Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 1 Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning

2 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla.

3 Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen 8 Förvaltningsberättelse 10 Omvärldsanalys 10 Ekonomisk översikt 12 Driftredovisning 14 Ekonomisk analys 18 Personalberättelse 22 Verksamhetsmål 24 Måluppfyllelse 26 Verksamhetsberättelser 28 Kommunstyrelsen 29 Barn- och ungdomsnämnden 30 Fritidsnämnden 31 Kulturnämnden 31 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 32 Socialnämnden 33 Utbildningsnämnden 34 Överförmyndarnämnden 34 Räkenskaper 36 Sammanställd redovisning 37 Resultaträkning 39 Kassaflödesanalys 39 Balansräkning 40 Noter 41 Driftredovisning 46 Nämndernas budget och prognoser 46 Investering 47 Exploatering 48 Redovisningsprinciper 49 Revisionsberättelse 50 Ordförande 51 I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet, som präglas av kvalitet och kundfokus. Engagemang, allas lika värde och utveckling genomsyrar vår organisation. Text: Vallentuna kommun Form och produktion: ETC Kommunikation AB Tryck: Modintryckoffset 2014 Foto: Vallentuna kommun, Maria Rosenlöf, Johan Wiklund, Marianne Wimmerström 3

4 Nyckeltal i sammandrag Belopp mnkr Antal invånare den 31 december Varav 1 5 år Varav 6 15 år Varav år Varav 80 år och äldre Antal årsarbetare Per 1000 invånare Andel av kommunal verksamhet i extern regi, % Andel personalkostnader av verksamhetens kostnader, % Skattesats, kr 31:08 31:08 31:08 31:08 31:08 Varav kommunen 18:98 18:98 18:98 18:98 18:98 Årets resultat, mnkr Årets resultat enligt balanskravet, mnkr Driftbudgetavvikelse, mnkr Nettokostnader, mnkr Per invånare, kr Nettoinvesteringar, mnkr Per invånare, kr Eget kapital, mnkr Per invånare, kr Låneskuld, mnkr Per invånare, kr Soliditet, % Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden Källa SCB 2 Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad 3 Exklusive avskrivningar

5 Kommunalrådet När arbetet med översiktsplanen inleddes för snart sju år sedan kunde vi konstatera att allt kartmaterial i den gamla översiktsplanen visade Vallentuna som en ö simmande mot en vit bakgrund. Det framstod som om vi inte hade några grannar, vi relaterade inte till omgivningen och förhöll oss inte till den växande Stockholmsregionen. när arbetet med den nu gällande översiktsplanen inleddes för snart sju år sedan kunde vi konstatera att allt kartmaterial i den gamla översiktsplanen visade Vallentuna som en ö simmande mot en vit bakgrund. Det framstod som om vi inte hade några grannar, inte relaterade till någon omgivning, inte förhöll oss till den växande Stockholmsregionen. Mycket har hänt sedan dess. Som utgångspunkt för utvecklingen i Vallentuna tog vi fram en vision som idag genomsyrar allt arbete och på alla nivåer i kommunen. Visionen lyder: Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur-och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. Som ett led i arbetet med att leva upp till visionen har samverkan med våra grannkommuner intensifierats och fördjupats. Under det gångna året har samarbetet inom Nordostsektorn permanentats. Från att tidigare varit ett projekt fungerar Stockholm Nordost nu med ett eget litet kansli. Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje har alltså under 2013 stärkt banden mellan kommunerna. Samarbetet mellan Arlandakommunerna har också tagit ett påtagligt steg framåt. Intensivt arbete under året har lett fram till att Vallentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta och Swedavia AB fördjupar samarbetet i Arlandaregionen. Detta sammantaget innebär bland annat att nio kommuner nu samverkar för att Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda. Det gångna året har kantats av beslut och delbeslut som alla syftar till att på olika sätt utveckla Roslagsbanan. Några exempel: Beslut togs i maj att genomföra förbättringsåtgärder på Roslagsbanan i Täby och Vallentuna. Det handlar om dubbelspårutbyggnad som kommer att ge 10-minuterstrafik in till Östra station. Arbetet med en jättestudie avseende kollektivtrafik till Nordostsektorn har presenterats. Slutsatserna i studien utpekar en förlängning av Roslagsbanan in till Centralen eller Odenplan som ett möjligt alternativ. Arbetet med att åstadkomma en förlängning av Roslags banan till Arlanda har gått i tre steg, från idéstudie via förstudie och nu fördjupad förstudie. Tiden känns avlägsen då vi själva framställde oss som ett stycke land mot en vit bakgrund, ett Vallentuna utan omvärld har varit ett betydelsefullt år, fyllt av samverkan med en mängd parter på olika nivåer. Målet, när det gäller Roslagsbanan, har hela tiden varit att åstadkomma bättre kommunikationer in till huvudstaden och bygga spårväg till Arlanda och kanske också till Rimbo. Örjan Lid Kommunstyrelsens ordförande 5

6 Årets händelser Vallentuna en attraktiv kommun i fortsatt utveckling 6 Leva och bo i Vallentuna Kommunens geografiska läge och närhet till Stockholm bidrar med goda möjligheter till arbete och utbildning. Vallentuna kommun har den tredje lägsta arbetslösheten i landet. Ett småstadsliv nära natur och kultur, kombinerat med bra kommunikationer, gör Vallentuna till en bra plats att leva och bo på. Brottsligheten i kommunen är bland den lägsta i hela landet och under 2013 sjönk brottsligheten ännu mer. Byggnadspris Vallentuna Kulturhus Bibliotek Prismotiveringen lyder Vallentuna kommun har fått en samlande nybyggnad där kulturen sätts i fokus. Byggnaden, som genom ett tydligt helhetsgrepp visar upp sig mot omvärlden, bjuder in till besök. Ett kulturhus och bibliotek som är lockande och läckert - från utemiljö till innemiljö, från fasad uttryck, till rumslighet till detaljnivå. Huset har karaktären av ett allaktivitetshus riktat till alla. Inte minst barn- och ungdomsdelarna imponerar enligt Stockholms läns hembygds förbund som delar ut priset. Här finns goda utrymmen för kommunens lokalhistoriska samlingar, teaterscener i olika storlekar, utställningslokaler och samlingslokaler som kan användas av såväl kommunen som föreningslivet. Stockholms läns hembygdsförbund delar varje år ut byggnadspriser för att fästa uppmärksamhet på dels väl genomförda upprustningar av äldre bebyggelse dels ny bebyggelse som är väl anpassad till ursprunglig miljö. Vallentuna kulturhus och bibliotek är ett förebildligt exempel på att höga kulturpolitiska ambitioner och goda satsningar på kultur i vidaste mening lönar sig. Vallentuna teater är nyinvigd Den nyinvigda teatern har fått stor uppmärksamhet i kommunen och regionen med ett ökat antal besökare under Lokalen rymmer drygt 300 sittplatser och har fått helt ny inredning, scenteknik och ljud- och ljusanläggning. Vallentuna teater är en plats för spännande scenkonst med teater, dans och musikföreställningar. Kommunikation och tillgänglighet Vallentuna kommun har beslutat att samarbetet inom Stockholm Nordost ska övergå från att vara ett projekt till att bli en permanent organisation. Några av de viktigaste frågorna är kollektivtrafik till Nordostsektorn och arbetet för Roslagsbanans förlängning till Arlanda. Jobbsökarprojekt Under året har Vallentuna startat ett jobbsökarprojekt för unga vuxna. Projektet vänder sig till personer mellan år som inte går i skolan och som står utanför arbetsmarknaden. Miljö En gemensam klimat- och energistrategi har antagits för Stockholms län. Vallentuna kommun har beslutat om en miljöpolicy med hjälp av denna. Kommunen ska i alla sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling såväl ekologiskt och ekonomiskt som socialt. Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden Under året började kommunfullmäktiges sammanträden att webbsändas. Det har varit möjligt att följa sammanträdena på distans via dator, mobiltelefon och surfplatta. Ny trafikplats i Vallentuna Den nya trafikplatsen i kommunen invigdes den 3 december av Trafikverket och Vallentuna kommun. Läs mer på nästa uppslag.

7 Överst vänster: I Vallentuna finns naturen nära. Överst höger: Vallentunas bibliotek bjuder in till besök. Vänster: Vallentuna erbjuder möjlighet till en mängd fritidsaktiviteter, bland annat cykling. Nedan: Vallentunas nya trafikplats förbättrar trafiksituationen genom bättre flyt och ökad säkerhet. 7

8 Årets händelser Nya trafikplatsen Vallentunas nya trafikplats förbättrar trafiksituationen på flera sätt, bland annat genom bättre flyt och ökad säkerhet. Den invigdes den 3 december av Trafikverket och Vallentuna kommun. 8 det har länge varit en byggarbetsplats kring trafik platsen och Roslagsbanan. Första spadtaget togs redan i juni Sedan dess har den växt fram bit för bit. Den omfattande trafikplatsen består av en ny planskild cirkulationsplats för väg- och järnvägstrafik, inklusive gång- och cykelstråk. Trafikplatsen kopplar samman bebyggelsen på båda sidor av järnvägen. Det blir bättre flyt Trafik i skilda plan ökar säkerheten för trafikanterna. i trafiken när järnvägen och vägarna passerar i skilda plan samt ökar säkerheten för trafikanterna. En ny bro som består av gröna ytor gör det möjligt att promenera från centrum till Vallentunasjön i vacker natur utan att störas av trafik. Trafikplatsen är byggd i ett samarbete mellan Trafikverket, Vallentuna kommun och SL. Ökad säkerhet och framkomlighet Säkerheten och framkomligheten har ökat. Barn och ungdomar som rör sig till och från skolorna i området har nu tillgång till en ny gångtunnel under Angarnsvägen. Det är numera lätt och smidigt att ta sig under järnvägen och in till Vallentuna centrum. Dubbelspår för Roslagsbanan framöver I september 2012 invigdes den första järnvägsbron och Roslagsbanan trafikerar nu ovan markplan. Under våren 2014 är det byggstart för utbyggnad till dubbelspår. Det beräknas bli färdigt i slutet av Målet är att Roslagsbanan ska kunna trafikera med bättre kapacitet och ökad turtäthet. En del i Trafiksatsning Stockholm Trafikplatsen är ett av de 70 projekt som ingår i Trafiksatsning Stockholm. Det är ett samlingsbegrepp för de gemensamma satsningar som görs för att öka framkomligheten i regionen. Målet är att Stockholm ska fortsätta vara en attraktiv, hållbar och växande region samt fungera som Sveriges tillväxtmotor.

9 Roslagsbanan trafikerar nu ovan markplan. Sedan första spadaget 2010 har trafikplatsen växt fram bit för bit. Våren 2014 är det byggstart för utbyggnad till dubbelspår. 9 Trafikplatsen kopplar samman bebyggelsen på båda sidor av järnvägen.

10 10 Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för planering av bland annat fritidsanläggningar.

11 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomisk utveckling Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör bedömningen att läget i omvärlden kommer att ljusna ytterligare Den internationella utvecklingen förblir dock splittrad. Sammantaget sker en viss återhämtning, men i flera skuldtyngda länder förblir resursutnyttjandet lågt med bestående hög arbetslöshet som följd. För andra ekonomier, som till exempel den svenska, är återhämtningen mer tydlig med relativt höga tillväxttal och en arbetslöshet som viker nedåt. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras i slutet av Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar skatte underlagets tillväxt. Under 2014 begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Regeringens skattesänkningar bidrar till att de offentliga finanserna visar underskott. I takt med att den svenska ekonomin återhämtar sig förväntas sparandet förbättras. Hushållens inkomster har utvecklats gynnsamt sedan mitten av 2000-talet. Från 2005 till 2012 växte hushållens reala disponibla inkomster med i genomsnitt 3,1 procent per år. Under samma period ökade hushållens konsumtionsutgifter med endast 1,9 procent per år. Hushållens inkomster bedöms fortsätta öka i relativt snabb takt Befolkning och bostadsbyggande Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och hög befolkningstillväxt. Under den senaste tioårsperioden har Vallentunas befolkning ökat med 20 procent eller nya invånare. Under 2013 ökade Vallentunas befolkning med 401 personer och var den 31 december personer. Befolkningstillväxten för 2013 blev 1,3 procent jämfört med kommunens mål om en årlig ökning med två procent. Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för planering av den kommunala verksamheten bland annat lokalisering och dimensionering av investeringar som förskolor, skolor, äldreomsorg och fritidsanläggningar. Bostadsbyggandet har under de senaste åren minskat beroende på den allmänna nedgången i konjunkturen och exploatörernas osäkerhet inför marknaden visar dock en ökning. Bostadsbyggnadsprognosen för 2013 var att det skulle byggas 146 bostäder, resultatet blev 160 stycken. Antalet bygglov och förhandsbesked har också ökat och uppgick till totalt 441 stycken. Vallentuna kommun fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. Planen innehåller i genomsnitt för 300 nya bostäder per år. Centrala delen av Vallentuna tätort prioriteras särskilt under de kommande tio till femton åren. Där förväntas nya bostäder byggas. Detta stödjer utvecklingen av ett levande centrum för kommunens invånare och företag. Utbyggnaden av bostäder fortsätter i den södra och västra delen av Vallentuna tätort och i övriga stationssamhällen längs med Roslagsbanan. En utbyggnad planeras också utmed E18- stråket. Tätortsnära omvandlingsområden planläggs och genomförs successivt inom en tioårsperiod. Figur 1. Antalet igångsatta bostadsbyggen och kommunens folkökning Antal Bostadsbyggande (bostäder) Befolkningsökning (personer) Antalet bostadsbyggen följer konjunkturen. Eftersom det normalt är inflyttning ett till tre år efter byggstart fördröjs effekten av konjunkturen på kommunens folkökning. 11

12 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt 12 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen blev positivt med 27,2 miljoner kronor. Budgeten var 2,6 miljoner kronor och resultatet blev 24,6 miljoner kronor bättre. Avvikelsen består till största delen av +15,8 mnkr i återbetalda premier från AFA Försäkring, +20,0 mnkr nämndernas överskott, -11,1 mnkr sänkt diskonteringsränta på pensioner, -8,5 mnkr utrangerade upparbetade projekteringsutgifter, +4,7 mnkr räntenetto, +3,9 mnkr skatter, generella statsbidrag och utjämning. I resultatet finns engångsintäkter i form av realisationsvinster på 1,8 miljoner kronor. Kommunen har efter att realisationsvinsterna räknats av ett positivt balanskravsresultat på 25,4 miljoner kronor, se figur 2. Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner för varje enskilt år ska ha balans i sin ekonomi, det så kallade balanskravet. I budgeten för kommuner ska intäkter överstiga kostnader. Vallentuna kommuns ekonomiska ställning och utveckling är god. Under perioden 2004 till 2013 har kommunen redovisat ett resultat som uppfyller balanskravet och målet om god ekonomisk hushållning. Det ekonomiska resultatet är i nivå med förra året. I figur 3 visas resultatet enligt resultaträkningen för de senaste fem åren. Efter att bokslutet blev klart har uppmärksammats att 9,5 miljoner kronor avser en internvinst som bokförts som anläggningstillgång. Effekten av detta är att det externa resultatet skulle varit 9,5 miljoner kronor lägre och uppgått till 17,7 miljoner kronor. Årets balanskravsresultat skulle varit 15,9 miljoner kronor. Felet rättas under Finansiella mål Förutom lagkravet om balans i ekonomin beslutade kommunfullmäktige även om följande mål för 2013: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Vallentuna kommuns bokslut för 2013 visar ett positivt resultat på totalnivå men några enheter uppvisar negativt Figur 3. Årets resultat Mnkr Figur 2. Balanskravsutredning Belopp i mnkr Förändring Årets resultat enligt resultaträkningen 27,2 30,6 2,8 Realisationsvinster (-) 1,8 3,2 8,2 Årets balanskravsresultat 25,4 27,4-0, Årets resultat Årets resultat enligt balanskravsutredningen

13 utfall. SKL:s jämförelse visar att Vallentuna har en högre kostnad per betygspoäng i grundskolorna sett till medelvärdet för 288 kommuner som deltog i undersökningen Målet anses uppnått. Måluppfyllelsen för kommunens övriga mål beskrivs i avsnittet verksamhetsmål. Intern kontroll Den interna kontrollen syftar till att uppnå säkerhet i system och rutiner, främja effektivitet i organisation och förvaltning samt säkerställa rättvisande räkenskaper. Nämnderna har skyldighet att löpande följa upp och åtgärda de risker och fel som upptäcks inom sina verksamhetsområden. Kommunstyrelsen gör därefter varje år en samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter. Uppföljning av internkontrollen har genomförts i enlighet med antagen plan för internkontroll 2013 och omfattade, bland andra, följande områden: kontanthantering, anställningsavtal och uppsägningsunderlag, uppdatering av klientdatorer och servrar, plan- och bygglovsavgifter, utbetalning av bidrag för offentliga program, arkivvård, arbetsmiljöplan för barn- och ungdomsförvaltningen, uppföljning av verkställighet av beslut. Ekonomiavdelningen planerar att ta fram kommungemensamma rutiner för hantering av kontanter. Dessa ska klargöra ansvar och minska de risker som framkom vid granskningen. Avseende anställningsavtal och uppsägningsunderlag planerar HR-avdelningen att utföra riktade utbildningsinsatser om anställnings- och löneprocessen för att komma tillrätta med felaktigheter. Känslighetsanalys För att visa hur olika händelser påverkar ekonomin redovisas en känslighetsanalys. Den är baserad på förhållandena under 2013, se figur 4. Framtiden Kommunens övergripande målsättning är att ha en ekonomi i god balans som klarar av förändringarna i omvärlden. Det ekonomiska läget för Vallentuna kommun är, i likhet med flertalet kommuner, de närmaste åren ansträngt. För att behålla en stabil ekonomisk utveckling och en hög kvalitet i verksamheten, måste kommunen ha en effektiv och god kostnadskontroll. Kommunplanen för de kommande åren visar på en ekonomi i balans med en vikande trend för soliditeten. Den viker för att kommunen räknar med att ta upp nya lån för att finansiera kommande investeringar. Soliditeten förväntas vara högre än genomsnittet i riket. Kommunen är inne i en långvarig tillväxtfas och förväntas öka med cirka personer till år Fler invånare i kommunen ger högre skatteintäkter men det ställer samtidigt krav på en utbyggd kommunal verksamhet. Kommunen har en hög andel unga och investerar främst i nya förskolor och skolor. Förskolorna Kragstatrollet och Vintergatan invigs under 2014 och ytterligare en är planerad vid Åby ängar. Planerna för den nya Hagaskolan börjar ta form. Skolan är tänkt att bli en så kallad F-9 skola med tillhörande förskola. En skola kommer också behövas i det nya bostadsområdet Kristineberg. Antalet personer över 80 år förväntas öka. Det innebär att kommunen på sikt behöver anpassa bostäder till de äldres behov och planera för utökad äldreomsorg. Investeringarna omfattar också satsningar på infrastruktur. En ny modell för beräkning av generella statsbidrag och utjämning införs nästa år. Den ger inte någon större effekt hos Vallentuna kommun år Figur 5. Framtida investeringar enligt kommunplan , mnkr 13 Figur 4. Känslighetsanalys Mnkr Händelse mnkr Löneförändring med 1 procent 7,8 10 genomsnittliga helårstjänster 5,6 Prisförändring varor och tjänster med 1 procent 8,0 Ändring av försörjningsstöd med 10 procent 1,5 Förändrade taxor och avgifter med 10 procent 7,5 Förändrad kommunalskatt med 10 öre 6,

14 Förvaltningsberättelse Driftredovisning 14 vallentuna kommuns verksamhet är organiserad i åtta nämnder samt en valnämnd som träder i kraft när det är valår. Varje nämnd är ansvarig för sin budget. Nämndernas nettokostnader, det vill säga kostnader minus intäkter i driftredovisningen, uppgick till 1 417,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 34,2 miljoner kronor (2 procent) jämfört med Nämndernas intäkter uppgår till 940,7 miljoner kronor och kostnaderna till 2 358,5 miljoner kronor. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse mot budget med 20,0 miljoner kronor. Kostnader och intäkter per nämnd redovisas i tabellen driftredovisning i avsnittet räkenskaper. Kostnader per verksamhet Pedagogisk verksamhet samt vård och omsorg står för 74 procent av kommunens totala kostnader. De påverkas till stor del av befolkningsökningar. Kostnaderna för båda verksamhetsområdena har ökat med två procent vardera under året. Infrastruktur har ökat med tre procent. Ökningen har bland annat skett inom marknadsföring, åtgärder för att främja näringslivet, fysisk planering och räddningstjänst. Verksamheten inom fritid och kultur har ökat med nio procent, framförallt kulturverksamheten och biblioteket. Affärsverksamheten har ökat med sex procent. Den består till största delen av avfallshantering och bostadshyror. De kommungemensamma kostnaderna har ökat med två procent. Där ingår fastigheter, städning, IT, kommunikation, reception, ekonomi, HR och kansli. Resursfördelningen till barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens verksamheter sker med ett pengsystem, där skolorna får intäkter i form av ett belopp per elev. Figur 6 innehåller inte interna kostnader och intäkter för skolpeng och gymnasieskolpeng. Uppdelning per kostnadsgrupp Ett annat sätt att visa hur nämndernas kostnader har fördelat sig är att dela upp dem per kostnadsgrupp, se figur 7. Någon förändring i fördelningen mellan de olika resurserna har inte skett jämfört med förra året. Personalen är nämndernas enskilt största kostnad, den står för 40 procent av nämndernas totala kostnader. Personalkostnaden har ökat med två procent eller 17,9 miljoner kronor. Antalet anställda har sjunkit med tolv personer jämfört med vid förra årsskiftet. Sett ur en verksamhetsansvarigs perspektiv utgör personalkostnaderna omkring 70 procent. Det beror på att respektive enhet, exempelvis en kommunal skola, inte har kostnader för verksamhet som utförs i extern regi. Verksamhet som utförs i extern regi, exempelvis en friskola, belastar nämnder på totalnivå och i det här fallet inte den kommunala skolan. Figur 6. Nämndernas kostnader fördelade per verksamhet, mnkr Figur 7. Nämndernas kostnader fördelade per kostnadsgrupp, % Politisk verksamhet; 15,5 Infrastruktur; 100,5 Fritid och kultur; 87,3 Pedagogisk verksamhet; 892,0 Vård och omsorg; 504,6 Affärsverksamhet; 30,0 Kommungemensamma kostnader; 244,9 Personal; 40 % Entreprenad; 29 % Varor och övrig entreprenad; 14 % Bidrag; 3 % Lokalhyror och kapitalkostnader; 14 %

15 Kostnader för entreprenad är så kallat köp av huvudverksamhet, där den största delen är köp av omsorgs- och utbildningsplatser. Både entreprenader samt varor och övrig entreprenad har ökat med två procent. Ökningen är störst för lokalkostnader, de har ökat med fyra procent. Bidrag lämnas bland annat för räddningstjänsten och till privatpersoner. Kostnaderna har inte förändrats sedan föregående år. Interna kostnader och intäkter för skolpeng och gymnasieskolpeng ingår inte i figuren. Figur 8. Nämndernas intäkter, mnkr Taxor och avgifter; 76,5 Hyror och arrenden; 212,4 Bidrag; 86,2 Försäljning; 81,8 Nämndernas intäkter Nämndernas intäkter består av taxor och avgifter som kommunen debiterar kommuninvånare och företag för bland annat förskola, fritidshem och avfallshantering. De innehåller även interna intäkter. Intäkter för hyror och arrenden innehåller till största delen internhyra som debiteras övriga verksamheter. Kommunens nämnder får bidrag från Skolverket och Migrationsverket med flera. Dessa är riktade för särskilda ändamål. Försäljning sker av måltider, städning och i kommunens caféverksamhet. Kommunen säljer även platser inom grundskola, gymnasieskola och inom äldreomsorgen. Interna kostnader och intäkter för skolpeng och gymnasieskolpeng ingår inte i figur 8. Kommunens största intäkt är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning men de ingår inte i nämndernas intäkter. Nämndernas nettokostnader och budgetavvikelser Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 20 miljoner kronor, vilket motsvarar 98,6 procent av årets budget. Utfallet är bättre än vad prognoserna har visat under året. I kommunstyrelsens budget ingår anslag för oförutsedda utgifter som vid årets början var fyra miljoner kronor. Överskottet har inte använts under året. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,7 miljoner kronor mot budget. Den större delen av överskottet är den outnyttjade budgeten för oförutsedda utgifter. Barn- och ungdomsnämnden inklusive skolpeng redovisar ett överskott på 2,0 miljoner kronor. Överskottet beror på färre elever och vakanta tjänster. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett överskott på 3,1 miljoner kronor. Det beror dels på vakanta tjänster och dels på fler hanterade bygglovsärenden än planerat. Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 3,7 miljoner kronor. Gymnasieskolpengen gav ett överskott på 3,4 miljoner kronor på grund av att antalet elever blev färre än planerat enligt befolkningsprognosen. Socialnämnden visar ett överskott på 5,0 miljoner kronor. Den främsta orsaken är lägre nettokostnader för ensamkommande flyktingbarn. Övriga nämnder har bedrivit verksamheter vars utfall i stort sett är i nivå med budget. Tabeller med nämndernas driftredovisning, budget och prognoser finns i avsnittet räkenskaper. Finansieringsenheten Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd bokförs centralt hos finansieringsenheten, se tabell driftredovisning i avsnittet räkenskaper. Kapitalkostnaden består av interna avskrivningar och ränta på anläggningstillgångar. Den har fördelats ut till nämnderna med ett lägre belopp än det var planerat på grund av lägre investeringstakt. Nämnderna belastades under året med ett kalkylerat personalomkostnadspålägg på 39 procent för det stora flertalet anställda. Det ska täcka arbetsgivaravgifter, avtalspensioner och avtalsförsäkringar. AFA Försäkrings styrelse har återbetalat premier med 15,8 miljoner kronor avseende åren De intäktsredovisas som en jämförelsestörande verksamhetsintäkt i resultaträkningen. Pensionsutbetalningar belastar finansieringsenheten. Övriga intäkter och kostnader innehåller vinster och förluster på anläggningstillgångar och exploatering. Räntan på pensionsavsättningen har sänkts och belastar resultatet med 11,1 miljoner kronor. Den redovisas inte som pensionskostnad utan som finansiell kostnad och syns därför inte i tabellen. Verksamhet i extern regi I Vallentuna kommun drivs en stor del av verksamheten i extern regi. Det är ett politiskt ställningstagande för att främja mångfald och valfrihet. Av kommunens kostnader utgör 34 procent, motsvarande 550,3 miljoner kronor, betalning för verksamheter som är utförda i extern regi, se figur 9. Generellt gäller att kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten även om själva utförandet ligger utanför kommunens organisation. Det gäller både 15

16 Förvaltningsberättelse Figur 9. Andel av kommunal verksamhet i extern regi Procent Politisk verksamhet 1,4 mnkr Infrastruktur, skydd m.m. 12,7 mnkr Kultur och fritid 4,2 mnkr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 158,0 mnkr Utbildning 190,8 mnkr Äldre och personer med funktionsnedsättning 143,3 mnkr Individoch familjeomsorg 12,7 mnkr Särskilt riktade insatser 10,7 mnkr Avfallshantering och bostadshyror 16,5 mnkr Totalt 550,3 mnkr 16 uppföljning av innehållet och finansieringen. Undantaget är tillsynsansvaret för grundskolan och gymnasiet, som ligger på Skolinspektionen. Olika delar av kommunens verksamheter har olika stor andel i extern regi. Högst andel finns inom förskola och avfallshantering. Vanligast är att privata företag utför verksamheten, men kommunen köper även delar av sin verksamhet från föreningar och stiftelser, samt från andra kommuner. Fördelningen av köp per typ av utförare redovisas i figur 10. Den politiska verksamhet som utförs i extern regi är kostnader från Täby kommun för gemensamt överförmyndarkansli. Verksamhet inom infrastruktur, skydd med mera som utförs i extern regi uppgår till 12,7 miljoner kronor. Flera olika entreprenörer står för parkskötsel och vägdrift. Inom kultur och fritidsområdet är det möjligheten att använda simhallen som kommunen betalar för. Av barn- och ungdomsnämndens verksamheter drivs en stor del av förskolor och skolor i fristående regi och finansieras genom ett skolpengssystem. Det är vanligast inom förskolan, se figur 11. För att säkra att de fristående förskolorna uppfyller de kvalitetskrav som kommunen ställer gör barn- och ungdomsförvaltningen regelbundna tillsynsbesök. Alla fristående förskolor lämnar årligen en kvalitetsredovisning till kommunen. Information om både kommunala och fristående förskolor finns på kommunens webbplats. Vallentuna kommun tar också del av friskolornas kvalitetsredovisningar för att kunna göra jämförelser med de kommunala skolorna. Utbildningsnämnden köper 68 procent av gymnasieutbildningen av andra kommuner eller friskolor, se figur 11. Den kommunala vuxenutbildningen är organiserad i Kunskapscenter Nordost som ligger i Täby och är gemensam för Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. Figur 10. Köp per typ av utförare, mnkr Föreningar/stiftelser; 63,2 Privata företag; 412,0 Kommuner; 69,4 Landsting; 1,5 Staten och statliga myndigheter; 4,3 Figur 11. Andel extern regi inom förskola, skola och gymnasium % mnkr Förskola 63% 146,5 Fritidshem 11% 7,7 Förskoleklass 14% 4,5 Grundskola 19% 70,1 Gymnasieskola 68% 96,5

17 Figur 12. Äldreomsorg, särskilt boende och korttidsboende Antal Figur 13. Särskilt boende för vuxna enligt LSS Antal Antal omsorgstagare internt Antal omsorgstagare externt Antal omsorgstagare internt Antal omsorgstagare externt Socialnämndens verksamheter bedrivs till 33 procent i extern regi. Inom hemtjänsten har individen rätt att välja utförare. Individ- och familjeomsorg har 18 procent av verksamheten i extern regi. Främst avser det hem för vård eller boende med specifika behov. För äldre och personer med funktionsnedsättning är andelen köpt verksamhet 35 procent. De särskilda boenden för äldre som finns bedrivs till 46 procent av externa utförare, se figur 12. Inom området LSS (lagen om stöd och service till vissa funktions hindrade) bor 42 procent i boenden som bedrivs i extern regi, se figur 13. Socialnämnden kvalitetssäkrar att den externa verksamheten når upp till kommunens krav genom avtal och förfrågningsunderlag vid upphandling samt genom tillsynsbesök. Avfallshantering och viss drift och underhåll i hyrda bostäder hade 52 procent av verksamheten i extern regi. Hela vatten- och avloppsverksamheten utförs av Roslagsvatten AB som kommunen är delägare i. 17 Alla fristående förskolor lämnar årligen en kvalitetsredovisning till Vallentuna kommun.

18 Förvaltningsberättelse Ekonomisk analys 18 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade på kommunens eget skatteunderlag. Skattesatsen i Vallentuna är 18,98 procent. Intäkterna ska bekosta den kommunala verksamhet som politikerna vill bedriva. För att garantera att alla medborgare ska få samma välfärd oavsett var i landet de bor får kommuner generella statsbidrag eller betalar till staten. Utjämningen görs bland annat för att kompensera för beskattningsbar inkomst, skillnader i antal barn i skolan, personer äldre än 65 år och skillnader i geografiska förutsättningar. Vallentuna kommuns intäkter ökade med 54,2 miljoner kronor jämfört med 2012, en ökning med fyra procent. Ökningen av skatteintäkter beror både på den positiva utvecklingen av Sveriges ekonomi och att antalet invånare i Vallentuna kommun ökat. Pensioner Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt den så kallade blandmodellen i kommunal redo visningslag, se figur 14. Den mindre delen av kommunens pensionsåtaganden (pensionsförmåner intjänade från och med år 1998) redovisas dels som en skuld med 31,9 miljoner kronor, dels som en avsättning med 117,5 miljoner kronor. Pensionsåtagandets större del, 556,5 miljoner kronor (pensions förmåner intjänade till och med år 1997) redovisas i stället som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. I beloppen ingår en löneskatt med 24,26 procent. Skulden består av den individuella delen av den avgiftsbestämda pensionen. Den tjänas in under året, men betalas ut till den externa förvaltare som arbetstagaren har valt i mars året därefter. Skulden ökade med åtta procent under året. Som avsättning redovisas den förmånsbestämda ålderspensionen, som är en kompletterande pension för höginkomsttagare. Avsättningen kan definieras som nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar till den del de är intjänade idag. Den ökade med 20 procent. Under 2013 beslutade SKL om sänkt ränta på nuvärdesberäkningen av pensionerna. Det gjorde att Vallentuna kommuns avsättning ökade och försämrade resultatet med 11,1 miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen innehåller pensionsmedel intjänade före år För denna del av pensionsåtagandet tas kostnaden när utbetalning sker till pensionären. Den har ökat med sju procent jämfört med föregående år. Även ansvarsförbindelsen ökade på grund av den sänkta räntan med 42,3 miljoner kronor. Det är viktigt att ta med ansvarsförbindelsen i den ekonomiska planeringen, eftersom stora pensionsavgångar förväntas med stora utbetalningar som följd. Den senaste femårsprognosen från kommunens pensionsbolag, KPA Pension, redovisas i figur 15. Enligt fastställt reglemente ska pensionsmedel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Det innebär att kommunen använder dessa i verksamheten utan att ha medel som är öronmärkta eller finansiellt placerade för detta syfte. Figur 15. Prognos för pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt per år, mnkr Mnkr Figur 14. Pensionsmedel inklusive löneskatt Belopp i mnkr Förändring Skuld 31,9 29,5 2,5 Avsättning 117,5 98,0 19,5 Ansvarsförbindelse 556,5 520,6 35,

19 Figur 16. Exploatering i balans- och resultaträkning Nettoinvestering i balansräkningen Vinst+ / förlust- i resultaträkningen Belopp mnkr Årets utfall Utfall tom år 2013 Årets budget Årets utfall Bostadsexploatering -5,2 6,9 11,9 2,0 Industriexploatering 1,5 1,0 11,4 Totalt -3,7 7,9 11,9 13,4 Nettoinvestering definieras som inkomster minus utgifter. Upparbetade exploateringsprojekt återfinns både bland tillgångar (+) och skulder (-). Kolumnerna vinst+ / förlust- återfinns i resultaträkningen. Budgetvärden är tagna ur kommunplan för Figur 17. Större investeringprojekt Belopp mnkr Årets utfall Total projektbudget Utfall tom år 2013 Beräknad totalsumma Förskola Kragstadungen 27,0 40,6 29,4 40,6 Förskola Karlavägen 15,0 46,0 17,7 46,0 Vallentuna Trafikplats 11,2 100,0 109,1 110,0 Exploatering Att exploatera innebär att markanvändningen förändras och att bostäder, kontor eller industrier byggs. Exploatering innefattar också infrastruktur som gator, vägar, grönområden och system för vatten, avlopp, elektricitet och telekommunikation. Exploatering sker både på obebyggd mark och som förnyelse eller förtätning i redan bebyggda områden. Det finns vid årets slut 29 aktiva projekt. Projekten är i olika skeden; två väntar på planbesked, fem är i startskede, tio projekt under samråd och tolv är under genomförande. Årets nettoexploatering visar på utgifter som överstiger inkomsterna med 3,7 miljoner kronor. Totalt upparbetat till och med år 2013 är det mer inkomster än utgifter med 7,9 miljoner kronor, se figur 16. Planen var att utbyggnaden inom Haga 3, Nyborg och Tingvalla skulle påbörjas samt att det skulle komma inkomster inom det centrala infrastrukturprojektet men det väntas ske kommande år istället. När ett projekt avslutas helt eller delvis, samt om en försäljning sker, visas intäkterna och kostnaderna i resultaträkningen. I år blev vinsten för exploateringsprojekten 13,4 miljoner kronor jämfört med en budget på 11,9 miljoner kronor. Planen var att det centrala infrastrukturprojektet skulle få intäkter på 15,1 miljoner kronor i år men dessa väntas komma senare. I år har ett bostadsområde i Karby avslutats med en vinst på 2,3 miljoner kronor och biblioteket med en vinst på 9,5 miljoner kronor. En industritomt såldes i Fågelsången med en vinst på 1,9 miljoner kronor. I figur 16 redovisas exploateringen för bostads- respektive industriexploatering. I avsnittet räkenskaper finns en sammanställning över all exploatering. Investeringar Vallentuna kommun fortsätter att göra stora investeringar, i år med 101,4 miljoner kronor. Årets utfall utgör 71 procent av de nettoinvesteringar som var budgeterade. Investeringsbudgeten för 2013 består av årets del i kommunplan samt överförda medel från De större projekten, definierade som projekt med en total investeringsbudget som överstiger tio miljoner kronor för året, redovisas i figur 17. Förskolan i Kragstadungen blir en förskola med fem avdelningar. Den förväntas kosta 40,6 miljoner kronor. Inflyttning i nya förskolan Kragstatrollet är planerad till mars Förskolan på Karlavägen byggs i två våningar med fem avdelningar. Huset blir ett så kallat passivhus. Kortfattat kan denna teknik förklaras med att man bygger energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet, genom effektiv ventilation och genom att ta tillvara värme från elektriska apparater och instrålande sol. Stommen restes under sommaren Kostnaden är planerad till 46,0 miljoner kronor. Nya förskolan Vintergatan väntas bli klar i juli Trafikplatsen står klar och är nu en planskild korsning mellan Roslagsbanan och Angarnsvägen/Väsbyvägen. Projektet har innefattat ledningsarbeten, två järnvägsbroar, gång- och cykelvägar, sociodukt, cirkulationsplatser samt gång- och cykeltunnel. Besiktning och invigning hölls i december. Visst arbete kommer att fortsätta under våren 2014 med bullerplank och planteringsarbeten. Totala priset till entreprenören slutade på cirka 330 miljoner kronor varav kommunens del blev 100 miljoner kronor. Utöver dessa har kommunen haft egna kostnader på 10 miljoner kronor. 19

20 Förvaltningsberättelse 20 Kommunplanen för innehåller en ny investeringsplan som innebär en förändrad planering av byggnationer. Förändringen baseras på befolkningsprognosen, bedömning av behov av nybyggnationer och ombyggnationer. Förändringen innebär att Hagaskolan ska byggas tidigare och ombyggnationen av Ormstaskolan inte kommer att fullföljas. Det medför att nedlagda utgifter för Ormstaskolan inte kan överföras till det nya projektet och därmed inte ingå i investeringsutgifterna. Projektets nedlagda utgifter 8,5 miljoner kronor har utrangerats. Kommunen har fått gatukostnadsersättning på 3,0 miljoner kronor i tre projekt. Gatukostnadsersättning redovisas som ett investeringsbidrag. Under året har kommunen sålt mark för 2,3 miljoner kronor. Denna försäljning gav en realisationsvinst på 1,8 miljoner kronor och en realisationsförlust på 0,3 miljoner kronor. I avsnittet räkenskaper finns en tabell över alla investeringar. Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna kommunen finansierar med egna medel. För år 2013 är den 82 procent att jämföra med 37 procent föregående år. Anledningen är att kommunen inte investerat lika mycket och att kommunen inte har behövt låna pengar. Se figur 18 och 19. Investeringarnas andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 7 procent i år jämfört med 17 procent förra året. Nyckeltalet mäts i hela Sverige och genomsnittet för Stockholms län år 2012 var 10,2 procent och för alla Sveriges kommuner 9,0 procent. Likviditet och kapitalbehov Kommunfullmäktige beslutade om en ändrad finanspolicy under året. Enligt den ska kommunen ha en hantering som säkerställer tillfredsställande betalningsberedskap och säkerhet samt ger bra räntevillkor. Kommunens upplåning ska ske inom ramen för den lånevolym som kommunfullmäktige årligen beslutar om. Några avvikelser från finanspolicyn har inte gjorts. Likvida medel och placeringar minskade under året med 26,9 miljoner kronor. I december placerades 20 miljoner kronor i tre månader till fast ränta. Låneskulden var vid årets början 398 miljoner kronor. Enligt kommunplanen var lånebehovet beräknat till 200 miljoner kronor men investeringarna har kunnat genomföras utan nya lån. Till följd av detta blev räntekostnaderna 4,2 miljoner kronor lägre än planerat. Under året har lån på 100 miljoner kronor förfallit. Beloppet har lånats upp igen och förfaller år Låneskulden var därför oförändrad vid årets slut. Lånen är låsta på olika långa betalningstider, se figur 20. Alla lån är amorteringsfria. För mer information om lånen se not 19. Bostadsrätter och aktier Under året har en bostadsrätt köpts för 1,2 miljoner kronor. Fyra bostadsrätter friköptes och är nu ägda radhus. En lägenhet har sålts för 1,4 miljoner kronor, den var inköpt för kronor (kr). Kommunens lägenheter har ett genomsnittligt inköpsvärde på kronor (kr). I balansräkningen finns vid årets slut 193 bostadsrätter bokförda till ett anskaffningsvärde av 5,2 miljoner kronor. Vid en eventuell försäljning skulle de antagligen ha ett högre värde. Även de noterade aktier som kommunen äger i Elverket Vallentuna AB har ett högre marknadsvärde, 23,6 miljoner kronor, än vad de är bokförda till. Soliditet Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som Figur 18. Självfinansieringsgrad av investeringar Figur 19. Investeringsnetto samt inlåning Procent Mnkr Investeringsnetto Markköp Stockholms stad Nyupptagna lån

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1 ÅRSREDOVISNING 2012 Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 Årsredovisning SUNDBYBERGs STAD 2 sundbybergs stad Innehåll Den politiska ledningen har ordet...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Årets

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer