Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl , på HD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD"

Transkript

1 :18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl , på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare KÖ. 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Medlemsprojekt a/ Herder-arbetsgrupp består av SO, SS, JR samt BRL med SO som sammankallande. Herderutställningen öppnar med vernissage en vecka före beräknat, den 12/4, och det är därmed lite oklart när den slutar. Vi har uppgett 25/5 men på Sofieros hemsida står den 11/5. SO reder ut vad som gäller. Ett besök på kulturmagasinet finns bokat den 16 jan kl. 13 för att se på den Herder-konst som vi avser låna. SO, SS, BRL, JR och SDH vill delta. Prisexempel på katalog föreligger från SO men det delegeras till arbetsgruppen att fortsätta planeringen av denna. Dock gäller att den ska vara säljbar och intressant att bevara för besökaren. Arbetsgruppen uppdras att göra en budget för arrangemanget. Budget måste finnas tillgänglig då SO och UH ska utforma ansökan om stöd från Kulturförvaltningen för utställningen. Ansökan lämnas senast två veckor före arrangemangsstart, alltså 12 feb. b/ Salong arbetsgrupp består av KÖ, SDH, SO samt IB med KÖ som sammankallande. Prisförslag för hyra av H55 föreligger men det uppdras till arbetsgruppen att göra klar en budget för arrangemanget till nästa SM. 6. Inför årsmötet SO presenterar program enligt dagordningen. Vi väljer att ha en vinst att lotta ut och SS uppdras att välja vinst ur lagret. 7. Kassarapport Uppgifterna redovisas nästa styrelsemöte då IP inte kunde närvara. 8. Internet och medlemsfrågor a/ KÖ redovisar att f.n. har 28 medlemmar betalt för Sida 1 av 2

2 :18 b/ Specialutskicket strax före jul (ca 2000 mail) gav omedelbart 6 nya medlemmar. Dessutom återinträdde en av de gamla konstnärsmedlemmarna (Mary Segerfalk). c/ Medlemsutskick sker för närvarande var 14:e dag. d/ Nya rubriker på webben: TV-tips, Föredrag och kurser i konsthistoria e/ Startsidan har nyhetsrubriker f/ Nu är det 9 etablerade + 5 övriga konstnärer på våra konstnärssidor g/ Konstrundan 2008: Vi har faktiskt minst 24 medlemmar som deltar! Se separat lista. h/ SKR har inbjudit till följande aktiviteter i vår: Lö Dunkers: Fotots betydelse i samtidskonsten Lö Wanås: distriktsstämma med anförande av Marika Wachtmeister j/ En lista med aktuella konstnärer vår påskrunda presenterades och mötet överlät till PB och UH att välja besök ur den. 9. Övriga frågor a/ Utdelande av stipendium som bordlades under 2007 diskuterades. IB, SO och SDH beslöts utgöra stipendiegrupp. UH formulerar om JR:s förslag till kriterier enligt vår diskussion. Klart nästa SM. b/ SDH har värvat nya medlemmar och vill att styrelsen utformar ett välkomstbrev för alla nya medlemmar. SDH och KÖ uppdras utforma brevet. c/ KÖ meddelar att föreningen numera finns på Wikipedia. JR fyller i att pedia är kortform för gammalgrekiska paidea som betyder fostran och bildning. 14. Kommande sammanträden SM den 7 feb, 12 mars (efter ÅM) 19 mars, 10 april, 4 juni kl ÅM den 12 mars kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Kjell Östlund Sekreterare Ordförande Justerare Sida 2 av 2

3 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 7 feb 2008 kl , på SFF Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Bo Roland Larsson BRL Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare SDH 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Kommande verksamhet a/ Sofiero och Lars Herder. - SO och UH har arbetat fram ansökan om medel till Kulturförvaltningen. Kostnaden för arrangemanget ligger kring kr och beräknade intäkter är kr. - UH har förslag om utökad dokumentation i form av fotokatalog på många Herder-verk. SO tar in offertförslag på färgkatalog i olika sidomfång. - SO redovisade Herder-gruppens idéer kring texter, bilder, utställningskatalog, atelje, ljud, vepa, annonser, affisch, vakter mm. - Vernissage 11 april, utställning 12 april 25 maj. - Munka konstlinje kan vara i orangeriet 12 april 6 maj och 12 maj 18 maj. SDH, IB och UH träffar Munka konstlinje den 14 feb. - Torsten Ljung har till föreningen skänkt 50 affischer och ett original av Lars Herder. b/ Höstsalong! KÖ redovisar salonggruppens arbete. - Tidpunkt för salongen är 11 okt 2 nov, platsen blir Sofiero slott. - Arrangemangets namn är Höstsalong! - SDH redovisar utkast till utställningsregler. - Vernissagekort bör göras i samma tryck som Herder-trycket för att hålla nere kostnaden. c/ Stipendiet: UH redovisar förslag till omarbetad text. Styrelsen enades om texten efter vissa justeringar, se bilaga. UH skickar färdig text till KÖ för publicering på hemsidan. 1 av 4

4 6. Kassarapport IP berättar att 2007 års verksamhet är reviderad. På revisorernas förslag beslutar styrelsen att skriva ner lagervärdet till kr. Tillgängliga medel på Pg kr, på bank kr. 7. Medlemsregistret och webben KÖ berättar om det omfattande bild och text arbetet med Herder-projektet på webben. Nyhetsbrev skickas ut var annan vecka till mail-innehavande medlemmar. Inbetalda medlemsavgifter sedan sist är 26 st. 8. Övriga frågor Info och kallelse till ÅM skickas senast 3 mars. Ska bl.a. innehålla uppmaning om betalning av årsavgift, info om Wanås-resan och lilla konstrundan den 24 mars. Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Susanne Dieroff-Hay Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 4

5 Bilaga Riktlinjer och bestämmelser för utdelning av Helsingborgs Konstförenings konststipendium. Helsingborgs Konstförening avser att med början år 2008 återkommande kunna utdela ett konststipendium. Stipendiet utgörs av SEK och ett diplom. Stipendiet ska tilldelas utövande konstnär utan hänsyn till ålder. Konstnären ska vara bofast i nordvästra Skåne eller ha annan anknytning till området. Stipendiet kan eventuellt delas mellan två konstnärer. Stipendiet ska tjäna uppmuntran till fortsatt konstnärligt skapande. Stipendiet söks inte utan det åligger konstföreningens styrelse att utse lämplig(a) stipendiat(er). Stipendiet utdelas vid något av föreningens arrangemang. Styrelsen Nordvästra Skåne definieras som följande kommuner: 3 av 4

6 4 av 4

7 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 19 mars 2008 kl , på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Bo Roland Larsson BRL Peter Berggren PB Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB Staffan Premmert SP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades med att SO hälsade alla och i synnerhet SP välkommen. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare SDH 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Styrelsens konstituering Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande SO V.ordförande KÖ Sekreterare UH Kassör IP Medlemsregister KÖ Klubbmästare IB Medlemsblad SDH, SP Inköpskommitté BR, IB, SO, SDH Rese ansvarig PB Webbsida KÖ Lageransvarig SO, IP Stipendiekommitté SO, IB, JR, SDH 5. Protokoll från årsmötet Protokoll från årsmöte genomgicks och lades till handlingarna. 6. Kassarapport I kassörens frånvaro rapporterar SO följande: Bank: 59651:41, PG: 32728:38, Totalt: 92379:89 kr 7. Medlemsregistret KÖ rapporterar att vi fn har möjlighet till max 365 medlemmar om de förnyar sitt medlemskap. Ökning har skett av antalet konstnärsmedlemmar som en följd av den exponering som getts på 1 av 2

8 webbsidan. 8. Inköpsnämnden Under påskrundan kommer inköpsnämnden att kunna handla konst och därutöver ges PB och UH mandat att under sin medlemsaktivitet Lilla konstrundan handla för vardera ca 5000 kr. 9. Medlemsaktiviteter a/ Herderutställningen: SO gör aktivitetskalender som skickas på mail till alla i styrelsen. Rekvisita lånad av Teknik på farfars tid för 3000 kr godkändes samt från Framtid gratis noterades med tacksamhet b/ Vecka 40: Låna en konstnär, lista måste sammanställas på möjliga konstnärer. UH menar att de främst bör omfatta medlemmar i KHF vilka därigenom ges ännu en medlemsfördel. IB uppdras se igenom vår lista på webben gällande vilka som kan komma ifråga till nästa möte. c/ Vi valde som inbjudningskort till höstsalongen Salong! kortet med Susannes egna glasögon. d/ Lilla konstrundan i påsk. Ett femtontal medlemmar deltar och resan går till Tomas Anagrius, Tomas Ackler, Inga Björstedt och Ingrid Hjärne. PB och UH medverkar från styrelsen. e/wanåsresan den 10 maj. Avfärd 8.30 från Tivoli i Helsingborg. Buss kostar 6572 kr, lunch 110 kr pp, entré Wanås 20 eller 40 kr (pensionär/vuxen), Kristianstad konsthall gratis. f/ Vi beslutar att inte medverka i kulturfesten i Ödåkra. 10. Övriga frågor a/ Vi har nu tillgång till eget föreningsrum på Vikingsberg och kan flytta in. B/ SDH visar förslag till vill till brev till medlemmar som anmält sig och vill ha synpunkter till nästa möte. 11. Kommande sammanträden Beslutade SM är den 10 april på Sofiero, den 4 juni (sannolikt på Vikingsberg), båda tillfällen kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Susanne Dieroff-Hay Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

9 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 10 april 2008 kl , på Sofiero Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Staffan Premmert SP Ulf Hedén UH Inga Björstedt IB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL 3. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 4. Kassarapport IP redovisar Pg 69083,38, Bank 48953, Rapport från Inköpskommittén BRL köpt Olja av Fredrik Rodhe, kor på Österlen för 4000 kr. UH och PB köpt under lilla konstrundan: Av Tomas Anagrius. Två glaserade keramikfat à kr samt två ex av Tomas bok om keramikens bakgrund i Kvidinge (varje bok kostade 300 kr). Av Tomas Ackler. En keramikskulptur a kr. Av Inga Björstedt. Tavla i tempera för 5000 kr. Av Ingrid Hjärne. Två litografier, hästmotiv. 900 kr/st. Vidare fastslogs att f.n. kan ingen total beloppsnivå för årets konstinköp beslutas. 6. Medlemsaktiviteter a/ Herder: Nytryckt katalog delas ut och priset fastställs till 30 kr. Vidare fastställdes pris för vykort till 10 kr och att lotteriet ska vara gratis. Pengar måste läggas i burk av köpare själv- utan kontroll av oss. BRL har ordnat passning av utställningen via Sofiero Vänner. Sofiero står för vernissagedryck, HKF för tilltugget. b/ Resan till Wanås mm. PB redogör för innehållet i resan, de olika besöken. 7. Rapport från lilla konstrundan Lilla konstrundan genomfördes på annandagen av UH och PB. JR deltog och summerar med omdömet Lyckat från början till slut, den runda som 16 medlemmar deltog i hos Thomas Anagrius, Tomas Ackler, Inga Björstedt och Ingrid Hjärne. 1 av 2

10 8. Kommande möten SM den 4 juni kl i vår nya lokal på Vikingsberg 9. Övriga frågor - SDH vill diskutera om en sista dag att vara anmäld för året. Inget beslut togs. - Meddelas att Killbergs har konto för föreningen så vi kan få faktura vid inköp. - IB berättar att i utställningen i Tullkammaren i Helsingör från Helsingborg enbart Emil Östlund deltar. - SDH vill ha synpunkter på sina välkomstbrev via . Därefter förklarades mötet avslutat och vi gick på rundvandring i Herder-rummen. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

11 Protokoll B Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 10 april 2008 kl , på Sofiero Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Staffan Premmert SP Ulf Hedén UH Inga Björstedt IB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL. 3. Firmatecknare Till att teckna föreningen utsågs, var för sig, ordförande Sofia Orre och kassör Ingrid Persson. Därefter förklarades möte B avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 1 av 1

12 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 2 juni 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB Peter Berggren PB 1. Mötets öppnande Mötet öppnades i vår nya lokal och med nya möbler. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IB. 3a. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes med tillägg av genomgång av föregående mötes protokoll som punkt 3, se bilaga 1. 3b. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 4. Summering av Herderutställningen på Sofiero Utställningen var mycket lyckad. Utställningskassan var kr, alltså intäkter från försäljning av kataloger och affischer. Vi har beviljats kr från kulturförvaltningen. Sofiero är jättenöjda och det har varit en för årstiden märkbar ökning av besökare. SO och UH ska snarast göra en redovisning till kulturförvaltningen för att ev. kunna erhålla bättre kostnadstäckning. Vi förrättade dragning av affischer till de som lämnat visitkort. De lyckliga vinnarna blev: Sara Wirfelt, Stockholm, Gun Johansson, Olle B Steen, Kristina Jonsson, Viken och Börje Svensson, Båstad. SO formulerar tackbrev till Lions och Sofiero vänner med flera som assisterat oss vid utställningen. 5. Wanås resan Resan till Wanås blev med bilar istället för buss- allt fungerade väl och folk var nöjda. PB redovisade ekonomin som godkändes. 6. Höstsalong Kö informerar om att en jury nu utsetts. PB utses att kontrollera hur de bäst ska arvoderas. SDH:s inbjudningsbrev gås noggrant igenom. Utställningen diskuteras och planeringen fortsätter. 7. Kassarapport PB redovisar uppgifter från IP: Pg kr. 1 av 2

13 8. Internet / Medlemsregistret 322 personer har betalt för Det har tillkommit 65 nya medlemmar under året. KÖ bearbetar adressregistret som innehåller många potentiella medlemmar. Webben uppdateras regelbundet. Vi har 25 aktiva konstnärer på webbsidan. De av dessa som ej betalar sin årsavgift tas bort från sidan 2 veckor före utlottning. 9. Övriga frågor a/ Utställningen i Helsingör. Föreningen uppvaktade Helsingörs konstförening på 60 års jubileet med ett blad av Eva Rex. b/ Att låna en konstnär. Vi måste snarast ha en lång lista med konstnärer som IB lovar ta fram. Vi samarbetar med Cityföreningens företagare men även Drottninggatans 38 företagare är intresserade att delta. Planeringsgruppen kommer att ha möte i juni. c/ Inköpsnämnden BRL informerar: Mapp från Grafiska sällskapet med tre litografier har kommit. Inköpsnämnden ska mötas inom kort. PB har inköpt litografi av C Göran Karlsson för 3750 kr inkl ram. d/ Årets vinstvisning planeras till november, med utlämning 30 november. e/ Kommande sammanträden: SM 14 aug, 11 sept, 6 okt och 13 nov på klubblokalen i Vikingsberg kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Inga Björstedt Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

14 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 augusti 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg SP Staffan Premmert JR Inga Björstedt IB Susanne Dieroff Hay SDH 1. Mötets öppnande Mötet öppnades och SO hälsade alla välkomna till höstens möten. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IB. 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Kassarapport KÖ rapporterar att på SHB finns kr och på Pg kr. Vi har f.n. 407 betalande medlemmar. 6. Inköpsnämnden BRL önskar beslut om belopp för årets lotteri. Inget beslut togs! Diskuterades att förlägga inköp till höstens salong och därefter se vilka kompletteringar som behöver göras. 7. Medlemsregistret KÖ rapporterar statistik kring medlemsutvecklingen. Diskuterades om konstnärsmedlemmar ska kategoriseras på hemsidan eller ej. IB funderar vidare. 8. Medlemsaktiviteter a/låna en konstnär v.40: SO berättar att brev nyligen sänts till konstnärer och näringsidkare. F.n. har 25 konstnärer anmält sig. SP ska skriva och producera info för skyltfönstren. Gruppen bestående av SP, UH, IB och SO har nästa möte 8 sep. Utställningen är 29 sep 5 okt. b/ Salong!: KÖ berättar att 33 anmälningsavgifter betalts av konstnärer hittills. Juryn bestående av fyra personer kostar kr. Diskuteras och beslutas att Giclée-tryck inte godtas. 1 av 2

15 9. Nästa års arrangemang Olika förslag till arrangemang diskuterades. I tur står samarbete med Helsingör. Kan möjligen en skulpturutställning var intressant? Möjligen kan nåt arrangemang förläggas till Dunkers efter SO:s samtal med Elisabeth Alsheimer. Vi bestämmer att vi var och en ska kolla på lokalarena och se vilka möjligheter som finns. vd ska göra under konstens vecka Ulf har lös idé om ett mexikanskt gästspel efter samtal med en konstnär. 10. Övriga frågor Vi ställer frågan till oss själv om 2009 års vinstutlämning kan ske på Vikingsberg! SO undersöker. 14. Kommande sammanträden Kommande sammanträden: SM 11 sept, 6 okt och 13 nov på klubblokalen i Vikingsberg kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Inga Björstedt Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

16 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 11 sep 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Susanne Dieroff Hay SDH Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Staffan Premmert SP Jan Risberg JR Inga Björstedt IB Ingrid Persson IP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, med tillägget p. 8 a Ekonomi, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Inför v.40 arrangemanget: Låna ett fönster SO rapporterar att 50 konstnärer deltar och ung lika många affärer. SP har gjort info-pratare som ska ställas i skyltfönstret. 6. Salong! a/trycksaker; Vernissagekort är klara sedan länge. Affisch är klar. Katalog blir ca 60 sidor men för dagen oklart vem som gör original och tryck. Flygblad? Inbjudningskort skickas genom SO:s försorg. Ska också innehålla inbetalningskort 2008, Låna ett fönster info. Istopp sker 22 sep 1800 av IP, KÖ SO och IB. b/ 287 konstnärer anmälda. Ett fåtal utan godkänd anknytning ska uppmanas att antingen bli medlem, om icke svara att de vill ha anm.avg åter (KÖ ombesörjer). c/ Jury om 4 personer börjar arbetet 15 sep kl 9 på Dunkers. Pågår sep. d/ KÖ presenterar bugetprognos. UH meddelar att HH ansökan om DDK godkänts. e/ Beslutas nytt pris på Salong om SEK, förslagsvis kallat Helsingborgs konstförenings HH-pris. UH undersöker om repr för HH vill dela ut priset. f/ Istopp, se ovan. g/ Vernissage: KÖ repr konstföreningen, Mogens Aasvang Helsingörs konstförening samt Borgmästare Karin Wredström inviger den 10 okt kl av 2

17 7. Medlemsregister Föreningen har f.n. 497 medlemmar. 8 Övrigt a/ Ekonomi IP redovisar PG kr och bank kr, summa kr. b/ Konstnärswebben. Konstnärer delas i två grupper enligt förslag från IB. Utfallet utvärderas om ett år. IB avgör inplacering efterhand och publicering sker först efter IB:s avgörande. 9. Kommande sammanträden Kommande sammanträden: SM 6 okt och 13 nov på klubblokalen i Vikingsberg kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 6 okt 2008 kl , på Sofiero Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Staffan Premmert SP Ingrid Persson IP Inga Björstedt IB Susanne Dieroff Hay SDH 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IP 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Inköpsnämnden BRL har köpt Tempera av Inga-Lill Angsbäck, Mellanting II, pris 4500 kr under Låna ett fönster -utställningen. Vinstsumma i år ligger på , dvs det värde som inköpt konst ska ha vid lotteriet (80% av inbet årsavgifter). Arkivvinster tas ut den 3 nov vid möte i I-gruppen. 6. Salong! a/ Vaktlista kompletterades. IB har uppdraget att skicka ut och hålla den aktuell. Medföljer här protokollet enligt den uppdatering som förelåg vid mötet. b-d/ SO gör instruktioner för passning, försäljning samt låsning/öppning, vilka skickas ut. e/ Vernissage: Karin Wredström inviger utställningen som öppnas kl 17. Det blir eldar utanför slottet, styrelsen serverar bröd (BRL ordnar) samt vin (Sofiero ordnar/vi betalar). Kontouppgifter för att utbetala vinstsummor till vinnare ordnas av IP. SDH gör två diplom till vinnare. f/ Utdelare av priser: UH för affischpriset, SE bank representant för SE priset och Karin Wredström för Helsingborgs konstförenings HH pris. g/ pressvisning to 14.30, SO skickar ut. h/ Katalog beställd i 500 ex. Säljpris 30 kr st. i/ IP ordnar växelkassa. j/ Namnskyltar till utställare och styrelse finns på slottet. 1 av 4

19 7. Årets lotteri Lottdragning sker vid SM den 13 nov kl Johans Cederholm tillfrågas som Not Publ av KÖ. Visningslokal ej klar, SO uppdras att försöka ordna. Istopp inför publicering av vinnare sker 17 nov kl. 18 på klubblokalen. 8. På Kryss 2009 Planeras att utställningen På Kryss ska ske i samarbete med Helsingör konstförening den 10/4 10/ på Sofiero vid säsongöppning. Möte sker i november mellan föreningarna. 9. Övrigt: a/ Låna ett fönster: Som helhet positivt att 54 konstnärer ställt ut i 49 fönster. Några få missförstånd mellan företagare och konstnär har förekommit. TV inslag sker på onsdag 8 okt. Utvärdering av konstnärernas utbyte ska göras av planeringsgruppen via enkät. b/ Ekonomi: IP redovisar Bankmedel om kr och Pg om kr. c/ Medlemstalet är 517 st, 20 är nya sedan förra SM. Det finns 66 konstnärer på vår webbsida. 14. Kommande sammanträden SM 13 nov kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Ingrid Persson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 4

20 Helsingborgs Konstförening Vaktlista för Salongen på Sofiero slott Datum Tid Namn Anm 11/ KÖ IP Lö KÖ SDH 12/ SO Sö IP 16/ SO To SO SO UH 17/ SO Fr JR JR 18/ IP Lö SP 19/ SP Sö IP 23/ SO To SO SO UH 24/ PB Fr PB PB UH 25/ KÖ Lö Föredrag KÖ 26/ KÖ Sö KÖ 30/ IB SO To IB SO IB SO 31/ IB SO Fr IB UH IB UH 1/ IB BRL Lö Allhelgonahelg 3 av 4

21 IB SP 2/ IB BRL Sö Allhelgonahelg IB SP 4 av 4

22 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 13 nov 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Ulf Hedén UH Bo Roland Larsson BRL Susanne Dieroff Hay SDH Staffan Premmert SP Ingrid Persson IP Inga Björstedt IB Peter Berggren PB Ulf Mossberg (punkt1-4) 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare PB 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Vinstlotteri Dragningen av 2008 års vinstlotteri genomfördes under överinseende av notarius publicus Ulf Mossberg. För vinstlista och vinnare, se bilagor. 5. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 6. Inköpsnämnden Utgår. 7. Ekonomi IP redovisar bankmedel om kr och Pg om kr. Räkningar föreligger dels från inköp vid Salong och dels ca kr för andra konstköp. Beslutas att SO och IP ska sammanställa en särredovisning för Salong inför nästa SM. 8. Medlemsregistret KÖ redovisar medlemsläget. För 2008 är det 543 medlemmar. 9. Rapport från möte med Helsingör konstförening. Inför 2009 år utställning På kryss har SO, KÖ och UH mött Helsingör konstförening. Vi avser att under april juni anordna två utställningar, en på trädgården bakom biblioteket i Helsingör och en på Sofiero i Helsingborg. Tema: Skulptur och textil. Ansökan om extern finansiering insänd av den danska föreningen. Styrelsemedlemmarna uppdras att till nästa SM ha förslag på utställare. Nytt möte i Helsingör den 16 dec. 1 av 5

23 10. Medlemsaktiviteter a/ Diskuterades våra erfarenheter från utställningen Salong! Se bilaga. b/ Åresmöte beslutas till 18 mars kl på Dunkers. SO kontaktar Dunkers. c/ Utskick med istopp 17 nov ska innehålla: Vinstlista, vinnarelista, info om årsmöte, inbetalningskort för medlemsavgift 2009, info om På kryss och konstresa i maj d/ PB uppdras organisera resa i maj e/ Skrivelse till Elisabeth Alsheimer ska skickas gällande möjlighet att arrangera salong på Dunkers kulturhus SO uppdrogs skicka brevet. 11. Övriga frågor Nästa SM blir den 2 dec på restaurang Bonasera Bonasera kl Kommande sammanträden SM: 2/12, 8/1, 12/2 18/3. ÅM 18/3. Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Peter Berggren Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 5

24 Bilaga Hbg konstförening Vinstlista 08 Vinst nr Konstnär Titel Teknik Värde Inköp 1 Bertil Englert Miman brons Sven Börtz 160 färglagda linjer olja 8000 salong 3 Lisa Gerdin Mina rum skulptur K G Dahlgren Päronens tid akryl 6000 salong 5 Inga Björstedt Shoija tempera Inga-Lill Angbäck Mellanting II tempera v 40 7 Viktor Praznik Förädlad pelare brons/diabas 4500 salong 8 Fredrik Rohde Kor i Brösarps backar olja James Coignard Mannequin bleu collage+bok C Göran Karlsson "Rutnät" litografi Helena Johansson Berlin olja 3500 salong 12 Kristina Tråcklare Balans 5 broderi 3300 salong 13 Sara Maria Valtonen Rotlös III olja 3200 salong 14 Ture Persson Hinner jag? stengods 2800 salong 15 Petter Pettersson Dublin vandring akvarell Tomas Ackler Par keramik Karin FrennessonWestblad And now? blandteknik 2500 salong 18 Brita Mohlin Paret på Malen färglitografi 2000 arkiv 19 Ingegärd Juhlin Minnet av Gustav o Rut akryl 2000 salong 20 Tomas Anagrius Fat och bok keramik Tomas Anagrius Fat och bok keramik Lise Lundgren Tulipanaros etsning 1700 arkiv 23 Lars Östling Kotte djuptryck 1700 arkiv 24 Tore Ahnoff Hustak litografi 1700 arkiv 25 Kerstin Cedell Händelse etsning 1600 arkiv 26 Ingrid Hjärne Lek litografi ram 27 Lars Johansson Rapphöna kol.etsning 1300 arkiv 28 Eva Rex Vispdans etsning 1200 salong 29 Lars Herder Rådhuset sign affisch 900 arkiv Summa Bo Roland tillgängligt Konstlotteriet 2008 Bilaga 3 av 5

25 Den 13 november 2008 var det dragning under opartiskt överinseende av Ulf Mossberg. Följande pristagare blev det: 1 Ulf Hedén 2 Agneta Ljungberg 3 Eva Niemi 4 Monica Hagebrand 5 Olof Sjöstrand 6 Torgil Anderberg 7 Per Gradin 8 Magnus Larsson 9 Anders Lindner 10 Rita Winde 11 Anita Lavèr 12 Bertil Norin 13 Margit Gustafson 14 Birthe Kjell Lindh 15 Gertrud Nilsson 16 Roland Nilsson 17 Erik Börjesson 18 Elisabeth Olsson-Linnersten 19 Gunne Götesdotter Örneskans 20 Inga-Lisa Ljungberg 21 Mona Haraldsen 22 Eyvind Andersen 23 Margareta Tomner 24 Kristina Tråcklare 25 Marianne Lunquist-Bergström 26 Börje Bäck 27 Lena Cronström 28 Jerker Thorvaldsson 29 Angela Jönsson Bilaga 4 av 5

26 Erfarenheter från Salong! Före: Mer provokation och mindre mainstream i utställningstemat Ska vi ha samma geografiska område eller utöka (Perstorp) Alla konstformer kan godtas. Juryn bedömer vad som antas. Stipendier från externa måste planeras i mycket god tid (året före) Bättre instruktioner för utländska betalningar Inget ska skickas tillbaka efter bedömning Större format på inlämnade foton Tider och gränser måste hållas CD skiva ska bifogas foton Bättre info borde funnit på danska sidan Under: Inga eller få besökare på vardagskvällar Bättre registrering av besökare behövs Vaktlistan måste vara bättre organiserad Hjälp från externa behövs vik vakt Bättre rutiner vid handpenning och köp behövs Helger och inledning behöver två vakter Fler i styrelsen måste delta aktivt i planering och genomförande Vi borde haft en gästbok Tryck/ info Katalogen var svårsåld men fin Pris ska tryckas på katalogens framsida Fler affischer måste ut och nya kanaler hittas Gör speciella inbjudningar till konstföreningar, arbetsplatser, skolor 5 av 5

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP Kjell Östlund

Läs mer

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Bo Roland

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson,

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson, PROTOKOLL 2009-10-19 Protokoll fört vid möte med styrelsen för Gamleby OK i Klubbstugan, Heda den 19 oktober 2009 kl.18.30 20.45. Närvarande: Tomas Holgersson ordf., Solvig Petersson, Lena Persson, Hans

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson,

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30 Närvarande: Nilsson, Ingegerd Höglund, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Fridh, Lotte Gjörup, Heléne

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Arilds Byalag. Protokoll. Gunnar Andréen, sekr (närv delvis) Ulf Arthursson,

Arilds Byalag. Protokoll. Gunnar Andréen, sekr (närv delvis) Ulf Arthursson, Gunnar Andréen, sekr (närv delvis) Ulf Arthursson, Kristina Bergwall Jan Eriksson (ej närvarande) Lena Janson, (ej närvarande) Sverker Johansson, (ej närvarande) Cathrine Lundgren Göran Oldén Claes Ståhle,

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, Karin Nilsson, Anders Ling, Patrik Steen (utom punkt 9, 10, 11 2, 12-14) samt Sonja Nilsson

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Närvarande: Ej närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Giesela Magnusson, kassör Elin Wallenbring, ledamot

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 21 AUGUSTI 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf), Lennart Ericsson (suppl.), Roland Johansson, Inger Nicklagård, Sven Gunnar Persson,

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Sydsvenska Belysningssällskapet

Sydsvenska Belysningssällskapet PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Sydsvenska Belysningssällskapet Tid: Onsdagen den 7 september 2011 Plats: Närvarande: Autoropa, Arlöv Jim Collin Katarina Hennig Rolf Hoppeler Ingvar Eriksson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Österlen form & kultur

Österlen form & kultur 08-97 45 96 es.almer@hotmail.se GEN BUTIK & CAFE 0706-04 26 74 www.borstteknik.se nnel.kivik@gmail.com recepten..osterlenskottovilt.se ttabacken.grevlunda.se w.brosarpsgastgifveri.se www.attusagard.se

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Protokoll nr 6. Sammanträde med styrelsen för Göinge TrädgårdsSällskap den 18 aug. 2014 Plats: hos Christel Andersson, Vanneberga

Protokoll nr 6. Sammanträde med styrelsen för Göinge TrädgårdsSällskap den 18 aug. 2014 Plats: hos Christel Andersson, Vanneberga Protokoll nr 6 Sammanträde med styrelsen för Göinge TrädgårdsSällskap den 18 aug. 2014 Plats: hos Christel Andersson, Vanneberga Närvarande: Förhinder: Kerstin Sjörén, ordförande Anette Härbst, kassör

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Tid: 27 februari 2014 Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer