Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl , på HD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD"

Transkript

1 :18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl , på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare KÖ. 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Medlemsprojekt a/ Herder-arbetsgrupp består av SO, SS, JR samt BRL med SO som sammankallande. Herderutställningen öppnar med vernissage en vecka före beräknat, den 12/4, och det är därmed lite oklart när den slutar. Vi har uppgett 25/5 men på Sofieros hemsida står den 11/5. SO reder ut vad som gäller. Ett besök på kulturmagasinet finns bokat den 16 jan kl. 13 för att se på den Herder-konst som vi avser låna. SO, SS, BRL, JR och SDH vill delta. Prisexempel på katalog föreligger från SO men det delegeras till arbetsgruppen att fortsätta planeringen av denna. Dock gäller att den ska vara säljbar och intressant att bevara för besökaren. Arbetsgruppen uppdras att göra en budget för arrangemanget. Budget måste finnas tillgänglig då SO och UH ska utforma ansökan om stöd från Kulturförvaltningen för utställningen. Ansökan lämnas senast två veckor före arrangemangsstart, alltså 12 feb. b/ Salong arbetsgrupp består av KÖ, SDH, SO samt IB med KÖ som sammankallande. Prisförslag för hyra av H55 föreligger men det uppdras till arbetsgruppen att göra klar en budget för arrangemanget till nästa SM. 6. Inför årsmötet SO presenterar program enligt dagordningen. Vi väljer att ha en vinst att lotta ut och SS uppdras att välja vinst ur lagret. 7. Kassarapport Uppgifterna redovisas nästa styrelsemöte då IP inte kunde närvara. 8. Internet och medlemsfrågor a/ KÖ redovisar att f.n. har 28 medlemmar betalt för Sida 1 av 2

2 :18 b/ Specialutskicket strax före jul (ca 2000 mail) gav omedelbart 6 nya medlemmar. Dessutom återinträdde en av de gamla konstnärsmedlemmarna (Mary Segerfalk). c/ Medlemsutskick sker för närvarande var 14:e dag. d/ Nya rubriker på webben: TV-tips, Föredrag och kurser i konsthistoria e/ Startsidan har nyhetsrubriker f/ Nu är det 9 etablerade + 5 övriga konstnärer på våra konstnärssidor g/ Konstrundan 2008: Vi har faktiskt minst 24 medlemmar som deltar! Se separat lista. h/ SKR har inbjudit till följande aktiviteter i vår: Lö Dunkers: Fotots betydelse i samtidskonsten Lö Wanås: distriktsstämma med anförande av Marika Wachtmeister j/ En lista med aktuella konstnärer vår påskrunda presenterades och mötet överlät till PB och UH att välja besök ur den. 9. Övriga frågor a/ Utdelande av stipendium som bordlades under 2007 diskuterades. IB, SO och SDH beslöts utgöra stipendiegrupp. UH formulerar om JR:s förslag till kriterier enligt vår diskussion. Klart nästa SM. b/ SDH har värvat nya medlemmar och vill att styrelsen utformar ett välkomstbrev för alla nya medlemmar. SDH och KÖ uppdras utforma brevet. c/ KÖ meddelar att föreningen numera finns på Wikipedia. JR fyller i att pedia är kortform för gammalgrekiska paidea som betyder fostran och bildning. 14. Kommande sammanträden SM den 7 feb, 12 mars (efter ÅM) 19 mars, 10 april, 4 juni kl ÅM den 12 mars kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Kjell Östlund Sekreterare Ordförande Justerare Sida 2 av 2

3 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 7 feb 2008 kl , på SFF Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Bo Roland Larsson BRL Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare SDH 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Kommande verksamhet a/ Sofiero och Lars Herder. - SO och UH har arbetat fram ansökan om medel till Kulturförvaltningen. Kostnaden för arrangemanget ligger kring kr och beräknade intäkter är kr. - UH har förslag om utökad dokumentation i form av fotokatalog på många Herder-verk. SO tar in offertförslag på färgkatalog i olika sidomfång. - SO redovisade Herder-gruppens idéer kring texter, bilder, utställningskatalog, atelje, ljud, vepa, annonser, affisch, vakter mm. - Vernissage 11 april, utställning 12 april 25 maj. - Munka konstlinje kan vara i orangeriet 12 april 6 maj och 12 maj 18 maj. SDH, IB och UH träffar Munka konstlinje den 14 feb. - Torsten Ljung har till föreningen skänkt 50 affischer och ett original av Lars Herder. b/ Höstsalong! KÖ redovisar salonggruppens arbete. - Tidpunkt för salongen är 11 okt 2 nov, platsen blir Sofiero slott. - Arrangemangets namn är Höstsalong! - SDH redovisar utkast till utställningsregler. - Vernissagekort bör göras i samma tryck som Herder-trycket för att hålla nere kostnaden. c/ Stipendiet: UH redovisar förslag till omarbetad text. Styrelsen enades om texten efter vissa justeringar, se bilaga. UH skickar färdig text till KÖ för publicering på hemsidan. 1 av 4

4 6. Kassarapport IP berättar att 2007 års verksamhet är reviderad. På revisorernas förslag beslutar styrelsen att skriva ner lagervärdet till kr. Tillgängliga medel på Pg kr, på bank kr. 7. Medlemsregistret och webben KÖ berättar om det omfattande bild och text arbetet med Herder-projektet på webben. Nyhetsbrev skickas ut var annan vecka till mail-innehavande medlemmar. Inbetalda medlemsavgifter sedan sist är 26 st. 8. Övriga frågor Info och kallelse till ÅM skickas senast 3 mars. Ska bl.a. innehålla uppmaning om betalning av årsavgift, info om Wanås-resan och lilla konstrundan den 24 mars. Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Susanne Dieroff-Hay Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 4

5 Bilaga Riktlinjer och bestämmelser för utdelning av Helsingborgs Konstförenings konststipendium. Helsingborgs Konstförening avser att med början år 2008 återkommande kunna utdela ett konststipendium. Stipendiet utgörs av SEK och ett diplom. Stipendiet ska tilldelas utövande konstnär utan hänsyn till ålder. Konstnären ska vara bofast i nordvästra Skåne eller ha annan anknytning till området. Stipendiet kan eventuellt delas mellan två konstnärer. Stipendiet ska tjäna uppmuntran till fortsatt konstnärligt skapande. Stipendiet söks inte utan det åligger konstföreningens styrelse att utse lämplig(a) stipendiat(er). Stipendiet utdelas vid något av föreningens arrangemang. Styrelsen Nordvästra Skåne definieras som följande kommuner: 3 av 4

6 4 av 4

7 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 19 mars 2008 kl , på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Bo Roland Larsson BRL Peter Berggren PB Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB Staffan Premmert SP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades med att SO hälsade alla och i synnerhet SP välkommen. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare SDH 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Styrelsens konstituering Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande SO V.ordförande KÖ Sekreterare UH Kassör IP Medlemsregister KÖ Klubbmästare IB Medlemsblad SDH, SP Inköpskommitté BR, IB, SO, SDH Rese ansvarig PB Webbsida KÖ Lageransvarig SO, IP Stipendiekommitté SO, IB, JR, SDH 5. Protokoll från årsmötet Protokoll från årsmöte genomgicks och lades till handlingarna. 6. Kassarapport I kassörens frånvaro rapporterar SO följande: Bank: 59651:41, PG: 32728:38, Totalt: 92379:89 kr 7. Medlemsregistret KÖ rapporterar att vi fn har möjlighet till max 365 medlemmar om de förnyar sitt medlemskap. Ökning har skett av antalet konstnärsmedlemmar som en följd av den exponering som getts på 1 av 2

8 webbsidan. 8. Inköpsnämnden Under påskrundan kommer inköpsnämnden att kunna handla konst och därutöver ges PB och UH mandat att under sin medlemsaktivitet Lilla konstrundan handla för vardera ca 5000 kr. 9. Medlemsaktiviteter a/ Herderutställningen: SO gör aktivitetskalender som skickas på mail till alla i styrelsen. Rekvisita lånad av Teknik på farfars tid för 3000 kr godkändes samt från Framtid gratis noterades med tacksamhet b/ Vecka 40: Låna en konstnär, lista måste sammanställas på möjliga konstnärer. UH menar att de främst bör omfatta medlemmar i KHF vilka därigenom ges ännu en medlemsfördel. IB uppdras se igenom vår lista på webben gällande vilka som kan komma ifråga till nästa möte. c/ Vi valde som inbjudningskort till höstsalongen Salong! kortet med Susannes egna glasögon. d/ Lilla konstrundan i påsk. Ett femtontal medlemmar deltar och resan går till Tomas Anagrius, Tomas Ackler, Inga Björstedt och Ingrid Hjärne. PB och UH medverkar från styrelsen. e/wanåsresan den 10 maj. Avfärd 8.30 från Tivoli i Helsingborg. Buss kostar 6572 kr, lunch 110 kr pp, entré Wanås 20 eller 40 kr (pensionär/vuxen), Kristianstad konsthall gratis. f/ Vi beslutar att inte medverka i kulturfesten i Ödåkra. 10. Övriga frågor a/ Vi har nu tillgång till eget föreningsrum på Vikingsberg och kan flytta in. B/ SDH visar förslag till vill till brev till medlemmar som anmält sig och vill ha synpunkter till nästa möte. 11. Kommande sammanträden Beslutade SM är den 10 april på Sofiero, den 4 juni (sannolikt på Vikingsberg), båda tillfällen kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Susanne Dieroff-Hay Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

9 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 10 april 2008 kl , på Sofiero Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Staffan Premmert SP Ulf Hedén UH Inga Björstedt IB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL 3. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 4. Kassarapport IP redovisar Pg 69083,38, Bank 48953, Rapport från Inköpskommittén BRL köpt Olja av Fredrik Rodhe, kor på Österlen för 4000 kr. UH och PB köpt under lilla konstrundan: Av Tomas Anagrius. Två glaserade keramikfat à kr samt två ex av Tomas bok om keramikens bakgrund i Kvidinge (varje bok kostade 300 kr). Av Tomas Ackler. En keramikskulptur a kr. Av Inga Björstedt. Tavla i tempera för 5000 kr. Av Ingrid Hjärne. Två litografier, hästmotiv. 900 kr/st. Vidare fastslogs att f.n. kan ingen total beloppsnivå för årets konstinköp beslutas. 6. Medlemsaktiviteter a/ Herder: Nytryckt katalog delas ut och priset fastställs till 30 kr. Vidare fastställdes pris för vykort till 10 kr och att lotteriet ska vara gratis. Pengar måste läggas i burk av köpare själv- utan kontroll av oss. BRL har ordnat passning av utställningen via Sofiero Vänner. Sofiero står för vernissagedryck, HKF för tilltugget. b/ Resan till Wanås mm. PB redogör för innehållet i resan, de olika besöken. 7. Rapport från lilla konstrundan Lilla konstrundan genomfördes på annandagen av UH och PB. JR deltog och summerar med omdömet Lyckat från början till slut, den runda som 16 medlemmar deltog i hos Thomas Anagrius, Tomas Ackler, Inga Björstedt och Ingrid Hjärne. 1 av 2

10 8. Kommande möten SM den 4 juni kl i vår nya lokal på Vikingsberg 9. Övriga frågor - SDH vill diskutera om en sista dag att vara anmäld för året. Inget beslut togs. - Meddelas att Killbergs har konto för föreningen så vi kan få faktura vid inköp. - IB berättar att i utställningen i Tullkammaren i Helsingör från Helsingborg enbart Emil Östlund deltar. - SDH vill ha synpunkter på sina välkomstbrev via . Därefter förklarades mötet avslutat och vi gick på rundvandring i Herder-rummen. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

11 Protokoll B Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 10 april 2008 kl , på Sofiero Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Staffan Premmert SP Ulf Hedén UH Inga Björstedt IB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL. 3. Firmatecknare Till att teckna föreningen utsågs, var för sig, ordförande Sofia Orre och kassör Ingrid Persson. Därefter förklarades möte B avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 1 av 1

12 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 2 juni 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Staffan Premmert SP Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg JR Susanne Dieroff Hay SDH Inga Björstedt IB Peter Berggren PB 1. Mötets öppnande Mötet öppnades i vår nya lokal och med nya möbler. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IB. 3a. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes med tillägg av genomgång av föregående mötes protokoll som punkt 3, se bilaga 1. 3b. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 4. Summering av Herderutställningen på Sofiero Utställningen var mycket lyckad. Utställningskassan var kr, alltså intäkter från försäljning av kataloger och affischer. Vi har beviljats kr från kulturförvaltningen. Sofiero är jättenöjda och det har varit en för årstiden märkbar ökning av besökare. SO och UH ska snarast göra en redovisning till kulturförvaltningen för att ev. kunna erhålla bättre kostnadstäckning. Vi förrättade dragning av affischer till de som lämnat visitkort. De lyckliga vinnarna blev: Sara Wirfelt, Stockholm, Gun Johansson, Olle B Steen, Kristina Jonsson, Viken och Börje Svensson, Båstad. SO formulerar tackbrev till Lions och Sofiero vänner med flera som assisterat oss vid utställningen. 5. Wanås resan Resan till Wanås blev med bilar istället för buss- allt fungerade väl och folk var nöjda. PB redovisade ekonomin som godkändes. 6. Höstsalong Kö informerar om att en jury nu utsetts. PB utses att kontrollera hur de bäst ska arvoderas. SDH:s inbjudningsbrev gås noggrant igenom. Utställningen diskuteras och planeringen fortsätter. 7. Kassarapport PB redovisar uppgifter från IP: Pg kr. 1 av 2

13 8. Internet / Medlemsregistret 322 personer har betalt för Det har tillkommit 65 nya medlemmar under året. KÖ bearbetar adressregistret som innehåller många potentiella medlemmar. Webben uppdateras regelbundet. Vi har 25 aktiva konstnärer på webbsidan. De av dessa som ej betalar sin årsavgift tas bort från sidan 2 veckor före utlottning. 9. Övriga frågor a/ Utställningen i Helsingör. Föreningen uppvaktade Helsingörs konstförening på 60 års jubileet med ett blad av Eva Rex. b/ Att låna en konstnär. Vi måste snarast ha en lång lista med konstnärer som IB lovar ta fram. Vi samarbetar med Cityföreningens företagare men även Drottninggatans 38 företagare är intresserade att delta. Planeringsgruppen kommer att ha möte i juni. c/ Inköpsnämnden BRL informerar: Mapp från Grafiska sällskapet med tre litografier har kommit. Inköpsnämnden ska mötas inom kort. PB har inköpt litografi av C Göran Karlsson för 3750 kr inkl ram. d/ Årets vinstvisning planeras till november, med utlämning 30 november. e/ Kommande sammanträden: SM 14 aug, 11 sept, 6 okt och 13 nov på klubblokalen i Vikingsberg kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Inga Björstedt Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

14 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 augusti 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson IP Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Jan Risberg SP Staffan Premmert JR Inga Björstedt IB Susanne Dieroff Hay SDH 1. Mötets öppnande Mötet öppnades och SO hälsade alla välkomna till höstens möten. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IB. 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Kassarapport KÖ rapporterar att på SHB finns kr och på Pg kr. Vi har f.n. 407 betalande medlemmar. 6. Inköpsnämnden BRL önskar beslut om belopp för årets lotteri. Inget beslut togs! Diskuterades att förlägga inköp till höstens salong och därefter se vilka kompletteringar som behöver göras. 7. Medlemsregistret KÖ rapporterar statistik kring medlemsutvecklingen. Diskuterades om konstnärsmedlemmar ska kategoriseras på hemsidan eller ej. IB funderar vidare. 8. Medlemsaktiviteter a/låna en konstnär v.40: SO berättar att brev nyligen sänts till konstnärer och näringsidkare. F.n. har 25 konstnärer anmält sig. SP ska skriva och producera info för skyltfönstren. Gruppen bestående av SP, UH, IB och SO har nästa möte 8 sep. Utställningen är 29 sep 5 okt. b/ Salong!: KÖ berättar att 33 anmälningsavgifter betalts av konstnärer hittills. Juryn bestående av fyra personer kostar kr. Diskuteras och beslutas att Giclée-tryck inte godtas. 1 av 2

15 9. Nästa års arrangemang Olika förslag till arrangemang diskuterades. I tur står samarbete med Helsingör. Kan möjligen en skulpturutställning var intressant? Möjligen kan nåt arrangemang förläggas till Dunkers efter SO:s samtal med Elisabeth Alsheimer. Vi bestämmer att vi var och en ska kolla på lokalarena och se vilka möjligheter som finns. vd ska göra under konstens vecka Ulf har lös idé om ett mexikanskt gästspel efter samtal med en konstnär. 10. Övriga frågor Vi ställer frågan till oss själv om 2009 års vinstutlämning kan ske på Vikingsberg! SO undersöker. 14. Kommande sammanträden Kommande sammanträden: SM 11 sept, 6 okt och 13 nov på klubblokalen i Vikingsberg kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Inga Björstedt Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

16 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 11 sep 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Susanne Dieroff Hay SDH Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Staffan Premmert SP Jan Risberg JR Inga Björstedt IB Ingrid Persson IP 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare BRL 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, med tillägget p. 8 a Ekonomi, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Inför v.40 arrangemanget: Låna ett fönster SO rapporterar att 50 konstnärer deltar och ung lika många affärer. SP har gjort info-pratare som ska ställas i skyltfönstret. 6. Salong! a/trycksaker; Vernissagekort är klara sedan länge. Affisch är klar. Katalog blir ca 60 sidor men för dagen oklart vem som gör original och tryck. Flygblad? Inbjudningskort skickas genom SO:s försorg. Ska också innehålla inbetalningskort 2008, Låna ett fönster info. Istopp sker 22 sep 1800 av IP, KÖ SO och IB. b/ 287 konstnärer anmälda. Ett fåtal utan godkänd anknytning ska uppmanas att antingen bli medlem, om icke svara att de vill ha anm.avg åter (KÖ ombesörjer). c/ Jury om 4 personer börjar arbetet 15 sep kl 9 på Dunkers. Pågår sep. d/ KÖ presenterar bugetprognos. UH meddelar att HH ansökan om DDK godkänts. e/ Beslutas nytt pris på Salong om SEK, förslagsvis kallat Helsingborgs konstförenings HH-pris. UH undersöker om repr för HH vill dela ut priset. f/ Istopp, se ovan. g/ Vernissage: KÖ repr konstföreningen, Mogens Aasvang Helsingörs konstförening samt Borgmästare Karin Wredström inviger den 10 okt kl av 2

17 7. Medlemsregister Föreningen har f.n. 497 medlemmar. 8 Övrigt a/ Ekonomi IP redovisar PG kr och bank kr, summa kr. b/ Konstnärswebben. Konstnärer delas i två grupper enligt förslag från IB. Utfallet utvärderas om ett år. IB avgör inplacering efterhand och publicering sker först efter IB:s avgörande. 9. Kommande sammanträden Kommande sammanträden: SM 6 okt och 13 nov på klubblokalen i Vikingsberg kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Bo Roland Larsson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 2

18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 6 okt 2008 kl , på Sofiero Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Bo Roland Larsson BRL Staffan Premmert SP Ingrid Persson IP Inga Björstedt IB Susanne Dieroff Hay SDH 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare IP 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 5. Inköpsnämnden BRL har köpt Tempera av Inga-Lill Angsbäck, Mellanting II, pris 4500 kr under Låna ett fönster -utställningen. Vinstsumma i år ligger på , dvs det värde som inköpt konst ska ha vid lotteriet (80% av inbet årsavgifter). Arkivvinster tas ut den 3 nov vid möte i I-gruppen. 6. Salong! a/ Vaktlista kompletterades. IB har uppdraget att skicka ut och hålla den aktuell. Medföljer här protokollet enligt den uppdatering som förelåg vid mötet. b-d/ SO gör instruktioner för passning, försäljning samt låsning/öppning, vilka skickas ut. e/ Vernissage: Karin Wredström inviger utställningen som öppnas kl 17. Det blir eldar utanför slottet, styrelsen serverar bröd (BRL ordnar) samt vin (Sofiero ordnar/vi betalar). Kontouppgifter för att utbetala vinstsummor till vinnare ordnas av IP. SDH gör två diplom till vinnare. f/ Utdelare av priser: UH för affischpriset, SE bank representant för SE priset och Karin Wredström för Helsingborgs konstförenings HH pris. g/ pressvisning to 14.30, SO skickar ut. h/ Katalog beställd i 500 ex. Säljpris 30 kr st. i/ IP ordnar växelkassa. j/ Namnskyltar till utställare och styrelse finns på slottet. 1 av 4

19 7. Årets lotteri Lottdragning sker vid SM den 13 nov kl Johans Cederholm tillfrågas som Not Publ av KÖ. Visningslokal ej klar, SO uppdras att försöka ordna. Istopp inför publicering av vinnare sker 17 nov kl. 18 på klubblokalen. 8. På Kryss 2009 Planeras att utställningen På Kryss ska ske i samarbete med Helsingör konstförening den 10/4 10/ på Sofiero vid säsongöppning. Möte sker i november mellan föreningarna. 9. Övrigt: a/ Låna ett fönster: Som helhet positivt att 54 konstnärer ställt ut i 49 fönster. Några få missförstånd mellan företagare och konstnär har förekommit. TV inslag sker på onsdag 8 okt. Utvärdering av konstnärernas utbyte ska göras av planeringsgruppen via enkät. b/ Ekonomi: IP redovisar Bankmedel om kr och Pg om kr. c/ Medlemstalet är 517 st, 20 är nya sedan förra SM. Det finns 66 konstnärer på vår webbsida. 14. Kommande sammanträden SM 13 nov kl Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Ingrid Persson Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 4

20 Helsingborgs Konstförening Vaktlista för Salongen på Sofiero slott Datum Tid Namn Anm 11/ KÖ IP Lö KÖ SDH 12/ SO Sö IP 16/ SO To SO SO UH 17/ SO Fr JR JR 18/ IP Lö SP 19/ SP Sö IP 23/ SO To SO SO UH 24/ PB Fr PB PB UH 25/ KÖ Lö Föredrag KÖ 26/ KÖ Sö KÖ 30/ IB SO To IB SO IB SO 31/ IB SO Fr IB UH IB UH 1/ IB BRL Lö Allhelgonahelg 3 av 4

21 IB SP 2/ IB BRL Sö Allhelgonahelg IB SP 4 av 4

22 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 13 nov 2008 kl , på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Ulf Hedén UH Bo Roland Larsson BRL Susanne Dieroff Hay SDH Staffan Premmert SP Ingrid Persson IP Inga Björstedt IB Peter Berggren PB Ulf Mossberg (punkt1-4) 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande valdes SO, till sekreterare UH och justerare PB 3. Förslag till Dagordning Förslag till dagordning godkändes, se bilaga Vinstlotteri Dragningen av 2008 års vinstlotteri genomfördes under överinseende av notarius publicus Ulf Mossberg. För vinstlista och vinnare, se bilagor. 5. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående styrelsemöte fastställdes. 6. Inköpsnämnden Utgår. 7. Ekonomi IP redovisar bankmedel om kr och Pg om kr. Räkningar föreligger dels från inköp vid Salong och dels ca kr för andra konstköp. Beslutas att SO och IP ska sammanställa en särredovisning för Salong inför nästa SM. 8. Medlemsregistret KÖ redovisar medlemsläget. För 2008 är det 543 medlemmar. 9. Rapport från möte med Helsingör konstförening. Inför 2009 år utställning På kryss har SO, KÖ och UH mött Helsingör konstförening. Vi avser att under april juni anordna två utställningar, en på trädgården bakom biblioteket i Helsingör och en på Sofiero i Helsingborg. Tema: Skulptur och textil. Ansökan om extern finansiering insänd av den danska föreningen. Styrelsemedlemmarna uppdras att till nästa SM ha förslag på utställare. Nytt möte i Helsingör den 16 dec. 1 av 5

23 10. Medlemsaktiviteter a/ Diskuterades våra erfarenheter från utställningen Salong! Se bilaga. b/ Åresmöte beslutas till 18 mars kl på Dunkers. SO kontaktar Dunkers. c/ Utskick med istopp 17 nov ska innehålla: Vinstlista, vinnarelista, info om årsmöte, inbetalningskort för medlemsavgift 2009, info om På kryss och konstresa i maj d/ PB uppdras organisera resa i maj e/ Skrivelse till Elisabeth Alsheimer ska skickas gällande möjlighet att arrangera salong på Dunkers kulturhus SO uppdrogs skicka brevet. 11. Övriga frågor Nästa SM blir den 2 dec på restaurang Bonasera Bonasera kl Kommande sammanträden SM: 2/12, 8/1, 12/2 18/3. ÅM 18/3. Därefter förklarades mötet avslutat. Ulf Hedén Sofia Orre Peter Berggren Sekreterare Ordförande Justerare 2 av 5

24 Bilaga Hbg konstförening Vinstlista 08 Vinst nr Konstnär Titel Teknik Värde Inköp 1 Bertil Englert Miman brons Sven Börtz 160 färglagda linjer olja 8000 salong 3 Lisa Gerdin Mina rum skulptur K G Dahlgren Päronens tid akryl 6000 salong 5 Inga Björstedt Shoija tempera Inga-Lill Angbäck Mellanting II tempera v 40 7 Viktor Praznik Förädlad pelare brons/diabas 4500 salong 8 Fredrik Rohde Kor i Brösarps backar olja James Coignard Mannequin bleu collage+bok C Göran Karlsson "Rutnät" litografi Helena Johansson Berlin olja 3500 salong 12 Kristina Tråcklare Balans 5 broderi 3300 salong 13 Sara Maria Valtonen Rotlös III olja 3200 salong 14 Ture Persson Hinner jag? stengods 2800 salong 15 Petter Pettersson Dublin vandring akvarell Tomas Ackler Par keramik Karin FrennessonWestblad And now? blandteknik 2500 salong 18 Brita Mohlin Paret på Malen färglitografi 2000 arkiv 19 Ingegärd Juhlin Minnet av Gustav o Rut akryl 2000 salong 20 Tomas Anagrius Fat och bok keramik Tomas Anagrius Fat och bok keramik Lise Lundgren Tulipanaros etsning 1700 arkiv 23 Lars Östling Kotte djuptryck 1700 arkiv 24 Tore Ahnoff Hustak litografi 1700 arkiv 25 Kerstin Cedell Händelse etsning 1600 arkiv 26 Ingrid Hjärne Lek litografi ram 27 Lars Johansson Rapphöna kol.etsning 1300 arkiv 28 Eva Rex Vispdans etsning 1200 salong 29 Lars Herder Rådhuset sign affisch 900 arkiv Summa Bo Roland tillgängligt Konstlotteriet 2008 Bilaga 3 av 5

25 Den 13 november 2008 var det dragning under opartiskt överinseende av Ulf Mossberg. Följande pristagare blev det: 1 Ulf Hedén 2 Agneta Ljungberg 3 Eva Niemi 4 Monica Hagebrand 5 Olof Sjöstrand 6 Torgil Anderberg 7 Per Gradin 8 Magnus Larsson 9 Anders Lindner 10 Rita Winde 11 Anita Lavèr 12 Bertil Norin 13 Margit Gustafson 14 Birthe Kjell Lindh 15 Gertrud Nilsson 16 Roland Nilsson 17 Erik Börjesson 18 Elisabeth Olsson-Linnersten 19 Gunne Götesdotter Örneskans 20 Inga-Lisa Ljungberg 21 Mona Haraldsen 22 Eyvind Andersen 23 Margareta Tomner 24 Kristina Tråcklare 25 Marianne Lunquist-Bergström 26 Börje Bäck 27 Lena Cronström 28 Jerker Thorvaldsson 29 Angela Jönsson Bilaga 4 av 5

26 Erfarenheter från Salong! Före: Mer provokation och mindre mainstream i utställningstemat Ska vi ha samma geografiska område eller utöka (Perstorp) Alla konstformer kan godtas. Juryn bedömer vad som antas. Stipendier från externa måste planeras i mycket god tid (året före) Bättre instruktioner för utländska betalningar Inget ska skickas tillbaka efter bedömning Större format på inlämnade foton Tider och gränser måste hållas CD skiva ska bifogas foton Bättre info borde funnit på danska sidan Under: Inga eller få besökare på vardagskvällar Bättre registrering av besökare behövs Vaktlistan måste vara bättre organiserad Hjälp från externa behövs vik vakt Bättre rutiner vid handpenning och köp behövs Helger och inledning behöver två vakter Fler i styrelsen måste delta aktivt i planering och genomförande Vi borde haft en gästbok Tryck/ info Katalogen var svårsåld men fin Pris ska tryckas på katalogens framsida Fler affischer måste ut och nya kanaler hittas Gör speciella inbjudningar till konstföreningar, arbetsplatser, skolor 5 av 5

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 13 nov 2008 kl. 18.00, på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 13 nov 2008 kl. 18.00, på Vikingsberg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 13 nov 2008 kl. 18.00, på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Ulf Hedén

Läs mer

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 maj 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Ulf Hedén UH Peter Berggren PB Ingrid Persson IP Kjell Östlund

Läs mer

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Bo Roland

Läs mer

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 januari 2010 kl. 18.00, på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 januari 2010 kl. 18.00, på Vikingsberg Protokoll Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 14 januari 2010 kl. 18.00, på Vikingsberg Närvarande: Sofia Orre SO Anders Lindner AL Kjell Östlund KÖ Bo Roland Larsson BRL Ulf

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 16 januari 2014 kl. 18.00, SVECOs lokaler, Helsingborg

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 16 januari 2014 kl. 18.00, SVECOs lokaler, Helsingborg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 16 januari 2014 kl. 18.00, SVECOs lokaler, Helsingborg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Kerstin Schultz KS Ingrid Hennell IH Ulf

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015/2016

Verksamhetsberättelse för 2015/2016 Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för 2015/2016 Styrelse PO Brandeker ordförande Lena Sandin vice ordförande LG Karlsson kassör Monika Patz-Strömstedt sekreterare Raili Kalliovaara

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2009 var 117 (120) stycken medlemmar. Vi har fått 15 nya medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Årsstämma - Brf Bergakungen

Årsstämma - Brf Bergakungen HSB Brf Bergakungen Sida 1 (5) Årsstämma - Brf Bergakungen Datum 21 februari 2008 Klockan 19:00 Plats Föreningslokalen Becksjudarvägen 33-35 Dagordning Stämman öppnas 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Ordförande Lasse Törnqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Niclas Hallberg valdes till justerare för dagens protokoll.

Ordförande Lasse Törnqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Niclas Hallberg valdes till justerare för dagens protokoll. 1 Protokoll nr 5 2004/2005 2004-11-01 Sammanträde: Styrelsemöte Tid: 26 Oktober 2004 Plats: Närvarande: 1 Öppnande Jenny Nyström Skolan Lasse Törnqvist Niclas Hallberg Eva Lindh Marie Norregårdh Susanne

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Arilds Byalag. Protokoll. Gunnar Andréen, sekr (närv delvis) Ulf Arthursson,

Arilds Byalag. Protokoll. Gunnar Andréen, sekr (närv delvis) Ulf Arthursson, Gunnar Andréen, sekr (närv delvis) Ulf Arthursson, Kristina Bergwall Jan Eriksson (ej närvarande) Lena Janson, (ej närvarande) Sverker Johansson, (ej närvarande) Cathrine Lundgren Göran Oldén Claes Ståhle,

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt.

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt. 2014-12-07 sida 1(7) Protokoll från styrelsemöte i Seniorerschack Stockholm nr 7/2014 Tid: 4 december 2014, direkt efter spelet Bilagor Plats: Stockholms Schacksalonger 1. kassörens rapport Kallade: Sven-Gunnar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 23 april 2014 Plats: Bergshyddan Blueshyddan, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Annelie Persson, kassör Anna-Pia

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson,

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson, PROTOKOLL 2009-10-19 Protokoll fört vid möte med styrelsen för Gamleby OK i Klubbstugan, Heda den 19 oktober 2009 kl.18.30 20.45. Närvarande: Tomas Holgersson ordf., Solvig Petersson, Lena Persson, Hans

Läs mer

Arilds Byalag. STYRELSEMÖTE Posthuset den 15 juni. 2009 Kl. 09.00 12.00 PROTOKOLL

Arilds Byalag. STYRELSEMÖTE Posthuset den 15 juni. 2009 Kl. 09.00 12.00 PROTOKOLL Gunnar Andréen, sekr Ulf Arthursson Kristina Bergwall, förhindrad Jan Erikson Lena Janson, Sverker Johansson, Cathrine Lundgren Göran Oldén Claes Ståhle, ordf. 1 Mötet öppnas CS öppnar mötet 2 Val av sekreterare

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 8 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 8 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 8 / 2009 132-151 Plats: Telefonmöte Datum: 2009-04-21 Tid: 19.30 22.45 Närvarande: Ulf Gustafsson, Jan Lund-Jensen, Per Olof Larsson (från punkt 133e), Björn

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-04-21 Tid: 17-19 Plats: Bakgrund Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt)

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr

BLCS Styrelsemöte nr 1 BLCS Styrelsemöte nr 7 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 8, 2009-09-24, 1800 ca 1930 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

- 1 - Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i föreningen.

- 1 - Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i föreningen. - 1 - STADGAR FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS KONSTFÖRENING I GÖTEBORG Fastställda 8 dec 2004 samt 10 mars 2005 1 Föreningens namn är Stadsbyggnadskontorets Namn och ändamål Konstförening i Göteborg. Den är

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

2 Till ordförande för mötet valdes Rosemarie Johansson och till sekreterare Rolf Hansson.

2 Till ordförande för mötet valdes Rosemarie Johansson och till sekreterare Rolf Hansson. 2015-03-19 Restaurang Rosenberg Närvarande: styrelsen+ Jan Alfredsson och Lena Lundvall l Fastställande av röstlängd för mötet Närvarolista fylldes i. 9 röstberättigade. 2 Till ordförande för mötet valdes

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Närvaro: Lars Axelsson, Magnus Sandberg, Jan Österberg, Jan Johansson, Max Lundgren, Annelie Feuk, Ulf Klasa, Helén Toivonen, Tomas Karlsson, Besök; Tabita

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april Jessica Larsson Pettersson

Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april Jessica Larsson Pettersson Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april 2015. Närvarande: Ordförande Fredrik

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Telefonmöte Tillägg 9 E) Aktuella omval resp nyval till styrelsen.

Telefonmöte Tillägg 9 E) Aktuella omval resp nyval till styrelsen. Styrelsemöte 2014-01-13 Telefonmöte 15.00 Närvarande: Jane, Göran, Olle, Anna-Lisa, Per Johan och Susanne. 1. Mötet öppnandes av Jane. 2. Jane valdes till mötesordförande, Susanne till sekreterare samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sida 1 Verksamhetsberättelse Styrelsen för konst Clava avger härmed verksamhetsberättelse för år 2014. Det 30:e i klubbens historia. Klubben bildades år 1985 med syftet att främja intresse för konst och

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. ANMÄLT FÖRHINDER André Lennberth

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll för styrelsemöte i Svenska Drillförbundet 2010-04-20 kl.20.00 22.00 Närvarande: Carina Svensson Ulla Levin Hanna Candell Håkan Olin Jasmine Bendrén Heléne Larsson Cecilia Wardström-Larsen Emma

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Tid: Tisdagen den 4 november 2014, kl 19 00-20 00. Närvarande: Solweig Lundkvist, ordförande, Anita Rosen, Rune Westerlund, Gunnar Egehult, Nils-Ove

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté kl , Bosön, Stockholm.

Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté kl , Bosön, Stockholm. Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté 2008-03-07 kl 18.00-21.30, Bosön, Stockholm. 1 (4) Närvarande: Jan-Erik Wettermark, Gunnar Wall, Lennart Gustafsson, Karin Dahl och Gunnel Svensson. Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14.

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. Närvarande: Carina Stääv, Tina Bengtsson, Lisa Löfvenberg, Marie Hellander, Ulf Svanström, Inger Dahl, Liz Rundberg

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Tid: Kl. 19:00 Plats: Ingelstavägen 11 i Latorp (värd: Anders Holm, Lions) Närvarande: Anders Holm, ordförande

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

1 Mötets öppnande LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte 160823, kl. 18.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt Sundin (BLS) Eva Fabiansson-Johnsson

Läs mer

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Närvarande: Christian Forsell, Anna Hallberg, Lena Lundgren (mötesordf.), Martin Persson (mötessekr.) och Tobias Willstedt Plats: Mångkulturellt centrum,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Protokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 3/5-2016 mellan kl. 19.00 21.00 i Tingshusets lilla rum i Lerum.

http://villaagarnasavean.se Protokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 3/5-2016 mellan kl. 19.00 21.00 i Tingshusets lilla rum i Lerum. Sida 1 av 5 http://villaagarnasavean.se Protokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 3/5-2016 mellan kl. 19.00 21.00 i Tingshusets lilla rum i Lerum. Under sammanträdet serverades en enkel fika Närvarande:

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2011-12-06 Adelöv Framtidsgrupp Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Förhinder Adelövs skola Kenneth Malm, Traktorracet Åke Persson, AMOK Helena Karlsson, Adelöv Pingsförsamling Ingemar Karlsson,

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Sekreterare Sekreterarens uppgift är att skriva protokoll vid styrelsemöten. Ett protokoll är anteckningar från ett möte och visar vilka beslut som tagits. Protokollet påminner

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden.

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Astrid Nilsson,

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 21 AUGUSTI 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf), Lennart Ericsson (suppl.), Roland Johansson, Inger Nicklagård, Sven Gunnar Persson,

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer