Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv."

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3 Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv. Författare: Carolina Nilsson Maria Jonson Stockholm 2009 Handledare: Professor Hans Lind

2 Sammanfattning Titel: Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv Författare Carolina Nilsson och Maria Jonson Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Centrum för Bank och Finans Examensarbete nummer 3 Handledare Professor Hans Lind Nyckelord Ägarlägenheter, bank, kreditbedömning, bolån Från den 1 maj 2009 är det möjligt att äga sin lägenhet i Sverige. Bankerna kommer att vara de huvudsakliga finansiärerna och måste på så sätt vara väl insatta i ägarlägenheternas juridiska och ekonomiska förutsättningar. Arbetet bygger inledningsvis på en litteraturstudie där en jämförelse av de säkerhetsrättsliga och ekonomiska skillnaderna mellan ägarlägenhet och bostadsrätt görs. Ett exempel påvisar att ägarlägenheter kommer att kräva en betydligt större kapitalinsats av köparen än vid köp av en bostadsrätt. Tre av de största bankerna i Sverige har i denna uppsats medverkat i intervjuer och svarat på frågor avseende införandet av ägarlägenheter som ny upplåtelseform. Frågorna riktar in sig på bankernas förberedelser och generella inställning till ägarlägenheter och hur de kommer att behandlas i deras kreditgivningsprocess. Av bankernas svar, tillsammans med den analys som presenteras, framkommer att bankerna är väl insatta och förberedda på införandet av ägarlägenheter. Bankerna anser inte att några större förändringar av kreditbedömning eller produktutbud behöver göras. De ser inte heller något problem i att större lån kommer att belasta köparen jämfört med situationen vid köp av bostadsrätt. Kreditbedömningen förefaller enklare och säkrare för ägarlägenheter jämfört med motsvarande bostadsrätt. Slutsatsen är att bankernas kreditbedömning avseende ägarlägenheter kommer behandlas i likhet med övrig fast egendom. 2

3 Abstract Title: Ownership apartments from a bank- and credit grant perspective. Authors Carolina Nilsson and Maria Jonson Department Department of Real Estate and Construction Management Centre for Banking and Finance Thesis number 3 Supervisor Professor Hans Lind Keywords Ownership apartment, bank, credit grant, home mortgage It will from the 1 st of May be possible to own your apartment in Sweden. The banks, which are the main home mortgage providers, need to be well informed about the legal and economic prerequisites. This paper is initially based on a literature study where ownership apartments are compared with co-operative apartments. An example demonstrates that ownership apartments will require a considerably larger capital investment. Three of the largest banks in Sweden have participated in interviews and answered questions regarding ownership apartment as a new form of housing. The questions mainly target the banks preparations and how they will handle ownership apartments in their credit granting process. The information given by the banks together with the analysis, conclude that the banks are well prepared. The banks opinions are that neither their credit granting process, nor their supply of products, need to be changed. The credit granting process for ownership apartments will be both simpler and safer for the banks. The bottom line is, that the banks will treat ownership apartments the same way as they treat real property today. 3

4 Förord Denna kandidatuppsats är skriven under vårterminen 2009 som en avslutande del på Kandidatprogrammet Fastigheter & Finans vid institutionen för fastigheter och byggande på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill främst tacka vår handledare, professor Hans Lind, som alltid svarar snabbt på frågor och gett oss en hel hög med positiv feedback under arbetets gång. Vi vill också tacka Michael Skytt och Peter Paulsson på Nordea, Jonny Heving på Handelsbanken Stadshypotek och Charlotte Helin på Swedbank. Utan er hade arbetet inte gått att genomföra enligt vår ursprungsidé. Nu fortsätter vi mot nya utmaningar! Stockholm, maj 2009 Carolina Nilsson Maria Jonson 4

5 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte/Frågeställning Metod Avgränsning Disposition Beskrivning av upplåtelseformerna bostadsrätt och ägarlägenhet Bostadsrätt Bostadsrätt som upplåtelseform Bostadsrättsförening Bostadsrättsföreningens avgifter Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättsinnehavarens ansvar Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt Ägarlägenhet Ägarlägenhet som upplåtelseform Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening Förvaltningsavgifter för en ägarlägenhet Ägarlägenhetsinnehavarens rättigheter och skyldigheter Ägarlägenhetsinnehavarens ansvar Andrahandspplåtelse av ägarlägenheter Övrigt om bostadsrätt och ägarlägenhet Panter Pant i bostadsrätt Pant i ägarlägenhet Ekonomiska förutsättningar Bostadsrättsföreningens ekonomi Gemensamhetsanläggningens ekonomi Kredittagaren ekonomi Översikt av de olika kostnaderna för köparen Köpare av bostadsrätt Köpare av ägarlägenhet Kapitalkrav på köparen en jämförelse

6 5. Kreditbedömningsprocessen Regelverk för bankerna Lagstadgade regelverk Basel II Interna regelverk Credit Scoring Bankens relation till kunden Beslutsstilar Kreditkultur Kreditbedömning av bolån Lånelöfte Bedömning av objektet Övriga villkor för bolån Försäkringar Redovisning av resultat Bankernas syn på ägarlägenheter som ny upplåtelseform Analys Avslutande analys Förslag till vidare forskning Källförteckning BILAGA I - Ordlista BILAGA II Lantmäteriets beskrivning av fastighetsavgränsningar BILAGA III - Intervjumall

7 1. Inledning 1.1Bakgrund I februari 2009 stod det klart att regeringens förslag till den nya upplåtelseformen ägarlägenheter är godkänd av riksdagen. Det kommer således från den 1 maj 2009 vara möjligt att i Sverige äga sin lägenhet. 1 De senaste åren har det skrivits mycket kring den nya upplåtelseformen, främst ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Det har i decennier pågått en debatt om ägarlägenheters vara eller icke vara. Vissa anser att de är en nödvändighet för att lyckas få en fungerande bostadsmarknad, andra anser att ägarlägenheter kan leda till segregation. 2 Bankerna, som kommer att vara de huvudsakliga finansiärerna och en av de viktigaste aktörerna vid införandet av ägarlägenheter, har inte gjort sig lika hörda i den offentliga debatten. Under finanskrisen i början av 1990-talet fick flera av Sveriges banker stora problem med sina fastighetskrediter. På privatsidan var de under flera år tvungna att fokusera på att rekonstruera bostadsrättsföreningar för att förhindra att kreditförlusterna från bolån skulle skjuta i höjden. 3 Krisen fick totalt sett enorma konsekvenser för hela finanssektorn och ledde i slutändan till att några av de svenska bankerna förstatligades för att själva räddas från konkurs. 4 Det tog sammanlagt ett halvt decennium för bankerna att återhämta sig från övervärderade fastigheter och rensa upp bland konkurser och kreditförluster. 5 Idag brottas bankerna åter igen med en något överhettad fastighetsmarknad och en global finanskris. Skillnaden är att de blivit försiktigare i sin kreditgivning vilket var en läxa de fick lära sig under 1990-talet. Idag är bankerna samtidigt utsatta för en betydligt hårdare konkurrens då allt fler aktörer etablerar sig på marknaden och slåss om bolånekunderna. Bolånemarknaden utgör idag ca 25 procent av Sveriges bankers totala utlåning och uppgår till närmare miljarder kr varav bostadsrätterna står för ca 20 procent. Bolånen är därmed en av de absolut viktigaste intäktskällorna för bankerna Syfte/Frågeställning Ägarlägenheter som upplåtelseform är från och med våren 2009 en nyhet både för köpare och för finansiärer på bostadsmarknaden. Det innebär att bankerna, vilka är de som i huvudsak kommer att finansiera köp av ägarlägenheter, behöver inhämta ny kunskap och etablera nya rutiner i sin riskbedömning och kreditgivningsprocess. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur bankerna förberett sig och vilka tankar som finns kring införandet av ägarlägenheter. Utifrån vad vi får fram vill vi vidare utreda om några av de största bolåneinstitutens kreditgivning och riskbedömning, avseende bolån för ägarlägenheter, kommer att skilja sig från den för bostadsrätter. 1 Proposition 2008/09:91 s.98 2 Lind H, Lundström S s Intervju med Helin C, Swedbank Jennergren P, Näslund B s.70 5 Wohlin L, s.23 6 Finansinspektionen, Utvecklingen på bolånemarknaden 7

8 1.3 Metod Inledningsvis har vi gjort en litteraturstudie inom det fastighetsekonomiska området avseende juridiska och ekonomiska skillnader mellan ägarlägenheter och bostadsrätter. Vi har beskrivit vad som allmänt skiljer de två boendeformerna åt, bland annat ansvarsfördelningen och köparens rättigheter och skyldigheter. Vidare har vi också exemplifierat vad de två upplåtelseformerna har för ekonomiska konsekvenser för köparen. Jämförelsen baseras på vilka initiala kostnader som uppstår vid köp av lägenhet med respektive upplåtelseform. Antaganden har gjorts utifrån en intervju med Stadshypotek, generella finansieringslösningar för bostäder och inhämtad fakta kring avgifter och skatter. För att få förståelse för bankens perspektiv på den nya upplåtelseformen har vi utrett de säkerhetsrättsliga frågorna. Vi har tittat på skillnader avseende pant i fast- och lös egendom, som är en av grundstenarna i kreditgivning av bolån. Litteraturstudien omfattade även material inom området kreditgivning generellt, för att senare kartlägga vilka regelverk och verktyg som ingår i bankens kreditgivningsprocess. För att uppnå vårt syfte med uppsatsen krävdes ytterligare information direkt från bankerna. Vi kontaktade därför tre av de största bankerna i Sverige och stämde träff för intervju med några av nyckelpersonerna inom fastighetsanalys/fastighetsvärderingsområdet. Intervjufrågorna bygger på tankar och frågor som uppkom under arbetet med litteraturstudien. Syftet med frågorna var att kunna göra en jämförelse mellan ägarlägenheter och bostadsrätter. Efter intervjuerna har vi valt ut de frågor där vi tyckte att vi fick de tydligaste och mest jämförbara svaren från de olika bankerna. Översikten över de likheter och skillnader som finns mellan bankernas syn på kreditgivning till ägarlägenheter är sammanställd i tabellform. Slutligen har litteraturstudien tillsammans med inhämtad empiri resulterat i en avslutande analys och förslag till vidare forskning. 1.4 Avgränsning Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att omfatta endast en jämförelse mellan upplåtelseformerna bostadsrätt och ägarlägenhet. Det motiveras av att de som efterfrågar lägenheter och dessutom vill äga sitt boende, endast kommer stå i valet mellan just dessa upplåtelseformer. Övriga upplåtelseformer som hyresrätt och ägt enfamiljshus berörs därför ej i detta arbete. Vidare avgränsas arbetet ur bankens perspektiv att behandla endast kreditgivning till privatpersoner. Empirin bygger på intervjuer med tre av de största bolåneinstituten i Sverige; Handelsbanken Stadshypotek, Swedbank och Nordea. 8

9 1.5 Disposition Kapitel 2 innehåller en generell beskrivning av bostadsrätt och ägarlägenhet som upplåtelseform. Kapitlet tar upp juridiska skillnader, föreningens roll samt innehavarens ansvar, rättigheter och skyldigheter. Kapitel 3 tar upp bankens säkerhet i form av pant. Kapitlet beskriver panträttsliga skillnader som finns i lös och fast egendom dvs. pant i bostadsrätt och ägarlägenhet. Kapitel 4 beskriver de ekonomiska förutsättningarna för respektive upplåtelseform. Kapitlet belyser dels bostadsrättsföreningens och gemensamhetsanläggningens ekonomi liksom hur köparen belastas ekonomiskt beroende på val av boendeform. Kapitlet avslutas med en jämförelse av de initiala kostnader som uppstår vid köp av bostadsrätt respektive ägarlägenhet. Kapitel 5 innehåller en översiktlig beskrivning av de regelverk som berör bankernas kreditgivningsprocess. Vidare tas ytterligare faktorer upp som påverkar en kreditbedömares beslut. Slutligen redogörs för vad som är specifikt för kreditgivning av bolån. Kapitel 6 innehåller en analys av de genomförda intervjuer som gjorts med de tre storbankerna. Intervjuerna är sammanställda i tabellform och kommenteras utöver detta i löpande text. I slutet av kapitlet presenteras även förslag till vidare forskning. Kapitel 7 presenterar de referenser vi använt oss av genom hela arbetet, i form av en källförteckning. 9

10 2. Beskrivning av upplåtelseformerna bostadsrätt och ägarlägenhet 2.1 Bostadsrätt Bostadsrätt som upplåtelseform Det finns i Sveriges Rikes Lag ingen direkt paragraf som definierar vad en bostadsrätt är. Gemene man uttrycker sig ofta lite slarvigt och menar att köp av en bostadsrätt är köp av fast egendom, vilket inte är fallet. Jordabalkens 7 inledande definition gällande fast egendom lyder: Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. 8 Den som köper en bostadsrätt köper i själva verket en andel i en bostadsrättsförening. Andelen är i sin tur kopplad till en nyttjanderätt av en specifik yta 9. Med anledning av detta är definitionen av en bostadsrätt lite knepig att fastställa. Ett sätt att reda ut begreppen är att tolka jordabalkens första paragraf e contrario, vilket innebär att själva ägandet av andelen i bostadsrättsföreningen utgör köp av lös egendom. 10 De grundläggande regler som omfattar en bostadsrättsinnehavares rättigheter och skyldigheter behandlas i en speciallag; Bostadsrättslagen 11. I denna lag beskrivs att nyttjanderätten upplåts mot en köpeskilling som erläggs till bostadsrättsföreningen 12 och att denna är utan tidsbegränsning. 13 Tanken med bostadsrätten är inte att denna någonsin skall återgå till föreningen Bostadsrättsförening För bostadsrättens existens måste först en bostadsrättsförening bildas. Bostadsrättsföreningen är enligt bostadsrättslagen en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt 14. En bostadsrättsförening måste därmed vara registrerad som ekonomisk förening hos bolagsverket. I och med att ekonomiska föreningar är en av de bolagsformer som måste rätta sig efter bokföringslagen och årsredovisningslagen, har en bostadsrättsförening skyldighet att varje år upprätta en årsredovisning. 15 Bostadsrättsföreningen består av medlemmar som utgörs av bostadsrättsinnehavarna som med sitt medlemskap förvärvar en rösträtt i föreningsstämma. Det lägsta antalet medlemmar som krävs för att bilda en bostadsrättsförening är tre stycken. Föreningen måste dessutom genom en föreningsstämma ha utsett en styrelse, revisor och antagit stadgar för att föreningen skall uppfylla gällande lagkrav. 7 I Sveriges Rikes Lag; JB (1970:994) 8 JB (1970:994) 1 kap 1 9 Melz P, Victorin A s Mailkorrespondens med Veidermann S, I Sveriges Rikes Lag; BRL (1991:614) 12 Mer om Bostadsrättsförening, se stycke Vid överlåtelse betalas köpeskillingen till säljaren. 13 BRL (1991:614) 1 kap 4 14 BRL (1991:614) 1 kap 1 15 Thomasson J s.6 10

11 Styrelsen kan inte själva besluta om några grundläggande förändringar som exempelvis förändringar av stadgar. Deras huvudsakliga uppgift är att förvalta föreningens ekonomi och besluta om upptagandet av nya medlemmar Bostadsrättsföreningens avgifter Den största utgiften som berör en bostadsrättsinnehavare är den ovan nämnda insatsen som betalas till bostadsrättsföreningen vid upplåtelse. Utöver denna tar föreningen också ut en årsavgift av sina medlemmar. Om stadgarna säger så, får även en upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift tas ut av föreningen, detta lämnar vi dock här utan vidare diskussion. 17 De inbetalda insatserna bidrar till föreningens egna kapital och fastställs i storlek av föreningens styrelse. Storleken på insatsen bestäms efter särskilda värdefaktorer som lägenheten kan ha. Den kan således relateras till faktorer avseende lägenhetens storlek, våningsplan, planlösning, balkong med mera. 18 Årsavgiften, som betalas av bostadsrättsinnehavaren till föreningen, grundas vanligtvis på ett andelstal som bestäms utifrån de inbetalda insatserna. Syftet med den årsavgift som föreningen tar ut av sina medlemmar är framförallt att betala löpande utgifter ex. el, värme och vatten. Årsavgiften skall också användas till att skapa en buffert för framtida underhållskostnader Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter Att vara innehavare av en bostadsrätt medför såväl rättigheter som skyldigheter och dessa finns beskrivna i bostadsrättslagen. Detta arbete ska ej ses som uttömmande avseende rättigheter och skyldigheter, men är ändå av betydelse för vårt arbete då de kan påverka hur gemene man anser det ha betydelse för bostadsrättens ekonomiska värde. Framförallt ska i detta stycke beskrivas ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningen, samt vad som gäller i det fall bostadsrättsinnehavaren vill hyra ut sin lägenhet. Det finns regler angående överlåtelse av en bostadsrätt, och denna rätt är inte helt utan inskränkningar. Styrelsen ansvarar för godkännandet av nya medlemmar i föreningen och om medlemskapet nekas, blir inte heller överlåtelsen giltig. 20 Denna begränsning är dock inte alltför stor, och medlemskap ska godkännas så länge det inte strider mot föreningens stadgar. 21 Det är inte lagstadgat att en bostadsrättsförening måste pröva medlemskap genom styrelsen. Detta är dock något majoriteten av bostadsrättsföreningar ändå tillämpar Melz P, Victorin A s BRL (1991:614) 7 kap Melz P, Victorin A s Melz P, Victorin A s Bostadsrättslag (1991:614),6 kap, 5 21 Bostadsrättslag (1991:614), 2 kap, SOU 2002:21 s

12 I juridisk mening existerar det inte någon gemensam egendom i ett bostadsrättshus. Det är bostadsrättsföreningen som äger mark och byggnad. Av denna anledning har inte en bostadsrättsinnehavare rätt att göra ingrepp i sin lägenhet utan inskränkningar. Styrelsen beslutar och ger tillstånd/avslag beträffande större renoveringar som påverkar ledningar, innebär ett ingrepp i en bärande konstruktion eller andra större förändringar. 23 Avsteg från dessa regler får dock göras i stadgarna Bostadsrättsinnehavarens ansvar Bostadsrättsinnehavaren har ett ansvar enligt lag att hålla lägenheten i visst skick vilket medför en så kallad vårdplikt av lägenheten. Innehavaren är på egen bekostnad skyldig och ansvarig för att lägenhetens skick hålls gott. 24 Det innebär i korthet att skador i lägenheten alltid ska åtgärdas, liksom att ommålning och golvbehandling ska utföras när så behövs. Vidare ligger ansvaret på lägenhetsinnehavaren avseende ledningar i lägenheten, fönster, väggar, tak och sanitetsporslin. 25 Bostadsrättsinnehavaren ansvarar i och med detta inte själv för stammar, avlopp, värme, gas, el och vatten, det är föreningen ytterst ansvarig för. Brister lägenhetsinnehavaren avseende vårdplikten, har föreningen rätt att vidta nödvändiga åtgärder på innehavarens bekostnad 26. Gränsdragningen mellan föreningens respektive bostadsrättsinnehavarens ansvar är, trots att det vid en första anblick kan tyckas så, inte alltid glasklar. Det beror på att föreningens stadgar i större utsträckning än vad som generellt tillämpas, behöver utformas för att denna gränsdragning ska bli mer klar Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt Som ägare till en bostadsrätt har du möjlighet att andrahandsupplåta din lägenhet. Förutsättningarna för andrahandsupplåtelse är att bostadsrättsföreningen underrättas och godkänner upplåtelsen, samt att tidsperioden är begränsad. Bostadsrättsföreningen har inte rätt att neka en andrahandsupplåtelse om skälet till uthyrningen är att anse som beaktansvärt. Några av de vanligaste skäl som uppfyller dessa förutsättningar är; studier eller arbete på annan ort, sjukhusvistelse eller militärtjänstgöring. Begränsningen med andrahandsupplåtelse ligger framförallt i att upplåtelsen inte får ske för långsiktigt ändamål. 28 Det ligger i föreningens intresse att ägaren till bostadsrätten i huvudsak ska vara den som är bosatt i lägenheten. 23 Bostadsrättslag (1991:614), 7 kap, 7 24 BRL (1991:614) 7 kap Melz P, Victorin A s BRL (1991:614) 7 kap SOU 2002:21 s Melz P, Victorin A s.47 12

13 Risken för bostadsrättsföreningen att ha andra boende än de som är medlemmar ligger bland annat i vårdplikten som beskrivits ovan. En medlem känner troligtvis ett större ansvar än en icke-medlem att upprätthålla vårdpliktens innebörd. 29 En annan begränsning vid andrahandsupplåtelse är storleken på hyran som enligt jordabalken ska utgå ifrån bruksvärdesprincipen. 30 Med anledning av vad som nyss sagts är det betydligt färre restriktioner gällande uthyrning av en del av bostadsrätten. Att hyra ut en del av lägenheten genom att ha en inneboende, gör att bostadsrättsinnehavaren inte förlorar sin kontroll över lägenheten. Denna typ av uthyrning saknar därför tidsbegränsning och kräver inte heller bostadsrättsföreningens godkännande Ägarlägenhet Ägarlägenhet som upplåtelseform Till skillnad från bostadsrätt utgör ägarlägenhet köp av fast egendom, i form av en 3Dfastighet. 32 Den vanligaste formen av fastighet är 2D-fastighet som avgränsas horisontellt ex. ett småhus med tillhörande mark. Med tredimensionell fastighet menas vad som står att läsa vidare i Jordabalkens inledande kapitel; En fastighet avgränsas både horisontellt och vertikalt. 33 Det är just denna lagtext som gör det möjligt att indela ett flerbostadshus i flera fastigheter som i sin tur kan bilda bland annat ägarlägenheter. De nuvarande lagar som reglerar fast egendom kommer att tillämpas även på ägarlägenheter med vissa justeringar för att anpassas till den nya upplåtelseformen. Det gäller bland annat Jordabalken (JB), Fastighetsbildningslagen (FBL), Plan- och bygglagen (PBL) med flera. 34 Enligt lagförslaget kan fastighetsbildning avseende ägarlägenheter endast ske om minst tre lägenheter och i nyproduktion Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening Då ägarlägenheter blir separata enheter i ett flerbostadshus krävs en samordning för övriga delar av fastigheten så som trapphus, fasad och gemensamma utrymmen. En lösning är att inrätta en gemensamhetsanläggning. En sådan inrättas med syfte att tillgodose fastigheternas långsiktiga behov avseende sådan anläggning som inte ryms inom den egna fastigheten. 36 En gemensamhetsanläggning inrättas, med stöd av anläggningslagen, genom en förrättning av lantmäterimyndigheten. 29 SOU 2002:21 s JB (1970:994) 12 kap Melz P, Victorin A s Riksdag & Departement JB (1970:994) 1 kap 1 34 Sveriges Riksdag Betänkande 2008/09:CU16 35 SOU 2002:21 s Brattström M s

14 Viktigt att nämna är att inrättandet av en gemensamhetsanläggning inte är att se som ett krav beträffande ägarlägenhetshus. Det enda som är säkert är att någon typ av förening, för att sköta gemensamhetsutrymmena, kommer att krävas och att gemensamhetsanläggning är ett väl valt alternativ. 37 Fastigheterna kan, för att så enkelt som möjligt ombesörja skötsel av gemensamhetsanläggningen, bilda en samfällighetsförening. Det kan ske i samband med lantmäteriförrättningen. 38 Föreningen har till uppgift att förvalta och driva gemensamhetsanläggningen i enlighet med lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) 39. Det innebär att föreningen utser styrelse, antar stadgar och registreras hos Lantmäteriet. Samfällighetsföreningen blir en egen juridisk person och, liksom bostadsrättsföreningen, fattas alla beslut demokratiskt vid en föreningsstämma. 40 Alternativet är att driva gemensamhetsanläggningen med delägarförvaltning. Det kan dock ses som betydligt krångligare då alla fastighetsägare måste vara helt överens om alla beslut som rör föreningen. 41 Gemensamhetsanläggningen är fastighetsknuten vilket innebär att medlemskapet i samfällighetsföreningen automatiskt följer med fastigheten vid en överlåtelse Förvaltningsavgifter för en ägarlägenhet Gemensamhetsanläggningens kostnader ska betalas gemensamt av de fastigheter som ingår i samfällighetsföreningen. I praktiken tilldelas varje fastighet, i detta fall varje ägarlägenhet, ett andelstal. Andelstalet tilldelas grundat på fastighetens nytta av anläggningen, och bestämmer respektive fastighets kostnad för utförandet av anläggningen. 42 Vidare tilldelas andelstal för gemensamhetsanläggningens kostnader, avseende drift och underhåll, grundat på fastigheternas användning Ägarlägenhetsinnehavarens rättigheter och skyldigheter Inför införandet av ägarlägenheter har statens offentliga utredning fastslagit att man vill ha så få begränsningar som möjligt beträffande ägarlägenhetsinnehavarens rättigheter att själv kunna påverka sitt boende. 44 Det kommer bland annat att medföra att fastighetsägaren tillåts göra större ingrepp i sin lägenhet utan att påverkas av samma inskränkningar som en bostadsrättsinnehavare oftast gör. Det medför också en större bestämmanderätt gällande uthyrning och överlåtelse. 37 SOU 2002:21 s Julstad B s Lantmäteriet Gemensamhetsanläggning Vad är det? 40 Julstad B s SFL 6 42 Julstad B s Anläggningslagen (1973:1149) SOU 2002:21 s.75 14

15 Det är inte helt fastlagt hur överlåtelserätten kommer att se ut beträffande ägarlägenheter. I juridisk mening har en fastighetsägare rätt att överlåta fritt, vilket även lagförslaget beträffande införandet av ägarlägenheter fastslagit. Man bör dock ha i åtanke att en ägarlägenhet, i jämförelse med traditionella fastigheter, kommer att kräva ett annat samarbete med grannar. Det skulle kunna medföra att inskränkningar trots allt kan komma att ske, gällande den fria överlåtelserätten för fastigheter, genom särskilda föreningsstadgar eller liknande Ägarlägenhetsinnehavarens ansvar En ägarlägenhet tros få en tydligare gränsdragning, beträffande innehavarens respektive samfällighetsföreningens ansvarsfördelning, än vad det idag finns gällande bostadsrättshus. Då fastigheten bildas genom fastighetsbildningsförrättning blir det tydligt vad som är enskild respektive samfälld egendom. 46 Exakt hur gränsdragningen kommer att se ut är inte detaljreglerat i lagstiftningen. Utfallet av förrättningen kommer att bero på vad som anses lämpligast i det enskilda fallet liksom vilka önskemål fastighetsägarna har. Lantmäteriet har generellt resonerat som så att ägarlägenheten bör utgöras av lägenhetsvolym och ytskikt. Gemensamhetsanläggningen bildas således av fastighetens mellanliggande byggnadskonstruktioner, som förvaltas gemensamt av samfällighetsföreningen. 47 För närvarande utarbetar lantmäteriverket en mall till hur en ägarlägenhetsfastighet bör avgränsas i förhållande till byggnad som lägenheten finns i (Se Bilaga II). 48 Statens offentliga utredning understryker att de gemensamma utrymmena i en ägarlägenhetsfastighet bör begränsas i så stor mån som möjligt. Det medför att det personliga ansvaret framförallt ska omfatta lägenheten som innehas. Den största skillnaden från bostadsrättens ansvarsfördelning kommer att ligga i hur stor del av ägarlägenhetsfastigheten som kommer att omfattas av de gemensamma utrymmena Andrahandspplåtelse av ägarlägenheter För andrahandsupplåtelse av fastigheter finns i Sverige idag inga juridiska begränsningar. 50 Det är något som direkt skiljer ägarlägenheter från bostadsrätten. Uthyrningsfriheten innebär att fastighetsägaren själv väljer till vem, när och hur länge ägarlägenheten ska hyras ut. I regeringens förslag till riksdagen, som lades fram i slutet av november 2008, föreslås en för ägaren oinskränkt rätt att andrahandsupplåta ägarlägenheter SOU 2002:21 s SOU 2002:21 s Mailkorrespondens med Paulsson J, KTH Mailkorrespondens med Wiström P, Lantmäteriet SOU 2002:21s SOU 2002:21 s Proposition 2008/09:91 s.98 15

16 Samtidigt som det ska stå ägaren helt fritt att välja om uthyrning ska ske eller inte, finns fortfarande bestämmelser om vilken storlek på hyran som får tas ut. Som tidigare nämnts kommer ägarlägenheter inte lyda under någon ny speciallag utan får i uthyrningsfallet, likt bostadsrätten, rätta sig efter Hyreslagen 52. Det innebär att den enskilda ägaren kan köpa en ägarlägenhet i spekulativt syfte genom att göra en kapitalplacering som förhoppningsvis ger en positiv avkastning. Däremot förhindras möjligheten, med gällande lagstiftning, att köpa ägarlägenheten enbart i syfte att hyra ut den och tjäna en hacka på att ta ut marknadshyra. Det är dock inte omöjligt att lagstiftningen kring bruksvärdesprincipen kan komma att förändras i framtiden. Förslaget om en oinskränkt rätt att hyra ut en ägarlägenhet motiveras av regeringen som ett sätt att öka utbudet av bostäder på hyresmarknaden och att eventuella oseriösa hyresvärdar ändå regleras med just Hyreslagen Övrigt om bostadsrätt och ägarlägenhet Förutom det juridiska perspektivet som redogjorts för tidigare i kapitel 2 kan ägarlägenheter och bostadsrätter ses ur flera andra relevanta perspektiv. Båda upplåtelseformerna är, med anledning av den kapitalinsats som krävs, att anse som en investering. Det är något som den svenska skattelagstiftningen befäster med utformningen av beskattning genom bland annat fastighetsskatt, realisationsvinst- eller förlust samt avdrag för låneräntor. Investeringen kan medföra en värdeförändring i form av vinst eller förlust för köparen och lägger därmed ett stort ekonomiskt risktagande på individen. 54 På en bostadsmarknad med uppåtgående trend kan bostadsköp göras i rent spekulationssyfte medan det i en nedåtgående trend kan skapa inlåsningseffekter. 55 Båda upplåtelseformerna kräver ett mer eller mindre stort personligt engagemang från innehavaren. Oavsett om du innehar en bostadsrätt eller äger en ägarlägenhet fattas gemensamma beslut för hur fastigheten, i vilken lägenheten finns, skall förvaltas. Det torde vara av stort intresse för den som investerat ett kapital att tillvarata såväl det ekonomiska som det sociala värdet i boendet. 56 Det bör även vara rimligt att anta att banken är intresserad av att låna ut pengar till köp av bostadsrätter eller ägarlägenheter som hör till en bostadsrättsförening eller fastighet med gott rykte. 52 Hyreslagen utgör 12 kap i JB (1970:994). 53 Proposition 2008/09:91 s Lind H, Lundström S s Lind H, Lundström S s Lind H. Lundström S s.29 16

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet Bostadsseminarium Grundläggande bostads- och hyresrätt Amorteringskrav-bolån Utmätning bostadsrätt och fastighet Mari Gremlin och Matthias Blomberg Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten Sid. 1 Hyresrätt

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND Tidigare lydelse Insats, årsavgift samt i förekommande fall balkongfondsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats ska dock alltid

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Kort beskrivning med råd och tips Denna skrift, innehåller en översiktlig beskrivning över hur en bostadsrättsförening är tänkt att fungera. Eftersom skriften är allmänt

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Kommittédirektiv Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Dir. 2012:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som behövs för

Läs mer

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden Bakgrund Under hösten 2012 har styrelserna för Brf Götheborg och Brf Ostindiefararen

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6 Fastställd i styrelsen den 8 juni 2016, reviderad 20 september. En enhetlig hantering för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand skapar trygghet

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring BEFINTLIGA PARAGRAFER FÖRSLAG TILL NY SKRIVNING Avgifter 7 För bostadsrätten utgående insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Radhus på höjden Ägarlägenheter - en ny ägandeform på bostadsmarknaden

Radhus på höjden Ägarlägenheter - en ny ägandeform på bostadsmarknaden Örebro Universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Kandidatuppsats 2009-06-02 Radhus på höjden Ägarlägenheter - en ny ägandeform på bostadsmarknaden Författare: Linn Hammar 840225 Emma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Föreningens verksamhet Fastigheter Under året har sammanlagt 4 lägenheter bytt ägare. Lägenheter och lokaler Föreningen består av en 24

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR STADGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR ANPASSNINGAR AV DESSA STADGAR Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser:

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Förhandsavtal RIO. UPPLÅTANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING (nedan Föreningen ) FÖRHANDSTECKNAREN/NA (nedan kallad/gemensamt kallade Förhandstecknaren )

Förhandsavtal RIO. UPPLÅTANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING (nedan Föreningen ) FÖRHANDSTECKNAREN/NA (nedan kallad/gemensamt kallade Förhandstecknaren ) Förhandsavtal RIO Mellan nedanstående bostadsrättsförening och förhandstecknare denna dag ingås följande avtal om att bostadsrättsföreningen skall upplåta nedan beskriven lägenhet med bostadsrätt samt

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp Innehåll Avlopp en gemensam fråga Hur börjar man? Vad säger lagen? Olika föreningsformer Hur bildas en samfällighet? Hur drivs samfälligheten? 2 Avlopp en

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

2012-05-22 Ägarlägenhet i förhållande till bostadsrätt - vad är den juridiska skillnaden? Sandra Högberg Sofia Qvillby

2012-05-22  Ägarlägenhet i förhållande till bostadsrätt - vad är den juridiska skillnaden? Sandra Högberg Sofia Qvillby 2012-05-22 Ägarlägenhet i förhållande till bostadsrätt - vad är den juridj iska skillnaden? Sandra Högberg Sofia Qvillby EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarprogrammet 120 hp Institutionen för ingenjörsvetenskap

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr Årsredovisning HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/1 2016-31/12 2016 Org nr 717916-5332 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Fastighetsrätt. Byggprocessen

Fastighetsrätt. Byggprocessen Fastighetsrätt Byggprocessen Fastighetsrätt Fast egendom och fastighetsbegreppet Köp och försäljning av fast egendom Fastighetsbildning Fast egendom Jordabalken 1 kap 1 Fast egendom är jord Denna är indelad

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

EXEKUTION

EXEKUTION EXEKUTION 1 DAGENS FRÅGOR Giltig pantsättning enligt 6:2 men betalar inte skulden vad händer? Hur går en exekutiv försäljning till? Vad är panten värd vid försäljning? Hur ser köpeskillingsfördelningen

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

FÖRHANDSAVTAL AVSEENDE UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

FÖRHANDSAVTAL AVSEENDE UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 1(5) FÖRHANDSAVTAL AVSEENDE UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Mellan nedanstående bostadsrättsförening och nedanstående förhandstecknare ingås härmed avtal om att bostadsrättsföreningen skall upplåta nedan angivna

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt

Från hyresrätt till bostadsrätt Från hyresrätt till bostadsrätt Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt Hyresrätt Ekonomi Du hyr din bostad och behöver inte låna pengar till någon insats. Eftersom du inte äger bostaden kan den inte

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer