TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare"

Transkript

1 TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare

2 Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas och avslutas pris inklusive moms hur vi hanterar ändringar och tilläggsarbeten vem som står för material, el, resor och städning när och hur betalning ska göras ROT-avdrag Tänk på att göra löpande avstämningar och anteckna tillläggsarbeten och avrådanden skriftligt. Vi rekommenderar att du och kunden tecknar ett skriftligt avtal. Hantverkarformuläret 09 finns på innehåll: Att få nöjda kunder, sid 4. Skriv ner det ni har kommit överens om, sid 7. Pris och betalning, sid 8. ROT-avdrag, sid 10. Om kunden inte är nöjd, sid 12. Bra att veta, sid 13. Vad säger lagen?, sid 14. Ifyllnadshjälp för Hantverkarformuläret 09, sid 16. Hantverkarformuläret 09, sid 19.

3 När du ska renovera eller bygga om hos en privatperson Badrumsrenoveringen kräver mer arbete än beräknat, materialet blir försenat och kunden har svårt att bestämma kakel. Att lyckas uppfylla någons förväntningar är kul men svårt. Genom att prata med kunden och lyssna på hans eller hennes förväntningar, är du en bra bit på väg. Skapa förtroende En renovering eller en ombyggnad är ofta en stor och kostsam investering för kunden. Och när det handlar om investeringar vill man känna sig trygg. Visa därför din F-skattsedel, intyg, referenser och behörighet för kunden och förklara vad de innebär. Genom att visa att du kan ditt jobb ökar chanserna att kunden anlitar dig. Skicka fullständig offert Det finns ingen lag som anger hur en offert ska vara utformad. Så när du blir kontaktad av en privatperson kan du använda det som en konkurrensfördel. Lyssna på vad kunden frågar efter och ta med det i offerten. Berätta vad som ingår och vad som tillkommer, till exempel tilläggsarbeten. Ju tydligare du är i offerten med vad som ingår och inte ingår, desto större chans har du att få en nöjd kund som inte känner sig lurad. När du sedan skickar offerten till kunden bör du också tänka på att inkludera moms i alla prisuppgifter anteckna om det tillkommer extra avgifter förklara vad olika uttryck innebär, exempelvis AMA. När du lämnat offerten till kunden är du bunden av den så länge som den är giltig, så tänk på att ange ett gilitghetsdatum. Om kunden sedan godkänner offerten har ni ingått ett avtal. Kunden kan godkänna offerten både skriftligt och muntligt. Kontrollera kundens uppgifter Räkna med att kunden söker information om dig, kontrollerar din ekonomi och tar kontakt med dina referenser. Men vad gör du för kontroller? Vill du få uppgifter om kunden har skulder kan du göra en registerförfrågan hos Kronofogden. Ring och uppge kundens personnummer. Vill du kontrollera om kunden har betalningsanmärkningar och om kunden är kreditvärdig kan du kontakta ett kreditupplysningsföretag. Dessa uppgifter tar företagen betalt för. Läs mer om kreditupplysning på Dela med dig av din kunskap Det kanske är första och enda gången som kunden anlitar en hantverkare och han eller hon har därmed begränsad kunskap. När du gör ett jobb är det du som har kunskapen och därför ska din kompetens stå till förfogande för kunden. Berätta hur du skulle ha gjort, varför du skulle gjort så och vilket material du skulle ha använt. Om kunden inte specificerar sin beställning har du rätt att använda det enklaste materialet och bygga enligt den enklaste standarden berätta för kunden vad det innebär. Du kan inte utgå från att kunden känner till branschstandarder och byggregler den kompetensen köper kunden av dig. Kom ihåg: Kontrollera kundens uppgifter. Inkludera moms i offerten. Hjälp kunden med din erfarenhet. 3

4 Att få nöjda kunder Att göra kunden nöjd handlar inte bara om att åstadkomma ett bra resultat utan även om att uppfylla kundens önskemål. Det innebär ofta mer än att arbetet är rätt utfört det är genom att leva upp till kundens förväntningar som du gör kunden nöjd. Kundbemötandet Det vanligast sättet för en privatperson att hitta en hantverkare är genom rekommendationer från omgivningen. Det innebär att du bör vara mån om din kund och använda kundbemötandet som en konkurrensfördel. Ett varmt välkomnande eller att du är extra tillmötesgående i ett speciellt önskemål kan utmärka dig i relation till andra hantverkare. Ta reda på kundens förväntningar Kunden har, enligt lag, rätt att förvänta sig att arbetet är fackmässigt utfört och att du följer branschstandarder och regelverk. Men kunden kommer förmodligen också att bedöma resultatet mot sina förväntningar. Därför är det viktigt att ni kommunicerar och noga går igenom arbetet. Det kan vara svårt för kunden att förmedla sina förväntningar och specificera vad det är han eller hon vill ha. Fråga efter ritningar, bilder och exempel. Då får ni samma bild av vad som ska göras. Jobba med marginaler Det kan vara svårt för dig att beräkna hur lång tid arbetet kommer att ta. Ibland inträffar oförutsedda händelser under arbetets gång någon blir sjuk eller materialet kommer inte från tillverkaren. Ligg steget före och ha med det i planeringen. Om du räknar med att jobbet tar en vecka bör du lägga på några extra dagar. Förklara termer och uttryck Tänk på att uttryck som är vanliga för dig i din bransch kan vara helt främmande för kunden. För att minska risken för missförstånd bör du tänka på att förklara begrepp och berätta vad de innebär. Låt kunden läsa din dagbok Många hantverkare för dagbok under arbetet gång över vad som har gjorts och vad som har köpts in. Om du för dagbok är vårt tips att du varje vecka stämmer av arbetet med kunden. På så sätt blir kunden delaktig och får mer insyn i arbetet. Tips! Utmärk dig genom att lämna något extra. Det kan vara handdukar i badrummet du precis renoverat eller en fruktkorg i köket du precis installerat. Dina skyldigheter Utför arbetet fackmässigt Du ansvarar för att arbetet utförs på ett sätt som kan krävas av en normalt kunnig och seriöst arbetande fackman. Du ska också hjälpa kunden med din sakkunskap och din yrkeserfarenhet. Avråd kunden från tveksamma val Du är skyldig att ge kunden lämpliga råd och anvisningar. Om du av någon anledning inte tycker att arbetet borde genomföras är du skyldig att avråda kunden. Till exempel om du inte tror att konstruktionen kommer att hålla eller att arbetet bryter mot säkerhetsföreskrifter. Även om du har avrått kunden får du utföra arbetet, förutsatt att kunden vill det. Blir något fel så hamnar ansvaret på kunden. Skriv ner ditt avrådande så att du har bevis. Granska materialet Du ska se till att materialet som används är lämpligt. Om du och kunden inte har avtalat annat så ska du tillhandahålla materialet som behövs för att utföra arbetet. Samråd med kunden Du är skyldig att avbryta arbetet och vänta på instruktioner från kunden innan du påbörjar tilläggsarbete. Samråder inte du med kunden har har du ingen rätt att ta betalt för tilläggsarbetet. Men det finns undantag: om värdet av det som behöver göras är obetydligt om du har särskilda skäl att anta att kunden vill ha arbetet utfört om det är en nödsituation där det finns risk för till exempel brand- eller översvämningsskada. 4

5

6

7 Skriv ner det ni har kommit överens om Säljer bilhandlaren bilar utan skriftligt avtal? Lånar banken ut pengar utan skriftligt avtal? Skilj dig från många andra hantverkare och gör som man gör i andra branscher skriv avtal. Det är ett enkelt sätt för dig att undvika tvister. Skriftligt eller muntligt När du gör ett jobb för en privatperson gäller konsumenttjänstlagen. Lagen är tvingande till kundens fördel vilket innebär att er överenskommelse inte kan ha sämre villkor för kunden än vad som står i lagen. Har ni det är den delen av överenskommelsen ogiltig. Både skriftliga och muntliga överenskommelser är giltiga och också bindande. Men skulle du hamna i en situation där du behöver visa vad du och kunden har kommit överens om är det säkrast att ni har en skriftlig överenskommelse där ni har dokumenterat vad som har sagts. Vid muntliga överenskommelser står ditt ord mot kundens ord, vilket kan skapa tidskrävande diskussioner. Undvik svartjobb Om kunden vill att du ska utföra arbetet svart tacka nej. Att jobba svart ger dig inte några fördelar. En olycka inträffar lätt och när den gör det sitter du illa till. Du har ingen försäkring och blir du anmäld kan du riskera böter. Berätta i stället om fördelarna med försäkring, garanti, ROT-avdrag och reklamationsrätt. Det får förhoppningsvis kunden på andra tankar. Kom ihåg: Skriftlig överenskommelse. Hantverkarformuläret. Ifyllnadshjälpen. Smidigt med avtalsmall För att göra det enklare för dig att ha skriftliga överenskommelser finns avtalsmallar. Använder du och kunden en avtalsmall för jobbet minskar risken att ni glömmer något. Vi rekommenderar att du använder avtalsmallar som är framtagna av Konsumentverket i samarbete med branschen. Mallarna hittar du på sidorna och på Oavsett om ni väljer att ha en skriftlig eller en muntlig överenskommelse rekommenderar vi dig att läsa ifyllnadshjälpen på sidorna Där finns tips och råd om vad som bör vara med i en överenskommelse. Ska du göra reparations- och ombyggnadsarbeten? Använd Hantverkarformuläret 09. Avtalsmallen hittar du på Ska du göra större jobb som tillbyggnadsarbeten och nyproduktioner? Använd ABS 09. Avtalsmallen hittar du på 7

8 Pris och betalning Det finns olika prisalternativ att välja mellan beroende på arbetets typ och kundens behov. Berätta för kunden vilka alternativ som finns och vad de innebär. Föreslå sedan utifrån din erfarenhet vilket alternativ som skulle passa bäst för det arbete du ska utföra. Fast pris. Du ger kunden en fast prisuppgift som inte får ändras. Genom att kunden vet vad slutsumman blir redan innan du påbörjar arbetet minskar risken att ni hamnar i diskussion om hur tiden används. Ungefärligt pris. Du ger kunden en uppskattad prisuppgift. Huvudregeln är att ett ungefärligt pris maximalt får överskridas med 15 procent 1. Löpande räkning. Kunden betalar dig per timme. Kom överens om vilket timpris som ska gälla och kombinera det gärna med ett takpris. Då vet kunden vad det som mest kan komma att kosta och risken för utdragna diskussioner minskar. Tänk också på att informera kunden löpande om arbetet, priset och tiden i projektet. Om ni kommer överens om tilläggsarbeten, ändringar eller nya arbeten under arbetets gång glöm inte att meddela vilket pris och vilken tid som gäller för dessa delar. Betalning Om ni inte har kommit överens om annat så ska kunden betala hela beloppet kontant till dig, när arbetet är slutfört och godkänt. Rör det sig om större arbeten kan ni komma överens om att kunden betalar efter hand för det arbete som färdigställs, besiktas och godkänns. Tänk på att kunden har rätt att säga nej om du ber om förskottsbetalning. Specificerad faktura Kunden har rätt att begära en specificerad faktura och att arbetets typ och omfattning framgår. Kunden har då rätt att vänta med att betala tills han eller hon har fått den specificerade fakturan. Tänk på att om ni har ungefärligt pris eller löpande räkning ska det framgå på fakturan hur du har beräknat priset, till exempel hur många timmar du har arbetat. Ska kunden utnyttja ROT-avdraget ska arbetskostnaden framgå tydligt på fakturan (se exempel nedan). Tilläggsavgifter och dröjsmålsränta Tänk på att olika typer av extra avgifter ska finnas med i överenskommelsen från start. Det kan gälla faktureringsavgift, expeditionsavgift eller förseningsavgift. Är inte avgifterna med i överenskommelsen har du ingen rätt att kräva ersättning för dem senare. Om fakturans förfallodag har passerat och kunden inte har betalat kan du skicka en betalningspåminnelse. Du får ta ut dröjsmålsränta för de dagar som kunden är försenad med betalningen. Hur stor räntan ska vara framgår av räntelagen. Reglerna är inte tvingande vilket innebär att du och kunden kan avtala om räntesatsen. Mer information finns på Faktura Jans Måleri Fakturanr Fakturaadress Hobbyvägen 3 21 Sven Andersson Gnösjö Fakturadatum Bäckgatan Mohyttan Målning av Anderssons ( ) bostad i dennes ägda villa Morkullan 4:78 på adress Bäckgatan 345, Mohyttan. Arbetet gjordes Beteckning Antal A-pris Pris exkl moms Pris inkl moms Färg 25 liter 100 kr kr kr Restidsersättning 1 tim 140 kr 140 kr 175 kr Resekostnad 40 km 2,50 kr 100 kr 125 kr Arbetstid 40 tim 500 kr kr kr Preliminär skattereduktion för husarbeten 50 % av kr kr Att betala kr Momsunderlag Momsbelopp 25 % kr kr 1 För mark- och rivningsarbeten gäller 25 procent, men bara om rekommenderade avtalsmallar används. Plusgiro Bankgiro Momsreg.nr SE Innehar F-skattsedel 8

9

10 ROT-avdrag ROT står för reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. ROT-avdraget är ett stimulanspaket för byggbranschen och ska locka fler att anlita hantverkare. Vill kunden ha ROT-avdrag krävs det lite pappersarbete från din sida, men det tjänar du snabbt in. ROT-avdraget innebär att kunden bara behöver betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Den andra halvan betalar Skatteverket ut till ditt företag. Avdraget är maximalt kronor per person och år. För att ha rätt till avdrag måste kunden äga sitt boende, helt eller delvis. Om flera personer i hus- hållet äger bostaden får de göra var sitt avdrag. Ska kunden utnyttja ROT-avdraget bör ni använda den ROT-klausul som Målaremästarna tagit fram i samarbete med Konsumentverket. ROT-klausulen lägger du som en bilaga till ditt och kundens avtal. Mer informtion finns på Innan arbetet påbörjas 1. Kom överens med kunden om vilka arbeten som ska utföras och om ROT-avdraget ska användas. Är du osäker på om arbetet är kvalificerat för ROT-avdrag finns det en lista med godkända arbeten på 2. Fråga om kunden har köpt ROT/RUT-arbete tidigare under året och för hur mycket. För att vara på den säkra sidan kan du även be kunden om ett intyg från Skatteverket där detta framgår. Kontrollera datumet så att intyget är aktuellt. Om kunden redan har uppnått gränsen på kronor kan han eller hon inte göra ROT-avdrag. 3. Be om kundens namn, adress och personnummer samt fastighetsbeteckning om det gäller en fastighet. Om det gäller en bostadsrätt behöver du i stället lägenhetsbeteckning och bostadsrättsföreningens organisationsnummer. 4. Försäkra dig om att kunden äger bostaden. Du kan be att kunden visar aktuellt taxeringsbevis som utfärdats av Skatteverket. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som kan utfärda intyg om vem som är ägare. 5. Om huset ser nybyggt ut, fråga kunden om huset är fem år eller yngre. Reparations- eller underhållsarbeten på hus som är fem år eller yngre måste avse återställning till ursprungligt skick, alltså skicket när huset var nytt, för att vara godkänt för ROT-avdrag. Till exempel att färgen på huset flagnar eller att taket läcker. ROT-avdraget gäller inte för om- och tillbyggnadsarbeten på hus som är fem år eller yngre. 6. Försäkra dig om att kunden inte har fått eller ska få försäkringsersättning, stöd eller bidrag för ROTarbetet. Har kunden fått det kan han eller hon inte göra ROT-avdrag. När arbetet har slutförts 7. Du fakturerar kunden som vanligt, men du drar av halva arbetskostnaden inklusive moms. 8. Kunden betalar fakturan. 9. Du begär sedan resterande del av beloppet från Skatteverket. Har du en e-legitimation kan du göra det snabbt och smidigt på Annars fyller du i och skickar in blankett SKV Blanketten finns också på Glöm inte att skriva under. 10. Pengarna betalas ut till ditt företags mottagarkonto, som är knutet till skattekontot hos Skatteverket, normalt inom tio arbetsdagar. Anmäl ett konto om du inte redan gjort det, annars sker utbetalningen med avi. Du får också ett beslut av Skatteverket om att pengarna ska betalas ut. Om utbetalningen inte kan göras får du ett beslut om detta. Beslutet kan överklagas. 10

11 Tänk på: Du måste ha F-skattsedel. Avdraget gäller bara arbetskostnaden. Du ansvarar för att arbetet du utför uppfyller kraven för ROT-avdrag. Om det visar sig att arbetet inte uppfyller kraven kan du inte kräva kunden på betalning. Det är ditt ansvar att skicka in blanketterna i tid brytdatum är 31 januari. Kunden får kvarskatt i sin deklaration om han eller hon inte betalt tillräckligt i skatt för att få fullt avdrag. Du som företagare påverkas inte av detta. Skattereduktion godkänns endast för arbeten som är slutförda och betalda. Till exempelvis om du målar kundens hus år 1 men kunden betalar år 2. Då räknas skattereduktionen först år 2 när kunden betalade för arbetet. Kontakta Skatteverket för mer information eller vänd dig till närmaste skattekontor. 11

12 Om kunden inte är nöjd Ibland blir det inte som kunden har tänkt sig. Här har du chans att vända kundens missnöje till din fördel. Ta hand om de missnöjda kunderna och se till att de vet att man kan lita på dig även om något blir fel. 1. Ta reda på orsaken till missnöjet Vad är kunden missnöjd med? Är det fel i tjänsten? Vad kan du göra så att kunden blir nöjd? 2. Prata med kunden Kunden ska i första hand klaga, eller reklamera som det står i lagen, direkt till dig. Genom att prata med varandra kan ni förhoppningsvis komma fram till en gemensam lösning. Har ni svårt att komma överens kan ni ta hjälp av en oberoende besiktningsman eller annan fackmässigt kunnig person. Kommer ni överens om att det är ett fel, eller att besiktningsmannen visar det, har du i stort sett alltid rätt att få ordna till det kunden är missnöjd med men inom rimlig tid och helt utan kostnad för kunden. Vad som är rimlig tid avgörs från fall till fall. Är tiden viktig för kunden är det extra viktigt att du åtgärdar felet omgående. Om du har försökt att rätta till felet men kunden fortfarande är missnöjd, kan kunden begära prisavdrag. Avdraget ska motsvara vad det kostar kunden att få felet åtgärdat av en annan hantverkare. I vissa fall kan det bli fråga om att häva delar av eller till och med hela avtalet. Tänk på att kunden har rätt att hålla inne med betalning motsvarande vad det kostar att få felet åtgärdat eller jobbet avslutat. 3. Kontakta branschorganisationen Om du är medlem i en branschorganisation kan du vända dig till den för att få råd om hur du bör hantera situationen. Kunden kan få rådgivning av sin kommuns konsumentvägledning. I vissa kommuner erbjuder konsumentvägledningen även rådgivning till företagare. Kontakta din kommun för att reda på om de kan hjälpa dig. 4. Domstol Som sista instans kan du vända dig till domstol och låta tingsrätten avgöra er tvist. Läs mer om hur du går till väga på Kunden kan få sitt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden. Tjänsten är fel om resultatet avviker från vad kunden har rätt att kräva av utförande och material du inte har utfört tjänsten enligt säkerhetsföreskrifter tjänsten inte stämmer överens med vad du och kunden har avtalat tjänsten inte har utförts enligt produktsäkerhetslagen du inte har utfört tilläggsarbete som du är skyldig att göra för att undvika allvarlig skada resultatet inte stämmer överens med reklamuppgifter som lämnats av dig eller för din räkning du genom garanti eller liknande ansvarar för att resultatet av tjänsten ska hålla en viss kvalitet och detta försämras under den utsatta tiden. Är det fel i tjänsten kan du bli skyldig att åtgärda felet utan kostnad göra prisavdrag häva hela eller delar av avtalet. 12

13 Bra att veta Garanti Garanti innebär att du garanterar att tjänsten är korrekt utförd och behåller kvaliteten under en bestämd tid. Du väljer själv om du vill lämna garanti och hur länge den ska gälla. Lämnar du garanti till kunden bör du skriva in det i ett avtal. Tänk på att om du är medlem i en branschorganisation kan det finnas vissa regler du behöver följa, som att erbjuda garanti under minst fem år. Kontakta branschorganisationen för att få mer information. Om kunden väljer att på egen hand köpa in visst material kan du välja att ta in det i din garanti. Men kom ihåg att skriva ner vem som köpt materialet och vilken garanti som gäller. Reklamation Reklamation innebär att kunden har rätt att klaga på en tjänst eller vara. Att kunden har reklamationsrätt står i lagen och kan inte väljas bort. Kunden har rätt att reklamera i tio år på arbete som har utförts på fast egendom, exempelvis målning av en fasad. När det gäller arbete på lösa saker, till exempel dörrar, är reklamationstiden i stället tre år. Reklamationstiden startar från det att arbetet är avslutat eller från det att en eventuell slutbesiktning har genomförts. Om kunden har upptäckt ett fel och vill reklamera måste han eller hon göra det inom en viss tid från det att felet upptäcktes. Inom vilken tid avgörs från fall till fall, men reklamerar kunden inom två månader är det alltid i rätt tid. Väljer kunden att köpa in eget material är ansvaret för fel i materialet hans eller hennes och eventuella fel ska kunden reklamera till försäljaren. För att vara på den säkra sidan bör du skriva in i avtalet vem som köpt vilket material. Avbeställning Försening Har du inte påbörjat eller avslutat arbetet inom den tid som du och kunden har kommit överens om kan det vara fråga om försening. Om arbetet är försenat ska kunden reklamera det till dig. Ni kan välja att skriva in ett så kallat förseningsvite i avtalet. Det innebär att ni i förväg bestämmer vad ersättningen i samband med en försening ska vara och vilka belopp som ska gälla. Ansvar Du är ansvarig för arbetsmiljön och är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter som finns. Du ska dessutom förebygga ohälsa och olyckor samt skapa en bra miljö att arbeta i. Försäkring Det är viktigt att du är rätt försäkrad både för din och kundens skull. Du ska ha allriskoch ansvarsförsäkring. I allriskförsäkringen ska kunden vara medförsäkrad. Ansvarsförsäkringen ska vara giltig under entreprenadtiden och två år efter entreprenadens godkännande. Se till att kunden får kopior. Vid större jobb som kräver bygglov kan det krävas färdigställande- och byggfelsförsäkring. Kunden har alltid rätt att avbeställa tjänsten innan den är avslutad. Vid en avbeställning har du rätt att få ersättning för det arbete du redan har utfört ytterligare arbete som måste göras färdigt inköpt material förluster som uppstått till följd av att du har tackat nej till andra arbeten. Besiktning Det kan vara svårt för kunden att avgöra om ditt arbete har utförts fackmässigt. Därför finns möjlighet att låta en besiktningsman kontrollera arbetet. Kom överens om vem som utser besiktningsmannen och vem som står för kostnaden. Om besiktningsmannen bedömer att arbetet är felfritt, eller om felen bedöms vara av mindre betydelse, ska arbetet godkännas. De mindre fel som noterats ska du ordna till, normalt inom två månader. Om arbetet inte godkänns ska du åtgärda felen och en ny slutbesiktning ska genomföras vid ett senare tillfälle. Det är alltid bra att ha ett protokoll på besiktningen. Ersättning vid skada När du utför ett arbete kan det inträffa olyckor. För skador som du har orsakat på egendom som tillhör någon i hushållet, måste du ersätta kunden. Ett exempel är om du spiller ut målarfärg eller repar parketten. Städning Kom överens med kunden vem som ska ta hand om den löpande städningen och slutstädningen.

14 Vad säger lagen? Konsumenttjänstlagen gäller när du utför tjänster åt privatpersoner. Lagen är tvingande. Det innebär att du inte får ge kunden sämre villkor än de som finns i lagen. Här har vi tagit ut de delar ur lagen som det är viktigt att du som hantverkare känner till. Konsumenttjänstlagen gäller arbete på fast egendom, byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten och på andra fasta saker (till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten) arbete på lösa saker (till exempel reparation av dörrar eller lagning av stolar) förvaring av lösa saker (till exempel magasinering av möbler). Konsumenttjänstlagen gäller inte vid tillverkning av saker vid försäljning av en sak (till exempel en mikrovågsugn där installation ingår i köpet) vid arbete som du utför för att rätta till fel i en såld sak eller fastighet vid transportuppdrag (till exempel möbelflyttning) vid fristående konsultuppdrag (till exempel när en arkitekt gör en byggnadsritning). Vilka krav kan kunden ställa? Du ska utföra tjänsten fackmässigt, det vill säga utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman ta tillvara kundens intressen och samråda med kunden tillhandahålla det material som behövs för arbetet, om ni inte har avtalat något annat se till att tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen informera kunden om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete avråda kunden från att låta utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för kunden. Detta gäller även när tjänsten redan har börjat utföras. Uppfylls inte detta krav har du inte rätt till ersättning. Vad anses som fel? Tjänsten är felaktig om resultatet avviker från vad kunden har rätt att kräva av utförande och material, det vill säga om tjänsten inte är fackmässigt utförd du inte har utfört tjänsten enligt gällande säkerhetsföreskrifter tjänsten inte stämmer överens med vad du och kunden har avtalat tjänsten har utförts i strid mot produktsäkerhetslagen du inte har utfört tilläggsarbete som du är skyldig att utföra för att undvika allvarlig skada resultatet inte stämmer överens med reklamuppgifter som lämnats av dig eller för din räkning du genom garanti eller liknande svarar för resultatet av tjänsten och detta försämras under den utsatta tiden. Du är ansvarig för inlämnade varor och att de är ändamålsenligt förpackade när de lämnas tillbaka till kunden. Reklamation Om kunden anser att tjänsten är felaktig måste han eller hon reklamera den. Det gör kunden genom att meddela dig när felet har upptäckts. Kunden måste klaga på felet inom rimlig tid. Sker det inom två månader räknas det alltid som rimligt. Däremot kan kunden inte reklamera fel som upptäckts senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Avser tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan kunden reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget slutfördes. 14

15 Är tjänsten felaktig kan kunden hålla inne betalningen som säkerhet för sitt krav kräva att felet rättas till utan kostnad, om det inte medför orimlig kostnad eller besvär för dig göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för kunden att få felet tillrättat. häva avtalet om syftet med tjänsten gått förlorat och du borde ha insett detta, till exempel om tjänsten inte är färdig vid en avtalad tid och du vet om att tiden är av stor betydelse för kunden. Försening Om du avslutar uppdraget senare än den tid som har avtalats, och det inte beror på kunden, har kunden rätt att hålla inne betalningen. Kunden får välja att kräva att du utför tjänsten eller, om förseningen är av väsentlig betydelse, att häva avtalet. Dessutom får kunden kräva skadestånd. Men först måste kunden reklamera förseningen. Skadestånd Om du skadar föremålet för tjänsten är du skyldig att ersätta skadan. Det kan till exempel vara dörren som ska målas eller annan egendom som tillhör kunden eller någon medlem av kundens hushåll. Vilket pris ska kunden betala? Kunden ska betala vad som är skäligt. Har du lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det priset inte överskridas med mer än 15 procent. En fast prisuppgift får inte ändras. Du har rätt till pristillägg om du har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på kunden. Grundregeln är dock att du alltid ska samråda med kunden innan tilläggsarbeten görs. Kunden behöver inte betala för arbete som försämras eller går förlorat på grund av en olyckshändelse som inträffar innan tjänsten är avslutad. Kunden har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt att bedöma arbetets art och omfattning. Det ska också framgå av räkningen hur priset har räknats fram. Avbeställning Om kunden avbeställer tjänsten innan den har slutförts har du rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. Du har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att du inte har kunnat åta dig annat arbete. Om kunden betalar för sent Om kunden inte betalar i rätt tid, får du ställa in arbetet tills kunden betalar. Du har också rätt till ersättning för eventuella förluster. Har arbetet påbörjats är du dock skyldig att slutföra så pass mycket av det att det inte finns risk för allvarlig skada för kunden. Handlar arbetet om en sak som har överlämnats till dig har du rätt att behålla den till dess att kunden har betalat. Hela konsumenttjänstlagen? Den fullständiga versionen av konsumenttjänstlagen finns på Konsumenttjänstlagen som lathund? Besök 15

16 Ifyllnadshjälp för Hantverkarformuläret 09 Ett skriftligt avtal är en trygghet för dig och din kund. Om det uppstår problem är det alltid lättare att hänvisa till ett skriftligt avtal. Här hjälper vi dig att fylla i Hantverkarformuläret 09. Avtalsmallen finns på sidorna och på A. Parter Fyll i fullständiga uppgifter om dig (entreprenör) och kunden (beställare). Se till att uppgifterna är aktuella. Om du under arbetets gång anser att något ytterligare arbete behöver göras i samband med pågående arbete är du skyldig att samråda med kunden. Om du inte får tag i kunden kan du, i vissa fall, ändå utföra arbetet. Har du F-skattsedel ska du fylla i det här. F-skattsedel innebär att du ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter. Om du har A-skattsedel är det istället kunden som ansvarar för det. B. Omfattning Vad ingår? Vad tillkommer? Var så noggrann som möjligt och bifoga eventuell offert och ritningar. Be om skisser, bilder eller tidningsurklipp så att du får en tydlig bild av kundens förväntningar och kan prata om lämpligheten i olika val. Har inte kunden specificerat detaljer i beställningen har du rätt att använda det enklaste materialet och bygga enligt den enklaste standarden. Förklara för kunden vad det innebär. Du kan inte utgå från att kunden känner till branschstandarder och byggregler den kompetensen köper kunden av dig. Om ni under arbetets gång kommer överens om ändringar, tilläggsarbeten eller nya arbeten dokumentera även dessa (under punkt H. Övrigt) och hur de påverkar det ursprunliga avtalet. C. Avrådande Om kunden vill att du ska utföra ett arbete som du anser är olämpligt på något sätt, eller om det inte har någon ekonomisk nytta för kunden, är du skyldig att avråda. Det kan gälla till exempel materialval, konstruktion eller att det är billigare för kunden att köpa nytt än att renovera. Vill kunden att du ändå utför arbetet som du avrått kunden från att göra, får du det. Blir något fel ligger ansvaret hos kunden. Anteckna därför ditt avrådande här, så att du har bevis för din avrådan om något går fel. 16

17 D. Pris Här fyller du i pris. Fast pris. Kunden ska varken betala mer eller mindre än priset ni har kommit överens om. Fördelen med ett fast pris är att kunden redan från början vet kostnaden. Fast pris minskar också risken för att ni hamnar i diskussion om hur tiden används. Löpande räkning. Innebär att kunden betalar dig per timme. Kombinera gärna timpriset med ett takpris. Tänk på att specificera hur materialet ska betalas och kom överens om ett takpris. Notera takpris under avsnitt H. Övrigt. Ungefärligt pris. Fylls i under punkt H.Övrigt. Ungefärligt pris är en uppskattad prisuppgift som maximalt får överskridas med 15 procent. För mark- och rivningsarbeten gäller 25 procent men bara om ni använder de rekommenderade avtalsmallarna. Oavsett vilket pris ni kommer överens om så ska momsen, enligt lag, alltid vara inräknad. Gör ni överenskommelser om ändringar, tilläggsarbeten eller ytterligare arbeten glöm inte att notera (under punkt H.Övrigt) vilket pris som gäller för dessa delar. E. Betalning Här fyller du i hur betalningen ska göras. Om ni inte fyller i några uppgifter ska kunden betala hela beloppet kontant till dig när arbetet är slutfört och godkänt. Tänk på att kunden alltid har rätt att få en specificerad faktura som gör det möjligt att bedöma arbetets omfattning. En lösning vid större arbeten är att du fakturerar kunden efterhand som arbetet färdigställs och godkänns. Vid fel har kunden rätt att hålla inne betalning motsvarande vad det kostar att åtgärda felet eller att få arbetet slutfört. F. Tider Här fyller ni i när arbetet ska påbörjas och när det ska vara slutfört. Om arbetet blir försenat har kunden rätt till ersättning för eventuell skada. Skada innebär att kunden har fått extra kostnader på grund av förseningen. Tänk på att ett arbete som påbörjas senare än utlovat också är en försening. Beror förseningen på något som ligger utanför din kontroll som du inte kunnat förutse eller om förseningen beror på kunden själv så har kunden inte rätt till ersättning. Ni kan välja att avtala om så kallat förseningsvite. Det innebär att ni i förväg bestämmer hur ersättning i samband med försening ska hanteras och vilka belopp som gäller. Förseningsvite fylls i under punkt H. Övrigt. Gör ni överenskommelser om ändringar, tilläggsarbeten eller nya arbeten under arbetets gång behöver ni förmodligen göra nya överenskommelser om tidsåtgång. 17

18 G. Garanti Eventuell garanti och garantitid, fyller ni i under punkt H.Övrigt. Det är frivilligt för dig att lämna garanti på utfört arbete och material. En kund kan alltså inte med lagens hjälp ställa krav på detta. Är du medlem i en branschorganisation kan den däremot ställa krav på garanti. Har du gett kunden garanti är det du som måste bevisa vad eventuellt fel beror på. Enligt lag har kunden däremot alltid tio års reklamationsrätt på arbete på fast egendom. Skillnaden mellan reklamation och garanti är att vid reklamtion är det kunden som måste bevisa vad evetuellt fel beror på, till exempel konstruktion eller materialval. H. Övrigt Här skriver ni in övriga överenskommelser. Försäkring. Du ska alltid ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden och kunden ska vara medförsäkrad. Du ska också ha en ansvarsförsäkring under den tid arbetet pågår och två år efter att arbetet godkänts. Ge gärna kunden kopior på försäkringsbreven. Är det större jobb kan det behövas färdigställande- och byggfelsförsäkring. Specificerad räkning. Kunden har, enligt lag, rätt att få fakturan så specificerad att arbetets art och omfattning framgår. Om priset inte är fast ska det framgå hur priset är beräknat. Om ni inte har avtalat om specificerad räkning kan kunden begära att få det innan fakturans förfallodatum passerar. Kunden behöver då inte betala förrän han eller hon har fått den specificerade fakturan. Besiktning. Ska arbetet slutbesiktigas? Vem bekostar den? Rekommendationen är att en besiktningsman bör utses antingen av kunden eller av dig och kunden gemensamt. ROT-avdrag. Anteckna om ROT-avdrag ska göras. Fyll gärna i en ROT-klausul och lägg som bilaga till avtalet. På finns en ROT-klausul som är framtagen av Målaremästarna i samarbete med Konsumentverket. Glöm inte att du ska redovisa arbetskostnaden separat på fakturan. Utrustning. Behöver du hyra in maskiner eller annan utrustning? Vem står för kostnaden? Vite (enligt punkt F. Tider) Ni kan välja att skriva in ett så kallat förseningsvite i avtalet. Det innebär att ni i förväg bestämmer hur ersättning i samband med försening ska hanteras och vilka belopp som gäller. Vitesbelopp på större entreprenader brukar ligga på 0,5 1,0 procent av totalsumman. Några särskilda förhållningsregler som ska gälla? Fakturaavgifter? Vilkor för reseersättning? Vem sköter städningen? Vi rekommenderar dig att läsa de allmänna bestämmelserna på baksidan av Hantverkarformuläret 09. Där hittar du mer information om dina rättigheter och skyldigheter. 18

19

20 Allmänna bestämmelser HANTVERKARFORMULÄRET 09 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas tillsammans med HANTVERKARFORMULÄRET 09. Vid uppförande av eller tillbyggnad till småhus bör istället ABS 09 användas. Dessa allmänna bestämmelser är utarbetade av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. 1. Tillämplighet För entreprenaden gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och vad som föreskrivs nedan i dessa bestämmelser. Vissa paragrafer i konsumenttjänstlagen återges i grå rutor. 2. Arbetets utförande Entreprenören skall utföra arbetet fackmässigt. Entreprenören skall också med tillbörlig omsorg ta till vara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning det behövs och är möjligt, t.ex. om det under arbetets gång visar sig att tjänsten inte är till rimlig nytta för beställaren eller om kostnaden blir betydligt högre än beställaren räknat med. Entreprenören kan vid tilläggsarbeten ha rätt till pristillägg enligt punkt 6. Behövs intrimningsåtgärder efter arbetets avslutande åtar sig entreprenören att inom skälig tid och, om inte annat avtalats, utan särskild kostnad utföra åtgärderna. Behov av sådana åtgärder är inte att betrakta som avvikelser från ett fackmässigt utförande. 3. Ritningar m.m. Alla ritningar och tekniska handlingar som entreprenören överlämnat till beställaren förblir entreprenörens egendom och får inte i ett illojalt syfte delges eller överlämnas till utomstående. Bilagor till anbud, som inte antas, skall återlämnas till entreprenören. 4. Tillträde - iordningställande Beställaren skall lämna entreprenören erforderligt tillträde samt genom att flytta bohag och andra föremål, se till att arbetsplatsen är i ett sådant skick att arbetet kan utföras. 5. Arbetets avbrytande m.m. Om det sedan arbetet har påbörjats visar sig att det inte kan anses vara till rimlig nytta för beställaren eller att priset för arbetet kan bli betydligt högre än beställaren hade kunnat räkna med, skall entreprenören underrätta beställaren om förhållandet och begära hans anvisningar. Kan beställaren inte anträffas eller lämnar han av annan orsak inte anvisningar till entreprenören inom rimlig tid skall arbetet avbrytas. Detta gäller dock ej om det finns särskilda skäl att anta att beställaren ändå önskar få arbetet utfört. Avbryter entreprenören ett påbörjat arbete med stöd av andra stycket har han rätt till ersättning för extra kostnader. Medför avbrottet en väsentlig olägenhet för entreprenören får han, under de förutsättningar som anges i konsumenttjänstlagen, häva avtalet. 6. Tilläggsarbete och pristillägg Om det, när arbetet utförs, framkommer behov av arbete, som på grund av sambandet med det beställda arbetet lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete) skall entreprenören underrätta beställaren och begära hans anvisningar. Med tilläggsarbeten enligt föregående stycke likställs arbete som föranleds av att uppgifter m.m. som beställaren svarar för inte är riktiga, att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från vad entreprenören haft rätt att förutsätta, eller att förhållandena i övrigt inte är sådana som de kunnat antas vara vid en fackmässig bedömning. Kan beställaren inte anträffas eller lämnar han inte anvisningar inom rimlig tid får entreprenören utföra tilläggsarbetet - om kostnaderna för tilläggsarbetet inte överstiger 15 % av kostnaderna för det beställda arbetet eller - om det finns särskilda skäl att anta att beställaren önskar tilläggsarbetet utfört i samband med det beställda arbetet. Entreprenören är skyldig att utföra tilläggsarbeten som inte kan skjutas upp utan fara för allvarlig skada för beställaren, om beställarens anvisningar inte kan inhämtas eller om beställaren begär det. Har entreprenören utfört tilläggsarbeten enligt denna punkt eller har arbetet fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till beställaren och som entreprenören inte borde ha förutsett när avtalet ingicks har entreprenören rätt till pristillägg. Påföljder vid fel 16 Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31. Avhjälpande 20 Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det. Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och bekostat. 7. Entreprenörens rätt till tidsförlängning m.m. Kontraktsarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning vid kontraktstidens utgång. Kontraktstiden skall förlängas eller avkortas i den utsträckning ändringar och tilläggsarbeten föranleder ökad eller minskad tidsåtgång. Om någon tid för färdigställande inte har avtalats, skall entreprenaden vara färdigställd inom den tid som är skälig med hänsyn till särskilt vad som är normalt för en entreprenad av samma art och omfattning. Intrimning, justering eller provning som ingår i entreprenaden skall vara fullgjord inom entreprenadtiden om inte lämplig årstid eller entreprenadens ibruktagande bör avvaktas. Entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden, om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av omständigheter utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående samt att han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan. Detta dokument är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett eller borde ha insett skulle medföra försening. Om part underlåter att lämna sådan underrättelse, får han inte åberopa förhållandet annat än om motparten insett eller borde ha insett detsamma. Dröjsmål på entreprenörens sida föreligger om han överskrider kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställande som skall gälla enligt ovan. Dröjsmål på entreprenörens sida föreligger också, om han inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av kontraktsarbetena eller för ett arbetes framskridande, under förutsättning att entreprenören inte har rätt till tidsförlängning enligt ovan. Påföljder vid dröjsmål 25 Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen enligt 27. Han får välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten enligt 28 och att häva avtalet enligt 29. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31. Reklamation vid fel och dröjsmål 17 1 st. Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse st. Har uppdraget avslutats, får konsumenten häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat näringsidkaren om att han vill åberopa dröjsmålet (reklamation). 8. Besiktning Har avtal träffats om slutbesiktning skall entreprenören underrätta beställaren om när sådan besiktning kan ske. Beställaren eller entreprenören får begära - garantibesiktning om garantitid har avtalats, garantibesiktningen hålls före garantitidens utgång, - efterbesiktning av arbete som utförts för att avhjälpa fel. Beställaren utser en opartisk besiktningsman som i god tid kallar parterna till besiktning. Beställaren står kostnaden för slutbesiktning och garantibesiktning. Kostnaden för efterbesiktning betalas av entreprenören om fel kvarstår och i annat fall av beställaren. Besiktningsmannen skall upprätta ett utlåtande över en utförd besiktning. 9. Skadestånd I enlighet med förutsättningarna i konsumenttjänstlagen har beställaren rätt till ersättning för skada t.ex. utgifter och förluster som orsakats honom genom fel eller dröjsmål. Entreprenören skall också, under de förutsättningar som anges i konsumenttjänstlagen, ersätta skada på beställarens egendom, som inträffat då egendomen varit under entreprenörens kontroll. Skadestånd omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Beställaren skall så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av skadan. Personskador regleras inte av dessa bestämmelser. 10. Ungefärligt pris En ungefärlig prisuppgift omfattar endast de arbeten och åtaganden som anges under rubriken Omfattning i HANTVERKARFORMULÄRET 09. Priset får inte överskrida den ungefärliga prisuppgiften med mer än 15 %, om inte entreprenören har rätt till ersättning utöver kontraktssumman enligt dessa allmänna bestämmelser eller konsumenttjänstlagen. Till den del det ungefärliga priset avser markarbeten, rivningsarbeten eller annat som kräver undersökningar som entreprenören normalt inte är skyldig att utföra i anbudsskedet, skall prisgränsen enligt föregående stycke i stället vara 25 %. 11. Beställarens avbeställningsrätt Beställaren har rätt att avbeställa arbetet innan det avslutas mot ersättning till entreprenören enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser. Näringsidkarens rätt att inställa arbetet 45 Skall betalning enligt avtalet ske helt eller delvis innan tjänsten har utförts och betalar inte konsumenten i rätt tid, får näringsidkaren inställa arbetet till dess att konsumenten betalar. Om det följer av avtalet att konsumenten skall medverka till tjänstens utförande och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som utgör en väsentlig förutsättning för utförandet, får näringsidkaren inställa arbetet till dess att konsumenten lämnar sin medverkan. Har tjänsten påbörjats, är näringsidkaren dock skyldig att såvitt möjligt utföra arbete som inte kan uppskjutas utan risk för allvarlig skada för konsumenten, om inte arbetet medför väsentliga kostnader eller olägenheter för näringsidkaren. Inställer näringsidkaren arbetet enligt första stycket, har han rätt till ersättning för kostnader och andra förluster som detta åsamkar honom, om konsumenten inte visar att dröjsmålet ej beror på försummelse på hans sida. 12. Entreprenörens försäkringar Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Beställaren skall vara medförsäkrad. Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande. 13. Tvist Tvist avgörs av allmän domstol. Beställaren kan få rådgivning av kommunens konsumentvägledare och även få vissa tvister prövade av Allmänna reklamationsnämnden.

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast.

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast. 57 TRANSPORTKALKYLER Ordet kalkylera betyder ungefär beräkna och ordet används ofta i ekonomiska sammanhang och syftar då på att beräkna kostnader och/eller intäkter i en enskild verksamhet. Kalkylen är

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen AVTAL - bra för alla Information från juridiska avdelningen SVENSKA KENNELKLUBBEN AVTAL bra för alla Avtalet är en trygghet för båda parter och kan utgöra en god försäkring mot framtida bekymmer. Hamiltonstövare

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN 24 MARS 2010 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Rotavdraget

Läs mer