S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1"

Transkript

1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE Reader på så sätt att fjärrkommandon kan aktiveras genom transponder av typen BeSAFE CARD och BeSAFE KEY. - Mod. LG 2035 READER : Utan radiomottagare - Mod. LRS 2035 READER : 433,92 Mhz - Mod. LRS 2035 READER SET : 433,92 Mhz smalband - Mod. LRH 2035 READER : 868,35 Mhz smalband TEKNISK BESKRIVNING: - Matningsspänning : 230 Vac 50Hz 4,5W max. - Uteffekt blinkljus : 230 Vac 50Hz 100W Resistive Load max. 50W Inductive Load max. - Uteffekt motor : 230 Vac 50Hz 750 W max. - Uteffekt hjälpspänning : 24 Vac 3 W max. - Ingångar knapp och disp. säk. : 24 Vdc - Drifttemperatur : C - Radiomottagare : se modell - Sändare typ : Bit eller Rolling Code - Transponder typ : BeSAFE CARD / KEY - Antal lagringsbara anordningar: 63 max. - Lådans mått : 110x121x47 mm. - Box : ABS V-0 ( IP54 ). S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 1 : Linjeingång 230 Vac (Fas) 2 : Linjeingång 230 Vac (Noll) 3 : Ingång blinkljus 230 Vac (Noll) 4 : Ingång blinkljus 230 Vac (Fas) 5 : Utgång motor upp 6 : Utgång motor gemensam 7 : Utgång motor ned ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN2 1 : Utgång för strömförsörjning tillbehör 24 Vac 3 W 2 : Utgång för strömförsörjning tillbehör 24 Vac 3 W 3 : Ingång för knapp öppna-stäng (NO) 4 : Ingång för gemensam GND 5 : Ingång för säkerhetsanordning (NC) 6 : Ingång för antennjord 7 : Ingång för het antenn ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN3 1: Strömförsörjning Reader + VDC 2: Mottagning Reader 1 3: Överföring Reader 1 4: Strömförsörjning GND ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN4 1: Strömförsörjning Reader + VDC 2: Mottagning Reader 2 3: Överföring Reader 2 4: Strömförsörjning GND INSTALLATION AV NÄRHETSSENSOR Styrenheten tillåter anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE Reader. Den beröringsfria läsaren BeSAFE Reader levereras i en låda som har högt motstånd mot vattengenomträngning och mot klimatiska påfrestningar. För att erhålla god funktion mellan läsaren BeSAFE Reader och styrenheten LRX 2035 Reader rekommenderar vi användningen av en skärmad kabel vars längd inte överstiger 15 meter. Läsarens framsida, där antennen sitter, ska lämnas fri från hinder och placeras på en väl synlig plats för att underlätta användningen. FUNKTIONSEGENSKAPER : Stegvis funktion : Genom att använda manöverpanelen med lågspänning för att manövrera porten och/eller fjärrstyrda kommandon via transponder av typen BeSAFE CARD och BeSAFE KEY, erhålls följande funktion: Det första kommandot aktiverar portens öppning tills motorgångtiden har löpt ut eller tills det att öppningens gränsläge har uppnåtts. Det andra kommandot aktiverar portens stängning. Om ett nytt kommando ges innan gränsläget uppnås kommer styrenheten att stoppa rörelsen, både i uppgående läge och i nedgående läge. Ytterligare ett nytt kommando startar rörelsen i motsatt riktning. Funktionsläge med olika slag av radiokontroll : Det går att programmera olika radiokontrollsmodeller: Genom att lagra en enda kod ( 1 knapp ) erhålls en cyklisk stegvis funktion (Öppning - Stopp - Stängning). Genom att lagra två olika koder ( 2 knappar ) erhålls skilda kommandon, den första för Öppning och den andra för Stängning. Genom att lagra tre olika koder ( 3 knappar serie BeFree ) erhålls skilda kommandon, den första för Öppning, den andra för Stopp och den tredje för Stängning. Funktionsläge med radiokontroll med 1 knapp : Vid användning av en enda knapp på radiokontrollen erhålls följande funktionsläge: Den första pulsen ger kommandot

2 Öppning tills motorgångtiden har löpt ut. En efterföljande puls ger kommandot för portens Stängning. Om en puls ges innan motorgångtiden har löpt ut kommer styrenheten att stoppa portens rörelse och ytterligare en puls startar om portens rörelse i motsatt riktning. Funktionsläge med radiokontroll med 2 knappar : Vid användning av två knappar på radiokontrollen erhålls följande funktionsläge: Knapp nummer ett ( Up kopplad till öppnande riktning ) ger kommandot Öppning tills motorgångtiden har löpt ut och knapp nummer två ( Down kopplad till stängande riktning ) ger kommandot för portens Stängning. Om kommandot Up ges på nytt medan porten Öppnas, kommer styrenheten att fortsätta rörelsen Öppning, medan styrenheten stoppar rörelsen om kommandet Down ges. Samma sak gäller medan rörelsen Stängning utförs. Funktionsläge med radiokontroll med 3 knappar ( Serie BeFree ): Vid användning av serie BeFree på radiokontrollen erhålls följande funktionsläge: Knappen Up ger kommandot för öppning tills motorgångtiden har löpt ut, knappen Stop ger kommandot för stopp och knappen Down ger kommandot för portens stängning. Om kommandot Stop ges medan porten öppnas eller stängs kommer styrenheten att ge kommandot för stopp av porten. Om du ger ett kommando som är tvärtom den pågående rörelseriktningen, öppning eller stängning, kommer styrenheten att ändra rörelseriktning. Automatisk stängning : Styrenheten har dessutom en funktion som innebär automatisk stängning av porten utan att något kommando behöver ges. Hur denna funktion aktiveras beskrivs i paragrafen om programmering av Paustid Säkerhetsanordning: Styrenheten möjliggör strömförsörjning och anslutning av fotoceller, pneumatiska skyddskanter (NC). En eventuell utlösning under öppningsfasen förändrar ingenting, medan den under stängningsfasen leder till att rörelsen ändrar riktning. Om ingången inte används ska den bryggkopplas. PROGRAMMERING : SEL-knapp : används för att välja den typ av funktion som ska lagras. Utfört val signaleras av att lysdioden blinkar. Genom att trycka upprepande på knappen ställer du dig på önskad funktion. Utfört val förblir aktivt i 10 sekunder medan lysdioden blinkar. När tiden har löpt ut återgår styrenheten till det ursprungliga läget. SET-knapp : Används för att programmera information i enlighet med den typ av funktion som valts med SEL-knappen. 1) CODE Ingen kod Aktiverad anordning 2) LAMP/CORT. Blinkljus Belysning 3) T. MOT. Obegränsad tid Programmerad tid 4) T. PAUSA. Utan aut. stängning Med aut. stängning 1) CODE : (Programmering av Radiokontroll och/eller Transponder) Det går att lagra upp till 63 olika radiokontroller eller transpondrar med styrenheten. Programmering av transponder BeSafeCard/Key: Gör på följande sätt för att programmera transpondrarna: Tryck på SEL-knappen. När lysdioden CODE börjar att blinka ska du närma transpondern mot den beröringsfria läsaren BeSAFE Reader, lysdioden CODE övergår då till fast ljus under en kort stund för att signalera att transpondern lagrats. Därefter börjar lysdioden på nytt att blinka i väntan på en transponder till att lagra i minnet och efter 10 sekunder lämnar den programmeringsläget. Programmering av radiokontroll med 1 eller 2 knappar: Gör på följande sätt för att programmera radiokontrollens överföringskoder: Tryck på SEL-knappen. När lysdioden CODE börjar att blinka ska du sända radiokontrollens första kod ( Up kopplad till öppningsriktningen ). Lysdioden övergår till snabb blinkning. Sänd den andra koden ( Down kopplad till stängningsrörelsen ) som ska lagras i minnet. Lysdioden CODE övergår till fast ljus och programmeringen är slutförd. Om kod nummer två inte sänds inom 10 sekunder kommer styrenheten att lämna programmeringsläget och aktiverar funktionen med 1 knapp på radiokontrollen. Programmering av radiokontroll med 3 knappar Serie BeFree" : Med styrenheten lagras hela radiokontrollen BeFree genom att endast programmera UP-knappen. Gör på följande sätt för att programmera koden till radiokontrollen BeFree : Tryck på SEL-knappen. När lysdioden CODE börjar att blinka ska du trycka på UP-knappen på önskad radiokontroll. Lysdioden CODE övergår till fast ljus och programmeringen är slutförd. Radering: Gör på följande sätt för att radera samtliga anordningar som är lagrade i minnet: Tryck på SEL-knappen. När lysdioden CODE börjar att blinka ska du trycka på SETknappen. Lysdioden CODE släcks och raderingen är slutförd. Signalering av anordning som redan finns i minnet eller som inte är kompatibel: Med styrenheten går det att lagra upp till 63 anordningar med koder som skiljer varandra åt. Om du försöker att programmera en anordning som redan finns i minnet eller som inte är kompatibel kommer lysdioden att övergå till snabb blinkning under en kort stund för att tala om att programmeringen inte går att utföra och återgår därefter till programmeringsläget. Maximalt antal lagringsbara anordningar : Med styrenheten går det att lagra upp till 63 anordningar med koder som skiljer varandra åt. Om du försöker att programmera en anordning när det maximala antalet lagringsbara anordningar redan är uppnått kommer styrenheten att signalera att programmeringen misslyckades genom att låta samtliga lysdioder blinka förutom lysdioden LED som får fast ljus. Efter 10 sekunder lämnar styrenheten programmeringsläget. 2) LAMP/CORT: (Val av blinkljus, belysning) Styrenheten är försedd med en utgång på 230Vac för anslutning av blinkljus eller belysning. Vid leverans från fabriken är funktionen Blinkljus även i pausläge aktiverad på styrenheten. Gör på följande sätt om du önskar att aktivera funktionen Blinkljus : Tryck på SELknappen så att lysdioden LAMP/CORT börjar att blinka och tryck därefter på SET-knappen. Lysdioden LAMP/CORT övergår då till fast ljus. Upprepa förfarandet om du vill gå tillbaka till fabriksinställningen. Om du vill aktivera belysningen ska du göra på samma sätt som det ovan beskrivna, men genom att trycka på SELknappen två gånger (så att lysdioden LAMP/CORT blinkar snabbt) istället för två gånger. Upprepa förfarandet om du vill gå tillbaka till fabriksinställningen. Funktionen Blinkljus även i pausläge: Utgången på 230Vac aktiveras varje gång som automatiken är i rörelse och förblir aktiv under hela motorgångtiden. Om funktionen Paustid har lagrats kommer utgången på 230Vac att vara aktiv även under Pausen. Funktionen Blinkljus: Utgången på 230Vac aktiveras varje gång som automatiken är i rörelse och förblir aktiv under hela motorgångtiden. Funktionen belysning: Utgången på 230Vac aktiveras i 3 minuter varje gång som ett öppningskommando ges.

3 3) T. MOT: (Programmering av motorgångtid max 4 minuter.) Vid leverans från fabriken är motorgångtiden förinställd på 30 sekunder på styrenheten. Vid behov att programmera om motorgångtiden, ska följande förfarande göras med porten i stängt läge: Tryck på SELknappen så att lysdioden T. MOT. blinkar och tryck därefter in SET-knappen och håll den intryckt. Porten börjar att höjas. När porten har nått önskat läge ska du släppa SET-knappen. I samma stund har lagringen av motorgångtiden slutförts och lysdioden T. MOT. övergår till fast ljus. Om du önskar programmera in en obegränsad motorgångtid ska du trycka på SEL-knappen så att lysdioden T.MOT. blinkar och därefter trycka in SET-knappen i mindre än 1 sekund. I samma stund släcks lysdioden och programmeringen är slutförd. Vi rekommenderar att du programmerar en motorgångtid som varar några sekunder efter det att porten har nått gränsläget. 4) T. PAUSA: (Programmering av aut. stängningstid max 4 minuter.) Vid leverans från fabriken har styrenheten automatisk stängning (med paustid lika med 15 sekunder). Vid behov att programmera om tiden för automatisk stängning, ska följande förfarande göras med porten i stängt läge: Tryck på SELknappen så att lysdioden T. PAUSA blinkar och tryck därefter in SET-knappen och håll den intryckt under lika lång tid som du vill att paustiden mellan slutet på portens öppningsfas och stängningsfasen ska vara på. När önskad tid har löpt ut släpper du SET-knappen. I samma stund slutförs lagringen av den automatiska stängningstiden och lysdioden T. PAUSA övergår till fast ljus. Om du inte vill ha automatisk stängning ska du trycka på SELknappen så att lysdioden T. PAUSA blinkar och därefter trycka in SET-knappen i mindre än 1 sekund. I samma stund släcks lysdioden och programmeringen är slutförd. UTÖKAD MENY 1 Vid leverans från fabriken gäller för styrenheten att huvudmenyns funktioner endast kan väljas via direktval. Gör på följande sätt om du önskar att aktivera funktionerna som beskrivs i den utökade menyn 1: Tryck på SET-knappen och håll den intryckt i 5 sekunder. Lysdioderna T.MOT. och T. PAUSA börjar därefter att blinka omväxlande och i detta läget har du 30 sekunder på dig att välja funktionerna från den utökade menyn 1 med hjälp av SEL- och SET-knapparna. Efter ytterligare 30 sekunder återgår styrenheten till huvudmenyn UTÖKAD MENY A) CODE Fjärrstyrd PGM = OFF Fjärrstyrd PGM = ON B) LAMP/CORT Steg för steg Automatisk C) T. MOT. Omväxlande blinkning ON/OFF D) T. PAUSA. Omväxlande blinkning ON/OFF A) CODE (Fjärrstyrd programmering av radiokontroll) : Styrenheten möjliggör programmering av överföringskoden utan att du behöver trycka in SEL-knapp på styrenheten, då det kan göras via fjärrprogrammering. Fjärrstyrd programmering av överföringskoderna görs på följande sätt: Sänd under en tid som överstiger 10 sekunder koden till en radiokontroll som lagrats i ett tidigare skede. I samma stund övergår styrenheten till programmeringsläget enligt beskrivningen ovan för lysdioden CODE i huvudmenyn. Vid leverans från fabriken är den fjärrstyrda överföringskoden avaktiverad på styrenheten. Gör på följande sätt för att aktivera den: Kontrollera att den utökade menyn 1 är aktiverad (anges av att lysdioderna T.MOT. och T. PAUSA blinkar omväxlande). Tryck på SEL-knappen så att lysdioden CODE börjar att blinka och tryck därefter på SET-knappen. I samma stund övergår lysdioden CODE till fast ljus och programmeringen är slutförd. Upprepa förfarandet om du vill återställa till den föregående inställningen. B) LAMP/CORT. (Stegvis / Automatisk funktion : Vid leverans från tillverkaren är den Automatiska funktionen avaktiverad på styrenheten. Gör på följande sätt om du önskar att aktivera funktionen: Kontrollera att den utökade menyn 1 är aktiverad (anges av att lysdioderna T.MOT. och T. PAUSA blinkar omväxlande). Tryck på SEL-knappen så att lysdioden LAMP/CORT börjar att blinka och tryck därefter på SETknappen. I samma stund övergår lysdioden LAMP/CORT till fast ljus och programmeringen är slutförd. På detta sätt, genom att använda både radiokontrollen och manöverpanelen med lågspänning för att manövrera porten och/eller fjärrstyrda kommandon via transponder av typen BeSAFE CARD och BeSAFE KEY, erhålls följande funktion: Den första pulsen aktiverar portens öppning tills motorgångtiden har löpt ut. Den andra pulsen aktiverar portens stängning. Om en ny puls sänds innan motorgångtiden har löpt ut kommer styrenheten att ändra rörelseriktningen, både i öppnande och i stängande läge. Upprepa förfarandet om du vill återställa till den föregående inställningen. UTÖKAD MENY 2 Vid leverans från fabriken gäller för styrenheten att huvudmenyns funktioner endast kan väljas via direktval. Gör på följande sätt om du önskar att aktivera funktionerna som beskrivs i den utökade menyn 2: Öppna först den utökade menyn 1 ( enligt beskrivningen i gällande paragraf ) och tryck därefter in SET-knappen på nytt och håll den intryckt i 5 sekunder. Lysdioderna T.MOT. och T. PAUSA börjar att blinka samtidigt. I detta läge har du 30 sekunder på dig att välja funktionerna från den utökade menyn 2 med hjälp av SEL- och SET-knapparna. Efter ytterligare 30 sekunder återgår styrenheten till huvudmenyn UTÖKAD MENY A) CODE Anti-Pass-Back = OFF Anti-Pass-Back = ON B) LAMP/CORT Dödmansgrepp ST = OFF Dödmansgrepp ST = ON C) T. MOT. Samtidig blinkning ON/OFF D) T. PAUSA. Samtidig blinkning ON/OFF A) CODE ( Anti-Pass-Back ) : Vid leverans från fabriken är funktionen Anti-pass-back avaktiverad på styrenheten. Gör på följande sätt om du önskar att aktivera funktionen: Kontrollera att den utökade menyn 2 är aktiverad (anges av att lysdioderna T.MOT. och T. PAUSA blinkar samtidigt). Tryck på SEL-knappen så att lysdioden CODE börjar att blinka och tryck därefter på SET-knappen. I samma stund övergår lysdioden CODE till fast ljus och programmeringen är slutförd. På detta sätt kommer styrenheten att vara i läget Antipassback, dvs. alternerande funktion av Reader 1 och 2 ( övergången till Reader 1 tillåts endast efter att ha gått från Reader 2 och tvärtom). Upprepa förfarandet om du vill återställa till den föregående inställningen. B) LAMP/CORT ( Funktion med dödmansgrepp vid stängning ) : Vid leverans från fabriken är funktionen Dödmansgrepp vid stängning avaktiverad på styrenheten. Gör på följande sätt om du önskar att aktivera funktionen: Kontrollera att den utökade menyn 2 är aktiverad (anges av att lysdioderna T.MOT. och T. PAUSA blinkar samtidigt). Tryck på SEL-knappen så att lysdioden LAMP/CORT börjar att blinka och tryck därefter på SET-knappen. I samma stund övergår lysdioden LAMP/CORT till fast ljus och programmeringen är slutförd. Med den här funktionen aktiverad kommer styrenheten att fungera i läget dödmansgrepp under stängningsfasen. Samtidigt modifieras kommandoingångarna för Höjning ( PUL = Steg för steg ) och Sänkning ( D.S. = Dödmansgrepp ) med funktionen Normalt Öppen. Upprepa förfarandet om du vill återställa till den föregående inställningen.

4 ÅTERSTÄLL : Vid behov att återställa styrenheten till fabriksinställningarna, ska du trycka samtidigt både på SEL- och SET-knappen. I samma stund tänds samtliga RÖDA lysdioder samtidigt och släcks sedan igen. DIAGNOSTIK : För varje kommandoingång med lågspänning PUL och DS, är styrenheten försedd med en lysdiod som signalerar läget för en snabb kontroll. Funktionslogik : tänd lysdiod stängd ingång, släckt lysdiod öppen ingång.

5 VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR INSTALLATÖREN Styrenheten har utarbetats för att assembleras tillsammans med andra komponenter ( motor, jalusiport eller grind, säkerhetsanordningar ) för att utgöra en färdig produkt ( maskin ) i enlighet med maskindirektivet. Den person som assemblerar de olika delarna för montering av porten ansvarar för säkerheten hos den slutliga installationen och för att samtliga lagkrav respekteras. Dessutom rekommenderar vi att följande anvisningar respekteras: Innan portens automatik sätts i funktion ska dess korrekta skick kontrolleras, i enlighet med maskindirektivet och med EN Kabeldragningen av de elektriska komponenter som finns på styrenhetens utsida ska utföras i enlighet med kraven i EN samt med ändringarna som gjorts därav från punkt i EN Matningskablarnas och anslutningskablarnas fästen ska vara säkra. Använd därför de medföljande kabelklämmorna vid monteringen. De växelmotorer som används för portens drift ska uppfylla kraven i punkt i EN Vid eventuell montering av en manöverpanel för manuell manövrering ska den positioneras på en plats som inte äventyrar användarens säkerhet i enlighet med punkt i EN På styrenheten finns det ingen typ av frånskiljningsanordning för matningslinjen 230 Vac. Således ska installatören se till så att en frånskiljningsanordning installeras på anläggningen. Det är nödvändigt att installera en flerpolig brytare för överspänningsskydd klass III. Den ska installeras på så sätt att den skyddas mot oavsiktlig avstängning i enlighet med vad som förutses i punkt della EN I enlighet med i EN rekommenderar vi att du använder växelmotorer försedda med elektromekanisk frigöringsanordning så att porten kan manövreras manuellt om behov uppstår. I enlighet med i EN ska elektromekaniska frigöringssystem eller liknande säkerhetsanordningar användas som tillåter porten att stanna i säkerhet vid gränsläget. Motorns matningskablar och anslutningskablar ska ha en ytterdiameter mellan 4,5 och 7 mm för att passa till de medföljande kabelklämmorna pg9. De inre ledningarna ska ha nominellt tvärsnitt på 0,75mm 2.. Om du inte använder kabelkanal rekommenderar vi att du använder kablar i materialet H05RR-F. Häng upp en skylt som överensstämmer med ISO 3864 med en höjd på minst 60mm i närheten av installationen Efter installationens slutförande ska du utföra samtliga kontroller som föreskrivs i EN EN för att försäkra dig om att porten uppfyller samtliga krav. - För en korrekt funktion av radiomottagaren vid användning av två eller flera styrenheter, rekommenderar vi att dessa installeras på minst 3 meters avstånd från varandra. VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN - Anordningen får inte användas av barn eller av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, med undantag av om de övervakas eller har instruerats om anordningens funktion och användning. - Barn får inte tillåtas att leka med anordningen. Håll radiokontrollerna utom räckhåll för barn. - Kontrollera att det inte finns några personer i närheten tills dess att porten är helt öppen eller helt stängd. - VARNING: Förvara dessa bruksanvisningar och respektera de väsentliga säkerhetsföreskrifter som bruksanvisningarna innehåller. Försummelse av föreskrifterna kan orsaka skador och allvarliga olyckor. - Inspektera anläggningen ofta för att upptäcka eventuella tecken på skada. Använd inte anordningen om den behöver repareras. Varning! Samtliga förfaranden som kräver öppning av höljet (kabelanslutning, programmering osv.) ska utföras vid installationen av kunnig personal. Vid eventuellt behov att öppna höljet på nytt för utförandet av ytterligare förfaranden (omprogrammering, reparation eller installationsändringar) ska du vända dig till teknisk assistans. Att produkterna: Styrenhet : LG 2035 READER - LRS 2035 READER LRS 2035 READER SET - LRH 2035 READER uppfyller kraven i följande direktiv R&TTE 99/5/EG, EMC 2004/108/EG, LVD 2006/95/EG. Rev. 1.2 den

ELEKTRONIKSKÅP LRX 2271

ELEKTRONIKSKÅP LRX 2271 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2271 S Enfas elektronikskåp för automatisering av skjutgrindar, garageportar och bommar med inbyggd radiomottagare. Möjligt att integrera skåpet med ett radiosystem fungerande som säkerhetsanordning

Läs mer

KODIFIERADE FOTOCELLER IR/IT 2241

KODIFIERADE FOTOCELLER IR/IT 2241 KODIFIERADE FOTOCELLER IR/IT 2241 Väggmonterade kodifierade fotoceller, rotation 180 och räckvidd upp till 20 meter. Kodifieringen av den överförda signalen utförs under installationsfasen och minimerar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

ELEKTRONISK STYRENHET LRX 2205

ELEKTRONISK STYRENHET LRX 2205 ELEKTRONISK STYRENHET LRX 2205 Enfas elektronisk styrenhet för automatisering av skjutgrindar, vikportar och rullportar för effekter upp till 1 500 W och med inbyggd radiomottagare. - Mod. LG 2205 : Utan

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

NORDISO. AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual. www.nordiso.se. www.nordiso.se V. 1.7. Automatic garage systems

NORDISO. AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual. www.nordiso.se. www.nordiso.se V. 1.7. Automatic garage systems NORDISO Automatic garage systems www.nordiso.se V. 1.7 AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual www.nordiso.se VARNING: Innan montering påbörjas läs säkerhetsföreskrifterna noggrant

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER -

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER - TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, 6-0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.08.885 FAX: ++9.08.8856 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING I2858-S-07.02 STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. FELSÖKNING sid. 6 5. ELSCHEMA bilaga. 1 6. CE dokument

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Funktion Radio-styrenheten 1-10 V är en komponent i radio-bussystemet. Den möjliggör tändning/släckning och ljusdämpning av HF-don eller transformatorer med 1-10 V gränssnitt, så snart

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

e-sense move dali Manual

e-sense move dali Manual e-sense move dali Manual Innehåll Moves grundläggande funktionssätt...4 5 Programmera RF-signalen...6 7 Ta bort RF-signalen...8 Förinställda scenarion...9 Alternativ för mottagande av RF-signaler...10

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

Centronic SensorControl SC861

Centronic SensorControl SC861 Centronic SensorControl SC861 sv Montage- och bruksanvisning Sol- och vindsensor Solcellsdriven Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Programmeringsguide Picolo Porttelefon

Programmeringsguide Picolo Porttelefon Programmeringsguide Picolo Porttelefon Svara när det ringer på dörren: Detta är en kompletterande förenklad manual för programmering av Picolo. För installation hänvisas till ursprunglig manual, fn på

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar TigerShark 2.0 Instruktionsbok samt installationsanvisningar 1 TigerShark boat lift solutions Innehållsförteckning Komma-i-gång... 3 Kontrollpanelen...4 Lyfta/sänka båten med automatik...4 Lyfta/sänka

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

BT-M6Z02-RF. BRUKSANVISNING Regelverteiler Funkline 2-8

BT-M6Z02-RF. BRUKSANVISNING Regelverteiler Funkline 2-8 BT-M6Z02-RF BRUKSANVISNING SE Regelverteiler Funkline 2-8 1. BRUKSANVISNING Trådlös (RF 868 MHz) kopplingsbox specialkonstruerad för att kontrollera din golvvärme styrd av styrdon av NC-typ (strömlöst

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning SMX2R Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning Extern typ för inomhus bruk med förmonterat kablage 2 kanaler 12-24V AC/DC 256 användare Rolling code Revidering 1.01 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Öppnar dörrar snyggt, smidigt & säkert

Öppnar dörrar snyggt, smidigt & säkert SVENSKA Öppnar dörrar snyggt, smidigt & säkert The installer s choice Produkten är anpassad till de nya reglerna för tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet DigiWay+ är en innovativ slagdörrautomatik

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Programvara. A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok

Programvara. A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok Programvara A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok Produktreferens Produktbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXB601B 1 utgång

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat MC Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7- Infraröd

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Ver. 2.1 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av Transformator och porttelefon 3 Audio /

Läs mer

Total Control snabbguide

Total Control snabbguide Total Control snabbguide Total Control, tillverkad av Irritrol systems är en bevattningsdator med möjlighet att styra 6-24 olika bevattningssektioner. Varje sektion kopplas till en magnetventil som öppnar

Läs mer

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00 SE.... LP8 Lyftplattform Vers. 3.00 LP8 Lyftplattform Artikelnr.: 3091xx 1.00... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt/varningar...4 1.04...Komponenter...5

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok BM2 Ljuspil

Instruktions- och säkerhetshandbok BM2 Ljuspil Instruktions- och säkerhetshandbok BM Ljuspil Utgåva 03:0 575 00000 090 BM Ljuspil 03:0 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken innan du tar produkten

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Radiomottagare typ DBR1-M2-1

Radiomottagare typ DBR1-M2-1 Radiomottagare typ DBR1-M2-1 Bruksanvisning Art nr 003620 Teknisk data Mått (BxHxD) 180x140x68 Matningsspänning 12/24V AC/DC Strömförbrukning max 95 ma Temperaturområde -10 till +55 C Utgångar 1 st relä

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Installationsmanual. Klar att använda! Namn:

Installationsmanual. Klar att använda! Namn: Installationsmanual Vi gratulerar dig till valet av C-pod! Med en C-pod installerad får du ditt eget kontroll- och övervakningssystem som ger dig tillgång till din båt via mobiltelefon och webb. Denna

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE SVENSKA MODEL: RGR 122H FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN SPECIFIKATIONER - Mäter daglig samt total regnmängd - 9 dagars regnhistorik - Larm vid viss regnmängd - Visar inomhustemperatur - Visar min/max temperatur

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Manöverdon Översikt. ASSA ABLOY Entrance Systems

Manöverdon Översikt. ASSA ABLOY Entrance Systems Manöverdon Översikt ASSA ABLOY Entrance Systems Vi tillhandahåller en rad olika manöverdon för alla syften som uppfyller företagets lokala behov: Sortimentet omfattar allt från manuella don som monteras

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer