Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011)"

Transkript

1 sv Bruksanvisning Dräger X-am 2500 (MQG 0011) i

2

3 För din säkerhet 1 För din säkerhet Läs bruksanvisningarna för produkten och tillhörande produkter noggrant före användning. Följ bruksanvisningen noggrant. Användaren måste förstå anvisningarna helt och följa dem noggrant. Produkten får endast användas som avsett. Släng inte bruksanvisningen. Förvaring och korrekt användning skall säkerställas av användaren. Endast utbildad och fackkunnig personal får använda denna produkt. Lokala och nationella riktlinjer som gäller denna produkt skall följas. Endast utbildad och kunnig personal får kontrollera, reparera och underhålla produkten enligt beskrivningen i denna bruksanvisning (se kapitel 5 på sidan 152). Underhållsarbeten som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras av Dräger eller av personal som har fått utbildning av Dräger. Dräger rekommenderar att ett serviceavtal sluts med Dräger. Använd endast delar och tillbehör som är Dräger original vid underhållsarbete. Annars kan produktens funktion påverkas. Produkter med fel eller som saknar delar får ej användas. Utför inga ändringar på produkten. Informera Dräger vid fel på produkten eller produktdelar. Riskfri sammankoppling med elektriska enheter Elektrisk sammankoppling med enheter som inte tas upp i denna bruksanvisning får endast utföras efter att tillverkaren eller en sakkunnig har rådfrågats. Användning inom områden där explosionsrisk föreligger Apparater eller komponenter som används i områden där explosionsrisk råder och vilka är testade och godkända enligt inhemska, europeiska eller internationella riktlinjer beträffande explosionsskydd får endast användas under de villkor som anges i godkännandet och under beaktande av relevanta lagliga bestämmelser. Apparat och komponenter får inte ändras. Användning av defekta eller ofullständiga delar är inte tillåten. Vid reparationsarbeten på apparaterna eller komponenterna måste relevanta föreskrifter följas. 1.1 Varningstecknens betydelse Följande varningstecken används i detta dokument för att beteckna och lyfta fram tillhörande varningstexter som kräver ökad uppmärksamhet hos användaren. Varningstecknens betydelse definieras enligt följande: i VARNING Potentiell risksituation. Om inte denna undviks, kan dödsfall eller svåra personskador orsakas. OBSERVERA Potentiell risksituation. Om den inte undviks kan kroppsskador eller material- eller miljöskador uppkomma. Kan också användas som varning för icke fackmässig användning. NOTERING Kompletterande information om produktens användning. 3 Dräger X-am 2500

4 Beskrivning 2 Beskrivning 2.1 Produktöversikt X-am Gasinsläpp 8 IR-gränssnitt 2 Larmdiod 9 Fästklämma 3 Signalhorn 10 Typskylt 4 [OK]-knapp 11 Laddningskontakter 5 Batterihållare 12 Mätgasavläsning 6 [ + ]-knapp 13 Mätvärdesavläsning 7 Display 14 Specialsymboler 15 Verktyg för sensorbyte CH4 O2 CO H2S 0.0 %UEG 20.9 Vol% 0.0 ppm 0.0 ppm eps Specialsymboler: Fel Enknappskalibrering Varning Engaskalibrering Avläsning av maxvärde Lösenord krävs Avläsning av NGV Batterinivå 100 % Avläsning TGV/KTV Batterinivå 2/3 Bumptestläge Batterinivå 1/3 Friskluftskalibrering Batteri tomt 2.2 Användning Bärbart gasmätinstrument för kontinuerlig övervakning av koncentrationen av flera gaser i omgivningsluften på arbetsplatsen och i områden med explosionsfara. Samtidig mätning av upp till 4 gaser motsvarande installerade DrägerSensorer. Områden med explosionsfara, klassificeras i zoner Instrumentet är godkänt för användning i EX-områden, i vilka brännbara gaser klassificerade enligt zon 0, zon 1 eller zon 2 kan förekomma. Den är avsedd för användning vid temperatur mellan 20 C och +50 C och i områden där gaser i explosionsklass IIA, IIB eller IIC och temperaturklass T3 eller T4 (beroende på ackumulatorbatterier och batterier) kan föreligga. För zon 0 är temperaturklassen begränsad till T3. Vid användning i gruvor får instrumentet endast användas i områden där det inte föreligger någon fara på grund av mekanisk påverkan. Områden med explosionsfara, klassificerade efter division Instrumentet är avsett för användning i EX-områden klassade som klass I & II, div. 1 eller div. 2. Det är avsett för användning vid temperaturer mellan 20 C och +50 C och i områden där gaser eller damm i grupperna A, B, C, D eller E, F, G och temperaturklass T3 eller T4 (beroende på ackumulatorbatterier och batterier) kan föreligga. Dräger X-am

5 Konfiguration 2.3 Typgodkännande Se Notes on Approval (Standarder i tabell), på sidan 324. CE-märkning: 3 Konfiguration För att konfigurera ett instrument med standardkonfiguration skall det anslutas med USB-interface (ordernr ) till en dator. Konfigurationen sker med programvaran "Dräger CC-Vision". Ändra konfigurationen: se den tekniska handboken. Standard instrumentkonfiguration: Dräger X-am Bump-testmod 2 Friskluftskalibr. 2 Livstecken 2 Avstängning 2 LEL-faktor 2 (CH 4 ) Meddelandetid 2 Elektromagnetisk kompatibilitet (Direktiv 2004/108/EU) Explosionsskydd (riktlinje 94/9/EG) Snabbt gastest 1) X-am är ett registrerat varumärke som tillhör Dräger. 2) Avvikande inställningar kan väljas kundspecifikt vid leverans. Aktuell inställning kan kontrolleras och förändras med programvaran Dräger CC-Vision. till till tillåten 4,4 (Vol.-%) (4,4 volym-% motsvarar 100 % LEL) 15 minuter för TGV 8 timmar för NGV 4 Drift 4.1 Förberedelser för drift Innan instrumentet används första gången ska medföljande batterier alternativt ett uppladdat NiMH-batteripaket T4 (typ HBT 0000, best.nr ) / T4 HC (typ HBT 0100, best.nr ) sättas i, se kapitel på sidan 148. Instrumentet är klart för användning. 4.2 Startat instrumentet 1. Håll knappen [OK]-nedtryckt i ca 3 sekunder tills den nedräkning som visas i displayen» «upphört. Alla displaysegment, det optiska, det akustiska och vibrationslarmet, aktiveras en kort stund. Programversionen visas. Instrumentet genomför ett självtest. Nästa sensor som ska kalibreras/justeras visas med återstående dagar fram till nästa kalibrering/justering t.ex. CH4 %LEL CAL 20. Tiden tills bumptestintervallet löper ut visas i dagar, t.ex. bt 123. Alla larmtrösklar A1 och A2 liksom (TWA, TGV) 1 och (STEL, NGV) 1 för H 2 S och CO visas efter varandra. Under sensorernas startsekvens blinkar respektive mätvärde och specialsymbolen (för varningar) visas. Under sensorernas inkörningsfas utlöses inte något larm. För närmare uppgifter om accelererade startfaser hänvisas till den tekniska handboken Tryck på OK-knappen om du vill avbryta avläsningen av uppstartsekvensen. 1) Endast då det aktiverats vid konfiguration av instrumentet. Leveranstillstånd: inte aktiverat. 2) Teknisk handbok, bruksanvisningar/datablad för de använda sensorerna och PC-programvaran CC-Vision för Dräger X-am 2500 kan laddas ned på produktsidan för X-am 2500 under följande adress: 5 Dräger X-am 2500

6 Drift 4.3 Stänga av instrumentet Håll samtidigt OK-knappen och [+]-knappen nedtryckta, tills den i displayen visade nedräkningen har passerat. Innan instrumentet stängs av aktiveras alla displaysegment, det optiska, det akustiska och vibrationslarmet under en kort stund. 4.4 Före användning på arbetsplatsen 1. Starta instrumentet och aktuellt mätvärde visas i displayen. 2. Notera ev. varnings- resp. felmeddelanden. Instrumentet kan användas på normalt sätt. Om varningsmeddelandet inte skulle slockna av sig självt under drift måste instrumentet kontrolleras efter användning. Instrumentet är inte klart för mätningar utan måste servas. VARNING Kontrollera justeringen före säkerhetsrelevanta mätningar. Justera vid behov och kontrollera alla larmkomponenter.en gastest (bump-test) måste genomföras i enlighet med nationella bestämmelser. VARNING Förekomst av katalysatorgifter i mätgas (t.ex. flyktiga kisel-, svavel-, tungmetallsföreningar eller halogenkolväten) kan skada CAT Ex-sensorn. Om CAT Ex-sensorn inte längre går att kalibrera för målkoncentrationen av gas skall sensorn bytas. Vid mätningar i syrefattiga atmosfärer (<8 Vol.-% O 2 ) kan CAT Ex-sensorn ange en felvisning; en pålitlig mätning från CAT Ex-sensorn kan då inte utföras. VARNING I syrerika atmosfärer (>22 Vol.-% O 2 ) garanteras inte den elektriska driftssäkerheten; stäng av instrumentet eller avlägsna det från arbetsplatsen. 3. Kontrollera att gasinsläppsöppningen på instrumentet inte är övertäckt. 4.5 Under drift Under drift visas mätvärdena för varje mätgas samtidigt. När ett mätområde överskrids eller underskrids, visas följande meddelande i stället för mätvärdet:» «(mätområdesöverskridning) eller» «(mätområdesunderskridning). För hög koncentration av lättantändliga ämnen kan leda till syrebrist. Vid O 2 -koncentrationer under 8 Vol.-% visas för ex-kanal ett felmeddelande med i stället för mätvärdet (endast när mätområdet 100 % LEL, inte vid >100 % LEL (värmekonduktivitet)). Om ett larm utlösts visas motsvarande meddelanden och det optiska, akustiska och vibrationslarmet aktiveras, se kapitel 4.6 på sidan 146. Vid tydlig mätområdesöverskring på CAT Ex-kanalen (mycket hög koncentration av lättantändliga ämnen), utlöses ett spärrlarm. Detta CAT Ex-spärrlarm bekräftas antingen automatiskt via en fungerande (d. v.s. fri från varningar och fel) syrgaskanal eller manuellt via avstängning och omstart av instrumentet i omgivning med frisk luft. Vid konfigurationsinställningen "metan" utlöses inget spärrlarm vid mätområdesöverskridning, eftersom tillförlitligheten för visning för metan kontrolleras av en separat mätning av sensorns värmeledningsförmåga. Dräger X-am

7 Drift VARNING Om instrumentet utsatts för koncentration över 100 % LEL, kan felvisningar på CAT Ex förekomma. Före ytterligare användning av instrumentet i koncentrationsområdet 0 till 100 % LEL ska nollpunkt och känslighet testas och vid behov justeras. Vid användning av en CAT Ex-sensor i Dräger X-am 2500 måste en justering av nollpunkt och känslighet utföras efter en kraftig överbelastning som leder till en från noll avvikande visning av friskluft. När mätintervallet tillfälligt överskridits för TOX-mätkanalerna (upp till en timme) behöver inte mätkanalerna kontrolleras. 4.6 Larmidentifiering Larm visas optiskt, akustiskt och genom vibration i angiven rytm Koncentrationsförlarm A1 Växlande larmsignal: Visar A1 och mätvärdet växelvis. Gäller ej O 2 Förlarmet A1 är inte självlåsande utan upphör automatiskt när koncentrationen sjunker under larmtröskelvärdet A1. Vid A1 ljuder en enkelsignal och larmdioden blinkar. Vid A2 ljuder en dubbelsignal och larmdioden blinkar dubbelt. Kvittera förlarm: Tryck på OK-knappen, och endast det akustiska larmet och vibrationslarmet kopplas ifrån Koncentrationshuvudlarm A2 VARNING Livsfara Lämna genast området. Ett huvudlarm, A2, är självlåsande och kan inte kvitteras. Växlande larmsignal: Visar A2 och mätvärdet växelvis. För O 2 : A1 = syrebrist A2 = syreöverskott Först efter att området har lämnats, när koncentrationen har sjunkit under larmtröskelvärdet: Tryck på OK-knappen och larmmeddelandet upphör. 7 Dräger X-am 2500

8 Drift Ett spärrlarm på CAT Ex-kanalen (på grund av en tydlig mätområdesöverskridning) kan inte bekräftas med OK-knappen. Detta CAT Ex-spärrlarm bekräftas antingen automatiskt via en fungerande (d. v.s. fri från varningar och fel) syrgaskanal eller manuellt via avstängning och omstart av instrumentet i friskluft Exponeringslarm STEL (TGV) / TWA (NGV) OBSERVERA Lämna genast området. Arbetsinsatsen för personal skall efter detta larm regleras enligt de nationella bestämmelserna. Växlande larmsignal: Visning A2 och (STEL, TGV) resp. (TWA, NGV) och mätvärde växelvis: STEL- och TWA-larmen kan inte kvitteras. Koppla ifrån instrumentet. Värdet för exponeringsanalysen släcks vid omstart Batteri-förlarm Växlande larmsignal: Blinkande specialtecken på displayens högra sida. Kvittera förlarm: Tryck på OK-knappen, och endast det akustiska larmet och vibrationslarmet kopplas ifrån. Batteriet varar ytterligare ca 20 minuter efter första batteriförlarmet Batteri, huvudlarm Växlande larmsignal: Blinkande specialtecken på displayens högra sida. Huvudlarmet för batteri kan inte bekräftas. Instrumentet stängs automatiskt av efter 10 sekunder. Innan instrumentet stängs av aktiveras alla displaysegment, det optiska, det akustiska och vibrationslarmet under en kort stund Instrumentlarm Växlande larmsignal: Visning av specialtecken på displayens högra sida: Instrumentet är inte klart för användning. Ge servicepersonal eller DrägerService i uppdrag att avhjälpa felet. 4.7 Info-läge Ta fram info-läge Tryck under mätningsdrift på OK-knappen i ca 3 sekunder. Vid varningar eller störningar visas motsvarande hänvisningseller felkod (se Teknisk handbok). Tryck en gång till på OK-knappen för nästa visning. Maxvärdet samt exponeringsvärdena TWA, NGV och STEV, TGV visas. Om ingen knapp trycks in under 10 sekunder återgår instrumentet automatiskt till mätläge Info-off-läge Tryck på knappen [+]-när instrumentet är frånslaget. Gasnamn, mätenhet och mätintervallets ändvärden visas för alla kanalerna. Vid ännu ett tryck på [+]-knappen avslutas Info-Off-läget (eller via timeout). Dräger X-am

9 Drift 4.8 Öppna Snabbmenyn Tryck tre gånger på [+]-knappen under mätningsdrift. Om funktionerna för snabbmenyn är aktiverade med PCprogramvaran "Dräger CC-Vision" kan dessa funktioner väljas med [+]-knappen. Om inga funktioner är aktiverade i Snabbmenyn stannar instrumentet i mätläge. Möjliga funktioner: 1. Bump-testmod 2. Friskluftskalibrering 3. Visa och radera maxvärdet Ta fram vald funktion genom att trycka på OK-knappen. Avbryt aktiv funktion och skifta till mätningsdrift genom att trycka på [+]-knappen. Om ingen knapp trycks in under 60 sekunder återgår instrumentet automatiskt till mätläge. 4.9 Allmänna användarinstruktioner Byta batterier/ackumulatorer VARNING Explosionsrisk Förbrukade batterier får inte brännas och inte öppnas med våld. Byte av batterier/ackumulatorer får inte ske inom områden med risk för explosion. Batterier/ackumulatorer ingår i explosionsgodkännandet. Endast följande typer får användas: Alkaliska batterier T3 (ej uppladdningsbara) Panasonic LR6 Powerline Varta Type 4106 (power one) 1 eller Varta Type 4006 (industrial) Alkaliska batterier T4 (ej uppladdningsbara) Duracell Procell MN1500 NiMH-batterier T3 (återuppladdningsbara) GP 180AAHC (1800 mah) 2 max +40 C omgivningstemperatur. Ladda upp NiMH-batterienheten (typ HBT 0000) eller (typ HBT 0100) med tillhörande Dräger laddningsaggregat. Ladda NiMH-singelcell för batterihållare ABT 0100 enligt tillverkarens specifikationer. Omgivningstemperatur under laddningen: 0 till +40 C. 1) Inget motstånd för mättekniskt lämplighetstest BVS10 ATEX E 080X och PFG 10 G 001X. 2) Mätteknisk lämplighetstest BVS10 ATEX E 080X och PFG 10 G 001X gäller endast i temperaturområdet 0 C +40 C. 1. Stäng av instrumentet: Håll samtidigt [OK]-knappen och [+]- knappen intryckta. 2. Lossa skruven på batteripacken och ta bort batteriet. 9 Dräger X-am 2500

10 Drift Med batterihållare (ordernr ): Byt ut alkaliska batterier resp. NiMH-laddningsbara batterier. Observera polariteten. Vid NiMH-batteripack T4 (typ HBT 0000) / T4 HC (typ HBT 0100): Byt hela batteripacken. 3. Sätt i batterihållaren i instrumentet och dra åt skruvarna Instrumentet startas automatiskt Ladda instrumentet med NiMH-batteripack T4 (typ HBT 0000) / T4 HC (typ HBT 0100, ordernr ) VARNING Explosionsrisk Ladda inte under mätning eller inom områden med explosionsrisk Laddningsenheterna är inte konstruerade enligt riktlinjerna för explosiv gruvgas och explosionsskydd. Ladda upp NiMH-batterienheten (typ HBT 0000) eller (typ HBT 0100) med tillhörande Dräger laddningsaggregat. Omgivningstemperatur under laddningen: 0 till +40 C. Även då instrumentet inte används rekommenderar Dräger att instrumentet förvaras i laddningsstället Placera det frånkopplade instrumentet i laddningsfacket. LED-lampan för avläsning tänds i laddningsfacket: Laddar Fel Full För att skona batteriet skall det endast laddas inom ett temperaturintervall i omgivningen på +5 till +35 C. Om temperaturen stiger eller sjunker under detta temperaturområde avbryts laddningen automatiskt och startar, även det automatiskat, när temperaturen åter ligger inom temperaturområdet. Laddningstiden uppgår i normala fall till fyra timmar. En ny NiMH-batteripack uppnår full kapacitet efter tre fulla laddnings-/urladdningscykler. Förvara aldrig instrumentet under längre tid (max 2 månader) utan elförsörjning, eftersom det interna buffertbatteriet då förbrukas Utför manuellt gastest (bump-test) i 1. Förbered testgasflaskan. Testgasens volymström måste uppgå till 0,5 L/min och gaskoncentrationen måste vara högre än larmtröskelvärdesgränsen som ska kontrolleras. 2. Anslut testgasflaskan till kalibreringsvaggan (ordernr ). NOTERING Det automatiska gastestet med Bump-teststationen beskrivs i den tekniska handboken. OBSERVERA Andas aldrig in testgas. Hälsorisk Följ säkerhetsanvisningarna på respektive säkerhetsdatablad. 3. Starta instrumentet och lägg det i kalibreringsvaggan tryck ner tills det klickar fast. 4. Öppna ventilen på testgasflaskan så att gasen strömmar över sensorerna. 5. Vänta tills instrumentet visar testgaskoncentration med tillräcklig tolerans: Ex: ±20 % av testgaskoncentrationen 1 O 2 : ±0,6 Vol.-% 1 TOX: ±20 % av testgaskoncentrationen 1 Beroende av testgaskoncentration visar instrumentet denna växelvis med A1 eller A2 när larmtröskelvärdena överskrids. 6. Stäng ventilen till testgasflaskan och ta ur instrumentet ur kalibreringsvaggan. 1) Vid uppgifter från Dräger-blandgaser (ordernr ) ska visningen ligga i detta område. Dräger X-am

11 Drift Om avläsningen inte ligger i de ovan nämnda områdena: Låt underhållspersonal kalibrera instrumentet Kalibrering Instrument- och sensorfel kan leda till att det inte är möjligt att genomföra en kalibrering. Genomför friskluftskalibrering Kalibrera instrumentet med friskluft, fri från mätgaser eller andra störningsgaser. Vid friskluftskalibrering ställs nollpunkten för alla sensorer (med undantag av DrägerSensorerna XXS O 2 ) på noll (0). Med DrägerSensorn XXS O 2 ställs visningen in på 20,9 Vol.-%. 1. Starta instrumentet. 2. Tryck tre gånger på [+]-knappen, symbolen för friskluftskalibrering tänds. 3. Tryck på OK-knappen för att starta friskluftskalibreringen. Mätvärdena blinkar. När mätvärdena är stabila: a. Tryck på [OK]-knappen för att genomföra kalibrering. Avläsningen av aktuell gaskoncentration visas omväxlanden med OK. b. Tryck på [OK]-knappen för att lämna kalibreringen eller vänta ca fem sekunder. Om det uppstår fel vid friskluftskalibreringen. a. Felmeddelandet visas och i stället för mätvärdet visas för aktuell sensor. b. Upprepa i detta fall friskluftskalibreringen. Låt, vid behov, kvalificerad personal byta sensorn. Kalibrera/justera känsligheten för en enskild mätkanal Känslighetskalibrering/-justering kan genomföras selektivt för enskilda sensorer. Vid känslighetskalibrering/-justering ställs känsligheten för valda sensorer in på värdet för de använda testgaserna. Använd kommersiellt tillgänglig testgas. Tillåten testgaskoncentration: Ex: 40 till 100 % LEL O 2 10 till 25 volym-% CO: 20 till 999 ppm H 2 S:5 till 99 ppm Testgaskoncentrationer för andra gaser: se bruksanvisning för respektive DrägerSensorer. 1. Anslut testgasflaskan till kalibreringsvaggan. 2. Led ut testgasen till ett utlopp eller ut i det fria (anslut slangen till den andra anslutningen på kalibreringsvaggan). OBSERVERA Andas aldrig in testgas. Hälsorisk Följ säkerhetsanvisningarna på respektive säkerhetsdatablad. 3. Starta instrumentet och lägg det i kalibreringsvaggan. 4. Tryck på [+]-knappen och håll den intryckt i 5 sekunder för att öppna kalibreringsmenyn, ange lösenordet (lösenord vid leverans = 001). 5. Välj med [+]-knappen funktionen Engaskalibrering, symbolen för känslighetskalibrering blinkar. 6. Tryck på OK-knappen för att starta kanalurvalet. Displayen blinkar och visar gasen för den första mätkanalen, t. ex. CH4 - %LEL. 11 Dräger X-am 2500

12 Drift 7. Tryck på OK-knappen, för att starta kalibreringsfunktionen för mätkanalen, eller välj en annan mätkanal med [+]-knappen (O 2 - Vol.-%, H 2 S - ppm, CO - ppm o.s.v.). Kalibreringsgaskoncentrationen visas. 8. Bekräfta kalibreringskoncentrationen genom att trycka på OKknappen eller ändra den genom att trycka på [+]-knappen och avsluta sedan med att trycka på OK-knappen. Mätvärdet blinkar. 9. Öppna ventilen till testgasflaskan, gas strömmar över sensorn med en volymström på 0,5 liter/min. Det visade, blinkande mätvärdet växlar till värdet för den tillförda testgasen. Anvisning för justering av Ex-kanalen med nonan som mätgas: Vid kalibrering av Ex-kanalen kan alternativt propan användas som kalibreringsgas. Vid användning av propan vid justering av Ex-kanalen för nonan ska displayen ställas in på 2 gånger den använda testgaskoncentrationen. Anvisning för användning vid gruvdrift: Vid kalibrering av Ex-kanalen för mätgasen metan ska displayen ställas in på ett värde 5 % (relativt) mindre än den använda testgaskoncentrationen. När det visade mätvärdet är stabilt (efter minst 120 sekunder): a. Tryck på OK-knappen för att genomföra kalibrering. Avläsningen av aktuell gaskoncentration visas omväxlanden med OK. b. Tryck på OK-knappen eller vänta ca 5 sekunder för att avsluta kalibrering/justering av denna mätkanal. Du blir eventuellt tillfrågad om du vill kalibrera nästa mätkanal. Efter kalibrering/justering av den senaste mätkanalen växlar instrumentet till mätläge. c. Stäng ventilen till testgasflaskan och ta ur instrumentet ur kalibreringsvaggan. När det uppstår ett fel vid känslighetskalibrering/justering: Felmeddelandet visas och i stället för mätvärdet visas för aktuell sensor. Upprepa i detta fall friskluftskalibreringen/-justeringen. Byt eventuellt sensor. Dräger X-am

13 Underhåll 5 Underhåll 5.1 Underhållsintervaller Instrumentet skall minst årligen genomgå inspektioner och service av fackman (jämför: EN gasmätinstrument för val, installation, användning och underhåll av instrument för detektion och mätning av brännbara gaser och syre EN Elektriska instrument för detektion och direkt koncentrationsmätning av toxiska gaser och ångor - Del 4: Handbok för val, installation, användning och service samt nationella bestämmelser). Rekommenderat kalibreringsintervall för mätkanalerna Ex, O 2, H 2 S och CO: 6 månader. Kalibreringsintervall för andra gaser: se bruksanvisning för respektive DrägerSensorer. 5.2 Rengöring Instrumentet behöver ingen speciell skötsel. Vid kraftig nedsmutsning kan instrumentet tvättas av med kallt vatten. Använd vid behov en svamp. i NOTERING Grova rengöringshjälpmedel (borstar osv.), rengöringsmedel och lösningsmedel kan förstöra damm- och vattenfiltret. Torka av instrumentet med en trasa. 6 Avfallshantering Avfallshantera produkten enligt gällande föreskrifter. 6.1 Anvisningar för avfallshantering Enligt direktivet 2002/96/EG får denna produkt inte avfallshanteras som hushållsavfall. Den betecknas därför med symbolen nedan. Produkten kan kostnadsfritt returneras till Dräger. Information om detta fås från de nationella återförsäljarna samt från Dräger. 6.2 Avfallshantering av batterier Enligt direktivet 2006/66/EG får batterier och laddningsbara batterier inte avfallshanteras som hushållsavfall, utan ska lämnas till batteriinsamlingsställen. De betecknas därför med symbolen nedan. Batterier och laddningsbara batterier ska samlas in och avfallshanteras vid batteriinsamlingsställen enligt gällande föreskrifter. 13 Dräger X-am 2500

14 Tekniska data 7 Tekniska data Utdrag: Se den tekniska handboken 1 för närmare uppgifter Miljökrav: För drift och lagring 20 till +50 C med NiMH-batteripaket: HBT 0000, HBT 0100, och alkaliska enkelceller typ: Duracell Procell MN till +40 C med NiMH-enkelcelltyp: GP 180AAHC 2 och alkaliska enkelceller typ: Panasonic LR6 Powerline 0 till +40 C med alkalisk enkelcelltyp: Varta , Varta , 700 till 1300 hpa 10 till 90 % (till 95 % under kort tid) rel. fukt. Kapsling Larmvolym IP 67 för instrument med sensorer Normalt 90 db (A) på 30 cm avstånd Driftstid: Alkaliska batterier NiMH-batteripack: T4 (HBT 0000) T4 HC (HBT 0100) Cirka 12 timmar under normala förhållanden Cirka 12 timmar under normala förhållanden Cirka 13 timmar under normala förhållanden Mått ca 130 x 48 x 44 mm (H x B x D) Vikt ca. 220 till 250 g 1) Teknisk handbok, bruksanvisningar/datablad för de använda sensorerna och PC-programvaran CC-Vision för Dräger X-am 2500 kan laddas ned på produktsidan för X-am 2500 under följande adress: 2) Inte föremål för mättekniska lämplighetstester BVS10 ATEX E 080X och PFG 10 G 001X. Dräger X-am

15 Tekniska data. Utdrag: För detaljerad information, se bruksanvisning/datablad för de använda sensorerna 1. Ex XXS O 2 XXS H 2 S-LC XXS CO Mätprincip Katalytisk förbränning Elektrokemisk Elektrokemisk Elektrokemisk Responstid t Responstid t Mätintervall för metan för propan för metan för nonan för metan 17 sekunder 25 sekunder 7 sekunder 40 sekunder 2 0 till 100 % LEL 3 0 till 5 Vol.-% 10 sekunder 18 sekunder 25 sekunder 6 sekunder 6 sekunder 6 sekunder 0 till 25 Vol.-% 0 till 100 ppm H 2 S 4 0 till 2000 ppm CO 5 Nollpunktsavvikelse (EN 45544) 0,4 ppm 6 ppm Instrumentdrift 1 % av mätvärdet/ månad 1 % av mätvärdet/ månad Uppvärmningstid 35 sekunder 5 minuter 5 minuter 5 minuter Påverkan från sensorgifter Svavelväten H 2 S, 10 ppm halogenkolväten, tungmetaller, kiselhaltiga, svavelhaltiga eller polymerisationsdugliga ämnen 1 % LEL/ 8 timmar Förgiftning möjlig Linearitetsfel 5 % LEL 0,3 Vol.-% 2 % av mätvärdet 3 % av mätvärdet Standarder (Mätfunktion för explosionsskydd och mätning av syrebrist och överskott samt av toxiska gaser, DEKRA EXAM GmbH, Essen, Tyskland: BVS 10 ATEX E 080X 3), PFG 10 G 001X EN EN EN (Mätning av syrebrist och -överskott) EN EN /-2 8 EN EN /-2 9 EN ) Teknisk handbok, bruksanvisningar/datablad för de använda sensorerna och PC-programvaran CC-Vision för Dräger X-am 2500 kan laddas ned på produktsidan för X-am 2500 under följande adress: 2) För fallande koncentrationer uppgår inställningstiden för nonan till 50 sekunder. 3) Alkaner från metan till nonan, LEL-värden enligt EN Vid flödeshastigheter från 0 till 6 m/s uppgår avvikelsen hos visningen till 5 till 10 % av mätvärdet. Vid justering av propan kan avvikelsen hos visningen i luft i området 80 till 120 kpa uppgå till 6 % LEL. 4) certifierad för 0,4 till 100 ppm 5) certifierad för 3 till 500 ppm 6) Instrumentet reagerar på de flesta lättantändliga gaser och ångor. Känsligheten är gasspecifik och varierande. Vi rekommenderar en kalibrering med den målgas som ska mätas. För serien alkaner avtar känsligheten från metan till nonan. 7) Mätsignalerna kan påverkas negativt av etan, eten, etyn, koldioxid och väte. 8) Mätsignalerna kan påverkas additivt av svaveldioxid, kvävedioxid och väte och påverkas negativt av klor. 9) Mätsignalen kan påverkas additivt av acetylen, väte och kväveoxid. 15 Dräger X-am 2500

16 Tekniska data XXS NO 2 XXS SO 2 Mätprincip Elektrokemisk Elektrokemisk Responstid t Responstid t Mätintervall för metan för propan för metan för nonan för metan 15 sekunder 6 sekunder 15 sekunder 6 sekunder 0 till 50 ppm NO 2 0 till 100 ppm SO 2 Nollpunktsavvikelse (EN 45544) Instrumentdrift Uppvärmningstid 5 minuter 5 minuter Påverkan från sensorgifter Svavelväten H 2 S, 10 ppm halogenkolväten, tungmetaller, kiselhaltiga, svavelhaltiga eller polymerisationsdugliga ämnen Linearitetsfel ±2 % av mätvärdet ±2 % av mätvärdet Dräger X-am

17

18 GA Dräger Safety AG & Co. KGaA Edition 01 - September 2012 Subject to alteration Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße Lübeck, Germany Tel Fax

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

C.A 1510 MÄTNING AV LUFTKVALITET INOMHUS CO 2 OMGIVNINGSTEMPERATUR RELATIV LUFTFUKTIGHET SVENSKA. Bruksanvisning

C.A 1510 MÄTNING AV LUFTKVALITET INOMHUS CO 2 OMGIVNINGSTEMPERATUR RELATIV LUFTFUKTIGHET SVENSKA. Bruksanvisning MÄTNING AV LUFTKVALITET INOMHUS CO 2 OMGIVNINGSTEMPERATUR RELATIV LUFTFUKTIGHET C.A 1510 SVENSKA Bruksanvisning Tack för att du köpt en C.A 1510 Luftkalitetslogger för inomhusmätningar. För att erhålla

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator 3-349-099-09 3/9.03 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 20 15 16 15 12 9 7 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Parker Serviceman Plus. Bärbart mätinstrument

Parker Serviceman Plus. Bärbart mätinstrument Parker Serviceman Plus Bärbart mätinstrument Förord Utgåvor Version Datum Ändring 1.0 01/2012 Första utgåva Kontaktadress Parker Hannifi n AB Sales Company Sweden Box 8314, 163 08 Spånga Fagerstagatan

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer

Varmvattenenhet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. aguaflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Varmvattenenhet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. aguaflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning Varmvattenenhet aguaflow exclusiv SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer