Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur"

Transkript

1 211 Årsrapport Kulturkontakt Nord Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur Project: Foto: Modul: Contemporary Art Archipelago - Raqs Media Collective: More Salt in Your Tears Raqs Media Collective Produktionsinriktad verksamhet

2 Innehållsförteckning I II Kulturkontakt Nords resultatrapport Institutionens huvuduppdrag Institutionens funktioner Administration av programmen Information och rådgivning Ordförandeskapsseminarium och nordiska kulturforum år %%%%%Profilering av det nordiska kultursamarbetet internationellt Mål for verksamheten år Utveckling av programmens administration år Ledning och administration Styrelsen Kulturkontakt Nords lokaler Personal och organisationsutveckling! Personal och organisationsutveckling Resumé! 19 Programrapport 2.1 Introduktion till programmen Kulturkontakt Nords sammanfattning Sakkunniga Sakbehandlingssystemet Verksamhetsberättelse för Kultur- och konstprogrammet Programverksamhet för Kultur- och konstprogrammet Verksamhetsberättelse för Mobilitetsprogrammet Programverksamhet för modulen för Mobilitetsstöd Programverksamhet för modulen för Nätverksstöd Programverksamhet för modulen för Stöd till residens 31 III Statistikrapport IV 3.1 Stödfördelning i Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor Ansökningar och beviljningar per konstfält och modul Ansökta och beviljade belopp år 211 per land Beviljningar per capita Antal ansökningar och beviljningar per land och modul Ansökta och beviljade belopp per land och modul! Ansökningar per deltagerland Residensstöd i Fördelning av ansökningar och beviljningar initierad av 5 professionella och amatör- och frivilligsektoren Ansökningar och beviljningar under prioriterade teman i 51 kultur- och konstprogrammet - kultur för barn och unga, kulturell mångfald och nordiskt kulturarv 3.2. Utveckling under åren! Totala antalet ansökningar och beviljningar i båda programmen gemensamt 52 Ekonomi 2

3 4.1 Finansiering Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet Ekonomiförvaltning Ekonomiska nyckeltal för Kulturkontakt Nord Översikt över intäkter och utgifter fördelat på 58 verksamhetsområden Ekonomisk status Ekonomiska nyckeltal för verksamheten Ekonomiska nyckeltal för programmen Administrativa utgifter Transaktioner i perioden Resultat- och balansräkning för Kulturkontakt Nord Resultaträkning för Kulturkontakt Nord Balansräkning för Kulturkontakt Nord Noter Resultat- och balansräkning för Konst- och kulturprogrammet Resultaträkning för Nordiska ministerrådets konst- och 63 kulturprogram Balansräkning för Nordiska ministerrådets konst- och 64 kulturprogram Noter Resultat- och balansräkning för Mobilitetsprogrammet Resultaträkning för det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet 66 för kultur Balansräkning för det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet 67 för kultur Noter Kombinerad resultat och balansräkning för Kulturkontakt Nord, 69 Nordiska ministerrådets konst- ooh kulturprogram och det nordiskbaltiska mobilitetsprogrammet för kultur Resultaträkning Balansräkning 7 3

4 211 Kulturkontakt Nord Prosjekt: Foto: Modul: MANMADE ENVIRONMENT - Stabelbaddsparken Berne Lundqvist Produktionsinriktad verksamhet 4

5 1. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT 1.1 INSTITUTIONENS HUVUDUPPDRAG Kulturkontakt Nord, som är placerat på Sveaborg i Helsingfors, är en institution som är underställd Nordiska ministerrådet (NMR). År 211 var institutionens och Kultur- och konstprogrammets femte verksamhetsår samt det tredje verksamhetsåret för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Kulturkontakt Nords huvuduppgift är att administrera de två kulturprogrammen och informera om dem, samt att informera om nordiskt kultursamarbete. Nordiska ministerrådet och Kulturkontakt Nord ingick år 21 ett mål- och resultatstyrningskontrakt för perioden Evalueringen av kulturreformen inklusive Kulturkontakt Nords verksamhet, som utförts av norska Telemarksforsking, samt evalueringen av lettiska SAFEGE av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur slutfördes i begynnelsen av 211. I bägge evalueringar fick Kulturkontakt Nord och de bägge programmen ett mycket gott vitsord. De nordiska kulturministrarna beslöt därför att förlänga Kultur- och konstprogrammet med ytterligare fem år ( ). Samtidigt förlängdes det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur med tre år ( ) av de nordiska och baltiska kulturministrarna. Nordiska ministerrådet för kultur beslöt även samma dag att från och med administrativt sammanslå de två nordiska institutionerna Nordens institut i Finland (Nifin) och Kulturkontakt Nord. Den sammanslagna institutionen går under namnet Kulturkontakt Nord. Arbetet med att genomföra denna sammanslagning har varit mycket resurskrävande under 211. Sammanslagningsprocessen leddes av en av NMRS utsedd extern konsult. Kulturkontakt Nord är ett administrativt organ som inte själv kan initiera projekt och/eller aktiviteter. Projekt som fått bidrag, via programmen som Kulturkontakt Nord administrerar, är initierade av sökandena själva. Programmen beviljade bidrag till ett belopp av euro, innefattande bidragen till residenscentra 293 eur som beviljades i slutet av år 21 för år 211. Kostnaderna för residensmötet var euro och återförda bidrag i de båda programmen totalt euro. De administrativa kostnaderna för programmen var totalt euro. Programmens statistik visar att 32 % av alla sökande fått bidrag och att det var en stor bredd och variation på de aktiviteter som stöddes (se Program- och Statistikrapport). Antalet ansökningar minskade en aning år 211. Sedan programmen etablerades år 27 har antalet ansökningar ökat markant varje år. År 211 var antalet ansökningar jämfört med ansökningar föregående år. Detta är en minskning med 3,7 procent. År 211 har Kulturkontakt Nord deltagit i arrangerandet av ordförandeskapsseminariet Mobilitet och residens - Nya möjligheter för konst och kultur i framtiden som var en del av det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet samt det nordiska kulturforumet Skapande barn - ett kreativt Norden i samarbete med Nifin. Kulturkontakt Nord lanserade år 211 också en ny webbsida med interaktion av sociala medier såsom Facebook och Twitter. Webbsidan är mer dynamisk och inkluderar också en videokanal - KKN TV. Materialet på KKN TV består främst av egenhändigt producerade intervjuer om konstnärsprojekt som fått bidrag från programmen. Dessutom kan man här se konsertupptagningar och intervjuer med vinnarna av Nordiska rådets pris, deltagare i Nordiska ministerrådets Kulturforum och konstnärer vid konstnärsresidens. Detta i tillägg till videomaterial från olika konstnärsprojekt och seminarier. I samband med lanseringen av den nya webbsidan utvecklades även en ny visuell identitet för hela organisationens kommunikation. Kulturkontakt Nord har utöver detta lanserat ett nytt nyhetsbrev, som förutom att det fått en ny design skickas ut med ett nytt elektroniskt system som gör det möjligt att följa med vilket innehåll som intresserar läsarna mest och hur mottagarna är fördelade geografiskt. 5

6 1.2 INSTITUTIONENS FUNKTIONER ADMINISTRATION AV PROGRAMMEN Två av rådgivarna vid Kulturkontakt Nord ansvarar för arbetet i samband med programmen och koordinerar de sakkunnigas verksamhet. De två program som Kulturkontakt Nord administrerar har fyra sakkunniggrupper med totalt 22 personer. Ansökningar om bidrag från programmen mottas endast elektroniskt genom det saksbehandlingssystem som Kulturkontakt Nord utvecklat sedan 27. Detta ökar möjligheterna till en jämlik behandling av sökandena, det sparar tid och minskar sakbehandlingskostnaderna. Programmen och deras verksamhet beskrivs i detalj i Program- och Statistikrapporten (Årsrapport 211 del 2 och 3). SAKBEHANDLINGSSYSTEMET Kulturkontakt Nords sakbehandlingssystem utvecklades år 211 på följande sätt: ett ekonomiskt rapporteringsverktyg för bokföringsföretaget Visma byggdes upp så att de lättare kan kontrollera penningtransaktionerna kring beviljningarna. Ansökningsblanketten för mobilitetsstödet modifierades så att den motsvarar de nya kriterierna som trädde i kraft i januari 212. En funktion som möjliggör returnering av en ofullständig eller felaktig rapport till den sökande byggdes upp samt även en funktion som skapar en PDF-fil av rapporten i sakbehandlingssystemet och i den sökandes brukarkonto. Utvecklingen av sakbehandlingssystemet sker kontinuerligt för att förbättra och underlätta användningen av det. 6

7 1.2.2 INFORMATION OG KOMMUNIKATION INDLEDNING Målet med Kulturkontakt Nords informationsarbejde i 211 har været tvedelt; det handler på den ene side om at informere om de to støtteprogrammer, som administreres af organisationen og på den anden side om at informere om nordisk kultursamarbejde - begge dele bredt i hele den nordiske region. Organisationen har i sit kommunikationsarbejde satset på elektronisk kommunikation. Det er gjort af hovedsageligt to grunde; for det første for at sikre, at adgangen til information om programmerne og det nordiske kultursamarbejde ikke er begrænset til de store byer, men derimod er tilgængelig i alle egne af den nordiske region. For det andet giver den elektroniske kommunikation mulighed for at tilpasse materialet efter justeringer og ændringer i programmerne hurtigt og omkostningseffektivt. Kulturkontakt Nord samarbejder med Huse og Institutter på Færøerne, Grønland og på Åland samt Nordisk Ministerråds kontorer i de tre baltiske lande. Aftalen betyder, at samarbejdsparterne har ansvaret for at informere om Kultur- og kunstprogrammet og Mobilitetsprogrammet i lokalområdet. Det er en vigtig funktion, da det sikrer at programmerne får en lokal forankring i hele regionen. Ved slutningen af hvert år afholdes der et netværksmøde, hvor samarbejdet evalueres. På mødet der i 211 blev afholdt i november måned på Kulturkontakt Nord var der udbredt tilfredshed med samarbejdet, og det blev besluttet at fortsætte det i sin nuværende form. Kulturkontakt Nord har en kommunikationsstrategi og kommunikationsplan, der efter sammenlægningen med Nordens Institut i Finland (Nifin) skal fornyes. Dette arbejde forventes afsluttet i foråret 212. En række projekter og rutiner er allerede iværksat for at opnå synergi mellem kommunikationsarbejdet på det tidligere Nifin og KKN. Kommunikationsteamet arbejder fortsat på at identificere og effektuere mere langsigtede synergieffekter ved sammenlægningen. Dette kan blandt andet indebære brug af fælles system til udsendelse af nyhedsbreve og en fælles webløsning eller mere omfattende sammenkøring af de eksisterende. I foråret 212 bliver der desuden arbejdet på at skabe en ny fælles visuel identitet, der skal præsentere og brande den nye organisation og dens nye profil som kulturaktør. 7

8 NY WEBSIDE - Websiden, der er organisationens vigtigste informationskanal, blev i 211 fornyet og lanceret 28. februar 211. Hovedformålet med den nye webside var at skabe et mere dynamisk site, hvor nyt indhold er mere synligt. Samtidig var målet at inddrage målgruppen mere aktivt i form af blogs og implementeringen af sociale medier. Mere Dynamisk Nyt indhold bliver automatisk trukket fra undersiderne og sitets forside opleves derfor som mere dynamisk og brugerne får nemmere adgang til nyt indhold. Ligeledes er det mere brugervenligt for webredaktøren, der relativt nemt kan ændre store dele af sidens indhold og eksempelvis sætte fokus på nye deadlines. Ved hjælp af et Facebook-plug-in er det blevet muligt for brugerne at kommentere på artikler og nyheder. Desuden har Kulturkontakt Nord oprettet en Twitter-konto (twitter.com/kknord), der også er implementeret som en interaktiv del af websiden. 8

9 KKN TV Videoer bliver stadig mere udbredte og vigtige, når det handler om at opnå synlighed på de sociale medier og viralt, altså det at folk deler indhold mellem hinanden. KKN har derfor lanceret KKN TV, hvor der publiceres interviews med kunstnere og kulturaktører, der enten har fået støtte gennem Kultur- og kunstprogrammet eller Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur. Desuden er der produceret videointerviews med blandt andet vindere af Nordisk Råds priser som Gyrðir Elíasson og Mats Gustaffson, og der er lavet portræt af kunstnerresidensen NIDA uden for Riga, som har fået støtte gennem Mobilitetsprogrammet. KKN TV bruges desuden til at formidle større seminarer som for eksempel ordførerskabsseminariet Mobilitet og residens Nye muligheder indenfor kunst og kultur i fremtiden på Kiasma i centrum af Helsingfors, hvor der er publiceret en video af alle oplæggene fra seminariets speakers. Endelig er der lagt en del videoer op, som er produceret af projekter, der har modtaget støtte fra programmerne. Sidens webstatistik viser, at videoer på KKN Tv hører til blandt det mest populære indhold på websiden. 9

10 Kulturforum og ordførerskabsseminar på www Kulturkontakt Nord har i 211 haft til opgave at informere om Nordisk Ministerråds Kulturforum og det finske ordførerskabsseminarium for kultur. For begges vedkommende er det gjort gennem et selvstændigt modul på forsiden samt en selvstændig sektion på med en side for hvert seminar, der informerer om program, koncept, tidspunkt etc. Derudover har KKN i flere tilfælde skrevet artikler om indholdet af kulturfora for det seneste kulturforum om ytringsfrihed i Stockholm blev der desuden filmet et videointerview med den islandske forfatter Sjón til KKN TV. Indholdsproduktion Kulturkontakt Nord har skruet op for produktionen af indhold på hjemmesiden samtidig med, at feltet er blevet mere involveret. Projekter der har opnået støtte gennem enten Kultur- og kunstprogrammet eller Mobilitetsprogrammet har således kunne bidrage med blogs og sende videoer ind til KKN TV. Formålet har været at skabe en ny måde at formidle programmerne på og samtidig give mere alsidig inspiration til potentielle ansøgere. Produktionen af indhold på hjemmesiden Nyheder og artikler Projektshowcases KKN-producerede videoer 7 31 Blogs

11 Flere besøgende på hjemmesiden Kulturkontakt Nords webside havde i hele besøgende heraf var unikke besøgende. Til sammenligning var der i besøgende. Altså en stigning på godt 1 pct. Sammenligner man perioden fra den nye hjemmeside blev lanceret 28. februar 211 og året ud med samme periode i 21 var antallet af besøgende henholdsvis for 211 og for 21, hvilket er en stigning på 17,3 pct. (Kilde: Google Analytics) Antal besøg på Fra lancering i marts til december. Stigning på 17,3 pct. Hele året

12 SOCIALE MEDIER KKN har fortsat med at drive sin Facebook-profil, som blev oprettet i 21. Profilens tilslutning vokser stødt og har i januar 212 næsten 2 3 likes. Til sammenligning var der for ét år siden Facebook er en nem og effektiv måde at nå direkte ud til potentielle ansøgere og informere om deadlines, informationsmøder etc. KKN bruger desuden profilen til at skabe trafik på hjemmesiden og gøre opmærksom på nye interviews, showcases osv. KKN har derudover oprettet en Twitter-konto Twitter bliver brugt af en lidt anden målgruppe end Facebook. Journalister, politikere og beslutningstagere er mere aktive på Twitter og mediet er taget i brug for netop at nå denne målgruppe. Nedenfor ser man fordelingen af brugere af Kulturkontakt Nords Facebook-profil fordelt på lande og byer. Tallene for sprogindstillinger skal tages med forbehold, da mange i Norden har engelsk på deres Facebook-profil. 12

13 NYHEDSBREV Kulturkontakt Nord har i 211 skiftet til nyt system til udsendelse af nyhedsbreve, der også har fået nyt design i overensstemmelse med den visuelle profil, der blev udviklet for hele organisationens kommunikation. Det nye system, Campaign Monitor, gør det muligt at se hvor i verden modtagerne befinder sig geografisk og hvad de klikker på i nyhedsbrevet. Det har ikke overraskende vist sig, at modtagerne især interesserer for nyheder om programmerne; det vil sige deadlines og hvilke projekter, der har modtaget støtte etc. Derudover er videoer på KKN TV populære. Det gælder både videoer som KKN selv har produceret og videoer som er produceret af projekter. Nyhedsbrevet er sendt ud én gang om måneden i 211 i tre forskellige versioner, på skandinavisk, finsk og engelsk. De tre nyhedsbreve har tilsammen cirka 6 5 modtagere fordelt på hele verden. Samme system anvendes til at udsende påmindelses s til potentielle ansøgere, der kan tilmelde sig denne service og få en hver gang et modul åbner. Åbningsprocenten varierer mellem de forskellige versioner, men ligger op mod 4 pct, hvilket er relativt højt. KULTURKONTAKT NORD I PRESSEN Kulturkontakt Nord har udsendt pressemeddelelser, når programmerne for eksempel har uddelt store enkeltbeløb og i andre tilfælde, hvor det har været relevant. KKN er blevet nævnt i medier i hele Norden mange gange i løbet af 212 alene i Danmark har der været skrevet 38 artikler, der delvist omhandler Kulturkontakt Nord. Den største enkeltsag har været sagen om det litterære debutantseminarium Biskop-Arnö, der ikke modtog støtte i 211, hvilket generede en del debat i alle de nordiske lande i flere forskellige medier både fagblade og aviser. Eksempelvis artiklen Författarmöte föll mellan stolarna ( ) i den finske avis Hufvudstadsbladet. Sagen var ikke kun negativ, da der også kom fokus på, at programmerne fordeler midler efter en række objektive kriterier, der blandt andet betyder, at der ikke gives støtte til drift. Debatten affødte desuden en længere artikel i Billedkunstneren august 211 med titlen Norden støtter nyt og tværkulturelt om evalueringen af den nye kulturreform. Derudover var der en del historier i hele Norden, hvor programmerne og Kulturkontakt Nord fik positiv omtale i forbindelse med projekter, som har modtaget støtte - eksempelvis Stor økonomisk støtte til teaterfestival (JydskeVestkysten ). 13

14 INFORMATIONSMØDER OG RÅDGIVNING Kulturkontakt Nord har primært benyttet sig af elektroniske kanaler i kommunikationen med feltet ikke mindst for at kunne nå ud til alle geografiske hjørner af Norden. Men organistionen har også mødt potentielle ansøgere gennem fysiske informationsmøder i regionen. Informationsmøderne bliver for så vidt muligt afholdt i lande eller områder, hvor statistikken viser, behovet for information og promovering er ekstra stort. Kulturkontakt Nord har en aftale med Nordens Huse og Institutter og Ministerrådets kontorer i de tre baltiske lande om, at de informerer i lokalområderne på det lokale sprog. Kulturkontakt Nord arrangerer ofte informationsmøder i samarbejde med Nordisk Kulturfond, hvor også andre fonde deltager. Land, by Dato Arrangement Antal deltagere Finland, Helsingfors Forelæsning for HUMAK-studerende 3 Finland, Helsingfors Projekter rettet mod børn og unge 25 Yokohama, Japan International Network for Contemporary Arts Finland, Helsingfors Pixelache festival 25 Sverige, Stockholm Samisk kunstnercenter 3 Finland, Åbo Infomøde for NGO er 35 Finland, Helsingfors Kultur- og undervisningsministeriet 7 Finland, Uleåborg Samarbejde med EU, Finland 35 Åland, Mariehamn Med NIPÅ og NKF 2 Finland, Helsingfors Nordmatch, kulturproducenter 12 Finland, Jyväskylä Sprogundervisning 45 Sverige, Stockholm European Job Days Culture 45 Total Derudover har Huse og Institutter samt de baltiske kontorer arrangeret følgende informationstilfælde i deres lokalområde. Land Antal informationsmøder Antal deltagere Estland 6 55 Færøerne 1 95 Grønland Island 5 15 Letland 4 2 Litauen Åland 1 23 Total 1315 Sammenlagt er der altså blevet afholdt 33 informationsmøder med 2 34 deltagere. Kulturkontakt Nord vurderer hvert år behovet for informationsmøder i de forskellige lande og områder efter ansøgningsstatistik, webstatistik og andre målemetoder der viser, hvilke geografiske målgrupper KKN bør opprioritere. Derudover har Kulturkontakt Nord givet rådgivning gennem primært mail og telefon. Feltets kontakt til KKN om rådgivning til ansøgninger er øget i 211 målt i antallet af mailhenvendelser. Kulturkontakt Nord har cirka rådgivet 2 5 personer i løbet af året. De nordiske Huse og Institutter samt de tre baltiske kontorer rapporterer at have rådgivet tilsammen 71 personer. Der er altså i alt givet personlig rådgivning til personer. Til sammenligning modtog 2 18 personer rådgivning i alt i

15 SAMMENLÆGNINGSKOMMUNIKATION I løbet af december måned 211 udviklede Kulturkontakt Nord i samarbejde med Nordens Institut i Finland (Nifin) en fælles simpel hjemmeside, der fungerer som indgang, når man taster de tidligere hjemmesiders adresser. Her har man adgang til begge sider og får samtidig information om sammenlægningen. Denne løsning er dog ikke permanent og KKN vil i løbet af 212 fortsat udvikle organisationens webkommunikation. Udover webkommunikationen har KKN og Nifin i fællesskab taget følgende initiativer til at informere om sammenlægningen: Pressemeddelelse udsendt til pressekontakter i hele Norden. Direkte kontakt med medier (HBL, YLE, Helsingin Sanomat, Svensk pressetjeneste). Pressearbejdet generede omtale i HBL (3.1), HS (3.12) og Svensk Pressetjeneste (3.1). Artikel i den færøske avis Yggja tidindi og 24update Nyhed på den officielle hjemmeside for nordisk samarbejde: Information gennem nyhedsbreve, hvis indhold også er spredt af netværket i form af huse og institutter og NMR s kontorer i de baltiske lande desuden information til ambassader, NiF etc. Begge organisationers hjemmesider og sociale medier, Facebook og Twitter har desuden informeret om sammenlægningen. Mødepladsen på Kajsaniemi (tidligere Nifin) har desuden informeret om forandringerne. 15

16 ORDFÖRANDESKAPSSEMINARIUM OCH NORDISKA KULTURFORUM ÅR 211 År 211 fungerade Kulturkontakt Nord som delarrangör i ordförandeskapsseminariet Mobilitet och residens Nya möjligheter inom konst och kultur i framtiden som ordnades på museet för nutidskonst Kiasma i Helsingfors fredagen den 23 september 211. Seminariet var en del av Finlands ordförandeskapsår inom Nordiska Ministerrådet och arrangörer för seminariet var Undervisnings- och kulturministeriet i Finland, Kulturkontakt Nord, HIAP- Helsinki International Artist Programme och Kiasma museet för nutidskonst. Seminariet samlade internationella, nordiska och baltiska aktörer från fältet, kulturutövare och aktörer, kulturtjänstemän och experter från olika institutioner samt Nordiska ministerrådet för att diskutera mobilitet och residensverksamhet inom konst- och kultursektorn. Seminariet simultantolkades mellan skandinaviska och engelska. Omkring 13 deltagare var anmälda till seminariet. Med anknytning till detta seminarium ordnades det dagen innan d.v.s. torsdagen den 22 september en Nordic-Baltic AiRFair residensmässa i HIAP:s galleri Augusta på Sveaborg. Mässan var öppen för allmänheten och över 4 residens från Norden och de baltiska länderna var närvarande och presenterade sin verksamhet för omkring 15 mässbesökare. Residensmässan avslutades med en paneldiskussion kring temat The Politics of Residency Programming. Kulturkontakt Nord deltog även i arrangerandet av kulturforumet Skapande barn ett kreativt Norden som Nordens institut i Finland (Nifin) hade huvudansvar för. Utöver dessa deltog Kulturkontakt Nord även i diskussionerna under Kulturforum i Tammerfors, Stockholm och Paris PROFILERING AF NORDISK KULTURSAMARBEJDE INTERNATIONALT Kulturkontakt Nord har som en del af sit opdrag at formidle nordisk kultursamarbejde i et internationalt perspektiv. Dette gøres primært gennem elektroniske medier; websiden, nyhedsbrev og sociale medier. Alle artikler, nyheder, showcases etc. oversættes til engelsk på websiden og et selvstændigt engelsksproget nyhedsbrev med modtagere udsendes hver måned. Af systemets statistik fremgår det, at det engelsksprogede nyhedsbrev åbnes i hele verden dog med en klar koncentration i Europa og USA. Ikke overraskende læses den engelske version af nyhedsbrevet også i Norden, specielt Island. Derudover har Kulturkontakt Nord på invitation deltaget i International Network for Contemporary Arts (IETM) møde i Yokohama i Japan. Arrangørerne var specielt interesseret i strukturen af Nordiskbaltisk Mobilitetsprogram, da Japan arbejder på at opbygge et kunstråd, der efter nordisk model deler midler ud til kulturaktører. 1.3 MÅL FOR VERKSAMHETEN ÅR 211 Kulturkontakt Nords huvuduppgift är att administrera Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram och det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och att informera om dessa. Kulturkontakt Nord skall sköta alla nödvändiga administrativa funktioner så att programmen administreras och utvecklas i enighet med Ministerrådets riktlinjer och armlängdsprincipen. Kulturkontakt Nord förvaltar programmen, ansvarar för kommunikationen med sakkunniggrupperna och vidtar åtgärder för transparens i alla faser av arbetet. Med hänvisning till kontraktet med Nordiska ministerrådet skall Kulturkontakt Nord kontinuerligt evaluera och vidareutveckla alla administrativa rutiner i samband med programmen. Kulturkontakt Nord skall också samla in relevant statistik i samband med programmen. 16

17 1.3.1 UTVECKLING AV PROGRAMMENS ADMINISTRATION ÅR 211 Den stora frågan i administrationen av programmen år 211 var implementerande av de ändringar av det nordisk-baltiska mobiltets programmet från som beslöts under året SAMMANSLAGNINGEN KULTURKONTAKT NORD - NIFIN Nordiska ministerrådet för kultur beslöt att administrativt sammanslå de nordiska institutionerna Nordens institut i Finland (Nifin) och Kulturkontakt Nord från och med Beslutet godkändes av de nordiska samarbetsministrarna Enligt den nya institutionens stadgar som godkändes av de nordiska samarbetsministrarna skall den nya institutionen heta Kulturkontakt Nord. Arbetet kring förberedande av denna sammanslagning upptog en stor del av institutionens resurser under hösten och vintern LEDNING OCH ADMINISTRATION Kulturkontakt Nords administration består av direktör, administrativ chef samt en adminstrativ rådgivare. Då direktören för Kulturkontakt Nord sade upp sig från sin tjänst tog den administrativa chefen över direktörsposten från fram till årets slut. Programmens administration handlades av två rådgivare (se punkt 1.5) STYRELSEN Kulturkontakt Nord styrelse bestod 211 av följande medlemmar: Pia Rothberg-Olofsson (ÅL), ordförande Signy Ormarsdottir (IS), medlem Steinar Lien (NO), medlem Marianne Kruckow (DK), suppleant Laura Mäkelä (FI), suppleant Fredrik Lindström (SE), suppleant Styrelsen har haft fem möten år KULTURKONTAKT NORDS LOKALER Kulturkontakt Nord har kontor på Sveaborg utanför Helsingfors. Lokaliteterna hyrs av Sveaborgs förvaltningsnämnd. Finska staten betalar 1% hyresunderstöd för kontorshyran. Vidare hyr Kulturkontakt Nord tre personalbostäder av Sveaborgs förvaltningsnämnd. 17

18 1.5 PERSONAL OCH ORGANISATIONSUTVECKLING PERSONAL OCH ORGANISATIONSUTVECKLING 211 Ur nedanstående tabell framgår personalens sammansättning under år 211. Namn Nationalitet Anställningstid Bergljót Jónsdóttir IS Jonas Lång FI Annika Söderlund FI Mira Banerjee FI Annu Kevarinmäki FI Antonia Ramsay 1) FI Jakob Aahauge DK Ida Stien Wullum 2) NO Bjørn Olstad 3) NO Annika Hagstrøm 4) NO Madeleine Nygrund 5) FI ) Anställd på nordiskt kontrakt från ) Projektanställd 3) Projektanställd 4) Praktikant 5) Praktikant Under år 211 sade två personer inom ledningen upp sig; direktör Bergljot Jonsdottir och kommunikationschef Mira Banerjee. Detta påverkade arbetet vid institiutionen avsevärt. Institutionens administrativa chef Jonas Lång utsågs till direktör för tiden och kommunikationsrådgivare Jakob Aahauge till kommunikationschef. Ida Stien Wullum anställdes i början av januari som medarbetare till kommunikationschefen. Hon fick efter sex månader en ny tjänst i Moskva och i augusti anställdes Bjørn Olstad som ny medarbetare inom kommunikation. Under hösten arrangerade Kulturkontakt Nord två seminarier, ett ordförandeskapsseminarium och ett Kulturforum, och i samband med detta anställdes två praktikanter som extra hjälp för kommunikationsavdelningen. 18

19 ANSTÄLLDA per Årsverk Totalt Administration Kvinnor (K) Män (M) Antal 6 NORDISK PROFIL (Könsfördelning över antalet anställda per land) DK FIN IS NOR SVE FO, GL, ÅL Andra K M K M K M K M K M K M K M ÅLDERSFÖRDELNING OCH AVTALSVILLKOR Antal anställda 2-3 år 31-4 år 41-5 år 51-6 år 61 + år Totalt K M K M K M K M K M K M Nordiska villkor Fast anställda Projektmedarbetare 1 1 Anställda totalt REKRYTERING/ AVSLUTNING AV ARBETSFÖRHÅLLANDE 3 Antal som slutat under rapporteringsåret Antal som börjat under rapporteringsåret Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Är det svårt att rekrytera nya medarbetare? Det är relativt lätt att rekrytera kompetent personal i Finland, men svårare att rekrytera kompetenta medarbetare från de andra nordiska länderna. I vilken grad får institutionen ansökningar från sökande utanför domicillandet? År 211 rekryterades två nya norska medarbetare och två praktikanter inom kommunikation varav den ena var norsk och den andra finländsk. Kulturkontakt Nord fick cirka 6 ansökningar för ställningen som kommunikationsmedarbetare, varav de flesta sökande var från ett annat nordiskt land. SJUKFRÅNVARO Hur stor sjukfrånvaro i % (anställdas frånvaro p.g.a. egen sjukdom) har institutionen? År Kvinnor Män Totalt 211,7 1,4 1,1 21 2,5 1,5 2,2 29 5,5 4,9 5,3 Hur uppfattas sjukfrånvaron? Sjukfrånvaron kan anses låg. Vad gör institutionen för att begränsa sjukfrånvaron? Kulturkontakt Nord delar bland annat ut kultur- och motionssedlar åt de anställda. PERSONALPOLITIK Kulturkontakt Nord utarbetade år 211 tillsammans med Nordens institut i Finland en personalhandbok för den nya institutionen som träder i kraft Denna innefattar bland annat en personalpolitisk plan. Det läggs stor vikt vid transparens och teamarbete i alla uppgifter som utförs vid institutionen. 19

20 1.6 RESUMÉ Kulturkontakt Nord, som har kontor på Sveaborg utanför Helsingfors, är en institution som är underställd Nordiska ministerrådet, vars huvuduppgift är att administrera de två kulturprogrammen samt att informera om dem och om nordiskt kultursamarbete. På basen av de positiva evalueringsresultat som erhållits beslöt de nordiska kulturministrarna 211 att förlänga Kultur- och konstprogrammet med ytterligare fem år ( ). Samtidigt förlängdes det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur med ytterligare tre år ( ). År 211 tillsattes även en arbetsgrupp för att utveckla nya kriterier för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur fr.om Vidare beslöt Nordiska ministerrådet för kultur att från och med administrativt sammanslå de två nordiska institutionerna Nordens institut i Finland (Nifin) och Kulturkontakt Nord. Den sammanslagna institutionen går under namnet Kulturkontakt Nord. Antalet ansökningar minskade en aning år 211. Sedan programmen etablerades år 27 har antalet ansökningar ökat markant varje år. Under år 211 mottog Kulturkontakt Nord totalt ansökningar. Detta var en minskning med 3,7 procent jämfört med år 21. Programmens statistik visar att 32 % av alla sökande fått bidrag och att det var en stor bredd och variation på de aktiviteter som stöddes. Kulturkontakt Nord lanserade år 211 en ny webbsida med bland annat interaktion av sociala medier så som Facebook och Twitter. Webbsidan inkluderar också en videokanal - KKN TV med egenhändigt producerade intervjuer och videomaterial från olika konstnärsprojekt och seminarier. År 211 deltog Kulturkontakt Nord i arrangerandet av ordförandeskapsseminariet Mobilitet och residens - Nya möjligheter för konst och kultur i framtiden som var en del av det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Dessutom arrangerade Kulturkontakt Nord i samarbete med Nifin ett nordiskt kulturforum Skapande barn - ett kreativt Norden. 2

Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord

Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé....3 2. Virksomhedsområder årets resultater....4 a. Mødeplads....4 b. Programadministration...5 c. Profilere

Läs mer

I Kulturkontakt Nords resultatrapport

I Kulturkontakt Nords resultatrapport I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institusjonens formål og nordiske nytte Kulturkontakt Nord er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009

Läs mer

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org NNM II på dataspelsmässan i San Fransisco i mars 2012. NNM II på filmfestivalen i Cannes i maj 2012. Visionen för Ny Nordisk Mat II är att

Läs mer

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för "innekockar" men med lokala råvaror.

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för innekockar men med lokala råvaror. Ny Nordisk Mat II Page 1 (76) Ny Nordisk Mat What does the concept Ny Nordisk Mat mean to you? "Ny Nordisk Mat" innebär för mig att de nordiska länderna gemensamt kommunicerar ut (internt och externt)

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport

Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport Nordisk konferens om framtida utmaningar med fokus på kompetensöverföring Textilmuseet, Borås, 12-13 mars 2012 Innehåll Inledning sid.

Läs mer

*a>f QSoooSo. Evaluering af NKS's programmet 1990-1993 NKS-94-17. miks

*a>f QSoooSo. Evaluering af NKS's programmet 1990-1993 NKS-94-17. miks *a>f QSoooSo Evaluering af NKS's programmet 1990-1993 NKS-94-17 miks November 1994 m Nordi

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

Process refrigeration Industriel refrigeration

Process refrigeration Industriel refrigeration S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 1. February 2009 Danske Køledage 2009 i Odense Keeping Cool the Natural Way T H E M E : Process refrigeration Industriel refrigeration ScanRef 38.

Läs mer

Nordisk Kriminologi 30(4)

Nordisk Kriminologi 30(4) Nordisk Kriminologi 30(4) Innehåll: Från sekretariatet Information om 14th World Congress of Criminology Reserapport Karen Leander, Bristol, september 2004 Reserapport Dave Sorensen, Nashville, november

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon Economic Crime, Organised Crime and Corruption

Økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon Economic Crime, Organised Crime and Corruption Økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon Economic Crime, Organised Crime and Corruption Vold Violence NSfK:s 49th Research Seminar Djurönäset, Sweden 2007 Scandinavian Research Council

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012 Vejledning til partnere Version 18. februar 2010 1 Indhold 1. PARTNERSKABET ROLLER OG ANSVAR -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene (NAFOL) En utvärdering efter halva tiden Divisjon for samfunn og helse Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO

Läs mer

Nordisk Kriminologi 24(1) 1998

Nordisk Kriminologi 24(1) 1998 Nordisk Kriminologi 24(1) 1998 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Scandinavian Research Council for Criminology Indhold: Fra Sekretariatet Forskerseminar 1998 Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder

Läs mer

NUMMER TRE 2002. vision och tradition

NUMMER TRE 2002. vision och tradition NUMMER TRE 2002 vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Ledare................................. 3-4 Press Release........................ 4 FRÅN THE MOLESWORTH INSTITUTE Kompetenceudvikling i

Läs mer

I hur många korgar skall äggen läggas?

I hur många korgar skall äggen läggas? S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 I hur många korgar skall äggen läggas? En jämförelse mellan SSFs satsningar på ett centrum för skogsbioteknik och ett nätverk för växtbioteknik

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

nordicinnovation side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5

nordicinnovation side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 4:2002 Årgang 5 side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Årsberättelse 2006 Innehåll Rektors översikt 2006...1 Finlandssvenska journalister i 40 år...3 Utlokaliserad utbildning i socialt arbete

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN

DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN ArchiMAG DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN 10 EUR / 75 DKK / 85 NOK / 90 SEK 1 2014 2 Learning from Budapest BIM skræddersyet til arkitekter 3 BIG BIM for konceptuelle tegnestuer 6 Jag känner

Läs mer