Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011)"

Transkript

1 sv Bruksanvisning Dräger X-am 2500 (MQG 0011) i

2

3 För din säkerhet 1 För din säkerhet Läs bruksanvisningarna för produkten och tillhörande produkter noggrant före användning. Följ bruksanvisningen noggrant. Användaren måste förstå anvisningarna helt och följa dem noggrant. Produkten får endast användas som avsett. Släng inte bruksanvisningen. Förvaring och korrekt användning skall säkerställas av användaren. Endast utbildad och fackkunnig personal får använda denna produkt. Lokala och nationella riktlinjer som gäller denna produkt skall följas. Endast utbildad och kunnig personal får kontrollera, reparera och underhålla produkten enligt beskrivningen i denna bruksanvisning (se kapitel 5 på sidan 152). Underhållsarbeten som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras av Dräger eller av personal som har fått utbildning av Dräger. Dräger rekommenderar att ett serviceavtal sluts med Dräger. Använd endast delar och tillbehör som är Dräger original vid underhållsarbete. Annars kan produktens funktion påverkas. Produkter med fel eller som saknar delar får ej användas. Utför inga ändringar på produkten. Informera Dräger vid fel på produkten eller produktdelar. Riskfri sammankoppling med elektriska enheter Elektrisk sammankoppling med enheter som inte tas upp i denna bruksanvisning får endast utföras efter att tillverkaren eller en sakkunnig har rådfrågats. Användning inom områden där explosionsrisk föreligger Apparater eller komponenter som används i områden där explosionsrisk råder och vilka är testade och godkända enligt inhemska, europeiska eller internationella riktlinjer beträffande explosionsskydd får endast användas under de villkor som anges i godkännandet och under beaktande av relevanta lagliga bestämmelser. Apparat och komponenter får inte ändras. Användning av defekta eller ofullständiga delar är inte tillåten. Vid reparationsarbeten på apparaterna eller komponenterna måste relevanta föreskrifter följas. 1.1 Varningstecknens betydelse Följande varningstecken används i detta dokument för att beteckna och lyfta fram tillhörande varningstexter som kräver ökad uppmärksamhet hos användaren. Varningstecknens betydelse definieras enligt följande: i VARNING Potentiell risksituation. Om inte denna undviks, kan dödsfall eller svåra personskador orsakas. OBSERVERA Potentiell risksituation. Om den inte undviks kan kroppsskador eller material- eller miljöskador uppkomma. Kan också användas som varning för icke fackmässig användning. NOTERING Kompletterande information om produktens användning. 3 Dräger X-am 2500

4 Beskrivning 2 Beskrivning 2.1 Produktöversikt X-am Gasinsläpp 8 IR-gränssnitt 2 Larmdiod 9 Fästklämma 3 Signalhorn 10 Typskylt 4 [OK]-knapp 11 Laddningskontakter 5 Batterihållare 12 Mätgasavläsning 6 [ + ]-knapp 13 Mätvärdesavläsning 7 Display 14 Specialsymboler 15 Verktyg för sensorbyte CH4 O2 CO H2S 0.0 %UEG 20.9 Vol% 0.0 ppm 0.0 ppm eps Specialsymboler: Fel Enknappskalibrering Varning Engaskalibrering Avläsning av maxvärde Lösenord krävs Avläsning av NGV Batterinivå 100 % Avläsning TGV/KTV Batterinivå 2/3 Bumptestläge Batterinivå 1/3 Friskluftskalibrering Batteri tomt 2.2 Användning Bärbart gasmätinstrument för kontinuerlig övervakning av koncentrationen av flera gaser i omgivningsluften på arbetsplatsen och i områden med explosionsfara. Samtidig mätning av upp till 4 gaser motsvarande installerade DrägerSensorer. Områden med explosionsfara, klassificeras i zoner Instrumentet är godkänt för användning i EX-områden, i vilka brännbara gaser klassificerade enligt zon 0, zon 1 eller zon 2 kan förekomma. Den är avsedd för användning vid temperatur mellan 20 C och +50 C och i områden där gaser i explosionsklass IIA, IIB eller IIC och temperaturklass T3 eller T4 (beroende på ackumulatorbatterier och batterier) kan föreligga. För zon 0 är temperaturklassen begränsad till T3. Vid användning i gruvor får instrumentet endast användas i områden där det inte föreligger någon fara på grund av mekanisk påverkan. Områden med explosionsfara, klassificerade efter division Instrumentet är avsett för användning i EX-områden klassade som klass I & II, div. 1 eller div. 2. Det är avsett för användning vid temperaturer mellan 20 C och +50 C och i områden där gaser eller damm i grupperna A, B, C, D eller E, F, G och temperaturklass T3 eller T4 (beroende på ackumulatorbatterier och batterier) kan föreligga. Dräger X-am

5 Konfiguration 2.3 Typgodkännande Se Notes on Approval (Standarder i tabell), på sidan 324. CE-märkning: 3 Konfiguration För att konfigurera ett instrument med standardkonfiguration skall det anslutas med USB-interface (ordernr ) till en dator. Konfigurationen sker med programvaran "Dräger CC-Vision". Ändra konfigurationen: se den tekniska handboken. Standard instrumentkonfiguration: Dräger X-am Bump-testmod 2 Friskluftskalibr. 2 Livstecken 2 Avstängning 2 LEL-faktor 2 (CH 4 ) Meddelandetid 2 Elektromagnetisk kompatibilitet (Direktiv 2004/108/EU) Explosionsskydd (riktlinje 94/9/EG) Snabbt gastest 1) X-am är ett registrerat varumärke som tillhör Dräger. 2) Avvikande inställningar kan väljas kundspecifikt vid leverans. Aktuell inställning kan kontrolleras och förändras med programvaran Dräger CC-Vision. till till tillåten 4,4 (Vol.-%) (4,4 volym-% motsvarar 100 % LEL) 15 minuter för TGV 8 timmar för NGV 4 Drift 4.1 Förberedelser för drift Innan instrumentet används första gången ska medföljande batterier alternativt ett uppladdat NiMH-batteripaket T4 (typ HBT 0000, best.nr ) / T4 HC (typ HBT 0100, best.nr ) sättas i, se kapitel på sidan 148. Instrumentet är klart för användning. 4.2 Startat instrumentet 1. Håll knappen [OK]-nedtryckt i ca 3 sekunder tills den nedräkning som visas i displayen» «upphört. Alla displaysegment, det optiska, det akustiska och vibrationslarmet, aktiveras en kort stund. Programversionen visas. Instrumentet genomför ett självtest. Nästa sensor som ska kalibreras/justeras visas med återstående dagar fram till nästa kalibrering/justering t.ex. CH4 %LEL CAL 20. Tiden tills bumptestintervallet löper ut visas i dagar, t.ex. bt 123. Alla larmtrösklar A1 och A2 liksom (TWA, TGV) 1 och (STEL, NGV) 1 för H 2 S och CO visas efter varandra. Under sensorernas startsekvens blinkar respektive mätvärde och specialsymbolen (för varningar) visas. Under sensorernas inkörningsfas utlöses inte något larm. För närmare uppgifter om accelererade startfaser hänvisas till den tekniska handboken Tryck på OK-knappen om du vill avbryta avläsningen av uppstartsekvensen. 1) Endast då det aktiverats vid konfiguration av instrumentet. Leveranstillstånd: inte aktiverat. 2) Teknisk handbok, bruksanvisningar/datablad för de använda sensorerna och PC-programvaran CC-Vision för Dräger X-am 2500 kan laddas ned på produktsidan för X-am 2500 under följande adress: 5 Dräger X-am 2500

6 Drift 4.3 Stänga av instrumentet Håll samtidigt OK-knappen och [+]-knappen nedtryckta, tills den i displayen visade nedräkningen har passerat. Innan instrumentet stängs av aktiveras alla displaysegment, det optiska, det akustiska och vibrationslarmet under en kort stund. 4.4 Före användning på arbetsplatsen 1. Starta instrumentet och aktuellt mätvärde visas i displayen. 2. Notera ev. varnings- resp. felmeddelanden. Instrumentet kan användas på normalt sätt. Om varningsmeddelandet inte skulle slockna av sig självt under drift måste instrumentet kontrolleras efter användning. Instrumentet är inte klart för mätningar utan måste servas. VARNING Kontrollera justeringen före säkerhetsrelevanta mätningar. Justera vid behov och kontrollera alla larmkomponenter.en gastest (bump-test) måste genomföras i enlighet med nationella bestämmelser. VARNING Förekomst av katalysatorgifter i mätgas (t.ex. flyktiga kisel-, svavel-, tungmetallsföreningar eller halogenkolväten) kan skada CAT Ex-sensorn. Om CAT Ex-sensorn inte längre går att kalibrera för målkoncentrationen av gas skall sensorn bytas. Vid mätningar i syrefattiga atmosfärer (<8 Vol.-% O 2 ) kan CAT Ex-sensorn ange en felvisning; en pålitlig mätning från CAT Ex-sensorn kan då inte utföras. VARNING I syrerika atmosfärer (>22 Vol.-% O 2 ) garanteras inte den elektriska driftssäkerheten; stäng av instrumentet eller avlägsna det från arbetsplatsen. 3. Kontrollera att gasinsläppsöppningen på instrumentet inte är övertäckt. 4.5 Under drift Under drift visas mätvärdena för varje mätgas samtidigt. När ett mätområde överskrids eller underskrids, visas följande meddelande i stället för mätvärdet:» «(mätområdesöverskridning) eller» «(mätområdesunderskridning). För hög koncentration av lättantändliga ämnen kan leda till syrebrist. Vid O 2 -koncentrationer under 8 Vol.-% visas för ex-kanal ett felmeddelande med i stället för mätvärdet (endast när mätområdet 100 % LEL, inte vid >100 % LEL (värmekonduktivitet)). Om ett larm utlösts visas motsvarande meddelanden och det optiska, akustiska och vibrationslarmet aktiveras, se kapitel 4.6 på sidan 146. Vid tydlig mätområdesöverskring på CAT Ex-kanalen (mycket hög koncentration av lättantändliga ämnen), utlöses ett spärrlarm. Detta CAT Ex-spärrlarm bekräftas antingen automatiskt via en fungerande (d. v.s. fri från varningar och fel) syrgaskanal eller manuellt via avstängning och omstart av instrumentet i omgivning med frisk luft. Vid konfigurationsinställningen "metan" utlöses inget spärrlarm vid mätområdesöverskridning, eftersom tillförlitligheten för visning för metan kontrolleras av en separat mätning av sensorns värmeledningsförmåga. Dräger X-am

7 Drift VARNING Om instrumentet utsatts för koncentration över 100 % LEL, kan felvisningar på CAT Ex förekomma. Före ytterligare användning av instrumentet i koncentrationsområdet 0 till 100 % LEL ska nollpunkt och känslighet testas och vid behov justeras. Vid användning av en CAT Ex-sensor i Dräger X-am 2500 måste en justering av nollpunkt och känslighet utföras efter en kraftig överbelastning som leder till en från noll avvikande visning av friskluft. När mätintervallet tillfälligt överskridits för TOX-mätkanalerna (upp till en timme) behöver inte mätkanalerna kontrolleras. 4.6 Larmidentifiering Larm visas optiskt, akustiskt och genom vibration i angiven rytm Koncentrationsförlarm A1 Växlande larmsignal: Visar A1 och mätvärdet växelvis. Gäller ej O 2 Förlarmet A1 är inte självlåsande utan upphör automatiskt när koncentrationen sjunker under larmtröskelvärdet A1. Vid A1 ljuder en enkelsignal och larmdioden blinkar. Vid A2 ljuder en dubbelsignal och larmdioden blinkar dubbelt. Kvittera förlarm: Tryck på OK-knappen, och endast det akustiska larmet och vibrationslarmet kopplas ifrån Koncentrationshuvudlarm A2 VARNING Livsfara Lämna genast området. Ett huvudlarm, A2, är självlåsande och kan inte kvitteras. Växlande larmsignal: Visar A2 och mätvärdet växelvis. För O 2 : A1 = syrebrist A2 = syreöverskott Först efter att området har lämnats, när koncentrationen har sjunkit under larmtröskelvärdet: Tryck på OK-knappen och larmmeddelandet upphör. 7 Dräger X-am 2500

8 Drift Ett spärrlarm på CAT Ex-kanalen (på grund av en tydlig mätområdesöverskridning) kan inte bekräftas med OK-knappen. Detta CAT Ex-spärrlarm bekräftas antingen automatiskt via en fungerande (d. v.s. fri från varningar och fel) syrgaskanal eller manuellt via avstängning och omstart av instrumentet i friskluft Exponeringslarm STEL (TGV) / TWA (NGV) OBSERVERA Lämna genast området. Arbetsinsatsen för personal skall efter detta larm regleras enligt de nationella bestämmelserna. Växlande larmsignal: Visning A2 och (STEL, TGV) resp. (TWA, NGV) och mätvärde växelvis: STEL- och TWA-larmen kan inte kvitteras. Koppla ifrån instrumentet. Värdet för exponeringsanalysen släcks vid omstart Batteri-förlarm Växlande larmsignal: Blinkande specialtecken på displayens högra sida. Kvittera förlarm: Tryck på OK-knappen, och endast det akustiska larmet och vibrationslarmet kopplas ifrån. Batteriet varar ytterligare ca 20 minuter efter första batteriförlarmet Batteri, huvudlarm Växlande larmsignal: Blinkande specialtecken på displayens högra sida. Huvudlarmet för batteri kan inte bekräftas. Instrumentet stängs automatiskt av efter 10 sekunder. Innan instrumentet stängs av aktiveras alla displaysegment, det optiska, det akustiska och vibrationslarmet under en kort stund Instrumentlarm Växlande larmsignal: Visning av specialtecken på displayens högra sida: Instrumentet är inte klart för användning. Ge servicepersonal eller DrägerService i uppdrag att avhjälpa felet. 4.7 Info-läge Ta fram info-läge Tryck under mätningsdrift på OK-knappen i ca 3 sekunder. Vid varningar eller störningar visas motsvarande hänvisningseller felkod (se Teknisk handbok). Tryck en gång till på OK-knappen för nästa visning. Maxvärdet samt exponeringsvärdena TWA, NGV och STEV, TGV visas. Om ingen knapp trycks in under 10 sekunder återgår instrumentet automatiskt till mätläge Info-off-läge Tryck på knappen [+]-när instrumentet är frånslaget. Gasnamn, mätenhet och mätintervallets ändvärden visas för alla kanalerna. Vid ännu ett tryck på [+]-knappen avslutas Info-Off-läget (eller via timeout). Dräger X-am

9 Drift 4.8 Öppna Snabbmenyn Tryck tre gånger på [+]-knappen under mätningsdrift. Om funktionerna för snabbmenyn är aktiverade med PCprogramvaran "Dräger CC-Vision" kan dessa funktioner väljas med [+]-knappen. Om inga funktioner är aktiverade i Snabbmenyn stannar instrumentet i mätläge. Möjliga funktioner: 1. Bump-testmod 2. Friskluftskalibrering 3. Visa och radera maxvärdet Ta fram vald funktion genom att trycka på OK-knappen. Avbryt aktiv funktion och skifta till mätningsdrift genom att trycka på [+]-knappen. Om ingen knapp trycks in under 60 sekunder återgår instrumentet automatiskt till mätläge. 4.9 Allmänna användarinstruktioner Byta batterier/ackumulatorer VARNING Explosionsrisk Förbrukade batterier får inte brännas och inte öppnas med våld. Byte av batterier/ackumulatorer får inte ske inom områden med risk för explosion. Batterier/ackumulatorer ingår i explosionsgodkännandet. Endast följande typer får användas: Alkaliska batterier T3 (ej uppladdningsbara) Panasonic LR6 Powerline Varta Type 4106 (power one) 1 eller Varta Type 4006 (industrial) Alkaliska batterier T4 (ej uppladdningsbara) Duracell Procell MN1500 NiMH-batterier T3 (återuppladdningsbara) GP 180AAHC (1800 mah) 2 max +40 C omgivningstemperatur. Ladda upp NiMH-batterienheten (typ HBT 0000) eller (typ HBT 0100) med tillhörande Dräger laddningsaggregat. Ladda NiMH-singelcell för batterihållare ABT 0100 enligt tillverkarens specifikationer. Omgivningstemperatur under laddningen: 0 till +40 C. 1) Inget motstånd för mättekniskt lämplighetstest BVS10 ATEX E 080X och PFG 10 G 001X. 2) Mätteknisk lämplighetstest BVS10 ATEX E 080X och PFG 10 G 001X gäller endast i temperaturområdet 0 C +40 C. 1. Stäng av instrumentet: Håll samtidigt [OK]-knappen och [+]- knappen intryckta. 2. Lossa skruven på batteripacken och ta bort batteriet. 9 Dräger X-am 2500

10 Drift Med batterihållare (ordernr ): Byt ut alkaliska batterier resp. NiMH-laddningsbara batterier. Observera polariteten. Vid NiMH-batteripack T4 (typ HBT 0000) / T4 HC (typ HBT 0100): Byt hela batteripacken. 3. Sätt i batterihållaren i instrumentet och dra åt skruvarna Instrumentet startas automatiskt Ladda instrumentet med NiMH-batteripack T4 (typ HBT 0000) / T4 HC (typ HBT 0100, ordernr ) VARNING Explosionsrisk Ladda inte under mätning eller inom områden med explosionsrisk Laddningsenheterna är inte konstruerade enligt riktlinjerna för explosiv gruvgas och explosionsskydd. Ladda upp NiMH-batterienheten (typ HBT 0000) eller (typ HBT 0100) med tillhörande Dräger laddningsaggregat. Omgivningstemperatur under laddningen: 0 till +40 C. Även då instrumentet inte används rekommenderar Dräger att instrumentet förvaras i laddningsstället Placera det frånkopplade instrumentet i laddningsfacket. LED-lampan för avläsning tänds i laddningsfacket: Laddar Fel Full För att skona batteriet skall det endast laddas inom ett temperaturintervall i omgivningen på +5 till +35 C. Om temperaturen stiger eller sjunker under detta temperaturområde avbryts laddningen automatiskt och startar, även det automatiskat, när temperaturen åter ligger inom temperaturområdet. Laddningstiden uppgår i normala fall till fyra timmar. En ny NiMH-batteripack uppnår full kapacitet efter tre fulla laddnings-/urladdningscykler. Förvara aldrig instrumentet under längre tid (max 2 månader) utan elförsörjning, eftersom det interna buffertbatteriet då förbrukas Utför manuellt gastest (bump-test) i 1. Förbered testgasflaskan. Testgasens volymström måste uppgå till 0,5 L/min och gaskoncentrationen måste vara högre än larmtröskelvärdesgränsen som ska kontrolleras. 2. Anslut testgasflaskan till kalibreringsvaggan (ordernr ). NOTERING Det automatiska gastestet med Bump-teststationen beskrivs i den tekniska handboken. OBSERVERA Andas aldrig in testgas. Hälsorisk Följ säkerhetsanvisningarna på respektive säkerhetsdatablad. 3. Starta instrumentet och lägg det i kalibreringsvaggan tryck ner tills det klickar fast. 4. Öppna ventilen på testgasflaskan så att gasen strömmar över sensorerna. 5. Vänta tills instrumentet visar testgaskoncentration med tillräcklig tolerans: Ex: ±20 % av testgaskoncentrationen 1 O 2 : ±0,6 Vol.-% 1 TOX: ±20 % av testgaskoncentrationen 1 Beroende av testgaskoncentration visar instrumentet denna växelvis med A1 eller A2 när larmtröskelvärdena överskrids. 6. Stäng ventilen till testgasflaskan och ta ur instrumentet ur kalibreringsvaggan. 1) Vid uppgifter från Dräger-blandgaser (ordernr ) ska visningen ligga i detta område. Dräger X-am

11 Drift Om avläsningen inte ligger i de ovan nämnda områdena: Låt underhållspersonal kalibrera instrumentet Kalibrering Instrument- och sensorfel kan leda till att det inte är möjligt att genomföra en kalibrering. Genomför friskluftskalibrering Kalibrera instrumentet med friskluft, fri från mätgaser eller andra störningsgaser. Vid friskluftskalibrering ställs nollpunkten för alla sensorer (med undantag av DrägerSensorerna XXS O 2 ) på noll (0). Med DrägerSensorn XXS O 2 ställs visningen in på 20,9 Vol.-%. 1. Starta instrumentet. 2. Tryck tre gånger på [+]-knappen, symbolen för friskluftskalibrering tänds. 3. Tryck på OK-knappen för att starta friskluftskalibreringen. Mätvärdena blinkar. När mätvärdena är stabila: a. Tryck på [OK]-knappen för att genomföra kalibrering. Avläsningen av aktuell gaskoncentration visas omväxlanden med OK. b. Tryck på [OK]-knappen för att lämna kalibreringen eller vänta ca fem sekunder. Om det uppstår fel vid friskluftskalibreringen. a. Felmeddelandet visas och i stället för mätvärdet visas för aktuell sensor. b. Upprepa i detta fall friskluftskalibreringen. Låt, vid behov, kvalificerad personal byta sensorn. Kalibrera/justera känsligheten för en enskild mätkanal Känslighetskalibrering/-justering kan genomföras selektivt för enskilda sensorer. Vid känslighetskalibrering/-justering ställs känsligheten för valda sensorer in på värdet för de använda testgaserna. Använd kommersiellt tillgänglig testgas. Tillåten testgaskoncentration: Ex: 40 till 100 % LEL O 2 10 till 25 volym-% CO: 20 till 999 ppm H 2 S:5 till 99 ppm Testgaskoncentrationer för andra gaser: se bruksanvisning för respektive DrägerSensorer. 1. Anslut testgasflaskan till kalibreringsvaggan. 2. Led ut testgasen till ett utlopp eller ut i det fria (anslut slangen till den andra anslutningen på kalibreringsvaggan). OBSERVERA Andas aldrig in testgas. Hälsorisk Följ säkerhetsanvisningarna på respektive säkerhetsdatablad. 3. Starta instrumentet och lägg det i kalibreringsvaggan. 4. Tryck på [+]-knappen och håll den intryckt i 5 sekunder för att öppna kalibreringsmenyn, ange lösenordet (lösenord vid leverans = 001). 5. Välj med [+]-knappen funktionen Engaskalibrering, symbolen för känslighetskalibrering blinkar. 6. Tryck på OK-knappen för att starta kanalurvalet. Displayen blinkar och visar gasen för den första mätkanalen, t. ex. CH4 - %LEL. 11 Dräger X-am 2500

12 Drift 7. Tryck på OK-knappen, för att starta kalibreringsfunktionen för mätkanalen, eller välj en annan mätkanal med [+]-knappen (O 2 - Vol.-%, H 2 S - ppm, CO - ppm o.s.v.). Kalibreringsgaskoncentrationen visas. 8. Bekräfta kalibreringskoncentrationen genom att trycka på OKknappen eller ändra den genom att trycka på [+]-knappen och avsluta sedan med att trycka på OK-knappen. Mätvärdet blinkar. 9. Öppna ventilen till testgasflaskan, gas strömmar över sensorn med en volymström på 0,5 liter/min. Det visade, blinkande mätvärdet växlar till värdet för den tillförda testgasen. Anvisning för justering av Ex-kanalen med nonan som mätgas: Vid kalibrering av Ex-kanalen kan alternativt propan användas som kalibreringsgas. Vid användning av propan vid justering av Ex-kanalen för nonan ska displayen ställas in på 2 gånger den använda testgaskoncentrationen. Anvisning för användning vid gruvdrift: Vid kalibrering av Ex-kanalen för mätgasen metan ska displayen ställas in på ett värde 5 % (relativt) mindre än den använda testgaskoncentrationen. När det visade mätvärdet är stabilt (efter minst 120 sekunder): a. Tryck på OK-knappen för att genomföra kalibrering. Avläsningen av aktuell gaskoncentration visas omväxlanden med OK. b. Tryck på OK-knappen eller vänta ca 5 sekunder för att avsluta kalibrering/justering av denna mätkanal. Du blir eventuellt tillfrågad om du vill kalibrera nästa mätkanal. Efter kalibrering/justering av den senaste mätkanalen växlar instrumentet till mätläge. c. Stäng ventilen till testgasflaskan och ta ur instrumentet ur kalibreringsvaggan. När det uppstår ett fel vid känslighetskalibrering/justering: Felmeddelandet visas och i stället för mätvärdet visas för aktuell sensor. Upprepa i detta fall friskluftskalibreringen/-justeringen. Byt eventuellt sensor. Dräger X-am

13 Underhåll 5 Underhåll 5.1 Underhållsintervaller Instrumentet skall minst årligen genomgå inspektioner och service av fackman (jämför: EN gasmätinstrument för val, installation, användning och underhåll av instrument för detektion och mätning av brännbara gaser och syre EN Elektriska instrument för detektion och direkt koncentrationsmätning av toxiska gaser och ångor - Del 4: Handbok för val, installation, användning och service samt nationella bestämmelser). Rekommenderat kalibreringsintervall för mätkanalerna Ex, O 2, H 2 S och CO: 6 månader. Kalibreringsintervall för andra gaser: se bruksanvisning för respektive DrägerSensorer. 5.2 Rengöring Instrumentet behöver ingen speciell skötsel. Vid kraftig nedsmutsning kan instrumentet tvättas av med kallt vatten. Använd vid behov en svamp. i NOTERING Grova rengöringshjälpmedel (borstar osv.), rengöringsmedel och lösningsmedel kan förstöra damm- och vattenfiltret. Torka av instrumentet med en trasa. 6 Avfallshantering Avfallshantera produkten enligt gällande föreskrifter. 6.1 Anvisningar för avfallshantering Enligt direktivet 2002/96/EG får denna produkt inte avfallshanteras som hushållsavfall. Den betecknas därför med symbolen nedan. Produkten kan kostnadsfritt returneras till Dräger. Information om detta fås från de nationella återförsäljarna samt från Dräger. 6.2 Avfallshantering av batterier Enligt direktivet 2006/66/EG får batterier och laddningsbara batterier inte avfallshanteras som hushållsavfall, utan ska lämnas till batteriinsamlingsställen. De betecknas därför med symbolen nedan. Batterier och laddningsbara batterier ska samlas in och avfallshanteras vid batteriinsamlingsställen enligt gällande föreskrifter. 13 Dräger X-am 2500

14 Tekniska data 7 Tekniska data Utdrag: Se den tekniska handboken 1 för närmare uppgifter Miljökrav: För drift och lagring 20 till +50 C med NiMH-batteripaket: HBT 0000, HBT 0100, och alkaliska enkelceller typ: Duracell Procell MN till +40 C med NiMH-enkelcelltyp: GP 180AAHC 2 och alkaliska enkelceller typ: Panasonic LR6 Powerline 0 till +40 C med alkalisk enkelcelltyp: Varta , Varta , 700 till 1300 hpa 10 till 90 % (till 95 % under kort tid) rel. fukt. Kapsling Larmvolym IP 67 för instrument med sensorer Normalt 90 db (A) på 30 cm avstånd Driftstid: Alkaliska batterier NiMH-batteripack: T4 (HBT 0000) T4 HC (HBT 0100) Cirka 12 timmar under normala förhållanden Cirka 12 timmar under normala förhållanden Cirka 13 timmar under normala förhållanden Mått ca 130 x 48 x 44 mm (H x B x D) Vikt ca. 220 till 250 g 1) Teknisk handbok, bruksanvisningar/datablad för de använda sensorerna och PC-programvaran CC-Vision för Dräger X-am 2500 kan laddas ned på produktsidan för X-am 2500 under följande adress: 2) Inte föremål för mättekniska lämplighetstester BVS10 ATEX E 080X och PFG 10 G 001X. Dräger X-am

15 Tekniska data. Utdrag: För detaljerad information, se bruksanvisning/datablad för de använda sensorerna 1. Ex XXS O 2 XXS H 2 S-LC XXS CO Mätprincip Katalytisk förbränning Elektrokemisk Elektrokemisk Elektrokemisk Responstid t Responstid t Mätintervall för metan för propan för metan för nonan för metan 17 sekunder 25 sekunder 7 sekunder 40 sekunder 2 0 till 100 % LEL 3 0 till 5 Vol.-% 10 sekunder 18 sekunder 25 sekunder 6 sekunder 6 sekunder 6 sekunder 0 till 25 Vol.-% 0 till 100 ppm H 2 S 4 0 till 2000 ppm CO 5 Nollpunktsavvikelse (EN 45544) 0,4 ppm 6 ppm Instrumentdrift 1 % av mätvärdet/ månad 1 % av mätvärdet/ månad Uppvärmningstid 35 sekunder 5 minuter 5 minuter 5 minuter Påverkan från sensorgifter Svavelväten H 2 S, 10 ppm halogenkolväten, tungmetaller, kiselhaltiga, svavelhaltiga eller polymerisationsdugliga ämnen 1 % LEL/ 8 timmar Förgiftning möjlig Linearitetsfel 5 % LEL 0,3 Vol.-% 2 % av mätvärdet 3 % av mätvärdet Standarder (Mätfunktion för explosionsskydd och mätning av syrebrist och överskott samt av toxiska gaser, DEKRA EXAM GmbH, Essen, Tyskland: BVS 10 ATEX E 080X 3), PFG 10 G 001X EN EN EN (Mätning av syrebrist och -överskott) EN EN /-2 8 EN EN /-2 9 EN ) Teknisk handbok, bruksanvisningar/datablad för de använda sensorerna och PC-programvaran CC-Vision för Dräger X-am 2500 kan laddas ned på produktsidan för X-am 2500 under följande adress: 2) För fallande koncentrationer uppgår inställningstiden för nonan till 50 sekunder. 3) Alkaner från metan till nonan, LEL-värden enligt EN Vid flödeshastigheter från 0 till 6 m/s uppgår avvikelsen hos visningen till 5 till 10 % av mätvärdet. Vid justering av propan kan avvikelsen hos visningen i luft i området 80 till 120 kpa uppgå till 6 % LEL. 4) certifierad för 0,4 till 100 ppm 5) certifierad för 3 till 500 ppm 6) Instrumentet reagerar på de flesta lättantändliga gaser och ångor. Känsligheten är gasspecifik och varierande. Vi rekommenderar en kalibrering med den målgas som ska mätas. För serien alkaner avtar känsligheten från metan till nonan. 7) Mätsignalerna kan påverkas negativt av etan, eten, etyn, koldioxid och väte. 8) Mätsignalerna kan påverkas additivt av svaveldioxid, kvävedioxid och väte och påverkas negativt av klor. 9) Mätsignalen kan påverkas additivt av acetylen, väte och kväveoxid. 15 Dräger X-am 2500

16 Tekniska data XXS NO 2 XXS SO 2 Mätprincip Elektrokemisk Elektrokemisk Responstid t Responstid t Mätintervall för metan för propan för metan för nonan för metan 15 sekunder 6 sekunder 15 sekunder 6 sekunder 0 till 50 ppm NO 2 0 till 100 ppm SO 2 Nollpunktsavvikelse (EN 45544) Instrumentdrift Uppvärmningstid 5 minuter 5 minuter Påverkan från sensorgifter Svavelväten H 2 S, 10 ppm halogenkolväten, tungmetaller, kiselhaltiga, svavelhaltiga eller polymerisationsdugliga ämnen Linearitetsfel ±2 % av mätvärdet ±2 % av mätvärdet Dräger X-am

17

18 GA Dräger Safety AG & Co. KGaA Edition 01 - September 2012 Subject to alteration Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße Lübeck, Germany Tel Fax

Servicesektionens nettopris: 7 000 sek exkl. moms Vid köp av övrigt gasmätar sortiment erhålls 25 % på gällande prislista

Servicesektionens nettopris: 7 000 sek exkl. moms Vid köp av övrigt gasmätar sortiment erhålls 25 % på gällande prislista Servicesektionen har ett erbjudande från Dräger gällande en fler gasmätare (med plats för fyra sensorer) vi kan beställa deras gasmätare X-am 2500 till ett rabatterat pris enligt nedan. Dräger föreslår

Läs mer

G TECTA 4GP Multi-gas detektor

G TECTA 4GP Multi-gas detektor G TECTA 4GP Multi-gas detektor SE Snabbstartguide 2 SE Innehåll Säkerhets- och varningsinformation 2 Förpackningens innehåll 3 Produktöversikt 3 Produktens funktioner 3 Batterikontroll 4 Slå på 4 Startsekvens

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

D Dräger Alcotest 3000 Alkometer

D Dräger Alcotest 3000 Alkometer D Dräger Alcotest 3000 Alkometer Bruksanvisning ST-14138-2008_sw.eps Innehållsförtnecking För säkerhetens skull.................................. 3 Användningsändamål..................................

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

G TECTA 4G Multi-gas detektor

G TECTA 4G Multi-gas detektor G TECTA 4G Multi-gas detektor SE Snabbstartguide 2 SE Innehåll Säkerhets- och varningsinformation 2 Förpackningens innehåll 3 Produktöversikt 3 Produktens funktioner 3 Batterikontroll 4 Slå på 4 G-TECTA

Läs mer

GASMÄTARE DRÄGER PacIII

GASMÄTARE DRÄGER PacIII ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(6) 1. Introduktion Dräger PacIII är ett liten bärbart gasmätningsinstrument för att kontinuerligt mäta en gas i omgivande luft. Pac III använder de intelligenta

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

SenseAir Alarm pat. pend.

SenseAir Alarm pat. pend. Manual SenseAir Alarm pat. pend. CO 2 Bärbar koldioxidmätare/larm SenseAir Alarm för personlig säkerhet Sidan av 8 1 Allmänt SenseAir är ett mycket lätt, bärbart CO 2 -instrument med digital display för

Läs mer

EcoSense ph10 ph-penna

EcoSense ph10 ph-penna EcoSense ph10 ph-penna MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se EcoSense ph10 ph-penna 110411 Innehåll 1. Översikt... 1 Beskrivning... 1 Knappar... 1 2. Före användning...

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

BW Clip4. Bärbar gasdetektor. Snabbstartsguide

BW Clip4. Bärbar gasdetektor. Snabbstartsguide BW Clip4 Bärbar gasdetektor Snabbstartsguide Säkerhetsinformation Detektor för fyra gaser med 24 månaders användningstid Detektorn får endast användas enligt beskrivningen i denna snabbstartsguide och

Läs mer

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 PPA 20 Operating instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации en da no fi ru Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 1 2 Printed: 24.03.2014

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Instruktion Syremätare OXY

Instruktion Syremätare OXY Instruktion Syremätare OXY Innehållsförteckning Inledning... 3 Mekanisk installation... 4 Mekanisk installation... 5 Elektrisk installation... 6 Driftsättning, initial uppstart... 8 Kalibrering... 9 Underhåll...

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

G TECTA SG Premium Singelgasdetektor för detektering av en gas

G TECTA SG Premium Singelgasdetektor för detektering av en gas G TECTA SG Premium Singelgasdetektor för detektering av en gas SE Snabbstartguide 2 SE Innehåll Säkerhets- och varningsinformation 2 Förpackningens innehåll 3 Produktöversikt 3 Produktens funktioner 3

Läs mer

BF06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LJUSSTYRKA TRT-BA-BF06-TC-002-SV

BF06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LJUSSTYRKA TRT-BA-BF06-TC-002-SV BF06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LJUSSTYRKA TRT-BA-BF06-TC-002-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet... 2 Transport

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa SwemaMan 80 bruksanvisning SwemaMan 80 är en manometer som mäter differenstryck, uftflöde och lufthastighet. Differenstrycket mäts i, luftflödet i l/s, m 3 /h eller CFM och lufthastigheten i m/s eller

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

GBA 36 V 6.0 Ah Hw-D Professional

GBA 36 V 6.0 Ah Hw-D Professional OBJ_DOKU-36311-002.fm Page 1 Friday, August 22, 2014 9:40 AM GBA 36 V 6.0 Ah Hw-D Professional Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-professional.com 2

Läs mer

T-1305 schwed 10.08. Bruksanvisning. för automatiska slagdörrar. imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive

T-1305 schwed 10.08. Bruksanvisning. för automatiska slagdörrar. imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive T-1305 schwed 10.08 Bruksanvisning för automatiska slagdörrar imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive Innehåll 1 Anvisningar för bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Förutsättningar

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN:

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: 5703317620071 Elma 610 sid 2 Beskrivning: Beröringsfri temperaturmätning Inbyggt lasersikte Automatisk val av upplösning 0.1º eller 1º Val

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

PRODUKTHANDBOK TRANSPONDER 3064. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK TRANSPONDER 3064. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Feb 2015 2 Innehållsförteckning 1 2 2 SÄKERHETSANVISNINGAR 3 3 ALLMÄNT 4 3.1 FUNKTIONSSÄTT 4 3.2 INTEGRERA TRANSPONDERN I OLIKA LÅSSYSTEM

Läs mer

Bruksanvisning Elektronisk barnvåg, klass III-godkänd, M10010

Bruksanvisning Elektronisk barnvåg, klass III-godkänd, M10010 Bruksanvisning Elektronisk barnvåg, klass III-godkänd, M10010 ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Tel + 49(40)432776-0 Fax +49(40)432776-10 E-mail: info@ade-hamburg.de Marknadsförs

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Dräger Interlock XT. Utandningsstyrt alkolås Bruksanvisning 2. ST-264-2002.eps

Dräger Interlock XT. Utandningsstyrt alkolås Bruksanvisning 2. ST-264-2002.eps Dräger Interlock XT sv Utandningsstyrt alkolås Bruksanvisning 2 ST-264-2002.eps Innehållsförteckning För säkerhets skull..................................... 3 Vad är vad............................................

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Charder. Medicinsk våg. Bruksanvisning. Viktig information

Charder. Medicinsk våg. Bruksanvisning. Viktig information Charder Medicinsk våg Bruksanvisning Viktig information Bruksanvisningen skall läsas innan vågen tas i bruk. Denna bruksanvisning är framtagen till tekniker, arbetsterapeuter, installatörer och annan personal,

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Avancerad ljudmätare CIM8922

Avancerad ljudmätare CIM8922 Avancerad ljudmätare CIM8922 (ver. 1.0. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-16 Introduktion Ljudmätaren CIM8922 från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till ett

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual Svenska Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual LOTS SecurityAB Jägerhornsvägen 8, Kungens Kurva Växel: 08-711 22 11 info@lotsab.se www.lotsab.se 2 1.Använd inte denna produkt i en miljö med explosionsfarlig

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 OSC-300 2 Innehåll 1. Säkerhet... 4 2. Innehåll... 5 3. Specifikationer... 5 4. Kapacitet... 6 5. Dimensioner och vikt... 6 6. Användning... 7 Sätta på/stänga av... 7 Nollställning (Zero)... 7 Tare-funktion...

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Instruktion Handylab 11

Instruktion Handylab 11 Instruktion Handylab 11 Handylab ph.doc 1 Instruktion ph-mätare handylab 11 Innehållsförteckning Tekniska Data... 3 Display och anslutningar... 4 Starta ph mätaren... 5 Översikt av mätmetoder... 5 Special

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

BC21 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC21-TC-001-SV

BC21 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC21-TC-001-SV BC21 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

G-TECTA Cellaguard Övervakningssystem för Koldioxid och Syre

G-TECTA Cellaguard Övervakningssystem för Koldioxid och Syre G-TECTA Cellaguard Övervakningssystem för Koldioxid och Syre SE Användarhandbok 2 Innehåll Säkerhets- och varningsinformation 2 Introduktion 3 Drift och installation 3 Cellaguard -funktioner 3 Initial

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Utgåva: 12.2009 610.44482.65.000 Driftinstruktion i original Svenska Tilläggsbruksanvisning G-BH7 Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Apparater av grupp II, kategori 3/2GD och 3GD 2BH7 2 2BH7

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE

BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE 2 INLEDNING Grattis till köpet av din handhållna dammsugare Kobold VC100! Den minsta medlemmen i familjen Vorwerk kommer att vara dig trogen under många år och

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

MANUAL. Wagner Electronics. Fuktmätare MMC 210 och MMC 220

MANUAL. Wagner Electronics. Fuktmätare MMC 210 och MMC 220 MANUAL Wagner Electronics Fuktmätare MMC 210 och MMC 220 Denna manual är en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför innehålla inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför med originaltexten

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll:

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll: Flödesmätare digital för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmän information 1.1 Föreskriven användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 2. Allmänna

Läs mer

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS. Multigasdetektorn ALTAIR 4X med MSA:s XCell-sensorteknik

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS. Multigasdetektorn ALTAIR 4X med MSA:s XCell-sensorteknik DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS Multigasdetektorn ALTAIR 4X med MSA:s XCell-sensorteknik PRESTANDA MER ÄN VAD DU KAN SE VÅR SÄKERHETSVISION. Personal som ställs inför potentiellt farliga situationer förtjänar

Läs mer

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning.

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE 42.3012 / E42 061 15 42.3013 / E42 061 20 OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) noggrant innan användning. INNEHÅLL 1. Inledning a. Allmänt... 2 b. Speciella

Läs mer

Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925

Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925 Lufthastighet Tryck Inspektion Temperatur Fukt MANUAL ʦo Användarmanual för Digital Ljudmätare GSH8925 맰 猲䎜log猲 Introduktion Gratulerar till ditt köp av ljudmätare! GSH8925 är en noggrann digital ljudmätare

Läs mer