T-1305 schwed Bruksanvisning. för automatiska slagdörrar. imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T-1305 schwed 10.08. Bruksanvisning. för automatiska slagdörrar. imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive"

Transkript

1 T-1305 schwed Bruksanvisning för automatiska slagdörrar imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive

2 Innehåll 1 Anvisningar för bruksanvisningen 3 2 Säkerhet Förutsättningar för drift av anläggningen Korrekt användning Att stoppa anläggningen vid störningar 4 3 Anläggningens funktion Styrning av driftssätten Automatisk dörrdrift med sensorer Semiautomatisk Användning med Push-and-Go Styrning av riktningen Automatisk systemövervakning Elektromekaniskt lås Funktion vid strömavbrott 6 4 Idrifttagande 6 5 Drift Användning via TORMAX kontrollpanel Drift via 3-positionsväljare Drift vid strömavbrott Återställande av Panikanordningen 8 6 Driftssätt 8 7 Underhåll Rengöring och skötsel Kontroller som utförs av användaren Årligt underhåll och inspektion 11 8 Avhjälpning av fel 12 9 Ytterligare information Tekniska data Garantianspråk Optioner Skrotning 14 Första upplagan: Vi trycker på miljövänligt icke klorblekt papper. Företagen Landert Motoren AG och Landert GmbH är ISO 9001-certifierade. 2 Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed

3 1 Anvisningar för bruksanvisningen Adressat/Status Denna bruksanvisning riktar sig till användaren av TORMAX dörranläggningen. Användaren är den person som är ansvarig för driften och underhållet av anläggningen. Tillämpningsområde Detta dokument gäller för slagdörrar med TORMAX öppningsautomatik av typen: imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive Symbolförklaring I denna bruksanvisning har vi märkt alla ställen som rör säkerheten med följande symbol. Denna symbol varnar för elektrisk spänning. Texterna med grå bakgrund måste absolut beaktas för att anläggningen ska fungera felfritt! Om texterna inte beaktas kan materialskador uppstå. Funktioner som märkts med symbolen här bredvid motsvarar grundinställningarna men kan omprogrammeras av montören. Denna symbol visar den valfria extrautrustning som inte levereras med alla anläggningar. Symboler för driftssätt Driftssätt AV Driftssätt AUTOMAT 1 Driftssätt AUTOMAT 2 P Driftssätt UTGÅNG Driftssätt ÖPPEN Driftssätt HANDDRIFT Språk Denna bruksanvisning levereras på olika språk. Vänligen kontrollera med er TORMAX återförsäljare. Andra gällande dokument I anläggningskontrollboken listas de kontroller som måste utföras vid den periodiska kontrollen av anläggningen (se avsnitt 7.3). Kontrollboken ska förvaras vid motsvarande dörranläggning. Anläggningskontrollbok: T-879 Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed 3

4 2 Säkerhet 2.1 Förutsättningar för drift av anläggningen Dörranläggningen planerades, installerades och kontrollerades innan den överlämnades till ägaren så att den är funktionsduglig och säker. Användaren instruerades i hur den ska manövreras, underhållas och vilka risker den medför av installationsfirman. Innan denna dörr tas i drift skall denna bruksanvisning särskilt säkerhetsanvisningarna läsas igenom noggrant och beaktas! Förutom denna bruksanvisning gäller de allmängiltiga, rättsliga, säkerhetstekniska och arbetsmedicinska bestämmelserna för varje land som anläggningen används i. Ansvaret för utbildning av driftspersonal, korrekt drift och att underhållsföreskrifterna följs ligger hos användaren. Se till att du är väl förtrogen med anläggningens drift med hjälp av bruksanvisningen. Informera de personer som ska ansvara för driften och rengöringen av anläggningen om dess funktioner och risker. Använd endast anläggningen när den inte har några tekniska fel. Säkerhetsanordningar får inte tas bort eller oskadliggöras. Låt alla driftsstörningar kontrolleras av sakkunnig personal. För att anläggningen ska fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt måste det automatiska dörrsystemet underhållas och kontrolleras säkerhetsmässigt minst en gång om året av en utbildad och sakkunnig person. Om detta arbete inte utförs av ovan nämnda person frånsäger sig tillverkaren allt ansvar och all garanti för produkten. 2.2 Korrekt användning Den automatiska dörranläggningen TORMAX imotion 1301 Swing Door Drive / imotion 1401 Swing Door Drive är tillverkad med dagens teknik samt enligt erkända säkerhetstekniska bestämmelser. Slagörranläggningen skall endast användas i torra utrymmen samt för ytterdörrar på insidan av byggnader vid personalgenomgång. Drift på utsidan av byggnaden kan endast ske om lämpliga ytterligare skyddsåtgärder vidtas och de omgivande förhållandena tillåter. Om anläggningen används på ett annat sätt eller på ett sätt som går utöver anvisningarna anses det vara en icke korrekt användning. Tillverkaren ansvarar då inte för skador som uppstår. Den risken bärs helt av användaren av dörranläggningen. Egenmäktiga förändringar på anläggningen leder till att tillverkaren inte är ansvarig för skador som uppstår på grund av detta. 2.3 Att stoppa anläggningen vid störningar Den automatiska dörranläggningen måste tas ur drift så snart störningar eller brister uppstår som kan hota personers säkerhet. Stäng av strömförsörjningen. Välj driftssättet «P» om anläggningen ändå körs vidare över det interna nödelnätet. För anvisningar om felmeddelanden och åtgärder, se kapitel Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed

5 3 Anläggningens funktion 3.1 Styrning av driftssätten Den automatiska dörranläggningen kan användas med hjälp av TORMAX kontrollpanelen med 6 driftssätt och tillståndsindikator eller valfritt med en enkel vippomkopplare användas med 3 driftssätt. 3.2 Automatisk dörrdrift med sensorer Under automatisk drift (driftssätt AUTOMAT 1) öppnas dörren automatiskt via sensorer då en person närmar sig eller i särskilda fall via styrda anordningar som t ex tryckknappar eller kortläsare för kontrollerat tillträde. En nyckelväljare ger normalt tillgång till dörren utifrån även i driftssättet UTGÅNG eller AV. Dörren låses upp, öppnas och stängs åter så snart inga andra sensorer aktiveras efter en separat inställd öppningstid. Sensorerna för dörröppning och öppningstid är anordnade och inställda så att dörren öppnas i förtid och hålls öppen så länge en person befinner sig i dörrhalvornas körområde. Endast efter en närvarotid på ca >1 minut kan dörren ändå stängas. Den reducerade stängningshastighet som ställts in av montören är anpassad till dörrens vikt och kombineras med en kraft på 150 N. Den förhindrar att en person som befinner sig i närheten av dörrhalvan får en för kraftig stöt. Hindret registreras av styrenheten och dörren åker automatiskt tillbaka. Sensorerna för säkring av dörrhalvorna kan även ställas in i öppningsriktning beroende på omgivningen (t ex pelare i närheten av området) och anläggningens typ (säkerhetsavstånd). Om en person rör sig i riskområdet stoppas dörrhalvan eller så sänks hastigheten markant beroende på montörens inställning. 3.3 Semiautomatisk Användning med Push-and-Go I stället för att ha sensorer kan dörren skuffas öppen manuellt. Efter att detta uppmärksammats av kontrollsystemet öppnas dörren automatiskt och stängs sedan igen. 3.4 Styrning av riktningen Passagen kan antingen ske i en riktning (driftssätt UTGÅNG) eller spärras helt (driftssätt AV). Under detta driftssätt kan man använda ett extra elektromekaniskt lås för att skydda mot förbjudet tillträde. För att skydda mot påverkan från omgivningen (vind/kyla/värme) kan dörren användas med en mindre öppningsbredd (driftssätt AUTOMAT 2). 3.5 Automatisk systemövervakning Styrenheten övervakar säkerhetssensorerna genom cykliskt aktiva test. Dessutom genomför styrenheten löpande interna systemtest. Om en beståndsdel som är viktig för säkerheten inte fungerar övergår anläggningen automatiskt till säkert läge. Felmeddelandets nummer visas då på kontrollpanelen. Se vidare kapitel 8 Avhjälpande av fel. Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed 5

6 3.6 Elektromekaniskt lås Systemet kan låsas I stängt läge genom ett tillvalbart elektromekaniskt lås. Detta är olåst vid inställningen P, manuell användning. 3.7 Funktion vid strömavbrott Följande funktioner är möjliga beroende på anläggningens utrustning: Dörren stängs genom det mekaniska energilagret. Dörren öppnas genom det mekaniska energilagret. Fortsatt drift av anläggningen via en batterienhet för en viss tid. Upplåsning och öppning av dörren utifrån via nyckelomkopplaren och via batterienheten. Manuell drift genom tryck på dörrhandtaget (upplåsning) och manuell öppning av dörren. Dörren stängs igen kontrollerad via det mekaniska energilagret. 4 Idrifttagande Innan nätspänningen kopplas in: Lås upp extra mekaniska dörrlås som t ex golvlåset. Kontrollera så att inga föremål som t ex paraplyställ eller andra hållare befinner sig i dörrhalvornas körområde. Sätt på nätspänningen och välj t ex driftssätt AUTOMAT 1. Den första rörelsen efter nätuppkoppling sker långsamt i stängningsriktning medan H62 visas på displayen. Styrningen kontrollerar därvid dörrbladets stängningsläge. Det måste ses till att dörren kan stängas helt. Dörren är nu driftsklar. 5 Drift För att kontrollera anläggningen finns följande manöveranordningar, beroende på utförande. TORMAX kontrollpanel Lås för kontrollpanelen TORMAX 3-positionsväljare Nyckelväljare eller kortläsare på utsidan Dörröppnare/vred/nyckel för att låsa upp det elektriska låset u Anläggningar utan kontrollpanel eller 3-positionsväljare styrs centralt antingen med ett fast driftssätt, t ex AUTOMAT 1, eller via tidsinställning (t ex AV / AUTOMAT 1). I ställer för eller i tillägg till sensorerna kan t ex tryckknappar, armbågeknappar osv installeras. 6 Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed

7 5.1 Användning via TORMAX kontrollpanel Symboler för driftssätt AV AUTOMAT1 AUTOMAT2 UTGÅNG ÖPPEN Väjare 1 uppåt Dörr låst med elektroniskt lås Tilläggsdriftssätt P Väljare 2 nedåt T1321_1schwed Val av driftssätt Ta bort spärren för extralåset för kontrollenheten. Tryck kort på väljaren 1 eller 2. Driftssättet visas. Anvisningar om störningar t ex H 91 eller t ex E42. Se förklaringar i kapitel 8. Återställs genom ett kort tryck på väljare 2. Starta om anläggningen Håll inne väljare 2 i minst 5 sekunder. Mjukvaran återstartas. Därefter utför kontrollsystemet en kalibreringskörning I stängande riktning och söker igen efter slutpositionerna. H62 visas på displayen. 5.2 Drift via 3-positionsväljare AV AUTOMAT 1 ÖPPEN T1165_10 Val av driftssätt Driftssättet kan ställas in direkt. Omstart av anläggningen genom byte av driftsätt (i händelse av fel) eller genom att koppla bort strömförsörjningen i minst 5 sekunder Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed 7

8 5.3 Drift vid strömavbrott Låsning för hand 1. Vrid den manuella kontrollen medsols 2. Skjut ihop dörren tills låset klickar i. När strömmen kommer tillbaka ställs driftssättet AV automatiskt in eftersom dörrlåset är låst. Öppning för hand 1. Vrid den manuella kontrollen motsols. 2. Skjut isär dörren för hand. Öppning via nyckelväljare med batterienhet Vrid på nyckelväljaren i minst 3 sekunder och vrid sedan tillbaka. Batteriet sätts på via funktionen Wake-Up. Dörren låses upp och öppnas. Batteriet stängs av igen. 5.4 Återställande av Panikanordningen u Välj inställningen OFF (inställningsbrytaren, kontrollpanelen) eller koppla ut anordningen från strömkällan (installationsbrytaren, strömkontakten). imotion 1301 Återställ panikanordningen försiktigt (se ritningen). imotion 1401 Tryck dörrbladen tillbaka till utgångspositionen. T1134/2 Välj inställningen AUTOMATIC 1 eller starta anordningen. 6 Driftssätt Driftssätt AV Impulsgivarna (sensorerna) på insidan och utsidan används inte. Dörren hålls stängd mekaniskt och via det elektromekaniska dörrlåset låst. Tillträde kan endast ske genom nyckelväljaren. Driftsätt AV aktiveras med fördröjning när det har valts. Fördröjningen visas på manöverenheten genom blinkande visning av driftsätt AV på displayen. Under den tiden (kan ställas in av montören) kan dörren fortfarande användas enligt det senast inställda driftsättet. Driftssätt AUTOMAT 1 Driftssättet AUTOMAT 1 används vanligen under dagtid. Dörren öppnas via sensorerna in- och utvändigt automatiskt. Dörren kan uppföra sig på olika sätt, beroende på de inställningar som installerats av montören i samband med installationen: 8 Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed

9 Push-and-Go Om dörren manuellt skuffas i öppningsriktningen så reagerar den som om den skulle ha erhållit ett öppningskommando: den öppnas automatiskt, väntar under öppethållningstiden och stänger sig sedan. System med ett Elektriskt Dörrlås Låset öppnar sig vid vilken som helst godkänd öppningsimpuls. Dörrlåset måste låsas upp för hand med hjälp av dörrknappen innan det är möjligt att öppna dörren med hjälp av Push- and- Go systemet. Dörren kan hållas permanent upplåst i detta inställningsläge, om så behövs. Driftssätt AUTOMAT 2 Motsvarar driftsätt AUTOMAT1, dock kan ett annat rörelseförlopp ha ställts in av montören vid idrifttagningen (t.ex. långsammare öppningsrörelse, annat öppetläge och längre öppenhållningstid). Dörren kan hållas permanent upplåst i detta inställningsläge, om så behövs. Driftssätt UTGÅNG Driftssättet UTGÅNG används vanligen vid stängningstid. Dörren öppnas endast automatiskt via sensorn på insidan. Under dörröppningstiden beaktas även sensorn på utsidan av säkerhetsskäl. Öppningsbredden bestäms av tidigare val av AUTOMAT 1 eller AUTOMAT 2. Dessutom kan dörren via dörrlåset automatiskt låsas. Dörren kan hållas permanent upplåst i detta inställningsläge, om så behövs. Driftssätt ÖPPEN Dörren öppnas och förblir öppen. Öppningsbredden bestäms av tidigare val av driftssättet AUTOMAT 1 eller AUTOMAT 2. P Driftssätt P Manuell drift Dörrhalvorna kan röras fritt. Detta driftssätt kan användas vid rengöring av dörrhalvorna eller golvspåren eller om anläggningen ska tas ur drift tillfälligt. Efter att detta driftssätt avslutats startas anläggningen om. Dörren kan hållas permanent upplåst i detta inställningsläge, om så behövs. 7 Underhåll Anläggningen kontrollerades och besiktigades av en sakkunnig person innan den togs i drift första gången. För att anläggningen inte ska sjunka i värde i förtid och kunna vara i drift på ett tillförlitligt och säkert sätt rekommenderar tillverkaren att ett underhållsavtal undertecknas. Följande underhållsarbeten skall genomföras. Regelbunden rengöring av yttre delar och golvspår. Kontroll genom användaren minst var tredje månad. Årligt underhåll och inspektion av anläggningen av en sakkunnig person. Endast originalreservdelar får användas. Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed 9

10 7.1 Rengöring och skötsel Ställ in driftssättet «P». Rengör dörrhalvor, paneldelar och kontrollpanel med en fuktig trasa och ett handelsbrukligt rengöringsmedel. Kontrollera dörranläggningen, länkarm och manöverdelarna med blotta ögat och se om det finns skador eller brister. Kontrollera om ovanliga ljud hörs under tiden dörren är i rörelse. 7.2 Kontroller som utförs av användaren Kontrollernas omfång Användaren av en automatisk dörranläggning måste periodvis, minst var tredje månad, kontrollera den automatiska dörrens och säkerhetsanordningarnas funktion. På så vis ser man till att funktionsstörningar och förändringar som kan utgöra en säkerhetsrisk upptäcks i tid. Om brister upptäcks vid sådana kontroller ska dessa genast åtgärdas av en TORMAX återförsäljare (adresslista finns på baksidan av bruksanvisningen). Beakta under dessa kontroller alltid att anläggningen skulle kunna felkopplas! Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att genomföra kontrollen med en kroppsdel får det inte göras. Använd i så fall i stället ett lämpligt föremål (t ex frigolit eller kartong). De kontroller som användaren måste utföra tar mycket kort tid men är nödvändiga för att anläggningen ska fungera säkert och friktionsfritt. Användarens kontroller består i: Kontroll av sensorerna Ställ in driftssättet AUTOMAT 1. Automatisk rörelsesensor Rörelsesensorn utlöser den automatiska dörröppningen. Sensorn måste fungera över hela dörrens bredd. Vid kontrollen måste det vanliga trafikflödet/riktningen beaktas. Kontroll: Gå fram mot dörren i vanlig hastighet. Dörren börjar öppnas ca 1,5 2 m innan man når den. Precis innan man når fram till dörren måste den vara minst 80 % öppen. Kontrollera både ingångs- och utgångssidan. T1305_1 Manuella Öppningsaktiverare (Knappar, Låsswitch etc.) Kontroll: Slå på den motsvarande aktiveraren för ett ögonblick: Dörren öppnas och stängs efter den förinställda öppethållningstiden T1134/5 10 Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed

11 Säkerhetsanordningar i öppnings- och stängningsriktningen (Säkerhets sensorremsa etc.) Kontroll: Placera ett hinder inom dörrens svängområde: Dörren vänder tillbaka innan hindret. T1134/6 T1134/7 Säkerhetsanläggning för Svängområdet (Reflekterande ljusscanner, matta med säkerhetskontakt etc.) Kontroller: Aktivera säkerhetsanordningen för svängområdet då dörren är stängd: Dörren fortsätter att vara stängd. Aktivera säkerhetsanordningen för svängområdet då dörren är öppen: Dörren fortsätter att vara öppen. T1238_2 eller T1238_3 I det fall dörren redan är i rörelse, blir dess rörelse inte avbruten av svängområdets säkerhetsanordningar. Panikanordning Kontroller: Koppla ifrån driften från kraftförsörjningen (installationsbrytaren, elbrytaren), eller välj inställningen OFF genom att använda inställningsbrytaren. Skuffa dörren i motsatt riktning mot öppningsriktningen och lös ut panikanordningen. Tryck dörrbladen tillbaka till utgångspositionen. Förfarande vid ett elektriskt Nödläge Kontroller: Simulera ett strömavbrott (dra ur elkontakten eller stäng av huvudsystemets strömbrytare): Batteri test. Befrämj förfarandet i AUTOMAT 1 förfaringsläge eller väck i OFF förfaringsläge genom nyckelbrytaren på utsidan Återställ strömstillförseln. 7.3 Årligt underhåll och inspektion Underhållsintervall Underhållsintervallet bestäms efter hur mycket dörren används. Underhåll och inspektion måste dock genomföras minst en gång om året av en utbildad sakkunnig person. Krav på underhållspersonalen Som sakkunniga räknas personer som har tillräckliga kunskaper på området kraftmanövrerade dörrar genom sin fackutbildning och erfarenhet, och som känner till de tillämpliga olycksfallsförebyggande bestämmelserna, riktlinjerna och allmänna bestämmelserna för denna teknik så att de kan bedöma om kraftmanövrerade dörrar är i driftsdugligt skick. Hit räknas till exempel utbil- Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed 11

12 dad personal från tillverkaren eller leverantören samt tillräckligt erfaren utbildad personal hos användaren. Den sakkunnige måste utföra sin värdering objektivt med sikte på olycksfallsförebyggande åtgärder utan att annat, t ex ekonomiska krav, får påverka. Underhåll av eldelar måste göras av en utbildad elektriker. Omfång av underhållsarbetet Innehållet i underhållsarbetet föreskrivs av tillverkaren. Inspektionen får endast genomföras av en person som är utbildad för ändamålet enligt anvisningar från tillverkaren. Kontrollbok Resultaten av inspektionen nedtecknas sedan i kontrollboken. Denna skall förvaras på ett säkert sätt av användaren. 8 Avhjälpning av fel Fel visar sig genom att dörren fungerar på ett ovanligt sätt eller via felmeddelanden på kontrollpanelen. På kontrollpanelen visas felmeddelanden genom att ett «E» eller «H» omväxlande blinkar följt av två siffror. Felmeddelande H = Betydelse > Anläggningen kan fortfarande användas. Felmeddelande E = Fel > Anläggningen står stilla. En del fel eller meddelanden kan åtgärdas genom att dörrdriften startas om via en programvaruåterställning (se bild nedan) och/eller kort kopplas ifrån el-anslutningen (beakta eventuella batterienheter!) Visning och återställning av felet genom TORMAX användargränssnitt Bläddra igenom felmeddelandet (för att flera felmeddelande ska visas) T1242_2 1. Återställ felmeddelandet. Tryck kort på knappen. 2. Programvaruåterställning: Håll inne knappen i 5 sekunder. Felåterställning med 3-positions brytare Återställning av mjukvara i fall av kollaps: ändra driftssätt. T1238_4 Felåterställning genom att bryta strömtillförseln Installationer utan batterienhet: bryt strömmen under cirka 10 s Om felet inte åtgärdas på detta sätt eller om felmeddelandet visas på nytt efter kort tid måste det åtgärdas va en montör från TORMAX-återförsäljaren. I så fall ska felmeddelandets nummer noteras och meddelas den sakkunnige.

13 Felmeddelandetabell Detta sker med anläggningen Dörren stannar under öppningen. Dörren vänder vid stängning. Nr. Orsak Åtgärd/Återställning H91 H92 Elektronisk ig enkänning av hinder under öppnandet, t ex person, vindtryck, luftning, smuts i golvspåret Elektronisk igenkänning av hinder under stängningen, t ex person, vindtryck, luftning, smuts i golvspåret. Ta bort hindret. Endvik drag. Ta bort hindret. Endvik drag. Dörren stannar upprepade gånger under öppning. Dörren stannar upprepade gånger under stängning. Meddelande om kalibreringsgång. H93 H94 H61 H62 Elektronisk igenkänning av hinder vid öppningen på samma ställe på grund av fast hinder. Elektronisk igenkänning av hinder vid stängning på samma ställe på grund av fast hinder. Kalibreringsgång för dörren efter återställning eller efter att strömmen återkommit. Dörren förblir stängd Driftssätt som t ex AV, UTGÅNG eller P eller dörren har blockerats i låset. Dörren förblir öppen Driftssätt som t ex ÖPPEN eller P eller dörren blockeras Dörren förblir stängd. E31 Säkerhetsanordningen i öppningsriktningen är aktiv permanent (>1 minut) eller defekt. Dörren förblir öppen E32 Säkerhetsanordningen i stängningsriktningen är aktiv permanent (> 1 minut) eller defekt. Dörren varken öppnar eller stänger sig Dörren varken öppnar eller stänger sig Dörren förblir öppen. E33 E34 E41 Säkerhetsanordning för svängningsområde är kontinuerligt aktiv (>1 min) eller defekt. Säkerhetsanläggningens stopp är permanent aktivt (> 1 min.) eller defekt. E42 Impulsgivare på utsidan aktiv > 1 minut. E43 Nyckelväljaren aktiv > 1 minut. Dörren stannar. E5.. Avvikande körväg. Fast hinder i körområdet. Dörren stannar. Dörren stannar. Dörren stannar. E61 E62 E64 E65 E.. E8.. Impulsgivare på insidan aktiv > 1 minut. Matningen överbelastad eller spänningen för låg. Drivanordningen/kontrollen överhettad. Säkerhetsavstängning av driften. Ta bort hindret. Ta bort hindret. Låt kalibreringsgången köras färdigt. Välj t ex driftssättet AUTOMAT 1. Välj t ex driftssättet AUTOMAT 1. Ta bort hindret. Ta bort föremålen ur sensorområdet. Ta bort föremålen ur sensorområdet. Ta bort föremålen ur sensorområdet. Ta bort föremålen ur sensorområdet. Vrid tillbaka nyckelväljaren. Låt sensorn justeras av utbildad personal. Ta bort det fasta hindret från dörrhalvornas körväg. Programvaruåterställning Låt en utbildad person kontrollera strömförsörjningen och elanslutningarna. Programvaruåterställning Vänta tills dörren körs tillbaka automatiskt efter nedkylning. Undvik direkt solljus. Programvaruåterställning Dörren kör på en person. Säkerhetsanordningen eller inställningen bristfällig. Stanna anläggningen (se avsnitt 2.3). 13 Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed

14 9 Ytterligare information 9.1 Tekniska data Driftstyp Drivsätt Manövrering Nätanslutning Effektförbrukning imotion 1301 imotion 1401 Sensormatning imotion 1301 imotion 1401 Skyddssätt drift imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive Elektromekanisk slagdörrdrift med direkt drift via AC-permanentmagnet synkronmotor yttersträckare och tilläggsfjäder i stängningsriktning Manövreringsenhet MCU32 1 x 230 / 1 x 115 V AC, Hz, 10 A W W 24 V DC / 0.75 A 24 V DC / 0.8 A imotion 1301 IP 22 imotion 1401 Drivenhet: IP 67 (7 dagar, vattennivå upp till behållarens övre kant) Kontrollåda: IP 55 Omgivningstemperatur 20 C till +50 C Utlopp 24 VDC kortslutningsfast (inom matning totalt 0,75 A) Tillstånd CE inkl. RoHS, TÜV, UL Standarder EN (NPD), EN , EN , UL 325, DIN Garantianspråk Avsiktliga eller illvilliga skador och nedsmutsning av anläggningens delar samt ändringar i drift och manövrering utförda av tredje part leder till att alla garantianspråk förloras! 9.3 Optioner Bland annat följande extrautrustning kan tillhandahållas: elektromagnetiskt lås, nyckelväljare, sensorer, olika impulsgivare vänd er vänligen till er TORMAX-återförsäljare. 9.4 Skrotning Denna anläggning skall vid sin livslängds slut demonteras fackmannamässigt och kasseras enligt de nationella bestämmelserna för avfallshantering. Vi rekommenderar er att ta kontakt med ett företag specialiserat på avfallshantering. När batterimodulen demonteras finns det risk för syraläckage! Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed 14

15 imotion 1301 Vid nedmontering av drivenheten föreligger risk från den försträckta fjädern! Före lådan öppnas bör fjäderns spänning avlägsnas ända upp till stoppet, såsom i ritningen (W = 0). W W T1238_1 imotion 1401 Före lådan öppnas, bör fjäderns spänning avlägsnas ända upp till stoppet, såsom i ritningen. T1182_4 Alla tekniska ändringar förbehålles! 15 Bruksanvisning imotion 1301/ 1401 T-1305 schwed

16 Ert förstaval för dörrautomatik TORMAX SLIDEDOOR TORMAX SWINGDOOR TORMAX FOLDDOOR TORMAX REVOLVEDOOR Försäljning, montering, reparation och service: TORMAX Sverige AB Box Spånga Tel / / Tillverkare: TORMAX Landert Motoren AG CH-8180 Bülach Zürich TORMAX är ett registrerat varumärke och ingår i Landert Motoren AG

Bruksanvisning. för automatiska skjutdörrar med drivenhet. Win Drive 2201 Sliding Door Drive

Bruksanvisning. för automatiska skjutdörrar med drivenhet. Win Drive 2201 Sliding Door Drive T-1165 schwed 25.4.12 Översättning av original-bruksanvisningen Bruksanvisning för automatiska skjutdörrar med drivenhet Win Drive 2201 Sliding Door Drive Innehåll 1 Allmän information 3 2 Säkerhet 4 2.1

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

Bruksanvisning Styrning EX

Bruksanvisning Styrning EX Bruksanvisning Styrning EX Index 004 10987074 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4 Page: 1 of 14 Användarmanual TouchCenter 2 & 4 Styrsystem för alla typer av solskydd Page: 2 of 14 Innehållsförteckning 1 Detta är TouchCenter... 3 2 Elektrisk anslutning och Elektrisk data... 3 3 Viktig

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Instruktion Syremätare OXY

Instruktion Syremätare OXY Instruktion Syremätare OXY Innehållsförteckning Inledning... 3 Mekanisk installation... 4 Mekanisk installation... 5 Elektrisk installation... 6 Driftsättning, initial uppstart... 8 Kalibrering... 9 Underhåll...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2180 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Natt och Dagkalender m/bild

Natt och Dagkalender m/bild Bruksanvisning Natt och Dagkalender m/bild Art.nr.: 508 350 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för

Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för WN 020324 01/04 Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för Portöppnare Dieden Favomatic 601 Denna monterings-, bruks-, och serviceinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

SWC745-II. Centronic SunWindControl. Monterings- och bruksanvisning. Sol- och vindstyrning i fjärrkontrollen med display

SWC745-II. Centronic SunWindControl. Monterings- och bruksanvisning. Sol- och vindstyrning i fjärrkontrollen med display Centronic SunWindControl SWC745-II sv Monterings- och bruksanvisning Sol- och vindstyrning i fjärrkontrollen med display Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Natt- och dagkalendern

Natt- och dagkalendern Bruksanvisning Natt- och dagkalendern Art.nr 508300 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup... 6 Byte

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer