Fotograf: Erica Svensson. HANDLINGSPLAN i syfte att främja närvaro och förebygga frånvaro i förskola och skola för goda studieresultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-05-29. Fotograf: Erica Svensson. HANDLINGSPLAN i syfte att främja närvaro och förebygga frånvaro i förskola och skola för goda studieresultat"

Transkript

1 Fotograf: Erica Svensson HANDLINGSPLAN i syfte att främja närvaro och förebygga frånvaro i förskola och skola för goda studieresultat

2 Innehåll 1. Inledning 1 1:1 Syfte 1 1:2 Mål 1 1:3 Definition av frånvaro 1 1:4 Lagtexter 1 2. Det främjande arbetet stärker de positiva förutsättningarna för närvaro och berör alla barn 2 2:1 Strukturellt och organisatoriskt ledarskap 2 2:2 Läroplanstekniskt och undervisningsmässigt 2 2:3 Gruppdynamik 3 2:4 Förskoleverksamheten/undervisningen 3 2:5 Kommunikation 3 3. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för frånvaro 4 3:1 Rutiner för frånvarorapportering 4 3:2 Sjukfrånvaro 4 3:3 Ledighet 4 3:4 Sen ankomst 4 3:5 Insatser 4 4. Det åtgärdande arbetet sätts in när frånvaron har uppstått 5 4:1 Korta frånvaroperioder 5 4:2 Ogiltig frånvaro 5 4:3 Rutiner vid återkomst till skolan 6 4:4 Rektor, förskolechef och skolchefens uppföljning av frånvaro 6 4:5 Information om handlingsplanen 6 4:6 Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen 6 5. Tillämpad lagstiftning Bilaga 1 5:1 Skollagen 1 5:2 Elevhälsa 1 5:3 Föräldrabalken 1 5:4 Socialtjänstlagen 1 6. Enkel kartläggning Bilaga 2 7. Fördjupad kartläggning Bilaga 3 8. Matris på åtgärdande insatser när ogiltig frånvaro har uppstått Bilaga 4

3 1(6) Inledning: Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till förskola och grundskola. Förskolan är inte obligatorisk men det är här som grunden läggs för ett livslångt lärande. I grundskolan gäller skolplikt vilket innebär närvaroplikt, det vill säga skyldighet att delta i den utbildning som anordnas. Detta gäller inte om barnet är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd. För det enskilda barnet kan en omfattande frånvaro från förskolan eller den obligatoriska skolan leda till stora svårigheter. En ofullständig förskole/grundskoleutbildning ger små möjligheter på arbetsmarknaden och kan innebära utanförskap och lidande. 1:1 Syfte: Säkerställa att alla barn når sin potential och fullgör sin skolplikt bl.a. genom att eliminera ogiltig frånvaro. 1:2 Mål: Utveckla det främjande arbetet för att stärka de positiva förutsättningarna för närvaro i förskola/ skolan. Utveckla det förebyggande arbetet så att frånvaro inte uppstår. Utveckla åtgärdande insatser när frånvaro har uppstått. 1:3 Definition av frånvaro: Giltig frånvaro innebär sjukdom intygad av vårdnadshavare eller ledighet som har beviljats av rektor. Ogiltig frånvaro innebär att man uteblir från undervisningen utan att ha ett giltigt skäl. 1:4 Lagtexter: I handlingsplanen finns det tillämpade lagtexter ur skollagen och socialtjänstlagen. Detta innebär dels att personal som tillämpar innehållet i handlingsplanen påminns om skolans, vårdnadshavarnas och socialtjänstens skyldigheter och rättigheter dels att delar ur den tillämpade lagstiftningen finns samlat i ett dokument.

4 2(6) 2. Det främjande arbetet stärker de positiva förutsättningarna för närvaro i förskolan och skolan och berör alla barn. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Lgr 11 5 ). Utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Arbetet förutsätter en skola med en utvecklad demokrati där lärande sätts i fokus och begreppen demokrati, lärande och kommunikation är ledord och nyckelord i utvecklingssträvandena. Skolklimatet och atmosfären är positiv och arbetsmiljön utmärks av att den är aktiv, stimulerande, tillåtande och experimentell. Vuxna är alltid goda förebilder, samförstånd och harmoni lägger grunden för en säker och trygg miljö. 2:1 Strukturellt och organisatoriskt ledarskap Skickligt ledarskap och tydliga beslutsstrukturer. Rektor eller förskolechef har en tydlighet i sin ledning avseende mål, vision och värdegrund. Detta skall vara väl känt hos barn, personal och vårdnadshavare. Ett kontinuerligt arbete för att främja likabehandling samt förebygga och åtgärda eventuell diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Personalen diskuterar återkommande gemensamma frågor för att deras bemötande av barnen ska vara så likartat som möjligt. Inställningen är att vet alla, både barn och vuxna, vad omgivningen förväntar sig av dem uppstår inte meningsskiljaktigheter vilket skapar trygghet. Motverka lärarfrånvaro och arbeta för kompetenta och kända vikarier. 2:2 Läroplanstekniskt och undervisningsmässigt Goda relationer mellan lärare och barn upparbetas och understöds kontinuerligt. Bemötandet av barnet utgår från ett salutogent ledarskap det vill säga, att rektor, förskolechef och personal sätter fokus i första hand på barnets tillgångar. Det måste finnas en stark och självklar vilja att inspirera, uppmuntra och bekräfta barnets positiva beteende oavsett barnets utvecklingsbehov. Höga, rättvisa och tydliga förväntningar på barnen (individuella tävlingar undviks). Elevhälsa och övrig personal inkluderas i främjande och förebyggande satsningar genom till exempel integrerade utbildningsinsatser. Ett särskilt arbete i syfte att höja barnens kunskap om sitt lärande (metakognition), om bedömning och barnens kunskap om sin skolsituation bedrivs, vilket stärker barnens förmåga att ta eget ansvar för lärandet. Flera rastvakter skall alltid finnas på skolgård och i korridor och uppehållsrum under hela skoldagen. Både barn och personal skall veta vilka som är rastvakter genom tydliga, synliga och väl uppsatta rastvaktscheman. Skolans ordningsregler är framtagna i samarbete med barnen, personalen och föräldrarna. Ordningsreglerna skall vara väl förankrade och även innehålla konsekvenser samt tillämpas av alla. Enheterna skall erbjuda organiserade aktiviteter på raster. Håltimmar minimeras eller elimineras vid schemaläggning.

5 3(6) 2:3 Gruppdynamik Det måste ske ett kontinuerligt arbete avseende klassen/gruppens utvecklingsprocess i syfte att skapa samförstånd och harmoni. För att få ut maximal måluppfyllnad av klassens/gruppens verksamhet måste det finnas kunskaper hos rektor, förskolechef och personal avseende de inbördes relationer som finns i klassen/gruppen samt deras sätt att kommunicera ständigt är i förändring. Ett exempel på hjälpmedel i arbetet med klassens/gruppens utveckling är FIRO-modellen, Fundamental Interpersonal Relations Orientation, vilken är en relationsteori. Modellen bygger på en grundmodell som säger att alla mänskliga behov och beteenden kan beskrivas genom dimensionerna Tillhöra, Kontroll och Öppenhet i syfte att skapa samförstånd och harmoni. Gruppdynamiken i en klass eller grupp förändras hela tiden vilket gör att chefen/ledaren det vill säga i detta fall förskolechef/rektor, mentor, förskolelärare osv. har en viktig och central roll i klassen eller gruppens utvecklingsprocess. 1. Tillhörandefasen som beskriver den omogna gruppens relationer där individernas fokus handlar om frågeställningar om att tillhöra eller inte tillhöra en grupp. Medlemmen agerar artigt och försöker orientera sig bland de övriga gruppmedlemmarna för att se om hon/han kan acceptera de andra och bli accepterad av de andra. Individens behov är att känna sig tillräckligt betydelsefull för att tillhöra gruppen. 2. Kontrollfasen (rollsökning) som beskriver gruppens relationer där individernas fokus handlar om frågeställningar om vilken position individen har i gruppen. Medlemmen agerar ofta konfrontativt eller bevakande gentemot övriga gruppmedlemmar för att mäta sin egen och andras position i gruppen. Individens behov är att känna sig tillräckligt kompetent och att ha tillräckligt inflytande för att kunna påverka gruppen. 3. Samförstånd/Öppenhetfasen som beskriver den mogna gruppens relationer där individernas fokus handlar om frågeställningar såsom relationer till övriga gruppmedlemmar eller hur nära respektive långt ifrån vill jag vara andra. Medlemmarna agerar öppet mot varandra och delger varandra känslor och tankar. Individens behov är att känna sig tillräckligt omtyckt av andra. Först i denna fas har arbetsgruppen full effekt för det arbete den är satt att utföra. 2:4 Förskoleverksamheten/undervisningen I verksamheten genomförs dagligen intressanta, stimulerande och lärorika tillfällen. För barnen i förskolan arbetas det hela dagen mot målen i förskolans läroplan. För barnen i skolan skall målen i läroplanen tydliggöras, likaså vad som kommer att bedömas. I och med att barnen har denna kännedom ökar deras möjlighet och intresse för deras demokratiska inflytande. Målet med den formativa bedömningen är att stimulera barnen att utvecklas vidare så deras motivation ökar. Barnens ansvarstagande för det egna lärande ökas successivt och utvecklas under åren. Detta gör att barnen är väl förberedda inför fortsatta studier och arbete. 2:5 Kommunikation Barnet och/eller dess vårdnadshavare måste kunna känna trygghet i att de närsomhelst kan föra samtal med mentor eller med skolans personal. Skulle meningsskiljaktigheter uppstå skall det finnas en vilja att detta löses på denna nivå. Inkopplandet av rektor eller förskolechef skall göras när problemet inte kan lösas av arbetslag, mentor och vårdnadshavare.

6 3. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risker för frånvaro. 4(6) 3:1 Rutiner för frånvarorapportering på respektive enhet När ett barn är frånvarande på grund av sjukdom eller dylikt anmäler vårdnadshavaren frånvaron till angivit telefonnummer varje dag, före klockan 8.00 Varje sjukdag skall anmälas i skolan medan man i förskolan kan, om man vet att barnet är sjuk flera dagar anmäla detta vid det första tillfället. I förskolan skall även barnet friskförklaras i samband med återgång till verksamheten senast samma dag barnet återgår. Skolan registrerar anmälan i Infomentor (skolans frånvarorapporteringssystem). Vid oanmäld frånvaro kontaktar skolan barnets vårdnadshavare senast efter första lektionens slut och registrerar frånvaron i Infomentor. Vikarier lämnar meddelande till skolans expedition. 3:2 Sjukfrånvaro Om barnet blir sjukt under dagen meddelas mentor. Skolan skall alltid meddela vårdnadshavaren innan barnet skickas hem medan förskolan omedelbart kontaktar vårdnadshavaren för hämtning av barnet. Vid sammanhängande sjukfrånvaro längre än tre dagar kontaktar mentor vårdnadshavaren. Vid upprepad sjukfrånvaro under en sexveckorsperiod kontaktar mentor vårdnadshavaren. 3:3 Ledighet Ett barn får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Längre ledighet beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet beviljas av rektor. Beslut om ledighet grundas på samlad bedömning av barnets situation. Bland de omständigheter som beaktas är frånvarons längd, barnets studiesituation, hur den förlorade undervisningen ska kompenseras samt hur angeläget ledigheten är för barnet. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition eller på kommunens hemsida under fliken, Utbildning och barnomsorg. 3:4 Sen ankomst När barnet kommit för sent tre gånger under en fyraveckors period kontaktar mentorn vårdnadshavaren. Information ges om eventuell återläsning. 3:5 Insatser Diskussion inleds med föräldrarna så snart oro finns kring barnets måluppfyllelse eller förändrade beteenden. Rektor kan vid behov besluta att åtgärdsprogram skall upprättas. Aktuella åtgärder, utifrån denna handlingsplan, kan t ex vara samtal med företrädare för elevvårdsteamet eller motiverande/pushningssamtal med rektor/förskolechef/mentor/speciallärare/pedagog och studie- och yrkesvägledare.

7 4. Åtgärdande arbetet sätts in när frånvaron har uppstått. 5(6) 4:1 Korta frånvaroperioder Om barnet har upprepade frånvaroperioder t.ex. upprepade sjukanmälningar, även om de är sanktionerade hemifrån, informerar mentor till förskolechef/rektor samt kontaktar vårdnadshavare. Förskolan är inte obligatorisk men, ett nära samarbete med hemmet är en förutsättning för att tidigt lära sig vikten av struktur i vardagen eller deltagande i verksamheten. Vid fortsatt hög frånvaro under t.ex. kommande tre veckor eller terminen bedömer rektor/förskolechef/mentor med stöd från elevvårdsteamet om möte med vårdnadshavare och barn skall ske. En utredning av orsaken till frånvaron görs och ett förslag till åtgärdsprogram kan bli aktuellt. Rektor är den som beslutar om åtgärdsprogram ska upprättas, med ansvarsfördelning utifrån en enkel kartläggning utifrån barnets individuella behov. Se bilaga 2. Elevvårdsteam och arbetslag informeras så att de kan möta barnets behov på bästa sätt. Fortsätter ändå den höga frånvaron under kommande tvåveckorsperiod skall rektor eller förskolechef kalla till elevvårdskonferens (EVK) med vårdnadshavare, barn och berörd personal. Rektor eller förskolechef rådgör (avidentifierat) i förväg med Resursenheten, elevvårdsteam och sjukvården kring aktuella insatser, så som till exempel olika former av öppenvårdsinsatser, resurssamtal och hälsoundersökningar. Familjer eller familjemedlemmar har möjlighet att vända sig till resursenheten för råd- och stödsamtal rörande barn och familjefrågor av social karaktär. De kan erbjudas upp till tio samtal under längst ett halvårs tid. Vid mötet görs en fördjupad utredning och åtgärdsprogrammet revideras. Se bilaga 3. Uppföljningssamtal med rektor och berörda sker tills läget stabiliserats. I det här skedet kan samtal om läkarintyg komma på tal i fall det t.ex. finns fysiska eller psykiska hinder som gör att barnet inte kan fullgöra sin skolgång i rådande hälsotillstånd. Det är viktigt att samverkan också sker med skolsköterska/läkare. Fungerar inte skolgången trots de insatser som gjorts eller om det finns en oro kring barnet görs en anmälan till socialtjänsten. Om behov finns tas dessutom kontakt med övriga samverkansaktörer till exempel barn- och ungdomspsykiatrin. Skolan kommer dock att fortsätta med sina åtgärder för att få barnet att komma till skolan och att samverka med vårdnadshavarna. I detta skede skall rektor också informera skolchefen så att denne får en samlad bild av barnets ogiltiga frånvaro. 4:2 Ogiltig frånvaro (Se åtgärdsmatris vid ogiltig frånvaro bilaga 4) Om barnet utan giltigt skäl uteblir från verksamheten, tar skolan kontakt med vårdnadshavare senast efter första lektionens slut och registrerar frånvaron i Infomentor. Vid upprepad ogiltig frånvaro under en fyraveckorsperiod (se matris) kallar rektor eller förskolechef vårdnadshavare och barn till elevvårdskonferens. En enkel kartläggning av orsaken till den ogiltiga frånvaron görs och ett åtgärdsprogram kan upprättas efter beslut av rektor med ansvarsfördelning utifrån bedömning av barnets individuella behov. Rektor informerar arbetslag och elevvårdsteam.

8 6(6) Fortsätter den ogiltiga frånvaron under kommande fyra veckor kallar rektor eller förskolechef till elevvårdskonferens med vårdnadshavare, elev och berörd personal. Rektor eller förskolechef rådgör (avidentifierat) i förväg med Resursenheten, elevhälsan och sjukvården kring aktuella insatser, såsom till exempel olika former av öppenvårdsinsatser, resursmöte och hälsoundersökningar. Vid mötet görs en fördjupad kartläggning och åtgärdsprogrammet kan revideras. Återkommande (var 4:e vecka) pushningssamtal/elevvårdskonferenser sker tills läget stabiliserats med ett salutogent innehåll. Fungerar inte skolgången trots de insatser som gjorts görs en anmälan till socialtjänsten. Om behov finns tas dessutom kontakt med övriga samverkansaktörer till exempel barn- och ungdomspsykiatrin. Om barnet trots ovanstående åtgärder inte fullgör sin skolplikt överlämnas ärendet till skolchefen för bedömning utifrån rektors utredning. Finns brister enligt skollagen 7 kap 23, om vårdnadshavarens ansvar att se till att skolplikten fullgörs, fattar familjenämnden beslut om eventuellt vitesföreläggande. Maximalt vitesbelopp som kan utdömas är kr per vårdnadshavare. Skolchefen handlägger ärendet. Gör vårdnadshavare, trots vitesföreläggandet, inte vad som på dem ankommer, begär familjenämnden att förvaltningsrätten utdömer vitesbeloppet. 4:3 Rutiner vid återkomst till skolan Inför att barnet återkommer till skolan efter en längre tids frånvaro, revideras åtgärdsprogrammet och utvecklas till att även innehålla åtgärder av återslussningskaraktär. Dessa kan omfatta bemötande från omgivningen, anpassning av tid, krav, arbetsuppgifter, samtalskontakter och dylikt. Det är viktigt att vikarier på enheterna också får ta del av det reviderade åtgärdsprogrammet. 4:4 Uppföljning av skolfrånvaro Rektor eller förskolechef skall 1 gång/månad göra en uppföljning av barnens ogiltiga frånvaro. Uppföljning av skolfrånvaro sker också bland annat i den årliga kommunala kartläggningen av barn i behov av särskilt stöd. Kartläggningen diskuteras i elevvårdsteam och personalgrupp. Skolchefen skall två gånger per termin informera familjenämnden så att huvudmannen får en samlad bild av barnens ogiltiga och totala frånvaro i Tomelilla kommun. Detta gäller också för barn som får sin skolutbildning i kommunens fristående skolor. 4:5 Information om handlingsplanen Rektor eller förskolechef ansvarar för att informera och utbilda personal, vårdnadshavare, barn och samverkanspartners avseende handlingsplanenens innehåll och tillämpning. 4:6 Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen Rektor eller förskolechef och elevvårdsteam följer upp och utvärderar handlingsplanen vartannat år. Eventuell revidering av handlingsplanen beordras av skolchef eller av skolchef utsedd rektor eller förskolechef.

9 Tillämpad lagstiftning Skollagen Bilaga 1 5 kap. Ordningsregler 5 På varje skolenhet ska det finnas ordningsregler. De skall utarbetas under medverkan av barnen och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler. 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning När skolplikten inträder och upphör 2 Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. 10 Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. 12 Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det nionde året. Närvaro 17 Ett barn i grundskolan och grundsärskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om barnet inte har giltigt skäl att utebli. Om ett barn utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektor se till att barnets vårdnadshavare samma dag informeras om att barnet har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver barnens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Ledighet 18 Ett barn får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Vårdnadshavarens ansvar 20 Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullföljer sin skolplikt. Huvudmannens ansvar 22 Kommunen ska se till att barnen i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Hemkommunen har även ett ansvar att se till att skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola eller grundsärskola får föreskriven utbildning. Föreläggande och vite 23 Om ett skolpliktigt barn inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga barnets vårdnadshavare att fullfölja sina skyldigheter. Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. Elevhälsa 2 kap. 25 För barn i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Barnets utveckling mot utbildningens

10 mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Föräldrabalken 6 kap. 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. 2 Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 2a Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Socialtjänstlagen Insatser gällande barn och unga 5 kap. 1 Socialnämnden ska: - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, - med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling, 11 kap. 1 Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. 14 kap. 1 Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

11 Bilaga 2 Enkel kartläggning Deltagarna sitter med frånvaroregistreringen i Infomentor framför sig. Den enkla kartläggningen görs utifrån följande frågeställningar: - Vad är orsaken till att du inte är i förskolan/skolan? Utveckla detta? Vad menar du? Förklara mera? Försök se mönster i frånvaron/närvaron. - Vad kan vi göra för att hjälpa dig så att du alltid är i förskolan/skolan och går på alla lektioner? (samtal med lärare, kamratstödjarna, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och skolläkare om sömn/kost/medicinska frågor samt samtal med kurator om situationen i skolan och hemma, tänk på behovet av motivation mm) Genomför samma process tills ni kommit fram till 2-3 orsaker och några åtgärder till varje orsak. Mentor/kurator ansvarar för dokumentation och mentor sammanställer ett åtgärdsprogram. Frågorna omformuleras då de skall ställas till yngre barn/vårdnadshavare med yngre barn.

12 Bilaga 3 Fördjupad kartläggning Deltagarna har tillgång till upprättat åtgärdsprogram och aktuell frånvaroregistrering i Infomentor. Den fördjupade kartläggningen görs utifrån följande frågeställningar: - Hur har besluten i åtgärdsprogrammet fungerat? Kvarstår svårigheterna? Varför fungerar inte åtgärderna? - Hur ser ditt dagsschema ut? Se mönster i frånvaron/närvaron. - Finns det orsaker i skolan/förskolan? (lektionerna är inte tillräckligt intressanta, behandlas illa, trivs inte i miljön, inga kompisar, bråk, svårt att hänga med, känner mig stressad/annorlunda, blir inte tagen på allvar mm) - Finns det orsaker i hemmet? Är närvaron olika beroende på vilken förälder du bor hos? - Vilka nya insatser behövs? - Åtgärder från öppenvården? Rektor eller förskolechef ansvarar för dokumentation. Mentor reviderar åtgärdsprogrammet.

13

14

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

HANDLINGSPLAN att stimulera hög närvaro för att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor

HANDLINGSPLAN att stimulera hög närvaro för att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Fotograf: Erica Svensson HANDLINGSPLAN att stimulera hög närvaro för att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Innehåll 1. Inledning 1 1:1 Syfte 1 1:2 Mål 1 1:3 Definition av frånvaro 1 1:4 Lagtexter

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24 HANDLINGSPLAN för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Senast uppdaterad 2012-08-24 Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Definition av frånvaro... 3 Åtgärder... 3 Främjande

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Handlingsplan. Arbetet med att stimulera hög närvaro för att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Prästängsskolan Eksjö

Handlingsplan. Arbetet med att stimulera hög närvaro för att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Prästängsskolan Eksjö Handlingsplan Arbetet med att stimulera hög närvaro för att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Prästängsskolan Eksjö 2010-12-16 Inledning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare. Bakgrund Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad HANDLINGSPLAN för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Senast uppdaterad 2016-08-25 Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Definition av frånvaro... 3 Åtgärder... 3 Främjande

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2012-03-28 1 (20) Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan Almby skola Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har rätt till utbildning. Kommunen har ansvar att se till att alla hemmahörande

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan vid skolfrånvaro

Handlingsplan vid skolfrånvaro Kvinnebyskolan 2015-12-11 Handlingsplan vid skolfrånvaro Syftet med handlingsplanen är att personalen i ett tidigt skede ska uppmärksamma tecken på tilltagande frånvaro hos elever och därefter skyndsamt

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på 1 Giltig frånvaro En elevs frånvaro är giltig om eleven är sjuk eller har ett liknande tillstånd som innebär att eleven inte kan delta i utbildningen i skolan. En elev har också giltig frånvaro när eleven

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Elevens namn: Skola: ns namn: Elevens personnummer: Klass:

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN upprättad: 2010-11-22 SOCIALFÖRVALTNINGEN reviderad: 2012-02-22 reviderad: 2013-04-02 reviderad: 2016-02-04 Handlingsplan vid frånvaro Handläggare: Susanne Pettersson

Läs mer

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN16/46 RIKTLINJER Riktlinjer för skolpliktsbevakning Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN16/46 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola Riktlinjer 2015-02-25 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola UN 2015/2084 Fastställda av Barn- och ungdomsnämnden och gällande från

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet Riktlinjer Frånvaro och ledighet Skolplikt alla har rätt till utbildning! FN:s barnkonvention fastslår att alla barn ska ha rätt till utbildning. I Sverige gäller skolplikt för alla elever i grundskoleålder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Att vända frånvaro till närvaro Dir. 2015:119 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan,

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro RIKTLINJER 1 2010-03-31 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-157773 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro Fastställda av barn- och

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola e> Beslut Göteborgs kommun ostragoteborg@ostra.goteborg.se Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Gamlestadsskolans särskola i Göteborgs kommun 2 (9) Uppföljning av tillsyn i Gamlestadsskolans

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Handlingsplan. för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor. Läsåret 2013/2014

Handlingsplan. för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor. Läsåret 2013/2014 Handlingsplan för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor Läsåret 2013/2014 1. Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har ovillkorlig rätt till utbildning. Kommunen har ansvar

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Rutiner vid kränkande behandling i i förskola

Rutiner vid kränkande behandling i i förskola I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om kränkande behandling som innebär att har långtgående föreskriven skyldighet att motverka diskriminering och kränkande behandling. Dessa skyldigheter utgår ifrån

Läs mer

Trygghetsplan för Hästens förskola

Trygghetsplan för Hästens förskola Förvaltning för livslångt lärande April 2015 Trygghetsplan för Hästens förskola 2015-16 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 2015-04-27 Trygghetsplan för Solhagas förskola Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2015-2016 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Handlingsplan för ökad skolnärvaro

Handlingsplan för ökad skolnärvaro Handlingsplan för ökad skolnärvaro 2015 04-30 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla kommunens skolor. Vilket bidrar till en ökad likvärdighet

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Den viktiga skolnärvaron

Den viktiga skolnärvaron Den viktiga skolnärvaron http://www.sou.gov.se/elevfranvaro/ Varje dag räknas Varje lektion har betydelse Stephen.R. Zubrick 14.4% PISA-rapporten: hos de 10 % som presterar lägst förklarar frånvaro hela

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola !

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola ! Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Pixbo förskola 2016-2017 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet 2016-04 - 30 HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Rektor, Hagaskolan Dals Ed LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Rektor, Hagaskolan Dals Ed LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 1 BAKGRUND Syfte Alla elever har samma rättigheter och skyldigheter flickor som pojkar och oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer