Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011)"

Transkript

1 sv Bruksanvisning Dräger X-am 2500 (MQG 0011) i

2

3 För din säkerhet 1 För din säkerhet Läs bruksanvisningarna för produkten och tillhörande produkter noggrant före användning. Följ bruksanvisningen noggrant. Användaren måste förstå anvisningarna helt och följa dem noggrant. Produkten får endast användas som avsett. Släng inte bruksanvisningen. Förvaring och korrekt användning skall säkerställas av användaren. Endast utbildad och fackkunnig personal får använda denna produkt. Lokala och nationella riktlinjer som gäller denna produkt skall följas. Endast utbildad och kunnig personal får kontrollera, reparera och underhålla produkten enligt beskrivningen i denna bruksanvisning (se kapitel 5 på sidan 152). Underhållsarbeten som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras av Dräger eller av personal som har fått utbildning av Dräger. Dräger rekommenderar att ett serviceavtal sluts med Dräger. Använd endast delar och tillbehör som är Dräger original vid underhållsarbete. Annars kan produktens funktion påverkas. Produkter med fel eller som saknar delar får ej användas. Utför inga ändringar på produkten. Informera Dräger vid fel på produkten eller produktdelar. Riskfri sammankoppling med elektriska enheter Elektrisk sammankoppling med enheter som inte tas upp i denna bruksanvisning får endast utföras efter att tillverkaren eller en sakkunnig har rådfrågats. Användning inom områden där explosionsrisk föreligger Apparater eller komponenter som används i områden där explosionsrisk råder och vilka är testade och godkända enligt inhemska, europeiska eller internationella riktlinjer beträffande explosionsskydd får endast användas under de villkor som anges i godkännandet och under beaktande av relevanta lagliga bestämmelser. Apparat och komponenter får inte ändras. Användning av defekta eller ofullständiga delar är inte tillåten. Vid reparationsarbeten på apparaterna eller komponenterna måste relevanta föreskrifter följas. 1.1 Varningstecknens betydelse Följande varningstecken används i detta dokument för att beteckna och lyfta fram tillhörande varningstexter som kräver ökad uppmärksamhet hos användaren. Varningstecknens betydelse definieras enligt följande: i VARNING Potentiell risksituation. Om inte denna undviks, kan dödsfall eller svåra personskador orsakas. OBSERVERA Potentiell risksituation. Om den inte undviks kan kroppsskador eller material- eller miljöskador uppkomma. Kan också användas som varning för icke fackmässig användning. NOTERING Kompletterande information om produktens användning. 3 Dräger X-am 2500

4 Beskrivning 2 Beskrivning 2.1 Produktöversikt X-am Gasinsläpp 8 IR-gränssnitt 2 Larmdiod 9 Fästklämma 3 Signalhorn 10 Typskylt 4 [OK]-knapp 11 Laddningskontakter 5 Batterihållare 12 Mätgasavläsning 6 [ + ]-knapp 13 Mätvärdesavläsning 7 Display 14 Specialsymboler 15 Verktyg för sensorbyte CH4 O2 CO H2S 0.0 %UEG 20.9 Vol% 0.0 ppm 0.0 ppm eps Specialsymboler: Fel Enknappskalibrering Varning Engaskalibrering Avläsning av maxvärde Lösenord krävs Avläsning av NGV Batterinivå 100 % Avläsning TGV/KTV Batterinivå 2/3 Bumptestläge Batterinivå 1/3 Friskluftskalibrering Batteri tomt 2.2 Användning Bärbart gasmätinstrument för kontinuerlig övervakning av koncentrationen av flera gaser i omgivningsluften på arbetsplatsen och i områden med explosionsfara. Samtidig mätning av upp till 4 gaser motsvarande installerade DrägerSensorer. Områden med explosionsfara, klassificeras i zoner Instrumentet är godkänt för användning i EX-områden, i vilka brännbara gaser klassificerade enligt zon 0, zon 1 eller zon 2 kan förekomma. Den är avsedd för användning vid temperatur mellan 20 C och +50 C och i områden där gaser i explosionsklass IIA, IIB eller IIC och temperaturklass T3 eller T4 (beroende på ackumulatorbatterier och batterier) kan föreligga. För zon 0 är temperaturklassen begränsad till T3. Vid användning i gruvor får instrumentet endast användas i områden där det inte föreligger någon fara på grund av mekanisk påverkan. Områden med explosionsfara, klassificerade efter division Instrumentet är avsett för användning i EX-områden klassade som klass I & II, div. 1 eller div. 2. Det är avsett för användning vid temperaturer mellan 20 C och +50 C och i områden där gaser eller damm i grupperna A, B, C, D eller E, F, G och temperaturklass T3 eller T4 (beroende på ackumulatorbatterier och batterier) kan föreligga. Dräger X-am

5 Konfiguration 2.3 Typgodkännande Se Notes on Approval (Standarder i tabell), på sidan 324. CE-märkning: 3 Konfiguration För att konfigurera ett instrument med standardkonfiguration skall det anslutas med USB-interface (ordernr ) till en dator. Konfigurationen sker med programvaran "Dräger CC-Vision". Ändra konfigurationen: se den tekniska handboken. Standard instrumentkonfiguration: Dräger X-am Bump-testmod 2 Friskluftskalibr. 2 Livstecken 2 Avstängning 2 LEL-faktor 2 (CH 4 ) Meddelandetid 2 Elektromagnetisk kompatibilitet (Direktiv 2004/108/EU) Explosionsskydd (riktlinje 94/9/EG) Snabbt gastest 1) X-am är ett registrerat varumärke som tillhör Dräger. 2) Avvikande inställningar kan väljas kundspecifikt vid leverans. Aktuell inställning kan kontrolleras och förändras med programvaran Dräger CC-Vision. till till tillåten 4,4 (Vol.-%) (4,4 volym-% motsvarar 100 % LEL) 15 minuter för TGV 8 timmar för NGV 4 Drift 4.1 Förberedelser för drift Innan instrumentet används första gången ska medföljande batterier alternativt ett uppladdat NiMH-batteripaket T4 (typ HBT 0000, best.nr ) / T4 HC (typ HBT 0100, best.nr ) sättas i, se kapitel på sidan 148. Instrumentet är klart för användning. 4.2 Startat instrumentet 1. Håll knappen [OK]-nedtryckt i ca 3 sekunder tills den nedräkning som visas i displayen» «upphört. Alla displaysegment, det optiska, det akustiska och vibrationslarmet, aktiveras en kort stund. Programversionen visas. Instrumentet genomför ett självtest. Nästa sensor som ska kalibreras/justeras visas med återstående dagar fram till nästa kalibrering/justering t.ex. CH4 %LEL CAL 20. Tiden tills bumptestintervallet löper ut visas i dagar, t.ex. bt 123. Alla larmtrösklar A1 och A2 liksom (TWA, TGV) 1 och (STEL, NGV) 1 för H 2 S och CO visas efter varandra. Under sensorernas startsekvens blinkar respektive mätvärde och specialsymbolen (för varningar) visas. Under sensorernas inkörningsfas utlöses inte något larm. För närmare uppgifter om accelererade startfaser hänvisas till den tekniska handboken Tryck på OK-knappen om du vill avbryta avläsningen av uppstartsekvensen. 1) Endast då det aktiverats vid konfiguration av instrumentet. Leveranstillstånd: inte aktiverat. 2) Teknisk handbok, bruksanvisningar/datablad för de använda sensorerna och PC-programvaran CC-Vision för Dräger X-am 2500 kan laddas ned på produktsidan för X-am 2500 under följande adress: 5 Dräger X-am 2500

6 Drift 4.3 Stänga av instrumentet Håll samtidigt OK-knappen och [+]-knappen nedtryckta, tills den i displayen visade nedräkningen har passerat. Innan instrumentet stängs av aktiveras alla displaysegment, det optiska, det akustiska och vibrationslarmet under en kort stund. 4.4 Före användning på arbetsplatsen 1. Starta instrumentet och aktuellt mätvärde visas i displayen. 2. Notera ev. varnings- resp. felmeddelanden. Instrumentet kan användas på normalt sätt. Om varningsmeddelandet inte skulle slockna av sig självt under drift måste instrumentet kontrolleras efter användning. Instrumentet är inte klart för mätningar utan måste servas. VARNING Kontrollera justeringen före säkerhetsrelevanta mätningar. Justera vid behov och kontrollera alla larmkomponenter.en gastest (bump-test) måste genomföras i enlighet med nationella bestämmelser. VARNING Förekomst av katalysatorgifter i mätgas (t.ex. flyktiga kisel-, svavel-, tungmetallsföreningar eller halogenkolväten) kan skada CAT Ex-sensorn. Om CAT Ex-sensorn inte längre går att kalibrera för målkoncentrationen av gas skall sensorn bytas. Vid mätningar i syrefattiga atmosfärer (<8 Vol.-% O 2 ) kan CAT Ex-sensorn ange en felvisning; en pålitlig mätning från CAT Ex-sensorn kan då inte utföras. VARNING I syrerika atmosfärer (>22 Vol.-% O 2 ) garanteras inte den elektriska driftssäkerheten; stäng av instrumentet eller avlägsna det från arbetsplatsen. 3. Kontrollera att gasinsläppsöppningen på instrumentet inte är övertäckt. 4.5 Under drift Under drift visas mätvärdena för varje mätgas samtidigt. När ett mätområde överskrids eller underskrids, visas följande meddelande i stället för mätvärdet:» «(mätområdesöverskridning) eller» «(mätområdesunderskridning). För hög koncentration av lättantändliga ämnen kan leda till syrebrist. Vid O 2 -koncentrationer under 8 Vol.-% visas för ex-kanal ett felmeddelande med i stället för mätvärdet (endast när mätområdet 100 % LEL, inte vid >100 % LEL (värmekonduktivitet)). Om ett larm utlösts visas motsvarande meddelanden och det optiska, akustiska och vibrationslarmet aktiveras, se kapitel 4.6 på sidan 146. Vid tydlig mätområdesöverskring på CAT Ex-kanalen (mycket hög koncentration av lättantändliga ämnen), utlöses ett spärrlarm. Detta CAT Ex-spärrlarm bekräftas antingen automatiskt via en fungerande (d. v.s. fri från varningar och fel) syrgaskanal eller manuellt via avstängning och omstart av instrumentet i omgivning med frisk luft. Vid konfigurationsinställningen "metan" utlöses inget spärrlarm vid mätområdesöverskridning, eftersom tillförlitligheten för visning för metan kontrolleras av en separat mätning av sensorns värmeledningsförmåga. Dräger X-am

7 Drift VARNING Om instrumentet utsatts för koncentration över 100 % LEL, kan felvisningar på CAT Ex förekomma. Före ytterligare användning av instrumentet i koncentrationsområdet 0 till 100 % LEL ska nollpunkt och känslighet testas och vid behov justeras. Vid användning av en CAT Ex-sensor i Dräger X-am 2500 måste en justering av nollpunkt och känslighet utföras efter en kraftig överbelastning som leder till en från noll avvikande visning av friskluft. När mätintervallet tillfälligt överskridits för TOX-mätkanalerna (upp till en timme) behöver inte mätkanalerna kontrolleras. 4.6 Larmidentifiering Larm visas optiskt, akustiskt och genom vibration i angiven rytm Koncentrationsförlarm A1 Växlande larmsignal: Visar A1 och mätvärdet växelvis. Gäller ej O 2 Förlarmet A1 är inte självlåsande utan upphör automatiskt när koncentrationen sjunker under larmtröskelvärdet A1. Vid A1 ljuder en enkelsignal och larmdioden blinkar. Vid A2 ljuder en dubbelsignal och larmdioden blinkar dubbelt. Kvittera förlarm: Tryck på OK-knappen, och endast det akustiska larmet och vibrationslarmet kopplas ifrån Koncentrationshuvudlarm A2 VARNING Livsfara Lämna genast området. Ett huvudlarm, A2, är självlåsande och kan inte kvitteras. Växlande larmsignal: Visar A2 och mätvärdet växelvis. För O 2 : A1 = syrebrist A2 = syreöverskott Först efter att området har lämnats, när koncentrationen har sjunkit under larmtröskelvärdet: Tryck på OK-knappen och larmmeddelandet upphör. 7 Dräger X-am 2500

8 Drift Ett spärrlarm på CAT Ex-kanalen (på grund av en tydlig mätområdesöverskridning) kan inte bekräftas med OK-knappen. Detta CAT Ex-spärrlarm bekräftas antingen automatiskt via en fungerande (d. v.s. fri från varningar och fel) syrgaskanal eller manuellt via avstängning och omstart av instrumentet i friskluft Exponeringslarm STEL (TGV) / TWA (NGV) OBSERVERA Lämna genast området. Arbetsinsatsen för personal skall efter detta larm regleras enligt de nationella bestämmelserna. Växlande larmsignal: Visning A2 och (STEL, TGV) resp. (TWA, NGV) och mätvärde växelvis: STEL- och TWA-larmen kan inte kvitteras. Koppla ifrån instrumentet. Värdet för exponeringsanalysen släcks vid omstart Batteri-förlarm Växlande larmsignal: Blinkande specialtecken på displayens högra sida. Kvittera förlarm: Tryck på OK-knappen, och endast det akustiska larmet och vibrationslarmet kopplas ifrån. Batteriet varar ytterligare ca 20 minuter efter första batteriförlarmet Batteri, huvudlarm Växlande larmsignal: Blinkande specialtecken på displayens högra sida. Huvudlarmet för batteri kan inte bekräftas. Instrumentet stängs automatiskt av efter 10 sekunder. Innan instrumentet stängs av aktiveras alla displaysegment, det optiska, det akustiska och vibrationslarmet under en kort stund Instrumentlarm Växlande larmsignal: Visning av specialtecken på displayens högra sida: Instrumentet är inte klart för användning. Ge servicepersonal eller DrägerService i uppdrag att avhjälpa felet. 4.7 Info-läge Ta fram info-läge Tryck under mätningsdrift på OK-knappen i ca 3 sekunder. Vid varningar eller störningar visas motsvarande hänvisningseller felkod (se Teknisk handbok). Tryck en gång till på OK-knappen för nästa visning. Maxvärdet samt exponeringsvärdena TWA, NGV och STEV, TGV visas. Om ingen knapp trycks in under 10 sekunder återgår instrumentet automatiskt till mätläge Info-off-läge Tryck på knappen [+]-när instrumentet är frånslaget. Gasnamn, mätenhet och mätintervallets ändvärden visas för alla kanalerna. Vid ännu ett tryck på [+]-knappen avslutas Info-Off-läget (eller via timeout). Dräger X-am

9 Drift 4.8 Öppna Snabbmenyn Tryck tre gånger på [+]-knappen under mätningsdrift. Om funktionerna för snabbmenyn är aktiverade med PCprogramvaran "Dräger CC-Vision" kan dessa funktioner väljas med [+]-knappen. Om inga funktioner är aktiverade i Snabbmenyn stannar instrumentet i mätläge. Möjliga funktioner: 1. Bump-testmod 2. Friskluftskalibrering 3. Visa och radera maxvärdet Ta fram vald funktion genom att trycka på OK-knappen. Avbryt aktiv funktion och skifta till mätningsdrift genom att trycka på [+]-knappen. Om ingen knapp trycks in under 60 sekunder återgår instrumentet automatiskt till mätläge. 4.9 Allmänna användarinstruktioner Byta batterier/ackumulatorer VARNING Explosionsrisk Förbrukade batterier får inte brännas och inte öppnas med våld. Byte av batterier/ackumulatorer får inte ske inom områden med risk för explosion. Batterier/ackumulatorer ingår i explosionsgodkännandet. Endast följande typer får användas: Alkaliska batterier T3 (ej uppladdningsbara) Panasonic LR6 Powerline Varta Type 4106 (power one) 1 eller Varta Type 4006 (industrial) Alkaliska batterier T4 (ej uppladdningsbara) Duracell Procell MN1500 NiMH-batterier T3 (återuppladdningsbara) GP 180AAHC (1800 mah) 2 max +40 C omgivningstemperatur. Ladda upp NiMH-batterienheten (typ HBT 0000) eller (typ HBT 0100) med tillhörande Dräger laddningsaggregat. Ladda NiMH-singelcell för batterihållare ABT 0100 enligt tillverkarens specifikationer. Omgivningstemperatur under laddningen: 0 till +40 C. 1) Inget motstånd för mättekniskt lämplighetstest BVS10 ATEX E 080X och PFG 10 G 001X. 2) Mätteknisk lämplighetstest BVS10 ATEX E 080X och PFG 10 G 001X gäller endast i temperaturområdet 0 C +40 C. 1. Stäng av instrumentet: Håll samtidigt [OK]-knappen och [+]- knappen intryckta. 2. Lossa skruven på batteripacken och ta bort batteriet. 9 Dräger X-am 2500

10 Drift Med batterihållare (ordernr ): Byt ut alkaliska batterier resp. NiMH-laddningsbara batterier. Observera polariteten. Vid NiMH-batteripack T4 (typ HBT 0000) / T4 HC (typ HBT 0100): Byt hela batteripacken. 3. Sätt i batterihållaren i instrumentet och dra åt skruvarna Instrumentet startas automatiskt Ladda instrumentet med NiMH-batteripack T4 (typ HBT 0000) / T4 HC (typ HBT 0100, ordernr ) VARNING Explosionsrisk Ladda inte under mätning eller inom områden med explosionsrisk Laddningsenheterna är inte konstruerade enligt riktlinjerna för explosiv gruvgas och explosionsskydd. Ladda upp NiMH-batterienheten (typ HBT 0000) eller (typ HBT 0100) med tillhörande Dräger laddningsaggregat. Omgivningstemperatur under laddningen: 0 till +40 C. Även då instrumentet inte används rekommenderar Dräger att instrumentet förvaras i laddningsstället Placera det frånkopplade instrumentet i laddningsfacket. LED-lampan för avläsning tänds i laddningsfacket: Laddar Fel Full För att skona batteriet skall det endast laddas inom ett temperaturintervall i omgivningen på +5 till +35 C. Om temperaturen stiger eller sjunker under detta temperaturområde avbryts laddningen automatiskt och startar, även det automatiskat, när temperaturen åter ligger inom temperaturområdet. Laddningstiden uppgår i normala fall till fyra timmar. En ny NiMH-batteripack uppnår full kapacitet efter tre fulla laddnings-/urladdningscykler. Förvara aldrig instrumentet under längre tid (max 2 månader) utan elförsörjning, eftersom det interna buffertbatteriet då förbrukas Utför manuellt gastest (bump-test) i 1. Förbered testgasflaskan. Testgasens volymström måste uppgå till 0,5 L/min och gaskoncentrationen måste vara högre än larmtröskelvärdesgränsen som ska kontrolleras. 2. Anslut testgasflaskan till kalibreringsvaggan (ordernr ). NOTERING Det automatiska gastestet med Bump-teststationen beskrivs i den tekniska handboken. OBSERVERA Andas aldrig in testgas. Hälsorisk Följ säkerhetsanvisningarna på respektive säkerhetsdatablad. 3. Starta instrumentet och lägg det i kalibreringsvaggan tryck ner tills det klickar fast. 4. Öppna ventilen på testgasflaskan så att gasen strömmar över sensorerna. 5. Vänta tills instrumentet visar testgaskoncentration med tillräcklig tolerans: Ex: ±20 % av testgaskoncentrationen 1 O 2 : ±0,6 Vol.-% 1 TOX: ±20 % av testgaskoncentrationen 1 Beroende av testgaskoncentration visar instrumentet denna växelvis med A1 eller A2 när larmtröskelvärdena överskrids. 6. Stäng ventilen till testgasflaskan och ta ur instrumentet ur kalibreringsvaggan. 1) Vid uppgifter från Dräger-blandgaser (ordernr ) ska visningen ligga i detta område. Dräger X-am

11 Drift Om avläsningen inte ligger i de ovan nämnda områdena: Låt underhållspersonal kalibrera instrumentet Kalibrering Instrument- och sensorfel kan leda till att det inte är möjligt att genomföra en kalibrering. Genomför friskluftskalibrering Kalibrera instrumentet med friskluft, fri från mätgaser eller andra störningsgaser. Vid friskluftskalibrering ställs nollpunkten för alla sensorer (med undantag av DrägerSensorerna XXS O 2 ) på noll (0). Med DrägerSensorn XXS O 2 ställs visningen in på 20,9 Vol.-%. 1. Starta instrumentet. 2. Tryck tre gånger på [+]-knappen, symbolen för friskluftskalibrering tänds. 3. Tryck på OK-knappen för att starta friskluftskalibreringen. Mätvärdena blinkar. När mätvärdena är stabila: a. Tryck på [OK]-knappen för att genomföra kalibrering. Avläsningen av aktuell gaskoncentration visas omväxlanden med OK. b. Tryck på [OK]-knappen för att lämna kalibreringen eller vänta ca fem sekunder. Om det uppstår fel vid friskluftskalibreringen. a. Felmeddelandet visas och i stället för mätvärdet visas för aktuell sensor. b. Upprepa i detta fall friskluftskalibreringen. Låt, vid behov, kvalificerad personal byta sensorn. Kalibrera/justera känsligheten för en enskild mätkanal Känslighetskalibrering/-justering kan genomföras selektivt för enskilda sensorer. Vid känslighetskalibrering/-justering ställs känsligheten för valda sensorer in på värdet för de använda testgaserna. Använd kommersiellt tillgänglig testgas. Tillåten testgaskoncentration: Ex: 40 till 100 % LEL O 2 10 till 25 volym-% CO: 20 till 999 ppm H 2 S:5 till 99 ppm Testgaskoncentrationer för andra gaser: se bruksanvisning för respektive DrägerSensorer. 1. Anslut testgasflaskan till kalibreringsvaggan. 2. Led ut testgasen till ett utlopp eller ut i det fria (anslut slangen till den andra anslutningen på kalibreringsvaggan). OBSERVERA Andas aldrig in testgas. Hälsorisk Följ säkerhetsanvisningarna på respektive säkerhetsdatablad. 3. Starta instrumentet och lägg det i kalibreringsvaggan. 4. Tryck på [+]-knappen och håll den intryckt i 5 sekunder för att öppna kalibreringsmenyn, ange lösenordet (lösenord vid leverans = 001). 5. Välj med [+]-knappen funktionen Engaskalibrering, symbolen för känslighetskalibrering blinkar. 6. Tryck på OK-knappen för att starta kanalurvalet. Displayen blinkar och visar gasen för den första mätkanalen, t. ex. CH4 - %LEL. 11 Dräger X-am 2500

12 Drift 7. Tryck på OK-knappen, för att starta kalibreringsfunktionen för mätkanalen, eller välj en annan mätkanal med [+]-knappen (O 2 - Vol.-%, H 2 S - ppm, CO - ppm o.s.v.). Kalibreringsgaskoncentrationen visas. 8. Bekräfta kalibreringskoncentrationen genom att trycka på OKknappen eller ändra den genom att trycka på [+]-knappen och avsluta sedan med att trycka på OK-knappen. Mätvärdet blinkar. 9. Öppna ventilen till testgasflaskan, gas strömmar över sensorn med en volymström på 0,5 liter/min. Det visade, blinkande mätvärdet växlar till värdet för den tillförda testgasen. Anvisning för justering av Ex-kanalen med nonan som mätgas: Vid kalibrering av Ex-kanalen kan alternativt propan användas som kalibreringsgas. Vid användning av propan vid justering av Ex-kanalen för nonan ska displayen ställas in på 2 gånger den använda testgaskoncentrationen. Anvisning för användning vid gruvdrift: Vid kalibrering av Ex-kanalen för mätgasen metan ska displayen ställas in på ett värde 5 % (relativt) mindre än den använda testgaskoncentrationen. När det visade mätvärdet är stabilt (efter minst 120 sekunder): a. Tryck på OK-knappen för att genomföra kalibrering. Avläsningen av aktuell gaskoncentration visas omväxlanden med OK. b. Tryck på OK-knappen eller vänta ca 5 sekunder för att avsluta kalibrering/justering av denna mätkanal. Du blir eventuellt tillfrågad om du vill kalibrera nästa mätkanal. Efter kalibrering/justering av den senaste mätkanalen växlar instrumentet till mätläge. c. Stäng ventilen till testgasflaskan och ta ur instrumentet ur kalibreringsvaggan. När det uppstår ett fel vid känslighetskalibrering/justering: Felmeddelandet visas och i stället för mätvärdet visas för aktuell sensor. Upprepa i detta fall friskluftskalibreringen/-justeringen. Byt eventuellt sensor. Dräger X-am

13 Underhåll 5 Underhåll 5.1 Underhållsintervaller Instrumentet skall minst årligen genomgå inspektioner och service av fackman (jämför: EN gasmätinstrument för val, installation, användning och underhåll av instrument för detektion och mätning av brännbara gaser och syre EN Elektriska instrument för detektion och direkt koncentrationsmätning av toxiska gaser och ångor - Del 4: Handbok för val, installation, användning och service samt nationella bestämmelser). Rekommenderat kalibreringsintervall för mätkanalerna Ex, O 2, H 2 S och CO: 6 månader. Kalibreringsintervall för andra gaser: se bruksanvisning för respektive DrägerSensorer. 5.2 Rengöring Instrumentet behöver ingen speciell skötsel. Vid kraftig nedsmutsning kan instrumentet tvättas av med kallt vatten. Använd vid behov en svamp. i NOTERING Grova rengöringshjälpmedel (borstar osv.), rengöringsmedel och lösningsmedel kan förstöra damm- och vattenfiltret. Torka av instrumentet med en trasa. 6 Avfallshantering Avfallshantera produkten enligt gällande föreskrifter. 6.1 Anvisningar för avfallshantering Enligt direktivet 2002/96/EG får denna produkt inte avfallshanteras som hushållsavfall. Den betecknas därför med symbolen nedan. Produkten kan kostnadsfritt returneras till Dräger. Information om detta fås från de nationella återförsäljarna samt från Dräger. 6.2 Avfallshantering av batterier Enligt direktivet 2006/66/EG får batterier och laddningsbara batterier inte avfallshanteras som hushållsavfall, utan ska lämnas till batteriinsamlingsställen. De betecknas därför med symbolen nedan. Batterier och laddningsbara batterier ska samlas in och avfallshanteras vid batteriinsamlingsställen enligt gällande föreskrifter. 13 Dräger X-am 2500

14 Tekniska data 7 Tekniska data Utdrag: Se den tekniska handboken 1 för närmare uppgifter Miljökrav: För drift och lagring 20 till +50 C med NiMH-batteripaket: HBT 0000, HBT 0100, och alkaliska enkelceller typ: Duracell Procell MN till +40 C med NiMH-enkelcelltyp: GP 180AAHC 2 och alkaliska enkelceller typ: Panasonic LR6 Powerline 0 till +40 C med alkalisk enkelcelltyp: Varta , Varta , 700 till 1300 hpa 10 till 90 % (till 95 % under kort tid) rel. fukt. Kapsling Larmvolym IP 67 för instrument med sensorer Normalt 90 db (A) på 30 cm avstånd Driftstid: Alkaliska batterier NiMH-batteripack: T4 (HBT 0000) T4 HC (HBT 0100) Cirka 12 timmar under normala förhållanden Cirka 12 timmar under normala förhållanden Cirka 13 timmar under normala förhållanden Mått ca 130 x 48 x 44 mm (H x B x D) Vikt ca. 220 till 250 g 1) Teknisk handbok, bruksanvisningar/datablad för de använda sensorerna och PC-programvaran CC-Vision för Dräger X-am 2500 kan laddas ned på produktsidan för X-am 2500 under följande adress: 2) Inte föremål för mättekniska lämplighetstester BVS10 ATEX E 080X och PFG 10 G 001X. Dräger X-am

15 Tekniska data. Utdrag: För detaljerad information, se bruksanvisning/datablad för de använda sensorerna 1. Ex XXS O 2 XXS H 2 S-LC XXS CO Mätprincip Katalytisk förbränning Elektrokemisk Elektrokemisk Elektrokemisk Responstid t Responstid t Mätintervall för metan för propan för metan för nonan för metan 17 sekunder 25 sekunder 7 sekunder 40 sekunder 2 0 till 100 % LEL 3 0 till 5 Vol.-% 10 sekunder 18 sekunder 25 sekunder 6 sekunder 6 sekunder 6 sekunder 0 till 25 Vol.-% 0 till 100 ppm H 2 S 4 0 till 2000 ppm CO 5 Nollpunktsavvikelse (EN 45544) 0,4 ppm 6 ppm Instrumentdrift 1 % av mätvärdet/ månad 1 % av mätvärdet/ månad Uppvärmningstid 35 sekunder 5 minuter 5 minuter 5 minuter Påverkan från sensorgifter Svavelväten H 2 S, 10 ppm halogenkolväten, tungmetaller, kiselhaltiga, svavelhaltiga eller polymerisationsdugliga ämnen 1 % LEL/ 8 timmar Förgiftning möjlig Linearitetsfel 5 % LEL 0,3 Vol.-% 2 % av mätvärdet 3 % av mätvärdet Standarder (Mätfunktion för explosionsskydd och mätning av syrebrist och överskott samt av toxiska gaser, DEKRA EXAM GmbH, Essen, Tyskland: BVS 10 ATEX E 080X 3), PFG 10 G 001X EN EN EN (Mätning av syrebrist och -överskott) EN EN /-2 8 EN EN /-2 9 EN ) Teknisk handbok, bruksanvisningar/datablad för de använda sensorerna och PC-programvaran CC-Vision för Dräger X-am 2500 kan laddas ned på produktsidan för X-am 2500 under följande adress: 2) För fallande koncentrationer uppgår inställningstiden för nonan till 50 sekunder. 3) Alkaner från metan till nonan, LEL-värden enligt EN Vid flödeshastigheter från 0 till 6 m/s uppgår avvikelsen hos visningen till 5 till 10 % av mätvärdet. Vid justering av propan kan avvikelsen hos visningen i luft i området 80 till 120 kpa uppgå till 6 % LEL. 4) certifierad för 0,4 till 100 ppm 5) certifierad för 3 till 500 ppm 6) Instrumentet reagerar på de flesta lättantändliga gaser och ångor. Känsligheten är gasspecifik och varierande. Vi rekommenderar en kalibrering med den målgas som ska mätas. För serien alkaner avtar känsligheten från metan till nonan. 7) Mätsignalerna kan påverkas negativt av etan, eten, etyn, koldioxid och väte. 8) Mätsignalerna kan påverkas additivt av svaveldioxid, kvävedioxid och väte och påverkas negativt av klor. 9) Mätsignalen kan påverkas additivt av acetylen, väte och kväveoxid. 15 Dräger X-am 2500

16 Tekniska data XXS NO 2 XXS SO 2 Mätprincip Elektrokemisk Elektrokemisk Responstid t Responstid t Mätintervall för metan för propan för metan för nonan för metan 15 sekunder 6 sekunder 15 sekunder 6 sekunder 0 till 50 ppm NO 2 0 till 100 ppm SO 2 Nollpunktsavvikelse (EN 45544) Instrumentdrift Uppvärmningstid 5 minuter 5 minuter Påverkan från sensorgifter Svavelväten H 2 S, 10 ppm halogenkolväten, tungmetaller, kiselhaltiga, svavelhaltiga eller polymerisationsdugliga ämnen Linearitetsfel ±2 % av mätvärdet ±2 % av mätvärdet Dräger X-am

17

18 GA Dräger Safety AG & Co. KGaA Edition 01 - September 2012 Subject to alteration Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße Lübeck, Germany Tel Fax

D Dräger Alcotest 3000 Alkometer

D Dräger Alcotest 3000 Alkometer D Dräger Alcotest 3000 Alkometer Bruksanvisning ST-14138-2008_sw.eps Innehållsförtnecking För säkerhetens skull.................................. 3 Användningsändamål..................................

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

G-TECTA G-TECTA. Bärbara instrument för gasdetektering.

G-TECTA G-TECTA. Bärbara instrument för gasdetektering. G-TECTA G-TECTA Bärbara instrument för gasdetektering. 2 Gasdetektering. AGA är en del av The Linde Group, en världsledande gasleverantör. Vi erbjuder expertis och produktlösningar för bland annat verkstads-,

Läs mer

EcoSense ph10 ph-penna

EcoSense ph10 ph-penna EcoSense ph10 ph-penna MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se EcoSense ph10 ph-penna 110411 Innehåll 1. Översikt... 1 Beskrivning... 1 Knappar... 1 2. Före användning...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BG20 BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV

BG20 BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV BG20 SV BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 01 Information om apparaten... 02 Tekniska data... 02 Säkerhet... 03 Transport och

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Dielektrisk fuktmätare (lågfrekvent) Bruksanvisning Version 2.1 CE Artikelnummer: 100840

Dielektrisk fuktmätare (lågfrekvent) Bruksanvisning Version 2.1 CE Artikelnummer: 100840 Dielektrisk fuktmätare (lågfrekvent) Bruksanvisning Version 2.1 CE Artikelnummer: 100840 Denna publikation ersätter alla tidigare. Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras, bearbetas i elektroniska

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Dräger X-zone 5500 Flexibel gasdetektering för områdesövervakning

Dräger X-zone 5500 Flexibel gasdetektering för områdesövervakning Flexibel gasdetektering för områdesövervakning Det senaste inom områdesövervakning. I kombination med Drägers gasmätare X-am 5000, X-am 5100 eller X-am 5600 kan systemet mäta och varna för upp till sex

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Referenstermometer K20REF

Referenstermometer K20REF Tack för Ert val av COMARK referenstermometer modell KM20REF. Termometern är speciellt framtagen för att enkelt och snabbt kalibrera (kontrollmäta) vanliga brukstermometrar. KM20REF har en fast monterad

Läs mer

CO-220 Carbon Monoxide Meter

CO-220 Carbon Monoxide Meter Page 1 CO-220 Carbon Monoxide Meter Instruktionsblad Inledning Carbon Monoxide Meter CO-220 (i fortsättningen mätaren ) känner av förekomsten av koloxid (CO) och mäter koncentrationer på från 1 till 1000

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Väderstation med flera zoner Modell: RAR501 / RAA501H

Väderstation med flera zoner Modell: RAR501 / RAA501H Väderstation med flera zoner Modell: RAR0 / RAA0H BRUKSANVISNING Specifikationer...7 Försiktighetsåtgärder...8 Om Oregon Scientific...9 EU-Försäkran om överensstämmelse... 9 INNEHÅLL Produktöversikt...

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07 Tryck Denna manual är utgiven av Voltcraft. Det är inte tillåtet att reproducera detta material (inkl. översättningen), såsom att kopiera, fotokopiera, mikrofilma eller förvara i elektronisk form utan

Läs mer

För livsmedelsinspektioner

För livsmedelsinspektioner Användarmanual för KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det bästa från 2 världar: Du

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor:

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor: 1(16) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Förberedelser - komma igång 4 1.2 Översikt Display Knappfunktioner Funktionsknappar Viktiga meddelande 4 2 I nledning 5 2.1 Starta/stänga av instrumentet 5 2.2

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

2007-03-19 ALCO-SENSOR FST. Handbok för provtagare. Intoximeters Inc.

2007-03-19 ALCO-SENSOR FST. Handbok för provtagare. Intoximeters Inc. 2007-03-19 ALCO-SENSOR FST Handbok för provtagare Intoximeters Inc. 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion...4 2 Beskrivning...5 ON-knappen...5 OFF-knappen...5 Display...5 Munstycke...5 Sniffer...6 Tratt

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Elektronisk kranvåg ECS

Elektronisk kranvåg ECS Elektronisk kranvåg ECS ANVÄNDARHANDBOK Copyright (c) Tamtron Oy, 2011 INNEHÅLL 1 VARNING (läs innan användning)... 1 2 ALLMÄNT... 2 3 ANVÄNDNING... 3 3.1 Starta vågen... 3 3.1.1 Självtest och visning

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer