0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP. Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc."

Transkript

1 STATISTIKRAPPORT 1 (42) )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQ 0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc.,nruwdgudj )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQVIMlUUOnQPLQVNDU Att antalet fjärrlån (lån mellan bibliotek) blir mindre kan nu betraktas som en tydlig trend. Både fjärrutlån och fjärrinlån visar på en väsentlig minskning. Under den senaste femårsperioden har fjärrutlånen minskat med 26 procent. Den senaste rapporteringsperioden uppvisar en nedgång med 12 procent för fjärrutlån respektive 8 procent för fjärrinlån. Fjärrlån är en kostsam hantering och en målsättning inom bibliotekssystemet har varit att få ned antalet. Ett sätt har varit att ingå licensavtal för tillgång till ett utökat antal elektroniska tidskrifter. 0LQVNDGWLOOYl[WDYWU\FNWDWLGVNULIWHU Tillväxten av de tryckta tidskriftssamlingarna uppgick under året till knappt titlar. Detta är en väsentlig minskning i tillväxten jämfört med tidigare år. Den stagnerande tillväxten beror med stor sannolikhet på att prenumerationer på tryckta tidskrifter sagts upp som en följd av att biblioteken fått tillgång till titlarna i elektronisk form. )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQVXWOnQIRUWVlWWHUDWW ND 1990-talet uppvisade en dramatisk ökning i antal lokala lån på svenska forskningsbibliotek och trenden håller i sig in i det nya seklet. Under året uppgick antalet lokala lån till ca 7,2 miljoner. Detta är en ökning med ca lån jämfört med föregående år. På högskolebiblioteken effektuerades under året drygt 14 lån per förväntad användare. Christina Jönsson Adrial, KB, tfn Bernhard Tesler, SCB, tfn , Utkom den 23 oktober Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

2 KB/BIBSAM och SCB 2 Statistikrapport,QQHKnOO Statistiken med kommentarer 4 Serviceutbud och förväntade användare 4 Samlingar 5 Låneverksamhet 5 Fjärrlån 6 Forskningsbibliotekens ekonomi 6 Tabeller 9 Teckenförklaring 9 1. Forskningsbibliotek 2001, efter serviceställen, användare, läsplatser och persondatorer tillgängliga för bibliotekets besökare 9 2. Forskningsbibliotek 2001, efter öppethållande Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av böcker och seriella publikationer Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av småtryck Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av seriella publikationer Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av manuskript Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av musiktryck Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av mikrografiska dokument Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av audovisuella dokument Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av grafiska och kartografiska, elektroniska samt övriga dokument Forskningsbibliotek 2001, efter utlån från egna samlingar Antal lokala lån per förväntad användare vid universitet och högskolor 1996/ Forskningsbibliotek 2001, efter inkommande fjärrlån Forskningsbibliotek 2001, efter informationstjänster Forskningsbibliotek 2001, efter fotokopiering Forskningsbibliotek 2001, efter personal, antal helårsverken Forskningsbibliotek 2001, efter personal, antal anställda Forskningsbibliotek 2001, efter driftkostnader Forskningsbibliotek 2001, efter intäkter Forskningsbibliotek Bestånd, användning, personal, ekonomi 26 Diagram Antal lån per förväntad användare för universitetsbiblioteken Antal lån per förväntad användare för universitets biblioteken 1996/

3 KB/BIBSAM och SCB 3 Statistikrapport 3. Personal, antal årsverken Låneverksamhet 1996/ Fakta om statistiken 38 Detta omfattar statistiken 38 Definitioner och förklaringar 38 Så görs statistiken 38 Statistikens tillförlitlighet 39 Bra att veta 39 Annan statistik 39 In English 40 Summary 40 List of tables 40 List of terms 41

4 KB/BIBSAM och SCB 4 Statistikrapport 6WDWLVWLNHQPHGNRPPHQWDUHU Forskningsbiblioteksstatistiken omfattar forskningsbibliotek som är helt eller delvis finansierade med statliga medel, som är tillgängliga för allmänheten och där personalstyrkan utgörs av tre eller fler helårsverken. För denna rapporteringsperiod ingår 58 bibliotek i statistiken. Detta innefattar sammanlagt 186 serviceställen, dvs. lokaler där biblioteksservice erbjuds. Några förändringar i underlaget har skett sedan föregående rapporteringsperiod: Lunds universitets bibliotek har en ny organisation, och statistiken därifrån omfattar från och med 2001 sammanlagt 20 enheter. Från vissa av dessa har tidigare ingen statistik levererats, vilket påverkar jämförelser bakåt i tiden. Krigsarkivets bibliotek ingår numera i Riksarkivets bibliotek 6HUYLFHXWEXGRFKI UYlQWDGHDQYlQGDUH (se tabell 1 2, 16 17, 20) Trots ökad service via Internet har bibliotekslokalernas tillgänglighet fortfarande stor betydelse. Bibliotekslokalerna är inte bara rum för information utan även en arbets- och mötesplats för många studenter och forskare. Under året hade de svenska forskningsbiblioteken i genomsnitt öppet 267 dagar. Antalet öppettimmar per vecka uppvisar stora variationer mellan biblioteken allt från 143 timmar (Blekinge tekniska högskolas bibliotek) till 16 (Konstbiblioteket). Högskolebiblioteken har i regel generösare öppettider än de övriga forskningsbiblioteken. Genomsnittet för samtliga bibliotek är 51 timmar öppet per vecka vilket ungefär motsvarar föregående års siffra. Jämfört med 2000 har högskolebibliotekens kundunderlag ökat med ca personer. Detta underlag utgörs av det totala antal studerande, lärare och forskare knutna till högskolan uppgår antalet förväntade användare på landets högskolebibliotek till ca personer. Forskningsbibliotek som inte är knutna till någon högskola rapporterar inte in antalet förväntade användare i den nationella statistiken. Drygt biblioteksbesök per dag gjordes på de 58 forskningsbiblioteken under Detta är en nedgång jämfört med 2000 (ca besök). Minskningen beror till största delen på att ett stort bibliotek (Stockholms universitetsbibliotek) rapporterar en markant nedgång i antal besök. Det växande utbudet av Internet-baserade tjänster verkar inte ha haft någon större effekt då antalet fysiska besök i övrigt inte visar på någon minskning. Biblioteksbesökarna har under året haft tillgång till sammanlagt ca läsplatser och persondatorer. De flesta publika persondatorer hade uppkoppling till Internet. På högskolebiblioteken uppgår antalet förväntade användare per läsplats till 41,5. På varje publik persondator går det 198 användare. Båda siffrorna visar att tillgången till läsplatser och persondatorer ökat något jämfört med Variationen mellan de olika biblioteken är stor. Statistiken ger emellertid inte heller en fullständig bild av studenters tillgång till läsplatser och datorer utan måste sättas i relation till den allmänna tillgången till publika läsplatser och persondatorer på högskolorna. Forskningsbibliotekens sammanlagda personalstyrka har ökat något under året och uppgick vid mätperiodens slut till personer (föregående år: 2 375), eller helårsverken (2 039). 63,8 procent av dessa helårsverken utgörs av

5 KB/BIBSAM och SCB 5 Statistikrapport bibliotekarier och dokumentalister. På högskolebiblioteken innebär detta att det går 410 användare på varje bibliotekarie. 6DPOLQJDU (se tabell 3 10, 20) 2001 års tillväxt i bibliotekens tryckta samlingar var något mindre än föregående år. Vid rapporteringsperiodens slut fanns det sammanlagt drygt 29,7 miljoner band (böcker och seriella publikationer i tryckt form) vilket motsvarar hyllmeter. Av samlingarna är ca 39 procent tillgängliga för besökare på öppna hyllor, resten förvaras i slutna magasin. Till detta kommer andra materialtyper, exempelvis manuskript, musiktryck och audiovisuella dokument, som kan vara väsentliga delar av vissa biblioteks samlingar. Bestånd och tillväxt för de olika dokumenttyperna redovisas i tabell Elektroniska dokument redovisas i denna statistik endast om de förekommer i fysiska enheter, exempelvis i form av CD-ROM-skivor. I föreliggande statistik innehar ett enskilt specialbibliotek (Patent- och registreringsverket) en dominerande andel av de elektroniska dokumenten som sammanlagt uppgår till nästan fysiska enheter. Elektroniska informationsresurser kommer att rapporteras utförligare i forskningsbiblioteksstatistiken från och med år Mer än hälften av tidskrifterna på forskningsbiblioteken utgörs sedan några år tillbaka av elektroniska tidskrifter. Antalet elektroniska tidskrifter i prenumerationsavtal ökade under 2001 med ca titlar. Vid enbart högskolebiblioteken ökade antalet elektroniska tidskrifter i prenumerationsavtal från (2000) till (2001). Statistiken är en summering av varje högskolas tillgång till elektroniska tidskrifter vilket innebär att samma titel räknats flera gånger. En stor del av licensavtalen för de elektroniska tidskrifterna tecknas centralt i form av konsortieavtal. Det bör påpekas att man som enskild konsortiemedlem får tillgång till alla titlar som de i konsortiet ingående högskolorna/institutionerna prenumererat på i tryckt form, alternativt till ett förlags hela tidskriftsutgivning. Detta medför att de enskilda högskolorna/institutionerna haft tillgång till avsevärt fler elektroniska tidskrifter än man fått om man skrivit enskilda avtal med tidskriftsleverantörerna. Till detta kommer ca tidskriftstitlar (inkl årsböcker) i tryckt form. Tillväxten av de tryckta tidskriftssamlingarna uppgick under året till knappt titlar. Detta är en väsentlig minskning i tillväxten jämfört med tidigare år: 2000 var tillväxten titlar och 1999 var motsvarande siffra I statistiken redovisas inte antalet uppsagda tidskriftsprenumerationer men man kan anta att den stagnerande tillväxten till stor del beror på att prenumerationer på tryckta tidskrifter sagts upp som en följd av att biblioteken fått tillgång till titlarna i elektronisk form. Detta kommer förmodligen att framgå tydligare i statistiken för 2002 och /nqhyhunvdpkhw (se tabell 12, 20) Lokala lån omfattar i statistiken hemlån (original- och omlån), läsesalslån och kopior istället för lån. Under året uppgick antalet lokala lån till ca 7,2 miljoner. Detta är en ökning med ca lån jämfört med föregående år. Den lokala utlåningen är ett klassiskt mått på bibliotekens produktivitet. Måttet håller emellertid på att tappa i betydelse då bibliotekens verksamhet blir alltmer

6 KB/BIBSAM och SCB 6 Statistikrapport mångfacetterad och inte längre kan beskrivas i antal utlån. Man kan dock konstatera att 1990-talet uppvisat en dramatisk ökning som inte visar några tecken på att avmattas. Förmodligen beror den på att man infört utökad självservice och att det blivit enklare för användarna att exempelvis förnya sina lån via Internet. Relateras antalet lokala utlån på högskolebiblioteken till antalet förväntade användare, framgår det att högskolebiblioteken effektuerar 14,1 lån per användare. Föregående år var motsvarande siffra 13. Antalet lån per förväntad användare varierar starkt mellan olika bibliotek och mellan olika typer av bibliotek. Detta beror framförallt på att litteraturbehovet hos studenter och forskare inom olika discipliner skiljer sig åt. Dessutom varierar bibliotekens organisation, exempelvis vad avser förekomsten av institutionsbibliotek som inte redovisas i föreliggande statistik. Detta mått bör därför inte användas vid jämförelser mellan olika bibliotek, utan enbart för att göra jämförelser över tid inom ett och samma bibliotek. )MlUUOnQ (se tabell 11 och 13) Fjärrlån (lån mellan bibliotek) är en kostsam hantering och en målsättning inom bibliotekssystemet har varit att få ned antalet. Ett sätt har varit att ingå licensavtal för tillgång till ett utökat antal elektroniska tidskrifter. Att antalet fjärrlån blir mindre kan nu betraktas som en tydlig trend. Både fjärrutlån och fjärrinlån visar på en väsentlig minskning. Under den senaste femårsperioden har fjärrutlånen minskat med 25,8 procent och fjärrinlånen med 27,7 procent. Den senaste rapporteringsperioden uppvisar en nedgång med 11,8 procent för fjärrutlån respektive 8 procent för fjärrinlån. Det samlade fjärrutlånet från de svenska forskningsbiblioteken till andra bibliotek uppgick under verksamhetsåret till utlån. 87,9 procent av dessa var fjärrutlån till andra bibliotek i Sverige. Av det totala antalet fjärrutlån bestod av originaldokument, dvs. huvudsakligen böcker. Kopieleveransernas andel av fjärrutlånen uppgår till 51,79 procent. Forskningsbibliotekens inlån av dokument och kopior från andra bibliotek uppgick under året till drygt ,2 procent av bibliotekens fjärrinlån kommer från andra bibliotek i Sverige. )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQVHNRQRPL (se tabell 18 20) De sammanlagda driftskostnaderna (exklusive hyra, underhåll och drift av bibliotekslokaler) uppgick under året till drygt miljoner. Motsvarande siffra för 2000 var miljoner. I genomsnitt fördelade sig dessa kostnader enligt följande med föregående års procentsatser inom parentes. Löner 57,5% (58,2 %) Förvärv 22,6% (21,1 %) Övrigt 19,9% (20,7 %) Forskningsbibliotekens totala intäkter (bl.a. från fotokopiering, försäljning av informationstjänster, kataloger etc.) uppgick till ca 94,8 miljoner kronor. Högskolebiblioteken erbjuder intressanta möjligheter till jämförelser, genom sitt likartade huvudmannaskap, sina likartade målsättningar och det faktum att de är ensamma om att redovisa antalet förväntande användare. En sådan jämförelse är

7 KB/BIBSAM och SCB 7 Statistikrapport bibliotekets andel av högskolornas kostnader. Kostnadsandelarna för 2001 redovisas i tabell nedan. Uppgifterna om högskolans kostnader är tagna från Högskoleverkets NU-databas (http://nu.hsv.se). I bibliotekets kostnader är inte lokal- och byggkostnader inräknade. Detta beror på att vissa bibliotek inte belastas av dessa kostnader och av jämförelseskäl har de därför uteslutits Högskola Högskolans Bibliotekets Bibliotekets kostnader kostnader andel av (exkl högskolans lokalkostn) kostnader 2001 (tkr) 2001 (tkr) 2001 (procent) Örebro universitet ,97% Högskolan i Borås ,62% Högskolan i Skövde ,41% Södertörns Högskola ,36% Handelshögskolan i Stockholm ,17% Högskolan i Jönköping ,88% Nordiska hälsovårdshögskolan ,69% Växjö universitet ,57% Idrottshögskolan i Stockholm ,48% Högskolan i Trollhättan/Uddevalla ,42% Uppsala universitet ,39% Högskolan på Gotland ,34% Lärarhögskolan i Stockholm ,27% Mitthögskolan ,09% Mälardalens högskola ,07% Karlstads universitet ,06% Linköpings universitet ,05% Malmö högskola ,02% Stockholms universitet ,85% Lunds universitet ,85% Umeå universitet ,82% Högskolan i Halmstad ,75% Blekinge tekniska högskola ,68% Göteborgs universitet ,62% Chalmers tekniska högskola ,54% Högskolan i Kalmar ,52% Högskolan Dalarna ,51% Högskolan Kristianstad ,50% Kungl. Tekniska högskolan ,50% Luleå tekniska universitet ,48% Karolinska institutet ,46% Högskolan i Gävle ,35% Ingesunds Musikhögskola ,18% Sveriges lantbruksuniversitet ,05% Konstfack ,75% Försvarshögskolan ,72% Polishögskolan ,38% TOTAL/MEDEL ,86% Bibliotekens andel av högskolans kostnader har totalt sett ökat en aning efter att ha legat på samma nivå sedan sammanställningen började göras Inom ramen för jämförelsen finns det naturligtvis en stor variation mellan de olika högskolorna. Det bör dessutom påpekas att det bland de stora universiteten finns kostnader för biblioteksverksamhet som inte redovisas som bibliotekskostnader, exempelvis för den biblioteksservice som erbjuds i anslutning till institutioner, fakulteter och liknande. Biblioteket vid Örebro universitet uppvisar liksom tidigare år den största andelen av högskolans kostnader. Det är fortfarande de nya högskolebiblioteken som

8 KB/BIBSAM och SCB 8 Statistikrapport ligger överst på listan medan de stora universitetsbiblioteken inte får lika stor andel av moderorganisationens totala kostnader. På Lunds universitet har bibliotekets andel av kostnaderna ökat, kanske främst beroende på omorganisationen vilket medfört att fler av universitetets bibliotek ingår i denna statistik. Handelshögskolans bibliotek uppvisar en markant ökning jämfört med tidigare år. Detta beror främst på att högskolans kostnader minskat kraftigt utan att bibliotekets kostnader uppvisat motsvarande minskning.

9 KB/BIBSAM och SCB 9 Statistikrapport 7DEHOOHU Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Forskningsbibliotek 2001, efter serviceställen, användare, läsplatser och persondatorer tillgängliga för bibliotekets besökare 1. Research libraries 2001, by service points, users, seats and computers available for visitors National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek Totalt antal bibliotek Antal serviceställen Förväntade användare S:a antal bibliotek Totalt antal förväntade användare Sittplatser, alla kategorier Uppgift saknas Totalt antal sittplatser Antal sittplatser per bibliotek Antal förväntade användare per sittplats Persondatorer, tillgängliga för besökare Uppgift saknas

10 KB/BIBSAM och SCB 10 Statistikrapport 1. (forts.) National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek Därav persondatorer uppkopplade mot internet Uppgift saknas Besökare, antal per dag Uppgift saknas Totalt antal besökare Antal besökare per bibliotek Forskningsbibliotek 2001, efter öppethållande 2. Research libraries 2001, by opening hours Öppethållande, dagar per år National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek Uppgift saknas Antal dagar per bibliotek Öppethållande, timmar per vecka Uppgift saknas Antal timmar per bibliotek

11 KB/BIBSAM och SCB 11 Statistikrapport 3. Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av böcker och seriella publikationer 3. Research libraries 2001, by stock and additions of books and serials Bestånd, tusental band National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek Uppgift saknas Totalt tusental band Därav tillväxt under året Bestånd, antal hyllmeter Uppgift saknas Totalt antal hyllmeter Därav förvärv under året tillgängligt på öppna hyllor Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av småtryck 4. Research libraries 2001, by stock and additions of ephemera Bestånd, antal hyllmeter National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek /uppgift saknas Totalt antal hyllmeter Därav förvärv under året

12 KB/BIBSAM och SCB 12 Statistikrapport 5. Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av seriella publikationer 5. Research libraries 2001, by stock and additions of current serial publications Bestånd, antal löpande seriella titlar National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek Uppgift saknas Totalt antal titlar Därav angivet som tidskrifter och årsböcker Varav svenska Varav utländska tidningar serier Förvärv under året, antal seriella titlar Därav angivet som tidskrifter och årsböcker Varav svenska Varav utländska tidningar serier

13 KB/BIBSAM och SCB 13 Statistikrapport 6. Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av manuskript 6. Research libraries 2001, by stock and additions of manuscripts Bestånd, hyllmeter National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek /uppgift saknas Totalt antal hyllmeter Därav förvärv under året Bestånd, fysiska enheter /uppgift saknas Totalt antal fysiska enheter Därav förvärv under året

14 KB/BIBSAM och SCB 14 Statistikrapport 7. Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av musiktryck 7. Research libraries 2001, by stock and additions of music prints Bestånd, hyllmeter National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek /uppgift saknas Totalt antal hyllmeter Därav förvärv under året Bestånd, fysiska enheter /uppgift saknas Totalt antal fysiska enheter Därav förvärv under året

15 KB/BIBSAM och SCB 15 Statistikrapport 8. Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av mikrografiska dokument 8. Research libraries 2001, by stock and additions of microforms Bestånd, fysiska enheter National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek /uppgift saknas Totalt antal fysiska enheter Därav angivet som mikrofilm mikrofiche Förvärv, antal fysiska enheter Därav angivet som mikrofilm mikrofiche Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av audovisuella dokument 9. Research libraries 2001, by stock and additions of audio-visual documents Bestånd, fysiska enheter National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek /uppgift saknas Totalt antal fysiska enheter Förvärv, antal fysiska enheter

16 KB/BIBSAM och SCB 16 Statistikrapport 10. Forskningsbibliotek 2001, efter bestånd och förvärv av grafiska och kartografiska, elektroniska samt övriga dokument 10. Research libraries 2001, by stock and additions of other documents Grafiska och kartografiska dokument National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek Bestånd, antal fysiska enheter /uppgift saknas Totalt antal fysiska enheter Därav förvärv under året Elektroniska dokument Bestånd, fysiska enheter /uppgift saknas Totalt antal fysiska enheter Därav förvärv under året Övriga dokument Bestånd, fysiska enheter /uppgift saknas Totalt antal fysiska enheter Därav förvärv under året ) Patent- och registreringsverket står för enheter. 2) Patent- och registreringsverket står för 72 milj. enheter.

17 KB/BIBSAM och SCB 17 Statistikrapport 11. Forskningsbibliotek 2001, efter utlån från egna samlingar 11. Research libraries 2001, by local and interlibrary lending National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek Lokala lån, antal Uppgift saknas Totalt antal lokala lån Därav angivet som fysiska hemlån kopior istället för lån läsesalslån Kategori ej angiven Fjärrutlån, antal dokument /uppgift saknas Totalt antal fjärrutlån Därav angivet som fysiska hemlån kopior istället för lån Kategori ej angiven Fjärrutlån fördelade efter mottagare Bibliotek i Sverige övriga Norden övriga länder Mottagarland ej angivet Totalt antal utlån från egna samlingar

18 KB/BIBSAM och SCB 18 Statistikrapport 12. Antal lokala lån per förväntad användare vid universitet och högskolor 1996/ Local loans per expected user at university and other higher education libraries 1996/ Bibliotek 1996/ Blekinge Tekniska Högskola. Bibl. 1).. 5,1 7,4 5,4 6,7 Chalmers tekn. högskolas bibl. 5,4 5,2 5,0 5,3 6,5 Försvarshögskolans bibliotek ,4 12,8 Göteborgs universitetsbibl. 13,1 13,0 13,1 13,0 13,4 Handelshögskolans bibl. 33,9 35,4 35,2 32,5 29,2 Högskolan Dalarna. Bibl. 11,5 13,6 16,0 18,1 14,3 Högskolan i Borås. Bibl. 9,3 10,2 12,9 14,7 10,0 Högskolan i Gävle/Sandviken. Bibl. 6,3 6,6 6,5 7,2 6,6 Högskolan i Halmstad. Bibl... 6,9 5,7 8,5 8,8 Högskolan i Jönköping. Bibl. 9,2 12,4 13,6 15,5 14,6 Högskolan i Kalmar. Bibl Högskolan i Kristianstad. Bibl. 8,3 8,9 12,9 15,6 11,0 Högskolan i Skövde. Bibl. 5,4 8,7 12,5 12,8 13,9 Högskolan på Gotland. Bibl... 7,6 9,0 10,3 11,0 Högskolan Trollhättan / Uddevalla. Bibl. 8,3 9,7 7,7 8,1 8,9 Idrottshögskolan i Stockholm. Bibl. 15,5 19,0 29,2 30,6 33,2 Ingesunds musikhögskolans bibliotek ,0 Karlstads universitetsbibl. 28,4 31,0 33,5 29,5 29,1 Karolinska inst. bibl. och inf.central (KIB) 11,7 11,9 12,1 15,8 21,6 Konstfackskolans bibl... 13,5 14,1 16,1 18,5 Kungl. tekniska högskolans bibl. 5,0 6,3 6,9 4,1 3,8 Linköpings universitetsbibl. 24,2 19,6 22,1 22,9 25,5 Luleå universitetsbibl. 10,3 9,4 10,4 11,1 10,1 Lunds universitetsbibl. 12,9 8,2 9,4 8,5 8,2 Lärarhögskolan i Stockholm. Bibl. 15,6 21,8 26,2 26,1 20,5 Malmö högskolas bibl... 25,6 21,9 14,7 18,6 Medioteket lärarhögskolan i Malmö 2) 47, Mitthögskolan. Bibl. 8,4 12,0 11,5 13,3 18,3 Mälardalens högskola. Bibl. 7,0 7,5 11,0 11,7 13,6 Nordiska hälsovårdshögskolans bibl ,9 2,3 2,0 Polishögskolan. Bibl ,3 0,4 Stockholms universitetsbibl. 17,1 15,5 7,4 19,3 25,2 Sveriges lantbruksuniversitets bibl. 11,2 11,0 10,5 12,2 14,1 Södertörns högskolebibl. 12,0 13,7 16,9 27,1 33,4 Umeå universitetsbibl. 11,9 8,9 8,1 17,9 23,4 Uppsala universitetsbibl. 10,9 8,0 7,5 6,4 5,0 Växjö universitetsbibl. 17,2 18,7 19,5 20,0 16,8 Örebro universitetsbibl. 12,2 13,3 14,3 17,6 24,3 Medelvärde 13,1 12, ,1 1) Blekinge Tekniska Högskola har bytt namn från Högskolan i Ronneby/Karlskrona. 2) Fr o m 1998 ingår biblioteket i uppgifterna för Malmö högskolas bibliotek.

19 KB/BIBSAM och SCB 19 Statistikrapport 13. Forskningsbibliotek 2001, efter inkommande fjärrlån 13. Research libraries 2001, by interlibrary borrowing Fjärrinlån, antal dokument National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek /uppgift saknas Totalt antal fjärrlån Därav angivet som fysiska lån kopior i stället för lån Kategori ej angiven Fjärrinlån fördelade efter avsändare Bibliotek i Sverige övriga Norden övriga länder Avsändarland ej angivet

20 KB/BIBSAM och SCB 20 Statistikrapport 14. Forskningsbibliotek 2001, efter informationstjänster 14. Research libraries 2001, by information service Ämnesbaserade on linesökningar, antal National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek /uppgift saknas Totalt antal sökningar Löpande SDI-profiler, antal /uppgift saknas Totalt antal SDI-profiler Indexeringar, antal /uppgift saknas Totalt antal indexeringar

21 KB/BIBSAM och SCB 21 Statistikrapport 15. Forskningsbibliotek 2001, efter fotokopiering 15. Research libraries 2001, by photo copying Papperskopior framställda av biblioteket, antal National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek /uppgift saknas Totalt antal papperskopior framställda av biblioteket Mikrografiska dokument, antal /uppgift saknas Totalt antal mikrografiska dokument

22 KB/BIBSAM och SCB 22 Statistikrapport 16. Forskningsbibliotek 2001, efter personal, antal helårsverken 16. Research libraries 2001, by staff, number of full-time equivalents Bibliotekarier och dokumentalister, antal helårsverken National Högskole Special Summa bibliotek bibliotek bibliotek Uppgift saknas Totalt antal helårsverken Biblioteksassistenter, antal helårsverken Uppgift saknas Totalt antal helårsverken Övrig personal, antal helårsverken Uppgift saknas Totalt antal helårsverken Samtliga personalkategorier, antal helårsverken Uppgift saknas Totalt antal helårsverken

23 KB/BIBSAM och SCB 23 Statistikrapport 17. Forskningsbibliotek 2001, efter personal, antal anställda 17. Research libraries 2001, by staff, number of employed Bibliotekarier och dokumentalister, antal anställda National- Högskole Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek Uppgift saknas Totalt antal anställda Biblioteksassistenter, antal anställda Uppgift saknas Totalt antal anställda Övrig personal, antal anställda Uppgift saknas Totalt antal anställda Samtlig personal, antal anställda Uppgift saknas Totalt antal anställda

24 KB/BIBSAM och SCB 24 Statistikrapport 18. Forskningsbibliotek 2001, efter driftkostnader 18. Research libraries 2001, by operating costs Totala driftkostnader, tusental kr National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek Uppgift saknas Totalt tusental kr Därav angivet för förvärv, tusental kr Andel i procent 4,6 26,4 12,2 22,6 löner, tusental kr Andel i procent 59,2 56,3 66,8 57,5 köp av informationstjänster, tusental kr Andel i procent 6,1 1,9 6,6 2,8 övriga kostnader, tusental kr Andel i procent 30,1 15,4 14,4 17,0 Lokalkostnader, tusental kr

25 KB/BIBSAM och SCB 25 Statistikrapport 19. Forskningsbibliotek 2001, efter intäkter 19. Research libraries 2001, by incomes Totala intäkter från tjänster tusental kr National- Högskole- Special- Summa bibliotek bibliotek bibliotek /uppgift saknas Totalt tusental kronor Därav angivet för fotokopiering, tusental kr informationstjänster, tusental kr övrigt, tusental kr

26 KB/BIBSAM och SCB 26 Statistikrapport 20. Forskningsbibliotek Bestånd, användning, personal, ekonomi 20. Research libraries 2001, by stock, use, staff, and economy Serviceutbud och användare Persondatorer Öppethållande Service- Antal Besö- Antal Tillgäng- - därav Dagar Timmar ställen förv. kare läs- liga för uppkop- per år per anv. per dag platser besökare lade mot vecka internet NATIONALBIBLIOTEK Kungliga biblioteket HÖGSKOLEBIBLIOTEK Blekinge tekn.högskola. Bibl Chalmers tekn. Högskola. Bibl Försvarshögskolans bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolans bibliotek Högskolan Dalarna Högskolan i Borås. Bibl Högskolan i Gävle / Sandviken Bibl Högskolan i Halmstad. Bibl Högskolan i Jönköping. Bibl Högskolan i Kalmar. Bibl Högskolan i Kristianstad. Bibl Högskolan i Skövde. Bibl Högskolan på Gotland. Bibl Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Bibl Idrottshögskolan i Stockholm. Bibl Ingesunds musikhögskolans bibl Karlstads universitetsbibl Karolinska inst. bibl.(kib) Konstfacks bibl Kungl. tekniska högskolans bibl Linköpings universitetsbibl Luleå universitetsbibl Lunds universitetsbibl Lärarhögskolan i Stockholm. Bibl Malmö högskolas bibl Mitthögskolan. Bibl Mälardalens högskola. Bibl Nordiska hälsovhögsk. bibl Polishögskolans bibl Stockholms universitetsbibl Sveriges lantbruksuniversitets bibl Södertörns högskolebibl Umeå universitetsbibl Uppsala universitetsbibl Växjö universitetsbibl Örebro universitetsbibl SUMMA HÖGSKOLEBIBLIOTEK

27 KB/BIBSAM och SCB 27 Statistikrapport 20 (forts.) Serviceutbud och användare Persondatorer Öppethållande Service- Antal Besö- Antal Tillgäng- - därav Dagar Timmar ställen förv. kare läs- liga för uppkop- per år per anv. per dag platser besökare lade mot vecka internet SPECIALBIBLIOTEK Arbetarrörelsens arkiv och bibl Arbetslivsbiblioteket CAN:s bibliotek Konstbibl./Nationalm & M M Kungl. skogs- och lantbruksak. Bibl Naturvårdsverket, biblioteket Nordiska Afrikainstitutets bibl Nordiska museets bibliotek Patentverkets bibliotek Riksarkivets bibliotek Riksdagsbiblioteket Statens musikbibliotek Statistiska centralbyråns bibliotek Svenska barnboksinstitut Svenska Filminstitutet Dokum Sveriges geologiska undersökn. Bibl Totalförsvarets forskningsinstitut bibl Utrikespolitiska institutets bibl Vitterhetsakademiens bibliotek Väg o transpfo.inst.bibl SUMMA SPECIALBIBLIOTEK SUMMA SAMTLIGA BIBLIOTEK

28 KB/BIBSAM och SCB 28 Statistikrapport 20 (forts.) Bestånd, hyllmeter Bestånd av böcker, seriella titlar och elektroniska tidskrifter Därav % i öppna saml. Förvärv, hyllmeter Löpande seriella titlar Elektroniska tidskrifter Antal titlar i pren.avtal Förvärv under året NATIONALBIBLIOTEK Kungliga biblioteket HÖGSKOLEBIBLIOTEK Blekinge tekn.högskola. Bibl Chalmers tekn. Högskola. Bibl Försvarshögskolans bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolans bibliotek Högskolan Dalarna Högskolan i Borås. Bibl Högskolan i Gävle / Sandviken Bibl Högskolan i Halmstad. Bibl Högskolan i Jönköping. Bibl Högskolan i Kalmar. Bibl Högskolan i Kristianstad. Bibl Högskolan i Skövde. Bibl Högskolan på Gotland. Bibl Högskolan Trollhättan/Uddevalla Bibl Idrottshögskolan i Stockholm. Bibl Ingesunds musikhögskolans bibl Karlstads universitetsbibl Karolinska inst. bibl.(kib) Konstfacks bibl Kungl. tekniska högskolans bibl Linköpings universitetsbibl Luleå universitetsbibl Lunds universitetsbibl Lärarhögskolan i Stockholm. Bibl Malmö högskolas bibl Mitthögskolan. Bibl Mälardalens högskola. Bibl Nordiska hälsovhögsk. bibl Polishögskolans bibl Stockholms universitetsbibl Sveriges lantbruksuniversitets bibl Södertörns högskolebibl Umeå universitetsbibl Uppsala universitetsbibl Växjö universitetsbibl Örebro universitetsbibl SUMMA HÖGSKOLEBIBLIOTEK

29 KB/BIBSAM och SCB 29 Statistikrapport 20 (forts.) Bestånd, hyllmeter Bestånd av böcker, seriella titlar och elektroniska tidskrifter Därav % i öppna saml. Förvärv, hyllmeter Löpande seriella titlar Elektroniska tidskrifter Antal titlar i pren.avtal Förvärv under året SPECIALBIBLIOTEK Arbetarrörelsens arkiv och bibl Arbetslivsbiblioteket CAN:s bibliotek Konstbibl./Nationalm & M M Kungl. skogs- och lantbruksak. Bibl Naturvårdsverket, biblioteket Nordiska Afrikainstitutets bibl Nordiska museets bibliotek Patentverkets bibliotek Riksarkivets bibliotek Riksdagsbiblioteket Statens musikbibliotek Statistiska centralbyråns bibliotek Svenska barnboksinstitut Svenska Filminstitutet Dokum Sveriges geologiska undersökn. Bibl Totalförsvarets forskningsinstitut bibl Utrikespolitiska institutets bibl Vitterhetsakademiens bibliotek Väg o transpfo.inst.bibl SUMMA SPECIALBIBLIOTEK SUMMA SAMTLIGA BIBLIOTEK

30 KB/BIBSAM och SCB 30 Statistikrapport 20 (forts.) Bestånd av övriga dokumenttyper Utlån från egna samlingar Manu- Mikrograf. AV-dok. Graf. dok. Elektron. Lokala Fjärr- Totalt skript, dok., fys. enh., fys. enh. dok. lån utlån hyllm. fys. enh. enh fys. enh. NATIONALBIBLIOTEK Kungliga biblioteket HÖGSKOLEBIBLIOTEK Blekinge tekn.högskola. Bibl Chalmers tekn. Högskola. Bibl Försvarshögskolans bibl Göteborgs universitetsbibl Handelshögskolans bibl Högskolan Dalarna Högskolan i Borås. Bibl Högskolan i Gävle / Sandviken Bibl Högskolan i Halmstad. Bibl Högskolan i Jönköping. Bibl Högskolan i Kalmar. Bibl Högskolan i Kristianstad. Bibl Högskolan i Skövde. Bibl Högskolan på Gotland. Bibl ögskolan Trollhättan/ Huddevalla. Bibl Idrottshögskolan i Stockholm. Bibl Ingesunds musikhögskolans bibliotek Karlstads universitetsbibl Karolinska inst. bibl.(kib) Konstfacks bibl Kungl. tekniska högskolans bibl Linköpings universitetsbibl Luleå universitetsbibl Lunds universitetsbibl Lärarhögskolan i Stockholm. Bibl Malmö högskolas bibl Mitthögskolan. Bibl Mälardalens högskola. Bibl Nordiska hälsovhögsk. bibl Polishögskolans bibl Stockholms universitetsbibl Sveriges lantbruksuniversitets bibl Södertörns högskolebibl Umeå universitetsbibl Uppsala universitetsbibl Växjö universitetsbibl Örebro universitetsbibl SUMMA HÖGSKOLE- BIBLIOTEK

31 KB/BIBSAM och SCB 31 Statistikrapport 20 (forts.) Bestånd av övriga dokumenttyper Utlån från egna samlingar Manu- Mikrograf. AV-dok. Graf. dok. Elektron. Lokala Fjärr- Totalt skript, dok., fys. enh., fys. enh. dok. lån utlån hyllm. fys. enh. enh fys. enh. SPECIALBIBLIOTEK Arbetarrörelsens arkiv och bibl Arbetslivsbiblioteket CAN:s bibliotek Konstbibl./Nationalm & M M Kungl. skogs- och lantbruksak. Bibl Naturvårdsverket, bibl Nordiska Afrikainstitutets bibl Nordiska museets bibliotek Patentverkets bibliotek Riksarkivets bibliotek Riksdagsbiblioteket Statens musikbibliotek Statistiska centralbyråns bibliotek Svenska barnboksinstitut Svenska Filminstitutet Dokum Sveriges geologiska undersökn. Bibl Totalförsvarets forskningsinstitut bibl Utrikespolitiska institutets bibl Vitterhetsakademiens bibl Väg o transpfo.inst.bibl SUMMA SPECIAL- BIBLIOTEK SUMMA SAMTLIGA BIBLIOTEK

32 KB/BIBSAM och SCB 32 Statistikrapport 20 (forts.) Inlån Informationstjänster Fotokopiering Pers., helårsverken Fjärr- Diff.m. Äm- Löp. Index- Pappers- Mikro- Bibl./ Bibl. Övr. Totalt inlån fjärrut- nes- SDI- eringar kopior graf. dok ass. utlån o base- pro- dok. fjärrin- rade filer lån online sökn. NATIONAL BIBLIOTEK Kungliga biblioteket HÖGSKOLE- BIBLIOTEK Blekinge tekn. högskola. Bibl Chalmers tekn. Högskola. Bibl Försvarshögskolans bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolans bibliotek Högskolan Dalarna Högskolan i Borås. Bibl Högskolan i Gävle / Sandviken Bibl Högskolan i Halmstad. Bibl Högskolan i Jönköping. Bibl Högskolan i Kalmar. Bibl Högskolan i Kristianstad. Bibl Högskolan i Skövde. Bibl Högskolan på Gotland. Bibl Högskolan Trollhättan /Uddevalla. Bibl Idrottshögskolan i Stockholm. Bibl Ingesunds musikhögskolans bibliotek Karlstads universitetsbibl Karolinska inst. bibl.(kib) Konstfacks bibl Kungl. tekniska högskolans bibl Linköpings universitetsbibl Luleå universitetsbibl Lunds universitetsbibl Lärarhögskolan i Stockholm. Bibl Malmö högskolas bibl Mitthögskolan. Bibl Mälardalens högskola. Bibl Nordiska hälsov.- högsk. bibl Polishögskolans bibl Stockholms universitetsbibl Sveriges lantbruksuniversitets bibl Södertörns högskolebibl

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2006. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2006. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2006 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2006 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2006.

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc.

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc. KB/BIBSAM och SCB 1 Forskningsbiblioteken 2005 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2005. Media stock, media circulation, staff, costs etc. I korta drag 70 procent

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. Biblioteket BIBSAM 2002-04-15 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. 1998, 1999 och 2000 Henrik Åslund 1:e handläggare Innehållsförteckning Förord... 3 1 Definitioner och avgränsningar... 4

Läs mer

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc.

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc. KB/BIBSAM och SCB 1 Forskningsbiblioteken 2003 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2003. Media stock, media circulation, staff, costs etc. I korta drag Tryckta

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag,

Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag, 1 2 Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag, uppbördsverksamhet och transfereringar 3 Vissa typer

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Forskningsbibliotek. Innehållsförteckning. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN KU0102 BV/DEM (11) Bernhard Tesler KU0102

Forskningsbibliotek. Innehållsförteckning. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN KU0102 BV/DEM (11) Bernhard Tesler KU0102 BV/DEM 2007-09-27 1(11) Forskningsbibliotek 2006 KU0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Forskningsbibliotek 2007 KU0102

Forskningsbibliotek 2007 KU0102 BV/DEM 2008-08-19 1(12) Forskningsbibliotek 2007 KU0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Rapport 2006:21 R. Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005

Rapport 2006:21 R. Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005 Rapport 2006:21 R Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Medelarealen fortsätter att öka

Medelarealen fortsätter att öka JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03 Trädgårdsproduktion 2011 The 2011 Horticultural census I korta drag Uppgifterna om energianvändning i växthus, posten; bark, flis och spån har korrigerats,

Läs mer

STATLIGA MYNDIGHETERS LOKALER UTVECKLING AV LOKALHYROR OCH AREOR

STATLIGA MYNDIGHETERS LOKALER UTVECKLING AV LOKALHYROR OCH AREOR STATLIGA MYNDIGHETERS LOKALER UTVECKLING AV LOKALHYROR OCH AREOR 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Statliga myndigheters lokaler utveckling av lokalhyror och areor...3 Inledning...3 Den samlade bilden...3 Hyreskostnadsutveckling

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek. Femårsrapport 1997-2001

Svenska forskningsbibliotek. Femårsrapport 1997-2001 Svenska forskningsbibliotek Femårsrapport 1997-2001 Christina Jönsson Adrial BIBSAM e-post: christina.jonsson.adrial@bibsam.kb.se 2 Innehåll Inledning 5 Definitioner och avgränsningar 7 Sammanfattning

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2

FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2 FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2 Public Libraries 2004 Folkbiblioteken 2004 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Rolf-Allan Norrmosse. SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Paper presenterat vid konferensen

Rolf-Allan Norrmosse. SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Paper presenterat vid konferensen SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Rolf-Allan Norrmosse Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås SCB:s erfarenheter av digitalisering

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. biblioteket BIBSAM 1998-12-02 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. Sammanställd av Henrik Åslund 1:e bibliotekarie/handläggare Innehållsförteckning 1 Inledning * 1.1 Definitioner och avgränsningar

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 Music 2002 Musik 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Förfrågningar: Anita Jonsson, Kulturrådet, tel. 08 519 264 48 ISSN

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007 2011 Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007 2011 Regionbibliotek Stockholm STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN Krister Hansson, tel 508

Läs mer

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek.

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek. Välkommen till 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Tack för att du loggat in i frågeformuläret som rör 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

Vetenskapsrådet. Missiv 2009-07-14 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Carl Jacobsson. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Vetenskapsrådet. Missiv 2009-07-14 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Carl Jacobsson. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-07-14 Handläggare Carl Jacobsson Diarienummer 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Vetenskapsrådet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Missiv Enligt regeringsbeslut U2009/322/F (2009-01-29) fick Vetenskapsrådet

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån:

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Andelen av en årskull som får kvalificerade jobb efter examen: Byggteknik Karlstads universitet Grund 94% Byggteknik Linköpings univiersitet

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Byggteknik Linköpings univiersitet Byggteknik Högskolan i Halmstad Industriell ekonomi Högskolan i Skövde Maskinteknik

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1...

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1... Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1 Utbildningsorganisationer som deltar i antagningsomgången: Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Stockholm Gymnastik-

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS

SVERIGES UNIVERSITETS SVERIGES UNIVERSITETS RAPPORT & HÖGSKOLEFÖRBUND 2000-04-06 Rekrytering till matematisk/naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Uppdraget Bristen på personer med naturvetenskaplig och teknisk bakgrund

Läs mer

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Analysavdelningen 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2012-05-22 2012/6 Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Från och med hösten 2011 ska

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt.

Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt. http://bibstat.libris.kb.se/ Hej och välkommen! Du har nu kommit till enkäten för Sveriges officiella biblioteksstatistik som gäller för alla offentligt finansierade bibliotekstyper. Tanken med att använda

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrbottens län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Norrbottens län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Norrbottens län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:1 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003 Investments in agricultural machinery and equipment in 2003 Sammanfattning Jordbrukets investeringar

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

Biologibibliotekets styrgrupp

Biologibibliotekets styrgrupp Protokoll NR 12 Biologibibliotekets styrgrupp Protokoll den 3 december 2003 Biologibiblioteket Närvarande: Wilhelm Granéli ordf. Pertti Malkki (doktorand) Jan-Åke Nilsson (zooekol) Åse Paulsson (bibl.)

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer