Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format."

Transkript

1 Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. 67% av öppna dataprojekten har skapat både interna och externa nyttor.

2 Innehåll Inledning...3 Sammanfattning...4 Executive Summary...6 Bakgrund...7 Öppna data...8 Vinnovas utlysningar Projekten...20 Erfarenheter Projektens resultat...26 Nytta...28 Öppna datamängder i Sverige...30 Rekommendationer...36

3 1. Inledning Öppna data bedöms ha ett stort värde för att förbättra tjänsterna i den offentliga sektorn och skapa förutsättningar för företagande och tillväxt. På senare år har det tagits flera initiativ i Sverige och inom EU för att frigöra dessa värden. Som exempel kan nämnas EU-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kalllade PSI-direktivet 1, samt den svenska PSI-lagen 2 som implemeterar direktivet i svensk rätt. Utöver dessa regelförändringar har E-delegationen tagit fram en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information 3 och Vinnova har arbetat med att stödja olika öppnadatainitiativ samt utvecklat en nationell katalog för öppna data 4. PwC har en lång tradition av kartläggning och analys av drivkrafter, utveckling och kompetens inom olika sektorer och är en ledande aktör inom digitalisering av samhället. Därför är det med stort intresse vi genomfört en genomgång av de öppna dataprojekt som finansierats av Vinnova samt de öppna datakällor som finns tillgängliga i Sverige. Syftet med denna kartläggning är att få en bättre bild av hur arbetet med öppna data bedrivs, vilka utmaningar som möter i arbetet samt vilka nyttor det skapar. Syftet är också att bidra med kunskap om vilka typer av data som finns tillgängliga i Sverige och hur väl tillgången kan förväntas möta efterfrågan på data. Arbetet med öppna data i Sverige har kommit en bra bit på väg men det finns mycket kvar att göra. Trots att Sverige i internationella jämförelser placerar sig väl så släpar utvecklingen i Sverige efter jämfört med våra grannländer. Oppnadata.se innehåller idag endast en liten del av de öppna datamängder som finns tillgängliga och tillgängliggjorda datamängder är inte beskrivna på ett enhetligt sätt, två faktorer som bidrar till att försvåra för vidareutnytjare och förhindra att den fulla potentialen av öppna data realiseras. Arbetet med att ta fram rapporten har delvis skett med stöd av Vinnova. Vi ser nu fram emot att få diskutera resultatet med alla olika intressenter och tillsammans identifiera de största utmaningarna och framgångsfaktorerna de kommande åren. God läsning och tveka inte att kontakta oss för fördjupad dialog! Jon Arwidson Partner och ansvarig för e-förvaltning inom PwC Magnus Kolsjö Senior Manager och ansvarig för öppna data inom PwC 1. :02003L Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Öppna data i Sverige 3

4 2. Sammanfattning PwC har gått igenom ansökningar och slutrapporter för de 39 projekt som beviljats bidrag från Vinnova inom ramen för utlysningarna Öppna datakällor 1 och Öppna datakällor 2 under Ansökningarna och slutrapporterna har kompletterats med en webbenkätundersökning som besvarats av projektens projektledare. Av dessa har 30 av 39 projekt besvarat enkäten som genomfördes under februari PwC har även gjort en analys av brittisk efterfrågedata gällande öppna data. Detta är enligt vår bedömning den bästa data som finns tillgänglig i dagsläget för att bedöma efterfrågan på data. Vi har även gjort en genomgång av tillgängliga öppna datakällor i Sverige. Vår genomgång visar att det är tydligt att Vinnovas bidrag genom utlysningarna varit nödvändigt för att få till stånd ett arbete med öppna data. 60 procent av de som svarat på enkäten uppger att de inte skulle startat något öppna dataprojekt om det inte var för stödet från Vinnova. Av de öppna datamängder som vi har identifierat kan 109 stycken eller 17 procent spåras tillbaks till arbete som gjort på grund av medel som tilldelats från Vinnova. Det är i huvudsak privata aktörer samt samverkansprojekt där offentliga- och privata aktörer samverkar som sökt och fått bidrag från Vinnova för arbete med öppna data. De olika tyngdpunkter som Vinnova satt upp för de två utlysningarna har fått tydligt genomslag i resultatet. 90 procent av projektledarna uppger 4 Öppna data i Sverige 2014

5 att de nått målen för sina projekt. 80 procent av projekten har lett fram till att datamängder har tillgängliggjorts som öppna data och en tredejdel av projekten har resulterat i länkade öppna data. Trots att projekten noterar flera framgångar finns det även en del frågetecken. Ett återkommande problem som flera projektledare berättar om är svårigheter i kontakterna med informationsägare, behovet av bättre förankring av projekten internt och ökad spridning av projektens resultat. Vår bedömning är att mixen av de datamängder som tillgängliggjorts hitintills relativt väl motsvarar efterfrågan. Dock saknas data rörande politik, sysselsättning och arbete som kan bedömas vara intressant ur ett demokratiskt perspektiv samt för samhällsnyttig verksamhet och forskning. Allt för stor del av denna data tillgängliggörs också i format som inte är öppna och/eller maskinläsbara. För att förbättra tillgången till öppna data i Sverige rekommenderar vi att: Förbättra det stöd som ges till vinnovafinansierade projekt för att öka samverkan mellan projekten. Se till att datamängder publiceras på oppnadata.se och att det görs på ett enhetligt sätt. Skapa ett forum för att få bättre spridning av resultaten från de vinnovafinansierade projekten. Verka för att öka andelen kvinnliga projektledare projekt som finansieras av Vinnova. Prioritera publiceringen av data rörande politik samt sysselsättning och arbete. Publicera data i öppna maskinläsbara format Öppna data i Sverige 5

6 3. Executive Summary Open data is believed to have a great value to improve services in the public sector and create opportunities for employment and growth. PwC has reviewed the applications and final reports for the 39 projects that has been granted support from Vinnova within the calls Open data sources 1 and Open the data source 2 in The applications and final reports have been supplemented by a web survey answered by the project managers 30 out of 39 projects have responded to the survey conducted in February We have also conducted an analysis of British demand data regarding open data. This is in our opinion the best data available today to assess the demand for data. We have also performed a review of available open data sources in Sweden. Our review shows that it is clear that Vinnova s supprt through the two calls have been necessary to bring about a work with open data. 60 percent of respondents stated that they would not have started any open data project if it was not for the support from Vinnova. Of the open data sets that we have identified 109, or about 17 percent can be traced back to work being done thanks to funding provided by Vinnova. It is essentially the private sector and collaborative projects in which public and private actors work together that has applied for and received support from Vinnova for work with open data. The different emphases that Vinnova set up for the two calls have made a clear impact on the results of the deliverables in the different projects. 90 percent of project leaders report that they have reached the goals of their projects. 80 percent of the projects have led to data sets being made available as open data and a third of the projects have resulted in linked open data. Although the projects noted several successes, there have also been a few questions. Several project managers talk about problems in dealing with information owners and the need to establish support for the project internally as well as wider dissemination of project results. Our assessment is that the mix of the datasets that have been made available relatively well meets what is the likelydemand. However, there is a lack of data concerning politics as well as employment and working conditions. These data are interesting from a democratic perspective and for community work and research. All too many of the data sets made available are also in formats that are not open and/or machine-readable. To improve access to open data in Sweden, we recommend: Improve the support provided to projects funded by Vinnova to enhance collaboration between the projects. Ensure that datasets are published on oppnadata.se and that it is done in a uniform way. Create a forum for better dissemination of results of the Vinnova funded projects. Work to increase the proportion of female project leaders for projects funded by Vinnova. Prioritise the publication of data on politics and employment and working conditions. Publish data in open and machine-readable formats. 6 Öppna data i Sverige 2014

7 4. Bakgrund PwC har beviljats projektmedel från Verket för innovationssystem (Vinnova) för att göra en genomgång av de utlysningar gällande öppna data som Vinnova genomförde under Denna rapport innehåller en redovisning av resultatet från den genomgången kompletterad med en analys av tillgängliga öppna datamängder i Sverige. 4.1 Vinnovas uppdrag Enligt sin instruktion har Vinnova till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. På senare år har Vinnova identifierat den potential som finns inom arbetet öppen innovation och öppna data och arbetar sedan 2011 med olika insatser för att stärka utbudet av datakällor. För innovatörer och entreprenörer som arbetar för att tillvarata digitaliseringens möjligheter är öppna data en central resurs och förutsättning för att kunna bygga nya tjänster. Ett av Vinnovas huvudverktyg är att bidra till finansiering av projekt genom offentliga utlysningar. I denna rapport analyseras de två utlysningarna Öppna datakällor 1 och Öppna datakällor 2 som Vinnova genomförde Metod och genomförande Till grund för analysen ligger de ansökningar och slutrapporter som projekten lämnat in till Vinnova samt en webbenkätundersökning som genomförts med de projektledare som ansvarat för projekten. Vi har haft tillgång till ansökningarna från alla 39 projekt som beviljats finansiering av Vinnova. Däremot saknas tre av projektens slutredovisningar i vårt underlag. Enkäten som genomfördes under februari har besvarats av 30 av de sammanlagt 39 projekten. Bortfallet var störst gällande de projekt som fick bidrag genom utlysningen Öppna datakällor 1 där endast 14 av 22 svarade på enkäten. För Öppna datakällor 2 svarade 16 av 17 projekt. Anledning till det större bortfallet för Öppna datakällor 1 kan antas vara att projekten ligger längre bort i tiden och att flera av projektledarna har gått vidare till andra uppdrag eller anställningar. Detta bekräftas också av den telefonuppföljning vi genomfört för att försöka få in så många svar som möjligt på enkäten. De ansökningar och rapporter vi använt som underlag uppvisar flera brister som kan antas bero på att de som fyllt i de webbaserade formulär som Vinnova använder har missförstått vad som ska fyllas i eller har skrivit fel. I vissa fall är formulären dessutom ofullständigt ifyllda. Genomgången av de olika projekten har kompletterats med en analys av brittisk efterfrågedata för öppna data samt en kartläggning av tillgängliga öppna datakällor i Sverige Öppna data i Sverige 7

8 5. Öppna data Att utbyta och tillhandahålla data har i alla tider varit en av hörnstenarna i den mänskliga civilisationen. Faktum är att människan lärde sig att samla in, lagra och utbyta numeriska data för över år sedan, långt innan hon lärde sig att använda skrift för att förmedla språkliga uttryck. Inledningsvis bestod datan av skåror ristade på ett ben eller en trästicka. Senare utvecklades dessa skåror till mer utförliga tecken som i en och samma symbol kunde beteckna både art och antal. Att kunna registrera numeriska data ökade tilliten vid handelsutbyte och skapade bättre möjligheter att hålla ordning på kalenderuppgifter, tillhörigheter med mera. 5.1 Offentliga data eller öppna data Under senare år har den outnyttjade potential som finns i de data som offentliga organisationer, såsom kommuner, landsting och statliga myndigheter, förfogar över diskuterats allt mer. I diskussionen förekommer både begreppet offentliga data (även benämnt PSI-data ) samt begreppet öppna data. I Sverige finns sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 5 (PSI-lagen) som bygger på ett EU-direktiv 6. Lagen syftar till att underlätta enskildas an vändning av handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer och att förhindra att de sätter upp villkor för hur handlingar får användas som begränsar konkurrensen. Offentliga data även kallade PSI-data syftar på de data som omfattas av denna lagstiftning. Dessa data behöver inte vara öppna, PSI-lagen tillåter nämligen att kommuner och landsting tar ut avgifter för handlingar som de tillhandahåller för vidareutnyttjande. Flera studier visar dock att det finns en stor nytta i att istället tillhandahålla dessa som så kallade öppna data. Öppna data är data som vem som helst fritt kan använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än, som mest, källangivelse och/eller vidarelicensiering under samma villkor om öppenhet 7. Det är denna definition som E-delegationen hänvisar till i sin vägledning för vidareutnyttjande av information 8. Lite mer utförligt kan öppna data sägas vara data som uppfyller nedanstående krav 9 : 8 Öppna data i Sverige Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 6. Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter, E-delegationen, s

9 Öppna data ska uppfylla nedanstående krav 1. Komplett: Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas. 2. Primär: Information ska så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- och videomaterial ska tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling. 3. Aktuell: Information ska tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar. 4. Tillgänglig: Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt. 5. Maskinläsbar: Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register. 6. Fri: Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden. 7. I ett öppet format: Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till fomatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor. Öppna data är data som vem som helst fritt kan använda, återanvända och distribuera 2014 Öppna data i Sverige 9

10 5.2 Nyttor med öppna data Öppna data skapar möjligheter för fler att få insyn i och förståelse för den offentliga förvaltningen. Det gör det också möjligt för fler att utveckla produkter och tjänster som helt eller delvis bygger på data från den offentliga förvaltningen. Man skulle kunna säga att öppna data är ett sätt att applicera teorin om den långa svansen på tjänsteutveckling med anknytning till den offentliga sektorn. Teorin om den långa svansen (Long tail theory) lanserades ursprungligen av Wireds chefredaktör Chris Anderson Han menade att internet och de sociala strukturer som formats runt det, tillsammans med låga kostnader för lagerhållning, erbjöd möjligheter att tjäna pengar även på produkter som tidigare ansetts som olönsamma på grund av för låg försäljning. Traditionellt har företag fokuserat på att sälja mycket av ett fåtal produkter. Anderson menade att det idag är möjligt att bygga affärsmodeller som blir lönsamma även genom att sälja lite av många olika produkter som exempelvis nätbokhandeln Amazon. Summan av de många små transaktionerna i svansen är lika stor eller till och med större än de i huvudet. Applicerat på diskussionen om öppna data ger en hög kostnad för att återutnyttja offentlig information endast ger möjlighet till ett fåtal stora aktörer att utveckla nya produkter och tjänster. Sänkta eller helt eliminerade instegskostnader ger förutsättningar för fler att återutnyttja den data som finns vilket skapar en större sammanlagd nytta Demokrati öppna data främjar öppenhet och delaktighet Att göra offentlig data fritt tillgänglig är ett naturligt steg för att anpassa 1700-talets offentlighetsprincip till det 21:a århundradet. Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända information från den offentliga förvaltningen förbättras möjligheterna till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning 11. Öppna data förväntas göra det möjligt för allmänheten att engagera sig i samhället på nya sätt för att medverka till skapandet av nya tjänster och lösningar. Det kan handla om att bidra till att förbättra det egna närområdet genom att registrera uppgifter om klotter eller trasig belysning med hjälp av en app som företag utvecklat. Men det kan även vara att engagera sig i någon social eller politisk fråga som man blivit varse genom de data som tillgängliggjorts. Även det vidare civilsamhället kan stärkas av tillgången till öppna data. Organisationer och tillfälligt uppblossande rörelser kan illustrera problem och handlingsalternativ med hjälp av data samt bidra till att öka kunskapen om den offentliga verksamheten och omvärlden Öppna data i Sverige Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap Open Government Data Towards Emperical Analysisof Open Government Dta Initiatives, OECD WOrking Papers on Public Governance No. 22, Barbara Ubaldi, OECD, 2013, s.12

11 Den långa svansen Effektivitet öppna data främjar kvalitet och utveckling Att arbeta med öppna data för även med sig positiva effekter för kärnverksamheten och den offentliga förvaltningens interna processer. En grundförutsättning för att kunna tillgängliggöra sin information så att andra kan återanvända den är att förvaltningen först har ordning och reda på sin information samt sina system och processer. Arbetet med öppna data kan på så sätt bli en katalysator för ordning och reda. Öppna data skapar även möjligheter för nya sätt att arbeta för den offentliga förvaltningen. I och med att data från verksamheten struktureras och görs tillgänglig för andra blir den även tillgänglig för den egna verksamheten och kan utgöra underlag för analys av verksamheten (BI), informations och ledningssystem, kvalitetsarbete samt verksamhetsutveckling. Det skapar också möjlighet för de egna medarbetarna att ta del av information som kan tjäna som underlag för beteendeförändringar eller egna förbättringsförslag. En ökad transparens bidrar också till att öka den offentliga sektorns legitimitet, minskar risken för oegentligheter och skapar nya möjligheter att upptäcka och motverka fel. Öppna data skapar även möjligheter för nya sätt att arbeta för den offentliga förvaltningen 2014 Öppna data i Sverige 11

12 5.2.3 Ändamålsenlighet öppna data främjar innovation och tillväxt Det har gjorts flera försök att beräkna värdet på marknaden för informationstjänster som bygger på offentliga data och e-tjänster. En studie som genomfördes 2011 på uppdrag av EU-kommissionen visar på stor nytta av fritt tillgänglig offentlig data. Omräknat till svenska förhållanden visar studien att den direkta tillväxtpotentialen i en ökad vidareanvändning av offentlig data i Sverige är runt 10 miljarder kronor. Givet den svenska skattekvoten skulle detta innebära ökade intäkter för det offentliga med drygt 4,5 miljarder kronor. Detta kan jämföras med de cirka 530 miljoner kronor som statliga myndigheter säljer offentlig data för idag. En finsk studie visar att tillväxten bland små och stora företag som är potentiella vidareutnyttjare av geodata växte 15 procent mer per år i länder som erbjöd geodata som öppna data eller som mest till marginalpriskostnad jämfört med motsvarande företag i länder där geodata erbjuds till en prissättning som bygger på kostnadsåterhämtning 13. Öppna data kan bidra med 10 miljarder kronor i tillväxt Förutom de ekonomiska konsekvenserna så främjar tillgängliggörandet av offentlig data innovation och stärker konkurrenskraften. Detta då kommersiella och sociala entreprenörer ges möjlighet att utveckla nya tjänster eller förbättra redan befintliga. För att detta ska ske är det dock viktigt att det finns en möjlighet för entreprenörer att ges stabila villkor för vidareutnyttjandet av offentliga data och en möjlighet att bygga vinstdrivande företag Efterfrågan på öppna data Det finns idag inga mer utförliga undersökningar om efterfrågan på öppna data i Sverige. PwC genomförde 2012 för Örebro kommuns räkning 15 en mindre enkätundersökning där små och stora utvecklare och återutnyttjare av offentlig information tillfrågades om deras intresse för öppna data. Liknande undersökningar har även gjorts bland vidareutnyttjare i Spanien 16. Dessa undersökningar pekar inte åt något entydligt håll. Undersökningen för Örebro kommun indikerar att det största intresset finns för data som har anknytning till politik och den kommunala administrationen, trafik och infrastruktur samt näringsliv och arbete. I den spanska undersökningen är intresset för geodata samt näringslivs- och affärsdata överlägset störst men det finns också ett tydligt intresse för statistik och juridisk information. 12 Öppna data i Sverige Does Marginal Cost Pricing of Public Sector Information Spur Firm Growth?, DIscussion Papers No 1216, Elinkeinoelämän Tutksimuslaitos, 2011, s Open Government Data TowardsEmperical Analysisof Open Government Dta Initiatives, OECD WOrking Papers on Public Governance No. 22, BarbaraUbaldi, OECD, 2013, s Vilka data efterfrågar utvecklarna? Undersökning för Örebro kommun 16. Characterization Study of the Infomediary Sector 2012 Edition 007%20Final%20Report_2012%20Edition_%20vF_en.pdf

13 Efterfrågad data Källa: Efterfrågad 29 april 2014 Vem efterfrågar data? Källa: Vem efterfrågar? 29 april 2014 Administration 14,5% Försvar 4,5% Utbildning 14,7% 20% 7% 10% Miljö Finans 15,4% 23,4% 8% 13% Förvaltning Sjukvård Länkad data 8,6% 19,8% 24,3% 36% 6% Lokalisering 22,7% Policy Samhälle Utgiftsdata Transport 9,2% 9,2% 21,2% 19,9% Ideell sektor Startups Små- och medelstora företag Offentlig sektor Privatpersoner Stora företag Akademi/ forskning Den mest utförliga informationen om efterfrågan gällande data finns i Storbritannien där den brittiska regeringen redovisar vilka förfrågningar som kommer in gällande önskade datamängder på den brittiska dataportalen data.gov.uk. De som efterfrågar en ny datamängd får själva klassificera den datamängd de önskar ta del av. Varje datamängd kan ges flera olika klassificeringar. De får också berätta om vilket ändamål de avser att använda datamängden för samt vilken typ av vidareutnyttjare de representerar exempelvis om de är ett litet företag, privatperson eller myndighet. Detta gör att framförallt klassificeringarna av datamängderna kan vara otydliga samt att vissa klassificeringar är svåra att tydligt skilja från varandra. Liksom i undersökningen för Örebro kommun verkar det här som att data om den offentliga förvaltningen som är mest intressant följt av miljödata och data för lokalisering. Trots att den största andelen av de som efterfrågar data är privatpersoner (36 procent) så anges syftet med de förfrågningar som görs i första hand vara forskning (33 procent), affärsverksamhet (28 procent) och först där efter personligt bruk (19 procent) Öppna data i Sverige 13

14 Användningen av data i olika sektorer Använding av data i olika sektorer Källa: 29 april 2014 Akademi/ forskning Ideell sektor Offentlig sektor Privatpersoner Små- och medelstora företag Startups Stora företag (>250 anställda) Affärsverksamhet Samhällsnyttig verksamhet Personligt bruk Forskning Annan användning Alla siffror i procent Efterfrågan på data för olika användingsområden Källa: 29 april 2014 Affärsverksamhet Samhällsnyttig verksamhet Personligt bruk Forskning Annan användning Administration 7,7% 4,3% 8,3% 6,3% 7,2% Försvar 1,4% 1,6% 2,4% 2,1% 2,9% Utbildning 6,4% 9,3% 5,8% 6,0% 4,8% Miljö 11,4% 14,9% 10,7% 12,2% 10,6% Finans 7,1% 3,1% 9,2% 7,3% 7,2% Förvaltning 10,7% 6,8% 13,1% 10,4% 8,7% Sjukvård 8,2% 7,1% 7,8% 9,6% 10,1% Länkad data 4,6% 4,3% 2,9% 4,1% 4,8% Lokalisering 12,7% 15,5% 13,1% 10,6% 12,6% Policy 4,5% 5,6% 4,4% 5,9% 7,7% Samhälle 9,9% 14,3% 9,5% 11,1% 11,1% Utgiftsdata 3,7% 1,6% 4,4% 5,4% 2,9% Transport 11,7% 11,5% 8,5% 7,0% 9,2% 14 Öppna data i Sverige 2014

15 Bland privatpersonerna uppges i 40 procent av fallen att den efterfrågade datamängden ska användas för personligt bruk och i 24 procent av fallen att den ska användas för forskning 17. De data som verkar vara mest intressanta för affärsverksamhet är data med anknytning till lokalisering (13 procent), transporter (12 procent) och miljö (11 procent). Lokalisering och miljödata finns med bland de tre mest efterfrågade kategorierna för samtliga typer av användningssyfte. Data som har anknytning till den offentliga förvaltningen kommer på delad första plats med lokaliseringsdata (13 procent) vad avser datamängder som efterfrågas för personligt bruk. För övriga typer av användning bedöms den inte som lika intressant. Den placerar sig först på fjärde plats vad gäller intresset för affärsverksamhet och forskning samt på sjätte plats vad gäller samhällsnyttig verksamhet och annan användning Användning av öppna data Studier har visat att det går att skönja trender i vilken typ av vidareutnyttjande som är mest frekvent för olika typer av datamängder. Detta betyder inte att exempelvis geografisk information enbart används i kommersiella sammanhang eller att det inte finns ett intresse bland vinstdrivande företag att vidareutnyttja information med kulturellt eller politiskt innehåll. Illustrationen nedan är en förenklad version av en figur framtagen av OECD för att illustrera vilka trender som observerats kring återanvändandet av offentlig information genom ett flertal studier. De olika kategorierna som redovisas är inte ömsesidigt exkluderande. Exempelvis kan Naturresursinformation delvis vara både Geografisk information och Vetenskaplig information och forskningsdata Kommersiell återanvändning Geografisk information Metrologisk och miljöinformation Ekonomisk och affärsinformation Social information Trafik- och transportinformation Turistinformation Detta kan indikera att denna typ av data har ett tydligare inslag av demokrativärde jämfört med data om lokalisering, transporter och miljö som då kan sägas ha ett större ekonomiskt värde 18., Samhällsnyttig återanvändning Naturresursinformation Rättsinformation Vetenskaplig information och forskningsdata Utbildningsinnehåll Politiskt innehåll Kulturellt innehåll april Ibid Öppna data i Sverige 15

16 6. Vinnovas utlysningar Vinnova anordnade under 2012 två olika utlysningar inriktade mot öppna datakällor. Den ena stängdes den 20 april och den andra den 15 oktober Nedan beskrivs de stora dragen i utlysningarna. Båda utlysningarna var öppna för juridiska personer med projekt som låg i linje med utlysningarna och som tydligt bidrog till att uppfylla utlysningens mål. De bedömningskriterier som Vinnova använde för att bedöma ansökningarna var: Relevans. Minst en deltagare i projektet äger data som tillgängliggörs. Möjligheten för projektet att tillgängliggöra minst en öppen datakälla under projekttiden. Kvalitet. Möjlighet att skapa innovationer baserade på datakällorna. Grad av öppenhet hos datakällor. Fri tillgång till data eller till marginalkostnadsprissättning (för distribution) värderas högt; enkla villkor för användning och återanvändning likaså. Genomförbarhet. Sökandes förmåga och trovärdighet vad gäller genomförandet av det tilltänkta projektet. Projektets egna insatser eller andra dokumenterade resurser. Engagemang bland projektets parter, avsiktsförklaring (letter of intent) från dataägare. Nyttiggörande. Skalbarhet i lösning (många datakällor, många aktörer, många användare av data, återanvändbarhet av lösning). Projektets planer och åtaganden för att sprida och nyttiggöra resultaten. Här tas internationella frågor upp. 6.1 Öppna datakällor 1 Syftet med Vinnovas första utlysning beskrivs i utlysningstexten som dels att ge ökade förutsättningar för externa aktörer att skapa innovationer genom att fler datakällor görs tillgängliga, dels att skapa en ökad kompetens och systematik kring processen att publicera öppna data och använda dessa i Sverige. Vinnova exemplifierade utlysningens innehåll med fyra teman: Offentliga öppna data (Public Sector Information) görs tillgängliga. Företag publicerar sina datakällor på öppet sätt. API:er och andra systemlösningar för att göra öppna data tillgängliga. Övriga insatser och standardisering möjliggör omfattande (vad gäller mängd data och mängd organisationer) tillgängliggörande av datakällor. 16 Öppna data i Sverige 2014

17 Inventering Analys Liten datakälla Många datakällor Tävling Användning Skalbara lösningar Innovation Forskning om öppen data Öppen källkod för standardsystem Uppföljning Utlysningen riktade in sig mot två typer av projekt: Liten pilotinsats om cirka till kronor som kunde röra en enklare insats för att snabbt skapa öppna data; samt Stort banbrytande projekt om cirka till kronor för att nå nya områden eller mer omfattande effekt. Vinnova ville med utlysningen fokusera på förutsättningarna för externa aktörer att skapa innovationer, genom att fler datakällor gjordes tillgängliga. Satsningen på öppna data skulle: bidra till att fler öppna datakällor blir tillgängliga skapa en ökad kompetens kring att publicera öppna data. Som eftersökta resultat angavs: fler öppna datakällor skalbara lösningar för tillgängliggörande av öppna data och på lång sikt: fler tjänster som använder sig av öppna data. 6.2 Öppna datakällor 2 Syftet för den andra utlysningen var något annorlunda än den första. Det angavs vara: dels att ge förutsättningar för fler att öppna datakällor genom stöd för generella förberedande insatser, dels att stimulera en systematisk och skalbar process för att publicera öppna data/psi i Sverige. Utlysningens innehåll beskrevs som: 1. Licenser, villkor för återanvändning, informell standardisering och andra förberedande insatser som möjliggör omfattande (vad gäller mängd data och antal organisationer) tillgängliggörande av datakällor. 2. Generella tekniska lösningar, gränssnitt (API) och verktyg med betydande antal användare och tillämpningar för att göra öppna data tillgängliga. Detta inkluderar moduler som kan användas för att öppna upp data i vanligt förekommande standardsystem. Illustration: Schematisk bild av värdekedja för öppna data. Utlysningen omfattade det markerade området Öppna data i Sverige 17

18 Illustration: Schematisk bild av värdekedja för öppna data. Utlysningen omfattade det markerade området. Forskning Analys Liten datakälla Många datakällor Tävling Användning Kartläggning API Skalbara verktyg APP Licenser Villkor Öppen källkod för standardsystem Uppföljning Underlätta för externa aktörer att skapa innovationer genom att tillgängliggöra data Forskning om öppen data Även denna utlysning riktade in sig mot två olika typer av projekt: Administrativa projekt om till kronor gällande grundläggande insatser som ökar förutsättningarna för aktörer att skapa och publicera öppna data; samt Tekniska projekt om till kronor för projekt med mer omfattande effekt, där utvecklade lösningar i form av API:er, moduler och anpassningar tar sikte på ett Skalbara större antal lösningar datakällor och användare. I denna utlysning Öppen källkod ville Vinnova för standardsystem fokusera på generella lösningar som fler än en aktör kan använda och dra nytta av. Satsningen skulle: Bidra till att grundläggande frågeställningar, förutsättningar och villkor för att öppna datakällor får en generell lösning. Öka tillgången till verktyg och metoder som många kan återanvända i processen att publicera öppna data. De resultat Vinnova förväntade var: Generella administrativa Innovationlösningar för publiceringen av fler öppna datakällor som under projektet, eller i direkt anslutning, tas i bruk av flera aktörer. Skalbara och fria tekniska lösningar som används för att tillgängliggöra datakällor. 18 Öppna data i Sverige 2014

19 2014 Öppna data i Sverige 19

20 7. Projekten Utifrån vem som är projektledare och bidragsmottagare har vi försökt att göra en indelning över vilka som har fått bidrag från Vinnova i de två utlysningarna. Med Akademi avses universitet och högskolor samt högskolenära eller forskningsanknuten verksamhet. OPS avser samarbeten mellan offentliga och privata aktörer antingen genom att de gått samman om en gemensam ansökan eller genom att den sökande organisationen i sig är ett resultat av offentlig-privat-samverkan. Fördelning av projektmedel mellan olika grupper Akademi Kommunal Vår indelning visar på att den största andelen sökanden kommer från den privata sektorn och från projekt som bygger på samverkan mellan offentliga och privata organisationer. OPS Privat Klassificering av projekten I samband med ansökan får de sökande själva klassificera sina projekt utifrån behovsområde, forskningsområde och produktområde. Klassificeringen syftar till att göra det enklare att jämföra Vinnovas satsningar med andra aktörer både nationellt och internationellt. 5 Statlig Öppna datakällor 1 Öppna datakällor 2 Klassificeringen av behovsområde bygger på en förteckning över behovsområden som tagits fram av Vinnova. Behovsområden avser olika samhälleliga behov. 20 Öppna data i Sverige 2014

Råd för att bedöma nyttor och kostnader för att publicera datamängder

Råd för att bedöma nyttor och kostnader för att publicera datamängder UTKAST Råd för att bedöma nyttor och kostnader för att publicera datamängder Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data

Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data UTKAST Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA

DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA Agenda 1. Nyttan med öppna data 2. Introduktion till länkade öppna data Några viktiga begrepp 1. Data? 2. PSI? 3. Öppna data? 4. Öppna offentliga data? 1.

Läs mer

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data UTKAST Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data...

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Öppna data. erik. Bild 1

Öppna data. erik. Bild 1 Öppna data erik Bild 1 Transparens, insyn Råmaterial för innovation Demokrati Plattform för aktörer Vad är öppna data bra för? Bild 2 Värdet av data uppstår först vid användning ÖPPNA data, inte öppna

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER

DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER Erfarenheter och omvärldsanalys Rapport från Följeforskning om införande av Digital Agenda i Örebro län (FIDA) av Anders Avdic Shaji Joseph Handelshögskolan Örebro

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se

Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se Öppenhet En öppen dörr går vi ut eller går vi in är det något som läcker

Läs mer

Råd för kravställande vid upphandlingar

Råd för kravställande vid upphandlingar UTKAST Råd för kravställande vid upphandlingar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för kravställande vid upphandlingar...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Policy för hantering av privata leverantörer

Policy för hantering av privata leverantörer Policy för hantering av privata leverantörer Denna policy avser att klargöra hur Inera kan sälja tjänster till privata leverantörer på marknaden. Med privata leverantörer avses leverantörer av exempelvis

Läs mer

Nationella Initiativ kring e-förvaltning

Nationella Initiativ kring e-förvaltning Nationella Initiativ kring e-förvaltning Information om nuvarande och kommande nationella Initiativ kring e-förvaltning Ulf Palmgren Ulf.Palmgren@skl.se Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Open Source - Utmaningar och fördelar

Open Source - Utmaningar och fördelar Open Source - Utmaningar och fördelar Johan Hübner Emil Dicksved 16 mars 2011 Agenda Vad är open source? Historik och utveckling över tid Krav på open source-licenser Översiktlig genomgång av några vanliga

Läs mer

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete "There's always room for improvement you know it's the biggest room in the house. Louise Heath Leber Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården: Erfarenheter från ett svenskt landsting

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Jacques Derrida Politics of Friendship

Jacques Derrida Politics of Friendship ..between talking to them and speaking of them there is a world of difference.. from the moment they are spoken of instead of being spoken to, it is to say that they are no longer, or not yet, there: it

Läs mer

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer