Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur"

Transkript

1 211 Årsrapport Kulturkontakt Nord Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur Project: Foto: Modul: Contemporary Art Archipelago - Raqs Media Collective: More Salt in Your Tears Raqs Media Collective Produktionsinriktad verksamhet

2 Innehållsförteckning I II Kulturkontakt Nords resultatrapport Institutionens huvuduppdrag Institutionens funktioner Administration av programmen Information och rådgivning Ordförandeskapsseminarium och nordiska kulturforum år %%%%%Profilering av det nordiska kultursamarbetet internationellt Mål for verksamheten år Utveckling av programmens administration år Ledning och administration Styrelsen Kulturkontakt Nords lokaler Personal och organisationsutveckling! Personal och organisationsutveckling Resumé! 19 Programrapport 2.1 Introduktion till programmen Kulturkontakt Nords sammanfattning Sakkunniga Sakbehandlingssystemet Verksamhetsberättelse för Kultur- och konstprogrammet Programverksamhet för Kultur- och konstprogrammet Verksamhetsberättelse för Mobilitetsprogrammet Programverksamhet för modulen för Mobilitetsstöd Programverksamhet för modulen för Nätverksstöd Programverksamhet för modulen för Stöd till residens 31 III Statistikrapport IV 3.1 Stödfördelning i Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor Ansökningar och beviljningar per konstfält och modul Ansökta och beviljade belopp år 211 per land Beviljningar per capita Antal ansökningar och beviljningar per land och modul Ansökta och beviljade belopp per land och modul! Ansökningar per deltagerland Residensstöd i Fördelning av ansökningar och beviljningar initierad av 5 professionella och amatör- och frivilligsektoren Ansökningar och beviljningar under prioriterade teman i 51 kultur- och konstprogrammet - kultur för barn och unga, kulturell mångfald och nordiskt kulturarv 3.2. Utveckling under åren! Totala antalet ansökningar och beviljningar i båda programmen gemensamt 52 Ekonomi 2

3 4.1 Finansiering Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet Ekonomiförvaltning Ekonomiska nyckeltal för Kulturkontakt Nord Översikt över intäkter och utgifter fördelat på 58 verksamhetsområden Ekonomisk status Ekonomiska nyckeltal för verksamheten Ekonomiska nyckeltal för programmen Administrativa utgifter Transaktioner i perioden Resultat- och balansräkning för Kulturkontakt Nord Resultaträkning för Kulturkontakt Nord Balansräkning för Kulturkontakt Nord Noter Resultat- och balansräkning för Konst- och kulturprogrammet Resultaträkning för Nordiska ministerrådets konst- och 63 kulturprogram Balansräkning för Nordiska ministerrådets konst- och 64 kulturprogram Noter Resultat- och balansräkning för Mobilitetsprogrammet Resultaträkning för det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet 66 för kultur Balansräkning för det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet 67 för kultur Noter Kombinerad resultat och balansräkning för Kulturkontakt Nord, 69 Nordiska ministerrådets konst- ooh kulturprogram och det nordiskbaltiska mobilitetsprogrammet för kultur Resultaträkning Balansräkning 7 3

4 211 Kulturkontakt Nord Prosjekt: Foto: Modul: MANMADE ENVIRONMENT - Stabelbaddsparken Berne Lundqvist Produktionsinriktad verksamhet 4

5 1. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT 1.1 INSTITUTIONENS HUVUDUPPDRAG Kulturkontakt Nord, som är placerat på Sveaborg i Helsingfors, är en institution som är underställd Nordiska ministerrådet (NMR). År 211 var institutionens och Kultur- och konstprogrammets femte verksamhetsår samt det tredje verksamhetsåret för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Kulturkontakt Nords huvuduppgift är att administrera de två kulturprogrammen och informera om dem, samt att informera om nordiskt kultursamarbete. Nordiska ministerrådet och Kulturkontakt Nord ingick år 21 ett mål- och resultatstyrningskontrakt för perioden Evalueringen av kulturreformen inklusive Kulturkontakt Nords verksamhet, som utförts av norska Telemarksforsking, samt evalueringen av lettiska SAFEGE av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur slutfördes i begynnelsen av 211. I bägge evalueringar fick Kulturkontakt Nord och de bägge programmen ett mycket gott vitsord. De nordiska kulturministrarna beslöt därför att förlänga Kultur- och konstprogrammet med ytterligare fem år ( ). Samtidigt förlängdes det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur med tre år ( ) av de nordiska och baltiska kulturministrarna. Nordiska ministerrådet för kultur beslöt även samma dag att från och med administrativt sammanslå de två nordiska institutionerna Nordens institut i Finland (Nifin) och Kulturkontakt Nord. Den sammanslagna institutionen går under namnet Kulturkontakt Nord. Arbetet med att genomföra denna sammanslagning har varit mycket resurskrävande under 211. Sammanslagningsprocessen leddes av en av NMRS utsedd extern konsult. Kulturkontakt Nord är ett administrativt organ som inte själv kan initiera projekt och/eller aktiviteter. Projekt som fått bidrag, via programmen som Kulturkontakt Nord administrerar, är initierade av sökandena själva. Programmen beviljade bidrag till ett belopp av euro, innefattande bidragen till residenscentra 293 eur som beviljades i slutet av år 21 för år 211. Kostnaderna för residensmötet var euro och återförda bidrag i de båda programmen totalt euro. De administrativa kostnaderna för programmen var totalt euro. Programmens statistik visar att 32 % av alla sökande fått bidrag och att det var en stor bredd och variation på de aktiviteter som stöddes (se Program- och Statistikrapport). Antalet ansökningar minskade en aning år 211. Sedan programmen etablerades år 27 har antalet ansökningar ökat markant varje år. År 211 var antalet ansökningar jämfört med ansökningar föregående år. Detta är en minskning med 3,7 procent. År 211 har Kulturkontakt Nord deltagit i arrangerandet av ordförandeskapsseminariet Mobilitet och residens - Nya möjligheter för konst och kultur i framtiden som var en del av det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet samt det nordiska kulturforumet Skapande barn - ett kreativt Norden i samarbete med Nifin. Kulturkontakt Nord lanserade år 211 också en ny webbsida med interaktion av sociala medier såsom Facebook och Twitter. Webbsidan är mer dynamisk och inkluderar också en videokanal - KKN TV. Materialet på KKN TV består främst av egenhändigt producerade intervjuer om konstnärsprojekt som fått bidrag från programmen. Dessutom kan man här se konsertupptagningar och intervjuer med vinnarna av Nordiska rådets pris, deltagare i Nordiska ministerrådets Kulturforum och konstnärer vid konstnärsresidens. Detta i tillägg till videomaterial från olika konstnärsprojekt och seminarier. I samband med lanseringen av den nya webbsidan utvecklades även en ny visuell identitet för hela organisationens kommunikation. Kulturkontakt Nord har utöver detta lanserat ett nytt nyhetsbrev, som förutom att det fått en ny design skickas ut med ett nytt elektroniskt system som gör det möjligt att följa med vilket innehåll som intresserar läsarna mest och hur mottagarna är fördelade geografiskt. 5

6 1.2 INSTITUTIONENS FUNKTIONER ADMINISTRATION AV PROGRAMMEN Två av rådgivarna vid Kulturkontakt Nord ansvarar för arbetet i samband med programmen och koordinerar de sakkunnigas verksamhet. De två program som Kulturkontakt Nord administrerar har fyra sakkunniggrupper med totalt 22 personer. Ansökningar om bidrag från programmen mottas endast elektroniskt genom det saksbehandlingssystem som Kulturkontakt Nord utvecklat sedan 27. Detta ökar möjligheterna till en jämlik behandling av sökandena, det sparar tid och minskar sakbehandlingskostnaderna. Programmen och deras verksamhet beskrivs i detalj i Program- och Statistikrapporten (Årsrapport 211 del 2 och 3). SAKBEHANDLINGSSYSTEMET Kulturkontakt Nords sakbehandlingssystem utvecklades år 211 på följande sätt: ett ekonomiskt rapporteringsverktyg för bokföringsföretaget Visma byggdes upp så att de lättare kan kontrollera penningtransaktionerna kring beviljningarna. Ansökningsblanketten för mobilitetsstödet modifierades så att den motsvarar de nya kriterierna som trädde i kraft i januari 212. En funktion som möjliggör returnering av en ofullständig eller felaktig rapport till den sökande byggdes upp samt även en funktion som skapar en PDF-fil av rapporten i sakbehandlingssystemet och i den sökandes brukarkonto. Utvecklingen av sakbehandlingssystemet sker kontinuerligt för att förbättra och underlätta användningen av det. 6

7 1.2.2 INFORMATION OG KOMMUNIKATION INDLEDNING Målet med Kulturkontakt Nords informationsarbejde i 211 har været tvedelt; det handler på den ene side om at informere om de to støtteprogrammer, som administreres af organisationen og på den anden side om at informere om nordisk kultursamarbejde - begge dele bredt i hele den nordiske region. Organisationen har i sit kommunikationsarbejde satset på elektronisk kommunikation. Det er gjort af hovedsageligt to grunde; for det første for at sikre, at adgangen til information om programmerne og det nordiske kultursamarbejde ikke er begrænset til de store byer, men derimod er tilgængelig i alle egne af den nordiske region. For det andet giver den elektroniske kommunikation mulighed for at tilpasse materialet efter justeringer og ændringer i programmerne hurtigt og omkostningseffektivt. Kulturkontakt Nord samarbejder med Huse og Institutter på Færøerne, Grønland og på Åland samt Nordisk Ministerråds kontorer i de tre baltiske lande. Aftalen betyder, at samarbejdsparterne har ansvaret for at informere om Kultur- og kunstprogrammet og Mobilitetsprogrammet i lokalområdet. Det er en vigtig funktion, da det sikrer at programmerne får en lokal forankring i hele regionen. Ved slutningen af hvert år afholdes der et netværksmøde, hvor samarbejdet evalueres. På mødet der i 211 blev afholdt i november måned på Kulturkontakt Nord var der udbredt tilfredshed med samarbejdet, og det blev besluttet at fortsætte det i sin nuværende form. Kulturkontakt Nord har en kommunikationsstrategi og kommunikationsplan, der efter sammenlægningen med Nordens Institut i Finland (Nifin) skal fornyes. Dette arbejde forventes afsluttet i foråret 212. En række projekter og rutiner er allerede iværksat for at opnå synergi mellem kommunikationsarbejdet på det tidligere Nifin og KKN. Kommunikationsteamet arbejder fortsat på at identificere og effektuere mere langsigtede synergieffekter ved sammenlægningen. Dette kan blandt andet indebære brug af fælles system til udsendelse af nyhedsbreve og en fælles webløsning eller mere omfattende sammenkøring af de eksisterende. I foråret 212 bliver der desuden arbejdet på at skabe en ny fælles visuel identitet, der skal præsentere og brande den nye organisation og dens nye profil som kulturaktør. 7

8 NY WEBSIDE - Websiden, der er organisationens vigtigste informationskanal, blev i 211 fornyet og lanceret 28. februar 211. Hovedformålet med den nye webside var at skabe et mere dynamisk site, hvor nyt indhold er mere synligt. Samtidig var målet at inddrage målgruppen mere aktivt i form af blogs og implementeringen af sociale medier. Mere Dynamisk Nyt indhold bliver automatisk trukket fra undersiderne og sitets forside opleves derfor som mere dynamisk og brugerne får nemmere adgang til nyt indhold. Ligeledes er det mere brugervenligt for webredaktøren, der relativt nemt kan ændre store dele af sidens indhold og eksempelvis sætte fokus på nye deadlines. Ved hjælp af et Facebook-plug-in er det blevet muligt for brugerne at kommentere på artikler og nyheder. Desuden har Kulturkontakt Nord oprettet en Twitter-konto (twitter.com/kknord), der også er implementeret som en interaktiv del af websiden. 8

9 KKN TV Videoer bliver stadig mere udbredte og vigtige, når det handler om at opnå synlighed på de sociale medier og viralt, altså det at folk deler indhold mellem hinanden. KKN har derfor lanceret KKN TV, hvor der publiceres interviews med kunstnere og kulturaktører, der enten har fået støtte gennem Kultur- og kunstprogrammet eller Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur. Desuden er der produceret videointerviews med blandt andet vindere af Nordisk Råds priser som Gyrðir Elíasson og Mats Gustaffson, og der er lavet portræt af kunstnerresidensen NIDA uden for Riga, som har fået støtte gennem Mobilitetsprogrammet. KKN TV bruges desuden til at formidle større seminarer som for eksempel ordførerskabsseminariet Mobilitet og residens Nye muligheder indenfor kunst og kultur i fremtiden på Kiasma i centrum af Helsingfors, hvor der er publiceret en video af alle oplæggene fra seminariets speakers. Endelig er der lagt en del videoer op, som er produceret af projekter, der har modtaget støtte fra programmerne. Sidens webstatistik viser, at videoer på KKN Tv hører til blandt det mest populære indhold på websiden. 9

10 Kulturforum og ordførerskabsseminar på www Kulturkontakt Nord har i 211 haft til opgave at informere om Nordisk Ministerråds Kulturforum og det finske ordførerskabsseminarium for kultur. For begges vedkommende er det gjort gennem et selvstændigt modul på forsiden samt en selvstændig sektion på med en side for hvert seminar, der informerer om program, koncept, tidspunkt etc. Derudover har KKN i flere tilfælde skrevet artikler om indholdet af kulturfora for det seneste kulturforum om ytringsfrihed i Stockholm blev der desuden filmet et videointerview med den islandske forfatter Sjón til KKN TV. Indholdsproduktion Kulturkontakt Nord har skruet op for produktionen af indhold på hjemmesiden samtidig med, at feltet er blevet mere involveret. Projekter der har opnået støtte gennem enten Kultur- og kunstprogrammet eller Mobilitetsprogrammet har således kunne bidrage med blogs og sende videoer ind til KKN TV. Formålet har været at skabe en ny måde at formidle programmerne på og samtidig give mere alsidig inspiration til potentielle ansøgere. Produktionen af indhold på hjemmesiden Nyheder og artikler Projektshowcases KKN-producerede videoer 7 31 Blogs

11 Flere besøgende på hjemmesiden Kulturkontakt Nords webside havde i hele besøgende heraf var unikke besøgende. Til sammenligning var der i besøgende. Altså en stigning på godt 1 pct. Sammenligner man perioden fra den nye hjemmeside blev lanceret 28. februar 211 og året ud med samme periode i 21 var antallet af besøgende henholdsvis for 211 og for 21, hvilket er en stigning på 17,3 pct. (Kilde: Google Analytics) Antal besøg på Fra lancering i marts til december. Stigning på 17,3 pct. Hele året

12 SOCIALE MEDIER KKN har fortsat med at drive sin Facebook-profil, som blev oprettet i 21. Profilens tilslutning vokser stødt og har i januar 212 næsten 2 3 likes. Til sammenligning var der for ét år siden Facebook er en nem og effektiv måde at nå direkte ud til potentielle ansøgere og informere om deadlines, informationsmøder etc. KKN bruger desuden profilen til at skabe trafik på hjemmesiden og gøre opmærksom på nye interviews, showcases osv. KKN har derudover oprettet en Twitter-konto Twitter bliver brugt af en lidt anden målgruppe end Facebook. Journalister, politikere og beslutningstagere er mere aktive på Twitter og mediet er taget i brug for netop at nå denne målgruppe. Nedenfor ser man fordelingen af brugere af Kulturkontakt Nords Facebook-profil fordelt på lande og byer. Tallene for sprogindstillinger skal tages med forbehold, da mange i Norden har engelsk på deres Facebook-profil. 12

13 NYHEDSBREV Kulturkontakt Nord har i 211 skiftet til nyt system til udsendelse af nyhedsbreve, der også har fået nyt design i overensstemmelse med den visuelle profil, der blev udviklet for hele organisationens kommunikation. Det nye system, Campaign Monitor, gør det muligt at se hvor i verden modtagerne befinder sig geografisk og hvad de klikker på i nyhedsbrevet. Det har ikke overraskende vist sig, at modtagerne især interesserer for nyheder om programmerne; det vil sige deadlines og hvilke projekter, der har modtaget støtte etc. Derudover er videoer på KKN TV populære. Det gælder både videoer som KKN selv har produceret og videoer som er produceret af projekter. Nyhedsbrevet er sendt ud én gang om måneden i 211 i tre forskellige versioner, på skandinavisk, finsk og engelsk. De tre nyhedsbreve har tilsammen cirka 6 5 modtagere fordelt på hele verden. Samme system anvendes til at udsende påmindelses s til potentielle ansøgere, der kan tilmelde sig denne service og få en hver gang et modul åbner. Åbningsprocenten varierer mellem de forskellige versioner, men ligger op mod 4 pct, hvilket er relativt højt. KULTURKONTAKT NORD I PRESSEN Kulturkontakt Nord har udsendt pressemeddelelser, når programmerne for eksempel har uddelt store enkeltbeløb og i andre tilfælde, hvor det har været relevant. KKN er blevet nævnt i medier i hele Norden mange gange i løbet af 212 alene i Danmark har der været skrevet 38 artikler, der delvist omhandler Kulturkontakt Nord. Den største enkeltsag har været sagen om det litterære debutantseminarium Biskop-Arnö, der ikke modtog støtte i 211, hvilket generede en del debat i alle de nordiske lande i flere forskellige medier både fagblade og aviser. Eksempelvis artiklen Författarmöte föll mellan stolarna ( ) i den finske avis Hufvudstadsbladet. Sagen var ikke kun negativ, da der også kom fokus på, at programmerne fordeler midler efter en række objektive kriterier, der blandt andet betyder, at der ikke gives støtte til drift. Debatten affødte desuden en længere artikel i Billedkunstneren august 211 med titlen Norden støtter nyt og tværkulturelt om evalueringen af den nye kulturreform. Derudover var der en del historier i hele Norden, hvor programmerne og Kulturkontakt Nord fik positiv omtale i forbindelse med projekter, som har modtaget støtte - eksempelvis Stor økonomisk støtte til teaterfestival (JydskeVestkysten ). 13

14 INFORMATIONSMØDER OG RÅDGIVNING Kulturkontakt Nord har primært benyttet sig af elektroniske kanaler i kommunikationen med feltet ikke mindst for at kunne nå ud til alle geografiske hjørner af Norden. Men organistionen har også mødt potentielle ansøgere gennem fysiske informationsmøder i regionen. Informationsmøderne bliver for så vidt muligt afholdt i lande eller områder, hvor statistikken viser, behovet for information og promovering er ekstra stort. Kulturkontakt Nord har en aftale med Nordens Huse og Institutter og Ministerrådets kontorer i de tre baltiske lande om, at de informerer i lokalområderne på det lokale sprog. Kulturkontakt Nord arrangerer ofte informationsmøder i samarbejde med Nordisk Kulturfond, hvor også andre fonde deltager. Land, by Dato Arrangement Antal deltagere Finland, Helsingfors Forelæsning for HUMAK-studerende 3 Finland, Helsingfors Projekter rettet mod børn og unge 25 Yokohama, Japan International Network for Contemporary Arts Finland, Helsingfors Pixelache festival 25 Sverige, Stockholm Samisk kunstnercenter 3 Finland, Åbo Infomøde for NGO er 35 Finland, Helsingfors Kultur- og undervisningsministeriet 7 Finland, Uleåborg Samarbejde med EU, Finland 35 Åland, Mariehamn Med NIPÅ og NKF 2 Finland, Helsingfors Nordmatch, kulturproducenter 12 Finland, Jyväskylä Sprogundervisning 45 Sverige, Stockholm European Job Days Culture 45 Total Derudover har Huse og Institutter samt de baltiske kontorer arrangeret følgende informationstilfælde i deres lokalområde. Land Antal informationsmøder Antal deltagere Estland 6 55 Færøerne 1 95 Grønland Island 5 15 Letland 4 2 Litauen Åland 1 23 Total 1315 Sammenlagt er der altså blevet afholdt 33 informationsmøder med 2 34 deltagere. Kulturkontakt Nord vurderer hvert år behovet for informationsmøder i de forskellige lande og områder efter ansøgningsstatistik, webstatistik og andre målemetoder der viser, hvilke geografiske målgrupper KKN bør opprioritere. Derudover har Kulturkontakt Nord givet rådgivning gennem primært mail og telefon. Feltets kontakt til KKN om rådgivning til ansøgninger er øget i 211 målt i antallet af mailhenvendelser. Kulturkontakt Nord har cirka rådgivet 2 5 personer i løbet af året. De nordiske Huse og Institutter samt de tre baltiske kontorer rapporterer at have rådgivet tilsammen 71 personer. Der er altså i alt givet personlig rådgivning til personer. Til sammenligning modtog 2 18 personer rådgivning i alt i

15 SAMMENLÆGNINGSKOMMUNIKATION I løbet af december måned 211 udviklede Kulturkontakt Nord i samarbejde med Nordens Institut i Finland (Nifin) en fælles simpel hjemmeside, der fungerer som indgang, når man taster de tidligere hjemmesiders adresser. Her har man adgang til begge sider og får samtidig information om sammenlægningen. Denne løsning er dog ikke permanent og KKN vil i løbet af 212 fortsat udvikle organisationens webkommunikation. Udover webkommunikationen har KKN og Nifin i fællesskab taget følgende initiativer til at informere om sammenlægningen: Pressemeddelelse udsendt til pressekontakter i hele Norden. Direkte kontakt med medier (HBL, YLE, Helsingin Sanomat, Svensk pressetjeneste). Pressearbejdet generede omtale i HBL (3.1), HS (3.12) og Svensk Pressetjeneste (3.1). Artikel i den færøske avis Yggja tidindi og 24update Nyhed på den officielle hjemmeside for nordisk samarbejde: Information gennem nyhedsbreve, hvis indhold også er spredt af netværket i form af huse og institutter og NMR s kontorer i de baltiske lande desuden information til ambassader, NiF etc. Begge organisationers hjemmesider og sociale medier, Facebook og Twitter har desuden informeret om sammenlægningen. Mødepladsen på Kajsaniemi (tidligere Nifin) har desuden informeret om forandringerne. 15

16 ORDFÖRANDESKAPSSEMINARIUM OCH NORDISKA KULTURFORUM ÅR 211 År 211 fungerade Kulturkontakt Nord som delarrangör i ordförandeskapsseminariet Mobilitet och residens Nya möjligheter inom konst och kultur i framtiden som ordnades på museet för nutidskonst Kiasma i Helsingfors fredagen den 23 september 211. Seminariet var en del av Finlands ordförandeskapsår inom Nordiska Ministerrådet och arrangörer för seminariet var Undervisnings- och kulturministeriet i Finland, Kulturkontakt Nord, HIAP- Helsinki International Artist Programme och Kiasma museet för nutidskonst. Seminariet samlade internationella, nordiska och baltiska aktörer från fältet, kulturutövare och aktörer, kulturtjänstemän och experter från olika institutioner samt Nordiska ministerrådet för att diskutera mobilitet och residensverksamhet inom konst- och kultursektorn. Seminariet simultantolkades mellan skandinaviska och engelska. Omkring 13 deltagare var anmälda till seminariet. Med anknytning till detta seminarium ordnades det dagen innan d.v.s. torsdagen den 22 september en Nordic-Baltic AiRFair residensmässa i HIAP:s galleri Augusta på Sveaborg. Mässan var öppen för allmänheten och över 4 residens från Norden och de baltiska länderna var närvarande och presenterade sin verksamhet för omkring 15 mässbesökare. Residensmässan avslutades med en paneldiskussion kring temat The Politics of Residency Programming. Kulturkontakt Nord deltog även i arrangerandet av kulturforumet Skapande barn ett kreativt Norden som Nordens institut i Finland (Nifin) hade huvudansvar för. Utöver dessa deltog Kulturkontakt Nord även i diskussionerna under Kulturforum i Tammerfors, Stockholm och Paris PROFILERING AF NORDISK KULTURSAMARBEJDE INTERNATIONALT Kulturkontakt Nord har som en del af sit opdrag at formidle nordisk kultursamarbejde i et internationalt perspektiv. Dette gøres primært gennem elektroniske medier; websiden, nyhedsbrev og sociale medier. Alle artikler, nyheder, showcases etc. oversættes til engelsk på websiden og et selvstændigt engelsksproget nyhedsbrev med modtagere udsendes hver måned. Af systemets statistik fremgår det, at det engelsksprogede nyhedsbrev åbnes i hele verden dog med en klar koncentration i Europa og USA. Ikke overraskende læses den engelske version af nyhedsbrevet også i Norden, specielt Island. Derudover har Kulturkontakt Nord på invitation deltaget i International Network for Contemporary Arts (IETM) møde i Yokohama i Japan. Arrangørerne var specielt interesseret i strukturen af Nordiskbaltisk Mobilitetsprogram, da Japan arbejder på at opbygge et kunstråd, der efter nordisk model deler midler ud til kulturaktører. 1.3 MÅL FOR VERKSAMHETEN ÅR 211 Kulturkontakt Nords huvuduppgift är att administrera Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram och det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och att informera om dessa. Kulturkontakt Nord skall sköta alla nödvändiga administrativa funktioner så att programmen administreras och utvecklas i enighet med Ministerrådets riktlinjer och armlängdsprincipen. Kulturkontakt Nord förvaltar programmen, ansvarar för kommunikationen med sakkunniggrupperna och vidtar åtgärder för transparens i alla faser av arbetet. Med hänvisning till kontraktet med Nordiska ministerrådet skall Kulturkontakt Nord kontinuerligt evaluera och vidareutveckla alla administrativa rutiner i samband med programmen. Kulturkontakt Nord skall också samla in relevant statistik i samband med programmen. 16

17 1.3.1 UTVECKLING AV PROGRAMMENS ADMINISTRATION ÅR 211 Den stora frågan i administrationen av programmen år 211 var implementerande av de ändringar av det nordisk-baltiska mobiltets programmet från som beslöts under året SAMMANSLAGNINGEN KULTURKONTAKT NORD - NIFIN Nordiska ministerrådet för kultur beslöt att administrativt sammanslå de nordiska institutionerna Nordens institut i Finland (Nifin) och Kulturkontakt Nord från och med Beslutet godkändes av de nordiska samarbetsministrarna Enligt den nya institutionens stadgar som godkändes av de nordiska samarbetsministrarna skall den nya institutionen heta Kulturkontakt Nord. Arbetet kring förberedande av denna sammanslagning upptog en stor del av institutionens resurser under hösten och vintern LEDNING OCH ADMINISTRATION Kulturkontakt Nords administration består av direktör, administrativ chef samt en adminstrativ rådgivare. Då direktören för Kulturkontakt Nord sade upp sig från sin tjänst tog den administrativa chefen över direktörsposten från fram till årets slut. Programmens administration handlades av två rådgivare (se punkt 1.5) STYRELSEN Kulturkontakt Nord styrelse bestod 211 av följande medlemmar: Pia Rothberg-Olofsson (ÅL), ordförande Signy Ormarsdottir (IS), medlem Steinar Lien (NO), medlem Marianne Kruckow (DK), suppleant Laura Mäkelä (FI), suppleant Fredrik Lindström (SE), suppleant Styrelsen har haft fem möten år KULTURKONTAKT NORDS LOKALER Kulturkontakt Nord har kontor på Sveaborg utanför Helsingfors. Lokaliteterna hyrs av Sveaborgs förvaltningsnämnd. Finska staten betalar 1% hyresunderstöd för kontorshyran. Vidare hyr Kulturkontakt Nord tre personalbostäder av Sveaborgs förvaltningsnämnd. 17

18 1.5 PERSONAL OCH ORGANISATIONSUTVECKLING PERSONAL OCH ORGANISATIONSUTVECKLING 211 Ur nedanstående tabell framgår personalens sammansättning under år 211. Namn Nationalitet Anställningstid Bergljót Jónsdóttir IS Jonas Lång FI Annika Söderlund FI Mira Banerjee FI Annu Kevarinmäki FI Antonia Ramsay 1) FI Jakob Aahauge DK Ida Stien Wullum 2) NO Bjørn Olstad 3) NO Annika Hagstrøm 4) NO Madeleine Nygrund 5) FI ) Anställd på nordiskt kontrakt från ) Projektanställd 3) Projektanställd 4) Praktikant 5) Praktikant Under år 211 sade två personer inom ledningen upp sig; direktör Bergljot Jonsdottir och kommunikationschef Mira Banerjee. Detta påverkade arbetet vid institiutionen avsevärt. Institutionens administrativa chef Jonas Lång utsågs till direktör för tiden och kommunikationsrådgivare Jakob Aahauge till kommunikationschef. Ida Stien Wullum anställdes i början av januari som medarbetare till kommunikationschefen. Hon fick efter sex månader en ny tjänst i Moskva och i augusti anställdes Bjørn Olstad som ny medarbetare inom kommunikation. Under hösten arrangerade Kulturkontakt Nord två seminarier, ett ordförandeskapsseminarium och ett Kulturforum, och i samband med detta anställdes två praktikanter som extra hjälp för kommunikationsavdelningen. 18

19 ANSTÄLLDA per Årsverk Totalt Administration Kvinnor (K) Män (M) Antal 6 NORDISK PROFIL (Könsfördelning över antalet anställda per land) DK FIN IS NOR SVE FO, GL, ÅL Andra K M K M K M K M K M K M K M ÅLDERSFÖRDELNING OCH AVTALSVILLKOR Antal anställda 2-3 år 31-4 år 41-5 år 51-6 år 61 + år Totalt K M K M K M K M K M K M Nordiska villkor Fast anställda Projektmedarbetare 1 1 Anställda totalt REKRYTERING/ AVSLUTNING AV ARBETSFÖRHÅLLANDE 3 Antal som slutat under rapporteringsåret Antal som börjat under rapporteringsåret Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Är det svårt att rekrytera nya medarbetare? Det är relativt lätt att rekrytera kompetent personal i Finland, men svårare att rekrytera kompetenta medarbetare från de andra nordiska länderna. I vilken grad får institutionen ansökningar från sökande utanför domicillandet? År 211 rekryterades två nya norska medarbetare och två praktikanter inom kommunikation varav den ena var norsk och den andra finländsk. Kulturkontakt Nord fick cirka 6 ansökningar för ställningen som kommunikationsmedarbetare, varav de flesta sökande var från ett annat nordiskt land. SJUKFRÅNVARO Hur stor sjukfrånvaro i % (anställdas frånvaro p.g.a. egen sjukdom) har institutionen? År Kvinnor Män Totalt 211,7 1,4 1,1 21 2,5 1,5 2,2 29 5,5 4,9 5,3 Hur uppfattas sjukfrånvaron? Sjukfrånvaron kan anses låg. Vad gör institutionen för att begränsa sjukfrånvaron? Kulturkontakt Nord delar bland annat ut kultur- och motionssedlar åt de anställda. PERSONALPOLITIK Kulturkontakt Nord utarbetade år 211 tillsammans med Nordens institut i Finland en personalhandbok för den nya institutionen som träder i kraft Denna innefattar bland annat en personalpolitisk plan. Det läggs stor vikt vid transparens och teamarbete i alla uppgifter som utförs vid institutionen. 19

20 1.6 RESUMÉ Kulturkontakt Nord, som har kontor på Sveaborg utanför Helsingfors, är en institution som är underställd Nordiska ministerrådet, vars huvuduppgift är att administrera de två kulturprogrammen samt att informera om dem och om nordiskt kultursamarbete. På basen av de positiva evalueringsresultat som erhållits beslöt de nordiska kulturministrarna 211 att förlänga Kultur- och konstprogrammet med ytterligare fem år ( ). Samtidigt förlängdes det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur med ytterligare tre år ( ). År 211 tillsattes även en arbetsgrupp för att utveckla nya kriterier för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur fr.om Vidare beslöt Nordiska ministerrådet för kultur att från och med administrativt sammanslå de två nordiska institutionerna Nordens institut i Finland (Nifin) och Kulturkontakt Nord. Den sammanslagna institutionen går under namnet Kulturkontakt Nord. Antalet ansökningar minskade en aning år 211. Sedan programmen etablerades år 27 har antalet ansökningar ökat markant varje år. Under år 211 mottog Kulturkontakt Nord totalt ansökningar. Detta var en minskning med 3,7 procent jämfört med år 21. Programmens statistik visar att 32 % av alla sökande fått bidrag och att det var en stor bredd och variation på de aktiviteter som stöddes. Kulturkontakt Nord lanserade år 211 en ny webbsida med bland annat interaktion av sociala medier så som Facebook och Twitter. Webbsidan inkluderar också en videokanal - KKN TV med egenhändigt producerade intervjuer och videomaterial från olika konstnärsprojekt och seminarier. År 211 deltog Kulturkontakt Nord i arrangerandet av ordförandeskapsseminariet Mobilitet och residens - Nya möjligheter för konst och kultur i framtiden som var en del av det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Dessutom arrangerade Kulturkontakt Nord i samarbete med Nifin ett nordiskt kulturforum Skapande barn - ett kreativt Norden. 2

;<=< >%.%)55'%$ !"#$"%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&"#$"%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&"#$"%

;<=< >%.%)55'%$ !#$%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&#$%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&#$% ;%.%)55'%$ "#$"%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&"#$"%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&"#$"% Innehållsförteckning I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institutionens

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

3.1.1. Antal ansökningar, beviljningar och beviljade summor. Båda programmen

3.1.1. Antal ansökningar, beviljningar och beviljade summor. Båda programmen III Statistikrapport 3.1. Ansökt och beviljat år 21 3.1.1. Antal ansökningar, beviljningar och beviljade summor Båda programmen 391 Beviljningar 26% 1137 Avslag 74% 1,, 9,, 8,, 7,, 6,, Beviljat: 3 481

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord

Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé....3 2. Virksomhedsområder årets resultater....4 a. Mødeplads....4 b. Programadministration...5 c. Profilere

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the free profession, with issues

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO. a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen.

FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO. a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen. FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO Styrelseprotokoll från möte hållet på C/Compas de San Juan Torsdagen den 10 januari 2013, kl. 10:30 Välkomna Närvarande: Frånvarande: Ana

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Nordiska ministerrådet Presentation NVC Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Anniina Pirttimaa Rådgivare för hållbar utveckling Nordiska ministerrådets sekretariat State of the World 2013

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer