Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl , på HD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD"

Transkript

1 :18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl , på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare KÖ. 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Medlemsprojekt a/ Herder-arbetsgrupp består av SO, SS, JR samt BRL med SO som sammankallande. Herderutställningen öppnar med vernissage en vecka före beräknat, den 12/4, och det är därmed lite oklart när den slutar. Vi har uppgett 25/5 men på Sofieros hemsida står den 11/5. SO reder ut vad som gäller. Ett besök på kulturmagasinet finns bokat den 16 jan kl. 13 för att se på den Herder-konst som vi avser låna. SO, SS, BRL, JR och SDH vill delta. Prisexempel på katalog föreligger från SO men det delegeras till arbetsgruppen att fortsätta planeringen av denna. Dock gäller att den ska vara säljbar och intressant att bevara för besökaren. Arbetsgruppen uppdras att göra en budget för arrangemanget. Budget måste finnas tillgänglig då SO och UH ska utforma ansökan om stöd från Kulturförvaltningen för utställningen. Ansökan lämnas senast två veckor före arrangemangsstart, alltså 12 feb. b/ Salong arbetsgrupp består av KÖ, SDH, SO samt IB med KÖ som sammankallande. Prisförslag för hyra av H55 föreligger men det uppdras till arbetsgruppen att göra klar en budget för arrangemanget till nästa SM. 6. Inför årsmötet SO presenterar program enligt dagordningen. Vi väljer att ha en vinst att lotta ut och SS uppdras att välja vinst ur lagret. 7. Kassarapport Uppgifterna redovisas nästa styrelsemöte då IP inte kunde närvara. 8. Internet och medlemsfrågor a/ KÖ redovisar att f.n. har 28 medlemmar betalt för Sida 1 av 2

2 :18 b/ Specialutskicket strax före jul (ca 2000 mail) gav omedelbart 6 nya medlemmar. Dessutom återinträdde en av de gamla konstnärsmedlemmarna (Mary Segerfalk). c/ Medlemsutskick sker för närvarande var 14:e dag. d/ Nya rubriker på webben: TV-tips, Föredrag och kurser i konsthistoria e/ Startsidan har nyhetsrubriker f/ Nu är det 9 etablerade + 5 övriga konstnärer på våra konstnärssidor g/ Konstrundan 2008: Vi har faktiskt minst 24 medlemmar som deltar! Se separat lista. h/ SKR har inbjudit till följande aktiviteter i vår: Lö Dunkers: Fotots betydelse i samtidskonsten Lö Wanås: distriktsstämma med anförande av Marika Wachtmeister j/ En lista med aktuella konstnärer vår påskrunda presenterades och mötet överlät till PB och UH att välja besök ur den. 9. Övriga frågor a/ Utdelande av stipendium som bordlades under 2007 diskuterades. IB, SO och SDH beslöts utgöra stipendiegrupp. UH formulerar om JR:s förslag till kriterier enligt vår diskussion. Klart nästa SM. b/ SDH har värvat nya medlemmar och vill att styrelsen utformar ett välkomstbrev för alla nya medlemmar. SDH och KÖ uppdras utforma brevet. c/ KÖ meddelar att föreningen numera finns på Wikipedia. JR fyller i att pedia är kortform för gammalgrekiska paidea som betyder fostran och bildning. 14. Kommande sammanträden SM den 7 feb, 12 mars (efter ÅM) 19 mars, 10 april, 4 juni kl ÅM den 12 mars kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Kjell Östlund Sekreterare Ordförande Justerare Sida 2 av 2

3 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 7 feb 2008 kl , på SFF Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Bo Roland Larsson BRL Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare SDH 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Kommande verksamhet a/ Sofiero och Lars Herder. - SO och UH har arbetat fram ansökan om medel till Kulturförvaltningen. Kostnaden för arrangemanget ligger kring kr och beräknade intäkter är kr. - UH har förslag om utökad dokumentation i form av fotokatalog på många Herder-verk. SO tar in offertförslag på färgkatalog i olika sidomfång. - SO redovisade Herder-gruppens idéer kring texter, bilder, utställningskatalog, atelje, ljud, vepa, annonser, affisch, vakter mm. - Vernissage 11 april, utställning 12 april 25 maj. - Munka konstlinje kan vara i orangeriet 12 april 6 maj och 12 maj 18 maj. SDH, IB och UH träffar Munka konstlinje den 14 feb. - Torsten Ljung har till föreningen skänkt 50 affischer och ett original av Lars Herder. b/ Höstsalong! KÖ redovisar salonggruppens arbete. - Tidpunkt för salongen är 11 okt 2 nov, platsen blir Sofiero slott. - Arrangemangets namn är Höstsalong! - SDH redovisar utkast till utställningsregler. - Vernissagekort bör göras i samma tryck som Herder-trycket för att hålla nere kostnaden. c/ Stipendiet: UH redovisar förslag till omarbetad text. Styrelsen enades om texten efter vissa justeringar, se bilaga. UH skickar färdig text till KÖ för publicering på hemsidan. 1 av 4

4 6. Kassarapport IP berättar att 2007 års verksamhet är reviderad. På revisorernas förslag beslutar styrelsen att skriva ner lagervärdet till kr. Tillgängliga medel på Pg kr, på bank kr. 7. Medlemsregistret och webben KÖ berättar om det omfattande bild och text arbetet med Herder-projektet på webben. Nyhetsbrev skickas ut var annan vecka till mail-innehavande medlemmar. Inbetalda medlemsavgifter sedan sist är 26 st. 8. Övriga frågor Info och kallelse till ÅM skickas senast 3 mars. Ska bl.a. innehålla uppmaning om betalning av årsavgift, info om Wanås-resan och lilla konstrundan den 24 mars. Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Susanne Dieroff-Hay Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 4

5 Bilaga Riktlinjer och bestämmelser för utdelning av Helsingborgs Konstförenings konststipendium. Helsingborgs Konstförening avser att med början år 2008 återkommande kunna utdela ett konststipendium. Stipendiet utgörs av SEK och ett diplom. Stipendiet ska tilldelas utövande konstnär utan hänsyn till ålder. Konstnären ska vara bofast i nordvästra Skåne eller ha annan anknytning till området. Stipendiet kan eventuellt delas mellan två konstnärer. Stipendiet ska tjäna uppmuntran till fortsatt konstnärligt skapande. Stipendiet söks inte utan det åligger konstföreningens styrelse att utse lämplig(a) stipendiat(er). Stipendiet utdelas vid något av föreningens arrangemang. Styrelsen Nordvästra Skåne definieras som följande kommuner: 3 av 4

6 4 av 4

7 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 19 mars 2008 kl , på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Bo Roland Larsson BRL Peter Berggren PB Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB Staffan Premmert SP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades med att SO hälsade alla och i synnerhet SP välkommen. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare SDH 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Styrelsens konstituering Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande SO V.ordförande KÖ Sekreterare UH Kassör IP Medlemsregister KÖ Klubbmästare IB Medlemsblad SDH, SP Inköpskommitté BR, IB, SO, SDH Rese ansvarig PB Webbsida KÖ Lageransvarig SO, IP Stipendiekommitté SO, IB, JR, SDH 5. Protokoll från årsmötet Protokoll från årsmöte genomgicks och lades till handlingarna. 6. Kassarapport I kassörens frånvaro rapporterar SO följande: Bank: 59651:41, PG: 32728:38, Totalt: 92379:89 kr 7. Medlemsregistret KÖ rapporterar att vi fn har möjlighet till max 365 medlemmar om de förnyar sitt medlemskap. Ökning har skett av antalet konstnärsmedlemmar som en följd av den exponering som getts på 1 av 2

8 webbsidan. 8. Inköpsnämnden Under påskrundan kommer inköpsnämnden att kunna handla konst och därutöver ges PB och UH mandat att under sin medlemsaktivitet Lilla konstrundan handla för vardera ca 5000 kr. 9. Medlemsaktiviteter a/ Herderutställningen: SO gör aktivitetskalender som skickas på mail till alla i styrelsen. Rekvisita lånad av Teknik på farfars tid för 3000 kr godkändes samt från Framtid gratis noterades med tacksamhet b/ Vecka 40: Låna en konstnär, lista måste sammanställas på möjliga konstnärer. UH menar att de främst bör omfatta medlemmar i KHF vilka därigenom ges ännu en medlemsfördel. IB uppdras se igenom vår lista på webben gällande vilka som kan komma ifråga till nästa möte. c/ Vi valde som inbjudningskort till höstsalongen Salong! kortet med Susannes egna glasögon. d/ Lilla konstrundan i påsk. Ett femtontal medlemmar deltar och resan går till Tomas Anagrius, Tomas Ackler, Inga Björstedt och Ingrid Hjärne. PB och UH medverkar från styrelsen. e/wanåsresan den 10 maj. Avfärd 8.30 från Tivoli i Helsingborg. Buss kostar 6572 kr, lunch 110 kr pp, entré Wanås 20 eller 40 kr (pensionär/vuxen), Kristianstad konsthall gratis. f/ Vi beslutar att inte medverka i kulturfesten i Ödåkra. 10. Övriga frågor a/ Vi har nu tillgång till eget föreningsrum på Vikingsberg och kan flytta in. B/ SDH visar förslag till vill till brev till medlemmar som anmält sig och vill ha synpunkter till nästa möte. 11. Kommande sammanträden Beslutade SM är den 10 april på Sofiero, den 4 juni (sannolikt på Vikingsberg), båda tillfällen kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Susanne Dieroff-Hay Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

9 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 10 april 2008 kl , på Sofiero Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Staffan Premmert SP Ulf Hedén UH Inga Björstedt IB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL 3. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 4. Kassarapport IP redovisar Pg 69083,38, Bank 48953, Rapport från Inköpskommittén BRL köpt Olja av Fredrik Rodhe, kor på Österlen för 4000 kr. UH och PB köpt under lilla konstrundan: Av Tomas Anagrius. Två glaserade keramikfat à kr samt två ex av Tomas bok om keramikens bakgrund i Kvidinge (varje bok kostade 300 kr). Av Tomas Ackler. En keramikskulptur a kr. Av Inga Björstedt. Tavla i tempera för 5000 kr. Av Ingrid Hjärne. Två litografier, hästmotiv. 900 kr/st. Vidare fastslogs att f.n. kan ingen total beloppsnivå för årets konstinköp beslutas. 6. Medlemsaktiviteter a/ Herder: Nytryckt katalog delas ut och priset fastställs till 30 kr. Vidare fastställdes pris för vykort till 10 kr och att lotteriet ska vara gratis. Pengar måste läggas i burk av köpare själv- utan kontroll av oss. BRL har ordnat passning av utställningen via Sofiero Vänner. Sofiero står för vernissagedryck, HKF för tilltugget. b/ Resan till Wanås mm. PB redogör för innehållet i resan, de olika besöken. 7. Rapport från lilla konstrundan Lilla konstrundan genomfördes på annandagen av UH och PB. JR deltog och summerar med omdömet Lyckat från början till slut, den runda som 16 medlemmar deltog i hos Thomas Anagrius, Tomas Ackler, Inga Björstedt och Ingrid Hjärne. 1 av 2

10 8. Kommande möten SM den 4 juni kl i vår nya lokal på Vikingsberg 9. Övriga frågor - SDH vill diskutera om en sista dag att vara anmäld för året. Inget beslut togs. - Meddelas att Killbergs har konto för föreningen så vi kan få faktura vid inköp. - IB berättar att i utställningen i Tullkammaren i Helsingör från Helsingborg enbart Emil Östlund deltar. - SDH vill ha synpunkter på sina välkomstbrev via . Därefter förklarades mötet avslutat och vi gick på rundvandring i Herder-rummen. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

11 Protokoll B Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 10 april 2008 kl , på Sofiero Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Staffan Premmert SP Ulf Hedén UH Inga Björstedt IB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL. 3. Firmatecknare Till att teckna föreningen utsågs, var för sig, ordförande Sofia Orre och kassör Ingrid Persson. Därefter förklarades möte B avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 1 av 1

12 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 2 juni 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB Peter Berggren PB 1. Mötets öppnande Mötet öppnades i vår nya lokal och med nya möbler. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IB. 3a. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes med tillägg av genomgång av föregående mötes protokoll som punkt 3, se bilaga 1. 3b. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 4. Summering av Herderutställningen på Sofiero Utställningen var mycket lyckad. Utställningskassan var kr, alltså intäkter från försäljning av kataloger och affischer. Vi har beviljats kr från kulturförvaltningen. Sofiero är jättenöjda och det har varit en för årstiden märkbar ökning av besökare. SO och UH ska snarast göra en redovisning till kulturförvaltningen för att ev. kunna erhålla bättre kostnadstäckning. Vi förrättade dragning av affischer till de som lämnat visitkort. De lyckliga vinnarna blev: Sara Wirfelt, Stockholm, Gun Johansson, Olle B Steen, Kristina Jonsson, Viken och Börje Svensson, Båstad. SO formulerar tackbrev till Lions och Sofiero vänner med flera som assisterat oss vid utställningen. 5. Wanås resan Resan till Wanås blev med bilar istället för buss- allt fungerade väl och folk var nöjda. PB redovisade ekonomin som godkändes. 6. Höstsalong Kö informerar om att en jury nu utsetts. PB utses att kontrollera hur de bäst ska arvoderas. SDH:s inbjudningsbrev gås noggrant igenom. Utställningen diskuteras och planeringen fortsätter. 7. Kassarapport PB redovisar uppgifter från IP: Pg kr. 1 av 2

13 8. Internet / Medlemsregistret 322 personer har betalt för Det har tillkommit 65 nya medlemmar under året. KÖ bearbetar adressregistret som innehåller många potentiella medlemmar. Webben uppdateras regelbundet. Vi har 25 aktiva konstnärer på webbsidan. De av dessa som ej betalar sin årsavgift tas bort från sidan 2 veckor före utlottning. 9. Övriga frågor a/ Utställningen i Helsingör. Föreningen uppvaktade Helsingörs konstförening på 60 års jubileet med ett blad av Eva Rex. b/ Att låna en konstnär. Vi måste snarast ha en lång lista med konstnärer som IB lovar ta fram. Vi samarbetar med Cityföreningens företagare men även Drottninggatans 38 företagare är intresserade att delta. Planeringsgruppen kommer att ha möte i juni. c/ Inköpsnämnden BRL informerar: Mapp från Grafiska sällskapet med tre litografier har kommit. Inköpsnämnden ska mötas inom kort. PB har inköpt litografi av C Göran Karlsson för 3750 kr inkl ram. d/ Årets vinstvisning planeras till november, med utlämning 30 november. e/ Kommande sammanträden: SM 14 aug, 11 sept, 6 okt och 13 nov på klubblokalen i Vikingsberg kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Inga Björstedt Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

14 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 augusti 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg SP Staffan Premmert JR Inga Björstedt IB Susanne Dieroff Hay SDH 1. Mötets öppnande Mötet öppnades och SO hälsade alla välkomna till höstens möten. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IB. 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Kassarapport KÖ rapporterar att på SHB finns kr och på Pg kr. Vi har f.n. 407 betalande medlemmar. 6. Inköpsnämnden BRL önskar beslut om belopp för årets lotteri. Inget beslut togs! Diskuterades att förlägga inköp till höstens salong och därefter se vilka kompletteringar som behöver göras. 7. Medlemsregistret KÖ rapporterar statistik kring medlemsutvecklingen. Diskuterades om konstnärsmedlemmar ska kategoriseras på hemsidan eller ej. IB funderar vidare. 8. Medlemsaktiviteter a/låna en konstnär v.40: SO berättar att brev nyligen sänts till konstnärer och näringsidkare. F.n. har 25 konstnärer anmält sig. SP ska skriva och producera info för skyltfönstren. Gruppen bestående av SP, UH, IB och SO har nästa möte 8 sep. Utställningen är 29 sep 5 okt. b/ Salong!: KÖ berättar att 33 anmälningsavgifter betalts av konstnärer hittills. Juryn bestående av fyra personer kostar kr. Diskuteras och beslutas att Giclée-tryck inte godtas. 1 av 2

15 9. Nästa års arrangemang Olika förslag till arrangemang diskuterades. I tur står samarbete med Helsingör. Kan möjligen en skulpturutställning var intressant? Möjligen kan nåt arrangemang förläggas till Dunkers efter SO:s samtal med Elisabeth Alsheimer. Vi bestämmer att vi var och en ska kolla på lokalarena och se vilka möjligheter som finns. vd ska göra under konstens vecka Ulf har lös idé om ett mexikanskt gästspel efter samtal med en konstnär. 10. Övriga frågor Vi ställer frågan till oss själv om 2009 års vinstutlämning kan ske på Vikingsberg! SO undersöker. 14. Kommande sammanträden Kommande sammanträden: SM 11 sept, 6 okt och 13 nov på klubblokalen i Vikingsberg kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Inga Björstedt Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

16 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 11 sep 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Susanne Dieroff Hay SDH Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Staffan Premmert SP Jan Risberg JR Inga Björstedt IB Ingrid Persson IP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, med tillägget p. 8 a Ekonomi, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Inför v.40 arrangemanget: Låna ett fönster SO rapporterar att 50 konstnärer deltar och ung lika många affärer. SP har gjort info-pratare som ska ställas i skyltfönstret. 6. Salong! a/trycksaker; Vernissagekort är klara sedan länge. Affisch är klar. Katalog blir ca 60 sidor men för dagen oklart vem som gör original och tryck. Flygblad? Inbjudningskort skickas genom SO:s försorg. Ska också innehålla inbetalningskort 2008, Låna ett fönster info. Istopp sker 22 sep 1800 av IP, KÖ SO och IB. b/ 287 konstnärer anmälda. Ett fåtal utan godkänd anknytning ska uppmanas att antingen bli medlem, om icke svara att de vill ha anm.avg åter (KÖ ombesörjer). c/ Jury om 4 personer börjar arbetet 15 sep kl 9 på Dunkers. Pågår sep. d/ KÖ presenterar bugetprognos. UH meddelar att HH ansökan om DDK godkänts. e/ Beslutas nytt pris på Salong om SEK, förslagsvis kallat Helsingborgs konstförenings HH-pris. UH undersöker om repr för HH vill dela ut priset. f/ Istopp, se ovan. g/ Vernissage: KÖ repr konstföreningen, Mogens Aasvang Helsingörs konstförening samt Borgmästare Karin Wredström inviger den 10 okt kl av 2

17 7. Medlemsregister Föreningen har f.n. 497 medlemmar. 8 Övrigt a/ Ekonomi IP redovisar PG kr och bank kr, summa kr. b/ Konstnärswebben. Konstnärer delas i två grupper enligt förslag från IB. Utfallet utvärderas om ett år. IB avgör inplacering efterhand och publicering sker först efter IB:s avgörande. 9. Kommande sammanträden Kommande sammanträden: SM 6 okt och 13 nov på klubblokalen i Vikingsberg kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 6 okt 2008 kl , på Sofiero Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Staffan Premmert SP Ingrid Persson IP Inga Björstedt IB Susanne Dieroff Hay SDH 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IP 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Inköpsnämnden BRL har köpt Tempera av Inga-Lill Angsbäck, Mellanting II, pris 4500 kr under Låna ett fönster -utställningen. Vinstsumma i år ligger på , dvs det värde som inköpt konst ska ha vid lotteriet (80% av inbet årsavgifter). Arkivvinster tas ut den 3 nov vid möte i I-gruppen. 6. Salong! a/ Vaktlista kompletterades. IB har uppdraget att skicka ut och hålla den aktuell. Medföljer här protokollet enligt den uppdatering som förelåg vid mötet. b-d/ SO gör instruktioner för passning, försäljning samt låsning/öppning, vilka skickas ut. e/ Vernissage: Karin Wredström inviger utställningen som öppnas kl 17. Det blir eldar utanför slottet, styrelsen serverar bröd (BRL ordnar) samt vin (Sofiero ordnar/vi betalar). Kontouppgifter för att utbetala vinstsummor till vinnare ordnas av IP. SDH gör två diplom till vinnare. f/ Utdelare av priser: UH för affischpriset, SE bank representant för SE priset och Karin Wredström för Helsingborgs konstförenings HH pris. g/ pressvisning to 14.30, SO skickar ut. h/ Katalog beställd i 500 ex. Säljpris 30 kr st. i/ IP ordnar växelkassa. j/ Namnskyltar till utställare och styrelse finns på slottet. 1 av 4

19 7. Årets lotteri Lottdragning sker vid SM den 13 nov kl Johans Cederholm tillfrågas som Not Publ av KÖ. Visningslokal ej klar, SO uppdras att försöka ordna. Istopp inför publicering av vinnare sker 17 nov kl. 18 på klubblokalen. 8. På Kryss 2009 Planeras att utställningen På Kryss ska ske i samarbete med Helsingör konstförening den 10/4 10/ på Sofiero vid säsongöppning. Möte sker i november mellan föreningarna. 9. Övrigt: a/ Låna ett fönster: Som helhet positivt att 54 konstnärer ställt ut i 49 fönster. Några få missförstånd mellan företagare och konstnär har förekommit. TV inslag sker på onsdag 8 okt. Utvärdering av konstnärernas utbyte ska göras av planeringsgruppen via enkät. b/ Ekonomi: IP redovisar Bankmedel om kr och Pg om kr. c/ Medlemstalet är 517 st, 20 är nya sedan förra SM. Det finns 66 konstnärer på vår webbsida. 14. Kommande sammanträden SM 13 nov kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Ingrid Persson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 4

20 Helsingborgs Konstförening Vaktlista för Salongen på Sofiero slott Datum Tid Namn Anm 11/ KÖ IP Lö KÖ SDH 12/ SO Sö IP 16/ SO To SO SO UH 17/ SO Fr JR JR 18/ IP Lö SP 19/ SP Sö IP 23/ SO To SO SO UH 24/ PB Fr PB PB UH 25/ KÖ Lö Föredrag KÖ 26/ KÖ Sö KÖ 30/ IB SO To IB SO IB SO 31/ IB SO Fr IB UH IB UH 1/ IB BRL Lö Allhelgonahelg 3 av 4

21 IB SP 2/ IB BRL Sö Allhelgonahelg IB SP 4 av 4

22 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 13 nov 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Ulf Hedén UH Bo Roland Larsson BRL Susanne Dieroff Hay SDH Staffan Premmert SP Ingrid Persson IP Inga Björstedt IB Peter Berggren PB Ulf Mossberg (punkt1-4) 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare PB 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Vinstlotteri Dragningen av 2008 års vinstlotteri genomfördes under överinseende av notarius publicus Ulf Mossberg. För vinstlista och vinnare, se bilagor. 5. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 6. Inköpsnämnden Utgår. 7. Ekonomi IP redovisar bankmedel om kr och Pg om kr. Räkningar föreligger dels från inköp vid Salong och dels ca kr för andra konstköp. Beslutas att SO och IP ska sammanställa en särredovisning för Salong inför nästa SM. 8. Medlemsregistret KÖ redovisar medlemsläget. För 2008 är det 543 medlemmar. 9. Rapport från möte med Helsingör konstförening. Inför 2009 år utställning På kryss har SO, KÖ och UH mött Helsingör konstförening. Vi avser att under april juni anordna två utställningar, en på trädgården bakom biblioteket i Helsingör och en på Sofiero i Helsingborg. Tema: Skulptur och textil. Ansökan om extern finansiering insänd av den danska föreningen. Styrelsemedlemmarna uppdras att till nästa SM ha förslag på utställare. Nytt möte i Helsingör den 16 dec. 1 av 5

23 10. Medlemsaktiviteter a/ Diskuterades våra erfarenheter från utställningen Salong! Se bilaga. b/ Åresmöte beslutas till 18 mars kl på Dunkers. SO kontaktar Dunkers. c/ Utskick med istopp 17 nov ska innehålla: Vinstlista, vinnarelista, info om årsmöte, inbetalningskort för medlemsavgift 2009, info om På kryss och konstresa i maj d/ PB uppdras organisera resa i maj e/ Skrivelse till Elisabeth Alsheimer ska skickas gällande möjlighet att arrangera salong på Dunkers kulturhus SO uppdrogs skicka brevet. 11. Övriga frågor Nästa SM blir den 2 dec på restaurang Bonasera Bonasera kl Kommande sammanträden SM: 2/12, 8/1, 12/2 18/3. ÅM 18/3. Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Peter Berggren Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 5

24 Bilaga Hbg konstförening Vinstlista 08 Vinst nr Konstnär Titel Teknik Värde Inköp 1 Bertil Englert Miman brons Sven Börtz 160 färglagda linjer olja 8000 salong 3 Lisa Gerdin Mina rum skulptur K G Dahlgren Päronens tid akryl 6000 salong 5 Inga Björstedt Shoija tempera Inga-Lill Angbäck Mellanting II tempera v 40 7 Viktor Praznik Förädlad pelare brons/diabas 4500 salong 8 Fredrik Rohde Kor i Brösarps backar olja James Coignard Mannequin bleu collage+bok C Göran Karlsson "Rutnät" litografi Helena Johansson Berlin olja 3500 salong 12 Kristina Tråcklare Balans 5 broderi 3300 salong 13 Sara Maria Valtonen Rotlös III olja 3200 salong 14 Ture Persson Hinner jag? stengods 2800 salong 15 Petter Pettersson Dublin vandring akvarell Tomas Ackler Par keramik Karin FrennessonWestblad And now? blandteknik 2500 salong 18 Brita Mohlin Paret på Malen färglitografi 2000 arkiv 19 Ingegärd Juhlin Minnet av Gustav o Rut akryl 2000 salong 20 Tomas Anagrius Fat och bok keramik Tomas Anagrius Fat och bok keramik Lise Lundgren Tulipanaros etsning 1700 arkiv 23 Lars Östling Kotte djuptryck 1700 arkiv 24 Tore Ahnoff Hustak litografi 1700 arkiv 25 Kerstin Cedell Händelse etsning 1600 arkiv 26 Ingrid Hjärne Lek litografi ram 27 Lars Johansson Rapphöna kol.etsning 1300 arkiv 28 Eva Rex Vispdans etsning 1200 salong 29 Lars Herder Rådhuset sign affisch 900 arkiv Summa Bo Roland tillgängligt Konstlotteriet 2008 Bilaga 3 av 5

25 Den 13 november 2008 var det dragning under opartiskt överinseende av Ulf Mossberg. Följande pristagare blev det: 1 Ulf Hedén 2 Agneta Ljungberg 3 Eva Niemi 4 Monica Hagebrand 5 Olof Sjöstrand 6 Torgil Anderberg 7 Per Gradin 8 Magnus Larsson 9 Anders Lindner 10 Rita Winde 11 Anita Lavèr 12 Bertil Norin 13 Margit Gustafson 14 Birthe Kjell Lindh 15 Gertrud Nilsson 16 Roland Nilsson 17 Erik Börjesson 18 Elisabeth Olsson-Linnersten 19 Gunne Götesdotter Örneskans 20 Inga-Lisa Ljungberg 21 Mona Haraldsen 22 Eyvind Andersen 23 Margareta Tomner 24 Kristina Tråcklare 25 Marianne Lunquist-Bergström 26 Börje Bäck 27 Lena Cronström 28 Jerker Thorvaldsson 29 Angela Jönsson Bilaga 4 av 5

26 Erfarenheter från Salong! Före: Mer provokation och mindre mainstream i utställningstemat Ska vi ha samma geografiska område eller utöka (Perstorp) Alla konstformer kan godtas. Juryn bedömer vad som antas. Stipendier från externa måste planeras i mycket god tid (året före) Bättre instruktioner för utländska betalningar Inget ska skickas tillbaka efter bedömning Större format på inlämnade foton Tider och gränser måste hållas CD skiva ska bifogas foton Bättre info borde funnit på danska sidan Under: Inga eller få besökare på vardagskvällar Bättre registrering av besökare behövs Vaktlistan måste vara bättre organiserad Hjälp från externa behövs vik vakt Bättre rutiner vid handpenning och köp behövs Helger och inledning behöver två vakter Fler i styrelsen måste delta aktivt i planering och genomförande Vi borde haft en gästbok Tryck/ info Katalogen var svårsåld men fin Pris ska tryckas på katalogens framsida Fler affischer måste ut och nya kanaler hittas Gör speciella inbjudningar till konstföreningar, arbetsplatser, skolor 5 av 5

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille ARBETSORDNING För Stora Tuna Folkdansgille 2014 Fastställd på styrelsemöte 2014-10-08 ARBETSORDNING 2014-03-12 ST. TUNA FDG sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Policy 3. Roller och ansvar

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Tid: Tisdagen den 15 januari 2013 Plats: Närvarande: Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Rune Fransén, ordförande Roland Blomqvist Kennert Täck Pia Prestel, tjänstgörande sekreterare vid

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Kallelse till Styrelsemöte

Kallelse till Styrelsemöte Kallelse till Styrelsemöte Tid: Tisdagen den 15 januari 2013, klockan 18.00. Plats: Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Dagordning 13001 Mötets öppnande - Dagordningen fastställs - Föregående

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer