Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips"

Transkript

1 Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips

2 I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening till? Vilka regler gäller? Vem bestämmer? Du äger inte lägenheten Pantsättning Vad betalar du till föreningen? Dina rättigheter Ditt ansvar och skyldigheter Råd och tips Till dig som är medlem i vår bostadsrättsförening Den här skriften har utarbetats av Fastighetsägarna Sverige och F a s t i g - hetsägarna Stockholm. Den beskriver översiktligt hur en bostadsrättsförening är tänkt att fungera. Eftersom skriften är allmänt hållen kan den i vissa detaljer avvika från vad som gäller i just vår förening. Skriften avslutas med en del praktiska råd och tips. Du som är medlem sedan en tid är bekant med det mesta men kommer kanske ändå att finna en del som du inte redan vet. Du som är nybliven medlem hälsas välkommen. Vi hoppas att du får en bra introduktion till medlemskapet. Med vänliga hälsningar Styrelsen för bostadsrättsföreningen 3

3 Vad är en bostadsrättsförening och vad är bostadsrätt? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att utan tidsbegränsning till medlemmar upplåta lägenheter mot ersättning. En sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Olika slag av bostadsrättsföreningar Det finns i princip två olika slag av bostadsrättsföreningar, nämligen > privata bostadsrättsföreningar och > föreningar med anknytning till HSB eller Riksbyggen. Vilken typ av förening det är, beror på vem som bildat föreningen. I princip gäller samma regler för de olika slagen av bostadsrättsföreningar. Du bor i en privat bostadsrättsförening. Hur kommer en bostadsrättsförening till? Nya hus Det kan vara ett byggföretag, en privatperson, HSB eller Riksbyggen som tar initiativ till att bilda en förening. Initiativtagaren, till exempel ett byggföretag, förvärvar en tomt på vilken ett hus uppförs. Företaget bildar en bostadsrättsförening och överlåter fastigheten till föreningen. Föreningen upplåter därefter lägenheterna med bostadsrätt. Hus som redan finns Ägaren till ett hyreshus kan överlåta sin fastighet på en av honom/ henne eller hyresgästerna bildad bostadsrättsförening. Föreningen upplåter sedan lägenheterna med bostadsrätt till hyresgästerna. 2 5

4 Om hyresgästerna i ett hyreshus bildat en bostadsrättsförening kan föreningen få köpa fastigheten om den är till salu. För att det ska vara möjligt krävs att föreningen > gjort en Intresseanmälan hos tingsrätten och > kommer överens med fastighetsägaren om pris och andra villkor för att ta över huset. Vilka regler gäller för bostadsrättsföreningen och dess verksamhet? Regler om bostadsrättsföreningens verksamhet finns huvudsakligen i > föreningens stadgar > bostadsrättslagen (Svensk Författningssamling, SFS 1991:614) > lag om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) > bostadsrättsförordningen (SFS 1991:630) > lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (SFS 1982:352) > skattelagstiftningen som också innehåller vissa särbestämmelser för bostadsrättsföreningar. Vem bestämmer i en bostadsrättsförening? Vem som bestämmer i en bostadsrättsförening beror på vad frågan gäller. Vissa saker avgör du själv. Andra beslut fattar föreningens styrelse. Vissa frågor måste avgöras av föreningsstämman. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Som medlem har du rätt att delta i stämman. På stämman beslutar man bland annat om resultat- och balansräkningens fastställande, om disposition av vinst eller förlust och om ansvarsfrihet för styrelsen. På stämman utses också styrelse och revisor. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen, som ansvarar för förvaltningen, beslutar bland annat om årsavgifter (som ofta slarvigt kallas hyror), antagande av medlemmar och uppsägning vid förverkande av bostadsrätt. Du bestämmer i princip över din lägenhet och ansvarar för dess skötsel och underhåll. För en väsentlig förändring i lägenheten krävs dock styrelsens medgivande. Du äger inte lägenheten men bostadsrätten kan överlåtas Bostadsrättshavare talar ofta om att de äger sin lägenhet. Det är formellt fel. Föreningen äger huset och har upplåtit lägenheten med bostadsrätt. Bostadsrättshavaren har en nyttjanderätt till lägenheten utan tidsbegränsning. Bostadsrätten är överlåtbar och kan alltså säljas. Man säljer däremot inte lägenheten, som man uttrycker sig i dagligt tal. Bostadsrätten kan övergå till någon annan även på andra sätt, till exempel genom arv, bodelning, gåva och byte. Vid försäljning bestäms priset av säljare och köpare. Som på de flesta andra marknader är det tillgång och efterfrågan som avgör prisnivån. Avtal om köp, byte och gåva av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av säljare och köpare. Det ska även innehålla uppgift om lägenhet och pris. Avtalet är annars ogiltigt. Den som förvärvat bostadsrätten måste antas som medlem av styrelsen för att kunna utöva bostadsrätten, det vill säga disponera över lägenheten. 6 7

5 8 9

6 Pantsättning av bostadsrätt Den som förvärvar en bostadsrätt genom köp har i regel inte pengar till hela köpeskillingen. Köpeskillingen kan vara insatsen när upplåtelse sker första gången eller det belopp en bostadsrättshavare vill ha när han säljer sin bostadsrätt. Köparen kan då låna pengar hos en bank eller annat kreditinstitut till den del av priset som köparen inte kan finansiera själv. Bostadsrätten kan då fungera som säkerhet för lånet genom att den pantsätts. Pantsättning sker genom att köparen/låntagaren skriver på en panthandling hos banken, som underrättar föreningen om att pantsättning skett. Föreningen ska notera pantsättningen i sin lägenhetsförteckning. Om bostadsrätten inte redan är pantsatt kan givetvis en bostadsrättshavare även i övrigt låna pengar med bostadsrätten som säkerhet (pant). Vad betalar du till föreningen? Insats Insatserna brukar bestämmas så att de tillsammans utgör föreningens eget kapital vid finansieringen av huset. Insatsen tas ut när föreningen upplåter bostadsrätt, det vill säga att den tas ut av den förste bostadsrättshavaren i respektive lägenhet. Vid överlåtelse betalas däremot ingen insats. Upplåtelseavgift Upplåtelseavgift får tas ut om stadgarna medger det. Den tas i så fall ut tillsammans med insatsen när föreningen upplåter bostadsrätt. Årsavgift Årsavgiften ska täcka föreningens drifts- och kapitalkostnader. Den bestäms av styrelsen enligt föreningens behov och fördelas enligt de grunder som finns i stadgarna. Det är vanligt att insatserna fungerar som fördelningstal, det vill säga som norm för hur olika avgifter ska fördelas mellan bostadsrättshavarna. Årsavgiften fördelas och betalas normalt månadsvis. Överlåtelseavgift Föreningen får ta ut en överlåtelseavgift av säljaren i samband med en överlåtelse av bostadsrätten, men bara om stadgarna medger det. Avgiften är rekommenderad till maximalt 2,5 procent av prisbasbeloppet. Alla föreningar tar inte ut överlåtelseavgift. Pantsättningsavgift Pantsättningsavgift, som får tas ut om stadgarna så medger, är en avgift som föreningen får ta ut för administration då föreningen underrättas om att en bostadsrätt är pantsatt. Avgiften är rekommenderad till maximalt 1 procent av prisbasbeloppet. Dina rättigheter Du disponerar utan tidsbegränsning över lägenheten och de gemensamma utrymmena. Du kan alltså inte bli uppsagd (se dock under Ditt ansvar och dina skyldigheter ). Du har rätt att vara med och besluta på föreningsstämma. Grundidén med bostadsrätt är gemensamt ägande och förvaltning vilket innebär att du förväntas delta i stämman och låta dig väljas till olika förtroendeposter i föreningen. Det kan vara lämpligt att förtroendeposterna «roterar». Du kan ha rätt till reducerad årsavgift, frånträda bostadsrätten efter uppsägning eller få skadestånd om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på annat sätt genom föreningens vållande uppstår hinder eller men i nyttjanderätten. Du kan också ha rätt till självhjälp, till exempel att reparera på föreningens bekostnad om den brister i underhållsskyldigheten

7 Ditt ansvar och dina skyldigheter Du har huvudsakligen följande förpliktelser. Årsavgiften måste betalas senast på angivna förfallodagar. Det inre underhållet av lägenheten svarar du för. Om inte särskilda regler finns i stadgarna brukar det anses att bostadsrättshavaren svarar för ledningar i lägenheten som inte är att räkna som stamledningar, lägenhetens golv, väggar och tak, fönster och fönsterbågar, i n n e r- och ytterdörrar samt kakel, sanitetsporslin och köksutrustning. Av praktiska och estetiska skäl brukar dock föreningen svara för underhåll av yttersidor av dörrar och fönsterbågar. Du är skyldig att vårda lägenheten. Sundhet, ordning och skick måste iakttas. Du ansvarar även för att hushållsmedlemmar och gäster uppfyller dessa krav. Se vidare under Hänsyn till grannar. Ordningsföreskrifter som utfärdats av föreningen måste följas. Om störningar inte upphör, kan föreningen säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Föreningen måste få tillträde till lägenheten för att utföra sådana arbeten som inte åligger bostadsrättshavaren. Uthyrning av hela lägenheten förutsätter styrelsens eller hyresnämndens medgivande. Om du hyr ut hela lägenheten bör du träffa särskilt avtal om att hyresgästen avstår från besittningsskyddet. Om du inte uppfyller dina förpliktelser kan bostadsrätten förverkas, det vill säga du kan förlora den och hela eller en del av bostadsrättens värde

8 Råd och tips Spara energi Du kan spara energi och därmed hålla kostnaderna för föreningen nere och samtidigt få ett bättre inomhusklimat i lägenheten: > vädra genom snabba korsdrag > skölj inte disk under rinnande vatten > ställ inte möbler framför radiatorerna > låt laga kranar och wc-stolar om de står och droppar. Hemförsäkring Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan till exempel bli ersättningsskyldig om akvariet eller tvättmaskinen börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannes egendom. Se till att du har en bra hemförsäkring. Vissa försäkringsbolag har speciella bostadsrättsförsäkringar, som täcker mer än en vanlig hemförsäkring. Förvara inte stöldbegärlig egendom i vindskontor eller källarutrymmen och när du lämnar lägenheten lås ordentligt tänk på fönstren skylta inte med din frånvaro. Du kan komplettera inbrottsskyddet med en säkerhetsdörr, säkerhetsgrind eller med ett godkänt inbrottslarm. Anlita en installatör, som är godkänd av Polismyndigheten. Hänsyn till grannar För att de som bor i fastigheten ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. I regel har bostadsrättsföreningen egna ordningsregler, men här är några råd för god grannsämja: > tänk på grannarna om du spelar piano, lyssnar på radio eller ser på TV sent > undvik att gå med hårda skor inne > mata inte fåglar från balkong och fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat som faller till marken kan locka till sig råttor > skaka inte mattor och andra föremål från balkong och fönster > tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen > husdjur kan vara ett problem. Det finns många människor som lider av någon slags allergi

9 Fastighetsägarna Stockholm. Adress Box Stockholm. Tel o

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare sbcdirekt Nummer 10 november 2006 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se När två lägenheter blir en Det är vanligt att en bostadsrättshavare också köper grannens lägenhet i syfte

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer