NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner"

Transkript

1 NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen.

2 Snabbguide Nedan listas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna för varje funktion. OBS! Tala med installatören angående vilka funktioner som finns tillgängliga för just Ert system. För att göra följande: Tryck: Tillkoppla (Bortatillkoppling):... [handhavarkod] ELLER tryck in motsvarande funktionsknapp lämna området Tillkoppla (Hemmatillkoppling):... [handhavarkod] ELLER tryck in motsvarande funktionsknapp lämna ej området Frånkoppla systemet:... [handhavarkod] Tillkoppla (utan inpasseringstid):... 9 [handhavarkod] Tillkoppla (Snabb):... 0 (i Driftklart läge) Tillkoppla kvarvarande (vid Hemmatillkoppl.):... ELLER motsvarande funktionsknapp Lämna området vid tillkopplat system:... 0 ELLER motsvarande funktionsknapp Urkoppla sektion: [två-siffrigt sektionsnummer], avsluta med # Systemtest:... 6 [masterkod] 4 Sända Brandlarm:... (hålls intryckt i två sekunder) Sända Nödlarm:... (hålls intryckt i två sekunder) Sända Bråklarm:... (hålls intryckt i två sekunder) Tysta brandlarm:... # Tysta inbrottslarm:... [handhavarkod] Ding-dong In/Urkoppling... Avläsa larmminne:... Avläsa fel:... för att växla mellan in eller urkoppling ELLER på motsvarande funktionsknapp Ställa in tid & datum:... 6 [masterkod] 1 (tt:mm:mm:dd:åå)

3 Snabbguide 2 Inledning 4 Centralapparatens funktioner 5 Avsnitt 1: Allmänt 7 Så här fungerar systemet...7 Brandövervakning...8 Systemtest...8 Fjärrservice...8 Underhåll...8 Avsnitt 2: Systemhandhavande 9 Styrning från centralapparaten...9 Symboldisplay...9 Avsnitt 3: Till- och frånkoppling 10 Tillkoppling...10 Frånkoppling...11 Alternativ tillkoppling...11 Bortatillkoppling (ingen kvar)...12 Ifall sirenen slås på strax efter utpassering...12 Hemmatillkoppling (någon kvar)...13 Snabbtillkoppling (utan handhavarkod)...13 Tillkoppling utan inpasseringstid...14 Automatisk tillkoppling...14 Utgång i tillkopplat läge (Snabbutgång)...15 Avsnitt 4: Att göra vid larm 16 Brandlarm...16 Inbrottslarm...16 Avläsa larmminnet...17 Kalla på hjälp...17 Avsnitt 5: Specialfunktioner 18 Urkoppla delar av systemet (Förbikoppla)...18 Felövervakning...19 Systemtest...20 Fjärrservice...21 Avsnitt 6: Anpassa systemet 22 Programmera handhavarkoder...22 Tid- och datuminställning...23 Aktivering av Dong-dong vid öppen dörr...23 Ändra knappsatsljudet...23 Avsnitt 7: Brandsäkerhet 24 Brandgenomgång i hemmet...24 Utrymningsplan vid eldsvåda...24 Avsnitt 8: Byte av batterier 26 Råd vid batteriköp...26 Lågtemperatursensor Universalsändare/Magnetkontakt IR-detektorer Glasskrossdetektorer Rökdetektorer Trådlös fjärrkontroll Programmeringsjournal 31 Sektioner

4 Inledning Denna manual innehåller handhavarinstruktioner för larmanläggning av typ NT9005. Detta gäller alla Er som kommer att använda systemet: Gå igenom manualen ordentligt för att bli bekant med alla dess funktioner och var noga med att informera övriga berörda om hur det används. Viktig information angående brand- och inbrottslarm finns under avsnitt 4 på sidan 16. Läses noggrant! Alla funktioner beskrivs steg för steg i manualen. Då knappar förkommer visas alltid motsvarande grafiska symboler, exempelvis För att In/Urkoppla Ding-dong, tryck 4. Vissa funktioner kräver handhavarkod (skrivs i manualen [handhavarkod]). För att kunna lägga in nya handhavarkoder samt utföra vissa avancerade funktioner krävs masterkod (skrivs i manualen [masterkod]). Masterkoden används även för att stänga av och slå på anläggningen. En beskrivning av centralapparaten och dess funktioner finns på sidorna 5-8. För de mest grundläggande systemfunktionerna finns en Snabbguide i början av manualen. En ordlista med facktermer finns på sidan 29. Det finns en mall för programmeringsjournalen (se sidan 31). Där skriver man ned sektionsdata samt alla handhavarkoder. Denna information skall förvaras på säker plats. 4

5 Centralapparatens funktioner Centralapparatens funktioner Bilden nedan visar centralapparat NT9005. Den sköter både kontroll och övervakning av samtliga enheter i anläggingen. Alla systemfunktioner utförs från knappsatsen. Se till att bli bekant med dess handhavande och funktioner så fort som möjligt. Siren Nöd knappar Statuslampor Knappsats Funktionsknappar 5

6 ➊ Siren Siren används vid brand- och inbrottslarm. ➋ Statuslampor Driftstatus avläses direkt på de tre statuslamporna (Driftklar, Tillkopplat och Fel). Grön ( ) - Driftklar Lyser grön lampa kan systemet tillkopplas. Tillkoppling kan ej ske förrän den lyser (se Tillkoppling på sidan 10). Röd ( ) - Tillkopplat Lyser röd lämpa har systemet tillkopplats. Gul ( ) - Fel Lyser gul lampa tyder det på att ett eller flera fel uppkommit på systemet (se Felövervakning på sidan 19). ➌ Nödknappar Vid nödfall används dessa knappar för att omedelbart meddela larmcentral. Brandlarm skickas genom att trycka in båda knapparna i två sekunder. Nödlarm skickas genom att trycka in båda knapparna i två sekunder. Bråklarm skickas genom att trycka in båda knapparna i två sekunder. VIKTIGT! Brand-, Nöd- och Bråkknapparna fungerar EJ om installatören inte programmerat in att de skall användas. Om installatören aktiverat ljudfunktion kommer knappsatsen att avge en ton som kvittens på att knapparna hållits intryckta i två sekunder och att meddelande sänts. ➍ Sifferknappar Sifferknapparna används för att slå in handhavarkod och samtliga kommandon. Tryck # för att avsluta eller ångra en felaktigt angiven kod. ➎Funktionsknappar Under förutsättning att dessa knappar inte har omprogrammerats så kan följande funktioner utföras: Hemmatillkoppling (F1), Bortatillkoppling (F2), Ding-dong (F3), Återinkoppla borta/hemma sekt.(f4) Snabbutgång (F5). Funktionerna utförs genom att hålla motsvarande knapp intryckt i två sekunder. Utförligare information finns längre fram i manualen. 6

7 Avsnitt 1: Allmänt Allmänt Installationen av larmanläggingen är anpassad efter köparens behov. Installatören ser till att aktivera och anpassa de funktioner som behövs i Ert system. Han lämnar även information om vilka funktioner som aktiverats. Kontakta Din larminstallatör ifall ytterligare frågor kvarstår. Så här fungerar systemet Systemet utgörs av en centralapparat av typ NT9005 och ett antal trådlösa enheter. Centralapparaten är hjärnan i systemet. Med den styrs och övervakas alla detektorer. Om larmuppringning används så är det centralapparaten som sköter länken till larmmottagaren. Alla funktioner utförs med hjälp av centralapparaten. Centralapparaten är utrustad med siren, knappsats, nödknappar samt fem funktionsknappar. Från centralapparatens knappsats kan man manövrera hela systemet samt kontrollera dess status. NT9005 installeras på lämplig plats av installatören. Larmanläggningens övervakning möjliggör upptäckt av inbrott, brand och nödsituationer. Anläggingen består av ett antal sektioner (bevakade utrymmen/punkter). Till varje sektion programmeras en detektor (IR-detektor, glaskrossdetektor, magnetkontakt etc.). Detektorn signalerar till centralapparaten om den påverkas, vilken sedan utför avsedd instruktion. VIKTIGT! Larmanläggningen kan inte förhindra uppkomsten av nödsituationer eller inbrott utan är endast framtagen för att larma, vilket även kan ske till larmcentral om sådan uppkoppling finns. Driftsäkerheten är normalt utmärkt för larmanläggningen, men inga garantier kan ges. Avkall skall därför inte göras på grundläggande försiktighetsåtgärder samt liv- och egendomsförsäkringar. Installation och underhåll bör endast utföras om grundläggande larm-/elkunskaper finns. 7

8 Brandövervakning Centralapparaten kan övervaka brandvarnare som ex.vis rökdetektorer och larma ifall brand detekteras. Nyckeln till effektiv branddetektering är ha ett lämpligt antal detektorer på rätt platser. Installation bör ske enligt de lokala brand- och säkerhetsföreskrifterna. Läs noga igenom Brandsäkerhet på sidan 24 OBS! Detektorer för brandövervakning är tillval och beställes separat. Systemtest Systemets funktionsduglighet skall testas varje vecka för att driftsäkerheten skall kunna bibehållas (se Systemtest på sidan 20). Kontakta Din larminstallatör ifall systemet inte fungerar tillfredsställande. Larmförmedling Larmsystemet är utrustat för att kunna skicka larm-, fel- och nödmeddelanden m.m. till en larmcentral via telenätet. Utlöses larm av misstag skall larmcentralen omedelbart meddelas för att förhindra onödig utryckning. OBS! Larmförmedling till larmcentral måste aktiveras av Din installatör. Underhåll Under normala förhållanden ställer systemet inga speciella krav på underhåll. Observerva dock följande punkter: 1 Tvätta inte några delar av utrustningen med genomvåt trasa. Damma endast försiktigt av med lätt fuktad trasa. 2 Kontrollera batteristatus enligt instruktion (se Systemtest på sidan 20). Reservbatterierna bör bytas vart tredje år eller enligt rek. från batteritillverkare. 3 För övriga delar i systemet såsom rök-, IR- och glaskrossdetektorer, läs tillverkarens underhållsinstruktioner. Instruktioner för batteribyte finns i avsnitt 8 på sidan 26. OBS! Centralapparat NT9005 fungerar endast tillsammans med trådlösa enheter från DSC. 8

9 Avsnitt 2: Systemhandhavande Systemhandhavande Styrning från centralapparaten Centralapparaten är försedd med en användarvänlig symboldisplay av LCD-typ. Systemstatus avläses på displayen, vilken även visar klockan. Här avläses också huruvida systemet är till- eller frånkopplat, om det finns öppna eller förbikopplade sektioner samt eventuella fel på systemet. Symboldisplay 1 Klockan; siffra 1, 2 Timvisning då klockan är aktiverad samt sektionsnummer då någon av symbolerna Sektion öppen el. Sektionslarm är tänd. Visning rullar vid flera sektioner (1ggr/sek.) med början på lägsta sektionsnumret. 2 : (Kolon) Används som avgränsning mellan timmar/minuter och blinkar 1ggr/sek. då klockan är aktiverad. 3 Klockan; siffra 3, 4 Visar minuter då klockan är aktiverad. 4 1 till 8 Felavläsning då man trycker [*][2]. 5 Larm i minne Det finns ett eller fler larm i minnet. 6 Förbikoppling Det finns automatiskt eller manuellt förbikopplade sektioner. 7 Programmeringsläge knappsatsen är spärrad. 8 Bortatillkopplat tänds då utpasseringstiden påbörjas. 9 Brand Nytt brandlarm i minne. 10 Hemmatillkopplat tänds då utpasseringstiden påbörjas. 11 Ding-dong Tänds då aktivering av Ding-dong-funktion görs genom att trycka (F3) eller [*][4]. Släcks om (F3) eller [*][4] åter trycks in för att avaktivera Ding-dong. 12 AM, PM Tänd vid 12-timmarsvisning. Symbolerna släckta då systemet ställts in för 24-timmarsvisning. 13 Sektionslarm Tänds tillsammans med klockans första siffror för att indikera sektionslarm. Klockans 1:a och 2:a siffran visar vilka sektioner som larmar. 14 Sektion öppen Tänds tillsammans med klockans första två siffror för att visa öppna/påverkade sektioner (ej sektionslarm). Klockans 1:a och 2:a siffra visar vilka sektioner som är öppna. 9

10 Avsnitt 3: Till- och frånkoppling Detta avsnitt beskriver till- och frånkoppling av systemet. Läs noggrant igenom texten. Tillkoppling 1 Innan tillkoppling görs, kontrollera att systemet är driftklart (grön lampa lyser). Lyser inte den gröna lampan, se nedan. 2 Slå in din handhavarkod. Vid felaktig inmatning hörs en ihållande signal nytt försök kan påbörjas. När korrekt handhavarkod matats in sker följande: Knappsatsen avger korta snabba signaler. Röd lampa tänds (Tillkopplat). Knappsatsen börjar nu avge signal 1ggr/sek. Detta indikerar att systemet håller på att tillkopplas (utpasseringstid med summer). 3 Om du lämnar området, skall det ske genom den bestämda In/Utpasseringsdörren. För systemet betyder det att du lämnat anläggningen och alla detektorer tillkopplas, vilket leder till att Bortatillkoppling sker. Om du ska stanna kvar i området så får In/Utpasseringsdörren ej öppnas. För systemet betyder det att endast vissa förbestämda detektorer skall tillkopplas, vilket leder till att Hemmatillkoppling sker. OBS! Om grön lampa (för driftklart läge) ej lyser, gör följande: Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda. Kontrollera att ingenting rör sig i utrymmen med IR-detektorer. Om den gula lampan för FEL lyser, försök hitta felkällan (se Felövervakning på sidan 19). Kontrollera även att inga sektioner avaktiverats av misstag (se Urkoppla delar av systemet (Förbikoppla) på sidan 18). 10

11 Till- och frånkoppling Frånkoppling 1. Då du kommer utifrån, gå in genom den bestämda In/Utpasseringsdörren. Knappsatsen avger en varningston och du måste nu frånkoppla systemet. OBS! Larm utlöses omedelbart ifall man försöker gå in via någon annan väg. 2. Slå in handhavarkoden. Kommer du utifrån måste handhavarkod slås in för att knappsatsen skall tystna. OBS! Vid felaktig inmatning hörs en ihållande signal nytt försök kan påbörjas. När korrekt handhavarkod matats in slocknar den röda lampan (tillkopplat) och knappsatsen tystnar. 3. Om larm uppstått under tillkopplad period så tänds symbolen för Larm i minne (se Avläsa larmminnet på sidan 17). VARNING! Upptäcker du att larm utlösts under tiden du varit borta betyder det att någon obehörig fortfarande kan finnas på plats. På säkert avstånd från platsen bör du nu kontakta Din larmcentral alt. polis. Alla larm som visas på displayen har uppkommit sedan systemet senast tillkopplades, eftersom larmminnet automatiskt raderas vid varje tillkoppling. Alternativ tillkoppling Det finns två huvudmetoder för att tillkoppla larmanläggningen: Bortatillkoppling: Utförs då ingen förväntas stanna kvar inom larmområdet (se sidan 12). Hemmatillkoppling: Utförs då en eller fler personer förväntas stanna kvar inom larmområdet (se sidan 13). Det finns ytterligare ett antal metoder för tillkoppling (se sidan 13-15): Snabbtillkoppling: Anläggningen tillkopplas utan att handhavarkod behöver slås in. Denna funktion kan avaktiveras av Din installatör. Tillkoppling ingen inpasseringsfördröjning: Efter tillkoppling kan ingen inpassering ske utan att larmet utlöses omedelbart. Automatisk tillkoppling: Anläggningen tillkopplas automatiskt vid en angiven tidpunkt. Denna funktion kan aktiveras av installatör. 11

12 Bortatillkoppling (ingen kvar) Då anläggningen bortatillkopplas resulterar det i att samtliga sektioner aktiveras, både de inom skalskyddet (ex.vis magnetkontakter på fönster och dörrar) och volymskyddet (ex.vis IR-detektorer). Larm utlöses om någon av dessa sektioner öppnas. 1. Kontrollera att systemet är driftklart (grön lampa lyser). 2. Slå in handhavarkoden. Knappsatsen avger ton för varje siffra som matas in. Vid felaktig inmatning hörs en ihållande signal i två sek. nytt försök kan påbörjas. När korrekt handhavarkod matats in sker följande: Knappsatsen avger 6 korta signaler. Röd lampa tänds (Tillkopplat). Knappsatsen avger nu signal 1ggr/sek. Detta indikerar att utpasseringstiden påbörjats. Signal avges med kortare intervall under de 10 sista sekunderna (2 ggr/sek.) av utpasseringstiden. 3. Lämna området genom den bestämda In/Utpasseringsdörren. För systemet betyder det att du lämnat larmområdet, vilket leder till att tillkoppling av hela anläggningen sker. När utpasseringstiden går ut, släcks alla lampor på knappsatsen förutom den röda (Tillkopplat). Anläggningen är nu Tillkopplad. OBS! Är symbolen för förbikoppling tänd betyder det att en eller fler sektioner inte har aktiverats (se Urkoppla delar av systemet (Förbikoppla) på sidan 18. Säkerhetsnivån reduceras ifall systemet tillkopplas med förbikopplade sektioner samt om det förekommer fel i systemet. Bortatillkoppling funktionsknapp (F2) Bortatillkoppling kan även utföras genom funktionsknapp F2 på knappsatsen. Håll knappen intryckt i två sek. så kommer systemet att bortatillkopplas. Ifall sirenen slås på strax efter utpassering Systemet kan programmeras att minimera risken för falsklarm genom att övervaka utpassering då anläggningen bortatillkopplas. Skulle inte den bestämda In/Utpasseringsdörren vara stängd ordentligt då utpasseringstiden löper ut, så kommer knappsatsen att avge en ihållande signal samt att sirenen aktiveras. Om detta skulle inträffa, agera enligt följande procedur: 1. Passera åter in till området och Frånkoppla systemet genom att slå in handhavarkoden.. Observera att detta måste göras innan inpasseringtiden löper ut. 2. Utför tillkoppling på nytt och var noga med att stänga dörren ordentligt. Tala med Din installatör angående inkoppling av denna funktion. 12

13 Till- och frånkoppling Hemmatillkoppling (någon kvar) Då man önskar stanna i larmområdet och ha del av anläggningen tillkopplad, används hemmatillkoppling. Endast det yttre skyddet (ex.vis magnetkontakter på dörrar och fönster) kommer att aktiveras medan det inre skyddet (ex.vis IRdetektorer) inte tillkopplas. På så sätt kan man röra sig fritt på insidan. 1. Kontrollera att systemet är driftklart (grön lampa lyser). 2. Slå in handhavarkoden. Ton hörs för varje siffra som matas in. Vid felaktig inmatning hörs en ihållande signal i två sek. nytt försök kan påbörjas. När korrekt handhavarkod matats in sker följande: Knappsatsen avger 6 korta signaler. Röd lampa tänds ( ) tillkopplat). Symbolen för förbikoppling tänds. Knappsatsen börjar nu avge signal 1ggr/sek. Detta indikerar att utpasseringstiden påbörjats. Signal avges med kortare intervall under de 10 sista sekunderna (2 ggr/sek.) av utpasseringstiden. 3. Gå EJ ut genom den bestämda In/utpasseringsdörren. För systemet betyder det att du ej lämnat larmområdet, vilket automatiskt leder till att en förbikoppling av förbestämda "borta/hemmasektioner" utförs. När utpasseringstiden gått ut, släcks alla lampor på knappsatsen förutom den röda (Tillkopplat). Anläggningen är Tillkopplad. Återaktivering av förbikopplade sektioner Anläggningen är hemmatillkopplad. Gör följande för att tillkoppla resten av systemet: 1. Tryck 1 eller F4. De förbikopplade "borta/hemmasektionerna" återinkopplas. OBS! Då inre skyddet återinkopplas kan inpassering till utrymmen med IR-detektorer ej ske; man kan inte öppna larmade fönster och dörrar. Anläggningen fungerar nu som om den är Bortatillkopplad. Se, Frånkoppling s.11, före inpassering. Hemmatillkoppling funktionsknapp F1 Hemmatillkoppling kan även utföras genom funktionsknapp F1 på knappsatsen. Håll knappen intryckt i två sek. så kommer systemet att hemmatillkopplas. Tala med Din installatör angående avaktivering av denna funktion. Snabbtillkoppling (utan handhavarkod) Med snabbtillkoppling behöver man inte ange handhavarkod och kan snabbt tillkoppla systemet enl. följande procedur: 1. Kontrollera att systemet är driftklart (grön lampa lyser). 2. Tryck 0. Knappsatsen avger 6 korta signaler. 13

14 Röd lampa tänds ( ) tillkopplat). Under utpasseringstiden avger knappsatsen signal 1ggr/sek. 3. Lämna området genom den bestämda utgången/entrédörren anläggningen bortatillkopplas. Lämnar Du inte området kommer anläggningen automatiskt att hemmatillkopplas. OBS! Endast tillkoppling sker med 0.. Handhavarkod krävs för frånkoppling (se Frånkoppling på sidan 11). Tillkoppling utan inpasseringstid Automatisk tillkoppling Vet man att ingen annan kommer att passera in genom in/utpasseringsdörren kan inpasseringstiden för denna sektion stängas av. Skulle någon passera genom en sådan sektion kommer larmet omedelbart att utlösas. 1. Kontrollera att systemet är driftklart (grön lampa lyser). 2. Tryck 9 + handhavarkod. Röd lampa ( ) blinkar, dvs. systemet är tillkopplat utan inpasseringstid. Knappsatsen avger 3 korta signaler. 3. Anläggningen är nu tillkopplad utan inpasseringstid. Systemet kan ställas in på schemalagd autotillkoppling (ev. har detta redan gjorts vid installation). Som kvittens på att autotillkoppling sker avger knappsatsen summerton under 1 minut innan tillkoppling. Autotillkoppling kan avbrytas under denna tid genom att slå in handhavarkod. Larminstallatören kan ge mer information. Användare med masterkod kan ändra (beroende på systeminställning) schemat för autotillkoppling. Detta medger äv. rättigheten till inkoppling av själva funktionen (se nedan) samt inställning av tidpunkt för daglig autotillkoppling. Installning av automatisk tillkoppling på/av: 1. Tryck 6 [masterkod]. 2. Tryck 2 för att växla mellan in- och urkoppling av funktionen. Knappsatsen avger 3 signaler vid inkoppling samt 1 lång signal vid urkoppling av funktionen. 3. Avsluta med #. ÄÄändra tidpunkt för autotillkoppling 1. Tryck 6 [masterkod]. 2. Tryck Välj dag genom att trycka 1-7 (Söndag - Lördag). Slå in tidpunkten ( ). Till exempel, slå in (1300) för att ställa tidpunkten till klockan ett på dagen. 4. Avsluta med # #. 14

15 Till- och frånkoppling OBS! För att autotillkoppling skall fungera måste systemklockan vara korrekt inställd (se Tid- och datum-inställning på sidan 23). Utgång i tillkopplat läge (Snabbutgång) Kontrollera med Din installatör huruvida funktionen för Snabbutgång är aktiverad för Er anläggning. Snabbutgång används för att kunna lämna ett hemmatillkopplat larmområdet genom In/utpasseringsdörren utan att för den skull behöva från- och tillkoppla. Utför Snabbutgång: 1. I tillkopplat läge, tryck Man har nu 2 minuter på sig att gå ut genom den förbestämda In/utpasseringsdörren. OBS! Utgången får öppnas och stängas EN gång. 2-minuterstimern för Snabbutgången stängs av så fort dörren stängts. Skulle dörren inte stängas, eller åter öppnas eller om någon annan in/utgång/entredörr skulle öppnas, så medför det påbörjad inpasseringstid. Systemet måste därefter frånkopplas för att förhindra att larm utlöses. Funktionsknapp för Utgång (F5) Snabbutgång kan påbörjas genom att hålla funktionsknapp sek. Funktionsknappen måste aktiveras av installatör. F5 intryckt i två 15

16 Avsnitt 4: Att göra vid larm Detta avsnitt beskriver vad som skall göras då larm utlöses läs noga igenom. Om sirenen utlösts under tiden du varit borta bör du på säkert avstånd från platsen kontakta Din larmcentral eller Polis. OBS! Brandlarmssiren får alltid högre prioritet än inbrottslarmssiren. Brandlarm Inbrott (inbrottslarm) Brandlarm kännetecknas av stötvis signal. Vid tvekan om det brinner eller inte, se till att omedelbart agera enligt utrymningsplanen, se Utrymningsplan vid eldsvåda på sidan 24. Om systemet är kopplat till larmcentral kommer meddelande om brand att skickas. Beroende på inställning kan brandknappar eller annan brandutrustning användas för att skicka brandmeddelande till larmcentral så fort de utlöses. Det går även att på vissa sektioner lägga in en 30-sekunders fördröjning på larmmeddelanden från ex.vis rökdetektorer. Med sådan programmering kan eventuella falsklarm återställas innan de hinner gå iväg till larmcentral. Be Din larminstallatör informera Er hur systemet är inställt. Brinner det inte kan brandlarmet stängas av enl. följande procedur: 1. Tryck # inom 30 sek. efter det att brandlarm utlösts. Detta fördröjer brandmeddelande till larmcentral med 90 sek., vilket ger tillräckligt med tid för att hinna vädra rökdetektorn så att den återställer sig. 2. Detekteras fortfarande rök efter 90 sek. kommer larmet gå igång igen. Finns det ingen rök återgår systemet till normal drift. 3. Trycker man inte # inom 30 sek. så kommer larmmeddelande skickas till larmcentralen (om uppkoppling till larmcentral finns för Er anläggning). Då 30-sekundersfördröjningen gått ut måste brandlarmet tystas genom att trycka in en handhavarkod. OBS! Om det inte brinner, men brandlarm gått iväg, meddela omedelbart larmcentralen så att onödig utryckning undviks. OBS! Ert system kan ha ställts in på annorlunda sätt än vad som beskrivits ovan. Kontrollera med Din larminstallatör hur systemet är inställt. Inbrottslarm kännetecknas av ihållande siren. Larmet tystas enligt följande procedur: 1. Slå in en handhavarkod. 2. Vid falsklarm, meddela omedelbart larmcentralen så att onödig utryckning undviks. 16

17 3. Kontrollera vilka sektioner som larmat genom att avläsa larmminnet. Efter det att utlöst larm åtgärdats, återgår systemet till driftklart läge. Att göra vid larm Avläsa larmminnet Kalla på hjälp -symbolen visas vid larm i minne. Sektioner som larmar kan avläsas genom att trycka 3. Larmminnet raderas varje gång systemet tillkopplas. Således kommer endast de larm, vilka inträffat efter senaste tillkopplingen, att visas. VARNING! Upptäcker du att larm utlösts under tiden du varit borta betyder det att någon obehörig fortfarande kan finnas på plats. På säkert avstånd från platsen bör du nu kontakta larmcentral eller polis. På NT9005 finns tre par nödknappar, vilka används för att omedelbart kunna skicka Brand-, Nöd- eller Bråk-meddelanden till larmcentral. VIKTIGT! Brand-, Nöd- och Bråkknapparna fungerar vid leverans. Din installatör kan programmera så att de inte användas. Om knapparna har programmeras med ljudfunktion av installatören hörs en ton som kvittens på att knapparna hållits intryckta i två sekunder och att meddelande sänts. Så här skickas larm från centralapparaten: Skicka samt utlös Brandlarm: Skicka Nödlarm: Skicka Bråklarm: hålls intryckta i två sekunder. hålls intryckta i två sekunder. hålls intryckta i två sekunder. 17

18 Avsnitt 5: Specialfunktioner Detta avsnitt tar upp följande specialfunktioner och hur de utförs: Urkoppling av enskilda detektorer (förbikoppling av sektion), slå på/av Ding-dongfunktion för dörrar, felsökning samt systemtest. Urkoppla delar av systemet (Förbikoppla) Förbikoppling används i de fall när man önskar vistas i ett särskilt utrymme medan resten av systemet är tillkopplat. Man kan ex.vis vilja förbikoppla en sektion som för tillfället inte fungerar i väntan på service. Då en sektion förbikopplas kommer den EJ vara aktiverad under nästföljande tillkopplingsperiod. Förbikoppling av detektorer (sektioner) kan ej ske medan systemet är tillkopplat. Förbikopplingen försvinner varje gång systemet frånkopplas och måste därför förbikopplas på nytt innan nästa tillkoppling. Förbikoppla sektion 1. Systemet skall vara frånkopplat. Tryck Om inget visas i displayen skall handhavarkod slås in. 3. Slå in numret på den sektion som skall förbikopplas (01-32). Displayen visar sedan de sektioner som är förbikopplade sedan tidigare. TIPS: Sektionsnumret till en detektor återfinns i programmeringsjournalen på sidan 32. Displayen visar sedan alla förbikopplade sektioner. 4. Avsluta med #. 5. Efter nästa tillkoppling kommer förbikopplade detektorer EJ att kunna avge larm. När systemet åter frånkopplas kommer alla sektioner att återställas (förbikoppling upphör, Detta gäller ej sektioner med 24-timmars-funktion). Förbikoppla sektionsgrupp Två sektionsgrupper kan programmeras. 1. Förbikoppla alla sektioner (enl. ovan) som skall tillhöra gruppen. 2. Lagra sektionerna i grupp 1 genom att trycka 95; eller lagra sektionerna i grupp 2 genom att trycka Avsluta med #. Radera en grupp genom att trycka 1 (meny för förbikoppling) och sedan 91 för att radera grupp 1 eller 92 för att radera grupp 2. 18

19 Specialfunktioner 5. Avsluta med #. OBS! Förbikopplade detektorer kan ej larma, vilket innebär försämrad säkerhet. Var noga med att så fort som möjligt meddela Din installatör om det är någon detektor som slutat fungera. På så vis kan skador åtgärdas snabbt och larmskyddet fungera som det ska igen. OBS! Det är av säkerhetsskäl möjligt för Din installatör att omöjliggöra förbikoppling av vissa detektorer (ex.vis rökdetektorer). OBS! På 24-timmars-sektioner (alltid aktiverade), upphör inte förbikoppling förrän den avaktiveras enl. ovan (larminstallatören kan ge mer information). Felövervakning Systemets tillstånd kontrolleras ständigt från centralapparaten. Om fel uppstår kommer gul Fel-lampa att tändas samtidigt som knappsatsen avger signal var 10:e sek. Ljudet försvinner då felet kvitteras genom att trycka #. Systemfel reducerar säkerheten och Din installatör bör därför omgående kontaktas då fel uppstår. Slå 2 för att visa aktuella fel. Avsluta med #. Tabellen nedan sammanfattar de felhändelser som kan förkomma: Visas i display [1] Behov av service Tryck [1]. Typ av fel samt rekommenderad åtgärd Visas som resultat av något av följande fel: kontakta Din installatör 1 Batterifel Batteriet lämnar för låg spänning. 2 Används ej. 3 Systemfel Systemfel på modul: - NT9204, nätfel. - NT9204, överbelasted utgång. - Störsändning. 4 Systemsabotage Sabotage på modul. 5 DATAKOM-fel Kommunikation med ansluten modul avbruten. 6 Störsändning Störningar detekterade från annan radiosändare. 7 NT9204 Batterifel 8 NT9204 Nätfel Batteri lämnar för låg spänning på modul NT9204. Strömavbrott på NT9204. [2] Nätfel Strömavbrott till systemet. Kontrollera säkringar och transformator och se om strömmen kommer tillbaka. Om problem kvarstår, kontakta Din installatör. 19

20 Visas i display [3] Telefonlinjefel Problem med telefonlinjen. Om problemet kvarstår eller ofta återkommer, kontakta Din installatör. [4] Kommunikationsfel Fel vid uppringning/kvittering till larmmottagare. Kontakta Din installatör. [5] Sektionsfel Tryck [5] [6] Sektionssabotage Tryck [6] [7] Batterifel Tryck [7] Typ av fel samt rekommenderad åtgärd Fel detekterat på en el. fler sektioner (detektorer). Tryck 5 för att visa vilka sektioner det gäller. Kontakta Din installatör om du behöver hjälp med att återställa sektionen. Sabotage detekterat på en el. fler sektioner (detektorer). Tryck 6 för att visa vilka sektioner det gäller. Kontakta Din installatör om du behöver hjälp med att återställa sektionen. För låg matningsspänning detekterat på en el. fler trådlösa sektioner. Tryck 7, för att visa vilka sektioner det gäller. Sätt i nya batterier, se sidan 26. Om problem skulle kvarstå, kontakta Din installatör. [8] Klockan går fel Om all ström skulle slås av till systemet, d.v.s. både nät- och batterispänning, måste datum och tid ställas in på nytt, se sidan 23. Om du inte kan hitta orsaken till strömbortfallet, kontakta Din installatör. Systemtest Systemtest bör utföras varje vecka. Vid problem, kontakta omedelbart Din installatör. OBS! Kör systemtesterna under lågtrafik, ex.vis tidigt på morgonen eller sent på kvällen. 1. Ifall systemet har uppkoppling mot larmcentral, meddela den att systemet skall testas. 2. Systemet skall vara frånkopplat. Tryck sedan 6 [masterkod] 4. Siren går på samt knappsatsens lampor tänds under 2 sek.. När testerna för siren och knappsats är klara, avsluta med #. 3. Varje sektion testas genom att öppna/stänga alla dörrar och fönster samt att röra sig i utrymmen med IR-detektorer. 4. I displayen visas alla öppnade sektioner. 5. Om anläggningen är utrustad med brandsektioner går larmet i form av en pulserande signal. Tryck # för att tysta brandlarmet. VARNING! Rök- och värmedetektorer bör ej testas med antända stycken eller med öppen flamma. Rådgör med Din larminstallatör ang. säkra testmetoder. 6. Meddela larmcentralen då testerna är slutförda. Kontakta Din installatör om några fel upptäckts. 20

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Användarmanual DS7240

Användarmanual DS7240 Användarmanual DS7240 Funktion Sekvens För mer info, se sida: koppling: [] eller [#] + [1] 10 31 koppling av skalskydd: [] eller [#] + [2] 11 33 Delvis tillkoppling: [#] + [3] 13 32 Tysta Sirén / Frånkoppling:

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion

PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom hela manualen. PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion

Läs mer

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Innehåll 1. TM50s Användargränssnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Använda TM50... 2 2.1. Tillkoppla och Frånkoppla Systemet... 2 2.1.1 MG5050/Spectra... 3 2.1.2 EVO serien...

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats ANVÄNDARMANUAL LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats Mad e in C A N A D A Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 3 2.1 Knappsatsindikatorlampor... 3 2.2 Visuell återkoppling...

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Användarmanual Centralapparat DS7200V2-SWE Användarmanual Innehåll Innehåll 1.0 Introduktion...4 1.1 Systeminformation...4 1.2 Dokumentation...4 1.2.1 De olika typsnitten...4 1.4 Larmsystemets

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Användarhandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Användarhandbok Att använda manöverpanelen Att använda manöverpanelen Displaylägen Display Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem -- HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem V1.1 Handhavarinstruktion Rev. 6 (uppdaterad 110615) Denna instruktion innehåller information om begränsningar när det gäller användning och funktion av produkten samt

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z (extra tillval) Power 832 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 3 Grundfunktioner... 4 Tillkoppling... 4 och 6 Frånkoppling...

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. 10 sektioners LED-Knappsatser

ANVÄNDARMANUAL. 10 sektioners LED-Knappsatser ANVÄNDARMANUAL 10 sektioners LED-Knappsatser Mad e in C A N A D A Reservation för tryckfel och ändringar i manualen. Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 3 2.1 Ljudåterkoppling...

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001 PC9155 v1.1 Tillägg Detta dokument beskriver funktionaliteten i den röstmodul som finns i PC9155 v1.1, ett tillägg till följande dokument: Alexor 2-Vägs Trådlöst Larmsystem Installationsguide v1.1 PN#

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM Skolnamn: BLACKEBERGS GYMNASIUM Fastighetsnummer: 0040 Service: SISAB Telefon: 08-508 460 00 HANDHAVANDE INBROTTSLARM OCH BRANDINDIKERING Till- och frånkoppling

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Sid 1 Introduktion 2 2 Tillkoppling av område med kod 3 3 Frånkoppling av område med kod 3 4 Frånkoppling ring efter utlöst larm 4 5 Kvittera systemet efter utlöst larm 4 6 Användarmeny

Läs mer

Nexa BRUKSANVISNING MODELL: SB Trådlös sändare/mottagare för sammankoppling av upp till 12 st brandvarnare. Batteridriven 6V R&TTE CE

Nexa BRUKSANVISNING MODELL: SB Trådlös sändare/mottagare för sammankoppling av upp till 12 st brandvarnare. Batteridriven 6V R&TTE CE Nexa BRUKSANVISNING MODELL: SB-2008 Trådlös sändare/mottagare för sammankoppling av upp till 12 st brandvarnare Batteridriven 6V R&TTE CE OBS! LÄS IGENOM OCH SPARA BRUKSANVISNINGEN Bruksanvisningen innehåller

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Codoor CD3500. Teknisk handbok

Codoor CD3500. Teknisk handbok SE Codoor CD3500 Teknisk handbok Copyright Mars 2002 Bewator AB, Solna. Kopiering ur CD3500 installations- och användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel Bewator 2010 Omnis Användarhandbok E4 manöverpanel Dokumentnummer: SE2:81194-1 (2010 Omnis version 5.0) Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång.

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM Användarmanual v2.03.0117 SBSC Klass 2 Innehållsförteckning RS-216, RS-224 ochrs-232 Användarmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...4 Systemöversikt...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Display Display Tangentbord

Display Display Tangentbord 2. LÄGENHETSDISPLAY Display Displayen kommunicerar med HemNoden via en RS485- buss och inkluderar en alfanumerisk display med 4 x 20 tecken och ett svenskt tangentbord med 64 tangenter. Med hjälp av displayen

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 1 Drift & underhålls instruktioner Vad skall jag göra när en användare/hyresgäst säger att de inte kommer in med sin nyckelbricka? Vad indikerar lysdioderna

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer