförbarhet Jämförbarhet över tiden Statistikens tillgänglighet och förståelighet Spridningsformer Tillgång till primärmaterial Upplysningstjänster Bilaga Sammanställning av det partiella bortfallet i statistiken om forskningsbibliotek Bibliotek för vilka uppgifter saknas vad gäller Bibliotekssystem och tillgänglighet (avsnitt 1): Bibliotek för vilka uppgifter saknas vad gäller Bestånd och förvärv (avsnitt 2): Bibliotek för vilka uppgifter saknas vad gäller Användning (avsnitt 3): Bibliotek för vilka uppgifter saknas vad gäller Personal (avsnitt 4): Bibliotek för vilka uppgifter saknas vad gäller Ekonomi (avsnitt 5): In English Summary List of tables List of terms Statistiska centralbyrån

9 Forskningsbiblioteken 2008 Inledning Inledning Forskningsbiblioteksstatistikens syfte är att: redovisa forskningsbibliotekens verksamhet ur ett samlat nationellt perspektiv ge en översiktlig bild av det enskilda bibliotekets verksamhet utgöra underlag för planering, budgetering och anslagsäskande tjänstgöra som instrument för jämförelser mellan bibliotek Forskningsbiblioteksstatistiken omfattar forskningsbibliotek som är helt eller delvis finansierade med statliga medel och som är tillgängliga för allmänheten. För denna rapporteringsperiod ingår 77 bibliotek i statistiken. Sedan förra året har Ersta Sköndals högskolebibliotek, Fiskeriverkets bibliotek, Judiska biblioteket och Livsmedelsverkets bibliotek tillkommit som uppgiftslämnare. Lärarhögskolans bibliotek har utgått som uppgiftslämnare eftersom biblioteket från och med 2008 är en del av Stockholms universitetsbibliotek. Biblioteken delas upp i tre kategorier: nationalbibliotek (1 st), högskolebibliotek (39 st) och specialbibliotek (37 st). Kategorin högskolebibliotek inkluderar både universitets- och högskolebibliotek. Till gruppen specialbibliotek hör bland annat bibliotek vid vissa forskningsinstitut, myndigheter och museer. Statistikunderlaget innefattar sammanlagt 208 serviceställen, dvs. lokaler där biblioteksservice erbjuds. Statistiken framställs en gång per år och omfattar uppgifter om bibliotekssystem och tillgänglighet bestånd och förvärv användning personal ekonomi Statistiken reviderades 2002 efter en ny internationell standard för biblioteksstatistik (ISO 2789:2003 Information and documentation International library statistics). Inga EU-krav om statistikens utformning finns ännu. Statistiken har gjorts på uppdrag av Kungl. biblioteket. Statistikansvarig myndighet (SAM-myndighet) är Kulturrådet. Så görs statistiken Statistik över universitetsbibliotekens och vissa andra forskningsbiblioteks verksamhet har publicerats i Statistisk årsbok sedan Den första redovisningen avsåg uppgiftsåret 1953, alternativt 1952/53. Insamlandet och bearbetningen av uppgifterna sköttes först av Kungl. biblioteket, därefter av Forskningsrådet och sedan av Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI) i samarbete med SCB. Statistiska centralbyrån 7

10 Inledning Forskningsbiblioteken 2008 När DFI lades ner 1988, överfördes ansvaret för statistiken till Kungl. biblioteket och BIBSAM, avdelningen för nationell samordning och utveckling. Från och med den 1 februari 2007 har Avdelningen för Nationell Samverkan på Kungl. biblioteket ansvaret. Forskningsbiblioteksstatistiken har sedan uppgiftsåret 1980, alternativt 1979/80, redovisats av SCB i Statistiska meddelanden, Serie Ku. Åren ingick statistiken inte i Sveriges officiella statistik (SOS). Från uppgiftsåret 2003 ingår forskningsbiblioteksstatistiken åter i SOS men rapporteras fristående från Statistiska meddelanden. Annan statistik För statistik som rör svenska folk- och skolbibliotek hänvisas till Kulturrådets olika skriftserier (www.kulturradet.se) 8 Statistiska centralbyrån

11 Forskningsbiblioteken 2008 Resultat Resultat Forskningsbibliotekens uppdrag och målgrupp Biblioteken vid universitet och högskolor har i första hand till uppgift att stödja det egna lärosätets utbildning och forskning. I andra hand ska de även vara en resurs i ett bredare sammanhang och vara tillgängliga för alla som vill använda sig av bibliotekets tjänster. Utifrån denna gemensamma bas finns stora skillnader i bibliotekens uppdrag och gränserna för vad som ingår i begreppet biblioteksservice har successivt flyttats i takt med förändringar i informationsförsörjningens struktur. På flera håll ingår det numera i bibliotekens uppdrag att sköta det egna lärosätets publicering och att vara en pedagogisk resurs i utbildningen. Till universitets- och högskolebibliotekens målgrupper räknas primärt studenter, lärare och forskare som är knutna till lärosätet. Från att under en följd av år ha haft en stark tillväxt minskade målgruppen år 2004 för första gången sedan 1990-talet. Denna nedgång har sedan fortsatt. Antalet helårsstudenter på de lärosäten som denna rapport omfattar var år 2008 cirka (2007: cirka , 2006: cirka , 2005: cirka ) och antalet forskande och undervisande personal (helårsekvivalenter) var (2007: , 2006: , 2005: ). Uppgifter om antal studenter och personal på svenska universitet och högskolor publiceras av Högskoleverket och SCB. Ovanstående uppgifter har hämtats från NU-databasen (www.hsv.se). Vid sidan av universitets- och högskolebiblioteken finns ett antal specialbibliotek, som verkar i institutioner där forskning och utveckling bedrivs. Specialbibliotekens primära målgrupp är i regel den egna moderorganisationens personal, men biblioteken är också tillgängliga för studenter och för externa forskare. Nationalbiblioteket, Kungl. biblioteket, arbetar på uppdrag av regeringen och har en nationell samordningsroll för svenska forskningsbibliotek. Nationalbiblioteket ska samla, beskriva, bevara och tillgängliggöra allt svenskt tryck. Utöver detta är man också ett forskningsbibliotek som är öppet för alla. Serviceutbud och tillgänglighet (se tabell 7) Skillnaden i öppethållande är stor mellan de olika biblioteken, allt från 168 timmar per vecka (Anna Lindh-biblioteket) till 8 timmer per vecka (Naturhistoriska Riksmuseet, Forskningsavdelningsbiblioteket). Bibliotek vid universitet och högskolor har i regel generösare öppettider än de övriga forskningsbiblioteken. Genomsnittet för universitets- och högskolebiblioteken är 62 timmar öppet per vecka. Motsvarande siffra för specialbiblioteken är 28 timmar. De stora biblioteksorganisationerna har i regel öppet på flera serviceställen samtidigt, vilket inte framgår av statistiken. Statistiska centralbyrån 9

12 Resultat Forskningsbiblioteken 2008 Flera bibliotek har öppet med reducerad service vissa timmar i veckan. Detta kan exempelvis innebära att lokalerna är tillgängliga men utan bibliotekariebemanning, eller att biblioteket är öppet för vissa kundgrupper med tillgång till egen nyckel. Antalet timmar biblioteket har öppet med reducerad service kan vara allt från ett par timmar i veckan till 128 (Anna Lindhbiblioteket). Se vidare tabell 7. Under 2008 gjordes cirka besök per dag på forskningsbiblioteken (2007: cirka , 2006: cirka , 2005: cirka ). Antalet besök i bibliotekslokalerna ligger kvar på samma nivå som år Statistiken för år 2008 omfattar 77 bibliotek istället för 73 (år 2007). Trenden under senare år har varit en minskning i antalet besök. Minskningen har framförallt skett på högskolebiblioteken, medan besöken på specialbiblioteken hållit sig kvar på samma nivåer från år till år. De användare som besökte de fysiska biblioteken har under året haft tillgång till sammanlagt sittplatser ( 2007: , 2006: , 2005: ) och persondatorer (2007: : och 2005: 4 675). Nästan alla datorer som är tillgängliga för besökarna har uppkoppling till internet. När det gäller tillgång till sittplatser och datorer i bibliotekslokalerna, är variationen mellan de olika högskolebiblioteken stor. Statistiken ger inte heller en fullständig bild av tillgängligheten, då siffrorna måste sättas i relation till den allmänna tillgången till publika läsplatser och persondatorer på högskolorna. För biblioteken kan lokalerna skapa begränsningar i förmågan att bemöta en ökad efterfrågan på sittplatser. Publika datorer kan delvis ersättas med tillgång till trådlöst nätverk eller uttag för inkoppling av medhavd dator, detta redovisas dock inte i denna statistik. Antalet besök på bibliotekens webbplatser, så kallade virtuella besök, blir allt viktigare att mäta, men att utvärdera användningen av webbsidor är komplicerat. Bortfallet i inrapporteringen har även i år varit relativt stort. Det kan ändå konstateras att antalet virtuella besök ökar och att detta tyder på en annan användning av bibliotekens tjänster än de traditionella som erbjuds i bibliotekens lokaler. Tryckt material i samlingen Vid årets slut fanns det på forskningsbiblioteken sammanlagt hyllmeter böcker och seriella publikationer i tryckt form (exempelvis tidskrifter och tidningar). I bibliotekens samlingar finns även andra materialtyper som kan vara väsentliga delar av vissa biblioteks samlingar, exempelvis manuskript, musiktryck och audiovisuella dokument. Bestånd och tillväxt för de olika materialtyperna redovisas i tabell 7. Lån av tryckt material (se tabell 2 och 7) Lokala lån omfattar i statistiken hemlån (initiala och omlån), läsesalslån och kopior istället för lån. Under året uppgick antalet lokala lån till cirka 10,0 miljoner (2007: 10,6 miljoner, 2006: 11,2 miljoner) Den nedgång som 10 Statistiska centralbyrån

13 Forskningsbiblioteken 2008 Resultat redovisades under 2007 har fortsatt under 2008 och tyder på en förändring när det gäller lån av tryckt material. Den tidigare ökningen av antalet lån år från år, kan ha berott på att målgruppen under en följd av år blev större, samtidigt som biblioteken höjde sin servicenivå. En ny generation biblioteksdatasystem gjorde det lättare att hitta litteratur, samtidigt som användarna fick möjligheter till utökad självservice. Det blev exempelvis enklare för användarna att förnya sina lån via Internet och andelen omlån av det totala antalet lån blev allt större medan antalet initiala lån (nya lån) minskade. Fjärrlån (se tabell 2, 3 och 7) Den kostsamma hanteringen av fjärrlån (lån mellan bibliotek) har under 2000-talet minskat markant. Forskningsbibliotekens inlån av dokument och kopior från andra bibliotek har minskat och 2008 och uppgick inlånen till cirka (2007: , 2006: , 2005: ). Forskningsbibliotekens utlån av dokument och kopior till andra bibliotek ligger kvar på samma nivå. Antalet fjärrutlån uppgick 2008 till cirka utlån (2007: , 2006: utlån, 2005: ). Av det totala antalet fjärrutlån var ca initiala lån av originaldokument, d.v.s. huvudsakligen böcker. Antalet kopior som skickas till andra bibliotek ligger också kvar på samma nivå. År 2008 var 15 procent av alla fjärrutlån kopior (2007: 14 procent, 2006: 16 procent, 2005: 20 procent, 2004: 25 procent). Trenden visar att behovet av artikelkopior minskat i och med den utökade tillgången till elektroniska tidskrifter. Istället erbjuder fler bibliotek elektroniska dokumentleveranser. Den största delen av fjärrlånehanteringen sker inom landet. Drygt 94 procent av alla fjärrutlån går till andra bibliotek i Sverige och cirka 67 procent av fjärrinlånen kommer från svenska bibliotek. Elektroniskt material i samlingen (se tabell 1 och 7) Elektroniska informationsresurser utgör en allt större del av bibliotekens tjänsteutbud. Under 2008 användes 72 procent av bibliotekens förvärvsbudget till inköp av elektroniska informationsresurser. I slutet av 2008 hade biblioteken tillgång till cirka databaser, närmare periodikatitlar och 1,7 miljoner e-bokstitlar. Av periodikasamlingarna på forskningsbiblioteken är 82 procent digitala. I kategorin periodika ingår tidskrifter, årsböcker och serier. Det samlade antalet titlar i elektronisk form uppgår till cirka , samma titel kan dock finnas tillgänglig från flera bibliotek. En stor del av licensavtalen för de elektroniska tidskrifterna tecknas centralt i form av konsortieavtal. Detta medför att de enskilda högskolorna/institutionerna har tillgång till avsevärt fler elektroniska tidskrifter än man skulle ha fått om man skrivit enskilda avtal med tidskriftsleverantörerna. Statistiska centralbyrån 11

14 Resultat Forskningsbiblioteken 2008 Antalet e-bokstitlar har ökat från 1,2 miljoner år 2007 till 1,7 miljoner år 2008 på forskningsbiblioteken. Det är en ökning med drygt 40 procent under loppet av ett år. Av 39 högskolebibliotek har 33 stycken ett bestånd av e-böcker. Av dessa 33 redovisar 31 högskolebibliotek en ökning av antalet e-bokstitlar under Att antalet titlar ökar på majoriteten av alla högskolebibliotek tyder på en medveten satsning på e-boken. Även specialbiblioteken har ökat sitt bestånd av e-bokstitlar, men i den gruppen är det färre bibliotek som har ett bestånd av e-böcker. För e-boken gäller samma sak som för elektronisk periodika, det vill säga att samma titel kan finnas tillgänglig från flera bibliotek. Sammanfattningsvis kan det ändå konstateras att tillgängligheten till e-böcker har ökat väsentligt, framför allt för användarna på högskolebiblioteken. Statistiken över bibliotekens elektroniska informationsresurser inkluderar endast informationsresurser som biblioteken betalar för, och inte gratistjänster som finns allmänt tillgängliga på internet. Antalet övriga digitala dokument har ökat avsevärt. I denna kategori redovisas bl. a. enskilda dokument som har digitaliserats av ett bibliotek eller som tillhandahålls i digital form som en del av ett biblioteks samlingar. År 2008 redovisar biblioteken 64 miljoner övriga digitala dokument (2007: 48,2 miljoner 2006: 46,6 miljoner 2005: 41,7 miljoner). Det är framför all specialbiblioteken som redovisar en ökning, och bland dessa är det främst Patentoch registreringsverkets bibliotek som står för ökningen av patent i digital form, men också musiktryck, som redovisas av Statens musikbibliotek, ökar. Sveriges Teatermuseum, Biblioteket och Svenska filminstitutets bibliotek har också under en följd av år redovisat en ökning av s.k. övriga digitala dokument. Användning av den elektroniska samlingen (se tabell 7) Användningen av det digitala materialet mäts i antalet framtagna fulltextdokument. År 2008 laddades cirka 4,2 miljoner fulltextdokument ned från e-böcker (2007: 2,9 miljoner, 2006: cirka 1,3 miljoner, 2005: , 2004: , 2003: ). År 2008 togs cirka 11,8 miljoner fulltextartiklar fram ur seriella publikationer (2007: 10,1 miljoner, 2006: cirka 8,4 miljoner, 2005: 8,1 miljoner, 2004: 7 miljoner, 2003: 5 miljoner). År 2008 togs cirka 5,9 miljoner fulltextdokument fram från fulltextdatabaser (2007: 6,7 miljoner, 2006: cirka 5,3 miljoner, 2005: cirka 5 miljoner, 2004: 4,5 miljoner, 2003: ca 4 miljoner) För att få information om den kvantitativa användningen är man beroende av den användningsstatistik som databasleverantörerna tar fram. Statistikrapporteringen blir allt bättre men är fortfarande inte helt tillförlitlig. Användningen av övriga digitala dokument har ökat på specialbiblioteken under Det är framför allt framtagningen av patent och musiktryck i digital form som ökat i takt med en ökad tillgänglighet. 12 Statistiska centralbyrån

15 Forskningsbiblioteken 2008 Resultat Från tryckt material till elektroniskt material, utveckling Forskningsbibliotekens elektroniska samlingar ökar i omfattning och användning. År 2008 var antalet nedladdningar av e-böcker (4,2 miljoner) större än antalet initiala lån av tryckta böcker (3,2 miljoner). Under perioden 2002 till 2008 har den andel av forskningsbibliotekens förvärvsbudget som gått till inköp av elektroniska informationsresurser ökat från 39 procent till 72 procent. Högskolebiblioteken och specialbiblioteken visar en tendens att slå in på olika spår när det gäller den framtida utformningen av den elektroniska samlingen. Högskolebiblioteken gör strategiska satsningar på inköp av e- resurser för att öka tillgängligheten för studenter och forskare. Antalet titlar av e-böcker, databaser och periodika i elektronisk form har under perioden ökat kontinuerligt på högskolebiblioteken. Istället för inköp av elektroniska resurser ser specialbibliotekens inriktning ut att gå mot ett ökat tillhandahållande av det egna specifika materialet i digital form. Detta redovisas oftast i kategorin Övrigt digitalt material. I denna kategori rapporterar biblioteken digitalisering av enskilda dokument. År 2008 fanns 64 miljoner enheter i kategorin övrigt digitalt material på forskningsbiblioteken, och av dessa fanns 99 procent på specialbiblioteken. Användningen av de elektroniska resurserna har kontinuerligt ökat under perioden , samtidigt som initiala lån och fjärrlån minskat i omfattning. Siffrorna för nedladdning respektive lån säger ingenting om den kvalitativa användningen av det material som laddas ned eller lånas ut. Det går med andra ord inte att säga hur materialet används av den som gör nedladdningen. Det samma gäller det tryckta materialet. Det går inte att veta om en tryckt bok som lånas också läses. Antal elektroniska resurser, utveckling : Antalet databaser har ökat från till (år ) Antalet periodikatitlar har ökat från till Antalet e-böcker, titlar har ökat från till 1,7 miljoner. Antalet övrigt digitalt material har ökat från 6000 till 64 miljoner Användning av elektroniska resurser, utveckling : Antalet nedladdade fulltextdokument från databaser har ökat från 1,4 miljoner nedladdningar till 5,9 miljoner. Antalet nedladdningar av fulltextdokument från periodika har ökat från 2,3 miljoner nedladdningar till 11,8 miljoner. Antalet nedladdningar av fulltextdokument från e-böcker har ökat från nedladdningar till 4,2 miljoner. Antalet framtagningar av övrigt digitalt material har ökat från framtagningar till 1miljon. Statistiska centralbyrån 13

16 Resultat Forskningsbiblioteken 2008 Tryckt material, utveckling av beståndet : Antal hyllmeter tryckt material ökade från till Antal titlar periodika, tryckt form, minskade från till Fjärrlån, utveckling : Antalet fjärrlån minskade från till Lokala lån, utveckling : Lokala lån Fjärrutlån Fjärrinlån Undervisning och referensservice (se tabell 7) På många lärosäten utvecklas pedagogiken i riktning mot handledda självstudier baserade på studentens eget kunskapssökande. Detta påverkar främst universitets- och högskolebibliotekens verksamhet, och bibliotekens pedagogiska roll har diskuterats under senare år. Många universitets- och högskolebibliotek har utvecklats i riktning mot resurscentra där studenterna hämtar stöd och vägledning och biblioteken har uppfattat att undervisning i hur man söker, värderar och refererar till information bör vara en viktig del av bibliotekens verksamhet. Antalet deltagare i bibliotekens undervisning i informationskompetens ökade år 2007 och ligger kvar på ungefär samma nivå år Cirka personer deltog under 2008 (2007: , 2006: , 2005: ). Sammanlagt erbjöd forskningsbiblioteken lärarledda lektionstimmar under 2008 (2007: , 2006: , 2005: ). Till detta kommer självstudiekurser på internet, så kallade digitala pedagogiska resurser. År 2008 fanns sammanlagt 370 olika digitala pedagogiska resurser som skapats av biblioteken, tillgängliga på forskningsbibliotekens webbplatser (2007: 284, 2006: 167 och år 2005: 189). Det är en ökning med 30 procent och tyder på att delar av bibliotekens undervisning styrts till digitala pedagogiska resurser. Bibliotekens referensservice, dvs. vägledning, rekommendation eller hjälp att hitta svar på en fråga, räknas som en kärntjänst på de flesta forskningsbibliotek. Under 2008 har forskningsbibliotekens personal besvarat inkomna referensfrågor (2007: : , 2005: ). Det är en minskning med 13 procent. Minskningen sker både på högskolebiblioteken och på specialbiblioteken. 14 Statistiska centralbyrån

17 Forskningsbiblioteken 2008 Resultat Av de besvarade referensfrågorna har ca 40 procent kommit i elektronisk form till specialbiblioteken medan motsvarande siffra för högskolebiblioteken är 11 procent. Att antalet referensfrågor visar en vikande tendens medan antalet deltagare i bibliotekens undervisning och antalet digitala pedagogiska resurser ökar visar hur forskningsbibliotekens service och tjänster förändras i takt med att strukturen för informationsförsörjningen utvecklas. Idag behövs t.ex. mer undervisning för att användarna ska kunna tillgodogöra sig och orientera sig i det stora utbud av både tryckt och elektronisk material som biblioteken tillhandahåller. Samtidigt som referensfrågorna minskar sker det en stor ökning i antalet sökningar i bibliotekens lokala kataloger. Antalet sökningar i bibliotekens lokala kataloger, OPAC, ökade med 14 miljoner mellan åren 2007 och Av dessa 14 miljoner sökningar gjordes 13,5 miljoner på högskolebiblioteken. Det är framför allt Uppsala universitetsbibliotek och Högskolan på Gotland, Almedalsbiblioteket som står för ökningarna. Bland specialbiblioteken är det Statens musikbibliotek som ökat mest. Personal (se tabell 4 och 7) Forskningsbibliotekens sammanlagda personalstyrka uppgick vid mätperiodens slut till helårsverken vilket innebär en minskning från föregående år (2007: 2 209, 2006: 2 253, 2005: 2 172). Av de helårsanställda är 64 procent bibliotekarier och dokumentalister (2007: 63 procent, 2006: 64 procent, 2005: 63 procent). Biblioteksassistenter utgör 13 procent ( 2007: 13 procent, 2006: 14 procent, 2005: 15 procent) och fackutbildade specialister 11 procent (2007: 11 procent, 2006: 8 procent, 2005: 8 procent) medan övriga utgör 12 procent (2007:12 procent, 2006: 14 procent, 2005: 14 procent). Siffrorna visar att fördelningen mellan personalkategorierna ser likadan ut som under Den personalkategori som ökat mest i procent räknat under senare år är fackutbildade specialister. Denna personalkategori utgörs av personer med annan profession än bibliotekariens, exempelvis pedagoger, informatörer, ekonomer och systemvetare. Troligtvis speglar det bibliotekens behov av att komplettera bibliotekariernas kompetens med specialistkunskaper från andra yrkeskategorier. Detta verkar logiskt med tanke på den tekniska utvecklingen och bibliotekens förändrade roll när det gäller att förmedla informationskompetens till användarna. Fördelningen i olika personalkategorier framgår av figur 2. Övriga, 12 % Fackutbildade specialister, 11 % Biblioteksassistenter, 13 % Bibliotekarier/ dokumentalister, 64 % Statistiska centralbyrån 15

18 Resultat Forskningsbiblioteken 2008 Ekonomi (se tabell 5 7) Forskningsbibliotekens sammanlagda driftskostnader (exklusive hyra, underhåll och drift av bibliotekslokaler) uppgick under året till drygt miljoner kronor (2007: 1 673, 2006: 1 650, 2005: 1 545, 2004: miljoner, 2003: miljoner). Av den summan gäller 123,5 miljoner specialbiblioteken. I genomsnitt fördelade sig de sammanlagda driftskostnaderna på följande sätt: Personal, löner och kompetensutveckling 61% Förvärv, tryckt och elektroniskt 24% Övrigt, exklusive lokalkostnader 15% Under flera år har kostnaderna för att kompetensutveckla den egna personalen på forskningsbiblioteken ökat. Under 2008 sker en förändring på högskolebiblioteken och medel som avsatts till kompetensutveckling minskar. På specialbiblioteken sker inte samma förändring, där ligger kostnaderna för kompetensutveckling kvar på samma nivå. Andelen av driftskostnaderna som går till förvärv var 24 procent under år Abonnemang på eller inköp av elektroniska resurser har, liksom föregående år, tagit en allt större del av förvärvskostnaderna. År 2008 gick 72 procent av förvärvskostnaderna till elektroniska resurser. Motsvarande siffra för 2007 var 69 procent, för 2006 var den 65 procent, för 2005 var den 58 procent och för 2004 var den 53 procent. Cirka 91 procent av forskningsbibliotekens intäkter var anslag från moderorganisationen. År 2008 uppgick intäkterna till miljoner (77 bibliotek). Motsvarande siffra för år 2007 var miljoner (73 bibliotek), 2006 var den miljoner kronor (75 bibliotek), och för år 2005 var den miljoner (73 bibliotek). Ett lägre antal studenter påverkar anslagen till högskolebiblioteken och flera högskolebibliotek har fått minskade anslag från moderorganisationen. Flera av specialbiblioteken ligger kvar på samma anslagsnivå eller har fått minskade anslag. Se vidare tabell Statistiska centralbyrån

19 Forskningsbiblioteken 2008 Tabeller Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure Statistiska centralbyrån 17

20 Tabeller Forskningsbiblioteken Forskningsbibliotek 2008, efter bestånd och förvärv av seriella publikationer 1. Research libraries 2008, by stock and additions of current serial publications Nationalbibliotek Högskolebibliotek Specialbibliotek Summa Bestånd, antal löpande seriella titlar Uppgift saknas S:a antal bibliotek Totalt antal löpande titlar Periodika Varav tryckt Varav elektroniskt Tidningar Varav tryckt Varav elektroniskt Anm. Ingen bortfallskorrigering har gjorts. "Totalt antal löpande titlar" avser endast de bibliotek som redovisat totala beståndet för både periodika och tidningar. 18 Statistiska centralbyrån

Forskningsbiblioteken 2006. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2006. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2006 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2006 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2006.

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc.

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc. KB/BIBSAM och SCB 1 Forskningsbiblioteken 2005 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2005. Media stock, media circulation, staff, costs etc. I korta drag 70 procent

Läs mer

0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP. Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc.

0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP. Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc. STATISTIKRAPPORT 1 (42) )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQ 0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc.,nruwdgudj )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQVIMlUUOnQPLQVNDU

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Forskningsbibliotek 2007 KU0102

Forskningsbibliotek 2007 KU0102 BV/DEM 2008-08-19 1(12) Forskningsbibliotek 2007 KU0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Forskningsbibliotek. Innehållsförteckning. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN KU0102 BV/DEM (11) Bernhard Tesler KU0102

Forskningsbibliotek. Innehållsförteckning. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN KU0102 BV/DEM (11) Bernhard Tesler KU0102 BV/DEM 2007-09-27 1(11) Forskningsbibliotek 2006 KU0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc.

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc. KB/BIBSAM och SCB 1 Forskningsbiblioteken 2003 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2003. Media stock, media circulation, staff, costs etc. I korta drag Tryckta

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. Biblioteket BIBSAM 2002-04-15 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. 1998, 1999 och 2000 Henrik Åslund 1:e handläggare Innehållsförteckning Förord... 3 1 Definitioner och avgränsningar... 4

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek. Femårsrapport 1997-2001

Svenska forskningsbibliotek. Femårsrapport 1997-2001 Svenska forskningsbibliotek Femårsrapport 1997-2001 Christina Jönsson Adrial BIBSAM e-post: christina.jonsson.adrial@bibsam.kb.se 2 Innehåll Inledning 5 Definitioner och avgränsningar 7 Sammanfattning

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2007. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2007. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2007 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2007 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2007.

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek.

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek. Välkommen till 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Tack för att du loggat in i frågeformuläret som rör 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av

Läs mer

Skolbiblioteksstatistiken 2002

Skolbiblioteksstatistiken 2002 Skolbiblioteksstatistiken 2002 KU0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Kultur och Fritid A.2 Statistikområde Bibliotek A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. biblioteket BIBSAM 1998-12-02 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. Sammanställd av Henrik Åslund 1:e bibliotekarie/handläggare Innehållsförteckning 1 Inledning * 1.1 Definitioner och avgränsningar

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 2011-12-30 1(5) Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning TemaRAPPORT 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre år efter examen Utbildning och forskning Temarapport 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 DiVA systemägarmöte Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 Dagordning 10.30-11.00: Kaffe finns i Linnérummet 11.00-11.15: Mötet börjar, inledning Lars 11.15-12.30: Utveckling i DiVA

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2009/10 Statistiska

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Museer och konsthallar Kalenderåret 1998

Museer och konsthallar Kalenderåret 1998 Museer och konsthallar Kalenderåret 1998 KU0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Kultur och fritid A.2 Statistikområde Museer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek. Treårsrapport

Svenska forskningsbibliotek. Treårsrapport Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport 2002-2004 Christina Jönsson Adrial Kungl. biblioteket/bibsam e-post: christina.jonsson.adrial@kb.se 69-790-2005 Innehåll Förord...3 Definitioner och avgränsningar...4

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Definitioner till Statistik om forskningsbibliotek 2007

Definitioner till Statistik om forskningsbibliotek 2007 2008-02-07 Definitioner till Statistik om forskningsbibliotek 2007 Definitionerna bygger till största delen på den internationella standarden ISO 2789:2006(E) (Information and documentation International

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek. Omvärldsanalys och framtidsscenarier

Universitets- och högskolebibliotek. Omvärldsanalys och framtidsscenarier Universitets- och högskolebibliotek i förändring Omvärldsanalys och framtidsscenarier Innehåll Svensk Biblioteksförenings förord 5 Författarens förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Syfte 8 Metod 8 Om enkäten

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Förhinder: Margaretha Holstenson, Värmdö gymnasium Anna Kåring Wagman, Biblioteksföreningen

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Förhinder: Margaretha Holstenson, Värmdö gymnasium Anna Kåring Wagman, Biblioteksföreningen KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 17 mars 2011 kl. 10.00-16.00 Plats: Arkitekturmuseets bibliotek i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Skolbiblioteksstatistik 2008 KU0103

Skolbiblioteksstatistik 2008 KU0103 KU 2009-04-30 1(7) Skolbiblioteksstatistik 2008 KU0103 Innehållsförteckning A Administrativa uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering... 2 A.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2007

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2007 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2007 UF0117 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens kostnader

Hälso- och sjukvårdens kostnader Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2007-12-17 1(6) Hälso- och sjukvårdens kostnader Referensår: I samtliga tabeller redovisas siffror för 2005, i vissa fall även siffror för 2006. Utveckling av hälso- och

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2003

Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2003 Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2003 UF0117 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt.

Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt. http://bibstat.libris.kb.se/ Hej och välkommen! Du har nu kommit till enkäten för Sveriges officiella biblioteksstatistik som gäller för alla offentligt finansierade bibliotekstyper. Tanken med att använda

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök

Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök Referensår : vårdtillfällen, vårdtid, operationer: 2001 och 2002 läkarbesök: 2002 och 2003 HS0205 A. Allmänna

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat

Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanfattningsvis kan man säga att av de 42 svaren är de flesta positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat. Ett mindre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer