NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner"

Transkript

1 NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen.

2 Snabbguide Nedan listas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna för varje funktion. OBS! Tala med installatören angående vilka funktioner som finns tillgängliga för just Ert system. För att göra följande: Tryck: Tillkoppla (Bortatillkoppling):... [handhavarkod] ELLER tryck in motsvarande funktionsknapp lämna området Tillkoppla (Hemmatillkoppling):... [handhavarkod] ELLER tryck in motsvarande funktionsknapp lämna ej området Frånkoppla systemet:... [handhavarkod] Tillkoppla (utan inpasseringstid):... 9 [handhavarkod] Tillkoppla (Snabb):... 0 (i Driftklart läge) Tillkoppla kvarvarande (vid Hemmatillkoppl.):... ELLER motsvarande funktionsknapp Lämna området vid tillkopplat system:... 0 ELLER motsvarande funktionsknapp Urkoppla sektion: [två-siffrigt sektionsnummer], avsluta med # Systemtest:... 6 [masterkod] 4 Sända Brandlarm:... (hålls intryckt i två sekunder) Sända Nödlarm:... (hålls intryckt i två sekunder) Sända Bråklarm:... (hålls intryckt i två sekunder) Tysta brandlarm:... # Tysta inbrottslarm:... [handhavarkod] Ding-dong In/Urkoppling... Avläsa larmminne:... Avläsa fel:... för att växla mellan in eller urkoppling ELLER på motsvarande funktionsknapp Ställa in tid & datum:... 6 [masterkod] 1 (tt:mm:mm:dd:åå)

3 Snabbguide 2 Inledning 4 Centralapparatens funktioner 5 Avsnitt 1: Allmänt 7 Så här fungerar systemet...7 Brandövervakning...8 Systemtest...8 Fjärrservice...8 Underhåll...8 Avsnitt 2: Systemhandhavande 9 Styrning från centralapparaten...9 Symboldisplay...9 Avsnitt 3: Till- och frånkoppling 10 Tillkoppling...10 Frånkoppling...11 Alternativ tillkoppling...11 Bortatillkoppling (ingen kvar)...12 Ifall sirenen slås på strax efter utpassering...12 Hemmatillkoppling (någon kvar)...13 Snabbtillkoppling (utan handhavarkod)...13 Tillkoppling utan inpasseringstid...14 Automatisk tillkoppling...14 Utgång i tillkopplat läge (Snabbutgång)...15 Avsnitt 4: Att göra vid larm 16 Brandlarm...16 Inbrottslarm...16 Avläsa larmminnet...17 Kalla på hjälp...17 Avsnitt 5: Specialfunktioner 18 Urkoppla delar av systemet (Förbikoppla)...18 Felövervakning...19 Systemtest...20 Fjärrservice...21 Avsnitt 6: Anpassa systemet 22 Programmera handhavarkoder...22 Tid- och datuminställning...23 Aktivering av Dong-dong vid öppen dörr...23 Ändra knappsatsljudet...23 Avsnitt 7: Brandsäkerhet 24 Brandgenomgång i hemmet...24 Utrymningsplan vid eldsvåda...24 Avsnitt 8: Byte av batterier 26 Råd vid batteriköp...26 Lågtemperatursensor Universalsändare/Magnetkontakt IR-detektorer Glasskrossdetektorer Rökdetektorer Trådlös fjärrkontroll Programmeringsjournal 31 Sektioner

4 Inledning Denna manual innehåller handhavarinstruktioner för larmanläggning av typ NT9005. Detta gäller alla Er som kommer att använda systemet: Gå igenom manualen ordentligt för att bli bekant med alla dess funktioner och var noga med att informera övriga berörda om hur det används. Viktig information angående brand- och inbrottslarm finns under avsnitt 4 på sidan 16. Läses noggrant! Alla funktioner beskrivs steg för steg i manualen. Då knappar förkommer visas alltid motsvarande grafiska symboler, exempelvis För att In/Urkoppla Ding-dong, tryck 4. Vissa funktioner kräver handhavarkod (skrivs i manualen [handhavarkod]). För att kunna lägga in nya handhavarkoder samt utföra vissa avancerade funktioner krävs masterkod (skrivs i manualen [masterkod]). Masterkoden används även för att stänga av och slå på anläggningen. En beskrivning av centralapparaten och dess funktioner finns på sidorna 5-8. För de mest grundläggande systemfunktionerna finns en Snabbguide i början av manualen. En ordlista med facktermer finns på sidan 29. Det finns en mall för programmeringsjournalen (se sidan 31). Där skriver man ned sektionsdata samt alla handhavarkoder. Denna information skall förvaras på säker plats. 4

5 Centralapparatens funktioner Centralapparatens funktioner Bilden nedan visar centralapparat NT9005. Den sköter både kontroll och övervakning av samtliga enheter i anläggingen. Alla systemfunktioner utförs från knappsatsen. Se till att bli bekant med dess handhavande och funktioner så fort som möjligt. Siren Nöd knappar Statuslampor Knappsats Funktionsknappar 5

6 ➊ Siren Siren används vid brand- och inbrottslarm. ➋ Statuslampor Driftstatus avläses direkt på de tre statuslamporna (Driftklar, Tillkopplat och Fel). Grön ( ) - Driftklar Lyser grön lampa kan systemet tillkopplas. Tillkoppling kan ej ske förrän den lyser (se Tillkoppling på sidan 10). Röd ( ) - Tillkopplat Lyser röd lämpa har systemet tillkopplats. Gul ( ) - Fel Lyser gul lampa tyder det på att ett eller flera fel uppkommit på systemet (se Felövervakning på sidan 19). ➌ Nödknappar Vid nödfall används dessa knappar för att omedelbart meddela larmcentral. Brandlarm skickas genom att trycka in båda knapparna i två sekunder. Nödlarm skickas genom att trycka in båda knapparna i två sekunder. Bråklarm skickas genom att trycka in båda knapparna i två sekunder. VIKTIGT! Brand-, Nöd- och Bråkknapparna fungerar EJ om installatören inte programmerat in att de skall användas. Om installatören aktiverat ljudfunktion kommer knappsatsen att avge en ton som kvittens på att knapparna hållits intryckta i två sekunder och att meddelande sänts. ➍ Sifferknappar Sifferknapparna används för att slå in handhavarkod och samtliga kommandon. Tryck # för att avsluta eller ångra en felaktigt angiven kod. ➎Funktionsknappar Under förutsättning att dessa knappar inte har omprogrammerats så kan följande funktioner utföras: Hemmatillkoppling (F1), Bortatillkoppling (F2), Ding-dong (F3), Återinkoppla borta/hemma sekt.(f4) Snabbutgång (F5). Funktionerna utförs genom att hålla motsvarande knapp intryckt i två sekunder. Utförligare information finns längre fram i manualen. 6

7 Avsnitt 1: Allmänt Allmänt Installationen av larmanläggingen är anpassad efter köparens behov. Installatören ser till att aktivera och anpassa de funktioner som behövs i Ert system. Han lämnar även information om vilka funktioner som aktiverats. Kontakta Din larminstallatör ifall ytterligare frågor kvarstår. Så här fungerar systemet Systemet utgörs av en centralapparat av typ NT9005 och ett antal trådlösa enheter. Centralapparaten är hjärnan i systemet. Med den styrs och övervakas alla detektorer. Om larmuppringning används så är det centralapparaten som sköter länken till larmmottagaren. Alla funktioner utförs med hjälp av centralapparaten. Centralapparaten är utrustad med siren, knappsats, nödknappar samt fem funktionsknappar. Från centralapparatens knappsats kan man manövrera hela systemet samt kontrollera dess status. NT9005 installeras på lämplig plats av installatören. Larmanläggningens övervakning möjliggör upptäckt av inbrott, brand och nödsituationer. Anläggingen består av ett antal sektioner (bevakade utrymmen/punkter). Till varje sektion programmeras en detektor (IR-detektor, glaskrossdetektor, magnetkontakt etc.). Detektorn signalerar till centralapparaten om den påverkas, vilken sedan utför avsedd instruktion. VIKTIGT! Larmanläggningen kan inte förhindra uppkomsten av nödsituationer eller inbrott utan är endast framtagen för att larma, vilket även kan ske till larmcentral om sådan uppkoppling finns. Driftsäkerheten är normalt utmärkt för larmanläggningen, men inga garantier kan ges. Avkall skall därför inte göras på grundläggande försiktighetsåtgärder samt liv- och egendomsförsäkringar. Installation och underhåll bör endast utföras om grundläggande larm-/elkunskaper finns. 7

8 Brandövervakning Centralapparaten kan övervaka brandvarnare som ex.vis rökdetektorer och larma ifall brand detekteras. Nyckeln till effektiv branddetektering är ha ett lämpligt antal detektorer på rätt platser. Installation bör ske enligt de lokala brand- och säkerhetsföreskrifterna. Läs noga igenom Brandsäkerhet på sidan 24 OBS! Detektorer för brandövervakning är tillval och beställes separat. Systemtest Systemets funktionsduglighet skall testas varje vecka för att driftsäkerheten skall kunna bibehållas (se Systemtest på sidan 20). Kontakta Din larminstallatör ifall systemet inte fungerar tillfredsställande. Larmförmedling Larmsystemet är utrustat för att kunna skicka larm-, fel- och nödmeddelanden m.m. till en larmcentral via telenätet. Utlöses larm av misstag skall larmcentralen omedelbart meddelas för att förhindra onödig utryckning. OBS! Larmförmedling till larmcentral måste aktiveras av Din installatör. Underhåll Under normala förhållanden ställer systemet inga speciella krav på underhåll. Observerva dock följande punkter: 1 Tvätta inte några delar av utrustningen med genomvåt trasa. Damma endast försiktigt av med lätt fuktad trasa. 2 Kontrollera batteristatus enligt instruktion (se Systemtest på sidan 20). Reservbatterierna bör bytas vart tredje år eller enligt rek. från batteritillverkare. 3 För övriga delar i systemet såsom rök-, IR- och glaskrossdetektorer, läs tillverkarens underhållsinstruktioner. Instruktioner för batteribyte finns i avsnitt 8 på sidan 26. OBS! Centralapparat NT9005 fungerar endast tillsammans med trådlösa enheter från DSC. 8

9 Avsnitt 2: Systemhandhavande Systemhandhavande Styrning från centralapparaten Centralapparaten är försedd med en användarvänlig symboldisplay av LCD-typ. Systemstatus avläses på displayen, vilken även visar klockan. Här avläses också huruvida systemet är till- eller frånkopplat, om det finns öppna eller förbikopplade sektioner samt eventuella fel på systemet. Symboldisplay 1 Klockan; siffra 1, 2 Timvisning då klockan är aktiverad samt sektionsnummer då någon av symbolerna Sektion öppen el. Sektionslarm är tänd. Visning rullar vid flera sektioner (1ggr/sek.) med början på lägsta sektionsnumret. 2 : (Kolon) Används som avgränsning mellan timmar/minuter och blinkar 1ggr/sek. då klockan är aktiverad. 3 Klockan; siffra 3, 4 Visar minuter då klockan är aktiverad. 4 1 till 8 Felavläsning då man trycker [*][2]. 5 Larm i minne Det finns ett eller fler larm i minnet. 6 Förbikoppling Det finns automatiskt eller manuellt förbikopplade sektioner. 7 Programmeringsläge knappsatsen är spärrad. 8 Bortatillkopplat tänds då utpasseringstiden påbörjas. 9 Brand Nytt brandlarm i minne. 10 Hemmatillkopplat tänds då utpasseringstiden påbörjas. 11 Ding-dong Tänds då aktivering av Ding-dong-funktion görs genom att trycka (F3) eller [*][4]. Släcks om (F3) eller [*][4] åter trycks in för att avaktivera Ding-dong. 12 AM, PM Tänd vid 12-timmarsvisning. Symbolerna släckta då systemet ställts in för 24-timmarsvisning. 13 Sektionslarm Tänds tillsammans med klockans första siffror för att indikera sektionslarm. Klockans 1:a och 2:a siffran visar vilka sektioner som larmar. 14 Sektion öppen Tänds tillsammans med klockans första två siffror för att visa öppna/påverkade sektioner (ej sektionslarm). Klockans 1:a och 2:a siffra visar vilka sektioner som är öppna. 9

10 Avsnitt 3: Till- och frånkoppling Detta avsnitt beskriver till- och frånkoppling av systemet. Läs noggrant igenom texten. Tillkoppling 1 Innan tillkoppling görs, kontrollera att systemet är driftklart (grön lampa lyser). Lyser inte den gröna lampan, se nedan. 2 Slå in din handhavarkod. Vid felaktig inmatning hörs en ihållande signal nytt försök kan påbörjas. När korrekt handhavarkod matats in sker följande: Knappsatsen avger korta snabba signaler. Röd lampa tänds (Tillkopplat). Knappsatsen börjar nu avge signal 1ggr/sek. Detta indikerar att systemet håller på att tillkopplas (utpasseringstid med summer). 3 Om du lämnar området, skall det ske genom den bestämda In/Utpasseringsdörren. För systemet betyder det att du lämnat anläggningen och alla detektorer tillkopplas, vilket leder till att Bortatillkoppling sker. Om du ska stanna kvar i området så får In/Utpasseringsdörren ej öppnas. För systemet betyder det att endast vissa förbestämda detektorer skall tillkopplas, vilket leder till att Hemmatillkoppling sker. OBS! Om grön lampa (för driftklart läge) ej lyser, gör följande: Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda. Kontrollera att ingenting rör sig i utrymmen med IR-detektorer. Om den gula lampan för FEL lyser, försök hitta felkällan (se Felövervakning på sidan 19). Kontrollera även att inga sektioner avaktiverats av misstag (se Urkoppla delar av systemet (Förbikoppla) på sidan 18). 10

11 Till- och frånkoppling Frånkoppling 1. Då du kommer utifrån, gå in genom den bestämda In/Utpasseringsdörren. Knappsatsen avger en varningston och du måste nu frånkoppla systemet. OBS! Larm utlöses omedelbart ifall man försöker gå in via någon annan väg. 2. Slå in handhavarkoden. Kommer du utifrån måste handhavarkod slås in för att knappsatsen skall tystna. OBS! Vid felaktig inmatning hörs en ihållande signal nytt försök kan påbörjas. När korrekt handhavarkod matats in slocknar den röda lampan (tillkopplat) och knappsatsen tystnar. 3. Om larm uppstått under tillkopplad period så tänds symbolen för Larm i minne (se Avläsa larmminnet på sidan 17). VARNING! Upptäcker du att larm utlösts under tiden du varit borta betyder det att någon obehörig fortfarande kan finnas på plats. På säkert avstånd från platsen bör du nu kontakta Din larmcentral alt. polis. Alla larm som visas på displayen har uppkommit sedan systemet senast tillkopplades, eftersom larmminnet automatiskt raderas vid varje tillkoppling. Alternativ tillkoppling Det finns två huvudmetoder för att tillkoppla larmanläggningen: Bortatillkoppling: Utförs då ingen förväntas stanna kvar inom larmområdet (se sidan 12). Hemmatillkoppling: Utförs då en eller fler personer förväntas stanna kvar inom larmområdet (se sidan 13). Det finns ytterligare ett antal metoder för tillkoppling (se sidan 13-15): Snabbtillkoppling: Anläggningen tillkopplas utan att handhavarkod behöver slås in. Denna funktion kan avaktiveras av Din installatör. Tillkoppling ingen inpasseringsfördröjning: Efter tillkoppling kan ingen inpassering ske utan att larmet utlöses omedelbart. Automatisk tillkoppling: Anläggningen tillkopplas automatiskt vid en angiven tidpunkt. Denna funktion kan aktiveras av installatör. 11

12 Bortatillkoppling (ingen kvar) Då anläggningen bortatillkopplas resulterar det i att samtliga sektioner aktiveras, både de inom skalskyddet (ex.vis magnetkontakter på fönster och dörrar) och volymskyddet (ex.vis IR-detektorer). Larm utlöses om någon av dessa sektioner öppnas. 1. Kontrollera att systemet är driftklart (grön lampa lyser). 2. Slå in handhavarkoden. Knappsatsen avger ton för varje siffra som matas in. Vid felaktig inmatning hörs en ihållande signal i två sek. nytt försök kan påbörjas. När korrekt handhavarkod matats in sker följande: Knappsatsen avger 6 korta signaler. Röd lampa tänds (Tillkopplat). Knappsatsen avger nu signal 1ggr/sek. Detta indikerar att utpasseringstiden påbörjats. Signal avges med kortare intervall under de 10 sista sekunderna (2 ggr/sek.) av utpasseringstiden. 3. Lämna området genom den bestämda In/Utpasseringsdörren. För systemet betyder det att du lämnat larmområdet, vilket leder till att tillkoppling av hela anläggningen sker. När utpasseringstiden går ut, släcks alla lampor på knappsatsen förutom den röda (Tillkopplat). Anläggningen är nu Tillkopplad. OBS! Är symbolen för förbikoppling tänd betyder det att en eller fler sektioner inte har aktiverats (se Urkoppla delar av systemet (Förbikoppla) på sidan 18. Säkerhetsnivån reduceras ifall systemet tillkopplas med förbikopplade sektioner samt om det förekommer fel i systemet. Bortatillkoppling funktionsknapp (F2) Bortatillkoppling kan även utföras genom funktionsknapp F2 på knappsatsen. Håll knappen intryckt i två sek. så kommer systemet att bortatillkopplas. Ifall sirenen slås på strax efter utpassering Systemet kan programmeras att minimera risken för falsklarm genom att övervaka utpassering då anläggningen bortatillkopplas. Skulle inte den bestämda In/Utpasseringsdörren vara stängd ordentligt då utpasseringstiden löper ut, så kommer knappsatsen att avge en ihållande signal samt att sirenen aktiveras. Om detta skulle inträffa, agera enligt följande procedur: 1. Passera åter in till området och Frånkoppla systemet genom att slå in handhavarkoden.. Observera att detta måste göras innan inpasseringtiden löper ut. 2. Utför tillkoppling på nytt och var noga med att stänga dörren ordentligt. Tala med Din installatör angående inkoppling av denna funktion. 12

13 Till- och frånkoppling Hemmatillkoppling (någon kvar) Då man önskar stanna i larmområdet och ha del av anläggningen tillkopplad, används hemmatillkoppling. Endast det yttre skyddet (ex.vis magnetkontakter på dörrar och fönster) kommer att aktiveras medan det inre skyddet (ex.vis IRdetektorer) inte tillkopplas. På så sätt kan man röra sig fritt på insidan. 1. Kontrollera att systemet är driftklart (grön lampa lyser). 2. Slå in handhavarkoden. Ton hörs för varje siffra som matas in. Vid felaktig inmatning hörs en ihållande signal i två sek. nytt försök kan påbörjas. När korrekt handhavarkod matats in sker följande: Knappsatsen avger 6 korta signaler. Röd lampa tänds ( ) tillkopplat). Symbolen för förbikoppling tänds. Knappsatsen börjar nu avge signal 1ggr/sek. Detta indikerar att utpasseringstiden påbörjats. Signal avges med kortare intervall under de 10 sista sekunderna (2 ggr/sek.) av utpasseringstiden. 3. Gå EJ ut genom den bestämda In/utpasseringsdörren. För systemet betyder det att du ej lämnat larmområdet, vilket automatiskt leder till att en förbikoppling av förbestämda "borta/hemmasektioner" utförs. När utpasseringstiden gått ut, släcks alla lampor på knappsatsen förutom den röda (Tillkopplat). Anläggningen är Tillkopplad. Återaktivering av förbikopplade sektioner Anläggningen är hemmatillkopplad. Gör följande för att tillkoppla resten av systemet: 1. Tryck 1 eller F4. De förbikopplade "borta/hemmasektionerna" återinkopplas. OBS! Då inre skyddet återinkopplas kan inpassering till utrymmen med IR-detektorer ej ske; man kan inte öppna larmade fönster och dörrar. Anläggningen fungerar nu som om den är Bortatillkopplad. Se, Frånkoppling s.11, före inpassering. Hemmatillkoppling funktionsknapp F1 Hemmatillkoppling kan även utföras genom funktionsknapp F1 på knappsatsen. Håll knappen intryckt i två sek. så kommer systemet att hemmatillkopplas. Tala med Din installatör angående avaktivering av denna funktion. Snabbtillkoppling (utan handhavarkod) Med snabbtillkoppling behöver man inte ange handhavarkod och kan snabbt tillkoppla systemet enl. följande procedur: 1. Kontrollera att systemet är driftklart (grön lampa lyser). 2. Tryck 0. Knappsatsen avger 6 korta signaler. 13

14 Röd lampa tänds ( ) tillkopplat). Under utpasseringstiden avger knappsatsen signal 1ggr/sek. 3. Lämna området genom den bestämda utgången/entrédörren anläggningen bortatillkopplas. Lämnar Du inte området kommer anläggningen automatiskt att hemmatillkopplas. OBS! Endast tillkoppling sker med 0.. Handhavarkod krävs för frånkoppling (se Frånkoppling på sidan 11). Tillkoppling utan inpasseringstid Automatisk tillkoppling Vet man att ingen annan kommer att passera in genom in/utpasseringsdörren kan inpasseringstiden för denna sektion stängas av. Skulle någon passera genom en sådan sektion kommer larmet omedelbart att utlösas. 1. Kontrollera att systemet är driftklart (grön lampa lyser). 2. Tryck 9 + handhavarkod. Röd lampa ( ) blinkar, dvs. systemet är tillkopplat utan inpasseringstid. Knappsatsen avger 3 korta signaler. 3. Anläggningen är nu tillkopplad utan inpasseringstid. Systemet kan ställas in på schemalagd autotillkoppling (ev. har detta redan gjorts vid installation). Som kvittens på att autotillkoppling sker avger knappsatsen summerton under 1 minut innan tillkoppling. Autotillkoppling kan avbrytas under denna tid genom att slå in handhavarkod. Larminstallatören kan ge mer information. Användare med masterkod kan ändra (beroende på systeminställning) schemat för autotillkoppling. Detta medger äv. rättigheten till inkoppling av själva funktionen (se nedan) samt inställning av tidpunkt för daglig autotillkoppling. Installning av automatisk tillkoppling på/av: 1. Tryck 6 [masterkod]. 2. Tryck 2 för att växla mellan in- och urkoppling av funktionen. Knappsatsen avger 3 signaler vid inkoppling samt 1 lång signal vid urkoppling av funktionen. 3. Avsluta med #. ÄÄändra tidpunkt för autotillkoppling 1. Tryck 6 [masterkod]. 2. Tryck Välj dag genom att trycka 1-7 (Söndag - Lördag). Slå in tidpunkten ( ). Till exempel, slå in (1300) för att ställa tidpunkten till klockan ett på dagen. 4. Avsluta med # #. 14

15 Till- och frånkoppling OBS! För att autotillkoppling skall fungera måste systemklockan vara korrekt inställd (se Tid- och datum-inställning på sidan 23). Utgång i tillkopplat läge (Snabbutgång) Kontrollera med Din installatör huruvida funktionen för Snabbutgång är aktiverad för Er anläggning. Snabbutgång används för att kunna lämna ett hemmatillkopplat larmområdet genom In/utpasseringsdörren utan att för den skull behöva från- och tillkoppla. Utför Snabbutgång: 1. I tillkopplat läge, tryck Man har nu 2 minuter på sig att gå ut genom den förbestämda In/utpasseringsdörren. OBS! Utgången får öppnas och stängas EN gång. 2-minuterstimern för Snabbutgången stängs av så fort dörren stängts. Skulle dörren inte stängas, eller åter öppnas eller om någon annan in/utgång/entredörr skulle öppnas, så medför det påbörjad inpasseringstid. Systemet måste därefter frånkopplas för att förhindra att larm utlöses. Funktionsknapp för Utgång (F5) Snabbutgång kan påbörjas genom att hålla funktionsknapp sek. Funktionsknappen måste aktiveras av installatör. F5 intryckt i två 15

16 Avsnitt 4: Att göra vid larm Detta avsnitt beskriver vad som skall göras då larm utlöses läs noga igenom. Om sirenen utlösts under tiden du varit borta bör du på säkert avstånd från platsen kontakta Din larmcentral eller Polis. OBS! Brandlarmssiren får alltid högre prioritet än inbrottslarmssiren. Brandlarm Inbrott (inbrottslarm) Brandlarm kännetecknas av stötvis signal. Vid tvekan om det brinner eller inte, se till att omedelbart agera enligt utrymningsplanen, se Utrymningsplan vid eldsvåda på sidan 24. Om systemet är kopplat till larmcentral kommer meddelande om brand att skickas. Beroende på inställning kan brandknappar eller annan brandutrustning användas för att skicka brandmeddelande till larmcentral så fort de utlöses. Det går även att på vissa sektioner lägga in en 30-sekunders fördröjning på larmmeddelanden från ex.vis rökdetektorer. Med sådan programmering kan eventuella falsklarm återställas innan de hinner gå iväg till larmcentral. Be Din larminstallatör informera Er hur systemet är inställt. Brinner det inte kan brandlarmet stängas av enl. följande procedur: 1. Tryck # inom 30 sek. efter det att brandlarm utlösts. Detta fördröjer brandmeddelande till larmcentral med 90 sek., vilket ger tillräckligt med tid för att hinna vädra rökdetektorn så att den återställer sig. 2. Detekteras fortfarande rök efter 90 sek. kommer larmet gå igång igen. Finns det ingen rök återgår systemet till normal drift. 3. Trycker man inte # inom 30 sek. så kommer larmmeddelande skickas till larmcentralen (om uppkoppling till larmcentral finns för Er anläggning). Då 30-sekundersfördröjningen gått ut måste brandlarmet tystas genom att trycka in en handhavarkod. OBS! Om det inte brinner, men brandlarm gått iväg, meddela omedelbart larmcentralen så att onödig utryckning undviks. OBS! Ert system kan ha ställts in på annorlunda sätt än vad som beskrivits ovan. Kontrollera med Din larminstallatör hur systemet är inställt. Inbrottslarm kännetecknas av ihållande siren. Larmet tystas enligt följande procedur: 1. Slå in en handhavarkod. 2. Vid falsklarm, meddela omedelbart larmcentralen så att onödig utryckning undviks. 16

17 3. Kontrollera vilka sektioner som larmat genom att avläsa larmminnet. Efter det att utlöst larm åtgärdats, återgår systemet till driftklart läge. Att göra vid larm Avläsa larmminnet Kalla på hjälp -symbolen visas vid larm i minne. Sektioner som larmar kan avläsas genom att trycka 3. Larmminnet raderas varje gång systemet tillkopplas. Således kommer endast de larm, vilka inträffat efter senaste tillkopplingen, att visas. VARNING! Upptäcker du att larm utlösts under tiden du varit borta betyder det att någon obehörig fortfarande kan finnas på plats. På säkert avstånd från platsen bör du nu kontakta larmcentral eller polis. På NT9005 finns tre par nödknappar, vilka används för att omedelbart kunna skicka Brand-, Nöd- eller Bråk-meddelanden till larmcentral. VIKTIGT! Brand-, Nöd- och Bråkknapparna fungerar vid leverans. Din installatör kan programmera så att de inte användas. Om knapparna har programmeras med ljudfunktion av installatören hörs en ton som kvittens på att knapparna hållits intryckta i två sekunder och att meddelande sänts. Så här skickas larm från centralapparaten: Skicka samt utlös Brandlarm: Skicka Nödlarm: Skicka Bråklarm: hålls intryckta i två sekunder. hålls intryckta i två sekunder. hålls intryckta i två sekunder. 17

18 Avsnitt 5: Specialfunktioner Detta avsnitt tar upp följande specialfunktioner och hur de utförs: Urkoppling av enskilda detektorer (förbikoppling av sektion), slå på/av Ding-dongfunktion för dörrar, felsökning samt systemtest. Urkoppla delar av systemet (Förbikoppla) Förbikoppling används i de fall när man önskar vistas i ett särskilt utrymme medan resten av systemet är tillkopplat. Man kan ex.vis vilja förbikoppla en sektion som för tillfället inte fungerar i väntan på service. Då en sektion förbikopplas kommer den EJ vara aktiverad under nästföljande tillkopplingsperiod. Förbikoppling av detektorer (sektioner) kan ej ske medan systemet är tillkopplat. Förbikopplingen försvinner varje gång systemet frånkopplas och måste därför förbikopplas på nytt innan nästa tillkoppling. Förbikoppla sektion 1. Systemet skall vara frånkopplat. Tryck Om inget visas i displayen skall handhavarkod slås in. 3. Slå in numret på den sektion som skall förbikopplas (01-32). Displayen visar sedan de sektioner som är förbikopplade sedan tidigare. TIPS: Sektionsnumret till en detektor återfinns i programmeringsjournalen på sidan 32. Displayen visar sedan alla förbikopplade sektioner. 4. Avsluta med #. 5. Efter nästa tillkoppling kommer förbikopplade detektorer EJ att kunna avge larm. När systemet åter frånkopplas kommer alla sektioner att återställas (förbikoppling upphör, Detta gäller ej sektioner med 24-timmars-funktion). Förbikoppla sektionsgrupp Två sektionsgrupper kan programmeras. 1. Förbikoppla alla sektioner (enl. ovan) som skall tillhöra gruppen. 2. Lagra sektionerna i grupp 1 genom att trycka 95; eller lagra sektionerna i grupp 2 genom att trycka Avsluta med #. Radera en grupp genom att trycka 1 (meny för förbikoppling) och sedan 91 för att radera grupp 1 eller 92 för att radera grupp 2. 18

19 Specialfunktioner 5. Avsluta med #. OBS! Förbikopplade detektorer kan ej larma, vilket innebär försämrad säkerhet. Var noga med att så fort som möjligt meddela Din installatör om det är någon detektor som slutat fungera. På så vis kan skador åtgärdas snabbt och larmskyddet fungera som det ska igen. OBS! Det är av säkerhetsskäl möjligt för Din installatör att omöjliggöra förbikoppling av vissa detektorer (ex.vis rökdetektorer). OBS! På 24-timmars-sektioner (alltid aktiverade), upphör inte förbikoppling förrän den avaktiveras enl. ovan (larminstallatören kan ge mer information). Felövervakning Systemets tillstånd kontrolleras ständigt från centralapparaten. Om fel uppstår kommer gul Fel-lampa att tändas samtidigt som knappsatsen avger signal var 10:e sek. Ljudet försvinner då felet kvitteras genom att trycka #. Systemfel reducerar säkerheten och Din installatör bör därför omgående kontaktas då fel uppstår. Slå 2 för att visa aktuella fel. Avsluta med #. Tabellen nedan sammanfattar de felhändelser som kan förkomma: Visas i display [1] Behov av service Tryck [1]. Typ av fel samt rekommenderad åtgärd Visas som resultat av något av följande fel: kontakta Din installatör 1 Batterifel Batteriet lämnar för låg spänning. 2 Används ej. 3 Systemfel Systemfel på modul: - NT9204, nätfel. - NT9204, överbelasted utgång. - Störsändning. 4 Systemsabotage Sabotage på modul. 5 DATAKOM-fel Kommunikation med ansluten modul avbruten. 6 Störsändning Störningar detekterade från annan radiosändare. 7 NT9204 Batterifel 8 NT9204 Nätfel Batteri lämnar för låg spänning på modul NT9204. Strömavbrott på NT9204. [2] Nätfel Strömavbrott till systemet. Kontrollera säkringar och transformator och se om strömmen kommer tillbaka. Om problem kvarstår, kontakta Din installatör. 19

20 Visas i display [3] Telefonlinjefel Problem med telefonlinjen. Om problemet kvarstår eller ofta återkommer, kontakta Din installatör. [4] Kommunikationsfel Fel vid uppringning/kvittering till larmmottagare. Kontakta Din installatör. [5] Sektionsfel Tryck [5] [6] Sektionssabotage Tryck [6] [7] Batterifel Tryck [7] Typ av fel samt rekommenderad åtgärd Fel detekterat på en el. fler sektioner (detektorer). Tryck 5 för att visa vilka sektioner det gäller. Kontakta Din installatör om du behöver hjälp med att återställa sektionen. Sabotage detekterat på en el. fler sektioner (detektorer). Tryck 6 för att visa vilka sektioner det gäller. Kontakta Din installatör om du behöver hjälp med att återställa sektionen. För låg matningsspänning detekterat på en el. fler trådlösa sektioner. Tryck 7, för att visa vilka sektioner det gäller. Sätt i nya batterier, se sidan 26. Om problem skulle kvarstå, kontakta Din installatör. [8] Klockan går fel Om all ström skulle slås av till systemet, d.v.s. både nät- och batterispänning, måste datum och tid ställas in på nytt, se sidan 23. Om du inte kan hitta orsaken till strömbortfallet, kontakta Din installatör. Systemtest Systemtest bör utföras varje vecka. Vid problem, kontakta omedelbart Din installatör. OBS! Kör systemtesterna under lågtrafik, ex.vis tidigt på morgonen eller sent på kvällen. 1. Ifall systemet har uppkoppling mot larmcentral, meddela den att systemet skall testas. 2. Systemet skall vara frånkopplat. Tryck sedan 6 [masterkod] 4. Siren går på samt knappsatsens lampor tänds under 2 sek.. När testerna för siren och knappsats är klara, avsluta med #. 3. Varje sektion testas genom att öppna/stänga alla dörrar och fönster samt att röra sig i utrymmen med IR-detektorer. 4. I displayen visas alla öppnade sektioner. 5. Om anläggningen är utrustad med brandsektioner går larmet i form av en pulserande signal. Tryck # för att tysta brandlarmet. VARNING! Rök- och värmedetektorer bör ej testas med antända stycken eller med öppen flamma. Rådgör med Din larminstallatör ang. säkra testmetoder. 6. Meddela larmcentralen då testerna är slutförda. Kontakta Din installatör om några fel upptäckts. 20

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer