Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN"

Transkript

1 Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN Feb 2013

2 Innehåll 1. Skolplikt och rätt till utbildning... 3 Vårdnadshavarens ansvar... 3 Huvudmannens ansvar... 3 Rektors ansvar Rutiner för närvarohantering Rutiner för ogiltig frånvaro Anmälan till socialtjänsten Frånvarodokumentation i betyget Regelbunden uppföljning av att samtliga barn i upptagningsområdet går i skolan Ledighet Befrielse från att delta i obligatoriska inslag Skolpliktsbevakning för elever som går i skola hos annan huvudman Definitioner och förklaringar Bilagor Frågekompendium vid tidigare uppföljningar 16 Blankett- Anmälan om elevs frånvaro 17 Blankett- Ansökan och beslut om ledighet 18 Blankett- Ansökan och beslut om befrielse från obligatoriska inslag 20 Skrivelse till vårdnadshavare om skolplikt 22 2 (23)

3 1. Skolplikt och rätt till utbildning Närvaro i skolan är en förutsättning för goda skolprestationer, vilket är en viktig skyddsfaktor. Skolan främjar även barns och ungas sociala utveckling. Frånvaro och skolk ökar risken för ett utanförskap i skolan och senare i livet. Tidiga insatser redan vid sen ankomst och ströfrånvaro har visat sig ge goda resultat för att förebygga frånvaro i skolan. Vårdnadshavarens ansvar Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det nionde året. (Skollagen 7 kap, 2,10 och 12). Huvudmannens ansvar Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Kommunen ansvarar också för att elever skrivna i kommunen som går i skola med annan huvudman får sin utbildning. När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller utan giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning, ska uppgift om detta lämnas till hemkommunen. (Skollagen 7 kap, 22). Huvudmannen ansvarar för att se till att det finns rutiner för skolpliktsbevakning och frånvarohantering på samtliga skolor. Rektors ansvar Rektor ska inom sitt ansvarsområde se till att det finns fungerande rutiner för skolpliktsbevakning och närvarorapportering. Rektor beslutar också om senareläggande av skolplikt, tidigare skolstart samt ledighet. 3 (23)

4 2. Faktorer som främjar närvaro Skolans kvalitet, förväntningar och trivsel Skolans och undervisningens kvalitet är central, oavsett elevens bakgrund. Skolans höga förväntningar på elevens prestationer och uppförande. Känsla av meningsfullhet och sammanhang för eleven. Tydliga normer Skolan har tydliga regler och normer för hur man umgås med varandra. Positiv bekräftelse är mer effektivt än negativa påföljder. Anknytning och tillhörighet Goda relationer mellan lärare och elever som bygger på ömsesidighet och förtroende ökar möjligheten att leva upp till normer och förväntningar. Prioritering av sociala färdigheter i skolan Skolan ska skapa utrymme och förutsättningar för elevernas sociala lärande och utveckling. Stöd i lärandet Effektiva stödinsatser främjar närvaro. Rätt stöd kan förebygga ogiltig frånvaro och kan vara den hjälp eleven behöver efter en längre tids frånvaro. Samarbete mellan skola och hem Ett nära samarbete mellan skola och vårdnadshavare främjar elevens närvaro. 4 (23)

5 3. Rutiner för närvarohantering Skolans förhållningssätt är att alla är saknade då de inte är på plats Skolan har väl kända närvarorutiner som utvärderas årligen. Personal, vårdnadshavare och elever informeras varje läsårsstart om skolans närvaro- och frånvarorutiner. Ansvarig pedagog dokumenterar kontinuerligt frånvaro i Skola 24. (Att tänka på: I frånvarosystemet får endast anges om frånvaro är giltig eller ogiltig. Uppgifter om sjukdom får ej antecknas.) Skolan har rutiner för hur dokumentation i Skola 24 följs upp. Om eleven är sjukanmäld, kontaktas vårdnadshavare för en uppföljning av elevens mående senast efter 5 dagar samt även vid kortare upprepad frånvaro. 4. Rutiner för ogiltig frånvaro På varje skola ska tydligt beskrivas vem som ansvarar för vad i rutinerna (skolan kan själv justera dessa rutiner i enlighet med de lokala förutsättningarna). 4:1 Första oanmälda frånvarotillfälle. Skolan agerar. Skolan ska kontakta vårdnadshavare samma dag inom en timma efter det att skoldagen börjat. Skolan tar reda på anledningen och motiverar till närvaro. Skolan informerar om vilka steg som tas vid fortsatt frånvaro. 4:2 Ogiltig frånvaro. Skolan kartlägger bakomliggande orsaker. Ansvarig lärare samtalar med elev/vårdnadshavare och kartlägger orsak. Arbetslaget formulerar vilka åtgärder som ska göras på skolan för att främja elevens närvaro. 4:3 Upprepad ogiltig frånvaro. Frånvaro högst 3 sammanhängande dagar eller högst 5 enstaka tillfällen, eller när ett mönster av frånvaro framträder. Frånvaron anmäls till rektor som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. (Skollagen 3 kap 8 ) 5 (23)

6 Åtgärdsprogram övervägs utifrån bedömningen om frånvaron gör att eleven riskerar att inte nå målen. Skolans samarbete med eleven och vårdnadshavare vid utredning och eventuellt framtagande av åtgärdsprogram, är av stor betydelse för framgången. Vid behov informerar skolan vårdnadshavarna om skolplikten. Skolan utser en person som ansvarar för daglig kontakt med eleven och vårdnadshavaren. 4:4 Fortsatt ogiltig frånvaro. Rektor ansvarar för att frånvaron kartläggs/utreds mer omfattande, detta ska dokumenteras. (Se mall Utredning i åtgärdsprogramsprocessen). Åtgärdsprogram upprättas Skolan fortsätter att ha daglig/regelbunden kontakt med eleven och vårdnadshavaren. Skolan anmäler till barn- och utbildningsförvaltningens kansli, när skolans insatser inte haft förväntad effekt eller om frånvaron är omfattande. Blankett finns, annars uppge följande: Vem anmälan gäller, namn och personnummer Vilken typ av frånvaro det handlar om, omfattning och tidsperiod Samverkan med vårdnadshavare Insatser Skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten när skolans insatser inte haft förväntad effekt och oro för elevens utveckling och hälsa finns. Om eleven är folkbokförd i en annan kommun skickas en anmälan om ogiltig frånvaro även dit. Anmälan görs lämpligen via epost till elevens hemkommuns centrala skolkanslis officiella e-post (alltså motsvarande vårt BUF-kansli). Blankett finns. Även omfattande sjukfrånvaro är en riskfaktor och bör uppmärksammas av skolan. 6 (23)

7 5. Anmälan till socialtjänsten Ibland möter vi som arbetar i skolan elever som väcker oro och frågor kring hur de har det i livet. Något i elevens beteende säger oss att allt inte står rätt till. Hög skolfrånvaro är en av de faktorer som kan väcka vår oro. Enligt socialtjänstlagens 14 kap 1 är skolan skyldiga att anmäla misstankar om att ett barn far illa till socialtjänsten. Vid upprepad eller långvarig ogiltig frånvaro ska en anmälan göras till familjegruppens mottagningsteam, som ansvarar för att kalla familj och berörd skolpersonal till ett bedömningssamtal. Utifrån vad som framkommer under samtalet fattas beslut om huruvida utredning enligt 11 kap 1 SoL ska inledas eller ej. Skolan skall ha en rutin för när anmälan görs och av vem. Anmälan görs till Socialtjänstens mottagningsgrupp. Anmälan bör göras skriftligen, och innehålla konkreta exempel på vad som väckt skolans oro eller misstankar om att barnet far illa. Socialtjänstens uppgift är att utreda barnets behov, barnets familj och miljö samt föräldrarnas förmåga att möta upp barnets behov. Man kan erbjuda insatser för att stärka barnet och familjen. En elev med mycket hög skolfrånvaro kan behöva insatser både i skolan, i hemmet och på fritiden. Därför är det viktigt att skolan och socialtjänsten samverkar och att insatserna sker parallellt. 7 (23)

8 6. Frånvarodokumentation i betyget Av skolförordningen framgår att terminsbetyget i förekommande fall ska innehålla uppgift om omfattningen av den frånvaro som eleven har haft utan giltigt skäl under terminen. Uppgifter om frånvaro förs in regelbundet i Skola24 och det är ur detta system som uppgifter till terminsbetyget hämtas. Ur allmänna råd: Rektorn bör: 1. fastställa rutiner för dokumentationen av ogiltig frånvaro som skapar förutsättningar för att den ska kunna föras in i terminsbetyget respektive utdrag ur betygskatalogen, 2. fastställa hur den ogiltiga frånvaron, som bör uttryckas i klocktimmar, ska framgå av terminsbetyget respektive utdraget ur betygskatalogen, samt 3. se till att elever och elevers vårdnadshavare informeras om att ogiltigfrånvaro förs in i terminsbetyget respektive utdrag ur betygskatalogen. 8 (23)

9 7. Regelbunden uppföljning av att samtliga barn i upptagningsområdet går i skolan Dokumentationen av elever förs i verksamhetssystemet Procapita. Uppgifter om elever skrivna i Falkenberg finns i Kommun Invånar Registret. 1. Rektorsexpeditionen stämmer en gång i månaden av mot KIR att samtliga barn i upptagningsområdet är placerade på en skola. 2. För elever som inte är placerade på en av våra egna skolor ska anledningen till detta klargöras och dokumenteras i Procapita. Exempel: Eleven går i skola hos annan huvudman, eleven har senarelagd skolstart (åk 1), eleven har slutfört grundskolan tidigare, eleven vistas utomlands, eleven är omhändertagen eller placerad i annan kommun av socialförvaltningen, eleven har fått beslut om hemundervisning eller undervisning på sjukhus. 3. Om vi inte själva kan få fram uppgifter om eleven går i skolan eller ej meddelas rektor och vårdnadshavaren kontaktas. Brev och eventuella svar diarieförs. Ansvarig assistent lägger in information i Procapita i Elevbilden/Elevhändelse 4. Om vårdnadshavaren inte går att nå eller inte ser till att barnet får sin utbildning kontaktas centrala kansliet. Kansliet kan sedan kontakta vårdnadshavare kring skolplikten. I de allra flesta fall samarbetar skola och hem om att få en elev till skolan. Om en elev inte kommer till skolan utan giltiga skäl och vårdnadshavaren inte bedöms uppfylla sitt ansvar kan det bli aktuellt att utdöma vite. 5. Anmälan till socialtjänsten övervägs om det finns en oro för barnet. 6. För elever som vistas utomlands görs uppföljningar terminsvis eller efter uppgett hemkomstdatum för att kontrollera att eleven kommit tillbaka. Utresedatum, kontaktuppgifter till föräldrar, vistelseort samt eventuella kontaktuppgifter till skola utomlands dokumenteras. Skolan kan tex behöva kontakta föräldrar eller skola för att få intyg på utbildning eller dylikt. 9 (23)

10 8. Ledighet I grundskolan och grundsärskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är till exempel vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Överväganden Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar. Längre ledighet För att längre ledighet ska beviljas krävs enligt lagrummet synnerliga skäl. Det krävs ganska mycket för att ett krav på synnerliga skäl ska vara uppfyllt. Att till exempel åka på semester med sin familj bör i normala fall inte ens komma i närheten av att vara synnerliga skäl. För detta borde krävas att resan är synnerligen viktig för eleven av något annat skäl. Många gånger kan detta behöva styrkas av någon annan än vårdnadshavarna, exempelvis läkare, psykolog eller kurator. Vad gör vi om föräldrar tar med sina barn på en semesterresa utan beviljad ledighet? I praktiken är skolan ganska så kraftlös i dessa fall. Vi har till exempel ingen möjlighet att utdela vite när vårdnadshavare befinner sig utomlands eftersom det förfaller när de återvänder. Om ett barn är borta någon månad har vi inte heller möjlighet att skriva ut dem från skolan enligt ett rättsfall Det som kan vara aktuellt är en anmälan till socialtjänsten. Se Skolinspektionen , dnr : (23)

11 Skolan är ju också skyldig att se till att alla elever klarar målen vilket innebär att när barnet kommer hem behöver skolan eventuellt tillsätta mer resurser. Förhoppningsvis kan vårdnadshavare samverka med läraren och under frånvaron se till att eleven inte kommer efter. Det kan också vara så att eleven går på skola i utlandet och då kan hemskolan be om intyg för att se vad eleven har arbetat med under frånvaron för att snabba på integreringen i den vanliga undervisningen igen. Dokumentera Skolan ska dokumentera om föräldrar åker på semester med sina barn olovligen. Det är ett viktigt att följa upp sådana mönster och kan vara ett underlag för eventuella senare skolinspektionsärenden. Skolan bestämmer själv hur detta sker. Det kan exempelvis vara så att anteckningar görs på blanketten om ansökan om ledighet och att denna förvaras i elevmappen. 11 (23)

12 9. Befrielse från att delta i obligatoriska inslag En elev kan på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från en skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Synnerliga skäl Kravet på synnerliga skäl innebär att skälen för befrielse måste vara mycket starka. I enstaka fall kan det vara rimligt att en elev som ligger långt före i sin kunskapsutveckling och har nått kunskapskraven befrias från vissa inslag i undervisningen. I normalfallet ska dock en elev som har nått kunskapskraven, när det gäller ett specifikt inslag i undervisningen, gå vidare med ett mer avancerat och mer utmanande inslag. Befrielse bör endast kunna gälla enstaka inslag i undervisningen. En elev får inte heller medges befrielse i sådan utsträckning att eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen eller kunskapskraven i ett ämne. Rektor beslutar Rektor beslutar och kan inte delegera till någon annan. 12 (23)

13 10. Skolpliktsbevakning för elever som går i skola hos annan huvudman Elev hos enskild huvudman När en elev börjar eller slutar i en enskild skola eller utan giltig anledning har en betydande frånvaro från obligatoriska inslag ska hemkommunen (Falkenbergs kommun) kontaktas. Kontakt tas då med barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun: eller expeditionen: Elev hos offentlig huvudman skriven i annan kommun Om en elev i en kommunal skola har betydande frånvaro från obligatoriska inslag och eleven går i en kommunal skola i en annan kommun än han eller hon är skriven så ska hemkommunen kontaktas. Rektor för skolan där eleven är skriven kontaktar utbildningsförvaltningen i elevens hemkommun. Kontakten ska dokumenteras. Elev placerad på HVB-hem eller familjehem i annan kommun Om elev placeras på HVB-hem eller i ett familjehem i annan kommun men fortfarande är skrivna i Falkenberg så kontaktar socialförvaltningen BUF:s centrala kansliet vid placeringen. Samråd sker då kring hur elevens rätt till skolgång ska tillgodoses. Överlämnande sker från elevens tidigare hemskola. 13 (23)

14 11. Uppföljning av frånvaro av Kvalitetsfunktionen på BUF Kvalitetsfunktionen på barn- och utbildningsförvaltningen skall i samarbete med de skolor som elever skriva i Falkenberg går på, kommunala och fristående, främja närvaro och utgöra ett stöd i arbetet kring elever med hög frånvaro. Kommunövergripande uppföljning av frånvaron genomförs en gång per termin. Avläsning sker i maj/juni respektive december månad. Rapporteringen från skolorna gäller de elever med upprepad ogiltig frånvaro och sker på särskilt avsedd blankett löpande. Detta sammanställs av kvalitetsfunktionen och rapporteras till politiken. Kvalitetsfunktionen ansvarar för att följa upp att andra huvudmän har rutiner för att rapportera in frånvaro när elever folkbokförda i Falkenbergs kommun är frånvarande. Rapporterad frånvaro från andra kommuner och enskilda huvudmän hanteras av kvalitetsfunktionen. Inkommen anmälan hanteras på följande sätt 1. Ärendet diarieförs av registrator 2. Bedömning görs av handläggare: har skolan redovisat åtgärder för att komma till rätta med frånvaron, behöver föräldrarna informeras om skolplikten, kan det vara aktuellt med vitesföreläggande. 3. Återkoppling sker till rektor. 4. Vid behov skickas brev till vårdnadshavare med information om föräldraansvar och skolplikt. 5. Om vårdnadshavare inte uppfyller sin skolplikt lyfts ärendet till nämnden för beslut om vitesföreläggande. 6. Information om elever med stor frånvaro samlas och rapporteras regelbundet till politiken. 14 (23)

15 12. Definitioner och förklaringar Definition av ogiltig frånvaro Skolverkets rapport Skolfrånvaro och vägen tillbaka (rapport 341, 2010) beskriver en definition av ogiltig frånvaro i skolan. Definitionen är att skolpliktiga barn har skyldighet att delta i den utbildning som anordnas om de inte är sjuka eller har annat giltigt skäl att utebli. Men det är inte alltid enkelt och entydigt att avgöra om frånvaro är giltig eller ogiltig. Föräldrar kan ha en annan syn än skolan på vad som är giltig frånvaro, t.ex. sjukanmäla en hel dag för tandläkarbesök eller av oro låta barnet stanna hemma från skolan vid upprepade tillfällen för diffusa sjukdomsproblem. Det är heller inte någon klar gräns mellan att vara sjuk, att vara så psykiskt trött att man inte klarar av att gå i skolan och att ha en ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro är den frånvaro som inte är vidimerad av föräldrar och inte all den frånvaro som skolan uppfattar som oroande stor. Vem omfattas av skolplikten och rätten att gå i skola? Barn som är folkbokförda i Sverige omfattas av skolplikten. Undantag: barn som vistas varaktigen utomlands (tex en hel termin) eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att de ska gå i skolan. När inträder och upphör skolplikten? Skolplikten inträder hösten då barnet fyller sju år. Vid särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt föst hösten då barnet fyller åtta år. Barn kan börja i skolan vid sex års ålder om vårdnadshavaren begär det. Skolplikten upphör i regel vid utgången av vårterminen barnets nionde skolår eller tionde året i specialskolan. En elev som har uppnått lägsta kunskapskraven före slutet av nionde skolåret kan få frågan prövad om tidigare upphörande av skolplikt. Elev som ej gått ut högsta årskursen när skolplikten normalt upphör kan få skolplikten förlängd ett år. En elev kan också ha rätt att slutföra den högsta årskursen under ytterligare två år även om skolplikten upphört- om eleven inte uppnått kunskapskraven. 15 (23)

16 Bilaga Frågor till kommunala och fristående skolor (ställda vid tidigare undersökning) Finns det för närvarande fall av ogiltig fullständig frånvaro som pågått i minst en månad bland skolpliktiga barn? Antal skolpliktiga elever med fullständig frånvaro i minst en månad utan giltiga skäl. 1-2 månader 2 månader 1 termin 1 termin 1 läsår 1 läsår eller mer Finns det en eller flera elever med återkommande ogiltig ströfrånvaro (från vissa lektioner/ämnen/ dagar) som pågått under minst två månader? Speciella lektioner, i så fall vilka? Antal skolpliktiga elever med upprepad ströfrånvaro under minst två månader utan giltiga skäl. Ungefär för hur många elever har föräldrar begärt ledigt i mer än 10 dagar? Ungefär hur många av dessa har beviljats ledighet under senaste läsåret? 16 (23)

17 BLANKETT Anmälan om elevs frånvaro Elever bosatta i Sverige har skolplikt. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för att barnens rätt till utbildning tillgodoses. Rektor ska därför rapportera in till nämnden om en elevs frånvaro är mer omfattande. Uppgift om elev Namn elev Klass, Skola Period när frånvaron ägt rum: Typ av frånvaro, det går att kryssa i flera Återkommande ströfrånvaro Sammanhängande längre frånvaro Eleven är på skolan men deltar ej i undervisning Eleven kommer ej till skolan Obeviljad semester Annat. Åtgärder som vidtagits för att eleven ska fullgöra skolplikt Planerade åtgärder Önskemål/förslag om stöd från central förvaltning Finns på: First Class/ Torget/ Info från BUF/ BUF dokument 17 (23)

18 ANSÖKAN OCH BESLUT OM LEDIGHET Barn- och utbildningsförvaltningen Ansökan om ledighet i grundskolan Ansökan om ledighet i grundskolan Hur ansöker jag? Ansökan lämnas till elevens lärare/mentor. Skolans personal gör sedan en samlad bedömning om eleven kan vara borta från skolan. Ansökan ska ske senast en månad innan den avsedda ledigheten inleds. Skolan har inte rätt att bedriva undervisning på distans utan vårdnadshavaren ansvarar för att eleven under frånvaron får sin utbildning tillgodosedd. Får jag ledigt eller inte? Beviljandet av ledighet för elever sker utifrån följande förutsättningar: - Det finns ett stort antal lovdagar under läsåret och resor bör i möjligaste mån förläggas till dessa tider. - I Sverige är grundskolan obligatorisk och skolan är ytterst ansvarig för att tillgodose barn och ungdomars rätt till utbildning. Frånvaro från undervisningen innebär att eleven riskerar att gå miste om sin rätt till en bra och komplett utbildning och skolan måste alltid ta hänsyn till detta vid en ledighetsansökan. Skolan får ge en elev ledigt men det är ingen skyldighet. Kortare ledighet Vid beviljande av ledighet måste skälet vägas mot elevens rätt till en fullständig utbildning. Det finns därför ingen garanti för att skolan kommer kunna bevilja ledighet. Exempel på skäl för ledighet kan vara: Högtidsdag för familjen, familjesociala skäl, besök i hemlandet, deltagande i idrottstävling, läkarbesök, resa. OBS! Tänk på att inte boka biljetter innan ni fått ledigheten beviljad. Längre ledighet Längre ledighet får enligt lagen endast beviljas vid synnerliga skäl. I en lagtext betyder detta att det ska finnas mycket starka skäl för att bevilja längre ledigheter. En familjesemester kan inte betraktas som ett synnerligt skäl. Vad som är ett synnerligt skäl måste avgöras från fall till fall. Frånvaro utan beviljad ledighet Barn bosatta i Sverige har rätt att gå i skolan och det är vårdnadshavarens ansvar för att barnen kommer till skolan. Kommunen har i uppgift att bevaka att ett barn får den utbildning han eller hon har rätt till. Om en förälder håller ett barn hemma från skolan kan kommunen utdela ett vitesföreläggande. Om ett barn vistas under längre tid i ett annat land kan skolan komma att skriva ut barnet från skolan. Fyll i på nästa sida Finns på hemsidan att ladda ner 18 (23)

19 ANSÖKAN OCH BESLUT OM LEDIGHET Ifylls av vårdnadshavare Elevens namn: Skola: Personnummer: Klass: Antal skoldagar som ansökan gäller: Datum för ledighet: från.o.m till o.m. Motivera ledighet, bifoga eventuella intyg: Underskrift vårdnadshavare datum Namn fört: Ifylls av skolpersonal Totalt antal beviljade lediga dagar för eleven under läsåret: Kommentar från lärare eller mentor Beslut Ansökan om ledighet beviljas Ansökan om ledighet avslås Ev Kommentar: Underskrift datum Namn fört: Uppgifterna som lämnas i denna blankett kan lagras i en databas för att kommunens ska kunna behandla din ansökan. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få ut uppgifter om vilka register dina personuppgifter finns sparade i. Vid frågor om personuppgiftslagen eller lagringen av dina personuppgifter kan du vända dig till : Personuppgiftsombudet, Barn- och utbildningsförvaltningen, Storgatan 27, Falkenberg 19 (23)

20 ANSÖKAN OCH BESLUT OM BEFRIELSE FRÅN OBLIGATORISKA INSLAG Ifylls av vårdnadshavare Elevens namn: Skola: Personnummer: Klass: Vi ansöker om befrielse från (beskriv vad och varför) Vårdnadshavare 1 namn: Vårdnadshavare 2 namn: Underskrift Underskrift Beslut om befrielse enligt skollagen kap 7 19 Ansökan om befrielse beviljas Ev kommentar: Ansökan om befrielse avslås Motivering: Underskrift rektor Ort och datum Namnförtydligande rektor Uppgifterna som lämnas i denna blankett kan lagras i en databas för att kommunens ska kunna behandla din ansökan. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få ut uppgifter om vilka register dina personuppgifter finns sparade i. Vid frågor om personuppgiftslagen eller lagringen av dina personuppgifter kan du vända dig till : Personuppgiftsombudet, Barn- och utbildningsförvaltningen, Storgatan 27, Falkenberg 20 (23)

21 ANSÖKAN OCH BESLUT OM BEFRIELSE FRÅN OBLIGATORISKA INSLAG Överklagan Om du är missnöjd och beslutet går dig emot kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du vill överklaga beslutet, ska du skriva ned och tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Du ska också tala om vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Följande ska även framgå vid överklagandet: Vilket beslut som överklagas, uppge tex datum och diarienummer Namn och person- eller organisationsnummer Adress och postadress Telefonnummer Överklagandet måste skrivas under! Överklaganden skickas till: Falkenbergs kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Storgatan Falkenberg Överklagande ska ha inkommit till Falkenbergs kommun senast tre veckor efter det att du fått del av beslutet. Kommunen prövar om beslutet ska ändras. Om kommunen väljer att inte ändra beslutet enligt din önskan skickas det vidare till Förvaltningsrätten. Om du önskar ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta oss via tfn eller e-post Telefon (vxl) e-post 21 (23)

22 Om du vill veta mer 23 (23)

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på 1 Giltig frånvaro En elevs frånvaro är giltig om eleven är sjuk eller har ett liknande tillstånd som innebär att eleven inte kan delta i utbildningen i skolan. En elev har också giltig frånvaro när eleven

Läs mer

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet Riktlinjer Frånvaro och ledighet Skolplikt alla har rätt till utbildning! FN:s barnkonvention fastslår att alla barn ska ha rätt till utbildning. I Sverige gäller skolplikt för alla elever i grundskoleålder

Läs mer

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN16/46 RIKTLINJER Riktlinjer för skolpliktsbevakning Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN16/46 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2012-03-28 1 (20) Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Elevens namn: Skola: ns namn: Elevens personnummer: Klass:

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Rutin för skolpliktsbevakning

Rutin för skolpliktsbevakning Datum Diarienummer 2015-02 UBN- 2015 Rutin för skolpliktsbevakning Lagrum för skolplikt Skolplikt fastställs i 7 kap. skollagen där det framgår att skolplikt gäller alla barn från hösten det kalenderår

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Barn- och utbildningskontorets rutin för åtgärder vid elevers ogiltiga frånvaro och för att bevaka skolplikt

Barn- och utbildningskontorets rutin för åtgärder vid elevers ogiltiga frånvaro och för att bevaka skolplikt HANDLÄGGNINGSRUTIN från Barn- och utbildningskontoret Beslut datum: 2013-09-19 rev. 2014-01-30 Förvaltningschef Åse Modin Barn- och utbildningskontorets rutin för åtgärder vid elevers ogiltiga frånvaro

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan Almby skola Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har rätt till utbildning. Kommunen har ansvar att se till att alla hemmahörande

Läs mer

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare. Bakgrund Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir

Läs mer

Handlingsplan. för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor. Läsåret 2013/2014

Handlingsplan. för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor. Läsåret 2013/2014 Handlingsplan för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor Läsåret 2013/2014 1. Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har ovillkorlig rätt till utbildning. Kommunen har ansvar

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN upprättad: 2010-11-22 SOCIALFÖRVALTNINGEN reviderad: 2012-02-22 reviderad: 2013-04-02 reviderad: 2016-02-04 Handlingsplan vid frånvaro Handläggare: Susanne Pettersson

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

Handlingsplan vid skolfrånvaro

Handlingsplan vid skolfrånvaro Kvinnebyskolan 2015-12-11 Handlingsplan vid skolfrånvaro Syftet med handlingsplanen är att personalen i ett tidigt skede ska uppmärksamma tecken på tilltagande frånvaro hos elever och därefter skyndsamt

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Alla barn och ungdomar har skolan som gemensam arbetsplats Eleverna är skyldiga att delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att utebli.

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Klagomålshantering. 2. Muntligen eller skriftligen till rektor eller bitr. rektor. 3. Skriftligen till huvudman. 4. Skriftligen till skolinspektionen

Klagomålshantering. 2. Muntligen eller skriftligen till rektor eller bitr. rektor. 3. Skriftligen till huvudman. 4. Skriftligen till skolinspektionen Klagomålshantering Syftet med ISGR:s rutiner för klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten. Enligt skollagen(2010:800) 4kap 8, ska det på en skola finnas skriftliga

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Kommunstyrelsen Dnr 15KS694 REMISS SOU 2015:81 Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola FÖRSKOLEKLASS 3.6 Alternativ 1 Förskoleklassen

Läs mer

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Att vända frånvaro till närvaro Dir. 2015:119 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Handlingsplan för ökad skolnärvaro

Handlingsplan för ökad skolnärvaro Handlingsplan för ökad skolnärvaro 2015 04-30 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla kommunens skolor. Vilket bidrar till en ökad likvärdighet

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Skolpliktsbevakning. Riktad tillsyn inom området. Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn. Riktad tillsyn rapport 2011-06-28

Skolpliktsbevakning. Riktad tillsyn inom området. Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn. Riktad tillsyn rapport 2011-06-28 rapport 2011-06-28 Diarie nr: 40-2010:268 inom området Skolpliktsbevakning Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn 2 (41) Innehållsförteckning sid 2 Förord 3 1. Sammanfattning....... 4 2. Inledning.......

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24 HANDLINGSPLAN för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Senast uppdaterad 2012-08-24 Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Definition av frånvaro... 3 Åtgärder... 3 Främjande

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola gcs ozoi6-6 } -- Beslut Skol upektionert 2016-06-07 Kunskapsskolan i Sverige AB Organisationsnummer 556566-1815 fredrik.lindgren@kunskapsskolan.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Kunskapsskolan i

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

Arbetsplan för att motverka skolk i Ale kommun

Arbetsplan för att motverka skolk i Ale kommun Arbetsplan för att motverka skolk i Ale kommun Ale kommun har jobbat fram en modell där vi visar vikten av att våra elever medverkar i skolans undervisning. Tanken är att modellen ska vara tydlig och lättförståelig

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08 2013-02-08 LUDVIKA KOMMUN Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan Främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro Hemmasittarprogrammet (HSP) fo r arbetet kring

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Anmälan kan komma till kommunens kännedom på flera sätt: 1. Anmälan lämnas till en förskola/skola/gymnasieskola av personal eller enskild

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet 2016-04 - 30 HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Den viktiga skolnärvaron

Den viktiga skolnärvaron Den viktiga skolnärvaron http://www.sou.gov.se/elevfranvaro/ Varje dag räknas Varje lektion har betydelse Stephen.R. Zubrick 14.4% PISA-rapporten: hos de 10 % som presterar lägst förklarar frånvaro hela

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan Vad vi ser, hör och gör Att tänka på: Sverige var ett av de första länderna i världen som undertecknade Barnkonventionen, som ger

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola Riktlinjer 2015-02-25 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola UN 2015/2084 Fastställda av Barn- och ungdomsnämnden och gällande från

Läs mer

RUTIN. Att. främja närvaron. i grundskolan/ grundsärskolan. Lärande- och kulturförvaltningen

RUTIN. Att. främja närvaron. i grundskolan/ grundsärskolan. Lärande- och kulturförvaltningen RUTIN Att främja närvaron i grundskolan/ grundsärskolan Trädgårdsgatan 4 824 80 Hudiksvall larande.kultur@hudiksvall.se www.hudiksvall.se 2014-04-17 2 (18) Att främja närvaron i Hudiksvalls kommuns grundskola/grundsärskola

Läs mer

Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna

Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2017-11-14, 2017/103, dnr 2017/2177 BUN, träder i kraft 2018-01-01

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Handlingsplan. ogiltig frånvaro i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. ogiltig frånvaro i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan ogiltig frånvaro i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2011-09-03 3.0 Ulrika Skoog Rosengård 2011-09-26 av förvaltningsledningen 2 Handlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning

Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning 2015-02 Grundskola Grundsärskola Karin Sörensson Gymnasium Karin.sorensson@svedala.se Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning Kommunövergripande skolpliktsbevakning I 7 kap. skollagen

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder Fristående och kommunala verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan kan göras för barn och elever som är folkbokförda i Solna stad. Förskolechef eller rektor ansvarar för ansökan. Förutsättningar

Läs mer

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun Reviderad 2016-09-19 Varför en handlingsplan? Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att

Läs mer

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017-2018 The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 5 a 10, 9 kap. 17, 21,10 kap. 35, 39, 14 kap. 17 Förarbeten

Läs mer

Riktlinjer för skolplacering och skolval

Riktlinjer för skolplacering och skolval Riktlinjer för skolplacering och skolval Riktlinjer för skolplacering och skolval i förskoleklass och grundskola Fastställda av Utbildningsnämnden den 23 augusti 2016 49 www.upplands-bro.se Skolplacering

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Workshop. Kvällen! Aggie Öhman

Workshop. Kvällen! Aggie Öhman Workshop Hjälp! Skolan fungerar inte för mitt barn Och inte riktigt vardagen heller. Barn och unga som tänker känner och gör annorlunda Kvällen! 18.15 Introduktion, vilka är vi, situationerna! 18.30 Barn

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka barn som har rätt att gå där. Ytterligare information

Läs mer

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Förord Under 2000-talets första år fick debatten om skolans bedömningssystem ny fart. I några kommuner försökte man återinföra betygssättning för

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Ä 2016-02-29 Sida 1 (6) Dnr 2015:513 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap -

Läs mer