WORKSHOPS OM AFFÄRSMODELLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WORKSHOPS OM AFFÄRSMODELLER"

Transkript

1 Underlagsrapport WORKSHOPS OM AFFÄRSMODELLER - 16 februari 2012, Stockholm - 8 mars 2012, Helsingborg - 8 maj 2012, Stockholm Maj 2012

2 X

3 Underlagsrapport Workshops om affärsmodeller 16 februari 2012 Stockholm 8 mars 2012 Helsingborg 8 maj 2012 Stockholm

4 Workshop inom forskningsprojektet Fjärrvärmens Framtida Affärsmodeller Fjärrvärmens affärsmodeller med fokus på arenor och hjältar Föreliggande anteckningar kommer från workshopen Fjärrvärmens affärsmodeller med fokus på arenor och hjältar på Waterfront Congress Centre i Stockholm den 16 februari En förplanerad workshop med inbjudna deltagare från olika fjärrvärmeföretag. Företagen var utvalda för att ge en bred representation av olika typer av bolag. Mellan företagen finns skillnader i storlek, ägande, tillväxt och produktbredd i sina energiportföljer.som workshopledare fungerade Thore Sahlin, Gay Stävhammar och Anna Gunnarsson. INLEDNING I syfte att checka in alla i workshopens bakgrund, ämne och syfte inleddes dagen med en beskrivande presentation vad projektet menar med affärsmodeller, arenor och hjältar. Exempel hämtades från tidigare projektmaterial, andra branscher, management modeller och praxis.

5 Exempel på presentationsmaterial:

6

7 GRUPPARBETEN Workshopen fortsatte sedan med två grupparbeten varvat med presentation och diskussion i storgrupp. Diskussionerna kretsade kring ett antal frågeställningar: Vilka är dagens arenor (var, med vem, hur)? Fungerar de? Vilka av våra gamla arenor behöver utvecklas eller avvecklas? Vilka är nutidens och dåtidens hjältar? Vilka är sannolikt de framtida hjältarna? Vilka arenor kommer hjälten framförallt att verka på? Hur kan vi få dagens viktiga, men försvagade/utvecklingsbara arenor att utvecklas? Hur kan framväxten av spontana önskvärda arenor stimuleras? Hur kan/skall nya önskvärda organiserade arenor se ut och etableras? Skapar detta en tillräcklig bas för affärsutveckling? Hur sprids nya affärsmodeller spontant och/eller utanför de arenor vi diskuterat? Hur borde hela eller delar av nya affärsmodeller spridas eller kommuniceras på/ via de arenor som vi diskuterat? Går det att se någon svaghet i framtida möjligheter att sprida framgångsrika modeller efter de diskussioner som vi haft? Föranleder det i så fall någon ytterligare arena och/eller hjälte vi ännu inte berört så mycket? SÅ HÄR GICK DISKUSSIONERNA Allmänt intryck Gruppens sammansättning var sådan att olika professioner och olika roller var representerade. Detta innebar en skiftande kunskap om ämnesområdet. Ambitionen att delta aktivt i diskussionerna var mycket hög. Det är emellertid inte lätt att förstå och sätta sig in i så abstrakta frågeställningar som arenor och hjältar. Därför gjordes en ordentlig genomgång av ämnesområdet innan grupparbetet började. Vilka är dagens arenor och hur fungerar de? Kundarenor är REKO träffar, förhandlingar, infomöten vid prisändringar, tidningar, studiebesök, hemsida, kundforum, kundreferensgrupp när man inför ny prismodell. Variationen mellan företagen är stor. Större företag jobbar generellt sett mer med dessa frågor än vad de mindre företagen gör. Kontakterna med kunderna fungerar generellt sett mindre bra men fjärrvärmeföretagen upplever ändå att kunderna är nöjda och att de har ett brett förtroende för fjärrvärmeföretaget. Antal tillfällen att möta en kund öga mot öga behöver generellt sett öka. Aktiviteten måste stiga och ansvariga

8 kundpersoner måste utses. Rent allmänt upplever fjärrvärmeföretagen att det är svårt att nå fram med information om prismodeller och principerna för deras uppbyggnad. Branscharenor är framförallt de träffar som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme anordnar. Exempel på detta är årsmötet, strategidagar, distributionsdagar etc. Dessa träffar innehåller ett stort och viktigt utbyte mellan medlemsföretagens medarbetare. På dessa träffar finns en stor öppenhet och en uttalad vilja av att dela med sig av sina erfarenheter inte minst nya sätt att göra affärer. Energitjänster som sido/stödprodukt till fjärrvärme, nya prismodeller, regionalt samarbete, nämndes som positiva exempel på generöst utbyte. Gruppen tror att det beror på att fjärrvärmeföretagen inte konkurrerar med varandra utan har gemensamma yttre konkurrenter. Generellt vinner man enligt deltagarna på att öka andelen tid som läggs på att stimulera utvecklandet av nya nödvändiga affärsmodeller och stödja kunskapsuppbyggnad/insikt om de förutsättningar som förändrar branschen. Inte minst för politiker på olika nivåer. Erfarenhetsutbyte och best practice (följa, låna, köpa förebilder) i många frågor. Hur man förtätar ekonomiskt effektivt, hur man kalkylerar eller möter värmepumps argumentation i kundmöten efterfrågades nämndes som exempel. Påtagligt var att man i grupperna mötte kundargumentationen med värmepumpsalternativet på olika sätt och med olika intensitet. Leverantörsarenor är av två slag. Direkta kontakter med utvalda/presumtiva leverantörer eller kontakter via den gemensamma leverantören Värmek. Generellt så upplevs det som att upphandlingar görs av gammal vana utan någon större kreativitet. Det saknas mer aktiva leveransmöjligheter och nätverksmöjligheter. Flera upplevde leverantörernas styrkeförhållande (jmf Porters konkurrensanalys) mot bolagen som allt för stort. Stora bränsleprishöjningar på flis, för stark leverantörssamverkan på utrustning, för svag konkurrens (och kapacitet) i lokal bygg och anläggningsmarknad nämndes som exempel. Konkurrentarenor med huvudkonkurrenten värmepumpar eller andra konkurrenter saknas. Det finns varken samarbete eller konfrontation. Rent allmänt tror gruppen att man har en del att lära av värmepumpbolagen och deras sätt att agera. Politikerarenor finns på två nivåer. Nationell/europeisk nivå och lokal nivå. På nationell/europeisk känner de flesta att dessa frågor inte hör hemma på lokal nivå utan måste drivas av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och möjligen de stora energibolagen. Politikerarenor på lokal nivå är träffar med ägarna till de lokala energibolagen men också politiker på andra lokala positioner. Allmänt upplevs att politikerna är dåligt informerade och att fjärrvärmeföretagen är för passiva. Ägararenor är i huvudsak av formell natur som att godkänna bokslut, delta på bolagsstämmor, godkänna större strategiska beslut etc. Som sådana fungerar de tillfredsställande men gruppen tror att innehållet i möten mellan ägare och företag måste förbättras signifikant.

9 Vilka nya arenor behövs och vilka gamla behöver utvecklas? Kundarenor behöver utvecklas med bättre kundforum av olika slag. De som redan har kundforum behöver stärka och utveckla dessa. De som saknar behöver jobba fram sina egna forum. Alla är överens om att kontakterna med kunderna måste förbättras och förstärkas. Man behöver etablera kundreferensgrupper vid införande av nya prismodeller och andra viktiga förändringar i företagens erbjudanden. Företagen behöver bli mer aktiv i de nya sociala medier som till exempel facebook. Att utbilda nuvarande och kommande kunder är en ny möjlig arena. Företagen måste göra kunderna mer delaktiga i tidigare skeden (bli mer partner än kund) än vad som hittills varit fallet. Etablerade träffar med kunder som till exempel REKO träffar bör ske på nya platser för att öka intresset. Som exempel nämndes leklandet, idrottsplatsen, torget osv. Traditionella kundmöten och tråkiga hemsidor behöver förnyas. Det är således formen mer än typen av möten som behöver förbättras. Branscharenor behöver stärkas med ökad regional samverkan. Där förutsättningar finns är regionala affärs och/eller investeringssamarbeten ett viktigt motmedel mot branschens troliga minskade volymutveckling. Dessa regionala samarbeten kan behöva stimuleras multilateralt, vid sidan om lokala kontakter på politisk nivå och tjänstemannanivå. Branschen behöver även finna nya arenor för utbildning och rekrytering av nya medarbetare. Dels för att öka intresset för ungdomar att satsa på branschen men även för utbildade och etablerade så att dessa väljer att jobba i vår bransch. Branschen behöver finna arenor där kunskap kan spridas om det som branschen är bra på, som pris leveransservicenivå. Branschmöten mellan kunder och leverantörer behöver också utvecklas. Forskningsuppdraget Framtidens affärsmodeller bör hitta forum för att dela med sig av goda exempel av affärsmodeller så att branschens företag kan ta del av vad andra gjort. Leverantörsarenor. Det behöver skapas arenor tillsammans med Värmek så att relationen förstärks. De mindre företagen förde fram önskemål om större nätverk för leverantörer, det vill säga en arena för ett sådant nätverk. Flera upplevde leverantörernas styrkeförhållande (jmf Porter konkurrensanalys) mot bolagen som allt för stort. Stora bränsleprishöjningar på flis, för stark leverantörssamverkan på utrustning, för svag konkurrens (och kapacitet) i lokal bygg och anläggningsmarknad nämndes som exempel. Företagen känner sig många gånger maktlösa och saknar arenor att prata, påverka och få råd av varandra. Konkurrentarenor. Företagen behöver ha en arena för att få bättre koll på vad konkurrenterna företar sig. Det gäller konkurrenternas sätt att presentera sig, deras kalkyler som de delger kund, skärskåda deras offerter. Således en mycket bättre konkurrentbevakning, men även konkurrentanalys på nationell/regional nivå. Branschen behöver även här finna nya arenor. Politikerarenor behövs för att öka politikernas kunskaper om branschen. Vi behöver finna arenor för spridning av kunskap till olika politikergrupper. Exempel på politiska beslut och ståndpunkter som är ett uttryck för bristande kunskap är att politiker tror att passivhus kommer att ta bort all fjärrvärme och att Boverket fattar beslut om förbrukad energi inom husskalet. Ett annat exempel är att man tror att fjärrvärmen har expansionsproblem/potential som det varit under flera årtioneden snarare än

10 motsatsen på de flesta orter. Arenor för politiker måste finnas på alla nivåer lokala regionala nationella. Lobbyverksamhet måste samtidigt ske på dessa tre nivåer. Ägararenor är idag passiva möten av formell karaktär. Mer tid måste läggas på strategisk inriktning och företagens framtid. Det är företagen själva som måste ta initiativ till dessa arenor och se till att de lever vidare. Interna strategiarenor har dominerats av teknik (jämför avsnittet hjältar) och enskilda investeringsärenden. Det behövs mer formaliserade, årligt återkommande och genomarbetade strategiprocesser där långsiktiga affärsfrågor penetreras från ax till limpa. Speciellt för bolag med en bred produktportfölj där produkterna måste/bör hanteras med olika förtecken, är i olika affärs/mognadsfaser och gör anspråk på olika tillgång till kapital. Denna process kan bilda naturliga arenor för affärsledningar, koncernledningar och styrelser att diskutera affärsmodeller och affärsutveckling. Vilka är nutidens och dåtidens hjältar? Fjärrvärmen har utvecklats med hjälp av två hjältar, den lokale politikern och ingenjören som genomförde det som samhället önskade. Fjärrvärmen utvecklades som mest i samband med byggandet av miljonprogrammet under 1960 och 1970 talet. De lokala politikerna ville inte ha många skorstenar i samband med denna satsning utan förordade fjärrvärme. Som stöd beslutade kommunerna om vilken uppvärmningsform som skulle gälla i samband med planbeslut. På nationell nivå var skattesystemets utformning ett starkt stöd. Nutidens hjältar upplevs vara de som möter kunden i den dagliga kontakten. Som exempel nämns driftoch serviceorganisationen som möter kunden när denne har problem. Vilka är sannolikt de framtida hjältarna? Det framkom inte en bild av en framtida hjälte utan flera olika typer. Gruppen hade flera olika bilder. Exempel på kommande hjältar kan vara: Kommunikatörer, ett vitt begrepp. Kan avse personer som är framgångsrika och förtroendeskapande lobbyister på lokal, regional eller nationell nivå. Kan också avse personer som är bra på samverkansfrågor internt/externt. Är således inte kopplad till befattning utan snarare till personlighet. Kan också avse samma typ av hjältar som för kunddialog hos konkurrenterna (värmepumpar). Balanskonstnärer i ledningen för företagen som kan balansera framtida troligen nödvändiga kostnadsminimering, underhåll och utveckling av produktion/distribution/tjänster samtidigt som

11 man skapar en attraktiv arbetsplats med en bra arbetsmiljö. Detta kan nog sammanfattas som dugliga företagsledare. Förtroendegivande personer som inger förtroende hos kunder, medarbetare, allmänhet, branschkollegor och ägare. Affärsutvecklare som kan utveckla partnerskap med kunder, leverantörer och andra och som också kan utveckla all inclusive lösningar med energitjänster, kyla etc. Vilka arenor kommer morgondagens hjälte framförallt att verka på? Här är samständigheten stor: Lokala/regionala/nationella samarbeten på högsta beslutsnivå. Ägarnas och politikernas beslutsforum Kommunikationsytorna som media och webb Via utbildningar och utbildningsväsendet Hur kan morgondagens arenor utvecklas och stimuleras? Svaren på denna fråga är inte riktigt kompletta utan visar snarare på en önskan om förändring snarare än att ange hur arenorna kommer att se ut. Det är två fokus som lyfts fram: Komma närmare kunderna och skapa någon form av partnerskap till alltmer kompletta tjänster. Partnerskapet är då den nya arenan. Skapa en intern insikt både inom företaget, mellan företagsledningen och styrelsen och mellan styrelsen och ägarna. Mer arbete med analys, vision och strategi. Men också skapa en ökad förståelse för förändringar, nytänkande och effektiviseringar.

12 Workshop inom forskningsprojektet Fjärrvärmens Framtida Affärsmodeller Fjärrvärmens affärsmodeller med fokus på Dagens affärsmodeller och hur vi utvecklar dessa Föreliggande anteckningar är dokumentation från workshopen Fjärrvärmens affärsmodeller med fokus på Dagens affärmodeller och hur de kan utvecklas den 8 mars En förplanerad workshop med inbjudna deltagare i koncernledningen och styrelsen från ett och samma bolag. Företaget valdes på grund av sin storlek, att det har en kommunal ägare samt att styrelse och ledning visat intresse för denna typ av frågor. Större delen av styrelsen och koncernledningen deltog. Som workshopledare fungerade Thore Sahlin, Gay Stävhammar och Anna Gunnarsson. Iakttagare var Jon Williamsson, doktorand

13 INLEDNING I syfte att introducera alla i workshopens bakgrund, ämne och syfte inleddes dagen med en beskrivande presentation över fjärrvärmens utveckling samt vad projektet menar med affärsmodeller. Exempel hämtades från tidigare projektmaterial, andra branscher, management modeller och praxis. Exempel från presentationsmaterial

14

15 GRUPPARBETEN Workshopen fortsatte sedan med en uppdelning av deltagarna i tre grupper där varje grupp fick en specifik uppgift att lösa. Uppgifterna var indelade beroende på om det skedde inne i verksamheten eller ute på marknaden samt om det var beslut de själva råder över eller andras beslut. Deltagarna skulle först göra en nulägesbeskrivning samt diskutera hur det skulle kunna se ut i framtiden. Nästa del i övningen bestod av att diskutera den strategi som krävs för att ta sig till framtidsscenariot. Uppgiften var inte att beskriva det egna företaget utan utgå mer allmänt från ett vanligt fjärrvärmeföretag i branschen. Grupparbetena och avslutades med presentationer och diskussion i storgrupp. Frågeställningar att ta hänsyn till var: Energitjänster Prismodeller Förtätningskampanjer Kundkrav Konkurrens Spelregler Ägarstyrning/influens Kostnadseffektivitet Investeringseffektivitet

16 Exempel på material från grupparbete: SÅ HÄR GICK DISKUSSIONERNA Allmänt intryck Gruppens sammansättning var sådan att olika professioner och olika roller var representerade. Detta innebar en skiftande kunskap om ämnesområdet. Ambitionen att delta aktivt i diskussionerna var mycket hög. Energitjänster Idag är det otydligt varför energitjänster finns till. Energitjänster omfattar mindre än 5% av fjärrvärmens omsättning och finns i mycket liten omfattning, gruppen tror att det tex. består av service av värmeväxlare. Idag har energitjänster måttligt värde för affären i stort och det finns ingen prestige i att ta hem en sådan affär. Större fokus sätts på affärer med stor omsättning. Energitjänster kommer att bli mycket viktigare i framtiden då det gäller att knyta kunden närmare och i större grad bli en partner till kunden. Prismodeller Idag finns ett litet utbud av prismodeller ca 1 5 stycken. Prismodellerna baseras idag på att det ska vara rättvist och att alla ska behandlas lika, och det finns få möjligheter att påverka. De är kostnadsriktiga

17 men energieffektivisering initieras. Fler kunder vill ha större möjlighet att påverka och upplever att det är begränsade i sina val. Intresset för prismodeller är stort både medialt och politiskt. Det bekräftades då ett enskilt bolag höjde priset drastiskt vilket fick konsekvenser för hela branschen. I framtiden kommer prismodellerna till mycket större del att individanpassas med ökad valfrihet. Gruppen tror att man tex. kommer att kunna välja med/utan energitjänster, fast/rörligt, kort/långtidsavtal och återvinning av el/värme. En idé är att spara undan koldioxidutsläpp för att sedan kunna lösa in dessa om man tex. ska flyga och därmed använder mycket koldioxid. IT systemen är ett problem som bromsar utveckling av prismodeller och begränsar företaget. Förtätning Förtätning pratas det inte så mycket om idag och bolag kan tyckas bekväma i den här frågan även om man bevakar nyexploaterade områden till viss del. Internt upplevs konkurrens mellan gas och fjärrvärme. En fråga ställdes om man kan neka en kund fjärrvärme? I framtiden tros energibolagen bli mer kundstyrda. Redan idag borde man gå in i gasområde med fjärrvärme, även om det svider kortsiktigt (denna fråga är begränsad till några få bolag). Kundkrav Idag är inte kundkraven lika viktiga som de politiska besluten. I nuläget är kundkraven att det ska vara bekvämt, billigt, säkert tryggt och miljöriktigt. Kundkraven kommer att öka, framförallt miljökraven kommer att vara viktigare i framtiden då kunderna blir mer medvetna och det kommer att krävas större krav på information från bolaget. Kunderna tros vilja påverka miljön men inte nödvändigtvis vara beredda att minska sin komfort eller ändra sitt beteende. Det är viktigt att lyssna på kunden och ha lättillgänglig information. Kunden vill inte uppleva att de är inlåsta i ett system. Strategi: Man kan visa demos för kunden och informera mera, framförallt trycka på miljöfördelarna och bekvämligheten med fjärrvärme. För att konkurrera med värmepumpar kan man göra ett avtal med kunderna att de får anslutningsavgiften tillbaka om de inte är nöjda med fjärrvärmen efter 10 år. Konkurrens Idag finns värmepumpar som alternativ till fjärrvärme. Det upplevs dock inte som något stort hot just nu då många kunder är passiva och inte ändrar befintliga lösningar.

18 I framtiden kommer det att finnas passivhus som minskar energianvändningen samt andra exempel på energieffektiviseringsåtgärder. Gruppen tror dock att urbanisering kommer att öka marknaden för fjärrvärme. Värmepumpsleverantörer kommer att utveckla konceptet och sälja värme istället för värmepumpar. Det ökande resandet kommer att leda till att man även vill ha kyla i hemmen. Detta gynnar värmepumpar. Då värmepumparna ökar kommer man fortfarande vilja ha fjärrvärme som spets och/eller reservkapacitet. Strategi: Ökad möjlighet för kunden att kunna välja prismodell ger mer kundunika lösningar. Bolaget bör erbjuda färdig uppvärmning och mäta det i upplevd nytta istället för hur många grader det är i hemmet. Teknikutveckling av produkten bör ske så att man även kan erbjuda kyla till hemmen. Bolagen måste bli bättre på att sälja helhets eller paketlösningar vilket ökar bekvämligheten för kunden, tex. värme/kyla/bredband. Man bör också kostnadseffektivisera produktion och distribution (kr/kwh). Slutligen är det viktigt att bli bättre på att förmedla och sprida information om miljöfördelarna. Framförallt framhäva sin egen produkt istället för att tala illa om konkurrenterna. Spelregler Spelreglerna är idag ganska tydliga men ej långsiktiga. Detta är ett problem då de flesta investeringar är stora och långsiktiga. I framtiden kommer miljökraven att bli hårdare. Kundens rättigheter kommer att öka och här bör bolagen ligga i framkant. Ett steg i det arbetet är att tex. undvika inlåsningseffekter. Strategi: Man bör hjälpa kunden att öka sina rättigheter då detta kommer att gynna bolaget i framtiden istället för att tvingas till det av politiska beslut. Vid investeringar är det viktigt att se hela livscykelkostnaden. Ägarstyrning/influens Ägarna har idag avkastning och utdelningskrav på bolaget. Det finns även miljökrav. Ägarna finns även med som stöd vid utbyggnad. Det kommer att bli ökade avkastning och utdelningskrav i framtiden. Miljökraven kommer också att öka. Stödet vid utbyggnad kommer troligtvis att minska i framtiden. Vissa kommuner kommer kanske sälja ut delar av basinfrastrukturen. Det är inte heller säkert att kommunen själva köper fjärrvärme, exempel på detta visades. Strategi: Politiken måste bevakas på alla nivåer, loka, regional, nationell och internationell nivå. Det måste finnas olika avkastningskrav på olika verksamheter inom bolaget. Om energibolaget satsar på miljön kan kommunen använda detta för marknadsföring och därmed tolerera lägre avkastning på sådan verksamhet.

19 Kostnadseffektivitet Branschen har fram till nu varit välmående och kostnadseffektivitet är inte något man jobbat särskilt aktivt med. Man har istället prioriterat att investera istället för att kostnadseffektivisera då det historiskt varit med lönsamt. Idag är vissa delar av varsamheten eventuellt överbemannade. Man tar också ansvar för alla funktioner själv när det istället kanske varit bättre att outsource:a vissa delar. I framtiden kommer det att bli viktigare att kostnadseffektivisera då man inte till lika stor del kommer att kunna investera sig ur problem. Detta är en förutsättning för att kunna konkurrera mot andra alternativ. Bemanningen kommer troligtvis att minska och tex. underhåll kommer att outsource:as. Regional samverkan ökar vid inköp av bränsle för att pressa priserna men regional samverkan kommer även att resultera i gemensam drift. Strategi: För att möta detta bör man gå från en producent till kunddriven verksamhet. Man måste öka aktiviteten på marknaden och bli mer delaktig. Detta kan göras genom att satsa på små förbättringar samt hela tiden bekräfta att kunden har gjort rätt val som satsat på fjärrvärme. Många kunder skräms av att det är ett livlångt åttagande att ha fjärrvärme. Regional samverkan är viktigt. Kostnadsnivån måste styras av konkurrenskraften. Investeringseffektivitet Idag undrar gruppen om man gör rätt investeringar. Den tekniska livslängden styr vilka investeringar man ska göra och man tittar mycket på de stora företagen och följer John. Intäkterna från anslutningsavgifterna finansierar till stor del investeringarna. Alla bolag investerar individuellt utan samverkan. Frågan ställs om bolagen är professionella inköpare? I framtiden kommer anslutningsintäkterna att minska och reinvesteringarna att öka, det här resulterar i ökade finansieringskrav och ett lägre resultat för affären och bolaget. Den ekonomiska livslängden måste till större del styra än den tekniska. Fokus på inköp måste öka. Samverkan mellan både kunder och leverantörer måste öka. Eventuellt skulle man kunna erbjuda avbetalning till kunderna. Strategi: Det är viktigt att satsa på rätt saker i rätt tid samt att ha rimliga avkastningskrav. Det är viktigt att satsa på ledarskap och rätt kompetens. Time to market måste bli mycket kortare.

20 Resultatseminarium inom forskningsprojektet Fjärrvärmens Framtida Affärsmodeller Framtidens Affärsmodeller - hur utvecklar vi dem? Föreliggande anteckningar är dokumentation från resultatseminariet Fjärrvärmens affärsmodeller hur utvecklar vi dem? på Waterfront Congress Centre i Stockholm den 8 maj Intresset kring dessa frågor anser vi mycket stort då drygt 50 personer från många olika bolag ville delta vid detta tillfälle. Då resultatseminariet främsta uppgift var presentation av de senaste resultaten i forskningsprojektet fanns det endast tid för en kortare gruppövning. Denna redovisas sist i dessa anteckningar. Seminarieledare Ander Sandoff, Docent Handelshögskolan I Göteborg Anna Gunnarsson, Managementkonsult Promea & Partners Gay Stävhammar, Managementkonsult Promea & Partners Thore Sahlin, Managementkonsult Sahlins Gebit UTDRAG FRÅN SEMINARIET Resultatseminariet var mycket populärt och drygt 50 personer samlades i Stockholm för att lyssna på de senaste resultaten från projektet Framtidens affärsmodeller. Inledningsvis presenterade Anders Sandoff den senaste forskningen och pratade framförallt om wicked (elakartade) problem som fjärrvärmen står inför. Han pratade också om thick value, det vill säga hur man kan addera värde till produkten. Efter det tog Thore Sahlin vid och presenterade resultaten från de två tidigare workshoparna om hjältar & arenor samt framtida affärsmodeller och strategier för att nå nya mål. Presentationen avbröts ofta för diskussioner och deltagarna bjöds ofta in att kommentera resultaten och komma med egna åsikter. Bland annat var det många som ansåg att säljaren borde läggas till som ytterligare en hjälte i framtiden. Detta på grund av att många tyckte att säljaren saknas i fjärrvärmebolag idag och att rollen kommer att bli central både för att skaffa nya kunder samt inte förlora gamla. Alla var inte heller övertygade om att ingenjören kommer att ta mindre plats i förmån för ekonomen i framtidens bolag.

21 Forskning i projektet presenterat av Anders Sandoff:

22

23 Resultat från tidigare workshop (16 feb & 6 mars) samt fjärrvärmedagarna i Skövde:

24

25 Efter lunch fortsatte seminariet med teorier om hur man förändrar sina affärsmodeller och teorin om förändringens fyra rum, det vill säga hur vi människor reagerar på förändring. Thore presenterad också hur utvecklingen för fjärrvärmeprodukten sett ut historiskt med hjälp av till exempel bilder på historiska leveranser i Sverige. Han gick också igenom olika faser som fjärrvärme har haft och diskuterade aspekterna ekonomi, teknik, miljö, marknad/kund under dessa faser. Detta var något som var uppskattat bland deltagarna. Efter det visades några bilder från tidigare forskning i projektet exempelvis om hur leveranserna kommer att minska fram till Vi visade även att minskade volymer kommer att få stora följder på resultatet. Speciellt då fjärrvärmeresultatet ofta är en stor del av det totala resultatet. Detta bekräftades också av en majoritet av företagen som via en enkät berättade att fjärrvärmen står för % av det totala resultatet. Urval av övriga presentationsbilder:

26

27

28 RESULTAT FRÅN ENKÄTER: Deltagarna fick enskilt fylla i två enkäter. Den första handlade om hur stor del at det positiva resulatatet som fjärrvärmen representerar. Där svarade de flesta att fjärrvärmen består av 40 60% av det totala resultatet, även om alla svars alternativ var representerade (se fråga B). I enkäten ställdes även en fråga om hur många produkter som finns i bolaget samt hur många av dessa som är investeringsintensiva. Majoriteten svarade att det finns mellan 3 6 produkter och att 3 4 produkter är investeringsintensiva. Denna enkät gjordes för att påvisa att man i ett bolag måste fokusera på portföljtänk och se sambanden mellan alla produkters livscyklar.

29 I den andra enkäten fick deltagarna ta ställning till olika påståenden om fjärrvärmens framtidsutsikter. Där framkom det att en majoritet av deltagarna inte tror att resultatnivån från fjärrvärmen kommer att kunna behållas på samma nivåer som idag under de kommande decennierna. De flesta ansåg inte heller att riks och EU politiker är riktigt införstådda med villkoren som existerar för bolagen. Många tyckte att produkten är tillräckligt miljövänlig idag och ansåg att en hög miljöprestanda även lönar sig ekonomiskt.

30 RESULTAT FRÅN GRUPPÖVNINGAR: Grupperna bestod av 7 8 personer från olika företag. De skulle gemensamt ta ställning till 4 olika scenarion och fördela 100% baserat på vilket scenario som mest troligt kommer att inträffa i framtiden. En majoritet röstade på scenario 3 reagera nu, näst mest röster fick scenario 2, gott om tid. Det visar på att det finns en viss oro på att något kommer att förändra spelplanen ganska snart. Detta scenario stödjs också av teorin om att fjärrvärmen är en mogen produkt. En del grupper ansåg att man inte kommer att börja reagera fullt ut för än problemen kommer. Andra sa att de redan börjat se över sina affärsmodeller och försöker anpassa sig till nya förutsättningar. De allra flesta har ändrat sina prismodeller. De båda extremfallen, scenario 1 och 4 fick inte så många röster.

31 SAMMANFATTNING RESULTATSEMINARIE Deltagarna under seminariet var intresserade och hade ofta bra diskussioner. Många har redan insett att affärsmodeller är något man måste jobba med och de flesta företag var i inledningsfasen av ett sådant arbete. Seminarium är en bra arena att på träffas på för utbyta erfarenheter och öppet diskutera dessa frågor. Det efterfrågades fler konkreta exempel på hur man ska förändra sina affärsmodeller. DELTAGARE UNDER WORKSHOPS OCH RESULTATSEMINARIUM Peter Lind, Värmechef Karlstad Energi Sören Blomqvist, Marknadschef Karlstad Energi Ulf Björklund, Eskilstuna Energi och Miljö Peter Svedin, Eskilstuna Energi och Miljö Leif Bodinsson, vvd Söderenergi AB Madeleine Engfeldt Julin, Kommunikationschef Söderenergi Peter Niemi, koncernchef Tekniska Verken i Kiruna Mattias Tellrud, Norrenergi

32 Mattias Ganslandt, professor Center for European Law and Economics Roger Belin, VD Bionär Närvärme dotterbolag Gävle Energi Peter Rosenkvist, Affärsområdeschef Värme Gävle Energi Niklas Lindmark, Strateg på Affärsområde Värme Gävle Energi Anders Ericsson, VD Värmevärden AB Anders Lindström, Fortum Värmes riskcontroller, Fortum Niklas Hörvallius, Fortum Anders Ericsson, Värmechef Trollhättan Energi Viveca Dalhammar, Styrelseordförande Trollhättan Energi Lars Inge Persson, Affärsområdeschef Kraft och Värme Öresundskraft Patrik Hermansson, Affärschef Energi och Fastighet Öresundskraft Alfons Kubulenso, VD Sandviken Energi Göran Panth, Affärsområdeschef Sandviken Energi Jeanette Dackland, Affärsansvarig energiprodukter Sundsvall Energi Krister Eriksson, Affärsansvarig värme och kyla Övik Energi Peter Dahl, VD Värmek Lars Vestergren, Marknadschef Vattenfall Värme Zandra Salomonsson, Vattenfall AB Heat Sweden Bengt Östling, Fjärrvärmechef Falun Energi Malin Classon, Projektledare Eon Värme Anna Axelsson, Oskarshamn Energi Lars Lindskog, Statkraft Nicklas Kilstam, Affärsområdeschef Sverige Statkraft Per Ericsson, Distributionschef Landskrona Energi Jan Andhagen, vvd Mälarenergi Jan Berglund, Distributionschef Mälarenergi Svante Holmqvist, Vice VD Rindi Yvonne Staberg Försäljningsansvarig Mölndal Energi

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Sandvik 3. Nytt kraftblock 104 MW varav 39 MW el 1200 mkr

Sandvik 3. Nytt kraftblock 104 MW varav 39 MW el 1200 mkr Sandvik 3 Sandvik 3 Nytt kraftblock 104 MW varav 39 MW el 1200 mkr Organisation Overall Project Manager Björn Axberg Control Styrgrupp committee HSE & Risks Roland Jonsson / Per Eriksson Communication

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

FJÄRRVÄRMEAFFÄREN. Utveckla. Från produktionsfokus till kundfokus

FJÄRRVÄRMEAFFÄREN. Utveckla. Från produktionsfokus till kundfokus Utveckla FJÄRRVÄRMEAFFÄREN Från produktionsfokus till kundfokus Fjärrvärmeaffären har utvecklats med åren, från att ha varit en relativt okomplicerad affär till dagens situation med en mångfald av krav

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB En regional satsning på bioenergi för värme och el. Hans Gulliksson Historia Första mötet hölls den 26 september 1996 Ordföranden har varit Christer Langner, Sören Romberg,

Läs mer

Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014. Elforsk rapport 15:01

Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014. Elforsk rapport 15:01 Program Smart Grids IEC 61850 Nätverk 2014 Elforsk rapport 15:01 Owe Kingstedt December 2014 Program Smart Grids IEC 61850 Nätverk 2014 Elforsk rapport 15:01 Owe Kingstedt December 2014 1 2 1 Förord IEC61850-nätverket

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation.

Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation. Documentation of Training 1 Minutes 1.1 Inledning Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation. 1.2 Europeisk uppförandekod för Avtal om energiprestanda

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Organisation, kontrakt och uppföljning

Organisation, kontrakt och uppföljning Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund... 2 2 Effektmål... 2 3 Projektmål... 2 4 Projektets omfattning... 3 5 Kommunikationsplan... 5 6 Tidsram... 5 7 Kostnadsram/budget...

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 18-19 april 2012. First Hotel Billingehus, Skövde

Fjärrvärmedagarna. 18-19 april 2012. First Hotel Billingehus, Skövde Fjärrvärmedagarna 18-19 april 2012 First Hotel Billingehus, Skövde PROGRAM Tisdagen den 17 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck i kåtan. PROGRAM Onsdagen den 18 april 08.00 Morgonaktivitet

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse 2007-08-15, kl 08:15-11:25 Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse 10 Ordförande Per Österberg öppnade sammanträdet och hälsade Mats Lundin, ny elnätschef, välkommen. Per Österberg

Läs mer

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Bakgrund Varje framgångsrik organisation måste då och då ställa sig frågan vart är vi på väg och varför? Syftet med ett sådant arbete är att staka ut den långsiktiga

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet och förrättar upprop. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Göran Borg.

Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet och förrättar upprop. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Göran Borg. VÄXJÖ ENERGI AB 1 (7) Org.nr. 556187-5203 Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse 2006-05-30, kl 11:00-12:00 2006-05-31, kl 08:30-13:30 1 Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi. Rapport ANGÅENDE FRÅN Å r l i g r a p p o r t o m å t g ä r d e r e n l i g t ö v e r v a k n i n g s p l a n e n Mats Karlsson DATUM 2015-02-11 GILTIGHET Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Innehåll Förutsättningar och bakgrund Team Uppdrags AB Så arbetar vi internt Resultat Karlstads

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 2014-04-07 Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 Närvarande Jens Persson Ann-Marie Widegren Sara Blomqvist Tomas Lidberg Anette

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Niogruppen / ESF Gap-analys: Rapport Medarbetarundersökning bo bäckman, only den 12 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2015-08-25

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2015-08-25 2015-08-25 Ärendeförteckning 26 Sammanträdets öppnande... 2 26a Val av protokollsjusterare... 2 26b Godkännande av dagordning... 2 26c Godkännande av föregående protokoll... 2 26d Kvarstående ärenden,

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB - en regional satsning på bioenergi för värme och el. Kort info vid seminarium den 21 mars 2012, LNU. Hans Gulliksson Historia Första mötet hölls den 26 september 1996 Ordföranden

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 17.00 19.30 Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Näringslivslunch. 4 november

Näringslivslunch. 4 november Näringslivslunch 4 november Utveckling och framtid i Sollentuna kommunkoncern Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande Martin Lindfors, vd Sollentunahem Monika Söderlund- Andreasson, vd Sollentuna Energi

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer