v1.02 BRUKSANVISNING / E / E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59"

Transkript

1 v1.02 BRUKSANVISNING / E / E

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR ALLMÄNT under användning efter användning ALLMÄN BESKRIVNING FÖRBEREDELSER INFÖR MÄTNING ALLMÄNT BATTERIER KALIBRERING FÖRVARING MÄTANVISNINGAR BESKRIVNING AV INSTRUMENTET Reglagebeskrivning Datakommunikation med PC-mjukvara Mätningar Mätning av likspänning och växelspänning, AC/DC V Mätning av likström och växelström AC/DC A Mätning av resistans Förbindelsetest (summer) Diodtest Kapacitansmätning Temperaturmätning endast M UNDERHÅLL allmänt byte av batterier rengöring TEKNISKA SPECIFIKATIONER Tekniska specifikationer Likspänning, V DC, M Växelspänning, V AC, M Likström, A DC M Växelström, A AC M Resistans M Kapacitans M6560 och M Frekvens M6560 och M Diodtest Kontinuitetstest Temperatur (endast M6560) Säkerhet Allmänna specifikationer MÄTMILJÖ Klimat (temperatur och luftfuktighet) EMC INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN SERVICE garanti Service

3 1. SÄKERHETSANVISNINGAR Detta instrument är tillverkat enligt säkerhetsstandard EN för elektroniska mätinstrument. För din egen säkerhets skull och för att försäkra dig om att inte förstöra instrumentet måste du noggrant följa instruktionerna i denna manual. Var extra noga med att läsa texterna som är markerade med symbolen. Var extra noga med följande under mätning: Mät inte spänning eller ström i fuktiga eller blöta miljöer. Använd inte instrumentet i miljöer där det förekommer explosiv gas, lättantändliga gaser, ånga eller i extremt dammiga miljöer. Rör aldrig exponerade ledande metallytor (testkabelspetsar, ledare etc.) med någon del av kroppen. Om testkablarna eller instrumentet skadats på något sätt får mätning inte genomföras. Vid mätning av spänning över 20V eftersom denna spänning kan orsaka livsfarliga stötar. Följande säkerhetssymboler används i denna bruksanvisning: Varning! Läs bruksanvisningen noggrant. Felaktig användning kan skada instrumentet eller dess komponenter. Varning! Hög spänning, risk för livsfarliga elektriska stötar. Instrumentet är dubbelisolerat AC (växelspänning eller växelström) DC (likspänning eller likström) 1.1. ALLMÄNT Detta instrument är tillverkat enligt miljöklass II Det kan användas för mätningar av spänning och ström på installationer med stötspänningskategori IV upp till 600 V. Det är viktigt att du alltid följer instruktionerna i denna anvisning för att: Skydda dig själv mot farlig elektrisk ström. Skydda instrumentet mot felaktig användning. Instrumentets garanti och säkerhetsgodkännande gäller endast med de testkablar som följer med instrumentet vid leverans. Testkablarna måste vara i oskadat skick. Om testkablarna behöver bytas ut, skall de göras med ett par identiska kablar. Gör inte mätningar på en krets där spänning eller ström kan misstänkas överstiga instrumentets maximala mätområde. Mät aldrig i andra förhållanden än vad som beskrivs i paragraf eller Kontrollera att batterierna är korrekt installerade. Innan testkablarna ansluts till mätobjektet skall du kontrollera att funktionsomkopplaren är ställd i rätt läge. Kontrollera så att teckenfönstret visar samma funktion som funktionsomkopplaren. 2

4 1.2. UNDER ANVÄNDNING Läs noggrant nedanstående text och övriga mätanvisningar i denna manual. VARNING! Mätning skall alltid genomföras exakt enligt anvisningarna i manualen. All annan användning kan orsaka skador på användare eller instrumentet. Innan du byter mätområde skall du först avlägsna mätkablarna från mätkretsen för att undvika olyckshändelse. När instrumentet är anslutet till ett mätobjekt skall du aldrig röra en oanvänd testkabelanslutning. Vid mätning av resistans skall ALLTID spänningen vara FRÅNSLAGEN. Detta gäller även om det finns en skyddskrets eftersom extra spänning kommer att orsaka felaktiga mätvärden. Om mätvärdet och symbolerna i teckenfönstret är konstant bör du kontrollera att inte mätvärdeslåset (HOLD) aktiverats av misstag EFTER ANVÄNDNING Efter användning skall funktionsomkopplaren alltid ställas i läge OFF. Om instrumentet inte skall användas under en längre tid, skall batterierna tas ur och lagras separat. 2. ALLMÄN BESKRIVNING Denna multimeter garanterar dig noggranna och tillförlitliga mätningar så länge anvisningarna i denna manual följs. Tack vare ett nytt koncept med både dubbelisolering och kat IV 600 V får du en mycket hög säkerhetsnivå. Instrumentet kan genomföra följande mätningar Likspänning (V DC ) och likström (I DC ). TRMS (M6561) Växelspänning (V AC ) och Växelström (I AC ). TRMS (M6561) Resistans Summer Diodtest Kapacitans Frekvens Diodtest Temperatur (M6560) Dessa storheter kan väljas med funktionsomkopplaren som har åtta lägen, OFF-läget inräknat. Dessutom finns en HOLD-knapp, med vilken du aktiverar och deaktiverar mätvärdeslåset så att det aktuella mätvärdet låses i teckenfönstret. HOLD-knappen används även för att deaktivera det automatiska batterisparläget som träder i kraft 15 minuter efter senaste användningen av instrumentet. 3

5 3. FÖRBEREDELSER INFÖR MÄTNING 3.1. ALLMÄNT Instrumentet och alla dess komponenter och tillbehör har testats både mekaniskt och elektriskt innan leverans. Transporten har skett på bästa möjliga sätt så att du skall ha fått instrumentet i ett oskadat skick. Det är ändå klokt att kontrollera att instrumentet inte skadats under transporten. Om en skada uppstått skall du omedelbart returnera instrumentet till inköpsstället med en beskrivning av skadan. Kontrollera att alla tillbehör finns med i förpackningen enligt lista i paragraf Om det saknas något i förpackningen skall du kontakta återförsäljaren för åtgärd. Om instrumentet returneras skall instruktionerna i paragraf 7 följas BATTERIER Instrumentet drivs av 1st 9V-batterier av typ NEDA 1604P eller 6F22. Instrumentet levereras med batteriet installerat i instrumentet. För instruktioner om hur batterierna sätts i, se paragraf 5.2. Symbolen " " visas i teckenfönstret när batterispänningen börjar sjunka för lågt. Följ anvisningarna i paragraf 5.2 vid batteribyte KALIBRERING Instrumentet är kalibrerat och uppfyller alla tekniska specifikationer som nämns i denna manual. Specifikationerna garanteras i ett år från inköpstillfället om anvisningarna i denna bruksanvisning följs FÖRVARING Om instrumentet lagrats i en extrem miljö (se 6.2.1) bör du vänta ett tag innan det tas i bruk. Detta för att försäkra dig om att exakta mätresultat erhålls. 4. MÄTANVISNINGAR 4.1. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET Reglagebeskrivning 4

6 S 7 FÖRKLARING: 1. LCD-teckenfönster 2. Funktionsknappar 3 Blå Shiftknapp, & GUL Hold & Belysning. 4. Funktionsomkopplare 5. Kabelanslutningar, COM, ma A och 10A. 6. Symbol för automatisk avstängning 7. Symbol för datakommunikation Bild 1. Reglagebeskrivning GUL knapp HOLD / LIGHT för låsning av mätvärde / tända display Knapp för låsning av aktuellt mätvärde. När mätvärdeslåset är aktivt visas symbolen "H" i teckenfönstret. Tryck 2 s för att tända belysning. BLÅ knapp - Skiftar mätfunktion Knapp för funktionsval av mätfunktion. T.ex. för att välja AC eller DC mätning av ström eller spänning. Eller vid resistansmätning för att skifta till Kapacitans, diodtest eller summerfunktion. För att koppla från mätvärdeslåset gör du något av följande: Tryck på knappen HOLD ännu en gång Vrid på funktionsomkopplaren För att spara batterierna stängs instrumentet automatiskt av c:a 10 minuter efter den senaste mätningen eller ändringen av mätområde. Några sekunder innan den automatiska avstängningen varnar instrumentet med en signal. Knappen HOLD används även för att åter aktivera instrumentet då det automatiskt stängts av Datakommunikation med PC-mjukvara Efter att installation av mjukvaran är gjord på PC. Anslut USB kabeln till Datorn och den optiska kontakten på instrument genom att först skjuta loss skyddskåpan på övre delen av instrumentets baksida. Starta Mjukvaran och tryck och håll in REL - knappen tills symbolen S visas i högra nedre hörnet. 5

7 4.2. MÄTNINGAR Mätning av likspänning och växelspänning, AC/DC V VARNING! Högsta tillåtna spänning vid spänningsmätning är 1000V. Var noga med att inte överskrida denna gräns. Högre spänningar kan orsaka elektriska stötar och skada instrumentet. Bild 2. Anslutning vid mätning av lik- och växelspänning 1. Ställ funktionsomkopplaren i läge V. DC är förvalt, tryck på BLÅ knapp för att växla till AC. 2. Anslut den röda testkabeln till och den svarta till COM. 3. Anslut testkablarna till strömkretsen enligt bilden ovan. Mätvärdet visas i teckenfönstret. 4. Om symbolen OL visas i teckenfönstret maximala mätområdet överskridet. Avbryt mätningen! 5. Om det är svårt att läsa av teckenfönstret trycker du på GUL knapp för att tända belysningen eller låsa mätvärdet i displayen. För att deaktivera mätvärdeslåset trycker du ytterligare en gång på GUL knapp. 6

8 Mätning av likström och växelström AC/DC A VARNING! Högsta tillåtna mätvärde är 10A. Var noga med att inte överskrida denna gräns. Högre strömmar kan orsaka elektriska stötar och skada instrumentet. Bild 3. Anslutning vid mätning av lik- och växelström 1. Slå ifrån spänningen på kretsen som skall mätas. 2. Ställ funktionsomkopplaren ställas i läge A. DC är förvalt, tryck på BLÅ knapp för att växla till AC. 3. Anslut den röda testkabeln till 10A el. ma-anslutningen och den svarta kabeln till anslutningen COM (se bild 5). 4. Bryt upp kretsen som skall mätas och anslut instrumentet i serie med mätobjektet. 5. Slå till spänningen i kretsen. 6. Om symbolen OL visas i teckenfönstret maximala mätområdet överskridet. Avbryt mätningen! 7. Om det är svårt att läsa av teckenfönstret trycker du på GUL knapp för att tända belysningen eller låsa mätvärdet i displayen. För att deaktivera mätvärdeslåset trycker du ytterligare en gång på GUL knapp. 7

9 Mätning av resistans VARNING! Innan mätning av resistans påbörjas skall spänning på kretsen kopplas från och alla kondensatorer laddas ur. 1. Ställ funktionsomkopplaren i läge. Bild 4. Anslutning vid resistansmätning 2. Koppla den röda testkabeln till anslutningen och den svarta kabeln till COM. 3. Tryck på BLÅ knapp för att byta till diodtest, summer, eller kapacitansmätning. 4. Anslut testkablarna till mätobjektet. Mätvärdet visas i teckenfönstret. 5. Om symbolen OL visas i teckenfönstret är resistansen högre än instrumentets mätområde. 8

10 Förbindelsetest (summer) VIKTIGT! Innan föbindelsetestet påbörjas skall spänning kopplas från och alla kondensatorer laddas ur. MAX 30V AC eller 60V DC Bild 5. Anslutning vid förbindelsetest 1. Ställ funktionsomkopplaren i läge tryck på BLÅ knapp tills visas. 2. Koppla den röda testkabeln till anslutningen och den svarta kabeln till COM. 3. Anslut testkablarna till ändarna på kretsen. 4. Summer ljuder om resistansen är lägre än 35. 9

11 Diodtest VARNING! Innan mätning på komponenter i kretsar påbörjas skall spänning kopplas från och alla kondensatorer laddas ur. Bild 6. Anslutning vid diodtest 1. Ställ funktionsomkopplaren i läge tryck på BLÅ knapp tills visas 2. Koppla den röda testkabeln till anslutningen och den svarta kabeln till COM 3. Anslut testkablarna till dioden, tänk på rätt polaritet 4. Tröskelspänningen visas i V i teckenfönstret. 5. Om tröskelspänningen är 0V är diodens P-N kortsluten. 6. Om symbolen OL visas i teckenfönstret har testkablarna anslutits med fel polaritet eller så är diodens P N anslutning skadad. 10

12 Kapacitansmätning VARNING! Innan mätning på komponenter i kretsar påbörjas skall spänning kopplas från och alla kondensatorer laddas ur. Bild 7. Anslutning vid Kapacitansmätning 1. Ställ funktionsomkopplaren i läge tryck på BLÅ knapp tills nf visas. 2. Koppla den röda testkabeln till anslutningen och den svarta kabeln till COM 3. Instrumentet kommer att visa den interna kapacitansen (ca10nf). För att säkerställa noggrant värde vid mätning på små kondensatorer bör värdet räknas av. 4. Anslut testkablarna till kondensatorn. 5. Tröskelspänningen visas i V i teckenfönstret. 6. Om tröskelspänningen är 0V är diodens P-N kortsluten. 7. Om symbolen OL visas i teckenfönstret har testkablarna anslutits med fel polaritet eller så är diodens P N anslutning skadad. 11

13 Temperaturmätning endast M6560 VARNING! Innan mätning på komponenter i kretsar påbörjas skall spänning kopplas från och alla kondensatorer laddas ur. Bild 8. Anslutning vid diodtest 1. Ställ funktionsomkopplaren i läge C. 2. Koppla adaptern till instrumentet och anslut tempgivaren i adaptern som visa i fig Anslut givaren till mätobjektet, temperaturen visas efter ett par sekunder. 4. Tryck på BLÅ knapp för att växla mellan Celsius och Fahrenheit. 5. UNDERHÅLL 5.1. ALLMÄNT 1. Denna multimeter är ett precisionsinstrument. Var noga med att aldrig överskrida specifikationerna för lagring och användning. 2. Förvara inte detta instrument i höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus. 3. Var noga med att stänga av instrumentet efter användning. Om instrumentet inte skall användas under en längre tid skall batterierna tas ur och lagras separat. 12

14 5.2. BYTE AV BATTERIER När symbolen visas i teckenfönstret är det dags att byta batterier. VARNING! Innan batteriluckan öppnas skall eventuellt pågående mätning avbrytas och testkablarna tas ur instrumentet för att undvika elektriska stötar. 1. Ställ funktionsomkopplaren i läge OFF 2. Ta bort testkablarna från instrumentet 3. Skruva ur skruvarna på baksidan av instrumentet, och ta loss bakstycket 4. Ersätt batterierna med batterier av samma sort (9V, LR03, AAA) 5. Skruva tillbaka bakstycket 5.3. RENGÖRING Behöver instrumentet rengöras skall en mjuk och torr trasa användas. Använd aldrig en fuktig trasa, rengöringsmedel, vatten etc. 13

15 6. TEKNISKA SPECIFIKATIONER 6.1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Noggrannheten anges i % av avläst värde + antal minst signifikanta siffror Specifikationerna gäller i intervallet 23 C ± 5 C och en luftfuktighet under 75 % Likspänning, V DC, M6561 Område Upplösning Noggrannhet Ingångsimpedans 60mV 0.01mV 0,8% + 3 siff 600mV 0.1mV 0,8% + 3 siff >3000M 6 0,001V 60 0,01V 0,5% + 1 siff 600 0,1 10M % + 3 siff M6560 Område Upplösning Noggrannhet Ingångsimpedans 40mV 0.01mV 0,8% + 3 siff 400mV 0.1mV 0,8% + 3 siff >3000M 4 0,001V 40 0,01V 0,5% + 1 siff 400 0,1 10M % + 3 siff Överlastskydd 1000V DC 750V AC Överlastskydd 1000V DC 750V AC Växelspänning, V AC, M6561 Område Upplösning Noggrannhet 40-1kHz 60mV 0.01mV 1,2% + 5 siff 600mV 0.1mV 6 0,001V 1,0% + 3 siff 60 0,01V 600 0, ,2% + 5 siff M6560 Område Upplösning Noggrannhet Hz 40mV 0.01mV 1,2% + 5 siff 400mV 0.1mV 4 0,001V 1,0% + 3 siff 40 0,01V 400 0, ,2% + 5 siff Ingångsimpedans >3000M 10M Ingångsimpedans >3000M 10M Överlastskydd 1000V DC 750V AC Överlastskydd 1000V DC 750V AC 14

16 Likström, A DC M6561 Område Upplösning Noggrannhet Överlastskydd 600 A 0.1 A 6000 A 1 A Säkring F1A H240V 1,0% + 3 siff 60mA 0,01mA (CE) 6x25mm 600mA 0,1mA 6A 0,001A Säkring F10A, H240V 1,2% + 5 siff 10A 0,01A (CE) 6x25mm M6560 Område Upplösning Noggrannhet Överlastskydd 400 A 0.1 A 1,0% + 2 siff Säkring F1A H240V 4000 A 1 A (CE) 6x25mm 40mA 0,01mA 1,2% + 3 siff 400mA 0,1mA Säkring F10A, H240V 4A 0,001A (CE) 6x25mm 1,5% + 3 siff 10A 0,01A Växelström, A AC M6561 Område Upplösning Noggrannhet 40-1kHz 600 A 0.1 A 6000 A 1 A 1,2% + 5 siff 60mA 0,01mA 600mA 0,1mA 1,5% + 5 siff 6A 0,001A 10A 0,01A 2,0% + 5 siff M6560 Område Upplösning Noggrannhet Hz 600 A 0.1 A 6000 A 1 A 1,2% + 5 siff 60mA 0,01mA 600mA 0,1mA 1,5% + 5 siff 6A 0,001A 10A 0,01A 2,0% + 5 siff Överlastskydd Säkring F1A H240V (CE) 6x25mm Säkring F10A, H240V (CE) 6x25mm Överlastskydd Säkring F1A H240V (CE) 6x25mm Säkring F10A, H240V (CE) 6x25mm 15

17 Resistans M6561 Område Upplösning Noggrannhet Testspänning/ testström 600 0,1 1,2% + 2 siffror 6k 0,001k 60k 0,01k 1,0% + 2 siffror 1000V DC 600k 0,1k 750V AC 6M 0,001M 1,2% + 2 siffror 60M 0,01M 1,5% + 2 siffror M6560 Område Upplösning Noggrannhet Testspänning/ testström 400 0,1 1,2% + 2 siffror 4k 0,001k 40k 0,01k 1,0% + 2 siffror 1000V DC 400k 0,1k 750V AC 4M 0,001M 1,2% + 2 siffror 40M 0,01M 1,5% + 2 siffror Notering Vid mätning lägre än 2k, Använd REL för att säkerställa noggrannheten Max responstid Vid mätning lägre än 2k, Använd REL för att säkerställa noggrannheten Kapacitans M6560 och M6561 Område Upplösning Noggrannhet Testspänning/ testström 40nF 0,01nF 400nF 0,1nF 3,0% + 5 siffror 4 F 0,001 F 1000V DC 40 F 0,01 F 750V AC 400 F 0,1 F 4,0% + 5 siffror 4000 F 1 F Ospecificerad Max responstid Vid öppen krets visas ca 10nF i display Frekvens M6560 och M6561 Område Noggrannhet Max upplösning Överlastskydd 10Hz 10MHz 0,1% + 4 siffror 0,01Hz 1000Vdc/750Vac Diodtest Område Upplösning Överlastskydd 2,8V öppen krets 0,001V 1000VDC/750V AC 16

18 Kontinuitetstest Område Summer Upplösning Överlastskydd 400 < 35 0,1 1000VDC/750V AC Öppen kretsspänning ca 0,45V God förbindelse < Temperatur (endast M6560) Område Upplösning <område Noggrannhet Överlastskydd Celsius 1 C (-40 till 20 C) ( 8% + 5) (>20 till 0 C) ( 1,2% + 4) (>0 till 100 C) ( 1,2% + 3) (>100 till 1000 C) ( 2,5% + 2) Fahrenheit 1 F (-40 till 4 F) ( 8% + 6) 1000VDC/750V AC (>4 till 32 F) ( 1,2% + 5) (>32 till 212 F) ( 1,2% + 4) (>212 till 1832 F) ( 2,5% + 3) Medlevererad tempgivare är anpassad för max 230 C omgivningstemperatur Säkerhet Överensstämmelse med standard EN Isolationsklass Klass II, dubbelisolerat Miljöklass 2 Överspänningskategori kat IV 600V Maxhöjd vid mätning: 2000m över havet Allmänna specifikationer Mått 70 x 144 x 40 mm Vikt (inkl. batterier) c:a. 280g Batterier 1st 9V Batterivarning Symbolen " " visas i teckenfönstret Batterilivslängd c:a 170 h Teckenfönster 3 ¾ siffrors LCD, max avläsning MÄTMILJÖ Klimat (temperatur och luftfuktighet) Referenstemperatur 23 ± 5 C Temperatur vid användning -5 till +40 C Max luftfuktighet vid användning <80% RH Lagringstemperatur -10 till +60 Max luftfuktighet vid förvaring <70% RH EMC Detta instrument överensstämmer med kraven i EU:s Lågvoltsdirektiv 72/23/CEE och direktiv CEM 89/336/CEE, reviderad med 93/68/CEE. 17

19 7. INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN Följande skall finnas med i förpackningen vid leverans: 1 st. mätinstrument Testkablar Batteri CD-ROM mjukvara RS232-USB datakabel Tempgivare (M6560) Adapter (M6560) Svensk bruksanvisning 8. SERVICE 8.1. GARANTI Denna multimeter garanteras i sin helhet mot varje defekt i material och arbete vid normal användning och service inom en period av ett år efter inköpsdatum. Denna garanti lämnas av Marelco AB endast till den ursprunglige köparen på villkor att fakturakopia skickas med när produkten returneras till återförsäljaren. Denna garanti gäller inte något instrument eller annan utrustning, som reparerats eller ändrats av annan än Marelcos serviceverkstad. Inte heller om den utsatts för felaktig användning, slarv eller olyckshändelse, felaktig inkoppling av tredje person, installation eller användning som inte överensstämmer med de instruktioner som lämnats av tillverkaren SERVICE Om instrumentet inte fungerar normalt, kontrollera följande innan reparation: att batterierna är rena och rätt isatta. att batterispänningen är OK. att funktionsomkopplaren är inställd i rätt läge. att mätvärdet inte överstiger det maximala mätvärdet för instrumentet. att instrumentet eller testsladden inte är skadat eller har sprickor i sig. För att specifikationer, som beskrivs i paragraf till 6.1.7, skall kunna upprätthållas, skall instrumentet kalibreras en gång årligen och/eller efter eventuell reparation. Kalibrering kan utföras via Marelco och debiteras enligt prestation. Reparationsservice, inom eller utom garanti, kan erhållas hos Marelco via återförsäljaren. Garantireparationer utförs utan debitering, medan reparationer utanför garantin debiteras enligt prestation. Packa in instrumentet i originalförpackningen och bifoga namn, adress och telefonnummer samt en beskrivning över problem och önskad service. Lämna eller skicka in instrumentet till försäljningsstället. 18

20 19

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573 BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573 Innehållsförteckning: 1. Inledning a. Allmänt b. Speciella egenskaper c. Uppackning och översyn 2. Specifikationer a. Allmänna specifikationer.

Läs mer

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE 42.1800 / E4209635 1. INLEDNING a. Allmänt 42 1800 är en ett smidigt hjälpmedel för service på teleinstallationer. Med en tongenerator och tillika kabeltestare

Läs mer

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning.

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE 42.3012 / E42 061 15 42.3013 / E42 061 20 OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) noggrant innan användning. INNEHÅLL 1. Inledning a. Allmänt... 2 b. Speciella

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

BRUKSANVISNING ISOLATIONSMULTIMETER M1630. Art.nr: Enr:

BRUKSANVISNING ISOLATIONSMULTIMETER M1630. Art.nr: Enr: BRUKSANVISNING ISOLATIONSMULTIMETER M1630 Art.nr: 42.1630 Enr: 42 061 24 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. UNDER ANVÄNDNING... 3 1.3. EFTER ANVÄNDNING... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt... 3 Översikt... 4 Huvudfunktioner och speciella egenskaper... 5 Tekniska specifikationer... 5 Gränssnitt och knappsats... 7 Funktioner och metoder... 8 Kabelsökarfunktionen...

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhets-föreskrifter) noggrant innan användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE Modell Kaise 42.

OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhets-föreskrifter) noggrant innan användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE Modell Kaise 42. OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhets-föreskrifter) noggrant innan användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE Modell Kaise 42.3016 E42 061 22 1. Inledning a. Allmänt 3 b. Speciella egenskaper 3 c. Uppackning

Läs mer

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003 Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER 42.21 / E:nr 4203144 Göteborg 2003 1. Inledning Elma 21C är en multimeter som mäter spänning (V), Ström (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Motstånd (Ω), Logiskt

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL

BRUKSANVISNING MODELL BRUKSANVISNING MODELL Grattis till din nya multimeter. Innan du börjar använda produkten bör du läsa bruksanvisningen noggrant. I. ANVÄNDNING: Denna kategori III multimeter kan användas för mätningar av

Läs mer

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER AC/DC Modell Kaise 42.7660 E4204570

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER AC/DC Modell Kaise 42.7660 E4204570 BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER AC/DC Modell Kaise 42.7660 E4204570 Innehållsförteckning: 1. Inledning a. Allmänt b. Speciella egenskaper c. Uppackning och översyn 2. Specifikationer a. Allmänna specifikationer.

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

BRUKSANVISNING JORDFELSTRÖMTÅNG 42.7820 / E42 065 65

BRUKSANVISNING JORDFELSTRÖMTÅNG 42.7820 / E42 065 65 Marelco, Göteborg 090609 BRUKSANVISNING JORDFELSTRÖMTÅNG 42.7820 / E42 065 65 OBSERVERA! Läs varningstexten i bruksanvisningen noggrant för att undvika elektriska stötar eller skador på instrumentet INNEHÅLL

Läs mer

Electrical Multimeter

Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Instruktionsblad Säkerhetsinformation En Varning påpekar riskabla förhållanden och åtgärder som kan leda till kroppsliga skador och dödsfall. Texten vid Viktigt anger förhållanden

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Användarmanual QuickLan 6055 LAN-testare

Användarmanual QuickLan 6055 LAN-testare Användarmanual QuickLan 6055 LAN-testare EAN: 5706445500192 QuickLan 6055 side 1 Innehåll: 1. SÄKERHET..2 Inledande instruktion.2 Under användning..2 Efter användning.2 2. GENERELL BESKRIVNING.. 3 3. INNAN

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

BRUKSANVISNING Luxmeter M1802 Enr: 42 072 39 Artnr: 42.1802

BRUKSANVISNING Luxmeter M1802 Enr: 42 072 39 Artnr: 42.1802 BRUKSANVISNING Luxmeter M1802 Enr: 42 072 39 Artnr: 42.1802 INNEHÅLL: 1. SÄKERHETSANVISNING FÖRE ANVÄNDNING... 2 1.1. INNAN ANVÄNDNING... 2 1.2. VID ANVÄNDNING... 2 1.3. EFTER ANVÄNDNING... 2 2. ALLMÄN

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Avancerad ph-mätare 8601

Avancerad ph-mätare 8601 Avancerad ph-mätare 8601 Med extern givare och möjlighet till PC-uppkoppling via RS-232 interface. (ver. 1.0. injektor solutions 2005) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. FUNKTIONSBESKRIVNING...

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Bee-Bot VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

Bee-Bot VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Bee-Bot eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

MOM690 Mikroohmmeter

MOM690 Mikroohmmeter Mikroohmmeter A Megger Group Company Mikroohmmeter En viktig del i underhållet av högspänningsbrytare och frånskiljare är resistansmätning. Sedan många år ingår instrument för resistansmätning av högströmskontakter

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för MT-5 soldator (skärm) Passande till: Tracer RN laddningsregulator V 1.60 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

BRUKSANVISNING Bläckfisken Testkabel för isolationsprovning och service E / E (magnet)

BRUKSANVISNING Bläckfisken Testkabel för isolationsprovning och service E / E (magnet) BRUKSANVISNING Bläckfisken Testkabel för isolationsprovning och service E42 033 67 / E42 014 17 (magnet) Kamic Light & Safety 2016-09-08 42.10016 v3 SÄKERHETSANVISNINGAR Denna testkabel är tillverkad så

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

ph-mätare modell 8680

ph-mätare modell 8680 Proffsinstrument till amatörpriser ph-mätare modell 8680 Manual (ver. 1.1) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Insulation / Continuity MI 3121 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 283

Insulation / Continuity MI 3121 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 283 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3121 Smartec, isolationsprovar

Läs mer

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE 1/6 INNEHÅLL Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING Introduktion.... 1 Produktöversikt... 2 Trådlös fjärrenhet (THN122N)... 2 Att Komma Igång... 3 Batterier... 3 Trådlös fjärrenhet (THN122N)...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Tinytag Strömtångspaket www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1 Rev: 2013-05-23 Intab strömlogger är en logger för växelström Strömloggern är användbar vid, till exempel,

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

DaggTemp II. Manual. (ver. 1.03 injektor solutions 2005)

DaggTemp II. Manual. (ver. 1.03 injektor solutions 2005) DaggTemp II Manual (ver. 1.03 injektor solutions 2005) Introduktion DaggTemp II från injektor solutions, är en elektronisk psykrometer med en inbyggd IR-termometer. DaggTemp II är ett kvalitetsinstrument

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12

Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12 Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12 Samtliga modeller till serienummer 96241 För Stolvågar med högre serienummer gäller INSTRUKTION-VEH-200-EC Sid 2 VEH-250-10 med serienummer från Sn 96001-96060.

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Power Pods. Garanti & Support. Teknisk Support

Power Pods. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Power Pods eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer