Marknadsföring Produktplaceringen i sociala medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring Produktplaceringen i sociala medier"

Transkript

1 Marknadsföring Produktplaceringen i sociala medier Simon Alzén Joachim Hörnqvist Sebastian Eriksson Naida Udovicic

2 1. Inledning Syfte Frågeställningar Teoretisk referensram Empiri Egen empiri Empiri från litteratur (Sekundära källor) Analys Slutsats Källor

3 1. Inledning Marknadsföring är en kurs på det internationella civilekonomiprogrammet på Linköpings Univsersitet. I kursen har vi fått i uppgift att skriva en rapport om ett eget valt område inom marknadsföring. Arbetet riktar sig mot kursens deltagare och lärare. I dagens konsumtionsinriktade samhälle försöker företagen ständigt hitta nya metoder för att konkurrera om uppmärksamheten från kunderna på marknaden. Det blir allt viktigare att skapa kundvärde och genom marknadsföring skapa uppmärksamhet för sin produkt för att attrahera kunder. Vid sidan om traditionell reklam spelar sociala medier en allt större roll som ett snabbare och ofta billigare alternativ för företagen att nå ut med sina budskap. En väl beprövad metod är att använda sig av inflytelserika personer, opinionsledare, för att marknadsföra en produkt eller varumärke, och tack vare sociala mediers framfart de senaste åren har det blivit en växande kanal att använda sig av. Idag exponeras människor av all möjlig marknadsföring och mer frekvent av marknadsföring av dold karaktär. Fler och fler företag väljer att använda sig av sociala medier. Opinionsledare som mot någon form av betalning visar, rekommenderar eller lovordar en produkt på sin Instagram eller blogg är exempel på produktplacering i sociala medier. Projektet kommer att behandla marknadsföringsdelen produktplacering i olika kanaler av sociala medier Syfte Syftet med denna rapport är att ta reda på hur och varför företag som använder sig av produktplacering i sociala medier som marknadsföringsmetod går tillväga. Vårt fokus i detta arbete ligger i att utifrån företagens perspektiv ta reda på vilka fördelar företagen kan dra av sociala medier, samt ta reda på deras tillvägagångssätt för att välja samarbetspartners och kanaler inom de nätbaserade sociala nätverken. I vår undersökning har vi även förhoppningen att få en inblick i vilken roll produktplacering i sociala medier kommer att spela i framtidens marknadsföring Frågeställningar De frågeställningar vi vill bygga detta arbete omkring är: Hur vanligt är det att företag använder sig av produktplacering i sociala medier? Varför använder sig företag av produktplacering i sociala medier? Hur använder sig företag av produktplacering i sociala medier? 1.3. Metod och avgränsning Genomgående i hela rapporten använder vi Mossbergs (2012) definition av produktplacering som marknadsföring av ett varumärke där det inte tydligt framgår att det är reklam. Att huvudrollsinnehavaren i en film har en särskild dator eller att en känd person laddar upp en bild med ett par märkesskor på sig är typiska exempel på hur produktplacering fungerar. 3

4 I enlighet med Kotler (2013) definierar vi sociala medier som ett nätverk där den sociala interaktionen mellan användare, eller mellan producent och användare, betonas. Exempel på sociala nätverk är podradio, bloggar och mikrobloggar som Twitter, samt andra nätbaserade medier som Instagram och Facebook. Vi väljer att använda oss av Mertons term fokuserade intervjuer, där vi med öppna frågor till företag rör ett specifikt område inom marknadsföringen där vi finner relevans för dem och är av intresse för oss i denna rapport (Merton via Bryman, 2013). Vi har via mejl intervjuat en rad olika företag inom olika branscher för att samla in data. Intervjuerna har vi valt att göra via mejl eftersom vi räknade med en högre svarsrespons då företag troligtvis känner sig tryggare när de kan ta tid på sig att svara, samt att rätt person svarar på frågorna. Felkällan i detta kan bli att uppföljning av vissa frågor och svar kan bli svåra att erhålla. En intervju via mejl kan leda till att vi inte får ut mer utav intervjun än just vad frågorna specifikt frågar om, samtidigt som det åt andra hållet kan ge oss mer välformulerade svar. Vi valde i mejlet att kort och koncist presentera vår studie i enlighet med Brymans (2013) teori om att beskriva underssökningens syfte för att väcka ett intresse hos respondenten i att besvara frågorna. Vi valde att istället för en enkät formulera en intervju för att försöka minska bortfallet av utförliga svar som annars ökar i surveyforskning (Bryman, 2013). De företagen vi valt ut opererar inom flera olika marknader för att ge oss en bättre överblick över företags generella syn på produktplacering i sociala medier. Med företag från flera olika branscher menar vi att uppgifterna vi får in blir mer sammanfattande och övergripande kring företagens syn på det aktuella ämnet, än om vi enbart riktat in oss på företag ur samma bransch. För att ha möjlighet att utföra en bred analys har vi även hämtat empiri från sekundära källor och stärkt dessa med utvald teori. Till teori i denna rapporten har vi använt oss utav kurslitteratur, övrig relevant litteratur och artiklar på internet (se källhänvisning). Även om många av företag svarade så var det också många som inte gjorde det. Självklart hade mer generella slutsatser kunna dras om vi fått svar från ännu fler. Intervjuerna bestod av samma frågor till samtliga företag. Följande frågor ställdes: 1. Använder ni er av produktplacering* i er marknadsföring? 2a. Om ja, inom vilka områden i sociala medier? 2b. Om nej, skulle ni kunna tänka er att använda er av produktplacering i sociala medier i framtiden? 3. Om ni skulle använda er av en person att marknadsföra er via sociala medier, vad är viktigt hos den personen? Personens målgrupp? Antal följare? Karaktärsdrag? * = produktplacering som i dold reklam. Svaren från intervjuerna presenteras i empirin och knyts sedan an med vald teori för en relevant analys och för att sedan kunna ge en slutsats på de frågeställningar som rapporten bygger på.. 4

5 2. Teoretisk referensram Vissa varumärken och viss konsumtion anses ge en generellt högre status och dessa varumärken skapas i många fall av konsumtionskulturer och subkulturer. Varumärkets sociala mening formas av individen i sig och interaktionen med de sociala umgängen individen omringas av, såsom vänner, familj, populärkultur, varumärkesambassadörer, bloggare med flera. (Ottosson, 2013) Enligt Kotler m.fl. påverkas en konsuments köpbeteende av kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer och konsumenterna är inte alltid medvetna om varför de fattar vissa köpbeslut. (Kotler via Ottosson, 2013) Marknadsföringsfältet har i hög grad fokuserat på psykologiska förklaringar till att människor konsumerar. De psykologiska förklaringarna utesluter inte att vi människor är sociala varelser och konsumtion är idag ofta ett resultat av social interaktion och de komplexa förväntningar som varje individ i konsumtionssamhället möter. (Bagozzi via Ottosson 2013) Nätbaserade sociala nätverk eller communities är webbsidor där man utbyter information och åsikter med varandra (Kotler, 2013 s140). Nätbaserade sociala nätverk tillhör det bredare begreppet sociala medier. Sociala medier kan defineras som ett nätverk där den sociala interaktionen mellan användare, eller mellan producent och användare, betonas. Exempel på sociala nätverk är podradio, bloggar och mikrobloggar som Twitter (Kotler, 2013). Enligt Kotler (2013) är Facebook och YouTube de viktigaste sociala nätverken för marknadsförare, något som kan ändra i takt med att nya nätverk växer fram. Oavsett om det gäller Facebook eller något annat så kommer principerna vara detsamma: ett företag bör överväga närvaro i de kanaler där nuvarande och önskade kunder håller till (Kotler, 2013 s140). Att inte finnas på sociala medier innebär att företag riskerar att missa den dialog som sker konsumenter emellan. Genom att inte finnas på sociala medier tar företag också risken att andra finns åt en, det vill säga skapar användare och sidor i företagets namn. När kunder sprider företags budskap pratar man om gräsrotsdriven information, vilken ofta är ärlig, utmanande, politiskt inkorrekt och farlig för företagets varumärke (Kotler, 2013). Företagsdriven information är tvärtom politiskt korrekt, välstrukturerad och harmoniserar med företagets varumärke, något som ofta uppfattas som tråkigt och ointressant. I tider när konsumenter översvämmas av kommersiella budskap är det enligt Kotler (2013) inte konstigt att de väljer gräsrotsdriven information framför företagsdriven dito. I tider där konsumenter gör sitt bästa för att undvika alla kommersiella budskap, försöker företagen ändå att nå fram med hjälp av nya metoder som till exempel produktplacering i dataspel, filmer och sociala nätverk. (Weber, 2009) Företag kan skapa intresse för sin verksamhet genom att hitta på aktiviteter och skapa buzz genom bilder på olika sociala medier, till exempel Flickr (Ström, 2010). Buzz marketing innebär att företag istället för, eller som komplement till, traditionell marknadsföring försöker få konsumenter att tala positivt om och sprida budskapet om ett varumärke (Kotler, 2013). 5

6 Företagen bör göra bilderna lockande på något sätt, det vill säga försöka få många likes och mycket uppmärksamhet. För att undvika att göra bilden ful och påträngande kan produktplacering användas (Ström, 2010). När ett företag produktplacerar marknadsförs varumärket på ett sådant sätt att det inte framgår tydligt att det är reklam. Produktplaceringen förekommer oftast i sammanhang där de exponeras för eftersträvad målgrupp i till exempel filmer, tv-serier och sociala medier. Produktplaceringen kan se ut på så sätt att huvudrollen eller hjälten använder produkten på ett sätt som inte hämmar handlingen. Att ringa från en särskild telefon eller dricka en särskild dryck är ett typiskt sätt att produktplacera i film. (Mossberg, 2012). Ett alternativ där företaget får lite mindre kontroll, men som kan skapa mer engagemang är att låta kunder lägga upp bilder till företagets konto genom att hashtagga bilderna med företagets namn. Detta kan leda till att den virala spridningen ökar. (Ström, 2010) Företaget bör komma ihåg att försäljning av tjänster och produkter inte är det mest relevanta när det marknadsför i sociala medier. Syftet med denna typ av marknadsföring är att skapa förtroende och bygga relationer till sina kunder samt att skapa en aktiv word-of-mouth kommunikation. (Carlsson s. 35 via Boström 2013). Alla företag tävlar om samma kunder och att få uppmärksamheten från dem är en utmaning. Då konsumenterna exponeras för tusentals reklambudskap varje dag är det viktigt att vara ett av de varumärken som sätter sig på konsumenternas minne. För att detta ska vara möjligt krävs det att företagen vet vilka konsumenter de vill nå och då definera målmarknaden. Efter att målgruppen nås av budskapet är det viktigt att det formuleras på ett sätt som konsumenten kan förstå och att en kommunikation mellan företag och konsument påbörjas. (Mossberg, 2012) I Maslows behovstrappa rangordnas behovet att känna sig accepterad precis efter de mest grundläggande stegen efter överlevnad och säkerhet. När sociala medier dök upp var vi människor därför lättattraherade eftersom vi genetiskt är sociala djur. (Qualman, 2009) I Kotler (2013) beskrivs targeting som den process där segment utvärderas för att sedan välja det mest attraktiva alternativet. Det segment som angrips brukar beskrivas som företagets målmarknad. Det finns tre olika sätt av targeting företagen kan jobba med: odifferentierad marknadsföring, där alla kunder erbjuds samma upplägg, mikromarknadsföring, där man jobbar mycket specifikt mot den utvalda kunden, eller differentierad marknadsföring där varje segment får ett specifikt erbjudande (Kotler, 2013). Federal trade Comission i USA publicerade 2009 nya riktlinjer som ska täcka bloggar och social media. Det genomgående temat för dessa riktlinjer är transparens. Om någon betalar någon att säga bra saker om en produkt även om betalningen sker i form av rabatter eller gratisprover ska det ifall det inte ter sig självklart att det är reklam, redovisas för följarna. (Forbes, 2012) Det finns olika sätt ett företag kan förhålla sig på när det gäller omgivningen. Inom marknadsföring finns ett begrepp som kallas proaktiv vilket innebär att företagen istället för att vara passiva och anpassa sig efter de skiftande miljöerna skapar och formar miljön. Proaktiva företag påverkar omständigheter och får därför en starkare marknadsposition. 6

7 Genom att arbeta proaktivt kan därför företaget ta kommando och påverka vad som händer i marknadsomgivningen (Kotler, 2013). Personer inom en referensgrupp med egenskaper som kunskap, ställning och stil kan påverka andra individer kallas för opinionsledare. En opinionsledare kan påverka varumärkesuppfattningar och spridningsmönster för nya produkter, både hos det egna fötetaget och hos konkurrenter (Kotler, 2013). Det finns studier som visar att opinionsledare fyra gånger troligare än genomsnittskonsumenten klassas som experter och att de med dubbelt så stor sannolikhet rekommenderar produkter de gillar (Kotler, 2013). 3.0 Empiri 3.1 Egen empiri Golfmärket Callaway svarar att de har ett produktionsbolag som jobbar för dem för att hitta möjligheter för hur deras produkter kan exponeras. Det är vanligtvis gjort för tv eller högbudgetfilmer. Hon nämner Johnny English och Jonathan Ross show som exempel. Callaway använder sig av sociala medier på två sätt, dels i samband med exemplen ovan där de lägger upp påminnelser för att få fans att hålla ögonen öppna efter de produkter som kan synas i just tv och film. De använder också kändisar och välkända idrottsmän där vissa är kontrakterade och får betalt för att göra reklam för produkten samtidigt som andra tillhandahålls produkter gratis i utbyte mot att de berömmer och lovordar dem i just sociala medier. Vanligtvis söker inte företaget upp kändisar för produktplacering men när kändisar kontaktar företaget tar de antalet fans och följare i beaktning samt deras inflytande beroende på den typ av människor som är deras målgrupp. Han tar bandet One Direction som exempel som med mestadels tonårstjejer som fans inte är ett bra band för att marknadsföra golfmärket Callaway. Fritidsresor använder sig av produktplacering i sociala medier genom att kändisar berättar så kallade kändisberättelser från sina resor med Fritidsresor via bild och text på företagets webbsida, med länkar från sociala medier. När Fritidsresor söker samarbetspartners som kan marknadsföra deras produkt är det viktigt att budskapet sprids i mer än en kanal, varför de föredrar att använda en kändis som både skriver en kändisberättelse och som dessutom aktivt uppdaterar om resan på sociala medier. En annan viktigt aspekt hos personen som ska marknadsföra företagets produkt är att denne är trovärdig i sammanhanget. Ett exempel på detta är då företaget tidigare lät elitidrottarna Martin Lidberg och Malin Ewerlöf utvärdera varsin av Fritidsresors träningsanläggningar. Här säger de till exempel att Plura inte hade varit en lika trovärdig frontfigur, men därmed inte sagt att man måste dra allt för tydliga linjer vad gäller urval. VING berättar att deras tillvägagångssätt vid produktplacering är att de låter ett antal bloggare eller instagrammare testa deras produkt och sedan rapportera om den i sina kanaler. Han uttrycker det ytterligare som ett samarbete mellan dem och opinionsledarna som gör att de inom önskade segment kan nå ut till rätt kundgrupper. Han säger att Ving letar efter personer som har en viss stil som passar företagets produkt, samt värderingar som stämmer överens med deras egna. 7

8 Han trycker mycket på att digitalt inflytande hos den valda personen är viktigt för att det ska vara intressant att följa denne. Målgruppen berättar han behöver stämma överens med deras egen för att de ska kunna nå ut till rätt sorts personer som finner intresse i deras olika produkter och erbjudande. Ving nämner även att personerna de väljer att marknadsföra via bör ha rätt känsla som stämmer bra överens med Ving för att deras kundgrupp ska få rätt intryck av deras produkt. Putfeetfirst, Nilsson Group Sweden, som äger bland annat Nilsson, Ecco, Skopunkten och Din Sko, berättar att de har köpta samarbeten med ett antal modebloggare. Hon förklarar ytterligare att syftet med respektive modebloggare är olika beroende på vilken kampanj eller erbjudande de har för tillfället. Men något som är gemensamt för de samarbeten de haft hittills är att varje modebloggare har många följare, en välskriven blogg eller webbplats. Nilsson Group anser att det ska vara en bra blogg med mycket bildmaterial för att deras produkt ska synas så mycket som möjligt. Sandra avslutar att berätta att opinionsledarens antal följare är viktigt för företaget, men att de ibland också samarbetar med personer som är så kallade up-comings eller på något sätt är aktuella för tillfället, och det för att bredda sin kundkrets. Honda använder sig av produktplacering genom att de har bilar med i TV-programmmet Lyxfällan där programledarna i varje avsnitt ses anlända i en Honda. Utöver det använder de sig också av produktplacering i sociala medier där de jobbar med ambassadörer som kommunicerar företagets produkter i sina plattformar. Ambassadörerna består av mer eller mindre kända profiler som lägger upp bilder i sociala medier från sina upplevelser med Hondas produkter. För att vara ambassadör krävs det att personens varumärke stämmer överens med kärnvärdena i företagets varumärke. I nuläget arbetar de framförallt med ambassadörer som agerar inom områden som Honda är aktiva i, så som sporter man sponsrar, detta för att 1+1 ska bli 3 så att säga. I framtiden planerar Honda att också använda sig av personer som inte är lika profilstarka. De kommer att använda mindre kända personer som ska rapportera om sina upplevelser i sina kanaler. Glitter svarar att de i sociala medier lägger stort fokus på att inspirera och visa hur deras produkter kan användas, som exempel säger de att de visar hur man lätt gör snygga frisyrer med hjälp av deras hårverktyg. Just nu arbetar de med bloggaren Kenza för att de tycker att hon har enorm modekänsla och är med sin värme och utstrålning en perfekt representant för varumärket. De berättar att hon är en av de största modebloggarna och är en stor inspiration för personerna i deras målgrupp. Gina Tricot marknadsför sig med produktplacering i sociala medier genom samarbeten med olika bloggare som visar upp företagets produkter i olika sammanhang. På företagets hemsida finns ett flöde med bilder från sociala medier där kunderna själva uppdaterar egna bilder med företagets produkter och hashtaggen #GinaTricot. Volkswagen berättar att de är väldigt aktiva på sociala medier, men då endast via deras Facebook- sida. Hon förklarar att de fokuserar väldigt mycket på att expandera via andra kanaler inom sociala medier och att Instagram bland annat står på deras agenda. 8

9 Birka Cruises svarade att de precis som Ving och Fritidsresor använder sig av bloggare för att nå ut till rätt kundsegment. Mr Green säger att de använder sig av produktplacering och att det är viktigt för dem att personerna i fråga har god förståelse för produkten. Synoptik använder sig av produktplacering i sociala medier. Det viktiga är att personen de samarbetar med attraherar deras målgrupp. Rusta meddelade att de inte använder sig av produktplacering och att det inte heller låg i fokus när de arbetar med marknadsföring. De lägger istället fokus på andra kanaler så som direktreklam, tv-reklam samt övrig online-reklam. Rusta arbetar inte med produktplacering i någon större utsträckning och meddelar också att det heller inte är något de planerar att göra. Om de däremot skulle använda sig av en opinionsledare i sociala medier säger de att det skulle vara viktigt att personens karaktär och värderingar stämmer överens med Rusta som företag. Det skulle också vara viktigt att personen i fråga är uppskattad i den målgrupp som Rusta vänder sig till. Hemtex svarar att de inte använder sig av produktplacering i sociala medier samt att de i dagsläget inte vet ifall de kommer göra de framöver. De menar att personens karaktärsdrag, målgrupp samt antal följare skulle vara viktigt ifall produktplacering var en del av deras marknadsföring. Webhallen använder sig inte av produktplacering och har inte som avsikt att göra det heller Empiri från litteratur (Sekundära källor) I Kotler (2013) berättar Spendrups marknadschef om att använda sig av opinionsledare i marknadsföring och nämner problemet kring de moraliska aspekter som finns för att nå framförallt unga konsumenter. "Man kan gilla eller ogilla det, men faktum är att konsumtionskulturer skapas av musiker och andra kulturpersonligheter, och de har en särskilt stor påverkan på unga konsumenter" -Ulf Spendrup, vice VD och Marknadschef på Spendrups I magasinet Forbes artikel Instagram and Product Placement: Is There A Filter For Transparency? skriver artikelförfattare Jeff Bercovici om marknadsföring och produktplacering i Instagram samt funderingar kring lagstifning mot just dold marknadsföring. (Forbes, 2012) Bercovici skriver att företag som Delta och Volvo betalar användare på bildbaserade sociala medier för att framhäva deras varumärken till sina följare. Personer som sysslar med produktplacering på sina bilder berättar att de helt enkelt delar sina upplevelser med sin publik, ibland är det personligt, ibland är det professionellt. Federal Trade Comission publicerade 2009 nya riktlinjer som ska täcka bloggar och social media. Det genomgående temat för dessa riktlinjer är transparens. Om någon betalar någon att säga bra saker om en produkt även om betalningen sker i form av rabatter eller gratisprover ska det ifall det inte ter sig självklart att det är reklam, redovisas för följarna. För att marknadsföra ett företags produkter i sociala medier behöver en person inte nödvändigtvis vara känd från något annat sammanhang än att denne har många följare. Paul 9

10 Vella jobbar som luftkonditioneringstekniker i Australien och har över följare på Instagram. Han berättade för News.com.au (2012) att företag sänder honom gåvor, till exempel en klocka från Daniel Wellington värd 230 dollar, och ber honom lägga upp bilder på dessa på Instagram och Facebook med löftet att de då sänder honom pengar. Lauren Bath från Queensland är en annan person som blivit känd via Instagram. Idag lever hon på sitt Instagram-konto där hon har över följare (Instagram, 2014). Också hon berättade för News.com.au (2012) hur hon fått gåvor och löften om ekonomisk ersättning av företag om hon lägger upp bilder på dessa gåvor. Förutom en klocka från Daniel Wellington har hon bland annat fått solglasögon från Detour och produkter från massa andra företag. För att hon ska publicera bilder på produkterna måste dem tilltala henne: Jag lägger inte upp vad som helst, jag är ingen produktström. En talesman för Daniel Wellington sa 2012 att det då var för tidigt att uttala sig om huruvida kampanjen med produktplacering i Instagram var lönsam eller inte, men att det självklart är bra för ett litet företag att uppnå stor exponering. Vi har sökt Daniel Wellington för mer aktuella uppgifter flera gånger under kursens gång utan framgång. Detour säger i samma artikel att de har omkring tjugo olika Instagram-användare som de sponsrar för att marknadsföra företagets produkter. Vissa ersätts enbart med produkter, andra med både produkter och ekonomisk ersättning. År 2012 uppskattade företagets VD Chris Venturini att 90 % av alla intäkter kom från marknadsföringen på Instagram. Vi kontaktade Detour som säger de att den siffran är nere på ungefär 30 % idag. Instagrammarknaden är väldigt mättad idag. Alla med ett konto med många följare marknadsför saker, så reklamen är inte lika kraftfull som den var förr säger VD Chris Venturini. Därför är Instagram inte en lika intressant plattform för marknadsföring idag som det var förr. Om Instagram likt Facebook börjar med mer klassisk reklam, där man köper reklamplatser, skulle Detour vara mer intresserade av att gå in med mer pengar igen, men idag består den största delen av deras marknadsföring av word of mouth. I artikeln nämns ytterligare ett antal australiensiska icke-kändisar som blivit sponsrade av företag för att tala gott om företagen via sociala medier. En av de allra mest uppmärksammade produktplaceringar i sociala medier kommer från Oscarsgalan Då skådespelaren Bradley Cooper tog en så kallad selfie tillsammans med programledaren Ellen DeGeneres och en rad kända skådespelare. Det var ingen slump att telefonen som användes för att ta fotot var en Samsung, då Samsung var en av Oscarsgalans sponsorer. Bilden blev delad på Twitter flera miljoner gånger och omnämnd i flertalet internationella medier (e24.no 2014). Den norske marknadsföringsexperten Lars Erling Olsen vid Marknadshögskolan i Oslo menar att det är svårt att värdera vad en sådan här kampanj är värd för Samsung. Då det kanske var väl tydligt att det var en PR-kampanj. Å ena sidan är detta värt mer än direkt reklam eftersom de slipper betala för exponeringstiden, vilket hade blivit dyrt. Å andra sidan så blir genomslaget större ju mer under radarn man går. Och i detta fall var det kanske övertydligt att bilden var sponsrad 1 10

11 Ellen DeGeneres, Bradley Cooper med flera tar en selfie på Oscarsgalan (e24.no 2014). Depot, en amerikansk motsvarighet till Bauhaus, använder sig av Flickr och lägger upp bilder på kunder som gör något med produkterna, istället för bilder av traditionell reklamkaraktär. På så vis skapas en gemenskap hos kunderna kring företaget. (Ström, 2010). General Motors har något som kallas driving conversation på Flickr där konsumenter kan ladda upp egna bilder. Varje dag väljs den bästa bilden ut och publiceras på GMs blogg. Det enda som finns i potten för detta är ära och uppmärksamhet. Äran har varit ett tillräckligt stort incitament för konsumenterna att lägga upp bilder och på så sätt marknadsför det också GM. (Ström, 2010) 4. Analys Analysen behandlar hur och varför företag väljer att marknadsföra sig genom produktplacering i sociala medier där tidigare presenterad empiri och teori är stöd för argument och slutsats. Analysen ämnar undersöka vilka faktorer som påverkar företagens val av produktplacering i sociala medier. Ström (2010) talar om buzz marketing som ett sätt för företag att väcka intresse för varumärket genom bland annat bilder i sociala medier. Vi ser där ett tydligt samband till flertalet intervjuade företag. De flesta använder sig av någon sorts exponering av bilder eller texter via Instagram, Facebook eller bloggar där utvalda personer visar företagets produkt för att på så sätt skapa en buzz. Buzz marketing är ett alternativ eller komplement till traditionell marknadsföring för att få personerna att tala positivt om varumärket (Kotler, 2013), där tydliga exempel kommer från bland annat Honda, Glitter och Putfeetfirst som använder sig av köpta samarbeten för att få sina produkter visade på bild eller skriven i text, och på så sätt få ett gott rykte om sig. Vi menar med grund i teorier från Ström (2010) och Kotler (2013) att produktplacering är en typ av buzz marketing, och framförallt produktplacering i sociala medier. I den norska artikeln på e24.no kunde vi läsa om den uppmärksammade produktplaceringen som skedde under Oscarsgalan I början uppmärksammades allting för att vara en 11

12 oskyldig bild där en samling filmstjärnor tillika vänner tryckte ihop sig för att få plats i ett fotografi. Ganska snart kom fokus mer att hamna kring den telefon som användes för att ta fotot, av märket Samsung. Även om det inte var helt tydligt att det handlade om produktplacering hävdar den norska forskaren Lars Erling Olsen att det var lite väl övertydligt att bilden var sponsrad för att kunna nå största möjliga genomslagskraft. Vi drar därför slutsatsen att de aktörer som nämns i Bercovicis artikel (Forbes) använder effektiv produktplacering. Enligt Olsens mening är den just effektiv eftersom det i deras flöde är betydligt svårare att urskilja vad som är privata bilder och vad som är professionell produktplacering, marknadsföringen är mer, som Olsen uttryckte sig, under radarn. Sociala medier är nätverk där den sociala interaktionen mellan användare, eller mellan producent och användare, betonas (Kotler, 2013). Utifrån denna teori kan vi konstatera att många av de tillfrågade företagen använder sig av sociala medier, till exempel av bloggare som lägger upp bilder och skriver texter. Att använda sig av bloggare eller andra kanaler hjälper inte bara företaget att låta konsumenter ta del av varumärket utan också låta konsumenter få möjligheten att ge kommenterar i de olika medierna, och på så vis får företaget en god interaktion med kunder. Kotler (2013) berättar att Facebook och Youtube är två av de viktigaste sociala nätverken för att marknadsföra ett varumärke. Vi menar att bloggar, mikrobloggar och Instagram är byggt på liknande sätt, där konsumenter kan ta del av film, text eller bild för att ge kommenterar eller feedback. Sociala medier anser vi därmed är de nätbaserade kanaler som ger företagen möjlighet att kommunicera med konsumenterna. Merparten av företagen vi kontaktat använder sig av produktplacering i sociala medier, i ett antal olika kanaler; bloggar, mikrobloggar, Instagram och Facebook, för att nå ut till fler målgrupper och få en interaktion med sina kunder. Fritidsresor anser att det är viktigt att nå ut i mer än en kanal varför de väljer att låta kändisar blogga på företagets hemsida och dessutom använda andra sociala medier för att sprida företagets budskap. Ving, en annan resebyrå, har både samarbeten med bloggare och instagrammare för att nå ut till rätt målgrupp. Ett företag bör överväga närvaro i de kanaler där nuvarande och önskade kunder håller till (Kotler 2013, s140), en teori som stödjs av flertalet av de företag vi har intervjuat. Majoriteten av de tillfrågade företagen använder, och anser det vara viktigt att aktivt använda sig av, produktplacering i just sociala medier, och gärna i flera kanaler. Att inte alls finnas i sociala medier menar Kotler (2013) kan vara en risk då andra användare av kanalerna kan verka i företagets namn på ett negativt sätt. Enligt vår mening är det därför betydande att företaget agerar proaktivt via sociala medier, således att de finns där och påverkar befintliga och potentiella kunder. Enligt Kotler (2013) kan företag som Webbhallen och Rusta som berättar att de inte använder sig av produktplacering i sociala medier eller har för avsikt att göra det, missa den interaktion som sker med deras kunder. De undviker också möjligheten att nå ut till fler kunder i tider där kunderna gör sitt bästa för att undvika all reklam (Weber, 2009). Det här kan enligt oss leda till att konkurrenter som använder sig av sociala medier kan locka över företagets kunder. Däremot visar svar från företaget Detour att produktplacering i sociala medier som Instagram har spelat ut sin roll. De menar att det idag är så pass vanligt förekommande att konkurrensfördelen är betydligt mindre än förut. Samtidigt som Detour hävdar att Instagram inte längre är av samma dignitet för marknadsföring nämner Volkswagen att de har Instagram som ett framtidsprojekt. Övriga företag som svarar att de antingen använder sig av Instagram eller har som ambition att göra det, gör alla det samtidigt som de belyser fördelarna med mediet. Vi antar att det varierar mellan olika branscher, hur stor nyttan med sociala medier är och hur mycket det nyttjas. 12

13 Något som stärker vår tes om att sociala medier skapar konkurrensfördelar och interaktion med konsumenter är Kotlers (2013) teori om att gräsrotsdriven information är mer intressant för konsumenter. Gina Tricot, Depot och General Motors är tre företag som väljer att låta konsumenterna själva få vara delaktiga i marknadsföringsprocessen, till exempel genom att låta konsumenterna använda sig av så kallade hashtags där de lägger upp bilder och beskriver sina upplevelser med produkten. Att hashtagga företagets namn leder enligt Ström (2010) till viral spridning av varumärket. Slutligen nämner Carlsson (via Boström, 2013) att företag bör fokusera på att använda sociala medier för att skapa förtroende och bygga relationer till kunderna, samt att skapa en word-of-mouth -kommunikation, vad vi tidigare förklarade som en buzz. Av de tillfrågade företagen som använder sig av produktplacering i sociala medier tenderar de flesta att samarbeta med personer de anser passar in med företagets målgrupp och varumärke. Det stämmer bra in på Kotlers (2013) definition av en opinionsledare; en person som genom kunskap, ställning och stil kan påverka andra individer, samt vilka fördelar en opinionsledare kan ge ett företag som marknadsföringsverktyg. Opinionsledare är enligt oss ett bra alternativ till gräsrotsdriven marknadsföring för att få ökad spridning av sin produkt på ett för konsumenterna mer intressant sätt. Både Callaway och Fritidsresor ger däremot tydliga exempel på hur opinionsledare nödvändigtvis inte behöver påverka individer, där ett golfmärkes primära kundsegment inte är tonårstjejer varpå One Direction inte är en lämplig opinionsledare för Callaway. Ett annat exempel är Plura som Fritidsresor beskriver inte inspirerar fler att åka på en hälsoresa. Glitter däremot ger exempel på hur Kenza har en ställning och stil som påverkar individer och kan ge företaget ett bra marknadsföringsverktyg. Det stödjer Spendrups marknadschefs (via Kotler 2013) analys om att konsumtionskulturer skapas av musiker och andra kulturpersonligheter. Att kulturella, sociala och personliga faktorer påverkar konsumenternas köpbeteende och att de inte alltid är medvetna om sina köpbeslut stärks också av Ottosson (2013). Vi hävdar därmed i enlighet med Kotler (2013), Ottosson (2013) och Spendrup att en opinionsledare kan ge stora fördelar för ett företags marknadsföring, men att mycket beror på vilken typ av person eller grupp ett företag väljer att använda som opinionsledare. Något som stärker att det är bra med opinionsledare är studien hämtad ur Kotler (2013) som säger att en opinionsledare fyra gånger troligare än genomsnittskunden anses vara experter och att de med dubbelt så stor sannolikhet rekommenderar och lovordar en produkt de gillar. Värdet av produktplacering i sociala medier menar vi beror till stor del på valet av opinionsledare. I artikeln från News.com.au (2012) framgår att företag i Australien inte nödvändigtvis eftersträvar att samarbeta med vad vi traditionellt beskriver som kändisar. Det viktiga är att personen ifråga har många följare så att företagets produkt får spridning vid ett samarbete. Inget av de företag vi tillfrågade har specifikt uttryckt att personer de samarbetar med måste vara kända från något särskilt. Det viktiga är att personen attraherar företagets målgrupp. Ving berättar att det är viktigt att personen har ett digitalt inflytande. Det kan även stödja Daniel Wellingtons idé om att mindre företag använder sig av sociala medier och opinionsledare för att få en så stor exponering som möjligt av varumärket. Det betyder då att opinionsledaren i sociala medier inte behöver vara en, enligt New.com.au (2012), kändis, men bör ha ett digitalt inflytande och personens värderingar bör stämma överens med företagets. Exempel på andra företag som uttrycker att antal följare och värderingar hos opinionsledare är viktigt är Synoptik och Honda. 13

14 Med stöd från Ottossons (2013) teorier om psykologiska förklaringar och hur företag kan påverka konsumenters val, både undermedvetna och medvetna, hävdar vi att genom nyttjande av personer som generellt uppfattas ha högre status kan företagen tilltala individens undermedvetna som ständigt strävar efter acceptans. Enligt Maslows behovstrappa är just behovet av att känna sig accepterad strax efter de grundläggande behoven som gäller överlevnad och säkerhet (Qualman, 2009). Ottosson (2013) utesluter inte det faktum att vi människor är sociala varelser, varför psykologiska förklaringar inte är helt pålitliga. Detta försvårar enligt oss företagens arbete, men att använda sig av psykologi kan ändå vara till stor hjälp när de planerar sin marknadsföring. Ser vi till Kotlers (2013) definition av targeting som vi beskriver i vår teoretiska referensram så menar vi att produktplacering i sig inte kan sorteras in i någon av de tre exemplen som nämns. Däremot kan produktplacering vara en metod för att åstadkomma någon av de targetingmetoder som nämns. Marknadsföring där företagen använder sig av en opinionsledare vars målgrupp företagen vill förknippas med, stämmer in på vad som i boken (Kotler, 2013) kallar differentierad marknadsföring. Detta eftersom företagen då har valt ut en person som på något sätt har inflytande inom den målmarknad, det segment, man vill angripa och på så vis hoppas man nå ut till denna grupp. Ovan nämnda Glitter är ett exempel på företag som är väl medvetet om vilken typ av personer som attraheras av modebloggaren Kenzas val av kläder och accessoarer i hennes blogg och på hennes bilder på Instagram. Ett annat exempel är Callaway som påtalar hur viktigt det är vilken typ av personer som påverkas när man samarbetar med en viss person. De väljer One Directions fans som ett segment som inte skulle passa Callaway då deras fans mestadels består av tonårstjejer, vilket inte är det kundsegment de riktar sig till - ytterligare ett exempel på differentierad marknadsföring. Federal Trade Commission undersöker och arbetar kring riktlinjer på nationell basis i USA om hur produktplacering skall exponeras för konsumenterna i framtiden. I Forbes (2012) artikel kan vi läsa om förslag som lagts fram med avsikt att underlätta för konsumenter att urskilja dold reklam, det vill säga produktplacering, i framförallt sociala medier. Bland de definitioner som används i teoridelen förklaras att när företag produktplacerar marknadsförs varumärket på ett sådant sätt att det inte framgår tydligt att det är reklam. Om företag och opinionsledare i framtiden måste vara tydliga med om en bild visas i kommersiellt syfte och redovisa om de fördelaktiga avtal som ligger bakom dem kommer begreppet produktplacering som vi lärt känna det i denna studie inte längre vara densamma, iallafall i länder där riktlinjer likt de i USA tas fram. 5. Slutsats Avslutningsvis kommer vi att formulera en slutsats genom att besvara de tidigare frågeställningarna och knyta ihop vår analys till en slutgiltig sammanfattning. Hur vanligt är det att företag använder sig av produktplacering i sociala medier? Varför använder sig företag av produktplacering i sociala medier? Hur använder sig företag av produktplacering i sociala medier? I enlighet med vår egen empiriska undersökning och med stöd från teorier konstaterar vi att produktplacering i sociala medier är frekvent förekommande bland de företag vi undersökt i såväl primärdata som sekundärdata. 14

15 Anledningen till att företagen använder sig av produktplacering är för att på enkelt sätt exponera sitt varumärke och för att det är ett bra komplement till traditionell reklam. Med stöd av den norska forskaren Lars Erling Olsen är genomslagskraften som störst när det kommersiella budskapet är under radarn och inte helt lätt att tyda. En annan fördel med just sociala medier som analysen visar är den möjlighet till interaktion mellan företag och konsumenter som skapas. Vi kan i denna studie se ett tydligt samband mellan opinionsledare och produktplacering i sociala medier. Flera undersökta företag väljer att samarbeta med privatpersoner som mot betalning lovordar och exponerar företagets produkt på till exempel Instagram och Facebook. Lagar, regler och riktlinjer från nationella myndigheter (i det här fallet USA, i framtiden kanske också i fler länder) hotar att sätta stopp för traditionell produktplacering. Om man tvingas redovisa kommersiella budskap kommer produktplacering, som vi definierat det, att försvinna. Även om företag i framtiden kommer fortsätta använda sig av offentliga personer och opinionsledare så kommer då den dolda reklamen, produktplacering, inte vara lika självklar som marknadsföringsverktyg. Företagen måste hitta nya kreativa sätt att nå ut till människor på, då möjligheten till dold marknadsföring kommer vara mer begränsad. Produktplacering, i form av dold reklam, i sociala medier är ett verktyg som inte lika lätt sållas bort utan istället attraherar konsumenternas undermedvetna för att det inte tydligt är reklam. Att sociala medier är kanaler som även består av privata bilder underlättar produktplaceringens roll som dold marknadsföring. Med sociala mediers växande framfart i åtanke fastställer vi i denna studie att marknadsföring i allmänhet och produktplacering i synnerhet kommer att följa den utvecklingen. 15

16 6. Källor Bagozzi m.fl. 2002, Firat & Dholakia 1998, Kanner & Kasser 2004, i Ottosson 2013 (Carlsson, 2010, s. 35). Bryman Alan, Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2013 Kotler Philip, Armstrong Gary, Parment Anders, Marknadsföring; Teori, Strategi och Praktik, 2013 Mossberg Lena, Sundström Malin, Marknadsföringsboken, 2012 Ottosson Mikael, Parment Anders, Hållbar Marknadsföring. Hur sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader, 2013 Qualman Erik, Socialnomics, 2009 Ström Pär, Sociala Medier - Gratis marknadsföring och opinionsbildning, 2010 Weber Larry, Marketing to the Social Web, = Citatet är så gott som möjligt översatt från norska, varför citatet kanske inte till 100 % överensstämmer med det ursprungliga. Citatet bör kanske därför mer klassas som en parafrasering. Länkar 16

17 Boström, Ann-Sofi 17

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Bilder ur ett företagsperspektiv har sedan marknadsföringens begynnelse varit viktiga för att inspirera, väcka ett

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Lathund sociala medier

Lathund sociala medier Lathund sociala medier Att komma igång och ha en aktiv närvaro i sociala medier behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Men det gör sig inte själv och det behöver underhållas och man behöver ha en

Läs mer

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER MALENE FALK Driver eget inom digital marknadsföring Skapa strategier som ger genomslag på sociala medier Hittar på kampanjer som sticker ut på sociala medier

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5 ATT SKAPA INFLYTANDE Från medierelationer till influencer-relationer Mynewsdesk PR Academy Studieguide 2 av 5 VEM ÄR EN INFLUENCER? INFLUENCERS FINNS INOM VARJE UPPTÄNKLIG BRANSCH VAD GÖR DEM SÅ ANVÄNDBARA?

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden Konnotation - bibetydlese - vad kan man se i bilden - man kan associera till något...

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N Innehållsstrategi för Rädda Barnen Instagram Instagram är ett medium där vi förväntar oss att konsumtionen av innehållet ska gå snabbt. Vi föreslår att ni försöker

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av.

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av. The Workshop i sammanfattning Why Your Returns Are Love I dag konsumeras mer och mer media samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning anstränger sig för att undvika traditionell reklam. Fragmenteringen

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

EMMA AF ROBSON I MWM SAMLAS NÅGRA AV SVERIGES STÖRSTA SAJTER FÖR KVINNOR BOLAGET OMSÄTTER CA 60 MILJONER

EMMA AF ROBSON I MWM SAMLAS NÅGRA AV SVERIGES STÖRSTA SAJTER FÖR KVINNOR BOLAGET OMSÄTTER CA 60 MILJONER EMMA AF ROBSON EMMA@MODERNWOMENMEDIA.SE I MWM SAMLAS NÅGRA AV SVERIGES STÖRSTA SAJTER FÖR KVINNOR BOLAGET OMSÄTTER CA 60 MILJONER 2005 2013 En förändring i hur vi konsumerar information Linjärt berättande

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

Storytelling. Katarina Björk, +46(0)

Storytelling. Katarina Björk, +46(0) Storytelling Katarina Björk, katarina.bjork@thestorylab.se +46(0)702165900 BERÄTTELSER SKAPAR FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING SKAPAR BERÄTTELSER 2 Berättelser skapar förändring Förändring skapar berättelser 09.30

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER 4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER FÖRENINGAR MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER SPONSORER REGERING, RIKSDAG & EU REGLER & FÖRORDNINGAR

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke.

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. 2 Vi är kända, men kunskapen om oss måste bli bättre. Kännedomen om biblioteken är mycket

Läs mer

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Marknadsföring i bloggar och twitter: Går det att marknadsföra och behålla sin trovärdighet som skribent?

Marknadsföring i bloggar och twitter: Går det att marknadsföra och behålla sin trovärdighet som skribent? Högskolan i Väst Institutionen för Ekonomi & IT Webmasterprogrammet Digitala Distributionsformer 7,5 poäng Marknadsföring i bloggar och twitter: Går det att marknadsföra och behålla sin trovärdighet som

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5 DISTRIBUTION Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp Mynewsdesk PR Academy Studieuide 3 av 5 Del 1 Grunderna i innehållsdistribution För att nå maximal räckvidd för ditt innehåll bör du bli bekant

Läs mer

Kuponginlösen Clear event 20140410

Kuponginlösen Clear event 20140410 Kuponginlösen Clear event 20140410 Vaasan / Bonjour Johanna Nilsson, ny VD och tidigare marknadschef med Bullogram Bullogram 2013 totalt 8.000 stycken 27 602 unika besökare på Bullogramsidan 2:46 sekunder/besökare

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

NU SKIN ÄR EN SOCIAL VERKSAMHET RIKTLINJER FÖR NU SKIN I SOCIALA MEDIA

NU SKIN ÄR EN SOCIAL VERKSAMHET RIKTLINJER FÖR NU SKIN I SOCIALA MEDIA NU SKIN ÄR EN SOCIAL VERKSAMHET RIKTLINJER FÖR NU SKIN I SOCIALA MEDIA 1 DIREKTFÖRSÄLJNING KAN ANSES VARA URSPRUNGET TILL SOCIAL NÄTVERKAN Vår affärsmodell grundar sig på försäljning från person till person

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer