Svenska forskningsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska forskningsbibliotek"

Transkript

1 Kungl. Biblioteket BIBSAM Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. 1998, 1999 och 2000 Henrik Åslund 1:e handläggare

2 Innehållsförteckning Förord Definitioner och avgränsningar Universitets- och högskolebibliotekens utveckling Kvantitativ utveckling Studenterna och tillgången till biblioteken Ekonomisk utveckling Prisökningar på tidskrifter Beståndsutvecklingen Personal Låneverksamhet Biblioteksbyggnader och biblioteksorganisationer IT-utveckling Sammanfattning och analys svenska universitets- och högskolebibliotek Utvecklingen vid de övriga forskningsbiblioteken Serviceutbud Bestånd av böcker och tidskrifter Låneverksamhet Lokala lån Fjärrlån Personal Källförteckning, appendix och tabeller Källförteckning Appendix Appendix 1. Lista över biblioteken i den statliga forskningsbiblioteksstatistiken (BIBSAM-biblioteken) Appendix 2. Fjärrlån totalt samt kompensationsbelopp för Appendix 3. Fjärrlån totalt samt kompensationsbelopp för Appendix 4. Fjärrlån totalt samt kompensationsbelopp för Tabeller. Universitets- och högskolebibliotek

3 Förord KB skall enligt sin instruktion vart tredje år till regeringen inge en rapport med en analys av utvecklingen avseende de vetenskapliga biblioteken i landet. Rapporterna tar sin utgångspunkt i den statistik som varje år, på Kungl. bibliotekets uppdrag, samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB) och publiceras i SCB:s Statistiska meddelanden, Ku 13. Det innebär att tyngdpunkten ligger på de mätbara aspekterna av forskningsbibliotekens utveckling. Det finns, sägs det, tre olika former av bedrägeri: lögn, förbannad dikt och statistik. Sant är att uttolkning av biblioteksstatistik är en grannlaga uppgift. Mer eller mindre dolda olikheter i lokala förhållanden försvårar jämförelser mellan bibliotek. Ett sådant exempel är det faktum att lokalkostnader ibland innefattas i bibliotekets budget, ibland inte. Därför kan dessa kostnader inte tas med i statistiken, vilket är beklagligt i en tid av ständigt återkommande ny- och utbyggnader av bibliotek. En annan svårighet är eftersläpningen i redovisningen. Föreliggande treårsrapport baserar sig på statistik från åren Det betyder t.ex. att vi här inte ser mer än början av den snabba övergång från tryckta till elektroniska tidskrifter som skett under den allra senaste tiden. Inte heller redovisas de akuta ekonomiska svårigheter som, främst p.g.a. minskade anslag till moderorganisationerna, drabbat vissa universitets- och högskolebibliotek under den allra senaste tiden. Med dessa reservationer vill jag ändå hoppas och tro att det i rapporten finns åtskilligt av intresse att hämta för beslutsfattare på såväl lokal som nationell nivå. Det bestående intrycket är att de svenska forskningsbibliotekens verksamhet fortsatt är stadd i snabb förändring. Kjell Nilsson Biblioteksråd och chef för BIBSAM 3

4 1 Definitioner och avgränsningar Med forskningsbibliotek avses i föreliggande rapport bibliotek som är allmänt tillgängliga, som till någon del har statlig finansiering, och som har som en primär uppgift att betjäna högre utbildning och/eller forskning. De ska också ha en personalstyrka om minst tre årsverken. Mot dessa kriterier svarar 35 universitets- och högskolebibliotek samt 20 icke-akademiska s.k. specialbibliotek. De 35 universitets- och högskolebiblioteken är i rapporten indelade i 3 grupper; biblioteken vid universiteten, fackhögskolorna och de mindre och medelstora högskolorna (MoM): Universitet 1. Göteborgs universitet 2. Karlstads universitet 3. Linköpings universitet 4. Lunds universitet 5. Stockholms universitet 6. Umeå universitet 7. Uppsala universitet 8. Växjö universitet 9. Örebro universitet Fackhögskolor 1. Chalmers tekniska högskola 2. Försvarshögskolan 3. Handelshögskolan 4. Idrottshögskolan i Stockholm 5. Karolinska institutet 6. Konstfack 7. Kungl. tekniska högskolan 8. Luleå tekniska universitet 9. Lärarhögskolan i Stockholm 10. Polishögskolan 11. Sveriges lantbruksuniversitet Mindre och medelstora högskolor 1. Blekinge Tekniska Högskola 2. Högskolan Dalarna 3. Högskolan i Borås 4. Högskolan i Gävle 5. Högskolan i Halmstad 6. Högskolan i Jönköping 7. Högskolan i Kalmar 8. Högskolan i Kristianstad 9. Högskolan i Skövde 10. Högskolan på Gotland 11. Högskolan Trollhättan/Uddevalla 12. Malmö högskola 13. Mitthögskolan 14. Mälardalens högskola 15. Södertörns högskola De icke akademiska biblioteken består av biblioteken vid: 1. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2. Arbetslivsbiblioteket 3. Nationalmuseum & Moderna Museet 4. Kungl. biblioteket 5. Kungl. skogs- och lantbruksakademien. 6. Naturvårdsverket 7. Nordiska Afrikainstitutet 8. Nordiska museet 9. Patentverket 10. Riksarkivet 11. Riksdagsbiblioteket 12. Statens musikbibliotek 13. Statistiska centralbyrån 14. Svenska barnboksinstitutet 15. Svenska Filminstitutet 16. Sveriges geologiska undersökningar 17. Utrikespolitiska institutet 18. Vitterhetsakademien 19. Väg- och transportforskningsinstitutet 20. Östasiatiska museet En redovisning av alla statligt finansierade och allmänt tillgängliga forskningsbibliotek, inklusive bibliotek med en personalstyrka mindre än tre årsverken, finns i appendix

5 2 Universitets- och högskolebibliotekens utveckling 2.1 Kvantitativ utveckling Figuren nedan visar den relativa förändringen av ett antal, för högskolebiblioteken, centrala faktorer under perioden. Univ.- och högskolebibliotekens utveckling ,77% (E-tidskrifter) -2,51% (Seriella publ. tryck) -0,30% (Årlig tillväxt, tryck) 7,52% (Personal, helårsverke) 18,92% (Sittplatser) 25,71% (Lokala lån) -2,21% (Fjärrlån) 2,71% (Öppettimmar) 10,75% (Studenter) 21,76% (Bibliotekskostnader) 31,16% (Högskolans kostnader) 34,45% (Förvärvskostnader) 18,90% (Tidskriftspriser - tryck) -10,00% 40,00% 90,00% 140,00% 190,00% Förklaring: 1. E-tidskrifter: elektroniska tidskrifter i avtal. 2. Löpande seriella publikationer är antalet tidningar, tidskrifter och årsböcker samt serier (rapportserier, kongresserier, monografiserier etc.) 3. Årlig tillväxt: som tillväxt räknas de dokument som under statistikperioden förvärvats till samlingen, vare sig detta skett genom köp, gåva, byte eller på annat sätt (dock ej depositioner) 4. Antal helårsverken: antal personer omräknat i heltidstjänster. 5. Antal sittplatser under bibliotekets kontroll som kan utnyttjas för studier, t.ex. läsplatser, sittplatser vid mikrofilmsläsare, kataloger, grupprum etc. 6. Lokala lån: lån till låntagare på plats vid biblioteket. 7. Fjärrutlån: lån till låntagare vid annat bibliotek 8. Öppettimmar: antal timmar biblioteket har öppet 9. Studenter: antal helårsstuderande vid högskolan eller universitetet 10. Bibliotekskostnader. Bibliotekets totala kostnader exklusive lokalkostnader 11. Högskolekostnader: högskolans kostnader inklusive lokalkostnader 12. Förvärvskostnader omfattar samtliga utgifter för dokument som ingår i bibliotekens samlingar. Hanteringskostnader ingår inte. 13. Litteraturpriser/tidskrifter: prisökning för tidskrifter i utgivares eller förlagsvaluta. Valutakursförändringar ej inräknade. 5

6 2.2 Studenterna och tillgången till biblioteken Serviceutbudet, vad gäller högskolebiblioteken, bestod i slutet av perioden av 132 serviceställen, jämfört med 117 vid periodens början. Med serviceställe menas huvudbibliotek samt biblioteksfilialer vid högskolan. Studentantalet /- antal +/- procent Summa universitet ,83% Summa fackhögskolor ,75% Summa MoM högskolor ,48% Totalt ,75% Antalet studenter vid de svenska universiteten och högskolorna fortsätter att öka. Under treårsperioden har antalet studenter ökat med nästan 11 procent, men utvecklingen är mycket disparat. Den största ökningen har skett på de mindre och medelstora högskolorna, där har antalet studenter ökat från till , nästan 50 procent. Fackhögskolornas studentantal har ökat under perioden med 9,75 procent, medan det på universiteten har minskat med 2,83 procent. Under treårsperioden har antalet förväntade användare, dvs. antalet studenter, forskare, personal och del av allmänheten som kan väntas använda biblioteket, ökat från till , uttryckt i procent en ökning med 33,5 procent. Under 1997 besöktes de svenska högskole- och universitetsbiblioteken av användare per dag, 2000 var den siffran , en ökning med över 25,8 procent under treårsperioden. Det har under perioden tillkommit ett ansenligt antal sittplatser och antalet studenter per sittplats minskar i jämförelse med treårsperiodens början. Det är på de mindre och medelstora högskolorna som sittplatserna, procentuellt sett, ökar mest, med 71,1 procent. Men även på universiteten och fackhögskolorna kan man notera en tillväxt konkurrerade 14,7 studenter om samma sittplats. I slutet av 2000 var den siffran nere i 13,2. Antal sittplatser och antal studenter per sittplats Antal studenter per sittplats Antal sittplatser (totalt) / /- Summa universitet ,2% 14,9 14,3-0,60 Summa fackhögskolor ,7% 13,6 9,6-3,96 Summa MoM högskolor ,1% 15,0 13,2-1,80 Totalt ,9% 14,7 13,2-1,54 Variationen inom respektive bibliotekskategori är också stor. Exempelvis konkurrerar 43 studenter om samma plats på högskolan i Gävle, medan antalet studenter på Jönköpings högskolebibliotek bara är 6,6 per sittplats. På universiteten varierar tillgången till 6

7 sittplatser från 7,8 studenter per plats på Uppsala universitetsbibliotek till 28,7 studenter per plats vid Lunds universitets bibliotek. Bibliotekens öppettider har under perioden ökat från i genomsnitt 59,7 timmar per vecka till 61,4 timmar per vecka, vilket motsvarar en ökning av öppethållandet med 2,7 procent. De mindre och medelstora högskolebiblioteken har under perioden ökat sitt öppethållande från 57,3 till 60,3 timmar i veckan, en ökning med 5,2 procent. Samtidigt har universitetsbiblioteken minskat sitt öppethållande något under perioden. Bibliotekens öppettider Antal timmar per vecka Antal dagar per år / /- Summa universitet 661,8 652,0-1,5% 2 799, ,0-1,2% Medelvärde 73,5 72,4-1,5% 311,0 307,3-1,2% Summa fackhögskolor 570,0 591,5 3,8% 2 955, ,0-4,9% Medelvärde 51,8 53,8 3,8% 268,6 255,5-4,9% Summa MoM högskolor 859,0 904,0 5,2% 4 191, ,0-0,3% Medelvärde 57,3 60,3 5,2% 279,4 278,6-0,3% Totalt 2 090, ,5 2,7% 9 945, ,0-1,9% Medelvärde 59,7 61,4 2,7% 284,1 278,7-1,9% 2.3 Ekonomisk utveckling Bibliotekens kostnader har ökat med 22 procent under treårsperioden medan högskolornas har ökat med 31 procent. Bibliotekens andel av högskolornas kostnader har minskat från 2,75 procent till 2,55. I dessa siffror finns det naturligtvis en stor variation, och det bör även tilläggas att det bland de stora universiteten finns kostnader för biblioteksservice som inte redovisas som bibliotekskostnader, exempelvis för den biblioteksservice som erbjuds i anslutning till institutioner och liknande. Lokal- och byggkostnader är inte inräknade i bibliotekens kostnader, eftersom vissa bibliotek inte belastas av dessa kostnader. Bland de mindre och medelstora högskolebiblioteken varierar bibliotekets andel av högskolans kostnader från 1,95 procent (Gävle) till 4,07 procent (Jönköping). På universitetsbiblioteken varierar det från 1,89 procent (Lund) till 4,45 (Örebro) och på fackhögskolorna är variationen 1,49 (Konstfack) till 3,37 (Idrottshögskolan). Kostnadsutvecklingen har av naturliga skäl varit snabbast vid de mindre och medelstora högskolorna, där bibliotekskostnaderna ökat med 57,4 procent samtidigt som högskolans kostnader har ökat med 89,1 procent. Vid Södertörns högskola har kostnaderna för biblioteksverksamheten ökat med 230 procent under perioden. Endast två bibliotek har minskat sina kostnader, Lunds universitets bibliotek med 7 procent och Kungl. tekniska högskolans bibliotek med 1,59 procent. För att veta om minskade kostnader är positivt eller negativt för biblioteken måste man relatera till bibliotekets verksamhet. Om biblioteket kan ge samma service med mindre resurser är det naturligtvis en effektivitetsvinst. Har biblioteket däremot varit tvunget att dra ner på sin verksamhet och sin servicenivå av ekonomiska skäl finns det anledning att tolka detta negativt. 7

8 Detsamma gäller naturligtvis även för de bibliotek som ökat sina kostnader. Ökningarna måste ses i ljuset av biblioteksverksamhetens omfattning och, naturligtvis, högskolans kostnadsökningar. Man kan, med få undantag, konstatera att biblioteken inte riktigt hänger med i sina moderorganisationers kostnadsutveckling. Det skiljer i genomsnitt nästan 10 procent mellan biblioteken och högskolorna. Kostnadsutveckling vid bibliotek Bibliotekets totalkostnader Högskolornas totalkostnader Bibl andel av högskolans kostnader resp högskola (tkr) / / /- Summa universitet ,28% ,4% 2,81% 2,65% -0,17% Summa fackhögskolor ,61% ,9% 2,49% 2,35% -0,14% Summa MoM högskolor ,45% ,1% 3,18% 2,65% -0,53% Totalt ,76% ,2% 2,75% 2,55% -0,20% I treårsrapporten för åren konstaterades en nedåtgående trend i förhållandet mellan förvärvskostnader och driftskostnader. Under perioden har denna trend brutits och alla sektorerna visar på ökning av förvärvskostnadernas andel. Under perioden har förvärvskostnadernas andel av driftskostnaderna ökat med 2,3 procent, från 22,3 procent till 24,6 procent. Bibliotekens driftskostnader har under perioden genomsnittligt ökat med 21,8 procent medan förvärvskostnaderna ökat med 34,5 procent. Bibliotekens drifts- och förvärvskostnader Biblioteks driftskostnader +/- Bibliotekets förvärvs- kostnader +/- Förvärvskostn. andel +/ Summa universitet ,3% ,2% 20,1% 22,6% 2,5% Summa fackhögskolor ,8% ,1% 25,9% 26,0% 0,1% Summa MoM högskolor ,4% ,0% 24,2% 29,0% 4,9% Totalt ,8% ,5% 22,3% 24,6% 2,3% En förklaring är att många av de mindre och medelstora högskolebiblioteken fortfarande är i en uppbyggnadsfas när det gäller samlingar. En annan att många bibliotek valt att under en övergångstid prenumerera på såväl den elektroniska som den tryckta versionen av samma tidskrift. Den radikalt försämrade kronkursen har också haft stor betydelse. 8

9 2.3.1 Prisökningar på tidskrifter Som framgår av tabellen nedan, har leverantörernas priser på vetenskapliga tidskrifter i tryckt form ökat med drygt 18 procent under den gångna treårsperioden. De ämnesområden som ökat mest under den gångna perioden är naturvetenskap som ökat med 34 procent och medicin som ökat med 29 procent. Prisökningen för övriga ämnesområden ligger mellan 8 och 12 procent. Prisutveckling under treårsperioden (tidskrifter) Samhällsvetenskap Naturvetenskap Medicin Teknik Humaniora Under 2001 fortsatte priserna att stiga och vi ser en genomsnittlig ökning på ytterligare 6 procent. Naturvetenskapliga tidskrifter har från 1997 ökat över 40 procent i pris, och tidskrifter inom medicin har ökat mer än 35 procent. Prisökningsindex - tidskriftspriser Samhällsvetenskap ,77 104,24 108,05 112,16 Naturvetenskap ,28 126,00 134,10 142,00 Medicin ,67 122,12 129,70 135,50 Teknik ,66 108,28 111,73 116,20 Humaniora ,32 108,60 112,36 115,88 Totalt ,54 113,69 118,91 123,97 Underlaget för uträkningarna ovan kommer från tidskriftsleverantören Swets. I deras prisökningar tas ingen hänsyn till olika valutors värdeförändringar. Prisutvecklingen för de tidskrifter i elektronisk form som inköpts inom ramen för BIB- SAMs licenskonsortium ligger generellt under nivån för de tryckta motsvarigheterna. 9

10 De valutor som till största delen används har förändrats negativt. Tabellen nedan visar vilka förändringar som har skett. Valuta förändringar /- 1 GBP 13, ,22 8,08% 1USD 7,895 9,535 20,77% 100 DEM 441,25 452,8512 2,63% 100 FRF 131,8 135,0241 2,45% 100 NLG 391,75 401,9131 2,59% 2.4 Beståndsutvecklingen Ett biblioteks bestånd utgörs av alla de dokument som biblioteket ställer till sina användares förfogande. En bok är, enligt svensk standard, ett icke-seriellt tryckt dokument i kodexform. En seriell publikation är en tryckt eller omtryckt publikation, utgiven i på varandra följande delar och avsedd att fortsättas i oändlighet, oavsett periodicitet. Seriella publikationer indelas i tre grupper: tidningar tidskrifter och årsböcker serier (inklusive rapportserier, kongresserier, monografiserier etc.) Det samlade beståndet av utgivna böcker och seriella publikationer i tryckt form uppgick 2000 till volymer, vilket är en ökning av beståndet med 3,86 procent från 1997 då beståndet uppgick till volymer. I den nuvarande statistiken ingår inte elektroniska tidskrifter i böcker och seriella publikationer. Statistik om elektroniska tidskrifter samlas in och redovisas som ett separat statistiskt mått. Den procentuellt sett största förändringen av litteraturbeståndet har ägt rum på de mindre och medelstora biblioteken. Där har antalet böcker och seriella publikationer ökat med över 32 procent bestod beståndet av volymer och vid utgången av 2000 hade det ökat till volymer. Antalet nyförvärv per år har under perioden ökat med 18 procent. År 2000 förvärvades volymer jämfört med vid treårsperiodens början. 10

11 Vid universitetsbiblioteken förvärvades färre tryckta böcker och tryckta seriella publikationer 2000 än vid periodens början. Statistiken visar en nedgång med 12,7 procent. Fackhögskolornas förvärv har under perioden ökat med 33,6 procent. Antal böcker och seriella publikationer Nyförvärv av böcker och seriella publikationer Samlingarna, bestånd resp. nyförvärv +/- +/ Summa universitet ,88% ,73% Summa fackhögskolor ,77% ,68% Summa MoM högskolor ,39% ,60% Totalt ,86% ,30% Tillgången till litteratur är av naturliga skäl störst vid de stora universitetsbiblioteken. De har med hjälp av pliktexemplar kunnat bygga upp stora samlingar och kunde 1997 erbjuda 125 volymer per student och förvärvade 1,8 volymer per student. Volymer och nyförvärv per Volymer per student Nyförvärv per student student / /- Summa universitet 122,4 125,6 3,22 2,11 1,79-0,32 Summa fackhögskolor 90,6 87,3-3,29 1,37 1,66 0,30 Summa MoM högskolor 19,8 17,4-2,39 1,95 1,54-0,41 Totalt 95,3 87,9-7,36 1,96 1,70-0,26 Antalet seriella publikationer på biblioteken har under perioden ökat med 48 procent. Sedan 1998 förs statistik över antalet elektroniska tidskrifter i avtal. Sedan 1998 har ökningen av elektroniska tidskriftstitlar varit över 176 procent. I reella tal innebär det att de 35 universiteten och högskolorna år 2000 hade tillgång till elektroniska tidskrifter. För många innebär det en ofantligt breddad tillgång till tidskrifter, jämfört med tidigare. I samband med att biblioteken ingår avtal om elektroniska tidskrifter finns det möjlighet att säga upp den tryckta versionen av tidskriften. Inte enbart bibliotekets exemplar utan även exemplar som institutioner och enskilda forskare prenumererar på kan sägas upp. De omfattande uppsägningar som nu skett inträffade först 2001 och redovisas därför inte i denna rapport. Antal seriella publikationer. Titlar. Tryck Tidskrifter. Titlar. Elektroniska Totala antalet seriella publikationer. Titlar. Seriella publikationer. Antal titlar / /- 97 & /- Summa universitet ,1% ,3% ,7% Summa fackhögskolor ,2% ,3% ,2% Summa MoM högskolor ,7% ,6% ,7% Totalt ,5% ,8% ,4% 11

12 2.5 Personal Under perioden har antalet helårsverken ökat med 7,5 procent. Framförallt vid de mindre och medelstora högskolorna har antalet biblioteksanställda ökat arbetade 201 helårsverken på mindre och medelstora högskolebibliotek var den siffran uppe i 286, vilket motsvarar en ökning med nästan 42 procent. Antalet utlån per helårsverke har ökat vid samtliga bibliotek. Den största ökningen har skett vid de mindre och medelstora högskolornas bibliotek, 22,3 procent. Personal Antal helårsverken Antal utlån per helårsverk (såväl lokala- som fjärrlån) / /- Summa universitet 923,31 922,42-0,10% 3 927, ,14 9,69% Summa fackhögskolor 383,30 413,05 7,76% 2 337, ,97 15,78% Summa MoM högskolor 201,75 286,35 41,93% 4 455, ,57 22,35% Totalt och genomsnitt hela sektorn 1 508, ,82 7,52% 3 594, ,98 14,13% Antalet studenter per helårsverke har under perioden ökat från 152 till 157, en ökning med 3,2 procent. De mindre och medelstora högskolebiblioteken står även här för den procentuellt största förändringen. Antal helårsstudenter per anställd har ökat med drygt 6 procent; från 245 studenter per anställd till 260 studenter per anställd. Vid universitetsbiblioteken minskar antalet helårsstudenter per anställd, från 154 till 150, en minskning med 2,7 procent. Av tabellen nedan framgår tydligt skillnaden mellan de olika sektorerna. På de mindre och medelstora högskolorna får personalen ta hand om 159 studenter fler per anställd än personalen vid fackhögskolornas bibliotek. Antal helårsstudenter per anställd Litteraturinköp: Kronor per helårsstudent Antal studenter per anställd samt litteraturinköp uttryckt i kronor per student / /- Summa universitet ,74% ,33% Summa fackhögskolor ,62% ,48% Summa MoM högskolor ,12% ,82% Totalt ,22% ,89% Litteraturinköp mätt i kronor per helårsstudent har ökat de senaste tre åren. Totalt har litteraturinköpen ökat med nästan 21 procent; från 791 kr per student till 956 kr per student. Den stora skillnaden mellan fackhögskolorna och de mindre och medelstora högskolorna i antal kronor per helårsstudent beror på att litteratur inom fackhögskolornas ämnesområde (medicin, teknik och naturvetenskap) är mycket dyrare. 2.6 Låneverksamhet Låneverksamheten vid universitets- och högskolebiblioteken har sedan budgetåret 1988/89 kännetecknats av stora ökningar, och antalet lokala utlån har sedan dess ökat med över 300 procent. De senaste tre åren har en ökning med cirka 26 procent skett. Den största ökningen under den senaste treårsperioden har skett vid de mindre och medelstora högskolebiblioteken, där en ökning med 71 procent kan noteras uppgick 12

13 det samlade lokala utlånet till , Tre år senare, i slutet av 2000, uppgick det till Antal lokala lån Universitet Fackhögskolor Mindre/Medelstora högskolor Antalet utlån är inte det enda måttet på hur bibliotekens samlingar används. Många av de tidskrifter och böcker som används registreras inte som lån, utan används av studenterna på plats på biblioteket. Det är en tidskrävande process att mäta denna aktivitet och det är en av anledningarna varför sådana siffror sällan redovisas. Vid de få mätningar som har gjorts har det visat sig att upp emot 40 procent av materialets användande inte registreras i de lokala systemen. Många av högskolebiblioteken har även skaffat sig tillgång till tidskrifter i elektronisk form, och användandet av dessa redovisas inte heller i bibliotekens lånestatistik. Mellan åren ökade fjärrutlånen med omkring 26 procent, under tioårsperioden ökade de med över 40 procent. Den stora ökningen förklarades med att en del av de mindre och medelstora högskolorna befann sig i ett uppbyggnadsskede, samtidigt som antalet studenter ökade med mer än 30 procent. Fjärrlån är en kostsam hantering och en målsättning inom bibliotekssystemet har varit att försöka få ner antalet. Ett sätt har varit att ingå licensavtal för tillgång till ett utökat antal elektroniska tidskrifter. De senaste tre åren ( ) har fjärrlånen inte ökat alls, utan vi ser en, om än liten, minskning med 2,21 procent. Fjärrutlånets minskning beror sannolikt mest på att licensavtalen om tillgång till elektroniska tidskrifter är så konstruerade att de enskilda konsortiemedlemmarna får tillgång till inte bara de tidskrifter som biblioteket tidigare hade i tryckt format, utan även till förlagens samlade utgivning av elektroniska tidskrifter. Bibliotek som tidigare hade få titlar har genom konsortieavtalen fått tillgång till sådant material som de tidigare varit tvungna att låna in via fjärrlån. Trenden kommer med all säkerhet att bli alltmer tydlig över tiden. 13

14 Antal fjärrutlån Universitet Fackhögskolor Mindre/Medelstora högskolor Under perioden har antal fjärrinlån till de svenska universitets- och högskolebiblioteken minskat med 7,38 procent. Den största minskningen står universitetsbiblioteken för som har minskat sitt inlån med 14,8 procent eller i reella tal med över inlån. Denna minskning bekräftar effekten av utökad tillgång till titlar genom licensavtal för elektroniska tidskrifter. Fjärrinlån Universitet Fackhögskolor Mindre/Medelstora högskolor Regeringen föreslog 1995 att Kungl. biblioteket ska tilldelas en särskild resurs om 10 miljoner kronor årligen som kompensation för expeditionskostnader i samband med fjärrlån. Kompensationen gäller enbart utlåningsöverskottet, dvs. antalet utlån minus antalet inlån och berör endast lån av originaldokument inom Sverige. Under perioden har 30 miljoner fördelats. Utfallet från 1998, 1999 och 2000 finns redovisat som bilagor till denna rapport. 14

15 2.7 Biblioteksbyggnader och biblioteksorganisationer Under treårsperioden har det tillkommit nya biblioteksbyggnader i bland annat Halmstad och på Gotland. Karolinska institutet, Malmö högskola, Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm, Mitthögskolan och Karlstads universitet var alla i olika faser av planering och uppförande av nya biblioteksbyggnader. Under perioden har flera bibliotek, bland annat Uppsala och Lunds universitetsbibliotek fått nya organisationer. 2.8 IT-utveckling IT-utvecklingen inom högskole- och universitetsbiblioteken de senaste tre åren har framför allt handlat om: Övergång till elektroniska tidskrifter Indexering och katalogisering av svenska webbresurser Ett ökat intresse för e-boken Arbete med gemensamma gränssnitt till elektroniska resurser Virtuella referenstjänster Utbyggnad och förnyelse av LIBRIS Byte av lokala biblioteksdatasystem När det gäller övergången från pappersbaserade tidskrifter till elektroniska har BIBSAM slutit ett antal centrala licensavtal med olika förläggare på de svenska forskningsbibliotekens vägnar. Avtalen har inneburit att de högskolor som velat vara med har fått tillgång till en stor mängd databaser och en stor mängd elektroniska tidskrifter. För att underlätta övergången från pappersbaserade till digitala tidskrifter har KB/BIBSAM bidragit med subventioneringsmedel och under ett inledningsskede gett högskolorna tillgång till resurserna till reducerade priser. Under perioden har ett stort antal forskningsbibliotek bytt ut sina lokala biblioteksdatasystem mot nya. Den nya generationens system bygger på modern teknik och har ett stort antal nya funktioner som tillsammans med Internet och World Wide Web gör bibliotekets samlingar tillgängliga för låntagarna dygnet runt. Litteratursökningar, beställningar och låneärenden kan skötas av låntagaren själv och på distans. Ett problem som uppkommit i och med den snabba utvecklingen av Internet har varit att hålla sig uppdaterad med allt som finns på nätet. Många forskningsbibliotek har sedan länge producerat länksamlingar inom de områden biblioteket specialiserat sig. Så gott som alla ansvarsbibliotek har under perioden startat eller fortsatt att utveckla s.k. ämnesportaler. Diskussioner kring en samordning av dessa portaler startade vid slutet av

16 2.9 Sammanfattning och analys svenska universitets- och högskolebibliotek Elektroniska tidskrifter Löp. seriella publ. Årlig tillväxt Personal Sittplatser Lokala lån Fjärrlån Öppettimmar Studenter Bibliotekskostnader Högskolekostnader Förvärvskostnader Litteraturpriser/tidskrifter -50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% Littera turpris er/tids Förvär vskost nader Högsk olekos tnader Bibliot eksko stnad Stude nter Öppett immar Fjärrlå n Lokala lån Sittplat ser Perso nal Årlig tillväxt Löp. seriell a publ. Elektro niska tidskrif Mindre och medelstora 18,90 89,00 89,10 57,45 49,48 5,20% 228,00 71,00 71,10 41,93 18,60 33,70 151,60 Fackhögskolor 18,90 21,10 27,90 20,61 9,75% 3,50% 1,00% 36,00 17,70 7,76% 33,68-7,20%200,30 Universitet 18,90 28,20 21,40 14,28-2,83% -1,50% -15,00 12,00 1,20% -0,10% -12,73-6,10%201,30 Bibliotekens ekonomiska utveckling är avhängig av moderorganisationernas. Det innebär för perioden bl.a. att de mindre och medelstora högskolornas bibliotek utvecklades snabbare än universitetens Noteras skall dock att bibliotekens andel av högskolans kostnader minskat något. De lokala lånen fortsatte att öka; den största procentuella ökningen har skett vid fackhögskolornas bibliotek, där utlåningen har ökat med 36 procent. Priset för tryckta tidskrifter har ökat med 18 procent under perioden, utan hänsyn taget till valutakursförändringarna, som under rapporteringsperioden avsevärt fördyrat bibliotekens litteraturköp. Bibliotekens förvärvskostnader har stigit med i genomsnitt 34,5 procent, med stora skillnader mellan de olika bibliotekskategorierna. (Se avsnitt 2.3 för förklaring). 16

17 Antalet tryckta seriella publikationer har ökat i antal på de mindre och medelstora högskolebiblioteken, medan beståndet har minskat på fackhögskolor och universitetsbibliotek. Ökningen på de mindre och medelstora högskolebiblioteken beror bland annat på det uppbyggnadsskede som en del av dessa fortfarande befinner sig i. En förklaring till minskningen med 6,1 procent i beståndet av tryckta, seriella publikationer vid universitetsbiblioteken och med 7,2 procent vid fackhögskolorna är rimligen den ökade tillgången till elektroniska tidskrifter. Antalet studenter vid de svenska universiteten och högskolorna fortsatte att öka, dock inte i samma utsträckning som under början av 1990-talet. Ökningen av antalet helårsstudenter stannade vid ca 10 procent för treårsperioden Studentantalet vid universiteten minskade något (2,83 procent) medan de mindre och medelstora högskolorna fortfarande hade stora ökningar (49,48 procent). En ökning av bibliotekens effektivitet kan ses om man jämför antal anställda med antalet lokala lån. Jämfört med 1997 expedierade man 14 procent fler lån per anställd under Avslutningsvis kan man konstatera att det under den gångna treårsperioden har skett en ökning av användarnas tillgång till biblioteket. Dels genom att öppettiderna ökat med 2,7 procent och dels genom att antalet sittplatser ökat med 18,9 procent under treårsperioden. När det gäller öppettider fanns det ett flertal forskningsbibliotek som hade öppet dygnet runt, men eftersom öppettider definieras som tider då biblioteket har öppet med service redovisas inte dessa. Det bör också påpekas att med hjälp av den moderna bibliotekstekniken erbjöd biblioteken många tjänster dygnet runt, exempelvis är digitala kataloger och samlingar tillgängliga oavsett tid på dygnet. Vidare kunde man i de flesta bibliotekssystem både beställa och låna om material. Det så kallade 24 x 7-biblioteket, biblioteket som har öppet 24 timmar 7 dagar i veckan började på allvar göra sitt intåg. 17

18 3 Utvecklingen vid de övriga forskningsbiblioteken 3.1 Serviceutbud De övriga svenska forskningsbiblioteken utgörs av 20 icke akademiska bibliotek samt Kungl. biblioteket. Gemensamt för dessa är bl. a att de är statligt finansierade, allmänt tillgängliga och ingår i det svenska fjärrlånesamarbetet. Många av dessa bibliotek används av studenter och forskare som komplement till universitets- och högskolebiblioteken. I Stockholmsområdet används exempelvis Filminstitutets bibliotek av filmstuderande vid Stockholms universitet och Vitterhetsakademiens bibliotek av arkeologistuderande. Litteraturstuderande med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur är en stor kundgrupp på Svenska barnboksinstitutets bibliotek. Vägoch transportforskningsinstitutets bibliotek i Linköping ger service åt hundratals användare landet runt. Av naturliga skäl är öppettider inte lika generösa på den dessa bibliotek. I vissa fall förekommer också olika öppettider för personalen vid myndigheten respektive allmänheten (dit studenter oftast räknas). Även tillgången till läsplatser är av naturliga skäl sämre än vid universitets- och högskolebiblioteken. Läsplatserna planeras ofta utifrån den egna organisationens behov. 3.2 Bestånd av böcker och tidskrifter Det samlade beståndet av böcker och seriella publikationer vid de övriga forskningsbiblioteken uppgick vid utgången av 2000 till drygt 5,4 miljoner volymer, varav 3,6 miljoner volymer tillhörde Kungl. bibliotekets samlingar. En utveckling värd att notera är Patentverkets arbete med att digitalisera patent. Under år 2000 har biblioteket digitaliserat över 20 miljoner patent och under den kommande treårsperioden räknar man med att hela samlingen på 60 miljoner patent kommer att vara digitaliserad och sökbar i en databas. 3.3 Låneverksamhet Lokala lån Det totala antalet registrerade lokala lån vid de övriga forskningsbiblioteken uppgick under 2000 till Det kan tyckas vara en liten siffra i jämförelse med universitets- och högskolebibliotekens dryga 6 miljoner utlån, nämnas bör att de övriga forskningsbibliotekens bestånd ofta består av mycket specialiserad litteratur Fjärrlån Fjärrutlånets andel av det totala utlånet är nästan dubbelt så stort vid de övriga forskningsbiblioteken som vid universitets- och högskolebiblioteken; 16,5 procent jämfört med 8,7. Även det kan förklaras med de övriga forskningsbibliotekens specialiserade bestånd. 18

19 Fjärrutlånet har under den gångna perioden ökat från cirka till cirka , en ökning med cirka 40 procent. 3.4 Personal Den sammanlagda personalstyrkan vid de övriga forskningsbiblioteken uppgick vid 2000 års slut till 478 helårsverken. Jämfört med 1997 har personalstyrkan minskat med cirka 22 procent. Detta är i sig inte oroande eftersom 15 icke akademiska bibliotek föll bort när en revidering av vilka bibliotek som skall ingå i undersökningen gjordes Fördelningen mellan personalkategorierna vid de övriga forskningsbiblioteken skiljer sig en aning från sammansättningen vid universitets- och högskolebiblioteken. Procentuellt har man färre bibliotekarier, 60 procent jämfört med 64 vid universitetsoch högskolebiblioteken. Man har däremot fler av kategorin övriga 28, procent jämfört med 21 procent. 1 Bibliotekens fjärrlån : en kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbiblioteken. Statens kulturråd och Kungl. biblioteket, BIBSAM, 1998, appendix 3 19

20 4 Källförteckning, appendix och tabeller 4.1 Källförteckning Tryckta källor Statistiska meddelanden, Ku 13 SM910 Forskningsbibliotek 1997 : Mediabestånd, låneverksamhet, personal och driftskostnader m m, Statistiska centralbyrån, Stockholm Statistiska meddelanden, Ku 13 SM910 Forskningsbibliotek 1998 : Mediabestånd, låneverksamhet, personal och driftskostnader m m, Statistiska centralbyrån, Stockholm Statistiska meddelanden, Ku 13 SM910 Forskningsbibliotek 1999 : Mediabestånd, låneverksamhet, personal och driftskostnader m m, Statistiska centralbyrån, Stockholm Statistiska meddelanden, Ku 13 SM910 Forskningsbibliotek 2000 : Mediabestånd, låneverksamhet, personal och driftskostnader m m, Statistiska centralbyrån, Stockholm Statens kulturråd och Kungl. biblioteket, BIBSAM. Bibliotekens fjärrlån : en kartläggning af fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbibliotek. Stockholm Åslund, Henrik. Treårsrapport 1995, 1996, BIBSAM Otryckta källor Rådatafiler framtagna av SCB 20

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. biblioteket BIBSAM 1998-12-02 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. Sammanställd av Henrik Åslund 1:e bibliotekarie/handläggare Innehållsförteckning 1 Inledning * 1.1 Definitioner och avgränsningar

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek. Femårsrapport 1997-2001

Svenska forskningsbibliotek. Femårsrapport 1997-2001 Svenska forskningsbibliotek Femårsrapport 1997-2001 Christina Jönsson Adrial BIBSAM e-post: christina.jonsson.adrial@bibsam.kb.se 2 Innehåll Inledning 5 Definitioner och avgränsningar 7 Sammanfattning

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2006. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2006. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2006 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2006 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2006.

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP. Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc.

0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP. Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc. STATISTIKRAPPORT 1 (42) )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQ 0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc.,nruwdgudj )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQVIMlUUOnQPLQVNDU

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc.

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc. KB/BIBSAM och SCB 1 Forskningsbiblioteken 2005 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2005. Media stock, media circulation, staff, costs etc. I korta drag 70 procent

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Antalet anställda har minskat det senaste året. Stor ökning av antalet professorer. Liten andel kvinnliga professorer

Antalet anställda har minskat det senaste året. Stor ökning av antalet professorer. Liten andel kvinnliga professorer UF 23 SM 0501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2004 Higher Education. Employees in Higher Education 2004 I korta drag Antalet anställda har minskat det senaste året I oktober

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Lärosäte Volym Medelcitering index Bibliometrisk Andel Uppsala universitet 4965.9 1.12 4876.7 13.33% Lunds universitet 5536.0 1.15 5411.3 14.79% Göteborgs universitet

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

DE SVENSKA UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEKENS TILLGÄNGLIGHET

DE SVENSKA UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEKENS TILLGÄNGLIGHET DE SVENSKA UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEKENS TILLGÄNGLIGHET Resultat av en enkätundersökning 1998 ULLA-BRITT NORDIN SIEBOLDS KUNGL. BIBLIOTEKET/BIBSAM December 1998 Reviderad, juni 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Forskningsbibliotek. Innehållsförteckning. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN KU0102 BV/DEM (11) Bernhard Tesler KU0102

Forskningsbibliotek. Innehållsförteckning. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN KU0102 BV/DEM (11) Bernhard Tesler KU0102 BV/DEM 2007-09-27 1(11) Forskningsbibliotek 2006 KU0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Forskningsbibliotek 2007 KU0102

Forskningsbibliotek 2007 KU0102 BV/DEM 2008-08-19 1(12) Forskningsbibliotek 2007 KU0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Högskoleutbildningens regionala fördelning

Högskoleutbildningens regionala fördelning 1 Högskoleverket 26 februari 2002 Stig Forneng Högskoleutbildningens regionala fördelning Efter den utbyggnad som skett de senaste femton åren är högskoleutbildningen relativt jämnt fördelad över landet.

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Sammanställning och bearbetning av data: Gerd Lindau Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc.

Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries Media stock, media circulation, staff, costs etc. KB/BIBSAM och SCB 1 Forskningsbiblioteken 2003 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2003. Media stock, media circulation, staff, costs etc. I korta drag Tryckta

Läs mer

Utlysning av Linnéstöd

Utlysning av Linnéstöd VETENSKAPSRÅDET Generaldirektörens kansli PM Utlysning av Linnéstöd Under rubriken Strategiska insatser i regeringens forskningspolitiska proposition Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) presenteras

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Utgivning och försäljning av litteratur

Utgivning och försäljning av litteratur Bilaga 2 00 Tabeller Utgivning och försäljning av litteratur Tabell 1 Monografier registrerade i Nationalbibliografin, 1984 2011 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Monografier registrerade i Nationalbibliografin

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek. Treårsrapport

Svenska forskningsbibliotek. Treårsrapport Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport 2002-2004 Christina Jönsson Adrial Kungl. biblioteket/bibsam e-post: christina.jonsson.adrial@kb.se 69-790-2005 Innehåll Förord...3 Definitioner och avgränsningar...4

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 DiVA systemägarmöte Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 Dagordning 10.30-11.00: Kaffe finns i Linnérummet 11.00-11.15: Mötet börjar, inledning Lars 11.15-12.30: Utveckling i DiVA

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer