WORKSHOPS OM AFFÄRSMODELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WORKSHOPS OM AFFÄRSMODELLER"

Transkript

1 Underlagsrapport WORKSHOPS OM AFFÄRSMODELLER - 16 februari 2012, Stockholm - 8 mars 2012, Helsingborg - 8 maj 2012, Stockholm Maj 2012

2 X

3 Underlagsrapport Workshops om affärsmodeller 16 februari 2012 Stockholm 8 mars 2012 Helsingborg 8 maj 2012 Stockholm

4 Workshop inom forskningsprojektet Fjärrvärmens Framtida Affärsmodeller Fjärrvärmens affärsmodeller med fokus på arenor och hjältar Föreliggande anteckningar kommer från workshopen Fjärrvärmens affärsmodeller med fokus på arenor och hjältar på Waterfront Congress Centre i Stockholm den 16 februari En förplanerad workshop med inbjudna deltagare från olika fjärrvärmeföretag. Företagen var utvalda för att ge en bred representation av olika typer av bolag. Mellan företagen finns skillnader i storlek, ägande, tillväxt och produktbredd i sina energiportföljer.som workshopledare fungerade Thore Sahlin, Gay Stävhammar och Anna Gunnarsson. INLEDNING I syfte att checka in alla i workshopens bakgrund, ämne och syfte inleddes dagen med en beskrivande presentation vad projektet menar med affärsmodeller, arenor och hjältar. Exempel hämtades från tidigare projektmaterial, andra branscher, management modeller och praxis.

5 Exempel på presentationsmaterial:

6

7 GRUPPARBETEN Workshopen fortsatte sedan med två grupparbeten varvat med presentation och diskussion i storgrupp. Diskussionerna kretsade kring ett antal frågeställningar: Vilka är dagens arenor (var, med vem, hur)? Fungerar de? Vilka av våra gamla arenor behöver utvecklas eller avvecklas? Vilka är nutidens och dåtidens hjältar? Vilka är sannolikt de framtida hjältarna? Vilka arenor kommer hjälten framförallt att verka på? Hur kan vi få dagens viktiga, men försvagade/utvecklingsbara arenor att utvecklas? Hur kan framväxten av spontana önskvärda arenor stimuleras? Hur kan/skall nya önskvärda organiserade arenor se ut och etableras? Skapar detta en tillräcklig bas för affärsutveckling? Hur sprids nya affärsmodeller spontant och/eller utanför de arenor vi diskuterat? Hur borde hela eller delar av nya affärsmodeller spridas eller kommuniceras på/ via de arenor som vi diskuterat? Går det att se någon svaghet i framtida möjligheter att sprida framgångsrika modeller efter de diskussioner som vi haft? Föranleder det i så fall någon ytterligare arena och/eller hjälte vi ännu inte berört så mycket? SÅ HÄR GICK DISKUSSIONERNA Allmänt intryck Gruppens sammansättning var sådan att olika professioner och olika roller var representerade. Detta innebar en skiftande kunskap om ämnesområdet. Ambitionen att delta aktivt i diskussionerna var mycket hög. Det är emellertid inte lätt att förstå och sätta sig in i så abstrakta frågeställningar som arenor och hjältar. Därför gjordes en ordentlig genomgång av ämnesområdet innan grupparbetet började. Vilka är dagens arenor och hur fungerar de? Kundarenor är REKO träffar, förhandlingar, infomöten vid prisändringar, tidningar, studiebesök, hemsida, kundforum, kundreferensgrupp när man inför ny prismodell. Variationen mellan företagen är stor. Större företag jobbar generellt sett mer med dessa frågor än vad de mindre företagen gör. Kontakterna med kunderna fungerar generellt sett mindre bra men fjärrvärmeföretagen upplever ändå att kunderna är nöjda och att de har ett brett förtroende för fjärrvärmeföretaget. Antal tillfällen att möta en kund öga mot öga behöver generellt sett öka. Aktiviteten måste stiga och ansvariga

8 kundpersoner måste utses. Rent allmänt upplever fjärrvärmeföretagen att det är svårt att nå fram med information om prismodeller och principerna för deras uppbyggnad. Branscharenor är framförallt de träffar som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme anordnar. Exempel på detta är årsmötet, strategidagar, distributionsdagar etc. Dessa träffar innehåller ett stort och viktigt utbyte mellan medlemsföretagens medarbetare. På dessa träffar finns en stor öppenhet och en uttalad vilja av att dela med sig av sina erfarenheter inte minst nya sätt att göra affärer. Energitjänster som sido/stödprodukt till fjärrvärme, nya prismodeller, regionalt samarbete, nämndes som positiva exempel på generöst utbyte. Gruppen tror att det beror på att fjärrvärmeföretagen inte konkurrerar med varandra utan har gemensamma yttre konkurrenter. Generellt vinner man enligt deltagarna på att öka andelen tid som läggs på att stimulera utvecklandet av nya nödvändiga affärsmodeller och stödja kunskapsuppbyggnad/insikt om de förutsättningar som förändrar branschen. Inte minst för politiker på olika nivåer. Erfarenhetsutbyte och best practice (följa, låna, köpa förebilder) i många frågor. Hur man förtätar ekonomiskt effektivt, hur man kalkylerar eller möter värmepumps argumentation i kundmöten efterfrågades nämndes som exempel. Påtagligt var att man i grupperna mötte kundargumentationen med värmepumpsalternativet på olika sätt och med olika intensitet. Leverantörsarenor är av två slag. Direkta kontakter med utvalda/presumtiva leverantörer eller kontakter via den gemensamma leverantören Värmek. Generellt så upplevs det som att upphandlingar görs av gammal vana utan någon större kreativitet. Det saknas mer aktiva leveransmöjligheter och nätverksmöjligheter. Flera upplevde leverantörernas styrkeförhållande (jmf Porters konkurrensanalys) mot bolagen som allt för stort. Stora bränsleprishöjningar på flis, för stark leverantörssamverkan på utrustning, för svag konkurrens (och kapacitet) i lokal bygg och anläggningsmarknad nämndes som exempel. Konkurrentarenor med huvudkonkurrenten värmepumpar eller andra konkurrenter saknas. Det finns varken samarbete eller konfrontation. Rent allmänt tror gruppen att man har en del att lära av värmepumpbolagen och deras sätt att agera. Politikerarenor finns på två nivåer. Nationell/europeisk nivå och lokal nivå. På nationell/europeisk känner de flesta att dessa frågor inte hör hemma på lokal nivå utan måste drivas av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och möjligen de stora energibolagen. Politikerarenor på lokal nivå är träffar med ägarna till de lokala energibolagen men också politiker på andra lokala positioner. Allmänt upplevs att politikerna är dåligt informerade och att fjärrvärmeföretagen är för passiva. Ägararenor är i huvudsak av formell natur som att godkänna bokslut, delta på bolagsstämmor, godkänna större strategiska beslut etc. Som sådana fungerar de tillfredsställande men gruppen tror att innehållet i möten mellan ägare och företag måste förbättras signifikant.

9 Vilka nya arenor behövs och vilka gamla behöver utvecklas? Kundarenor behöver utvecklas med bättre kundforum av olika slag. De som redan har kundforum behöver stärka och utveckla dessa. De som saknar behöver jobba fram sina egna forum. Alla är överens om att kontakterna med kunderna måste förbättras och förstärkas. Man behöver etablera kundreferensgrupper vid införande av nya prismodeller och andra viktiga förändringar i företagens erbjudanden. Företagen behöver bli mer aktiv i de nya sociala medier som till exempel facebook. Att utbilda nuvarande och kommande kunder är en ny möjlig arena. Företagen måste göra kunderna mer delaktiga i tidigare skeden (bli mer partner än kund) än vad som hittills varit fallet. Etablerade träffar med kunder som till exempel REKO träffar bör ske på nya platser för att öka intresset. Som exempel nämndes leklandet, idrottsplatsen, torget osv. Traditionella kundmöten och tråkiga hemsidor behöver förnyas. Det är således formen mer än typen av möten som behöver förbättras. Branscharenor behöver stärkas med ökad regional samverkan. Där förutsättningar finns är regionala affärs och/eller investeringssamarbeten ett viktigt motmedel mot branschens troliga minskade volymutveckling. Dessa regionala samarbeten kan behöva stimuleras multilateralt, vid sidan om lokala kontakter på politisk nivå och tjänstemannanivå. Branschen behöver även finna nya arenor för utbildning och rekrytering av nya medarbetare. Dels för att öka intresset för ungdomar att satsa på branschen men även för utbildade och etablerade så att dessa väljer att jobba i vår bransch. Branschen behöver finna arenor där kunskap kan spridas om det som branschen är bra på, som pris leveransservicenivå. Branschmöten mellan kunder och leverantörer behöver också utvecklas. Forskningsuppdraget Framtidens affärsmodeller bör hitta forum för att dela med sig av goda exempel av affärsmodeller så att branschens företag kan ta del av vad andra gjort. Leverantörsarenor. Det behöver skapas arenor tillsammans med Värmek så att relationen förstärks. De mindre företagen förde fram önskemål om större nätverk för leverantörer, det vill säga en arena för ett sådant nätverk. Flera upplevde leverantörernas styrkeförhållande (jmf Porter konkurrensanalys) mot bolagen som allt för stort. Stora bränsleprishöjningar på flis, för stark leverantörssamverkan på utrustning, för svag konkurrens (och kapacitet) i lokal bygg och anläggningsmarknad nämndes som exempel. Företagen känner sig många gånger maktlösa och saknar arenor att prata, påverka och få råd av varandra. Konkurrentarenor. Företagen behöver ha en arena för att få bättre koll på vad konkurrenterna företar sig. Det gäller konkurrenternas sätt att presentera sig, deras kalkyler som de delger kund, skärskåda deras offerter. Således en mycket bättre konkurrentbevakning, men även konkurrentanalys på nationell/regional nivå. Branschen behöver även här finna nya arenor. Politikerarenor behövs för att öka politikernas kunskaper om branschen. Vi behöver finna arenor för spridning av kunskap till olika politikergrupper. Exempel på politiska beslut och ståndpunkter som är ett uttryck för bristande kunskap är att politiker tror att passivhus kommer att ta bort all fjärrvärme och att Boverket fattar beslut om förbrukad energi inom husskalet. Ett annat exempel är att man tror att fjärrvärmen har expansionsproblem/potential som det varit under flera årtioneden snarare än

10 motsatsen på de flesta orter. Arenor för politiker måste finnas på alla nivåer lokala regionala nationella. Lobbyverksamhet måste samtidigt ske på dessa tre nivåer. Ägararenor är idag passiva möten av formell karaktär. Mer tid måste läggas på strategisk inriktning och företagens framtid. Det är företagen själva som måste ta initiativ till dessa arenor och se till att de lever vidare. Interna strategiarenor har dominerats av teknik (jämför avsnittet hjältar) och enskilda investeringsärenden. Det behövs mer formaliserade, årligt återkommande och genomarbetade strategiprocesser där långsiktiga affärsfrågor penetreras från ax till limpa. Speciellt för bolag med en bred produktportfölj där produkterna måste/bör hanteras med olika förtecken, är i olika affärs/mognadsfaser och gör anspråk på olika tillgång till kapital. Denna process kan bilda naturliga arenor för affärsledningar, koncernledningar och styrelser att diskutera affärsmodeller och affärsutveckling. Vilka är nutidens och dåtidens hjältar? Fjärrvärmen har utvecklats med hjälp av två hjältar, den lokale politikern och ingenjören som genomförde det som samhället önskade. Fjärrvärmen utvecklades som mest i samband med byggandet av miljonprogrammet under 1960 och 1970 talet. De lokala politikerna ville inte ha många skorstenar i samband med denna satsning utan förordade fjärrvärme. Som stöd beslutade kommunerna om vilken uppvärmningsform som skulle gälla i samband med planbeslut. På nationell nivå var skattesystemets utformning ett starkt stöd. Nutidens hjältar upplevs vara de som möter kunden i den dagliga kontakten. Som exempel nämns driftoch serviceorganisationen som möter kunden när denne har problem. Vilka är sannolikt de framtida hjältarna? Det framkom inte en bild av en framtida hjälte utan flera olika typer. Gruppen hade flera olika bilder. Exempel på kommande hjältar kan vara: Kommunikatörer, ett vitt begrepp. Kan avse personer som är framgångsrika och förtroendeskapande lobbyister på lokal, regional eller nationell nivå. Kan också avse personer som är bra på samverkansfrågor internt/externt. Är således inte kopplad till befattning utan snarare till personlighet. Kan också avse samma typ av hjältar som för kunddialog hos konkurrenterna (värmepumpar). Balanskonstnärer i ledningen för företagen som kan balansera framtida troligen nödvändiga kostnadsminimering, underhåll och utveckling av produktion/distribution/tjänster samtidigt som

11 man skapar en attraktiv arbetsplats med en bra arbetsmiljö. Detta kan nog sammanfattas som dugliga företagsledare. Förtroendegivande personer som inger förtroende hos kunder, medarbetare, allmänhet, branschkollegor och ägare. Affärsutvecklare som kan utveckla partnerskap med kunder, leverantörer och andra och som också kan utveckla all inclusive lösningar med energitjänster, kyla etc. Vilka arenor kommer morgondagens hjälte framförallt att verka på? Här är samständigheten stor: Lokala/regionala/nationella samarbeten på högsta beslutsnivå. Ägarnas och politikernas beslutsforum Kommunikationsytorna som media och webb Via utbildningar och utbildningsväsendet Hur kan morgondagens arenor utvecklas och stimuleras? Svaren på denna fråga är inte riktigt kompletta utan visar snarare på en önskan om förändring snarare än att ange hur arenorna kommer att se ut. Det är två fokus som lyfts fram: Komma närmare kunderna och skapa någon form av partnerskap till alltmer kompletta tjänster. Partnerskapet är då den nya arenan. Skapa en intern insikt både inom företaget, mellan företagsledningen och styrelsen och mellan styrelsen och ägarna. Mer arbete med analys, vision och strategi. Men också skapa en ökad förståelse för förändringar, nytänkande och effektiviseringar.

12 Workshop inom forskningsprojektet Fjärrvärmens Framtida Affärsmodeller Fjärrvärmens affärsmodeller med fokus på Dagens affärsmodeller och hur vi utvecklar dessa Föreliggande anteckningar är dokumentation från workshopen Fjärrvärmens affärsmodeller med fokus på Dagens affärmodeller och hur de kan utvecklas den 8 mars En förplanerad workshop med inbjudna deltagare i koncernledningen och styrelsen från ett och samma bolag. Företaget valdes på grund av sin storlek, att det har en kommunal ägare samt att styrelse och ledning visat intresse för denna typ av frågor. Större delen av styrelsen och koncernledningen deltog. Som workshopledare fungerade Thore Sahlin, Gay Stävhammar och Anna Gunnarsson. Iakttagare var Jon Williamsson, doktorand

13 INLEDNING I syfte att introducera alla i workshopens bakgrund, ämne och syfte inleddes dagen med en beskrivande presentation över fjärrvärmens utveckling samt vad projektet menar med affärsmodeller. Exempel hämtades från tidigare projektmaterial, andra branscher, management modeller och praxis. Exempel från presentationsmaterial

14

15 GRUPPARBETEN Workshopen fortsatte sedan med en uppdelning av deltagarna i tre grupper där varje grupp fick en specifik uppgift att lösa. Uppgifterna var indelade beroende på om det skedde inne i verksamheten eller ute på marknaden samt om det var beslut de själva råder över eller andras beslut. Deltagarna skulle först göra en nulägesbeskrivning samt diskutera hur det skulle kunna se ut i framtiden. Nästa del i övningen bestod av att diskutera den strategi som krävs för att ta sig till framtidsscenariot. Uppgiften var inte att beskriva det egna företaget utan utgå mer allmänt från ett vanligt fjärrvärmeföretag i branschen. Grupparbetena och avslutades med presentationer och diskussion i storgrupp. Frågeställningar att ta hänsyn till var: Energitjänster Prismodeller Förtätningskampanjer Kundkrav Konkurrens Spelregler Ägarstyrning/influens Kostnadseffektivitet Investeringseffektivitet

16 Exempel på material från grupparbete: SÅ HÄR GICK DISKUSSIONERNA Allmänt intryck Gruppens sammansättning var sådan att olika professioner och olika roller var representerade. Detta innebar en skiftande kunskap om ämnesområdet. Ambitionen att delta aktivt i diskussionerna var mycket hög. Energitjänster Idag är det otydligt varför energitjänster finns till. Energitjänster omfattar mindre än 5% av fjärrvärmens omsättning och finns i mycket liten omfattning, gruppen tror att det tex. består av service av värmeväxlare. Idag har energitjänster måttligt värde för affären i stort och det finns ingen prestige i att ta hem en sådan affär. Större fokus sätts på affärer med stor omsättning. Energitjänster kommer att bli mycket viktigare i framtiden då det gäller att knyta kunden närmare och i större grad bli en partner till kunden. Prismodeller Idag finns ett litet utbud av prismodeller ca 1 5 stycken. Prismodellerna baseras idag på att det ska vara rättvist och att alla ska behandlas lika, och det finns få möjligheter att påverka. De är kostnadsriktiga

17 men energieffektivisering initieras. Fler kunder vill ha större möjlighet att påverka och upplever att det är begränsade i sina val. Intresset för prismodeller är stort både medialt och politiskt. Det bekräftades då ett enskilt bolag höjde priset drastiskt vilket fick konsekvenser för hela branschen. I framtiden kommer prismodellerna till mycket större del att individanpassas med ökad valfrihet. Gruppen tror att man tex. kommer att kunna välja med/utan energitjänster, fast/rörligt, kort/långtidsavtal och återvinning av el/värme. En idé är att spara undan koldioxidutsläpp för att sedan kunna lösa in dessa om man tex. ska flyga och därmed använder mycket koldioxid. IT systemen är ett problem som bromsar utveckling av prismodeller och begränsar företaget. Förtätning Förtätning pratas det inte så mycket om idag och bolag kan tyckas bekväma i den här frågan även om man bevakar nyexploaterade områden till viss del. Internt upplevs konkurrens mellan gas och fjärrvärme. En fråga ställdes om man kan neka en kund fjärrvärme? I framtiden tros energibolagen bli mer kundstyrda. Redan idag borde man gå in i gasområde med fjärrvärme, även om det svider kortsiktigt (denna fråga är begränsad till några få bolag). Kundkrav Idag är inte kundkraven lika viktiga som de politiska besluten. I nuläget är kundkraven att det ska vara bekvämt, billigt, säkert tryggt och miljöriktigt. Kundkraven kommer att öka, framförallt miljökraven kommer att vara viktigare i framtiden då kunderna blir mer medvetna och det kommer att krävas större krav på information från bolaget. Kunderna tros vilja påverka miljön men inte nödvändigtvis vara beredda att minska sin komfort eller ändra sitt beteende. Det är viktigt att lyssna på kunden och ha lättillgänglig information. Kunden vill inte uppleva att de är inlåsta i ett system. Strategi: Man kan visa demos för kunden och informera mera, framförallt trycka på miljöfördelarna och bekvämligheten med fjärrvärme. För att konkurrera med värmepumpar kan man göra ett avtal med kunderna att de får anslutningsavgiften tillbaka om de inte är nöjda med fjärrvärmen efter 10 år. Konkurrens Idag finns värmepumpar som alternativ till fjärrvärme. Det upplevs dock inte som något stort hot just nu då många kunder är passiva och inte ändrar befintliga lösningar.

18 I framtiden kommer det att finnas passivhus som minskar energianvändningen samt andra exempel på energieffektiviseringsåtgärder. Gruppen tror dock att urbanisering kommer att öka marknaden för fjärrvärme. Värmepumpsleverantörer kommer att utveckla konceptet och sälja värme istället för värmepumpar. Det ökande resandet kommer att leda till att man även vill ha kyla i hemmen. Detta gynnar värmepumpar. Då värmepumparna ökar kommer man fortfarande vilja ha fjärrvärme som spets och/eller reservkapacitet. Strategi: Ökad möjlighet för kunden att kunna välja prismodell ger mer kundunika lösningar. Bolaget bör erbjuda färdig uppvärmning och mäta det i upplevd nytta istället för hur många grader det är i hemmet. Teknikutveckling av produkten bör ske så att man även kan erbjuda kyla till hemmen. Bolagen måste bli bättre på att sälja helhets eller paketlösningar vilket ökar bekvämligheten för kunden, tex. värme/kyla/bredband. Man bör också kostnadseffektivisera produktion och distribution (kr/kwh). Slutligen är det viktigt att bli bättre på att förmedla och sprida information om miljöfördelarna. Framförallt framhäva sin egen produkt istället för att tala illa om konkurrenterna. Spelregler Spelreglerna är idag ganska tydliga men ej långsiktiga. Detta är ett problem då de flesta investeringar är stora och långsiktiga. I framtiden kommer miljökraven att bli hårdare. Kundens rättigheter kommer att öka och här bör bolagen ligga i framkant. Ett steg i det arbetet är att tex. undvika inlåsningseffekter. Strategi: Man bör hjälpa kunden att öka sina rättigheter då detta kommer att gynna bolaget i framtiden istället för att tvingas till det av politiska beslut. Vid investeringar är det viktigt att se hela livscykelkostnaden. Ägarstyrning/influens Ägarna har idag avkastning och utdelningskrav på bolaget. Det finns även miljökrav. Ägarna finns även med som stöd vid utbyggnad. Det kommer att bli ökade avkastning och utdelningskrav i framtiden. Miljökraven kommer också att öka. Stödet vid utbyggnad kommer troligtvis att minska i framtiden. Vissa kommuner kommer kanske sälja ut delar av basinfrastrukturen. Det är inte heller säkert att kommunen själva köper fjärrvärme, exempel på detta visades. Strategi: Politiken måste bevakas på alla nivåer, loka, regional, nationell och internationell nivå. Det måste finnas olika avkastningskrav på olika verksamheter inom bolaget. Om energibolaget satsar på miljön kan kommunen använda detta för marknadsföring och därmed tolerera lägre avkastning på sådan verksamhet.

19 Kostnadseffektivitet Branschen har fram till nu varit välmående och kostnadseffektivitet är inte något man jobbat särskilt aktivt med. Man har istället prioriterat att investera istället för att kostnadseffektivisera då det historiskt varit med lönsamt. Idag är vissa delar av varsamheten eventuellt överbemannade. Man tar också ansvar för alla funktioner själv när det istället kanske varit bättre att outsource:a vissa delar. I framtiden kommer det att bli viktigare att kostnadseffektivisera då man inte till lika stor del kommer att kunna investera sig ur problem. Detta är en förutsättning för att kunna konkurrera mot andra alternativ. Bemanningen kommer troligtvis att minska och tex. underhåll kommer att outsource:as. Regional samverkan ökar vid inköp av bränsle för att pressa priserna men regional samverkan kommer även att resultera i gemensam drift. Strategi: För att möta detta bör man gå från en producent till kunddriven verksamhet. Man måste öka aktiviteten på marknaden och bli mer delaktig. Detta kan göras genom att satsa på små förbättringar samt hela tiden bekräfta att kunden har gjort rätt val som satsat på fjärrvärme. Många kunder skräms av att det är ett livlångt åttagande att ha fjärrvärme. Regional samverkan är viktigt. Kostnadsnivån måste styras av konkurrenskraften. Investeringseffektivitet Idag undrar gruppen om man gör rätt investeringar. Den tekniska livslängden styr vilka investeringar man ska göra och man tittar mycket på de stora företagen och följer John. Intäkterna från anslutningsavgifterna finansierar till stor del investeringarna. Alla bolag investerar individuellt utan samverkan. Frågan ställs om bolagen är professionella inköpare? I framtiden kommer anslutningsintäkterna att minska och reinvesteringarna att öka, det här resulterar i ökade finansieringskrav och ett lägre resultat för affären och bolaget. Den ekonomiska livslängden måste till större del styra än den tekniska. Fokus på inköp måste öka. Samverkan mellan både kunder och leverantörer måste öka. Eventuellt skulle man kunna erbjuda avbetalning till kunderna. Strategi: Det är viktigt att satsa på rätt saker i rätt tid samt att ha rimliga avkastningskrav. Det är viktigt att satsa på ledarskap och rätt kompetens. Time to market måste bli mycket kortare.

20 Resultatseminarium inom forskningsprojektet Fjärrvärmens Framtida Affärsmodeller Framtidens Affärsmodeller - hur utvecklar vi dem? Föreliggande anteckningar är dokumentation från resultatseminariet Fjärrvärmens affärsmodeller hur utvecklar vi dem? på Waterfront Congress Centre i Stockholm den 8 maj Intresset kring dessa frågor anser vi mycket stort då drygt 50 personer från många olika bolag ville delta vid detta tillfälle. Då resultatseminariet främsta uppgift var presentation av de senaste resultaten i forskningsprojektet fanns det endast tid för en kortare gruppövning. Denna redovisas sist i dessa anteckningar. Seminarieledare Ander Sandoff, Docent Handelshögskolan I Göteborg Anna Gunnarsson, Managementkonsult Promea & Partners Gay Stävhammar, Managementkonsult Promea & Partners Thore Sahlin, Managementkonsult Sahlins Gebit UTDRAG FRÅN SEMINARIET Resultatseminariet var mycket populärt och drygt 50 personer samlades i Stockholm för att lyssna på de senaste resultaten från projektet Framtidens affärsmodeller. Inledningsvis presenterade Anders Sandoff den senaste forskningen och pratade framförallt om wicked (elakartade) problem som fjärrvärmen står inför. Han pratade också om thick value, det vill säga hur man kan addera värde till produkten. Efter det tog Thore Sahlin vid och presenterade resultaten från de två tidigare workshoparna om hjältar & arenor samt framtida affärsmodeller och strategier för att nå nya mål. Presentationen avbröts ofta för diskussioner och deltagarna bjöds ofta in att kommentera resultaten och komma med egna åsikter. Bland annat var det många som ansåg att säljaren borde läggas till som ytterligare en hjälte i framtiden. Detta på grund av att många tyckte att säljaren saknas i fjärrvärmebolag idag och att rollen kommer att bli central både för att skaffa nya kunder samt inte förlora gamla. Alla var inte heller övertygade om att ingenjören kommer att ta mindre plats i förmån för ekonomen i framtidens bolag.

21 Forskning i projektet presenterat av Anders Sandoff:

22

23 Resultat från tidigare workshop (16 feb & 6 mars) samt fjärrvärmedagarna i Skövde:

24

25 Efter lunch fortsatte seminariet med teorier om hur man förändrar sina affärsmodeller och teorin om förändringens fyra rum, det vill säga hur vi människor reagerar på förändring. Thore presenterad också hur utvecklingen för fjärrvärmeprodukten sett ut historiskt med hjälp av till exempel bilder på historiska leveranser i Sverige. Han gick också igenom olika faser som fjärrvärme har haft och diskuterade aspekterna ekonomi, teknik, miljö, marknad/kund under dessa faser. Detta var något som var uppskattat bland deltagarna. Efter det visades några bilder från tidigare forskning i projektet exempelvis om hur leveranserna kommer att minska fram till Vi visade även att minskade volymer kommer att få stora följder på resultatet. Speciellt då fjärrvärmeresultatet ofta är en stor del av det totala resultatet. Detta bekräftades också av en majoritet av företagen som via en enkät berättade att fjärrvärmen står för % av det totala resultatet. Urval av övriga presentationsbilder:

26

27

28 RESULTAT FRÅN ENKÄTER: Deltagarna fick enskilt fylla i två enkäter. Den första handlade om hur stor del at det positiva resulatatet som fjärrvärmen representerar. Där svarade de flesta att fjärrvärmen består av 40 60% av det totala resultatet, även om alla svars alternativ var representerade (se fråga B). I enkäten ställdes även en fråga om hur många produkter som finns i bolaget samt hur många av dessa som är investeringsintensiva. Majoriteten svarade att det finns mellan 3 6 produkter och att 3 4 produkter är investeringsintensiva. Denna enkät gjordes för att påvisa att man i ett bolag måste fokusera på portföljtänk och se sambanden mellan alla produkters livscyklar.

29 I den andra enkäten fick deltagarna ta ställning till olika påståenden om fjärrvärmens framtidsutsikter. Där framkom det att en majoritet av deltagarna inte tror att resultatnivån från fjärrvärmen kommer att kunna behållas på samma nivåer som idag under de kommande decennierna. De flesta ansåg inte heller att riks och EU politiker är riktigt införstådda med villkoren som existerar för bolagen. Många tyckte att produkten är tillräckligt miljövänlig idag och ansåg att en hög miljöprestanda även lönar sig ekonomiskt.

30 RESULTAT FRÅN GRUPPÖVNINGAR: Grupperna bestod av 7 8 personer från olika företag. De skulle gemensamt ta ställning till 4 olika scenarion och fördela 100% baserat på vilket scenario som mest troligt kommer att inträffa i framtiden. En majoritet röstade på scenario 3 reagera nu, näst mest röster fick scenario 2, gott om tid. Det visar på att det finns en viss oro på att något kommer att förändra spelplanen ganska snart. Detta scenario stödjs också av teorin om att fjärrvärmen är en mogen produkt. En del grupper ansåg att man inte kommer att börja reagera fullt ut för än problemen kommer. Andra sa att de redan börjat se över sina affärsmodeller och försöker anpassa sig till nya förutsättningar. De allra flesta har ändrat sina prismodeller. De båda extremfallen, scenario 1 och 4 fick inte så många röster.

31 SAMMANFATTNING RESULTATSEMINARIE Deltagarna under seminariet var intresserade och hade ofta bra diskussioner. Många har redan insett att affärsmodeller är något man måste jobba med och de flesta företag var i inledningsfasen av ett sådant arbete. Seminarium är en bra arena att på träffas på för utbyta erfarenheter och öppet diskutera dessa frågor. Det efterfrågades fler konkreta exempel på hur man ska förändra sina affärsmodeller. DELTAGARE UNDER WORKSHOPS OCH RESULTATSEMINARIUM Peter Lind, Värmechef Karlstad Energi Sören Blomqvist, Marknadschef Karlstad Energi Ulf Björklund, Eskilstuna Energi och Miljö Peter Svedin, Eskilstuna Energi och Miljö Leif Bodinsson, vvd Söderenergi AB Madeleine Engfeldt Julin, Kommunikationschef Söderenergi Peter Niemi, koncernchef Tekniska Verken i Kiruna Mattias Tellrud, Norrenergi

32 Mattias Ganslandt, professor Center for European Law and Economics Roger Belin, VD Bionär Närvärme dotterbolag Gävle Energi Peter Rosenkvist, Affärsområdeschef Värme Gävle Energi Niklas Lindmark, Strateg på Affärsområde Värme Gävle Energi Anders Ericsson, VD Värmevärden AB Anders Lindström, Fortum Värmes riskcontroller, Fortum Niklas Hörvallius, Fortum Anders Ericsson, Värmechef Trollhättan Energi Viveca Dalhammar, Styrelseordförande Trollhättan Energi Lars Inge Persson, Affärsområdeschef Kraft och Värme Öresundskraft Patrik Hermansson, Affärschef Energi och Fastighet Öresundskraft Alfons Kubulenso, VD Sandviken Energi Göran Panth, Affärsområdeschef Sandviken Energi Jeanette Dackland, Affärsansvarig energiprodukter Sundsvall Energi Krister Eriksson, Affärsansvarig värme och kyla Övik Energi Peter Dahl, VD Värmek Lars Vestergren, Marknadschef Vattenfall Värme Zandra Salomonsson, Vattenfall AB Heat Sweden Bengt Östling, Fjärrvärmechef Falun Energi Malin Classon, Projektledare Eon Värme Anna Axelsson, Oskarshamn Energi Lars Lindskog, Statkraft Nicklas Kilstam, Affärsområdeschef Sverige Statkraft Per Ericsson, Distributionschef Landskrona Energi Jan Andhagen, vvd Mälarenergi Jan Berglund, Distributionschef Mälarenergi Svante Holmqvist, Vice VD Rindi Yvonne Staberg Försäljningsansvarig Mölndal Energi

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Reko fjärrvärme. Alla presentationer och verksamhetsgenomlysningen finns att läsa på www.veab.se

Reko fjärrvärme. Alla presentationer och verksamhetsgenomlysningen finns att läsa på www.veab.se VÄLKOMNA Reko fjärrvärme Reko fjärrvärme syftar till att stärka och trygga kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Läs mer

Så kan framtidens fjärrvärmeföretag se ut!

Så kan framtidens fjärrvärmeföretag se ut! Så kan framtidens fjärrvärmeföretag se ut! Affärsmodeller, kompetens, kunddialog, resultat från Fjärrsynsforskningen Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Vilka är utmaningarna? Utmaningarna

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Program och hålltider

Program och hålltider Program och hålltider 9.30 Registrering och kaffe 10.00 Linnéuniversitetet aktuell forskning Projekt: Energi från skogen, sammanfattning och nuläge Sune Bengtsson Projekt: Mätning och analys av heta rökgaser

Läs mer

Program. Fjärrvärmedagarna april, Elite Stadshotellet, Västerås

Program. Fjärrvärmedagarna april, Elite Stadshotellet, Västerås Program Fjärrvärmedagarna 26-28 april, 2016 Elite Stadshotellet, Västerås PROGRAM Tisdag 26 april 18.30 20.30 "Uppvärmning" och mingel med branschkolleger: Bowling med hamburgare och dryck på Strike, Torggatan

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Metodmässiga slutsatser

Metodmässiga slutsatser Metodmässiga slutsatser 13. Projektet har byggt en bas av kunnande, en verktygslåda, som nu finns tillgänglig. a) Projektet har gett ut flera temaböcker och även arbetat fram en doktorsavhandling. 14.

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Sandvik 3. Nytt kraftblock 104 MW varav 39 MW el 1200 mkr

Sandvik 3. Nytt kraftblock 104 MW varav 39 MW el 1200 mkr Sandvik 3 Sandvik 3 Nytt kraftblock 104 MW varav 39 MW el 1200 mkr Organisation Overall Project Manager Björn Axberg Control Styrgrupp committee HSE & Risks Roland Jonsson / Per Eriksson Communication

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Dagens program. REKO - Rickard Energitjänster - Andreas & Thomas Wexnet - Peter

Dagens program. REKO - Rickard Energitjänster - Andreas & Thomas Wexnet - Peter VÄLKOMNA Dagens program REKO - Rickard Energitjänster - Andreas & Thomas Wexnet - Peter Alla presentationer och verksamhetsgenomlysningen finns att läsa på www.veab.se Reko fjärrvärme Reko fjärrvärme är

Läs mer

Arbetsmiljöarbete och motivation

Arbetsmiljöarbete och motivation Arbetsmiljöarbete och motivation Teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär Mattias Åteg, Ing-Marie Andersson, Greg Neely, Gunnar Rosén, Jonas Laring och Olle Nygren arbetslivsrapport nr

Läs mer

Organisation, kontrakt och uppföljning

Organisation, kontrakt och uppföljning Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund... 2 2 Effektmål... 2 3 Projektmål... 2 4 Projektets omfattning... 3 5 Kommunikationsplan... 5 6 Tidsram... 5 7 Kostnadsram/budget...

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2015-08-25

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2015-08-25 2015-08-25 Ärendeförteckning 26 Sammanträdets öppnande... 2 26a Val av protokollsjusterare... 2 26b Godkännande av dagordning... 2 26c Godkännande av föregående protokoll... 2 26d Kvarstående ärenden,

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation.

Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation. Documentation of Training 1 Minutes 1.1 Inledning Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation. 1.2 Europeisk uppförandekod för Avtal om energiprestanda

Läs mer

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi. Rapport ANGÅENDE FRÅN Å r l i g r a p p o r t o m å t g ä r d e r e n l i g t ö v e r v a k n i n g s p l a n e n Mats Karlsson DATUM 2015-02-11 GILTIGHET Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

FJÄRRVÄRMEAFFÄREN. Utveckla. Från produktionsfokus till kundfokus

FJÄRRVÄRMEAFFÄREN. Utveckla. Från produktionsfokus till kundfokus Utveckla FJÄRRVÄRMEAFFÄREN Från produktionsfokus till kundfokus Fjärrvärmeaffären har utvecklats med åren, från att ha varit en relativt okomplicerad affär till dagens situation med en mångfald av krav

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB En regional satsning på bioenergi för värme och el. Hans Gulliksson Historia Första mötet hölls den 26 september 1996 Ordföranden har varit Christer Langner, Sören Romberg,

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014. Elforsk rapport 15:01

Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014. Elforsk rapport 15:01 Program Smart Grids IEC 61850 Nätverk 2014 Elforsk rapport 15:01 Owe Kingstedt December 2014 Program Smart Grids IEC 61850 Nätverk 2014 Elforsk rapport 15:01 Owe Kingstedt December 2014 1 2 1 Förord IEC61850-nätverket

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera

Läs mer

Projektrapport: December 2008

Projektrapport: December 2008 Proffsigare Proffs Projektrapport: December 2008 Projektledare: Mats Norberg, LRF Konsult Box 74 871 22 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289 33 Projektägare: LRF Konsult AB Referensperson: Jan

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Samverkan. vägen till det goda livet!

Samverkan. vägen till det goda livet! Samverkan vägen till det goda livet! Det ska vara gott att leva och framtiden ser ljus ut förutsatt att av vi tar tillvara och utvecklar den digitala teknikens möjligheter. Medan Sverige siktar på att

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Sven Jansson Programområdesansvarig Överföring & Distribution Elforsk AB 101 53 Stockholm Tel 08-677 27 32 Mobil 0706-99 27

Läs mer

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby E.ON Värme Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Det är inte svårt att förstå. Fjärrvärme är bekvämt,

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-03-16 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-03-16 1 2005-03-16 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund onsdag 16 mars 2005, klockan 09.00 11.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

VÄXJÖ ENERGI AB 1 (7) Org. nr. 556187-5203 Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse 2006-01-27, kl 13.00 17.00.

VÄXJÖ ENERGI AB 1 (7) Org. nr. 556187-5203 Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse 2006-01-27, kl 13.00 17.00. VÄXJÖ ENERGI AB 1 (7) Org. nr. 556187-5203 Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse 2006-01-27, kl 13.00 17.00. Anders Jonsson, Östkraft AB, informerar om Östkraft AB:s verksamhet.

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

TPA i fjärrvärmenäten. Värme och kraftkonferensen, november 2010

TPA i fjärrvärmenäten. Värme och kraftkonferensen, november 2010 TPA i fjärrvärmenäten Värme och kraftkonferensen, november 2010 Fastighetsägarna Fastighetsägandets affärsidé är att erbjuda bostäder och lokaler som ger människor förutsättningar att ha ett bra boende

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 17.00 19.30 Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Bakgrund Varje framgångsrik organisation måste då och då ställa sig frågan vart är vi på väg och varför? Syftet med ett sådant arbete är att staka ut den långsiktiga

Läs mer

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1 Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå LinkedInexpert.se 1 Bra sätt att använda LinkedIn Innehållsförteckning Många möjligheter med LinkedIn Historiskt sätt är LinkedIn känt för

Läs mer